Page 1


TURINYS

3

Sutrumpinta tarpinė finansinės būklės ataskaita

5

Sutrumpinta tarpinė bendrųjų pajamų ataskaita

6

Sutrumpinta tarpinė pinigų srautų ataskaita

7

Sutrumpinta tarpinė nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

9

Sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos aiškinamasis raštas


Sutrumpinta tarpinė finansinės būklės ataskaita (neaudituota) 2014 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Grupė

Įmonė

2014-03-31 2013-12-31 2014-03-31 2013-12-31 TURTAS Ilgalaikis turtas Ilgalaikis nematerialusis turtas

4

334 507

336 017

-

-

Ilgalaikis materialusis turtas

5

7 243 934

7 318 650

29

33

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą

118

132

-

-

122 600

121 626

-

-

-

-

2 823 796

2 763 355

22 157

28 800

-

-

715 696

712 888

690 000

690 000

169 130

57 302

169 130

57 302

16 786

17 850

-

-

1 493

1 160

74

71

8 626 421

8 594 425

3 683 029

3 510 761

Atsargos

33 830

34 614

-

-

Išankstiniai apmokėjimai

27 725

16 292

90

8

Prekybos gautinos sumos

265 159

304 437

2

2

Kitos gautinos sumos

112 080

85 641

41 045

38 537

142

227

3 000

-

9 143

10 190

-

-

Investicinis turtas Dukterinės įmonės ir kitos investicijos

6

Investicijos į asocijuotas įmonės Po vienerių metų gautinos sumos Ilgalaikės investicijos ir kitas finansinis turtas

7

Kitas ilgalaikis turtas Atidėtojo pelno mokesčio turtas Ilgalaikio turto iš viso Trumpalaikis turtas

Kitas trumpalaikis turtas Iš anksto sumokėtas pelno mokestis Trumpalaikės investicijos

7

101 533

122 385

101 533

122 385

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

8

651 279

558 396

326 595

309 974

1 200 891

1 132 182

472 265

470 906

618

618

266

266

Trumpalaikio turto iš viso

1 201 509

1 132 800

472 531

471 172

TURTO IŠ VISO

9 827 930

9 727 225

4 155 560

3 981 933

Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti

Tęsinys kitame puslapyje

SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR ĮMONĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota) Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d.

3


Grupė

Įmonė

2014-03-31 2013-12-31 2014-03-31 2013-12-31 NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Nuosavas kapitalas Įstatinis kapitalas

4 179 849

4 067 164

4 179 849

4 067 164

Rezervai

1 437 874

1 456 119

-

-

105 679

30 194

(86 914)

(87 060)

5 723 402

5 553 477

4 092 935

3 980 104

Nekontroliuojanti dalis

708 235

699 228

-

-

Nuosavo kapitalo iš viso

6 431 637

6 252 705

4 092 935

3 980 104

1 069 565

805 826

-

-

87

36

-

-

1 091 575

1 091 511

-

-

406 729

409 339

-

-

4 583

4 588

-

-

187 395

189 523

-

-

67 403

77 559

-

-

2 827 337

2 578 382

-

-

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) Nuosavas kapitalas, tenkantis patronuojančios įmonės akcininkams

Įsipareigojimai Ilgalaikiai įsipareigojimai Ilgalaikės paskolos

11

Išperkamosios nuomos įsipareigojimai Dotacijos ir subsidijos Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas Atidėjiniai

10

Ateinančių laikotarpių pajamos Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso Trumpalaikiai įsipareigojimai Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis

11

113 052

302 656

-

-

Trumpalaikės paskolos

11

9 956

71 562

-

-

43

8

-

-

197 725

268 561

432

409

Gauti išankstiniai apmokėjimai

80 953

69 470

-

-

Pelno mokesčio įsipareigojimai

15 211

7 765

-

-

11 490

12 437

-

-

140 526

163 679

62 193

1 420

568 956

896 138

62 625

1 829

Išperkamosios nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis Prekybos mokėtinos sumos

Atidėjiniai

10

Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso Įsipareigojimų iš viso

3 396 293

3 474 520

62 625

1 829

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

9 827 930

9 727 225

4 155 560

3 981 933

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.

Dalius Misiūnas

Generalinis direktorius

Darius Kašauskas

Finansų ir iždo direktorius

Edita Steponavičienė

Apskaitos departamento vadovė

SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR ĮMONĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota) Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d.

4


Sutrumpinta tarpinė bendrųjų pajamų ataskaita (neaudituota) Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Grupė

Įmonė

2014-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2013-03-31 Pajamos Pardavimo pajamos

692 633

Kitos veiklos pajamos Pajamos, iš viso

731 778

-

-

28 783

24 219

2

2

721 416

755 997

2

2

(406 997)

(440 964)

-

-

Veiklos sąnaudos Elektros ir susijusių paslaugų pirkimai Dujų ir mazuto pirkimai

(16 588)

(42 867)

-

-

(108 485)

(125 274)

(4)

(4)

Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos

(58 439)

(58 334)

(2 101)

(1 830)

Remontų ir priežiūros sąnaudos

(16 673)

(15 645)

-

-

(32 211)

(49 289)

(885)

(646)

(639 393)

(732 373)

(2 990)

(2 480)

82 023

23 624

(2 988)

(2 478)

3 231

4 964

3 139

3 665

(7 191)

(5 528)

(8)

-

(3 960)

( 564)

3 131

3 665

78 063

23 060

143

1 187

(14 758)

(10 517)

-

-

Nusidėvėjimas ir amortizacija

Kitos sąnaudos

12

Veiklos sąnaudos, iš viso Veiklos pelnas (nuostoliai) Finansinė veikla Finansinės veiklos pajamos

13

Finansinės veiklos sąnaudos

14

Finansinės veiklos pajamos (sąnaudos), grynąja verte Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos) Grynasis pelnas (nuostoliai)

2 942

5 175

3

-

66 247

17 718

146

1 187

58 171

14 895

146

1 187

8 076

2 823

-

-

Priskirtinas: patronuojančios įmonės savininkams nekontroliuojančiai daliai Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) Straipsniai, kurie nebus perklasifikuojami į pelną (nuostolius) Pelnas (nuostolis) dėl ilgalaikio turto perkainojimo Kitos bendrosios pajamos (išlaidos) iš viso Laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso

-

(65)

-

-

-

(65)

-

-

66 247

17 653

146

1 187

58 171

14 833

146

1 187

8 076

2 820

-

-

Priskirtinos: patronuojančios įmonės savininkams nekontroliuojančiai daliai

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.

Dalius Misiūnas

Generalinis direktorius

Darius Kašauskas

Finansų ir iždo direktorius

Edita Steponavičienė

Apskaitos departamento vadovė

SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR ĮMONĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota) Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d.

5


Sutrumpinta tarpinė pinigų srautų ataskaita (neaudituota) Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Grupė

Įmonė

2014-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2013-03-31 Pagrindinės veiklos pinigų srautai Grynasis pelnas (nuostoliai) Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas: Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos Turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas) Pelno mokesčio sąnaudos Dotacijų (nusidėvėjimas) (Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo / nurašymo Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas: Palūkanų pajamos Palūkanų sąnaudos Kitos finansinės veiklos sąnaudos (pajamos) Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas Atsargų ir išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas Mokėtinų sumų, ateinančių laikotarpių pajamų ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) (Sumokėtas) pelno mokestis Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai Investicinės veiklos pinigų srautai Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas) Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas (Suteiktos) paskolos, susigrąžintos paskolos Terminuotų indėlių pasikeitimas Dukterinių (asocijuotų) įmonių įsigijimas Obligacijų įsigijimas Obligacijų išpirkimas Gautos palūkanos Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai Finansinės veiklos pinigų srautai Gautos paskolos Sugrąžintos paskolos Išperkamosios nuomos mokėjimai Sumokėtos palūkanos Išmokėti dividendai Kiti finansinės veiklos pinigų srautai Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai Pinigų ir pinigų ekvivalentų (įskaitant sąskaitos perviršį) padidėjimas (sumažėjimas) Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) laikotarpio pradžioje Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) laikotarpio pabaigoje

66 247

17 718

146

1 187

118 599 11 816 (9 124)

135 437 (20) 5 342 (10 162)

4 (3) -

4 -

2 261

3 329

-

-

(3 193) 7 176 (23)

(3 795) 7 345 (2 986)

(3 139) 2 6

(3 665) -

12 839

(15 744)

(255)

66

(10 564)

15 485

(82)

69

(17 293) (6 252) 172 489

(16 056) (86) 135 807

357 (2 964)

(72) (2 411)

(108 477) 1 111 16 993 20 717 1 016 (84 624)

(113 256) 4 223 49 7 970 (14 396) 11 758 395 (103 257)

(3 000) 993 (10) 20 717 885 19 585

(5 642) 5 000 (14 396) 10 816 218 (4 004)

93 453 (19 318) (2) (4 712) (44) (39) 69 338

77 901 (24 727) (88) (4 346) (9) (17) 48 714

-

-

157 203

81 264

16 621

(6 415)

487 688

(3 215)

309 974

57 765

644 891

78 049

326 595

51 350

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.

Dalius Misiūnas

Generalinis direktorius

Darius Kašauskas

Finansų ir iždo direktorius

Edita Steponavičienė

Apskaitos departamento vadovė

SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR ĮMONĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota) Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d.

6


Sutrumpinta tarpinė nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (neaudituota) Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Nuosavas kapitalas, priskirtinas Grupės akcininkams Grupė Likutis 2013 m. sausio 1 d. (pakeista)

Kapitalas 4 067 164

Privalomasis Perkainojimo Kiti rezervai rezervas rezervas 75 467

802 934

689 922

Nepaskirstytasis pelnas (207 569)

Nekontroliuojanti dalis

Tarpinė suma 5 427 918

Iš viso

711 864 6 139 782

Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką

-

-

(62)

-

-

(62)

(3)

(65)

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso

-

-

(62)

-

-

(62)

(3)

(65)

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) (pakeista)

-

-

-

-

14 895

14 895

2 823

17 718

Laikotarpio bendrasis pelnas (nuostoliai) iš viso

-

-

(62)

-

14 895

14 833

2 820

17 653

Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną (perkeltas nusidėvėjimas atėmus atidėtąjį pelno mokestį)

-

-

(18 749)

-

18 749

-

-

-

Nekontroliuojančios dalies pasikeitimai dėl grupės struktūros pertvarkymo

-

12

164

-

(2 162)

(1 986)

(6 036)

(8 022)

Likutis 2013 m. kovo 31 d. (pakeista)

4 067 164

75 479

784 287

689 922

(176 087)

5 440 765

708 648 6 149 413

Likutis 2014 m. sausio 1 d.

4 067 164

77 074

727 576

651 469

30 194

5 553 477

699 228 6 252 705

Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką

-

-

-

-

-

-

-

-

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso

-

-

-

-

-

-

-

-

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)

-

-

-

-

58 171

58 171

8 076

66 247

Laikotarpio bendrasis pelnas (nuostoliai) iš viso

-

-

-

-

58 171

58 171

8 076

66 247

Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną (perkeltas nusidėvėjimas atėmus atidėtąjį pelno mokestį) Akcinio kapitalo didinimas Nekontroliuojančios dalies pasikeitimai dėl grupės struktūros pertvarkymo Likutis 2014 m. kovo 31 d.

-

-

(18 238)

-

18 238

-

-

-

112 685

-

-

-

-

112 685

-

112 685

-

-

-

(7)

(924)

(931)

931

-

4 179 849

77 074

709 338

651 462

105 679

5 723 402

708 235 6 431 637

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.

Dalius Misiūnas

Generalinis direktorius

Darius Kašauskas

Finansų ir iždo direktorius

Edita Steponavičienė

Apskaitos departamento vadovė

SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR ĮMONĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota) Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d.

7


Įmonė

Kapitalas

Likutis 2013 m. sausio 1 d. (pakeista)

4 067 164

Privalomasis Perkainojimo Kiti rezervai rezervas rezervas -

-

-

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)

Nepaskirstytasis pelnas

Tarpinė suma

Nekontroliuojanti dalis

(200 328)

3 866 836

1 187

1 187

Iš viso

- 3 866 836 -

1 187

Likutis 2013 m. kovo 31 d. (pakeista)

4 067 164

-

-

-

(199 141)

3 868 023

- 3 868 023

Likutis 2014 m. sausio 1 d.

4 067 164

-

-

-

(87 060)

3 980 104

- 3 980 104

Akcinio kapitalo didinimas Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) Likutis 2014 m. kovo 31 d.

112 685

-

-

-

-

112 685

-

112 685

-

-

-

-

146

146

-

146

4 179 849

-

-

-

(86 914)

4 092 935

- 4 092 935

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.

Dalius Misiūnas

Generalinis direktorius

Darius Kašauskas

Finansų ir iždo direktorius

Edita Steponavičienė

Apskaitos departamento vadovė

SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR ĮMONĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota) Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d.

8


Sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos aiškinamasis raštas Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

1

Bendroji informacija

Šioje finansinėje informacijoje yra pateikiama neaudituota tarpinė ataskaitinio laikotarpio, pasibaigusio 2014 m. kovo 31 d. „Lietuvos energija, UAB (toliau - Įmonė) bei jos dukterinių įmonių (toliau - Grupė) sutrumpinta finansinė informacija (toliau tekste - Finansinė informacija arba Tarpinė finansinė informacija).

Įmonė analizuoja grupės įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse.

„Lietuvos energija“, UAB yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Įmonė - ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ „Registrų centras“. Įmonės kodas 301844044, PVM mokėtojo kodas LT100004278519. Įmonė įsteigta neribotam laikui.

„Lietuvos energija“, UAB siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose teisės aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai atsakingą ilgalaikės vertės didinimą. Įmonės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

„Lietuvos energija“, UAB yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą ir veiklos koordinavimą.

Įmonės akcininkas

2014-03-31 Akcinis kapitalas

Lietuvos Respublika, atstovaujama LR finansų ministerijos

4 179 849

2013-12-31 Proc.

Akcinis kapitalas 100

Proc.

4 067 164

SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR ĮMONĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota) Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d.

100

9


Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės, kurias Įmonė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja.

Įmonės

Įmonės buveinės adresas

Valdomų akcijų efektyvioji dalis, 2014-03-31 (proc.)

Įstatinis kapitalas (tūkst. Lt) 2014-03-31

Pagrindinė veikla

„Lietuvos energijos gamyba“, AB

Elektrinės g. 21, Elektrėnai

96,1

Elektros energijos gamyba, tiekimas, 635 084 elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos elektra veikla

AB LESTO

Žvejų g. 14, Vilnius

82,6

603 945

NT Valdos, UAB

Geologų g. 16, Vilnius

88,0

Nekilnojamojo turto disponavimas, 314 001 kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas

UAB Duomenų logistikos A. Juozapavičiaus g. 13, centras Vilnius

Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams

79,6

Informacinių technologijų ir 58 907 telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos

UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“

Motorų g. 2, Vilnius

82,6

Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, 18 904 vartotojų prijungimas prie elektros tinklų

UAB „Kauno energetikos remontas“

Chemijos g. 17, Kaunas

96,1

14 245

UAB LITGAS

Gedimino pr. 33-2, Vilnius

66,7

Suskystintų gamtinių dujų tiekimas 3 000 per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis

Gotlitas UAB

R. Kalantos g. 119, Kaunas

96,1

1 450 Apgyvendinimo paslaugos, prekyba

Energijos tiekimas UAB

Jeruzalės g. 21, Vilnius

96,1

750

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

Jeruzalės g. 21, Vilnius

79,6

Energetikos sektoriaus specialistų 294 profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas

Geton Energy OÜ

Narva mnt 5, 10117 Talinas

96,1

121 Elektros energijos tiekimas

Geton Energy SIA

Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga

96,1

99 Elektros energijos tiekimas

UAB Technologijų ir inovacijų centras

A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius

85,8

Informacinių technologijų ir 10 telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas

UAB „VAE SPB“

Žvejų g. 14, Vilnius

100,0

2014 m. kovo 31 d. Grupėje buvo 4 339 darbuotojai (2013 m. gruodžio 31 d. – 4 378), Įmonėje – 58 darbuotojai (2013 m. gruodžio 31 d. - 53).

10

Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba

Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas

Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla.

Ši finansinė informacija buvo patvirtinta „Lietuvos energija“, UAB vadovybės 2014 m. gegužės 30 d.

SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR ĮMONĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota) Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d.

10


2

Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas

Ši tarpinė finansinė informacija už laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d. yra parengta pagal 34 Tarptautinį apskaitos standartą (toliau - TAS) „Tarpinė finansinė atskaitomybė“. Siekiant geriau suprasti šioje tarpinėje sutrumpintoje finansinėje informacijoje pateiktus duomenis, ši finansinė informacija turi būti skaitoma kartu su 2013 m. gruodžio 31 d. „Lietuvos energija“, UAB konsoliduotomis ir įmonės finansinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje. Apskaitos principai, taikyti rengiant sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją, yra tokie patys, kaip ir taikyti rengiant metines finansines ataskaitas už 2013 metus.

3

Pelno mokestis Tarpinių ataskaitinių laikotarpių pelno mokestis apskaičiuojamas taikant mokesčio tarifą, kuris būtų taikomas apskaičiuojant mokesčius nuo tikėtinos bendros metinio pelno sumos. Nauji standartai, standartų pakeitimai ir aiškinimai Naujų standartų, standartų pakeitimų ir aiškinimų, galiojančių Įmonei ir Grupei nuo 2014 metų ir turinčių reikšmingą įtaką Įmonės ir Grupės finansinei informacijai, nebuvo.

Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai, naudojami rengiant finansines ataskaitas

Vertinimai ir sprendimai nuolat peržiūrimi ir įvertinami remiantis praeities patirtimi bei kitais veiksniais, įskaitant būsimų įvykių tikimybę, kuri laikoma pagrįsta tam tikromis aplinkybėmis. Rengiant finansinę informaciją pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti ES, vadovybei reikia padaryti tam tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie turi įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei neapibrėžtumų atskleidimui. Prielaidų, vertinimų ir sprendimų pasikeitimai galėtų turėti reikšmingos įtakos šiai konsoliduotai finansinei informacijai. Sutrumpintoje tarpinėje finansinėje informacijoje buvo naudoti tokie patys apskaitiniai įvertinimai, kaip ir rengiant metines finansines ataskaitas. Turto perkainojimas ir vertės sumažėjimas Grupė ilgalaikį materialųjį turtą, išskyrus Kauno hidroelektrinės, Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, kombinuoto ciklo bloko bei rezervinės elektrinių turtą, apskaito perkainota verte vadovaujantis 16-uoju Tarptautiniu apskaitos standartu „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“. Daugelio ilgalaikio materialiojo turto vienetų tikroji vertė dėl jo specifiškumo buvo nustatoma taikant nudėvėtosios atstatomosios vertės metodą 2008 m. gruodžio 31 d. Vadovaujantis Tarptautiniais vertinimo standartais, turto vertę nustatant pagal nudėvėtosios atstatomosios vertės

metodą, turi būti atliekamas ir ekonominio turto nuvertėjimo testas. Pagal apskaitos reikalavimus ilgalaikio materialiojo turto vertės turi būti periodiškai peržiūrimos. Ilgalaikio materialiojo turto vertė turi būti sumažinta, jeigu jo apskaitinė vertė finansinės padėties ataskaitoje yra didesnė už jo naudojimo vertę arba tikrąją vertę, atėmus pardavimo išlaidas. Kitaip tariant, finansinės padėties ataskaitoje nurodyta ilgalaikio materialiojo turto vertė turi būti sumažinta iki didesnės vertės – dabartinės būsimos turto naudos, kurią Grupė gautų turtą naudodama, arba įplaukų, kurios būtų gautos turtą pardavus. Ankstesnėje Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo redakcijoje, kuri galiojo 2008 m. gruodžio 31 d., buvo numatyta, kad nustatant viršutines elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų ribas, atsižvelgiama į paslaugos teikėjo licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertę, kuri nustatoma pagal paslaugos teikėjo finansines ataskaitas (reguliuojama turto bazė). Vadovaujantis nuo 2009 m. birželio 1 d. įsigaliojusiu įstatymo pakeitimu, nustatant viršutines perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų ribas reikalaujama atsižvelgti į paslaugos teikėjo licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertę, kurią įvertina ir patvirtina Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau - VKEKK), remdamasi Komisijos parengtais ir Vyriausybės patvirtintais paslaugos teikėjo licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertės nustatymo principais.

SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR ĮMONĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota) Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d.

11


Remiantis 2009 m. rugsėjo 9 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1142 „Dėl elektros energijos paslaugos teikėjo licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertės nustatymo principų“, nustatant viršutines elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų ribas, paslaugos teikėjo licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertė yra lygi ilgalaikio materialiojo turto likutinei (balansinei) vertei 2002 m. gruodžio 31 d., padidintai su VKEKK suderintų ir įgyvendintų investicijų suma ir sumažintai turto nusidėvėjimo suma, apskaičiuota Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nustatyta tvarka. Dėl minėtų priežasčių šioje finansinėje informacijoje pateiktos ilgalaikio materialiojo turto vertės gali reikšmingai skirtis nuo tų, kurios būtų buvę apskaitytos, jei būtų atliktas nepriklausomas turto vertinimas, kaip to reikalauja Tarptautiniai vertinimo ir apskaitos standartai. Tikėtina, kad toks vertinimas neigiamai įtakotų Grupės rezultatus ir akcininkų nuosavybę 2014 m. kovo 31 d. finansinėje informacijoje. Turto perkainojimas 2013 m. gruodžio 31 d. nepriklausomas turto vertinimas Grupėje buvo atliktas „Lietuvos energijos gamyba“, AB (turto, apskaitomo perkainota verte), UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ ir NT Valdos, UAB (pastatų ir statinių). Turto vertinimą atliko nepriklausomos vertinimo bendrovės. Vadovybės sprendimu, nepriklausomi vertintojai neatliko ilgalaikio materialiojo turto tikrųjų verčių nustatymo 2014 m. kovo 31 d. dėl neapibrėžtumų, susijusių su aukščiau paminėtais teisės aktų pasikeitimais. Investicijų į dukterines įmones vertės sumažėjimas Nors Įmonės dukterinių įmonių AB LESTO ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB prekiaujama Vilniaus vertybinių popierių biržoje, Grupės vadovybės vertinimu, ši rinka nėra pakankamai aktyvi, kad skelbiamą biržos akcijų kainą būtų galima laikyti investicijų į dukterines įmones tikrąja verte finansinių ataskaitų sudarymo datą. Dėl 3 pastabos Turto perkainojimo ir vertės sumažėjimo dalyje aprašytų reikšmingų neapibrėžtumų, susijusių su pasikeitusių teisės aktų, reguliuojančių elektros skirstymo ir visuomeninio tiekimo viršutines kainų ribas, įtakos Grupės įmonių ateities pinigų srautams, 2014 m. kovo 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d Įmonė neatliko investicijos į dukterinę įmonę AB LESTO vertės sumažėjimo testo. 2013 m. gruodžio 31 d. Įmonė atliko investicijos į dukterinę įmonę „Lietuvos energijos gamyba“, AB vertės sumažėjimo testą ir nustatė, kad 2013 m. gruodžio 31 d. nėra investicijos į „Lietuvos energijos gamyba“, UAB vertės sumažėjimo. 2014 m. kovo 31 d. Įmonė neatliko investicijos į dukterinę įmonę „Lietuvos energijos gamyba“, UAB vertės sumažėjimo testo.

Prestižo ir nenudėvimojo nematerialiojo turto vertės sumažėjimas Konsoliduotoje Finansinėje informacijoje yra apskaitytas prestižas ir licencijos su neapibrėžtu tarnavimo laiku, kurie susiformavo 2008 metais, kai buvo įgyta AB „VST“. 2014 m. kovo 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. dėl 3 pastabos Turto perkainojimo ir vertės sumažėjimo dalyje aprašytų reikšmingų neapibrėžtumų, susijusių su pasikeitusių teisės aktų, reguliuojančių elektros skirstymo ir tiekimo kainas, įtakos Grupės įmonių ateities pinigų srautams, Grupė neatliko prestižo ir licencijų su neribotu naudingo tarnavimo laiku vertės sumažėjimo testo. Grupės vadovybė mano, jog šio Grupės turto vertė 2014 m. kovo 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. negali būti patikimai nustatyta. Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpiai Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpiai nustatomi atsižvelgiant į panašaus turto naudingo tarnavimo laikotarpius. Nauda iš turto gaunama jį naudojant. Tačiau tokie veiksniai, kaip turto senėjimas technine arba komercine prasme, dažnai sumažina iš turto gaunamą naudą. Likę naudingo tarnavimo laikotarpiai nustatomi atsižvelgiant į dabartinę turto techninę būklę ir laikotarpį, per kurį Grupė tikisi gauti naudos iš turto. Svarbiausi yra šie veiksniai: (a) planuojamas turto naudojimas; (b) planuojamas fizinis nusidėvėjimas, kuris priklauso nuo turto eksploatavimo būdo; ir (c) turto senėjimas techniniu arba komerciniu atžvilgiu dėl pokyčių rinkoje. Sukauptos pajamos Iš gyventojų gautos pajamos pripažįstamos remiantis gautais mokėjimais. Dėl šios priežasties kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Grupės vadovybė apskaičiuoja ir sukaupia uždirbtų, bet dar gyventojų neapmokėtų, pajamų sumą. Sukauptos pardavimo pajamos apskaičiuojamos, kaip paskutinį ataskaitinio laikotarpio mėnesį gautų apmokėjimų už elektros energiją 1/3 dalis. Šis sukaupimas yra nustatytas remiantis istorine patirtimi bei vidutiniu vartotojų atsiskaitymo už elektros energiją periodu. Vadovybė apskaičiavo, kad daugelis gyventojų suvartotą elektros kiekį deklaruoja ir už jį sumoka 20 mėnesio dieną arba panašiu metu, tačiau elektros energija tiekiama visą mėnesį (30 arba 31 dieną). Todėl per likusias 10 dienų suvartotas elektros energijos kiekis proporcingai apskaičiuojamas atsižvelgiant į visą per mėnesį į elektros energijos tiekimo tinklą patiektą elektros energiją (faktiškai žinomas kintamasis) bei per visą gruodžio mėnesį gyventojų deklaruotą elektros energijos kiekį ir dauginant skirtumą iš vidutinio 1 kWh tarifo. Vartotojų prijungimo mokesčių apskaita Iki 2009 m. liepos 1 d. Grupė atidėdavo pajamas, gautas už vartotojų prijungimą prie elektros tinklo. Šios būsimų-

SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR ĮMONĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota) Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d.

12


jų laikotarpių pajamos yra pripažįstamos pajamomis per 31 metų laikotarpį, t.y. elektros įrangos, Grupės pastatytos prijungiant vartotoją, vidutinį naudingo tarnavimo laiką. Grupės vadovybė mano, kad paslaugų vartotojams teikimas yra neriboto laiko, dėl to elektros įrangos, pastatytos Grupės prijungiant vartotoją, vidutinis naudingo tarnavimo laikas buvo naudojamas kaip geriausias galimas įvertinimas laikotarpio, per kurį vartotojų sumokėti prijungimo mokesčiai yra pripažįstami pajamomis. Nuo 2009 m. liepos 1 d., remiantis TFAAK 18 išaiškinimu, kadangi prie elektros tinklų prijungiami nauji vartotojai ateityje papildomos naudos iš prijungimo, lyginant su visais kitais vartotojais, negauna, prijungimo paslaugos teikimas yra baigtas ir prijungimo pajamos pripažįstamos prijungus vartotoją. Gautinų sumų vertės sumažėjimas Gautinų sumų vertės sumažėjimo nuostoliai yra nustatyti remiantis vadovybės atliktais jų atgautinumo tikimybės ir terminų įvertinimais, susijusiais su sumomis, kurios nebus atgautos pagal pradžioje numatytus terminus. Šiam įvertinimui atlikti reikia priimti svarbius sprendimus. Šie sprendimai remiasi reikšmingų skolininko finansinių sunkumų požymiais, tikimybe, kad skolininkas bankrutuos arba bus įvykdyta finansinė reorganizacija, taip pat mokėjimų nevykdymu ar uždelsimu. Dabartiniai vadovybės įvertinimai galėtų labai pasikeisti dėl pasikeitusios padėties rinkoje ar visoje šalies ekonomikoje. Atgautinumo rodiklis taip pat labai priklauso nuo sėkmės rodiklio bei veiksmų, kurių buvo imtasi, siekiant atgauti labai uždelstas gautinas sumas. Gautinos sumos, siekiant nustatyti jų vertę ir jų sumažėjimą, vertinamos individualiai arba bendrai panašių gautinų sumų grupėje. Atliekant individualų gautinų sumų vertinimą, atsižvelgiama į turimus ar prieinamus duomenis išorės informacijos šaltiniuose apie rinkos tendencijas bei prognozes, galimas gautinos sumos užtikrinimo priemones ir įvykius, patvirtinančius, kad gautinos sumos vertė sumažėjo, pvz., sutarties sąlygų vykdymą, skolininko veiklos faktinius duomenis ir pan. Atliekant gautinų sumų vertės sumažėjimą bendrai, atsižvelgiama į istorinius statistinius duomenis, kasmet patikrinama, ar bendram vertinimui taikomos atidėjimo normos atitinka istorinius gautinų sumų vertės sumažėjimo duomenis ir patvirtinamos bendrai vertinamų gautinų sumų atidėjimo normos kitiems metams. Mokesčių patikrinimai Mokesčių inspekcija gali bet kuriuo metu per 5 iš eilės einančius metus po ataskaitinių mokestinių metų patikrinti buhalterijos knygas ir apskaitos įrašus bei apskaičiuoti papildomus mokesčius ir baudas. Grupės vadovybei nežino-

mos jokios aplinkybės, dėl kurių galėtų iškilti potencialus reikšmingas įsipareigojimas šiuo atžvilgiu. Licencijų amortizacijos normatyvai Skirstymo sistemos operatoriaus licencijai ir visuomeninio tiekimo licencijai, įgytoms per verslo jungimą 2008 metais, taikomi neapibrėžti naudingo tarnavimo laikotarpiai, kadangi šias licencijas galima lengvai, be reikšmingų išlaidų atnaujinti. Finansinis turtas laikomas iki išpirkimo Grupė vadovaujasi 39-ojo TAS reikalavimais, pagal kuriuos neišvestinis finansinis turtas su fiksuotais ar galimais nustatyti mokėjimais ir fiksuotu terminu klasifikuojamas kaip laikomas iki išpirkimo. Šiam klasifikavimui Grupė įvertina savo ketinimus ir galimybes laikyti tokias investicijas iki išpirkimo termino. Jeigu ji negalėtų laikyti šių investicijų iki išpirkimo termino dėl kitų nei specifinių aplinkybių, pavyzdžiui, parduotų nedidelį vertybinių popierių kiekį arti išpirkimo termino, jai reiktų perklasifikuoti visą šią grupę kaip galimo pardavimo finansinį turtą ir vertinti investicijas tikrąja verte, o ne amortizuota savikaina. Jeigu visos iki išpirkimo laikomos investicijos būtų perkeltos į kitą turto kategoriją, apskaitinė vertė reikšmingai nepasikeistų. Atidėjiniai taršos leidimų panaudojimui Grupė vertina atidėjinius aplinkos taršos leidimams atsižvelgdama į faktiškai per ataskaitinį laikotarpį išmestą taršą bei padaugindama šį kiekį iš vieno taršos leidimo rinkos kainos. Faktinis išmestas taršos kiekis yra patvirtinamas atsakingos reguliuojančios valstybės per keturis mėnesius po metų pabaigos. Remdamasi savo patirtimi, Grupės vadovybė nesitiki reikšmingų skirtumų tarp įvertinto atidėjinio 2013 m. gruodžio 31 d. bei taršos kiekių, kurie bus patvirtinti 2014 metais. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų sukaupimas Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) lėšų kintama dalis yra apskaičiuojama remiantis per ataskaitinį laikotarpį patirtomis kintamomis sąnaudomis. Gamintojai, užtikrinantys elektros energijos tiekimo saugumą ir energetikos sistemos rezervus, pateikia Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai VIAP lėšų skaičiavimus, detalizuojant kintamas elektros energijos gamybos sąnaudas – gamtinių dujų ir mazuto, aplinkos taršos leidimų sąnaudas, išlaidas reagentams nusierinimui. VIAP lėšų kintama dalis ateinantiems kalendoriniams metams yra apskaičiuojama remiantis planuojamomis kintamomis sąnaudomis patvirtintos remtinos elektros energijos kvotai pagaminti.

SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR ĮMONĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota) Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d.

13


4

Ilgalaikis nematerialusis turtas Grupė

Likutinė vertė 2013 m. sausio 1 d. Įsigijimai

Patentai ir licencijos

Programinė įranga

Aplinkos taršos leidimai

Kitas nematerialusis turtas

Prestižas

118 873

6 587

55 413

2 677

178 103

361 653

16

726

1 221

333

-

2 296

Iš viso

Perklasifikuota į / iš IMT

-

-

-

(30)

-

(30)

Pardavimai

-

-

(4 041)

-

-

(4 041)

Aplinkos taršos leidimų perkainojimas

-

-

(13 923)

-

-

(13 923)

(160)

(1 136)

-

(13)

-

(1 309)

Likutinė vertė 2013 m. kovo 31 d.

Amortizacija

118 729

6 177

38 670

2 967

178 103

344 646

Likutinė vertė 2014 m. sausio 1 d.

118 781

6 205

28 704

4 224

178 103

336 017

70

61

-

97

-

228

Perklasifikuota į / iš IMT

-

621

-

(621)

-

-

Gauta dotacija

-

-

1 358

-

-

1 358

Įsigijimai

Aplinkos taršos leidimų perkainojimas Amortizacija Likutinė vertė 2014 m. kovo 31 d.

-

-

(2 052)

-

-

(2 052)

(163)

(868)

-

(13)

-

(1 044)

118 688

6 019

28 010

3 687

178 103

334 507

SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR ĮMONĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota) Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d.

14


5

Ilgalaikis materialusis turtas Grupė

Žemė

Pastatai

Statiniai ir mašinos

Likutinė vertė 2013 m. sausio 1 d.

Elektrinių turtas

Transporto priemonės

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Nebaigta statyba

Iš viso

6 190

383 536

4 228 702

2 664 957

50 268

102 222

Įsigijimai

-

7

378

385

248

1 501

73 361 7 509 236 39 547

42 066

Perkainojimas

-

(77)

-

-

-

-

-

(77)

Pardavimai

-

-

(91)

(135)

(14)

(1)

-

(241)

Nurašymai

-

(10)

(3 274)

-

-

(1)

(4)

(3 289)

Vertės sumažėjimas

-

-

(25)

-

-

-

-

(25)

Vertės sumažėjimo atstatymas

-

-

20

-

-

-

25

45

Perklasifikavimai tarp grupių

-

1 173

52 405

99

-

763

(54 440)

-

Perklasifikavimas į turtą, nematerialųjį turtą

-

-

-

-

-

-

30

30

Perklasifikavimas į investicinį turtą

-

(1 229)

(6)

-

-

-

-

(1 235)

Perklasifikavimas į (iš) atsargas (ų)

-

-

(3)

-

-

(25)

-

(28)

-

(136 586)

-

(4 946)

(92 716)

(31 045)

(1 856)

(6 023)

Likutinė vertė 2013 m. kovo 31 d.

Nusidėvėjimas

6 190

378 454

4 185 390

2 634 261

48 646

98 436

58 519 7 409 896

Likutinė vertė 2014 m. sausio 1 d.

6 943

361 555

4 164 382

2 567 102

54 059

90 780

73 829 7 318 650

-

89

416

172

-

331

Įsigijimai

46 889

47 897

Pardavimai

-

(9)

(82)

-

(203)

(8)

-

(302)

Nurašymai

-

(9)

(3 044)

(2)

-

(10)

(6)

(3 071)

Perklasifikavimai tarp grupių

-

1 207

46 110

184

-

528

(48 029)

-

Perklasifikavimas į turtą, nematerialųjį turtą

-

(68)

(42)

-

-

-

-

(110)

Perklasifikavimas į investicinį turtą

-

(1 586)

-

-

-

-

-

(1 586)

Perklasifikavimas į (iš) atsargas (ų)

-

-

-

12

-

-

-

12

-

(117 556)

Nusidėvėjimas Likutinė vertė 2014 m. kovo 31 d.

Įmonė

-

(4 917)

(76 524)

(28 712)

(1 852)

(5 551)

6 943

356 262

4 131 216

2 538 756

52 004

86 070

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Nebaigta statyba

72 683 7 243 934

Iš viso

Likutinė vertė 2013 m. sausio 1 d.

48

24 334

24 382

Nusidėvėjimas

(4)

-

(4)

Likutinė vertė 2013 m. kovo 31 d.

44

24 334

24 378

Likutinė vertė 2014 m. sausio 1 d.

33

-

33

Nusidėvėjimas

(4)

-

(4)

Likutinė vertė 2014 m. kovo 31 d.

29

-

29

SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR ĮMONĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota) Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d.

15


6

Investicijos

2014 m. kovo 31 d. Įmonė turėjo akcijų šiose Grupės įmonėse: Grupės įmonė

Įsigijimo vertė

Įnašas nuostoliams padengti

Apskaitinė vertė

Dalies procentas

Dukterinės įmonės: „Lietuvos energijos gamyba“, AB

1 017 998

-

1 017 998

AB LESTO

1 742 737

-

1 742 737

82,63

60 931

-

60 931

79,64

2 000

-

2 000

66,67

5

-

5

50,00

10

15

25

100,00

2 823 681

15

2 823 696

UAB Duomenų logistikos centras UAB LITGAS UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB „VAE SPB“

96,13

Investicijos: NT Valdos, UAB

100

-

100

0,03

100

-

100

2 823 781

15

2 823 796

2013 m. gruodžio 31 d. Įmonė turėjo akcijų šiose Grupės įmonėse: Grupės įmonė

Įsigijimo vertė

Įnašas nuostoliams padengti

Apskaitinė vertė

Dalies procentas

Dukterinės įmonės: „Lietuvos energijos gamyba“, AB

1 017 998

-

1 017 998

96,13

AB LESTO

1 742 737

-

1 742 737

82,63

2 000

-

2 000

66,67

5

-

5

50,00

10

5

15

100,00

2 762 750

5

2 762 755

500

-

500

0,65 0,03

UAB LITGAS UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB „VAE SPB“ Investicijos: UAB Duomenų logistikos centras NT Valdos, UAB

100

-

100

600

-

600

2 763 350

5

2 763 355

SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR ĮMONĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota) Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d.

16


7

Investicijos ir kitas finansinis turtas

Ilgalaikes investicijas ir kitą finansinį turtą sudaro: Grupė 2014-03-31

Įmonė 2013-12-31

2014-03-31

2013-12-31

Iki išpirkimo termino laikomas finansinis turtas: LR Vyriausybės obligacijos

56 444

57 302

56 444

57 302

Kitas finansinis turtas

112 686

-

112 686

-

Apskaitinė vertė

169 130

57 302

169 130

57 302

Trumpalaikes investicijas ir terminuotus indėlius sudaro: Grupė 2014-03-31

Įmonė 2013-12-31

2014-03-31

2013-12-31

Iki išpirkimo termino laikomas finansinis turtas: LR Vyriausybės obligacijos

40 131

40 131

40 131

40 131

60 717

81 433

60 717

81 433

685

821

685

821

101 533

122 385

101 533

122 385

Paskolos ir gautinos sumos: Bankų obligacijos Gautinos palūkanos Apskaitinė vertė

8

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ir banko sąskaitos perviršis pinigų srautų ataskaitoje apima: Grupė 2014-03-31 Pinigai ir pinigų ekvivalentai Banko sąskaitos perviršis Apskaitinė vertė

9

Įmonė 2013-12-31

2014-03-31

2013-12-31

651 279

558 396

326 595

309 974

(6 388)

(70 708)

-

-

644 891

487 688

326 595

309 974

Nuosavas kapitalas

2013 m. vasario 13 d. Įmonės akcijos perduotos Lietuvos Respublikos finansų ministerijai. 2014 m. kovo 31 d. Įmonės akcinis kapitalas buvo lygus 4 179 849 289 Lt (2013 m. gruodžio 31 d. - 4 067 163 632 Lt).

Įstatinis kapitalas 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. kovo 31 d. buvo padalintas į 1 lito nominaliosios vertės paprastąsias vardines akcijas. Visos akcijos pilnai apmokėtos.

SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR ĮMONĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota) Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d.

17


10

Atidėjiniai Grupė 2014-03-31

Ilgalaikiai

Įmonė 2013-12-31

2014-03-31

2013-12-31

4 583

4 588

-

Trumpalaikiai

11 490

12 437

-

-

Apskaitinė vertė

16 073

17 025

-

-

Grupė 2013 m. sausio 1 d. Padidėjimas per laikotarpį

Aplinkos taršos limitų įsipareigojimai

Atidėjiniai išmokoms darbuotojams

-

Kiti atidėjiniai

Iš viso

13 895

3 227

305

17 427

1 419

3 318

-

4 737

-

(6)

-

(6)

Panaudota per laikotarpį Sumažėjimas dėl prielaidų pasikeitimo

(3 441)

-

-

(3 441)

2013 m. kovo 31 d.

11 873

6 539

305

18 717

2014 m. sausio 1 d.

9 745

6 894

386

17 025

370

-

-

370

-

(660)

(106)

(766)

Padidėjimas per laikotarpį Panaudota per laikotarpį Sumažėjimas dėl prielaidų pasikeitimo 2014 m. kovo 31 d.

11

(556)

-

-

(556)

9 559

6 234

280

16 073

Paskolos Grupė 2014-03-31

Įmonė 2013-12-31

2014-03-31

2013-12-31

Ilgalaikės Banko paskolos

1 069 565

805 826

-

-

113 052

302 656

-

-

Banko sąskaitos perviršis

6 388

70 708

Mokėtinos palūkanos

3 568

854

-

-

1 192 573

1 180 044

-

-

Trumpalaikės Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis

Iš viso paskolų

Ilgalaikių paskolų grąžinimo terminai Grupė 2014-03-31

Įmonė 2013-12-31

2014-03-31

2013-12-31

Tarp 1 ir 2 metų

312 064

113 352

-

-

Nuo 2 iki 5 metų

634 927

590 329

-

-

Po 5 metų Iš viso

122 574

102 145

-

-

1 069 565

805 826

-

-

Paskolų sutartyse numatytos finansinės ir nefinansinės sąlygos, kurių atskiros Grupės įmonės įsipareigojusios laikytis. Vadovybės manymu, 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. kovo 31 d. Grupė šiuos įsipareigojimus vykdo.

SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR ĮMONĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota) Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d.

18


12

Kitos sąnaudos Grupė 2014-03-31

Įmonė

2013-03-31

2014-03-31

2013-03-31

Komunalinės paslaugos

2 283

2 607

86

49

Telekomunikacijų ir IT paslaugos

2 761

3 127

193

126

Komandiruotės

274

312

25

62

Konsultacinės paslaugos

713

870

126

12

Personalo vystymas

339

388

33

31

Mažaverčių atsargų sąnaudos

513

543

-

-

Viešieji ryšiai ir marketingas

330

416

28

22

Nuoma

2 243

2 034

141

115

Transportas

3 725

3 400

118

134

Klientų aptarnavimas

2 064

2 226

-

-

Mokesčiai

4 245

5 060

23

26

Subranga ir medžiagos rangos darbams

5 249

4 536

-

-

Gautinų sumų vertės sumažėjimas

(820)

1 042

-

-

Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas

3 063

3 289

-

-

Aplinkos taršos leidimų perkainojimo ir atidėjinių sąnaudos

2 881

16 429

-

-

IMT vertės sumažėjimas

6

1 359

-

218

461

-

-

2 124

1 190

112

69

32 211

49 289

885

646

Atsargų vertės sumažėjimas Kitos sąnaudos

13

Finansinės veiklos pajamos Grupė 2014-03-31

Palūkanų pajamos

2013-03-31

2014-03-31

2013-03-31

3 193

3 795

3 139

3 665

2

-

-

-

Teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka Kitos finansinės veiklos pajamos

14

Įmonė

36

1 169

-

-

3 231

4 964

3 139

3 665

Finansinės veiklos sąnaudos Grupė 2014-03-31

Palūkanų sąnaudos Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka Kitos finansinės veiklos sąnaudos

Įmonė

2013-03-31

2014-03-31

2013-03-31

7 176

7 345

2

-

4

6

-

-

11

(1 823)

6

-

7 191

5 528

8

-

SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR ĮMONĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota) Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d.

19


15

Pelno mokesčio sąnaudos

Pelno mokesčio sąnaudos už laikotarpį apima ataskaitinio laikotarpio pelno mokestį ir atidėtąjį pelno mokestį.

16

2014 metų pelnas (kaip ir 2013 metų) apmokestinamas 15 proc. pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus.

Dividendai

Įmonė 2013 metais ir 2014 metų pirmą ketvirtį dividendų nemokėjo.

2013 m. balandžio 30 d. „Lietuvos energijos gamyba“ AB visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė 25 403 tūkst. Lt dividendams išmokėti. Įmonė gavo 24 421 tūkst. Lt dividendų.

2013 m. balandžio 30 d. AB LESTO visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė 102 670 tūkst. Lt dividendams išmokėti. Įmonė gavo 84 834 tūkst. Lt dividendų.

17

Sandoriai su susijusiomis šalimis

2013 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. kovo 31 d. patronuojanti šalis buvo Lietuvos Respublika, atstovaujama LR finansų ministerijos. Susijusių šalių atskleidimo tikslams Lietuvos Respublika neapima centrinių ir vietinių valdžios institucijų. Atskleidimas apima sandorius ir liku-

čius su patronuojančia įmone, dukterinėmis, asocijuotomis įmonėmis bei vadovybe. Su susijusiomis šalimis buvo įvykdyti tokie sandoriai:

Prekių ir paslaugų pardavimas Grupė 2014-03-31

Įmonė 2013-03-31

2014-03-31

2013-03-31

AB LESTO

-

-

2

UAB Technologijų ir inovacijų centras

-

-

8

-

2 390

2 748

2 390

2 748

UAB „EPSO-G“ Grupės asocijuotos ir bendro valdymo įmonės

36

151

-

-

-

2 541

2 748

2 400

2 784

Prekių ir paslaugų pirkimas Grupė 2014-03-31

Įmonė 2013-03-31

2014-03-31

2013-03-31

AB LESTO

-

-

1

1

„Lietuvos energijos gamyba“, AB

-

-

1

-

NT Valdos, UAB

-

-

318

237

UAB Technologijų ir inovacijų centras

-

-

196

134

Grupės asocijuotos ir bendro valdymo įmonės

-

500

-

-

-

500

516

372

SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR ĮMONĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota) Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d.

20


Gautinos sumos iš susijusių šalių Grupė 2014-03-31 AB LESTO

Įmonė 2013-12-31

-

UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB „EPSO-G“

2014-03-31 -

2013-12-31 2

2

-

-

3 003

-

729 859

727 469

729 859

727 469

64

77

-

-

729 923

727 546

732 864

727 471

Grupės asocijuotos ir bendro valdymo įmonės

Mokėtinos sumos susijusioms šalims Grupė 2014-03-31

Įmonė 2013-12-31

2014-03-31

2013-12-31

AB LESTO

-

-

19 082

„Lietuvos energijos gamyba“, AB

-

-

41 352

-

NT Valdos, UAB

-

-

158

194

UAB Technologijų ir inovacijų centras

-

-

-

68

124

-

-

60 660

318

Išmokos vadovybei: Grupė 2014-03-31 Atlyginimai ir kitos trumpalaikės išmokos vadovams

Įmonė 2013-03-31

2014-03-31

2013-03-31

2 122

2 113

508

201

231

1

87

-

58

53

10

4

Iš jų: Išeitinės kompensacijos ir atlygis valdybos nariams Vadovų skaičius

Vadovybe yra laikomi administracijos vadovai bei jų pavaduotojai.

18

Įvykiai po balanso datos

AB LESTO ir “Lietuvos energijos gamyba“, AB paskirti dividendai už 2013 m. 2014 m. balandžio 4 d. AB LESTO visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė 114 749 tūkst. Lt dividendams išmokėti. Įmonė gavo 94 815 tūkst. Lt dividendų. 2014 m. balandžio 4 d. „Lietuvos energijos gamyba“ AB visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė 150 000 tūkst. Lt dividendams išmokėti. Įmonė gavo 144 197 tūkst. Lt dividendų.

AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ akcijų įsigijimas 2014 m. gegužės 21 d. „Lietuvos energija“, UAB pasirašė sutartis su Vokietijos koncernu „E.ON Ruhrgas International“, pagal kurias perėmė 38,9 proc. gamtinių dujų tiekimo ir skirstymo bendrovės „Lietuvos dujos“ ir 11,76 proc. elektros skirstomojo tinklo operatoriaus LESTO akcijų. Bendra akcijų paketo kaina sudaro 97,57 mln. eurų (336,9 mln. litų).

SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR ĮMONĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota) Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d.

21


Sutrumpinta konsoliduota ir įmonės tarpinė finansinė informacija  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you