Aandeelhoudersbrief september 2015

Page 1

In dit nummer:

30 jaar Hefboom in 10 quotes 4 projecten in de kijker

financiering advies aandelen

aandeelhouders Dit is een nieuwsbrief speciaal voor alle aandeelhouders van Hefboom

Editie september, oktober, november 2015 - P 908.103

brief NR. 24

AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X Verschijnt driemaandelijks Hefboom Vooruitgangstraat 333/5 1030 Brussel


30 jaar Hefboom in 10 quotes Hefboom bestaat 30 jaar. Tijdens de algemene vergadering van 6 juni 2015 werd teruggeblikt op de voorbije jaren, maar ook vooruitgeblikt naar de plaats van Hefboom in de sociale en duurzame economie van de toekomst. Wat er die dag gezegd is, vatten we samen in 10 quotes – 10 ideeën om even stil te staan bij de state of the art van de sociale economie anno 2015. Op pagina 4 staan 4 projecten in de schijnwerpers die de werking van Hefboom mooi illustreren. Dankzij uw financiële inbreng vonden deze enthousiaste mensen een hefboom om hun organisatie of project verder uit te bouwen of in de startblokken te zetten.

‘Hefboom creëert kansen voor mensen, wanneer die kansen ontbreken. In de voorbije dertig jaar hebben we honderden projecten, initiatieven, organisaties en ondernemingen ondersteund via financiering en met advies. De rode draad in die dertig jaar was dat we altijd sociale en maatschappelijke doelstellingen in verbinding brengen met economische en financiële duurzaamheid.’ Dirk Dalle, directeur Hefboom

‘Binnen dertig jaar bestaat wellicht de helft van de beroepen die we nu kennen, niet meer. Hoe gaan we met die veranderingen om? De economie doen groeien is niet de oplossing, de uitdaging is om ons economisch model te verduurzamen. Iedereen kan daarbij het verschil maken.’ Antoon Vandevelde, voorzitter Hefboom

‘In ons economisch denken gaat vandaag alle aandacht naar efficiëntie, groei en snelle winst. Maar als je naar een meer duurzame samenleving wil, die sociaal is en binnen de economische grenzen blijft, zijn er ook andere criteria nodig. Je moet dan ook sociale en ecologische criteria inbrengen. Op dat vlak is Hefboom altijd een voortrekker geweest.’ Verandering – transitie – begint altijd heel klein, bij idealisten die op een kleine schaal, in een bepaalde niche, nieuwe dingen uitproberen: nieuwe vormen van energiegebruik, nieuwe mobiliteitssystemen, een andere manier om met grondstoffen en afval om te gaan. Op dat kleine niveau begint de verandering om naar duurzaamheid te evolueren. Tegelijk leveren die soms heel beperkte initiatieven ook inspiratie voor de ruimere economie en samenleving. Zij zijn dus erg belangrijk om netwerken van verandering uit te bouwen.’ Erik Paredis, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling

Vanuit de bekommernis voor het milieu en een duurzame samenleving wil Hefboom een belangrijke stap zetten in de communicatie met zijn aandeelhouders. U kan dit mee ondersteunen door uw email-adres en aandeelhoudersnummer door te mailen naar aandeelhouders@hefboom.be. Voortaan bezorgen wij u dan onze correspondentie en de aandeelhoudersbrief in digitale vorm in plaats van op papier.

‘De sociale economie is belangrijk, maar het is even belangrijk om de expertise die daar opgebouwd is in de reguliere economie binnen te loodsen. Het maatwerkdecreet zal daarin een grote rol spelen.’ Jeroen Windey, kabinetschef van Liesbeth Homans, Vlaams viceminister-president


Wat denkt u? Wat is uw toekomstwens voor Hefboom? Mail ons uw ideeën, wensen, bedenkingen en dromen via aandeelhouders@hefboom.be. In de volgende aandeelhoudersbrief publiceren we een bloemlezing uit alle inzendingen.

‘We staan voor enorme uitdagingen om de werkgelegenheid voor mensen uit kansengroepen veilig te stellen en uit te breiden. Werk is voor mensen enorm belangrijk. Er staan veel transities te gebeuren in de sociale economie en in de welzijnssector. Het komt erop aan dat de mensen die steun en begeleiding nodig hebben, die ook krijgen.’

‘Bij de oprichting van Hefboom waren twee pijlers belangrijk: werkgelegenheid creëren en anders omgaan met geld. Die twee punten blijven vandaag even belangrijk. Hefboom moet waakzaam zijn, zoals vroeger de kanaries in de steenkoolmijnen. Hefboom moet de vraag stellen: waar schieten de economie en de reguliere banken tekort? Daar moet Hefboom ingrijpen.’ Daniel Alliet, medeoprichter van Hefboom, nu priester in de Brusselse Begijnhofkerk

Dirk Dalle, directeur Hefboom

‘In de toekomst moet Hefboom een klankbord blijven voor de sociale economie. De uitdagingen blijven nog dezelfde als dertig jaar geleden. Het is bijvoorbeeld nog altijd moeilijk voor iemand die uit een werkarm gezin komt, om een job op de juiste plek te vinden.’ Christel Vanroelen, administratief directeur van beschutte werkplaats Entiris

‘Bepaalde kansengroepen geraken nog altijd niet in de reguliere tewerkstelling. Daar is dus nog veel begeleiding en een goede omkadering voor nodig. Het maatwerkdecreet legt het accent op die doorstroming. Dat is positief.’ Jan Sap, directeur-generaal van de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)

‘Via het Vlaamse SIFO (Sociaal Investeringsfonds) kan de overheid financiële impulsen geven aan de sociale economie. Als een belangrijke erkende financier van het SIFO kan Hefboom zo ook de investeringsnood opvangen.’ Jeroen Windey, kabinetschef van Liesbeth Homans, Vlaams viceminister-president

‘Voor de toekomst hebben we vooral kennis en middelen nodig. De expertise hebben we in huis: we leveren maatwerk waaruit een grote betrokkenheid blijkt voor mensen en organisaties. En de funding? De middelen die u als aandeelhouder inbrengt, zijn cruciaal. Met het prospectus dat recent is goedgekeurd, hopen we nog eens een paar miljoen op te halen. Naast een aantoonbaar maatschappelijk dividend stellen we een beperkt en realistisch financieel rendement in het vooruitzicht. Op de algemene vergadering van 6 juni 2015 werd beslist om voor 2014 een dividend van 1,1 procent uit te keren.’ Dirk Dalle, directeur Hefboom


Met uw geld…

4 Projecten – 4 x Hefboom Kringwinkel Antwerpen De Kringwinkel Antwerpen verzamelt, sorteert en verkoopt jaarlijks meer dan 8000 ton herbruikbare goederen. De Kringwinkel geeft opleiding, training, en begeleiding aan mensen die, om uiteenlopende redenen, zeer moeilijk aan een job geraken. Tweede doelstelling: in Antwerpen en omgeving het hergebruik van spullen die mensen niet meer nodig hebben, maximaal mogelijk maken.

‘Hefboom is onze belangrijkste financier. Ze onder­ steunen ons zowel in vastgoedprojecten als op het vlak van operationele zaken, de aankoop van vrachtwagens, machines … Hefboom kent de sector heel goed. Ook hun advies is heel belangrijk voor ons.’

Kroket[t]iers

Danny Vercauteren, directeur De Kringwinkel Antwerpen ,, www.dekringwinkelantwerpen.be

Ellen Sierens startte vorig jaar de Kroket[t]iers op, een productieatelier voor artisanale bierkroketten, een uniek Belgisch product dat bereid wordt door ham en kaas te combineren met diverse Belgische streekbieren. Ellen klopte aan bij Hefboom voor een Impulskrediet, een microkrediet voor mensen die moeilijk financiering vinden bij de reguliere kredietverstrekkers.

‘Het was niet eenvoudig om de stap te zetten van ons ‘idee’ naar een effectief werkend ‘atelier’. Hefboom is in die opstartfase heel belangrijk geweest om andere deuren te openen. Het Impulskrediet dat we van Hefboom hebben gekregen, konden we namelijk aanbrengen als eigen inbreng.’ ,, dekrokettiers.wordpress.co

Loca Labora

CityDepot

Loca Labora (Beernem) is op diverse terreinen actief: als kruidenkwe- CityDepot werkt mee aan meer leefbare binnensteden: het bedrijf cenkerij, op het vlak van tuinonderhoud en -aanleg, in de horeca en door traliseert goederen in een magazijn aan de rand van de stad en brengt trajectbegeleiding te voorzien voor wie op zoek is naar werk. ze vervolgens met duurzame transportmiddelen (cargofietsen en kleine elektrische bestelwagens) naar de binnenstad. Op de terugweg nemen ‘Loca Labora was een van de eerste projecten de koeriers goederen en zendingen mee die de stad uit moeten.

waarin Hefboom geparticipeerd heeft. Aanvankelijk als kredietverlener, later ook met inhoudelijk en bestuurlijk advies. Wij zijn zelf ook aandeelhouder van Hefboom en willen zo andere organisaties helpen om te groeien.’

‘Hefboom is een heel waardevolle partner voor ons. Ze hebben ons geholpen met de prefinanciering voor een groot Europees project. Dat heeft ons in staat geteld om in 2014 ook in Brussel op te starten. Zij doen ook consultancy-opdrachten voor ons, Geert Grillet, bijvoorbeeld om onze visie en ons businessmodel te algemeen directeur Arcotec-Loca Labora implementeren en in een optimale structuur te gieten. ,, www.localabora.be Wij zijn in volle expansie, eind volgend jaar willen we actief zijn in 12 steden in Vlaanderen en Wallonië.’ Bart Vandormael, communicatiemanager CityDepot ,, www.citydepot.be

colofon De Aandeelhoudersbrief wordt uitgegeven door Hefboom cvba, Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel, 02 205 17 20, aandeelhouders@hefboom.be. Verantwoordelijke uitgever: Dirk Dalle, Vooruitgang­straat 333/5, 1030 Brussel. Foto’s: Joke Van Mieghem, Hans De Cuyper, Het Groepje Erkenningsnummer: P 908.103

Concept en redactie: www.linkinc.be Creatie: www.magelaan.be Druk: Parys Printing