Page 1

Jaarverslag 2011 1.

Stichting Likoni Onderneemt

Doel van de stichting Doel van de stichting is het ondersteunen van sociaal-maatschappelijke projecten in de wijk Likoni te Mombasa, Kenia ten behoeve van de plaatselijke gemeenschap, met name kansarme kinderen en hun ouders, door het financieel ondersteunen van het Destiny Children Center van Mama Can te Likoni als ook het bevorderen van vrijwillige hulp van Nederlandse jongeren bij het project. Uitgangspunten De ondersteuning van Likoni gebeurt in nauw overleg en afstemming met Mama Can en het bestuur van het Destiny Children Center. De stichting wil zo nauw mogelijk aansluiten bij de plaatselijk ervaren behoefte, rekeninghoudend met een voor hen haalbaar tempo. Tevens wil de stichting commitment en eigenaarschap stimuleren van de direct betrokkenen met als doel pro-actief ondernemerschap van de plaatselijke gemeenschap . De stichting wil niet zorgen voor, maar zorgen dat. De stichting wil zich in haar uitingen en activiteiten in Nederland met name richten op bewustwording en activeren van jongeren in het kader van wereldburgerschap. Ook organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen en buiten Nederland tot doel stellen, behoren tot onze doelgroep. De stichting draagt er zorg voor dat alle inkomsten van sponsoren en donoren (acties of individueel) maximaal besteed worden aan het project ter plekke. Voor kosten die gemaakt moeten worden in Nederland streeft de stichting nadrukkelijk naar activiteiten en sponsoren die ‘in natura’ gegenereerd kunnen worden. Bestuur Het bestuur in 2011 bestond uit:     

Nicoline Adèr, voorzitter Petra Peters, secretaris Margreet Mandersloot, penningmeester Frank Hagelstein, oprichter en projectleider Menno van Ginkel, website en media

Stichting Likoni Onderneemt, jaarverslag 2011

Page 1


2.

Korte beschrijving vanuit bestuur SLO over 2011

In 2011 heeft het project ter plaatse wederom vooruitgang geboekt. Centraal in 2011 stond de aankoop van het voormalige woonhuis op het terrein van Destiny Children Center, dankzij gelden van een andere stichting die ophield te bestaan. De stichting ter plaatse heeft hiermee de ruimte gekregen om inmiddels 220 kinderen te plaatsen. Het voormalige woonhuis wordt in fases verbouwd om voor onderwijs geschikt te maken. Hiervoor zoeken wij nog sponsoren. We zijn genoodzaakt geweest om in afstemming en in overleg met het bestuur en het docententeam ter plaatse een stop te zetten op het toelaten van nog meer kinderen. Dit om de minimale kwaliteit van onderwijs en span of control voor leerkrachten te behouden. Natuurlijk leidt deze keuze tot behoorlijke dilemma’s, wanneer je ziet dat er nog meer kansarme kinderen zijn, die dolgraag onderwijs willen volgen op het project. Een andere belangrijke en essentiÍle bijdrage dit jaar was het werkbezoek van onze bestuursleden Frank Hagelstein en Petra Peters aan het project. Door de lange tijd dat Frank in staat was er te verblijven heeft hij veel lijnen uit kunnen zetten in de organisatie en structurering van het project. Hij is een enorme inspiratiebron gebleken voor het docententeam, dat veel van hem heeft geleerd en nagevolgd. Petra heeft zich verdienstelijk kunnen maken in het observeren en verbeteren van de deskundigheid van het team vanuit haar eigen expertise in het basisonderwijs. Mama Can laat eventuele ouders/verzorgers inmiddels naar draagkracht iets bijdragen aan educatie of maaltijdvoorziening, zodat het onderwijs als minder vrijblijvend ervaren wordt. Ook zijn voorzichtige eerste stappen gezet naar meer betrokkenheid van ouders/verzorgers. Het salaris van het docententeam moest naar boven worden bijgesteld. De prijzen van voedsel en primaire levensbehoeften zijn dusdanig gestegen dat een verhoging bittere noodzaak was om de (kwaliteit van) docenten te behouden. De vraag blijft hoe we voor de langere termijn meer donateurs en sponsoren bereid vinden om deze kleinschalige stichting te blijven ondersteunen. In 2012 en de zomer van 2013 staan weer bezoeken van bestuursleden gepland aan het project, die dit uiteraard op eigen kosten doen. Het zal duidelijk zijn dat de stichting vol ambities is en blijft om de kansarme kinderen in Likoni te ondersteunen op weg naar een betere toekomst.

Stichting Likoni Onderneemt, jaarverslag 2011

Page 2


3.

Activiteiten en resultaten 2011 in Nederland van Likoni Onderneemt

In 2011 heeft de stichting de volgende activiteiten ondernomen:  

 

  

Er is contact gezocht met de 1%-club, Tenda Pamoja en Teachers4Teachers. Helaas bleken deze organisaties vooralsnog niet geschikt voor samenwerking met Stichting Likoni Onderneemt; Marketingplan CLV: het marketingplan van leerlingen van het CLV heeft uiteindelijk geleid tot een sponsorloop. Hierdoor zijn leerlingen van een basisschool in Veenendaal meer bewust geworden van de situatie in Kenia en is een mooi bedrag gedoneerd; In 2011 is gaandeweg meer contact gekomen met Rotaract Veenendaal. Dit heeft geleid tot verschillende acties: een discussieavond, een klaverjasavond en een truffelactie; Bij de Soroptimisten Veenendaal is een aanvraag gedaan voor projectondersteuning; Doelstelling: basiseducatie voor moeders/verzorgers in Likoni en hiermee het versterken van hun positie; Presentaties en gastlessen op verzoek ten behoeve van geïnteresseerde. O.a. Wereldwinkel Oosterbeek; Opbrengsten van donaties bij verjaardagen, afscheidsrecepties e.d.; Peter de Leeuw, student aan de Hoge school INHolland heeft voor de stichting een afstudeeronderzoek gedaan. Zijn onderzoek heeft meer inzichten gegeven in de wijze waarop wij potentiële donateurs kunnen benaderen; Lionsclub Roosendaal Westhoek heeft toegezegd een gedeelte van de opbrengst van hun filmactie te bestemmen voor de stichting.

Communicatie in Nederland In 2011 heeft de stichting zich in Nederland gericht op:        

Het realiseren van een nieuwe website; Menno van Ginkel is toegetreden tot het bestuur van de Stichting en zal zich richten op communicatie en media-uitingen van de stichting; Communicatie middels een folder, de website en nieuwsbrieven; Frank Hagelstein heeft verhalen uit Likoni gedurende zijn verblijf in Likoni op zijn website gepubliceerd; Communicatie naar donateurs, onder meer door twee nieuwsbrieven; Geven van presentaties aan organisaties ten behoeve van het verkrijgen van sponsorgelden; Geven van presentaties aan scholen en jongeren ten behoeve van sponsoracties en maatschappelijke bewustwording van kinderen en jongeren; Geven van gastlessen en informatieverstrekking op scholen.

Het zal duidelijk zijn dat we de ingeslagen weg zullen vervolgen om de stichting en het project verder te promoten en onder de aandacht te brengen.

Stichting Likoni Onderneemt, jaarverslag 2011

Page 3


4.

Destiny Children Center

Algemeen Het project Destiny Children Center richt zich op vier peilers:    

Onderwijs en educatie middels de (basis)school van Mama Can; Voeding, door een beoogd tuinproject alsmede voeding via NGO’s en donaties; Gezondheidsvoorlichting en opvoeding, door structureel bezoek van een medicus c.q. verpleegkundige; Inkomensgenerende projecten door direct betrokkenen en wijkbewoners.

Bestuur Het bestuur bestond in 2011 uit :     

5.

Katherine Ramole Ngombe Kenneth Ngombe Alice Njoki Kiarie Penina Ngombe Frank Hagelstein (namens Stichting Likoni Onderneemt)

Activiteiten en resultaten 2011 in Likoni

Het project heeft in 2011 een goed jaar gehad waarin het aan veel verandering onderhevig was. Met als leidraad de doelstelling voor 2014, is er verder gewerkt aan de ontwikkeling van het project. Enkele van de belangrijkste activiteiten waren:       

Twee Duitse vrijwilligers hebben drie maanden meegeholpen op het project; Petra en Frank hebben een aantal weken gewerkt op het project. Zij hebben geholpen met de verbouwing en ondersteuning gegeven bij het onderwijs; Het project is er in geslaagd om fondsen te werven in Kenia. O.a. Zidi de band, een Keniaanse gospel band, heeft zich aan het project verbonden en doneert; Het bestuur van de Destiny Children’s Center is verder geprofessionaliseerd; Keniaanse vrijwilligers zijn gevonden om de dramaklas te assisteren en bijlessen te verzorgen; Keniaanse vrijwilligers zijn gevonden om Engels te geven; De bestuursleden van Destiny Children’s Center hebben hun vrienden bereid gevonden zich meer in te zetten voor het project. Dit heeft onder andere geresulteerd in meer bewustwording onder de middenstand van Mombasa en een Praise Giving Day in november.

Onderwijs In 2011 heeft de stichting in samenwerking met de lokale mensen de volgende resultaten geboekt op het gebied van onderwijs: Stichting Likoni Onderneemt, jaarverslag 2011

Page 4


  

 

Het aantal leerlingen dat onderwijs krijgt aangeboden op het project is gestegen van 190 naar 220. Halverwege 2011 lag het aantal kinderen boven de 250. In overleg met SLO heeft het project besloten voorlopig niet meer dan 220 kinderen toe te laten; Er is gewerkt aan de aanbevelingen van de Keniaanse overheid; Het aantal leraren is gelijk gebleven. Er zijn momenteel zes leerkrachten in vaste dienst. Het salaris van de docenten is gestegen met ongeveer 50%; Nieuwe leermiddelen voor de klassen 1 tot en met 6 zijn aangeschaft. Voor alle zes de vakken zijn twintig lesboeken aangeschaft. Daarnaast zijn handleidingen voor docenten, bijbels , en tal van leesboeken aangeschaft die worden bewaard in de nieuwe bibliotheek; Het project is gestart met een registratiesysteem van de leerlingen. Er is een archief aangelegd en er zijn procedures en standaarden ontwikkeld om het onderwijs te stroomlijnen; De kwaliteit van het onderwijs blijft achter bij het gewenste niveau. Met name het Engels van de kinderen is op een te laag niveau. Lokale Keniaanse vrijwilligers gaan bijlessen verzorgen op het project.

Voedsel Het project heeft op het gebied van voedsel en gezondheid het volgende resultaat geboekt: 

Het voedselproject is verder uitgebreid en heeft een stabiele basis gekregen. Er is een kok aangesteld die dagelijks is belast met het koken van voedsel voor de kinderen. De stichting stelt maandelijks een budget voor de inkoop van voedsel beschikbaar. Met kleine bijdrages van de families is dit budget voldoende om dagelijks een maaltijd te koken voor de kinderen die deze thuis niet kunnen krijgen. In 2011 waren dat gemiddeld 75 kinderen per dag.

Voorzieningen In 2011 heeft het project in Likoni dankzij de hulp van de stichting de volgende zaken kunnen realiseren: 

  

De aankoop van het huis en land van Mama Can. Na aankoop van het huis heeft een kleine verbouwing plaats gevonden om ruimte te creëren voor drie extra klaslokalen een kantoor en een bibliotheek; De aankoop van een stuk land van de Dunga-familie. Deze grond van dertig bij vijftig meter is in gebruik genomen als speelplaats; Nieuwe inventaris voor drie klaslokalen is aangeschaft. Kasten, schoolbanken, een bureau en een schoolbord per klaslokaal zijn gekocht; Een kantoor en bibliotheek zijn ingericht en voorzien van alle benodigde inventaris en materialen.

Stichting Likoni Onderneemt, jaarverslag 2011

Page 5


6.

Beknopte financiële verantwoording

In 2011 heeft de stichting een groot aantal giften ontvangen. Naast particuliere giften waren daarbij een gift van de opgeheven St. Redonans (€ 30.000,00), van scholieren van het CLV (€ 721,00), van Robotronix International uit Veenendaal (€ 1.500,00), van Rotaract Veenendaal (€ 450,00), de Wereldwinkel uit Oosterbeek (€ 1.000,00) en Sauna de Heuvelrug uit Veenendaal (€ 500,00). Doordat we de kosten voor onze organisatie laag hebben weten te houden, bleef er ook dit jaar een groot bedrag over om te besteden aan onze doelstelling. Dit jaar hebben we 98,7% van onze gelden kunnen besteden aan het project.

Opbrengsten: Donaties, giften en schenkingen:

42.407,20

Kosten:

481,00

Totaal beschikbaar voor doelstelling stichting:

41.926,20

Besteed aan doelstelling: *

Salaris leerkrachten

3.500,00

*

voedselprogramma

1.200,00

*

Aankoop huis

27.671,93

*

Reparatie huis

1.500,00

*

Aankoop schoolplein

3.000,00

*

Leermiddelen

868,18

*

Kleine uitgaven

255,31

Totaal besteed aan doelstelling:

37.995,42

Zoals uit bovenstaand overzicht duidelijk wordt, hebben we een positief resultaat over 2011 van € 3.930,78. In de exploitatiebegroting voor 2012 hebben we rekening gehouden met de groei van de school de aankomende jaren. Met het bestuur in Likoni zijn er afspraken gemaakt over de financiering voor 2013 en 2014. Wij hebben hierbij toezeggingen gedaan omtrent de salariskosten en kosten voor het

Stichting Likoni Onderneemt, jaarverslag 2011

Page 6


voedselprogramma. Voor deze financiële verplichtingen hebben we in de exploitatiebegroting reserveringen opgenomen. Het lerarenaantal zal de komende jaren stijgen. Wij streven ernaar elke leraar een basissalaris van € 50,00 te geven wat het bestuur in Likoni aanvult met eigen middelen. Daarnaast staan wij voor een basisbudget voor het voedselprogramma dat wordt aangevuld met gelden van de lokale bevolking. Het uitgebreide financiële jaarverslag en de exploitatiebegroting 2012 zijn bij de penningmeester opvraagbaar. De financiële stukken zijn door de kascommissie, bestaande uit Christine van Manen en José Peters, gecontroleerd en in orde bevonden.

Stichting Likoni Onderneemt, jaarverslag 2011

Page 7

Stichting-Likoni-Onderneemt-Jaarverslag-2011  

Bestuur Het bestuur in 2011 bestond uit:  Nicoline Adèr, voorzitter  Petra Peters, secretaris  Margreet Mandersloot, penningmeester  Fra...

Stichting-Likoni-Onderneemt-Jaarverslag-2011  

Bestuur Het bestuur in 2011 bestond uit:  Nicoline Adèr, voorzitter  Petra Peters, secretaris  Margreet Mandersloot, penningmeester  Fra...

Advertisement