เสียงสิงโต ภาครวม 310 ประเทศไทย ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

Page 1เสียง

สิงโต

ภาครวม 310

ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

LION IN THAI

Lions Clubs International Vol.2 October - December 2017

EXECUTIVE OFFICERS

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ไลออน พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท ไลออน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ไลออน ร.อ.ขจิต หัพนานนท ไลออน พงศศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ ไลออน สมศักดิ์ โลหวิสุทธิ์ ไลออน วุฒิ บุญนิกรวรวิทย ไลออน ม.ล.สมศักดิ์ กําภู ไลออน ประพัฒน โพธิวรคุณ

คณะที่ปรึกษา

ไลออน วัฒนา พงศมานะวุฒิ ไลออน อุฬาร ชูศิริ ไลออน ปริญญา ออนเอี่ยม ไลออน รอยโท สมมาตร ออนวงศ ไลออน สุภา มานะธัญญา ไลออน มงคล ธนปยานนท ไลออน เทพวรรณ มาประเสริฐ ไลออน วิชพล เลิศพงศเผา ไลออน พิราภรณ ตันตินันทตระกูล ไลออน วิชา สวางอารมย ไลออน โรจน ทองวานิช ไลออน พรรณลักษณ ศรีกิตติเกษม ไลออน รัชดาวัลย กิตติอมรพงษ ไลออน พิมพมาดา ตุลยาทิพย ไลออน กมลพร ผองใส ไลออน วาทิศ บุณยปราการ ไลออน ดร.วีระ ลาดหนองขุน ไลออน กําพล เชียงไชยวงศ ไลออน อมรรัตน ฮันซิน

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

DIRECTORS Second year directors Bruce Beck, Minnesota, United States; Tony Benbow, Vermont South, Australia; K. Dhanabalan, Erode, India; Luiz Geraldo Matheus Figueira, Brasílía, Brazil; Markus Flaaming, Espoo, Finland; Elisabeth Haderer, Overeen, The Netherlands; Magnet Lin, Taipei, Taiwan; Sam H. Lindsey Jr., Texas, United States; N. Alan Lundgren, Arizona, United States; Joyce Middleton, Massachusetts, United States; Nicolin Carol Moore, Arima, Trinidad and Tobago; Yasuhisa Nakamura, Saitama, Japan; Aruna Abhay Oswal, Gujrat, India; Vijay Kumar Raju Vegesna, Visakhapatnam, India; Elien van Dille, Ronse, Belgium; Jennifer Ware, Michigan, United States; Jaepung Yoo, Cheongju, Korea.

DIRECTORS First year directors

รายชื่อคณะกรรมการฝายวารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310 ไลออน ทพ.ญ.ศุภลักษณ จันทามงคล ไลออน จิรฐา แจมสุวรรณ ไลออน เกษม มั่นคงสุขเกษม ไลออน พิชชุดา พลายเวช ไลออน ศิริ ขาวสําอางค ไลออน รัชดาวัลย กิตติอมรพงษ

President Naresh Aggarwal, Delhi, India; Immediate Past President Chancellor Robert E. “Bob” Corlew, Milton, Tennessee, United States; First Vice President Gudrun Yngvadottir, Gardabaer, Iceland; Second Vice President Jung-Yul Choi, Busan City, Korea; Third Vice President Judge Haynes H. Townsend, Dalton, Georgia, United States.

Doo-Hoon Ahn, Seoul, South Korea; Sandro Castellana, Padova, Italy; Hastings E. Chiti, Lusaka, Zambia; William Galligani, Nimes, France; Thomas Gordon, Ontario, Canada; Nicolás Jara Orellana, Quito, Ecuador; Ardie Klemish, Iowa, United States; Alice Chitning Lau, Guangzhou ,China; Connie Lecleir-Meyer, Wisconsin, United States; Virinder Kumar Luthra, Patna, Bihar, India; Dr. Datuk K. Nagaratnam, Malacca, Malaysia; Don Noland, Missouri, United States; Regina Risken, Giessen, Germany; Yoshio Satoh, Chikuma City, Japan; Patricia Vannett, North Dakota, United States; Gwen White, North Carolina, United States; Nicolas Xinopoulos, Indiana, United States.

Official Publication Of Lions Clubs International Published By The board Of Directors สํานักเลขาธิการไลออนสสากล ภาครวม 310 ประเทศไทย 300 ซอยพงษเวชอนุสรณ 2 สุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท 02-741-5364-71 โทรสาร 02-7415372 E-mail: lionsmd310@hotmail.com

ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

|1|


สารบัญ

ตุลาคม – ธันวาคม

2560

LIONS CLUBS INTERNATIONAL VOL.2 OCTOBER - DECEMBER 2017

4 10 14 32

เรื่อง บรรณาธิการ PRESIDENT’S MESSAGE A Dynamic Approach to the Disease ใชชีวิตอยูกับโรคเบาหวาน LCIF FOUNDATION IMPACT ขอสรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารสากล ณ เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส ประเทศสหรัฐอเมริกา การรวมประชุม Oseal Forum ครั้งที่ 56 ขาว 6 ทิศ SERVICE งบการเงิน สถิติที่ควรทราบ

|2| วารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310

26 หนา 3 4 10 12 14 18 26 30 32 57 66


บทบรรณาธิการแถลง...

สวัสดีคะ เพือ่ นสมาชิกไลออนส ภาครวม310 ทีเ่ คารพทุกทาน เสียงสิงโตฉบับที่ 2 ของศตวรรษ ใหมของไลออนสไดเนนยํ้าอีกครั้งถึงความสําคัญในการปองกันการเกิดโรคเบาหวานรวมถึงการดูแล ผูปวยเบาหวาน และนายกสโมสรไลออนสสากล ดอกเตอรนเรศ อักการวาลไดใหความสําคัญ กับสิ่งนี้เปนอยางมาก นอกเหนือจากนั้นการชวยเหลือผูยากไรจากความหิวโหยคืออีกหนึ่งพันธกิจ ที่เราตองบรรจุในกิจกรรมของสโมสร เสียงสิงโตฉบับนี้ยังรวบรวมภาพกิจกรรมบริการเพื่อผูยากไร และดอยโอกาสของสโมสรตางๆ บรรณาธิการตองขออภัยมาณโอกาสนีห้ ากบางภาพของบางสโมสร ไมไดลงในวารสาร เนื่องจากภาพกิจกรรมที่ตองการเผยแพรอยากใหเปนภาพกิจกรรมบริการเพื่อ ผูดอยโอกาส และเห็นโลโกของไลออนสชัดเจน ตามวัตถุประสงคของเสียงสิงโตสากล อยางไรก็ตามมีขา วดีทจี่ ะแจงใหเพือ่ นสมาชิกทราบวาทานสามารถโหลดแอฟปลิเคชัน่ LION Magazine Global ได แ ล ว ในแอปสโตร ซึ่ ง ท า นสามารถเป ด เข า ไปอ า นดิ จิ ต อลแมกกาซี น ของเสียงสิงโตไดทุกประเทศ รวมทั้งประเทศไทยดวย เพื่อตอนรับศตวรรษใหมของไลออนสไทย ทายที่สุดนี้บรรณาธิการเสียงสิงโตขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลใหเพื่อสมาชิกทุกทานประสบความสุข ความโชคดี มีความรํ่ารวยในลาภ ยศ สรรเสริญ สุขภาพแข็งแรงทุกทานคะ

We Serve

(ไลออน ทพ.ญ.ศุภลักษณ จันทามงคล) บรรณาธิการ ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

|3|


PRESIDENT’S MESSAGE

A New Era Begins for Lions

ยุคใหมสําหรับไลออนสเริ่มขึ้นแลว นมัสเต!

ความเจริ ญ ก า วหน า อาจมาพร อ มกั บ ราคาที่สูงลิ่ว ขณะที่ผูคนทั่วโลกชื่นชอบอาหาร ฟาสต ฟู  ด และทํ า งานที่ ไ ม ต  อ งใช กํ า ลั ง มาก โรคเบาหวานก็ไดกลายเปนวิกฤตของโลกไปแลว ตัวอยางก็คอื ประเทศของผมเองทีไ่ มไดราํ่ รวยอะไรเลย ประเทศอินเดียเปนที่รูจักวาเปน “ศูนยกลางโรค เบาหวานของโลก” ที่มีคนจํานวน 50 ลานคน

|4| วารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310

กําลังปวยดวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สถิตใิ นประเทศ สหรัฐอเมริกาก็ดสู นิ้ หวังไมแพกนั คนจํานวนมากกวา 1 ใน 8 คนปวยเปนโรคเบาหวาน ภาพรวมของ ประเทศสหรัฐฯยิง่ ดูนา กังวลยิง่ ขึน้ ไปอีก คาดการณ วาเด็กจํานวน 1 ใน 3 คนทีเ่ กิดในประเทศสหรัฐฯ จะเปนผูปวยโรคเบาหวานไปตลอดชีวิต ขอมูลนี้ มาจากศูนยควบคุมและปองกันโรคในสหรัฐฯ ผลกระทบตอสังคมจะมากยิ่งขึ้นไปอีก โรคเบาหวานสามารถทํ า ให เ กิ ด โรคหั ว ใจ โรคหลอดเลือดในสมอง เกิดความเสียหายตอไต และระบบประสาท และยังทําใหสญู เสียการมองเห็น อีกดวย


สโมสรไลออนสสากล (แอลซีไอ) จะไมนงิ่ เฉย ขณะทีผ่ ปู ว ยเพิม่ จํานวนขึน้ เรือ่ ยๆ เราจะพยายาม อย า งสุ ด ความสามารถที่ จ ะป อ งกั น และรั ก ษา โรคดังกลาว ในการประชุมใหญสากลครั้งที่ 100 ในเดือนกรกฎาคมที่นครชิคาโก เราไดประกาศ อย า งเป น ทางการถึ ง พั น ธกิ จ ในการลดอั ต รา การขยายตัวของโรคเบาหวาน เพื่อใหคํารองขอ ของเฮเลน เคลเลอร ต อ ไลออนส ใ นป 2468 ในการประชุ ม ใหญ เ พื่ อ ที่ จ ะเป น อั ศ วิ น ของคน ตาบอดนั้นกองกังวานตอไป เคลเลอร จอหนสันทอมปสันซึ่งเปนหลานสาวของเคลเลอรไดขอให ไลออนสรับความทาทายใหมนี้ “คุณจะไมสานตอการเปนอัศวินของคน ตาบอดที่ สู  ร บกั บ ความมื ด มิ ด ในสงครามด ว ย การรณรงคเกี่ยวกับโรคเบาหวานหรือ ?” เธอตั้ง คําถามกับไลออนสจํานวนหลายหมื่นคนตอนจบ การประชุมเต็มคณะอันดับสุดทาย

การใหความสําคัญกับโรคเบาหวานเปน สวนหนึ่งของกรอบการบริการระดับโลกใหมของ สโมสรไลออนสสากล เราทุม เทกําลังและทรัพยากร ที่ มี เ พื่ อ รณรงค เ กี่ ย วกั บ ดวงตา ความหิ ว โหย สิ่งแวดลอม และโรคมะเร็งและเบาหวานในเด็ก เรายังคงสืบสานประเพณีของเรา แตกย็ งั นําเสนอ แนวทางใหมๆในการบริการใหแกไลออนส แนนอน วาไลออนสยงั คงใหการสนับสนุนเรือ่ งหลักๆ ทีเ่ รา ทํ า มาโดยตลอด แต เ ราก็ ข อให ส โมสรและ ภาคสนับสนุนเรื่องหลักๆทั้ง 5 หมวดหมู จอหนสัน-ทอมปสันไดลั่นระฆังดังกังวาน เช น เดี ย วกั บ ที่ เ คยเกิ ด ขึ้ น ในป 2468 ที่ ก าร ประชุ ม ใหญ ส ากลเพื่ อ ขอให ไ ลออนส ร ณรงค เกีย่ วกับคนตาบอดและพิการทางสายตา เปนเวลา 100 ปแลวที่ ไลออนสประสบความสําเร็จมาโดยตลอด ผมมัน่ ใจเปนอยางยิง่ วาเราจะตอบรับคําทานีแ้ ละ ตอสูกับการระบาดยุคใหมของโรคเบาหวาน

Naresh Aggarwal Lions Clubs International President นเรศ อักการวาล นายกสโมสรไลออนสสากล ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

|5|


PRESIDENT’S MESSAGE

We Need Lionism from Every Lion

เราตองการความเปนไลออนส จากไลออนสทุกคน นมัสเต! คุ ณ เคยมี วั น หยุ ด สุ ด พิ เ ศษที่ ไ ด ทํ า และ เห็นอะไรตอมิอะไรมากมายหรือเปลา? เมื่อคุณ กลับบาน คุณก็อยากที่จะเลาใหทั้งครอบครัว และเพื่อนฟงเสียเดี๋ยวนั้น แตมันเปนเรื่องยาก ไมเพียงแคการเลารายละเอียดเทานัน้ แตยงั ถายทอด

|6| วารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310

ความนาตืน่ เตนหรือการทีม่ นั ทําใหคณ ุ รูส กึ เปนคนใหม ขึน้ มาอีกดวย คําพูดไมสามารถบรรยายสิง่ ทีค่ ณ ุ ได พบเจอมารวมไปถึงความพิเศษของมัน ทีว่ า คําพูดมิอาจบรรยายเรือ่ งราวทัง้ หมดได เหตุการณคลายๆกันกําลังเกิดขึน้ กับผม ผมอยาก จะเลาเรื่องการประชุมใหญครบรอบ 100 ปและ ความวิเศษของมัน แตคณ ุ ตองไปอยูท นี่ นั่ เพือ่ ดืม่ ดํา่ ไปกับสิ่งเหลานี้ ที่นั่นมีทั้งงานเลี้ยง การฉลอง การรวมตัวกันของไลออนสจากอลาบามาไปจน ถึงซิมบับเว นั่นคือใจความสําคัญของเรา ซึ่งก็คือ ความเปนสากลของไลออนส เราอยูแ ทบทุกแหงหน


และเราทั้งหมดไดมาอยูในที่ที่เดียวกันเปนระยะ เวลา 1 สัปดาห เชื่ อ ผมเถิ ด มั น ช า งมี ค วามสุ ข แค เ พี ย ง เดิ น อยู  ใ นโถงทางเดิ น หรื อ เข า ไปในลิ ฟ ท ที่ คุ ณ ถูกรายลอมไปดวยไลออนสจากทั่วโลก และเสนห ของมันก็คอื การทีค่ นแปลกหนาสามารถผูกมิตรกัน ไดอยางรวดเร็ว พันธกิจในการบริการที่เราตางมี รวมกันทําใหไลออนสสามารถมองขามความแตก ตางที่ชัดเจนทางดานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภาษา และคนพบมิตรภาพอยางรวดเร็ว สมาชิกไลออนสที่เขารวมการประชุมใหญ ยั ง ได รั บ การยื น ยั น อี ก ด ว ย เป น การยื น ยั น ว า การเปนไลออนสนั่นเปนสิ่งที่ดีเยี่ยม เชนเดียวกับ การไดเปนสวนหนึ่งขององคกรบริการสากลที่ ทําใหโลกนาอยูขึ้น และไดมีบทบาทในการรักษา อาการบกพรองทางการมองเห็น บรรเทาความหิวโหย และรักษาสิ่งแวดลอม ในชิคาโก เราไดฉลองครบรอบ 100 แหง การบริการและตัง้ เปาหมายสําหรับปตอ ๆ ไปขางหนา เราจะใหบริการเกี่ยวกับสายตาอยางที่เคยมีมา แตเราจะเนนไปในเรื่องความหิวโหย สิ่งแวดลอม

โรคมะเร็งในเด็ก และโรคเบาหวานดวยเชนกัน เรายินดีรับความชวยเหลือของทานไมวาจะมาก หรือนอย และทีส่ าํ คัญไปกวานัน้ เราตองการความ ชวยเหลือจากทาน ขอขอบคุ ณ ที่ ท  า นยึ ด มั่ น ในคํ า ขวั ญ เราบริการ ขอบคุณที่เขารวมการประชุมตางๆ ชวยกันพลิกแพนเคก และรวบรวมแวนสายตา สิ่งที่ทานทําในฐานะไลออนนั้นประเมินคามิได เชนเดียวกับทีแ่ มชเี ทเรซาไดกลาววาวา “ฉันสามารถ ทําสิ่งที่คุณไมสามารถจะทําได คุณก็สามารถทํา สิง่ ทีฉ่ นั ทําไมไดเชนกัน หากรวมมือกัน เราสามารถ ทําเรื่องดีๆได” ถาเชนนั้นแลว หากคุณไมสามารถไปรวม การประชุมใหญทชี่ คิ าโกแลว ขอใหผมยืนยันถึงสิง่ ที่ คุณทําในฐานะไลออนส “เราบริการ” คนจํานวนกวา 100 ลานคนในแตละปรวมกัน ตัวเลขเทานี้อาจ จะดูมากพอแลวในตอนนี้ แตผมขอใหทานมอง ไปยังอีกตัวเลขหนึ่ง ในปนี้ ผมหวังเปนอยางยิ่งวา ไลออนสจํานวน 1.4 ลานคนของเราแตละคน จะตองใหบริการ เราตองการความเปนไลออน จากสมาชิกไลออนทุกคน

Naresh Aggarwal Lions Clubs International President นเรศ อักการวาล นายกสโมสรไลออนสสากล ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

|7|


PRESIDENT’S MESSAGE

Reducing Hunger is One of Our Top Priorities

การบรรเทาความหิวโหย คือหนึ่งในภารกิจสําคัญของเรา นมัสเต! สําหรับชาวอเมริกัน วันขอบคุณพระเจา คื อ การฉลองการอํ า นวยพรจากพระผู  เ ป น เจ า แตในหลายตอหลายประเทศ การขอบคุณยังเปน ส ว นหนึ่ ง ของวั ฒ นธรรม ในประเทศอิ น เดี ย กอนออกจากบาน ชาวฮินดูจะบูชาเทพเจาที่บาน

|8| วารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310

ดวยดอกไมสดและอาหาร ทุกๆเทศกาลของฮินดู จะเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การมองถึ ง สิ่ ง ที่ ดี ใ นชี วิ ต และ การขอบคุณพระเจา การตอบแทนดวยความกตัญูรคู ณ ุ ก็เปน ส ว นหนึ่ ง ของวั ฒ นธรรมไลออนส เ ช น กั น เราบริการเพราะเรารูสึกขอบคุณ เราตระหนักถึง สิ่งดีๆ ที่เรามีและปรารถนาอยางแรงกลาที่จะให ในสิ่งที่ผูอื่นไมมี นาเศราทีค่ นจํานวนมากบนโลกไปนีม้ อี าหาร ไมเพียงพอตอความตองการ คนจํานวนราวๆ 800


ลานคนเขานอนโดยไมมีอะไรตกถึงทอง และมีคน ตองเสียชีวิตเพราะความหิวโหยทุกๆ 15 วินาที ความหิวโหยคือปญหาทัง้ ในประเทศทีก่ าํ ลังพัฒนา และพัฒนาแลว นาตกใจที่ 16 ลานครัวเรือนในสหรัฐฯ ไดรบั อาหารไมเพียงพอ ในขณะทีค่ น 180 ลานคน ในบานเกิดของผมทีอ่ นิ เดียขาดแคลนอาหาร สวนใน แอฟริกาสถานการณยงิ่ เลวรายกวา หลายลานคน ตองประสบกับความหิวโหยหลายตอหลายครั้ง เนื่องมาจากภัยแลง สงคราม และราคาอาหาร ที่สูงเกินไป ขอบคุณ “กรีนเรโวลูชั่น” ที่เพิ่มผลิตผล ทางการเกษตร และชวยบรรเทาความหิวโหยเหลานี้ โดยสวนใหญแลวจะเปนเรื่องของการนําอาหารที่ เรามีไปมอบใหแกผูที่ตองการ และดวยไลออนส เราไดตดั คนกลางออกไป เรามีกองทัพอาสาสมัคร ทหารเดิ น เท า ที่ เ ต็ ม ใจและสามารถที่ จ ะสยบ ความหิวโหย ดวยเขาใจวาอาหารมีความสําคัญมากเพียงใด และไลออนสมสี ว นสําคัญมากเพียงใดในการบรรเทา

ความหิวโหย สโมสรไลออนสสากลจึงไดจัดลําดับ ความสําคัญของความหิวโหย ใหเปน 1 ใน 5 ประเด็นหลัก ดังนัน้ ไลออนสทงั้ หลาย ขอใหสนับสนุน องคกรที่ชวยแจกจายอาหารในชุมชนของทาน ชวยเลีย้ งอาหารเด็กนักเรียนทีย่ ากจน บริจาคเงินให มูลนิธฯิ ซึง่ เงินของทานจะนําไปสนับสนุนโครงการ บรรเทาความหิวโหยของไลออนสไดเปนอยางดี ชวยเทาที่ทานจะชวยได ดังที่แมชีเทเรซา กลาววา “ไมใชเราทุกคนที่ทําสิ่งที่ยิ่งใหญได แตเราสามารถทําสิ่งเล็กๆนอยๆ ดวยความรัก อันยิ่งใหญ” ขอใหรวมมือกับสโมสรของทานชวย ใหผูหิวโหยไดอิ่มทองเถิด ไลออนสจะไมทําให ผูท ตี่ อ งการความชวยเหลือตองผิดหวัง การขอบคุณ พระเจาคราวนี้ ที่จริงแลวเปนวันที่เกิดขึ้นทุกๆ เดือน ผมไดขอบคุณไลออนสทงั้ หมด 1.4 ลานคน และลีโอราวๆ 175,000 คนทั้งชายและหญิง และเยาวชน ผูสํานึกถึงพรที่พวกเขามีและตั้งใจ ทีจ่ ะชวยชีวติ และหลอเลีย้ งชีวติ ผูค นดวยการขจัด ความหิวโหยใหหมดสิ้นไป

Naresh Aggarwal Lions Clubs International President นเรศ อักการวาล นายกสโมสรไลออนสสากล

ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

|9|


A Dynamic Approach to the Disease Diabetes is life-changing. So are these camps for kids with diabetes.

จนกระทัง่ ป 2545 รอนดา แมคเดวิดรูเ รือ่ ง ไลออนกัส : อดีตผูว า การภาค กอรดอน แกรี่ จากโมไบล เกี่ ย วกั บ โรคเบาหวานเพี ย งน อ ยนิ ด และ ผูทําอาหารสุขภาพบริการใหแกชาวคายผูหิวโหยกวา 100 คนทุกวัน เพราะโภชนาการที่ดีนั้นสําคัญตอการ ไมรูจักไลออนสแมแตนอย

แตหลังจากนั้นลูกชายของเธอ แมทธิวก็ไดแนะนํา ใหเธอไดรจู กั กับทัง้ 2 สิง่ ปจจุบนั นีเ้ ธอเปนไลออนสและ กรรมการบริหารของคายซีลแฮรรสิ ซึง่ เปนคายโรคเบาหวาน ทีไ่ ลออนสใหการสนับสนุน คายแหงนีบ้ ริการแกเด็กทีเ่ ปน โรคเบาหวานมากกวา 600 คนชวงฤดูรอ นในอลาบามา ซึ่งเปน 1 ในรัฐที่มีผูปวยโรคเบาหวานมากที่สุด ขณะที่มีอายุ 4 ป แมทธิว แมคเดวิด ปจจุบันอายุ 18 ป ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และเมื่ออายุ 5 ป เขาขอไปเขาคายฤดูรอน ดวยความ ชวยเหลือของแพทย มารดาของเขาไดพบกับแคมป ซีลแฮรรสิ และดวยความบังเอิญ เธอก็ไดพบกับไลออนส เธอไปทีค่ า ยเชนกัน ในฐานะอาสาสมัคร เธอไดเห็น ดวยตาขณะที่ไลออนสใหความเมตตาที่หวานยิ่งกวา พายพีแคนตอเด็กๆที่ตองมีชีวิตอยูกับโรคเบาหวาน เธอไดเห็นไลออนสอาบเหงื่อตางนํ้าอยูหลังเตาอบใน ชวงฤดูรอน เพื่อแนใจวาเด็กๆจะไดรับประทานอาหาร ทีม่ คี ณ ุ คา ซึง่ นับวาเปนขัน้ ตอนสําคัญในการควบคุมโรค เบาหวาน และเธอก็ไดพบกับเด็กๆ หลายคนในนัน้ อาจ จะไมไดมาทีค่ า ยแหงนีห้ ากไมไดรบั ความชวยเหลือทาง ดานการเงินและแรงกายจากไลออนส

แมคเดวิดไดรูจักกับเพื่อนๆ ที่คายแหงนี้:

ไลออนดอรา : ดอรา ฮารทซอค เปนสมาชิกไลออนส จากกัลฟชอร เมื่อ 20 ปที่แลวเธอไดสูญเสียบริดเจ็ท ลูกสาวอายุ 8 ปทเี่ ปนโรคเบาหวาน จากนัน้ เธอก็หนั มา ทุมเทใหกับการตอสูกับโรคเบาหวานและชวยเหลือ เด็กๆที่เปนโรคนี้ ทุกๆฤดูรอนเธอจะใชเวลา 1 สัปดาห ทีค่ า ยในโมไบล และสอนการเตน line dance ใหเด็กๆ ไดเคลื่อนไหว เพราะการออกกําลังกายมีความสําคัญ และถาเธอไมทําเชนนี้ เด็กๆก็อาจจะขัดขืนได

|10| วารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310

ชวยควบคุมนํา้ ตาลในเลือด และเพราะวาไขคนของเขา เปนเมนูเริ่มตนของวันที่ดีที่สุดหลังจากที่คุณวัดระดับ นํ้าตาลในเลือดแลว ไลออนแอนน: อดีตผูวาการภาคแอนน ชูเมคเกอร Centre Lion และครูปลดเกษียณทีก่ อ นหนาทีโ่ รงเรียน จะมีพยาบาล ไดตุนนํ้าสมกลองเล็กๆ ลูกกวาด และ นํ้ า ตาลก อ นไว ใ ห เ ด็ ก ๆที่ เ ป น โรคเบาหวานไว ที่ โ ต ะ ทํางานของเธอ ปจจุบนั เธอชวยครอบครัวกรอกเอกสาร ของคาย และเปนผูนําในการใหความชวยเหลือใหเด็ก ได ม าเข า ค า ย ไปจนถึ ง ช ว ยซื้ อ ชุ ด ว า ยนํ้ า ให เ ด็ ก ๆ และจายคานํ้ามันรถใหบรรดาพอแม “ไลออนสเหลานีไ้ ดสรางความแตกตางอยางลึกซึง้ ตอชีวิตเด็กๆ ที่เปนโรคเบาหวาน” แมคเดวิดกลาว

และนั่นก็เปนเพียงไลออนสจํานวนไมกี่คน เทานั้นและเหตุการณนี้ก็เกิดขึ้นกับคายเพียง คายเดียวเทานั้น

คาดการณวา มีคา ยเกีย่ วกับโรคเบาหวานประมาณ 220 คายทีบ่ ริการชาวคายจํานวน 22,000-25,000 คน ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ 22 คายในประเทศแคนาดา และอาจจะมีคา ยจํานวน 500-600 คายทัว่ โลกทีบ่ ริการเด็ก ทีเ่ ปนโรคเบาหวานจํานวน 40,000-50,000 คน ไลออนเทอรรี่ แอคลี่ย จากอินเดียนา ซึ่งเปนกรรมการบริหารของ Diabetes Education and Camping Association. และมีไลออนสจํานวน 1.4 ลานคนที่ไดใหคํามั่น สัญญาวาจะตอสูกับการเพิ่มขึ้นของโรคนี้ 1 ในนั้นคือ ไลออนแมทท นอฟฟ อายุ 19 ปจากแกรนทสวิลล รัฐแมรีแ่ ลนด ทีไ่ ดกลาววาไลออนสไดเปนสวนหนึง่ ของ ชีวติ เขาตัง้ แตทเี่ ขาเริม่ กาวเดินโชครายทีเ่ ขาเปนโรคเบา หวาน


นอฟฟวัย 19 ป เปนโรคเบาหวานชนิด ที่ 1 เมื่ออายุ 3 ป เมื่ออายุ 6 ป เขาไดเขา คายโรคเบาหวานครั้งแรกที่ไลออนสแคป เมอร ริ ค ในแนนเจอมอย รั ฐ แมรี่ แ ลนด ไลออนส แ กรนท ส วิ ล ล ใ นเมื อ งที่ เ ขาเกิ ด ซึง่ ใชเวลาเดินทางโดยรถเปนเวลา 4 ชัว่ โมงไปยัง คาย เปนผูร บั ผิดชอบ แมเขาจะคิดถึงบาน แตเขา ก็กลับบานในอีกปใหหลัง และอีกหลายๆ ปหลัง จากนัน้ เปนเวลา 14 ปทเี่ ขากลับมายังคาย และ ปจจุบันเขาเปนที่ปรึกษาของคาย เพียงไมกี่วันหลังจากวันเกิดครบรอบ 18 ป ของนอฟฟ เขายังเขามาเปนสมาชิกไลออนส เหมือนกับพอและปูยาของเขา “ผมรักที่นี่” เขากลาวถึงแคมปเมอรริค “ที่นี่ใหโอกาสเด็กๆไมใหพวกเขาตองเปนคน แปลกในสายตาคนอื่น ที่คาย คุณจะไมแตก ตางจากคนอื่นอีกตอไป” แมคเดวิดกลาววา “หากคุณถามเด็กสักคน วาชอบคายโรคเบาหวานตรงไหน เขาคงจะ บอกวา เขาไมรูสึกเดียวดาย และยังพบวา ตัวเองทําอะไรไดอีกหลายตอหลายอยาง” “ค า ยช ว ยให เ ด็ ก ๆรู  จั ก ช ว ยเหลื อ ตั ว เองได” เธอกลาว และ “มันชวยครอบครัวให สนับสนุนพวกเขาไดถูกทาง” “เรือ่ งยากทีส่ ดุ เกีย่ วกับโรค เบาหวานก็คือคุณตื่นมาทุกเชา และคุณก็ยงั เปนโรคนีอ้ ยู คุณจะ ขอหยุ ด เป น มั น สั ก วั น ไม ไ ด ” แมคเดวิดกลาว “และคุณก็จะ เปนโรคนี้ไปจนตลอดชีวิต”

คําบรรยายภาพ : เด็กๆ ทีไ่ ลออนส

แคมป เ มอร ริ ค ในแนนเจอมอย รั ฐ แมรี่ แ ลนด กํ า ลั ง เพลิ ด เพลิ น กั บ วันสบายในฤดูรอน เด็กๆ ที่ไลออนส แคมป เ มอร ริ ค ในแนนเจอมอย รั ฐ แมรี่แลนด กําลังเลนเกม

ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

|11|


ใชชีวิตอยูกับโรคเบาหวาน Not Alone in the Fight LIONS OFFER HOPE AND SUPPORT TO PEOPLE LIVING WITH DIABETES.

ที่ แ ผนกต อ มไร ท  อ ณ โรงพยาบาลเด็ ก ในเมื อ ง ฟลาเดลเฟย พยาบาลเจมี่ คอนเนลลี่ตั้งใจที่จะเปน “พยาบาลคนนั้น” พยาบาลคนที่ยื่นหนาเขามาในหอง ของคอนเนลลี่ในป 2548 ขณะที่เธออายุ 11 ป และพบ วาตัวเองเปนโรคเบาหวานชนิดที่ 1 “ฉันแคอยากจะบอกใหหนูรูวาวันนี้ฉันทํางาน” เธอนึกถึงคําที่พยาบาลพูดกับเธอ “ฉันก็เปนเบาหวาน และก็รูตัววาเปนเมื่ออายุ 11 และตอนนั้นฉันก็อยูที่โรง พยาบาลนี้เหมือนกัน” ขณะนัน้ เอง คอนเนลลี่ หลานสาวของแจ็ค และโจน มาจี แหงสโมสรไลออนสแมรี่แลนด ก็รูวาเธอไมไดเปน โรคเบาหวานอยูคนเดียว และเธอก็ตองการที่จะเปน พยาบาลเชนเดียวกับพยาบาลคนนัน้ เธอตองการจะชวย เด็กคนอื่นๆ ใหมีชีวิตอยูกับโรคนี้ที่มักจะเริ่มขึ้นตั้งแต วัยเด็กและอยูไปตลอดชีวิต เธอเรียนรูท จี่ ะจัดการ แตในวัย 11 ป นัน่ หมายถึงวา การวัดนํ้าตาลในเลือดคือกิจกรรมสวนใหญในชีวิตของ เธอเทาๆ กับการฝกเปาฟลุท การนับปริมาณคารโบไฮเดรต ใชความรูคณิตศาสตรของเด็กชั้นประถมปที่ 6 ที่เด็กคน อื่นๆ ไมจําเปนตองทํา เธอไมสามารถนอนตื่นสายได เพราะตองวัดนํ้าตาลในเลือดทุกๆเชาไมวาจะเปนวันที่ ตองไปโรงเรียนหรือวันอาทิตย เปนเวลาหลายตอหลายป ที่บาน ที่โรงเรียน หรือ ชวงฤดูรอ นทีเ่ ธอรักทีส่ ดุ ทีไ่ ลออนสแคมปเมอรรคิ ทีท่ เี่ ธอ ขอบคุณทีส่ โมสรไลออนสเซซิลตันชวยเหลือเรือ่ งคาใชจา ย เธอตองทนกับการฉีดอินซูลินวันละ 8 เข็ม แมเธอจะยัง คงวัดระดับนํา้ ตาลในเลือดอยางสมํา่ เสมอและนับปริมาณ คารโบไฮเดรต แตลาสุด “วิธีการที่เจงมากๆ” อนุญาต ใหเธอฉีดอินซูลิน 1 เข็มทุกๆ 2 หรือ 3 วันเพื่อเปนการ แทรกเครื่องฉีดอินซูลินเขาไป เธอเลาดวยความดีใจ “มันเปนเรื่องยากเสมอ แตสําหรับเด็กเล็กๆที่ยังไม

|12| วารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310

เขาใจอะไรมากนัก มันยากยิ่งกวาสําหรับพอแมเพราะ พวกเขารู  ว  า จะต อ งทํ า อะไรแบบนี้ ไ ปตลอดชี วิ ต ” คอนเนลลีก่ ลาว “ไมมใี ครอยากใหลกู ตองเปนโรคแบบนี้ หรอก” ขณะทีเ่ รายังไมทราบสาเหตุของโรคเบาหวานชนิดที่ 1 (ที่เกิดจากความบกพรองของรางกายที่ไมสามารถผลิต อินซูลนิ ได) โรคเบาหวานชนิดที่ 2 นัน้ เกิดจากการทีร่ า งกาย นําอินซูลินไปใชโดยขาดประสิทธิภาพ ซึ่งมีสาเหตุหลัก มาจากการมีนํ้าหนักตัวที่มากเกินไปและการขาดการ ออกกําลังกาย และผูใ หญกวารอยละ 60 และเด็กรอยละ 30 ในประเทศสหรัฐอเมริกานัน้ มีนาํ้ หนักตัวเกินหรือเปนโรคอวน จากขอมูลขององคการอนามัยโลก ผูใหญจํานวน 1 ใน 3 ในประเทศสหรัฐอเมริกามีภาวะกอนเปนเบาหวาน และคนจํานวน 9 จาก 10 คนไมรตู วั วาเปน นัน่ คือเหตุผล วาทําไมการตรวจถึงเปนที่ตองการมากขึ้น ทัว่ โลก ไลออนสกาํ ลังชวยใหมกี ารรูจ กั โรคเบาหวาน มากขึน้ รวมถึงใหบริการตรวจโรคเบาหวาน ซึง่ เปนการกระตุน ใหคนไดรับการรักษาทางการแพทยและเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมในชีวิตประจําวัน ในรัฐฟลอริดา ไลออนสได ตรวจเบาหวานใหแกผูคนกวา 140,000 คนและอบรม คนอีก 10,000 คนใหทําสิ่งเดียวกัน อดีตผูวาการภาค ดร. นอรมา คัลลาฮาน ซึง่ เปนประธาน Lions Diabetes Awareness Foundation ในภาค 35 กลาว

จากการตรวจแตละครั้ง เรามี คนอยางนอยรอยละ 10 ที่ตอง ไดรับการรักษาตอ” คัลลาฮาน กลาว “มีคนกลับมาหาเราและพูดวา ‘คุณไดเปลี่ยนชีวิตฉันไปเลย’


และเราก็สญ ั ญาวาจะทํามากขึน้ อีก มูลนิธฯิ ไดอนุมตั ิ เงินจํานวน 750,000 เหรียญสหรัฐสําหรับโครงการนํารอง ที่มีวัตถุประสงคในการลดผลกระทบจากโรคเบาหวาน โครงการจํ า นวน 25 โครงการที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ แ ล ว (จากทัง้ หมด 160 โครงการทีไ่ ดเสนอไป) มีการครอบคลุม ทุกเรือ่ ง ตัง้ แตการตรวจโรคและชวยเหลือคาใชจา ยในการ เขาคาย รวมไปถึงกิจกรรมเพื่อสุขภาพของคนในชุมชน ไลออนสในประเทศเคนยา ทวีปแอฟริกา ที่ซึ่งชาว เคนยาทุกๆ 17 คนเปนโรคเบาหวาน กําลังเริ่มการตรวจ โรคเบาหวานและจัดตั้งกลุมชวยเหลือ ตนปที่ผานมา ไลออนสในเคนยาไดรวมกับ Lions Diabetes Care Centers ที่ตั้งขึ้นใหมในโรงพยาบาลเอ็ม พี ชาห และ โรงพยาบาลจักษุ Lions SightFirst จัดใหมคี า ยเปนเวลา 5 วันขึ้น พวกเขาตรวจโรคเบาหวาน ภาวะเบาหวานขึน้ จอตา ความดันเลือด ดัชนีมวลกาย และโรคทีเ่ ทาใหแกคน จํานวน 1,000 คน โรคเบาหวานเปนสาเหตุหลักของ การสูญเสียการมองเห็น ไตวาย หัวใจวาย และโรคหลอด เลือดในสมอง ไมเพียงเทานั้น แตยังรวมไปถึงการถูก ตัดขาสวนลางดวย ในเมืองอังกุล ประเทศอินเดีย ไลออนสกาํ ลังซอมแซม ลูว งิ่ และสนามกีฬา รวมไปถึงจัดตั้งกลุมวิ่งจอกกิ้ง ซึ่งถือ เปนสวนหนึ่งของโครงการสรางความตระหนักในโรค เบาหวาน ในรัฐแอริโซนา สโมรสรไลออนส 3 สโมสรรวมตัวกัน เพื่อกอตั้งกลุมสนับสนุน ในรัฐมิชิแกน ไลออนสไดติดตั้ง ปายโฆษณาที่แสดงหมายเลขโทรศัพทสําหรับนัดหมาย

ตรวจโรค ในรัฐเท็กซัส ไลออนสไดรว มกับคลีนกิ ไลออนส ทีม่ เี ปาหมายคือคนทีม่ รี ายไดนอ ยและไมมปี ระกันสุขภาพ ที่ตองการการรักษาเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ไลออนสตี ฟ ชั ล กี ต อ งการให สิ่ ง เหล า นี้ เ กิ ด ขึ้ น ซู ภรรยาที่แตงงานกันมา 38 ป ซึ่งเปนไลออนเมือง โอลไวน รัฐไอโอวากลาว ชัลกีเสียชีวิตดวยโรคหัวใจและภาวะแทรกซอนจาก โรคเบาหวาน ในเดือนเมษายนดวยวัย 62 ป เขาอายุ 18 ปเมื่อทราบวาตนเปนโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และ หลังจากที่ไดตอสูมานานหลายตอหลายป “รางกายของ เขายอมแพ แตใจเขา สูไมถอย” เธอกลาว เขายังใชชวี ติ อยางกระฉับกระเฉงแมจะเปนโรคหัวใจ โรคไตที่เปนผลมาจากเบาหวาน และภาวะเบาหวานขึ้น จอตา เขาเปนอาสาสมัครตามโรงเรียนและทีค่ า ยเบาหวาน สําหรับเยาวชน และเต็มใจที่จะแบงปนเรื่องราวของเขา ถามันจะชวยคนคนหนึง่ ได ไดแนะนําใหคนอืน่ ไดรจู กั กับ สุนัขรับใชผูปวยเบาหวาน และยังเปน tail twister ในที่ ประชุมไลออนสอยางจริงจัง จริงจังถึงขนาดทีเ่ ขาใชเวลา ในวันที่ประชุมทําการวิจัยเลยทีเดียว ชัลกีเปนตัวอยางใหแก 1 ในบุตรสาวทั้ง 2 คนของ เขาที่พบวาตนเปนเบาหวานชนิดที่ 1 เมื่ออายุ 11 ป “เขาตองการใหเธอไดเห็นวาใชชีวิตอยูกับโรคนี้ อยางไร” ซู ชัลกีกลาว “เขาไมมที างเลือกเมือ่ เปนโรคเบา หวานชนิดที่ 1 เขาไมสามารถใชชีวิตไดอยางคลองตัว แตกไ็ มเคยใหโรคนีห้ ยุดยัง้ เขาได เขาไมเคยพูดวา ‘ผมทํา ไมได เพราะผมเปนโรคเบาหวาน”

ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

|13|


LCIF FOUNDATION IMPACT Lions Protect Indonesian Children from Measles and Rubella

ไลออนสปกปองเด็กๆ ชาวอินโดนีเซีย จากโรคหัดและหัดเยอรมัน // By Jamie Konigsfeld โดย เจมี่ โคนิคสเฟลด “เราจะทําใหโลกเปนที่ที่ปลอดภัย มากขึ้นสําหรับเด็กๆ” ประธานสภา โจโน โคเอสโมประกาศดวยความเชื่อ มัน่ วาความพยายามทีจ่ ะปกปองเด็กๆ ในประเทศอินโดนีเซียจากโรคหัดและ หัดเยอรมันของไลออนสนนั้ จะประสบ ความสําเร็จเปนอยางดี

ละปๆ ได ดวยเงินสนับสนุนจากมูลนิธิ สโมสรไลออนส ส ากล (แอลซี ไ อเอฟ) ไลออนส ภ าครวม 307 ในประเทศ อินโดนีเซียไดรว มมือกับรัฐบาลอินโดนีเซีย และกาวี พันธมิตรดานวัคซีนในโครงการ สร า งภู มิ คุ  ม กั น โรคหั ด และหั ด เยอรมั น (เอ็มอาร) ตลอดระยะเวลา 2 ปของการดําเนิน โครงการ เปาหมายก็คอื การสรางภูมคิ มุ กัน โรคหัดและหัดเยอรมันใหแกเด็กๆ ชาว อินโดนีเซียอยางนอยรอยละ 95 หรือ 70 ล า นคน หลั ง จากสิ้ น สุ ด โครงการแล ว รัฐบาลอินโดนีเซียจะแทนที่วัคซีนโรคหัด ด ว ยวั ค ซี น รวมโรคหั ด และหั ด เยอรมั น เข า ไปในระบบเดิ ม ที่ เ คยมี อ ยู  รั ฐ บาล หวังที่จะลดอัตราการแพรกระจายของ โรคหั ด และหั ด เยอรมั น จากประเทศ อินโดนีเซียภายในป 2563

เพื่ อ ที่ จ ะบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก โครงการนี้ จ ะดํ า เนิ น การเป น 2 ช ว ง ชวงแรกจะดําเนินการใน 6 จังหวัดบน เกาะชวาในชวงเดือนสิงหาคมและกันยายน โรงเรียนทุกโรงเรียนจะมีวนั ฉีดวัคซีน โดย ใหเด็กอายุตั้งแต 9 เดือนถึง 6 ปไดรับ วัคซีนในวันนัน้ โครงการดังกลาวจะขยาย ไปยั งคลีนิก โรงพยาบาล และศูนยชุมชน ไวรัสโรคหัดและหัดเยอรมันมีการ เพื่อใหเขาถึงเด็กวัย 9 เดือนถึง 6 ปที่ยัง แพรกระจายอยูในประเทศอินโดนีเซีย ไมเขาโรงเรียน โครงการระยะที่ 2 จะเกิดขึน้ และไดรับการรายงานการติดเชื้อหลาย ในป 2561 และนําวัคซีนไปฉีดใหแกเด็กๆ พันรายในแตละป โรคหัดเปนไวรัสที่มี ในอีก 28 จังหวัดที่อยูนอกเกาะชวา อันตรายถึงชีวิต และสามารถทําใหผูปวย โคเอสโม ผูมีสวนเกี่ยวของอยางมาก ที่ ร อดชี วิ ต ได รั บ ความเสี ย หายที่ ส มอง กั บ โครงการเอ็ มอารนี้ไดอธิบายถึงความ มีอาการหูหนวก และตาบอดได โรคหัด ทาทายบางประการทีไ่ ลออนสอนิ โดนีเซีย เยอรมันสามารถทําใหหญิงตัง้ ครรภแทงบุตร จะต องเผชิญในขณะทีพ่ วกเขาพยายามที่ และทารกที่เกิดมามีความผิดปกติ จะส ง เสริ ม การรั บ รู  แ ละกระตุ  น ให เ กิ ด แนนอน ไลออนสไมสามารถนิง่ เฉยดู ความร วมมือ “ผมรูสึกแปลกใจที่จนถึง เด็กๆ หลายพันคนติดเชื้อโรคหัดในแต ตอนนีม้ คี วามเชือ่ และขอมูลผิดๆมากมาย เกี่ ย วกั บ วั ค ซี น ไปถึ ง บางโรงเรี ย นและ ผูป กครองบางคน” เพือ่ ทีจ่ ะสนับสนุนการ ใหวคั ซีนเอ็มอารทจี่ ะชวยชีวติ นี้ โคเอสโม กลาววาไลออนสกาํ ลังพยายามทีจ่ ะเขาถึง โรงเรียนและผูปกครองดวยโซเชียลมีเดีย เว็บไซท วิทยุ การสัมมนาและโฆษณา ในรูปแบบอื่นๆ ไลออนสยังไดเขาเยี่ยม โรงเรียน ผูน าํ ทางศาสนา และรัฐบาลทอง ถิ่นอีกดวย วัคซีนเอ็มอารปกปองเด็กๆจากการ ติ ด เชื้ อ อั น ตรายที่ อ าจเปลี่ ย นชี วิ ต ของ ผู  ป  ว ย ที่ กํ า ลั ง ระบาดเป น วงกว า งใน ประเทศอินโดนีเซีย แอลซีไอเอฟและ ไลออนสจะทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง เมื่อไดทราบวามีเด็กอีกคนที่กําลังจะไดรับการปกปองจากโรคหัดและหัดเยอรมัน เพื่ อ ให เ ด็ ก ๆทุ ก คนมั่ น ใจว า พวกเขามี รอยยิม้ ก็ปรากฏขึน้ บนหนาของไลออนสอนิ โดนีเซียในวันทีม่ กี ารฉีดวัคซีนใหแกเด็กๆ โอกาสที่จะไดรับวัคซีนเอ็มอารนี้

|14| วารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310


Lions and Special Olympics Team Up for Beach Games in Brazil

ไลออนสและโอลิมปกสพิเศษผนึกกําลัง จัดบีชเกมสในบราซิล // By Jamie Konigsfeld โดย เจมี่ โคนิคสเฟลด หากคุณกําลังเดินอยูบ นผืนทราย บนชายฝงทะเลของบราซิลเมื่อเดือน พฤศจิกายนปที่แลว คุณคงไดเห็น การฉลองอะไรบางอยางนั่นคือ กีฬา โอลิมปกสพิเศษบนชายหาด ซึ่งเปน เกมการแขงขันรูปแบบใหมที่เกิดขึ้น ริมทะเล การแขงขันครั้งนี้จัดขึ้นบน ซานโตสบีชในเซาเปาโล เมืองที่ใหญ ที่ สุ ด ของประเทศบราซิ ล นั ก กี ฬ า โอลิมปกสพเิ ศษกวา 320 คนทีม่ าพรอม กับไลออนส 130 คน และลีโอ 30 คน ไดมาแขงขันชิงเหรียญทองกันที่นี่!

เพื่อเปนการฉลองทั้งความแตกตาง และความคลายคลึงกัน กีฬาชายหาดถือ เปนสวนหนึ่งของการแขงขันประเภทยูนิ ไฟดสปอรตส การแขงขันประเภทนีส้ ง เสริม การรวมกลุม กันในรูปแบบการแขงขันกีฬา ระหวางกลุมจากทั่วโลก การแขงขันจะมี ทั้งผูเลนที่มีความบกพรองทางสติปญญา และผูเลนที่มีสติปญญาสมบูรณรวมอยู ด ว ยกั น การได เ ล น กี ฬ าด ว ยกั น และ แขงขันกัน สงผลใหนักกีฬาที่มีภูมิหลังที่ ตางกันเริ่มเขาใจกันและกันไดดียิ่งขึ้น กีฬาชายหาดเริม่ ขึน้ ดวยพิธเี ปดทีน่ า ตืน่ เตนเราใจ มีขบวนพาเหรดผูแ ทน เจาหนาที่ กีฬาโอลิมปกสพเิ ศษบราซิล ไลออนส และ เจาหนาทีท่ อ งถิน่ ขึน้ กลาวปราศรัยปลุกใจ และแนนอน ฝูงชนตางเพลิดเพลินไปกับ ดนตรีทมี่ ชี วิ ติ ชีวาและการแสดงทางวัฒนธรรม ธงสัญญลักษณโอลิมปกสพเิ ศษสากลและ สโมสรไลออนสสากล (แอลซีไอ) โบกสะบัด อยางภาคภูมิใจอยูทามกลางเหตุการณ สําคัญนี้ เปนระยะเวลา 3 วันทีน่ กั กีฬาครอบครอง พืน้ ทีช่ ายหาด แขงบอชเชบอล บอลชายหาด วายนํ้า วอลเลยบอลชายหาด และกีฬา ประเภทอืน่ ๆ ไลออนสและลีโอผนึกกําลังกับ นักกีฬาโอลิมปกสพเิ ศษในกีฬาทุกประเภท

นั ก กี ฬ าสองคนที่ ก ารแข ง ขั น กี ฬ าชายหาดที่ ป ระเทศบราซิ ล กํ า ลั ง ใช ช  ว งเวลา แหงมิตรภาพรวมกัน ลี โ อคนอื่ น ๆเป น อาสาสมั ค รในกี ฬ า ของพันธกิจในการรวมกัน พันธกิจซึ่งนับ ชายหาด ลีโอ เปโดร อัลเมดา ดา ซิลวา เปนดานหนึง่ ของกีฬาโอลิมปกสพเิ ศษสากล จาก Itanhaém Praia ประเทศบราซิล ทีเ่ กิดขึน้ จากความรวมมือกับสโมสรไลออนส อาสาเปนผูใ หนาํ้ นักกีฬา เขามองดูนกั กีฬา สากล สวนหนึ่งประกอบดวยการรวมกัน ที่ภาคภูมิใจอยางเพลิดเพลิน เปนหนึ่งเดียว ซึ่งสนับสนุนการรวมกลุม ในการกีฬาและการบริการ กีฬาบางประเภท สวนที่ดีที่สุดของการ อืน่ ๆ ทีอ่ าจจะมีขนึ้ ในอนาคตไดแก การแขงขัน แข ง ขั น คื อ ได เ ห็ น นั ก กี ฬ า กระดานยืนพาย พายเรือคายัค ลองเรือใบ ฬา ในบางกรณีอาจจะนํากีฬาที่ จากทุกระดับความสามารถ และไตรกี เปนที่นิยมในภูมิภาคนั้นๆ มาดัดแปลง มาแขงขันกัน สําหรับแขงขันบนชายหาด โปรดจั บ ตามมองการแข ง ขั น กี ฬ า เขากลาว “การที่ไดเห็นวาพวกเขาภูมิใจ ชายหาดที่จะเกิดขึ้นใกลๆทานในอนาคต แคไหนเมื่อไดรับเหรียญนั้นเปนเรื่องที่นา แอลซีไอและโอลิมปกสพิเศษสากลเปน อัศจรรย” พันธมิตรที่แนนแฟนที่จะทําใหเกิดการ การแขงขันกีฬาชายหาดที่ประเทศ เปลีย่ นแปลงในดานทีด่ สี าํ หรับผูท มี่ คี วาม บราซิลเกิดขึน้ โดยไลออนเคสเตอร เอ็ดเวิรด ส บกพรองทางสติปญ  ญา และพันธมิตรของ และคริสเตียน กุยรัลท ซึ่งทั้งสองเปน เราก็มีแตจะแข็งแกรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ สมาชิกทีมโอลิมปกสพเิ ศษสากล และดูเหมือน ไลออนสจะทํางานรวมกันอยางตอ การแขงขันนี้จะประสบความสําเร็จอยาง เนือ่ งเพือ่ ใหเด็กๆทุกคนมัน่ ใจวาพวกเขามี ยิง่ ใหญ การแขงขันกีฬาชายหาดไดพฒ ั นา โอกาสที่จะไดรับวัคซีนเอ็มอารนี้ ไปสูภ มู ภิ าคอืน่ ๆทัว่ โลกและจะเปนสวนหนึง่ ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

|15|


Tackling Trachoma Takes Teamwork

การตอสูก บั โรคริดสีดวงตาตองทํางานเปนทีม // By Cassandra Rotolo โดย คาสซานดรา โรโทโล

ไลออนสไดชวยเหลือคน หลายล า นคนจากอาการ ตาบอดจากโรคริดสีดวงตา ซึง่ เปนการติดเชือ้ แบคทีเรีย ทีน่ าํ ไปสูแ ผลเปนทีก่ ระจกตา ไลออนเคลลี่ คัลลาฮานเปน ผูอํานวยการของโครงการ ควบคุ ม โรคริ ด สี ด วงตา ประจําศูนยคารเตอร วารสารเสียงสิงโต : คุณทราบเมื่อไหร วาตัวเองตองการจะอุทิศชีวิตเพื่องานที่ เกี่ยวกับมนุษยธรรม เคลลี่ คัลลาฮาน : ตอนทีโ่ ตขึน้ มาฉันก็รตู วั วาอยากชวยเหลือคนอืน่ แมสอนฉันตัง้ แต ยังเปนเด็ก ทีจ่ ริงแลวแมคอยชวยเหลือคน อื่นเสมอ และฉันก็คอยรับรูถึงความสุข จากการทีไ่ ดชว ยเหลือผูอ นื่ ฉันไมรหู รอกวา อยากจะชวยคนหรือสัตว ก็เลยใชเวลา ชวงฤดูรอนถึง 3 ปในชวงกําลังศึกษา ปริญญาตรีชว ยทําการวิจยั เกีย่ วกับปลาวาฬ เพชรฆาตที่บริติชโคลัมเบีย และก็ไดไป เป น อาสาสมั ค รอยู  ใ นหน ว ยสั น ติ ภ าพ สหรัฐอเมริกา การเปนอาสาสมัครที่นี่ถือ เปนการทดลองการชวยเหลือผูคน ฉันไดรบั มอบหมายใหไปประจําอยูท ี่ โกตดิวัวรในป 2539 เพื่อดูเรื่องโรคพยาธิ กินี ซึง่ เปนการติดเชือ้ ปรสิตทีแ่ พรกระจาย ผานทางนํา้ ดืม่ ทีป่ นเปอ นเชือ้ โรค วันทีส่ อง ของการทํางาน ผูชายคนหนึ่งเปดเสื้อให ฉันดูพยาธิทอี่ ยูใ ตผวิ หนังบริเวณหนาทอง ของเขา ฉันเห็นพยาธิที่อยูใตผิวหนังเขา อยางชัดเจน และวินาทีนั้นเองที่ทําใหฉัน คิดวาไมควรมีใครตองมาทนทรมานกับ โรคที่นากลัวเชนนั้น

วารสารเสี ย งสิ ง โต: คุ ณ เข า มามี ส  ว น เกี่ยวของกับการตอสูกับโรคริดสีดวงตา ไดอยางไร? เคลลี่ คัลลาฮาน: ชวงที่ฉันอยูที่หนวย สันติภาพ เราไดสรางกรอบการคัดกรองที่ ไดผลอยางมาก เราพบวาเราสามารถลด การกระจายของโรคพยาธิกินีไดรอยละ 47 ในปแรก และจากนัน้ เราก็ไมเจอเคสใหม อีกเลย ฉันไดพบกับผูแ ทนจากศูนยคารเตอร ทีก่ ารประชุม ฉันตกหลุมรักความเปนไปได ทีจ่ ะชวยเหลือคนนับลานคนยิง่ กวาการได ชวยคนหลายหมื่นคน ในป 2541 ฉันรับ ขอเสนอของเขาและเริ่มทํางานเกี่ยวกับ โรคพยาธิกินีและโรคพยาธิตาบอด ในป 2544 ฉันพบกับเด็กผูชายอายุประมาณ 5 ปที่ตองการเขารับการผาตัดดวงตาทั้ง สองขางจากโรคริดสีดวงตา มันนาสยดสยอง เปนทีส่ ดุ ฉันรูว า ฉันชวยได ศูนยคารเตอร เต็มใจทีจ่ ะชวยผูค นในประเทศเซาทซดู าน ไมเพียงแตในการขจัดโรคพยาธิกินี และ ควบคุมโรคพยาธิตาบอด แตยังควบคุม โรคริดสีดวงตาดวยเชนกัน ดังนั้นเราจึง เริม่ แทรกเรือ่ งการควบคุมโรคริดสีดวงตา ในซู ด านในป 2544 หลั ง จากนั้ น ฉั น ก็ เปลี่ยนไปประจําการที่ศูนยคารเตอรใน แอตแลนตา และเปนผูอ าํ นวยการโครงการ โรคริดสีดวงตาในเวลาตอมา

วารสารเสี ย งสิ ง โต: ความก า วหน า ที่ สําคัญที่สุดในการตอสูกับโรคริดสีดวงตา คืออะไร? เคลลี่ คัลลาฮาน: ดิฉันคิดวาการมีผูรวม ทํางานไดสรางความแตกตางที่ยิ่งใหญ ที่สุด ในป 2542 เราเปนหนวยงานเดียว ที่มองเรื่องนี้อยางจริงจัง การรวมมือกับ มูลนิธสิ โมสรไลออนสสากล (แอลซีไอเอฟ) และสโมสรไลออนสในประเทศนัน้ ชวยให เราได ข ยายขอบเขตไปยั ง ประเทศอื่ น เราไดจัดตั้ง International Coalition for Trachoma Control และนี่เองที่ ทําใหการทํางานรวมกันของเรามีความ สําคัญมากยิ่งขึ้นไปอีก การรวมมือและ การสรางพันธมิตรมีความสําคัญตอความ กาวหนาของโครงการในระดับสากล

วารสารเสียงสิงโต: คุณคิดวาอุปสรรค ที่ยิ่งใหญที่สุดในการเอาชนะโรครายนี้ คืออะไร? เคลลี คัลลาฮาน: ที่ยากที่สุดก็คือการ เปลี่ยนพฤติกรรมของเราเอง ลองนึกดูวา เราโตมาแบบหนึ่ง ไมมีนํ้าประปาหรือสุข อนามัยมากอน คุณเพิ่งจะไดรูจักกับสิ่ง เหลานี้ภายหลัง แตก็ไมเขาใจวาทําไมมัน ถึงมีความสําคัญนัก เราตองชวยใหพวก เขาข า มผ า นอุ ป สรรคในการเปลี่ ย น

วารสารเสียงสิงโต: แอลซีไอเอฟและศูนย คารเตอรเริ่มความรวมมือกันในป 2542 คุณมีความทรงจําอะไรทีน่ า ประทับใจทีส่ ดุ เกี่ยวกับการทํางานรวมกันของไลออนส และศูนยคารเตอร? เคลลี่ คัลลาฮาน: เยอะมาก! มีสองเรื่องที่ ฉันประทับใจจริงๆ เรื่องแรกคือ สโมสร ไลออนส ใ นยู กั น ดามี ผู  แ ทนหญิ ง ที่ แข็งแกรงมาก ผูป ระสานงานโรคเขตรอน ที่ถูกละเลยประจํากระทรวงสาธารณสุข

|16| วารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310

พฤติกรรม ใหพวกเขาลางหนา ลางหนา ใหลูกๆ สรางและใชสุขา ยิ่งไปกวานั้น สถานที่ที่คนเหลานี้อยู นั้ น มี ค วามยากลํ า บากในเรื่ อ งสภาพ แวดลอม นํ้าประปาและสุขอนามัยเปน ความท า ทายที่ ยิ่ ง ใหญ สํ า หรั บ รั ฐ บาล เราจะพั ฒ นาสาธารณู ป โภคเหล า นี้ ในที่เหลานี้ไดอยางไร แลวการใหเงินชวย เหลื อ เพื่ อ สร า งระบบที่ ใ หญ ๆ เหล า นี้ ในสถานที่เหลานี้จะเกิดขึ้นไดอยางไร?


SightFirst

and Trachoma โครงการไซทเฟรสท และโรคริดสีดวงตา

คําบรรยายภาพ : นูคิง กาลวัค อายุ 30 ป อาศัยอยูกับทารกเพศชายของเธอใน คายผูอพยพในประเทศเซาทซูดาน เธอตองทนกับการขาดสุขอนามัยที่ดีและการไม สามารถเขาถึงนํ้าสะอาด ตาทั้งสองขางของเธอมองไมเห็นเพราะโรคริดสีดวงตา ไลออนสไดสนับสนุนคลีนกิ นอกสถานทีท่ ที่ าํ การผาตัดดวงตาใหแกกาลวัค ตอนนีเ้ ธอ เขาใจถึงความสําคัญของการลางมือและหนาดวยนํ้าสะอาดแลว ดร. เอดริดาห เปนสมาชิกไลออนส ผูแ ทนศูนยคารเตอรประจําประเทศ พีซ ฮาโบมูกิ ชา ก็เปนสมาชิกไลออนส การไดอยูก บั ผูห ญิงเหลานีแ้ ละไลออนสคนอืน่ ๆ รวมไปถึง ไลออนไนท ยารูกาฮี เปนเรือ่ งทีไ่ มอาจลืมไดเลย อยางการไดเห็นพวกเขาวางกลยุทธ ในการควบคุมโรคริดสีดวงตา คนเหลานี้คือผูหญิงที่ทรงพลังที่ทํางานเพื่อหยุดยั้ง โรคตาบอด เรื่องที่สอง ในป 2559 ดิฉันไดเขารวมพิธีเปดการแจกจายยาจํานวนมากของ บริษัท Pfizer ที่มอบยา Zithromax ซึ่งเปนยาปฏิชีวนะที่ใชในการควบคุม โรคริดสีดวงตา ในอามฮารา ประเทศเอธิโอเปย อดีตนายกโลกโจ เพรสตันก็อยู ที่นั่น ใบหนาของเขาเปนประกายขึ้นเมื่อไดเห็นวายาเพียงเม็ดเดียวสามารถเปลี่ยน ชีวติ คนได เพรสตันเองยังรองเพลงไปกับฝูงชนทีร่ ว มยินดีในวันนัน้ ฉันนํา้ ตาไหลเลย วารสารเสียงสิงโต: โรคริดสีดวงตาเปนโรคติดตอเกาแกทสี่ ดุ โรคหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ มาบน โลกนี้ คุณคิดวาการขจัดโรคนี้ใกลความเปนจริงแคไหนแลว? เคลลี่ คัลลาฮาน: อีกนิดเดียวเทานั้น แตเนื่องจากขอบเขตของปญหาในเอธิโอเปย และบางประเทศ อยางเชนเซาทซดู าน เราอาจตองการเวลาอีก 2-3 ป แตดฉิ นั มัน่ ใจ มากวาการรวมมือกับไลออนสจะทําใหเราบรรลุเปาหมายไดอยางแนนอน

โครงการไซท เ ฟ ร  ส ท ข อง มูลนิธิฯ ไดมอบเงินกวา 29 ลานเหรียญสหรัฐใหแกศูนย คารเตอร ซึ่งเปนผูนําในการ ต อ สู  กั บ โรคริ ด สี ด วงตา สํ า หรั บ 23 โครงการ ในประเทศเอธิโอเปย มาลี ไนเจอร และซูดาน มีการผาตัดผูปวยที่มีอาการ ขนตาคดไปแลวกวา 538,000 ราย มูลนิธิฯและไลออนสทองถิ่น ไดชวยแจกจายยา Zithromax© (ที่บริจาคโดยบริษัท Pfizer) กวา 152 ลานเม็ด มีการสรางหองนํ้าและบอนํ้า 3 ลานแหงในทวีปแอฟริกา

วารสารเสียงสิงโต: คุณอยากจะแบงปนอะไรไลออนสเพิ่มเติมหรือไม? เคลลี่ คัลลาฮาน: ทานประธานคารเตอรเปนไลออนสหลังจากออกจากกองทัพเรือ สหรัฐ ทานมีความปรารถนาที่จะชวยคนที่ยากจนที่สุด ซึ่งความตั้งใจนี้บวกกับ ความตั้งใจของไลออนสที่จะเปนอัศวินของคนตาบอดและดูแลโรคนี้ในระยะยาว นั่นทําใหเกิดผลกระทบอยางยาวนานกับดิฉัน เมื่อไดเห็นสิ่งที่เราทําไดดวยความ พยายามอยางเต็มความสามารถของไลออนสและศูนยคารเตอร ดิฉันก็มีพลังขึ้นมา มันชางเปนความรวมมือที่มีประสิทธิภาพ! มีการการรักษากวา 400 ลานครั้งและ การผาตัดดวงตากวา 600,000 ครัง้ ดิฉนั รูส กึ เปนเกียรติทไี่ ดเปนสวนหนึง่ ของงานนี้ ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

|17|


EXECUTIVE SUMMARY INTERNATIONAL BOARD OF DIRECTORS MEETING Chicago, Illinois, USA June 25-29, 2017 ขอสรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารสากล ณ เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส ประเทศสหรัฐอเมริกา 25-29 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการจะดําเนินการตรวจสอบและติดตามแผนปฏิบัติการตอไป รวมไปถึงการหา ผูสมัครตําแหนงที่วางอยูทั้งสองตําแหนง

คณะกรรมการธรรมนูญและขอบังคับ

1. ปฏิเสธคํารองเรื่องการเลือกตั้งผูวาการภาคที่ยื่นในภาค 355 B1 (ประเทศเกาหลี) และ แตงตัง้ ไลออน Hak-Young Yeo เปนผูว า การภาค 355 B1 สําหรับปงบประมาณ 2560-2561 2. ปฏิเสธคํารองเรือ่ งการเลือกตัง้ รองผูว า การภาคคนที่ 2 ทีย่ นื่ ในภาค108 IB3 (ประเทศอิตาลี) และประกาศใหไลออน Angelo Chiesa เปนรองผูวาการภาคคนที่ 2 ของภาค 108 IB3 สําหรับปงบประมาณ 2560-2561 3. รับรองคํารองเรื่องการเลือกตั้งรองผูวาการภาคคนที่ 2 ที่ยื่นในภาค 300 C1 (ภาครวม 300 ประเทศไต ห วั น ) ประกาศให ก ารเลื อ กตั้ ง ผู  ว  า การภาคคนที่ 2 ภาค 300 C1 สําหรับปงบประมาณ 2560-2561 ไมมีผลทางกฎหมายและไมมีผลบังคับใช ประกาศให ตําแหนงรองผูวาการภาคคนที่ 2 สําหรับปงบประมาณ 2560-2561 วางลง และตําแหนง อุปนายกคนที่ 2 ที่วางลงจะมีการคัดสรรตามธรรมนูญและขอบังคับภาค และประกาศวา จะคืนคายื่นคํารองจํานวน 650 เหรียญสหรัฐใหแกผูยื่นคํารอง

|18| วารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310


4. ปฏิเสธคํารองเรื่องการเลือกตั้งรองผูวาการภาคคนที่ 2 ที่ยื่นในภาค 301 D2 (ประเทศ ฟลิปปนส) และประกาศใหไลออน Generoso Del Rosario เปนรองผูวาการภาคคนที่ 2 ภาค 301 D2 ประจําปงบประมาณ 2560-2561 5. ปฏิเสธคํารองเรื่องการเลือกตั้งรองผูวาการภาคคนที่ 2 ที่ยื่นในภาค 315 A2 (ประเทศ บังคลาเทศ) และประกาศใหไลออน Mohammad Fakhruddin เปนรองผูวาการภาค คนที่ 2 ภาค 315 A2 สําหรับปงบประมาณ 2560-2561 6. รับรองคํารองเรื่องการเลือกตั้งผูวาการภาคคนที่ 2 ที่ยื่นในภาค 322 D (ประเทศอินเดีย) และประกาศใหการเลือกตั้งรองผูวาการภาคคนที่ 2 ภาค 322 D สําหรับปงบประมาณ 2560-2561 ไมมีผลทางกฎหมายและไมมีผลบังคับใช ประกาศใหตําแหนงรองผูวาการภาค คนที่ 2 สําหรับปงบประมาณ 2560-2561 วางลง และใหตําแหนงรองผูวาการภาคคนที่ 2 วางลงเปนระยะเวลา 1 ปและจะไมสรรหาผูใดมาดํารงตําแหนง และประกาศวาจะคืนคา ยื่นคํารองจํานวน 650 เหรียญสหรัฐใหแกผูยื่นคํารอง 7. รับรองคํารองเรือ่ งการเลือกตัง้ รองผูว า การภาคคนที่ 2 ทีย่ นื่ ในภาค 323 E1(ประเทศอินเดีย) ประกาศใหการเลือกตั้งรองผูวาการภาคคนที่ 2 ภาค 323 E1 สําหรับปงบประมาณ 2560-2561 ไมมีผลทางกฏหมายและไมมีผลบังคับใช ประกาศใหตําแหนงรองผูวาการ ภาคคนที่ 2 สําหรับปงบประมาณ 2560-2561 วางลง และใหตําแหนงรองผูวาการภาค คนที่ 2 วางลงเปนระยะเวลา 1 ปและจะไมสรรหาผูใดมาดํารงตําแหนง และประกาศวา จะคืนคายื่นคํารองจํานวน 650 เหรียญสหรัฐใหแกผูยื่นคํารอง 8. ปฏิเสธคํารองเรือ่ งการเลือกตัง้ รองผูว า การภาคคนที่ 2 ทีย่ นื่ ในภาค 324 A3 (ประเทศอินเดีย) และประกาศใหไลออน Geetha Kamalakannan เปนรองผูว า การภาคคนที่ 2 ภาค 324 A3 ประจําปงบประมาณ 2560-2561 9. ใหสโมสรไลออนสเซนไดคอรยกเลิกการเปนสมาชิกของ Tsugumichi Hata โดยยกเลิกการ เปนสมาชิกไลออนและอดีตเจาหนาที่สโมสรไลออนสสากล ประกาศวา Tsugumichi Hata ไมไดรับการยอมรับในฐานะไลออนหรืออดีตกรรมการอํานวยการสากลโดยสโมสรไลออนส สากลหรือสโมสรไลออนสอื่นๆ หรือภาคสวนตางๆ และเขาจะไมมีสิทธิ์ใดๆ ในการอางอิงวา เคยดํารงตําแหนงดังกลาว 10 ใหสโมสรไลออนส Kwang Myong ยกเลิกการเปนสมาชิกของ ByeongYeol Ahn เนือ่ งจาก ไมสามารถปฏิบัติตนตามขอกําหนดในการมีศีลธรรมอันดีได ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

|19|


11. แกไขนโยบายความเปนสวนตัวในบทที่ 15 ของคูมือนโยบายกรรมการบริหาร และใหฝาย กฎหมายปรับปรุงนโยบายความเปนสวนตัวใหเปนปจจุบันเทาที่จําเปน เพื่อใหสอดคลอง กับขอกําหนดที่มีอยูในกฎหมายคุมครองความเปนสวนตัวสากลหลายฉบับที่สามารถ ใชกับสมาคมได 12. แกไขแบบมาตรฐานขอบังคับภาคในบทที่ 7 ของคูม อื นโยบายกรรมการบริหาร เพือ่ เพิม่ ความ ชัดเจนใหแกบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับระยะเวลาที่ผูสมัครเลือกตั้งตําแหนงรองผูวาการภาค ยื่นความจํานงในการหาเสียงเลือกตั้งกับคณะกรรมการสรรหา 13. แกไขบทที่ 15 ยอหนา P ของคูมือนโยบายกรรมการบริหารใหสอดคลองกับการแกไข ที่มีการนําไปบังคับใชแลว

คณะกรรมการประชุมใหญ

1. คณะกรรมการแจงใหกรรมการบริหารทราบถึงแผนสําหรับการประชุมใหญประจําป 2560 ที่เมืองชิคาโก

คณะกรรมการบริหารภาคและสโมสร 1 2. 3. 4.

กําหนด undistricted area ใหมในประเทศบัลแกเรีย ใหนับวาสโมสรภายในสาธารณรัฐจอรเจียเปนภูมิภาคชั่วคราว แตงตั้งไลออนสใหทําหนาที่เปน coordinating Lions สําหรับปงบประมาณ 2560-2561 แกไขนโยบายกรรมการบริหารเพื่อยืนยันอีกครั้งวา guiding Lion จะรับใชสโมสรไมเกิน 2 สโมสรในขณะเดียวกัน และสมาชิกไลออนคนดังกลาวจะตองดํารงตําแหนงนายกสโมสร กอนไดรับแตงตั้งใหเปน guiding Lion เพื่อรับใชสโมสร 5. แกไขคูมือนโยบายกรรมกายบริหารเพื่ออนุญาติใหจัดตั้งภาคชั่วคราวในชวงระหวางป แทนที่จะใหจัดตั้งขึ้นกอนสิ้นสุดปเทานั้น 6. แกไขคูมือนโยบายกรรมการบริหารเพื่อใหการสนับสนุน coordinating Lions ในขอบเขต ที่กวางขวางขึ้น และใหตําแหนงดังกลาวเปนที่อางอิงถึงวาเปน “country advisor” 7. แกไขคูมือนโยบายกรรมการบริหารโดยใหนับวา Global Action Team และตําแหนงผู ประสานงานมูลนิธิฯเปนตําแหนงที่เปนทางการของแบบมาตรฐานธรรมนูญและขอบังคับ ของสโมสร แบบมาตรฐานธรรมนูญและขอบังคับภาค และแบบมาตรฐานธรรมนูญและ ขอบังคับภาครวม

|20| วารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310


คณะกรรมการดําเนินงานการเงินและสํานักงานใหญ

1. อนุมตั ใิ หแกไขถอยแถลงนโยบายการลงทุน โดยใหสะทอนถึง combined weight ของดัชนี Russell 3000, MSCI ACWI exUS และ UBS Real Estate Investor เทากับรอยละ 63 โดยใช benchmark เดียวกับดัชนี MSCI ACWI 2. อนุมัติการคาดการณไตรมาสที่ 4 ประจําป 2560 ที่สะทอนการขาดดุล 3. อนุมัติงบประมาณขั้นสุดทายสําหรับปงบประมาณ 2561 ที่สะทอนการขาดดุลคิดเปนเงิน จํานวน10,250,358 เหรียญสหรัฐ 4. อนุมัติใหจัดตั้งคณะกรรมการของกรรมการอํานวยการไลออนสสากล .S. Hora กรรมการ อํานวยการไลออนสสากล Vijay Kumar Raju เหรัญญิก Catie Rizzo และเจาหนาทีบ่ ริหาร ISAMME Dr. Neville Mehta ใหมีอํานาจในการตอรอง ขอตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง สําหรับเลขาธิการ ISSAME ในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย คณะกรรมการจะมีอํานาจในการ อนุ มั ติ ก ารจั ด ซื้ อ สิ น ทรั พ ย ดั ง กล า วเมื่ อ ได รั บ การยื น ยั น ราคาตามที่ ต  อ รองขั้ น สุ ด ท า ย รวมไปถึงกฎระเบียบและขอกําหนดเกี่ยวกับภาษี 5. ยายบทที่ 21 ยอหนา B ของคูมือนโยบายกรรมการบริหารไปบท 23 หัวขอ Area Forums 6. แกไขบทที่ 21 ของคูมือนโยบายกรรมการบริหารโดยลบถอยคําที่มีอยูทั้งหมด และแทนที่ ดวยถอยคําที่อยูใน Exhibit A

คณะกรรมการพัฒนาความเปนผูนํา

1. ทบทวนความคืบหนาของหลักสูตรผูนํา ความริเริ่มใหมๆ และแผนการปรับปรุงแกไข ตางๆ และทําใหสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคประจําปของคณะกรรมการ และ ระบุเรื่องที่ตองไดรับการปรับปรุงแกไขโดยอาศัยกลยุทธในการวิจัยและการวิเคราะห

คณะกรรมการวางแผนระยะยาว

1. ใหแตงตั้ง LCI Forward Project Team ที่ประกอบดวยสมาชิกไลออนสจํานวน 5 คน ขึ้นอีกครั้งในป 2560-2561 เพื่อทํางานรวมกับเจาหนาที่ในการนําแผนกลยุทธของสมาคม ซึ่งก็คือ LCI Forward ไปดําเนินการใหสําเร็จ

ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

|21|


คณะกรรมการพัฒนาสมาชิกภาพ

1. อนุมัติ Global Action Team ใหมโดยใหปฏิบัติงานตามที่ระบุไวใน Exhibit B. 2. อนุมตั ิใหจัดทํานโยบายคณะกรรมการ GAT ใหมในบทที่ 24

คณะกรรมการสื่อสารการตลาด

1. อนุมัติการขอรับเงินชวยเหลือ centennial PR จากภาครวมและภาคเดี่ยวจํานวน 3 คํารอง

คณะกรรมการกิจกรรมบริการ

1. 2. 3. 4.

มอบรางวัล Leos of the Year ประจําป 2559-2560 เพิ่มผูแทนใหมใน Leo Club Program Advisory Panel ปรับรายละเอียดในบทที่ 2 เพื่อสะทอนถึงแนวปฏิบัติในปจจุบัน ปรับรายละเอียดในบทที่ 13 เพื่อสะทอนถึงแนวปฏิบัติในปจจุบัน

For more information on any of the above resolutions, please refer to the LCI Web site at www.lionsclubs.org or contact the International Office at 630-571-5466. หากตองการขอมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับขอยุติใดๆในขางตน โปรดเขาไปยังเว็บไซตแอลซีไอ ที่ www.lionsclubs.org หรือติดตอสํานักงานสากลที่หมายเลข 630-571-5466

|22| วารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310


Resolutions Committee Meeting November 19, 2017 10.00-11.00 am. Tainan, Taiwan

สรุปขอยุตกิ ารประชุมโอซีล ครัง้ ที่ 56 ณ เมือง Tainan, สาธารณรัฐไตหวัน สมาชิกทีเ่ ขาประชุม D303 MD300 MD301 MD308 MD310 MD354-356 MD330-337 D204

Past District Governor Council Chairperson Council Chairperson Council Chairperson Council Chairperson Past Council Chairperson Council Chairperson District Governor

Dr.Timothy S.C.Teoh Wen-Pin Chiu George Ong Tan William Seng Lee Tan Wattana Pongmanavuth Hong-Soon Jun Masaaki Yamada Arturo Navarro

ประธานคณะกรรมการ : อดีตกรรมการอํานวยการไลออนสสากล Pei Jen Chen ที่ปรึกษา: อดีตกรรมการอํานวยการไลออนสสากล Ryuichi Goto เลขานุการคณะกรรมการ: อดีตผูว า การภาค Tio Valentine คณะกรรมการรับและเสนอขอยุติการประชุมโอซีล ครัง้ ที่ 56 มีดังตอไปนี้ ขอยุตทิ ี่ 1 ขอชื่นชมและขอบคุณสําหรับความรวมมืออยางเต็มที่ ที่ทานมอบใหแกการประชุมโอซีล ครั้งที่ 56 โดย:1. ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐไตหวัน Ms Ing-Wen Tsai 2. ผูวาการแหงนครเกาเซียง Ms Ju Chen 3. รักษาการผูวาการแหงนครไตหวัน Mr. Meng Yan Chan 4. นายกสโมสรไลออนสสากล Dr. Naresh Aggarwal และ ภริยา 5. นายกสโมสรไลออนสสากลเพิ่งผานพน Chancellor Bob Corlew 6. อุปนายกไลออนสสากลคนที่ 1 Gudrun Vngvadottir and Gentleman 7. อุปนายกไลออนสสากลคนที่ 2 Jun Yul Choi และภริยา 8. กรรมการอํานวยการไลออนสสากล: Magnet Lin, Yasuhisa Nakamura, Jaepung Yoo, Doo-Hoon Ahn, Datuk Dr. Naga, Yoshio Satoh 9. อดีตนายกสโมสรไลออนสสากล Dr. Jitsuhiro Yamada, Dr. Tae-Sup Lee และ Kajit Habanananda 10. ผูสมัครกรรมการอํานวยการไลออนสสากล PDG Liao-Chuan Huang, PDG Schoichi Anzawa, PCC Jong-Seok Kim ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

|23|


ขอยุตทิ ี่ 2 ขอรับรองและชื่นชม คณะบุคคลตอไปนี้ สําหรับการอุทิศตน ตอการประชุมโอซีล ครั้งที่ 56 1. ประธานจัดการประชุมโอซีล, PDG Carl Cho และภริยา 2. ประธานคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ID Magnet Lin 3. คณะกรรมการจัดการประชุม และคณะอนุกรรมการ ขอยุตทิ ี่ 3 ขอชื่นชมและขอบคุณไลออนสและคูสมรส และเพื่อน ๆ ทุกคน สําหรับการเขารวมประชุมและ สนับสนุนการประชุมโอซีล ครั้งที่ 56 ขอยุตทิ ี่ 4 ขอชื่นชมและขอบคุณดวยใจจริง ตอผูสนับสนุนตอไปนี้ ที่ทําใหการประชุมเกิดความสําเร็จ 1. กรมการเศรษฐกิจ 2. ชองวาเทเลคอม 3. ธนาคารออมสินแหงไตหวัน 4. ธนาคารพาณิชยหัวหนาน 5. ธนาคารพาณิชย ชาง ฮวา 6. ธนาคารธุรกิจไตหวัน 7. ตัวแทนเกษตรกรรมและอาหาร สาขาเกษตรกรรม 8. น้ําแร (บริษัท ไชน ยี่ เอ็นเตอรไพรส จํากัด) 9. Feeling 18 Chocolate workshop ขอยุตทิ ี่ 5 การลงนามรับรองขอความตอไปนี้ ที่ไดรับอนุมัติ และนําไปใช 1. การประชุมโอซีลครั้งที่ 57 ใหจัดโดย China Council of Lions Clubs of Hainan, China. 2. การประมูลเปนเจาภาพจัดการประชุมครั้งที่ 58 ไดรับการตัดสินแลว ไดแกเมืองฮิโรชิมา สวนการยืนยันวันที่ประชุม จะถูกกําหนด ระหวางการประชุมครั้งแรกของการประชุมเตรียมการ ครั้งที่ 57 ในเดือนกุมภาพันธ 2561 3. การเปนเจาภาพจัดการประชุมโอซีลครั้งที่ 59 ไดรับการตัดสิน คือจังหวัดเจจู เกาหลี 4. การเสนอขอแกไขขอบังคับ: คณะกรรมการดําเนินการโอซีล(The OSEAL Standing Committee) ให มีชื่อใหมเปน (OSEAL Executive Committee) (OEC) คณะกรรมการบริหารโอซีล (OEC) ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไปนั้น ไดรับการอนุมัติอยางเปนเอกฉันท 5. ผูมีรายนามดังตอไปนี้ ไดรับการลงนามรับรอง ณ ที่นี้ ในฐานะเปนผูสมัครตําแหนงกรรมการอํานวยการ ไลออนสสากล (ป 2561-2563) 5.1 PDG Richard Huang - MD300 5.2 PDG Shoichi Anzawa - MD332 5.3 PCC Jong Seok Kim - MD355 6. โอซีล มีมติเปนเอกฉันท รับรอง PID Brian S.Sheehan – MD 5 M ในฐานะผูสมัครตําแหนงอุปนายก ไลออนสสากล คนที่ 3 ณ การประชุมใหญไลออนสสากล ประจําป 2561 7. การเปนเจาภาพสําหรับการประชุมโอซีล ครั้งที่ 60 ในป 2564 นั้น ขณะนี้เปดใหยื่นซองประมูลแลว ตั้งแตวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2561

|24| วารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310


56th OSEAL Forum Resolution Committee Meeting th Resolution Committee Meeting 56 OSEAL Forum 19 November, 2017 10.00-11.00 a.m. 19th November, a.m.Hotel Room2017 Berlin,10.00-11.00 Tayih Landis Room Berlin, Tayih Landis Hotel Tainan, TAIWAN Tainan, TAIWAN th

การลงมติ ขอยุติ ไดลงนามเปนพยานโดยสมาชิกคณะกรรมการลงมติ ของการประชุมโอซีล ครั้งที่ 56 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

HONG KONG TAIWAN PHILLIPPINES MALAYSIA THAILAND KOREA JAPAN GUAM

MD 303 MD 300 MD 301 MD 308 MD 310 MD 354-356 MD 300-337 D 204

Dr.Timothy S.C. Teoh Wen-Pin Chiu George Ong Tan William Seng Lee Tan Wattana Pongmanavuth Hong-Soon Jun Masaaki Yamada Arturo Navarro

PID Pei-Jen Chen Resolution Committee Chairperson

ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

|25|


การรวมประชุม

Oseal Forum ครัง้ ที่ 56 ระหวางวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2560 ณ เมือง Tinanสาธารณรัฐไตหวัน โดย สโมสรไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย ปบริหาร 2560-2561

NOV.16.2017 เจาภาพใหการตอนรับคณะกรรมการบริหารสภาฯที่ Taoyuan Airport

Nov.17.2017 15:00-16:00 Resolution Committee Preliminary Meeting

NOV.19.2017.10:00-11:00 Resolution Committee Meeting

บันทึกภาพกับ นายกไลออนสสากล Dr. Naresh Aggarwal

|26| วารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310


กรรมการบริหารสภาฯ บันทึกภาพรวมกับ อดีตนายกไลออนสสากล ร,อ. ขจิต หัพนานนท และอดีตกรรมการอํานวย การไลออนสสากล PID พงศศกั ดิ์ เกตุส วัสดิวงศ PID สมศักดิ์ โลหวิสุทธิ์

จากซายไปขวา ผูวาการภาค 310 A 2ไลออน ปริญญา ออนเอี่ยม ผูวาการภาค 310 A1 ไลออน อุฬาร ชูศิริ ผูวาการภาค 310 C ไลออน สุภา มานะธัญญา ประธานสภาฯ ไลออน วัฒนา พงศมานะวุฒิ ผูวาการภาค 310 E ไลออนเทพวรรณ มาประเสริฐ ผูวาการภาค 310 D ไลออน มงคล ธนปยานนท ผูวาการภาค 310 B ไลออนร.ท.สมมาตร ออนวงศ

การประชุมและสัมมนา TheOseal Forum ครัง้ ที่ 56 ระหวางวันที่ 17-20 พ.ย.2560 ณ เมือง Tainan. Taiwan. ระหวาง นายกไลออนสสากล, อุปนายกไลออนสสากลคนที่ 1และคนที่ 2 ,อดีตนายกไลออนสสากล , กรรมการ อํานวยการไลออนสสากล , ประธานสภาผูวาการไลออนสสากลภาครวมของ ประเทศตางๆ , ผูวาการไลออนส สากลภาคตางๆ และอดีตกรรมการไลออนสสากล ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

|27|


พิธีเปดการประชุม The Oseal Forum ครั้งที่ 56

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.15 น. ณ Kaohsiung Arena .Taiwan.

|28| วารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310


ประธานสภาฯ รับธงการประชุม The Oseal Forum ครั้งที่ 56 จาก ประธาน จัดงาน Carl Chou และนายกไลออนส สากล

สมาชิกไลออนสในประเทศไทยรวมการประชุม The Oseal Forum ครั้งที่ 56

คณะสมาชิกสโมสรไลออนสสากลภาค 310 บี รวมประชุม The Oseal Forum ครัง้ ที่ 56 วันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศ สาธารณรัฐไตหวัน

ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

|29|


NEW

ขาว 6 ทิศ ปนี้เปนปฉลอง 100 ป ไลออนส สากล สโมสรไลออนสทวั่ โลกมีกจิ กรรม ตอเนื่องคือกิจกรรม 100 ป ไดแก กิจกรรมดานสายตา ดานเยาวชน ดานอาหาร ดานสิ่งแวดลอมละเพิ่ม กิจกรรมโรค เบาหวานมาอีก 1 กิจกรรม สําหรับการ เพิ่ ม สมาชิ ก ของสโมสรไลออนส ใ น ประเทศไทยเปนที่นายินดีที่สามารถเพิ่ม สมาชิกไดทะลุ 8,000 คน เปนครั้งแรก ในรอบหลายป ขอตอนรับสมาชิกสโมสรนองใหมใน ปนี้ที่มีการกอตั้งขึ้นหลายสโมสรซึ่งถือวา ทุกทานเปนสมาชิกและสโมสรฉลอง ครบ รอบ 100 ป ไดแก 1. สโมสรไลออนส เซ็นเทนเนียล เพชรรัชดา 4k8 310 ภาค 310 เอ 1 2. สโมสรไลออนส เชี ย งใหม เซ็นเทนเนียล ภาค 310เอ 3. ส โ ม ส ร ไ ล อ อ น ส  อ  อ น นุ ช ลาดกระบัง ภาค 310 เอ 2 4. สโมสรไลออนสตรังซิตี้ ภาค 310 บี 5. สโมสรไลออนส เ ซ็ น เทนเนี ย ล คุระบุรี พังงา ภาค 310 บี 6. สโมสรไลออนสบางบอน 2017 กรุงเทพ ภาค 310 ดี 7. สโมสรไลออนส ส ยามเซ็ น เทน เนียลกรุงเทพ ภาค 310 ดี 8. สโมสรไลออนส วั ฒ นา 2017 กรุงเทพ ภาค 310 ดี 9. สโมสรไลออนสมหานครเซ็นเทน เนียลกรุงเทพ ภาค 310 ดี 14. สโมสรลีโอเทคโนโลยี่ราชมงคลพระนคร ภาค 310 ดี 10. สโมสรไลออนส เ ซนเทนเนี ย ล 15. สโมสรลีโอสะเดา ภาค 310 บี ชายทะเล กรุงเทพ ภาค310อี 11. สโมสรไลออนส เ ซนเทนเนี ย ล ปนี้จึงจะมีการกอตั้ง 13 สโมสรไลออนส 2 สโมสรลีโอ (ณ ปจจุบันมี ปญญาอินทรา กรุงเทพ ภาค310อี 12. สโมสรไลออนส เ ซนเทนเนี ย ล การกอตั้งไปแลว 7 สโมสร) สมาชิกไลออนสไทยมีจํานวน 8,051 คน เพิ่มจํานวน 650 คน และลา วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพ ภาค310อี 13. สโมสรไลออนส เ ซนเทนเนี ย ล ออก 288 คน ทําใหมีสมาชิกเพิ่ม 362 คน และไลออนสมีสมาชิกทั่วโลก 1,439,047 คน ( จากรายงานของ LCI ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560) ชยางกูร เมืองอุบล ภาค310อี

|30| วารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310


ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

|31|


SERVICE LION A1 สโมสรไลออนสแหงกรุงเทพ (โฮทส) ในพระบรมราชูปถัมภ กิจกรรมเลีย้ งอาหารกลางวัน และมอบเครื่ อ งอุ ป โภค บริโภค วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ศูนยสงเสริมและ พัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการ ซํา้ ซอน บานรืน่ สุข อ.บานนา จ.นครนายก

สโมสรไลออนสแหงกรุงเทพในพระบรมราชูปถัมภและ สโมสรไลออนสเมืองมีนถิ่นทองกรุงเทพ จัดกิจกรรม วันไลออนสสากลบริการมอบแวนสายตาใหนักเรียนใน วันอาทิตยที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเขตการเดินรถ ที่ 2 ของ ข.ส.ม.ก.

สโมสรไลออนสดอนเมืองกรุงเทพ วันที่ 14-16 ตุลาคม 2560 ทํากิจกรรม Legacy โดยมอบโตะหินออน ใหกับ ประชาชน ในชุ ม ชนวั ด ป า สนามไชย เพื่ อ ใช เ ป น สาธารณประโยชน และสรางหลังคากันแดดพรอมเทพืน้ ปูน ที่ วั ด ป า สนามชั ย จ.ร อ ยเอ็ ด และแวะไปมอบขนม นํ้าหวานใหเด็ก ๆ ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานสวนจิก

|32| วารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310

สโมสรไลออนสดอนเมืองกรุงเทพ โดยนายก ไลออน ศิริวรรณ ศักดาประยูร ไลออน ขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร (อดี ต นายกและที่ ป รึ ก ษา) ร ว มกั บ มู ล นิ ธิ อ นุ เ คราะห คนหูหนวกในพระบรมราชินปู ถัมป นําแวนสายตามามอบ ให แ ก ผู  สู ง อายุ แ ละคนหู ห นวกที่ ร.ร เศรษฐเสถี ย ร เนือ่ งในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สนับสนุน 20,000 บาท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560


LION A1

10 พฤษจิกายน 60 กิจกรรมมอบอาคารเรือนพยาบาล เพชรนครพิงค มูลคา 5 แสนบาท ใหกบั โรงเรียนสองแคววิทยาคม อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม

8 ตุลาคม วันไลออนสสากล บริหารประชาชนพิทักษสายตา (SF) มอบแวนตา 200 คน ณ ลานทาแพ

สโมสรไดทาํ กิจกรรมรวมกับ Sight First ชวยเหลือคนตาบอดฐานะยากจนในโครงการ “ไมเทาขาวโลก” Whil Cane Safety Day 15 October ไดมอบไมเทาขาว และมอบถุงยังชีพแกคนตาบอด 14 คน ณ ลานอเนกประสงค ทาแพ เวลา 10.00 - 13.00 น. (Other disaster Preparedness & relief) คาใชจายกิจกรรม 12,000 บาท ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

|33|


LION A1 3 ธค 60 กิ จ กรรมพั ฒ นา คุณภาพชีวิตชุมชนบานแม โปรง แจกแผนพับ บรรยายให ความรูเ รือ่ งโรคหู , มอบผาหม 300 ผืน, มอบมุงปองกันไข เลื อ ดออก 300 หลั ง เลี้ ย ง อาหารกลางวัน แกประชาชน จํานวน 300 ทาน พรอมกับ มอบรถวีลแชรแกผูพิการ 1 คัน 5,000 บาท

4 ธค 60 ไลออน พอ.มณี, เลดี้ ขจีพันธ สมาชิกสโมสรไลออนสเชียงใหมนครพิงค จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหาร ขนม มอบมุง แจกแผนพับ ใหความรูเรื่องโรคมะเร็งในเด็ก แกเด็กสถานรับเลี้ยงกอนวัยเรียน อ.สันกําแพง จํานวน 30 คน คาใชจาย 15,500 บาท

5 ธค 60 สโมสรไลออนสเชียงใหมนครพิงค มอบเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ขนมปง และของวาง แกประชาชน ที่มาบริจาคโลหิต เพื่อถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน วันคลายวันพระราชสมภพ วันพอแหงชาติ เปนเงิน 7000 บาท

7 ตุลาคม 2560 วันไลออนสสากลบริการ มอบทุนการศึกษา, แจกแผนพับโรคมะเร็งในเด็ก, เลี้ยงอาหารกลางวัน 56,200 บาท

|34| วารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310


LION A1 วั น ที่ 18 กรกฎาคม 2560 สโมสรไลออนส เ ชี ย งใหม นครพิ ง ค และไลออนส ต  า ง สโมสรฯ จํ า นวน 50 ท า น เปนเจาภาพในการบําเพ็ญกุศล ถวายพระบรมศพ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ พระที่นั่ง ดุสิตมหา ปราสาท กรุงเทพฯ ถวายเงินบํา เพ็ญพระราชกุศล 200,000 บาท

ไลออน อรรณพ วิทยะสิรินันท มอบเงิน วันที่ 12 สิงหาคม สโมสรไลออนสเชียงใหมนครพิงค มอบเงิน 2,000 บาท สนับสนุนการกิจกรรมสอบแขงขันตอบ สําหรับเลี้ยงอาหารกลางวัน แกผูมาบริจาคเลือด เพื่อเทิดพระเกียรติ คําถามสารานุกรมไทยฯ สําหรับเยาวชน สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแมแหงชาติ ครั้งที่ 23/2560 50,000 บาท

26 กันยายน 60 สโมสรไลออนสเชียงใหมนครพิงค จัดกิจกรรมโครงการ Masterpiece พัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส งู อายุ แจกแผนพับโรคเบาหวาน มอบแวนสายตา , มอบมุง ปองกันโรคไขเลือดออก, ตอตานยาเสพติดในชุมชน และเลีย้ งอาหาร กลางวัน ขนม ไอศกรีม นํา้ ดืม่ สะอาด แกผสู งู อายุ ชุมชนบานแมโปรง จํานวน 60 คน คาใชจา ยในโครงการ 33,300 บาท 26 กันยายน 60 สโมสรไลออนสเชียงใหม นครพิงค จัดกิจกรรมโครงการ Masterpiece มอบอุปกรณกีฬา ตอตาน ยาเสพติ ด ในโรงเรี ย น และมอบมุ  ง ปองกันโรคไขเลือดออก แกนักเรียน คุณครู โรงเรียนแมโปงประชาสามัคคี จํานวน 160 คน คาใชจายในโครงการ 56,090 บาท ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

|35|


LION A2

สโมสรไลออนส วังใหม กรุงเทพ ภาค310-เอ 2 กจิกรรม บรรเทาผูหิวโหย ไดมอบสิ่งของเครื่องใชอุปโภค-บริโภค และเลีย้ งอาหารกลางวัน ณ.สถาบันกัลยาณราชนครินทร (นิติจิตเวช) วันพุธที่ 26กรกฦาคม2560 สโมสรไลออนสออนนุช-ลาดกระบัง กรุงเทพ มอบทุน การศึกษา อุปกรณการเรียน เสือ้ ผาถุงเทา ขนมแกเด็ก ๆ รร.ชุมชนบานแมฮี้

สโมสรไลออนสเชียงของ เชียงราย มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ใหเด็กชาวเขาที่มาอาศัยอยูวัดทุงงิ้วเพื่อเรียน หนังสือ...เนื่องในวันไลออนสบริการ

สโมสรไลออนสนครเชียงราย นําโดย ไลออน หลีจู มา ตระกูล นายกสมโมสรและสมาชิกรวมกิจกรรมวันไลออนส บริการ โดยการแจกชุดวอรมนักเรียน, ชุดกีฬา, ถุงเทา รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศครีม ใหนักเรียน โรงเรียนบานผาขวางวิทยา ต.แมยาว อ.เมือง จ.เชียงราย เมือ่ วันอาทิตยที่ 22 ตุลาคม 2560 โดยมีนกั เรียนเขารวม กิจกรรมทั้งหมด 160 คน

|36| วารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310

สโมสรไลออนสปากนํ้าโพ นครสวรรค จัดกิจกรรมวัน ไลออนสบริการ และเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปไลออนส สากล บริการตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต เจาะเลือด ตรวจเบาหวาน โดยทีมแพทยผูเชี่ยวชาญ ตรวจวัดแวน สายตาแกผูสูงอายุ มอบรถเข็นผูปวยแกผูทุพพลภาพ มอบอุ ป กรณ กี ฬ าแก เ ยาวชนและบริ ก ารอาหารเช า อาหารกลางวันแกคนในชุมชน ณ ชุมชนวิมานลอย อ.เมือง จ.นครสวรรค


LION A2

สโมสรไลออนสสองแคว พิษณุโลก ไดทํากิจกรรม ไลออนสเดย วันที่ 8 ตุลาคม 2560 โดยเลีย้ งอาหารกลางวัน และนมกลองและของเลนใหกับเด็กๆๆๆ จํานวน 90 คน พรอมมอบหนังสือเขาหอสมุดโรงเรียนวัดแตน โดยมีทา น ผอ.ไลออนโสพล เขียวแตม ผูอ าํ นวยการโรงเรียนเปนผูร บั มอบ

สโมสรไลออนสลาํ นารายณ ลพบุรี นําโดยนายกสโมสร ล.เรณู วิรัชพินทุ เยี่ยมผูปวย มอบเงิน และขอองใชให ผูปวย 5 รายๆละ 500 บาท ที่หนองปลาไหล วันที่ 13 กันยายน 2560

สโมสรไลออนสเมืองพระบางนครสวรรค รวมกับโรง พยาบาลปากนํ้าโพ ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ตําบล ทาตะโก ใหคําแนะนําเกี่ยวกับโรคเบาหวานจัดตรวจหา นํา้ ตาลในเลือดแนะนําการปองกันและดูแลสุขภาพเกีย่ วกับ โรคเบาหวาน ไดรบั ความสนใจจากประชาชนจํานวนมาก

สโมสรไลออนสโคกสําโรงลพบุรี ไดจัดมอบ สิ่งของ ถุงยังชีพ จํานวน 210 ถุง ,จักรยาน จํานวน 101 คัน, แวนสายตา,ใหบริการตรวจสุขภาพ,ตัดผมฟรี ใหกับ ประชาชนในชุมชน วันไลออนสเดย ที่ อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี วันที่ 12 ต.ค.60

ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

|37|


LION A2

สโมสรไลออนสหทัยราษฎร กรุงเทพ จัดกิจกรรมสิง่ แวดลอม เนือ่ งในวันอนุรกั ษ และพัฒนาแมนาํ้ คูคลองแหงชาติ โดยจัดโครงการอนุรกั ษ และพัฒนาแมนาํ้ คูคลองแหงชาติ ตอน คลองแสนแสบกับวิถชี วี ติ ชุมชนดานอาหารปลอดภัย

สโมสรไลลอนสบรรทัดทอง กรุงเทพ ภาค 310-เอ2 ทํากิจกรรม legacy project มอบตูนํ้าดื่ม โตะและเกาอี้ สําหรับทานอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดลาดทางหลวงโพธิ์ทอง จ.นนทบุรี ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมของสโมสรพลับพลาไชย กรุงเทพ ในวันเสารที่ 23 กย. 2560 เวลา 9:30 น. ที่ รร. วิมุติวิทยา ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ. กาญจนบุรี ในการสงมอบหองตัดผมแก โรงเรียนตามนโยบายมอบหองอบรมแก ชุมชนใน โครงการ Centennial การมอบ ทุ น การศึ ก ษา และเงิ น ช ว ยค า รั ก ษา พยาบาลเด็ ก ป ว ยโรคมะเร็ ง การเลี้ ย ง อาหารกลางวัน แจกอุปกรณการเรียน และ นมและขนม และกิ จ กรรมสั น ทนาการ ตางๆ แกนักเรียน

|38| วารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310


LION A2

สโมสรไลออนสไมตรีจติ กรุงเทพ กิจกรรมวันไลออนส วันที่ 8 ตุลาคม 2560 ทางสโมสรไดรวมทํากิจกรรม และบริจาคนํา้ มันพืช

สโมสรไลออนสสี่แคว นครสวรรค แจกถุงยังชีพชวย เหลือผูประสบอุทกภัยที่หมู 7 ต.เกรียงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค เมื่อวันที่23ตุลาคม 2560 เมื่อวันที่23 ตุลาคม 2560

สโมสรไลออนสสี่แคว นครสวรรค กิจกรรมรณรงคโรค เบาหวาน มีการเจาะตรวจเลือดและมีแพทยมาบรรยาย ใหความรูเ กีย่ วกับโรคเบาหวาน เมือ่ วันที9่ ตุลาคม 2560 ที่อุทยานสวรรค

สโมสรไลออนสสแี่ คว นครสวรรค แจกถุงยังชีพชวยเหลือผูป ระสบอุทกภัยทีห่ มู7 ต.เกรียงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค เมื่อวันที่23ตุลาคม 2560 เมื่อวันที่23 ตุลาคม 2560 ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

|39|


LION B สโมสรไลออนส เ ขาหลั ก อั น ดามั น รวมกันทํากิจกรรมการรณรงคปอ งกัน มะเร็งในเด็ก ใหกับเด็ชายอายุ 1 ป 6 เดือน ซึ่งเปนมะเร็งตาขวาผาตัดเอา ลูกตาออกแลว มะเร็งลามไปขางซาย อยูในระหวางการรักษาดวยคีโม ตอง ใชเงินจํานวนมากในการรักษา สโมสร มอบเงินให 15,000 บาท สมาชิก สมทบ 5,000 บาท รวม 20,000 บาท พรอมกันนี้ ไลออนนายแพทยชูศักดิ์ ติดตอประสานงานทางราชการเขา ช ว ยเหลื อ ด ว ย มี ส มาชิ ก ร ว มทํ า กิจกรรม จํานวน 9 คน ใชเวลาชั่วโมง ไลออนส 18 ชั่วโมง

25 กันยายน 2560 สโมสรไลออนสชมุ พรทรายรี รวมเลีย้ ง อาหารกลางวัน มีขาวหมกไกและไอศครีม มอบทุน การศึกษา จํานวน 10 ทุนๆละ1,000 บาท มอบถุงเทา จํานวน 29 โหลๆ ละ240บาทรวมเปน เงินทัง้ สิน้ 22,460 บาท แกนักเรียนโรงเรียนชุมชนบานคุริง อ.ทาแซะ จ.ชุมพรมีสมาชิกไปรวมกิจกรรม 7 คนใชเวลา 4 ชั่วโมง

|40| วารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310

สโมสรไลออนสตรัง และศรีตรัง จัดกิจกรรมอนุรักษ สิง่ แวดลอม พัฒนาชายหาด ทําบุญ ถวายเปนพระราชกุศล แดในหลวง ร.9 และเนือ่ งในวันไลออนสสากล 8 กย. 2560 ณ ทาเทียบเรือหาดปากเม็ง อ.สิเกา จ.ตรัง กิจกรรมวันไลออนสบริการวันที่ 8 ตุลาคม 2560 สโมสรลีโอสะเดารวมกับสโมสรไลออนส สะเดา และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล. หัวถนน บริการตรวจสุขภาพใหชุมชนเนื่องใน วั น ไลออนส บ ริ ก าร (ฟรี ) ตรวจวั ด ความดั น วั ด ส ว นสู ง ชั่ ง นํ้ า หนั ก และตรวจเบาหวาน ณ หน า ร า นนํ้ า ชาโกเคี ย ง(ตลาดสดสะเดา) อ.สะเดา จ.สงขลา มีประชาชนผูมารวมตรวจ 160 คน ไลออนส 5 คนลีโอ 8 คนรวมทั้งสิ้น 13 ค นเวลา 5 ชม. ชัว่ โมงไลออนสบริการ 65 ชม. จํานวนเงิน 5,000 บาท


LION B

8 ตุลาคม 2560 สโมสรไลออนสทงุ สง รวมกับราน ว.อรุณภัณฑทงุ สงและภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 11 จ.นครศรีฯ จัดกิจกรรมวันไลออนสบริการ รับบริจาคโลหิต เพื่อชวยชีวิตเพื่อนมนุษย ณ.ราน ว.อรุณภัณฑ ทุงสง อ.ทุงสง

สโมสรไลออนส เ มื อ งลิ ก อร ร ว มกั น ทํ า กิ จ กรรม CENTENNIAL..ปลูกปาชายเลน(PROTECTING OUR ENVIRONMENT) ณ ศูนยฝก อบรมและประสานงานเครือ ขายที่ 2 นครศรีธรรมราช ในวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยมีสมาชิกเขารวม 12 คน ใชเวลาในการทํากิจกรรม 5 ชั่วโมง ใชงบประมาณ 1,500 บาท วันที่ 5 ต.ค เวลา 14.00 น. - 16.00 น. สโมสรไลออนสศรีวชิ ยั พุนพิน ทํากิจกรรม มอบแว น สายตาให กั บ ผู  สู ง อายุ ของ ชมรมผู  สู ง อายุ บ  า นกรู ด อ.พุ น พิ น จ.สุ ร าษฎร ธ านี ใ นชื่ อ ว า . โครงการ ลูกหลานหวงใย ใสใจผูสูงอายุโดยมอบ แวนสายตาจํานวน 100 อัน. พรอมกัน นี้ไดเชิญผูเชี่ยวชาญบรรยายถึงการดูแล สุขภาพของผูสูงอายุ มีผูเขารับบริการ 300 คน ใชเวลาใหบริการ 2 ชั่วโมง จํานวนสมาชิกเขารวมกิจกรรม 5 ทาน ใชเวลาไลออนสบริการ 10 ชัว่ โมง พรอม กั น นี้ ไ ด ส นั บ สนุ น ให ทุ น การศึ ก ษา น.รโรงเรียนวัดประชาวงศาราม

7 ก.ย 2560 สโมสรไลออนสศรีวิชัยพุนพิน รวมกัน ทําความสะอาดใหสถานทีท่ อ งเทีย่ วสาธารณะ ชือ่ ปาตนนํา้ บานนํา้ ราด อ.คีรรี ฐั นิคมตําบลบานทําเนียบจ.สุราษฎรธานี และมอบอุกรณทําความสะอาดใหกับชุมชนบัานนํ้าราด สมาชิ ก ห า ท า นใช เ วลาไลออนส บ ริ ก าร 10 ชั่ ว โมง เปนรักษาสิ่งแวดลอม

ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

|41|


LION B

สโมสรไลออนสยะลา เขต6 วันที่ 24 ส.ค .2560 กิจกรรมมอบเสื้อผาใหศูนยคนชรา ณ .ศูนยคนชรา บานทักษิณ จังหวัดยะลา เวลา 8.00 น สมาชิกไลออนส 11 คน จํานวนผูรับบริการ 76 คน งบประมาณ 12000 บาท ใชเวลา 2 ชั่วโมง ชั่วโมงไลออนสบริการ 22 ชั่วโมง

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 สโมสรไลออนส สตรีสไุ หงโกลก ไดรว มทํากิจกรรม ทําความดีเพือ่ พอ มอบพัดลมจํานวน 15 เครือ่ ง เปนจํานวนเงิน 16,200 บาท ใหกบั วัดพระธาตุ วันที่ 15 พ.ย. 60 สโมสรใลออนสระนอง มอบแวนตา ภูเขาทอง อ.สุคิริน เวลาตั้งแต 09.00 - 11.00 น. รวมทํา ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนอุปนันทารามจํานวน 5 0อัน กิจกรรมจํานวน 2 ชั่วโมง กิจกรรมวันไลออนสสากล บริการ 8 ตค. สโมสรไลออนส ระนองและสโมสรไลออนส ระนองรัตนรังสรรค รวมจัด วั ด สายตาและตั ด แว น ให ประชาชนที่มีปญหาสายตา จํานวน 30 คน เงิน 10,500 บาท ตามโครงการพิ ทั ก ษ ดวงตา ใหแกประชาชน

|42| วารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310


LION B สโมสรไลออนสสธุ านี วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 13.00น มอบเงินสนับสนุน จั ด ซื้ อ อุ ป กรณ ป ระกอบรถสมล อ โยก สําหรับผูพิการ ซึ่งกลุมผูพิการจิตอาสา ไดรวมกันเพือ่ ประกอบรถเข็น รถสามลอโยก ใหกาํ ผูพ กิ ารยากจน ณ อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี สมาชิกรวมกิจกรรม 5 ทาน ใชชวั่ โมงทํางานไลออนส (จํานวน สมาชิก 5 ทาน 5 ชั่วโมง งบประมาณ สโมรสร 1,100 บาท เงินรวมบริจาค 3400 บาท รวมงบประมาณ 5,000 บาท

วันที1่ 5 กันยายน 2560 สโมสรไลออน ส ใ นจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ได แ ก สโมสรไลออนส น ครศรี ธ รรมราช สโมรไลออนสศรีนคร สโมสรไลออนส ทุงสงและสโมสรไลออนสเมืองลิกอร จั ด กิ จ กรรมออกหน ว ยทั น ตกรรม เคลือ่ นทีใ่ หบริการทีร่ ร.นบพิตาํ วิทยาคม ภายใตโครงการสุขภาพดีใตรม พระบารมี สโมสรไลออนส ห ลั ง สวน ชุ ม พรร ว ม โครงการประชารัฐรวมใจพัฒนาคลอง ตาโขง ม.7 ต.ขันเงิน (เดิม) รวมกับทหาร และนักเรียน คณะกิ่งกาชาด สํานักงาน พั ฒ นาและสิ่ ง เวดล อ มเทศบาลเมื อ ง หลังสวน

สโมสรไลออนสหาดใหญ สโมสรไลออนสสะเดา และสโมสรไลออนสหาดใหญฮารโมนี จัดกิจกรรมตรวจวัดสายตา ผูสูงอายุ ณ หองประชุมพลเอกเปรม ติณสูลานนท โรงพยาบาลสงขลา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

|43|


LION C

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 สโมสรไลออนสสากลภาค 310 ซี โดยประธานฝายวันไลออนสสากลบริการ ไลออน ณัฐจงกล นอมสูงเนิน จัดกิจกรรมเนือ่ งในวันไลออนสสากลบริการ (Lions Service Day) มอบทุนการศึกษาทุนละ 2,000 บาท จํานวน 200 ทุน และกิจกรรมการกุศลบริการประชาชนอีกรวม 7 กิจกรรม ณ สโมสร ปตอ. เกียกกาย กรุงเทพ

สโมสรไลออนสกรุงเทพ เจาพระยา มอบอุปกรณการเรียนการสอน, เครือ่ งเขียน ขนม เลีย้ งอาหารกลางวัน และปลูก ตนไม ณ โรงเรียนบานหวยคอม อ.นํา้ ปาด จ.อุตรดิตถ ในวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2560

เมื่อวันอาทิตยที่ 6 สิงหาคม 2560 สโมสรไลออนส นิมิตใหม กรุงเทพ รวมกิจกรรมผาตัดตาตอกระจก เฉลิมพระเกียรติ ที่สโมสรนายทหารปนใหญ พล.ปตอ. สีแ่ ยกเกียกกาย

|44| วารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. สมาชิกสโมสรไลออนสชลบุรี บางปลาสรอย มอบทุน การศึกษา ใหกบั นักเรียนโรงเรียนบานสวน (จัน่ อนุสรณ) ในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 จํานวน 35 ทุน


LION C

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. สมาชิกสโมสรไลออนสชลบุรี บางปลาสรอย ไดเขารวม กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติเดินตามรอยเทาพอสานตอเศรษฐกิจ พอเพียง รวมกับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 สโมสรไลออนสกรุงเทพ สุขุมวิท ทํากิจกรรมแจกขนม รักษาพระองคฯ ผูป กครอง ครู ชุมชน และผูน าํ ภาคสวน และเลี้ยงไอศครีมเด็กเล็กอนุบาล-ชั้นปรถมศึกษาปที่ 3 ตางๆ ซึ่งในกิจกรรมดังกลาวประกอบไปดวยพิธีถวาย จํานวน 300 คน พระพรชัยมงคล การปลูกขาวเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 สโมสรไลออนสพัทยา ตากสิน และสโมสรลีโอเมืองพัทยา รวมกับเมืองพัทยา จัดกิจกรรม ไลออนสรกั ษโลก รักษสงิ่ แวดลอม ณ ปาชายเลน นาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ระหวางวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 สโมสรไลออนสพทั ยา ตากสิน รวมกับสโมสรไลออนสในภูมิภาคที่ 4 และเปน ตัวแทนของมูลนิธิ ไลออนสสากล LCIF นําอาหารและ ของใช ที่ จํ า เป น ไปมอบให กั บ ผู  ป ระสบภั ย นํ้ า ท ว มที่ จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร

ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

|45|


LION C

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. สโมสรไลออนสกรุงเทพ แหลมทอง ไดนําขาวสารอาหารแหงและ ของอุปโภค นําไปชวยผูประสบภัยนํ้าทวม ทางภาคอีสาน ที่ไทยทีวีสีชอง 3

วันที่ 15 กันยายน 2560 สโมสรไลออนสอรัญประเทศ สระแกว พรอมดวยสมาชิก จัดกิจกรรมมอบเงิน 10,000 บาท ใหกับโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ต.ปาไร อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแกว และเลีย้ งอาหารกลางวัน ใหกับนักเรียนและคณะครู รวม 271 คน

วันที่ 9 กันยายน 2560 สโมสรไลออนสชลบุรี บางแสน รวมกับ สโมสรไลออนสในเขต 6 และเขต 7 ทํากิจกรรม สงเสริมสุขภาพ มีหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่, ตรวจคัด กรองเบาหวาน, วัดความดันโลหิต, กดจุดฝงเข็ม ฯลฯ แกนักเรียนและประชาชนทั่วไป ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี เมืองชล(MBAC) บางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 สโมสรไลออนสชลบุรี ศรีราชา รวมทํากิจกรรมใหความชวยเหลือโรงเรียนและเยาวชน สนับสนุนดานความรู สําหรับเยาวชน จัดหาหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ใหกับโรงเรียนในชุมชนที่ยัง ขาดแคลน ในพื้นที่ อ.ศรีราชา และทําพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ

|46| วารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310


LION C

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 สโมสรไลออนสกรุงเทพ สุพรรณหงส เขารวมกิจกรรมวันไลออนสสากลบริการ จัดกิจกรรม สโมสรไลออนสจันทบุรี และสโมสรไลออนสจันทบุรี ตรวจผิวหนังฟรีใหกับประชาชน ณ สโมสรนายทหาร เมื อ งจั น ท ทํ า กิ จ กรรมช ว ยเหลื อ บุ ค คลครอบครั ว ที่ ปนใหญ พล.ปตอ.เกียกกาย กรุงเทพ ดอยโอกาส รวมกับบริษทั CTV เคเบิล้ ทองถิน่ ใหความชวยเหลือ ผูย ากไรและผูพ กิ าร ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดจันทบุรี

วันที่ 8 ตุลาคม 2560 สโมสรไลออนสจันทบุรี และ สโมสรไลออนสจนั ทบุรี เมืองจันท ทํากิจกรรมเนือ่ งในวัน ไลออนสสากลบริการ มอบเครือ่ งใชสาํ หรับเด็กออน ใหกบั เด็กแรกเกิดทีเ่ กิดในวันที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ โรงพยาบาล พระปกเกลาจันทบุรี รวม 30 ชุด

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 สโมสรไลออนสชลบุรี บางแสน เขารวมกิจกรรมตรวจคัดกรองสายตา ตรวจวัดสายตา โดยจัดษุแพทย และมอบแวนสายตาสําหรับนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ -สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จํานวน 297 อัน จาก 18 โรงเรียน -สพป. สมุทรปราการ เขต 2 จํานวน 244 อัน จาก 28 โรงเรียน ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญใน อําเภอเมือง จังหวัด สมุทรปราการ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สโมสรไลออนสชลบุรี พนัสนิคม ทํากิจกรรม ดูดลางทอระบายนํ้าเขตตลาดทุงเหียง ตําบลหมอนนาง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อลดปญหานํ้าทวมขังตอชุมชน ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

|47|


LION D

กิจกรรมการแขงขันสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ครั้งที่ 23 การแขงขันแตงบทกลอนในสารานุกรมไทย และ การประกวดวาดภาพในสารานุกรมไทย ครัง้ ที่ 9 ระดับภาค 310 ดี ณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

กิจกรรมตรวจคัดกรองผาตัดตาตอกระจก ของสโมสรไลออนส อูทอง สุพรรณบุรี

ส.กรุงเทพอีสต รวมจัดกิจกรรมตรวจวัดสายตาประกอบแวน ส.กาญจนาภิเษก กรุงเทพ ทํากิจกรรมเนือ่ งในวันไลออนส และมอบแวนสายตาสั้นใหแกบุคลากร และนักเรียน สากลบริการ มอบสิง่ ของ วิลแชร บริการตัดผม ตรวจคัดกรอง สายตา ณ ชุมชนวาสนา ซ.เอกชัย 33 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห เขตจอมทอง กรุงเทพ

ส.กาญจนาภิเษก กรุงเทพ และ ส.วาสุกรี กรุงเทพ ทํากิจกรรมเยียวยาผูประสบภัย และปรับปรุงหองเรียน หองสมุดที่เสียหายจากภัยนํ้าทวม พรอมมอบสิ่งของขาวสารอาหารแหง ในพื้นที่จังหวัดนครพนม

|48| วารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310


LION D

ส.ดําเนินสะดวก ราชบุรี ทํากิจกรรมชวยเหลือผูปวยโรคเอดส ณ วัดพระบาทนํ้าพุ จังหวัดลพบุรี

รวมกิจกรรมปลูกตนไม มอบแวนสายตา มอบทุนการศึกษา เลีย้ งอาหารกลางวัน และมอบสิง่ ของตาง ๆ ในโครงการ CSC ณ วันเขาสูงแจมฟา อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี

ส.เทียนทะเล กรุงเทพ รวมกับ ส.สุขสวัสดิ์ กรุงเทพ และ ส.ธนบุรี และ ส.ธนบุรีรัตน สนับสนุนนักเรียนเขารวม ส.บางบอน 2017 กรุงเทพ นําสิง่ ของเครือ่ งอุปโภคบริโภค การแขงขันสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ครั้งที่ 23 ระดับพื้นที่กรุงเทพ ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในภาคอีสาน ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

|49|


LION D

ส.ทามวง กาญจนบุรี ทํากิจกรรมมอบทุนการศึกษา และ ส.นครคีรี เพชรบุรี ทํากิจกรรมชวยเหลือผูป ระสบอัคคีภยั เลี้ยงอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนวัดศรี ในเบือ้ งตน โดยนําขาวสารอาหารแหง สิง่ ของจําเปนตองใช สุวรรณาราม รวมทั้งเงินมอบใหกับผูประสบอัคคีภัย

ส.เพชรบุร,ี ส.นครคีรี เพชรบุร,ี ส.เมืองเพชร เพชรบุร,ี ส.ท า ยาง เพชรบุ รี , ส.เมื อ งชะอํ า เพชรบุ รี และ ส.นครหลวง กรุงเทพ ทํากิจกรรมมอบทุนการศึกษา ส.บานแหลม เพชรบุรี รวมเปดศูนยอุปกรณชวยเหลือ เลี้ ย งอาหารกลางวั น และมอบสิ่ ง ของให นั ก เรี ย น ดายกายวิภาคแกผูปวยโรคเบาหวาน และ ผูปวยทั่วไป ณ โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี ณ โรงเรียนวัดถอนสมอ จ.อางทอง

ส.บางบอน 2017 กรุงเทพ ทํากิจกรรมบริการชุมชน ส.บางขุนเทียน กรุงเทพ จัดกิจกรรมวันไลออนสสากล โดย มอบขาวสารอาหารแหง บริการซุมอาหารและ บริการ โดยบริการมอบแวนสายตา บริการซุมอาหาร เครื่องดื ่ม ณ ชุมชนวัดนอย เขตบางบอน กรุงเทพ ณ ชุมชนวัดนอย ถ.กํานันแมน เขตบางบอน กรุงเทพฯ

สโมสรไลออนสภาษีเจริญ กรุงเทพ รวมกิจกรรมปลูกตนไม สโมสรไลออนสบา นโปง ราชบุรี ทํากิจกรรมมอบสิง่ ของ ในโครงการกิจกรรม CSC ณ วันเขาสูงแจมฟา อ.ทามะกา เครือ่ งอุปโภค บริโภคชวยเหลือผูด อ ยโอกาส และผูพ กิ าร ในชุมชนวัดดอนกระเบื้อง อ.บานโปง จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี

|50| วารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310


LION D

ส.พระราม 9 ริเวอร กท. รวมกับ ส.พระนคร กรุงเทพ, ส. ทํากิจกรรมมอบทุนการศึกษาใหนกั เรียนทีเ่ รียนดีแต ขาดแคลนทุนทรัพย พรอมเลีย้ งอาหารกลางวันใหกบั นักเรียน ณ ชุนชนบานครูเชาว ใตสะพานพระราม 8 กรุงเทพ

สโมสรไลออนสเมืองเพชร โดย ไลออน จิตรขจี และ สมาชิก มอบเตียงพยาบาล และชุดนักเรียน และเลี้ยง อาหารกลางวัน ใหแกนักเรียนโรงเรียนดอนผิงแดง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ส.สมุทรสงคราม จัดกิจกรรมวันไลออนสสากลบริการ มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาใหเด็กนักเรียนในพื้นที่

ส.ราษฎรภักดี หัวหิน รวมกิจกรรมโครงการปลูกปาใน สโมสรไลออนสสมุทรสาคร มอบสารานุกรมไทยและทุน ใจคน ครั้งที่ 1 ณ อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติกสิรินธร พัฒนาการศึกษาแกโรงเรียนเทศบาลบานมหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาครโดย ล.ชวลิต ถาวรทวีวงษ นายกฯเปนผูม อบ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี และ ผวก.จังหวัดสมุทรสาครเปนผูร บั มอบ เมือ่ 4 กค.2560

สโมสรไลออนสสันติภาพ กรุงเทพ กิจกรรมมอบรถ กิจกรรมสนับสนุนนักเรียนเขารวมการแขงขันตอบคําถาม พยาบาลฉุกเฉินและอุปกรณกภู ยั ใหกบั หนวยกูภ ยั ตํารวจ สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ครัง้ ที่ 23 พืน้ ทีก่ รุงเทพ ณ โรงเรียนศึกษานารี ถ.ประชาธิปก กรุงเทพมหานคร ภูธร 191 จ.หนองคาย ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

|51|


LION D

ส.สวัสดี กรุงเทพ จัดกิจกรรมรวมเพาะตนกลาดอก ดาวเรือง เพือ่ ถวายเปนพระราชกุศลแดในหลวงรัชกาลที่ 9 กิจกรรมมอบแวนสายตาใหกับประชาชน ในโครงการ กิจกรรม CSC รวมกัน 40 สโมสร ณ วันเขาสูงแจมฟา อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ใหนกั เรียนเรียนดีแตขาดแคลน ทุนทรัพย ณ บานครูเชาว ใตสะพานพระราม 8

สโมสรไลออนสอัมรินทร ราชบุรี และ สโมสรไลออนส สวนหลวง กรุงเทพ ทํากิจกรรมมอบเครือ่ งคอมพิวเตอร ส.หลักเมืองราชบุรี ทํากิจกรรมแจกขาวสาร และเลีย้ ง อาหาร ใหกับประชาชนในชุมชน ณ วัดชองลม ราชบุรี ใหกับโรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐม จํานวน 60 ชุด

สโมสรไลออนส อัมรินทร ราชบุรี รวมพลังกับหลายสโมสรฯในจังหวัดราชบุรี ทํากิจกรรมเนือ่ งในวันไลออนสสากล บริการ โดยมอบขาวสารอาหารแหง เครื่องอุปโภคบริโภคใหกับประชาชนในชุมชน ณ หอประชาคมราชบุรี

|52| วารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310


LION E

สโมสรไลออนส เ ขาใหญ ป ากช อ ง มอบศาลาที่ พั ก ผูโดยสารเพื่อใหประชาชนไดใชประโยชน วันที่1 4 กรกฎาคม 2560 พิธีเปดหองสมุดสารานุกรม ไทย เเหงที่ 100 จัดสรางอาคารหองสมุดใหม โดยสโมสร ไลออนสดุสิตากรุงเทพ ภาค310-อี ดวยงบประมาณ 1,650,000 บาท ที่อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

สโมสรไลออนสบางเขน รวมกับสโมสรในกรุงเทพ ภาค 310 อี จัดกิจกรรม Sight for kids สโมสรไลออนสมหาสารคาม รวมใหบริการผูปวยที่มา คัดกรองสายตา พรอมทัง้ นําอาหารและเครือ่ งดืม่ มาบริการ

สโมสรไลออนสสรุ นารี สโมสรไลออนสทา วสุระ สโมสร ไลออนสมติ รภาพโคราช สโมสรไลออนสโคราช สโมสร ไลออนสราชสีมา รวมกับสาธารณะสุขจังหวัด นําเครือ่ งอุปโภค บริโภค ผาหม จํานวน 100 ผืน แปรงทําความสะอาดพืน้ นํา้ ยกทําความสะอาด ถังนํา้ มอบใหกบั ชาวบาน ณ บานไทย สามัคคี ต.หนองแวง และบานมะคางาม ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ จ.นครราชสีมา

สโมสรไลออนสสรุ นารี เขารวมกิจกรรมออกโรงทานโดย นําขาวกลอง จํานวน 100 กลอง นํ้าดื่ม จํานวน 30 โหล สติก๊ เกอรตดิ รถยนต 100 ดวง และหมวก จํานวน 100 ใบ แจกจายใหกับประชาชนที่มารับการตรวจสุขภาพฟน ขุดหินปูน และถอนฟน ในโครงการคลีนิคเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตําบลดานเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

|53|


LION E

สโมสรไลออนสวานรนิวาส มอบหนังสือสารานุกรมไทย สโมสรไลออนส วั ง สะพุ ง จั ด สอบสารานุ ก รมไทย สําหรับเยาวชน 1 ชุด ใหกบั โรงเรียนบานขาม ต.ขัวกาย ระดับจังหวัด อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

สโมสรไลออนสมุกดาหาร มอบสิ่งของแกผูยากไร

สโมสรไลออนสสรุ นารี สโมสรไลออนสทา วสุระ สโมสร ไลออนสโคราช รวมกับกรมปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ พรอมชาวบานหนองกก จัดกิจกรรมรวมกันปลูกปาในพืน้ ที่ ปาชุมชนบานหนองกก อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา และที่ สํานักงานปฏิบตั ธิ รรมมาราม พรอมแจกอาหารใหกบั ชาวบาน

สโมสรไลออนสอุดรธานีรวมกับผูวาการภาคไลออน เทพวรรณประธานภูมิภาคที่ 1 ไลออนคันธรสเเละ ประธานเขตสมจันทร. เยียวยา ประชาชน เสียหายจาก เหตุ ไ ฟไหม ชุ ม ชนหนองเตาเหล็ ก เขตเทศบาลเมื อ ง อุดรธานี เมื่อวันที่4พ.ย60 ที่ผานมา ทําใหไหมหมดทั้ง 5 หลังคาเรือน และไดรับความเสียหายอีก4หลังคาเรือน มอบที่นอน ผาหม นํ้าดื่ม รวมทั้งซื้อปูน

สโมสรไลออนสธานี กรุงเทพภาค310- อี. สนับสนุนสง เงินมาทํากิจกรรมปลอบขวัญนักเรียนเเละคุณครูโรงเรียน สโมสรไลออนสศรีสะเกษ มอบนมขนมของเลน ใหกับ บานนาราชควายอําเภอเมือง นครพนมมอบเครื่องกรอง นั ก เรี ย นเด็ ก เล็ ก โรงเรี ย นกํ า แพงวิ ท ยาคมอํ า เภอ นํ้าดื่มนํ้าเย็น. อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะ

|54| วารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310


LION E

กิจกรรมชวยเหลือผูประสบภัยในภาค อีสาน ภาค 310 อี

สโมสรไลออนสทา วสุระ มอบโตะเกาอี้ ใหเพือ่ การเรียน สโมสรไลออนสทา วสุระ มอบสิง่ เครือ่ งอุปโภคบริโภคให การสอน ของ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 กับประชาชานเนือ่ งในวันไลออนสสากลบริการ

สโมสรไลออนส สุรนารี และสมาชิกรวมมอบอาหารแหง ของใชประจําวัน ขนม ไอศรีมวอลล และโตะพรอมเกาอี้ จํานวน 30 ชุด ( 1 ชุดประกอบดวยโตะขาเหล็กพับ 1 ตัว เกาอี้ เบาะมีพนัก 2 ตัว) โดยมีทา นนันทวุธ แจมจิรารักษ ผูพ พิ ากษา หัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว ทานกรรณิการ วัชรินทร ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา

2561 สโมสรนําแวนสายตาจํานวน 500 อัน ถุงยังชีพ จํานวน 300 ชุด และนําคณะแพทยพยาบาลโรงพยาบาล รวมเจาะเลือดเพือ่ คัดกรองประชาชนและใหความรูเ กีย่ ว กับโรคเบาหวาน กับประชาชนทั่วไปกวา 300 คน ณ มูลนิธหิ ลักเสียงเซีย่ งตึง้ ถ.โยธา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

|55|


LION E

ศรีนครอุบล มอบสิ่งของให สโมสรไลออนส มหาสารคาม จัดกิจกรรม วันไลออนสสากล “LIONS สโมสรไลออนส กับประชาชนในวันไลออนสสากลบริการ SERVICE DAY” มอบ “รถวีลแชร” จํานวน 10คัน การแขงขันตอบคําถาม จากสารานุ ก รมไทย สําหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 23 (ระดั บ จั ง หวั ด ) มี นักเรียนระถมศึกษาตอน ปลาย จํ า นวน 83 ที ม ระดับมัยมศึกษาตอนตน จํ า นวน 63 ที ม พื้ น ที่ จังหวัดสกลนคร

สโมสรไลออนสสกลนคร ประธาน ภูมิภาคพรอมคณะกรรมการฯ ไดจดั กิจกรรมวันไลออนส บริการ ใหแกผูปวยเบาหวานและมะเรง 30 คน โดยมอบเงินชวยเหลือ คนละ 500 บาท พรอมแจก ขาว และอาหารกล อ ง 200 กล อ ง, ผาอเนกประสงค, เสือ้ ผา 100 ตัว, ปลากระปอง 340 กระปอง และ ถุงยังชีพมอบใหผูปวย จํานวน 70 ถุง

|56| วารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310


ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

|57|


|58| วารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310


ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

|59|


|60| วารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310


ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

|61|


|62| วารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310


ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

|63|


|64| วารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310


ฉบับที่ 2 (2560-2561) ตุลาคม – ธันวาคม 2560

|65|


สถิติที่ควรทราบ

สําหรับประเทศไทย ณ เดือนพฤศจิกายน 2560

สโมสรไลออนสในประเทศไทย ภาค 310-เอ 1

จํานวนสโมสร มีจํานวนสมาชิก ภาค 310-เอ 2 จํานวนสโมสร มีจํานวนสมาชิก ภาค 310-บี จํานวนสโมสร มีจํานวนสมาชิก ภาค 310-ซี จํานวนสโมสร มีจํานวนสมาชิก ภาค 310-ดี จํานวนสโมสร มีจํานวนสมาชิก ภาค 310-อี จํานวนสโมสร มีจํานวนสมาชิก รวมสโมสรไลออนสทั้งสิ้น 285 สโมสร มีสมาชิกทั้งสิ้น

สโมสรลีโอในประเทศไทย ภาค 310-เอ 1

จํานวนสโมสร มีจํานวนสมาชิก ภาค 310-เอ 2 จํานวนสโมสร มีจํานวนสมาชิก ภาค 310 บี จํานวนสโมสร มีจํานวนสมาชิก ภาค 310 ซี จํานวนสโมสร มีจํานวนสมาชิก ภาค 310 ดี จํานวนสโมสร มีจํานวนสมาชิก ภาค 310 อี จํานวนสโมสร มีจํานวนสมาชิก รวมสโมสรลีโอทั้งสิ้น 43 สโมสร มีสมาชิกทั้งสิ้น

บันทึกเพื่อทราบ

38 840 37 1,251 35 1,292 44 1,392 74 1,734 57 1,489

สโมสร คน สโมสร คน สโมสร คน สโมสร คน สโมสร คน สโมสร คน 7,998 คน 4 80 7 140 5 115 9 290 12 244 6 160

สโมสร คน สโมสร คน สโมสร คน สโมสร คน สโมสร คน สโมสร คน 1029 คน

ณ เดือนพฤศจิกายน 2560 มีสมาชิกไลออนสทั่วโลกจํานวน 1,438,523 คน ใน 45,918 สโมสร ใน 743 ภาค และใน 210 ประเทศ

การประชุมใหญประจําปไลออนสสากล 29 มิ.ย.-3 ก.ค. 2561 5-9 กรกฎาคม 2562 26-30 มิถุนายน 2563 25-29 มิถุนายน 2564 1-5 กรกฎาคม 2565 7-11 กรกฎาคม 2566 21-25 มิถุนายน 2567

ครั้งที่ 101 ครั้งที่ 102 ครั้งที่ 103 ครั้งที่ 104 ครั้งที่ 105 ครั้งที่ 106 ครั้งที่ 107

: ลาส เวกัส (LAS VEGAS, NEVADA USA : 2018) : มิลาน อิตาลี (MILAN, ITALY : 2019) : สิงคโปร (SINGAPORE : 2020) : มอนทรีออล ควีเบ็ค แคนาดา (MONTREAL, QUEBEC CANADA : 2021) : นิวเดลี อินเดีย (NEW DELHI, INDIA : 2022) : บอสตัน แมสซาชูเซตส (BOSTON, MASSACHUSETTS : 2023) : เมลเบิรน ออสเตรเลีย (MELBOURNE, AUSTRALIA : 2024)

ออกแบบและจัดพิมพ : บริษัท ครองชางพริ้นทติ้ง จํากัด

61-63 (ตรงขามธนาคารออมสิน) ถ.ทิพยเนตร ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม 50100 โทร. 053-281540 โทรสาร. 053-281546 วารสารเสียงสิงโต ภาครวม 310 E-MAIL : KRONGCHANG_PRINTING@HOTMAIL.COM

|66|


ส.ค.ส. 2561 HAPPY NEW YEAR

2018

จากสภาผูวาการไลออนสสากล ภาครวม 310 ประเทศไทย ปบริหาร 2560-2561


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.