Page 1


The new public onsen with the best skyline view at


the heart of Bangkok.

12th Floor Gaysorn Tower, Gaysorn Village +66 (0) 2253 8899

@Panpuriofficial l panpuriwellness.com

*Skyline views displayed in images may vary according to room location and specific times during the day. Parts of the room may be curtained for guests’ privacy.


MEMO

ดาราหนุ่มดาวรุ่งแห่งค่าย GMMTV ในคอลัมน์ Interview

New Year, New Faces, New stYle นักแสดงหนุ่มจาก Love by Chance the Series ในคอลัมน์ My Garçons

สวัสดีปีหมูครับ ก่อนอื่นขอให้ปีน้ีเป็น ปีหมูๆ ส�ำหรับใครหลำยๆคนนะครับ ปีค.ศ. 2019 นีใ้ ครมี New Year’s Resolution อะไร กันบ้ำงครับ ส�ำหรับผมแล้ว New Year’s Resolution ก็เป็นเพียงแค่เป้ำหมำยที่เรำตั้งเอำไว้ เองในใจ เพือ่ ทีจ่ ะให้ตัวเรำเองท�ำให้ได้ตำม ทีต่ งั้ ใจเอำไว้ และผลลัพธ์ทตี่ ำมมำก็ยอ่ มเป็น ผลดีต่อตัวของเรำเอง เพรำะเป้ำหมำยส่วน ใหญ่กค็ งจะเป็นเป้ำหมำยส่วนตัวทีเ่ รำอยำก จะพัฒนำตัวเอง แต่ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องอะไร ก็ตำม ผมก็ขอให้กำร์ซงทุกคนตั้งใจท�ำให้ ส�ำเร็จภำยในปีนี้แล้วกันนะครับ อย่ำงน้อย เรำก็ได้เริม่ อะไรใหม่ๆ กับปีใหม่น้ี และเหมือนจะเป็นธรรมเนียมของเรำ ไปซะแล้วกับเล่มแรกของปีที่เรำจะแนะน�ำ หนุ่มๆ ที่น่ำจับตำมองของปีที่ผ่ำนมำ และ เชือ่ ว่ำ ในปีนพี้ วกเขำจะยิง่ โด่งดังเป็นพลุแตก ฉบับนี้เรำจึงขอน�ำเสนอหนุ่มๆ หน้ำใสจำก ซีรีส์บังเอิญรัก ที่นอกจำกจะฮอตด้วยผล งำนซีรสี แ์ ล้ว ไม่วำ่ พวกเขำจะไปอีเว้นต์ไหน อีเว้นต์นนั้ ก็ทำ� เอำห้ำงฯ แตกได้เสมอ

ติดตาม Lips Garçon ได้ที่ ติดตาม Lips Garçon ได้ที่ IG: @lipsgarcon_official IG: @lipsgarcon_official FB: Lips Garçon www.lips-mag.com FB: Lips Garçon www.lips-mag.com 004

LIPS Garçon

และอีกกรุ๊ปหนึ่งซึ่งฮอตไม่แพ้กันเลย ครับกับหนุ่มเลือดใหม่ดำวรุ่งจำก GMMTV ที่ฝีมือกำรแสดงน่ำจับตำมอง และมีเสน่ห์ เฉพำะตัวที่ท�ำให้แฟนคลับต้องตกหลุมรัก พวกเขำ ปีทผี่ ำ่ นมำของพวกเขำเป็นอย่ำงไร บ้ำง และคำดหวังว่ำจะได้เจอกับอะไรในปีนี้ พวกเขำมำบอกกับเรำเป็นทีแ่ รกครับ ส่วนปีนี้ Lips Garcon เองก็มเี ป้ำหมำย ใหม่ที่ต้องเดินไปให้ถึงเหมือนกัน และมัน เป็นอะไรที่พวกเรำตื่นเต้นกันมำกๆ เลยที เดียว อยำกรูว้ ำ่ จะเป็นอะไรต้องคอยติดตำม กันนะครับ ถ้ำหยิบตัวเล่มไม่ทนั ก็เข้ำไปอ่ำน ออนไลน์กนั ได้ที่ www.lips-mag.com/free_ magazine/lips-garcon กันได้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ฉบับหน้ำ บอกได้เลยว่ำ พลำดไม่ได้ครับ

อธิวัฒน์ ตู้ทองค�า บรรณาธิการบริหาร IG: @new_athiwat

ทอย-ธันวา บุญสูงเนิน ชายหนุ่มที่มาแรงที่สุด ในปีที่ผ่านมา ในคอลัมน์ Conversation


President • Sakchai Guy ประธาน • ศักดิ์ชัย กาย Vice President • Yaowares Toothongkham รองประธาน • เยาวเรศ ตู้ทองค�า Vice President • Yupin Toothongkham รองประธาน • ยุพิน ตู้ทองค�า Editor-in-Chief • Athiwat Toothongkham บรรณาธิการบริหาร • อธิวัฒน์ ตู้ทองค�า Creative Director • Watcharachai Nun-ngam ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ • วัชรชัย นุ่นงาม Deputy Editor • Pisuthinee Buasup รองบรรณาธิการ • พิสุทธิณี บัวทรัพย์ Senior Photographer • Somkiat Kangsdalwirun หัวหน้าช่างภาพ • สมเกียรติ กังสดาลวิรุฬห์ Photographer • Nucha Jaitip ช่างภาพ • นุชา ใจทิพย์ Computer Retouch • Pitiporn Pramonsilp คอมพิวเตอร์ รีทัช • ปิติพร ประมวลศิลป์ Fashion Co-ordinator • Chanasorn Pornprasiddarat ประสานงานแฟชั่น • ชนะสรณ์ พรประสิทธิ์ดารัช Advertising & Marketing Director • Orathai Tiamsrithong ผู้อ�านวยการฝ่ายโฆษณาและการตลาด • อรทัย เทียมศรีทอง Advertising & Media Consultant Manager • Surapa Phalert ผู้จัดการส่วนโฆษณา • สุรภา ผาเลิศ Assistant Advertising & Media Manager • Jaturaporn Wongwanichwattana, Suwalee Wimolkanjana ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณา • จตุรพร วงศ์วาณิชวัฒนา, สุวลีย์ วิมลกาญจนา Production • Wantana Doungsuda ฝ่ายผลิต • วรรณทนา ดวงสุดา Head of Account & Financial • Yuphin Kamjatpai หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน • ยุพิน ก�าจัดภัย Human Resources • Titapat Kateklin ฝ่ายบุคคล • ฐิตาภัทร์ เกตุกลิ่น Customer Service • Chayaphat Raengkrut ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ • ชญาพัฒน์ แรงครุฑ Digital Media Director • Nitipat Toothongkham ผู้อ�านวยการสื่อดิจิตัล • นิธิพัฒน์ ตู้ทองค�า Media Consultant Manager • Tatthep Kiatkamolkul ผู้จัดการส่วนโฆษณาสื่อดิจิตัล • ทัตเทพ เกียรติกมลกุล 006 06

LIPS Garçon

• บริษัท เอมมารุต พับลิชชิ่ง จ�ากัด 8 บางเชือกหนัง 11 ถนนบางเชือกหนัง แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 0 2408 2445-52 โทรสาร 0 2408 2453-4 LIPS GARÇON Magazine • Emmalute Publishing Co., Ltd. 8 Bang Chueak Nang Rd. Bang Chueak Nang, Taling Chan Bangkok 10170 Thailand Telephone (66) 2408 2445-52 Facsimile (66) 2408 2453-4 ที่ปรึกษากฎหมาย • บริษัท ส�านักงานกฎหมายธรรมนิติ จ�ากัด 2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2680 9777 โทรสาร 0 2680 9711 Legal Advisor • 2/2 2nd Floor, Bhakdi Building, Wireless Road, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand Telephone (66) 2680 9777 Facsimile (66) 2680 9711 แยกสี • กนกศิลป์ โทรศัพท์ 0 2215 1588 Color Separation • Kanoksilp Telephone (66) 2215 1588 พิมพ์ที่ • โรงพิมพ์ตะวันออก โทรศัพท์ 0 2551 0541-4 Print • Eastern Printing Telephone (66) 2551 0541-4

ข้อเขียน รูปภาพ และพื้นที่โฆษณาทั้งหมด ในนิตยสารลิปส์การ์ซง สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย หากจะน�าไปเผยแพร่ซ�้า ไม่ว่าจะเป็นบางส่วน หรือทั้งหมด ต้องได้รับการยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอมมารุต พับลิชชิ่ง จ�ากัด No part of this publication (LIPS GARÇON Magazine) and its complements may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise) without the prior written permission of both the owner and publisher (Emmalute Publishing Co., Ltd.) of this magazine.


TEAMMATE

C

D

Thai Series I just Watched เด็กใหม่ เห็นหลายคนเขาพูด ถึ ง กั น เลยลองเปิ ด ไปดู สั ก หน่อย แต่ก็ไม่ถึงกับติด

สุทธิวัฒน์ สังข์คง Phototographer ฉบับนี้ช่างภาพสายสวยแปลกแหวกแนวอย่างปลั๊กต้องมา เจอกับความหล่อใสกรุบกริบของหนุ่มๆ จาก GMMTV งานนี้ เลยต้องใช้เวลาปรับจูนกันสักพักใหญ่กว่าจะได้ช็อตที่ลงตัว ภายในเวลาทีจ่ า� กัด ซึง่ ปลัก๊ ก็พยายามจัดสรรองค์ประกอบต่างๆ ให้ออกมาดูมคี วามป๊อปสไตล์เกาหลี มีความนิง่ ๆ คูลๆ หน่อยๆ ในแบบที่เขาถนัด เซ็ตปกประกอบบทสัมภาษณ์ของหนุ่มๆ นักแสดงเลือดใหม่ที่น่าจับตามองจากตึกแกรมมี่จึงออกมา น่ารักสไตล์ Cute Boy อย่างที่เห็นกันนี่แหละ

J

A

Hottest Brand in 2019 ADER Error เป็นแบรนด์ของคนเกาหลี 4 คนทีท่ า� งานต่าง สายกัน ทั้งช่างภาพแฟชั่น ช่างภาพวิดีโอ ดีไซเนอร์ พอมารวมกันจึงท�าให้เกิดสไตล์ ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ แบรนด์นี้เคยถึงขั้นได้ร่วม งานกับ Maison Kitsuné มาแล้ว ตอนนี้ดัง ไปถึงยุโรป อเมริกา และในเมืองไทยก็มวี าง จ�าหน่ายแล้วเรียบร้อย

008

LIPS Garçon

E ปริม แสงอรุณ Freelance Writer Lips Garcon ฉบั บ แรกของปี ที ไ ร เรา ต้องรวบรวมเหล่าหนุ่มหล่อ New Face ทีม่ าแรงตัง้ แต่ปที แี่ ล้วต่อเนือ่ งมาจนถึงปีนี้ และในฉบับนี้เราก็รวบรวมหนุ่มๆ ถึง 14 ชีวติ ด้วยกัน ทัง้ 7 หนุม่ จากซีรสี ว์ ายเรือ่ งดัง อย่างบังเอิญรัก และอีก 7 หนุ่มดาวรุ่ง อนาคตไกลที่ก�าลังจะมีผลงานน่าจับตา มองในปีค.ศ. 2019 มาแนะน�าตัวให้การ์ซง ได้รู้จักพวกเขามากขึ้น และด้วยกองทัพ หนุ่มๆ จ�านวนขนาดนี้ ประกอบกับคิวที่ได้ มาก่อนวันหยุดยาวปีใหม่ไม่นาน เราจึง ต้องพึ่งฝีมือการเขียนที่ว่องไวของปริมมณี อีกแล้ว ซึง่ ในครัง้ นีเ้ ธอเหมาไป 6 หนุม่ หล่อ ด้วยกัน Favorite Imagined Couple ออฟ-กัน ชอบเวลาเขาไปออกรายการ หรือสัมภาษณ์คู่กัน ดูน่ารัก ดูสนิทกัน ดี ดูแล้วเกิดอาการจิ้นอยากให้ทั้งสอง คนคบกันจริงๆ ไปเลย

ชนะสรณ์ พรประสิทธิ์ดารัช Stylist ฉบับนี้ Ga-Loft ประสานงานแฟชั่นและสไตลิสต์ของเรามาในบทบาทใหม่ที่น่าจับตามองไม่แพ้หนุ่ม ดาวรุ่งบนปกของเรา เพราะเขามาพร้อมกับแบรนด์แฟชัน่ ทีป่ น้ั เองกับมือภายใต้ชื่อทีไ่ ด้ยนิ แล้วต้องกด สั่งซื้อรัวๆ “Everything I Wants” (ของแท้มี S ตามหลัง) แบรนด์สายไฮสตรีท เน้นเสื้อผ้าโอเว่อร์ไซส์ สีด�า ลายซิกเนเจอร์เป็นลายเปลวเพลิง แบรนด์นี้เผ็ด เด็ด คูล ขนาดไหนพลิกไปดูแฟชั่นเซ็ตที่ร้อน จนไฟลุกกันได้เลย (จ่ายค่าสปอนเซอร์มาเสียดีๆ) นอกจากนีก้ อล์ฟยังฝากฝีมือสไตลิ่งไว้ในเซ็ตปกของ หนุ่มๆ GMMTV รวมถึงภาพประกอบบทสัมภาษณ์ The TOYS ในคอลัมน์ Conversation และทิปส์ ในการมิกซ์แอนด์แม็ตช์เทรนด์เด็ดประจ�าปีมาฝากการ์ซงอีกเช่นเคย

N


CONTENTS

A Wish Upon the Stars 7 ดาวรุ่งจากซีรีส์ดังกับ ความฝันและเป้าหมาย ในปีที่ก�าลังเริ่มต้นขึ้น

P.28

8 1 0

2 C

E D

A J /

13

Exhibit

14 16 19

DRivE

26 27 010

LIPS Garçon

9 1 0

2 N

MY GARÇONS

Virtual Gallery เมื่ออาร์ติสต์ยุค 4.0 ไม่ จ�าเป็นต้องง้อแกลเลอรี่อีกต่อไป On the Same Track Renault Megane RS Trophy

ObSESSiON

It’s Happened to be a Sneakerhead’s Closet บ๊อบ-วรากฤช วิวัฒนาเกษม

FAShiON ScOOp

The Next Best Things in 2019 ความเคลื่อนไหวในโลกแฟชั่น ที่ควรจับตามองในปีค.ศ. 2019

YOu’vE GOt StYlE Neon is the New Black

GEt thE lOOk

New Board เปลี่ยนลุคหนุ่มสเกตบอร์ด ให้ได้ลุคสดใหม่ แฟชั่นมากขึ้นในแบบหนุ่มการ์ซง


CONTENTS iNtERviEw

The Next Wave 7 หนุ่มดาวรุ่ง จาก GMMTV

9 1 0

2 N

48 58 72 83 90 92 96

Future is now

E D

FAShiON City of God

8 1 0

2 C

FAShiON

A J /

FAShiON Not Fire Area

cONvERSAtiON A Boy Named ‘Toy’ ทอย-ธันวา บุญสูงเนิน

98

MY GARÇONNE Bright & Shine อุ้ม-อิษยา ฮอสุวรรณ

MAtch

Thai SK8ER Boys ความทุ่มเทระดับเอ็กซ์ตรีม

pERSONAl tRAiNER Kettlebell Flow

99 100 103 104 113

012

LIPS Garçon

GROOMiNG tREND The Winning Looks ลุคหล่อชิงรางวัลของหนุ่มๆ จากงาน Golden Globe

GROOMiNG pREMiER

อัพเดทผลิตภัณฑ์เสริมหล่อที่การ์ซงต้องมี

GADGEt

อัพเดทแกดเจ็ตสุดคูล

pOpcORN

The Newcomers ดาวรุ่งดวงใหม่แห่งแวดวงฮอลลีวู้ด

tRAck

Farewell to 2018 สั่งลาปีเก่าด้วยที่สุดแห่งปรากฎการณ์ ในแวดวงดนตรีโลก

tOON

ปณิธาน Digital ในปี 2019


exhibit

Virtual Gallery เรื่อง Thada ภาพ ลิขสิทธิ์

เมือ่ อาร์ตสิ ต์ยคุ 4.0 ไม่จา� เป็นต้องง้อแกลเลอรีอ่ กี ต่อไป แน่นอนว่า เมือ่ กาลเวลาผ่านไป ผลงานศิลปะก็ถกู พัฒนาขึน้ ไปอย่างไม่หยุดหย่อน ศิลปินรุน่ ใหม่พยายามพิสจู น์ตนเองผ่าน วิธกี ารน�าเสนอใหม่ๆ อย่างไม่จา� เป็นจะต้องอยูแ่ ต่ในกรอบ เดิมๆ ด้วยเทคโนโลยีและช่องทางการสือ่ สารอันรวดเร็วทีเ่ รียก ว่า ‘อินเตอร์เน็ต’ ท�าให้เหล่าศิลปินจากทัว่ ทุกมุมโลก อาศัย ประโยชน์ในการเผยแพร่ผลงานของพวกเขาเอง โดยไม่ตอ้ งพึง่ การเช่าแกลเลอรีใ่ ห้เปลืองสตางค์ แถมได้ประสิทธิภาพในวงกว้าง กว่าเดิมอีกด้วย ขอเพียงแค่มแี นวความคิดทีค่ รีเอท รวมถึงมีรปู แบบการเล่าเรือ่ งและลายเส้นงานทีม่ เี อกลักษณ์กส็ ามารถ เป็นทีร่ จู้ กั ได้ ถึงแม้จะไม่มี Exhibition จัดแสดงผลงานก็ตาม ส�าหรับผูท้ หี่ ลงใหลในการชืน่ ชมผลงานศิลปะ เราอยากแนะน�า ให้รจู้ กั 10 อาร์ตสิ ต์ฝมี อื ดี ทีจ่ ดั แสดงผลงานศิลปะผ่านโลกออนไลน์ บนแพลทฟอร์มของตนเอง หรือจะเรียกว่า นิทรรศการในยุค 4.0 ก็ ว่าได้ มาดูกนั ว่าจะประกอบไปด้วยใครบ้าง และพวกเขามีผลงานที่ น่าสนใจมากแค่ไหน เชิญเลือกเสพตามรสนิยมของทุกท่านได้เลย

Via image - assets.bigcartel.com

Via Image - cloudfront.net

3. Cayce Zavaglia ผลงานศิ ล ปะที่ เ กิ ด จาก การปักภาพของ Cayce Zavaglia กลายเป็นชัน้ ของเส้นด้าย ที่สลับซับซ้อนออกจนเกิดเป็น ภาพบุคคลที่มีเอกลักษณ์และ ความสวยงาม เธอเลือกใช้คน ใกล้ตวั อย่างคนในครอบครัวหรือ เพือ่ นศิลปินด้วยกันมาเป็นแบบ โดยใช้เทคนิคปักภาพ ซึง่ ไม่ใช่ งานศิลปะทีใ่ คร ๆ ก็ทา� ได้ แต่ ทว่าเธอก็แสดงออกให้เห็นแล้ว ว่ามนตร์เสน่ห์ของศิลปะไม่ได้ ถูกจ�ากัดด้วยวิธกี ารสร้างเท่านัน้

IG : @caycezavagliastudio

1. alexander Maw ผลงานที่ โ ดดเด่ น ของ ศิลปินวัย 28 ปีจากอังกฤษคน นี้ คือ ภาพสเกตช์ และภาพ วาดจากประวั ติ ศ าสตร์ แ ละ ขนบประเพณีที่เรียกว่า ‘Memento Mori’ ค�าศัพท์ภาษา ละตินที่มีความหมายว่า “จ�า Via image - assets.bigcartel.com ไว้ว่าเราทุกคนต้องตาย โดย ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน 2. april Coppini ศิลปะร่วมสมัยอันพิถีพิถัน ที่ พื้นฐานความชอบที่มีต่อ จะพาถูกคนที่เฝ้ามองผลงาน สัตว์ทุกชนิดท�าให้ผลงานใน ของให้ครุ่นคิดได้ตลอดเวลา การเรนเดอร์ สี ช าโคลศิ ล ปิ น IG : @alexandermaw หญิงนามว่า April Coppini มักแทนด้วยรูปสัตว์และแมลง นานาชนิ ด ที่ แ สดงถึ ง ราย ละเอี ย ดของการเคลื่ อ นไหว ราวกั บ ว่ า สั ต ว์ ใ นรู ป ภาพตั ว นั้นมีชีวิตอยู่จริง รวมถึงการ เคลื่อนไหวที่เป็นองค์ประกอบ การเล่าเรื่อง โดยเฉพาะรูปผึ้ง ซึ่ ง ดู ร าวกั บ สามารถโบยบิ น ออกมาจากแผ่นกระดาษได้ IG : @aprilcoppini

4.Daniel bilmes ผลงานภาพวาดพอร์เทรตสี น�า้ มันของ Daniel Bilmes ศิลปิน แนว Contemporary จากลอสแองเจลิส คนนี้ ถูกสร้างขึน้ ตาม โจทย์ของรูปแบบศิลปะเฉพาะ ตัวของเขา เริม่ จากการส�ารวจตัว แบบอย่างลึกซึง้ ก่อนถ่ายทอด ผ่ า นโทนสี ที่ มี ก ารจ� า กั ด โทน ให้อยู่ในเป็นอุณหภูมิเดียวกัน ออกมาเป็นรูปวาดที่มีนัยยะ เชิงสัญลักษณ์ที่ละเอียดอ่อน แต่ก็ทรงพลังในเวลาเดียวกัน

Via Image - 4.bp.blogspot.com

Via Image - laafa.edu

IG : @darrenreidpaintings

IG : @bilmesart

5. Darren reid ภาพวาดของจิ ต รกรผู ้ เชีย่ วชาญการใช้สอี ะคริลกิ จาก สหราชอาณาจักรคนนี้ เริม่ เรียน รูศ้ าสตร์เกีย่ วกับศิลปะด้วยตัว เอง โดยผลงานของเขาเป็นที่ รูจ้ กั ในรูปแบบภาพวาดทีเ่ ล่าถึง สถานทีห่ รือฉากหลังแห่งความ ทรงจ�าทีเ่ ลียนแบบขึน้ จากสถาน ที่บนโลกแห่งความจริง พร้อม ใส่รายละเอียดเสมือนจริงทุก เม็ดสี พร้อมจะดึงการ์ซงเข้าไป สัมผัสกับช่วงเวลาซึง่ หยุดนิง่ อยู่ เหนือความทรงจ�าในภาพวาด

6. Jennifer Gennari

8. Jordan Sokol

ศิลปินผู้เชี่ยวชาญในการ ใช้พู่กันสร้างสรรค์ผลงานที่มี ความโดดเด่นในการแสดงออก ถึงพลังจากสีหน้าทางท่าและ ดวงตาหลากหลายอารมณ์ความ รูส้ กึ ทีต่ วั เธอต้องการถ่ายทอด ออกมาในเวลานัน้ ทัง้ ดวงตาที่ เจ็บปวด, อ่อนโยนและมีความ หวั ง รวมไปถึ ง ความเสมื อ น จริงของแสงเงาและผิวหนังที่ เพิ่มอารมณ์ความรู้สึกมีชีวิต ชีวาของผลงานมากขึ้นไปอีก IG : @jen_art

Via Image artmazemag.com

ภาพบุ ค คลที่ เ กิ ด จาก ลายเส้ น และการเลื อ กใช้ สี อันเชี่ยวชาญส่งผลให้รูปภาพ ของ Jordan Sokol นั้นแฝง ไปความคลาสสิก ซึ่งเกิดจาก ความสามารถในการเล่าเรื่อง ของเขา ที่ผ่านการฝึกฝนและ จ�าลองอย่างพิถพี ถิ นั รวมไปถึง การเลือกใช้สสี ดให้เป็นจุดเด่น ในการดึงดูดสายตา เพื่อดึงผู้ ชมผลงานให้มองลึกลงไปเพื่อ หารายละเอียดรวมถึงเรือ่ งราว ทีถ่ กู ซุกซ่อนเอาไว้บนผืนผ้าใบ

Via Image - theartisanhound.co.uk

IG : @johanbarrios

7. Johan barrios ภาพวาดของ Johan Barrios มักเป็นภาพผลงาน ของคนทีป่ กปิดหรือมีการหลบ เลีย่ งสายตา โดยถ่ายทอดผ่าน กิจกรรม หรืออิริยาบถประจ�า วันทั่วไปของมนุษย์ โดยเน้น ใช้ สี โ มโนโทนเป็ น คู ่ สี โ ปรด ส� า หรั บ น� า เสนอ ซึ่ ง เขามั ก จะถ่ายทอดออกมาผ่านลาย เส้ น พร้ อ มกั บ แสงและเงาที่ นุ่มนวล คล้ายกับจินตนาการ ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ในภวั ง ค์ ค วามฝั น

IG : @jordan_sokol

Via Image - theepochtimes.com December 2018/January 2019

013


DRIVE

On the Same Track Renault Megane RS Trophy เรื่อง The Bimmer ภาพ ลิขสิทธิ์แบรนด์

ส่วนใหญ่ยนตรกรรมสมรรถนะสูงมักจะมีแหล่งก�าเนิดจากกลุม่ ประเทศมหาอ�านาจทาง เศรษฐกิจ แต่ยนตรกรรมจากดินแดนแห่งน�า้ หอม แฟชัน่ และศิลปะ อย่าง Renault นัน้ ก็พก พาสมรรถนะทีไ่ ม่นอ้ ยหน้าใคร ล่าสุดยังเพิง่ เผยโฉม Megane RS Trophy นิยามใหม่แห่ง ยนตรกรรมสมรรถนะสูง ทีแ่ ผนก Renault Sport โชว์ฝมี อื การปรุงแต่งมาอย่างเต็มที่ Renault Megane RS Trophy คือ ยนตรกรรมทีแ่ สดงความ เป็นสปอร์ตสุดขัว้ โดยการใช้โครงสร้างตัวถังของรุน่ Cup มาท�าการ อัพเกรดขึน้ ใหม่ และปูพรมให้กบั รูปลักษณ์ภายนอกทัง้ คัน ด้วยการ ติดตัง้ ชุด Aerodynamic Part อันเป็นงานดีไซน์ใหม่ ซึง่ ได้รบั การ แรงบันดาลใจ และการพัฒนาแบบ F1-Style เพือ่ ให้ลงตัว ด้วย ความสวยงาม และความดุดนั พร้อมกับยกระดับความโดดเด่น ให้ชดั เจนจากโทนสีเหลือง Liquid Yellow อันเป็นสัญลักษณ์ของ แบรนด์ โดยยังปฎิเสธไม่ได้วา่ ทาง Renault นัน้ มีประสบการณ์ใน เรือ่ ง Cups Car ในหลายๆ รุน่ ทีผ่ า่ นมาอย่างเช่น Clio Cups ทีไ่ ด้ รับความนิยมอย่างล้นหลาม ส�าหรับ Megane ก็ไม่ลมื ทีจ่ ะบ่งบอกสายพันธ์ ด้วยการประทับ ตราสัญลักษณ์ “R.S.” บริเวณด้านล่างของโลโก้แบรนด์ Renault ทัง้ ยังรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆ ทีช่ ว่ ยเสริมความโดดเด่น เช่น ดีไซน์ลา�้ สมัยของชุดไฟหน้า ตลอดจนชุดไฟ Daytime Running Light แบบ LED ในบริเวณช่องดักอากาศกันชนหน้า มุมมองด้านข้างมากับต้นทุนความสปอร์ตด้วยรูปทรงตัวถัง สไตล์ Hatchback ทีเ่ น้นความดุดนั ด้วยชุดโป่งล้อทีม่ ขี นาดใหญ่ 014

LIPS Garçon

ขึน้ เพือ่ รองรับล้ออัลลอยด์นา�้ หนักเบาขนาด 19 นิ้ว ซึ่งมา พร้อมยาง Bridgestone Potenza S001 ขนาด 245/35 เป็น อุปกรณ์มาตรฐาน ในขณะที่ มุมมองด้านหลังดูนา่ เกรงขาม ด้วยการออกแบบชุดกันชนหลัง ใหม่ให้มี Diffuser ในตัว ประกบ ด้วยช่องระบายอากาศด้านหลัง ซุม้ ล้อ พร้อมวางต�าแหน่งท่อ ไอเสี ย ทรงเหลี่ ย มเอาไว้ ที่ กึ่งกลาง ตลอดจนการสร้าง ความรูส้ กึ กว้างจากชุดไฟท้าย LED ทรงเพรียวบางในแนว นอน ก้าวเข้ามาในห้องโดยสาร จะพบกับอารมณ์ความสปอร์ต


DRIVE

ด้วยการเน้นโทนสีดา� เป็นหลัก ตัดกับการใช้โทนสีแดงในส่วน ของรายละเอียดต่างๆ เช่น ไม่ ว่าจะเป็น หัวเกียร์, ถุงเกียร์, ด้ามเบรกมือ ตามด้วยแผง ประตูหุ้มหนังเดินด้ายสีแดง ตกแต่งด้วยลวดลายคาร์บอน ไปจนถึงส่วนของพวงมาลัยที่ จับมาหุม้ หนัง Alcantara เดิน ด้ายสีแดง พร้อมการประทับ ตราสัญลักษณ์ “R.S.” และ การมาร์คต�าแหน่ง 12 นาฬิกา บนพวงมาลัยด้วยวัสดุหนัง สีแดง รวมถึงงานดีไซน์เบาะ นั่ ง อั น งดงามจากฝี มื อ ของ แบรนด์ Recaro หุม้ ด้วยหนัง Alcantara เดินด้าย และปัก โลโก้ R.S. สีแดงอย่างโดด เด่น นอกจากนีย้ งั เพิม่ เติมวัส ดุโครเมีย่ ม, อะลูมเิ นียม และ คาร์บอนไฟเบอร์เข้าไป เพือ่ ให้ ภายในห้องโดยสารได้อารมณ์ ของความสปอร์ตจนถึงขีดสุด

Megane RS Trophy เวอร์ชนั่ นีไ้ ด้ชอื่ ว่าเป็นโมเดล R.S ที่ “แรง ทีส่ ดุ เท่าทีเ่ คยผลิต” นับตัง้ แต่แบรนด์ Renault เริม่ สร้างยนตรกรรม สมรรถนะสูงโมเดลนีใ้ นช่วงปีค.ศ. 2005 ด้วยพละก�าลังระดับ 300 แรงม้า ทีเ่ กิดขึน้ จากขุมพลังเบนซินทีอ่ พั เกรดใหม่เต็มระบบ จาก พืน้ ฐานพิกดั 1.8 ลิตร Turbocharged รวมถึงการปรับปรุงระบบ ไอเสียใหม่ ส่วนระดับแรงบิดนัน้ จะต่างกันไปตามลักษณะของระบบส่ง ก�าลัง โดยในรุน่ เกียร์อตั โนมัติ EDC 6 สปีด คลัตช์คู่ ทีถ่ กู พัฒนาขึน้ มาใหม่โดยแผนก Renault Sport Technologies จะมาพร้อมแรง บิดระดับ 420 นิวตันเมตร ในขณะทีร่ นุ่ เกียร์ธรรมดา 6 สปีด จะมา กับแรงบิดที่ 400 นิวตันเมตร ระบบช่วงล่าง คือ อีกหนึง่ จุดในการอัพเกรดใหม่ จากการ พัฒนาโช้คอัพแบบไฮโดรลิก ทีใ่ ห้ประสิทธิภาพได้มากขึน้ อีก 25% ตามด้วยการเซ็ตอัพของชุดคอยสปริงอีก 30 เปอร์เซ็นต์ เพือ่ ให้รบั กับ ระบบของโช้คอัพ ไปจนถึงการปรับแต่งระบบบังคับเลีย้ วแบบ 4 ล้อ 4 Control ใหม่ ท�าให้ได้มาซึง่ การยึดเกาะถนนเพิม่ ขึน้ อีก 10 เปอร์เซ็นต์ และมีการติดตัง้ ระบบล็อคเฟืองท้ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ Torsen Limited Slip มาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน การขับขีอ่ กี ระดับ ความปลอดภัยในการขับขีย่ งั คงเป็นสิง่ ส�าคัญทีส่ ดุ เช่นกัน ฉะนัน้ ระบบเบรกทัง้ หมดจึงถูกเปลีย่ นไป โดยยกหน้าทีใ่ ห้กบั แบรนด์ Brembo เป็นคนสร้างสรรค์ผลงานในการสยบแรงม้าทีแ่ ตะระดับ 300 ซึง่ มีการใช้วสั ดุผสมในส่วนของชุดคาลิปเปอร์ 4 Pot สีแดงสด และจานเบรกขนาด 355 มม. ทีช่ ว่ ยลดค่าอันสปังเวทลงได้อกี ราว 1.8 กก./ ข้าง ท�าให้ชว่ งล่างสามารถท�างานได้อย่างรวดเร็วมากขึน้ กว่าเดิม ซึง่ ทัง้ หมด คือ สิง่ ทีท่ า� ให้ Renault Megane RS Trophy คือ ยนตรกรรมสมรรถนะสูง ทีม่ คี ณ ุ สมบัตใิ นการเกิดมาเป็นรถสนามได้ เลยทันทีหากต้องการพลังและสมรรถนะในระดับนี้

December 2018/January 2019

015


7

5

1

4

2

016

LIPS Garรงon

3

6

December 2018/January 2019


OBSESSION

It’S HappENEd tO BE a SNEakErHEad’S ClOSEt บ๊อบ-วรากฤช วิวฒ ั นาเกษม เรือ่ ง Pisut ภาพ นุชา ใจทิพย์

ส�าหรับชายหนุม่ ผูก้ อ่ ตัง้ อาณาจักรสตรีทแวร์ V.A.C. ผูเ้ คยนัง่ เก้าอี้ 3 ต�าแหน่งในบริษทั แบรนด์สนีกเกอร์ อันดับหนึง่ อย่าง Nike จะเรียกได้วา่ เขามีสนีกเกอร์เป็นเครือ่ งน�าทางสูค่ วามส�าเร็จคงไม่ผดิ นัก หลังจาก ผ่านร้อนผ่านหนาวในธุรกิจสนีกเกอร์ทดี่ เู ท่แสนเท่ แต่โหดหินไม่ใช่นอ้ ย วันนีค้ อลเล็กชัน่ สนีกเกอร์ใน Walk-in Closet ของชายหนุม่ ทีร่ จู้ กั และรักในรองเท้าชนิดนีอ้ ย่างลึกซึง้ ถึงแก่น จึงไม่ใช่คอลเล็กชัน่ ทีห่ วือหวา ตามแฟชัน่ แต่เป็นคอลเล็กชัน่ แห่งความผูกพันในสิง่ ทีเ่ ขาศรัทธาอย่างแท้จริง My First Pair

เท่าทีจ่ า� ได้ ผมชอบรองเท้าผ้าใบมาตัง้ แต่เด็ก เวลาย้อน กลับไปดูรปู สมัยเด็กก็จะเห็นว่า ผมมักใส่กางเกงยีนส์ ใส่ รองเท้า Reebok Pump ซึง่ ผมคงชอบมาตัง้ แต่ตอนนัน้ แหละ แต่ถา้ เกิดเป็นรองเท้าผ้าใบคูแ่ รกทีซ่ อ้ื และถือว่า เป็นจุดเริม่ ต้นในการสะสมน่าจะเป็น Nike Dunk SB de La Soul ซึง่ ตอนนีผ้ มก็ยงั เก็บไว้อยู่ คูน่ นั้ ซือ้ มาในราคา ประมาณ 20,000บาท เมือ่ ประมาณ 10 กว่าปีทแี่ ล้ว ถือว่าแพงมาก เป็นคูแ่ รกทีซ่ อื้ จาก eBay มา ตอนนัน้ เหมือน Dunk SB เป็นรุน่ ทีท่ กุ คนอยากได้ แล้วตัวผมเอง ก็ทา� งานอยู่ Nike ใส่ได้เฉพาะ Nike อยูแ่ ล้ว แล้วเหมือน เราเข้าวงการมาช้ากว่ารุน่ นี้ มันเลยหาซือ้ หน้าร้านไม่ได้ เราก็เลยต้องไปหาซือ้ ตามร้านค้าเมืองนอก แล้วทีช่ อบก็ เพราะว่ามันเป็นสีขาว Favorite Brand

ผมไม่มแี บรนด์โปรด จะเลือกซือ้ ทีด่ ไี ซน์มากกว่า เพราะ พอมาถึงจุดหนึง่ เริม่ รูส้ กึ ว่า จะมีบางคนทีเ่ พิง่ เริม่ สะสม แล้วจะตัง้ กฎของตัวเองว่า เป็นแฟนพันธุแ์ ท้แบรนด์ Nike เสร็จแล้วพอสักพักหนึง่ พอแบรนด์อนื่ ออกคูแ่ รงๆ ออกมาก็หนั มาซือ้ Adidas มันเหมือนกับสิง่ ทีเ่ ขาอุตส่าห์ สร้างมามันหายไปหมด เหมือนทรยศสิง่ ทีต่ วั เองเชือ่ ผม เลยรูส้ กึ ว่า ถ้าคนทีช่ อบรองเท้าจริงๆ มันไม่มขี อ้ จ�ากัด แต่ละแบรนด์ แต่ละรุน่ มีความสวยในตัว อยูท่ วี่ า่ เราจะ ชอบ หรือเราไม่ชอบแค่นนั้ เอง Rare Pairs

ผมโชคดีอย่างหนึง่ ตรงทีว่ า่ ไม่คอ่ ยพลาด เพราะรูค้ วาม ชอบของตัวเอง แต่เด็กสมัยนีบ้ างที เขาไม่ได้มคี วาม ชอบของตัวเอง เขาซือ้ เพราะว่าใส่แล้วมันดูแพง ใส่ Off-White เพราะคนอืน่ มองว่า “ไอ้นมี่ เี งิน” หรือ “คูน่ แี้ ม่ง แรง” ใส่แล้วดูเหมือนมีของ แต่สา� หรับตัวผมเองเริม่ อยู่ ในยุคที่ ไม่ได้วดั กันด้วยมูลค่าของ อาจจะวัดกันด้วยว่า คูน่ เี้ ป็นของ Sample ไม่ได้มขี ายแล้วเรามีได้ไง ส�าหรับ ตัวผมเองตอนนัน้ ผมเป็นพนักงาน Nike หรือบางที พนักงาน Nike จากเมืองนอกเอามาปล่อย หรือเป็น Connection ระหว่างประเทศ หรืออย่างเมือ่ ก่อนบางที ร้านทีข่ ายทีไ่ ต้หวันทีเ่ ดียว ในขณะทีย่ คุ อินเตอร์เน็ตยังไม่ ได้บมู เพราะฉะนัน้ ถ้าเราจะหาได้กค็ อื เราจะต้องมีเพือ่ น ทีอ่ ยูท่ นี่ นู่ หรือว่าเราต้องเดินทางไปไต้หวันช่วงนัน้ พอดี

กลายเป็นความสนุกในการตามล่าหาของ Bonding

พอหาเงินได้เองผมยิง่ รูส้ กึ ว่า สนีกเกอร์ไม่ใช่ของสะสม ถึงอย่างไรมันก็มวี นั พัง และทุกครัง้ ทีผ่ มเห็นสนีกเกอร์ ตัวเองพัง ผมจะรูส้ กึ เสียใจเหมือนเราเพิง่ ได้ใส่แค่ไม่กี่ ครัง้ เอง เราจะมีความรูส้ กึ ผูกพันอยู่ เพราะเราไม่ได้ซอื้ ตามกระแส เราซือ้ เพราะเราชอบ ซือ้ เพราะประวัตคิ วาม เป็นมาของคูน่ นั้ ๆ คูน่ เี้ ราชอบดีไซเนอร์คนนี้ คูน่ อี้ อกมา ในช่วงวาเลนไทน์ เหมือนเราก�าลังอินเลิฟกับแฟนคนนี้ สนีกเกอร์ทกุ รุน่ ผมจะจ�าได้วา่ ช่วงเวลาทีไ่ ด้มาผมท�า อะไรอยู่ ส�าหรับผมสนีกเกอร์จงึ เป็นเหมือนรูปภาพ ทีเ่ รา หยิบขึน้ มาแล้วเราจ�าได้วา่ คูน่ เี้ ราไปกับมันทีไ่ หนมาบ้าง หรือเราได้มนั มาจากทีไ่ หน The Meaningful Ones

คูท่ มี่ เี รือ่ งราวน่าประทับใจส�าหรับผม คือ Skechers คูส่ ี ฟ้า-ชมพู ทีเ่ ป็นงาน Collab กับการ์ตนู เรือ่ ง One Piece ซึง่ ผมชอบ One Piece อยูแ่ ล้ว ตอนทีไ่ ด้ขา่ วว่า ออกมา ผมก็ตามหา ตอนนัน้ Skechers เมืองไทยไม่ได้เอาเข้า มา ก็เลยต้องหาจากร้านหิว้ แต่กไ็ ม่มไี ซส์ เพราะมัน เป็นรองเท้าของผูห้ ญิง แต่มนั ท�าไซส์ขนึ้ มาถึงไซส์ผชู้ าย ซึง่ ผมใส่ไซส์ใหญ่สดุ ได้พอดี แต่หาอย่างไรก็หาไม่เจอ จนล้มเลิกความตัง้ ใจไปแล้ว จากนัน้ ได้ไปอเมริกาช่วง กลางปีได้ไปที่ Universal ตรงทางเข้า Universal มีรา้ น Skechers อยู่ แล้วผมก็ได้เห็นคูน่ วี้ างอยู่ เลยลองเข้าไป ถามดู สรุปว่า มีไซส์ทตี่ วั เองอยากได้กเ็ ลยซือ้ มา ก็รสู้ กึ แฮปปีเ้ พราะตามหามานาน

4. Supreme Comme des Garcons Nike Air Force 1 เป็นรุน่ ทีผ่ มชอบทีส่ ดุ อยูแ่ ล้ว ถ้าเกิดผมเจอรุน่ นีท้ ี่ Collab กับอะไรใหม่ๆ ก็จะซือ้ 5. Mizuno เป็นแบรนด์ทคี่ นไทยแคร์นอ้ ยมาก เพราะใส่ แล้วคนไม่รจู้ กั คนไทยเลยไม่คอ่ ยใส่ แต่กเ็ ป็นแบรนด์ หนึ่งที่ผมชอบ รุ่น Wave Rider 1 OG LIMITED EDITION for KAZOKU เป็นคอลเล็กชัน่ ลายพิเศษ ที่ เ ป็ น ลายวินเทจ เพิ่ง Launch ออกมาช่วงต้นปีนี้ จะมีขายเฉพาะไม่กรี่ า้ นทัว่ โลก แล้วหนึง่ ในนัน้ ก็เป็น Beams ที่ญี่ปุ่น ซึ่งผมไปซื้อไม่ทัน สุดท้ายต้องสั่ง จากยุโรปมา คูน่ กี้ ย็ อม เพราะมันสวยมาก 6. ACRONYM x Nike Lunar Force 1 คูน่ เี้ ป็นรองเท้า วิง่ สมัยก่อน เป็นรองเท้าวิง่ ทีใ่ ส่สบายสุดของ Nike ล่าสุด มา Collab กับ Acronymโดยใช้รนุ่ นีเ้ ป็นฐานในการ ออกแบบ แล้วพอดีเพือ่ นผมเขาไปสิงคโปร์พอดี ก็เลย ฝากเขาซือ้ กลับมา 7. Nike Air Force 1 Skeletonเป็ น รุ ่ น ที่ ผ ม ชอบอยู ่ แ ล้ ว รุ ่ น ที่ ใ ส่ อ ยู ่ นี้ เ พิ่ ง ออกมาช่ ว ง Halloween ปีนี้ เป็นลายกระดูกเท้านะครับ เวลาใส่ แล้วเหมือนเราก�าลังถูก X-ray เข้าไป เป็น Glow in the Dark ด้วย พอปิดไฟแล้วจะเรืองแสงขึ้นมา On My Wishlist

คูเ่ ดียวทีอ่ ยากได้ ตัง้ แต่ตอนเด็กจนถึงตอนนีก้ ค็ อื Nike Dunk SB Paris ครับ ติดตามบ๊อบได้ที่ IG : @bobvac

Special Pairs

1. Nike คูน่ นี้ อ้ งทีร่ า้ น V.A.C. เพ้นต์สที องให้เป็นของ ขวัญวันเกิด 2. Adidas Boost Undefeated เป็น Boost รุน่ เดียวทีผ่ ม มี คูน่ ใ้ี ส่เวลาไปต่างประเทศบ่อยๆ เพราะ Boost ท�าจาก เทคโนโลยีทใี่ ส่สบายมาก 3. ACRONYM x NIke Air VaporMax Moc 2 รุน่ นี้ สวยแปลกกว่าปกติ ดีไซน์คอ่ นข้างแปลก คูน่ ผ้ี มได้ไป เจอเจ้าของแบนรด์ทเี่ ซียงไฮ้ แล้วก็ให้เขาเซ็นลายเซ็น อยูข่ า้ งบน คูน่ จี้ งึ ไม่มใี ครมีหรอกนอกจากผมกับพวก รุน่ พีท่ ไี่ ปเจอกับดีไซน์เนอร์วนั นัน้ December 2018/January 2019

017


WISHLIST

Only if we could wish for...

The Mondrian dreaM เรือ่ ง Torrinee ภาพ ลิขสิทธิ์

BoTTeGa VeneTa : The Micro intreccio embossed Tote Bag ต้อนรับปีใหม่ดว้ ยความสดใส เราขอแนะน�ากระเป๋าตระกูลหนังสานสุดฮิตจาก Bottega Veneta ทีโ่ ดดเด่นในเรือ่ งเครือ่ งหนังโดยฝีมอื ช่างแสนประณีต ในแบบอิตาเลียนทีท่ งั้ คงทนและสวยงาม ในซีซนั่ นีน้ า� เสนอกระเป๋าหนังสานลายทอนูนขนาดเล็กแบบใหม่ สีสดตัดกันในแบบคัลเลอร์บล็อก ตัดเย็บ ด้วยหนังลูกวัวหลากสไตล์ ได้แรงบันดาลใจจากงานศิลปะสไตล์ Abstract ของอาร์ตสิ ต์ชอื่ ก้องโลก Piet Mondrian แสดงความเชีย่ วชาญในงานฝีมอื ด้วยรูปทรงเรขาคณิตทั้งแนวตั้งและแนวนอนในสีสันที่หลากหลาย ใช้รายละเอียดการเย็บหนังแบบซิกแซ็กในโทนสีด�าหรือการกุ๊นขอบด้วยหนัง เอฟเฟ็กต์การสานลายทอขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความร้อนและลายนูนของหนังที่มีลวดลายทอขนาดเล็กอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ที่มี เท็กซ์เจอร์ในแบบสามมิติของตัวกระเป๋า ถือได้ว่าเป็นไอเท็มชิ้นเด่นที่หนุ่มการ์ซง...ต้องมี!!! 018

LIPS Garçon


FASHION SCOOP • DECEMBER - JANUARY

The NexT BesT ThiNgs iN 2019 ความเคลื่อนไหวในโลกแฟชั่นที่ควรจับตามองในปีค.ศ. 2019 เรื่อง Mr.G ภาพ ลิขสิทธิ์

May 2018

019


FASHION SCOOP

Riccardo Tisci at the Burberry backstage Show Heron Preston

Palm Angels Saks Virgil Abloh

020

LIPS Garรงon

Christian Stone


FASHION SCOOP

Kim Jones

Designers Musical chairs

Landlord Samuel Ross

ในปีค.ศ. 2018 น่าจะเป็นปีที่น่าเวียนหัวมากหน่อย ส�าหรับดีไซเนอร์ เพราะมีการโยกย้ายกันไม่หยุดหย่อน ในขณะ เดียวกันก็มกี ารริเริม่ สิง่ ใหม่ มีแบรนด์ใหม่ๆ เกิดขึน้ มามากมาย ความน่าเวียนหัวน่าจะยังอยูท่ แ่ี บรนด์ระดับบิก๊ ๆ ทัง้ หลายทีย่ งั คงไม่มนั่ คง Louis Vuitton เองดูเหมือนจะนิง่ ทีส่ ดุ ทัง้ การได้ Virgil Abloh มาท�างาน และกระแสตอบรับก็ดี แต่สงิ่ หนึง่ ที่ คนยังจ�าไม่คอ่ ยได้กค็ อื งานออกแบบของ Abloh ในฐานะผูก้ มุ บังเหียน Menswear ของ Louis Vuitton นัน้ มีเอกลักษณ์หรือ ความโดดเด่นอย่างไร เพราะตอนนีช้ อื่ ของ Off-White นัน้ แซง หน้าทุกแบรนด์ แม้กระทัง่ Louis Vuitton เองก็ดว้ ย ในขณะที่ Dior Homme เองก็เห็นความพยายามของ Kim Jones ทีจ่ ะน�าเอาเอกลักษณ์ของ Dior มาใช้ในฝัง่ เสือ้ ผ้าผูช้ าย รวมไปถึงการผลักดันสไตล์หนุม่ หวานทัง้ ลายดอกไม้ ผ้าลูกไม้ ซึง่ ก็ยงั ไม่ปงั เสียที ปีค.ศ. 2019 น่าจะเป็นปีทพี่ สิ จู น์ได้วา่ Dior Homme จะเดินหน้าต่อไปอย่างไร ส่วน Givenchy นัน้ ดูเหมือนว่า Claire Waight Keller จะพยายามปัน้ เสือ้ ผ้าผูห้ ญิงจนลืมฝัง่ เสือ้ ผ้าผูช้ าย Versace ก�าลังสนุกสนานกับการขายของเก่าทีย่ งั คงขายได้ไม่วา่ จะ น�ากลับมาเมือ่ ไร แต่กต็ อ้ งรอดูอนาคตหลังจากที่ Donatella Versace ขายบริษทั ให้กบั Michael Kors เรียบร้อยแล้ว ส่วน Fendi เองก็ได้กระแสโลโก้ทกี่ า� ลังมาแรงท�าให้แบรนด์กลับ มาดู ‘ฮิป’ อีกครัง้ แต่ทหี่ ายไปเลยคือ Kenzo เช่นเดียวกันกับ Saint Laurent ทีย่ งั คงเดินตามรูปแบบเสือ้ ผ้าในสมัยของ Hedi Slimane อยู่ และอีกหนึง่ แบรนด์ทนี่ า่ จะวิกฤติกค็ อื Calvin Klein หลังการ ลาออกของ Raf Simons และทีด่ นู า่ ตืน่ เต้นแปลกใหม่กค็ อื Burberry ภายใต้การท�างานของ Riccardo Tisci แบรนด์ทยี่ งั คงเส้นคงวาได้แก่ Gucci, Balenciaga และ Vetements แต่แบรนด์ระดับบิก๊ ๆ ทัง้ หลายก�าลังจะถูกแซง หน้าไปด้วยแบรนด์ระดับกลางหรือแบรนด์ระดับเล็กทีก่ า� ลังก่อ ร่างสร้างตัว ปีค.ศ. 2018 คือปีของ Off-White ในขณะเดียวกัน ชือ่ ของสตรีทแบรนด์ หรือแบรนด์ทมี่ คี าแร็กเตอร์ชดั เจน มี ความจัดจ้านในงานออกแบบ และรูปแบบเสือ้ ผ้ายังอยูใ่ นเท รนด์ทมี่ คี วามเป็นปัจจุบนั อย่างสตรีทแวร์หรือสปอร์ตแวร์ คือ แบรนด์ทนี่ า่ จับตามองและดีไม่ดี อาจจะกลายเป็นแบรนด์ผน้ ู า� เทรนด์เหมือนเมือ่ ครัง้ ที่ Vetements หรือ Gosha Rubchinskiy เคยท�าไว้กไ็ ด้ ชือ่ ทีเ่ ริม่ มาแรงอย่าง Heron Preston, Palm Angels, Landlord หรือใหม่สดุ ๆ อย่าง Samuel Ross หรือ Christian Stone

December 2018 - January 2019

021


FASHION SCOOP

Landlord

Upcoming Trends อย่างทีเ่ ห็นกันว่าในปีค.ศ. 2018 นัน้ เทรนด์ทมี่ าแรงอย่างต่อเนือ่ งก็ คือสตรีทสไตล์และสปอร์ตแวร์ หรือแม้แต่เทรนด์ 90s ทีก่ ลายเป็นเทรนด์ หลักของโลก ไม่วา่ จะเป็นในด้านแฟชัน่ หรือด้านอืน่ ๆ ก็ตาม สตรีทและ สปอร์ตยังคงจะเป็นเทรนด์หลักในปีค.ศ. 2019 แน่นอน แต่มนั จะเปลีย่ น รูปแบบไปสตรีทและสปอร์ตในแบบยุค 90s ทีฮ่ ติ มากเหลือเกินในปีค.ศ. 2018 ส่วนในปีค.ศ. 2019 มีการคาดการณ์กนั ว่าสไตล์นจี้ ะเปลีย่ นไปใน ทางทีด่ หู รูหรามากขึน้ เนีย้ บมากขึน้ โดดเด่นและแตกต่างมากขึน้ ไม่วา่ จะด้วยการใช้สี รูปทรงเสือ้ ผ้า หรือการตัดเย็บ พูดง่ายๆ ว่าชิน้ ทีเ่ ป็น Bold Statements โดดเด่นกว่าใคร โดยทีไ่ ม่สนใจว่ามันจะแปลกประหลาด เกินไปหมด (แต่ยงั คงอยูใ่ นสไตล์สปอร์ตหรือสตรีทแวร์) จะเป็นสิง่ ทีผ่ นู้ า� เทรนด์เลือกทีจ่ ะหยิบมาสวมใส่ และวิธคี ดิ นีจ้ ะถูกส่งต่อไปยังระดับแมส ในขณะทีห่ ลายคนคาดการณ์กนั ว่าเทรนด์โอเว่อร์ไซส์นา่ จะจบไปได้ แล้วในปีค.ศ. 2019 และเสือ้ ผ้าทีด่ เู ล่นใหญ่เกินไปน่าจะกลับเข้าสูโ่ หมด มินมิ ลั มากขึน้ เทเลอร์มากขึน้ แม้วา่ มันจะเป็นสปอร์ตแวร์กต็ าม หากว่า กันตามวงจรของเทรนด์ซงึ่ ก็หมุนวนอยูไ่ ม่กอี่ ย่าง ในเวลาเพียง2-3ปี ก็เริม่ จะเบือ่ หน่ายกันแล้ว และพร้อมจะหาสิง่ ใหม่ๆ มาให้ได้ตนื่ เต้นหรือ กระตูน้ การบริโภค โอเว่อร์ไซส์กน็ า่ จะก�าลังหมดไปในไม่ชา้ แล้วอะไรล่ะ ทีจ่ ะเข้ามาแทนที่ หากดูจากช่วงปลายปี 2018 ทีผ่ า่ นมา รวมไปถึงกระแสโลก เราจะ เห็นได้วา่ กระแส Ungender นัน้ มาแรงอย่างมาก แต่นนั่ ไม่ได้หมายความ ว่าผูช้ ายจะลุกขึน้ มาใส่กระโปรงหรอกนะ สิง่ ทีเ่ ราเห็นได้กค็ อื ผูช้ ายใส่เสือ้ ลายเสือ ลายหนังสัตว์ตามเทรนด์กนั มากขึน้ ทัง้ ๆ ทีส่ งิ่ เหล่านีถ้ กู มองดู ว่ามีความเป็น ‘เฟมินนี ’ หรือ ‘เกย์’ มากกว่าจะมีความเป็น ‘มัสคิวลีน’ แต่ เซนส์ของการเป็นผูช้ ายแฟชัน่ ในแบบปัจจุบนั ท�าให้ทงั้ ลายพิมพ์พวกนี้ หรือแม้กระทัง่ เสือ้ เชิต้ ผ้าโปร่งบางถูกกันออกมาจากพืน้ ทีข่ องค�าว่าเฟมินีนสูค่ า� ว่า ‘แฟชัน่ ’ แต่อกี หนึง่ เทรนด์ทค่ี าดว่าจะยังไม่หายไปไหนง่ายๆ ก็คอื สนีกเกอร์ แม้จะมีหลายคนบอกว่ามันล้นเกินไปแล้ว เพราะหากผูห้ ญิงมีกระเป๋าเป็น แฟชัน่ สเตทเมนต์ ผูช้ ายก็มสี นีกเกอร์นแี่ หละ เป็นเหมือนดังกระเป๋าของผู้ หญิง สนีกเกอร์ในปีค.ศ. 2019 ยังคงพยายามจะขยับรูปแบบรองเท้าใหญ่ เทอะทะทีเ่ ราเรียกว่า Chunky หรือ Ugly Daddy Shoes ให้ยงั มีความ น่าตืน่ เต้นและน่าสนใจอยูด่ ว้ ยลูกเล่นทีห่ ลากหลายมากขึน้ แต่แน่นอน ว่า ดีมานด์มนั จะเริม่ ลดลงเรือ่ ยๆ เพราะว่าไม่วา่ แบรนด์ไหนก็ผลิตสนีกเกอร์รปู ทรงเดียวกันออกมา ตัง้ แต่แบรนด์สปอร์ตเองอย่าง Nike, FILA หรือ Adidas หรือแม้แต่แบรนด์หรูอย่าง Balenciaga หรือ Vetements แต่หากดูปรากฏการณ์กระเป๋าคาดเอว หรือกระเป๋าคาดอกทีเ่ กิด ขึน้ ในปีค.ศ. 2018 จะเห็นว่าผูช้ ายพร้อมทีจ่ ะลงมาเป็นผูบ้ ริโภคในตลาด แฟชัน่ มากขึน้ ขอแค่เพียงมีสง่ิ ทีโ่ ดนใจ สะกดจิตคนหมูม่ ากได้กเ็ ท่านัน้ เอง

LANDLORD

TOMMY

VETEMENTS

new Faces models

Mustafa Dg 022

LIPS Garçon

Almar

สิง่ หนึง่ ทีต่ อ้ งยอมรับก็คอื นายแบบไม่เคยแจ้ง เกิดหรือมีชอื่ เสียงเท่านางแบบ ซึง่ เป็นมาตัง้ แต่ไหน แต่ไร นายแบบนัน้ มีอายุขยั การท�างานทีส่ นั้ กว่านาง แบบเสมอ วงการแฟชัน่ มีสงิ่ ทีเ่ รียกว่าซูเปอร์โมเดล ในฝัง่ นางแบบตัง้ แต่ปลายยุค 80s และต้นยุค 90s เป็นต้นมา ซึง่ ทุกวันนีก้ ย็ งั คงท�างานและมีชอื่ เสียงอยู่ ทัง้ Kate Moss หรือ Naomi Campbell แต่ในขณะ ทีน่ ายแบบผูซ้ งึ่ เคยร่วมซีนมิวสิกวิดโี อเพลง ‘Freedom’ ของ George Michael นัน้ หายไปไหนแล้วไม่รู้ ทุกวันนีก้ เ็ ช่นเดียวกัน เรามี Kendal Jenner, Gigi Hadid หรือ Bella Hadid ทีเ่ รียกได้วา่ เป็นนาง แบบแห่งยุค แต่ฝง่ั ผูช้ ายเรามองไม่เห็นใครเลย


ในปีนี้นำยแบบที่ท�ำให้ เป็นทอล์ก ออฟ เดอะ ทำวน์ มำกทีส่ ดุ ก็คอื Kohei Takabatake นำยแบบชำวญีป่ นุ่ ทีถ่ กู เรียกใช้แทบจะทุกรันเวย์ของ แบรนด์ระดับบิก๊ ๆ แต่ผลโหวต นำยแบบประจ�ำปีของ models. com เขำกลับติดเพียงกำรได้รบั กำรเสนอชือ่ ในสำขำนำยแบบ ดำวรุง่ แห่งปี ส่วนผูท้ ไี่ ด้รบั กำร โหวตจำกคนในอุตสำหกรรม แฟชัน่ นัน้ ก็คอื Salomon Diaz และผูท้ ไี่ ด้รบั กำรโหวตจำกทำง บ้ำนก็คอื Elliot Meeten ควำมน่ำสนใจของนำย แบบชำยจำกปีค.ศ. 2018 และ ในปีค.ศ. 2019 นี้ โดยวัดจำก ผลโหวตต่ำงๆ ของ models. com ก็คอื ควำมหลำกหลำย ต�ำแหน่งนำยแบบแห่งปี โหวต จำกคนในอุตสำหกรรมแฟชัน่ ก็ คือ Alton Mason นำยแบบผิว สีอดีตแดนเซอร์ของ P.Diddy และเขำยังได้รับกำรโหวตใน สำขำ Social Media Star Men อีกด้วย รวมไปถึง Best Street Style Men อีกหนึง่ รำงวัล

FASHION SCOOP

Kohei Takabatake

สิ่งที่เห็นอย่ำงชัดเจนใน เรือ่ งควำมหลำกหลำยนอกจำก ผลโหวตจำก models.com ก็ คือ นำยแบบดำวรุง่ ชำวอินเดีย อย่ำง Amar Direnzo, Tuhir Brahmbhatt และ Mustafa DG ที่ ส ร้ ำ งชื่ อ เสี ย งในโลก แฟชั่นด้วยกำรท�ำงำนให้กับ Prada, Gucci, Louis Vuitton ซึง่ น้อยนักทีเ่ รำจะเห็นนำยแบบ จำกอินเดียในระดับอินเตอร์ เนชัน่ แนล นอกจำกนี้ ยั ง รวมไป ถึงแบรนด์หน้ำใหม่ต่ำงๆ ที่ ปฏิเสธรูปแบบควำมงำมของ นำงแบบนำยแบบในแบบ เดิมๆ และเลือกใช้นำงแบบ นำยแบบทีเ่ ป็นคนธรรมดำแต่ ทว่ำมีคำแร็กเตอร์ที่ชัดเจน อย่ำง Gypsy Sport, Jahnkoy หรือแม้แต่ผนู้ ำ� เทรนด์นอี้ ย่ำง Vetements ก็ยังคงพยำยำม สร้ำงควำมหลำกหลำยให้แก่ โลกแฟชัน่ อยู่ และเรำคำดว่ำ ในปีค.ศ. 2019 เรำจะได้เห็นสิง่ เหล่ำนีม้ ำกขึน้ ไปอีก

Salomon

Tuhir Brahmbhatt Major Influencers

Gully Guy Leo Luka Blodey

ค�ำว่ำ Influencers ไม่ใช่คำ� ใหม่ในสังคม แต่กใ็ หม่ทสี่ ดุ หำกเรำเทียบกับค�ำว่ำ Celebrity และทีส่ ำ� คัญน่ำจะเป็นค�ำทีท่ รงพลังมำกๆ ในยุคโซเชียลมีเดียอย่ำงทุกวันนี้ เพรำะหำกในอดีต กำรเป็น Celebrity มักมำพร้อมกับใบหน้ำสวยหล่อ หรือชำติตระกูลดี ฐำนะร�ำ่ รวย แต่คำ� ว่ำ Influencers นัน้ ได้ลบข้อจ�ำกัดทีค่ นส่วนมำกไม่อำจเข้ำถึงได้ ด้วยสิง่ ทีเ่ รียกว่ำโซเชียลมีเดีย ในยุคทีเ่ รำมักมีคำ� พูดว่ำ ‘แต่งตัวตำมดำรำ’ ผูท้ รงอิทธิพลหลักในโลกแฟชัน่ นัน้ ยังคงเป็น ดำรำ หรือบุคคลผูม้ ชี อื่ เสียงเสมอ จนต่อมำเรำมีสงิ่ ทีเ่ รียกว่ำ Influncers โลกแห่งกำรตำมเทรนด์ กำรเลียนแบบ กำรได้แรงบันดำลใจก็เปลีย่ นไป เรำเลือกทีจ่ ะติดตำมใครก็ได้ทเี่ รำคิดว่ำโก้เก๋ เท่ สมำร์ท ตำมแต่รสนิยมกำรแต่งตัวของเรำ และเรำก็พร้อมทีจ่ ะเลิกติดตำมใครก็ได้ทเี่ รำคิดว่ำคน ตำมมำกไปแล้ว แมสมำกไปแล้ว หรือขำยของมำกไปแล้ว จำกค�ำว่ำ Influencers ก็มำสูค่ ำ� ขยำย ทีเ่ รียกว่ำ Micro Influncers ไม่ตอ้ งมีคนตำมมำกมำย แต่ทว่ำก็ยงั มีควำมเจ๋งควำมน่ำสนใจอยู่ เมือ่ โลกของแฟชัน่ คือโลกแห่งกำรบริโภค กำรสร้ำงดีมำนด์ให้อยำกมีอยำกได้ มันจึงมำ พร้อมกับกำรตลำดเสมอ และหำกกำรตลำดทีเ่ คยดูแนบเนียนถูกจับไต๋ได้เมือ่ ไหร่ กำรตลำด ก็ตอ้ งเริม่ คิดแผนใหม่ๆ เพือ่ สร้ำงแรงจูงใจ ควำมน่ำเชือ่ ถือเพือ่ จะยังสำมำรถขำยของหรือ สร้ำงดีมำนด์กำรตลำดได้ตอ่ ไป จำก Micro Influencers ทีเ่ ป็นเรือ่ งเด่นและได้รบั กำรพูดถึงกัน มำกในปี 2018 ในปี 2019 แน่นอนโลกของ Influencers ยังคงเป็นทีน่ ำ่ จับตำมองอยูเ่ ช่นเดิม ส�ำหรับโลกของแฟชัน่ ผูช้ ำย ชือ่ ของ Luka Sabbat ยังคงได้รบั กำรพุดถึงอยู่ แม้วำ่ เขำจะเริม่ กระเถิบจำกค�ำว่ำ Influencers ไปสูก่ ำรเป็น Celebrity บ้ำงแล้วก็ตำม Blondey McCoy สเก็ตเตอร์หนุม่ ทีเ่ ป็นมิวส์ให้กบั Valentino หรือ Gully Guy Leo หนุม่ วัย 14 ปีจำก Warwickshire จะเห็นว่ำโลกแห่งแฟชัน่ พยำยำมทีจ่ ะค้นหำคนธรรมดำทีไ่ ม่ธรรมดำมำเป็นตัวชูโรงเสมอ อำจ เป็นเพรำะเรำไม่ค่อยเชื่อโลกแห่ง Celebrity อีกต่อไปแล้ว เช่นเดียวกับกับสิ่งที่เคยฮิต เมื่อ2-3ปีที่แล้วในนำมแห่งบล็อกเกอร์ อ้อ…เดีย๋ วนีก้ ไ็ ม่มใี ครอยำกเรียกตัวเองว่ำบล็อกเกอร์อกี ต่อไปแล้วนะ

December 2018 - January 2019

023


JOURNAL BITS & BOBS

เรื่อง Torrinee ภาพ ลิขสิทธิ์แบรนด์

Nurture by Nature COS น�ำเสนอคอลเล็กชัน่ ฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูรอ้ น 2019 ทีน่ ำ� พำคุณไปส�ำรวจโลกแห่งวิวฒ ั นำกำรแฟชัน่ ที่ ก้ำวหน้ำ เหนือกำลเวลำ สร้ำงสรรค์ขนึ้ จำกองค์ประกอบทีห่ ลำกหลำย มีดไี ซน์ใหม่ๆ ทีเ่ น้นควำมหรูหรำ อันสะท้อนถึงกำรเคลือ่ นไหว และคุณลักษณะเฉพำะตัวของสำยน�ำ้ และสำยลมได้เป็นอย่ำงดี คอลเล็กชัน่ นีผ้ สมผสำนซิลลูเอ็ตต์ซงึ่ เลียนแบบมำจำกธรรมชำติ สะท้อนรูปแบบอันไม่แน่นอนขององค์ประกอบ ทีแ่ ตกต่ำงกันอย่ำงสิน้ เชิง อำทิ ควำมพลิว้ ไหวและกำรหยุดนิง่ , ควำมมืดทึบและควำมโปร่งแสง เป็นต้น โดยคุณสมบัตขิ องเนือ้ ผ้ำถือเป็นสิง่ ส�ำคัญและรำกฐำนในกำรออกแบบคอลเล็กชัน่ นี้ โดยเน้นไปทีผ่ ำ้ ริปสต๊อป (Ripstop) ซึง่ ได้รบั แรงบันดำลใจมำจำกกำรหักเหของแสง และลำยมัวเร (Moire Pattern) เทคนิคกำรถักทอพิเศษทีไ่ ด้รบั แรงบันดำลใจมำจำกกำรเคลือ่ นตัวของสำยน�ำ้ ทีม่ ำในโทนสีฟำ้ ทีไ่ ล่เรียง ไปตัง้ แต่โทนอ่อนของท้องฟ้ำไปจนถึงโทนเข้มอย่ำงสีฟำ้ น�ำ้ ทะเล, สีฟำ้ อินดิโก, และสีมดิ ไนท์บลู นอกจำก นีย้ งั มีสขี ำวอันเป็นสัญลักษณ์ของควำมสงบ, สีครีม, และสีเทำอ่อน ทีน่ ำ� มำจับคูก่ บั โทนสีเข้มอย่ำงสีเทำ เข้ม, สีนำ�้ ตำลเข้ม, และสีแดงบ็อกโดว์

aN eye Has to travel

seasoN of Joy ช่วงเวลำแห่งกำรเฉลิมฉลอง และเป็นช่วงเวลำแห่งกำรมอบควำมสุขให้แก่กนั Jim Thompson น�ำเสนอ ทุกควำมรูส้ กึ ทีถ่ กู ถ่ำยทอดออกมำจำกใจ ผ่ำนสินค้ำผ้ำไหมดีไซน์สวยสะดุดตำ ไม่วำ่ จะเป็นกระเป๋ำผ้ำ พันคอไหมพิมพ์ลำย เนคไทผ้ำไหม สินค้ำแต่งบ้ำน รวมถึงสินค้ำชิน้ กะทัดรัด ให้ทงั้ คุณสุภำพบุรษุ และ สุภำพสตรีได้เลือกสรร เพือ่ เป็นของขวัญแทนควำมรูส้ กึ ดีๆ ส�ำหรับคนพิเศษของคุณ ของขวัญทีพ่ ร้อม จะสร้ำงควำมประทับใจให้ผรู้ บั ด้วยฝีมอื กำรตัดเย็บทีป่ ระณีต และลวดลำยทีม่ ลี กั ษณะเด่นเฉพำะตัว ของ Jim Thompson ทีร่ อคุณอยูท่ รี่ ำ้ น Jim Thompson ทุกสำขำ และป็อปอัพสโตร์ 024

LIPS Garçon

ส�ำหรับช่วงเวลำทีอ่ ำกำศเย็นในฤดูหนำวส่งต่อมำถึงต้นปีใหม่นี้ Bottega Veneta น�ำเสนอคอลเล็กชัน่ เสือ้ ผ้ำส�ำหรับสุภำพบุรษุ ประจ�ำ ฤดูกำลครูซ 2019 มีกำรใช้ผำ้ นิตผสมและผ้ำวูลสองหน้ำในกำรสร้ำงสรรค์ดฟั เฟิลโค้ตรูปแบบใหม่ในสไตล์สปอร์ตกว่ำเดิม โดยใช้โทนสี จัดจ้ำนต่อเนือ่ งจำกคอลเล็กชัน่ ฤดูใบไม้รว่ งและฤดูหนำว 2018 และ ถูกแปรเปลีย่ นเป็นลวดลำยตำรำงในสไตล์กรำฟิกอันหลำกหลำย แปลกตำกว่ำลำยสก็อตในแบบทีเ่ คยเห็นทัว่ ไป กลุม่ ต่อมำคือควำม สดใหม่ของฤดูหนำวในโทนสีขำว และเฉดสีทะเลทรำยคัน่ ด้วยสีลกู กวำดอย่ำงสีชมพู และเขียวมิน้ ต์ โทนสีทนี่ ำ่ สนใจนีช้ ว่ ยให้เสือ้ ผ้ำ สไตล์ยนู ฟิ อร์ม ดูแคช่วลอ่อนนุม่ เอำท์เตอร์แวร์ทมี่ ำกไปด้วยกำรใช้ งำนด้วยคอปกผ้ำขนแกะทีถ่ อดออกได้ และซับในผ้ำขนสัตว์เทียม ก็สำมำรถน�ำมำใส่เดีย่ วๆ ได้ และในกลุม่ สุดท้ำยมีควำมโดดเด่นอยู่ ทีก่ ำรใช้จดุ ลวงตำให้เป็นลวดลำยตำรำงสุดคลำสสิกของผูช้ ำยผสม กับลำยผีเสือ้ บนเสือ้ เชิต้ และผ้ำนิตผสม องค์ประกอบแปลกตำเหล่ำ นี้ ถูกสร้ำงควำมสมดุลด้วยควำมเรียบง่ำยของซิลลูเอตต์ของเสือ้ ผ้ำ


JOURNAL BITS & BOBS

เรื่อง Torrinee ภาพ ลิขสิทธิ์แบรนด์

TraDiTion, FasT ForwarDeD Salvatore Ferragamo Pre-Spring 2019 น�าเสนอภาพของตูเ้ สือ้ ผ้าทีเ่ ต็มไปด้วยชุดส�าหรับสวมใส่ในวัน หยุด โดยทีใ่ นฤดูกาลนี้ ขอพาเราหลบเลีย่ งการสัญจรอันวุน่ วายบนท้องถนนในเมืองใหญ่ ไปอยูภ่ ายในสิง่ ก่อสร้างทีม่ คี วามเก๋ ทันสมัย ปลีกตัวออกจากความอึกทึกครึกโครมของผูค้ นในสังคม สูค่ วามเงียบสงบ และเป็นส่วนตัว ถูกน�ามาต่อยอดเป็นซิลลูเอ็ตต์ทมี่ คี วามโปร่งสบาย โดยการใช้วสั ดุผา้ ต่างๆ ซึง่ สามารถ สวมใส่ขา้ มฤดูกาลได้ อีกทัง้ ยังผสมผสานเฉดสีทหี่ ลากหลายเข้าด้วยกัน อาทิ โทนสีขาวครีม, สีฟา้ สด กับ สีนา�้ และสีแดงอิฐกับสีไวน์แมร์โล โดยทีเ่ สือ้ ผ้าตัวนอกใช้ใช้วสั ดุหนังแกะนิม่ และเสือ้ โอเว่อร์โค้ตผ้าฝ้าย ซึง่ สวมใส่สบาย อีกทัง้ ยังออกแบบกางเกงทรงขากว้างโดยใช้ผา้ ฝ้ายกาบาร์ดนี ทีท่ นทาน รวมถึงเนือ้ ผ้ายีน ส์ฟอกสี และเนือ้ ผ้าฝ้ายลินนิ นอกจากนีย้ งั มีเสือ้ ผ้าถักซึง่ ท�าจากผ้าแคชเมียร์คณ ุ ภาพสูงและผ้าซิลค์ใน รูปแบบเสือ้ สเวตเตอร์คอกลมและการใช้เทคนิคแพ็ตช์เวิรก์ หนังแนปป้ากับหนังกลับใช้ตดั เย็บแจ๊กเก็ต ตัวสัน้ ตกแต่งซิป มาตัดเย็บเสือ้ ผ้าทีเ่ ปีย่ มไปด้วยความละเอียดพิถพิ ถิ นั แต่คงไว้ซงึ่ ความเรียบง่าย ออก มาเป็นเสือ้ ผ้าทีท่ งั้ สวยงามและเอกลักษณ์อนั โดดเด่นเฉพาะตัว

The Dark knighT rises

elegance For him ความสง่างามถูกนิยามใหม่เพือ่ คุณสุภาพบุรษุ โดยเฉพาะ เมือ่ Cartier แบรนด์เครือ่ งประดับอัญมณีชนั้ สูงสัญชาติฝรัง่ เศส ทีเ่ ป็นเลิศในเรือ่ งเครือ่ งประดับและเรือนเวลามามากกว่า 170 ปี ภายใต้การดูแลของ สามพีน่ อ้ งแห่งตระกูล Cartier ผูก้ รุยทางให้ Cartier โลดแล่นทัง้ ในปารีส ลอนดอน และนิวยอร์ก และ เป็นทีม่ าของอาณาจักรอันยิง่ ใหญ่ภายใต้ชอ่ื Cartier สืบมาจนถึงทุกวันนี้ Louis Cartier ก่อตัง้ Cartier บูตกิ ขึน้ ณ สตูดโิ อ เลขที่ 13 ถนน Rue de la Paix กรุงปารีส ในปี ค.ศ.1899 และเป็นผูร้ งั สรรค์แหวน Trinity , นาฬิกา Tank และนาฬิกา Santos de Cartier ความลงตัวระหว่างลายเส้นแบบเรขาคณิตร่วม กับดีไซน์ทดี่ เู รียบง่ายและนวัตกรรมทางเทคนิค น�าความคลาสสิก และจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิก ได้อย่างลงตัว ในขณะที่ Jacques Cartier น้องชายคนเล็ก ก่อตัง้ Cartier บูตกิ ทีถ่ นนนิวบอนด์สตรีท กรุงลอนดอนขึน้ ในปี ค.ศ.1902 ผสมผสานความสง่างามของการตัดเย็บเสือ้ ผ้าแบบ Savile Row เข้า กับความแหวกแนวสนุกสนานในสไตล์ลอนดอน ดังเช่นในคอลเล็กชัน่ Panthère อัญมณีชนิ้ เล็กๆ ทว่า โดดเด่นด้วยประกายแวววับและอยูเ่ หนือความคาดหมายเสมอ และสุดท้าย Pierre Cartier ผูท้ ไี่ ด้ชอื่ ว่า เป็นนิวยอร์กเกอร์เต็มตัว ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1909 เขาได้เก็บเกีย่ วพลังสร้างสรรค์ของมหานครนิวยอร์ก มา เป็นแรงบันดาลใจในการรังสรรค์เครือ่ งประดับทีส่ วมใส่ได้ทงั้ ผูช้ ายและผูห้ ญิง อย่างคอลเล็กชัน่ Clou และ Love ความท้าทายของผูก้ อ่ ตัง้ ทัง้ สามนี้ ผลักดันให้เครือ่ งประดับหลุดออกจากกรอบค่านิยมแบบ ดัง้ เดิมสูอ่ สิ ระไร้ขดี จ�ากัด ในปัจจุบนั ทีต่ วั ตนของสุภาพบุรษุ มีความชัดเจนมากขึน้ และเป็นอิสระจากขนบ เดิมๆ Catier น�าเสนอมากกว่าชิน้ แฟชัน่ แต่นา� เสนอไลฟ์สไตล์ของสุภาพบุรษุ ในแบบฉบับของแบรนด์ที่ ดูดอี ย่างมีสไตล์และชัน้ เชิง

Adidas Originals เปิดตัวสนีกเกอร์ใหม่ Nite Jogger โดดเด่น ด้วยแถบสะท้อนแสง กับดีไซน์อนั เป็นเอกลักษณ์ ทีผ่ สานความ คลาสสิกกับความโมเดิรน์ ได้อย่างลงตัว ซึง่ ได้รบั แรงบันดาลใจจาก การหยิบยกเทคโนโลยี hi-vis มาประยุกต์ใช้ ท�าให้ Nite Jogger เป็นสนีกเกอร์สดุ ล�า้ ส�าหรับเหล่าครีเอเตอร์ผหู้ ลงใหลในช่วงเวลา ยามค�า่ คืน การออกแบบทีโ่ ดดเด่นเหนือใครของ Nite Jogger มา พร้อมกับเทคโนโลยีการสะท้อนแสง ส่องสว่างในทีม่ ดื คือ ปรากกฎการณ์ใหม่สา� หรับสายสตรีท ด้วยการพัฒนาสนีกเกอร์ผสานเข้ากับ เทคโนโลยี hi-vis ทีจ่ ะเสริมให้สนีกเกอร์เรืองแสงได้ในเวลากลางคืน ไม่วา่ จะเป็นทีเ่ ชือกรองเท้า สามแถบเอกลักษณ์ฉบับ Adidas แถบ ด้านหลัง รวมถึงลวดลายไฮไลต์ ส่วน Upper เป็นไนล่อนน�า้ หนัก เบาผสานกับตาข่ายถักแบบนุม่ และหนังกลับสีดา� สุดเท่ ส่วน Sole มาพร้อมพืน้ BOOST เต็มผืน มอบความสบายและพร้อมส�าหรับ การส�ารวจในยามค�า่ คืน มาพร้อมกับสีสม้ โดดเด่นตัดกับ Upper สี ด�า ในขณะทีบ่ ริเวณส้นเท้านัน้ มีเอกลักษณ์ทเี่ ชือ่ มโยงกับโมเดลใน อดีต นับเป็นการสานต่อรูปแบบของการน�าสิง่ ต่างๆในอดีตมาสร้าง สรรค์สงิ่ ใหม่ๆเพือ่ อนาคต ปิดท้ายด้วยกิมมิคสุดคูลกับข้อความ “The Speed of Nite” ทีเ่ ขียนด้วยรหัสมอร์ส ทีส่ ว่ น Outsole ของรองเท้า สนีกเกอร์ Nite Jogger วางจ�าหน่ายแล้วตัง้ แต่วนั นี้ เป็นต้นไป

December 2018 - January 2019

025


YOU’VE GOT STYLE

Kenzo Louis Vuitton

NeoN Is The New Black Landlord

เรื่องและสไตส์ Ga-Loft ภาพ ลิขสิทธิ์แบรนด์ Comme des Garçons

สีนอี อนวนกลับมาฮิตอีกครัง้ ในปี ค.ศ. 2019นี้ หลาย โดยเฉพาะ รันเวย์ใหญ่ในแฟชั่นวีคต่างพากันใช้สีนีออนกันอย่างทั่วหน้า บอกเลยว่า ไม่ว่าคุณจะมีผิวขาว ผิวสองสี หรือผิวแทน ก็ใส่ได้ ทั้งนั้น ถ้าต้องใส่สูทหรือชุดเรียบๆ แต่ก็กลัวว่าจะดูธรรมดาไม่ แฟชั่น ลองหาเสื้อตัวในที่เป็นสีนีออนตัดกับเสื้อนอก เพื่อเพิ่ม สีสันและท�าให้การแต่งตัวของคุณดูไม่เรียบจนเกินไป

MSGM

Palm Angels

1. แจ๊กเก็ตยีนส์สีเหลืองนีออน Cmmn Swdn 2. เสื้อทีเชี้ตแขนสั้นสีส้มนีออน Heron Preston 3. สเวตแพ้นส์ขายาวสีด�าตัดต่อแถบสีชมพูนีออน Palm Angels 4. กระเป๋าคลัตช์ผ้าไนล่อนสีส้มนีออน Prada 5. เข็มขัดสายซิลิโคนหัวเข็มขัดโลหะสีเขียวนีออน Off-White 6. เคสโทรศัทพ์ซิลิโคนสีเขียวนีออน Versace 7. ถุงเท้าทอลายหัวกระโหลกสีส้มนีออน Alexander McQueen 8. สนีกเกอร์สีเขียวนีออน Vetements

026

LIPS Garçon


GET THE LOOK

Look of December 2018 / January 2019

New Board เรื่องและสไตล์ Ga-Loft ภาพ สุทธิวัฒน์ สังข์คง

เปลี่ยนลุคหนุ่มสเกตบอร์ดจากเสื้อตัวกางเกงตัวแล้วลองหากางเกงยีนส์ที่มีเทกเจอร์แปลกใหม่ใส่กับเสื้อสเวตเตอร์ ลายเท่ๆทับด้วยแจ๊กเก็ตลายตารางสักตัวจบด้วยแอคเซสซอรี่อย่างหมวกกับแว่นสักชิ้น ใ้ห้ได้ลุคสดใหม่แฟชั่นมาก ขึ้นในแบบหนุ่มการ์ซง

01

04

05

02

06 03

07

Get the Look 1. แจ๊กเก็ตผ้าวูลลายตารางตกแต่งขนเฟอร์ Bottega Veneta ราคาสอบถามได้ทหี่ น้าร้าน 2. สเวตเตอร์แขนยาวทอลายกราฟิกรูปนก Givenchy ราคา 48,500 บาท 3. กางเกงยีนส์สบี ลู Bottega Veneta ราคาสอบถามได้ทหี่ น้าร้าน 4. หมวกแก๊ปผ้าไนล่อนสีดา� ตกแต่งซิลโิ คลนสีชมพูนอี อน Off-White ราคาสอบถามได้ทหี่ น้าร้าน 5. แว่นตากันแดดสีดา� Burberry ราคาสอบถามได้ทหี่ น้าร้าน 6. กระเป๋าครอสบอดีห้ นังแท้สดี า� ตกแต่งคลิปหนีบโลหะสีเงิน Off-White ราคา 43,000 บาท 7. สนีกเกอร์หมุ้ ข้อสีดา� ตกแต่งแถบโลโก้สแี ดง ราคา 28,000 บาท December 2018 / January 2019

027


MY GARCONS 028

LIPS Garรงon


A Wish Upon the Stars เรื่อง Pisut, Prim S. ภาพ Nucha Jaitip

7 ดาวรุ่งจากซีรีส์ดังกับความฝันและเป้าหมายในปีที่ก�าลังเริ่มต้นขึ้น

December 2018/January 2019

029


MY GARCONS 030

LIPS Garรงon


MY GARCONS

Tanapon Sukumpantanasan เพิร์ธ-ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร

น้องเล็กของแก๊งที่มีรอยยิ้มเปี่ยมเสน่ห์ และนัยน์ตาหวานชวนหลงใหลคนนี้มาแรงจริงๆ ถ้าไม่เชื่อ ลองเข้าไป ดู #รอยยิ้มของชูครีม ที่แฟนคลับของคู่จิ้นเอ้-พีท จากซีรีส์บังเอิญรัก ตั้งให้ ดูแล้วระวังจะตกหลุมรักหนุ่มม. 6 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกคนนี้เข้าอย่างจัง

7.อยากเจอคนดีๆ เข้ามาในชีวิต หมายถึง อยากจะเจอคนดีๆ ทุกคนเข้ามาในชีวิต ครับ ไม่ว่าจะเป็นทุกคนที่ร่วมท�างานด้วย ทุกคนที่ เราเจอ อยากจะเจอคนดีๆครับ คนไม่เห็นแก่ตัว คน ที่เข้ากับเราได้

I Wish I could... 1. อยากสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ ผมอยากเข้ า คณะนวั ต กรรม มหาวิ ท ยาลั ย ศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร พี่ๆ ในแก๊งบังเอิญ รักบางคนก็เรียนอยู่ที่นี่ด้วย สาเหตุที่ผมอยากเรียน ทีน่ เี่ ป็นเพราะ ผมชอบงานในวงการบันเทิงครับ และ ผมเชื่อว่า ที่น่ีสามารถพัฒนาศักยภาพผมให้ไปต่อ ได้ครับ

8. อยากพบรักที่ต่างประเทศ อยากลองคบคนต่างประเทศครับ คนไทยก็ชอบครับ แต่ผมยังไม่เคยคบคนต่างประเทศไงครับเลยอยาก จะลองคบดู ชอบสาวหมวย โซนเอเชียครับ

2. อยากลองรับบทบาทใหม่ๆ ที่ท้าทายมากขึ้น อยากจะลองรับบทคนติดยาบ้าง เพราะผมเคยดู เรือ่ งน�า้ พุแล้วชอบมาก รูส้ กึ ว่า เป็นบททีท่ า้ ทาย แล้ว ก็ยากมากครับ อยากลองเปลี่ยนตัวเองไปเลย 3. อยากพัฒนาด้านการแสดงให้เก่งขึ้น อยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรือ่ ยๆ อยากจะเรียนร้อง เพลง อยากเรียนเวิร์กช็อปการแสดงให้มากขึ้นครับ อยากเล่นเรื่องต่อไปเรื่อยๆครับ ปีหน้าน่าจะได้มี โอกาสท�างานแสดงใหม่ๆ อีก แต่ยังบอกไม่ได้ครับ 4. อยากเล่นดนตรีให้เก่งขึ้น ผมเล่นเป็นทั้งกีต้าร์ไฟฟ้า กีตาร์โปร่ง อิเล็กโทน กลอง เบสก็พอได้ครับ แต่ทเี่ ล่นเก่งทีส่ ดุ คงเป็นกีตา้ ร์ ผมชอบเล่นกีต้าร์ไฟฟ้าแนวร็อค เพลงที่เล่นบ่อยๆ เป็นเพลงของวง The Sun เพราะคอร์ดกีต้าร์ของวง นี้เพราะดีครับ

5.อยากพัฒนาทักษะเรื่องภาษา อยากเรียนภาษาจีนส�าหรับใช้ในการท�างาน แล้วก็ พูดคุยกับแฟนคลับ ส่วนภาษาที่อยากเรียนเอง คือ ภาษาเกาหลีครับ 6. อยากหาเงินให้ครอบครัวได้ทุกเดือน ทุกวันนี้ผมให้เงินแม่ทุกเดือนเลยครับ แบ่งไว้ใช้เอง ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์

9. อยากมีโอกาสได้ไปเจอแฟนๆ ทีต่ า่ งประเทศ อยากจะเจอแฟนๆทุกประเทศเลยครับ แฟนๆทุกคน ที่คอยสนับสนุนพวกผม อยากจะไปตอบแทน คืน ความสุขให้เขา เรามีแฟนคลับอยู่ในหลายประเทศ ไม่วา่ จะเป็น จีน, เกาหลี, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย และ เวียดนาม ตอนนี้ได้ไปเกาหลีมาแล้ว ต่อไปคงไป ประเทศจีน ตอนไปเกาหลีมีแฟนๆ มาต้อนรับเยอะ มาก ซึ่งผมไม่คิดว่า ผมจะมาถึงจุดๆ นี้ได้ครับ เป็น เรื่องที่เซอร์ไพรส์มากส�าหรับผม 10. อยากให้แฟนคลับมีความสุขตลอดปี อยากจะเทคแคร์ทกุ คนเหมือนเป็นครอบครัว แล้วก็ อยากจะหาผลงานใหม่ ๆ มาให้ ทุ ก คนได้ รั บ ชม พยายามจะพัฒนาตัวเองเพื่อให้มีผลงานหลายๆ อย่างออกมาให้คนได้รับชมครับ ติดตามเพิร์ธได้ที่ IG : @perthppe December 2018/January 2019

031


MY GARCONS

Rathavit Kijworaluk แปลน-รัฐวิทย์ กิจวรลักษณ์ ส�ำหรับ แปลน-รัฐวิทย์ กำรได้เล่นซีรีส์บังเอิญรักในบท ‘แคน’ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เขำตั้งใจมำคัดเลือกเป็น นักแสดงตัง้ แต่ทรำบว่ำโปรเจ็กต์นจี้ ะเกิดขึน้ และท�ำหน้ำทีไ่ ด้ดจี นแฟนๆ อินไปตำมกัน นอกจำกกำรแสดงแปลน ยังมุ่งมั่นกับกำรเรียนชั้นปี 4 สำขำนวัตกรรมกำรบริกำรในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว วิทยำลัยดุสิตธำนี I Wish I could... 1. อยำกพัฒนำฝีมือกำรท�ำงำน อยากจะพัฒนาการท�างานของตัวเองให้ดีขึ้นเสมอ ไม่ใช่แค่ปนี หี้ รือไปไหน อยากพัฒนาตัวเองไปทุกวัน 2. อยำกฝึกทักษะเพิ่มเติม ต้องเรียนเพิม่ เติมทัง้ การร้อง การเต้น การแสดง และ บุคลิกภาพ ซึ่งพี่ผู้จัดการได้เตรียมแผนไว้ให้แล้ว 3. อยำกหำเงินให้ครอบครัวทุกเดือน ตอนนี้ เ ราท� า งานหาเงิ น ได้ แ ล้ ว ก็ อ ยากจะดู แ ล ครอบครัวให้มากขึ้น 4. อยำกพัฒนำด้ำนภำษำเพื่อสื่อสำรกับแฟน คลับต่ำงประเทศ ตอนนี้มีแฟนคลับอยู่ในหลายประเทศ อยากจะ สื่ อ สารกั บ เขาในภาษาของเขาได้ บ ้ า งอย่ า งเช่ น

ภาษาจีนหรือเกาหลี เพราะที่ผ่านมาก็มีไปจัดแฟน มีตติ้งที่เกาหลี รู้สึกว่าตัวเองยังสื่อสารกับแฟนคลับ ได้ไม่มากพอ 5. อยำกแสดงในบทบำทใหม่ๆ อยากลองเล่นแนวดราม่าหรือไม่ก็เป็นหนังผีไปเลย เพราะเป็นคนชอบดูหนังแนวนี้อยู่แล้ว 6. อยำกออกก�ำลังกำยเพือ่ ให้มกี ล้ำมเนือ้ มำกขึน้ จากซีรีส์เรื่องล่าสุดรู้สึกว่าตัวเองกินเยอะจนท�าให้ ร่างกายไม่เฟิร์มเท่าที่ควร เป็นช่วงที่งานเยอะ พอมี เวลาพักก็รสู้ กึ ขีเ้ กียจ อยากจะตัดความรูส้ กึ นีแ้ ล้วไป เข้ายิมอย่างสม�่าเสมอ 7. อยำกออกไปหำแรงบันดำลใจเพือ่ กำรท�ำงำน อยากได้แรงบันดาลใจใหม่ๆ เพือ่ มองการท�างานให้ กว้างขึน้ มีอะไรหลายอย่างทีเ่ รายังไม่รแู้ ละควรต้อง

เรียนรู้อีกเยอะ หลักๆ ก็คงออกไปท่องเที่ยว ชอบ เที่ยวต่างประเทศเพราะได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่ 8. อยำกหำแฟนให้พี่สนุก พี่เป้และพี่บิ๊ก พีท่ งั้ สามเป็นผูจ้ ดั การของผมกับมีน-พีรวิชญ์ เขายัง หาแฟนกันไม่ได้ แม้จะใส่เครื่องรางที่ให้โชคเรื่อง ความรักก็ยังไม่เกิดผล ก็เลยอยากจะให้พี่ๆ สมหวัง ในเรื่องความรักกัน ไม่อยากให้เขาเหงา 9. อยำกให้คนรอบข้ำงได้รับควำมสุขและพลัง บวก อยากให้คนทีอ่ ยูก่ บั เรามีความสุข ไม่ดาวน์ ถ้าทัง้ เขา และเรามีความสุขก็จะเป็นบรรยากาศที่ดีมาก 10. อยำกให้แฟนคลับมีควำมสุข เพื่อนทุกคนน่าจะเห็นตรงกันว่า แฟนคลับอยู่กับ พวกเรามานาน คอยให้ก�าลังใจในช่วงที่ท้อ อะไรที่ ท�าให้พวกเขามีความสุขก็อยากจะท�าให้ครับ ติดตำมแปลนได้ที่ IG : @iplann

032

LIPS Garçon


December 2018/January 2019

033


MY GARCONS 034

LIPS Garรงon


MY GARCONS

เรื่อง Pisut ภาพ @bbordinn

Phiravich Attachitsataporn มีน-พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร

แม้จะอายุเพียง 20 ปี แต่หนุ่มตี๋จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ อย่าง มีน-พีรวิชญ์ โลดแล่นในวงการบันเทิงมาแล้วถึง 5 ปี ผ่านงานมาหลากหลายรูปแบบทั้งนักแสดง นายแบบ พิธีกร และหนึ่ง ชิ้นงานที่สร้างชื่อให้มากที่สุดคือการสวมบท ‘ติณณ์’ ในซีรีส์บังเอิญรัก

I Wish I could... 1. อยากเรียนให้ได้คะแนนดี เพราะท�างานหนัก มีตารางงานแน่นจนบางทีกไ็ ม่ได้ เข้าเรียนบ้าง อาจจะไม่ตอ้ งคะแนนสูงมาก แค่ดเี ท่า ที่เราตั้งใจไว้ก็พอ

8. อยากพัฒนาฝีมือการแสดง ตอนนีใ้ ห้คะแนนตัวเอง 5-6 คะแนน จาก 10 คะแนน รูส้ กึ ว่า มีอะไรอีกหลายอย่างทีย่ งั ไม่ได้ลองหรือลอง แล้วแต่อาจจะไม่ชอบ เวลาดูผลงานตัวเองก็จะเช็ค ว่า ตรงไหนที่ยังพัฒนาได้อีกและดูตัวอย่างจาก เพื่อนๆ พี่ๆ ด้วย ที่ผ่านมาก็มีเรียนการแสดงแต่คิด ว่าจะเรียนเพิม่ อีก ผมชอบอ่านบทสัมภาษณ์ของนัก แสดงทัง้ ไทยและต่างประเทศว่าเขามีเทคนิคอย่างไร ก็จับมาผสมแล้วประยุกต์กับบทบาทที่เราแสดงใน แต่ละเรื่อง

2. อยากมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น ช่วงหลังไม่ค่อยมีเวลาให้ตัวเอง ฟิตเนสก็ห่างหาย เกมตัดทิ้งไปเลย กิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ที่ท�าให้เรามี ความสุขช่วงนี้ไม่ได้ท�าเลย เลยอยากมีเวลาเพื่อ ชดเชยความสุขให้ตัวเองบ้าง 3. อยากมีเวลาให้ครอบครัว ไม่ค่อยได้กลับบ้านที่ฉะเชิงเทรา เดือนหนึ่งกลับนับ ครัง้ ได้ หวังว่าจะมีเวลากลับไปอยูก่ บั ครอบครัวมาก ขึ้น ปีนี้ก็มีทริปพาครอบครัวไปเที่ยวซึ่งเราวางแผน กันไว้เรียบร้อยแล้ว 4. อยากแคร์คนรอบข้างมากขึ้น เวลาท�างานเราโฟกัสกับงาน โฟกัสกับคนที่อยู่ไกล ตั ว เรามากเกิ น ไปจนบางที ห ลงลื ม คนใกล้ ตั ว ไป อยากจะเทคแคร์เขามากขึ้น อย่างครอบครัวส่วน ใหญ่ก็อาศัยโทรคุยกัน ซึ่งจริงๆ แล้วควรจะได้ใช้ เวลาร่วมกันจริงๆ มากกว่าแค่การโทรศัพท์ 5. อยากท�างานอย่างมีความสุข อยากจะท�างานในปีค.ศ. 2019 ให้มคี วามสุขไม่ตา่ ง จากที่ผ่านมา หรือจะมีความสุขมากขึ้นก็ยิ่งดี

6. อยากออกก�าลังกาย ดูแลรูปร่างให้มากขึ้น ช่วงนีผ้ อมมาก ตัวผมถ้าไม่ได้เข้ายิมจะผอม น�า้ หนัก ลง ปีนอี้ ยากจะเพิม่ กล้ามเนือ้ ให้กลับชัดเหมือนเดิม 7. อยากดูแลตัวเองให้ดีขึ้น ทีผ่ า่ นมาแต่งหน้า มีเป็นสิวบ้าง ตอนนีต้ งั้ เป้าหมาย ไว้วา่ ภายใน 3 เดือนจะต้องเคลียร์สวิ ให้หมดไปจาก หน้า ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะท�าส�าเร็จไหม แต่ก็จะพยายาม ดูแลตัวเองให้ดีที่สุด

9. อยากรับงานให้หลากหลายมากขึ้น ผมเป็นคนสนุกกับการท�างานที่หลากหลาย อยาก ลองอะไรใหม่ๆ พิธีกร เดินแบบ ถ่ายแบบ แต่ใน ขณะเดียวกันก็คดิ ถึงเรือ่ งค่าตอบแทนด้วย ต้องบอก ว่าตอนแรกเข้ามาในวงการด้วยความสนุก แต่พอ ผ่านมา 4-5 ปี รูส้ กึ ว่าเราลงทุนลงแรงไปเยอะเหมือน กัน ถ้าได้ค่าตอบแทนที่คุ้มค่ากับความเหนื่อยของ เราด้วยก็จะดีมาก 10. อยากมีผลงานที่ดีออกสู่สายตาผู้ชม เป้ า หมายสู ง สุ ด คื อ อยากมี ผ ลงานที่ ทุ ก คนจ� า ได้ อย่างเช่นซีรีส์เรื่องนี้ มีนรับบทนี้ เล่นได้ถึงบทบาท แบบนั้นแบบนี้ อยากจะมีผลงานชิ้นมาสเตอร์พีซ เป็นของตัวเอง ติดตามมีนได้ที่ IG : @m34nismind

December 2018/January 2019

035


MY GARCONS


MY GARCONS December 2018/January 2019

037


MY GARCONS 038

LIPS Garรงon


MY GARCONS

Kirati Puangmalee ไตเติ้ล-กีรติ พวงมาลี ไตเติ้ลเริ่มต้นเข้าสู่แวดวงบันเทิงด้วยบทบาทในซีรีส์วายตั้งแต่เรื่องแรก แล้วก็ได้แจ้งเกิดเต็มตัวในบทบาทพี่ ตั้มผู้แสนดีของน้องต้าในซีรีส์บังเอิญรัก บทบาทในเรื่องอบอุ่นอย่างไร บอกได้เลยว่า ตัวตนของเขาก็อบอุ่น และดูเป็นที่พึ่งพิงได้ เพราะแค่อ่านดูจากลิสต์ 10 สิ่งที่เขาอยากท�าให้เป็นจริงในปีนี้เราก็สัมผัสได้ถึงทัศนคติที่ ดีในการท�างาน และการใช้ชีวิตของหนุ่มหล่อวัยเกือบจะ 21 ปีคนนี้

I Wish I could... 1. อยากประสบความส�าเร็จในอาชีพนักแสดง บังเอิญรักเป็นผลงานซีรสี เ์ รือ่ งแรกของผม ผมอยาก ไปให้ไกลกว่านี้ อยากประสบความส�าเร็จมากกว่า นี้ด้วยครับ ผมตั้งเป้าหมายไว้ไกลมากครับ เพราะ ผมคิดว่า ถ้ามองไว้ใกล้ ไม่ได้มองไกล จุดมุ่งหมาย เราก็จะสั้นนิดเดียว แต่ถ้าเราวางเส้นชัยไว้ไกล ถึง เราไปไม่ถงึ เส้นชัยนัน้ แต่อย่างน้อยเราก็ได้พยายาม อย่างเต็มที่แล้ว

พูดได้หลากหลายภาษาก็ดีกับตัวเราด้วยครับ ตอน นี้ผมก็เริ่มเรียนภาษาจีนมาบ้าง ให้สามารถสื่อสาร ได้ในเบือ้ งต้น ผมพยายามทีจ่ ะเรียนรูเ้ พิม่ เติม อยาก เก่งภาษาอื่นๆ ให้เหมือนกับเวลาเราพูดภาษาไทย 8. อยากพาคุณแม่ไปเที่ยวต่างประเทศ ความฝันสูงสุดผม คือ อยากพาแม่ไปเที่ยวต่าง ประเทศ อยากให้เขาไปเปิดหูเปิดตาบ้าง ตัวเราเอง อาจจะได้มโี อกาสได้ไปกับเพือ่ นบ้างด้วยการท�างาน ของเรา เลยอยากพาแม่ไปดูบา้ ง แต่จริงๆแม่ผมเขา ก็ได้ไปต่างประเทศกับครอบครัวบ่อยเหมือนกัน แต่ ผมว่า การทีไ่ ด้ไปกับแม่สองคนน่าจะเป็นความสนุก น่าจะเป็นอีกแบบหนึ่ง แค่เวลาอยู่ในเมืองไทย ช่วง วันหยุดผมพาแม่ไปกินข้าว เห็นแม่มีความสุข ผมก็ มีความสุขแล้ว ยิง่ ถ้าได้พาแม่ไปต่างประเทศ ได้พา แม่ไปพักที่สะดวกสบาย ไปดูอะไรที่มันมีความสุข น่าจะยิ่งแฮปปี้มากๆ

2. อยากท�าโปรเจ็กต์ที่วางแผนไว้ให้ออกมาดี ที่สุด อันนีเ้ ป็นความลับของทีมเรา ตอนนีก้ า� ลังแอบซุม่ ท�า โปรเจ็กต์กันอยู่ครับ 3. อยากมีโอกาสได้ไปท�างานในต่างประเทศ อยากได้ไปท�างาน ไม่ว่าจะเป็น การไปทัวร์แฟนมีต หรือการทีไ่ ปท�างานร่วมกับต่างชาติรสู้ กึ ว่าน่าจะเป็น ประสบการณ์ทดี่ ี ผมชอบเดินทางอยูแ่ ล้วด้วย ถ้าได้ ไปท�างานในต่างประเทศบ้างก็น่าจะสนุกดีครับ ถ้า มีโอกาสก็อยากไปแถบเอเชียทุกประเทศเลย แต่ อยากไปที่สุดคงเป็นเกาหลี 4. อยากหุ่นดี มีกล้าม มีซิกซ์แพ็ค ตอนนี้ ที่ มี อ ยู ่ น ่ า จะเรี ย กว่ า พุ ง มากกว่ า กล้ า ม (หัวเราะ) ผมอยากมีกล้าม อยากมีหุ่นที่ดีครับ ผม คิดว่า ผูช้ ายหุน่ ดีดนู า่ สนใจดีนะ แต่จะท�าได้ไหมขึน้ อยูก่ บั ความขยันหมัน่ เพียรในการออกก�าลังกายของ เราด้วย ซึง่ ตอนนีบ้ อกได้เลยว่า ยังไม่คอ่ ยมีสกั เท่าไร ครับ แต่ถ้าผมสามารถเข้ายิมได้อย่างสม�่าเสมอ ติดต่อกันอย่างน้อยสักครึ่งปี หุ่นน่าจะดีกว่านี้มาก ครับ 5. อยากซื้อรถด้วยน�้าพักน�้าแรงตัวเอง ตอนนี้ก็เล็งไว้หลายรุ่นอยู่เหมือนกันครับ แต่ด้วย ความที่เราอยากซื้อด้วยน�้าพักน�้าแรงตัวเอง คงจะ ซื้ อ รุ ่ น ที่ ร าคาไม่ ไ ด้ สู ง มากครั บ อยากได้ ร ถที่ พ า

ครอบครัวไปไหนมาไหนได้ แล้วก็อ�านวยความ สะดวกให้กับตัวเองได้ด้วย เวลาเราไปท�างาน ต้อง ขนของกลับบ้าน จะได้ไม่ตอ้ งล�าบากคนอืน่ ด้วยครับ 6. อยากเรียนให้ได้เกรดดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ผมห่างเหินจากเรื่องการเรียนไปนานก็เลยรู้สึกว่า อยากจะท�าออกมาให้ได้ดีที่สุด ผมไม่ได้หวังว่าจะ ต้องได้เกรด A ทุกวิชา เพราะมันคงเป็นไปไม่ได้ ด้วย ความสามารถเราแล้วก็การท�างานของเรา แต่อย่าง น้อยผมก็อยากท�าให้มนั เต็มทีค่ รับ เพราะว่าไม่อยาก เสียเวลาเรียนหลายปี 7. อยากพูดให้ได้มากกว่า 1 ภาษา การสือ่ สารเป็นสิง่ ส�าคัญมากครับ ยิง่ เวลาเราไปต่าง ประเทศ การที่เราพูดภาษาอังกฤษได้ เราสามารถ เอาตัวรอดได้นะ ยิ่งถ้าวันหนึ่งเราสามารถพูดได้ มากกว่าหนึ่งภาษาอย่างเช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษา จีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษา เกาหลี ฯลฯ ถ้าเราสามารถ

9. อยากมีกล้องถ่ายรูปสักตัว ช่วงนีเ้ ริม่ บ้ากล้องมากครับ ชอบถ่ายรูป ชอบถ่ายรูป ให้เพือ่ นๆ ด้วยเลยเริม่ อยากจะมีเป็นของตัวเองบ้าง กล้องฟิลม์ ผมก็มเี ล่นบ้างแล้วเหมือนกัน รูส้ กึ ว่าชอบ มันมีเสน่ห์ดี แต่ก็อยากได้เป็นกล้องจริงจังเลย ผม ชอบถ่ายรูปคน เป็นคนที่ถ่ายวิวไม่เก่งเลย ผมชอบ ดูรูปคน ตามอินสตาแกรม เวลาเห็นรูปสวยๆ ก็รู้สึก อยากถ่ายให้ได้แบบนี้บ้าง แล้วเวลาถ่ายรูปให้ใคร ก็ตามแล้วเขาบอกว่าภาพนี้สวย เรายิ่งมีความสุข เลยครับ 10.อยากมีโอกาสได้ไปดูคอนเสิร์ตศิลปินที่ตัว เองชื่นชอบ อยากไปดูคอนเสิร์ต Blackpink ที่สุดเลยครับ ชอบ ทุกคนเลย แล้วแต่วา่ Stage ไหนคนไหนเด่น ถ้าเขา ดูโดดเด่นขึน้ มาก็จะชอบคนนัน้ แต่ตอนนี้ Main ของ ผม คือ จีซู ครับ ติดตามไตเติ้ลได้ที่ IG : @titlekrt December 2018/January 2019

039


MY GARCONS

เรื่อง Pisut ภาพ @bbordinn

Katsamonnat Namwirote เอิร์ธ-กัษมนณัฏฐ์ นามวิโรจน์ หนุ่มหน้าหวานผู้มากับผมสีแดงสุดอินเทรนด์อย่างเอิร์ธ หลังจากแจ้งเกิดจากบทบาทน้องต้า ชายหนุ่มผู้ฝัน อยากเป็นเชฟ ในซีรีส์บังเอิญรักไปแล้ว ภายในปีค.ศ. 2019 นี้ เอิร์ธขอเดินตามความฝันตัวเองในการเป็น นักแสดง และท�าไฟนอลโปรเจ็กต์เพื่อส�าเร็จการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมจุฬาให้ได้ตามที่ตั้งใจไว้ และ ยังมีความฝันอีกหลายอย่างที่รอให้เขาท�าให้เป็นจริงภายในอนาคต

I Wish I could... 1. อยากค้นหาตัวเอง อยากค้นหาตัวเองว่า นอกจากที่เรียนสถาปัตย์แล้ว เอิร์ธมี Passion อะไรที่ท�าให้ทุกๆ วันมีความสุข มากกว่าความสุขที่เรามีให้กับการเรียนบ้าง อย่าง เรือ่ งการแสดง งานวงการบันเทิงเอิรธ์ ก็ชอบมาก แต่ เอิร์ธก็อยากหาอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่า ท�าแล้วสนุก

ไปหาญาติ และถ้ามีโอกาสก็อยากไปเที่ยวต่าง ประเทศกับแม่ด้วยครับ 8. อยากออกก�าลังกาย รักษาสุขภาพให้มากขึ้น และจะพยายามไม่นอนดึก ตอนนีก้ เ็ รียนอยูช่ นั้ ปีที่ 4 เทอม 2 การเรียนจะเบาลง นิดหนึ่งก่อนที่จะต้องท�าธีสิสครับ เลยอยากใช้เวลา ตรงนี้ท�าให้สุขภาพแข็งแรง เพราะเอิร์ธเป็นโรค ภูมิแพ้เลยอยากออกก�าลังกายให้มากขึ้น แล้วก็จะ พยายามไม่นอนดึก เพราะที่ผ่านมางานไม่เสร็จเรา ก็จา� เป็นต้องอดหลับอดนอน ยิง่ ใกล้ๆ ส่งงาน คือ ไม่ นอน 1-2 วัน ไปเลย จนใต้ตาคล�้ามากอย่างกับ ซอมบี้เลย ต้องไปอยู่ท่ีคณะกับเพื่อน แล้วให้เพื่อน ช่วยกันปลุก

2. อยากหา Passion ในการท�าธีสิส ปีหน้าเอิรธ์ จะต้องท�าวิทยานิพนธ์ เอิรธ์ ก็อยากค้นหา ตัวเองว่า ที่เราเรียนมา 4 ปี เราชอบอะไร แล้วจะท�า ธีสสิ ออกมาในรูปแบบแนวทางไหน อะไรคือสิง่ ทีเ่ รา ชอบจริงๆ และสามารถอยู่กับมันได้ทั้งปี 3. อยากเรียนภาษาอื่นๆ เพิ่มเติม เอิร์ธเพิ่งกลับมาจากเกาหลีมา ไปเที่ยวกับเพื่อนๆ น้องๆ กลุม่ แก๊งเรานีแ่ หละ ท�าให้รสู้ กึ ว่า การทีเ่ ราพูด ภาษาอื่นได้ มันคือการเปิดโลกอีกในรูปแบบหนึ่ง เพราะเราจะสื่อสารกับเขาได้ง่ายขึ้น แลกเปลี่ยน วัฒนธรรมง่ายขึ้น เอิร์ธเลยอยากเรียนภาษา ตอนนี้ อยากเรียนภาษาจีนก่อน เพราะเป็นภาษาหลักๆของ โลก แล้วทีอ่ ยากเรียนเพิม่ คงเป็นภาษาเกาหลี เพราะ จากที่ไปเที่ยวมารู้สึกชอบประเทศเกาหลีมาก 4. อยากเดินทางไปเปิดหู เปิดตา อย่างน้อย 3 ประเทศ ขอไปเที่ยวจริงๆ แบบที่ไม่ได้ไปท�างาน ส่วนตัวเป็น คนชอบเที่ยวแบบธรรมชาติ เที่ยวเมืองใหม่ๆ อยาก ไปสวิตเซอร์แลนด์ ไม่รู้จะได้ไปไหมนะ อยากไป เกาหลีอีกรอบ และไปญี่ปุ่นด้วยครับ 5. อยากหาประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านการแสดง อยากทดลองบทบาทใหม่ๆ ถ้ามีโอกาสก็จะท�าให้ เต็มที่แน่นอนครับ อยากปรับปรุงตัวเองด้วย เพราะ เอิร์ธเป็นคนพูดไวมาก อย่างเวลาสัมภาษณ์จะพูด เร็ว บางทีเรากลับไปฟัง รูส้ กึ ว่าท�าไมเราพูดอย่างนัน้ 040

LIPS Garçon

6. อยากเรียนรู้ทักษะอื่นๆ เพิ่มเติม ส่วนตัวเป็นคนชอบเต้น อยากเรียนเต้นแบบจริงๆ จังๆ แล้วไหนๆ เต้นแล้วเราก็อยากร้องสักหน่อย เป็น สกิลอีกตัว เพราะว่าการเต้นอาจจะไม่ได้สามารถโชว์ ทุกเวที แต่การร้อง ถ้าเราร้องได้ ร้องเป็น มันสามารถ โชว์ได้ แล้วถ้าเราเล่นดนตรีเสริมเข้าไปด้วย มันก็ ท�าให้เรามีเสน่ห์ในตัวเพิ่มขึ้นเลยอยากจะเสริมตรง นี้เป็นทักษะติดตัวไว้ครับ ตอนนี้เอิร์ธยังร้องเพลงไม่ ดีขนาดนั้น แต่เท่าที่ไปเจอครูสอนร้องเพลงมา เขา บอกว่า ก็โอเค ร้องพอใช้ได้ครับ 7. อยากให้ครอบครัวมีความสุข มีเวลาไปเที่ยว ด้วยกันมากขึ้น ตัง้ แต่มกี ารเรียนทีห่ นักขึน้ แล้วก็มกี ารท�างานเข้ามา ท�าให้เรามีเวลาอยู่กับครอบครัวลดลง เราก็อยาก ทดแทนตรงนี้ เพราะแม่เราก็แก่ขึ้นทุกวันๆ อยากมี เวลาอยู่กับท่านเยอๆ อยากพาไปเที่ยว ไม่ใช่แค่แม่ นะครับ รวมถึงครอบครัวด้วย เพราะเวลาไปเจอญาติ บางทีเขาก็บน่ คิดถึง ไม่มาหากันเลย ถ้าว่างๆ ก็อยาก

9. อยากสร้างแกลเลอรีแ่ สดงภาพพอร์เทรตสีนา�้ ถ้ามีเวลาจริงๆ อยากหาเวลาว่างสเก็ตช์รปู คนนัน้ คน นี้ รูปเพือ่ น แล้วเก็บไว้เป็นแกลเลอรี่ หรือเป็นเมมโมรี่ ของเราเอง เพราะเวลาเราสร้างผลงานสวยๆ ออก มา เราจะรูส้ กึ ดีใจ มันเป็นการผ่อนคลายส�าหรับเอิร์ ธนะครับ เอิร์ธชอบวาดรูปคน สเก็ตช์รูปตัวอาคารก็ ท�าได้ เคยวาดรูปเพื่อนๆ ในแก๊งบังเอิญรักนิดๆ หน่อยๆ ด้วย วาดทุกคนเป็นรูปเล็กๆ เป็นลายเส้น การ์ตูนง่ายๆ คนที่วาดง่ายสุดเหรอครับ น่าจะเป็น น้องมีนครับ เพราะหน้าน้องเขาหน้าคมเป๊ะ 10. อยากให้แฟนคลับเติบโตไปพร้อมๆ กับเรา แล้วก้าวเดินไปด้วยกันในทุกๆ ปี อยากให้ทุกคนอยู่เป็นก�าลังใจของเอิร์ธ แล้วก็ของ น้องทุกๆคนไปนานๆ นะครับ ไม่ว่าเราจะมีผลงาน ต่อไปเรื่อยๆ หรือว่าอย่างไรก็ตาม ฝากติดตามกัน ด้วยนะครับ แล้วก็เป็นก�าลังใจให้กนั และกัน เติบโต ไปด้วยกันนะครับ ติดตามเอิร์ธได้ที่ IG : @cooheart


December 2018/January 2019

041


MY GARCONS

เรื่อเรืง ่อPisut ภาพภาพ @bbordinn ง Pisut @bbordinn

Siwat Jumlongkul มาร์ค-ศิวัช จ�าลองกุล บทบาทเก่งกล้าในซีรีส์บังเอิญรักอาจจะท�าให้หนุ่มมาร์คดูมีคาแร็กเตอร์เป็นหนุ่มแบดบอย แต่ตัวตนนอกจอ ของเขาที่เราสัมผัสได้ในวันนี้นั้น บอกได้เลยว่า นอกเหนือจากความน่ารักบวกกับเสน่ห์เฉพาะตัวล้นเหลือของ เขาแล้ว เรายังสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นที่จะเดินไปถึงเป้าหมายต่อไปที่เขาตั้งใจไว้อย่างไม่หยุดยั้ง

I Wish I could... 1. อยากไปเกาหลี ไปมาแล้วรู้สึกชอบบรรยากาศที่นั่น ชอบความเป็น เกาหลี เลยอยากจะไปอีกรอบหนึ่งครับ

8. อยากเปลี่ยนทรงผม ทุกวันนีม้ หี ลายๆคนบอกมาร์คว่า ลองตัดผมทรงนัน้ ทรงนีส้ ิ จริงๆ มาร์คก็อยากตัดนะ แต่ยงั ไม่รวู้ า่ จะตัด ทรงอะไรต่อไปดี เลยไว้ยาวไปเรือ่ ยๆ แต่ตอ่ ไปคิดไว้ ว่า อาจจะไว้ผมข้างหน้ายาวๆ เหมือน Justin Bieber ทรงก่อนที่เขาจะตัดสกินเฮด ที่เขาไว้ข้างหน้ายาวๆ แต่กต็ อ้ งดูความเหมาะสมว่า ในอนาคตถ้าเรามีงาน มันจะเหมาะสมกับงานไหม

2. อยากซื้อรถสักคัน มาร์คมีแพลนว่า จะซื้อรถมาสักพักใหญ่แล้วอยาก จะซือ้ รถสักคันหนึง่ ซึง่ ก็วางแพลนไว้วา่ ปีนแี้ หละน่า จะได้ซอื้ สักที จริงๆ แล้ว รถในฝันของมาร์ค คือ Ford Mustang ครับ เป็นรถสปอร์ต แต่งบคงยังไม่ถงึ อาจ จะต้องซื้อรถธรรมดาไปก่อน 3. อยากสอบได้เกรด A ถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้เกรด A ทุกตัวครับ แต่ตอนนี้ เราท�างานไปด้วยเรียนไปด้วย อาจมีบางวิชาทีเ่ ราไม่ ได้เข้า เราก็จะต้องมาตามงาน อาจจะพลาดคะแนน บางจุดในการ Attendant คลาสบ้าง ท�าให้พลาด เกรด A ไป แต่ก็จะพยายามปรับตารางให้มีเวลา เรียนมากขึ้นครับ แต่เอาเข้าจริงน่าจะไม่ได้สักวิชา เลยครับ อย่างดีที่สุดน่าจะเกรด B หรือไม่ก็ B+ 4. อยากประสบความส�าเร็จในอาชีพนักแสดง ผมอาจจะเพิ่งเข้าวงการมาได้ประมาณ 2-3 ปี เริ่ม รู้สึกว่า อยากจะก้าวบันไดขึ้นไปเรื่อยๆ อยากจะ ประสบความส�าเร็จในอนาคตยิ่งๆ ขึ้นไปอีก ตอนนี้ คะแนนเต็ม 10 ผมยังให้คะแนนตัวเองแค่ 7 อยูค่ รับ รูส้ กึ ว่า ยังมีบางจุดทีเ่ รายังพลาดไป บางจุดทีเ่ ราอาจ จะยังไม่ได้โฟกัสขนาดนัน้ ก็ตอ้ งมาปรับโฟกัสในตรง นี้ให้ดีขึ้น 5. อยากมีรองเท้าเยอะๆ ผมชอบสะสมรองเท้ า ตอนนี้ ผ มมี ร องเท้ า อยู ่ ประมาณ 20 กว่าคู่ อยากมีเยอะกว่านี้ ผมรู้สึกว่า รองเท้ามันบ่งบอกถึงสไตล์และแฟชั่นในตัวเราได้ เลยอยากจะมีหลายคู่ หลายแนว เผื่อวันไหนอยาก 042

LIPS Garçon

9. อยากไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ อยากไปเรียนรู้วัฒนธรรมของเขา อยากไปเรียนรู้ ภาษาของเขา เราอยากไปเจอสิง่ ใหม่ๆ สภาพอากาศ สภาพแวดล้อมทุกอย่าง รูส้ กึ ว่า เราอยากได้ feeling ใหม่ๆ รู้สึกว่า ถ้าเราไปอยู่ต่างประเทศก็น่าจะเป็น ประสบการณ์ทดี่ ี ตอนนีเ้ พิง่ กลับมาจากเกาหลี รูส้ ึก ว่า เกาหลีก็เป็นประเทศที่น่าอยู่นะ ดูอบอุ่นดีครับ แต่งสไตล์ไหนเราก็สามารถปรับเปลีย่ นได้ตลอด แต่ ที่ซื้อบ่อยที่สุดน่าจะเป็นสนีกเกอร์นี่แหละครับ 6. อยากท�าแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเอง เป็นโปรเจ็กต์ที่มาร์คคิดไว้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้ว แต่ต้องหยุดโปรเจ็กต์นี้ไปก่อน เพราะต้องไปโฟกัส เรื่องการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และการท�างานด้วย แต่ในปีนถี้ า้ เรามีโอกาสและมีเวลาว่างจริงๆ ก็อยาก จะท�าแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองด้วย ล่าสุดมาร์คเพิ่ง ท�าเป็นเสื้อให้แฟนคลับ ก็ได้รับฟี้ดแบ็คดีครับ 7. อยากไปท�างานในต่างประเทศ อยากไปหลายประเทศเลยครับ อยากไปทัง้ เอเชีย ทัง้ ยุโรป ทัง้ ตะวันออก ฝัง่ ยุโรปตะวันออก อยากไปหมด เลย รู้สึกว่าเป็นการท้าทายตัวเองด้วย เป็นการฝึก ภาษา เป็นการเรียนรู้วัฒนธรรม เป็นการเปิดโลก กว้าง เปิดโลกความคิดของเราด้วย

10. อยากพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศ มาร์คเป็นเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯ รู้สึกว่า อย่างน้อยถ้าเรามีโอกาสได้พาครอบครัวเรา ไปเที่ ย วต่ า งประเทศน่ า จะเป็ น สิ่ ง ที่ ดี เ หมื อ นกั น เพราะ ครอบครัวมาร์คเขาท�ากันแต่งาน คุณพ่อคุณ แม่ท�างานข้าราชการทั้งคู่ แต่ตอนนี้เขาออกมาท�า ธุรกิจส่วนตัวทั้งคู่แล้วเหมือนกัน ทุกวันนี้จึงเหมือน กับท�างานตลอดเวลา 7 วันต่อสัปดาห์ 24 ชั่วโมง เขาก็จะเทเวลาให้กับธุรกิจส่วนตัวของตัวเอง เลย รู้สึกว่าอยากจะหาเวลาพาเขาไปเที่ยวบ้างครับ ติดตามมาร์คได้ที่ IG : @marksiwat


December 2018/January 2019

043


MY GARCONS 044

LIPS Garรงon


Napat Na Ranong กัน-ณภัทร ณ ระนอง เรียกว่าเป็นหนึ่งหนุ่มจากซีรีส์บังเอิญรักที่ไม่เคยท�าให้แฟนคลับเบื่อหน้าเลย เพราะขยันเปลี่ยนลุคด้วยสีผมที่ สะดุดตาเสมอ และในปีนี้ Cute Boy จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คนนี้ยังคงจะสร้างความ ประทับใจด้วยลุคใหม่ๆ อีกแน่นอน

7. อยากหาเงินให้คุณพ่อคุณแม่และคุณยาย ทีผ่ า่ นมาคุณพ่อคุณแม่ดแู ลมาตลอด โดยเฉพาะคุณ ยายเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก ก่อนหน้านี้เรายังไม่สามารถ หาเงินได้ด้วยตัวเอง แต่ตอนนี้อายุ 20 ปี เริ่มท�างาน แล้ว เลยอยากจะแบ่งเบาภาระท่าน

I Wish I could... 1. อยากถ่ายแบบในต่างประเทศ ก่อนจะเล่นซีรีส์ผมเคยเป็นนายแบบมาก่อน ชอบ เรื่องแฟชั่นมากๆ ครั้งแรกที่มีโอกาสได้ถ่ายแบบ ได้ ท�างานในวงการแฟชัน่ ดีใจมาก ถ้ามีโอกาสก็อยาก จะท�าตามความฝัน อยากมีโอกาสได้ไปถ่ายแบบใน ต่างประเทศ ได้หมดเลยไม่วา่ จะเป็นเอเชียหรือยุโรป ถ้าตีกรอบเข้ามาในเอเชียที่โดดเด่นเรื่องแฟชั่นก็คง หนีไม่พ้นญี่ปุ่น เกาหลี และสิงคโปร์ เป็นประเทศที่ มีแฟชัน่ ทีห่ ลากหลายแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถ คงเอกลักษณ์ของตัวเองไว้ได้

8 อยากเปลี่ยนทรงผมและสีผม ถ้าไปถามเพื่อนๆ นักแสดง ทุกคนจะอยู่กับกันมา ตั้งแต่ผมสีด�า สีน�้าตาล สีทอง เปลี่ยนมาเป็นสีเทา สีเทาอ่อน สุดท้ายมาเป็นสีแดง ผมเป็นคนชอบ เปลี่ยนทรงผมและสีผมมากครับ ชอบแฟชั่น ชอบ แต่งตัว ก็เลยชอบที่จะเปลี่ยนลุคไปเรื่อยๆ ท�าแล้ว รู้สึกติดใจ ก็เลยอยากท�าอีกเรื่อยๆ

2. อยากไปดูแฟชั่นโชว์ในต่างประเทศ ทีผ่ า่ นมายังไม่มโี อกาสได้ไปดูการเดินแบบของต่าง ประเทศ อยากไปซึมซับบรรยากาศแฟชัน่ วีคว่าแตก ต่างจากของไทยอย่างไร 3. อยากช้อปฯ ทุกอย่างที่อยากได้ ทุกปีจะเก็บเงินเอาไว้ส�าหรับช้อปปิ้งโดยเฉพาะ พอ ถึงสิน้ ปีกห็ าทริปเพือ่ ไปเทีย่ ว เห็นอะไรน่าซือ้ ก็จะซือ้ เลย โดยเฉพาะสนีกเกอร์ทห่ี ายาก มันมีมลู ค่าทัง้ กับ จิตใจและการขายต่อที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 4. อยากมีรองเท้ามากจนสามารถเอามาถมตัว เองได้ หลายคนอาจจะเคยจินตนาการกันบ้างแหละ ได้ กระโดดลงไปในอ่างหรือสระ แล้วมีรองเท้าที่เยอะ จนถมตัวเองได้

5. อยากมีห้องเก็บรองเท้า ตอนนี้อยู่คอนโดฯ กับพี่ชาย ผนังทั้งสองด้านเต็มไป ด้วยรองเท้า ด้วยความที่บ้ารองเท้ามาตั้งแต่เด็ก สะสมมานานมาก ซื้อรองเท้าแทบจะทุกเดือน ใน อนาคตถ้าเป็นไปได้ ก็อยากท�าห้องเก็บรองเท้าโดย เฉพาะ 6. อยากเรียนจบแล้ว (มากๆ) ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่ 3ซึ่งเป็นช่วงที่หนักที่สุด โปรเจ็กต์เยอะมาก บวกกับต้องท�างานไปด้วย อยาก เรียนจบเร็วๆ จะได้ท�างานได้อย่างเต็มที่

9. อยากไปพักผ่อนชิลล์ๆ กับเพื่อน ปกติจะได้เที่ยวแถมจากการท�างาน เลยอยากมี โมเม้นต์ที่ไปเที่ยวจริงๆ บ้าง ทะเลหรือภูเขาก็ได้ นั่งเล่นเรื่อยเปื่อย ที่ส�าคัญต้องมีเพื่อนไปด้วย 10. อยากให้แฟนคลับรัก ถ้านับตั้งแต่เริ่มเล่นซีรีส์ก็อยู่กับแฟนคลับมาเกือบ หนึ่งปีแล้ว รู้สึกผูกพันกันมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ผ่านมาก็ ไม่ค่อยได้ดูแลเพราะมีงานเยอะ มีความจ�ากัดใน สถานที่ ที่ อ าจจะเข้ า มาเจอกั น ไม่ ไ ด้ ทั่ ว ถึ ง ถ้ า สามารถท�าได้ก็อยากจะเทคแคร์เขาให้ดีขึ้น อยาก ให้รักและติดตามกันไปนานๆ ติดตามกันได้ที่ IG : @gunnapatn

December 2018/January 2019

045


MY GARCONS 046

LIPS Garรงon


MY GARCONS ช่างภาพ นุชา ใจทิพย์ สไตลิสต์ วัชรชัย นุ่นงาม นายแบบ เพิร์ธ-ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร, มาร์ค-ศิวัช จ�าลองกุล, ไตเติ้ล-กีรติ พวงมาลี, เอิร์ธ-กัษมนณัฏฐ์ นามวิโรจน์, แปลน-รัฐวิทย์ กิจวรลักษณ์, มีน-พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร นักแสดงทั้งหมดจาก ซีรีส์ บังเอิญรัก (Love by Chance) ประสานงานแฟชั่น ชนะสรณ์ พรประสิทธิ์ดารัช ผู้ช่วยสไตลิสต์ จักรพล มากพันธ์ม อดิศร อินเขียว, วาสิตา ไชยกุลชื่นสกุล ผู้ช่วยช่างภาพ อานนท์ บุญรอด, จิรธรรม์ เกียรติศิลปิน, นภนต์ ฟุ้งทวีศรีวิไล แต่งหน้า คริษฐ์ อยู่แก้ว, นิตยา กลิ่นบัว สนับสนุนการแต่งหน้าโดย เครื่องส�าอาง NARS ท�าผม นิคม น้อยค�า สนับสนุนการท�าผมโดย ผลิตภัณฑ์จัดแต่งและดูแลเส้นผม L'ORÉAL PROFESSIONNEL เสื้อผ้า Greyhound Original, H&M, Leisure Projects, Maya Wong, Muji, Painkiller Atelier, 612 SIXTWELVE เครื่องประดับ Maison_O @PRF. รองเท้า Dr.Martens @PRF. ดูรายละเอียดที่หน้า Directory December 2018/January 2019

047


FASHION โ€ข DECEMBER/JANUARY

2018-2019

FUTURE IS NOW Photography : Courtesy of Louis Vuitton Photographer : Jonas Lindstroem

048

LIPS Garรงon


December 2018 / January 2019

049


050

LIPS Garรงon


December 2018 / January 2019

051


052

LIPS Garรงon


The Green Effects

อีกหนึง่ โทนสีฮติ ประจ�ำซีซนั่ นี้ ทีเ่ รำขอแนะน�ำว่ำอิน สุดๆ อย่ำงโทนสีเขียว อีกโทนสีทเี่ รำอยำกให้กำร์ซง สำยสตรีทได้ลอง ส�ำหรับกำร์ซงมือใหม่แนะน�ำให้ เลือกสีเขียวโทนสดใส ลองเลือกแม็ตช์กบั สีสนั โทน คลำสสิกอย่ำง สีขำว สีเทำ หรือสีดำ� ทีข่ ำดไม่ได้ ต้องเป็นสนีกเกอร์ Skechers รุน่ D'Lites 3.0 ทีท่ งั้ ดู เท่และสปอร์ตในตัว สนีกเกอร์หนังสีขาวตัดต่อด้วยหนังกลับ สีดา� และหนังสีเขียว SKECHERS รุ่น D'Lites 3.0

December 2018 / January 2019

053


054

LIPS Garรงon


December 2018 / January 2019

055


056

LIPS Garรงon


ช่างภาพ Jonas Lindstroem เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ และรองเท้า ทั้งหมดจาก LOUIS VUITTON Men Pre Collection Spring/Summer 2019 ดูรายละเอียดที่หน้า Directory

December 2018 / January 2019

057


FASHION โ€ข DECEMBER/JANUARY

2018-2019

CITY OF GOD Photographer : Studiopirata Creative Director : Watcharachai Nun-ngam Style Director : Bhubawit Kritpholnara

058

LIPS Garรงon


The Street of Fire

ครีเอทลุคล�าลองของคุณให้ดผู อ่ น คลายอย่างมีสไตล์ยงิ่ ขึน้ ลองหยิบชิน้ แฟชัน่ ง่ายๆ อย่างเสือ้ ฮูด้ ดีส้ ดุ ฮอตที่ มีลวดลายโดดเด่น น�ามาแม็ตช์กบั ชิ้นเบสิกอย่างสเวตแพ้นทส์สไตล์ ล�าลอง ทีม่ กี ลิน่ อายแบบสปอร์ตแวร์ นอกจากได้ลคุ ล�าลองทีด่ หู ล่อแล้ว ยัง สวมใส่สบายอีกต่างหาก เสือ ้ ฮูด ็ ดีผ ้ า้ คอตตอนสีเทา พิมพ์ลายสักยันต์รป ู หน้าเสือ ISSUE

LUCAS : เสือ้ ฮูด้ ดีผ้ า้ คอตตอนสีเทาพิมพ์ลายสักยันต์ ISSUE กางเกงสเวตแพ้นทส์ผา้ คอตตอนสีเทาปักลายโลโก้ ISSUE และแว่นตากันแดดกรอบโลหะสีเงิน COBOLT December 2018 / January 2019

059


MARIANA : เสือ้ ทีเชิต้ แขนสัน้ ขนาดโอเว่อร์ไซส์ตดั ต่อผ้าเป็นลายกราฟิก ISSUE ถุงเท้าทอลายโลโก้ ISSUE สร้อยคอพร้อมจีช้ าร์ม LEILA Amulets และแว่นตากันแดดกรอบโลหะ COBOLT LUCAS : เสือ้ คาร์ดแิ กนผ้านิตสีดา� ทอลาย ISSUE เสือ้ ทีเชิต้ แขนสัน้ สีขาวพิมพ์ลายสักยันต์ ISSUE กางเกงขายาวสีเทาตกแต่งแถบลายทาง แบบสปอร์ตแวร์ ISSUE และแว่นตากันแดดกรอบโลหะ COBOLT 060

LIPS Garçon


HUGO : สเวตเชิต้ ผ้าคอตตอนสีเทาตัดต่อผ้าสีขาวตกแต่งลายโลโก้ ISSUE กางเกงขายาวสีเทาตกแต่งแถบลายทางแบบสปอร์ตแวร์ ISSUE สร้อยคอพร้อมจีช้ าร์ม LEILA Amulets และแว่นตากันแดดกรอบโลหะ COBOLT December 2018 / January 2019

061


LUCUS : แจ๊กเก็ตสูทสีดำ� ปักตกแต่งด้วย Badge ลำยโลโก้ ทีช่ ว่ งแขนเสือ้ และด้ำนหลังเสือ้ ISSUE

062

LIPS Garçon


The Green Effects

อีกหนึง่ โทนสีฮติ ประจ�าซีซนั่ นี้ ทีเ่ ราขอแนะน�าว่าอิน สุดๆ อย่างโทนสีเขียว อีกโทนสีทเี่ ราอยากให้การ์ซง สายสตรีทได้ลอง ส�าหรับการ์ซงมือใหม่แนะน�าให้ เลือกสีเขียวโทนสดใส ลองเลือกแม็ตช์กบั สีสนั โทน คลาสสิกอย่าง สีขาว สีเทา หรือสีดา� ทีข่ าดไม่ได้ ต้องเป็นสนีกเกอร์ Skechers รุน่ D'Lites 3.0 ทีท่ งั้ ดู เท่และสปอร์ตในตัว สนีกเกอร์หนังสีขาวตัดต่อด้วยหนังกลับ สีดา� และหนังสีเขียว SKECHERS รุ่น D'Lites 3.0

The Streetst yler

เติมความเท่ในแบบสตรีทสไตล์ให้กบั ลุคล�าลองของคุณ ลองเลือกแม็ตช์ลคุ สบายๆ ทีม่ กี ลิน่ อายของสปอร์ตแวร์ มาใส่กบั ชิน้ ลุยๆ อย่างหมวกคาวบอย และรองเท้าบูต้ นอกจากจะมอบลุคเท่ และสวมใส่สบายแล้ว ทีส่ า� คัญยังดูเท่ และดูทะมัดทะแมง สามารถตอบโจทย์ หนุม่ ขาลุยทีต่ อ้ งการหล่อแต่ไม่นา่ เบือ่ เสือ ้ ฮูด ้ ดีส ้ ไตล์ลา� ลองพิมพ์ลายโลโก้ ISSUE

LUCAS : เสือ้ ฮูด้ ดีผ้ า้ คอตตอนสีเทาพิมพ์ลายสักยันต์ ISSUE กางเกงสเวตแพ้นทส์ผา้ คอตตอนสีเทาปักลายโลโก้ ISSUE MARIANA : สเวตเชิต้ ผ้าคอตตอนสีเทาตัดต่อผ้าสีขาวตกแต่งลายโลโก้ ISSUE ถุงเท้าทอลายโลโก้ ISSUE และแว่นตากันแดด COBOLT ELOSA : ชุดเดรสยาวผ้าคอตตอนสีขาวพิมพ์ลายสักยันต์ ISSUE ถุงเท้าทอลายโลโก้ ISSUE และแว่นตากันแดด COBOLT

December 2018 / January 2019

063


HUGO : เสือ้ นิตคอเต่าแขนยาวสีเทา ISSUE และสร้อยคอพร้อมจีช้ าร์ม LEILA Amulets

064

LIPS Garçon


The New Ease

ใครว่ า แฟชั่ น เป็ น แค่ เ รื่ อ งแฟชั่ น ภายนอก เราแนะน�าให้หนุ่มการ์ซง พิถพี ถิ นั เลือกให้ดตี งั้ แต่ชดุ ชัน้ ใน ลอง เลือกกางเกงชัน้ ในสไตล์เต็มตัวทีม่ อบ ความสบายในทุกการเคลื่อนไหว ที่ ส�าคัญต้องเลือกที่ระบายอากาศได้ ดี นอกจากไม่อดึ อัดและอบอ้าวแล้ว เป็นการสร้างความมัน่ ใจตัง้ แต่ภายใน ออกมาสูภ่ ายนอกได้เป็นอย่างดีอกี ด้วย ชุดชัน ้ ในผ้าคอตตอนแบบเต็มตัวสีขาว ตกแต่งขากางเกงแบบสปอร์ต ISSUE UNDERWEAR

HUGO : ชุดชัน้ ในผ้าคอตตอนสีขาวตกแต่งขอบขาสีดา� แบบสปอร์ต ISSUE UNDERWEAR

December 2018 / January 2019

065


LUCAS : แว่นตากันแดดกรอบสีดา� COBOLT, ELOSA เสือ้ เชิต้ แขนยาวผ้าคอตตอนพิมพ์ลายโลโก้ ISSUE และ แว่นตากันแดดกรอบโลหะสีเงิน COBOLT

066

LIPS Garçon


HUGO : ชุดชัน้ ในผ้าคอตตอนสีเนวีบ่ ลูแบบเต็มตัวตกแต่งขอบขาสีขาวแบบสปอร์ต ISSUE UNDERWEAR December 2018 / January 2019

067


Passion in Red

อี ก หนึ่ ง สี เ ด่ น โดนใจประจ� า ซี ซั่ น นี้ อย่างสีแดงในโทนสดใส ทีฮ่ ติ ไป จนถึงชิน้ แฟชัน่ ชุดชัน้ ในชาย ทีห่ นุม่ สายแฟชั่นต้องมี เราขอแนะน�าให้ เลือกดีไซน์แบบสปอร์ต ทีน่ อกจากดู เท่และทะมัดทะแมงแล้ว เข้ากันได้ดี กับลุคแฟชัน่ แนวสปอร์ตแวร์ทกี่ า� ลัง ครองรันเวย์ในฤดูกาลนี้ แถมเมือ่ ต้อง เคลือ่ นไหว ถ้าใส่แบบเห็นขอบยางยืด อีลาสติกก็ยงั ดูดมี สี ไตล์ ชุดชัน ้ ในผ้าคอตตอนสีแดงทรงบรีฟ ตกแต่งขอบขาสีขาวแบบสปอร์ต ISSUE UNDERWEAR

HUGO : ชุดชัน้ ในผ้าคอตตอนสีแดงทรงบรีฟตกแต่งขอบขาสีขาวแบบสปอร์ต ISSUE UNDERWEAR

068

LIPS Garçon


HUGO : ชุดชัน้ ในผ้าคอตตอนสีขาวทรงบรีฟตกแต่งขอบขาสีดา� แบบสปอร์ต ISSUE UNDERWEAR

December 2018 / January 2019

069


MARIANA : เดรสคัฟทานผ้าซิลค์สชี มพูพมิ พ์ลาย ISSUE ถุงเท้าทอลายโลโก้ ISSUE และแว่นตากันแดด COBOLT, HUGO : กางเกงว่ายน�า้ สีนา� เ้ งิน ISSUE และแว่นตากันแดด COBOLT, LUCAS : กางเกงว่ายน�า้ สีนา� เ้ งิน ISSUE และแว่นตากันแดด COBOLT 070

LIPS Garçon


HUGO : เสือ้ นิตคอเต่าแขนยาวสีเทา ISSUE และสร้อยคอพร้อมจีช้ าร์ม LEILA Amulets

ช่างภาพ Studiopirata สไตลิสต์ ภูภวิศ กฤษร์พลนารา นายแบบและนางแบบ Hugo Acioli, Lucas Rozin, Marina Gomez Machado, Elosa Stipp แต่งหน้า-ท�าผม M.A.C Cosmetics Thailand เสื้อผ้าและชุดชั้นใน ทั้งหมดจาก ISSUE คอลเล็กชั่น Autumn/Winter 2018-19 แว่นตากันแดด COBOLT เครื่องประดับ LEILA Amulets ดูรายละเอียดที่หน้า Directory

December 2018 / January 2019

071


FASHION โ€ข DECEMBER/JANUARY

2018-19

NOT FIRE AREA Photographer : Kamonphech Junkloy Creative Director : Watcharachai Nun-ngam Stylist : Chanasorn Pornprasitdarat

072

LIPS Garรงon


December 2018 / January 2019

073


074

LIPS Garรงon


December 2018 / January 2019

075


076

LIPS Garรงon


The Green Effects

อีกหนึง่ โทนสีฮติ ประจ�ำซีซนั่ นี้ ทีเ่ รำขอแนะน�ำว่ำอิน สุดๆ อย่ำงโทนสีเขียว อีกโทนสีทเี่ รำอยำกให้กำร์ซง สำยสตรีทได้ลอง ส�ำหรับกำร์ซงมือใหม่แนะน�ำให้ เลือกสีเขียวโทนสดใส ลองเลือกแม็ตช์กบั สีสนั โทน คลำสสิกอย่ำง สีขำว สีเทำ หรือสีดำ� ทีข่ ำดไม่ได้ ต้องเป็นสนีกเกอร์ Skechers รุน่ D'Lites 3.0 ทีท่ งั้ ดู เท่และสปอร์ตในตัว สนีกเกอร์หนังสีขาวตัดต่อด้วยหนังกลับ สีดา� และหนังสีเขียว SKECHERS รุ่น D'Lites 3.0

December 2018 / January 2019

077


078

LIPS Garรงon


December 2018 / January 2019

079


080

LIPS Garรงon


ช่ำงภำพ กมลเพชร จันทร์คล้อย สไตลิสต์ ชนะสรณ์ พรประสิทธิ์ดารัช นำยแบบ Yeojun Lee แต่งหน้ำ จิดาภา หมอกมืด เสื้อผ้ำ เครื่องประดับ และรองเท้ำ ทั้งหมดจำก Everything I Wants ดูรำยละเอียดที่หน้ำ Directory

December 2018 / January 2019

081


STOCKLIST

Stocklist Where to find your stuff! D

Dr.Martens

E

Everything I Wants

G

Greyhound Original

H

H&M

M

Maya Wong Maison_O Muji

P

Painkiller Atelier PRF. Pila Studio

T

Takara Wong

L

Leisure Projects 082

LIPS Garรงon

612 SIXTWELVE


CONVERSATION

A Boy Named ‘Toy’ ทอย-ธันวา บุญสูงเนิน ถ้า Lips Garçon เกิดจะจัดพิธกี ารมอบรางวัลให้ชายหนุม่ ทีม่ าแรงทีส่ ดุ ในปีทผี่ า่ นมา และยังคงความฮอตต่อเนือ่ งถึงปีหน้า ทอย-ธันวา บุญสูงเนิน ทีห่ ลายคนรูจ้ กั กันในนามของ The TOYS น่าจะติดโผตัวเก็งอันดับต้นๆ ทีจ่ ะได้รบั รางวัล Boy of the Year ของเราไปอย่างไม่ ต้องลุน้ เพราะนอกจากงานเพลงทีต่ ดิ ชาร์ต และติดหูจนสลัดไม่ออกในทุกซิงเกิล้ คาแร็กเตอร์อนึ ๆ มึนๆ ไม่ซา�้ รอยใครของเขา รวมถึง การเป็นผูน้ า� เทรนด์ในหลายๆ ด้าน ไม่วา่ เจ้าตัวจะตัง้ ใจหรือไม่กต็ ามนัน้ พิสจู น์ได้แล้วว่า ทุกความเคลือ่ นไหวของ The TOYS ส่งแรงกระเพือ่ มไปยังหมูว่ ยั รุน่ ไทยได้ทกุ ครัง้ ทีเ่ ขาขยับตัว เรื่อง Pisut ภาพ Somkiat K. สไตล์ Ga-Loft แต่งหน้าท�าผม รัตนโชติ โพธิ์ข�ำ เสื้อผ้า TAKARA WONG, Everything I Wants November 2018

047


CONVERSATION 084

LIPS Garรงon


Track 1 วันนี้เรามีนัดกับทอย-ธันวา ณ ที่ท�าการของค่าย เพลง What the Duck ที่เขาสังกัดอยู่ ค่ายเพลงที่ ให้บรรยากาศไม่เหมือนออฟฟิศไหนๆ เพราะมีทั้ง ร้านอาหารอยูช่ นั้ ล่าง สระว่ายน�า้ รกร้างอยูด่ า้ นหน้า รถสปอร์ตสีขาวของนักร้องหนุ่มเลี้ยวเข้ามาจอด เทียบบันไดเหล็กสีด�าที่ทอดตัวขึ้นไปดูห้องรับรอง ของออฟฟิศ ทอยสวมเสือ้ ลวดลายบาโร้ค และตุม้ หู ห่วงข้างเดียวแบบที่เราคุ้นชินตา เขาเดินเข้ามาใน ห้องด้วยหน้าตางัวเงียเล็กน้อย และไม่ลมื ทีจ่ ะยกมือ ไหว้ทกั ทายทุกคนอย่างมีมารยาท มองแวบแรกเขา ดูเหมือนหนุ่มวัยรุ่นธรรมดาๆ แต่ออร่าของความ เป็นสตาร์ของเขาก็ยังเปล่งประกายออกมาให้เรา สัมผัสได้ เราเริม่ ต้นสนทนากับเขาด้วยค�าถาม “ดารา” และคาดว่า เราคงได้เจอกับลีลาการตอบแบบทีพ่ อ เดาได้วา่ จะขึน้ ต้นและจบลงอย่างไร แต่สงิ่ ทีเ่ ราพบ กลับไม่เป็นเช่นนัน้ เพราะบทสนทนาระหว่างเรากับ ทอยท�าให้รู้สึกเหมือนได้นั่งคุยกับเพื่อนคนหนึ่ง ซึ่ง ค่อนข้างพูดน้อย แต่ถ้าจับจุดสนใจของเขาได้แล้ว ก็ลนื่ ไหลไปได้ยาวๆ เลย การ์ซง : อัลบัม้ SUN อัลบัม้ แรกในชีวติ ของทอย เป็นอย่างไรบ้าง เล่าให้เราฟังหน่อย ทอย : ดีครับ แบบว่า...มีเพลงที่ปล่อยออกไปแล้ว หลายเพลงเหมือนกัน แต่กย็ งั มีเพลงทีป่ ล่อยไปแล้ว แต่เราเอามาท�าเป็นอีกเวอร์ชนั่ หนึง่ ... นัน่ แหละครับ การ์ซง : เพลงไหน คือ ลูกรักของทอย ทอย : รักทุกเพลงเลย เพราะตอนเราแต่งเราอยู่กับ มันทุกเพลงเลยไงครับ แต่ละเพลงต่างช่วงเวลากันก็ จะแตกต่างกันออกไป ด้วยความทีเ่ ราโตขึน้ เรือ่ งการ ใช้คา� แนวเพลงก็เปลีย่ นไปตามช่วงเวลา การ์ซง : โตขึน้ แนวเพลงเปลีย่ นไปอย่างไร ทอย : ผมมองว่า เหมือนเสือ้ ผ้า คนทุกคนใส่เสือ้ ผ้า ไม่เหมือนเดิมอยูแ่ ล้ว เราเกิดมาอายุ 3-4 –ขวบเราก็ ใส่เสือ้ ผ้าแบบหนึง่ พออายุได้ 7 ขวบเราก็ใส่เสือ้ ผ้า อีกแบบหนึ่ง พออายุโตเป็นวัยรุ่นเราก็เปลี่ยนไปใส่ อีกแบบ ซึ่งผมมองว่า มันเป็นกระบวนการเติบโตที่ ไม่ตา่ งจากการท�าเพลงนัน่ แหละ การ์ซง : ณ ตอนนี้เพลงของทอย คือ เสื้อผ้า สไตล์ไหน ทอย : เป็นเสื้อผ้าที่อาจจะตัวใหญ่หน่อยแบบเสื้อ โอเว่อร์ไซส์ บางครั้งก็ถอดบ้างใส่บ้าง เหมือนกับ ซาวนด์ดนตรีของผมทีบ่ างครัง้ ก็ดงั กว่าเสียงร้อง แต่

บางครั้งเสียงร้องก็ดังจนไม่ได้ยินซาวนด์ ผมชอบ แบบนัน้ น่ะ การ์ซง : ซาวนด์แบบนัน้ ได้อทิ ธิพลมาจากอะไร เกาหลีหรือเปล่า ทอย : ตอนแรกๆ พยายามหาแรงบันดาลใจนะ แต่ ยิง่ หายิง่ ไม่เจอสิง่ ทีช่ อบ มันไม่เหมือนกับตอนเด็กๆ ทีเ่ ราหาแรงบันดาลใจได้เต็มไปหมด แต่ตอนนีก้ ลาย เป็นว่า ยิง่ พยายามหาเท่าไร ยิง่ รูส้ กึ ไม่สนุก ไม่รทู้ า� ไม เป็นอย่างนัน้ เหมือนกันนะ การ์ซง : สงสัยคงฟังเพลงเยอะไป ทอย : ใช่ๆ นัน่ คงเป็นเอ็ฟเฟ็กต์ของการฟังเพลงเยอะ ไปแน่ๆ เลย การ์ซง : แต่ก็ยังคงต้องค้นหาสิ่งที่ชอบต่อไป อยูส่ นิ ะ ทอย : ทุกวันนีพ้ ยายามมากๆ เลยครับ พยายามหา อะไรทีช่ อบ Track 2 เมื่อพูดถึงการตามหาสิ่งทีชอบน�้าเสียงของศิลปิน หนุ่มฟังดูจริงจัง มันน่าอึดอัดสักเพียงไหนกันนะ กั บ การเป็ น ศิ ล ปิ น ที่ ไ ม่ มี ซ าวนด์ ใ ดๆ ท� า ให้ รู ้ สึ ก อะดรี น าลี น พลุ ่ ง พล่ า นได้ อี ก แต่ ไ ม่ ใ ช่ ว ่ า The TOYS จะหมดไฟในการท�าเพลงเสียแล้ว เพราะ พลั ง จากแฟนคลั บ ยั ง ท� า ให้ เ ขารู ้ สึ ก อยากขึ้ น ไป ยื น บนเวที อ ยู ่ เ สมอ โอเค...ค� า ตอบนี้ ฟ ั ง ดู เ ป็ น “ดารา” มาก แต่ เ ขาก็ มี เ หตุ ผ ลในแบบของเขา การ์ซง : ช่วงนี้เพลงแบบไหนที่ท�าให้เรารู้สึก ตืน่ เต้นได้บา้ ง ทอย : ไม่มอี ะไรนอกจากแฟนเพลงเท่านัน้ ทีท่ า� ให้ผม รูส้ กึ ตืน่ เต้นได้ แฟนเพลงทีอ่ ยูด่ ว้ ยกันทุกวัน มันนอก เหนือจากเรือ่ งเพลงไปแล้ว ผมรูส้ กึ เหมือนแฟนเพลง เป็นเพือ่ นแก๊งเดียวกับผม ไม่รเู้ หมือนกันว่า เรียกว่า อะไร แต่ผมคิดว่า เป็นสิง่ ทีน่ า่ สนใจ การ์ซง : มีวธิ กี าร Service แฟนแบบทอยไหม ทอย : ผมไม่ได้เซอร์วิสอะไรเลย เพราะเราอยู่กัน เหมือนเพื่อน ผมไม่รู้จะเซอร์วิสแฟนๆ ยังไง ท�าไม่ ค่อยเป็นด้วยแหละ ก็แค่เป็นธรรมชาติ ทักทายกัน ถ่ายรูปกันเป็นปกติแหละ การ์ซง : ถ่ายรูปกับแฟนๆ ทุกวันนี้ยังหน้านิ่ง เหมือนเดิมไหม หรือเปลีย่ นสไตล์ไปแล้ว

CONVERSATION

“คนทุกคนใส่เสื้อผ้าไม่เหมือนเดิมอยู่แล้ว เราเกิดมาอายุ 3-4 ขวบ เราก็ใส่เสื้อผ้าแบบหนึ่ง พออายุได้ 7 ขวบเราก็ใส่เสื้อผ้าอีกแบบหนึ่ง พออายุโตเป็นวัยรุ่นเราก็เปลี่ยนไปใส่อีกแบบ ซึ่งผมมองว่า มันเป็นกระบวนการเติบโตที่ไม่ต่างจากการท�าเพลงนั่นแหละ” ทอย : แล้วแต่วนั เลยครับ การ์ซง : เซอร์ไพรส์ไหมทีท่ า่ ถ่ายรูปกับแฟนคลับ ของเรากลายเป็นมีมในโลกโซเชียล ทอย : ก็ตลกดีครับ เห็นรูปตัวเองไปอยูข่ า้ งๆ รูปโพร ไฟล์ของคนอืน่ ฮาดี Track 3 ไม่น่าเชื่อว่า แค่ยืนมองกล้อง ท�าหน้านิ่งๆ อยู่เคียง ข้างแฟนคลับทีย่ มิ้ แก้มแทบแตกก็กลายเป็นกระแส ได้แล้ว ส�าหรับชายหนุม่ ผูม้ ากับเสือ้ ฮาวาย ตุม้ หูหว่ ง ท่าโพสหน้าตาย และอีกหลายอย่างทีใ่ ครๆ ก็ยกให้ เขาเป็น Trendsetter การ์ซง : สองปีทผี่ า่ นมา ทอยมองตัวเองว่า เป็น คนจุดกระแสในหลายๆ เรือ่ งในหมูว่ ยั รุน่ ไหม ทอย : ไม่เคยคิดอย่างนัน้ เลยครับ บางครัง้ มีคนบอก เหมือนกัน แต่ผมไม่ได้สนใจ ไม่คิดว่าตัวเองเป็น คนจุดกระแส หรือเป็นผู้น�าแฟชั่น ผมแค่ท�าในสิ่งที่ ผมอยากท�า การ์ซง : อย่างกระแสเสือ้ ฮาวายล่ะ ทอย : จริงๆ ไม่ได้คดิ อะไรเลยนะ ก็แค่อยากใส่ การ์ซง : ตุม้ หูหว่ งใหญ่ๆ ทีเ่ ห็นใส่อยูบ่ อ่ ยๆ ช่วง หนึง่ เริม่ มาจากอะไร ทอย : ครัง้ แรกทีเ่ ริม่ ใส่ คือ ผมไม่มตี มุ้ หู ปกติไม่ใส่ ห่วงใหญ่ขนาดนีแ้ ล้วมันต้องขึน้ เวที แล้วผมไม่มนั่ ใจ เวลาขึน้ เวทีแล้วไม่ใส่ตมุ้ หู เลยไปยืมของคนอืน่ มาใส่ แล้วก็รสู้ กึ ว่า ใช้ได้เหมือนกันนะ แค่มนี า�้ หนักถ่วงทีห่ ู เราก็รสู้ กึ มัน่ ใจแล้ว ถ้าไม่ใส่แล้วมันโล่งๆ บอกไม่ถกู การ์ซง : ลายสักล่ะ เห็นมีอยูห่ ลายลาย ภายใน 2 ปีทผี่ า่ นมามีลายไหนเพิม่ ขึน้ มาอีกบ้าง ทอย : พยายามไม่ให้เพิม่ มากไปกว่านี้ ผมพยายาม คุมตัวเองไม่ให้ไปสัก แต่บางครัง้ ก็คมุ ไม่ได้ เหมือน ผมต้องการสิง่ นี้ ผมว่า ผิวหนังคนเราพอมันโล่งๆ แล้ว มันรูส้ กึ โป๊ๆ ยังไงก็ไม่รู้ บางคนแทบจะถอดเสือ้ ผ้าอยู่ แล้ว แต่เขาสักแทบทั้งตัว เขาก็ออกมาดูไม่โป๊เลย บางลายก็เป็นเครือ่ งย�า้ เตือนว่า เราก�าลังท�าอะไรอยู่ การ์ ซ ง : ลายรู ป ผู ้ ห ญิ ง ลายนี้ ห มายความว่ า อย่างไร ดูสวยดี ทอย : นีแ่ ม่ผมเองครับ เป็นลายเส้นมินมิ ลั ทีต่ ดั ทอน มาจากรูปของแม่ทเี่ คยอยูบ่ นหัวเตียงของผมเมือ่ ตอน เด็กๆ จับมาผสมๆ กัน แล้วให้ชา่ งสักออกแบบให้ December 2018/ January 2019

085


CONVERSATION

การ์ซง : แสดงว่า คุณแม่มีอิทธิพลต่อทอยพอ สมควรเลยทีเดียว ทอย : ใช่ครับ ตอนแรกผมคิดว่าไม่มนี ะ แต่ผา่ นมา 22 ปี ผมเริม่ รูส้ กึ ว่า ผมเหมือนแม่ทกุ อย่างเลย อย่าง ทีเ่ คยบอกว่า ช่วงทีผ่ มดร็อปเรียน ออกจากบ้าน เริม่ ท�างานเพลง ผมเพิง่ เข้าใจมาเมือ่ ไม่นานนีเ้ องว่า สิง่ ทีผ่ มท�ามันคือเส้นทางทีแ่ ม่เคยเดินไว้ทงั้ หมด ผมเป็น เหมือนแม่แทบจะ 100 เปอร์เซ็นต์เลย เพียงแต่แม่ไม่ ได้เล่นกีตา้ ร์เท่านัน้ เอง Track 4 เราคาดว่า ทอยน่าจะเป็นเด็กหัวขบถไม่นอ้ ยจากการ ที่เขาตัดสินใจดร็อปเรียนมาเป็นศิลปินและท�างาน เบือ้ งหลังอย่างเต็มตัว แต่คยุ ไปคุยมาเรากลับคิดอีก อย่าง เด็กชายธันวาน่าจะเป็นเด็กเนิร์ดที่เมื่ออินกับ อะไรแล้วก็จะขลุกอยู่กับสิ่งนั้นได้ทั้งวัน หรือบางที อาจจะเป็นทั้งปี และเมื่อเด็กเนิร์ดที่เคยขลุกอยู่มุม ห้องต้องมารับบทบาทออกมาพูดหน้าคลาสทุกวัน เมือ่ นัน้ ผลลัพธ์เลยออกมาเป็นส่วนผสมทีป่ ระหลาด แต่กม็ เี สน่หไ์ ปอีกแบบ การ์ซง : ทอยต้องมีความผูกพันกับยุค 80s มาก แน่ๆ นอกจากคุณแม่แล้วมีศลิ ปินในยุค 80s ที่ ทอยชืน่ ชมอีกไหม ทอย : ผมชอบยุค 80s นะ แต่ถา้ พุดถึงศิลปินอืน่ ๆ ที่ ผมชอบน่าจะเป็น Boyz to Men, Michael Jackson, Toto ทุกวันนีผ้ มพยายามหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ แต่ พอเราได้ยอ้ นกลับมาฟังเพลงพวกนีย้ งิ่ รูส้ กึ ว่า เพลง พวกนี้ คือ ความคลาสสิกแบบที่ไม่ว่าเวลาจะผ่าน ไปแล้วกีป่ กี ต็ าม บทเพลงเหล่านีย้ งั คงแข็งแรงเสมอ ยังคงความเป็นออกริจินัลตลอดกาล ไม่ว่าจะมีใคร ท�าขึน้ มาใหม่โดยวิธใี ดก็ตาม แต่กย็ งั ไม่สมบูรณ์แบบ เท่าเวอร์ชนั่ ออริจนิ ลั การ์ซง : ไม่มีศิลปินใหม่ๆ ที่มองว่า น่าสนใจ หรือน่าจะมาแรงบ้างเหรอ ทอย : ตอนนี้ผมชอบ Justin Bieber เขายังใหม่ ส�าหรับผมนะ ถึงเขาจะไม่ได้ทา� เพลงใหม่ๆ ออกมา ก็ตาม แต่ผมก็ยังชอบการเดินทางของเขาอยู่ แต่ ถ้าในเรือ่ งของเพลงล้วนๆ ช่วงนีผ้ มชอบวง Polycat การ์ซง : มองว่า ตัวเองยังเป็นศิลปินน้องใหม่ ส�าหรับวงการดนตรีไทยอยูไ่ หม ทอย : ผมมองไม่เห็นตัวเองเลยนะ ไม่เคยย้อนมานัง่ ดูตัวเองเลย ไม่รู้เหมือนกันว่า ในสายตาคนอื่นเขา มองผมเป็นอย่างไร สมมติคืนก่อนหน้านี้มีเล่น พอ ตื่นมาได้เห็นคลิปการแสดงสดของตัวเอง เห็นแล้ว มันเขินน่ะ หลายคนอาจจะไม่เก็ตว่า ผมไม่เคยคิดว่า ผมจะได้จบั ไมค์รอ้ งเพลงเลย เพราะผมเป็นคนเบือ้ ง หลังมาตลอด สปอตไลต์ไม่เคยส่องมาหาผม เต็ม ที่ก็ได้เล่นกีต้าร์บนเวที แต่พอวันหนึ่งได้เห็นตัวเอง ยืนถือไมค์บนเวทีมนั รูส้ กึ จัก๊ จีอ้ ย่างไรก็ไม่รู้ แต่ผมก็ พยายามท�าความเข้าใจกับคนอื่น ศิลปินอื่นๆ ที่ได้ ร่วมงานด้วย เวลาโปรดิวซ์งานให้คนอืน่ ผมจะเข้าใจ เขานะ แต่ผมไม่เคยเข้าใจตัวเองได้ 100 เปอร์เซ็นต์

086

LIPS Garçon

การ์ซง : แสดงว่า การท�าเพลงตัวเองยากกว่า ทอย : ใช่ๆ เพราะเราไม่มีกระจกส่องตัวเองตลอด เวลา ในขณะที่เรามองเห็นคนอื่นได้ตลอด แต่เรา ไม่รู้เลยว่า ตอนนี้หน้าเราเป็นยังไง เราก�าลังยิ้มอยู่ หรือเปล่า เราก�าลังท�าอะไรอยู่ นี่เป็นเรื่องยากเรื่อง หนึง่ ส�าหรับผม การ์ซง : เจอแสงสปอตไลต์ แสงแฟลชมา 2 ปี เต็มๆ แล้วยังไม่ชนิ อีกเหรอ ทอย : ผมว่า ต่อให้เป็น 10 ปี ผมอาจจะยังไม่คอ่ ยชิน เลยก็ได้ ตอนปีแรกผมคิดว่า ท�าๆ ไปเดีย๋ วก็คงจะชิน เอง แต่พอผ่านไป ยิง่ เกร็ง ยิง่ เขิน การ์ซง : แต่ก็ท�าได้ดีนี่ เวลาถ่ายรูปก็ดูโพสท่า คล่องเลย ทอย : ผมคงปรับตัวได้เองโดยอัตโนมัติ แต่ก็ยัง ไม่ ค ่ อ ยชิ น ในหลายๆ เรื่ อ ง อย่ า งเวลาถ่ า ยรู ป ก็ จะพยายามจ�าว่า ช่างภาพเขาคงชอบแบบนี้มั้ง แมกกาซีนคงชอบแบบนี้ เพราะแรกๆ ผมใช้เวลา ถ่ายไปครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่ได้สักรูปเลย เลยพยายาม เรียนรู้ว่า โอเค...ครั้งหน้าเราต้องท�าประมาณนี้นะ จะได้เร็วขึน้ การ์ซง : เวลาเห็นรูปตัวเองในแมกกาซีนไม่เขิน เหรอ ทอย : ผมจะพยายามหลับตา พยายามไม่มอง น่า สงสารตัวเนอะ Track 5 ย้อนกลับไปถึงรถสปอร์ตสีขาว และเสื้อลายบาโร้ค ที่เขาสวมใส่มา ท�าให้เราแซวเขาว่า “เดี๋ยวนี้เป็น เสีย่ แล้วสิ” ทอยปฏิเสธสถานะ ‘เสีย่ ’ อย่างเขินๆ แต่ สิ่งที่เราเห็นบ่งบอกว่า ชีวิตของศิลปินงานชุกในวัน นี้สภาพทางการเงินคล่องเพียงพอที่จะซื้อหา ‘ของ เล่น’ ที่เคยได้แต่ฝันถึง ถึงแม้จะเสียความเป็นส่วน ตัวไปบ้าง แต่นนั่ ไม่ใช่ปญ ั หาส�าหรับเขา เพราะชาย หนุม่ ไม่เป็นศิลปินที่ ‘ติสต์’ ค�าจ�ากัดความทีห่ ลายคน ชอบสวมให้ศลิ ปินโลกส่วนตัวสูง เขาเข้าใจและปรับ ตัวเข้ากับแวดวงดนตรีได้ดี การ์ซง : 2 ปีทผี่ า่ นมา ชีวติ เปลีย่ นไปในทางทีด่ ี ขึน้ มาก ให้รางวัลตัวเองอย่างไรบ้าง ทอย : กินข้าว...ดูหนัง ผมหมดเงินไปกับเรือ่ งรถ เรือ่ ง บ้านเยอะนะ ผมชอบรถสปอร์ตมาตั้งแต่เด็ก ตอน นั้นก็ได้แต่มอง เวลาขึ้นรถเมล์ รถสองแถว เวลารถ สปอร์ตวิ่งผ่านมาสักคันนี่แทบจะหยิบโทรศัพท์มา ถ่ายรูปทุกครัง้ พอหาเงินเองได้ผมเลยหมดไปกับเรือ่ ง รถมากกว่าเรือ่ งอืน่ ๆ แล้วก็บา้ น ทีด่ นิ ผมซือ้ บ้านให้ ตัวเอง ให้แม่ และให้ปา้ แยกกันคนละหลังเลย แต่ผม ไม่คอ่ ยซือ้ เสือ้ ผ้าแพงๆ นะ รูส้ กึ ว่า ตัวเองใส่อะไรก็ได้ แต่ผมชอบลองสไตล์ใหม่ๆ ไปเรือ่ ยๆ เลือกซือ้ ของที่ ใส่สบายเวลาไปกินข้าวอิม่ ๆ จะได้ไม่แน่น การ์ ซ ง : เดี๋ ย วนี้ เ วลาไปช้ อ ปปิ ้ ง กิ น ข้ า ว ความเป็นส่วนตัวหายไปเลยสิ

ทอย : ผมไม่คอ่ ยได้ไปเดินห้างฯ ส่วนใหญ่จะมีเวลา ว่างก่อนไปงานต่อแค่ครึง่ ชัว่ โมง แล้วก็จะถ่ายรูปกับ คนที่มาขอถ่ายด้วย มีเวลาเดินเล่นก็แค่ 5-10 นาที เอง ส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบเที่ยวอยู่แล้ว เลยไม่เป็น ปัญหาส�าหรับผม การ์ซง : อะไรคือตัววัดความดังของทอย ทอย : ผมไม่ได้สนใจเรื่องยอดวิว หรือเรื่องอื่น ผม สนใจในความยูนคี ของแบรนด์ ความเป็นเอกลักษณ์ ของตัวเอง ซึง่ เป็นสาเหตุทที่ า� ให้ผมชอบ Polycat ต่าง ประเทศชอบ Skrillex ผมชอบคนที่ความยูนีคของ เขาไง อย่าง Michael Jackson หรือ Elvis Presley ทุกคนเป็นตัวของตัวเองมากๆ ผมเป็นคนเปิดกว้าง เรือ่ งแนวเพลงมากๆ ไม่คอ่ ยยึดติด เหมือนกับเสือ้ ผ้า แหละ ผมว่า ไม่มใี ครใส่สทู ตลอดเวลาหรอก การ์ซง : เสื้อผ้าสไตล์ไหนที่เราจะไม่เห็นทอย ใส่แน่ๆ ทอย : ผมลองได้หมดนะ แต่ถ้าเคยลองแล้วไม่ใช่ คือ กางเกงใน กางเกงว่ายน�้าอะไรประมาณนี้ ผม ไม่มหี นุ่ ให้โชว์ดว้ ยไง การ์ซง : เพลงทีอ่ ยากเล่นคัพเว่อร์ในสไตล์ของ ตัวเองล่ะ ทอย : ช่วงนี้อินกับเพลงของพี่ลิเดีย เพลงเก่าแบบ “ไม่วา่ งจริงๆ” พีล่ เิ ดียเป็นศิลปินอีกคนทีม่ คี วามยูนคี สูง พีด่ า เอ็นโดรฟีน ก็ดว้ ย แต่ผมคิดว่า สไตล์การร้อง โทนเสียงผมได้อทิ ธิพลจากพีล่ เิ ดียมามากพอสมควร เพราะตอนเด็กๆ ผมฟังเพลงเขาบ่อยมาก เขาเป็นคน ทีไ่ ม่ต้องใช้เสียงเต็มในการร้อง แต่เสียงเขาแทบจะ เป็นหนึง่ ใน Instrument เลย การ์ซง : เคล็ดลับในการแต่งเพลงให้ติดหูคน ของทอยคืออะไร ทอย : ผมลองผิดลองถูกกับตัวเองมาตลอดจาก การท� า งานเบื้ อ งหลั ง มากว่ า 10 ปี ผมรู ้ เ ลยว่ า หลั ก การที่ ถู ก ที่ สุ ด ที่ จ ะท� า ให้ ค นเข้ า ใจได้ คื อ การท� า ให้ ค นไม่ เ ข้ า ใจ แล้ ว คนจะเข้ า ใจได้ เ อง อั น นี้ พู ด จริ ง ๆ นะ อย่ า งท่ อ นแร็ พ ผมก็ ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้ ความส� า คั ญ มาก ปล่ อ ยเซอร์ เพลงหน้ า หนาว ที่ แ ล้ ว ก็ เ หมื อ นกั น มั น คื อ เพลงเหลื อ ที่ ผ มปล่ อ ย เซอร์ เ ลย อยากท� า อะไรก็ ใ ส่ ล งไป คิ ด อะไรออก ก็ ใ ส่ ล งไปเลย แต่ ไ ม่ จ� า เป็ น ว่ า คนต้ อ งเข้ า ใจ สุดท้ายเลยเข้าใจว่า ยิ่งเราแฮปปี้ในการท�าเพลง เท่าไร มันก็จะออกมาค่อนข้างดีเสมอ แต่ครั้งไหน ที่เราตั้งใจมากๆ หลายครั้งที่คิดแบบนี้กลับออกมา ไม่ค่อยดี ท�าให้กลับมาโทษตัวเองว่า เราอาจจะยัง ท�าได้ไม่ดีพอ พอถึงเพลงตัวเองผมเลยปล่อยเซอร์ ไม่คาดหวังอะไร เพราะเวลาท�างานกับคนอื่นผม กดดันนะ อยากให้เขาได้งานที่ดี ได้ฟี้ดแบ็คที่คุ้ม กับที่เขาเลือกเรา แต่ในทางกลับกัน งานตัวเอง เราปล่ อยชิ ลล์ เ ลย ไม่ คาดหวั ง แล้ ว เราก็ แ ฮปปี ้


CONVERSATION December 2018/ January 2019

087


088

LIPS Garรงon


การ์ซง : หลายคนบอกว่า ทอยมีพรสวรรค์คดิ แบบ นัน้ ไหม ทอย : ผมไม่คอ่ ยเชือ่ เรือ่ งพรสวรรค์ เพรำะผมเหนือ่ ยมำ มำกแล้ว ถ้ำผมมีพรสวรรค์จริงผมคงไม่เหนือ่ ยขนำดนี้ การ์ซง : รู้สึกยังไงที่ตัวเองเป็นศิลปินที่คนฟัง ทั้งผู้ชายและผู้หญิงชอบ ซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะเป็น แบบนีไ้ ด้ ทอย : ขอบคุ ณ มำก ผมก็ ช อบผู ้ ช ำยเหมื อ นกั น (หัวเรำะ)

ทอย : นี่เป็นค�ำที่ผมเชื่อมำตั้งแต่เด็ก ผมคิดว่ำ ทุ ก วั น นี้ ที่ ผ มเป็ น อยู ่ มั น เกิ ด จำกกำรที่ ผ มเคย ไปให้อะไรใครเขำไว้แน่ๆ เลย ตอนเด็กๆ ผมโดน แย่งตลอดเลยนะ ซื้อเฟรนช์ฟรำยมำกินเอง ยังไม่มี โอกำสได้กนิ เลย โดนแกล้งบ่อยมำก น่ำสงสำรเนอะ การ์ซง : แสดงว่า ตอนเด็กๆ ทอยเป็นเด็กจ๋องๆ ทอย : ใช่ๆ น่ำเศร้ำเนอะ การ์ซง : ทุกวันนีไ้ ม่มนั่ ใจในตัวเองมากขึน้ เหรอ ทอย : ในโลกของดนตรีผมมั่นใจมำก แต่โลกอื่น ผมไม่รเู้ ลย

การ์ซง : อยากเติบโตไปเป็นศิลปินแบบไหน ทอย : อยำกเป็นศิลปินที่มีประโยชน์กับสังคม ให้ ควำมสุขคนอื่นได้มำกกว่ำเรื่องเพลง แต่ผมก็ยังนึก ไม่ออกว่ำ จะท�ำอะไร อย่ำงตัวผมเองชอบร้องเพลง ไม่ใช่วำ่ เพรำะอยำกร้อง แต่ผมชอบเวลำเห็นคนเอ็นจอยกับเพลงของผม มันท�ำให้ผมรูส้ กึ มีคำ่ พอเรำได้อะไร ทีเ่ รำอยำกได้ครบแล้ว ผมเชือ่ ว่ำ ทุกคนคงรูส้ กึ เหมือน กันว่ำ เรำจะอยำกมอบอะไรให้กบั คนอืน่ บ้ำง ผมเห็น สิง่ พีต่ นู Bodyslam ท�ำแล้วผมรูส้ กึ ว่ำ นัน่ เป็นตัวอย่ำง ทีถ่ กู ต้องของกำรเป็นศิลปิน เป้ำหมำยของตัวเองส�ำเร็จ ไปแล้ว ครำวนีม้ ำท�ำให้กบั คนอืน่ บ้ำงดีกว่ำ ช่วงนัน้ ผม แฮปปีม้ ำกๆ อยำกท�ำได้บำ้ ง แต่ตวั ผมน่ะแค่เดินจำก ห้องนีไ้ ปหน้ำประตูผมก็คงล้มแล้ว ผมจึงพยำยำมคิดวิธอี นื่ อยูเ่ สมอ แต่ยงั ไม่รวู้ ำ่ จะท�ำ อะไรตอนนีผ้ มเลยลุยงำนไปก่อน แต่สว่ นตัวผมชอบไป บริจำค ชอบไปท�ำบุญ รำยได้ทไี่ ด้จำกโชว์ทงั้ หมดผมจะ เจียดไว้ทำ� บุญทุกเดือน

การ์ซง : ได้ยินว่ามีคนชวนไปเล่นละคร แต่ ยังไม่มีโอกาสได้ลอง ไม่อยากเป็นพระเอกกับ เขาบ้างเหรอ ทอย : ผมว่ำ ผมต้องใช้เวลำเรียนรู้ ท�ำควำมเข้ำใจ เรื่องกำรแสดงอีกสักพักเลย แต่ผมก็สนใจอยู่นะ ผมอยำกเล่นเป็นตัวร้ำย ผมเป็นพระเอกไม่ค่อยรุ่ง หรอก อยำกเป็นผู้ร้ำยที่เป็นฮีโร่

การ์ซง : เชื่อว่า “ยิ่งให้ก็ยิ่งได้กลับมา” แบบนั้น หรือเปล่า

Track 6 ปีค.ศ. 2019 ก�ำลังจะเริม่ ต้น และตำรำงงำนของ The

การ์ซง : แล้วถ้าอีกหน่อยไม่ได้อยู่ในโลกดนตรี แล้วล่ะ ทอย : น่ำจะไปเป็นช่ำง... (เว้นจังหวะนำน) ช่ำงน่ำ รักจริงๆ เลย (หัวเรำะ) พูดเล่นๆ ผมอยำกเป็นช่ำง ซ่อมรถน่ะ อยำกสร้ำงรถเองได้ด้วย อยำกเป็นมำ ตัง้ แต่เด็ก เวลำเห็นรถใครพังอยำกลองซ่อมดู อยำก ท�ำไอติม อยำกท�ำเสื้อผ้ำ

TOYS ก็ล้นไปจนถึงไตรมำสที่สำมของปี มองย้อน กลับไปยังปีที่ผ่ำนมำ ถ้ำทอยในปัจจุบันย้อนเวลำ กลับไปเล่ำให้ทอยเมือ่ ปีทแี่ ล้วฟังได้ ทอยในอดีตคง ไม่มวี นั เชือ่ ว่ำ วันหนึง่ เขำจะได้ไปยืนบนเวที MAMA และได้แจก ‘มินฮิ ำร์ท’ เวอร์ชนั่ พิลกึ ๆ ทีถ่ กู น�ำมำเป็น ประเด็นให้พดู ถึงกันทัว่ เมือง การ์ซง : ปีทผี่ า่ นมามีอะไรทีป่ ระทับใจเป็นพิเศษ ไหม ทอย : ผมประทับใจทุกๆ อย่ำงจนพูดไม่ออก บำง อย่ำงผมอำจจะหวังไว้แค่ 5 แต่มนั เข้ำมำหำผมเป็น 100 เหนือควำมคำดหมำยไปไกลมำก ผมพูดไม่ออก เลย บำงครัง้ ก็ทำ� ตัวไม่ถกู การ์ซง : เหตุการณ์พคี ๆ ล่ะ ทอย : น่ำจะมีเกิน 100 เรื่อง ด้วยจังหวะทุกอย่ำง ลงตัว ทั้งๆ ที่ผมไม่ได้มีแพลนอะไรไว้เลย แต่มัน ลงตัวด้วยตัวของมันเอง บำงทีก็คิดนะว่ำ มันเกิน ไปหรือเปล่ำ การ์ซง : สิง่ ทีอ่ ยากให้เกิดขึน้ กับตัวเองในปี 2019 คืออะไร ทอย : อืม...ผมอยำกเป็นซูเปอร์แมน จริงๆ นะ แต่ เอำจริงๆ น่ะ ผมรู้อยู่แล้ว เรำหวังอะไรมันมักจะไม่ เกิดขึน้ จริงหรอก แทบจะไม่เกิดขึน้ เลยด้วยซ�ำ้ อย่ำง ปีทผี่ ำ่ นมำสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับผม ผมก็ไม่ได้คำดหวังเลย ผมว่ำ กำรไม่คำดหวังมันสนุกกว่ำน่ะ ติดตามทอยได้ที่ : @thetoysthetoysthetoys

December 2018/ January 2019

089


MY GARÇON

My Garçonne No.42

090

เรือ่ ง Prim S. ภาพ Somkiat K. สไตล์ Ga-Loft

LIPS Garçon


MY GARÇONS

BrIGhT & ShIne อุม้ -อิษยา ฮอสุวรรณ นับเป็นนักแสดงรุน่ ใหม่ทนี่ า่ จับตามองอีกคนส�าหรับสาวตากลม อุม้ -อิษยา ฮอสุวรรณ ทีแ่ จ้งเกิดจากหนังดราม่าเข้มข้นอย่างฉลาดเกมส์โกง น้อยคนจะ รูว้ า่ เธอเริม่ เข้าวงการด้วยการเป็นนางเอกละครเรือ่ งเตียงนางไม้ทางช่อง 3 ก่อนจะได้ไปแสดงภาพยนตร์ และด้วยฝีมอื การแสดงทีเ่ ข้าตาเหล่าผูจ้ ดั ละคร และผูก้ า� กับ อุม้ จึงมีผลงานทีร่ อออกอากาศและก�าลังถ่ายท�าอยูม่ ากมาย เชือ่ ว่าอนาคตในวงการบันเทิงของเธอจะสดใสไม่แพ้ตวั ตนทีเ่ ราได้สมั ผัสอย่าง แน่นอน

Coming Up in 2019 ผลงานที่ก�าลังจะได้ชมกันคือซีรีส์ลูก ผู้ชาย ตอนเพชร เล่นคู่กับพี่ซัน-รังสิ อุ้มรับบทเป็นนักร้องคาเฟ่ชื่อริน เป็น ผูห้ ญิงแกร่งทีเ่ ชือ่ มัน่ ในความดีแม้คน จะมองว่าท�างานกลางคืน เรื่องนี้อุ้ม ได้รอ้ งเพลงและเล่นกีตาร์จริงๆ ในเรือ่ ง ด้วย ซึง่ โชคดีทพี่ ช่ี ายเล่นกีตา้ ร์เป็น เขา ช่วยสอนให้จนเล่นได้คล่อง อีกเรือ่ งที่ อยากให้ตดิ ตามคือแรงเงาภาค 2 อุม้ รับบทฤทัย เป็นตัวละครใหม่ของเรือ่ ง และทีก่ า� ลังถ่ายท�าอยูค่ อื แก้วกลางดง เล่นคูก่ บั พีไ่ ม้-วฤษฎิ์ Something about Me คนส่วนใหญ่จะมองว่าอุ้มเป็นผู้หญิง แบบ “ผูห้ ญิงมากๆ” แต่จริงๆ แล้วอุม้ ไม่ได้เรียบร้อย หรือเป็นผูห้ ญิงหวานๆ อะไรแบบนัน้ อุม้ เป็นคนเฟรนด์ลแี่ ละ ชิลล์มาก แถมยังมีความบอยๆ แมนๆ นิดหน่อยด้วย My Style ชอบใส่เสือ้ ยืดกับกางเกงขายาวทีไ่ ม่ใช่ ยีนส์ ส่วนตัวคิดว่าใส่ยีนส์แล้วอึดอัด เพราะเนือ้ ผ้าหนา ใส่แล้วไม่สบาย ไม่ คล่องตัว ขอเรียกสไตล์ของตัวเองว่า Chill & Casual ก็แล้วกันค่ะ Favorite Item มีผา้ พันคอค่อนข้างเยอะ เอามาผูกผม หางม้า ผูกกระเป๋า ผูกข้อมือ รูส้ กึ ว่ามัน ช่วยเพิ่มสีสันให้กับตัวเราเพราะปกติ เป็นคนแต่งตัวด้วยสีเรียบๆ

Music & Movie ฟังเพลงหลากหลายแนว แต่ทชี่ อบเป็น พิเศษคือเพลงของวง Mild เสียงพีเ่ ป้นกั ร้องน�ามีเอกลักษณ์มาก ส่วนหนังชอบ แนวฟีลกูด้ แม้วา่ ระหว่างทางจะดราม่า เข้มข้นแค่ไหน แต่ถา้ ออกจากโรงหนัง แล้วรูส้ กึ แฮปปีก้ ค็ อื ใช่ In My Spare Time อุม้ เรียนมัณฑณศิลป์ เวลาว่างจะชอบ วาดรูป แต่เป็นการวาดที่ผ่อนคลาย กว่าตอนเรียน วาดง่ายๆ ด้วยดินสอ หรือวาดในคอมพิวเตอร์ ถ้ามีชว่ งเวลา ว่างมากหน่อยก็จะไปเทีย่ วต่างจังหวัด บ้าง ไปบ่อยที่สุดก็คงเป็นอุดรธานี จังหวัดบ้านเกิดอุม้ เองค่ะ Dream Guy ไม่มสี เป๊กเลย ขอแค่เป็นคนสดใส เข้า กันได้ คุยกันรู้เรื่อง เป็นผู้น�า และมี ความรับผิดชอบ Dream Date จริงๆ ก็ไม่มีอะไรพิเศษมากมาย แค่ ใช้เวลาด้วยกัน ทานข้าว ดูหนังแค่นนั้ ก็พอค่ะ When I’m In Love รูส้ กึ สดใสกว่าปกติ แต่ทสี่ งั เกตเห็นได้ ชัด คือ แต่งตัวมากขึน้ When I Feel Lonely ไม่คอ่ ยมีชว่ งเวลาให้เหงาเพราะไปไหน ก็มีคุณแม่ไปด้วย เหมือนมีเพื่อนอยู่ ด้วยตลอดเวลา

ติดตามอุม้ ได้ที่ IG : @oomeisaya December 2018 - January 2019

091


MATCH

Thai SK8ER Boys ความทุม่ เทระดับเอ็กซ์ตรีม เรื่อง Ollie ภาพ Sutthiwat S.

ถ้าเอ่ยค�าว่า “ทีมชาติไทย” ขึน้ มา เชือ่ ว่าแทบทุกคนจะต้องนึกถึงนักฟุตบอลทีมชาติไทย นักกวอลเลย์บอลทีมชาติไทย นักมวยทีมชาติ ไทย ไม่กน็ กั ตะกร้อทีมชาติไทย ซึง่ เป็น Top of Mind หากเอ่ยถึงการเป็นตัวแทนของชาติเราในการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ แต่ถา้ บอกว่ามีหนุม่ ๆ กลุม่ หนึง่ ทีเ่ ป็นตัวแทนคนไทยในการลุยแข่งกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่าง “สเกตบอร์ด” ล่ะก็ คงจะมีไม่กคี่ นทีร่ อ้ งอ๋อ... อาจเป็นเพราะสเกตบอร์ดเป็นกีฬาทีช่ นื่ ชอบกันในเฉพาะกลุม่ ไม่ได้เป็นกีฬามหาชน หรือบางคนอาจจะไม่รดู้ ว้ ยซ�า้ ว่า สเกตบอร์ดนัน้ ได้ถกู บรรจุในกีฬาโอลิมปิก และเอเชียนเกมส์แล้ว 092

LIPS Garçon


MATCH

โดยในโอลิมปิก เกมส์ 2020 ที่กรุง โตเกียว ประเทศญีป่ นุ่ จะเป็นครัง้ แรก ทีน่ กั สเกต-บอร์ดจะได้มาโชว์ลลี ากันใน กีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ จริงอยู่ แม้วา่ ชาติที่เก่งเรื่องสเกตบอร์ดเหลือเกิน อย่างสหรัฐอเมริกา บราซิล ชาติในยุโรป ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น ดูจะขิงกันขึ้น โพเดียม แต่อย่าลืมว่าไทยเราก็มีนัก สเกตบอร์ดทีจ่ ดั จ้านไม่ใช่เล่นอยู่ และ พวกเขาก็ฝกึ ซ้อมภายใต้การดูแลของ สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย ลานกีฬาเอ็กซ์ตรีมในการกีฬาแห่ง ประเทศไทย หัวหมาก คือ บ้านหลังที่ 1.2 ของพวกเขา ทีมงานการ์ซงได้มโี อกาสมาพูด คุยกับ 4 หนุม่ โคตรคูล ทัง้ ลุค ทัง้ ความ สามารถ โอ๊ต-อธิวฒ ั น์ เรืองศรี, เจมส์นพกร ปานอุทยั , มาร์คเกอร์-จิรสิน พร ชัยสุรยี ์ และ ต้น-กรวิชญ์ เกตุแก้ว โดย ทัง้ หมดเก็บตัวฝึกซ้อมในฐานะนักกีฬา ทีมชาติไทย ด้วยความหวังที่จะน�า ธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาด้วยลีลาของ พวกเขา เริม่ จากคนแรก โอ๊ต ซึง่ ได้สร้างชือ่ ให้กบั ตัวเองในวงการสเกตบอร์ดไทย มาระยะหนึง่ แล้วจนเป็นทีย่ อมรับว่าจัด จ้านมากที่สุดคนหนึ่งในบ้านเรา ชาย หนุม่ วัย 25 ปี จากสุพรรณบุรดี กี รีแชมป์ ประเทศไทย และรองแชมป์เอเชีย ทีใ่ ช้ ชีวติ อยูบ่ นกระดาน 4 ล้อนีม้ า 12 ปีแล้ว “ตอนแรกผมอยากเล่นเพราะ แฟชัน่ นะ แต่ความฝันท�าให้ผมทุม่ เทให้ กับมันเต็มที่ และมันก็สนุกด้วย” ค�าตอบ ของโอ๊ตช่างโดนใจชาวสเกตฯ อีกคนหนึง่ จากสุพรรณบุรเี หมือน กัน เจมส์ สเกตเตอร์ชั่วโมงบินราว ทศวรรษวัย 24 ปี ช่วยเสริมว่า “กีฬา ประเภทนีส้ นุกมาก และก็ทา� ให้เจอเพือ่ น ทีม่ ไี ลฟ์สไตล์คล้าย ๆ กันด้วย” มาร์คเกอร์ สเกตเตอร์วยั 23 ปีจาก ร้อยเอ็ด ทีเ่ ริม่ เส้นทางสเกตมาครบ 1 รอบ บอกว่า “ผมก็เริม่ จากความชอบ จนอยากจริงจัง จ�าได้ว่าตอนเริ่มเล่น ใหม่ ๆ ยังไม่คอ่ ยมีใครมาสนใจ แต่ตอน นีผ้ มดีใจเลย ทีส่ เกตบอร์ดเป็นทีร่ จู้ กั ใน วงกว้างมากขึน้ ผูห้ ลักผูใ้ หญ่ในบ้านเรา ก็สนับสนุนมากขึน้ ” ทุกทีมย่อมมีนอ้ งเล็ก แต่นอ้ งต้น ไม่เคยเล่นเล็ก แต่ละท่าขอบอกเลยว่า เล่นใหญ่ เด็กหนุม่ วัย 13 ปีจากเชียงราย คนนีท้ า้ ทายแรงโน้มถ่วงมาตัง้ แต่อายุ เพียงแค่ 8 ขวบ “ผมเริม่ ต้นจากการดูเพือ่ นเล่นแล้ว รูส้ กึ ชอบ ก็เลยขอยืมเพือ่ นเล่นบ้าง แล้ว ก็ตดิ ใจเลยครับ”

โอ๊ต-อธิวฒ ั น์ เรืองศรี

เจมส์-นพกร ปานอุทยั

มาร์คเกอร์-จิรสิน พรชัยสุรยี ์

ต้น-กรวิชญ์ เกตุแก้ว

ผูเ้ ขียนนัง่ คุยกับน้อง ๆ นักสเกตฯ สายตาก็มองไปยังพาร์คทีเ่ ต็มไปด้วย คนเล่นสเกตฯ หลายคนอายุนอ้ ย แต่ใจ กล้า หลายคนมาหัดใหม่กไ็ ม่มใี ครว่า หลายคนเล่นท่าก็ไม่มใี ครมาไล่ ดูเป็น สัดส่วน และถูกทีถ่ กู ทางเหลือเกิน เห็น แล้วก็ปลืม้ ใจแทนเยาวชนรุน่ ใหม่ทไ่ี ด้ สัมผัสพาร์คเจ๋ง ๆ มาตรฐานเอเชีย ทุกวันนี้ ถือว่าสถานที่เล่นสเกต บอร์ดเพียงพอกับชาวสเกตฯ หรือยัง ผม ตัง้ ค�าถาม “บอกตรง ๆ ว่ายังมีทเี่ ล่นไม่มาก พอ ถ้ามีเยอะกว่านีก้ จ็ ะช่วยให้พฒ ั นาได้

“ทุกวันนีค้ นเล่นสเกตฯ เยอะขึน้ มาก อยากให้มพี นื้ ทีใ่ หญ่ๆ อุปกรณ์ครบๆ บางทีเราไปเจอทีโ่ ล่ง ๆ แล้วลงไปเล่น พักหนึง่ พีต่ า� รวจก็มาดู มาไล่แล้ว ทัง้ ๆ ทีเ่ ราก็ไม่ได้ทา� ให้พนื้ เสียหาย”

December 2018 / January 2019

093


MATCH

ไกลกว่านีอ้ กี ทุกวันนีค้ นเล่นสเกตฯ เยอะ ขึน้ มาก อยากให้มที ใี่ หญ่ ๆ อุปกรณ์ครบ ๆ บางทีเราไปเจอทีโ่ ล่ง ๆ แล้วลงไปเล่น พักหนึง่ พีต่ า� รวจก็มาดูละ มาไล่ ทัง้ ๆ ที่ เราก็ไม่ได้ทา� ให้พนื้ เสียหาย” โอ๊ตตอบ “เด็กต่างจังหวัดไม่คอ่ ยมีทเี่ ล่น ถ้า อยากเล่นสนามทีไ่ ด้มาตรฐานแบบนีก้ ็ ต้องนัง่ รถเข้ามากรุงเทพฯ เงินก็ไม่คอ่ ย มีกนั อยากให้ผใู้ หญ่ชว่ ยกันสนับสนุน ทีเ่ ล่นให้มากขึน้ นะครับ ถ้ามีสนามดี ๆ เด็กก็จะตัง้ ใจกันมากขึน้ ไหน ๆ ก็บรรจุ ในโอลิมปิกแล้ว ก็นา่ จะสร้างสนามเพิม่ นะครับ” มาร์คเกอร์เสริม เด็กสเกตฯ เกเรอย่างทีเ่ ขาว่าจริง ไหม ผมยิงค�าถามทีห่ ลายคนสงสัย “ถ้ามาเล่นด้วยกัน รูจ้ กั กัน จะรูว้ า่ ทุกคนเปิดกว้าง ไม่ได้มวั่ สุมอะไรกัน” เจมส์ยมิ้ แล้วตอบ “มั น เป็ น เหมื อ นเพื่ อ น ๆ กั น มากกว่าครับ มาสนุกด้วยกัน เล่นคน เดียวไม่สนุก พอเล่นกันหลายคนก็เลยดู น่ากลัวมัง้ ครับ ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่มอี ะไร ทุกคน ดูแลกันเหมือนพีเ่ หมือนน้อง” โอ๊ต กับ มาร์คเกอร์ชว่ ยเถียง (ฮา) “พวกพี่ ๆ บางทีกแ็ กล้งผม (ฮา) แต่ทกุ ๆ คนดูแลดีครับ ผลัดกันสอนท่า ช่วย ๆ กันฝึก” ต้น น้องเล็กขอเปิดใจบ้าง แน่นอนว่า พวกเขาไม่ใช่แค่อยาก เท่ หรือเก๋ๆ ตามแฟชัน่ ทริคแต่ละท่าที่ ท�าเอาอ้าปากค้างเกิดจากการฝึกหนัก อย่างมีระเบียบ และทุม่ เทกับมันเต็มที่ 094

LIPS Garçon

เพือ่ ไถสิง่ ทีพ่ วกเขารักไปข้างหน้าตาม ความฝัน และในนามทีมชาติไทย “ผมมาซ้อมกับสมาคมฯ แบบ เต็มตัว อยากไปแข่งต่างประเทศบ่อย ๆ อยากไปแข่งรายการ Vans Park Series” ต้นเผยถึงเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ “ผมทุม่ เททัง้ ชีวติ เพือ่ พิสจู น์ให้ทกุ คนเห็นว่าผมท�าได้ อยูก่ บั สิง่ ทีช่ อบได้ ที่ บ้านก็สนับสนุน” โอ๊ตย�า้ ถึงความทุม่ เท “ครอบครัวผมสนับสนุน อยาก ให้จริงจังไปเลย ถ้าจะเอาทางด้านนี”้ เจมส์เสริม “ทีบ่ า้ นผมบอกว่าโอกาสแบบนีไ้ ม่ ได้มบี อ่ ย ๆ อยากให้คว้าเอาไว้ เราเอง ก็ยงั ไฟแรง ก็เลยลุยเต็มที”่ มาร์คเกอร์ สมทบ ถึงแม้การเล่นให้ไม่ลม้ ในบางครัง้ จะต้องการโชคช่วย แต่ทงั้ 4 คนไม่ได้ ติดทีมชาติเพราะโชคช่วยแน่นอน เพราะ การคัดเลือกนัน้ ในแต่ละปี สมาคมจะ จัดการแข่งขันในแต่ละภาคแบบไม่ จ�ากัดอายุ สะสมคะแนนไปเรือ่ ย ๆ เพือ่ หาตัวแทนของแต่ละภาคมาแข่งสนาม สุดท้ายทีก่ รุงเทพฯ นักสเกตฯ ทีไ่ ด้อนั ดับ 1-5 เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์มาเก็บตัวฝึก ซ้อมกับสมาคม ซึง่ ทางสมาคม จะดูแล การฝึกซ้อมทุกอย่าง พร้อมที่พักและ เบีย้ เลีย้ งนีม่ นั ไม่ใช่เล่น ๆ แล้ว มันเป็น กีฬาอาชีพ “เนือ่ งจากเป็นกีฬาทีม่ คี วามอิสระ สูง พวกผมต้องมีระเบียบวินยั ในตัวเอง

มาก ๆ ต้องเข้ายิมตามก�าหนดในช่วง เช้า แล้วกลับมานักผ่อน ทานข้าว ก่อน ที่จะออกไปซ้อมสเกตบอร์ดตอนบ่าย ถึงเย็น ทุกวันอังคารเราจะแข่งกันเอง ภายในทีมชาติ เพือ่ จัดว่าใครจะอยูช่ ดุ A หรือ B” โอ๊ตเล่า นักสเกตบอร์ดจากไทยจะไปได้ ไกลแค่ไหน เรานึกสงสัย “ในเอเชียเราพอจะไปถึง แต่ตอ้ ง ยอมรับว่า ความพร้อมหลาย ๆ เรือ่ งของ เรายังไม่เท่าฝัง่ อเมริกา ก็คงจะไปเทียบ กับเขายาก เราตามเขาอยู่พอสมควร แต่พวกเราก็คดิ ทุกวันนะ ว่าอยากท�าให้ ได้เหมือนโปรระดับโลก พยายามหัด อย่างเขาให้ได้ ถึงแม้ไม่ได้ อย่างน้อย

ก็พยายามหัดท่าใหม่ ๆ ทุกวัน” โอ๊ต อาสาตอบค�าถามนี้ ท้อบ้างไหมกับเส้นทางนี้ “สเกตฯ มันไม่มีท้อนะ มันคือ ความสนุก เล่นยังไงก็ไม่เบือ่ ไม่ทอ้ ผม คิดแบบนี้ ผมมีความสุขละ” โอ๊ตตอบ “อนาคตก็จะพยายามไปให้สดุ นะ สเกตมันสอนให้เราพยายามจริง ๆ เล่น ท่าไหนไม่ลง เราก็จะพยายามจะกว่า จะท�าได้ มันฝึกความอดทน” เจมส์ตอบ อย่างหนักแน่น “ไม่ทอ้ นะ ใช่ เราล้ม เราเจ็บ แต่ เราก็ชอบมัน ยังไงก็กลับมาเล่นอยูด่ ี อีก อย่าง สเกตช่วยให้ผมมีสมาธิมากขึ้น นะ” มาร์คเกอร์เล่าถึงข้อดีทเี่ ขาได้จาก


MATCH

การท�าในสิง่ ทีร่ กั ทัง้ สีค่ าดหวังกับโอลิมปิก 2020 และอนาคตของตัวเองไว้แค่ไหนกัน “ผมบาดเจ็บจากเอเชียนเกมส์ 2018 ทีอ่ นิ โดฯ มา ตอนนีก้ อ็ ยูใ่ นช่วง รักษาร่างกายให้ฟติ เหมือนเดิม การจะ ไปยืนในโอลิมปิกนัน้ ก็ไม่งา่ ย ต้องไปคัด กับชาวเอเชียด้วยกัน ต้องไปคัดกับฝรัง่ ผมจะท�าให้ดที สี่ ดุ ตัง้ ใจซ้อม อยูก่ บั มัน ทุกวันให้ถงึ ทีส่ ดุ ถึงแม้ไม่ได้เข้า เราก็ทา� ดีทสี่ ดุ แล้ว อย่างน้อยถ้าสร้างแรงบันดาล ใจให้กบั น้อง ๆ ได้ ก็ถอื ว่าดีแล้ว” โอ๊ตเปิด ใจถึงความหวัง “ท�าทุกวันให้ดที ส่ี ดุ ใช้เวลาทีอ่ อก มาซ้อมให้มคี ณ ุ ภาพมากทีส่ ดุ อยากเก็บ

ตัวทีต่ า่ งประเทศทีม่ สี นามหลากหลาย เจอสภาพแวดล้อมที่มีแต่คนเก่ง ๆ ที่ ท�าให้เราเก่งขึน้ ” เจมส์กล่าว “อยากซ้อมให้หนักขึ้นเรื่อย ๆ อยากอัพเลเวลตัวเอง อยากคว้าแชมป์ ระดับเอเชียให้ได้กอ่ น ส่วนโอลิมปิก ผม หวังว่าจะได้เป็นตัวจริงของทีมไทยให้ได้” มาร์คเกอร์ตอบด้วยความมุง่ มัน่ ส่วนน้องต้นอาจพูดไม่เก่งนัก แต่ สเกตฯ เก่งมาก ๆ เมือ่ เทียบกับอายุ บอก ว่า “ผมอยากเก่ง อยากไปแข่งที่ต่าง ประเทศบ่อย ๆ อยากไปซ้อมทีอ่ เมริกา เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจ” ทัง้ หมดนีค้ อื ความคิด ความรูส้ กึ ของนักสเกตบอร์ดทีมชาติไทย ทีส่ ะท้อน

ทั้งความเป็นสเกตเตอร์ และการเป็น ตัวแทนทีมชาติไทยออกมาอย่างตรง ไปตรงมา ท�าให้เรายิง่ เข้าใจ ว่าการท�า อะไรก็ตามถ้ามันมีพนื้ ฐานจากความรัก ความชอบแล้ว ไม่วา่ ผลจะเป็นอย่างไร ย่อมดีเสมอ สเกตบอร์ดก็เหมือนกับกีฬาประ เภทอืน่ ๆ ต้องใช้ความพยายาม ใช้สมาธิ และความทุ่มเท ซึ่งสังคมสเกตบอร์ด ในบ้านเรานัน้ ถือว่าเติบโตขึน้ มาก เป็น ทีย่ อมรับมากขึน้ เด็ก และเยาวชนก็ให้ ความสนใจ ไม่เป็นไรถ้าหากใครจะมอง ว่าภาพลักษณ์ของ “เด็กสเกต” นั้นดู ซุกซน แต่อยากให้ทกุ คนลองสัมผัสดู แล้วจะรูว้ า่ โคตรมัน... December 2018 / January 2019

095


PERSONAL TRAINER

Work Hard, Train Harder เรื่อง มิกกี้-นนท์ อัลภาชน์ ภาพ นุชา ใจทิพย์

Kettlebell Flow ส่งท้ายปีไปจนถึงเปิดศักราชใหม่ ด้วยท่าบริหารกล้ามเนื้อด้วยเคต เทิลเบลล์อย่างต่อเนือ่ ง เว้นช่วงพัก สัน้ ๆ ให้พอได้หายใจ จ�าไว้วา่ 3 ท่า นีต้ อ้ งท�าอย่างต่อเนือ่ งเท่านัน้ ถึงจะ ได้ผลครับ

ติดตาม Mickey ได้ที่ IG : @MICKEY.A.NP, @eat_and_train_cafe และ FB : Healthy Getaway Eat and Train by Science ขอขอบคุณ 911byTJ โทร.02 157 1715

096

LIPS Garçon


• ท�าครบ 3 ท่า นับเป็น 1 ครัง้ • ท�าทัง้ หมด 6 ครัง้ • วน 4 รอบ • ระหว่างรอบพัก 1นาที

PERSONAL TRAINER

- FYI-

Kettlebell Sumo • ถือน�ำ้ หนักไว้สองมือระหว่ำงขำ • ย่อลงและยืนขึน้ โดยทีล่ ำ� ตัวตรง ข้อควรระวัง • หลังตรง หัวเข่ำชีไ้ ปในทิศทำงเดียวกับ ปลำยเท้ำ

Kettlebell Alt Swing • ถือน�ำ้ หนักไว้ระหว่ำงขำ ทิง้ เอว สะโพก ข้อ เข่ำ • ใช้เอวเหวีย่ งน�ำ้ หนัก ข้อควรระวัง • หลังตรง และพยำยำมเกร็งหน้ำท้องไว้

Kettlebell Snatch • เริม่ จำกถือน�ำ้ หนักระหว่ำงขำ • ดึงน�ำ้ หนักขึน้ ไปให้อยูเ่ นือศีรษะให้เร็วทีส่ ดุ ข้อควรระวัง • หลังตรง และบิดแขนนิดหนึง่ น�ำ้ หนักจะได้ไม่ กระแทกแขน

- TIPSในช่วงเทศกาลหลายคนอาจจะต้องเดินทาง ไกล การเดินทางไกลในทีน่ ี้ คือ ใช้เวลาเดิน ทาง 4 ชัว่ โมงขึน้ ไป ดังนัน้ เราควรมีการเตรียม ตัวด้วยเช่นกัน ทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง เดินทาง เพือ่ ให้รา่ งกายเราเกิดความเมือ่ ยล้า น้อยทีส่ ดุ และอีกอย่างหนึง่ ทีส่ า� คัญ คือ เวลา เราเดินทางร่างกายเราจะมีอาการอ่อนเพลีย ภูมิคุ้มกันลดน้อยลง จึงสามารถเพิ่มความ เสีย่ งทีจ่ ะเกิดอาการไม่สบายได้ ก่อนออกเดินทาง เราควรมีการพักผ่อน ให้เพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นการนอน หรือการ ทานอาหาร และถ้าเรารูว้ า่ ว่าเวลาของทีท่ เี่ รา จะเดินทางไป เร็วกว่า หรือช้ากว่าเวลาในบ้าน เรามากน้อยแค่ไหนก็จะยิ่งท�าให้เราเตรียม

พร้อมปรับตัวให้เข้ากับไทม์โซนที่เปลี่ยนไป ได้ดยี งิ่ ขึน้ สิง่ ทีผ่ มอยากแนะน�า คือ เราควร ขยับเวลานอน 1-2 ชัว่ โมง ให้เร็วขึน้ หรือ ช้าลง ขึน้ อยูก่ บั ทีท่ เี่ ราจะเดินทางไป เพือ่ ให้รา่ งกาย เราเริ่มมีการเตรียมตัว และอีกสิ่งหนึ่งที่ควร ค�านึงถึงคือควรลดความหนักของการออก ก�าลังกายลงมาก่อนทีจ่ ะเดินทาง เพือ่ ให้เรา ไม่เพลียจนเกินไป ในระหว่างทีเ่ ราเดินทาง ควรเลีย่ งเครือ่ ง ดืม่ แอลกอฮอล์ หรืออะไรทีท่ า� ให้กระหายน�า้ ง่าย และดืม่ น�า้ ให้เพียงพอ โดยเฉพาะเวลา เดินทางนานๆ บนเครื่องบิน ร่างกายเราจะ เสีย่ งต่อสภาวะขาดน�า้ ได้งา่ ยขึน้ และหลายๆ คนอาจจะนอนในขณะเดินทางได้ไม่เต็มที่ ดัง

นั้น ควรพักผ่อนให้เต็มที่เมื่อมีโอกาส และ เวลาทีเ่ รานัง่ ในท่าทีไ่ ม่ถนัด หรือนอนนานๆ เมือ่ ไรทีม่ โี อกาสเราควรท�าการยืดกล้ามเนือ้ ด้วยการท�า Mobility เพือ่ ให้กล้ามเนือ้ และ ข้อต่อต่างๆ ได้ขยับ และปรับสรีระของเราให้ กลับมาปกติ และธรรมชาติมากทีส่ ดุ ในช่วงหลังเดินทาง หรือกลับมาบ้าน แล้ว แนะน�าให้นอนช่วงบ่ายประมาณ 20-30 นาที เพือ่ ช่วยฟืน้ ฟูอาการ Jet Lag โดยเฉพาะ เดินทางประเทศทีเ่ วลาต่างกันมากๆ และใน สองวันแรก พยายามโดนแสงแดดอ่อนๆใน ช่วงเช้า ประมาณ 30-60 นาที และเลีย่ งการ โดนแดดจัดๆตอนบ่าย ทีส่ า� คัญควรท�า Mobility อย่างต่อเนือ่ ง

เพื่อยืดข้อต่อ และกล้ามเนื้อมัดต่างๆ ที่ตึง หรือล้าจากการเดินทาง เพือ่ ทีเ่ ราจะได้กลับ มาออกก�าลังกายได้ปกติเร็วขึน้ และรูปแบบ การออกก�าลังกายยังไม่ควรหนักมากจนเกิน ไป หลังจากกลับมา การออกก�าลังกาย ถ้า เลือกอกกก�าลังกายในช่วงเช้าที่อุณหภูมิใน ร่างกายยังไม่สงู มากจะยิง่ ดี อาจจะฟังดูวธิ กี ารเยอะ และซับซ้อน แต่ ลองเอาไปท�าดูอาจจะช่วยให้เราเดินทาง แล้ว อาการ Jet Lag น้อยลง ร่างกายมีการฟืน้ ฟูที่ เร็วขึน้ เพือ่ ทีเ่ ราจะได้กลับมาออกก�าลังกาย ได้ปกติ และเกิดอาการเมือ่ ยล้าน้อยลงครับ

December 2018 / January 2019

097


GROOMING TREND

The Winning Looks เรื่อง Flair ภาพ ลิขสิทธิ์แบรนด์

ฤดูกาลแจกรางวัลของฮอลลีวดู ยุคใหม่ ไม่ใช่แค่นกั แสดงหญิงทีล่ กุ ขึน้ มาเปลีย่ นลุคเดิมพรมแดง เมือ่ นักแสดงชายยุค Gender Fluidity ได้ฉายาใหม่วา่ เป็นจอมฉีกกฎความหล่อในงานลูกโลกทองค�า 2019

The Glowing Darren Criss Winner: นักแสดงน�ำชำยยอดเยีย่ ม สำขำซีรสี ห์ รือหนังทำงทีวี American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace His Winning Look: Kindra Mann ใช้ เมคอัพและสกินแคร์จำก Charlotte Tilbury เปล่งพลังควำมโกลว์ให้ นักแสดงชำวฟิลปิ ปินส์เพรำะ “ยุคนีไ้ ม่มี เส้นแบ่งโปรดักต์ผหู้ ญิงหรือผูช้ ำยอีกต่อ ไป” เริม่ จำก Magic Cream มอยซ์เจอไรเซอร์กชู้ พี ให้ผวิ แห้ง ตำมด้วย Airbrush Flawless Finish Powder No.2 ทีเ่ ธอเรียกว่ำ “ยำงลบวิเศษ” ลบทุกจุด บกพร่องของผิว ฟินชิ ลุคแอร์บลัชทีผ่ วิ ดู เปล่งปลัง่ ไม่มนั วำวหรือหนำหนัก

The Maddest Grey on Richard Madden Winner: นักแสดงน�ำชำยยอดเยีย่ ม สำขำซีรสี แ์ นวดรำม่ำ Bodyguard His Winning Look: ปอยผมสีเทำ ของริชำร์ดวัย 32 เป็นผมจริง ถ้ำ อยำกโชว์ควำมหงอกแบบไม่เม้มบ้ำง OUAI Matte Pomade โพเมดทีใ่ ห้ ฟินชิ ลุคแม็ตต์ ไม่มนั เยิม้ และตัง้ กระบัง ได้ยำวนำนคือค�ำตอบ โปรดักต์ดงั จำก แบรนด์ของ Jen Atkin แฮร์สไตลิสต์ที่ สำวๆบ้ำน Kardashian และ Jenner ไว้วำงใจ

098

LIPS Garçon

Queen Lips of Rami Malek Winner: นักแสดงน�ำชำยยอดเยีย่ มสำขำ หนังดรำม่ำจำก Bohemian Rhapsody His Winning Look: Kosås Tinted Face Oil ออยล์บำ� รุงผิวหน้ำกึง่ รองพืน้ สี ทีบ่ ยี อนเซ่โปรดปรำน ส�ำหรับผิวของ นักแสดงหนุม่ ชำวอียปิ ต์มกิ ซ์เฉด 04 และ 05 เข้ำด้วยกัน ปกปิดปำนปลำง จึงมอง เห็นกระหรือริว้ รอยทีเ่ ป็นเสน่หเ์ ฉพำะตัว อยูบ่ ำ้ ง ตบท้ำยด้วย Kosås Kosasport LipFuel ลิปบำล์มผสมกรดไฮยำลูรอนิก และสำรบ�ำรุงจำกพืชธรรมชำติ ผิวหน้ำ และริมฝีปำกของรำมีจงึ ชุม่ ชืน่ ตลอดพิธี แจกรำงวัล 3 ชัว่ โมง

All Eyes on Cody Fern’s Eyes Winner: Best Red-Carpet Beauty His Winning Look: ไม่ได้เข้ำชิงรำงวัล ใดๆ แต่นกั แสดงหนุม่ ชำวออสเตรเลีย จำกซีรสี ์ American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace ได้ใจคนแฟชัน่ ไปเต็มๆ กับลุคข้ำมเพศที่ โคดีใ้ ส่เสือ้ โปร่งบำงแต่บล็อกตำสโมกกี้ อำยเข้มฟุง้ ทดลองลุคสะกดสำยตำทุก คูด่ ว้ ยตัวเองกับ Pola B.A Eye Powder อำยพำวเดอร์ 2 สีในหนึง่ ตลับ แต่ง เปลือกตำเด่นแบบสำมมิติ และ Pola B.A Eyeliner Pencil BK กรีดขอบ ตำคมเหมือนใช้ลคิ วิดอำยไลเนอร์ แล้ว ใช้ฟองน�ำ้ ทีต่ ดิ อยูท่ ปี่ ลำยอีกด้ำนเกลีย่ ไล่นำ�้ หนักให้ฟงุ้


GROOMING PREMIER

The Legend of the North คอลเล็กชัน่ Winter 2018 ทีค่ วบรวม Holiday Collection ของแบรนด์เครือ่ งหอมเก่าแก่จากปารีส อย่าง Diptyque ยังคงท�าให้เราตืน่ ตาตืน่ ใจได้เสมอ โดย ในคอลเล็กชัน่ นีท้ างแบรนด์รว่ มมือกับ Pierre Marie นักออกแบบชาวปารีเซียงทีข่ นึ้ ชือ่ ทัง้ ด้านงานแฟชัน่ และงานอินทีเรีย มารังสรรค์ลวดลายให้กบั กลิน่ หอม ทีบ่ อกเล่าเรือ่ งราวการเดินทางของนักเดินทางทัง้ สาม ไม่วา่ จะเป็นนักเดินทางจากทิศใต้ ดินแดนแห่งเทือก เขาสลับซับซ้อน ผ่านกลิน่ หอมอบอุน่ ของเนยอัลมอนด์

Season Changes ใครได้เดินทางไปยังเมืองหนาวอากาศอุณหภูมิ ติดลบ บอกได้เลยว่า แฮนด์ครีมเป็นไอเท็มทีข่ าดไม่ได้ หนาวนี้ THREE แบรนด์โปรดของหลายๆ คน ออกเซ็ต Aroma Hand Creamแฮนด์ครีมกลิน่ หอมละมุนมา 4 กลิน่ แต่ละกลิน่ ได้แรงบันดาลใจมาจาก 4 ฤดูกาลที่ แตกต่าง เริม่ จาก Spring Cherry กลิน่ หอมสดใสของ ฤดูใบไม้ผลิพร้อมสารสกัดจากซากุระ Summer Plum กลิน่ หอมร่าเริงของพลัมอุเมะ Fall Japanese Maple กลิน่ หอมอ่อนโยนพร้อมสารสกัดจากใบเมเปิล้ และ Winter Yuzu กลิน่ หอมผ่อนคลายพร้อมสารสกัดจาก ส้มยูสุ เซ็ตเดียวใช้ได้ตลอดปีทกุ ฤดูกาล วางจ�าหน่ายแล้วทีเ่ คาน์เตอร์ THREE ทุกสาขา

ภายใต้ชอื่ The Gluttonous Spirit นักเดินทางจากทิศ ตะวันตกทีพ่ กพาความลับของขุมทรัพย์อนั ล�า้ ค่าในท้อง ทะเล มาในกลิน่ หอมอ่อนละมุนของแอมเบอร์วดู้ ภาย ใต้ชอ่ื เรียกขานว่า The Dancing Spirit และนักเดินทาง คนทีส่ ามผูม้ าจากทิศตะวันออก ภูมภิ าคทีอ่ ดุ มไปด้วย ป่าสนเขียวชอุม่ น�าพากลิน่ สนหอมปลอดโปร่งใน The Luminous Spirit โดยทัง้ สามจะมาพบกันทีด่ นิ แดนทาง ทิศเหนือทีป่ กคลุมไปด้วยหิมะ โดยมีแสงเทียนส่องสว่าง เป็นเครือ่ งน�าทาง แค่ได้ฟงั เรือ่ งราวของทัง้ สามกลิน่ หอมใหม่กร็ สู้ กึ เหมือนได้ทอ่ งไปในโลกแห่งเทพนิยายแล้ว ช่วงฮอลิเดย์ทเี่ ริม่ ต้นตัง้ แต่ปลายปียนั ต้นปี Diptyque พากลิน่ หอมใหม่มาจัดเซ็ตให้นา่ จับจองเป็นเจ้าของ ทัง้ ยังเปิด โอกาสให้เราได้ทดลองผลิตภัณฑ์ทยี่ งั ไม่เคยลองมาก่อน อีกด้วย อย่าง Advent Calendar ทีจ่ ดั Iconic โปรดักต์ มากว่า 25 ชิน้ นัน้ ก็เป็นหนึง่ ในไอเท็มช่วงฮอลิเดย์ทคี่ ม้ ุ ค่า ลองแวะไปซือ้ หากันได้ที่ Diptyque Store และ เคาน์เตอร์ทกุ สาขา

Rare Herb THEFACESHOP ไลน์ YEHWADAM Heaven Grade Ginseng เพิง่ ปรับสูตรใหม่ให้ไฮเอ็นด์กว่าเดิม ด้วยการเติม สมุนไพรจาก Yaksan Island เกาะทางตอน ใต้ของเกาหลีทขี่ นึ้ ชือ่ ว่า มีสมุนไพรหายากนานาชนิดที่ ใช้ปรุงโอสถส�าหรับพระมหากษัตริย์ และเชือ้ พระวงศ์ เท่านัน้ อยู่ หนึง่ ในนัน้ คือ โสมแดงสายพันธุพ์ เิ ศษทีพ่ บ ได้เพียง 1 เปอร์เซ็นต์ของสายพันธุโ์ สมเท่านัน้ นอกจาก สมุนไพร Rare Item แล้ว YEHWADAM ยังมีสว่ นผสม ของผงทองค�าเพิ่มความหรูหราในราคาที่จับต้องได้ เพราะโปรดักต์ในไลน์นรี้ าคาเริม่ ต้นตัง้ แต่ 999 – 1,599 บาท มีทงั้ โทนเนอร์ เซรัม่ ครีม และอายครีม แวะไปซือ้ หากันได้ที่ THEFACESHOP ทุกสาขา

No More Grey เชือ่ ว่า การ์ซงบางคนคงมีปญ ั หาผมหงอกก่อน วัยอันควร แล้วถึงแม้วา่ เทรนด์ผมแพลทตินมั่ บลอนด์ จะยังคงอินไม่สร่าง แต่ถา้ ไม่ได้มผี มสีควันบุหรีท่ ว่ั ทัง้ ศีรษะลุคทีไ่ ด้ออกมาคงดู ‘เอาท์’ มากกว่าอิน ซึง่ ถ้าไม่อยากย้อมผมถาวรทัง้ ศีรษะเจลปิดผมขาวของ Christophe Robin เป็นอีกหนึง่ ตัวช่วยทีน่ า่ ลอง วิธกี าร ใช้กแ็ สนสะดวก หลังสระผมด้วยแชมพูปราศจากซิล-ิ โคน แล้วไม่ตอ้ งลงคอนดิชนั เน่อร์ ชโลมเนือ้ เจลลงบน เส้นผม นวดเบาๆ ทิง้ ไว้ 40 นาที แล้วล้างผมจนกระทัง่ น�า้ ล้างผมไม่มสี ปี นเปือ้ น หลังจากนัน้ ให้งดการสระผม ไปสัก 2-3 วันแล้วใช้ซา�้ ได้บอ่ ยตามต้องการ มีให้เลือก 4 เฉดสี ไล่เรียงไปตัง้ แต่สเี ชสต์นทั บราวน์ไปจนถึงสี โกลเดนบลอนด์ สนนราคา 1,590 บาท วางจ�าหน่ายที่ Sephora ทุกสาขา

Minion Minions การ์ซงทีช่ นื่ ชอบคาแร็กเตอร์ Minion จากอนิเมชัน่ เรือ่ ง Despicable Me ต้องมีโปรดักต์อาบน�า้ และโลชัน่ บ�ารุงผิว MINIONS BEAUTY CARE BY MADELYN ติดห้องน�า้ ไว้หน่อยแล้วล่ะ เพราะกองทัพ ตัวเหลืองเอีย๊ มยีนส์มากันครบเซ็ต นับตัง้ แต่ Booster Bath & Shower ( ขนาด 240 มล. ราคา 199 บาท 500 มล. ราคา 259 บาท ) ครีมอาบน�า้ ทีห่ น้าตาอาจ จะดูคิ้วท์ๆ กลิ่นออกแนวฟรุตตี้ แต่คุณสมบัติบ�ารุง ผิวให้ชุ่มชื้นมาเต็ม ที่ส�าคัญยังปราศจากพาราเบน อีกต่างหาก อาบน�า้ แล้วทา Booster Body Lotion ( 200 มล. ราคา 199 บาท) โลชัน่ บ�ารุงผิวเนือ้ เนียนนุม่ ทีช่ ว่ ยปกป้องผิวจากแสงแดดได้ดว้ ย ช่วยให้ผวิ ชุม่ ชืน่ หอมสดใสร่าเริง อารมณ์ดไี ด้ตลอดวัน มีให้เลือกหลาก หลายกลิน่ แต่เราขอแนะน�ากลิน่ Banana Wonderful กลิน่ กล้วยหอมหวานสไตล์นมกล้วยจากเกาหลี วางจ�าหน่ายแล้วที่ TOPS Market, Watsons, EVEANDBOY, BEAUTRIUM, BEAUTY MARKET และห้างสรรพสินค้าชัน้ น�าทัว่ ไป December 2018 / January 2019

099


GADGET

เรื่อง PAWIN ภาพ ลิขสิทธิ์

Dji Osmo Pocket เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่นอ้ ยเลยทีเดียวส�าหรับกล้องจิว๋ จากค่าย dji ทีค่ รัง้ นีอ้ อกมาตีตลาดแอ็คชัน่ แคมกับเค้าบ้าง ซึง่ ในรุน่ นีม้ ชี อื่ ว่า dji osmo pocket มาในรูปแบบของกล้องกลมๆ มีจอเล็กๆ และด้ามจับทีพ่ อเหมาะ กับมือ จุดเด่นของมัน คือ ขนาดเล็กกระทัดรัด ควบคูก่ บั ระบบต่างๆ ที่ สามารถใช้งานได้จริง มาพร้อมกับ gimbal 3 แกน เซ็นเซอร์รบั ภาพขนาด 1/2.3 นิว้ ที่ f/2.0 ให้ภาพมุมกว้าง 80 องศาฯ บังคับได้งา่ ยเพียงปลายนิว้ สัมผัส สามารถถ่ายวิดโี อในโหมด 4K 60fps แล้วน�าไปตัดต่อได้แบบ สบายๆ อีกทัง้ ยังสามารถถ่ายภาพนิง่ ได้ดว้ ยเช่นกัน

Canon EOS R หลังจากปล่อยให้คา่ ยยักษ์อนื่ ๆ ออกกล้องไร้กระจกกันมาก่อนหน้า คราวนีก้ ถ็ งึ คิวของเหล่าสาวก Canon ได้กรีด๊ กันบ้างกับกล้อง Mirrorless แบบ Full Frame ตัวแรกของค่ายอย่าง EOS R มาในรูปแบบ เมาธ์เลนส์ใหม่ในชือ่ Canon RF มีความกว้าง 54mm ท�าให้ตวั เลนส์ รุน่ ใหม่ๆ ทีก่ า� ลังจะทยอยตามออกมานัน้ เป็นเลนส์ทใ่ี ห้ความคมชัด สูงเป็นอย่างมาก มาพร้อมเซ็นเซอร์ขนาด 30 ล้านพิกเซล และจุด โฟกัสมากถึง 5,655 จุด สามารถดัน iso ได้สงู สุดที่ 102,400 แถม ยังมีนา�้ หนักเพียงแค่ 600 กรัมนิดๆ เท่านัน้ เอง

Pixaloop จะเรียกว่าแอพฯ แต่งรูปก็ได้หรือจะเป็น แอพฯ ถ่ายรูปอนิเมชัน่ ก็ได้เช่นกัน ซึง่ แอพฯ นีจ้ ะท�าให้เราบอกลาการลงรูปแบบธรรมดา ไปได้เลย เพราะ Pixaloop จะเสกให้ภาพ เคลือ่ นไหวได้ โดยการเคลือ่ นไหวในทีน่ ไี้ ม่ใช่ เคลือ่ นไหวแบบวิดโี อ เพราะมันท�าให้ฉากหลัง ของเคลือ่ นไหวเพียงอย่างเดียว ไม่วา่ จะเป็น ท้องฟ้า หรือแม้แต่นา�้ พุ เพียงแค่เลือกภาพ ทีต่ อ้ งการ จากนัน้ ให้ทา� การมาร์คจุดทีอ่ ยาก ให้เคลือ่ นไหว เพียงเท่านีก้ ส็ ามารถเปลีย่ น ภาพนิง่ ธรรมดาให้กลายเป็นภาพนิง่ รูปแบบ ใหม่ได้ทนั ที

Dragon Ball Z Dokkan Battle สาวกเหล่าชาวไซย่าไม่ควรพลาด เพราะ ความคลาสสิกของดราก้อนบอลนัน้ ได้ถกู สร้างออกมาเป็นเกมให้ได้เล่นกันแล้วใน ชื่อเกม DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE โดยจะเป็นเกมแนวต่อสู้ที่ต้อง สะสมการ์ดพลังเก่งๆ ให้เหล่าตัวละครได้มี 100

LIPS Garçon

ท่าไม้ตายทีส่ ดุ ยอดในการประลองยุทธ์ งาน นีเ้ หล่าตัวละครดังๆ อย่าง โกคู, เบจิตา้ , โก ฮัง, ฟรีซเซอร์ และอืน่ ๆ ต่างถูกรวมเอาไว้ให้ ได้เลือกลุยกันอย่างจุใจ ทีส่ า� คัญก็คอื เกมนี้ เปิดให้เล่นกันแบบฟรีๆ เสียด้วยสิ


TIME

AudemArs Piguet Royal Oak Offshore Selfwinding Chronographs เรื่อง Pisut ภาพ ลิขสิทธิ์

ขอยกให้ #ยืนหนึ่ง ตลอดกาล ส�าหรับเรือนเวลาโคโนกราฟ ไซส์ใหญ่ ดีไซน์เท่ไม่เคยตกยุค อย่างเรือนเวลารุน่ Royal Oak Offshore ซึง่ ดูเหมือนว่า จะขยัน ออกรุน่ ใหม่ๆ มาให้สาวกได้เก็บ เข้าคอลเล็กชัน่ กันเรือ่ ยๆ และเมื่อได้เห็น Royal Oak Offshore Selfwinding Chronographs รุน่ ล่าสุด 3 โมเดล 3 เหล่า ทัพ ก็ยิ่งท�าให้กระเป๋าสตางค์สั่น พั่บๆ กันเลยทีเดียว เพราะด้วย

ลวดลายสไตล์ Military เมือ่ มาอยู่ กับเรือนเวลาโมเดลทีเ่ ราชืน่ ชอบอยู่ แล้วเป็นทุนเดิม ยิง่ ท�าให้การตัดสิน ใจรูดการ์ดนัน้ ง่ายขึน้ มาก ส� า หรั บ เวอร์ ชั่ น ใหม่ นี้ ม า ในตัวเรือนขนาด 44 มิลลิเมตร ท�างานด้วยกลไกไขลานอัตโนมัติ คาลิเบอร์ 3126/3840 พร้อมฟังก์ชนั่ โครโนกราฟ ส�ารองพลังงานได้ 50 ชัว่ โมง ขอบตัวเรือน ปุม่ จับเวลา และอุปกรณ์ปกป้องเม็ดมะยมท�า จากเซรามิก หน้าปัดสลักลวดลาย

แบบ Mega Tapisserie อันเป็น เอกลักษณ์ของแบรนด์ โดยมีวงหน้า ปัดย่อยท�าหน้าทีจ่ บั เวลาร่วมกับเข็ม วินาทีหลักทีต่ า� แหน่ง 6 9 และ 12 นาฬิกา และความสามารถกันน�า้ ได้ลกึ 100 เมตร สีสันและลวดลายนั้นเป็น ไปตามทีเ่ ห็นจากภาพว่า มี 3 โทน สีทมี่ าพร้อมกับลวดลายพราง ตัว เรือนมีให้เลือก 2 วัสดุดว้ ยกัน มีทง้ั ตัวเรือนสเตนเลสสตีล จับคูก่ บั ขอบ ตัวเรือนเซรามิกในเฉดสีนา�้ เงินดูเท่

และคลาสสิกในคราวเดียวกัน ส่วน ตัวเรือนพิง้ ค์โกลด์อนั แสนหรูหรานัน้ ถือเป็นครัง้ แรกทีท่ างแบรนด์เลือก น�าแมตทีเรียลชนิดนีม้ าจับคูก่ บั ขอบ ตัวเรือนเซรามิกในเฉดสีนา�้ ตาล เติม ลูกเล่นสนุกๆ บนพืน้ หน้าปัดสลัก ลาย และสายยางลายพรางทหารสี แม็ตช์กนั กับขอบตัวเรือน หรือหาก อยากได้ความเนีย้ บโก้ขนึ้ มาหน่อย จะเลือกเปลี่ยนจากสายยางลาย พรางเป็นดีไซน์แบบเรียบก็สามารถ ท�าได้เช่นกัน

เรือนเวลารุน่ นีก้ า� ลังจะอวด โฉมในงาน SIHH 2019 ซึง่ ก�าลัง จะจัดขึน้ ในช่วงกลางเดือนมกราคม นี้ แต่ถา้ เป็นแฟนเรือนเวลารุน่ ดังอยู่ แล้ว แนะน�าให้รบี ไปจับจองล่วงหน้า กันที่ Audemars Piguet Boutique ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี โทร. 02-160-5838 December 2018/January 2019

101


JOURNAL เรื่อง Torrinee ภาพ Somkiat K.

CHAPTER

FROM TIP TO TOE : The Essential Men’s Wardrobe โดยส�านักพิมพ์ Gestalten ปีใหม่ทงั่ ทีเป็นโอกาสดี ทีเ่ ราจะได้ลกุ ขึน้ มาส�ารวจตูเ้ สือ้ ผ้าของเรา ไม่ใช่แค่จดั เก็บให้เรียบร้อย แต่เป็นการคัดกรองว่าชิน้ ไหนได้ไปต่อ หรือควรส่งไปบริจาคได้แล้ว และส�าหรับการ์ซงผูห้ ลงใหลในแฟชัน่ และ การแต่งตัว เรามีหนังสือิ เล่มเหมาะมือ ทีเ่ ป็น ไอเดียชัน้ เลิศว่า ชิน้ แฟชัน่ ชิน้ ไหนทีช่ าย หนุม่ มากสไตล์ควรต้องมีไว้ในครอบครอง หนังสือ FROM TIP TO TOE : The Essential Men’s Wardrobe พิมพ์โดย ส�านักพิมพ์ Gastalten เล่มนี้ มาพร้อม หน้าปกดีไซน์เท่ๆ แต่ทมี่ ากไปกว่านัน้ คือ เนื้อหาในเล่มนั่นแหละ ที่อ่านแล้ววาง ไม่ลงจริงๆ หนังสือถูกแบ่งออกเป็นบท ตอนอ่านง่ายๆ อาจจะไม่ใช่การแนะแนว ทางการแต่งตัวในแบบทีเ่ ราคุน้ เคยเช่น อ่านในหนังสือ How to ทัว่ ไป แต่จะเป็นกึง่ การพูดคุย บันทึกประสบการณ์ บทความ การสัมภาษณ์ในแบบเล่าสูก่ นั ฟังทีอ่ า่ น แล้วไม่นา่ เบือ่ สักนิด หนังสือเล่มนี้เป็นไกด์ไลน์ส�าหรับ คนทีร่ กั ในการแต่งตัว ชืน่ ชอบในสไตล์ ทีห่ ลากหลายและแตกต่างกัน น�าเสนอ แบรนด์เด็ดแบรนด์โดนจากทุกมุมโลก ในหลากหลายสไตล์ ทีแ่ ม้ไม่ใช่แบรนด์ แฟชัน่ จ๋าตามเทรนด์โลกแต่เป็นแบรนด์ที่ มีคาแร็กเตอร์เฉพาะตัวทีน่ า่ สนใจ จนถึง การแนะน�าว่า ใครบ้างทีใ่ ส่เสือ้ ผ้าสไตล์นี้

0102 102

LIPS Garçon

โดยนอกจากนีย้ งั ครอบคลุมการแต่งกาย ในหลากหลายวาระโอกาส และไล่เรียง ไปจนถึงสิง่ ละอันพันละน้อยในการแต่ง ตัว ไม่วา่ จะเป็น ใครคือช่างท�ารองเท้าทีด่ ี ทีส่ ดุ สไตล์แบบไหนทีเ่ หมาะกับตัวคุณ ซือ้ ชุดสูททีไ่ หนทีค่ มุ่ ค่าทุกบาททุกสตางค์ ต้องเลือกสูทอย่างไรให้เหมาะกับตัวเรา และโอกาส สเวตเชิต้ หรือเสือ้ คอวี เนือ้ ผ้า แคชเมียร์ เมอริโน่ หรือวูล ซึง่ หนังสือเล่ม นีจ้ ะตอบทุกค�าถามของคุณตัง้ แต่ศรี ษะ จรดปลายเท้า ไม่เว้นแม้กระทัง่ มารยาท สังคมทีเ่ กีย่ วพันกับการแต่งกายต่างๆ แต่ ทัง้ หมดทัง้ มวลแล้วหนังสือเล่มนีเ้ ป็นเพียง จุดเริม่ ต้น แต่ไม่ใช่จดุ จบของทุกค�าตอบใน เรือ่ งแฟชัน่ จุดประกายการแต่งตัว ทีท่ า� ให้ เราได้เห็นภาพรวมตัง้ แต่หมวกบนศีรษะ ไปจนถึงพืน้ รองเท้าทีเ่ ขาสวมใส่ หนังสือ เล่มนีย้ งั แนะน�าไปถึงชิน้ สปอร์ตแวร์ ชิน้ เบสิกใส่ทกุ วัน ตลอดจนไอเท็มชิน้ หรูหรา ในวาระส�าคัญ เรียกได้วา่ รวบรวมทุกชิน้ แฟชัน่ พืน้ ฐานทีช่ ายหนุม่ จ�าเป็นต้องมีแล้ว ไม่มพี ลาด ไว้ในทีน่ แี้ ล้ว ส�าหรับหนุม่ การ์ซงผูร้ กั ในการแต่งตัว และไม่หยุดทีท่ ดลองและจะค้นหาสไตล์ ใหม่ๆ ทีเ่ หมาะกับตัวคุณ FROM TIP TO TOE : The Essential Men’s Wardrobe คือหนังสือทีจ่ ะเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ กับตัวคุณได้เป็นอย่างดี


JOURNAL เรื่อง Mr. G ภาพ ลิขสิทธิ์

POPCORN

The Newcomers

ดาวรุ่งดวงใหม่แห่งแวดวงฮอลลีวู้ด

Rami Malek

Lucas Hedges

ณ วินาทีคงไม่มดี าราชายคนไหนจะฮอตไปกว่า Rami Malek อีกแล้ว กับบทบาท Freddie Mercury ในภาพยนตร์เรื่อง Bohemian Rhapsody ทีท่ า� ให้เขาคว้ารางวัลนักแสดงน�าชาย ภาพยนตร์สาขาเพลงหรือตลกบนเวทีลกู โลกทองค�าได้อย่าง สมศักดิศ์ รี และเชือ่ ว่าต่อจากนีไ้ ปเราคงจะได้เห็นผลงาน ของเขามากขึน้ อีกเป็นแน่ อย่างหนึง่ ทีแ่ น่นอนก็คอื บทบาทใน Mr.Robot ทีย่ งิ ยาวจนถึงปีนี้ และทีข่ น้ึ ให้เห็นแล้วก็คอื เขาจะ รับพากย์เสียงในหนังเรือ่ ง The Voyage of Doctor Dolittle และ ทีก่ า� ลังเป็นทีฮ่ อื ฮาอยูใ่ นตอนนีก้ ค็ อื เมือ่ Rami Malek เหมือน จะบอกใบ้วา่ เขาก�าลังจะแสดงเป็นตัวร้ายในหนังสุดคลาสสิก James Bond ในภาคต่อไป แต่เชือ่ แน่วา่ มันคงไม่หมดเท่านี้ อีกหนึง่ คนทีม่ าแรงไม่แพ้กนั แม้จะชวดรางวัล แต่กไ็ ด้เข้าชิง หลายเวที นัน่ ก็คอื Lucas Hedges จากภาพยนตร์เรือ่ ง Boy Erased ซึง่ ในปีค.ศ. 2019 มีหนังรออยูถ่ งึ สองเรือ่ ง ก็คอื Honey Boy ว่าด้วย ความสัมพันธ์ของพ่อลูกทีค่ าดว่าน่าจะเป็นหนังรางวัลอีกเรือ่ ง และ Wave หนังดราม่ารักโรแมนติกทีแ่ สดงคูก่ บั Taylor Russell ส่วนขวัญใจมหาชนตั้งแต่ปีค.ศ. 2017 อย่าง Timothée

Jack Dylan Grazer

Timothée Chalamet

Levi Miller

Chalamet นอกจากจะมีขา่ วดี ว่าจะมีการท�า Call Me By Your Name ภาคสองแล้ว หนัง ทีเ่ ราได้เห็นภาพจากปาปารัสซี่ไปแล้วบ้างอย่าง A Rainy Day In New York ก็เตรียมเข้า ฉายในปีนี้ นอกจากนีย้ งั มี The King ทีส่ ร้างจากประวัตกิ ษัตริย์ King Henry V ของอังกฤษ และ Little Women หนังของผูก้ า� กับ Greta Gerwig ทีเ่ ขาเคยร่วม งานด้วยใน Lady Bird แถม ยังมีหนังของ Wes Anderson

Alex Lawther

ทีเ่ พิง่ ประกาศตัวไปอย่างเรือ่ ง The French Dispath เรียก ได้วา่ Timothée Chalamet นี่ แหละคือหนุ่มฮอตตัวจริงใน วงการฮอลลีวดู้ ตอนนี้ และส� า หรั บ Rising Stars คนอืน่ ๆ ทีแ่ จ้งเกิดอย่าง สวยงามในปีค.ศ. 2018 อย่าง Jack Dylan Grazer ก็มหี นัง ซูเปอร์ฮโี ร่อย่าง Shazam รอเข้า ฉายอยู่ Levi Miller นักแสดง เด็กจาก Pan (2015) ทีก่ า� ลัง โตเป็นหนุม่ ก็เตรียมจะมีผลงาน

Bill Skarsgard

American Exit ในปีนี้ Alex Lawther จาก The End of the F*ucking World ก็มหี นัง The Translators เตรียมให้ดกู นั หรือ หนุม่ Bill Skarsgard ทีแ่ จ้งเกิด จาก IT ก็จะมี IT ภาคสองและ Emporor อีกเรือ่ ง เรียกได้ว่าแม้จะไม่ได้ รางวัลกันทุกคน แต่ถา้ กระแส หนังดีทงั้ หนังลงโรงหรือหนังบน Netflix ชือ่ ของดาราเหล่านีไ้ ม่ หายไปไหนแน่นอน

The Next Best ThingS

Finn Wolfhard

แจ้งเกิดจาก IT และ Stranger Things ในปีนมี้ ผี ลงานแน่ๆ คือ เรือ่ ง The Goldfinch และทีร่ อ อยูค่ อื IT ภาคสอง รวมถึงการ ให้เสียงใน The Adams Family

Noah Centineo

ขวัญใจสาวๆ คนใหม่ที่แจ้ง เกิดจากเรือ่ ง To All The Boys I’ve Loved Before ก�าลังจะมี ผลงานในหนังแฟรนไชส์อย่าง Charlie’s Angles และมีตาม มาอีกสองเรือ่ งคือ The Diary และ The Stand-In

Nick Robinson

แจ้งเกิดจากเรือ่ ง Love Simon และยังมีหนังรออยู่อีกหลาย เรือ่ งทัง้ Native Son. Strange But True และ Echo Boomers

The Sheridan

แจ้งเกิดจากเรือ่ ง Ready Player One ของ Steven Spielberg และในปีนกี้ จ็ ะมี X-Men : Dark Phoenix มาให้เราได้ดกู นั

Alden Ehrenreich

แจ้งเกิดจากหนังของ Francis Ford Coppola เรือ่ ง Treto ใน ปีค.ศ. 2009 และก้าวสูก่ ารเล่น หนังในต�านานอย่าง Solo: A Star Wars Story

December 2018/January 2019

103


JOURNAL TRACK

เรื่อง Siraims ภาพ ลิขสิทธิ์

Farewell to 2018

สัง่ ลาปีเก่าด้วยทีส่ ดุ แห่งปรากฎการณ์ในแวดวงดนตรีโลก เมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม คงศ. 2018 องค์กร IFPIหรือ International Federation of the Phonographic Industryหรือทีน่ า่ จะ แปลเป็นไทยได้วา่ ‘สหพันธ์อตุ สาหกรรมดนตรีนานาชาติ’ ได้ตพี มิ พ์งานส�ารวจพฤติกรรมการฟังเพลงของชาวโลกประจ�า ปี ซึง่ มีประเด็นทีน่ า่ สนใจและพอจะสรุปเป็นภาพรวมของวงการดนตรีในปี ค.ศ. 2018ได้ดเี ลยทีเดียว จากกลุม่ ตัวอย่างหลายหมืน่ คนใน20ประเทศ ชาวโลกฟังเพลงเฉลีย่ 2.5 ชัว่ โมงต่อ วัน และ 86 เปอร์เซ็นต์ ฟังผ่านระบบสตรีมมิง่ ซึง่ เพิม่ ขึน้ มหาศาลจาก 45 เปอร์เซ็นต์ ในปีค.ศ. 2017 และ 37 เปอร์เซ็นต์ในปีค.ศ. 2016 โดยผูใ้ ช้บริการสตรีมมิง่ เกินครึง่ ฟัง เพลงผ่านแพลทฟอร์มวิดโี อ เช่น YouTube ส่วนทีเ่ หลือฟังจากแพลทฟอร์มเสียง เช่น Spotify และ Apple Music เป็นทีน่ า่ สนใจว่า คนส่วนใหญ่ในกลุม่ หลังนีย้ นิ ดีจา่ ยค่า บริการรายเดือนเพือ่ ฟังเพลงทีต่ วั เองชอบด้วยคุณภาพเสียงทีด่ ี และไม่มโี ฆษณาคัน่ เทคโนโลยีสตรีมมิ่งท�าให้ทุกคนเข้าถึงทุกเพลงได้ง่ายแค่ปลายนิ้วสไลด์ จากแต่ก่อนเราเปิดวิทยุแล้วรอว่าดีเจเลือกเพลงไหนมาเปิด ทุกวันนี้ผู้บริโภค มีสิทธิ์เลือกเสมอว่า อยากฟังเพลงอะไร จะกรอข้ามตอนไหน จะฟังซ�้ากี่รอบ

ทัง้ หมดทีว่ า่ มาท�าให้ เพลงหนึง่ เพลงต้องรีบท�างานเพือ่ ทีค่ นฟังจะไม่กรอข้าม วงการ ดนตรีเปลีย่ นแปลงไปเร็วกว่าทีเ่ คยเป็น ศิลปินปล่อยซิงเกิล้ ทีต่ ดิ หูมากกว่าอัลบัม้ ทีต่ อ่ เนือ่ ง ค่ายเพลงท�ามิวสิกวิดโี อทีก่ ระแทกตาคนดูมากกว่าหูคนฟัง ลามไปถึงตัวบุคคล ทีเ่ น้นปัน้ ภาพลักษณ์ให้เป็นข่าวมากกว่าสร้างเอกลักษณ์ในเพลงของตนเองทัง้ หมดนี้ ไม่มผี ดิ ไม่มถี กู ชือ่ เสียงทีไ่ ด้มาภายใน2 วันอาจจะดังอยูไ่ ม่เกิน 2 อาทิตย์ ก่อนคลืน่ ลูก ใหม่ทแี่ รงกว่าจะซัดมากลบ โลกเราหมุนไปในทิศทางนี้ แม้วา่ เราชอบหรือไม่ชอบก็ตาม ด้วยความมาเร็ว-เคลมเร็ว-ไปเร็ว นีเ้ อง ทีท่ า� ให้ปคี .ศ. 2018 มีเหตุการณ์พคี ๆ เกิด ขึน้ มากมายทัง้ ศิลปิน ไทย-เทศ จนแทบจะตามไม่ทนั เอาแค่ทคี่ ดิ ออกและจดเก็บไว้เพือ่ น�ามาเขียนครัง้ นีก้ เ็ กินโควตาหน้ากระดาษไปแล้วด้วยซ�า้ เอ้า เริม่ ได้!

The Best Moments of 2018 กลุ่มไอดอล BNK 48ออกอัลบั้มเต็ม RIVER อัลบัม้ นีม้ เี พลง ‘คุกกีเ้ สีย่ งทาย’ ซึง่ สร้างปรากฏการณ์ดงั ข้ามปีมากวาด รางวัลมากมายในปีค.ศ. 2018 ถึงแม้วา่ ปีนจี้ ะมี 4 สมาชิกประกาศจบการศึกษา ไม่วา่ จะเป็น น�า้ หอม, แจน, แคนแคน และเมษา เราจะผ่านปีค.ศ. 2018 โดยไม่พดู ถึง Polycat ก็กระไรอยู่ ผมยกให้ ‘ฉนั ยังอาวรณ์อยู่ Baby I want you’ เป็นวรรคเนือ้ เพลงทีอ่ จั ฉริยะ ทีส่ ดุ ในปีนี้ในทางกลับกันเนือ้ เพลงวรรคทีน่ า่ ทึง่ !ทีส่ ดุ ปีนคี้ งหนีไม่ พ้น “อุย้ อุย้ อุย้ อุย้ อุย้ ” จากเพลง “ครางชือ่ อ้ายแน” ทีส่ ร้างกระแส อันน่าทึง่ ! จนต้นสังกัดตัดสินใจเปลีย่ นเสียงครางสองแง่สองง่าม ให้กลายเป็นเสียงครางความเผ็ดจากส้มต�าแทน พร้อมทัง้ ใส่ฉาก กินส้มต�าเข้าไปในมิวสิกวิดโิ อทีอ่ พั โหลดใหม่เป็นทีเ่ รียบร้อยน่าทึง่ !

ศิลปินไทย-โกอินเตอร์ ภูมิ วิภรู ศิ เป็นหนึง่ ในศิลปินไทยทีเ่ ราใช้คา� ว่าโกอินเตอร์ได้เต็มปากเต็มค�า ภูมแิ ต่งเพลงเอง ท�าเพลงเอง ดัง ด้วยเพลงของตัวเอง ภายใต้คา่ ยเพลงเล็ก ๆ ชือ่ Rats Record อัน ทีจ่ ริงเพลงของเขาสะกิดซีนดนตรีอนิ ดีจ้ นได้ไปทัวร์ตา่ งประเทศ สัน้ ๆ มาตัง้ แต่กอ่ นปีค.ศ. 2018แต่ทกุ อย่างเปลีย่ นไป เมือ่ “Lover Boy” ถูกปล่อยออกมา แล้วตามมาด้วยตารางทัวร์คอนเสิรต์ ต่าง ประเทศแบบไม่มพี กั ของเขา 104

LIPS Garçon

ศิลปินอินเตอร์-โกไทย โอ้โห! อย่าให้พดู เลยว่าปี 2018 นีศ้ ลิ ปินต่าง ชาติยกขบวนมาเล่นคอนเสิรต์ ในบ้านเรามากขนาดไหน เชือ่ ว่า การ์ซงทีน่ ยิ มชมชอบการซือ้ บัตรดูคอนเสิรต์ น่าจะล้มละลายไป หลายคนแล้ว ถ้าให้เลือกคอนเสิรต์ ศิลปินต่างชาติทชี่ นื่ ชอบมาก ทีส่ ดุ ในรอบปีนมี้ า3อันดับ ขอยกให้ 1) NINE INCH NAILS 14 สิงหาคม ณ มูนสตาร์ สตูดโิ อ ขอใช้คา� ว่า ‘ประสบการณ์ชวี ติ ’กับ คอนเสิรต์ นี้ 2) หลากหลายวง ในงาน Mahorasop Festival ชอบหลายวงมากจนเลือกออกมาแค่วงเดียวไม่ได้ มวลรวมของ “ประเทศกูม”ี เป็น จุดตัดของฮิพฮอพ และ เทศกาลดนตรีครัง้ นีม้ นั ดีจริง 3) The Weeknd 2 ธันวาคม ณ การเมืองของประเทศไทยทีส่ กุ งอมพอดีในปี อิมแพ็ค อารีนา่ เขาสะกดคนดูทกุ คนตลอดโชว์ได้ดว้ ยเสียงร้อง นี้ ถ้าเป็นเมือ่ 20 ปีทแี่ ล้วเนือ้ เพลงและมิวสิก ทุกอย่างทีเ่ หลือเป็นแค่องค์ประกอบ วิดโี อแบบนีค้ งไม่พน้ โดนสัง่ ห้ามออกอากาศ ต้องยอมรับว่าปีค.ศ. 2018 แต่นคี่ อื ปีค.ศ. 2018 อินเตอร์เน็ต (ยังคง) เป็น คือปีทองของ The TOYS ของประชาชน เพลงนีจ้ งึ ถูกแชร์จนมีผเ้ ู ข้าชม อย่างแท้จริง ต่อให้ “ก่อนฤดู ทะลุ 50 ล้านครัง้ เราไม่แน่ใจว่า เพลงนีจ้ ะขับ ฝน”ถูกปล่อยออกมาตัง้ แต่ เคลือ่ นการเมืองไทยไปทางไหน แต่มนั่ ใจว่า ปีค.ศ. 2017 แต่ปนี กี้ ม็ สี าม มีหลายคนรับรูไ้ ด้ถงึ แรงกระเพือ่ มนีแ้ น่นอน เพลงฮิตอย่าง“04:00“ , “นอน ได้แล้ว” และ “ลาลาลอย”ส่ง ให้TheTOYSกลายเป็น ศิลปินอันดับต้น ๆ ของไทย ฝีมอื ของเขาพิสจู น์ตวั เองได้ โดยไม่สา� คัญเลยว่า เขาชอบ ท�าหน้าแบบไหน ชือ่ เก่าชือ่ อะไร หรือว่าท�าสัญลักษณ์ มินฮิ าร์ทเป็นหรือเปล่า


Best Albums of 2018 ปิ ด ท้ ำ ยด้ ว ย อั ล บั้ ม ที่ ช่ื น ชอบ ที่สุดประจ�ำปีค.ศ. 2018ของศิลปิน ต่ำงประเทศ ยำกมำกเช่นกัน ชนกัน สองอั ล บั้ ม แบบที่ ไ ม่ ส ำมำรถเลื อ ก ได้จริงๆ ว่ำชอบอัลบั้มไหนมำกกว่ำ ระหว่ำงArctic Monkeys – ‘Tranquility Base Hotel & Casino’กับThe 1975– ‘A Brief Inquiry Into Online Relatio nships’สองอัลบั้มนี้เป็นเหมือนสีขำว กับสีดำ� ทีว่ นั นีช้ อบอัลบัม้ หนึง่ มำกกว่ำ และอีกวันหนึ่งก็อำจจะชอบอีกอัลบั้ม หนึ่งไปแทน เลยขอไม่เลือกก็แล้วกัน ส่งชื่อให้ลองไปฟังกันทั้งคู่

ส�ำหรับศิลปินไทย แน่นอนครับว่ำ ต้องเป็น SLURอัลบั้มBINเดี๋ยวนะ... เรำจะเขียนเข้ำ ข้ำงตัวเองแบบนี้ไม่ ได้...รักวงตัวเองก็จริงแต่ก็ต้องเลือก เพลงไทยมำให้ได้หนึ่งอัลบั้มสินะ ซึ่ง ยำกมำกเพรำะเพลงที่ชอบในปีนี้ล้วน เป็นซิงเกิ้ลที่คำดคะเนไม่ได้ว่ำ จะถูก บรรจุในอัลบัม้ เต็มหรือเปล่ำ ถ้ำนับจำก อัลบัม้ ทีเ่ รำรูส้ กึ กับมันมำกทีส่ ดุ ส่วนตัว เรำขอยกให้อัลบั้ม Stoic EP จำกวง อินดีโ้ ฟล์ค Stoic อัลบัม้ นีไ้ ม่ได้มเี พลง ติดหูเลย แต่บรรยำกำศโดยรวมมันดี

Saddest Moments of 2018

Coming Up in 2019

เราจะเขียนบทสรุปของวงการเพลงประจ�าปี 2018 โดยไม่กล่าวถึงความสูญเสีย แล้วปีนลี้ ะ่ ! 2019เราจะตัง้ หน้าตัง้ ตารอฟังอะไรกันดี…เยอะ บอกเลยว่าเยอะ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตลอดปี ที่ ผ ่ า นมาคงไม่ ไ ด้ ศิ ล ปิ น รุ ่ น เก่ า ที่ เ ราชื่ น ชอบและ ยึดเป็นไอดอลสมัยวัยเด็กเดินทางมาถึงวันที่ร่วงโรยรา ศิลปินหน้าใหม่ หลายคนถูกพรากชีวติ ไปก่อนวัยอันควร

เริ่มต้นปีค.ศ. 2018ด้วยข่ำวเศร้ำ ของ Dolores O’Riordan นั ก ร้ อ ง สำวจำกวงThe Cranberries เ สี ย ง เ อื้ อ น อั น เ ป ็ น เ อ ก ลั ก ษ ณ ์ ของเธอยังดังก้องในหูเรำอยู่เสมอ

7 กุมภำพันธ์ Pat Torpe มือกลอง “วิ ช ำตั ว เบำ” สตู ดิ โ ออั ล บั้ ม ล� ำ ดั บ ที่ 7 จำกวง Bodyslam อั ล บั้ ม ใหม่ วง Mr. Bigเสี ย ชี วิ ต จำกอำกำร จำกวงร็อคที่มำไกลสุดในประวัติศำสตร์ชำติไทย แล้วเรำจะพลำดได้อย่ำงไร แทรกซ้อนของโรคพำร์กนิ สันก่อนหน้ำ นัน้ แพทออกทัวร์คอนเสิรต์ ตลอดหลำย ศิลปินสมัยเรำวัยรุน่ กับกำรรียเู นีย่ น! ปี ที่ ผ ่ ำ นมำเพื่ อ ให้ ก� ำ ลั ง ใจทุ ก คนที่ มันน่ำตืน่ เต้นมำกนะที่ ABBAประกำศว่ำ ต่อสู้กับโรคนี้อยู่เช่นเดียวกับเขำ ก�ำลังท�ำเพลงใหม่ และ Spice Girls ก็ บอกว่ำจะออกทัวร์ (แบบไม่มี Victoria Beckham) Backstreet Boys เตรียม วำงอั ล บั้ ม เต็ ม DNAสำวร็ อ คAvril Lavigneก็ ก� ำ ลั ง จะมำพร้ อ มอั ล บั้ ม Head Above Water วงดนตรี ที่ เ รำรั ก หลำยวงก็ มี ข ่ ำ วแว่ ว มำว่ ำ เตรี ย มปล่ อ ยอั ล บั้ ม เช่ น กัน ไล่เรียงชื่อเท่ำที่ส�ำรวจมำได้ก็ตั้งแต่ Vampire Weekend, Tame Impala, Weezer, the CureและThe 1975ใช่ครับ1975ที่เพิ่งพูดถึงไปว่ำเป็น อั ล บั้ ม ยอดเยี่ ย มของปี ค .ศ. 2018นี่ แ หละ ตอนแรกบอกว่ ำ จะออกอั ล บั้ ม คู่ แต่เสร็จไม่ทันเลยเลื่อนคู่มำออกปีนี้แทนแล้วก็ The 1975 อีกนี่แหละ ที่ ลงวั น มำเล่ น คอนเสิ ร ์ ต ที่ ไ ทยแล้ ว เรี ย บร้ อ ย รั บ รองกระเป๋ ำ ฉี ก กั น แน่ น อน

13 สิงหำคมAretha Franklin “รำชินแี ห่งเพลงโซล”จำกพวกเรำ ไป เชือ่ เหลือเกินว่ำ คนทัง้ โลกจะคิดถึง เสียงของเธอตลอดไป

20 เมษำยน Tim Bergling พ่อมด แห่งวงกำรเพลงอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่ ทัว่ โลกรูจ้ กั เขำภำยใต้ชอื่ Avicii กระท�ำ อั ต วิ นิ บ ำตกรรมขณะพั ก ผ่ อ นอยู ่ ที่ เมืองมัสกัต ประเทศโอมำน

22 มิถุนำยน ปิดฉำกVinnie Paul Abbottมือกลองยอดนักหวดแห่งต�ำน ำนดนตรีเมทัลPanteraคนนี้เสียใจจุก อกเป็นกำรส่วนตัวมำก

ปิ ด ท้ ำ ยปี ด ้ ว ยPete Shelley BLACKPINKจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ป K-POP กลุ่มแรกในประวัติศำสตร์ที่ได้ขึ้น นักร้องวงพังก์ร็อกฝั่ง อั ง กฤษตั ว พ่ อ เวที Coachella เทศกำลดนตรีระดับโลกงำนเดียวกับ Ariana Grande, Childish The Buzzcocksก็ได้ ตำมขึ้ น ไปอยู ่ Gambino, Tame Impala, Janelle Monáe, The 1975และอีกโคตรเยอะ เตรียม ตัวดูถ่ำยทอดสดเอำใจช่วยน้องลิซ่ำกันดีกว่ำครับ บนฟ้ำเช่นกัน December 2018 / January 2019

105


JOURNAL TIMETABLE

December 18 – January 19 Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

#LMBKKJourneyTo10 Art Celebration

Sat

Eight Grade

นิทรรศการภาพถ่ายและงานประติมากรรมว่าด้วยการ เดินทางสู่ปีที่ 10 ของโรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ @lemeridienbangkokhotel รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : lemeridienbangkoksurawong.com

ภาพยนตร์วัยรุ่น ขวัญใจนักวิจารณ์ @HouseRCA

18-20 Jan LIT Fest

เทศกาลหนังสือที่จับมือกับ เทศกาลดนตรีได้อย่างน่า สนใจ @Museum Siam รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : @LITFest.th

19-20 Jan

BEAM 3rd Annivesary presents PEGGY GOU

เฉลิมฉลองครบรอบ 3 ปีคลับสุดเก๋ไปกับดีเจสาวชาว เกาหลี @BEAM 72 Courtyard รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : @beamclubbkk

Bangkok Block Party 2019

เทศกาลดนตรีใจกลางกรุงเทพฯ ที่สายสตรีท ไม่ควรพลาด @Siam Paragon รายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ FB & IG: @BANGKOKBLOCKPARTY

31 Jan

27 Jan

AKB48 Group Asia Fes 2019 in Bangkok Presented by SHANDA GAMES

ครั้งยิ่งใหญ่ของไอดอลกรุ๊ป 48G ทุกประเทศ @Impact Arena รายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ : www.eventpop.me

Egomaniac’s Kiss

ไลฟ์คอนเสิร์ตสุดระห�่าของวง อินดี้ร็อคหัวขบถ @Decommune Thong Lor รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : @decommunebkk

Reminder 20 FEBRUARY

22 FEBRUARY

คอนเสิร์ตครั้งที่ 3 ในเมืองไทยของอิเล็กทรอนิกดูโอชื่อดัง @Thunder Dome รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Ticketmelon.com/hyhbkk/honne2019

เทศกาลดนตรีไลน์อัพเด็ดน�าทัพ โดย Kodaline @Bitec Bangna รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : @MangosteenFest

#JAMNIGHT Live! with Honne & Friends

106

LIPS Garçon

Mangosteen Music Festival Detour


Subscription ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร “ลิปส์ การ์ซง”

ตอบรับสมาชิก รายปี 480 บาท 12 ฉบับ ชือ่ __________________________________________________ นามสกุล __________________________________________________ วันเกิด _______________________________ อายุ _______________________________ การศึกษา _____________________________ อาชีพ __________________________ รายได้ __________________________ สถานทีจ่ ดั ส่ง _____________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ รหัสไปรษณีย์ __________________________ อีเมล __________________________ โทรศัพท์ __________________________ โทรศัพท์มอื ถือ __________________________ สถานทีอ่ อกใบเสร็จรับเงิน___________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ข้าพเจ้าต้องการช�าระเงินโดย เงินสด โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ในนาม บริษทั เอมมารุต พับลิชชิง่ จ�ากัด ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขทีบ่ ญ ั ชี 189-4-13606-6 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพลินจิต เลขทีบ่ ญ ั ชี 059-2-63370-9 ธนาคารกสิกรไทย สาขาประตูนา้� เลขทีบ่ ญ ั ชี 005-2-68832-9 (แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินเพือ่ ยืนยันการช�าระเงินมาที่ 02 408 2453) เรียกเก็บเงินจากบัญชีเครดิตของข้าพเจ้า ธนาคาร ___________________________ ชือ่ ผูถ้ อื บัตร _________________________________________________________ หมายเลขบัตรเครดิต __________________________________________________ วีซา่ มาสเตอร์ จ�านวน ________________________________ บาท บัตรหมดอายุ ________________________________________ ลายมือชือ่ ผูถ้ อื บัตรเครดิต _________________________________________________ (การช�าระเงินด้วยบัตรเครดิตจะต้องบวกเพิม่ 5% ของราคาสมาชิกเป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร) ธนาณัตสิ งั่ จ่าย บริษทั เอมมารุต พับลิชชิง่ จ�ากัด ปณ. รองเมือง 10330 ตอบรับการต่ออายุสมาชิกโดยอัตโนมัตใิ นปีถดั ไป ตกลง (เจ้าหน้าทีจ่ ะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนด�าเนินการต่ออายุสมาชิก) สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทฝี่ า่ ยสมาชิก โทร. 0 2408 2445-52 ต่อ 301 บริษทั เอมมารุต พับลิชชิง่ จ�ากัด 8 บางเชือกหนัง 11 ถนนบางเชือกหนัง แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ 10170 December 2018 / January 2019

107


SCENE

Sneakerhead’s HQ สยามสแควร์กับวัยรุ่นนั้นเป็นของคู่กันในทุกยุคทุกสมัย ส่วน Carnival นั้นก็เหมือนสวรรค์ของเหล่าสาวกสนีกเกอร์มานานหลาย ปี ปลายปีค.ศ. 2018 Carnival จึงขอส่งท้ายปีด้วยการรีโนเวทบ้าน ใหม่ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม กลายเป็น Carnival HQ ที่ตั้งตระหง่านอยู่ ณ สยามสแควร์ซอย 7 โดดเด่นด้วยผนังทีเ่ พ้นต์โดยสตรีทอาร์ตสิ ต์ ชื่อดัง Alex Face และสนีกเกอร์สไลเดอร์บริเวณชั้น 2 ของช็อปที่ เหล่าสนีกเกอร์เฮดเห็นแล้วจะต้องน�า้ ลายหก เปิดตัวไปแล้วอย่างยิง่ ใหญ่ และเมามัน งานนีส้ ายสตรีทแต่งตัวเจ็บๆ มาร่วมงานกันเพียบ

Make a Move แบรนด์ยีนส์สุดเก๋าอย่าง Lee จัดงานเปิดแฟล็กชิพสโตร์แห่งเดียว ในโลก (ย�้าว่า แห่งเดียวในโลกจริงๆ) ภายใต้สโลแกนใหม่ Move Your Lee ทีส่ อื่ ถึง “เปิดรับทุกจังหวะของ ชีวตี อย่างมีสไตล์” พร้อม เผยคอลเล็กชัน่ Fall/Winter 2018 และ พรีววิ Spring/Summer 2019 คอลเล็กชัน่ Urban Riders 2019 และ Lee x Marvel Comic ไปพร้อมๆ กัน งานนีส้ าวกยีนส์จะได้ทปิ ส์ดๆ ี ในการมิกซ์แอนด์แม็ตช์คอลเล็กชัน่ Lee จากอาร์ตสิ ต์ สไตล์ลสิ ต์สดุ เปรีย้ วอย่าง โอ๋-ฟูตอง พร้อม ชมแฟชัน่ โชว์นา� ทีมโดยหนุม่ มาริโอ้ เมาเร่อ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ชัน้ 1 โซนบีคอน 3 108

LIPS Garçon


SCENE

Winter Market Fest ปิดฉากไปอย่างงดงามส�าหรับ Winter Market Fest #6 โดย แสนสิริ ไลฟ์สไตล์แฟร์ประจ�าปีทที่ กุ คนเฝ้ารอ ถึงแม้ปนี อี้ ากาศเย็นจะมาถึง ช้าไปนิด แต่จา� นวนผูเ้ ข้าร่วมงานยังมากเป็นประวัตกิ ารณ์ รวมถึงเห ล่าเซเลบริตี้ต่างก็พร้อมใจมาเดินช้อปฯ กันอย่างคับคั่ง บางคนยัง ได้ฤกษ์เปิดแผงขายโปรดักต์ดไี ซน์เก๋อกี ด้วย ไม่วา่ จะเป็น ซันเต๋อยศนันท์ วุฒกิ รสมบัตกิ ลุ นักวาดภาพประกอบชือ่ ดัง รวมถึง ก้องกันตภณ เมธีกลุ ศิลปินร่วมสมัยเจ้าของผลงานมีเอกลักษณ์ ณ T77 ไลฟ์สไตล์คอมมูนติ ี้ สุขมุ วิท 77 ซอยอ่อนนุช 1/1 เมือ่ วันที่ 15 - 16 ธันวาคมทีผ่ า่ นมา

The Blue Carpet โปรเจ็กต์ล่าสุดจาก UNICEF นั้นมาในรูปแบบที่น่าสนใจกว่าเดิม เพราะ The Blue Carpet Show for UNICEF มาในรูปแบบรายการ วาไรตี้ที่ประสบความส�าเร็จมาแล้วในประเทศสวีเดน อาร์เจนติน่า และเกาหลีใต้ เดินทางมาถึงประเทศไทยครั้งแรกเพื่อเฉลิมฉลอง ครบรอบ 70 ปีขององค์การ UNICEF ประเทศไทย งานนีศ้ ลิ ปิน-ดารา กว่า 40 ชีวติ จึงพร้อมใจกันมาเดินพรมฟ้าเพือ่ เป็นกระบอกเสียงให้ เด็กๆ พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์สั้น 6 เรื่องสะท้อนปัญหาเด็กๆ ทั่ว โลก ออกอากาศสดไปเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ทางช่อง 7HD เวลา 18.20 – 20.00 น.

December 2018 / January 2019

109


PARTY

Going for Gold ช่วงส่งท้ายปีแบบนี้ที่ไหนๆ ก็จัดปาร์ตี้แต่คงไม่มีปาร์ตี้ไหนจะ หรูหรา อลังการ ทองอร่าม ได้เท่ากับ Chivas XV Party ที่ทาง แบรนด์สก็อตช์วิสกี้ได้จัดปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟมาให้คอปาร์ตี้ได้ มันกันอย่างมีระดับ บรรยากาศภายในงานถูกเนรมิตให้กลายเป็น ขุมทองลึกลับที่เต็มไปด้วยความหรูหรา และความสนุกสนาน นับ ตั้งแต่โฟโต้บูธหลากหลายมุมให้ได้โพสท่ากันเพลินๆ ค็อกเทลสูตร พิเศษจากฝีมือบาร์เทนเดอร์มือรางวัลระดับโลก กิจกรรมไขความ ลับของ Chivas เพื่อรับรางวัลเซอร์ไพรส์ใหญ่ กลิตเตอร์แทตทู สีทองเติมประกายระยิบระยับ พร้อมคอนเสิร์ตมันๆ จาก ว่านธนกฤต x วิน Sqweez Animal ตบท้ายด้วยดีเจเซ็ตที่จัดมาเอาใจ สาย EDM กันอย่างต่อเนื่องตลอดค�่าคืน

110

LIPS Garçon


PARTY

Fathership has Landed ท่ามกลางเทศกาลดนตรีแดนซ์ท่ีขยันจัดกันแทบทุกสัปดาห์ 808 Festival กลายเป็นงานที่มาแรงแซงโค้งงานอื่นๆ ในช่วงปลายปี ด้วยความทีผ่ นึกก�าลังกับ A Stage of TRANCEงานปาร์ตสี้ ายแทรนซ์ ที่การันตีความมันโดย Armin van Buuren แถมยังมีไลน์อัพจี๊ดๆ เรียงแถวกันมาสาดบีทมันๆ กันตลอด 2 วัน non-stop ไม่ว่าจะเป็น NWYR Side , Orjan Nilsen , Ruben De Rondeพร้อมการกลับมา อีกครัง้ ของ VINI VICI ศิลปินทีจ่ ดุ กระแส Psytranceให้โด่งดัง ปิดท้าย ด้วยตัวพ่อ Armin van Buuren ลงจากยานมาฟินาเล่ในค�่าคืนแรก วันที่สองก็ยังคงเดือดกันไม่หยุด เพราะดีเจแถวหน้าที่คอ EDM รอคอยอย่าง Skrillex มาน�าทีมเด็กปั้น อาทิ REZZ , Whethan, และ ครัง้ แรกในไทยของ TROYBOI ซึง่ ทุกคนปล่อยของกันไม่ยงั้ ปิดท้าย งานครั้งนี้ด้วยเซ็ตลิสท์มันหลุดโลก พร้อมวิชวลเจ๋งๆ จาก Skrillex ที่น�าภาพยนตร์โฆษณาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมารีมิกซ์ เข้ากับบีทของเขาได้อย่างลงตัว นับเป็นการปิดท้ายงานได้อย่าง สมศักดิ์ศรีตัวพ่ออย่างแท้จริง

December 2018/January 2019

111


18-01-62 ER KB

Where to buy your favorite ones!

4.5 LG042003ER TRIM_210X279 14-01-62

18-01-62 ER KB

LG042004ER TRIM_210X279 14-01-62

พบนิตยสารลิปส์ การ์ซง ได้ที่

E Everything I Wants IG : everythingiwants Line : @everythingiwants G Greyhound Original ชัน้ 1 สยามพารากอน โทร. 0 2129 4358 ชัน้ 1 สยามเซ็นเตอร์ โทร. 0 2521 4917 ชัน้ 2 เซ็นทรัล ลาดพร้าว โทร. 0 2541 1168 ชัน้ 2 ดิ เอ็มควอเทียร์ โทร. 0 2003 6662 H H&M ชัน้ 1 สยามพารากอน ชัน้ 1 เซ็นทรัลเวิลด์ L Leisure Projects ชัน้ 1 สยามเซ็นเตอร์

112

LIPS Garçon

M Maya Wong ชัน้ 1 สยามเซ็นเตอร์ P Painkiller Atelier ชัน้ 1 สยามเซ็นเตอร์ โทร. 0 2658 1145 PRF. อารีย์ ซอย 5 โทร. 0 2278 4220 Pila Studio สุขมุ วิท 95/1 Line :@pilabangkok T Takara Wong Gin and Milk ชัน้ 1 สยามเซ็นเตอร์ 612 SIXTWELVE Pur.Suit ชัน้ M สยามดิสคัฟเวอรี่

Grab Us @ All Six to Twelve • A-loft Hotel • Amontre Playroom & Brasserie • Au Bon Pain • BACC • Bangkok Bank • BookSmith • Brooklyn Baker Café • Cafe Amazon • Carat (Thailand) • Casa Lapin x Aree • Casa Lapin x 26 • Casa Lapin x 49 • Chamni’s Eye Studio • Chic Republic • COSTA COFFEE • Collage Bangkok • Dai-Ichi Kikaku • Donabe • Dreamer Studio • Dry Clean Only @EmQuartier • Escape Hotels (HuaHin & KhaoYai) • Everyday Karmakamet • Greyhound Café • GDH 559 • Hive Salon • Honda Sathon • Iberry • Initiative • Issue • It’s Happened to be a Closet • Kalapapruek • KARMAKAMET • Kathmandu Photo Gallery • Kloset Café • Kub Kao’ Kub Pla • Kuppadali • Leo Burnett • Little Tree • Malawalee Clinic • Mana Café • Maruey Library • Mathematics • Mediacom • Mediaedgecia • Mediavest • Mindshare • N.Kanzai • NIKKO CAFÉ • N10 Café • Ogilvy • Oneday Pause and Forward • One Ounce for Onion • OMD • Painkiller • Peony • Phd • Pink Berry • Prakit Holding • Power Exchange Co.,Ltd. • Roots Coffee Roaster & Yellow Stuff • Sansiri Lounge Paragon • Shuffle • SINGHA LIFE Café • Smile Club • SPA-HAKUHODO Co.,Ltd. • SpicyH Co., Ltd. • Starbucks • Starcom • Syllable Group Co.,Ltd. • The Boxing Time • The Lounge Salon @EmQuatier • Too Fast Too Sleep • Toyota Buzz • TrueCoffee • (Un) fashion Café • Uncensored_Style • Vick’s Weekend • Virgin Active EmQuatier • Virgin Active Empire Tower • Wawee Coffee • Wonderwall Cafe • Wong Honda Car • WWA • Zenith • 8 MUSIQUE • 20 Nailstudio Cafe


GARÇON TOON

REALITY BITES!

By Kathy MacLeod

December 2018 - January 2019

113


INTERVIEW ช่างภาพ สุทธิวัฒน์. สังข์คง สไตลิสต์ ชนะสรณ์ พรประสิทธิ์ดารัช นายแบบ ลี ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ, ชิม่อน วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์, นนน กรภัทร์ เกิดพันธุ์, ซิง หฤษฎ์ ชีวการุณ, โอม ภวัต จิตต์สว่างดี, จอส เวอาห์ แสงเงิน, ม่อน ธนัชชัย วิจิตรวงศ์ทอง นักแสดงทั้งหมดจาก GMMTV ผู้ช่วยสไตลิสต์ จักรพล มากพันธ์, อดิศร อินเขียว, วาสิตา ไชยกุลชื่นสกุล ผู้ช่วยช่างภาพ อนุรักษ์ ดวงต๋า, นิติพงษ์ ค้าข้าว แต่งหน้า ตรีมินทร์ ธีรธนาอุดมวัชร์ (Creative Make Up Director), ฉัตรภานุ คล้ายทองค�า(Creative Make Up), ศรเพชร ข�าสกุล, ณัฐชานนท์ ชยาอัครานุวัฒน์ (Make Up Artist) สนับสนุนการแต่งหน้าโดย เครื่องส�าอาง ARTY PROFESSIONAL ท�าผม ชาญวิทย์ โรยโนรี สนับสนุนการท�าผมโดย ผลิตภัณฑ์จัดแต่งและดูแลเส้นผม L'ORÉAL PROFESSIONNEL เสื้อผ้า H&M, Painkiller Atelier, 612 SIXTWELVE, Pila Studio ขอขอบคุณสถานที่ โครงการ XT เอกมัย Call 1685 www.sansiri.com (ดูรายละเอียดที่หน้า Directory)


INTERVIEW


INTERVIEW

Pawat Chittsawangdee โอม-ภวัต จิตต์สว่างดี

หนุ่มน้องใหม่ของค่าย GMMTV ผู้เคยมีผลงานซีรีส์ให้เห็นกันมาบ้าง แล้ว โอมเล่าให้เราฟังว่า อันที่จริงแล้วชื่อเล่นที่คุณแม่ตั้งให้เขา คือ “โอมเพี้ยง” เพราะตอนอยู่ในท้องคุณแม่อยากร่ายมนตร์วิเศษให้พร กับลูกชายให้ออกมามีสขุ ภาพสมบูรณ์แข็งแรง ซึง่ ลูกชายก็ออกมาหล่อ เหลาสมใจคุณแม่ ว่าแต่ปนี โี้ อมจะแอบอธิษฐานให้เกิดอะไรขึน้ กับตัว เองบ้าง เราจะพาการ์ซงไปฟังความในใจของเขากัน

His Folio • นักแสดงสังกัด GMMTV • เคยมีผลงานซีรีส์เรื่อง Beauty Boy The Series • ก�าลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 1 คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาภาพยนตร์ และดิจิตัล มศว. ประสานมิตร Best Thing in 2018 ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมด เรื่องแย่ๆ ก็ไม่มีนะ เพราะผมมอง ว่า เรื่องแย่ๆ เป็นประสบการณ์ให้เราได้เรียนรู้ เลยไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ แย่ครับ And Boy of the Year Goes to… ขอยกรางวัลให้พี่ณเดชน์ คูกิมิยะ เพราะเขาดูควรค่ากับรางวัลนี้ Girl of the Year would be… พี่ญาญ่า-อุรัสยา เพราะสองคนนี้เขาต้องมาคู่กัน ชอบคู่นี้มานานแล้ว ครับ Wanna Work With อยากร่วมงานกับทุกคนในค่าย GMMTV เพราะผมยังไม่ได้สนิทสนม กับใครมาก ถ้าได้ร่วมงานกันก็น่าจะท�าให้เรามีความสุข และสนิทกัน มากขึ้น Favorite Imagined Couple พีณ ่ ฐั ศักดาทร กับพีส่ งิ โต-ปราชญา จากเรือ่ ง Friend Zone The Series ดูเรียลมาก ผมชอบโมเม้นต์ที่เขานอนคุยกันในห้องดูหวานๆ ตาม ประสาคนคบกันมานาน ดูแล้วเรารู้สึกแฮปปี้ไปกับเขาด้วย ถ้าผมจะมี คู่จิ้นกับเขาบ้าง ผมก็อยากจิ้นกับพี่สิงโตนะ เพราะพี่เขาน่ารักดี ดูมี คาแร็กเตอร์ที่แตกต่าง และน่าสนใจ Song of the Year Young, Wild and Free ของ Wiz Khalifa Movie of the Year Skyscraper และ Mission Impossible 6 ชอบ The Rock กับ Tom Cruise มากครับ ชอบหนังแอ็คชั่นด้วย Most Addictive Series Beauty Boy The Series เป็นเรื่องที่ผมร่วมแสดงด้วย เล่นเอง ดูเอง ตอนนั้นหัวโล้นด้วยครับ เป็นอีกลุคหนึ่ง ดูตลกๆ แต่ดูแล้วถ้าเต็ม 10 คะแนน ผมให้คะแนนตัวเองแค่ 6 นะ ยังมีเรือ่ งต้องพัฒนาอีกเยอะครับ Last Year Style ผมเป็นคนไม่คอ่ ยแต่งตัวจัด ส่วนใหญ่จะแต่งตัวชิลล์ๆ มากกว่า เพราะ เมืองไทยอากาศร้อน พอเหงื่อออกก็เละเลย แล้วเราก็จะเซ็ง ดังนั้น ผม ว่า เสือ้ ยืด กางเกงขาสัน้ นีแ่ หละเป็นแฟชัน่ ทีเ่ หมาะกับเมืองไทยในทุกๆ ฤดูกาล Looking Forward to in 2019 อยากจะได้ท�างานใหม่ๆ ท้าทาย ตื่นเต้น ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะท�าให้เรามีความสุขครับ ติดตามโอมได้ที่ IG : @ohmpawat


INTERVIEW


INTERVIEW


INTERVIEW

เรื่อง Pisut ภาพ @bbordinn

Harit Cheewagaroon ซิง-หฤษฎ์ ชีวการุณ

ดูจากชือ่ เล่นว่า ซิง หลายคนคงแอบเดาว่าหนุม่ คนนีต้ อ้ งมีความสามารถด้านการร้อง เพลงแน่ๆ แต่ใครจะรู้ว่าเขาถนัดการเล่นดนตรีมากๆ โดยเฉพาะกีต้าร์ แต่กลับไม่ มั่นใจในน�้าเสียงของตัวเองและไม่กล้าร้องเพลงเลย จนต้นสังกัด GMMTV ได้ส่งซิง ไปเรียนร้องเพลงอย่างจริงจัง เราจึงได้มีโอกาสฟังเสียงเพราะๆ ของเขาในรายการ ยาย & The Grandsons และอีกอย่างที่ท�าได้ดีไม่แพ้กันคือการแสดงซีรีส์ที่แฟนๆ ได้เห็นพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง Song of The Year ต้องโทษดาว เป็นเพลงเก่าของพี่เบิร์ด-ธงไชยที่ได้ เล่นในรายการรู้สึกว่าเพราะมาก กลับมาฟังกี่ทีก็ยัง เพราะ

His Folio • นักแสดงสังกัด GMMTV อายุ 21 ปี • ก�าลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ • เจ้าของรางวัลเหรียญทองจากการประกวด Siam Kolkarn Family Popular Music The 1st Concert 2012 • ผลงาน ซีรสี ์ เขามาเชงเม้งข้างๆ หลุมผมครับ, ซีรสี ์ One Night Steal แผนรักสลับดวง, รายการรถ โรงเรียน School Rangers และรายการยาย & The Grandsons

Movie of The Year Bohemian Rhapsody ผมเป็นคนเล่นดนตรีอยูแ่ ล้ว และรู้จักวง Queen มาก่อน ตอนแรกคิดว่าเป็นแค่ การเล่าประวัติวง แต่พอเข้าไปดูแล้วมันทัชหลายๆ เรื่อง อย่างเรื่องเพศ ซึ่งปกติก็ไม่ได้อินมาก แต่หนัง สามารถเล่าจนผมอินได้ บวกกับเรื่องราวชีวิตที่เล่า ตั้งแต่เขาท�างานเป็นคนส่งของในเครื่องบิน กล้าที่ จะเผชิญหน้ากับทุกอย่าง ชอบคนแบบนี้เลยท�าให้ ประทับใจมาก

Best Thing in 2018 ผมได้ลองท�าอะไรหลายอย่าง ปกติผมเป็นคนเล่น ดนตรีอย่างเดียว ไม่ร้องเพลงเพราะไม่กล้าและไม่ มัน่ ใจในเสียงของตัวเอง แต่ทางค่ายก็สง่ ไปเรียนร้อง เพลง ซึ่งหลายคนคงได้ฟังกันแล้วในรายการยาย & The Grandsons Worst Thing Ever ได้รู้จักกับม่อน-ธนัชชัย เป็นเรื่องที่ผิดพลาดอย่าง มหันต์ คนดีอยูด่ ว้ ยกันแล้วอาจจะไม่ดกี ไ็ ด้ (หัวเราะ) Boy of the Year Goes to… มอบให้ตวั เอง จริงๆ มีคนทีอ่ ยากให้หลายคน แต่ตดั ปัญหาให้ตัวเองเลยดีกว่า (หัวเราะ) Girl of the Year would be… พี่แอฟ-ทักษอร พี่เขาเป็นผู้หญิงที่มีความคิดที่ดี น่า จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆ คน Wanna Work with... อาจจะดูเพ้อๆ แต่อยากร่วมงานกับจีซู Blackpink

Most Addictive Series THE GIFTED นักเรียนพลังกิฟต์ เป็นซีรีส์ที่ผมเล่น เอง ผมชอบอะไรทีเ่ หนือธรรมชาติ ตอนแรกไม่คดิ ว่า จะท�าออกมาได้ดีขนาดนี้ เรื่องมีการพลิกไปมาเพื่อ หลอกคนดู ดีใจมากที่ได้รับโอกาสให้มาเล่นเรื่องนี้ ต้องบอกว่าปกติผมไม่ได้ตดิ ตามศิลปินต่างชาติเท่า ไร แต่จซี ไู ม่เหมือนไอดอลเกาหลีทวั่ ไป มีเสน่หท์ า� ให้ ผมรู้สึกถูกชะตา

Last Year Style ผมเป็นคนไม่ค่อยแต่งตัว จะเป็นอะไรง่ายๆ อย่าง เสื้อยืดกับกางเกงยีนส์

Imagined Couple Wanna be จิ้นกับตัวเองเพราะอยู่กับตัวเองแล้วสบายใจสุด อย่าเป็นภาระคนอื่นเลย (หัวเราะ)

Looking Forward to in 2019 อยากมีโอกาสได้ทา� หลายอย่างทีไ่ ม่เคยท�า แต่ถงึ แม้ จะไม่ได้ทา� ทุกอย่างทีต่ งั้ ใจ อย่างน้อยก็ขอให้มคี วาม สุขก็โอเคแล้ว

Favorite Imagined Couple พี่โป๊บ-ธนวรรธน์ กับ พี่เบลล่า-ราณี ตอนที่ละคร เรื่องบุพเพสันนิวาสบูมมาก ตอนแรกผมก็ไม่ได้ ติดตาม แต่เห็นคุณแม่ดกู ด็ ตู าม ปรากฏว่า สนุกมาก มีทั้งความจิ้นและความฟิน

To The Fans รู้อยู่แล้วว่า เขารักเรา สิ่งที่ดีที่สุดคือการดูแลซึ่งกัน และกันให้มากที่สุด ติดตามซิงได้ที่ IG : @ssingss


INTERVIEW


INTERVIEW

เรื่อง Pisut ภาพ @bbordinn

Way-Ar Sangngern จอส-เวอาห์ แสงเงิน หนุม่ ไทยแท้ทชี่ อื่ และหน้าดูเป็นฝรัง่ นิดๆ ด้วยชือ่ เล่นและชือ่ จริงทีค่ ณ ุ พ่อของเขาหยิบยืมมาจากนักเตะทีมเอซี มิลานในยุค 80s - 90s มาใช้เป็นชือ่ ลูกชาย บวกกับความชืน่ ชอบทางด้านภาษาอังกฤษทีท่ า� ให้หนุม่ จอสขวนขวาย หาโอกาสฝึกฝนภาษาที่สองอยู่เป็นประจ�า และมีความฝันอยากแสดงซีรีส์ภาษาต่างประเทศ ไม่รู้ว่า ความฝัน ของหนุ่มหน้าเข้มจะเป็นจริงภายในปีนี้ไหม แต่ที่แน่ๆ ปีค.ศ. 2019 เขาก�าลังจะได้แสดงซีรีส์เรื่องแรกในชีวิต

His Folio • อายุ 22 ปี เพิง่ เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ ภาค อินเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพิ่งเข้ามา เป็นนักแสดงในสังกัด GMMTV • ก�าลังท�าแชนเนล DoMunDi กับเพื่อนๆ อยู่ • ผลงาน Friend Zone The Series และ Wolf เกม ล่าเธอ ก�าลังจะถ่ายซีรีส์เรื่องสามเราต้องรอด เล่นคู่ กับ มายด์-ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล และ เต-ตะวัน วิหครัตน์

Song of the Year I’ll do ของ David So เป็นเพลงสไตล์อาร์แอนด์บี ช้าๆ ชิลล์ๆ ที่ความหมายดีมากๆ

Best Thing in 2018 อันที่จริงไม่แน่ใจว่าดีหรือแย่ แต่ผมเลือกตอบว่า การเรียนจบปริญญาตรีนี่แหละ ช่วงเรียนเป็นช่วง เวลาที่สนุกมาก ข้อดีของการเรียนจบ คือเราจะได้ ตั้งเป้าหมายว่า เราอยากท�าอะไรต่อไป แต่อาจจะ พลาดช่วงเวลาสนุกๆ ไป เพราะหลังเรียนจบเราก็ ต้องตั้งใจท�างาน มีความรับผิดชอบ ต่างจากตอน เรี ย นที่ เ ราไม่ ต ้ อ งคิ ด อะไรมาก ต่ า งจากชี วิ ต ใน มหาวิทยาลัย ซึ่งผมเองก็ท�างานระหว่างเรียนด้วย ท�าให้พลาดช่วงเวลานั้นไปบ้าง

Most Addictive Series The GIFTeD, Friend Zone แต่ที่ชอบที่สุด คือ Brooklyn Nine-Nine ตลกมาก ผมชอบดูซีรีส์ฝรั่ง อย่าง Stranger Things ก็ชอบ

Worst Thing Ever ปีที่ผ่านมาผมเป็นโรคเครียดนิดหน่อย เพราะเมื่อ ก่ อ นนี้ ผ มมี สิ ว เยอะมาก แล้ ว ก็ ท านยาสั ก ตั ว วันละเยอะๆ โดยที่ไม่รู้ผลข้างเคียงของยามาก่อน ท�าให้เป็นโรคเครียดทั้งเรื่องงานเรื่องเรียน พารานอยด์ง่าย แต่ตอนนี้หายแล้วครับ Boy of the Year Goes to… นนน-กรภัทร์ ติดตามมาจากเรือ่ ง Gifted The Series รู้สึกว่า น้องเขาเล่นได้เป็นธรรมชาติมาก เราเพิ่งเข้า วงการแสดงมาไม่นาน เห็นแล้วก็อยากจะเล่นให้เป็น ธรรมชาติได้แบบนั้นบ้าง ตัวจริงของน้องก็น่ารัก มากๆ นิสัยดีครับ Girl of the Year would be… น้องเจน-รมิดา น้องเขาน่ารัก เคยไปออดิชั่นพร้อม กับน้องเขาเรือ่ งหนึง่ เสียดายเหมือนกันทีเ่ รือ่ งนัน้ ผม ไม่ได้ แต่เท่าทีเ่ ห็นน้องเจนเขาก็นา่ รักมากๆ เก่งด้วย

Movie of the Year Ready Player One เป็นหนัง Virtual Reality ที่ผม เชื่อว่า ในอนาคตต้องเกิดขึ้นจริงแน่นอน ดูแล้วรู้สึก เหมือนหลุดเข้าไปอีกโลกหนึ่งเลย มีครบทั้งดราม่า คอมเมดี้ ความสนุก

Wanna Work with... พี่แนท-อนิพรณ์ พี่เขาอยู่ช่อง One เคยร่วมงานด้วย กันตอนถ่ายแบบของแว่นตากันแดดแบรนด์หนึง่ พี่ เขาเป็นมืออาชีพมาก ทัศนคติดมี าก ถ้ามีโอกาสเล่น ละครด้วยกันก็นา่ จะดี อีกคนหนึง่ คือ พีช่ าคริต แย้มนาม คนนี้เป็นไอดอลของทั้งในเรื่องการแสดง และ คาแร็กเตอร์ของด้วยครับ Favorite Imagined Couple คูอ่ อฟ-กัน สองคนนีน้ า่ รักมากๆ ดูแล้วอิน การแสดง ของทัง้ คูก่ ด็ เู ป็นธรรมชาติ อย่างเรือ่ งทฤษฎีจบี เธอที่ เพิ่งออกมาก็บอกได้เลยว่า เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกที่ ผมจะดู เพราะไม่ได้ความจิ้นจนเกินไป เป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นจริงได้ในรั้วมหาวิทยาลัย แล้วก็มีจังหวะ คอมเมดี้ที่เราดูแล้วข�า ในเรื่องนี้พี่ออฟก็เท่มากๆ ถ้ า ผมจะมี คู ่ จิ้ น บ้ า งผมก็ อ ยากเล่ น กั บ กั น นี่ แหละ น่ารักอะ แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็คงเป็นน้องเจนรมิดา ครับ สองคนนี้เขาตัวเล็กๆ น่ารัก ดูน่าปกป้อง ดี

Last Year Style ชอบใส่เสือ้ เสือ้ กล้ามข้างใน แล้วก็ใส่เสือ้ ฮูด้ ดีท้ บั ใส่ กับกางเกงยีนส์ หรือไม่กก็ างเกงวอร์ม รองเท้าผ้าใบ สีขาว ส่วนปีนี้ก็คงแต่งตัวเหมือนเดิม แต่คงเริ่มใส่ รองเท้าหนังมากขึน้ อยากลองใส่สไตล์ 90s ทีใ่ ส่กางเกงยีนส์ แล้วก็ใส่ถุงเท้าขึ้นมา เสื้อตัวโคร่งๆ ใส่ไว้ ด้านใน เป็นอีกลุคที่อยากลอง Looking Forward to in 2019 ผมเพิ่งเริ่มเข้ามาอยู่กับ GMMTV อยากท�าตรงนั้น ให้ดที สี่ ดุ และหวังว่าจะได้รบั บททีท่ า้ ทาย อยากลอง พัฒนาตัวเองเยอะๆ หวังว่า ภายใน 4-5 ปีนี้ ผมจะ ได้รับบทหลักๆ อยากเล่นซีรีส์ที่ได้พูดภาษาอังกฤษ สักครัง้ หนึง่ ด้วย ผมเคยเล่นบทเล็กๆ มาแล้วในเรือ่ ง Wolf เกมล่าเธอ แต่ถ้าไปในระดับอินเตอร์ได้ หรือ ภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คงจะดี แล้วยังอยากท�าซิทคอมเป็นของตัวเองด้วย ผมได้ แรงบันดาลใจมาจากเรือ่ ง Brooklyn 99 นีแ่ หละครับ ติดตามจอสได้ที่ IG : @josswayar


Best Thing in 2018 เรียนจบปริญญาตรี ท�าให้คุณพ่อคุณแม่ที่ส่งผมเรียนตั้งแต่เด็ก ดีใจและภูมิใจ Worst Thing Ever น้องหมาทีร่ กั มากเสียชีวติ เขาอยูก่ บั เรามาตัง้ แต่เด็กอายุประมาณ 16 ปี Boy of the Year Goes to… มอบให้ตัวเองและรับรางวัลพร้อมกับพี่สาวไปเลย Girl of the Year would be… พีม่ นิ้ ต์-ชาลิดา เขาเป็นคนเก่ง ไม่วา่ จะเจอกระแสข่าวอะไรก็เข้มแข็งเสมอ ทุกผลงาเขาท�าอย่างเต็มที่ มากกว่านั้นคือมีความรับ ผิดชอบกับครอบครัว กตัญญู เป็นไอดอลของผมเลย Wanna Work with... พี่แพตตี้-อังศุมาลิน เป็นนักแสดงหญิงที่ผมชื่นชอบ ดูน่ารักดี Imagined Couple Wanna be อยากจิ้นกับพี่ฝน-ศนันธฉัตร เพราะเราเล่นซีรีส์ Boy For Rent ผู้ชายให้เช่า ด้วยกัน

Tanutchai Vijitvongthong ม่อน-ธนัชชัย วิจิตรวงศ์ทอง

จากหนุ่มน้อยที่ขโมยหัวใจสาวๆ ในผลงานชิ้นแจ้งเกิด Water Boyy The Series สูน่ กั แสดงวัยรุน่ ทีน่ า่ จับตามองทีส่ ดุ ของยุคซีรสี ฟ ์ เี ว่อร์ ทุกวันนีม้ อ่ น ทุ่มเทให้กับการท�างานอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนมองที่ฝีมือมากกว่าการติด ภาพความเป็นน้องชายของมิ้นต์-ชาลิดา ซึ่งเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วจาก ซีรสี ห์ ลายเรือ่ งทีผ่ า่ นมาอย่าง 30 ก�าลังแจ๋ว, The Judgement Like ได้เรือ่ ง, Kiss Me Again จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง และแน่นอนว่าในปีค.ศ. 2019 ก็ยัง มีซีรีส์ให้แฟนคลับได้ติดตามชมกันอีกเพียบ ประเดิมด้วย Boy For Rent ผู้ชายให้เช่า เป็นเรื่องแรกของปี

Song of The Year นอกจากชื่อฉัน คนร้องดูชิลล์ดี ภาพที่ตัดออกมาก็ดูสบายๆ ร้อง ในห้องอัด Movie of The Year The Avengers ผมชอบหนังแอ็คชัน่ และติดตามเรือ่ งนีม้ าตลอด กับภาคล่าสุดที่รวมฮีโร่ทั้งหมดไว้ด้วยกัน รู้สึกว่าเจ๋งดี Most Addictive Series Stranger Things ผมติดตามซีรสี ข์ อง Netflix มากเป็นพิเศษ ชอบ เรื่องนี้เพราะมีความแปลกแหวกแนว Last Year Style ปกติจะเลือกอะไรที่สบายกับตัวเองมากที่สุด จะเป็นเสื้อฮาวาย เนื้อผ้าบางๆ ใส่ง่ายๆ เหมาะกับอากาศบ้านเราที่ค่อนข้างร้อน หรือไม่ก็เป็นเสื้อยืด-กางเกงยีนส์ Looking Forward to in 2019 ขอให้เจอสิ่งดีๆ ซึ่งรวมไปหมดทุกอย่างทั้งสุขภาพ การงาน เจอ คนดีๆ อยากให้ชีวิตของเราดีขึ้นทุกๆ ปี ติดตามม่อนได้ที่ IG : @mond_tanutchai

INTERVIEW

His Folio - นักแสดงสังกัด GMMTV อายุ 21ปี - จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ ภาคอินเตอร์ มหาวิทิ ยาลัยกรุงเทพ - ท�าแชนเนลยูทูป M's Story ร่วมกับพี่น้องตัว M มิ้นต์-ชาลิดา, มอส-ราชัย และไมโล-ปิยะชัย - ผลงาน ซีรีส์ Boy For Rent ผู้ชายให้เช่า เล่นคู่กับ ฝน-ศนันธฉัตร


INTERVIEW


INTERVIEW


INTERVIEW


INTERVIEW


INTERVIEW

เรื่อง Pisut ภาพ @bbordinn

Wachirawit Ruangwiwat ชิม่อน-วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์

หนุม่ หน้าละอ่อนอย่างชิมอ่ นอาจจะไม่ใช่นอ้ งใหม่แกะกล่อง เพราะเคย ชิมลางซีรสี ม์ าแล้วหลายเรือ่ ง จนกระทัง่ ได้โคจรมาเจอกันกับคูจ่ นิ้ ทีเ่ คมี เข้ากันดีอย่าง ปลื้ม-ปุริม รัตนเรืองวัฒนา ในซีรีส์ My Dear Loser จึง กลายเป็นดาวรุ่งที่ฉายแสงควบคู่กันไปกับคู่จิ้นที่แฟนคลับอินจัด จน ด�าเนินเรื่องต่อเนื่องมาถึงซีรีส์ Our Skyy และภายในศักราชใหม่นี้ เรา จะได้ชมฝีไม้ลายมือของหนุ่มชิม่อนในบทบาทใหม่ในซีรีส์ Blacklist ที่ จะท�าให้เขาเดินไปได้ไกลกว่าเดิมบนเส้นทางบันเทิง

His Folio • นักแสดงสังกัด GMMTV • ตอนนี้ ก� า ลั ง เรี ย นอยู ่ ค ณะดิ จิ ตั ล มี เ ดี ย สาขา ภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ • ผลงานที่ผ่านมา ซีรีส์ รุ่นพี่ Secret Love ตอน My Lil Boy 2, My Dear Loser รักไม่เอาถ่าน ตอน Edge of 17, THE GIFTED นักเรียนพลังกิฟต์

Girl of the Year would be… พี่มุก-วรนิษฐ์ เป็นอีกคนที่งานเยอะมาก สวย และ นิสัยดีด้วยครับ

Best Thing in 2018 การได้ร่วมงานกับเพื่อนๆ พี่ๆ ในค่าย GMMTV คือ สิ่งที่ดีมากๆ ได้เล่นซีรีส์หลายเรื่องเลย ซึ่งถือว่า เป็น ประสบการณ์ใหม่ในชีวิตของผม เรื่องที่พีคที่สุดน่า จะเป็น THE GIFTED นีแ่ หละครับ ถือเป็นปีทด่ี หี มด ทุกอย่าง

Favorite Imagined Couple คูพ่ อี่ อฟ-พีก่ นั คูน่ ดี้ เู รียลทัง้ ในจอและนอกจอ ดูมเี คมี ที่เข้ากันมาก เขาชอบเดินไปกอดกัน หอมแก้มกัน เรียกกัน “ป่าปี๊ๆ” อะไรแบบนี้ ตัวผมเองมีคู่จิ้นอยู่แล้ว คือ พี่ปลื้ม-ปุริม ถ้าจะให้ สลับคูไ่ ปคูก่ บั คนอืน่ ก็ยงั ไม่รเู้ หมือนกันว่า เคมีเราจะ เข้ากับใคร คู่เดิมนี่แหละลงตัวแล้วครับ ไม่อยากไป แย่งคู่ใครครับ

Boy of the Year Goes to… ยกให้พี่กัน-อรรถพันธ์ เลยครับ ปีที่ผ่านมาเขางาน เยอะมาก และเท่าที่ได้ร่วมงานกับเขามา รู้สึกว่า พี่ เขาเป็นนักแสดงที่มีความสามารถสูง น่ารัก หล่อ ครบครับ

Wanna Work with ผมร่วมงานกับใครก็ได้ ขอให้มีงานเข้ามาเยอะๆ ก็ พอครับ

Song of the Year ผมฟังเพลงเยอะมาก แต่ที่ชอบที่สุด คือ เพลง “เจ็บ ที่ยังรู้สึก” ของพี่นนท์-ธนนท์

Movie of the Year One Cut of the Dead ผมเรียนฟิล์มอยู่แล้ว เรื่องนี้ สื่อถึงชีวิตเด็กฟิล์มได้ดี มีเรื่องเบื้องหลังกองถ่ายให้ เราได้ศึกษา Most Addictive Series THE GIFTED เล่นเอง ดูเอง ชอบเอง โดยปกติผม ไม่ดูซีรีส์เลยนะ ไม่ค่อยได้ดูทีวีด้วย เรื่องนี้เป็นเรื่อง แรกที่ดูอย่างจริงจัง Last Year Style ผมไม่ มี ส ไตล์ ที่ แ น่ น อน หยิ บ อะไรได้ ก็ ใ ส่ หยิ บ กางเกงบอลได้ก็ใส่ ปีนี้ก็คงแต่งเหมือนเดิม Looking Forward to in 2019 อยากให้มีงานเยอะๆ มีเงินเยอะๆ ได้ท�าผลงานดีๆ ให้ทุกคนได้ดู สัญญาว่า จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ และจะเป็นเด็กดีของทุกคนครับ ติดตามชิม่อนได้ที่ IG : @chimonac


INTERVIEW

Korapat Kirdpan นนน-กรภัทร์ เกิดพันธุ์ ถึงแม้จะอายุน้อยกว่าทุกคนในกลุ่มดาวรุ่งของ GMMTV แต่ประสบการณ์ด้านการแสดงของหนุ่ม น.หนู ยกก�าลังสาม เรียกได้วา่ สะสมชัว่ โมงบินมานานกว่าใครเพือ่ น นับตัง้ แต่เริม่ ถ่ายโฆษณาเมือ่ ตอนอายุแค่ 3 ขวบ ได้เป็นนักแสดงรับเชิญในละครและซีรีส์หลายต่อหลายเรื่อง บทบาทส�าคัญ ทีเ่ ริม่ ท�าให้คนดูเริม่ จดจ�าเขาได้คงเป็นบทบาทในซีรสี ร์ นุ่ พี่ Secret Love ตอน My Lil Boy ต่อเนือ่ ง ด้วยซีรีส์ฮิตอีกมากมาย ปีที่ผ่านมาหนุ่มนนนบอกกับเราว่า มีเรื่องเครียดๆ เข้ามาท�าให้ว้าวุ่นใจ แต่จะเริ่มต้นปีอย่างสดใสพร้อมเดินตามความฝันที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย

His Folio • นักแสดงสังกัด GMMTV • ก�ำลังเรียนอยู่ชั้นม. 6 โรงเรียนอมำตยกุล สำย วิทย์-คณิต • ผลงำนที่ผ่ำนมำซีรีส์ รุ่นพี่ Secret Love ตอน My Lil Boy, THE GIFTED นักเรียนพลังกิฟต์ • ผลงำนในอนำคตซีรีส์ Turn Left Turn Right ผู้หญิงเลี้ยวซ้ำย ผู้ชำยเลี้ยวขวำ และ Blacklist Best Thing in 2018 กำรได้เล่นซีรีส์เรื่อง THE GIFTED ตอนถ่ำยท�ำรู้สึก เหนื่อยและปัญหำเยอะมำกๆ เพลียมำก ช่วงนั้น แทบไม่ได้เรียนเลย เพรำะต้องถ่ำยหนังอีกเรือ่ งหนึง่ ด้วย ผมหำยจำกโรงเรียนไปเดือนหนึ่งเต็มๆ เลย ท�ำให้ตำมเพื่อนๆ ไม่ทัน แต่พอกระแสซีรีส์ THE GIFTED ไปได้ดี เรตติ้งดี คนพูดถึงในแง่ดีเยอะก็ หำยเหนื่อยครับ Worst Thing Ever น่ำจะเป็นช่วงที่จิตตก เนื่องจำกช่วงนั้นเรียนไม่ทัน แล้วอีกไม่นำนก็จะสอบปลำยภำคแล้ว ท�ำงำนก็ตอ้ ง ท�ำ เรียนก็ต้องเรียน ช่วงนั้นแบ่งเวลำไม่ได้เลย ตำรำงเวลำพังไปหมด ถ้ำวันไหนท�ำงำนแล้ววันต่อ มำต้องไปเรียน ผมจะง่วงนอนทั้งวัน เรียนไม่รู้เรื่อง เลย ตำมเพื่อนไม่ทัน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพื่อนๆ ก็ไม่เหมือนเดิม ช่วงนี้เพื่อนๆ จะตั้งใจเรียนกันมำก ไม่ได้ทำ� กิจกรรมอย่ำงอืน่ เลย เลยท�ำให้รสู้ กึ นอยด์ๆ ว่ำ เอ๊ะ! เรำกับเพื่อนไม่สนิทกันเหมือนเมื่อก่อนหรือ เปล่ำ ยิ่งเรำท�ำงำนไปด้วยเรียนไปด้วยยิ่งท�ำให้ เหมือนอยู่อีกโลกหนึ่ง ท�ำให้เครียด จิตตก คิดเชื่อม โยงไปเรื่องอื่น แต่ตอนนี้ Reset ตัวเองจนกลับมำดี ขึ้นแล้วครับ And Boy of the Year Goes to… พี่ซิง-หฤษฎ์ พี่ชำยของผมนี่แหละ เรำสนิทกันจำก กำรเล่นซีรสี เ์ รือ่ ง THE GIFTED ด้วยกัน ท�ำให้เรำได้ เห็นอีกมุมหนึ่งของเขำว่ำ เขำเป็นคนตั้งใจท�ำงำน มำก มีสมำธิกับกำรท�ำงำนสูง สิ่งที่เรำเห็นพี่ซิงท�ำ บ่อยๆ คือ กำรวิ่งไปหำผู้ก�ำกับฯ แล้วบอกว่ำ ซีนนี้พี่

เขำอยำกได้อะไรบ้ำง อยำกให้แก้ไขตรงไหน พี่ซิง ตั้งใจท�ำงำนมำกจริงๆ เลยอยำกจะยกรำงวัลให้เขำ ไปเลยครับ Girl of the Year would be… เจน-รมิดำ ผมเคยร่วมงำนกับเขำตั้งแต่เรื่อง My Dear Loser พอได้เจอกันอีกก็รู้สึกว่ำ สนิทกัน และ เขำยั ง เป็ น คนท� ำ งำนละเอี ย ด ตั้ ง ใจในกำรท� ำ งำนมำกๆ Wanna Work with พี่พลอยชมพู, พี่แดน-วรเวช, อ้ำย-สรัลชนำ, พี่ย้งทรงยศ, พี่บำส-นัฐวุฒิ, พี่ว่ำน-ธนกฤต, พี่น�้ำตำลทิพนำรี และพี่ซิง-หฤษฎ์ ถ้ำมีโอกำสก็อยำกท�ำงำน ร่วมกับคนเหล่ำนี้ Favorite Imagined Couple พี่ปลื้ม-ปุริม กับชิม่อน-วชิรวิชญ์ ด้วยควำมที่เรำอยู่ กองถ่ำยเดียวกัน เวลำเรำเห็นเขำอยูด่ ว้ ยกัน รูส้ กึ ว่ำ เขำไม่ได้มีควำมเป็นเพื่อนอย่ำงเดียว (หัวเรำะ) มี กำรหยอกกัน เล่นกัน เหมือนในกองมีแค่เขำสองคน คนอื่นมองไม่เห็น อยู่ด้วยกัน ไปไหนมำไหนด้วยกัน สองคน ตอนนั้นมีอยู่รอบหนึ่งที่พี่ปลื้มมำสำย หรือ อยู่ในรถนี่แหละ พอผู้จัดกำรกองฯ โทรไปตำมเขำก็ ไม่รับ แต่พอชิม่อนโทรปุ๊บรับเลย ท�ำให้รู้สึกว่ำ คู่นี้ มันยังไงๆ อยู่นะ (หัวเรำะ) ถ้ำผมจะมีคู่จิ้นบ้ำงน่ะเหรอ ผมยังไม่เคยเล่นซีรีส์ แนวคู่จิ้นเลย แต่มีคนจับจิ้นเองเยอะเหมือนกันนะ แต่ผมจิ้นกับใครก็ได้แหละ ขนำดไม่จิ้นคนยังจับ จิน้ กันเองเลย ทัง้ เจน ทัง้ ชิมอ่ น กับพีซ่ งิ ก็โดนจับเป็น คู่จิ้นกันมำแล้ว แต่ที่โดนหนักสุด คือ ชิม่อน เพรำะ เจอกันในเรือ่ ง THE GIFTED แล้วก็อยูด่ ว้ ยกันตลอด แต่ เ ขำก็ มี คู ่ ข องเขำแล้ ว ไงครั บ มี ห ลำยคู ่ เ ลย (หัวเรำะ) Song of the Year ผมชอบฟังเพลงอกหักทั้งๆ ที่ผมไม่ได้อกหักนะ แต่ ฟีลมันได้ เนื้อหำดี ซึ่งเพลงหมำยควำมว่ำอะไรของ วง Mean น่ำจะเป็นเพลงที่ผมฟังบ่อยที่สุดแล้ว

Movie of the Year • A Star is Born ชอบเพลงประกอบและเนื้อเรื่อง ตอนจบก็อึนมำก ดูแล้วเหมือนมีไฟอะไรบำงอย่ำง • Ready Player One เป็นหนังที่เอำอะไรเก่ำๆ มำ รวมอยู่ในเรื่องเดียวกัน แต่เป็นหนังที่ไม่ใช่คนในยุค นั้นก็ดูสนุก • Deadpool ผมชอบค่ำย Marvel อยู่แล้ว และผม ชอบคำแร็กเตอร์ Deadpool ที่สุด มันเป็นหนังเรต R ที่ครบรส • น้องพี่ที่รัก ด้วยควำมที่ผมมีพี่น้องผู้หญิงตรงกับ ในเรื่องเลย หลำยซีนในเรือ่ งดูแล้วซึง้ แต่กพ็ ยำยำม จะไม่ร้องไห้ แต่สุดท้ำยตอนพี่ซันนี่บอกรักน้อง ผม น�้ำตำแตกเลย แต่ก็ฮึบดูจนจบ ออกจำกโรงมำต้อง ใส่แว่นตำเลยครับ • Bohemian Rhapsody เป็นเรื่องกับวงดนตรีที่ผม ดูแล้วอยำกท�ำเพลง อยำกท�ำวงดนตรีมำกๆ • Mission Impossible ภำคล่ำสุด เป็นหนังแอ็คชั่นที่สนุกที่สุดเท่ำที่เคยดูมำในปีนี้เลย Most Addictive Series เลือดข้นคนจำง กับ ล่ำ อำจจะเรียกว่ำเป็นละคร มำกกว่ำ แต่ก็เป็นละครแค่ 2 เรื่องที่ผมติดตำมใน ปีทแี่ ล้ว เพรำะกำรเล่ำเรือ่ งไม่เหมือนกับละครทัว่ ไป ท�ำให้เรำอยำกดู ส่วน The Flash เป็นซีรสี ท์ ดี่ ทู กุ ซีซนั่ แล้ ว ก็ ติ ด มำเรื่ อ ยๆ ชอบตรงที่ เ ป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ วิทยำศำสตร์ และฮีโร่ที่เรำชอบ Last Year Style เสื้อฮำวำย เสื้อยืด และกำงเกงยีนส์ Looking Forward to in 2019 อยำกได้รำงวัลอะไรสักอย่ำง แอบหวังว่ำ ซีรีส์ที่เรำ เล่นน่ำจะได้รำงวัลสักรำงวัล เรำเป็นส่วนหนึง่ ในนัน้ เรำก็ดีใจ และอยำกท�ำเพลงของตัวเองครับ แต่ที่ แน่ๆ ปีหน้ำผมจะมีซีรีส์อีกสองเรื่อง ได้แก่ The Black List และ Turn Left, Turn Right ผู้หญิงเลี้ยว ซ้ำย ผู้ชำยเลี้ยวขวำ ติดตามนนนได้ที่ IG : @nanon_korapat


INTERVIEW


INTERVIEW

Thanat Lowkhunsombat ลี-ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ

หนุม่ ตีเ๋ จ้าของยิม้ สดใสทีม่ คี วามสามารถโดดเด่นทัง้ การแสดงและการเล่น ดนตรี ลีเคยเล่นดนตรีอาชีพก่อนจะเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการชนะการ ประกวด Finding U-Princes Project ที่ค้นหาเจ้าชายคนสุดท้ายของ UPrince Series หลังจากนัน้ เขาก็ไม่เคยหายไปจากหน้าจออีกเลย และกลาย เป็นพระเอกซีรีส์ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดคนหนึ่งในขณะนี้ การันตีด้วย ยอดวิวสูงลิ่วในทุกเรื่องที่ได้ร่วมแสดง

His Folio - นักแสดงสังกัด GMMTV อายุ 25 ปี - จบปริญญาตรีจากวิทยาลัยนวัตกรรมสือ่ สารสังคม เ อ ก ก า ร สื่ อ ส า ร เ พื่ อ ก า ร จั ด ก า ร น วั ต ก ร ร ม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร - ก�าลังศึกษาระดับปริญญาโท คณะศิลปกรรม ศาสตร์ เอกนวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร - ผลงาน ซีรสี ์ Friend Zone เอาให้ชดั , ซีรสี ์ Boy For Rent ผูช้ ายให้เช่า, ซีรสี ์ Endless Love และ รายการ ยาย & The Grandsons Best Thing in 2018 ท�าให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจและผมก็ภูมิใจในตัวเอง ตอนเด็กๆ ผมเป็นคนที่คาดหวังอะไรไม่ได้ แต่มี ความชัดเจนในตัวเอง ชอบดนตรีกจ็ ะเล่นดนตรี แต่ คุณพ่อคุณแม่อยากให้เรียนหนังสือเก่งๆ เพื่อเป็น แพทย์หรือวิศวกร ซึ่งไม่ใช่ทางของผม พอได้มา ท�างานในวงการบันเทิงผมก็พิสูจน์ให้เขารู้ว่า ผม สามารถเลีย้ งตัวเองได้ แต่กย็ งั มีตรงกลางอย่างเช่น เขาซีเรียสเรื่องเรียน ผมก็ไม่เคยทิ้งการเรียน จบ ปริญญาตรีแล้วผมก็ต่อปริญญาโทเลย และถ้า สามารถจบปริญญาโทได้คุณพ่อคุณแม่ก็จะยิ่ง ภูมิใจ Worst Thing Ever ผมโดนค�าพูดที่ตัดสินตัวผมและไม่ใช่แค่ผมคน เดียว ทุกคนทีเ่ ป็นบุคคลสาธารณะทีอ่ ยูร่ อบตัวผมก็ มั ก จะถู ก ตั ด สิ น จากภาพที่ ค นมองเข้ า มาโดยที่

ตอบโต้อะไรไม่ได้ ซึง่ ผมคิดว่าเป็นอะไรทีไ่ ม่แฟร์ ทุก ครั้งที่คิดมากก็จะปรับทุกข์กับคุณแม่ ซึ่งคุณแม่จะ บอกเสมอว่าใครจะคิดอย่างไรก็ปล่อยเขาไป Boy of the Year Goes to… พีต่ นู Bodyslam เขาเป็นไอดอลของหลายๆ คน คุณ งามความดีที่เขาท�ามันยิ่งใหญ่มาก เป็นการช่วย เหลื อ คนทั้ ง ประเทศ ได้ มี โ อกาสเจอตั ว จริ ง ก็ ยิ่ ง ประทับใจ พีต่ นู ไม่ถอื ตัว น่ารักกับทุกคนอย่างเสมอ ต้นเสมอปลาย Girl of the Year would be… ปู-ไปรยา เขามีความคิดที่ดี ช่วยเหลือเด็ก การ ท�าความดีเพื่อคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีมากๆ Wanna Work with... เฉินหลง ผมติดตามผลงานภาพยนตร์ของเขามา ตั้งแต่เด็ก บางมุมเขาเหมือนคุณพ่อผม Favorite Imagined Couple พี่หนุ่ม-ศรราม กับ พี่กบ-สุวนันท์ ชอบตั้งแต่ตอน เด็กๆ ดูผลงานแล้วอินตาม ยกให้เป็นต�านานของคู่ จิ้นเลย Song of The Year ชอบฟังเพลงบรรเลง โดยเฉพาะดนตรีที่เลียนแบบ ธรรมชาติ เสียงป่า เสียงลม เสียงใบไม้ ท�าให้รแี ล็กซ์ เราสามารถปล่อยใจไปกับมันได้

Most Addictive Series Haunting of Hill House เป็นซีรสี ท์ ลี่ กึ ลับดี ในฐานะ นักแสดงคิดว่าแนวนี้เป็นอะไรที่เล่นยาก การเขียน บทมีความซับซ้อน ท้าทายความสามารถของคน ท�างานและท้าทายความรู้สึกของผู้ชมด้วย Last Year Style แต่งตัวง่ายๆ ชอบใส่กางเกงยีนส์กับรองเท้าผ้าใบ มันคลาสสิก ใส่ได้ตลอด Looking Forward to in 2019 ปี 2018 มีรายการยาย & The Grandsons ทีพ่ ปี่ อ๋ มแป๋มรวมน้องๆ ในค่ายทีเ่ ล่นดนตรีได้มาเล่นด้วยกัน ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย ดนตรีเป็นสิ่งที่รีแล็กซ์ เมื่อ ก่อนผมได้เล่นทุกวัน แต่พอมาเป็นนักแสดงก็เล่น น้อยลง บางวันกลับบ้านเหนือ่ ยๆ ก็ไม่ได้เล่นเลย ถ้า ได้กลับไปเล่นดนตรีกับเพื่อนๆ หรือมีงานที่เกี่ยวกับ ดนตรีมากขึ้นก็น่าจะดีมาก ติดตามลีได้ที่ IG : @lee_thanat


INTERVIEW


INTERVIEW

The Next Wave เรื่อง Pisut, Prim S. ภาพ Sutthiwat S. สไตล์ Ga-Loft

ต้อนรับศักราชใหม่กบั 7 ดาราหนุม่ ดาวรุง่ แห่งค่าย GMMTV ทีจ่ ะมาท�าให้ ปีค.ศ. 2019 เป็นปีที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน


INTERVIEW


Profile for Lips magazine

Lips Garçon No.42  

Lips Garçon No.42  

Advertisement