Page 1

1

2008 METŲ LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJOS VARŽYBŲ NUOSTATAI

TURINYS SĄVOKOS BENDROJI DALIS LFF VARŽYBOS LFF TAURöS IR UEFA VARŽYBOS LFF SUPER TAURöS VARŽYBOS REGISTRACIJA LFF VARŽYBOM INFRASTRUKTŪRA PROTESTAI DRAUSMINöS TAISYKLöS APELIACIJA ŽAIDöJŲ STATUSO IR TRANSFERŲ TAISYKLöS TEISöJAVIMAS SPECIALIOSIOS TAISYKLöS ŽINIASKLAIDA NENUMATYTI ATVEJAI

2 psl. 2 psl. 3 psl. 6 psl. 8 psl. 8 psl 9 psl. 11 psl. 12 psl. 15 psl. 15 psl. 19 psl. 22 psl. 22 psl. 22 psl.


2

Sąvokos

• • • • • • •

• • • • • • • • • • •

Nuostatai – šie 2008 metų Lietuvos Futbolo Federacijos varžybų nuostatai; LFF - Lietuvos Futbolo Federacija; AFF – apskričių futbolo federacijos; NFKA – Nacionalin÷ futbolo klubų asociacija, kuriai LFF 2008 metais paveda vykdyti LFF A lygos čempionatą; LFTA – Lietuvos futbolo teis÷jų asociacija; SFL – Sekmadienio futbolo lyga; Čempionatas – LFF A lygos varžybos, kuriose dalyvauja aukščiausio rango Lietuvos futbolo klubų komandos, vykdomos sistema “pavasaris-ruduo”. Čempionatas vyksta keturių ratų sistema, t.y. visos komandos žaidžia po 4 rungtynes su kiekviena kita komanda – dvi išvykoje ir dvi namie. Čempionato nugal÷tojams suteikiami tų metų Lietuvos čempionų vardai; A lygos dublerių pirmenyb÷s – varžybos, kuriose privalo dalyvauti visų LFF A lygos klubų antrosios komandos, vykdomos sistema “pavasaris-ruduo”. Pirmenyb÷s vyksta keturių ratų sistema, t.y. visos komandos žaidžia po 4 rungtynes su kiekviena kita komanda – dvi išvykoje ir dvi namie; LFF varžybos – LFF organizuojamos ir jos pavedimu įgaliotų asmenų vykdomos futbolo varžybos; LFF Taur÷s varžybos – LFF varžybos, kuriose futbolo klubų komandos varžosi d÷l prizo – LFF Taur÷s; LFF Super taur÷ – Lietuvos A lygos čempionato nugal÷tojai žaidžia vienerias rungtynes su LFF Taur÷s laim÷tojais d÷l LFF įsteigtos Super taur÷s; Pirmenyb÷s – LFF varžybos, vykdomos ratų sistema “pavasaris-ruduo”; Klubas – viešasis ar privatus juridinis asmuo, veikiantis sporto srityje pagal klubo įstatus; Komanda – grup÷ vieno klubo sportininkų, reguliariai besitreniruojančių ir dalyvaujančių varžybose. Į komandos sud÷tį įeina žaid÷jai ir oficialūs asmenys; Rungtyn÷s – dviejų komandų rungimąsis pagal Tarptautin÷s futbolo asociacijų tarybos patvirtintas, FIFA išleistas Futbolo žaidimo taisykles, tarpusavio pranašumui išsiaiškinti; Varžybų dalyvis – LFF varžybose dalyvaujantis asmuo; Straipsnis – žymimas pagrindinio teksto skaičiais; Punktas- žymimas išskirtinio šrifto (kursyvo) tekstu ir skaičiais; Papunkčiai – žymimi raid÷mis (a,b,c,...ir t.t);

BENDROJI DALIS 1. Šie nuostatai nustato 2008 m. LFF varžybų organizavimo ir vykdymo tvarką, žaid÷jų statusą ir jų transferų tvarką, drausminių nuobaudų skyrimo, komercinių su LFF varžybomis susijusių teisių įgyvendinimo tvarką, o taip pat reglamentuoja kitus su LFF varžybų organizavimu ir vykdymu susijusius santykius. 2. 2008 metų LFF nuostatai įsigalioja juos patvirtinus LFF Vykdomajam komitetui ir galioja iki 2009 metų LFF varžybų nuostatų patvirtinimo.


3

3. “A” lygos čempionatą, A lygos dublerių pirmenybes, I lygos pirmenybes, LFF Taur÷s, Super taur÷s varžybas organizuoja ir vykdo LFF ar LFF pavedimu įgalioti asmenys. 4. LFF II, III lygų pirmenybes organizuoja apskričių futbolo federacijos, LFF IV (SFL) lygos pirmenybes organizuoja SFL Valdyba. 5. Nuostatai yra sudaryti remiantis FIFA, UEFA, LFF įstatais, varžybų nuostatais, klubų licencijavimo ir kitomis taisykl÷mis. LFF VARŽYBOS ČEMPIONATAI IR PIRMENYBöS 6. Kiekvienas klubas, savo sportiniais pasiekimais iškovojęs teisę dalyvauti LFF varžybose, čempionatuose ar pirmenyb÷se, privalo pateikti LFF oficialų sutikimą dalyvauti atitinkamose varžybose. Šiame rašte klubas privalo įsipareigoti paklusti bei laikytis FIFA, UEFA, FEDERACIJOS įstatų (statutų), reglamentų, taisyklių ir sprendimų bei IFAB (tarptautin÷s futbolo asociacijos valdyba) nustatytų futbolo žaidimo taisyklių, o taip pat įsipareigoti visus ginčus spręsti tarp klubo ir Federacijos įstatuose (statutuose) nustatyta tvarka. Klubas, savo sportiniais pasiekimais įgyję teisę dalyvauti LFF varžybose, čempionatuose ar pirmenyb÷se, tačiau : a) nepateikęs LFF oficialaus sutikimo dalyvauti atitinkamose varžybose; ar b) pareiškęs nedalyvausiantis LFF varžybose, įgyvendinant savo sportinius pasiekimus; šios teis÷s netenka. Toks klubas pereina į žemesnę lygą, tuo suteikdamas šios lygos aukščiausius sportinius pasiekimus turinčiai komandai, atsižvelgiant į kituose punktuose minimas išlygas, teisę dalyvauti aukštesn÷je lygoje. Tokia klubui suteikta teis÷ laikoma įgyta pagal sportinius pasiekimus. Teis÷s dalyvauti LFF varžybose atsisakymas ir suteikimas įvyksta paskutinis iš visų įvykių, t.y. po visų sportinių įvykių, darančių įtaką teisių dalyvauti LFF varžybose kitame sezone paskirstymui. 7. 2008 m. A lygos čempionate dalyvauja ne daugiau 9 klubų komandų. Čempionatas vyksta keturių ratų sistema, t.y. visos komandos žaidžia po 4 rungtynes su kiekviena kita komanda – dvi išvykoje ir dvi namie. 8. 2008 m. A lygos dublerių pirmenyb÷se privalo dalyvauti A lygos klubų antrosios komandos. Čempionatas vyksta keturių ratų sistema, t.y. visos komandos žaidžia po 4 rungtynes su kiekviena kita komanda – dvi išvykoje ir dvi namie. Dublerių rungtyn÷s vyksta dieną po pagrindinių komandų rungtynių. Rungtynių „šeimininkais“ tampa išvakar÷se vykusių pagrindinių komandų rungtynių „svečiai“. Dublerių rungtynių laiką „šeimininkai“ turi pranešti LFF, NFKA, LFTA ir varžovų komandai ne mažiau kaip 7 dienos iki rungtynių pradžios. 9. LFF I lygos pirmenyb÷se dalyvauja ne daugiau 16 komandų. Pirmenybes vykdomos 2 (dviejų) ratų sistema : I ir II ratas (“išvyka” ir “namai”). Į žemesnę lygą iškrenta paskutinę vietą už÷musi LFF I lygos komanda.Į LFF I lygą patenka 2 (dvi) abiejų LFF II lygos zonų nugal÷tojos.


4

10. LFF II lygos kiekvienos zonos pirmenyb÷se dalyvauja ne daugiau 16 komandų. LFF II lygos pirmenybes organizuoja :“Pietų” zonos – Kauno apskrities futbolo federacija, “Vakarų” – Klaip÷dos apskrities futbolo federacija. Pirmenybes vykdomos ratų sistema : I ir II ratas (“išvyka” ir “namai”). 11. LFF III lygos pirmenybes organizuoja 10 apskričių futbolo federacijos. IV (SFL) lygos pirmenybes organizuoja SFL valdyba. Pirmenybių ratų bei komandų skaičių nustato pirmenybes vykdančios futbolo federacijos ir Sekmadienio futbolo lyga. 12. Lietuvos A lygos čempionato, A lygos dublerių ir I lygos pirmenybių varžybų tvarkaraštį tvirtina LFF VK, II - dviejų apskričių futbolo federacijos ir III lygų – 10 apskričių futbolo federacijos. LFF IV (SFL) lygą – SFL Valdyba. (organizuojančios pirmenybes). 13. Apskričių futbolo federacijos, vykdančios LFF II lygų zonų ir III lygų pirmenybes, IV lygą (SFL), privalo varžybų vykdymą suderinti su LFF varžybų vykdymo skyriumi. 14. A lygos čempionato nugal÷tojui įteikiama LFF Čempionų taur÷ (pereinamoji). A lygos čempionato nugal÷tojui įteikiama 2008 metų Čempionato taur÷. A lygos čempionato nugal÷tojas įgyja teisę atstovauti Lietuvą UEFA ČEMPIONŲ LYGOS turnyre bei tradiciniame “SANDRAUGOS” turnyre; 15. Lietuvos A lygos čempionato antros vietos laim÷tojas įgyja teisę atstovauti Lietuvą UEFA TAURöS turnyre; 16. Lietuvos A lygos čempionato trečios vietos laim÷tojas – UEFA TAURöS arba INTERTOTO TAURöS turnyre (priklausomai nuo LFF Taur÷s varžybų rezultatų). 17. A lygos klubams, prizinių vietų laim÷tojams, įteikiami diplomai bei po 40 medalių (pirmos vietos - aukso, antros vietos – sidabro, trečios vietos – bronzos). 18. A lygos dublerių pirmenybių nugal÷tojui įteikiama A lygos dublerių nugal÷tojo taur÷. 19. A lygos dublerių komandoms, prizinių vietų laim÷tojams, įteikiami diplomai bei 25 medaliai (pirmos vietos - aukso, antros vietos – sidabro, trečios vietos – bronzos). 20. LFF I lygos pirmenybių nugal÷tojui įteikiama I lygos pirmenybių nugal÷tojo taur÷. 21. LFF I lygos klubams, prizinių vietų laim÷tojams, įteikiami diplomai bei po 30 medalių (pirmos vietos - aukso, antros vietos – sidabro, trečios vietos – bronzos). 22. LFF I lygos pirmenybių nugal÷toja įgyja teisę atstovauti Lietuvą UEFA REGION’S CUP Taur÷s varžybose, įvykdžius visus keliamus reikalavimus. Neįvykdžius keliamų reikalavimų, šiose varžybose žaidžia žemiau esančios komandos. 23. LFF II lygos pirmenybių zonų nugal÷tojams įteikiamos II lygos zonų nugal÷tojų taur÷s. 24. LFF II lygos klubams (komandoms), prizinių vietų laim÷tojams, įteikiami diplomai bei po 25 medalius (pirmos vietos - aukso, antros vietos – sidabro, trečios vietos – bronzos). Apdovanojimus įteikia AFF, vykdančios varžybas. 25. LFF III lygos ir IV (SFL) lygos klubams(komandoms), prizinių vietų laim÷tojams, įteikiami diplomai bei medaliai (pirmos vietos – aukso, antros vietos – sidabro, trečios vietos – bronzos). Apdovanojimų skaičių nustato ir apdovanojimus įteikia AFF ir SFL, vykdančios varžybas. 26. LFF A lygos čempionate paskutinę vietą už÷musi komanda iškrenta į LFF I lygą. LFF I lygos pirmos ir antros vietos laim÷tojai įgyja teisę 2009 metais žaisti LFF A lygos


5

čempionate. Šios teis÷s negalima perduoti žemesnes vietas LFF I lygos pirmenyb÷se už÷musiems klubams. 27. Į LFF I lygą pereina dvi abiejų LFF II lygos zonų nugal÷tojos. 28. Iš abiejų LFF II lygos zonų į LFF III lygą iškrenta po dvi komandas. LFF III lygos apskričių nugal÷tojai teritoriniu principu žaidžia dvejuose atrankos etapuose d÷l teis÷s žaisti LFF II lygoje. 29. Komandų užimamos vietos turnyrin÷je lentel÷je nustatomos pagal surinktų taškų sumą. 30. Jeigu sužaidus paskutines čempionato ar pirmenybių rungtynes, į čempionato ar pirmenybių nugal÷tojos vardą pretenduoja dvi ar daugiau komandų, surinkusios vienodai taškų, skiriamos papildomos rungtyn÷s ( jeigu į nugal÷tojo vardą pretenduoja dvi komandos) arba vieno rato turnyras (jeigu į nugal÷tojos vardą pretenduoja daugiau nei dvi komandos) neutralioje aikšt÷je. 31. Dviem ar daugiau komandų, surinkus vienodai taškų, aukštesnę vietą turnyrin÷je lentel÷je lemia (eil÷s tvarka): a) tarpusavio susitikimo rezultatai : taškai, įvarčių skirtumas; b)bendras įmuštų bei praleistų įvarčių skirtumas; c)didesnis įmuštų įvarčių skaičius; d)didesnis pergalių skaičius; e) dublerių pirmenyb÷se užimta aukštesn÷ vieta; f) burtai 32. Lietuvos “A” lygos čempionate klubą gali atstovauti tik 1 ( viena) klubo komanda. 33. LFF visų lygų varžybose klubą gali atstovauti viena ir daugiau klubo komandų. 34. Komandos pavadinimas turi būti sudarytas iš vieno žodžio, nebent tai yra žodžių junginys. 35. Remiantis patvirtintomis LFF klubų licencijavimo nuostatomis, A lygos klubai privalo tur÷ti antrąją komandą bei ne mažiau kaip 6 (šešias) vaikų - jaunimo metų amžiaus komandas, kurios privalo dalyvauti vaikų ir jaunių aukščiausios arba I lygos pirmenyb÷se. 36. Lietuvos A lygos klubų antroji komanda privalo žaisti A lygos dublerių pirmenyb÷se. 37. LFF I lygos klubai privalo tur÷ti ne mažiau kaip 4 (keturias) vaikų – jaunių komandas, kurios privalo dalyvauti vaikų ir jaunių aukščiausios arba I lygos pirmenyb÷se. Bei gali tur÷ti antrąsias komandas, kurios žaidžia žemesn÷se lygose. 38. LFF A lygos ir LFF lygų pagrindin÷s ir antrosios komandos privalo būti iš tos pačios apskrities. 39. LFF I ir II lygų pirmenyb÷se 5 (penki) žaid÷jai iš pagrindin÷s komandos gali žaisti už antrąją komandą, kuri žaidžia žemesn÷je lygoje, ir 5 (penki) žaid÷jai iš antrosios komandos gali žaisti už pagrindinę komandą. 40. Klubo jaunių komandų žaid÷jai (1990m. gimimo ir jaunesni) gali žaisti už to klubo pagrindinę ir antrąją komandas, tačiau jie privalo būti registruoti LVJFA. 41. LFF varžybose komandų paraiškose žaid÷jų užsieniečių skaičius neribojamas, tačiau rungtyn÷se vienu metu komandos sud÷tyje aikšt÷je gali žaisti ne daugiau kaip šeši užsienio pilietybę turintys žaid÷jai.


6

42. LFF varžybose žaidžiami 2 k÷liniai po 45 minutes su 15 minučių pertrauka. Pirmenyb÷se už pergalę skiriami 3 taškai, už lygiąsias - 1 taškas, už pralaim÷jimą - 0 taškų. 43. Varžybų dalyvių registracija rungtyn÷ms A lygos čempionate ir A lygos dublerių pirmenyb÷se, turi būti baigta likus 45 minut÷ms iki rungtynių pradžios. Pirma registraciją rungtyn÷ms turi atlikti “šeimininkų” komanda. Varžybų dalyvių registracija rungtyn÷ms LFF I lygos pirmenyb÷se, turi būti baigta likus 35 minut÷ms iki rungtynių pradžios. Pirma registraciją rungtyn÷ms turi atlikti “šeimininkų” komanda. 44. Į protokolą neįrašytas asmuo negali dalyvauti rungtyn÷se. Komandai, pažeidusiai šį punktą, užskaitomas pralaim÷jimas 0 : 3. 45. Į protokolą draudžiama įrašyti žaid÷ją, neturintį teis÷s dalyvauti rungtyn÷se: (drausmin÷s nuobaudos {geltonos ir/ar raudonos kortel÷s}, suspendavimas, diskvalifikacija). Klubui, /komandai, pažeidusiai šį punktą, užskaitomas pralaim÷jimas 0 : 3 ir gali būti baudžiama iki 1500 Lt bauda. 46. Žaid÷jų, įrašytų į rungtynių protokolą, marškin÷lių numeriai privalo būti identiški registracijos metu nurodytiems numeriams. Ant LFF A lygos čempionato žaid÷jų marškin÷lių nugaros privalo būti žaid÷jo pavard÷. Pavard÷s raidžių dydis- 7.5 cm. Sezono metu žaid÷jų numeriai nesikeičia. Žaid÷ją išregistravus iš klubo, jo tur÷tas numeris gali būti priskirtas naujam žaid÷jui. Bauda už šio reikalavimo nesilaikymą – 200 litų už žaid÷ją. 47. A lygos čempionato rungtyn÷se leidžiama keisti ne daugiau kaip 3 (tris) žaid÷jus. 48. A lygos dublerių pirmenyb÷se leidžiama keisti ne daugiau kaip 5 (penkis) žaid÷jus. 49. LFF I ir II lygų pirmenybių rungtyn÷se leidžiama keisti ne daugiau kaip 5 žaid÷jus. LFF III lygos ir IV (SFL) lygos pirmenyb÷se - nustato pirmenybes vykdančios futbolo federacijos ir SFL Valdyba. 50. LFF varžybose, komandai, pasitraukusiai iš jų nesužaidus pus÷s (50%) varžybų, jos pasiekti rezultatai anuliuojami. Komandai, sužaidusiai pusę ir daugiau varžybų, jos pasiekti rezultatai paliekami. 51. LFF varžybose, sezono metu, klubui, perleidusiam visas teises į dukterinę komandą, pastarosios statusas iki sezono pabaigos ir naujos registracijos LFF, nesikeičia. Dukterin÷s komandos įgytos teis÷s pagal iškovotus rezultatus, pasikeitus statusui, negali būti perduotos ar kitaip perleistos min÷tai komandai per÷jus į kitą klubą ar tapus atskiru juridiniu asmeniu, tame tarpe ir pasikeitus savininkams. 52. Pakvietus į nacionalines rinktines iš vienos komandos 4 (keturis) ir daugiau žaid÷jų, šios komandos prašymu rungtyn÷s gali būti atkeliamos arba nukeliamos.

LFF TAURöS IR UEFA VARŽYBOS 53. 2007/08 m. LFF Taur÷s varžybų pusfinaliai ir finalas vykdomi 2008 m. 54. 2008 m. Lietuvos A lygos čempionas įgyja teisę žaisti 2009/10 m. UEFA ČEMPIONŲ LYGOS varžybose.


7

55. 2008 m. Lietuvos A lygos čempionato antros vietos laim÷tojas įgyja teisę žaisti 2009/10 m. UEFA TAURöS varžybose. 56. 2008 m. Lietuvos A lygos čempionato trečiosios vietos laim÷tojas (priklausomai nuo 2008/09 m. LFF Taur÷s varžybų rezultatų) įgyja teisę žaisti 2009/10 m. UEFA TAURöS arba UEFA INTERTOTO TAURöS varžybose. 57. 2007/08 m. LFF Taur÷s varžybų nugal÷tojas įgyja teisę dalyvauti 2008/09 m. UEFA TAURöS varžybose. Tuo atveju, kai 2007 m. A lygos čempionato pirmos vietos laim÷tojas tampa 2007/08 m. LFF Taur÷s varžybų laim÷toju, 2007/08 m. LFF Taur÷s varžybų finalininkas įgyja teisę dalyvauti 2008/09 m. UEFA TAURöS varžybose. Tuo atveju, kai 2007 m. A lygos čempionato antrosios vietos laim÷tojas tampa 2007/08 m. LFF Taur÷s varžybų laim÷toju arba 2007/08 m. LFF Taur÷s varžybų finalininkais tampa 2007 m. Lietuvos A lygos pirmos ir antros vietų laim÷tojai, tai 2007 m. Lietuvos A lygos trečios vietos laim÷tojas įgyja teisę žaisti 2008/09 m. UEFA TAURöS varžybose, o Lietuvos A lygos ketvirtos vietos laim÷tojas - 2008/09 m. UEFA INTERTOTO TAURöS varžybose. 58. 2008/09 m. LFF Taur÷s varžybų nugal÷tojas įgyja teisę dalyvauti 2009/10 m. UEFA TAURöS varžybose. Tuo atveju, kai 2007 m. A lygos čempionato pirmos vietos laim÷tojas tampa 2008/09 m. LFF Taur÷s varžybų laim÷toju, 2008/09 m. LFF Taur÷s varžybų finalininkas įgyja teisę dalyvauti 2009/10 m. UEFA TAURöS varžybose. Tuo atveju, kai 2008 m. A lygos čempionato antrosios vietos laim÷tojas tampa 2008/09 m. LFF Taur÷s varžybų laim÷toju arba 2008/09 m. LFF Taur÷s varžybų finalininkais tampa 2008 m. Lietuvos A lygos pirmos ir antros vietų laim÷tojai, tai 2008 m. Lietuvos A lygos trečios vietos laim÷tojas įgyja teisę žaisti 2009/10 m. UEFA TAURöS varžybose, o Lietuvos A lygos ketvirtos vietos laim÷tojas - 2009/10 m. UEFA INTERTOTO TAURöS varžybose. 59. 2008/09 metų LFF Taur÷s varžybose privalo dalyvauti Lietuvos A lygos ir LFF I lygos klubų komandos. 60. Klubai, komandos, norintys dalyvauti 2008/09 m. LFF Taur÷s varžybose turi pateikti paraiškas LFF iki 2008 m. balandžio m÷n. 15 d. LFF Taur÷s varžybose gali dalyvauti ir II, III bei IV (SFL) lygų klubai bei komandos. Pagal pateiktų klubų, komandų paraiškų skaičių bus nustatyti 2008/09 m. LFF Taur÷s varžybų atrankos etapų skaičiai. 61. Klubai, 2007 m. A lygos čempionate už÷mę pirmąsias keturias vietas, 2008/09 m. LFF Taures varžybas pradeda žaisti nuo ketvirtfinalio. 62. Kiekviename etape iki pusfinalių poros paskirstomos burtų keliu ir žaidžiama po vienerias rungtynes. (Komanda-„šeiminink÷“ nustatoma burtų keliu). Rungtyn÷ms pasibaigus lygiosiomis, rungtyn÷s pratęsiamos (2 k÷liniai po 15 minučių). Esant lygiam rezultatui po pratęsimo, mušami 11 metrų baudiniai. 63. Pusfinaliuose (poros paskirstomos burtų keliu), žaidžiamos dvejos rungtyn÷s (namuose ir išvykoje). Po dviejų rungtynių bendram rezultatui esant lygiam, į sekantį etapą pereina komanda, pasiekusi daugiau įvarčių išvykoje. Išvykoje pasiektas įvartis įgyja dvigubą galią tik rungtynių pagrindinio laiko metu. Abiejų rungtynių rodikliams esant lygiems, varžybos pratesiamos (2 k÷liniai po 15 minučių). Esant lygiam rezultatui, mušami 11 metrų baudiniai.


8

64. Finale žaidžiamos vienerios rungtyn÷s. Rungtyn÷ms pasibaigus lygiosiomis, rungtyn÷s pratesiamos (2x15 min). Esant lygiam rezultatui, mušami 11 metrų baudiniai. 65. 2007/08 metų LFF Taur÷s varžybose gali žaisti tik klubo komandos žaid÷jai, užregistruoti LFF Taur÷s varžybų atskiroje paraiškoje. LFF Taur÷s varžybose paraiškoje galima registruoti ne daugiau 40 žaid÷jų. Atskira paraiška 2008 m. pusfinaliams ir finalui. 66. 2008/09 metų LFF Taur÷s varžybose gali žaisti tik klubo komandos žaid÷jai, užregistruoti LFF Taur÷s varžybų atskiroje paraiškoje. LFF Taur÷s varžybose paraiškoje galima registruoti ne daugiau 40 žaid÷jų. Atskira paraiška 2008 m. pusfinaliams ir finalui.

67. 2007/08 m. LFF Taur÷s varžybose iki ketvirtfinalio (imtinai) leidžiama keisti 5 žaid÷jus, o (pusfinaliuose ir finale) leidžiama keisti 3 žaid÷jus.

LFF SUPER TAURöS VARŽYBOS 68. 2007 metų Lietuvos A lygos čempionato nugal÷tojai žaidžia vienerias rungtynes 2008 metais su 2007/08 metų LFF Taur÷s laim÷tojais d÷l LFF įsteigtos Super taur÷s. 69. Jei A lygos čempionato nugal÷tojai laimi ir LFF Taurę,rungtyn÷s d÷l LFF Super taur÷s nevykdomos, ir jiems įteikiama LFF Super taur÷. 70. LFF Super Taur÷s rungtyn÷se leidžiama keisti penkis žaid÷jus. 71. LFF Super Taur÷s rungtyn÷se gautos drausmin÷s nuobaudos kituose turnyruose negalioja. LFF Super Taur÷s rungtyn÷se gali dalyvauti visi žaid÷jai, nepriklausomai nuo kituose turnyruose gautų drausminių nuobaudų, išskyrus žaid÷jus, kuriems LFF Drausm÷s komiteto sprendimu neleidžiama dalyvauti šiose rungtyn÷se.

REGISTRACIJA LFF VARŽYBOMS 72. Registracija Lietuvos A lygos čempionatui ir A lygos dublerių pirmenyb÷ms baigiasi likus trims dienoms iki čempionato pradžios. Datos bus nurodytos LFF informaciniame rašte. 73. Klubai, komandos, patekę į 2007/08 m. LFF Taur÷s varžybų pusfinalius, registruojasi atskira paraiška (ne daugiau kaip 40 žaid÷jų) likus trims dienoms iki LFF Taur÷s pusfinalio pradžios; 74. Lietuvos A ir I lygos klubai, komandos bei Lietuvos klubai, komandos, pareiškusios norą dalyvauti 2008/09 m. LFF Taur÷s varžybose, privalo paraiškas pateikti likus ne mažiau kaip 7 darbo dienoms iki to etapo varžybų pradžios, kuriame klubas, komanda dalyvauja; 75. Registracijos čempionatui metu klubas turi: a. tur÷ti LFF licenciją dalyvauti varžybose; b. sumok÷ti A lygos varžybų dalyvio mokestį, kurį nustato NFKA Valdyba arba LFF Vykdomasis komitetas; c. sumok÷ti už teis÷javimą pagal sąskaitas, pateiktas ne v÷liau kaip viena savait÷ iki mok÷jimo termino, tokia tvarka:


9

i. 25 procentus (16 200 litų) – iki kovo 15 d. (imtinai) ii. 25 procentus (16 200 litų) – iki geguž÷s 15 d. (imtinai) iii. 25 procentus (16 200 litų) – iki liepos 5 d. (imtinai) iv. 25 procentus (16 200 litų) – iki rugpjūčio 25 d. (imtinai) Klubui nesumok÷jus nurodytos sumos iki nurodyto termino teis÷jai į klubo namų rungtynes nevyksta. d. tur÷ti stadioną, atitinkantį nuostatų reikalavimus, o taip pat prisiimti visą atsakomybę už sklandų namų varžybų pravedimą ne klubui priklausančiame stadione; e. raštu patvirtinti, kad klubas įsipareigoja laikytis FIFA, UEFA, LFF įstatų (statutų), reglamentų, taisyklių ir sprendimų bei IFAB ir šių nuostatų; f. raštu įsipareigoti laikytis LFF ar jos įgaliotų asmenų informacinių raštų, kuriuos klubai gaus iš LFF (ar įgaliotų asmenų), reikalavimų. 76. Visų LFF A lygos, I lygos čempionato dalyvių - klubų registracija vyksta LFF buvein÷s patalpose: Šeimyniškių g.15, Vilnius. 77. LFF I lygos klubai registruojami LFF I lygos pirmenyb÷ms likus trims dienoms iki pirmenybių pradžios. Data bus nurodyta LFF informaciniame rašte. 78. LFF II, III lygų ir (IV) SFL klubai – pagal apskričių federacijų ir SFL numatytas datas. 79. Registracijos LFF I lygos pirmenyb÷ms metu klubas turi: a) tur÷ti LFF licenciją dalyvauti varžybose; b) sumok÷ti atitinkamos LFF lygos nario mokestį, kurio dydį nustato LFF VK; c) tur÷ti stadioną, atitinkantį nuostatų reikalavimus, o taip pat prisiimti visą atsakomybę už sklandų namų varžybų pravedimą ne klubui priklausančiame stadione; d)patvirtinti, kad klubas įsipareigoja laikytis FIFA, UEFA, LFF įstatų, šių nuostatų, LFF kompetetingų organų sprendimų; e)laikytis LFF informacinio rašto, kurį klubai gaus iš LFF, reikalavimų. INFRASTRUKTŪRA 80. Lietuvos “A” lygos čempionato komanda – aikšt÷s “šeiminink÷” privalo paruošti ir užtikrinti infrastruktūrą, remiantis LFF „A“ lygos futbolo klubų licencijavimo taisykl÷mis bei šiais nuostatais: a) medicinos darbuotojų bud÷jimą varžybų metu, privalo būti 2 neštuvai ir minimaliai 4 sanitarai. b) mineralinį vandenį ir/arba arbatą komandoms bei teis÷jams; c) staliuką, k÷dę, uždangą nuo lietaus ir elektroninę įrangą (tablo) žaid÷jų keitimams parodyti rezerviniam teis÷jui; d) tvarką ir saugumą stadione varžybų metu, saugos tarnybos bud÷jimą rungtynių metu stadione. Apsaugą užtikrinantys pareigūnai privalo prad÷ti bud÷jimą 1 val. prieš rungtynių pradžią, o baigti bud÷jimą 1 val. po rungtynių pabaigos. Tik rungtynių delegatas, o jam nesant rungtynių inspektorius turi teisę budinčius pareigūnus paleisti anksčiau. Tačiau kylus konfliktin÷ms situacijoms, pareigūnai privalo bud÷ti tiek, kiek bus reikalinga, kad būtų užtikrintas rungtynių dalyvių, žiūrovų, oficialių asmenų saugumas; e) ne v÷liau kaip 1 val. prieš rungtynių pradžią rungtynių delegatui, inspektoriui privalo prisistatyti žmogus, kuris atsakingas už apsaugos užtikrinimą rungtynių metu; f) rezultatų skelbimo skydą (tablo) su komandų pavadinimais (“šeimininkai”- “svečiai”);


10

g) vietas stadione LFF VK nariams, LFTA teis÷jams ir rungtynių inspektoriams, LFF varžybų dalyviams, pateikus organizacijos dalyvio licencijas; h) visų Lietuvos čempionatų ir pirmenybių rungtynių metu, stadionuose turi būti iškelta valstybin÷ v÷liava; i) reklaminiai skydai (1 m aukščio) turi stov÷ti ne arčiau kaip 3 m nuo šonin÷s linijos ir 4m nuo vartų galin÷s linijos; j) klubai privalo stadionuose tur÷ti faksimilinio ryšio aparatus, mobilaus ryšio aparatus ir leisti jais pasinaudoti teis÷jams bei rungtynių inspektoriams operatyviai informacijai perduoti. Po rungtynių turi būti padaromos rungtynių protokolų kopijos rungtyn÷se dalyvavusioms komandoms bei rungtynių delegatui, inspektoriui ir rungtynių teis÷jui; k) stadione turi būti elektrikas, kuris turi garantuoti pastovų elektros tiekimą, o gedimo atveju įjungti avarinį elektros aprūpinimą; l) komanda “šeiminink÷” privalo filmuoti rungtynes bent viena vaizdo kamera. Rungtynių vaizdo įrašą privaloma per 24 val. pateikti LFF ar LFTA pareikalavus. Rungtynių vaizdo įrašą klubai privalo saugoti ne mažiau kaip 14 darbo dienų. m) jaunų futbolininkų, paduodančių kamuolius būvimą stadione 30 min. iki rungtynių pradžios ir rungtynių metu. 8 jaunieji futbolininkai turi būti aprengti vienoda sportine apranga, kuri turi skirtis nuo rungtyniaujančių komandų aprangos ir turi užtikrinti kvalifikuotą kamuolių padavimą. n) klubo atsakingas darbuotojas(registracijoje klubas privalo nurodyti vardą ir pavardę ) 1 val. 30 min. iki rungtynių pradžios turi pasitikti rungtynių teis÷jus, inspektorių, bei delegatą bei dalyvauti šalinant rastus trūkumus. Šis straipsnis yra taikytinas ir LFF Taur÷s varžyboms, pradedant ketvirtfinaliu. 81. A lygos dublerių pirmenyb÷se ir LFF I lygos pirmenyb÷se komanda-aikšt÷s “šeiminink÷” privalo paruošti ir užtikrinti infrastruktūrą, remiantis LFF I lygos klubų licencijavimo taisykl÷mis bei šiais nuostatais (A lygos dublerių pirmenyb÷se neprivalomas s÷dimų vietų skaičių reglamentuojantis kriterijus): a) medicinos darbuotojų bud÷jimą varžybų metu, privalo būti neštuvai ir minimaliai 4 sanitarai. b) mineralinį vandenį arba arbatą komandoms bei teis÷jams; c) staliuką, k÷dę, uždangą nuo lietaus ir įrangą žaid÷jų keitimams parodyti rezerviniam teis÷jui; d) tvarką ir saugumą stadione varžybų metu, policijos bud÷jimą 30 min. iki rungtynių pradžios, rungtynių metu ir 30 min. po rungtynių. Ne v÷liau kaip 35 min. prieš rungtynių pradžią rungtynių inspektoriui privalo prisistatyti žmogus, kuris atsakingas už apsaugos užtikrinimą rungtynių metu; e) klubai privalo stadionuose tur÷ti faksimilinio ryšio aparatus, mobilaus ryšio aparatus ir leisti jais pasinaudoti teis÷jams, rungtynių inspektoriams operatyviai informacijai perduoti; f) rezultatų skelbimo skydą (tablo) su komandų pavadinimais (“šeimininkai”- “svečiai”); g) vietas stadione LFF VK nariams, LFTA teis÷jams ir rungtynių inspektoriams, LFF varžybų dalyviams, pateikus organizacijos dalyvio licencijas; h) visų Lietuvos čempionatų ir pirmenybių rungtynių metu, stadionuose turi būti iškelta valstybin÷ v÷liava; i) reklaminiai skydai (1 m aukščio) turi stov÷ti ne arčiau kaip 3 m nuo šonin÷s linijos ir 4m nuo vartų galin÷s linijos; j) komanda “šeiminink÷” privalo filmuoti rungtynes bent viena vaizdo kamera. Rungtynių vaizdo įrašą privaloma per 24 val. pateikti LFF ar LFTA pareikalavus, klubas privalo saugoti rungtynių vaizdo įrašą 14 darbo dienų;


11

k) jaunų futbolininkų, paduodančių kamuolius būvimą stadione 30 min. iki rungtynių pradžios ir rungtynių metu. Minimaliai 4 jaunieji futbolininkai turi būti aprengti vienoda sportine apranga, kuri turi skirtis nuo rungtyniaujančių komandų aprangos. l) klubo atsakingas darbuotojas 1 val. iki rungtynių pradžios turi pasitikti rungtynių teis÷jus ir inspektorių, bei dalyvauti šalinant rastus trūkumus. 82. LFF II lygos klubai privalo paruošti ir užtikrinti: a) šių matmenų aikštę: ilgis nuo 100 m iki 105 m, plotis nuo 64 m iki 68 m;taip pat aikšt÷ turi būti: lygi ir plokščia, tinkamos būkl÷s, joje galima žaisti viso federacijos sezono metu; b) švarius ir higieniškus stadiono įrenginius, persirengimo kambarius komandoms ir teis÷jams, sanitarinius įrenginius (tualetus) žaid÷jams. c) švarius, higieniškus ir veikiančius dušus, karštą vandenį; d) švarią teritoriją aplink stadioną; e) netoli nuo kiekvienos tribūnos turi būti įrengtas tualetai abiem lytims, remiantis galiojančiais teis÷s aktais; tualetai turi būti šviesūs, švarūs ir higieniški, turi būti praustuvas ir bent šaltas vanduo; t.y. atitikti higienos normas; f) medicinos darbuotojų bud÷jimą varžybų metu; g) staliuką, k÷dę ir įrangą žaid÷jų keitimams parodyti rezerviniam teis÷jui; h) tvarką ir saugumą stadione varžybų metu, policijos bud÷jimą bei esant galimybei apsaugos tarnybų bud÷jimą rungtynių metu stadione; i) rezultatų skelbimo skydą (tablo) su komandų pavadinimais (“šeimininkai”- “svečiai”); j) stadionuose privalo būti iškelta valstybin÷ v÷liava; k) esant reklaminiams skydams (1 m aukščio), jie turi stov÷ti ne arčiau kaip 3 m nuo šonin÷s linijos ir 4 m nuo vartų galin÷s linijos; l) atsarginių žaid÷jų suoliukus su uždanga nuo lietaus prie centrin÷s tribūnos bei apibr÷žti jiems techninę-drausminę zoną; m) stadionuose turi būti faksimilinio ryšio ir mobilaus ryšio aparatai ir leisti jais pasinaudoti rungtynių teis÷jams ir inspektoriams; 83. Iki balandžio m÷n. 1 d. ir nuo lapkričio m÷n. 15 d. (imtinai) (kitu atveju – tik abiem komandoms sutikus) visų lygų, LFF Taur÷s ir LFF Super Taur÷s rungtynes leidžiama žaisti pilnų matmenų (ilgis: 100 – 105 metrai, plotis: 64 – 68 metrai) LFF aprobotuose futbolo aikšt÷se su dirbtine danga. 84. Lietuvos A čempionate ir LFF Taur÷s varžybose privaloma žaisti naudojant 8 kamuolius, aprobuotus FIFA. a)1 kamuolys aikšt÷je; b)1 kamuolys pas rezervinį teis÷ją; c) po 1 kamuolį už galinių aikšt÷s linijų (2 kamuoliai), po 2 kamuolius už šoninių aikšt÷s linijų (4 kamuoliai), kuriuos turi padavin÷ti jaunieji futbolininkai, aprengti vienoda sportine apranga, skirtinga nuo rungtyniaujančių komandų (jaunųjų futbolininkų buvimas yra būtinas). LFF I lygos pirmenyb÷se privaloma žaisti naudojant ne mažiau kaip 6 kamuolius, aprobuotus FIFA, kuriuos turi padavin÷ti jaunieji futbolininkai, aprengti vienoda sportine apranga, skirtinga nuo rungtyniaujančių komandų. (jaunųjų futbolininkų buvimas yra būtinas.) LFF II lygos pirmenyb÷se privaloma žaisti naudojant ne mažiau kaip 3 kamuolius, aprobuotus FIFA.


12

PROTESTAI 85. Komanda, norinti pateikti protestą, privalo apie tai įsp÷ti rungtynių inspektorių, aikšt÷s teis÷ją ir varžovų komandos oficialius asmenis. Trumpi protesto motyvai tuoj pat po rungtynių įrašomi varžybų protokole. 86. Protestus nagrin÷ja LFF Drausm÷s komitetas. 87. Komandos išsamų motyvuotą protestą privalo pateikti LFF Administracijai raštu per 24 valandas nuo rungtynių pabaigos. 88. Protesto mokestis yra 1000 Lt. Protestas nagrin÷jamas tik sumok÷jus protesto mokestį. Jeigu protestas nenagrin÷jamas, protesto mokestis yra grąžinamas protesto pateik÷jui. Patenkinus protestą, protesto mokestis yra grąžinamas protesto pateik÷jui. 89. LFF II, III ir IV (SFL) lygų pirmenybių komandos protestus privalo pateikti AFF ir SFL, vykdančioms varžybas, kurios nustato protesto mokesčio dydį. 90. LFF II, III ir IV(SFL) lygų pirmenybių komandos, nesutinkančios su AFF arba SFL Drausm÷s komitetų (komisijų) sprendimu, turi teisę per 72 valandas, sumok÷ję 500 lt. mokestį pateikti prašymą LFF Drausm÷s komitetui pakeisti priimtą sprendimą. 91. Protestai negali būti pateikti d÷l faktinių teis÷jo priimtų sprendimų.

DRAUSMINöS TAISYKLöS 92. LFF drausmin÷s taisykl÷s skirtos pad÷ti įgyvendinti LFF tikslus ir uždavinius. 92.1. Juridinių asmenų, futbolo komandų ar klubų atžvilgiu gali būti taikomos drausmin÷s priemon÷s: įsp÷jimas; bauda; rungtynių rezultato anuliavimas; rungtynių peržaidimas; taškų sumažinimas; rungtynių paskelbimas pralaim÷tomis; stadiono diskvalifikacija; žaid÷jų registracijos anuliavimas; draudimas registruoti naujus žaid÷jus; diskvalifikavima iš tolimesnių varžybų; LFF naryst÷s sustabdymas;nario pašalinimas iš LFF; 92.2. fizinių asmenų, žaid÷jų atžvilgiu gali būti taikomos drausmin÷s priemon÷s: įsp÷jimas; diskvalifikacija; bauda. 92.3. Už vieną pažeidimą tam pačiam asmeniui gali būti taikoma daugiau kaip viena drausmin÷ priemon÷. 92.4. Drausmin÷s nuobaudos gautos LFF varžybose, skaičiuojamos kalendoriniu principu.

93. Šios taisykl÷s reglamentuoja nuobaudų skyrimą konkrečiais atvejais už šių nuostatų pažeidimus. 94. LFF Drausm÷s komitetas nagrin÷ja ir skiria drausmines nuobaudas remdamasis rungtynių protokolais, rungtynių inspektorių ataskaitomis, šiais nuostatais, LFF Drausm÷s komiteto nuostatais, kodeksu ir kitais norminiais dokumentais, reglamentuojančiais ginčų sprendimą.


13

95. Klubai, komandos atsako už: a) žaid÷jų, oficialių asmenų, fanų ir bet kurių kitų asmenų elgesį rungtynių metu ir 1(vienos) valandos b÷gyje joms pasibaigus, stadiono teritorijoje. b) tvarką ir saugumą stadione. 96. Žaid÷jams gali būti taikomos šios nuobaudos: 1. Diskvalifikacija vienerioms rungtyn÷ms arba tam tikram laikotarpiui už: a) 4, 6 įsp÷jimą; b) antrą įsp÷jimą tų pačių rungtynių metu (drausminių nuobaudų registre fiksuojama raudona kortel÷) c) šiurkštų žaidimą; (raudona kortel÷) d) pakartotinus ginčus su teis÷ju d÷l jo priimtų sprendimų; (raudona kortel÷) e) netinkamą elgesį; (raudona kortel÷) f) žaid÷jų arba kitų rungtyn÷se dalyvaujančių varžybų dalyvių įžeidimą; (raudona kortel÷) g) kitokį nesportinį elgesį;(raudona kortel÷); h) paskutin÷s vilties pražanga (raudona kortel÷); 2. Diskvalifikacija dvejoms rungtyn÷ms arba nustatytam laikotarpiui už: a) 8, 10 ir t.t. įsp÷jimą; b) už lengvą fizin÷s j÷gos panaudojimą (rankos ir/ar kojos mosto imitaciją, žodinį grasinimą asmeniui) be pasekmių. 3. Diskvalifikacija iki 3 (trijų) rungtyn÷ms arba nustatytam laikotarpiui už žaid÷jų arba kitų rungtyn÷se dalyvaujančių ir po rungtynių dalyvavusių varžybų dalyvių, žiūrovų užpuolimą(fizin÷s j÷gos panaudojimą), netur÷jusį rimtų pasekmių. 4. Diskvalifikacija iki 3 (trijų) rungtyn÷ms arba nustatytam laikotarpiui už teis÷jų ir/ar inspektorių įžeidimą. 5. Diskvalifikacija 5 - 10 rungtynių arba nustatytam laikotarpiui už žaid÷jų arba kitų rungtyn÷se dalyvaujančių ir po rungtynių dalyvavusių varžybų dalyvių, žiūrovų užpuolimą (fizin÷s j÷gos panaudojimą), tur÷jusį pasekmių. 97. Žaid÷jui, kuris žaidžia už pagrindinę ir dublerių komandas, įsp÷jimai (geltona kortel÷) skaičiuojami atitinkamame turnyre. 98. Žaid÷jas, pašalintas iš aikšt÷s (raudona kortel÷) dublerių pirmenyb÷se, negali atstovauti klubui tiek A lygos čempionate, tiek dublerių pirmenyb÷se. (žaid÷jas praleidžia rungtynes ir A lygoje čempionate ir dublerių pirmenyb÷se). 99. Lietuvos visose lygose ir LFF Taur÷s varžybose gautos drausmin÷s nuobaudos skaičiuojamos bendrai. 100. LFF Super taur÷s varžybose drausmin÷s nuobaudos skaičiuojamos atskirai, nebent LFF Drausm÷s komitetas priima kitą sprendimą. 101. LFF Drausm÷s komitetas, remdamasis rungtynių protokolų įrašais, delegatų bei inspektorių ataskaitomis, veda kortelių ir drausminių nuobaudų apskaitą, informuoja klubus, komandas apie paskirtas drausmines nuobaudas.


14

Klubai ir komandos privalo vesti žaid÷jų įsp÷jimų ir pašalinimų apskaitą. Klubas ar komanda turi teisę kreiptis į LFF Drausm÷s komitetą prašydamas patikslinti konkretaus žaid÷jo gautų kortelių ar drausminių nuobaudų skaičių. 102. Žaid÷jui, pereinant į kitą komandą toje pačioje lygoje, įsp÷jimai ir diskvalifikacijos lieka galioti. Galiojančios diskvalifikacijos perkeliamos į sekantį sezoną. Žaid÷jui pereinant į kitos lygos klubą, įsp÷jimai ir diskvalifikacijos anuliuojamos, nebent LFF Drausm÷s komitetas priima atitinkamą sprendimą. 103. Klubams, komandoms, varžybų dalyviams(oficialiems asmenims) drausmin÷s priemon÷s gali būti taikomos, jei: a) Klubo oficialiūs asmenys po rungtynių viešai reiškia savo subjektyvią nuomonę, žemina ar nepagrįstai kritikuoja rungtynių teis÷javimą, dalyvius bei varžybų organizatorius; b) komanda, jos nariai, varžybų dalyviai elgiasi ypatingai nesportiškai; c) komanda,jos nariai, varžybų dalyviai net po keleto teis÷jo paskirtų individualių drausminių sankcijų toliau elgiasi netinkamai, c) žiūrovai veržiasi arba stengiasi įsiveržti į aikštę, į ją yra m÷tomi daiktai, jei stadiono teritorijoje ar jo prieigose n÷ra užtikrinama tvarka ir saugumas, n÷ra apsaugos ir policijos pareigūnų arba jiems esant, jie neatlieka savo tiesioginių pareigų įvedant tvarką; 104. Jei žaid÷jas naudoja UEFA taisykl÷se nurodytas uždraustas medicinines priemones, šiose taisykl÷se numatytos drausmin÷s nuobaudos gali būti taikomos žaid÷jui, kitiems susijusiems asmenims, klubui, komandai. 105. Klubams, komandoms gali būti taikomos šios drausmin÷s priemon÷s: a) įsp÷jimas; b) bauda; c) rungtynių rezultato anuliavimas; d) rungtynių peržaidimas; e) 500 Lt bauda, per vienerias rungtynes gavus: 1) 5 geltonas korteles; 2) 3 geltonas korteles ir 1 raudoną kortelę; 3) 2 raudonas korteles; Gavus daugiau drausminių nuobaudų LFF Drausm÷s komitetas gali skirti didesnę baudą. Baudos sumokamos per 7 (septynias) darbo dienas nuo LFF Drausm÷s komiteto priimto sprendimo. Laiku nesumok÷jus, klubui nebus leidžiama registruoti, išregistruoti naujus žaid÷jus, federacija neišduos tarptautinio transferio sertifikato, neregistruos sporto veiklos sutarčių (kontraktų); f) rungtynių paskelbimas pralaim÷tomis. Jei rungtyn÷s paskelbiamos pralaim÷tomis, taikomas rezultatas 0:3 bei pažeidęs nuostatus klubas, komanda gali būti baudžiamas iki 5000 Lt bauda; g) stadiono diskvalifikacija; h) žaid÷jų registracijos anuliavimas; i) draudimas registruoti naujus žaid÷jus; j) taškų anuliavimas; k) diskvalifikavimas iš tolesnių varžybų.


15

106. Varžybų dalyviams (oficialiems asmenims) gali būti taikomos šios drausmin÷s priemon÷s: a)įsp÷jimas; b)bauda; c)diskvalifikacija 107. Už pirmąjį neatvykimą į varžybas be pateisinamos priežasties, klubas(komanda) baudžiamas iki 5000 Lt bauda ir taikomas pralaim÷jimo rezultatas 0:3, o už antrąjį neatvykimą be pateisinamos priežasties, baudžiamas 10 000 Lt bauda, taikomas pralaim÷jimo rezultatas 0:3 ir galima diskvalifikacija iš tolimesnių LFF varžybų. Baudos sumokamos per 7 (septynias) darbo dienas nuo LFF Drausm÷s komiteto priimto sprendimo. Laiku nesumok÷jus, klubui nebus leidžiama registruoti, išregistruoti naujus žaid÷jus, federacija neišduos tarptautinio transferio sertifikato, neregistruos sporto veiklos sutarčių (kontraktų); 108. Komanda, savavališkai ar teis÷jo sprendimu nutraukusi rungtynes (palikusi aikštę), baudžiama iki 5000 Lt bauda. Esamas rezultatas anuliuojamas ir nusižengusiai komandai užskaitomas pralaim÷jimas, rezultatu 0:3. Baudos sumokamos per 7(septynias) darbo dienas nuo LFF Drausm÷s komiteto priimto sprendimo. Laiku nesumok÷jus, klubui nebus leidžiama registruoti, išregistruoti naujus žaid÷jus, federacija neišduos tarptautinio transferio sertifikato, neregistruos sporto veiklos sutarčių (kontraktų); 109. Komanda, savavališkai ar teis÷jo sprendimu, 2 (du) kartus nutraukusi rungtynes (palikusi aikštę) gali būti šalinama iš tolimesnių varžybų. Komanda taip pat gali būti šalinama iš tolimesnių varžybų, jei analogiškai šios komandos dubleriai, jauniai ar jaunučiai pažeidžia šį punktą. 110. Rungtynes nutraukus d÷l aplinkybių, nepriklausančių nuo žmogaus valios (force majeure), rezultatas ir drausmin÷s nuobaudos anuliuojamos, nebent LFF Drausm÷s komitetas priima atitinkamą sprendimą; 111. Drausmin÷s priemon÷s gali būti taikomos (LFF Drausm÷s komiteto sprendimu) net jei teis÷jas negal÷jo pamatyti šiurkštaus nesportiško elgesio, ir tod÷l nepri÷m÷ jokio faktinio sprendimo.LFF Drausm÷s komitetas tuo atveju turi teisę naudotis visa turima video ir kita vaizdine medžiaga; 112.

Įsp÷jimai ir diskvalifikacija gali būti derinami su pinigin÷mis baudomis;

113. Šiose drausmin÷se taisykl÷se yra išvardintos standartin÷s drausmin÷s nuobaudos. Tam tikromis aplinkyb÷mis, jos gali būti arba sumažintos, arba padidintos. APELIACIJA 114.

Drausm÷s komiteto sprendimai gali būti skundžiami apeliacine tvarka.

115. Apeliacijas nagrin÷ja LFF Apeliacinis komitetas. LFF Apeliacinio komiteto sprendimai įsigalioja nuo jų paskelbimo. LFF Apeliacinio komiteto sprendimai gali būti skundžiami LFF įstatų nustatyta tvarka Sporto arbitražo teismui, esančiam Lozanoje, Šveicarijoje, kurio sprendimai yra galutiniai. 116. Apeliacija turi būti pateikta LFF Administracijai raštu per 48 (darbo dienomis) valandas nuo sprendimo paskelbimo. Ji turi būti pagrįsta raštu per tolesnes keturias


16

dienas nuo pateiktos apeliacijos. Skubiais atvejais pirmininkas gali paankstinti galutinę apeliacijos pagrindų pateikimo datą. 117. Apeliacijos mokestis yra 2000 Lt, mokamas ne v÷liau kaip pateikus apeliacijos priežastis. Išnagrin÷jus apeliaciją, apeliacijos mokestis negrąžinamas. 118. Jei nustatytų datų nepaisoma, apeliacija laikoma nepaduota ir grąžinama kartu su apeliacijos mokesčiu apeliantui. ŽAIDöJŲ STATUSO IR TRANSFERŲ TAISYKLöS 119. Asmenys, dalyvaujantys LFF varžybose turi būti užregistruoti oficialiame LFF varžybų dalyvių registre. 120. LFF A lygos čempionate ir A lygos dublerių komandų sud÷tis: ne daugiau kaip 40 (keturiasdešimt) žaid÷jai ir 15 oficialių asmenų. Paraiška susideda iš dviejų sąrašų : „A“ sąrašas (ne daugiau kaip 25 žaid÷jai) ir „B“ sąrašas (ne daugiau 15 žaid÷jų, jaunesnių nei 21 metai) 121. LFF Taur÷s varžybose komandų sud÷tys : 40 (keturiasdešimt) žaid÷jų ir 15 oficialių asmenų. 122. LFF I lygos pirmenyb÷se komandų sud÷tys : 30 (trisdešimt) žaid÷jų ir 10 oficialių asmenų. 123. LFF II lygos pirmenyb÷se komandų sud÷tys : 25 (dvidešimt penki) žaid÷jai ir 10 oficialių asmenų 124. LFF III ir IV(SFL) lygų pirmenyb÷se komandų sud÷čių žaid÷jų ir oficialių asmenų skaičių nustato varžybas vykdančios AFF ir SFL. 125.

Varžybų dalyviams yra suteikiama žaid÷jo licencija.

126. LFF, pagal FIFA nurodymus, kasmet nustato du žaid÷jų registravimo periodus, kurių metu žaid÷jai gali būti registruojami klubuose (komandose). Pirmasis registravimo periodas Lietuvos A lygos komandoms likus trims dienoms iki čempionato pradžios, antrasis periodas – pradedant liepos m÷n. 09 d. baigiant rugpjūčio m÷n. 05 d. (imtinai) (žaid÷jai registruojami tik vienoje komandoje). 127. LFF I lygos pirmasis registravimo periodas: likus trims dienoms iki pirmenybių pradžios, antrasis periodas : pradedant liepos m÷n. 09 ir baigiant rugpjūčio m÷n. 05 d. (imtinai) (žaid÷jai registruojami tik vienoje komandoje) 128. LFF II lygos pirmasis registravimo periodas : likus vienai dienai iki zonos pirmenybių pradžios, antrasis periodas : liepos m÷nuo (žaid÷jai registruojami tik vienoje komandoje) 129. Registracija gali būti pratęsta atskiru LFF VK sprendimu futbolo klubui, turinčiam specialų statusą (pvz. kariuomen÷s klubai) ne ilgiau kaip likus vienam m÷nesiui iki sezono pabaigos.


17

130. Registruojant žaid÷ją, užsienio valstyb÷s pilietį, dalyvauti A lygoje ir dublerių pirmenyb÷se, mokamas 10 000 lt. registracijos mokestis. Šie pinigai yra skiriami vaikų futbolo vystymui Lietuvoje. 50% sumos yra skiriama klubų futbolo akademijoms, atitinkančioms LFF reikalavimus, 50% sumos yra skiriama nacionalinių futbolo akademijų vystymui. 131. Registruojant žaid÷ją, užsienio valstyb÷s pilietį, LFF I ir II lygų varžybose, mokamas 6000 Lt registracijos mokestis. Šie pinigai yra skiriami vaikų futbolo vystymui Lietuvoje. 132. Lietuvos futbolo federacijos varžybų dalyvių registre futbolo žaid÷jai gali būti registruojami kaip m÷g÷jai arba kaip profesionalai (nem÷g÷jai). 133. Tie žaid÷jai, kurie n÷ karto n÷ra gavę jokio atlyginimo už futbolo žaidimą, išskyrus jų tur÷tų faktinių išlaidų, susijusių su futbolo žaidimu, kompensavimą, registruojami kaip m÷g÷jai. 134. Kelion÷s, nakvyn÷s, draudimo, aprangos įsigijimo ir kitų išlaidų, atsiradusių d÷l dalyvavimo futbolo varžybose, kompensavimas neturi įtakos m÷g÷jo statusui. 135. Žaid÷jai, kurie be 134 punkte nurodytų išlaidų kompensavimo,už futbolo žaidimą bent kartą yra gavę atlyginimą, registruojami kaip profesionalai, išskyrus žaid÷jus, kurie atgavo m÷g÷jo statusą. 136. Kiekvienas žaid÷jas profesionalas su atstovaujamuoju futbolo klubu raštu privalo sudaryti sporto veiklos sutartį (kontraktą). Kiekvienas žaid÷jas m÷g÷jas su atstovaujamuoju futbolo klubu turi teisę raštu sudaryti sporto veiklos sutartį (kontraktą). 137.

Minimali kontrakto trukm÷ – laikotarpis ne trumpesnis kaip iki sezono pabaigos, o maksimali kontrakto trukm÷ yra penkeri metai.

138.

Sporto veiklos sutartis(kontraktas) įsigalioja tik nuo jo registracijos LFF dienos.

139. Sporto veiklos sutartis (kontraktas) yra profesionalaus žaid÷jo ar trenerio ir klubo susitarimas, kuriuo žaid÷jas įsipareigoja ruoštis varžyboms ir dalyvauti jose paklusdamas nustatytai klubo vidaus tvarkai, o klubas įsipareigoja mok÷ti žaid÷jui mokestį, užtikrina sąlygas pasiruošti ir dalyvauti varžybose, taip pat vykdyti kitas sutartyje numatytas sąlygas. 140. Sporto veiklos sutartyje būtinai nurodomos šios sąlygos: a)sporto organizacija, kurioje sportininkas atlieka savo veiklą; b)žaid÷jo funkcijos; c)žaid÷jo įsipareigojimai laikytis klubo, Lietuvos futbolo federacijos, tarptautinių futbolo asociacijų nustatytų taisyklių ir kitų nuostatų; d)žaid÷jui nustatytas mokestis; e)žaid÷jo sveikatos draudimo sąlygos; f)pasiruošimo varžyboms ir varžybų metu žaid÷jo sveikatai padarytos žalos atlyginimo tvarka; g)sutarties galiojimo laikas. Sutarties terminas turi būti nuo vienerių iki penkerių metų; h)šalių atsakomyb÷ už sutartyje nurodytų savo įsipareigojimų nevykdymą; i)nepilnamečio žaid÷jo mokymosi sąlygos;


18

j)ant kiekvieno pasirašytos sutarties lapo privalo būti klubo atstovo ir žaid÷jo parašai ir sutarties pasirašymo data, be to būtina prid÷ti prie sutarties žaid÷jo asmens tapatybę nustantis dokumentas (dokumento kopija). Sudarant sutartį su žaid÷jais m÷g÷jais, sporto veiklos sutarčiai netaikomas 137 straipsnio d) papunktis. 141. Pilnamečiai profesionalūs žaid÷jai sutartis sudaro patys arba kartu su jų įgaliotais asmenimis, nepilnamečiai - nuo 12 iki 18 metų sudaro patys, kartu su t÷vais ar kitais teis÷tais atstovais pasirašydami sutartyse. Su žaid÷jais iki 18 metų profesionalias sutartis galima sudaryti ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui. Profesionalios ar neprofesionalios sutartys nenutrūksta žaid÷jui sulaukus 18 metų, ir gali būti nutrauktos tik bendra tvarka ir pagrindais. 142. Sporto veiklos sutartys privaloma sudaryti su treneriais. Šios sutartys privalo būti registruojamos LFF nustatyta tvarka. Sutarties registracijos mokestis – 200 Lt. 143. Treneriai kartu su kontraktais registracijai LFF turi pateikti trenerio licencijos kopiją. 144. Sudarydamas sutartį, žaid÷jas turi teisę naudotis patar÷jo paslaugomis. Toks patar÷jas gali būti tik LFF licencijuotas žaid÷jų agentas ir FIFA pripažintas. Šis apribojimas netaikomas tais atvejais, kai patar÷jas, veikiantis nepinamečio žaid÷jo vardu, yra vienas iš žaid÷jo t÷vų ar glob÷jų. 145. Sutartis turi būti sudaryta keturiais egzemplioriais - po vieną egzempliorių žaid÷jui, klubui, LFF ir žaid÷jo agentui. Sutartis, žaid÷jų registracijos periodu, per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo datos turi būti pateikta LFF, kuri žaid÷jo sutartį registruoja ir laiko paslaptyje. Sutarties turinys negali būti viešinamas be atitinkamo klubo ir žaid÷jo sutikimo. Sutarties registracijos mokestis 200 Lt. Pratęstos sutarties registracijos mokestis 100 Lt. Nesumok÷jus mokesčių per 14 kalendorinių dienų, kontraktas neregistruojamas ir neturi juridin÷s galios. Tuo atveju, jeigu ant kontrakto buvo užd÷ti registracijos spaudai, o mokestis nebuvo sumok÷tas, registracijos spaudai anuliuojami ir visi kontraktų egzemplioriai pateik÷jui negrąžinami. Už žaid÷jų (vaikų) iki 18 metų amžiaus sutarčių/kontraktų (m÷g÷jų, profesionalų), registracija (perregistravimas) imamas Lietuvos futbolo federacijoje 10 Lt dydžio mokestis. Sutarčių priedai registruojami kaip ir pagrindin÷ sutartis. Už sutarčių ir sutarčių priedų registravimą atsako klubas. 146. Žaid÷jo treniravimas ir ugdymas tęsiasi nuo 12 iki 23 metų. Kompensacija klubams už žaid÷jo treniravimą priklauso iki kol žaid÷jui sukanka 23 metai. 147. Galiojant žaid÷jo sutarčiai su vienu klubu, žaid÷jai gali būti perkeliami į kitą futbolo klubą. Žaid÷jas gali būti perkeliamas sezono metu tik į vieną klubą/komandą ir antrajame registravimo periode, nutraukus ar pasibaigus laikinojo perk÷limo sutarčiai, gali būti registruojamas tik klube/komandoje, su kuria turi galiojantį kontraktą.Tokiu atveju turi būti sudaryta atskira trišal÷ žaid÷jo laikino perk÷limo sutartis tarp abiejų futbolo klubų ir žaid÷jo. Sutartis registruojama LFF bendra tvarka. Sutarties registracijos mokestis 200 Lt.Tokia sutartis privalo būti terminuota, o terminas negali būti ilgesnis nei pagrindin÷ žaid÷jo sutartis su perkeliančiuoju klubu.


19

148. Laikino perk÷limo sutarčiai taikomos tos pačios nuostatos kaip pagrindin÷s sutarties sudarymui. Laikino perk÷limo sutartis LFF pateikiama registruoti bendra tvarka ir terminais. Laikinai perkeltas žaid÷jas laikino perk÷limo sutartyje nustatytam laikui yra registruojamas naujajam klubui. 149. Pasibaigus laikino perk÷limo sutarčiai, žaid÷jas turi būti registruojamas žaid÷ją laikinai perk÷lusiame klube, nebent klubai susitaria kitaip. 150. Žaid÷jas, žaidęs užsienio klube, gali būti registruojamas tik gavęs tarptautinio transfero registracijos sertifikatą (ITC). Klubas turi pateikti LFF transferinio susitarimo kopiją. 151. Žaid÷jas, turintis m÷g÷jo statusą gali būti registruojamas jeigu: Žaid÷jas n÷ra atstovavęs jokiam Lietuvos ar užsienio futbolo klubui. Jis yra atsiskaitęs su buvusiu klubu, kuriame paskutinįsyk buvo registruotas. 152. Žaid÷jas, turintis profesionalo statusą gali būti registruojamas, jeigu : Žaid÷jo kontraktas su buvusiu klubu yra pasibaigęs arba nutrauktas abiejų pusių sutarimu. Jis pateik÷ kontrakto su naujuoju klubu kopiją. Žaid÷jui n÷ra pritaikytos jokios FIFA, UEFA, LFF ar kitos nacionalin÷s futbolo asociacijos, kurioje žaid÷jas buvo registruotas, sankcijos. 153. Jei klubas 60 dienų iš eil÷s (du m÷nesius) nemoka atlyginimo žaid÷jui, jo kontraktas, jam padavus pareiškimą raštu klubui ir LFF d÷l kontrakto nutraukimo, svarstomas ir gali būti nutrauktas LFF Drausm÷s komiteto. 154. Jaunesnis nei 18 metų žaid÷jas iš užsienio gali būti registruojamas LFF, jei į Lietuvą žaid÷jas atvyko d÷l šeimyninių priežasčių, nesusijusių su futbolo žaidimu ir/ar jo registracija, gavus LFF sutikimą. 155. Jaunesnis nei 18 metų Lietuvoje registruotas žaid÷jas negali pereiti į kitos šalies futbolo klubą ir būti registruojamas kitos šalies nacionalin÷je futbolo asociacijoje, negavus LFF sutikimo(išskyrus tuos atvejus,kai jaunesnis nei 18 metų žaid÷jas išvyksta iš Lietuvos d÷l šeimyninių priežasčių, nesusijusių su futbolo žaidimu). Ši nuostata galioja ir m÷g÷jo, ir profesionalo statusą turintiems žaid÷jams. 156. Registracijos finansavimui.

mokesčiai

naudojami

klubų,

rinktinių

varžybų,

turnyrų

157. Žaid÷jų per÷jimo tvarką reglamentuoja LFF patvirtinta FIFA žaid÷jų per÷jimo tvarka. Ginčai kilę d÷l žaid÷jų registracijos yra sprendžiami LFF Drausm÷s komitete. TEISöJAVIMAS 158. LFF organizuojamoms ar pripažįstamoms varžyboms teis÷jų brigadas skiria LFF Teis÷jų komitetas, padedant LFTA. Šis sprendimas yra galutinis ir negali būti apskųstas. 159. Rungtyn÷ms vadovauja aikšt÷s teis÷jas, 2 teis÷jo asistentai, rezervinis teis÷jas ir rungtynių inspektorius, bei gali būti paskirtas delegatas.


20

160. Jei vienas iš teis÷jų negali atlikti savo funkcijų d÷l susižeidimo, negalavimo ar kitos priežasties, jį turi pakeisti teis÷jas, turintis aukštesnę LFTA kvalifikaciją. 161. LFF vykdomose varžybose gali teis÷jauti tik LFTA patvirtinti teis÷jai, turintys atitinkamas licencijas. 162. A lygos čempionate, teis÷jai ir rungtynių inspektorius bei delegatas į rungtynes privalo atvykti likus ne mažiau 90 minučių. A lygos dublerių ir LFF I lygos pirmenyb÷se, teis÷jai ir rungtynių inspektorius į rungtynes privalo atvykti likus ne mažiau 60 minučių iki rungtynių pradžios. Juos turi pasitikti oficialus komandos “šeiminink÷s” lydintis asmuo, kuris turi pad÷ti rungtynių delegatui, inspektoriui ir teis÷jams visą tą laiką, kurį min÷ti asmenys praleis stadione. Prieš rungtynes teis÷jai, rungtynių delegatas ir inspektorius privalo patikrinti kaip įvykdyti LFF „A“ ir I lygų licencijavimo taisyklių reikalavimai ir šių nuostatų 80 ir 81 punktai , o LFF II lygos rungtynių inspektorius arba teis÷jas patikrina kaip įvykdytas šių nuostatų 82 punktas. Nustačius šių reikalavimų pažeidimus, informuoti komandą “šeimininkę”, stadiono administraciją, pareikalaujant pašalinti trūkumus ne v÷liau kaip likus 15 (penkiolika) minučių iki rungtynių pradžios. Nesant galimybei pašalinti nurodytus trūkumus, rungtynių delegatas, o jam nesant rungtynių inspektorius sprendžia d÷l rungtynių pravedimo ir savo ataskaitoje privalo informuoti LFF Drausm÷s komitetą, kuris gali nubausti klubą. Per 45 (keturiasdešimt penkias) minutes neprad÷jus rungtynių, komandai “šeimininkei”, užskaitomas pralaim÷jimas, rezultatu 0 : 3 ir gali būti skiriama pinigin÷ bauda iki 5000 Lt. 163. A lygos čempionate, rungtynių delegatas , o jam nesant rungtynių inspektorius, likus 75 (septyniasdešimt penkias) minut÷ms iki rungtynių pradžios, o A lygos dublerių pirmenyb÷se ir LFF I lygos pirmenyb÷se - likus 50 (penkiasdešimt ) minučių iki rungtynių pradžios, turi pravesti komandų atstovams pasitarimą, kuriame privalo dalyvauti abiejų komandų atstovai, atsakingi už tvarką stadione bei įpareigoti “A” lygos čempionate “šeimininkų” komandą užpildyti rungtynių protokolą (spausdintomis raid÷mis) ne v÷liau kaip 60 (šešiasdešimt) minučių, o “svečių” – likus ne v÷liau kaip 45 (keturiasdešimt penkias) minut÷ms iki rungtynių pradžios. A lygos dublerių pirmenybių ir LFF I lygos pirmenyb÷se “šeimininkų” komanda privalo užpildyti rungtynių protokolą (spausdintomis raid÷mis) ne v÷liau kaip 45(keturiasdešimt penkias) minučių, o “svečių” – likus ne v÷liau kaip 35 (trisdešimt penkias) minut÷ms iki rungtynių pradžios. 164. Rungtynių teis÷jas, prieš pildant rungtynių protokolą, privalo pareikalauti pateikti abiejų komandų varžybų dalyvių licencijas. Žaid÷jai, kurių varžybų dalyvių licencijos nebuvo pateiktos rungtynių teis÷jui, negali būti registruojami rungtynių protokole. Pažeidus šį punktą, komandai užskaitomas pralaim÷jimas rezultatu 0 : 3 ir taikomos drausmin÷s nuobaudos. 165. A lygos čempionate, komandos privalo atvykti į rungtynių vietą ne v÷liau kaip 90 (devyniasdešimt), A lygos dublerių pirmenyb÷se ir LFF I lygos pirmenyb÷se, komandos privalo atvykti į rungtynių vietą ne v÷liau kaip 60 (šešiasdešimt) minučių iki rungtynių pradžios. Komandai laiku neatvykus į rungtynes (v÷luojant), komandos laukiama 45 (keturiasdešimt penkias) minutes nuo tvarkaraštyje paskelbtos rungtynių pradžios. Pav÷lavusiai komandai taikomos drausmin÷s nuobaudos. Iškilus nenumatytiems atvejams, rungtynių inspektorius(jam nesant, rungtynių teis÷jas) su LFF varžybų vykdymo skyriaus leidimu, gali pratęsti v÷luojančios komandos laukimo (atvykimo) laiką.


21

166. Rungtynių delegatas, jam nesant rungtynių inspektorius kartu su teis÷ju priima sprendimą nevykdyti rungtynių d÷l blogų oro sąlygų ir/ar aikšt÷s kokyb÷s: Rungtyn÷s turi būti žaidžiamos toje pačioje aikšt÷je kitą dieną, nesant galimybių vykdyti rungtynių ir kitą dieną, jos nukeliamos į rezervinę dieną. Sprendimą d÷l datos, laiko ir vietos priima Lietuvos futbolo federacija. Šis sprendimas yra galutinis; 167. Jei rungtyn÷s yra nutraukiamos d÷l blogų oro sąlygų ir aikšt÷s kokyb÷s, likęs rungtynių laikas turi būti baigiamas žaisti toje pačioje aikšt÷je kitą dieną išlikus tam pačiam rezultatui, drausmin÷ms nuobaudoms, keitimų skaičiui. Jei klubas išnaudoja keitimų limitą, keitimai neb÷ra leidžiami. Nesant galimybių vykdyti rungtynių ir kitą dieną, jos nukeliamos į rezervinę dieną. Sprendimą d÷l datos, laiko ir vietos priima Lietuvos futbolo federacija. Šis sprendimas yra galutinis;

168. Užpildytą ir pasirašytą abiejų komandų rungtynių protokolą, įteikus teis÷jui, jei rungtyn÷s dar neprasid÷jo, laikomąsi šių nurodymų: a) jei d÷l kokios nors priežasties kas nors iš 11 rungtynių lapo sąrašo pradžioje išvardytų žaid÷jų negali prad÷ti rungtynių, juos gali keisti bet kurie iš septynių atsarginių žaid÷jų. Šie keitimai atitinkamai mažina atsarginių žaid÷jų skaičių. Rungtynių metu vis tiek leidžiami „A“ lygoje - trys, I ir II lygose-penki žaid÷jų keitimai. b) Jei d÷l kokios nors priežasties kas nors iš septynių rungtynių lape išvardytų atsarginių žaid÷jų negali išeiti į aikštę, jų keisti negalima, o tai reiškia, kad atitinkamai sumaž÷ja atsarginių žaid÷jų skaičius. c) Jei d÷l kokios nors priežasties rungtynių lape nurodytas vartininkas negali išeiti į aikštę, jį gali pakeisti kitas vartininkas, kuris anksčiau nebuvo nurodytas rungtynių lape. 170.

Visų lygų rungtyn÷se, žaid÷jai turi po išsirikiavimo aikšt÷je prieš rungtynes paspausti ranką priešininkams ir rungtynių teis÷jams;

171.Tik šeši oficialūs asmenys ir septyni atsarginiai žaid÷jai, kurie yra įtraukti (vardas, pavard÷, funkcijos) į rungtynių protokolą gali s÷d÷ti ant atsarginių suoliuko; 172.Technin÷je atsarginių žaid÷jų zonoje yra draudžiama rūkyti; 173.A lygoje atsarginiai abiejų komandų žaid÷jai darant apšilimą rungtynių metu privalo vilk÷ti skiriamuosius ženklus, kurie turi skirtis nuo rungtyniaujančių abiejų komandų 174.Pasibaigus rungtyn÷ms, kiekvienos komandos atstovas turi teisę paprašyti rungtynių inspektoriaus pravesti pasitarimą su teis÷jais bei pasitikslinti žaid÷jų, įsp÷tų arba pašalintų per rungtynes vardus ir pavardes, po rungtynių pra÷jus ne anksčiau kaip 30 (trisdešimt) minučių. Šiame pasitarime negali būti naudojama video medžiaga. Rungtynių inspektorius pasitarimo eigą privalo įrašyti į audio magnetofoną; 175.Namuose rungtyniaujantis "A " lygos futbolo klubas ne v÷liau kaip 20 minučių po rungtynių organizuoja spaudos konferenciją. Abiems varžybose dalyvavusiems futbolo klubams spaudos konferencijoje privalo atstovauti klubo vyr. treneris arba tose varžybose jį pavaduojantis asmuo. 176. a)Rungtynių teis÷jas per 30 min po rungtynių pabaigos, gavęs rungtynių inspektoriaus sutikimą, gali remdamasis rungtynių video įrašu, skirti nuobaudas rungtyn÷se


22

dalyvavusių komandų dalyviams už nesportišką elgesį, kuris rungtyniu metu nebuvo užfiksuotas; b) varžybų dalyviams, klubams LFF DK sprendimu gali būti skiriama iki 10 000 lt bauda už Lietuvos futbolo ar kitų varžybų dalyvių reputacij žeminančius su klubais susijusių fizinių asmenų pasisakymus, komentarus ar kitokius veiksmus. 177.Teis÷jams pareikalavus, aprangą į rezervinę keičia “svečių” komanda. 178.A lygos čempionate, A dublerių pirmenyb÷se rungtynių inspektorius iškart po rungtynių privalo pranešti rungtynių rezultatą, o 30 minučių laikotarpyje – įvarčių autorius, minutes, drausmines nuobaudas NFKA direktoriui, tel.+370 616 84869 179.LFF I lygos pirmenyb÷se rungtynių inspektorius iškart po rungtynių privalo pranešti rungtynių rezultatą, o 30 minučių laikotarpyje – įvarčių autorius, minutes, drausmines nuobaudas LFF varžybų vykdymo vadybininkui, tel. 8652 652 18 180.A lygos čempionate, A lygos dublerių pirmenyb÷se, LFF Taur÷je ir LFF Super Taur÷je aikšt÷s teis÷jas po rungtynių 1 valandos laikotarpyje privalo išsiųsti rungtynių protokolą LFF ir NFKA atsakingiems darbuotojams faksu.tel. 8 (5) 277 85 29 ir 8 (5) 278 44 91. 181.LFF I lygos aikšt÷s teis÷jas, po rungtynių 1 valandos laikotarpyje, privalo išsiųsti rungtynių protokolą LFF atsakingiems darbuotojams faksu.tel. 8 (5) 277 85 29 ir 8 (37) 33 36 34. 182.Rungtynių inspektorius, po rungtynių 1 valandos laikotarpyje, privalo išsiųsti trumpą rungtynių inspektoriaus ataskaitą į LFF. Pilną rungtynių inspektoriaus ataskaitą privalo išsiųsti į LFTA. 183.Teis÷jas privalo protokolo originalą per 24 valandas paštu išsiųsti į LFF sau pasilikdamas protokolo kopiją. 184.Delegatui, Inspektoriui, aikšt÷s teis÷jui, asistentams ir rezerviniui teis÷jui pažeidus (neįvykdžius) šių nuostatų straipsniuose numatytus ir LFF VK patvirtintus nurodymus, LFF Drausm÷s komitetas informuoja apie tai LFF Teis÷jų komitetą. SPECIALIOSIOS TAISYKLöS 185. Klubas apie išvykimą į užsienį, dalyvauti turnyruose arba treniruočių - mokomosiose stovyklose, privalo pranešti LFF prieš 14 dienų iki išvykimo. 186.Klubas, organizuojantis Lietuvoje turnyrą, tarptautines draugiškas rungtynes, privalo LFF pateikti varžybų nuostatus ir tvarkaraštį tvirtinimui. 187.Klubas, išsiuntęs ar pakvietęs žaid÷ją į treniruočių – peržiūros stovyklą, privalo apie tai informuoti LFF. 188.Žaid÷jas, pakviestas atstovauti nacionalinę rinktinę (suaugusiųjų, jaunimo, jaunių, jaunučių), tačiau neatvykęs, netenka teis÷s toliau dalyvauti savo klubo varžybose iki LFF Drausm÷s komiteto sprendimo.


23

189.Žaid÷jui, išvykusiam atostogų ir laiku negrįžusiam į komandą, klubas privalo informuoti LFF Drausm÷s komitetą. Klubui, neinformavus apie tai LFF, Drausm÷s komitetas svarstys žaid÷jo pretenzijas ir priims atitinkamą sprendimą.

ŽINIASKLAIDA 190.Visų LFF organizuojamų varžybų televizijos transliacijų, transliacijų internetu ir kitomis telekomunikacijų priemon÷mis, autorin÷s bei archyvin÷s teis÷s priklauso LFF. LFF gali šias teises perleisti tretiesiems asmenims. 191.Klubas, norintis transliuoti savo namų rungtynes prieš sezoną LFF ir NFKA pateikia paraišką rungtynių transliacijai, nurodydamas televizijos kanalą, per kurį ketina transliuoti savo klubo namų rungtynes. 192.LFF turi teisę suteikti klubui neišskirtinę rungtynių televizijos transliacijos licenciją Lietuvos Respublikos teritorijai. 193.LFF turi teisę sudaryti sutartis d÷l LFF organizuojamų rungtynių transliacijų bet kuriuo televizijos kanalu, internetu ar kitomis telekomunikacijų priemon÷mis. 194.Klubas, kuriam suteikta neišskirtin÷ licencija transliuoti savo namų rungtynes Lietuvos Respublikos teritorijoje, privalo neatlygintinai pateikti LFF arba LFF nurodytam trečiajam asmeniui tiesioginį rungtynių televizijos signalą (jei toks yra), ir, iš karto po rungtynių, vaizdo įrašą BETA SP ar DVCam formatu. 195.Siekiant pateikti objektyvią informaciją žiniasklaidai, LFF A lygos bei LFF I lygos klubai nedelsiant informuoja apie pasirašytas sutartis su naujais žaid÷jais siųsdami informacinius pranešimus faksu (8 5) 2784491 arba el.paštu futbolas@futbolas.lt, nurodydami žaid÷jo vardą, pavardę, amžių bei poziciją. Už informacijos tikslumą bei pateikimą atsako klubo atstovas spaudai. 196.Klubo atstovas spaudai teikia informaciją apie rungtyn÷se dalyvaujančių komandų sud÷tis bei rungtynių eigą LFF nurodytomis priemon÷mis.

NENUMATYTI ATVEJAI 197.Visus nuostatuose nenumatytus atvejus, taip pat kurie n÷ra LFF Drausm÷s komiteto kompetencijoje, sprendžia LFF Vykdomasis komitetas, kurio sprendimai yra galutiniai. Patvirtinta LFF VK 2008 m.sausio m÷n.11 d. LFF Vykdomojo komiteto vardu: Liutauras Varanavičius LFF Prezidentas

Julius Kvedaras

LFF Generalinis direktorius

2008 m. LFF varžybų nuostatai  

Lietuvos futbolo federacijos 2008 metų varžybų nuostatai

2008 m. LFF varžybų nuostatai  

Lietuvos futbolo federacijos 2008 metų varžybų nuostatai

Advertisement