Page 1

INTRODUCCIÓ A LA INFORMÀTICA.INFORMÀTICA.-PRÀCTICA1.

1.- Busca la definició del terme “INFORMÀTICA” a Internet. La informàtica es la técnica basada en la ingeniería de la informació, que al aplicarse, pot abarcar el estudi i sistematització del tractament de la informació i les seues diverses formes de automatizarla

2.- Busca informació sobre les parts d’un ordinador: •

Memòria : En informàtica, la memòria(també coneguda com almacenament) es refereix a part dels components que formen part d’una computadora Unitats d’entrada i eixida: En computació, entrada / eixida, és la col — lecció d'interfaces que usen les diferents unitats funcionals d'un sistema de processament d'informació per comunicar unes amb altres, o els senyals enviades a través d'aquestes interfaces. Unitat Central de Processament (CPU): La unitat central de processament, o simplement el processador o microprocessador, és el component del computador i altres dispositius programables, que interpreta les instruccions contingudes en els programes i processa les dades BUS : En arquitectura de computadors, el bus és un sistema digital que transfereix dades entre els components d'un ordinador o entre ordinadors.

3.- Llig l’article de l’Arquitectura Von Neumann que trobaràs a la Viquipèdia, fes un xicotet resum del que consideres més important. L'arquitectura de von Neumann és la d'un ordinador amb un sistema d'emmagatzematge principal on es guarden tan les instruccions com les dades. El model defineix un ordinador que segueix el model referencial de la Màquina Universal de Turing.


4.- Digues les diferències entre els termes maquinari (hardware) i programari(software). Posa diversos exemples de cadascun d’ells i classifica’ls. Hardware:Componentes físicos del ordenador, es decir, todo lo que se puede ver y tocar. ( Pantalla, rato, teclat…) Software: Son las instrucciones que el ordenador necesita para funcionar, no existen físicamente, o lo que es igual, no se pueden ver ni tocar. (programes…)

5.- Què són els perifèrics? Els perifèrics són tots aquells dispositius que, tot i formar part de l'ordinador, es troben fora del contenidor principal (anomenat "caixa" o "torre"). Actualment també es fa referència com a perifèrics els dispositius que, tot i estar inclosos dins d'aquesta caixa són elements complementaris al funcionament bàsic de l'ordinador. És el cas d'alguns dispositius inclosos en ordinadors portàtils, com el monitor, el teclat, el ratolí, càmeres web, etc.

6.- Fes els exercicis d’autoavaluació que trobaràs fent clic en els diferents apartats de la taula. Quan ho tingues, còpia aquesta graella i enganxa-la al teu document de text, després ompli-la. Hauràs d’indicar el nombre de respostes correctes de cadascun dels apartats: AUTOAVALUACIÓ

CORRECTES

INCORRECTES

Identificació de perifèrics 1

9

0

Identificació de perifèrics 2

9

0

Definició de perifèrics 1

5

0

Definició de perifèrics 2

5

0

Programari Informàtic

5

5

Classificació del programari

3

6

Memòria interna ROM

5

0

Memòria interna RAM

3

4


PRACTICA-1.  

informatica