Page 1

IN THAI

ฉบับที่ 4 (2556-2557) มกราคม - กุมภาพันธ 2557

January & February 2014 www. be-a-lion.lionsclubs310.org


FOLLOW YOUR

DREAM


LION ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ฯพณฯไลออน พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท ฯพณฯ ไลออน พลเอกพิจติ ร กุลละวณิชย ฯพณฯ ชาญชัย ลิขิตจิตถะ ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ ไลออน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ไลออนขจิต หัพนานนท ไลออนพงศศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ ไลออนสมศักดิ์ โลหวิสุทธิ์ ไลออนวุฒิ บุญนิกรวรวิทย ไลออนม.ล.สมศักดิ์ กําภู ไลออนประพัฒน โพธิวรคุณ

THE LION ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

รายชื่อคณะกรรมการฝายวารสารเสียงสิงโตภาครวม 310

ไลออน พิเชฐ แสงนิศากร ไลออน นพวรรณ กียปจจ ไลออน วิชิต ขวัญเจริญทรัพย ไลออน วัฒนา พงศมานะวุฒิ ไลออน วิชัย ชุนเจริญ ไลออน นริภา ศรีสวางวัฒน ไลออน ประไพพรรณ สุวัฒนะพงศเชษฐ

คณะที่ปรึกษา

ไลออน เจริญสุข กิจอิทธิ ไลออน อภิเชษฐ กองเรืองเกียรติ ไลออน ชูศักดิ์ ผลกาญนะ ไลออน ทญ.ศุภลักษณ จันทามงคล ไลออน ศักดิ์ชัย เตชะเวช ไลออน ไพฑูรย ชื่นจิตต ไลออน ถวัน ดารากร ณ อยุธยา ไลออน สุรชัย เดชเจริญยศ ไลออน วัชริช รื่นบุญ ไลออน อภินันท ชูดํา ไลออน ภญ.ศุภวรรณ ศิริพิชัยพรหม ไลออน ประพันธ วัฒนไกร ไลออน พ.ต.หญิง อังคณา แมลงภูทอง ไลออน สุรพล ธรรมลังกา ไลออน ชูเกียรติ เทวาดิเทพ ไลออน สุภชัย สิทธิสุทธิ์ ไลออน ประดิษฐ หิรัญประดิษฐ ไลออน สวรส เสริมพรวิวัฒน ไลออน อชิรวิทย เศรษฐโยธิน

คอลัมนิสตกิตติมศักดิ์

ไลออนสมศักดิ์ โลหวิสุทธิ์ ไลออน ม.ล.สมศักดิ์ กําภู ไลออนภาณุวัฒน พันวิชาติกุล ไลออนอรทิพย เจียรนัย ไลออน นพ.ขจิต ชูปญญา ไลออนนพนนท นฤปยะกุล ไลออนสายัณห จันทรวิภาสวงศ ไลออนศิริ หนอทอง ไลออนนาตยา ขวัญเจริญทรัพย ไลออนพิชุดา พลายเวช คุณพิษณุ จันทรวิทัน คุณศรัณย พรหมสุรินทร ศาสตราจารย ดร.ศุภมาส พนิชศักดิพ์ ฒ ั นา นพ.สมบูรณ จิระวัฒนาสมกุล รศ(พิเศษ) ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ คุณสรรคสนธิ บุณโยทยาน ดร.ธีระวุฒิ เจริญราษฏร

ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา

อดีตกรรมการอํานวยการไลออนสสากล อดีตผูวาการไลออนสสากล ภาค310 ซี อดีตผูวาการไลออนสสากล ภาค310 บี อดีตผูวาการไลออนสสากล ภาค310 บี สังกัดสโมสรไลออนสเอราวัณ กรุงเทพ สังกัดสโมสรไลออนสหาดใหญ สังกัดสโมสรไลออนสนครหลวง กรุงเทพ สังกัดสโมสรไลออนสสุโขทัย สังกัดสโมสรไลออนสยานาวา กรุงเทพ สังกัดสโมสรไลออนสกรุงเทพ สุพรรณหงส เอกอัครราชทูตไทย ณ นครเวียงจันทร สปป.ลาว ผูชวยผูพิพากษาศาลอุธรณ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชมงคลอิสาน อาจารยพเิ ศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเฉลิมพระเกียรติ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนครพนม

วารสาร เสียง ภาครวม 310 ประเทศไทย EXECUTIVE OFFICERS President Barry J. Palmer, North Maitland, Australia; Immediate Past President Wayne A. Madden, Auburn, Indiana, United States; First Vice President Joseph Preston, Dewey, Arizona, United States; Second Vice President Dr. Jitsuhiro Yamada, Minokamo-shi, Gifu-ken, Japan. Contact the officers at Lions Clubs International, 300 W. 22nd St., Oak Brook, Illinois, 60523-8842, USA.

DIRECTORS

Second year directors

Benedict Ancar, Bucharest, Romania; Jui-Tai Chang, Multiple District 300 Taiwan; Jaime Garcia Cepeda, Bogotá, Colombia; Kalle Elster, Tallinn, Estonia; Stephen Michael Glass, West Virginia, United States; Judith Hankom, Iowa, United States; John A. Harper, Wyoming, United States; Sangeeta Jatia, Kolkata, West Bengal, India; Sheryl M. Jensen, Rotorua, New Zealand; Stacey W. Jones, Florida, United States; Tae-Young Kim, Incheon, Korea; Donal W. Knipp, Missouri, United States; Sunil Kumar R., Secunderabad, India; Kenneth Persson, Vellinge, Sweden; Dr. Ichiro Takehisa, Tokushima, Japan; Dr. H. Hauser Weiler, Virginia, United States; Harvey F. Whitley, North Carolina, United States.

First year directors Fabio de Almeida, São Paulo, Brazil; Lawrence A. “Larry” Dicus, California, United States; Roberto Fresia, Albissola Marina, Italy; Alexis Vincent Gomes, Pointe-Noire, Republic of Congo; Cynthia B. Gregg, Pennsylvania, United States; Byung-Gi Kim, Gwangju, Korea; Esther LaMothe, Michigan, United States; Yves Léveillé, Quebec, Canada; Teresa Mann, Hong Kong China; Raju V. Manwani, Mumbai, India; William A. McKinney, Illinois, United States; Michael Edward Molenda, Minnesota, United States; John Pettis Jr., Massachusetts, United States; Robert Rettby, Neuchatel, Switzerland; Emine Oya Sebük, Istanbul, Turkey; Hidenori Shimizu, Gunma, Japan; Dr. Steven Tremaroli, New York,United States.

สํานักเลขาธิการไลออนสสากล ภาครวม 310 ประเทศไทย

300 ซอยพงษเวชอนุสรณ 2 สุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท 02-7415364-71 โทรสาร 02-7415372 E-mail : lionsmd310@hotmail.com


LION

บรรณาธิการ

แถลง...

สวั ส ดี ค รั บ ดวยบรรยากาศทางการเมืองในขณะนี้ ทําใหความรูสึกของคนทั่วไปตางได รับผลกระทบในดานของความเครียด นอกจากความเครียดจากเศรษฐกิจที่ไดผลกระทบ ความเครียดจากภาวะ จิตใจที่สงผลจากการเมือง ทําใหคนไทยดวยกันตองมาแตกแยกทางความคิด แมกระทั่งสังคมเล็กๆ ในครอบครัว เองก็ตอ งแตกแยกเปน 2 ฝก 2 ฝาย หาความสุขกันไมไดเมือ่ คราใดทีไ่ ดคยุ ถึงเรือ่ งการเมือง ผมเองมีความกังวลใจใน เรื่องนี้เปนอยางมาก สาเหตุเพราะการเสพขาวสารกันดานเดียว ไมยอมรับรูขาวสารดานอื่น เหตุผลไมตองฟงกัน เอาชนะคะคานกันอยางเดียว ทําใหผมรูสึกวา ไมเหมือนการเปนคนไทยสมัยกอนที่มีความเอื้ออารีตอกัน มีความรักใครสามัคคีกัน หนักนิดเบาหนอยก็ใหอภัยซึ่งกันและกัน ไมใชตองเอากันตายไปขาง ไมไดมองถึงสังคม สวนรวมเปนที่ตั้ง ประเทศชาติจะพังเสียหายอยางไร ไมสนใจ ด ว ยเหตุ ผลดังกลา วข า งตน ผมจึ งหวังเปนอยางยิ่งวา พวกเราชาวไลออนส ซึ่งมีจิตอันเปนกุ ศล ที่จะชวยเหลือสังคมสําหรับคนที่ดอยโอกาส และชวยชุมชน และสังคมใหดีขึ้น และปฏิเสธไมไดวาชาวไลออนส ก็มีการเลือกเชียรในสวนขางที่ตนเองชอบ นั่นเปนความชอบของแตละบุคคล ซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกได หากแตเมื่อเรามาอยูรวมกันในสังคมไลออนสแลว ก็ควรจะเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน โดยหลีกเลี่ยงการพูดคุยใน เรื่องการเมือง การศาสนา ซึ่งสอดคลองกับไลออนสสากลไดบัญญัติไว ขอใหพูดคุยเรื่องกิจกรรม หรือเรื่องอื่นๆ ที่เปนประโยชน จะดีกวา หวังอยางยิ่งวาพวกเราชาวไลออนส จงอยา “เปนเหยื่อของนักการเมือง” และดวยเหตุผลทางการเมืองที่กระทบจิตใจของคนทั่วไป ผมสังเกตไดวากิจกรรมตางๆ ของไลออนส ก็พลอยลดนอยไปดวย เพราะภาพถายกิจกรรมที่สงมาก็นอยกวาที่ผานมา จึงหวังวาพวกเราชาวไลออนสคง สามารถแยกแยะภารกิจสวนตัวและการทําการกุศลตอ เพื่อชุมชน เพื่อสังคม เพื่อประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อ มวลมนุษยชาติตอไป

“ We Serve”

(ไลออนพิเชฐ แสงนิศากร) บรรณาธิการ E-mail;lion310magazine@gmail.com pichetmukchamber@msn.com THE LION

3


LION

สารบัญ วารสารเสียงสิงโต ฉบับที่ 4 ป 2557 3 4 5 6 7 - 13 14 - 17 18 - 23 24 - 26 27 28 29 30 31 - 32 33 - 36 37 - 39 40 - 49 50 - 51 52 53 - 56 57 - 59 60 - 61 62 - 64 65 - 68 69 - 71 72 73 - 74 75

บรรณาธิการแถลง - EDITOR VIEW สารบัญ วารสารเสียงสิงโต ฉบับที่ 4 ป 2557, กองบรรณาธิการ บทความของพาลเมอร เดือนกุมภาพันธ บทความของพาลเมอร เดือนมีนาคม รายงานประจําป แอล.ซี.ไอ.เอฟ การออกใหความชวยเหลือหลังไตฝนุ ไฮเอีย้ น ประกาศสภาผูว า การไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย กําหนดการประชุมใหญไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครัง้ ที่ 48 การแขงขันตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครัง้ ที่ 19 รางวัลชนะเลิศ ระดับ ม.ตน การประกวดแตง บทกลอนฯ รางวัลชนะเลิศ ระดับ ม.ปลาย การประกวดแตง บทกลอนฯ การแขงขันตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครัง้ ที่ 19 (ระดับประเทศ) การประกวดแตงบทกลอนในสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครัง้ ที่ 5 (ระดับประเทศ) ผลการแขงขัน ประกวดวาดภาพสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครัง้ ที่ ๕ ประมวลภาพการแขงขันตอบคําถามสารานุกรมไทยฯ ระเบียงภาพ กิจกรรม ภาค 310 A-1,A-2,B,C,D และ E ขาวจากผูอ า น ขํา ขํา ดวยภาพ คุยไลออนสใหสนุก กฎหมายควรรู สุขภาพควรถนอม นานาสาระนารู เรือ่ งนีด้ มี ปี ระโยชน คมคิดจากขอเขียน คําคมและปรัชญา ป.ล. จาก บ.ก. สถิตทิ คี่ วรทราบ

รายชื่อคณะทํางานกองบรรณาธิการ ไลออน พิเชฐ แสงนิศากร ไลออน รสสุคนธ ชมพูรัตน ไลออน สมศักดิ์ แสงนิภา ไลออน วีรพจน สุจริตธรรมกุล ไลออน พิชชุดา พลายเวช ไลออน ธนู ธรรมาชีวะ ไลออน ชวการ อัศวมหาศักดา ไลออน วินัย ตันกิติบุตร ไลออน สุพจน ยุทธวรศิษย

บรรณาธิการ ผูประสานงานภาค 310 -A1 ผูประสานงานภาค 310-A2 ผูประสานงานภาค 310-B ผูประสานงานภาค 310-C ผูประสานงานภาค 310-E ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา

ไลออน ธนกร เผดิมปราชญ ไลออน วีรพงศ ศศิวิมลพันธ ไลออน สมจันทร จินดามณีโรจน ไลออน ดร.เขมวิภา โฆษะกิติกุล ไลออน เทพวรรณ มาประเสริฐ ไลออน รัชดาวัลย กิตติอมรพงษ

คณะทํางานกองบรรณาธิการ คณะทํางานกองบรรณาธิการ คณะทํางานกองบรรณาธิการ คณะทํางานกองบรรณาธิการ คณะทํางานกองบรรณาธิการ คณะทํางานกองบรรณาธิการ


บทความของพาลเมอร เดือนกุมภาพันธ

LION

Palmer February The Family That Volunteers Together

บทความของพาลเมอร สําหรับเดือนกุมภาพันธ ครอบครัวซึ่งอาสาสมัครรวมกัน

เมืองซึ่งเชื่อมตอใกลที่มีพลเมือง 1,500 คน โคเลบรูคในคอนเน็คติคัท มีอัตราอาชญากรรมตํ่า โรงเรียน เอกชนอันดับสูงหลายโรงเรียน และสโมสรไลออนสที่ฝนจะมีสมาชิกมากขึ้น และบริการมากขึ้น สมาชิกตาง ๆ เมื่อเร็ว ๆ มานี้ ไดพบปะกันที่คายเยาวชนชาย วาย เอ็ม ซี เอ เพื่อวางผังอนาคตของพวกเขา พวกเขาไดให ขอคิดเห็นดี ๆ ตาง ๆ มากมาย “อะไรคือสิ่งที่กระตุนใหผคู นใหบริการคือ เด็ก ๆ ของพวกเขา เรย วินน ไลออนคน หนึ่ง เปนเวลา 27 ป กลาวแกพลเมือง ลงทะเบียน แบรค เบรเมอร ยืนยันวา สโมสรควรตั้งขึ้นบน “การยอมรับ เครื่องหมายสัญลักษณ” ของไลออนส แชรี่เกรย คานวา สาธารณะตองการเห็นสโมสรเปน “เครื่องจักที่มีนํ้ามัน พรอมอยางดี” ในตอนเย็นของวันนั้น สมาชิกตาง ๆ ไดตั้งคณะกรรมการสําหรับสมาชิกภาพขึ้นใหม, กําหนดการ สื่อสารติดตอและวาระ และทิ้งไวดวยวัตถุประสงคที่ปรับปรุงใหมแลว เพื่อทําใหสโมสรเติบโตตอไป ไลออนทั้งหลาย อะไรคือฝนของทาน สําหรับสโมสรของทาน? โครงการและแผนงานอะไร จะดึงดูด สมาชิกทุกวัย และทั้งสองเพศได? เดือนเมษายน คือเดือนครอบครัว และมิตรสําหรับไลออนส จงเชิญครอบครัวและเพือ่ น ๆ มาเรียนรู บริการ และฉลองกับสโมสรของทาน จัดทําแผนงานบริการตาง ๆ เชนการปลูกตนไม หรือแรงกระตุนดานหนังสือ เปน เจาภาพเปดบานหรืองานปกนิก จงเปนสวนหนึง่ ของการผลัดเปลีย่ นงานเลีย้ งเอาอาหารกลางวันของโลกไลออนส ในวันที่ 4 เมษายน กําหนดอาหารกลางวันในวันนั้นใหเปนทางสูการติดตอครอบครัว และมิตรสหายของทาน กับครอบครัว และมิตรสหายของไลออนสทั่วโลก ลงทะเบียนเหตุการณของทานกับสโมสรไลออนสสากล และ การเขาประกวด การผลัดเปลี่ยนอาหารกลางวันสําหรับผูเขารวมสวนมาก แรงจูงใจสําหรับสาระสําคัญที่ดีที่สุด และอาหารที่ใหญที่สุด แบบการเขางาน และขอมูลเพิ่มเติม คือ ที่ www.lionsclubs.org การเปนอาสาสมัครรวมกันฐานะครอบครัวหนึ่ง เปนการใหรางวัลอยางมโหฬาร การศึกษาแสดงวา มันผานบนคุณคาของครอบครัว คือเด็กๆ ชวยเด็ก ๆ ใหเลือกบทบาทในชีวิต พัฒนาทักษะใหม ๆ สําหรับทั้ง เด็ก ๆ และผูใหญ และเพิ่มการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล และความสามารถขจัดปญหาตาง ๆ ของสมาชิก ครอบครัว จงจําไววา สมาชิกครอบครัวสามารถไดรับสวนลดพิเศษนี้ถึงกําหนดชําระเมื่อรวมสโมสรเดียวกัน ตลอดป สโมสรตาง ๆ ตองการปรับปรุงประสบการณสโมสรเพื่อดึงดูดและรักษาสมาชิกไว การวิจัย ของเราเอง ไดแสดงวา ไลออนสยังคงเปนไลออนสเพราะพวกเขารื่นเริงกับประสบการณ พวกเขาชอบการ บริการที่สโมสรทํา และรูสึกสบาย ๆ ในสโมสรนั้น จงอยารอ จงฝนเปาหมายและวางแผนการปฏิบัติที่ทํางานไดใหสโมสรของทาน เสียงคํารามที่ทาน ไดยินจะเปนของสโมสรของทาน

(แบรรี่ เจ. พาลเมอร) นายกสโมสรไลออนสสากลของทาน THE LION

5


LION

บทความของพาลเมอร เดือนมีนาคม

Palmer March Reinvent Yourself as a Social Media Star

บทความของพาลเมอร สําหรับเดือนมีนาคม จงเปลี่ยนแปลงตัวทานเสียใหม เสมือนเปนดาราสื่อสังคม

ผมทํางานเลี้ยงชีพโดยการขายบาน การเปนคนประสบความสําเร็จและนักธุรกิจ เปนสิ่งมีชีวิตชีวา สําหรับผม ทานตองใชเครื่องมือทั้งหมดในการควบคุมจัดการ การโฆษณาทางหนังสือพิมพเปนเชนเดียวกัน ชวย แสดงสินคาบานและดึงดูดใจผูซื้อ นั่นเปนสิ่งที่เกิดขึ้นแลว ทุกวันนี้ดังที่ผมมั่นใจวาทานทราบวาอินเตอรเน็ทเปน สิ่งสําคัญตอธุรกิจอสังหาริมทรัพย ประเด็นคือทานตองปรับใชหรือหอเหี่ยวและตาย สโมสรไลออนสไมไดขายสินคา แนละ แตเราตองการขายตัวเองในตลาดสินคาของการรับรู การเห็นได และความสามารถในการมีชีวิตอยูได ไลออนสไมตองติดตามหรือรูเกี่ยวกับแฟชั่นใหมลาสุด ในเรื่องดนตรีหรือ เสื้อผา เปนตน แตเราจําเปนตองออกไปที่นั่น บนเว็ป, เฟสบุค ทวิตเตอร และอื่นๆ บางเวลาผูคนที่ฉลาดที่สุด สามารถที่สุด ลาหลังกลุมคนตางๆ เพราะความไมสามารถที่จะประยุกต และเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณใหม “ผมคิดวามีตลาดโลกสําหรับคอมพิวเตอรอาจจะเปน จํานวนหาเครื่อง” ธอมัส วัตสัน ประธานของไอบีเอ็มผูมีชื่อเสียงกลาวในป 2486 “ใครวะอยากจะฟงการพูด?” เฮช เอ็ม วอรเนอร แหงวอรเนอรบราเธอรส กลาวในป 2470 “เราไมชอบเสียงของพวกเขา และดนตรี กีตารที่ เลนออกมา” ตามที่บริษัท เด็คคา รีคอรดิ้ง จํากัด ปฏิเสธวงดนตรีเดอะบีทเทิลสในป 2505 เออ ตรงกันขามกันในป 2557 ทานไมตอ งเปนอัจฉริยะที่จะสงเสริมไลออนส การทําดังกลาว รวม สมาชิกโดยเฉพาะอยางยิ่งสมาชิกวัยหนุมสาว ถึงผูคนมากกวาเพื่อเหตุการณตางๆ และปรับปรุงขวัญกําลังใจ สโมสร การติดตอสื่อสารและการเขารวม ทานตองการอยางจริงจัง เพียงพลิกไปหนา xx และคนพบ 25 ขั้นตอน งายๆ เพื่อสิ่งที่ไดมากที่สุดจากสื่อสังคม ผมไดเปลี่ยนตัวเองไปสูสื่อสังคม ผมไดอยูบนโลกสีเขียวนี้ เปนเวลาหลายปจนถึงเดี๋ยวนี้ และตองกลับ มาเรียนรูวิถีทางของผมในการทําสิ่งตางๆ ผมบัดนี้เขียนบล็อกสําหรับเว็บไซดแอลซีไอ แชรรูปภาพบนเฟสบุค ของผม และดูวีดีทัศนไลออนสดานขอมูลขาวสารและบันเทิงบนยูทูบ ผมฝนถึง แบรรี่คนใหม คนหนึ่งที่อยูในการ ปรับเขากับเวลา ติดตามฝนของทาน จงมุงสูทองฟาและมุงไปอยางรวดเร็ว สูระบบเครือขายสงผานขอมูลที่เก็บ ขอมูลอีเล็คทรอนิคส ทานจะสนุกกับการโดยสารและสโมสรของทานจะรุงโรจนเหมือนสะเก็ดดาวตก

(แบรรี่ เจ. พาลเมอร) นายกสโมสรไลออนสสากลของทาน THE LION

6


รายงานประจําป แอล.ซี.ไอ.เอฟ

LION

LCIF Annual Report

รายงานประจําป แอล.ซี.ไอ.เอฟ ฐานะที่เปนประธานของมูลนิธิสโมสรไลออนสสากล (แอล.ซี.ไอ.เอฟ) ผมมีความยินดีที่จะรวมแบงปน กับทานถึงผลไดที่มหัศจรรยของมูลนิธิของเราในป 2556-2557 ผมมีความภูมิใจอยางเหลือเชื่อของผลกระทบที่ มูลนิธิของเรา และชาวไลออนสไดมีตั้งแตแอลซีไอเอฟ ถูกกอตั้งขึ้นในป 2511 การบริจาคของพวกทานทําใหทุก สิ่งเปนไปได ผมก็ยังภาคภูมิใจถึงบันทึกของเราแหงความโปรงใสดวยการบริจาคและเงินชวยตางๆ รวมเขาดวยกัน เราพิทักษสายตา สงเสริมเยาวชน บรรลุถึงความตองการดานมนุษยชาติ ชวยผูคนที่พิการและใหการบรรเทา สิ่งตองการที่มีภายหลังภัยพิบัติ ถอยรายงานประจําปนี้ ทานสามารถเห็นวาเราเปลี่ยนแปลงชีวิตดวยกันได อยางไร ผมขอสงการแสดงความยินดีมายังอดีตนายกสากล วิง-คุน ถัม ในปที่ประสบความสําเร็จเปนประธาน ตามที่ไลออนสใหบริการตอเนื่องดานมนุษยชาติ และชุมชนทุกป แอลซีไอเอฟยังคงพรอมที่จะชวย ผมหวังที่จะ รวมแบงปนแมกระทั่งความสําเร็จที่มหัศจรรยมากกวากับทาน ณ ที่การประชุมใหญประจําปในโตรอนโตที่กําลัง จะมาถึงนี้ ดวยความจริงใจ

เวยน เอ.แมดเด็น

THE LION

7


LION

รายงานประจําป แอล.ซี.ไอ.เอฟ

ประธาน แอล.ซี.ไอ.เอฟ อดีตนายกสากลเพิ่งผานพน “เมื่อผมเปนประธาน ผมไดรับเกียรติของการรับรูเปนการสวนตัว การสนับสนุนของทานของมูลนิธิ ของเรา ทานอยูที่นั่น ติดตามภัยพิบัติของพายุและภัยพิบัติตางๆ ฉลองโครงการสายตาเพื่อเด็กๆ ของพวกเรา และหุนสวนอื่นๆ การสนับสนุนเยาวชนโดยโครงการไลออนสเควสทที่โรงเรียนทั่วโลก การพบปะมูลนิธิเกตส ทาทายโรคไขหัด และมากไปกวานั้น ขอขอบคุณในการเชื่อในแอล.ซี.ไอ.เอฟ ผมสัญญาที่จะรักษาความเชื่อและ การใหตอไปแกมูลนิธขิ องเรา สําหรับชีวิตของผมที่เหลืออยู ผมหวังวาทานจะรวมกับนายวิง คุน ถัม อดีตนายก สโมสรสากล ประธานแอล.ซี.ไอ.เอฟ ป 2555-2556 เรื่องราวตางๆ หกเรื่องของแอล.ซี.ไอ.เอฟที่เห็นไดชัด 1. ใหความสําคัญบนการเปนอยูกับความบกพรองดานการมองเห็น เอ็ดการโด และลูนิงนิง เดลา ครูส แหงฟลิปปนส รูสึกหมดหวังภายหลังบุตรชายของเขา เออรวิน ไดรับการวิเคราะหดวยการเปนโรคตาบอด เปนเวลาแปดป เออรวินยังคงอยูคนเดียวที่บาน ขณะที่พี่นองของ เขาไปโรงเรียน แตในเดือนมีนาคม 2550 ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาและครูคนหนึ่งกระตุนพวกเขาใหสงเออรวิน กลั บ ไปโรงเรี ย น ที่ ซึ่ ง ห อ งเรี ย นได ถู ก ปรั บ และใช อุ ป กรณ สํ า หรั บ เขา ขณะที่ เ ออร วิ น อยู  ที่ โ รงเรี ย นนั้ น พอแมของเขาเขาหองปฏิบัติการเพิ่งชวยใหเขาใจวิธีที่จะสนับสนุนบุตรชายของพวกเขา และการเรียนของเขา ภายหลังเพียงสามเดือน เออรวินกําลังเรียนรวมกับเด็กๆอื่นๆ และเดินนอกหองดวยการชวยเหลือของไมเทาชวย เดินและการนําทางของบิดาของเขา เด็กๆ ที่พิการทางสายตาจํานวนนอยกวารอยละหาในฟลิปปนสไดเขาโรงเรียน แอล.ซี.ไอ.เอฟและ ไซทเฟรสทรวมกับเปอรกินส เพื่อใหมั่นใจวาเด็กๆ มีโอกาสที่จะเขาโรงเรียน เงินชวยไซทเฟรสทใหเงินทุน เพื่อฝกอบรมครู แตงหองเรียน ใหการดูแลดานการมองเห็นตํ่า และอํานวยความสะดวกแกกลุมพอแมที่สนับสนุน ในชุมชนของเออรวินและขามลูซอน เกาะใหมที่สุดในฟลิปปนส ความเปนหุนสวนระหวางเปอรกินส พอแม ที่สนับสนุนเด็กที่มีความบกพรองทางการมองเห็นและไลออนสภาครวม 310 จะเพิ่มการลงทะเบียนเขาโรงเรียน ของเด็กๆ ที่บกพรองทางดานการมองเห็นในลูซอนเปนจํานวนรอยละ 20 2. สิบปของการมองเห็นสําหรับเด็ก เชนเดียวกับเด็กๆ รอบโลก โยดียิง ลี แหงประเทศไทยเปนผูมีการมองเปนไมสมประกอบ เธอไดรับ การตรวจรักษา การมองเห็นเปนครั้งแรกสําหรับเด็ก ที่อายุ 7 ป และสถานการณสายตาที่วิกฤตไดถูกตรวจสอบ ขอบคุณการมองเห็น จอหนสัน และจอหนสัน เธอไดรับการผาตัดและบําบัดดูแลที่โรงพยาบาลในประเทศไทย วันนี้เธออายุ 15 ปเปนนักเรียนมัธยมปลาย และนักกีฬาวายนํ้าที่กระตือรือรนดวยความเชื่อมั่นตนเองที่ดีมากขึ้น โยดียงิ เปนเด็กหนึ่งใน 17 ลานคนที่ไดเขารวมในสายตาเพื่อเด็ก ซึ่งไดฉลองการครบรอบ 10 ปใน ป 2555 โครงการนั้นใหการศึกษาดานสุขภาพตา การตรวจรักษาสายตาที่มีพื้นฐานจากโรงเรียน และคําแนะนํา ดานการดูแลดวงตาอยางมืออาชีพ เพื่อเด็กๆ ที่ไมไดรับการบริการขามเอเชีย “เรามีสิทธิพิเศษที่จะทํางานอยางใกลชิดกับแอล.ซี.ไอ.เอฟ เปนเวลามากกวาสิบปผานการเปนหุนสวน นี้ ขณะที่เราไดใหการสนับสนุน มันเปนการขอบคุณแกการกระตุนและการอุทิศตนของอาสาสมัครสโมสรไลออน THE LION

8


รายงานประจําป แอล.ซี.ไอ.เอฟ

LION

ส ที่โครงการนี้ไดประสบความสําเร็จมาก” เอียน เดวี่ส หัวหนานักการศึกษามืออาชีพระดับโลก สําหรับการดูแล สายตาจอหนสันและจอหนสัน 3. การเก็บกวาดชิ้นสวนตางๆ ในโอกลาโฮมา ในเดือนพฤษภาคม 2555 ทอรนาโดขนาดใหญตัดสวนทําลายผานมัวร โอกลาโฮมาและการขยาย ออกถึง 17 ไมลของเมืองใกลเคียง พายุทอรนาโด ความหายนะที่เกิดจากการทําลาย ฆาประชาชน 24 คน และ ทําลายบาน ธุรกิจ โรงเรียนและโรงพยาบาล แอลซีไอเอฟ ไดใหกระตุนเงินชวยใหทันที 700,000 เหรียญและ เงินชวยเหลือที่ระบุชวยเหลือในการฟนฟู ไลออนสโอกลาโฮมา เดินทางสูพื้นที่ที่ถูกทําลาย เพื่อใหอาหาร นํ้าดื่ม และยารักษาโรค หนวยงานคัดกรองดานสุขภาพเคลื่อนที่ของไลออนส ไดใหการชวยเหลือในทันที เมื่อมีความ ตองการมากที่สุด ไลออนสยังชวยกําจัดซากปรักหักพังดวย “ทานมีบาน บนบาน บนบาน นั่นคือการมองเห็น พื้นฐานเหมือนพวกมันไดอยูดวยการหั่นหรือฉีกเปนชิ้นๆ” ลี แอนน คลาค ผูจัดการทรัพยสินในมัวร นึกถึง “ผมลากขึ้นและผูคนก็ทําความสะอาดกัน ผมรูสึกขอบคุณมาก” โครงการใหความชวยเหลือเรงดวนของแอลซีไอเอฟ และเงินทุนบรรเทาภัยพิบัติใหความชวยเหลือเรง ดวนแกไลออนสและหุนสวน ผูกพันในความรับผิดชอบ ตอบรับภัยพิบัติ ในฐานะสมาชิกของชุมชน ไลออนสอยูในตําแหนงอยูเปนเอกภาพที่จะใหการชวยเหลือที่มีคุณคาความหมายภายหลังภัยพิบัติธรรมชาติ พวกเขายังคงใหการลงทุนในการฟนฟูดวยอีกยาวนานหลังจากความพยายามบรรเทาทันทีไดจบลง 4. การมองเห็นและมากกวาสําหรับนักกีฬาโอลิมปคสพิเศษ เปนเวลามากกวา 12 ป โครงการการเปดตาโอลิมปคสพิเศษ แอลซีไอเอฟไดเปนหุนสวนกับไลออนส เพื่อใหการตรวจรักษาสายตาและใหแวนตาสําหรับนักกีฬาที่การแขงขันโอลิมปคสพิเศษทั่วโลก ในเดือน กรกฎาคม 2556 การขยายตัวดานหุนสวนหลายปดวย โอลิมปคสพิเศษนานาชาติไดถูกประกาศ การขยายดัว นั้นจะเพิ่มการบริการดานสุขภาพ ผูกพันการใหความชวยเหลือเยาวชน และสงเสริมครอบครัวใหประโยชนตอ ปจเจกบุคคลที่มีความไมสามารถดานสติปญญา การประชุมดานสุขภาพครอบครัว จะชวยใหครอบครัวเอาชนะ การทาทายในขณะคนพบ หนทางที่ไดรับดีขึ้น การไดรับโดยรวมมากกวาแกการดูแลสุขภาพ การศึกษาและ บริการสังคม “กอนโอลิมปคสพิเศษ ผมไมมีความหมายใดๆ ในชีวิตของผม และไมมีชีวิตจริงๆ ผมไปดวยการเปน อันธพาลและการถูกปฏิบัติอยางไมถูกตอง” เบน แฮด นักกีฬาโอลิมปคสพิเศษ และทูตผูที่กลาวที่การประชุม ใหญประจําป เมื่อฤดูรอนที่แลวกลาว “โอลิมปคสพิเศษไดใหแกผมและครอบครัวในความหวัง การสนับสนุน ความนับถือ และความหมาย ผมไดเห็นสโมสรไลออนสชวยนักกีฬาเพื่อนผม ใหพวกเขาแวนตาและโอกาสที่จะ พัฒนาเปนนักกีฬาคนหนึ่ง และบุคคลคนหนึ่ง ผมไดเห็นพวกเขาสนุกสนานรวมกัน นั่นเปนสิ่งสําคัญที่สุด โครงการเปดดวงตาโอลิมปคสพิเศษ แอลซีไอเอฟ มีความเชื่อถือบนอาสาสมัคร ไลออนส แพทย ผูเชี่ยวชาญดานสายตาและนักศึกษา นักกีฬามากกวา 350,000 คน ไดรับการตรวจรักษาจนปจจุบัน ดวยแวน คาตามใบสั่งแพทยไดใหแกนักกีฬา 110,000 คน ผูดูแลดวงตามืออาชีพ อาสาสมัครมากกวา 40,000 คนและ ไลออนสทั่วโลกไดเสนอใหเวลาและความสามารถของพวกเขา THE LION

9


LION

รายงานประจําป แอล.ซี.ไอ.เอฟ

5. การปองกันไขหัด สําหรับเด็กๆ ลานๆ คน ถาทานสามารถชวยปองกันชีวติ ของเด็กๆ นับลานๆ คน ทานจะทําไหม? แอลซีไอเอฟและมูลนิธบิ ลิ ล และ เมลินดาเกตส กําหนดที่จะทําเพียงในป 2554 มูลนิธิเกตสทาทายไลออนสใหจัดหาทุน 10 ลานเหรียญ สําหรับไข หัด แตไลออนสหาไดมากกวานั้น รวมกันเขาสององคการจัดกระตุนเงินรวม 15 ลานเหรียญสําหรับการริเริ่มไข หัดและหัดเยอรมัน ชวยหุนสวนแอลซีไอเอฟใหวัคซีนเด็กๆ มากกวา 200 ลานคน แอลซีไอเอฟเดือนนี้ไดเขาหุนกับ กาวี อัลลิแอนซ เพื่อทํางานที่สําคัญนี้ตอไป ไลออนสจะหาทุน 30 ลาน เหรียญ สําหรับไขหัดและหัดเยอรมันภายในป 2560 เงินทุนเหลานี้จะถูกควบรวมเขาโดยฝายพัฒนานานาชาติ ของสหราชอาณาจักรและมูลนิธิเกตส นํามาเปนเงินรวม 60 ลานเหรียญ หุนสวน กาวี – สโมสรไลออนสใหความสนใจบนความสนับสนุนแหงระบบการใหภูมิคุมกันโรคตาม ปรกติ การทําสุขภาพเขมแข็ง เพื่อชวยปองกันการระเบิดอยางวิกฤติของเชื้อโรค ภายในป 2573 เด็กๆ มากกวา 700 ลานคนใน 49 ประเทศถูกคาดหวังใหไดรับการปองกันตอตานโรคไขหัดและหัดเยอรมัน ขอบคุณตอกาวี อัล ลิแอนซ และหุนสวนรวมทั้งไลออนส “กาวี ตื่นเตนอยางเหลือเชื่อที่จะทํางานกับแอลซีไอเอฟ ใหสามารถทํางานรวมกับสโมสรไลออนส เพื่อ สรางภูมิคุมกันเด็กๆ 10 ลานคน ตลอดปที่ผานมาตอตานไขหัด และหัดเยอรมัน เปนการคาดหวังที่อัศจรรย” เดวิด เพอรเรรา กรรมการผูจัดการที่กาวี อัลลิแอนซกลาว 6. ไลออนสเควสท ลอมรอบภาคโรงเรียน ในวูด เคานตี้ เวสตเวอรจิเนีย ภาคโรงเรียนทั้งสิ้นรับเอาไลออนสเควสตมาใช เพื่อสรางบรรยากาศ โรงเรียนดานบวกสําหรับนักเรียน 12,000 คน โครงการไลออนสเควสตของแอลซีไอเอฟ สอนทักษะชีวิตที่วิกฤต ที่อบรมทัศนคติดานสุขภาพ คุณสมบัติที่เขมแข็งและการบริการชุมชนตอนักเรียนจากชั้นอนุบาลจนถึงเกรด 12 เงินทุนจากแอล.ซี.ไอ.เอฟ และเงินให 100,000 เหรียญจากมูลนิธิโนโว ทําการริเริ่มสามปในวูดเคานตี้ ใหเปนไปได ในเดือนตุลาคม 2555 ไลออนสเควสตจัดการประชุมฝกอบรมมากที่สุดที่เคยมีมา ใหแกครู 280 คน บุคคลอาชีพอื่นๆ 700 คน โครงการไลออนสเควสต จะชวยใหภาคบรรลุมาตรฐานรัฐสําหรับนักเรียนปฏิบัติและ ความปลอดภัย ดานการเงิน ในปงบประมาณ 2556-2557 ไลออนส หุนสวน และมิตรสหาย กรุณาบริจาคเงิน 35.6 ลานเหรียญแก แอลซีไอเอฟ มูลนิธิอนุมัติเงินใหความชวยเหลือ 489 รายการ รวมทั้งสิ้น 32,297,388 เหรียญ ดูการเงินตางๆ สวนที่เหลือของมูลนิธิไดที่ www.lionmagazine.org. ขอขอบคุณที่เชื่อในแอลซีไอเอฟ

THE LION

10


รายงานประจําป แอล.ซี.ไอ.เอฟ

LION

ไขหัด ไลออนสในเคนยาใหความชวยเหลือการใหวัคซีนไขหัด

โอกลาโฮมา อดีตนายกสโมสไรลออนสสากล วิง-คุน ถัม ประธานแอลซีไอเอฟ ป 2555-2556 ชวยไลออนสกําจัดซากปรัก หักพังในภัยพิบัติปะทะโอกลาโฮมา ภายหลังพายุทอรนาโด THE LION

11


LION

รายงานประจําป แอล.ซี.ไอ.เอฟ

โอลิมปคสพิเศษ อดีตนายกสโมสรไลออนสสากล เวยน แมดเด็น ประธานแอลซีไอเอฟ ป 2556-2557 ชวยนักกีฬาโอลิมปค พิเศษแกะกลองแวนตาที่การตรวจรักษาการเปดดวงตาในเยอรมันนี

ฟลิปปนส เออรวิน เด็กพิการทางสายตาคนหนึ่งในฟลิปปนส ซอมใชไมเทาสีขาวกับบิดาของเขา

THE LION

12


รายงานประจําป แอล.ซี.ไอ.เอฟ

LION

ไลออนสเควสต นักเรียนมากกวา 13 ลานคน กําลังเรียนรูทักษะชีวิตดานบวกและการมีสวนรวมในการเรียนดานบริการ โดย ไลออนสเควสต

การมองเห็นเพื่อเด็ก โยดี้อิง ลี (ซาย) การมองเห็นของเธอ ไดรับการแกไข ขอขอบคุณไลออนสที่บอกเรื่องราวของเธอ

THE LION

13


LION

การออกใหความชวยเหลือหลังไตฝุนไฮเอี้ยน

Helping Out After Typhoon Haiyan

การออกใหความชวยเหลือ หลัง ไตฝุนไฮเอี้ยน โดย แอลลี่ สไตรเกอร บางครั้งคําพูดลมเหลว ผูรอดชีวิตกลาว ถาคุณไมไดอยูที่นั่น เมื่อไตฝุนไฮเอี้ยนปะทะฟลิปปนส เกือบเปนไปไมได ที่จะเขาใจ ความกลัว ความรูสึกของการขาดการชวยเหลือ หรือสิ้นหวังที่ตามมา มองดูผลที่ตามมาก มันเปนสิ่งยากลําบาก ที่จะเชื่อวาคน ๆ หนึ่ง สามารถรอดชีวิตจากพายุของการบังคับเชนนั้น “ภาพบนพื้นนากลัว และบีบหัวใจ โดยเฉพาะในทาโคลบัน ไมมีสถานที่ ที่นั่นที่มีโรงเรียนที่มีหลังคา โบสถ ศูนยการคา อาคารของรัฐบาล เมืองไดสูญหายทุกอยางโดยสิ้นเชิง” ประธานสภา เอ็ม แอล. แอง แหง ภาครวมสโมสรไลออนส 301 ในฟลิปปนส หลังจากเยี่ยมพบพื้นที่ที่ถูกทําลายสวนมากของฟลิปปนส ฐานะที่เปน คณะกรรมการบรรเทาไตฝุนไฮเอี้ยน “เราไดเห็นสิ่งที่ถูกทําลายของหมูบานทั้งหมด ผมไมมีคําพูดที่จะอธิบายวา อะไรเหลืออยูบาง” ไตฝุนไฮเอี้ยน รูจักกันในชื่อไตฝุนโยแลนดาในฟลิปปนส ถูกประเมินเปนพายุที่รุนแรงที่สุดที่เคยปะทะ พื้นดิน โดยการมองดูที่เปนผลใหเกิดความเสียหาย การประเมินนั้นงายที่จะเชื่อ ขณะที่การรายงานแตเริ่มแรกของความเสียหายของไตฝุนที่กรองเขามาจากฟลิปปนส มูลนิธิสโมสร ไลออนสสากล (แอล.ซี.ไอ.เอฟ) ไดใหเงิน 130,000 เหรียญ พรอมมอบใหไลออนสฟลิปปนสใหการบรรเทาความ ชวยเหลือโดยทันที จํานวนไดเพิ่มอยางรวดเร็วเปน 500,000 เหรียญ โดยการบริจาคจากไลออนสในประเทศ ตาง ๆ เพื่อนบานและรอบโลก ภายในเดือนหนึ่ง แอล,ซี.ไอ.เอฟ ไดทําเกินหนาหนึ่งลานเหรียญในเงินบริจาค และ ความผูกพันสําหรับ ความพยายามบรรเทาภัยพิบัติ รวมถึงการจัดสงเตนท และชุดกรองนํ้า หรือกระปองทหาร เยอรมัน

THE LION

14


การออกใหความชวยเหลือหลังไตฝุนไฮเอี้ยน

LION

“ภายหลังไดพบพื้นที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดนั้น ผมสามารถที่จะเขาใจ และเห็นใจในขณะนี้ถึงความ ตองการที่หมดหวังของเหลาผูประสบภัยระยะสั้น พวกเขาตองการอาหาร นํ้า สิ่งของดานการแพทย จากนั้น พวกเขาจะตองการความชวยเหลือในการทําความสะอาด ซอมแซมและสรางใหม และเราพวกไลออนสจะอยู ทีน่ นั่ กับพวกเขาตลอดทาง” แองกลาว เตนทและกระปองทหารเยอรมัน จะชวยไดอยางมากแกครอบครัวผูป ระสบภัย โดยพวกเขาจะคอย ๆ หยิ บชิ้ น ส วนของชี วิตของเขาที่ถูกทําใหแตกละเอียดไปโดยไตฝุ นไฮเอี้ยน ขอบคุณ แอล.ซี.ไอ.เอฟ. ไลออนสทอ งถิน่ สามารถมากกวาทีจ่ ะชวยผูป ระสบภัยใหลกุ ขึน้ เหนือกองซากปรักหักพัง และการ พังทําลาย ผมขอแสดงความขอบคุณอยางจริงใจสําหรับการสนับสนุนทั้งหมด ที่แอล.ซี.ไอ.เอฟ ไดใหพลเมือง ของเราในเวลาที่ยากลําบากที่สุดเหลานี้” ฟลิปปนสมีไลออนส 12,600 คน ในสโมสรไลออนส 380 แหง สี่สโมสรอยูในเมืองหลวงของเซบูใน จังหวัดที่ถูกปะทะหนักที่สุด และหนึ่งสโมสรอยูในเมืองที่ถูกปะทะหนักที่สุดของเมืองทาโคลบันในทันทีที่พายุหยุด ไลออนสไปทํางานใหความบรรเทาภัย “ผมรูสึกถอมตัวโดยการสนับสนุนโดยทันที และใจกวางขวางไลออนสของเราทั่วโลก ประธานแอล. ซี.ไอ.เอฟ. เวยน แมดเด็นกลาว เมื่อผมเยี่ยมฟลิปปนส ผมเห็นความเสียหายที่ไตฝุนไดทําไว ถึงแมวาอาคารและ ชุนชนตาง ๆ จะถูกทําลายลงในฟลิปปนส แตนํ้าใจของไลออนส เหตุการณเชนนี้ที่ไดแสดงถึงความรักและการ อุทิศตนของไลออนสที่มีจํานวนมากตอการบริการ และความตองการดานมนุษยชาติ” ผลกระทบของไตฝุนไดเกิดทั่วฟลิปปนส “แมครอบครัวของผม และตัวผมจะไมไดรับผลโดยตรง โดย ซุปเปอรไตฝุนนั้น ในวิถีทางเราไดรับ เพราะเรารูสึกไดถึงความพินาศนั้น” ไลออน ลีนา มานาแคปกลาว “ความ รูสึกบุญคุณทั้งหมดของฉันพุงไปสูบุคคลที่ไดชวยเหลานั้นจะมากหรือนอยก็ตาม คุณไดชวยทําใหงายลงเล็กนอย ในความเดือดรอนของผูรับผลกระทบ ฉันไมสามารถพบคุณไดเพียงพอ” เพื่อจะเรียนรูมากขึ้น เกี่ยวกับความพยายามชวยบรรเทาเขาไปพบเวปไซต แอล.ซีงไอ.เอฟ. เพื่อ บริจาคเขาพบ www.lcif.com/donate เพื่อดูภาพถายมากขึ้นที่ถายโดยไลออนสในฟลิปปนส หาดูไดที่ #LionsRelief บนเฟสตบุค

THE LION

15


LION

การออกใหความชวยเหลือหลังไตฝุนไฮเอี้ยน

การขนสงของอุปกรณมาถึงในทาเรือดูมังกัส สําหรับความพยายามบรรเทาของไลออนสในคาพิส

THE LION

16


การออกใหความชวยเหลือหลังไตฝุนไฮเอี้ยน

LION

ไลออนสใหอุปกรณในกลองแกผูอาศัยในโรซัสซิตี้ ผูที่สูญเสียทุกอยาง

ในบารังเก ไลออง ไลออนสงอุปกรณบนถนน เพราะไตฝุนทําลายสิ่งกอสรางตาง ๆ ของหมูบาน THE LION

17


LION

ประกาศสภาผูวาการไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย

ประกาศสภาผูวาการไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย ฉบับที่ 003/2556-2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประชุมใหญ สโมสรไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 48 ประจําป 2557-2558 .......................................................... ตามมติที่ประชุมใหญไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 47 ณ จังหวัดจันทบุรี มีขอยุติ ใหสโมสรไลออนสสากลภาค 310-ดี เปนเจาภาพจัดประชุมใหญประจําปสโมสรไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย ณ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ระหวางวันที่ 14-16 มีนาคม 2557 ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสภาผูวาการไลออนสสากลภาครวม 310ประเทศไทย ดังนั้น เพื่อใหการประชุมใหญประจําป ครั้งที่ 48 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาประสงค เกิดประสิทธิผลแกองคกรไลออนสในประเทศไทยอันเปนที่รักยิ่งของทุกทาน จึงขอประกาศแตงตั้งคณะกรรมการ ดําเนินการประชุมใหญ ครั้งที่ 48 ของสโมสรไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย ดังตอไปนี้ 1. คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 1.1 ฯพณฯ ไลออน พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท 1.2 ฯพณฯ ไลออน พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย 1.3 ไลออน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

2. คณะกรรมการที่ปรึกษา 2.1 ไลออน ร.อ.ขจิต หัพนานนท 2.2 ไลออน พงศศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ 2.3 ไลออน สมศักดิ์ โลหวิสุทธิ์ 2.4 ไลออน วุฒิ บุญนิกรวรวิทย 2.5 อดีตประธานสภาฯ ภาครวม และอดีตผูวาการภาคทุกภาค

ประธานที่ปรึกษา รองประธานที่ปรึกษา รองประธานที่ปรึกษา รองประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา

3. คณะกรรมการอํานวยการ 3.1 ไลออน เจริญสุข กิจอิทธิ 3.2 ไลออน ถวัน ดารากร ณ อยุธยา 3.3 ไลออน อภิเชษฐ กองเรืองเกียรติ 3.4 ไลออน ชูศักดิ์ ผลกาญจนะ 3.5 ไลออน ทพ.ญ.ศุภลักษณ จันทามงคล 3.6 ไลออน ศักดิ์ชัย เตชะเวช 3.7 ไลออน ไพฑูรย ชื่นจิตต 3.8 ไลออน วัฒนา พงศมานะวุฒิ 3.9 ไลออน พิเชฐ แสงนิศากร

ประธาน รองประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

THE LION

18


ประกาศสภาผูวาการไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย 4. คณะกรรมการฝายสิทธิบัตร 4.1 ไลออน เจริญสุข กิจอิทธิ 4.2 ไลออน ถวัน ดารากร ณ อยุธยา 4.3 ไลออน อภิเชษฐ กองเรืองเกียรติ 4.4 ไลออน ชูศักดิ์ ผลกาญจนะ 4.5 ไลออน ทพ.ญ.ศุภลักษณ จันทามงคล 4.6 ไลออน ศักดิ์ชัย เตชะเวช 4.7 ไลออน ไพฑูรย ชื่นจิตต

ประธาน รองประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

5. คณะกรรมการฝายธรรมนูญและขอบังคับ 5.1 ไลออน วิชิต ขวัญเจริญทรัพย 5.2 ไลออน วินัย วินัยสถาพร 5.3 ไลออน สัษฐา สุทธยาคม 5.4 ไลออน ชัยยง สุขะปานนท 5.5 ไลออน สืบพงษ พูลธีรานุวัตร 5.6 ไลออน ถวัลย รุยาพร 5.7 ไลออน ยรรยง คุโรวาท

ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

6. คณะกรรมการฝายสงเสริมการประชุมใหญ 6.1 ไลออน เรืองชัย จินตรุงเรืองชัย 6.2 ไลออน ธัญชนก เสรีเสถียรทรัพย 6.3 ไลออน สมพล โตวิวัฒน 6.4 ไลออน วินัย บุญศรีสวัสดิ์ 6.5 ไลออน วินัย ตันกิติบุตร 6.6 ไลออน สมมาตร ชัยวัฒนพันธ 6.7 ไลออน พิเชฐ แสงนิศากร

ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

7. คณะกรรมการฝายจัดระเบียบปฏิบัติและระเบียบวาระการประชุม 7.1 ไลออน เจริญสุข กิจอิทธิ 7.2 ไลออน ถวัน ดารากร ณ อยุธยา 7.3 ไลออน อภิเชษฐ กองเรืองเกียรติ 7.4 ไลออน ชูศักดิ์ ผลกาญจนะ 7.5 ไลออน ทพ.ญ.ศุภลักษณ จันทามงคล 7.6 ไลออน ศักดิ์ชัย เตชะเวช 7.7 ไลออน ไพฑูรย ชื่นจิตต 7.8 เลขาธิการภาคทุกภาค

ประธาน รองประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

THE LION

19

LION


LION

ประกาศสภาผูวาการไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย

8. คณะกรรมการฝายลงทะเบียน 8.1 ไลออน ณริภา ศรีสวางวัฒน 8.2 ไลออน ชัยทัต กิตติจิตต 8.3 ไลออน นภาพร ผองใส 8.4 ไลออน รฐา ธรรมธนกรณ 8.5 ไลออน ณชัยยัณห ยิ้มสํารวย 8.6 ไลออน กําพล เชียงไชยวงศ 8.7 ไลออน สมศักดิ์ จิรเจริญกุล 8.8 คุณอรสา เอื้อสถาพร

ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

9. คณะกรรมการฝายการเงินและบัญชี 9.1 ไลออน ชูศักดิ์ ผลกาญจนะ 9.2 ไลออน ชมพูนุช ชาญดวยกิจ 9.3 ไลออน พัณญวิรา ธนัทรภัสสิทธิ์ 9.4 ไลออน พยงค ธานีรัตน 9.5 ไลออน พยนต กุลธนพานิช 9.6 ไลออน เจิดศักดิ์ เอี่ยมปาน 9.7 ไลออน เทพวรรณ มาประเสริฐ

ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

10. คณะกรรมการฝายตรวจสอบการเงิน 10.1 ไลออน วิทยา อุนดํารงคการ 10.2 ไลออน พลอากาศตรีหญิงศิริพร ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 10.3 ไลออน ธนพร กุศลธรรมรัตน 10.4 ไลออน สุทัศน ตันติษัณสกุล 10.5 ไลออน สุพจน ยุทธวรศิษย 10.6 ไลออน สุดาศรี ชัยเศรษฐเสรี 10.7 ไลออน ธานี วัฒนเสถียร

ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

11. คณะกรรมการฝายพิธีการและ Protocol 11.1 ไลออน พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย 11.2 ไลออน อานุภาพ ไทยอุปถัมภ 11.3 ไลออน พรพิมล ศรวิไลวรรณ 11.4 ไลออน สุพจน สงวนกิตติพันธุ 11.5 ไลออน ประเสริฐ ศรีพนากุล 11.6 ไลออน พีระวัฒน ยมภักดี 11.7 ไลออน คันธรส ดิลกศักยวิทูร

ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

THE LION

20


ประกาศสภาผูวาการไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย 12. คณะกรรมการฝายพิธีกร 12.1 ไลออน อภิชัย ตระกูลสัน 12.2 ไลออน อานุภาพ ไทยอุปถัมภ 12.3 ไลออน พรพิมล ศรวิไลวรรณ 12.4 ไลออน สมภพ เศาจวุฒิพงศ 12.5 ไลออน ประเสริฐ ศรีพนากุล 12.6 ไลออน พีระวัฒน ยมภักดี 12.7 ไลออน คันธรส ดิลกศักยวิทูร

ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

13. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 13.1 ไลออน เรืองชัย จินตรุงเรืองชัย 13.2 ไลออน ปราโมทย สัชฌุกร 13.3 ไลออน นาฏยา ขวัญเจริญทรัพย 13.4 ไลออน เรวัต นราตรีภพนาถ 13.5 ไลออน วีรพงศ ศศิวิมลพันธ 13.6 ไลออน ฐาปนีย พงษจิรังกาล 13.7 ไลออน สขภณ ชาญบูรณวัชร

ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

14. คณะกรรมการฝายรับและเสนอขอยุติ 14.1 ไลออน พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย 14.2 ไลออน มงคลวิทย ธนันทปพัฒน 14.3 ไลออน ดร.พีระวัฒน ธัมอุทัยพร 14.4 ไลออน สมชัย จิรายุส 14.5 ไลออน สุเมธ เตชะไกรศรี 14.6 ไลออน ขนิษฐา นนทรีย 14.7 ไลออน อุดม จิตตสวาสดิ์

ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

15. คณะกรรมการฝายจัดสัมมนา 15.1 ไลออน พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย 15.2 ไลออน ดร.ราษี อานนทวิลาศ 15.3 ไลออน อภิชัย ตระกูลสัน 15.4 ไลออน อรทิพย เจียรนัย 15.5 ไลออน พิชิต ชูเอกวงศ 15.6 ไลออน กําพล นันทธเนศ 15.7 ไลออน วโรดม กอนุประพันธ

ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

THE LION

21

LION


LION

ประกาศสภาผูวาการไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย

16. คณะกรรมการฝายขบวนพาเหรด 16.1 ไลออน ดร.พีระวัฒน ธัมอุทัยพร 16.2 ไลออน ชลิต ภักดีไทย 16.3 ไลออน ปริญญา ออนเอี่ยม 16.4 ไลออน วินัย บุญศรีสวัสดิ์ 16.5 ไลออน วินัย ตันกิติบุตร 16.6 ไลออน บุญสง นิ่มศรีตระกูล 16.7 ไลออน ไพศาล เพชรโรจน

ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

17. คณะกรรมการฝายตัดสินขบวนพาเหรดและการประกวดเช็มไลออนส 17.1 ไลออน มนตชัย ชินวินิจกุล ประธาน 17.2 ไลออน นพดล ปุโรทกานนท กรรมการ 17.3 ไลออน สมฤดี ชมญาติ กรรมการ 17.4 ไลออน วิทยา อุนดํารงคการ กรรมการ 17.5 ไลออน น.พ.บุญมาก มั่งมี กรรมการ 17.6 ไลออน วิโรจน อัศวานุชิต กรรมการ 17.7 ไลออน ประไพพรรณ สุวัฒนะพงศเชฎ กรรมการ 18. คณะกรรมการฝายเชิญธง (พิธีเปด) 18.1 ไลออน ประหยัด ศิรินภาพันธ 18.2 ไลออน ชลิต ภักดีไทย 18.3 ไลออน วิลาศ สังขวิเชียร 18.4 ไลออน ร.ท.สมมาตร ออนวงศ 18.5 ไลออน อภิชาต เจริญกิจ 18.6 ไลออน กรวี อัศวนิเวศน 18.7 ไลออน ถวัน ดารากร ณ อยุธยา

ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

19. คณะกรรมการฝายตอนรับ จัดรางวัล และของที่ระลึก 19.1 ไลออน เรืองชัย จินตรุงเรืองชัย 19.2 ไลออน พัชร งามเสงี่ยม 19.3 ไลออน ดร.พีระวัฒน ธัมอุทัยพร 19.4 ไลออน วีระ เชาวกิจคา 19.5 ไลออน วิชัย ชุนเจริญ 19.6 ไลออน อํานวย ศุภวราพงษ 19.7 ไลออน อุดม จิตตสวาสดิ์

ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

THE LION

22


ประกาศสภาผูวาการไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย 20. คณะกรรมการฝายประชุมสโมสรลีโอ 20.1 ไลออน ไพฑูรย ชื่นจิตต 20.2 ไลออน รุงนภา เตชะอาภรณชัย 20.3 ไลออน วิลาศ สังขวิเชียร 20.4 ไลออน จันทิมา เผือกสุวรรณ 20.5 ไลออน ศุภลักษณ ลีฬหาธีรพงศ 20.6 ไลออน สมบูรณ คงสุภาพศิริ 20.7 ไลออน ศักดิ์ชาย ผลพานิชย

ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

21. คณะกรรมการฝายรักษาความสงบ 21.1 ไลออน พล.ต.ต.อ าไพ สุภัทราวิวัฒน 21.2 ไลออน พ.ต.ท.พิสุทธิ์ ศิริมังคลา 21.3 ไลออน ประหยัด ศิรินภาพันธ 21.4 ไลออน พล.ต.ต.สมพงษ ขอนแกน 21.5 ไลออน พลเรือโท ทรงพล อยูแสง 21.6 ไลออน นาวาเอกภูมิพัฒน กุหลาบซอน 21.7 ไลออน พ.อ.(พิเศษ)อุทร ธรรมคุณ

ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

22. คณะกรรมการฝายประสานงานและแกไขปญหา 22.1 ไลออน น.อ.ภูพิพัฒน กุหลาบซอน 22.2 ไลออน ชัชวาล ไชยเศรษฐ 22.3 ไลออน ประหยัด ศิรินภาพันธ 22.4 ไลออน พล.ต.ต.สมพงษ ขอนแกน 22.5 ไลออน วินัย ตันกิติบุตร 22.6 ไลออน พ.ต.ท.จํารัส รุงเรือง 22.7 ไลออน พ.อ.(พิเศษ)อุทร ธรรมคุณ

ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2557

(ไลออน เจริญสุข กิจอิทธิ) ประธานสภาผูวาการไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย

THE LION

23

LION


LION

กําหนดการประชุมใหญไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 48 กําหนดการประชุมใหญไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 48 ระหวางวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2557 ณ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี และ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557

วัน/เวลา

รายการ

สถานที่

ผูรับผิดชอบ

09.00-18.00 น.

ลงทะเบียนรับของที่ระลึกทุกภาค

โรงแรมรีเจนท ชะอํา บีชรีสอรท

ประธานรับลงทะเบียน

13.00-17.00 น.

การแขงขันกอลฟเชื่อมสัมพันธไลออนสไทย

สนามกอลฟรถไฟหัวหิน

ปธ.จัดการแขงขันกอลฟ

16.00-17.00 น.

ประชุมสภาผูวาการภาครวม 310 ประเทศไทย

โรงแรมรีเจนท ชะอํา บีชรีสอรท

ประธานสภาฯ

18.00-21.00 น.

งานเลี้ยงตอนรับสภาภาครวมฯ และงานประกาศผลการแขงขัน

หองอาหารสนามกอลฟรถไฟ

ประธานฝายตอนรับ

- งานเลี้ยงตอนรับประธานสภาและผูวาการภาค

ประธานฝายแขงขันกอลฟ

- งานเลี้ยงผูเขาแขงขันกอลฟชิงถวยพระราชทานฯ

ประธานฝายของรางวัล

- ประกาศผลการแขงขันกอลฟฯ - ประธานสภามอบรางวัลผูชนะการแขงขันกอฟฯ

วันศุกรที่ 14 มีนาคม 2557 วัน/เวลา

รายการ

สถานที่

ผูรับผิดชอบ

08-00-18.00 น.

ลงทะเบียนรับของที่ระลึก

ณ โรงแรมที่พักของแตละภาค

ประธานฝายรับลงทะเบียน

08.00-09.30 น.

ประชุมคณะผูแทนสโมสรฯ เพื่อรับรองระเบียบปฏิบัติ

โรงแรมรีเจนท ชะอํา บีชรีสอรท

ประธานสภาฯ

วาระการประชุม

ปธ.ดําเนินการประชุมใหญ

09.00-12.00 น.

การประชุมคณะกรรมการภาค ครั้งที่ 4/2556-2557 ภาค 310-A1 โรงแรมเมธาวลัยชะอํา

ผูวาการภาคฯ 310-A1

10.30-12.00 น.

ประชุมมูลนิธไิ ลออนสในประเทศไทย

โรงแรมรีเจนท ชะอํา บีชรีสอรท

ประธานมูลนิธิ

15.00-18.00 น.

พิธีเปด-เดินขบวนพาเหรด : ลําดับขบวนดังนี้

จุดตั้งขบวนคือ รร.หัวหินวิทยาลัย ประธานฝายขบวนพาเหรด

ภาครวม 310, สโมสรลีโอทุกภาค ภาค 310-E, ภาค 310-A1,

จุดสิ้นสุดขบวนอยูหนาพระราชวัง

ภาค 310-A2, ภาค 310-B, ภาค 310-C และภาค 310 D

ไกลกังวล

18.30 - 23.00 น. งานเลี้ยง "ไลออนสไนทออนเดอะบีช" บัตรราคา 300 บาท

สวนหลวงราชินี (19 ไร)

ประธานฝายประกวดพาเหรด ประธานฝายไลออนสไนท

(ฟรีใชคูปองสําหรับผูที่ลงทะเบียน)

วันเสารที่ 15 มีนาคม 2557 วัน/เวลา

รายการ

สถานที่

ผูรับผิดชอบ

08.00-18.00 น.

ลงทะเบียนรับของที่ระลึกโรงแรมรีเจนท ชะอํา บีชรีสอรท

ประธานฝายรับลงทะเบียน

07.00-09.30 น.

พิธีเปดประชุมใหญไลออนสสากลภาครวม 310 ครั้งที่ 48

โรงแรมรีเจนท ชะอํา บีชรีสอรท

ประธานสภาภาครวมฯ

การเชิญธงในพิธีเปดประชุมใหญ ตามลําดับ

หองเพชรบุรีแกรนดฮอลล

ปธ.ฝายพิธีเปดประชุมใหญ

ภาครวม 310ฯ, สโมสรลีโอจากทุกภาค, ภาค 310-E, ภาค 310-A1 ภาค 310-A2, ภาค 310-B, ภาค 310-C, และภาค 310-D ตามลําดับ THE LION

24


กําหนดการประชุมใหญไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 48 วัน/เวลา 09.30 น.

รายการ

สถานที่

ประธานในพิธี ฯพณฯ องคมนตรี

LION

ผูรับผิดชอบ ประธานสภาฯ

ไลออน พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท ถึงสถานที่ประชุม พิธีกรแนะนําผูมีเกียรติบนเวที

พิธีกรภาครวมฯ

พิธีเชิญธงขึ้นสูยอดเสา-ธงชาติไทย

ประธานสภาผูวาการภาคฯ

ธงไลออนสสากล

ประธานสภาฯ เพิ่งผานพน

ธงภาครวม 310 ประเทศไทย

ประธานจัดการประชุมใหญฯ

10.10 น.

ประธานจัดการประชุมฯ กลาวรายงานตอประธานในพิธฯี

ประธานจัดการประชุมใหญฯ

10.20 น.

ประธานสภาผูว า การภาคฯ กลาวรายงานผลงานกิจกรรมดานตาง ๆ

ประธานสภาภาครวมฯ

10.00 น.

ของสโมสรไลออนสในประเทศไทย 10.25 น.

ประธานในพิธีกลาวเปดการประชุมใหญ

ประธานพิธีฯ

10.35 น.

กลาวแสดงความยินดีจากอดีตกรรมการอํานวยการไลออนสสากล

ประธานฝายพิธีการ

10.45 น.

กลาวตอนรับโดยผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี

ผูวาราชการ จ.เพชรบุรี

10.55 น.

กลาวตอนรับสมาชิกผูเ ขารวมประชุมโดยผูว า ราชการ จ.ประจวบฯ

11.10 น.

พิธียืนไวอาลัยแดสมาชิกไลออนสผูลวงลับ

รองประธานสภาภาครวมฯ

11.25 น.

ประธานมูลนิธิไลออนสในประเทศไทยรายงาน

ประธานมูลนิธิฯ

11.35 น.

ประธานสภาฯ มอบโลประกาศเกียรติคุณแดประธานพิธี

ประธานสภาภาครวมฯ

ประธานในพิธมี อบโลประกาศเกียรติคณ ุ แดผส ู นับสนุนการจัดประชุมใหญ

ประธานจัดงานฯ

ประธานสภาฯ กลาวพักการประชุม (ภาคเชา)

ประธานสภาภาครวมฯ

11.45 น.

*** บรรเลงเพลงไลออนสสปริต *** 12.00 น.

เลี้ยงรับรองผูเขารวมประชุม รับประทานอาหารกลางวัน

โรงแรมรีเจนท ชะอํา บีชรีสอรท

ปธ.ฝายอาหารและเครื่องดื่ม

(ฟรีคูปอง สําหรับผูลงทะเบียน) 13.00-14.00 น.

พิธีเปดหองสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ แหงที่ 48 โรงเรียนเทศบาล 8 อ.ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

ปธ.จัดสรางหองสมุดฯ

(สวนสนชะอํา) โดยสโมสรไลออนสเมืองชะอํา ภาค 310 ดี 13.30-17.30 น.

การประชุมใหญสามัญประจําปของทุกภาค

ปธ.ฝายจัดการประชุมภาครอง

การเลือกตัง้ ผูว า การภาค และรองผูว า การภาคคนที่ 1 และคนที่ 2

18.00-22.30 น.

ภาค 310 - A1

โรงแรมเมธาวลัยชะอํา

ภาค 310 - A2

โรงแรมโกลเดนบีชชะอํา

ภาค 310 - B

โรงแรมลองบีชชะอํา

ภาค 310 - C

โรงแรมรีเจนท ชะอํา บีชรีสอรท

(หองชะอํา)

ภาค 310 - D

โรงแรมรีเจนท ชะอํา บีชรีสอรท

(หองปารควิว)

ภาค 310 - E

โรงแรมเอเซีย-ชะอํา

งานเลี้ยงตอนรับสมาชิกผูเขารวมประชุมและแสดงความยินดีกับ

โรงแรมรีเจนท ชะอํา บีชรีสอรท

ประธานสภาฯ ผูวาการภาคฯ รองหนึ่ง รองสอง ทั้ง 6 ภาค

เลคไซดพาวิลเลี่ยน

THE LION

25

ปธ.ฝายอาหารและเครื่องดื่ม


LION

กําหนดการประชุมใหญไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 48 วันอาทิตยที่ 16 มีนาคม 2557

วัน/เวลา 09.00-12.00 น.

รายการ

สถานที่

การประชุมใหญฯ ครั้งที่ 48 (ตอ), พิธีปดการประชุมใหญฯ

โรงแรมรีเจนท ชะอํา บีชรีสอรท

เรียนเชิญ - ประธานสภาฯ / ผูวาการภาคฯ

ผูรับผิดชอบ ประธานคณะกรรมการ พิธีกรภาครวม

- ประธานสภาฯ รับเลือกตัง้ / ผูว า การภาคฯ รับเลือกตัง้ / รองผูวาการรับเลือกตั้งขึ้นสูโตะประธาน 09.30 น.

พิธีกร แนะนําประธานสภาฯ ภาครวม, ผูวาการภาคฯ

พิธีกรภาครวม

รองผูวาฯ คนที่ 1 และรองผูวาฯ คนที่ 2 รับเลือกตั้งตอที่ประชุม 10.00 น.

ประธานสภาผูวาการภาคฯ ปบริหาร 2557-2558

ประธานสภาฯ รับเลือกตั้ง

กลาวสุนทรพจน ตอที่ประชุม 10.10 น.

ประธานฝายรับและเสนอขอยุติ กลาวรายงาน

ประธานฝายรับและเสนอขอยุติ

10.20 น.

เลขาธิการสภาฯ เพิ่งผานพน เสนอรายงานการประชุมใหญ

เลขาธิการสภาฯ เพิ่งผานพน

ครั้งที่ 47/2555-2556 เพื่อรับรอง เหรัญญิกสภาฯ เพิง่ ผานพน เสนองบการเงิน ปบริหาร 2555-2556

เหรัญญิกฯ เพิ่งผานพน

และรายงานการเงินประชุมใหญครั้งที่ 47 เพื่อรับรอง 10.45 น.

ประธานสภาฯ รายงานผลงานของคณะกรรมการบริหารสภาฯ

ประธานสภาภาครวมฯ

ตอที่ประชุม 10.55 น.

ประธานจัดการประชุมใหญฯ รายงานผลการจัดประชุมใหญ

ประธานจัดการประชุมใหญ

ครั้งที่ 48/2556-2557 11.10 น.

แจงกําหนดการ สถานที่ และเจาภาพการประชุมใหญไลออนส

ประธานสภาภาครวมฯ

สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 49 11.20 น. 11.30 น.

พิธีมอบธงสโมสรไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย

ปธ.จัดเตรียมการประชุม

แกเจาภาพจัดการประชุมใหญ ครั้งที่ 49 ปบริหาร 2557-2558

ใหญภาค 310 - E

ประธานสภาผูวาการภาครวม 310 กลาวปราศรัยและกลาวปด

ประธานสภาภาครวมฯ

การประชุมใหญไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทยครัง้ ที่ 48 (เชิญธงชาติไทยลงจากยอดเสา บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสามัคคีชุมนุม และเพลงไลออนสสปริต)

หมายเหตุ

รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามมติสภาฯ ภาครวม 310 ประเทศไทย

THE LION

26


การแขงขันตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 19

LION

สโมสรไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย การแขงขันตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 19 ระดับประเทศ วันเสารที่ 22 กุมภาพันธ 2557 ณ อาคารรับรองสนามเสือปา สํานักพระราชวัง กรุงเทพมหานคร ประกาศผลการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ลําดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ชื่อโรงเรียน สมปอยพิทยาคม พัทลุงพิทยาคม เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 พัทลุง รัตนศึกษา เทศบาล 3 ประชายินดี สําเร็จวิทยา กัลยาณีศรีธรรมราช สามัคคีวทิ ยาคม บานทาแรง (สหราษฎร) เซนตปอลคอลแวนต มัธยมวาริชภูมิ มารีวิทยาศรีมโหสถ วิสุทธิศึกษา สตรีปากพนัง บุญเรืองวิทยาคม ชุมชนบานคาย หวยยอด ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง เชียงดาววิทยาคม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ คุรุประชาสรรค วัดธรรมศาลา หนองงูเหลือมพิทยาคม คงคาราม ธวัชบุรีวิทยาคม กําแพงเพชรพิทยาคม เจาพระยาวิทยาคม สตรีอางทอง พะเยาพิทยาคม

จังหวัด

ภาค

ศรีสะเกษ พัทลุง จันทบุรี พัทลุง สุพรรณบุรี ราชบุรี สระแกว นครศรีธรรมราช เชียงราย เพชรบุรี ชลบุรี สกลนคร ปราจีนบุรี นครสวรรค นครศรีธรรมราช เชียงราย เชียงใหม ตรัง กรุงเทพมหานคร เชียงใหม อุตรดิตถ ชัยนาท นครปฐม นครราชสีมา เพชรบุรี รอยเอ็ด กําแพงเพชร กรุงเทพมหานคร อางทอง พะเยา

E B C B D D C B A2 D C E C A2 B A2 A1 B E A1 A2 A1 D E D E A1 C A1 A2

THE LION

ขอเขียน 104 114 114 111 103 109 106 101 99 (12/20) 100 99 (11/20) 98 97 92 92 90 88 88 87 85 85 82 82 82 80 80 74 43

คะแนน ทักษะการฟง 13.87 31.87 15.20 29.2 15.20 29.2 14.80 28.8 13.73 27.73 14.53 26.53 14.13 26.13 13.47 25.47 13.20 25.2 13.33 24.33

ไมมา ไมมา

27

ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


LION

รางวัลชนะเลิศ ระดับ ม.ตน การประกวดแตงบทกลอนฯ

THE LION

28


รางวัลชนะเลิศ ระดับ ม.ปลาย การประกวดแตงบทกลอนฯ

THE LION

29

LION


LION

การแขงขันตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครัง้ ที่ 19 (ระดับประเทศ)

สโมสรไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย การแขงขันตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 19 (ระดับประเทศ) วันเสารที่ 22 กุมภาพันธ 2557 ณ อาคารรับรองสนามเสือปา สํานักพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รางวัล

โรงเรียน

จังหวัด

ภาค

ชนะเลิศ

โรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรค

พัทลุง

310 บี

รองชนะเลิศอันดับ 1

โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว

ภูเก็ต

310 บี

รองชนะเลิศอันดับ 2

โรงเรียนสําเร็จวิทยา

สระแกว

310 ซี

รองชนะเลิศอันดับ 3

โรงเรียนบานโนนแดง

ชัยภูมิ

310 อี

รองชนะเลิศอันดับ 4

โรงเรียนบานจานแสนไชย

ศรีสะเกษ

310 อี

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน

รางวัล

จังหวัด

ภาค

ชนะเลิศ

โรงเรียนสมปอยวิทยาคม

ศรีสะเกษ

310 อี

รองชนะเลิศอันดับ 1

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

พัทลุง

310 บี

รองชนะเลิศอันดับ 2

โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1

จันทบุรี

310 ซี

รองชนะเลิศอันดับ 3

โรงเรียนพัทลุง

พัทลุง

310 บี

รองชนะเลิศอันดับ 4

โรงเรียนรัตนศึกษา

สุพรรณบุรี

310 ดี

THE LION

30


การประกวดแตงบทกลอนในสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครัง้ ที่ 5 (ระดับประเทศ)

LION

สโมสรไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย การประกวดแตงบทกลอนในสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 5 (ระดับประเทศ) วันเสารที่ 22 กุมภาพันธ 2557 ณ อาคารรับรองสนามเสือปา สํานักพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (กาพยยานี 11) รางวัล ชนะเลิศ

ชื่อ – นามสกุล เด็กชาย วิษณุ ทับนอย

โรงเรียน

จังหวัด

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร

ชั้น

ภาค

ม.3

310-เอ2

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิง กานดามณี รัตนพล โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

ม.3

310 บี

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชาย นิธิ มงคล

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปทุมธานี

ม.3

310-เอ2

รองชนะเลิศอันดับ 3 เด็กหญิง นัทธมน สีออน

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ชลบุรี

ม.1

310 ซี

รองชนะเลิศอันดับ 4 เด็กหญิง ธนพร ฉันททอง

โรงเรียนปากเกร็ด

นนทบุรี

ม.3

310-เอ1

จังหวัด

ชั้น

ภาค

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

ม.6

310 บี

โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

ปราจีนบุรี

ม.6

310 ซี

รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาว สมฤทัย ภาคสิทธิผล โรงเรียนทหารอากาศบํารุง

กรุงเทพมหานคร

ม.5

310 อี

รองชนะเลิศอันดับ 3 นางสาว ตรีรัตน แกวสุวรรณ โรงเรียนปากพะยูนวิทยาคาร

พัทลุง

ม.5

310 บี

รองชนะเลิศอันดับ 4 นางสาว เวณิสตา จันออน

จันทบุรี

ม.4

310 ซี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (กลอนสุภาพ) รางวัล ชนะเลิศ

ชื่อ – นามสกุล นาย ชัชชานนท พลฤทธิ์

รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาว วิภาวรรณ อูทรัพย

โรงเรียน

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

THE LION

31


LION

การประกวดวาดภาพในสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 5 (ระดับประเทศ)

สโมสรไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย การประกวดวาดภาพในสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 5 (ระดับประเทศ) วันเสารที่ 22 กุมภาพันธ 2557 ณ อาคารรับรองสนามเสือปา สํานักพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รางวัล

ชั้น

ภาค

ตรัง

ป.6

310 บี

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิง บุศรินทร กระฐินทอง โรงเรียนวัดบัวแกว

กรุงเทพมหานคร

ป.6

310-เอ1

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชาย ณันธกร แจมกระจาง โรงเรียนวัดสนามจันทร

ฉะเชิงเทรา

ป.6

310 ซี

รองชนะเลิศอันดับ 3 เด็กหญิง ปยะธิดา ชูศรี

โรงเรียนวัดกระทุมเสือปลา

กรุงเทพมหานคร

ป.6

310 ซี

รองชนะเลิศอันดับ 4 เด็กหญิง นุชนาถ อุทิศรัมย

โรงเรียนศิริวิทยา

สมุทรปราการ

ป.6

310 ซี

จังหวัด

ชั้น

ภาค

อุบลราชธานี

ม.3

310 อี

ชนะเลิศ

ชื่อ – นามสกุล เด็กหญิง วิภาวี รัตตมณี

โรงเรียน โรงเรียนดรุโณทัย

จังหวัด

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รางวัล ชนะเลิศ

ชื่อ – นามสกุล

โรงเรียน

เด็กหญิง ประภัสสร ตอนคําสนธ โรงเรียนบานทาโพธิ์ศรีพิทยา

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชาย สุธิวัฒน ศรีสุข

โรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง

ราชบุรี

ม.3

310 ดี

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิง วันวิสา หมายเขา

โรงเรียนบางแคเหนือ

กรุงเทพมหานคร

ม.1

310 ดี

กรุงเทพมหานคร

ม.3

310 ซี

ม.2

310 บี

รองชนะเลิศอันดับ 3 เด็กหญิง ดวงกมล ดวงนางรอง โรงเรียนวัดกระทุมเสือปลา

รองชนะเลิศอันดับ 4 เด็กชาย จักรกฤษ สุวรรณรัตน โรงเรียนเทศบาล 1 (เผดิมแตงออนวิทยา) สุราษฎรธานี

THE LION

32


ผลการแขงขัน ประกวดวาดภาพสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๕

LION

ผลการแขงขัน ประกวดวาดภาพสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๕ ประจําป ๒๕๕๗ (ระดับประเทศ) หัวขอ “สารานุกรมไทย...กาวไกล ทันโลก” ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔ - ๖) จัดโดย สโมสรไลออนสสากลภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิไลออนสในประเทศไทย วันเสารที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สโมสรสนามเสือปาและโรงละครพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ **************************

* รางวัลชนะเลิศ : ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท พรอมครองถวยพระราชทาน จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคอมพิวเตอร TABLET จํานวน ๑ เครื่อง ไดแก เด็กหญิง วิภาวี รัตตมณี โรงเรียนดรุโณทัย จังหวัดตรัง โรงเรียนดรุโณทัย พรอมครองถวยพระราชทาน จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร จาก ภาค ๓๑๐ บี

* รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ : ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท พรอมถวยเกียรติยศ จาก พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท องคมนตรี และกลองถายภาพดิจิตอล จํานวน ๑ ตัว ไดแก เด็กหญิง บุศรินทร กระฐินทอง โรงเรียนวัดบัวแกว กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดบัวแกว ไดรับถวยเกียรติยศจาก พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท องคมนตรี จาก ภาค ๓๑๐ เอ ๑

THE LION

33


LION

ผลการแขงขัน ประกวดวาดภาพสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๕

* รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ : ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท พรอมถวยเกียรติยศ จาก พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท องคมนตรี และ TALKING DICK จํานวน ๑ เครื่อง ไดแก เด็กชาย ณันธกร แจมกระจาง โรงเรียนวัดสนามจันทร จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนวัดสนามจันทร ไดรับถวยเกียรติยศจาก พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท องคมนตรี จาก ภาค ๓๑๐ ซี

* รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๓ : ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท พรอมถวยเกียรติยศ จาก พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท องคมนตรี และ TALKING DICK จํานวน ๑ เครื่อง ไดแก เด็กหญิง ปยะธิดา ชูศรี โรงเรียนวัดกระทุมเสือปลา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดกระทุมเสือปลา ไดรับถวยเกียรติยศจาก พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท องคมนตรี จาก ภาค ๓๑๐ ซี

* รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๔ : ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท พรอมถวยเกียรติยศ จาก พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท องคมนตรี และ TALKING DICK จํานวน ๑ เครื่อง ไดแก เด็กหญิง นุชนาถ อุทิศรัมย โรงเรียนศิริวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนศิริวิทยา ไดรับถวยเกียรติยศจาก พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท องคมนตรี จาก ภาค ๓๑๐ ซี

THE LION

34


ผลการแขงขัน ประกวดวาดภาพสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๕

LION

ผลการแขงขัน ประกวดวาดภาพสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๕ ประจําป ๒๕๕๗ (ระดับประเทศ) หัวขอ “สารานุกรมไทย...กาวไกล ทันโลก” ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม. ๑ - ๓) จัดโดย สโมสรไลออนสสากลภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิไลออนสในประเทศไทย วันเสารที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สโมสรสนามเสือปาและโรงละครพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ **************************

* รางวัลชนะเลิศ : ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท พรอมครองถวยพระราชทาน

*

จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคอมพิวเตอร TABLET จํานวน ๑ เครื่อง ไดแก เด็กหญิง ประภัสสร ตอนคําสนธ โรงเรียนบานทาโพธิ์ศรีพิทยา จ.อุบลราชธานี โรงเรียนบานทาโพธิ์ศรีพิทยา พรอมครองถวยพระราชทาน จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จาก ภาค ๓๑๐ อี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ : ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท พรอมถวยเกียรติยศ จาก พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท องคมนตรี และกลองถายภาพดิจิตอล จํานวน ๑ ตัว ไดแก เด็กชาย สุธิวัฒน ศรีสุข โรงเรียนรัตนราฎรบํารุง จังหวัดรารชบุรี โรงเรียนรัตนราฎรบํารุง ไดรับถวยเกียรติยศจาก พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท องคมนตรี จาก ภาค ๓๑๐ ดี

THE LION

35


LION

ผลการแขงขัน ประกวดวาดภาพสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๕

* รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ : ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท พรอมถวยเกียรติยศ จาก พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท องคมนตรี และ TALKING DICK จํานวน ๑ เครื่อง ไดแก เด็กหญิง วันวิสา หมายเขา โรงเรียนบางแคเหนือ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบางแคเหนือ ไดรับถวยเกียรติยศจาก พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท องคมนตรี จาก ภาค ๓๑๐ ดี

* รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๓ : ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท พรอมถวยเกียรติยศ จาก พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท องคมนตรี และ TALKING DICK จํานวน ๑ เครื่อง ไดแก เด็กหญิง ดวงกมล ดวงนางรอง โรงเรียนวัดกระทุมเสือปา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดกระทุมเสือปา ไดรับถวยเกียรติยศจาก พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท องคมนตรี จาก ภาค ๓๑๐ ซี

* รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๔ : ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท พรอมถวยเกียรติยศ จาก พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท องคมนตรี และ TALKING DICK จํานวน ๑ เครื่อง ไดแก เด็กชาย จักรกฤษ สุวรรณรัตน โรงเรียนเทศบาล 1 (เผดิมแตงออนวิทยา) จังหวัดสุราษฎรธานี โรงเรียนเทศบาล 1 (เผดิมแตงออนวิทยา) ไดรับถวยเกียรติยศจาก พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท องคมนตรี จาก ภาค ๓๑๐ บี

THE LION

36


ประมวลภาพการแขงขันตอบคําถามสารานุกรมไทยฯ

LION

ประมวลภาพการแข ง ขั น ตอบคํ า ถามสารานุ ก รมไทยฯ

THE LION

37


LION

ประมวลภาพการแขงขันตอบคําถามสารานุกรมไทยฯ

THE LION

38


ประมวลภาพการแขงขันตอบคําถามสารานุกรมไทยฯ

LION

ระดับประถม ชนะเลิศ

ระดับมัธยม ชนะเลิศ

ระดับมัธยมตน ชนะเลิศ

ระดับมัธยมปลาย ชนะเลิศ

THE LION

39


LION

ระเบียงภาพ กิจกรรม ภาค 310 A-1,A-2,B,C,D และ E

สโมสรไลออนสสากลภาค 310 E PID พงศศักดิ์ เกตุสวัสดิวงค ใหเกียรติเขารวมการประชุมคณะกรรมการภาคครั้งที่ 3 ของสโมสรไลออนสสากล ภาค 310 E เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ณ โรงแรม U Place นครราชสีมาและมอบเงินสนับสนุนการเจาภาพ จัดเตรียมเปนการประชุมใหญ ปบริหาร 2557-2558 ทีจ่ งั หวัดอุบลราชสีมา โดยผานผานผูว า ถวัน ดารากร ณ อยุธยา เปนจํานวนเงิน 20,000 บาท และ ผูวาถวัน ดารากร ณ อยุธยาไดมอบตอใหกับไลออน พิเชฐ แสงนิศากร ประธานเตรียมจัดการประชุมใหญครั้งที่ 49 วันที่ 13-15 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดอุบลราชสีมา

สโมสรไลออนสเมืองเลย 17 มกราคม 2557 มอบจักรยานจํานวน 15 คัน งบ 18,750 บาท ใหเหลากาชาดจังหวัดเลย

THE LION

40


ระเบียงภาพ กิจกรรม ภาค 310 A-1,A-2,B,C,D และ E

LION

สโมสรไลออนสสุรนารี ภาค 310 อี 26 กพ.2557 ไลออน รศ.นิภาพรรณ ศรีพงษ และสมาชิกสโมสรไลออนสสุรนารี รวมกิจกรรมโครงการสงเสริม ทักษะภาษาไทย การอานฟงเสียงรอยแกว และการแสดงรําวงยอนยุค ของสาขาวิชา มนุษยศาสตร คณะวิทยาศาสตรและศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

สโมสรไลออนสกรุงเทพอีสต รวมกับ สโมสรไลออนสพระราม 9 ริเวอร กรุงเทพ ทํากิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจาอยูหัว โดยไดนําสิ่งของอุปโภคและบริโภคไปมอบใหกับโรงพยาบาลเทียนฟา THE LION

41


LION

ระเบียงภาพ กิจกรรม ภาค 310 A-1,A-2,B,C,D และ E

สโมสรไลออนสพระนคร กรุงเทพ ภาค 310 ดี กิจกรรมนําเครื่องอุปโภคบริโภคไปชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวม ณ บางนํ้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

สโมสรไลออนสอยุธยา ภาค310 A-1 จัดกิจกรรมหนวยแพทยเคลื่อนที่ แจกจักรยานใหนักเรียนที่บานอยูไกลจากโรงเรียน จํานวน 30 คัน โดย ไลออน คณาพจน วงศวารี (นายกสโมสร) และสมาชิกสโมสร ณ ที่โรงเรียนอุดมศีลวิทยา ต.ตลาดเกียบ อ.บางปะอิน จ. อยุธยา เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2556 THE LION

42


ระเบียงภาพ กิจกรรม ภาค 310 A-1,A-2,B,C,D และ E

LION

สโมสรไลออนสสี่แควนครสวรรค แจกผาหมกํามะหยี่ เครื่องเขียน และตุกตา จํานวน 165 ชุด ใหกับนักเรียนโรงเรียนบานสบรวก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย รวมคาใชจาย 50,200 บาท เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557

กิจกรรมสโมสรไลออนสกรุงเทพ พระมหานคร 19 ม.ค.57 –นายกสโมสรฯ พรอมดวยสมาชิก มอบผาเช็ดตัว-สบู, เสื้อยือ, ขนมปงฟารมเฮาส รวม 480 ชุด และ ผาออมผูใหญ ณ สถานสงเคราะหคนไรที่พึ่งชายอัญญบุรี จ.ปทุมธานี รวมคาใชจาย 59,796 บาท THE LION

43


LION

ระเบียงภาพ กิจกรรม ภาค 310 A-1,A-2,B,C,D และ E

สโมสรไลออนส บานแพว ไทยรามัญ ภาค310ดี 26 ธันวาคม 2556 มอบผาหม ถุงเทา อุปกรณ เครื่องใช ณ อ.ภูเรือ จ.เลย โครงการ “ปนรัก ปนนํ้าใจ มอบไออุน อิงภูเรือ”

สโมสรไลออนสทุงสง รวมในกิจกรรมวันเด็ก โดยปงลูกชิ้นแจกเด็ก หนาที่วาการ อ.ทุงสง เปนจํานวนเงิน 2,000 บาท ใชเวลา 1ชั่วโมง ตั้งแตเวลา08.00-09.00 สมาชิกเขารวม จํานวน7คน THE LION

44


ระเบียงภาพ กิจกรรม ภาค 310 A-1,A-2,B,C,D และ E

LION

สโมสรไลออนสวงเวียนใหญ มอบทุนการศึกษา 100 ทุน, ขาวสาร 20 กระสอบ, ปลากระปอง 10 ลัง, ขนมปง 22 ปบ, หนังสือ ก ไก 3 ลัง, ของเลน 2 ลัง มอบใหกับนักเรียนและ โรงเรียน

ผูวาการไลออนสสากลภาค310บี ทพ.ญ.ศุภลักษณ จันทามงคล สโมสรไลออนสภูเก็ต และ สโมสรไลออนสในภาค310บี จัดงานสดุดีอดีตผูวาการไลออนสสากลภาค310บี 8 กุมภาพันธ 2557 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอรลิน THE LION

45


LION

ระเบียงภาพ กิจกรรม ภาค 310 A-1,A-2,B,C,D และ E

สโมสรไลออนสเชียงใหมนครพิงค ภาค 310-เอ1 ปรับปรุงโรงอาหาร หองครัว ใหแก รร.อนุบาลปางมะผา อ.ปางมะผา จ. แมฮองสอน วันที่ 22 ธันวาคม 2556

สโมสรไลออนสสุรนารี ภาค 310 อี 25 มกราคม 2557 ไลออน อุดม จิตสวาสดิ์ อดีตผูวาการ ไลออนสสากลภาค 310 อี มอบรางวัลสโมสรดีเดน ใหกับสโมสรไลออนสสุรนารี ป บริหาร 2555 - 2556 โดยมี ไลออน อังคณา กาญจนเวนิช อดีตนายกเพิ่งผานพน เปนผูรับมอบ ณ โรงแรม U Place นครราชสีมา THE LION

46


ระเบียงภาพ กิจกรรม ภาค 310 A-1,A-2,B,C,D และ E

LION

สโมสรไลออนสเชียงใหมราชพฤกษ ภาค 310-A1 ไดทํากิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายพระพรฯ ในปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา จัดทําโครงการ มอบรถจักรยานเพื่อนองยืมเรียน จํานวน 20 คัน พรอมติดปายโลโกไลออนส ชื่อสโมสรฯ และชื่อผูสนับสนุน เปนเงิน 46,500 บาท (สี่หมื่นหกพันหารอยบาทถวน) ณ ศูนยโรงเรียนเทศบาลตําบลสันกลาง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม ในปบริหาร 2556-2557

สโมสรไลออนสเชียงใหมเวียงพิงค กิจกรรมมอบหนังสือสารานุกรมไทย 10 โรงเรียน. ณ บริเวณศูนยการเรียนรูสารานุกรมไทย จ.เชียงใหม อาคารหองสมุดเฉลิมพระเกียรติ อนุสาวรีย พระเจากาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม โดยไดรบั เกียรติจาก ไลออน อภิเชษฐ กองเรืองเกียรติ ผูว า การภาค 310-A1 มาเปนประธานพิธีมอบ ใหแก มทบ.ที่ 33 จ.เชียงใหม พรอมคณะกรรมการภาค นายกตางสโมสร แขกรับเชิญ ครู นักเรียน ผูปกครองเมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม 2556 THE LION

47


LION

ระเบียงภาพ กิจกรรม ภาค 310 A-1,A-2,B,C,D และ E

สโมสรไลออนสหลังสวน ชุมพร เลี้ยงอาหารกลางวันใหกับผูสูงอายุที่สถานสงเคราะหคนชราบานอูทอง-พนังตัก จ.ชุมพร

THE LION

48


ระเบียงภาพ กิจกรรม ภาค 310 A-1,A-2,B,C,D และ E

LION

สโมสรไลออนสเจาพระยา กิจกรรม มอบเครื่องไตเทียม และ เครื่องชวยหายใจ ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 กุมภาพันธ 2557

วันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ไลออน สุทธิสาร อภินพไฟบูลย ประธานฝาย นําสมาชิกไลออนส ภาครวม 310 ประเทศไทย รวมเดินเทิดพระเกียรติ ถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เนื่องในวันปราบดาภิเษก (28 ธันวาคม 2556) ณ. อนุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช วงเวียนใหญ ธนบุรี THE LION

49


LION

ขาวจากผูอาน

Lions for public ควรมีพัฒนาการในการชวยสาธารณะประโยชน มองภาพชัดๆ ภาพกวาง ก็คือ ภาพ ผูใหความชวยเหลือ และ ผูยืนคอยรับความชวยเหลือ จัดกลุมประเภท ใชงบประมาณ และ ไมใชงบประมาณหรือ ชวยในภาวะฉุกเฉิน กรณีภัยภิบัติ หรือ ชวยบรรเทา จากความเหลื่อมลํ้าทางสังคม หรือ ชวยในกรณี ที่เขาชวยตัวเองในระดับหนึ่ง และ เราเขาไป ชวยพยุง ประคอง ให เขาดําเนินตอไปได เชน ชวยซื้อของพื้นเมือง พื้นบาน ที่เขาตั้งใจทํามาหากิน เอากําไรไปจายคาครองชีพ หรือ ไดชวย ไดสละเวลา และ ทรัพย แต ไมไดผล ไมไดคุณคา ไมไดเปนการชวยสาธารณะประโยชนอยางแทจริง ตอเนื่อง ขออนุญาติยกตัวอยางเชน การสรางหองอะไรบางหอง แต ก็กลายเปนหองวางสีขาว ไมไดมีคุณคา คุณ ประโยชน อยางใดแกชุมชนนั้นๆ แตอยางใด หรือ ชวย แบบ ซานตาคลอส คือหลับหูหลับตา แจก คลายดั่งเกมสโชวในรายการทีวี หรือ การชวย แบบมีเจตนาหวัง หรือ หาผลประโยชนเพื่อประโยชนสวนตน แต พยายามสรางใหดูเหมือนกับ ตนไดยืนอยูขางผูใหความชวยเหลือ ชาพเจา ไดเคยพบ ผูที่เคยเปนผูใหความชวยเหลือ แกสังคม เมื่อกาลเวลาหมุนเวียน เปลี่ยนไป ผูที่เคยยืนให ความชวยเหลือในอดีต กลับกลายเปนผูยนื รอคอยรับการชวยเหลือ จากสังคม ขาพเจาหวังวา สักวันหนึ่งในอนาคตสังคมไทย เมื่อมีผูหยิบยื่น เงิน ผาหม หนังสือ หรือ กระทั่งอุปกรณเครื่อง เขียน มอบใหแกอีกบุคคลหนึ่ง ผูที่คาดวาจะเปนผูรับ กลับยิ้ม และ กลาวขอบคุณวา “ขอขอบพระคุณครับ ขาพเจาสามารถสราง หรือ หาสิ่งนี้ไดดวยตนเอง ขอทานโปรดเก็บไวใชเอง เถิด” :ซึ่ง หมายถึงสภาพสังคม ณ วันนั้น เปน สังคมที่มี ศักดิ์ศรี มีความภาคภูมิใจ และ มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะยืนไดดวยตัวของตนเอง หรือ อีกหนึ่งการชวย คือ การชวยแบบปองกัน ดีกวาแกไข ดั่งเชน ในสังคมไทย ตัวเลขผูพิการจากอุบัติเหตุ เกิดขึ้น ตอเนื่อง และ รุนแรง อาจจะอุบัติเหตุจาก การเดินทาง คมนาคม ขนสง การบกพรองในภาคการผลิต อุตสาหกรรม หรือ ความประมาท เลินเลน ภายในที่พักอาศัย เชน วางของที่บันได และ เดินสะดุดลม หรือ สาย ไฟรั่ว ลัดวงจร อุบัติเหตุใน หองครัว หองนํ้า อะไรตางๆ เหลานี้ยอมกอใหเกิดความสูญเสีย เสียหาย แกรางกาย ทรัพย เวลา และ ความรูสึก ระยะนี้ เราไดยินคําวา ปฏิรูปการเมือง ความหมายคือ ตองการตอบสนองความตองการของสังคมที่เปลี่ยนแปลง ไป ตรงๆ ชัดๆ งายๆ คือ เมื่อเรายืนอยูกับที่ ขณะที่ทุกอยาง หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงพัฒนาไป เรายอม ตกยุค ลา สมัย เชย และ ..... อีกไมนานชวง ๑๐ ปที่ผานไป เราเห็น โมโตโลลา ถูกฆาโดย โนเกีย และ โนเกีย ก็ถูกฆาโดย ไอโฟน เราเห็นไฮไฟล ถูกฆาโดย เฟสบุค และ เฟสบุค กําลังถูกแซงโดย ไลน แตจะถูกฆา หรือไม คงตองรอดูอีก สักระยะ อนิจัง ว ต สังขารา พวกเรา ไดยินผูนําองคกร ใสสูทกลาวบนโพลเดี่ยมอยูเสมอ ตลอดบอยๆ วา พวกเราเปนองคกรการกุศล ที่ใหญ ที่สุดในโลก มีอยูใน .... ประเทศ มีสมาชิกวา ....คน มีอยูในประเทศไทยมากวา .... ป แตในสถิตใิ นโลกแหงความเปนจริง ตัวเลขดิ่งลงตอเนื่อง ครับ แมกระทั่งในราชอาณาจักรไทย ผมนั่งฟง ก็สงสัยอยูในใจ ในหัวอยูเสมอ แลวที่พวกรุนพี่ๆ ชวยสังคม ชวยสาธาณะประโยชนเมื่อ ๕๐ปที่แลว ใน วันนี้ ก็ยังคงชวยแบบเดิมๆ อยู เนอะ สังคมเปลี่ยน คนในสังคมเปลี่ยนพฤติกรรม ความคิด รูปแบบการใชชีวิต มากมาย ประเทศชาติพัฒนามากกวา ๕๐ ปที่ผานไปมากมาย ผมไมคอยไดเห็น การชวยแบบ สอนใหจับปลา แต เห็นการชวยแบบ ยื่นปลาใหทาน THE LION

50


ขาวจากผูอาน

LION

ผมไมเคยไดเห็น การใชเครือขาย ที่วาใหญที่สุดในโลก รวมกัน ปองกัน แกไข รณรงค ใหลดอุบัติเหตุ อะไรที่ ภาครัฐ คิดเองไมเปน ทําเองไมได เรากลาที่จะ สอน ชี้นํา ตักเตือน พวกเขาไดไหมพวกเรา สรางวิธีทําสาธารณะ ประโยชน โดย วิธีปองกัน เพื่อ ลดปญหา ลดการสูญเสีย เพื่อเปนการสราง หรือ พัฒนาสังคม บางก็ไดนะครับ เครือขายองคกรสาธารณะกุศล ที่ใหญที่สุดในโลก พันธมิตรมากมาย นํามาแบงปนความรูรวมกันสิครับ เชน ใน ยุโรป หลายประเทศ มีอัตราอุบัติเหตุทางทองถนน นอยมาก ขอความรวมมือ นําวิธีหรือ มาตราการลดอุบัติเหตุ มาสอนคนไทยเราบางสิครับ มาสอนไลออนสเรา และ เราก็นํามาสรางวิธีผลักดัน ใหเกิดในภาคปฏิบัติจริง โดย ควรตองวางกรอบระยะเวลาดวย ทําทีละโซน ทีละเขต และวัดผลกัน ทีน่ า ทําวิธนี บี้ า ง เพราะ เราเห็นตัวเลข งบประมาณ เดินทางไปดูงานตางประเทศ จากหลายหนวยงาน แต ไดไปดู ไมไดนํามาพัฒนาปรับปรุงแกไข ซึ่งผมอยากจะสอนใหเขาเหลานั้น เปดดูจากยูทูปแทนก็ไดนะ จะไดประหยัด ภาษีพวกเรากัน เปนการแกปญหาที่ตนทาง ผมมีความคิดเห็นวา นาตองเริ่มตนไดแลว ดีกวาปลอยใหคนในประเทศไทย พิการ เกิดขึ้นตอเนื่อง แลวกลุมองคกรสาธรณะกุศลก็ไลตามเก็บบนทองถนน ปอนเขาโรงพยาบาล หรือปอนเขาวัด แลวกลุมองคกรสาธารณะกุศลก็ตามไปเลี้ยงอาหาร มอบของกินของใชและ ถายรูปลงหนังสือ ถือเปนกิจกรรม ชวยเหลือสังคม ซึง่ ก็ชว ยจริงครับ ชวยปลายทาง ชวยเชนนี้ อีก ๑๐๐ ป ก็ยงั คงตองชวยเชนนีต้ อ ไปชัว่ ลูกชัว่ หลาน บทความนี้ ถายทอดจากความคิดของ ไลออนส ยวดเธียร เธียรตระวัน ประธานเขต ๑ ภูมิภาคที่ ๑ ปบริหาร ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ yuad1448@gmail.com เรียน ไลออน ยวดเธียร เธียรตระวัน ที่เคารพ กอนอืน่ ก็ตอ งขอบพระคุณทานทีไ่ ดกรุณาเขียนบทความทีเ่ ปนประโยชนตอ องคกรการกุศลอันเปนที่รักยิ่ง ของเรา ซึ่งในความเปนจริง สโมสรไลออนสในทั่วโลกตางก็มีกิจกรรมเพื่อชวยเหลือผูยากไร หรือผูดอยโอกาสใน สังคมทั่วโลก ซึ่งหมายรวมถึงสโมสรตางๆ ที่อยูในประเทศไทย ซึ่งอาจกลาวไดวาในแตละปพวกเราก็ไดชวยเหลือ สังคม ในดานตางๆ อยางมากมาย และวิธีการชวยเหลือสังคมก็แตกตางกันออกไป แตบางครั้งเราทํากิจกรรม กันแลว ไมมภี าพไปสูส ายตาของผูค นทัว่ ไป เพือ่ เปนการประชาสัมพันธ ก็เปนทีน่ า เสียดาย อยางไรก็ตามเรามีชอง ทางการประชาสัมพันธกิจกรรมของพวกเรา โดยวารสารเสียงสิงโต ก็เปนอีกชองทางหนึ่งที่จะนําภาพกิจกรรม ของแตละสโมสรตีพิมพ เพื่อเปนการประชาสัมพันธ จึงยินดีอยางมากที่จะขอใหทุกสโมสรที่มีความประสงคนาํ ภาพกิจกรรมของสโมสร ชวยสงภาพพรอมคําอธิบายประกอบภาพ สงมาทีบ่ รรณาธิการเสียงสิงโต ไดเลยครับ อนึ่งจากบทความของทานที่ไดสงมานี้ ก็เปนความคิดเห็นที่พวกเราชาวไลออนสควรนํามาคิดและ ปฏิบัติ เพราะจะสามารถนําไปสูประโยชนใหกับผูรับอยางยั่งยืน ตามที่ทานไดเปรียบเปรย เชนการใหเครื่อง มือหาปลาใหกับผูรับดีกวา ใหปลา เพราะปลานั้นกินแลวก็หมดไป แตถามีเครื่องมือหาปลาเขาก็จะนําไปหาปลา และจะไดปลากินตลอดไป และอีกหลายๆ โครงการทีพ่ วกเราไลออนสกค็ วรหาแนวทางในการทําแลวกอประโยชน ใหกับผูรับอยางยั่งยืนตอไป จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความนับถือ ไลออน พิเชฐ แสงนิศากร บรรณาธิการ THE LION

51


LION

ขํา ขํา ดวยภาพ

ขํา ขํา ดวยภาพ

Which one is a real

Apple?

THE LION

52


คุยไลออนสใหสนุก

THE LION

53

LION


LION

คุยไลออนสใหสนุก

THE LION

54


คุยไลออนสใหสนุก

THE LION

55

LION


LION

คุยไลออนสใหสนุก

THE LION

56


กฎหมายควรรู

LION

เชาทรัพย

โดย ศรัณย พรหมสุรินทร ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ

การดํารงชีวิตของคนเรายอมตองอาศัยปจจัยหลายอยางดวยกันอยางที่เรียกกันวาปจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค แตนอกจากปจจัยสี่แลวคนเรายังตองการสิ่งอื่นๆอีกมากมายหลาย ประการ ไมวาจะเปนรถยนต รถจักรยานยนต หรือยานพาหนะอื่นๆ เครื่องมือทํามาหากิน ไมวาจะเปนรถไถ เครื่องจักรเครื่องยนตหรือวัวควายเอาไวไถนา หากเปนทรัพยที่มีราคาไมมากสามารถซื้อหาเอาไวเปนสมบัติสวน ตัวไดกแ็ ลวไป แตบางอยางมีราคามากไมมีปญญาหาซื้อไวเปนสิทธิเด็ดขาด เชน บานราคาหลังละนับลานบาท ที่ดินผืนละหลายแสนหลายลานบาท หรือทรัพยบางอยางมีความจําเปนตองใชเพียงชั่วพักชั่วครูไมไดใชตลอด ไป หากใหซื้อไวเบ็ดเสร็จเด็ดขาดยอมจะไมคุมคา เชนนี้จะทําอยางไร กฎหมายไดหาทางออกไวใหแลวนั่นคือให เราสามารถเชาทรัพยเหลานั้นมาใชได ซึ่งยอมเปนประโยชนอยางมาก เพราะเราสามารถมีบานดีๆอยูไดโดยไม ตองมีเงินลานดวยการเชาบานอยูไดในราคาเดือนละไมกี่พันบาท แมจะเปนคนเบี้ยนอยหอยนอยก็อาจมีรถยนต ราคาแพงขับเพราะไปเชาเขามา นี่เปนความสะดวกสบายของคนเรา แตการที่จะไปเชาทรัพยสินผูอื่นมาใชก็มี ปญหาและเงื่อนแงของกฎหมายใหตองขบคิดพิจารณามากมายมายหลายเรื่องเหมือนกัน และหลายกรณีมีการ ฟองรองตอศาล ฉะนั้นเราจึงนาจะมาทําความรูความเขาใจในเรื่องนี้ดูสักทีเพื่อจะไดไมมีปญหาเวลาจะตองไปเชา ทรัพยผูอื่น หรือเรามีทรัพยสินจะนําออกใหเชา เชาทรัพยคืออะไร เชื่อวาทุกคนจะทราบ แตหากใหอธิบายโดยละเอียดอาจอธิบายไมถูก ฉะนั้น มาตรา ๕๓๗ จึงใหคําอรรถาธิบายไววา “อันวาเชาทรัพยสินนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวาผูใหเชาตกลงใหบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวาผู เชาไดใชหรือไดรับประโยชนในทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจํากัด และผูเชาตกลงจะใหคาเชา เพื่อการนั้น” การเชาทรัพยสินนั้นถาเปนสังหาริมทรัพย เชน รถยนต ก็ไมสูจะมีปญหา แตถาเปนการเชา THE LION

57


LION

กฎหมายควรรู

อสังหาริมทรัพย เชน ที่ดินแลวคอนขางจะมีปญหายุงยาก เพราะกฎหมายบัญญัติไววาจะตองมีหลักฐานเปน หนังสืออยางหนึ่งอยางใดลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิดเปนสําคัญ มิฉะนั้นจะฟองรองใหบังคับคดีไมได และถา เชามีกําหนดกวาสามปขึ้นไปหรือกําหนดตลอดอายุของผูเชาหรือผูใหเชา นอกจากจะตองทําเปนหนังสือแลวยัง จะตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่อีกดวย มิฉะนั้นจะฟองรองใหบงั คับคดีไดแตเพียงสามป (มาตรา๕๓๘) และจะเชาเกิน ๓๐ ป ไมได ถาเกิน ๓๐ ป ก็ใหลดลงมาเหลือ ๓๐ ป แตสามารถตอสัญญาเปนคราวๆได คราวละ ไมเกิน ๓๐ ป (มาตรา ๕๔๐) ในทางปฏิบัติผูเชาและผูใหเชามักจะหลีกเลี่ยงการไปจดทะเบียนเพราะดูจะเปนเรื่องยุงยากตองนัดแนะ เดินทางไปอําเภอจังหวัดเสียคาเดินทางและคาธรรมเนียมจิปาถะ จึงมักจะแกปญหาดวยการทําสัญญาเชาไว หลายๆฉบับ ๆละ ๓ ป เมื่อครบสามป ก็นําสัญญาฉบับใหมออกใชตอไปเรื่อยๆ ซึ่งก็นับวาเปนความสะดวก สบายถาหากไมมีขอขัดแยงกันก็จะไมเปนปญหาอะไรนัก แตถาเกิดผิดใจกันขึ้นมาจนมีการฟองรองตอศาล อาจ เกิดปญหายุงยาก เพราะศาลวินิจฉัยวา สัญญาเชาที่มีกําหนดเวลาเชาฉบับละ ๓ ป ติดตอกัน โดยทําสัญญา หลายฉบับในคราวเดียวกันโดยลงวันที่ไวลวงหนา เปนการหลีกเลี่ยงกฎหมาย จะนําสัญญานั้นมาฟองบังคับไม ได (ฎีกาที่ ๑๘๑/๒๕๓๕) คงใชบังคับไดเพียง ๓ ป ตามสัญญาฉบับแรกเทานั้น (ฎีกาที่ ๙๙๒/๒๕๓๑) ซึ่งฝาย ใดฝายหนึ่งอาจเกิดความเสียหายขึ้นได ฉะนั้น จึงควรยอมเสียเวลาไปจดทะเบียนเสียหนอยจะไดทํามาหากิน ดวยความสบายใจ แตในทางปฏิบัติก็มีการหาทางแกไวเหมือนกัน คือ จะใชวิธีตกลงกันในสัญญาเชาวา เมื่อเชา ครบสามปแลวจะทําสัญญาฉบับใหมใหเชาตออีกสามป ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยวาทําได ไมขัดตอกฎหมาย (ฎีกาที่ ๑๔๖/๒๔๙๕) แตเพื่อไมใหยุงยากก็ควรเชาระยะยาวแลวจดทะเบียนเสียก็จะหมดเรื่อง อยางไรก็ตาม แมจะทําตามกฎหมายถูกตองทุกอยางแลว แตก็มีขอที่ควรระวังวาสิทธิการเชาเปนสิทธิ เฉพาะตัวของผูเชา ถาผูเชาตายสัญญาเชายอมระงับลงทันที แมจะยังเหลือเวลาเชาอีกตั้ง ๒๐ ปก็ตาม ทายาท จะเขามาเปนผูเชาตอโดยอางวาเปนผูรับมรดกไมได (ฎีกาที่ ๕๔๐/๒๕๑๗,๑๐๐๘/๒๕๓๗) ทั้งนี้ เพราะการใหเชา ผูใหเชายอมจะตองพิจารณาคุณสมบัติของผูเชาวาเปนผูมีความนาไววางใจพอที่จะรักษาทรัพยสินที่เชาไมให เสียหายไดหรือไม หากไมนาไวใจก็จะไมใหเชา ซึ่งเมื่อผูเชาตายไปแลว จะใหใครเชาตอยอมจะตองพิจารณากัน ใหม จะใหลูกหลานผูเชาที่ตายไดเชาตออาจเกิดความเสียหายขึ้นได หากนิสัยใจคอไมเหมือนผูเชาคนกอน แม ลูกหลานจะอยูตอมาและจายคาเชาใหก็ไมถือวามีการใหเชากันใหม (ฎีกาที่ ๑๑๙/๒๕๐๙) แตเมื่อสัญญาเชา ระงับลง หากมีการจายคาเชาลวงหนาไว ผูใหเชาตองคืนเงินดังกลาวแกทายาทผูตายตามสวนที่เหลือ (ฎีกาที่ ๖๔๗๒/๒๕๔๘) และหากมีผูเชารวมกันหลายคน คนใดตายไปสัญญาเชาก็ระงับเฉพาะคนนั้น ไมระงับไปทั้งหมด (ฎีกาที่ ๕๘๕๙/๒๕๓๐) แตในดานตัวผูใหเชาสิทธิการเชาไมใชสิทธิเฉพาะตัว ฉะนั้น ถาผูใหเชาตายลง ทายาทจะขับไลผูเชาไม ไดตองยอมใหเชาตอไปตามสัญญา อนึ่ง ผูใหเชาอาจไมใชเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสนิ ที่ใหเชาก็ได เชน พอเอาบานของลูกไปใหเชาเชน นี้ก็ทําได ลูกไมจําเปนตองทําหนังสือมอบอํานาจใหพอไปทําสัญญาเชา (ฎีกาที่ ๑๕๙๓/๒๕๒๔) แตทั้งนี้ลูกก็ตอง ยินยอมใหพอเอาไปใหเชาดวย ถาความจริงปรากฏวาลูกไมไดยินยอมใหพอทําเชนนั้น สัญญาเชายอมไมผูกพัน ลูก (ฎีกาที่ ๘๓/๒๕๓๒) ผูเชาแมสุจริตก็จะยกขึ้นตอสูลูกไมได แตหลักเกณฑดังที่กลาวมาตั้งแตตนนี้เปนเรื่องของสัญญาเชาธรรมดา เพราะหากเปนสัญญาอีก ประเภทหนึ่งซึ่งแมจะคลายกับสัญญาเชาแตก็เปนสัญญาแบบพิเศษจะนําหลักการเชาธรรมดามาใชไมได สัญญาประเภทนี้เรียกวา “สัญญาตางตอบแทนพิเศษยิ่งกวาสัญญาเชาธรรมดา” เชน สัญญาเชาหองแถวซึ่งผูเชาใหเงินแกผูใหเชาเปนเงินชวยคากอสราง เนื่องจากขณะทําสัญญา การกอสรางยังอยูระหวางดําเนินการเชนนี้ถือเปนสัญญาตางตอบแทนยิ่งกวาสัญญาเชาธรรมดา จึงไมตองจด ทะเบียน แมจะเชากันถึง ๖ ป ๑๐ เดือน ซึ่งเกินกวา ๓ ป ก็ตาม (ฎีกาที่ ๑๑๓๕/๒๕๐๖) หรือหากสัญญาไมได บังคับวาจะตองไปจดทะเบียนก็สามารถบังคับใหไปจดทะเบียนได (ฎีกาที่ ๒๐๑๖/๒๕๒๔) แตทั้งนี้จะตองเปนเรื่องชวยกอสรางเทานั้น หากไมใชเปนการชวยกอสรางเนื่องจากอาคารสรางเสร็จ THE LION

58


กฎหมายควรรู

LION

แลว แตผูใหเชาเรียกเงินกินเปลา หรือคาหนาดิน เงินคาซอมแซม เงินคาแปะเจี๊ยะ ศาลฎีกาวินิจฉัยวาไมใชคา ชวยกอสราง แตเปนสวนหนึ่งของคาเชา จึงเปนสัญญาเชาธรรมดา และตองทําตามกฎหมายในเรื่องเชา (ฎีกาที่ ๑๖๒/๒๕๑๒) นอกจากชวยคากอสรางแลว ยังมีกรณีอื่นๆอีกหลายกรณีที่ศาลฎีกาวินิจฉัยวาเปนสัญญาตางตอบ แทนฯ เชน เชาที่ดินเพื่อสรางตึกแถวเปนเวลา ๑๐ ป แลวผูเชาจะยกตึกที่ปลูกสรางใหผูเชา แตผูเชาเปนคนทํา สัญญากับผูมาเชาตึกเอง (ฎีกาที่ ๑๔๖๐/๒๔๙๕) หรือสัญญาเชาที่ดินที่ใหผูเชาสรางลานจอดรถยนตแลวมอบ ใหเปนกรรมสิทธิ์ของผูใหเชา (ฎีกาที่ ๒๗๕๙/๒๕๓๔) หรือผูเชาออกเงินซอมแซมอาคารและใชเงินจํานวนมาก (ฎีกาที่ ๔๙๑/๒๕๔๐) หรือผูเชาเปนผูตอเติมตึกที่เชาเปนชั้นที่สาม (ฎีกาที่ ๙๔๔/๒๕๑๒) หรือเชาสวนแลวผูเชา ตองหาตนไมมาปลูก (ฎีกาที่ ๗๙๖/๒๔๙๕) การเปนสัญญาตางตอบแทนยิ่งกวาสัญญาเชาธรรมดานอกจากไมตองจดทะเบียนดังกลาวขางตนแลว ยังไมตองมีหลักฐานเปนหนังสือ หรือทําเปนหนังสือ นอกจากนี้ ยังเปนมรดกตกทอดไปยังทายาทไดดวย หากผู เชาตาย (ฎีกาที่ ๑๗๒/๒๔๘๘) หรือผูใหเชาตายทายาทก็ตองรับผิดชอบตอไป (ฎีกาที่ ๑๒๓๖/๒๕๐๑) แตสัญญา ประเภทนี้เปนสัญญาเชาซอนอยูดวย ฉะนั้น ถาผูเชาไมจายคาเชา ผูใหเชาสามารถบอกเลิกสัญญาได (ฎีกาที่ ๔๑๒/๒๕๑๑) อนึ่งหากเจาของทรัพยสินที่ใหเชาโอนทรัพยสินนั้นใหผูอื่น ขอตกลงพิเศษนั้นไมโอนตามไปดวย เพราะเปนเรื่องสวนตัวระหวางคูสัญญาเทานั้น (ฎีกาที่ ๖๒๕/๒๕๓๗) ผูรับโอนไมตองยอมรับขอตกลงนั้นดวย แมจะทราบเรื่องมากอนก็ตาม เวนแตผูรับโอนตกลงยอมรับขอสัญญานั้นดวยก็ตองปฏิบัติตามนั้น (ฎีกาที่ ๑๐๐๒/๒๕๐๙) ดังไดกลาวแลววาการคัดเลือกผูเชาเปนเรื่องสําคัญ ฉะนั้น เมื่อไดเปนผูเชาแลว ผูเชาจะเอาทรัพยสิน ไปใหคนอื่นเชาชวงอีกตอหนึ่งผูใหเชาคงไมสบายใจแน ฉะนั้น มาตรา ๕๔๔ จึงบัญญัติหามเอาทรัพยไปใหเชา ชวง เวนแตผูใหเชาจะยินยอมดวย แตการยินยอมนี้ศาลฎีกาก็ตีความคอนขางเครงครัด คือ ถาสัญญาเชาสิ้นสุด ลง สัญญาเชาชวงก็จะสิ้นสุดลงดวย (ฎีกาที่ ๓๘๑๙/๒๕๔๕) และถาผูเชาตายทําใหสัญญาเชาระงับลง เชาชวงก็ จะระงับลงดวย (ฎีกาที่ ๑๗๒๙/๒๕๔๐) ในกรณีที่เชาชวงไดก็จะตองทําใหถูกตองตามกฎหมายดวย จึงจะฟองรองบังคับคดีหรือยกเปนขอตอสู ได (ฎีกาที่ ๑๗๑/๒๕๓๓) แตผูใหเชาจะอางวาการเชาชวงไมมีหลักฐานแลวฟองขับไลผูเชาชวงไมได เนื่องจากตน ยินยอมใหเชาชวงเอง (ฎีกาที่ ๑๐๐๔/๒๕๐๐) อนึ่งผูเชาชวงตองจายคาเชาใหแกผูใหเชา ไมใชจายแกผูเชา (มาตรา ๕๔๕) ผูเชาชวงตองรับผิด โดยตรงตอผูใหเชา สวนผูเชาเดิมตองรับผิดตอผูเชาชวงดวยหากตนเองเปนฝายผิดสัญญาทําใหผูเชาชวงไม สามารถเชาได (ฎีกาที่ ๑๔๓๐-๑๔๓๒/๒๕๑๐) และผูเชาเดิมสามารถฟองขับไลผูเชาชวงได (ฎีกาที่ ๔๔๙๐/๒๕๔๕) นอกจากการเชาชวงแลว มาตรา ๕๔๔ วรรคหนึ่ง ยังหามมิใหผูเชาโอนสิทธิการเชา เชนเดียวกับเรื่อง เชาชวง เวนแตจะมีขอตกลงใหทําได และจะตองทําใหถูกตองตามกฎหมายวาดวยการโอนสิทธิเรียกรองตาม มาตรา ๓๐๖ ดวย (ฎีกาที่ ๑๒๔๘/๒๕๓๘) กลาวคือ จะตองทําเปนหนังสือโอน จะโอนกันดวยวาจาไมได มิฉะนั้น ไมสมบูรณ คือ ใชบังคับไมได นอกจากนี้จะตองแจงใหผูใหเชาทราบเรื่องดวย หรือมิฉะนั้นผูใหเชาก็ตองยินยอม และการบอกกลาวหรือความยินยอมนั้นตองทําเปนหนังสือ อยางไรก็ตาม ขอตกลงในเรื่องอนุญาตใหเชาชวงหรือโอนสิทธิการเชาไดเปนสิทธิเฉพาะตัว เมื่อผูเชา ตาย สัญญาเชาระงับ ขอตกลงดังกลาวก็ระงับไปดวย (ฎีกาที่ ๓๘๓/๒๕๔๐) สวนสิทธิหนาที่ของผูเชาและผูใหเชามีอยางไรบางนั้น คงเขาใจไดไมยาก เชน ผูเชาก็ตองจายคาเชา และใชทรัพยดวยความระมัดระวังตามปกติไมใหเกิดความเสียหาย ชวยบํารุงรักษาและซอมแซมเล็กนอย ถา ซอมแซมใหญก็ใหผูใหเชาเปนผูซอม ตองยอมใหผูใหเชาเขาไปตรวจดูทรัพยที่เชา ถามีผูบุกรุกตองรีบแจงผูให เชา ถาจะตอเติมอาคารที่เชาตองขออนุญาตผูใหเชากอน เปนตน จากที่กลาวมาตั้งแตตน คงทําใหผูอานมีความรูเรื่องการเชาตามสมควร THE LION

59


LION

สุขภาพควรถนอม

มันสมองของวิเศษในตัวทาน ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ผูชวยศาสตราจารยรณชัย คงสกนธ : ผูรวบรวมและเรียบเรียง

บางทีทานอาจจะบนวา หัว (คือสมอง) ของทานไมดีสูคนอื่นไมได หรือคงเคยพูดวา วันนี้ทํางานมาก จนหัว (หัวสมอง) เพลียเห็นจะตองพักเสียที มีแตการทดลองทางการแพทยและจิตวิทยา บอกวาทีค่ ดิ อยางนีค้ ดิ ผิดทัง้ นัน้ ขอเท็จจริงเกี่ยวกับมันสมอง 6 ขอ ซึ่งจะชวยใหทานเขาใจมันสมองของวิเคษในตัวทาน 1. มันสมองเหนื่อยหรือเพลียกับใครไมเปน คนที่ทํางานใชความคิดติดตอกันนานๆจะรูสึกมึนงง เพลีย ทํางานชาลง เขาใจเอาเองวา ใชสมอง มาก จนสมองเพลีย จึงตองหยุดพักสมอง เมื่อไดพักแลวก็รูสึกแจมใส ทํางานไดดีขึ้น พวกนักวิทยาศาสตร ได ทดลองเรื่องนี้ วาจริงไมจริงอยางไร ก็พบวาไมจริง สมองเพลียกับใครไมเปน เพราะสมองไมเหมือนกลามเนื้อ ไมไดทํางานอยางกลามเนื้อ พลังของสมองเกิดจากไฟฟาเคมี (Electrochemical) ในสมองมันจึงไมเพลีย เชน เดียวกับเราเปดไฟหาสิบแรงเทียน เปดไวนานเทาใดมันก็สวางอยูเทานั้น ถามันจะดับก็ดับไปเลย อาการที่ใกล กับความเพลียของสมอง ก็คือความเบื่อ อยางเชนเวลาทองตํารายากๆ สักเลมหนึ่งพอดึกเขา สักหนอย ใจหนึ่ง อยากอานตอไป อีกใจหนึ่งอยากนอน เชนนี้ทําใหทานหมดความตั้งใจที่จะอาน ดังนี้พอจะพูดไดวาสมองเพลีย คือหมายความวา ทานหยอนความตัง้ ใจทีจ่ ะทํางาน และไมสามารถทีจ่ ะบังคับความคิดไมใหฟงุ ซานไปในทางอืน่ 2. กําลังสมองไมมีที่สิ้นสุด สมองเปนสวนหนึ่งของรางกาย มีหนาที่เกี่ยวกับการจดจําการคิดและความรูสึกตางๆ สมองประกอบ ดวยตัวเซลลประมาณ 10 พันลานตัวถึง 12 พันลานตัว แตละตัวมีเสนใยที่เรียกวาแอกซอน (Axon) และเดน THE LION

60


สุขภาพควรถนอม

LION

ไดรต (Dendrite) สําหรับใหกระแสไฟฟาเคมี (Electrochemical) แลนผานถึงกันการที่เราจะคิดหรือจดจําสิ่งตางๆ นัน้ เกิดจากการเชือ่ มตอของกระแส ไฟฟาในสมอง คนทีฉ่ ลาดทีส่ ดุ ก็คอื คนทีส่ ามารถใชกาํ ลังไฟฟาไดเต็มที่ 3. อัตราสวนเชาวน (I.Q.) นั้นที่จริงไมใชของสําคัญ นักจิตวิทยา เชน อัลเฟรดและบิเนต มีวิธีการวัดความฉลาดของคน โดยการวัดอัตราสวนเชาวน หรือ ไอคิว แลวกําหนดวาคนนั้นๆ มีไอคิวเทานั้นๆ ถาใครวัดแลวไดไอคิวตํ่ากวารอย ก็ออกจะเสียใจ สักหนอย แต นักจิตวิทยาเขาวาอยาไปสนใจกับไอคิวนักเลย เพราะการทดสอบนัน้ มันไมคอ ยแนนกั อาจทดสอบผิดพลาดไดงา ย เทาที่เขาคนพบนั้น วาใครมีรองยูยี่หยุกหยิกตอนกลางกระหมอมมากๆ มักจะฉลาดกวาคนอื่น แตคนที่ธรรมชาติ ไมไดสรางสิ่งพิเศษมาให จะไมมีทางฉลาดกับเขาบางหรือ นักวิทยาศาสตรตอบวามีและมีไดแนๆ คนที่มีไอคิวปาน กลางอาจจะเปนคนฉลาดปราดเปรื่อง มีความรูดีไดโดยการหมั่นฝก ตัวเซลลในสมองใหมันทํางาน ไมปลอยให มันขีเ้ กียจอยูเ ฉยๆ เขาพบวาคนทีม่ ชี อื่ เสียงมากมายหลายคนมี ไอคิวเทาๆ กับคนธรรมดาอยางเชน จอหน อาดัมส, อับ ราฮัม ลินคอลน, นโปเลียน, เนลสัน เหลานี้มีสมองธรรมดาๆ แตวาเปนคนมีลักษณะพิเศษ คืออุตสาหะพากเพียร อยางไมหยุดยั้ง คนสมองดีๆ ถาไมหมั่นใชมันก็จะฝอได 4. แกแลวก็เรียนไดดีเทาหนุมๆเหมือนกัน ความเขาใจผิดอยางไมเขาทา ก็คือวายิ่งแกตัวยิ่งเรียนไมได สมองเสื่อม ความจําไมดี ถาเปนคนขี้เหลา เมายาหรือมีโรคอาจเปนไดดังนี้ แตคนปรกติแลวยอมเรียนไดตลอดอายุ ความแกชราไมเปนอุปสรรคแกการเรียน การเรียนเกี่ยวกับการใหกระแสไฟฟาในสมองเคลื่อนไหว ดังนั้นถาสมองไมผุพังเพราะเชื้อโรค หรือการกระทบ กระเทือนอยางหนึ่งอยางใดแลว อายุ 90 ป ก็ยังเรียนได ที่วาแกปาๆ เปอๆ ชื่อคนที่เคยจําไดก็นึกไมออก อะไรพวกนี้ เปนการยอมรับตัวเองทั้งสิ้น 5. กําลังสมองจะดีขึ้นถาไดใชมันอยูเสมอ สมองเหมือนกับกลามเนื้อ ตรงที่การฝกถาไดใชใหทํางานอยาปลอยใหมันขี้เกียจ มันจะยิ่งเกงกลาขึ้น ทานยิ่งใชความคิด ความคิดของทานก็จะดีขึ้น หากทานใชความจําอยูเสมอ ความจําของทานก็จะดีขึ้น คือทาน จะจําอะไรไดเร็วขึ้น มีอํานาจอยางหนึ่งที่เราพูดถึงกันเสมอคืออํานาจใจหรือกําลังใจ กําลังอันนี้สะสมอยูในสมอง ทุกคราวที่ทานใชกําลังใจหรืออํานาจใจตอสูอุปสรรคปญหา หรือความยากลําบากตางๆ กําลังใจของทานก็ เพิ่มพูนมีกําลังแรงขึ้น 6. จิตใตสํานึก….คลังอันนามหัศจรรย สวนลี้ลับและแสนจะพิศดารในตัวของเราคือจิตใตสํานึก หรือบางทีเรียกวา จิตไรสํานึก มันเปนที่เก็บ พลังพิเศษ และความจดจําเรื่องทั้งหลายมากมายกายกอง แตมันนาประหลาด ที่เราไมสามารถใหมันสําแดงฤทธิ์ ตามใจเราได มันจะแสดงพลังของมันออกมาในขณะที่มีเหตุใหญฉันพลัน ทันดวน และแสดงออกมาโดยเราเองก็ ไมรูตัว จิตแพทยไดเพียรใชจิตสํานึกรักษาโรคจิต อยางเชนบางคนอยูดีๆ กลัวและเกลียดคนหนาดํา เจาตัวเอง ก็บอกไมถูกวาทําไมถึงเกลียดและกลัวอยางไมมีเหตุผล จิตแพทยตองใชวิธีใหจิตใตสํานึกบอกเรื่องราวแตหนหลัง ที่ตกตะกอนลงไปอยูในจิตแหงนั้น ก็รูไดวาเมื่อตอนนั้นยังเล็กอยู มีคนหนาดําคนหนึ่งไดเขามาปลุกปลํ้าบีบคอเขา ในบาน แตเขาจําเรื่องนี้ไมได เพราะมันตกไปอยูในจิตใตสํานึก เมื่อเขาโตขึ้น มันจึงแสดงอาการออกมาในลักษณะ ที่เขากลัวและเกลียดคนหนาดํา นักจิตวิทยากลาววา หากเราหัดพูดกับจิตใตสํานึกเราก็สามารถสรางพลังขึ้นใน ตัวได อยางเชนเราพูดกับจิตใตสํานึกวา คืนนี้เราจะตื่นตีหา ทําใจใหแนวแน เพงอยูในการตื่นเวลาตีหา พอถึง ตีหา จิตใตสํานึกก็จะปลุกเราเอง ถาเราเปนคนขลาดขี้อาย เราพยายามพูดกับจิตใตสํานึกวาเราจะไมขลาด เราจะไมขี้อาย ความขลาด ความขี้อายก็จะหายไปเอง

THE LION

61


LION

นานาสาระนารู

นิวโรบิคส(Neurobics): ศาสตรใหมบริหารสมองใหแข็งแรง

คุณเคยลืมกุญแจรถ กระเปาสตางค แวนตา หรือโทรศัพทมือถือหรือไม คุณขับรถบนทางดวนแลวขับเลยทางลงหรือเปลา หรือ จอดรถในที่จอดแลวหารถไมเจอ หรือ จําชื่อเพื่อนสนิทไมได หรือ ไปจายตลาดแลวจําไมไดวาจะซื้ออะไร คุณคงคิดวาคุณอายุมากความจําไมดี มีความผิดปกติในสมองของคุณแลวใชไหม จริง ๆ แลว คุณอาจจะปกติอยูก็ได... อากาศรอน นอกจากสมองจะลา บางครั้งยังทําให ความสามารถและความคิดสรางสรรคลดนอยลง “นิวโรบิคส” โปรแกรมบริหารเซลลสมองใหตื่นตัวสดชื่น มีชีวิตชีวาอยูเสมอ เสมือนการฝกยิมนาสติกใหกับ สมอง การหลีกหนีความจําเจเปนแกนแทของแนวคิดนิวโรบิคส เพราะการทําอะไรแบบเดิมซํ้าๆ จะทําใหสมอง เกิดความรูสึกเบื่อหนายได ฉะนั้นจึงควรแสวงหาอะไรใหม ๆ ทําบาง แมเพียงเล็กนอย แตก็สามารถชวยใหเซลล ประสาท เกิดความผอนคลายหายเครียดได THE LION

62


นานาสาระนารู

LION

Neurobics คืออะไร

Neurobics ( นิวโรบิคส) คือ ระบบอยางหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับการบริหารสมอง โดยใชประสาทสัมผัส ทั้งหา รวมกับอารมณความรูสึกในการทํากิจวัตรประจําวันรูปแบบใหม เพื่อชวยกระตุนเซลลสมองใหมีสุขภาพดี คิดคนขึ้นโดยศาสตราจารยลอวเรนซ ซี คาทซ (Lawrence C. Katz, Ph.D) ศาสตราจารยดานประสาทวิทยา ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยดุค ประเทศสหรัฐอเมริกา เดิมมีความเชื่อวาเมื่อสมองพัฒนาสมบูรณจะถูกใชงานไปเรื่อยๆ จนลวงเขาวัยผูใหญเซลลสมอง จะลด ลง และไมสรางขึ้นใหม เปนสาเหตุใหเกิดโรคสมองเสื่อมในวัยชรา แตปจจุบันคนพบแลววา หากรูจักใชสมอง อยางตอเนื่อง และกระตุนถูกวิธี เซลลประสาทจะแตกแขนงทดแทนสวนที่ศูนยเสียไป ความจําจึงดีไดแมอายุมาก ขึ้นแลวก็ตาม สมองของมนุษยประกอบดวยเซลลประสาทมากมาย แตละเซลลประสาทจะมีแขนงออกจากตัวเซลล ซึ่งแขนงเหลานี้ทําหนาที่ในการรับและสงสัญญาณประสาทไปยังเซลลตาง ๆ รอบ ๆ เซลลประสาท เพื่อใหการ ทํางานของสมองเปนไปตามปกติ โดยปกติ มนุษยมีการเจริญเติบโตของเซลลประสาทจนถึงอายุ 5-6 ป หลังจากนี้จะไมมีการเพิ่ม จํานวนของเซลลประสาท แตสามารถเพิ่มจํานวนของแขนงเซลลประสาทไดไปตลอดชีวิต ทําใหมี การเชื่อม โยงของเซลลประสาทมากขึ้น ซึ่งการเพิ่มจํานวนของแขนงเซลลประสาทนั้นเกิดขึ้นจากการเรียนรู ถาเรามี การเรียนรูสิ่งใหม ๆ มากขึ้น ก็จะมีการแตกแขนงของเซลลประสาทมากขึ้นไปจนตลอดอายุขัย เปรียบเซลลประสาทเหมือนตนไม ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งมีการแตกกิ่งกานสาขามากขึ้น ดังนั้น ถาเรามีการเรียนรูสิ่งใหม ๆ อยูตลอดเวลา ไมทําอะไรซํ้าซาก จะเปนการกระตุนใหสมองมีการแตกกิ่งกาน สาขาเพิ่มขึ้น การทํางานของสมองจะดีขึ้นไมเสื่อมถอย เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้นจํานวนเซลลประสาทจะลด ลง ไมสามารถเพิ่มจํานวนไดอีก การที่จะทําใหสมองทํางานไดตามปกติจึงจําเปนที่จะตองฝกสมองใหมีการเรียนรู อยูตลอดเวลา นําไปสูทฤษฎีการออกกําลังกายสมอง หรือ Neurobics Exercise ซึ่งนักชีวประสาทวิทยาชาว สหรัฐอเมริกา ไดคนพบวิธีการออกกําลังกายสมอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของสมอง การฝกทักษะสมองนี้ ทําใหรางกายแข็งแรง ดวยการขยับกลามเนื้อหลาย ๆ สวนมาประยุกตกลายเปน วิธีบริหารสมอง ที่ใชประสาทสัมผัสไปกระตุนกลามเนื้อสมองหลาย ๆ สวนใหขยับ และตื่นตัวทําใหแขนงเซลล ประสาทแตกกิ่งกานสาขา เซลลสมองสื่อสารกันมากขึ้น เกิดการเรียนรูสิ่งใหม สมองแข็งแรงขึ้น ยิ่งใชชีวิตแบบเดิมมากเทาไร สมองก็ไมไดใชงานมากเทานั้น เพราะสมองจดจํารูปแบบพฤติกรรม ไดแลว เชน ถาคุณขับรถไปทํางานตามเสนทางที่คุนเคยทุกวัน สมองจะใชประสาทสวนเดิม อาจทําใหเซลล ประสาท บริเวณนั้นแข็งแรง แตก็ลดทอนประสิทธิภาพของเซลลประสาทสวนอื่น ( เพราะไมไดออกกําลังคิด) ถา ลองเปลี่ยนเสนทางไปทํางาน คุณจะรูสึกตื่นเตนในการจดจําเสนทาง ผูคนหรือรานคาที่ขับผาน และเชื่อเถอะวา ขณะนั้นสมองหลายสวนกําลังมีกิจกรรมรวมกัน ทํางานประสานกันเต็มที่ เพื่อเชื่อมโยงเซลลประสาทสวนอื่นรูป แบบใหม มีการหลั่งสาร “นิวโรโทฟนส ” ซึ่งเปนอาหารสมองมากขึ้น เซลลสมองแข็งแรงขึ้น ตามหลักนิวโรบิคส สมองจึงโหยหาประสบการณแปลกใหมเหนือการคาดหมาย เพื่อการเติบโตนั่นเอง นิวโรบิคส สามารถทําไดทุกที่, ทุกเวลาในรูปแบบที่สนุก และงายตอการปฏิบัติ ซึ่งจะชวยกระตุน ระบบประสาทและ การสงตอทางกระแสประสาทที่ไมคอยไดใชงานใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ ชวยใหสมองของคุณแจมใสและแคลวคลองวองไวขึ้น THE LION

63


LION

นานาสาระนารู

เราสามารถทํา Neurobic Exercise ไดอยางไร พยายามใชประสาทสัมผัสของคุณอยางนอยหนึ่งอยางในการทํากิจวัตรประจําวัน เชน • ลองใสเสื้อผาโดยไมลืมตา • สระผมโดยไมลืมตา • ใชสายตาและทาทางในการสื่อสารแทนการใชคําพูดบนโตะอาหาร ลองใชประสาทสัมผัสสองอยางใหทํางานรวมกัน เชน • ฟงเพลงและสูดดมกลิ่นของดอกไมไปพรอม ๆ กัน • ฟงเสียงฝนตกพรอมกับเคาะนิ้วมือ • จองมองกอนเมฆและปนดินนํ้ามันไปพรอม ๆ กัน เปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจําวัน เชน • เดินทางไปทํางานดวยเสนทางใหม • ใชมือขางที่ไมถนัดในการรับประทานอาหาร • ลองชอปปงในรานใหมที่ไมเคยเขา คุณสามารถบริหารสมองดวย Neurobic Exercise ไดทุกที่ ทุกวัน เชน - กิจวัตรประจําวัน • แปรงฟนดวยมือขางที่ไมถนัด • เปลี่ยนแปลงลําดับเวลาในการทํากิจวัตร เชน เดิมอาบนํ้ากอนรับประทานอาหาร ก็เปลี่ยนเปน รับประทานอาหารกอนอาบนํ้า เปนตน ที่ทํางาน • สลับตําแหนงสิ่งของที่อยูบนโตะทํางาน • โทรไปหาเบอรประจําโดยสูดดมกลิ่นหอม เชน สูดดมกลิ่นสมกอนโทรหาเจานาย ที่ซุปเปอรมารเก็ตและตลาดสด • หลับตา สูดกลิ่น แลวลองทายดูวาเปนผลไมชนิดไหน ขนมยี่หออะไร • ลองหยิบสินคาชนิดใหม ๆ มาดูรายละเอียด คุณอยากมีอาการหัวใสคิดอะไร “ ปง ปง” ตอนทํางานทุกครั้งหรือเปลา ? จริง ๆ แลวไมมีใครอยากบื้อไบรับ ประทานหรอก เวลาเจอโจทยยาก ๆ หรือแมแตคําถามงาย ๆ อยางนี้เราลองมาบริหารสมองกันดูซิวาจะไดผล ตามที่คาดหวังหรือเปลา การบริหารสมองนั้นแบงออกไดเปน 4 กลุมทา เกิดอะไรขึ้นหลังบริหารสมอง พึงระลึกเสมอวา การออกกําลังกายสมอง ไมสามารถทําใหสมองของคุณเหมือนสมองคนอายุ 20 ป แตทําให การทํางานของสมองมีประสิทธิภาพมากขึน้ เปรียบเสมือนคุณออกกําลังกาย ไมสามารถทําใหคณ ุ เปนหนุม สาวขึน้ แตทําใหรางกายคุณแข็งแรง ปองกันโรคภัยไขเจ็บได

THE LION

64


เรื่องนี้ดีมีประโยชน

25 วิธีมีความสุข

LION

ไมใชเรื่องยากหากตองการใชชีวิตใหเต็มที่ ชี วิ ต คนเรามี ทั้งขึ้นและลง ถาอยาก มีความสุข คุณตองรูจัก ซึ ม ซั บ ความรู  สึ ก อื่ น ๆ ดวย ไมวาจะเปนความ โศกเศร า หรื อ ความ โกรธที่เกิดขึ้นในแตละ วัน รวมทั้งยอมรับในสิ่ง ที่ คุ ณ มี แ ละสถานภาพ ที่คุณเปน เพื่อจะไดมี ความสุ ข กั บ ชี วิ ต มาก ที่สุดเทาที่จะทําได ห า ก คุ ณ ห า สาเหตุไมไดวาทําไมจึง ไมมีความสุขทั้งที่ตัวเอง ก็ไมไดลําบากยากแคน อะไร ลองอานขอคิด ตอไปนี้เพื่อจะไดระลึก วา “เราเองก็มีชีวิตที่ดีที เดียว”

1อุบัติเคิหตุดใกลใหม ใชชีวิตราวกับวาวันนี้เปนวันสุดทาย คนที่ปวยหนักหรือเผชิญกับ ตาย เห็นโศกนาฏกรรมหรือสูญเสียบุคคลผูเปนที่รักมักมีมุมมองชีวิตที่ ตางออกไป หลายคนบอกวาจะไมปลอยเวลาใหสายเกินไปอีกแลว จะทองเที่ยวไปใน โลกกวางหรือติดตอพบปะเพื่อฝูง เราทุกคนก็ควรตระหนักวาอาจไมมี “พรุงนี้” ก็ได

2แกปญจดบั น ทึ ก เขียนเลาถึงสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณทุกวัน การจดบันทึกยังชวย หาและขจัดเรื่องไมดีที่รกสมองออกไปไดดวย ลองเริ่มเขียนตั้งแตวันนี้ รับรอง ไดผลแน

3ดานใด มองในแง ม ม ุ อื น ่ บ า ง ลองคิดวาคุณอยากใหคนอื่นจดจําคุณใน หรือหากวันหนึ่งตองเลาเรื่องชีวิตตนเองใหหลานๆ ฟง คุณจะเลาอะไร คุณ จําเปนตองเปลี่ยนผาปูที่นอนทุกสัปดาหและถูบานทุกวันหรือ แลวที่คุณพลาดการ แสดงละครของลูกที่โรงเรียนเมื่อปที่แลวเพราะติดประชุมเลา ตอนนี้คุณรูสึกอยางไร บางเมื่อมองยอนกลับไป

4ไมเปนเรือย่อง าหากคนขั ใหเรืบ่อรถคังเล็นขกางๆนไมอยยกวนใจ ไมคุมหรอกที่จะหัวเสียกับเรื่อง อมใหคุณเบียดเขาเลนก็ยิ้มและโบกมือใหเขา ไปเลย แลวจะหงุดหงิดไปทําไมหากพลาดรถเที่ยวเชา หากาแฟดื่มขณะนั่งรอคันตอ ไปดีกวา

5แตทําทํใหาหนังานยากให เ สร็ จ ลงมือไดแลวอยาผัดวันประกันพรุง โอเอไปก็มี กใจเหนื่อยกาย ไหนๆ งานนี้ก็ตองทําโดยไมมีทางหลีกเลี่ยง ก็นาจะทําให เสร็จแทนที่จะมัวกังวลและคิดจนรกสมอง

THE LION

65


LION

เรื่องนี้ดีมีประโยชน

6เรานาเลิจะมีกเรืทํ่องแปลกใหม าตัวจํามเจาทําใหชีวหิตัวคงหน าเบื่อหากทําอะไรซํ้าซากทุกวันทุกสัปดาห ใจกระชุมกระชวยบาง ถาเอาแตนอนตื่นสาย ทุกวันอาทิตยก็นาจะลุกขึ้นมาแตเชาไปกินอาหารอรอยๆ นอกบาน หรือไปตลาด แลวจายกับขาวมาทําอาหารมื้ออรอยกินกันที่บาน

7แพงๆ อยรุนลาาสุเปรี ย บตั ว เองกั บ คนอื น ่ ใครจะมีสระวายนํ้า เครื่องเสียง ด หรือรถหรูใหมเอี่ยมไมตองสนใจ หากดูใหดีๆ คุณอาจพบวาคนพวก นี้ตองทํางานสัปดาหละเจ็ดวัน ไมมีเวลาเจอหนาคนในบานหรือเพื่อนฝูง หรืออาจ ตองผอนหนี้สินไปอีกหลายสิบป แลวชีวิตอยางนี้ดีจริงหรือ

8ที่ตั้งอยูกํตารงนัจัด้นขจนนําวของรกในบ า น เสื้อผาที่ไมเคยใสมาเปนป เครื่องครัว ้ามันจับเปนคราบหนา ไหนจะของเลน หนังสือเกา และเครื่อง เรือน ยกไปบริจาคเถิด นอกจากจะไดบุญแลว ชั้นวางของและหองตางๆ ในบานจะ โลงและเปนระเบียบมากขึ้น

9ก็วุนวายพออยู รูจักเอแลยว คํไหนจะต าวาองทํ“ไม ” ไมตองลงมือทําเองทุกเรื่องเพราะชีวิตคุณ าเรื่องโนน สะสางเรื่องนี้ ปลอยใหสมองมีที่วางเพื่อ คิดหรือทําอะไรเพื่อตัวเองบาง

10 รดนํ า ้ ต น รั ก รักคูครองของคุณอยางที่เขาเปน ที่คุณคิดวาเขาเปลี่ยน ไปนั้นเปนความจริงหรือ (คิดใหดีกอนตอบ) ของทุกอยางเมื่อใชงานไปไดระยะหนึ่ง ก็ตองบํารุงรักษาหรือซอมแซมเปนธรรมดา ความสัมพันธฉันสามีภรรยาก็เชนกัน ตองมีการดูแลใสใจกันบาง

11 อย า ให ค วามคุ น  เคยกลายเป น ไม ไ ว ห น า หากคุณให เกียรติเพื่อนหรือผูอื่น คูครองหรือคนในครอบครัวคุณก็ควรไดรับการปฏิ บัติแบบ เดี ย วกั น และคุณเองก็ควรไดเกียรติจากคนในครอบครัวเชนกัน

THE LION

66


เรื่องนี้ดีมีประโยชน

LION

12 มอบความรั ก ให ค รอบครั ว และเพื อ ่ นๆ อยาเขินที่ จะบอกคนเหลานี้วาคุณรักพวกเขาตรงไหน เมื่อเขาทําอะไรดีๆ ใหก็กลาวคําชื่นชม บาง คําชมเล็กๆ นอยๆ ไมเคยทํารายใคร

13 อย า รั บ ปรั บ ทุ ก ข ท ุ ก เรื ่ อ ง หากปญหาของเพื่อนเริ่มมี ผลกระทบตอตัวคุณ ก็ไมตองฝนทําตัวเปนเสาหลักใหเขาพิงอยูเรื่อยไป ใหเพื่อนหัด แกปญหาและกาวเดินไปขางหนาดวยตัวเอง

14 ติ ด ต อ เพื อ ่ นเก า คุณอาจขาดการติดตอกับเพื่อนไปนาน แตก็ยัง ไมสายเกินไปที่จะโทรศัพท สงอีเมล หรือเขียนจดหมายถึงเขา และนานแคไหนแลวที่ คุณไมไดคุยกับปา ทานอยากไดยินเสียงคุณจะแยแลว

15 บํ า รุ ง อารมณ ด ว  ยสี เ ขี ย ว ดอกไมสดจากสวน หรือตื่นแตเชา ไปตลาดซื้อดอกไม ผักผลไมราคาไมแพงมาแตงบานใหสดใส คุณเคยมีสวนกระถาง ในบานไมใชหรือ นํากลับมาอีกครั้ง แลวบานคุณจะชุมชื่นมีชีวิตชีวาแนนอน

16 ไปทะเลกั น ดี ก ว า ทิวทัศนกวางไกล สายลม เกลียวคลื่น สองเทา เปลือยเปลายํ่าบนผืนทราย และแสงแดดระยับ ไมมีอะไรทําใหจิตใจเริงรื่นชื่นบานได ดีกวานี้อีกแลว

17 สร า งสรรค ผ ลงาน จะเปนภาพเขียน งานปน เย็บปกถักรอย อบขนม จัดสวน หรืออะไรก็ได 18 สูดอากาศบริสุทธิ์ ออกไปขางนอกหรือเปดหนาตางกวางๆ

สูดหายใจใหเต็มปอด คุณจะรูสึกวาอากาศเสียถูกขับออกจากตัว

THE LION

67


LION

เรื่องนี้ดีมีประโยชน

19 ออกไปเดิ น เล น การออกกําลังเบาๆ จะชวยเติมชีวิตชีวาใหคุณทั้ง รางกายและจิตใจตั้งแตเดินเลนครั้งแรกเลยทีเดียว การออกกําลังสมํ่าเสมอจะทําให คุณกระปรี้กระเปราและรูสึกดีขึ้นทุกวัน

20 ดู ห นั ง ตลกและหั ว เราะให ส บายใจ รานใหเชาวิดีโอมีหนังเบาสมองใหเลือกมากมาย จะเปนหนังไทยหรือฝรั่งไมสําคัญ ปลอยเสียงหัวเราะออกมาบาง

21 ย า ยเครื อ ่ งเรื อ นและของแต ง บ า น หรืออาจทาสีหอง และผนังใหมดวย รับรองวาบรรยากาศที่ไดคุมคาไมแพวันหยุดเลยทีเดียว 22 รอคอยสิ ง ่ ดี ๆ เช น วั น หยุ ด พั ก ร อ น ออกไปเที่ยวกับเพื่อนฝูง หรือแมแตไปนวดแผนโบราณ 23 ชวนเพื อ ่ นมากิ น มื อ ้ คํ า ่ จัดหองและโตะอาหารที่บานใหแปลก ไปจากเดิม เสิรฟเครื่องดื่มค็อกเทลหรือแชมเปญ เปดเพลงเสริมบรรยากาศ สนุกกับ การเตรียมอาหาร ทุกคนจะปลาบปลื้มหากเห็นวาคุณทุมสุดฝมือ แลวคํ่าคืนนั้นก็จะ ครึกครื้น

24 ยิ้มไว ยิ้มเปนโรคติดตอ ไมเชื่อก็ลองยิ้มดูสิ 25 ทํ า ให ค นอื น ่ มี ค วามสุ ข บ า ง ทําเพื่อตัวเองมามากแลวก็นา จะทําเพื่อคนอื่นบาง เริ่มจากอดกลั้นไมบีบแตรไลรถที่วิ่งเหมือนเตาคลาน หรืออาสา ชวยงานกุศล เพียงเทานี้ การใชชีวิตใหสุดคุมก็ไมยากอยางที่คิด

เรียบเรียงจาก Nature & Health โดย Wendy McCready THE LION

68


คมคิดจากขอเขียน

คมคิดจากขอเขียน (ตอนที่ 1)

THE LION

69

LION


LION

คมคิดจากขอเขียน

THE LION

70


คมคิดจากขอเขียน

THE LION

71

LION


LION

คําคมและปรัชญา

คําคมและปรัชญา

The superior man is modest in his speech But exceeds in his action.

: Kongzi “บุรุษเหนือบุรุษยอมถอมตนในวาจา แตลํ้าหนาในการกระทํา”

:ขงจื้อ

THE LION

72


ป.ล. จาก บ.ก.

LION

ป.ล. จาก บ.ก. จากการไดระบายความรูสึกในคอลัมนบรรณาธิการ แถลง เกี่ยวกับเรื่องการเมืองที่สงผลกระทบ ตอภาวะจิตใจของคนทั่วไป เนื่องจากไดรับรูและสัมผัสในสถานการณที่เกิดขึ้นหลายๆ ดานก็ไดแตเปนหวง สถานการณการเมืองของไทย ที่จะฉุดรั้งการเติบโต เพื่อรองรับการเปนประชาคมรวม ASIAN ที่จะเกิดขึ้นในป พ.ศ.2558 หรือ ค.ศ.2015 นี้แลว นอกจากนี้แลวการเลือกตั้งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2557 ที่ผานมานี้ก็ยังเกิดปญหาขึ้น จาก การคัดคานการเลือกตั้ง ของกลุมชุมนุม กปปส. อันสงผลใหไมสามารถประกาศผลการเลือกตั้งได ในที่สุดแลว ก็ไมทราบวาจะลงเอยอยางไร? การเลือกตั้งจะโมฆะหรือไม? หรือจะลากยาวไปอยางไร? ก็ไมอาจทราบได แตกตางจากการเลือกตั้งของทางไลออนส ซึ่งสภาสโมสรไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย ได จัดใหมีการเลือกตั้งรองผูวาการไลออนสฯ คนที่ 2 รองผูวาการไลออนสฯ คนที่ 1 และผูวาการไลออนสฯ ของทุก ภาครอง อันประกอยดวย ภาค 310 A-1, A-2, B, C, D และ E แตสําหรับ ภาค 310 E จะตองจัดใหมีการเลือก ตั้งประธานสภาภาครวม 310 ประเทศไทย อีก 1 ตําแหนง ตามระบบหมุนเวียนของทุกภาค และภาค อี ก็เปน ภาคสุดทายของระบบการหมุนเวียน ตามธรรมนูญขอบังคับของภาครวม 310 ประเทศไทย ซึ่งผูสมัครลงเลือก ตั้งครั้งนี้ มี 3 ราย คือ 1.ไลออน วโรดม กอนุประพันธ สังกัดสโมสรไลออนสรามา กรุงเทพฯ 2.ไลออน ทัศนีย เจียรกุล ศัลยวิวรรธน สังกัดสโมสรไลออนส ดุสิตา กรุงเทพฯ 3.ไลออน พิเชฐ แสงนิศากร สังกัดสโมสรไลออนส มุกดาหาร สําหรับ พวกเรา 3 คน ตางก็อาสามารับใชองคกรไลออนสทั้งนั้น ซึ่งหากรักชอบใครก็เลือกคนนั้น ไดเลย เพราะเราทั้ง 3 ตางก็ใหเกียรติกัน โดยหาเสียงอยางสรางสรรค ไมมีการสาดโคลนใหสกปรกเหมือนการ เลือกตั้งทางการเมืองที่มีผลประโยชนเปนที่ตั้ง แตสําหรับของไลออนสนั้น ผลประโยชนเปนของผูดอยโอกาส เทานั้น จึงไมจําเปนตองเอาเปนเอาตาย เหมือนอยางนักการเมืองเขาเปนกัน และถาหากทางการเมืองเขาจะ เห็นประโยชนตอสวนรวมใหมากกวานี้ ก็คงไมยุงเหยิง เหมือนอยางเชนปจจุบันนี้ THE LION

73


LION

ป.ล. จาก บ.ก.

ในหวงของเดือนกุมภาพันธ ซึ่งเปนเดือนแหงความรัก จึงใครขอใหภาคการเมืองจงมีความรักใหแกกัน บาง ปญหาของชาติจะไดมีหนทางแกไข ใหคืนสูสภาวะปกติโดยเร็ว ซึ่งจะสามารถฟนฟูจิตใจของคนไทยดวย กันใหมารักกันเหมือนเดิม และฟนฟูสภาวะเศรษฐกิจใหกลับมาแข็งแกรงเชนเดิม และโดยพื้นฐานที่แข็งแกรงของ เศรษฐกิจไทย ผมเชื่อวาไทยเราสามารถฟนฟูกลับมาแข็งแกรงไดอยางรวดเร็ว และสามารถยืนอยูแถวหนาของ กลุมอาเซียนไดอยางแนนอน วันที่ 15 มีนาคม 2557 เปนวันที่มีการเลือกตั้งของทุกภาครองของสโมสรไลออนสสากล ภาครวม 310 ประเทศไทย รวมทั้งการเลือกตั้งประธานสภาภาครวม 310 ประเทศไทย ของภาค 310 E ดวย จึงขอใหทุกสโมสร ไปใชสิทธิ์เลือกผูที่ชอบ และมีความเหมาะสมที่จะเปนผูนําขององคกรไลออนสตอไป โดยไมตองเปนหวงวาจะมี กลุม ผูค น ไปปดลอม คูหาเลือกตัง้ เพือ่ คัดคานการเลือกตัง้ เหมือนเชนการเลือกตัง้ ทัว่ ไปเมือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ 57 ที่ผานมา ตรงกันขาม สําหรับคูหาเลือกตั้งของไลออนส ก็คงตองถูกหอมลอมไปดวยกองเชียรของแตละฝาย ที่คอยลุนกับคะแนนที่ออกมา หลังจากปดหีบและเริ่มนับคะแนน และผลจะออกมาอยางไร พวกเราก็ยอมรับได อยางไมมปี ญ  หา ไมมกี ารรองเรียนกันอยูแ ลว เพราะพวกเราอยูก นั อยางพีๆ่ นองๆ และมีสายเลือดไลออนสดว ยกัน

“ Happy Valentine Day”

(ไลออนพิเชฐ แสงนิศากร) บรรณาธิการ E-mail;lion310magazine@gmail.com pichetmukchamber@msn.com

THE LION

74


สถิติที่ควรทราบ

LION

สถิติที่ควรทราบ สําหรับประเทศไทย ณ เดือนมกราคม 2557 สโมสรไลออนสในประเทศไทย ภาค 310-เอ 1

จํานวนสโมสร มีจํานวนสมาชิก ภาค 310-เอ 2 จํานวนสโมสร มีจํานวนสมาชิก ภาค 310-บี จํานวนสโมสร มีจํานวนสมาชิก ภาค 310-ซี จํานวนสโมสร มีจํานวนสมาชิก ภาค 310-ดี จํานวนสโมสร มีจํานวนสมาชิก ภาค 310-อี จํานวนสโมสร มีจํานวนสมาชิก รวมสโมสรไลออนสทั้งสิ้น 270 สโมสร มีสมาชิกทั้งสิ้น

35 712 40 1,205 36 1,250 42 1,432 65 1,576 52 1,372 7,547

สโมสร คน สโมสร คน สโมสร คน สโมสร คน สโมสร คน สโมสร คน คน

4 80 10 200 7 140 2 46 8 160 4 87 713

สโมสร คน สโมสร คน สโมสร คน สโมสร คน สโมสร คน สโมสร คน คน

สโมสรลีโอในประเทศไทย ภาค 310-เอ 1 ภาค 310-เอ 2 ภาค 310 บี ภาค 310 ซี ภาค 310 ดี ภาค 310 อี รวมสโมสรลีโอทั้งสิ้น 35 สโมสร

จํานวนสโมสร มีจํานวนสมาชิก จํานวนสโมสร มีจํานวนสมาชิก จํานวนสโมสร มีจํานวนสมาชิก จํานวนสโมสร มีจํานวนสมาชิก จํานวนสโมสร มีจํานวนสมาชิก จํานวนสโมสร มีจํานวนสมาชิก มีสมาชิกทั้งสิ้น

บันทึกเพื่อทราบ ณ เดือนมกราคม 2557

มีสมาชิกไลออนสทั่วโลกจํานวน 1,360,457 คน ใน 46,206 สโมสร ใน 867 ภาค และใน 208 ประเทศ

การประชุมใหญประจําปไลออนสสากล 5-9 กรกฎาคม 2556 4-8 กรกฎาคม 2557 26-30 มิถุนายน 2558 24-28 มิถุนายน 2559 30 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2560

ครั้งที่ 96 : แฮมเบิรก เยอรมนี (Hamburg, Germany : 2013) ครั้งที่ 97 : โตรอนโต แคนาดา (Toronto, Canada : 2014) ครั้งที่ 98 : ฮอนโนลูลู สหรัฐอเมริกา (Honolulu, Hawaii, USA : 2015) ครั้งที่ 99 : ฟูกุโอกะ ญี่ปุน (Fukuoka, Japan : 2016 ครั้งที่ 100 : ชิคาโก อิลินอยส (Chicago, Illinois USA : 2017) THE LION

75


สนับสนุนโดย ไลออน เจริญสุข กิจอิทธิ สังกัดสโมสรไลออนส ธนบุรี ประธานสภาผูวาการไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย ปบริหาร 2556 - 2557

“ไลออนสไทย กาวไปดวยกัน”

LION MAGAZINE IN THAI  
LION MAGAZINE IN THAI  

วารสารเสียงสิงโต ฉบับที่ 4/2556-2557 Lion magazine in Thai issue 4/2013-2014

Advertisement