Page 1

2015

„LIETUVOS ENERGIJA“, UAB KONSOLIDUOTOS IR ĮMONĖS FINANSINĖS ATASKAITOS 2015 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSIO TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota)

Energetikos įmonių grupė

www.le.lt


SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITOS

Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip Pastabos

Grupė 2015.03.31

Įmonė 2015.03.31

Grupė 2014.12.31

Įmonė 2014.12.31

TURTAS Ilgalaikis turtas: Nematerialusis turtas Materialusis turtas Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą Investicinis turtas Dukterinės įmonės ir kitos investicijos Investicijos į asocijuotas įmones Po vienerių metų gautinos sumos Ilgalaikės investicijos Kitas ilgalaikis turtas Atidėtojo pelno mokesčio turtas Ilgalaikio turto iš viso Trumpalaikis turtas: Atsargos Išankstiniai apmokėjimai Prekybos gautinos sumos Kitos gautinos sumos Kitas trumpalaikis turtas Iš anksto sumokėtas pelno mokestis Trumpalaikės investicijos Pinigai ir pinigų ekvivalentai Ilgalaikis turtas skirtas parduoti Trumpalaikio turto iš viso TURTO IŠ VISO

2 2

3

14 717 1 621 726 660 37 341 130 246 073 4 713 7 257 7 669 1 940 286

8 988 473 238 975 4 713 43 1 232 212

15 334 1 621 089 7 37 394 123 240 812 4 696 7 574 8 203 1 935 232

9 968 386 238 975 4 696 32 1 212 098

35 887 10 836 114 407 20 810 421 6 103 204 493 392 957 509 393 466 2 333 752

29 3 686 30 400 34 115 77 34 192 1 266 404

53 013 9 338 130 534 21 557 645 7 247 15 211 019 433 368 576 433 944 2 369 176

3 2 102 15 31 347 33 467 77 33 544 1 245 642

1 212 156 90 153 (10 716) 1 291 593 50 476 1 342 069

1 212 156 88 33 887 1 246 131 1 246 131

1 210 568 92 039 (42 547) 1 260 060 48 830 1 308 890

1 210 568 74 34 322 1 244 964 1 244 964

236 074 39 302 213 22 650 7 612 53 726 18 130 640 444

9 897 9 897

250 015 42 304 449 21 436 8 543 53 973 17 550 656 008

23 23

129 727 46 256 16 72 105 35 471 13 317 6 301 48 046 351 239 991 683 2 333 752

197 159 10 020 10 376 20 273 1 266 404

128 076 13 456 18 142 405 40 030 12 032 5 884 62 377 404 278 1 060 286 2 369 176

188 159 308 655 678 1 245 642

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Kapitalas ir rezervai: Įstatinis kapitalas Rezervai Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) Nuosavo kapitalo, priskirtino Įmonės akcininkams, iš viso Nekontroliuojanti dalis Nuosavo kapitalo iš viso Ilgalaikiai įsipareigojimai: Ilgalaikės paskolos Išperkamosios nuomos įsipareigojimai Dotacijos ir subsidijos Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas Atidėjiniai Ateinančių laikotarpių pajamos Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso Trumpalaikiai įsipareigojimai: Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis Trumpalaikės paskolos Išperkamosios nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis Prekybos mokėtinos sumos Gauti išankstiniai apmokėjimai Pelno mokesčio įsipareigojimai Atidėjiniai Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso Įsipareigojimų iš viso NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

3


SUTRUMPINTOS TARPINĖS BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip Pastabos Pajamos Pardavimo pajamos Kitos veiklos pajamos Veiklos sąnaudos Elektros, dujų ir susijusių paslaugų pirkimai Dujų ir mazuto sunaudojamų gamybai pirkimai Nusidėvėjimas ir amortizacija Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos Remontų ir priežiūros sąnaudos Kitos sąnaudos Veiklos sąnaudų iš viso VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)

Kitos finansinės veiklos pajamos Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ Ataskaitinių metų pelno mokesčio (sąnaudos) nauda Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai) Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai), iš viso BENDROSIOS PAJAMOS IŠ VISO GRYNASIS PELNAS PRISKIRTINAS: Įmonės akcininkams Nekontroliuojančiai daliai BENDROSIOS PAJAMOS PRISKIRTINOS: Įmonės akcininkams Nekontroliuojančiai daliai

4

Grupė 2015.01.0103.31

Įmonė 2015.01.0103.31

Grupė 2014.01.0103.31

Įmonė 2014.01.0103.31

311 114 10 650 321 764

363 363

200 600 8 337 208 937

1 1

(224 587) (704) (19 044) (23 622) (5 369) (9 267) (282 593)

(1) (634) (322) (957)

(117 874) (4 804) (31 419) (16 925) (4 829) (9 330) (185 181)

(1) (608) (258) (867)

39 171

(594)

23 756

(866)

1 800 (3 368) (1 568)

1 732 (1 588) 144

936 (2 083) (1 147)

909 (2) 907

37 603

(450)

22 609

41

(4 813) (1 815) (6 628)

14 14

852 (4 274) (3 422)

1 1

30 975

(436)

19 186

42

(14)

(14)

-

-

(14) 30 961

(14) (450)

19 186

42

29 250 1 725 30 975

(436) (436)

16 847 2 339 19 186

42 42

29 236 1 725 30 961

(450) (450)

16 847 2 339 19 186

42 42

4


SUTRUMPINTOS TARPINĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS

Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Grupė

Pastabos

Nuosavas kapitalas, priskirtinas Įmonės akcininkams NepaskirsPerkainojimo tytasis Kiti rezervai Tarpinė suma rezervas pelnas (nuostoliai)

Privalomasis rezervas

Įstatinis kapitalas

Likutis 2014 m. sausio 1 d. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną (perkeltas nusidėvėjimas atėmus atidėtąjį pelno mokestį) Akcinio kapitalo didinimas Nekontroliuojančios dalies pasikeitimai dėl Grupės struktūros pertvarkymo Likutis 2014 m. kovo 31 d.

1 177 932 -

22 322 -

210 721 (5 282)

32 636

-

-

-

-

-

1 210 568

22 322

205 439

Likutis 2015 m. sausio 1 d. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną (perkeltas nusidėvėjimas atėmus atidėtąjį pelno mokestį) Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką Akcijų įsigijimas iš nekontroliuojančios dalies Įstatinio kapitalo konvertavimo rezultatas Likutis 2015 m. kovo 31 d.

1 210 568 -

24 362 -

1 588 1 212 156

Įmonė

Likutis 2014 m. sausio 1 d. Akcinio kapitalo didinimas Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas Likutis 2014 m. kovo 31 d. Likutis 2015 m. sausio 1 d. Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką Įstatinio kapitalo konvertavimo rezultatas Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas Likutis 2015 m. kovo 31 d.

Pastabos

Įstatinis kapitalas

188 678 -

Nekontroliuojanti dalis

Nuosavo kapitalo iš viso

202 510 2 339 -

1 810 909 19 186 -

8 746 16 847 5 282

1 608 399 16 847 -

-

-

32 636

-

32 636

(2)

(268)

(270)

270

-

188 676

30 607

1 657 612

205 119

1 862 731

67 630 (1 872)

47 -

(42 547) 29 250 1 872

1 260 060 29 250 -

48 830 1 725 -

1 308 890 30 975 -

-

14

-

-

(14)

-

(14)

24 362

65 744

47

709 (10 716)

709 1 588 1 291 593

(79) 50 476

630 1 588 1 342 069

Nekontroliuojanti dalis

Nuosavo kapitalo iš viso

Nuosavas kapitalas, priskirtinas Įmonės akcininkams NepaskirsPerkainojimo tytasis Kiti rezervai Tarpinė suma rezervas pelnas (nuostoliai)

Privalomasis rezervas

1 177 932 32 636 1 210 568

-

-

-

(25 214) 42 (25 172)

1 152 718 32 636 42 1 185 396

-

1 152 718 32 636 42 1 185 396

1 210 568 -

-

-

74 14

34 323 -

1 244 965 14

-

1 244 965 14

1 588 1 212 156

-

-

88

(436) 33 887

1 588 (436) 1 246 131

-

1 588 (436) 1 246 131

5


SUTRUMPINTOS TARPINĖS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS

Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip Grupė 2015.01.0103.31 Grynasis pelnas Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas ir kiti koregavimai Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos Pelno mokesčio sąnaudos (nauda) Dotacijų (nusidėvėjimas) Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo/nurašymo Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas: - Palūkanų (pajamos) - Palūkanų sąnaudos - Kitos finansinės veiklos sąnaudos (pajamos) Apyvartinio kapitalo pasikeitimas Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas Atsargų ir išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas Mokėtinų sumų, ateinančių laikotarpių pajamų ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) (Sumokėtas) pelno mokestis Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai Investicinės veiklos pinigų srautai Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas) Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas (Suteiktos) paskolos, susigrąžintos paskolos Terminuotų indėlių pasikeitimas Dukterinių (asocijuotų) įmonių įsigijimas Nekontroliuojančios dalies pasikeitimas dėl grupės struktūros pokyčių Obligacijų išpirkimas Gautos dotacijos Gautos palūkanos Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai

Įmonė 2015.01.0103.31

Grupė 2014.01.0103.31

Įmonė 2014.01.0103.31

30 975

(436)

19 186

42

21 857 6 628 (2 996) 613

1 -

34 349 3 422 (2 642) 655

1 (1) -

(1 800) 1 780 1 588

(1 713) 1 569

(925) 2 078 (7)

(909) 1 2

11 941

152

3 718

(74)

15 469

(26)

(3 060)

(24)

226 (227 )

(5 007) (1 811) 49 956

103 ( 859)

(67 316) (2 792) 15 947

(42 853) -

(730)

(31 417) 322 5 288 -

(869) 288 (3)

616 587 23 (41 627)

10 (720)

6 000 294 (24 508)

6 000 256 5 672

Finansinės veiklos pinigų srautai Gautos paskolos Sugrąžintos paskolos Išperkamosios nuomos (mokėjimai) (Sumokėtos) palūkanos (Išmokėti) dividendai Kiti finansinės veiklos pinigų srautai Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai

(12 290) (5) (1 351) (13 646)

-

27 066 (5 595) (1) (1 365) (13) (11) 20 081

-

Pinigų ir pinigų ekvivalentų (įskaitant sąskaitos perviršį) padidėjimas (sumažėjimas)

(39 326)

(947)

45 529

4 813

197 988

31 347

141 244

89 775

158 662

30 400

186 773

94 588

Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) laikotarpio pradžioje Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) laikotarpio pabaigoje

6


SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS PASTABOS

Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

1

Apskaitos principai

„Lietuvos energija“, UAB ( toliau-Įmonė) ir konsoliduota Įmonės bei jos dukterinių įmonių (toliau- Grupė) sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. kovo 31 d. yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei (Tarptautinis apskaitos standartas (TAS) Nr. 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė“). Ši neaudituota finansinė informacija turi būti skaitoma kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d., kurios buvo parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje. Finansiniai Įmonės ir kitų Grupės įmonių metai sutampa su kalendoriniais metais. Apskaitos principai, taikyti rengiant sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją, yra tokie patys, kaip ir taikyti rengiant metines finansines ataskaitas už 2014 metus. Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis apskaičiuotas taikant mokesčio tarifą, kuris būtų taikomas apskaičiuojant mokesčius nuo tikėtinos bendros metinio pelno sumos.

2

Ilgalaikis nematerialusis turtas ir materialusis turtas

Judėjimas Grupės ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto sąskaitoje pateikiamas žemiau: Grupė 2015 m. kovo 31 d. pasibaigęs laikotarpis Likutinė vertė laikotarpio pradžioje Įsigijimai Perkainojimas Pardavimai Aplinkos taršos gauta dotacija Nurašymai Aplinkos taršos leidimų perkainojimo sąnaudos Perklasifikavimas iš materialiojo turto į nematerialųjį turtą Perklasifikavimas į turtą skirtą parduoti Perklasifikavimas iš investicinio turto Perklasifikavimas iš atsargų Nusidėvėjimas /amortizacija Likutinė vertė 2015 m. kovo 31 d.

Nematerialusis turtas

Materialusis turtas

15 334 189 175 (428) 11 (564) 14 717

1 621 089 22 511 (65) (102) (446) (11) (169) 53 159 (21 293) 1 621 726

Judėjimas Įmonės ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto sąskaitoje pateikiamas žemiau: Įmonė 2015 m. kovo 31 d. pasibaigęs laikotarpis Likutinė vertė laikotarpio pradžioje Nusidėvėjimas /amortizacija Likutinė vertė 2015 m. kovo 31 d.

3

Nematerialusis turtas

Materialusis turtas -

9 (1) 8

Investicijos į dukterines įmones

2015 m. kovo 31 d. Įmonė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pagal kurią įsigijo 100 proc., t.y. 15 244 112 UAB „ Kauno energetikos remontas“ paprastųjų vardinių akcijų ir 100 proc., t.y. 750 000 Energijos tiekimas UAB paprastųjų vardinių akcijų. UAB „ Kauno energetikos remontas“ akcijų įsigijimo kaina – 4 778 tūkst. EUR, Energijos tiekimas UAB-6 883 tūkst. EUR . Po šio sandorio Bendrovė įgijo netiesiogiai valdomų dukterinių įmonių Geton Energy SIA ir Geton Energy OU kontrolę. 2015 m. kovo 31 d. Įmonė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su LESTO AB, pagal kurią įsigijo 100 proc., t.y. 18 904 UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ paprastąsias vardines akcijas. Akcijų įsigijimo kaina – 7 695 tūkst. EUR. 2015 m. vasario 19 d. buvo įsteigtos naujos įmonės UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė ir UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, kurių veikla orientuota į Vilniaus ir Kauno šilumos ūkio modernizavimą, įrengiant atliekomis ir biokuru kūrenamų kogeneracinių elektrinių kompleksus. Naujos elektrinės taip pat gamins reikšmingą kiekį elektros energijos konkurencinga kaina, kuri leis užtikrinti palankesnes kainas elektros vartotojams. Bendrovių įstatinis kapitalas yra po 2 900 EUR, akcijų skaičius po 10 000, akcijos nominali vertė 0,29 EUR, pasirašytos akcijos buvo apmokėtos 2015 m. vasario 20 d. 2014 m. spalio 30 d. Įmonė pasirašė akcijų pasirašymo sutartį, pagal kurią įsigijo 18 111 517 UAB „VAE SPB“ akcijų. Įmonė 2015 m. sausio 30 d. sumokėjo likusią kainos dalį 724 tūkst. EUR už akcijų priedus.

7


SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS PASTABOS

Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

3

Investicijos į dukterines įmones (tęsinys)

2015 m. kovo 31 d. Įmonė turėjo akcijų šiose Grupės įmonėse:

Grupės įmonė

Dukterinės įmonės: „Lietuvos energijos gamyba“, AB AB LESTO AB "Lietuvos dujos" UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ UAB Duomenų logistikos centras UAB LITGAS Energijos tiekimas UAB UAB „Kauno energetikos remontas“ UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB „VAE SPB“ UAB Verslo aptarnavimo centras UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ VšĮ Energetikų mokymo centras Lietuvos energijos paramos fondas UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė UAB Kauno kogeneracinė jėgainė

Investicijos: NT Valdos, UAB

Įnašas nuostoliams padengti

Įsigijimo vertė

Vertės sumažėjimas

294 832 538 874 172 047 7 695 7 268 8 689 6 883 4 778 3 218 1 018 295 869 309 3 3 3

(55 781) (2 563) -

4 -

294 832 483 093 172 047 7 695 4 705 8 689 6 883 4 778 3 218 1 022 295 869 309 3 3 3

1 046 784

(58 344)

4

988 444

29 29 1 046 813

(58 344)

4

29 29 988 473

Apskaitinė vertė

Dalies procentas

96,13 94,39 96,64 100,00 79,64 66,67 100,00 100,00 97,80 100,00 97,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,03

2014 m. gruodžio 31 d. Įmonė turėjo akcijų šiose Grupės įmonėse:

Grupės įmonė

Dukterinės įmonės: „Lietuvos energijos gamyba“, AB AB LESTO AB "Lietuvos dujos" UAB Duomenų logistikos centras UAB LITGAS UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB „VAE SPB“ UAB Verslo aptarnavimo centras UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ VšĮ Energetikų mokymo centras Lietuvos energijos paramos fondas

Investicijos: NT Valdos, UAB

Įsigijimo vertė

Vertės sumažėjimas

Įnašas nuostoliams padengti

Apskaitinė vertė

294 832 538 874 172 047 7 268 8 689 3 218 293 295 869 309 3

(55 781) (2 563) -

4 -

294 832 483 093 172 047 4 705 8 689 3 218 297 295 869 309 3

1 026 697

(58 344)

4

968 357

29 29 1 026 726

(58 344)

4

29 29 968 386

Dalies procentas

96,13 94,39 96,64 79,64 66,67 97,80 100,00 97,00 100,00 100,00 100,00

0,03

8


SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS PASTABOS

Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

4

Kitos sąnaudos Grupė 2015.03.31

Mokesčiai Transportas Telekomunikacijų ir IT paslaugos Klientų aptarnavimas Gautinų sumų vertės sumažėjimas (atstatymas) Aplinkos taršos leidimų perkainojimo ir atidėjinių sąnaudos Nuoma Komunalinės paslaugos Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas Konsultacinės paslaugos Mažaverčių atsargų sąnaudos Viešieji ryšiai ir marketingas Komandiruotės Personalo vystymas Atsargų vertės sumažėjimas (atstatymas) Subranga ir medžiagos rangos darbams IMT vertės sumažėjimas ir vertinimo rezultatas Kitos sąnaudos Iš viso

5

Įmonė 2014.03.31

2015.03.31

2014.03.31

1 626 992 907 746 734

1 229 1 079 800 598 (416)

6 24 50 -

7 34 56 -

678

834

-

-

612 517 441 293 205 162 118 110 (596) 1 722 9 267

650 661 887 206 149 96 79 98 63 1 520 2 795 9 330

37 15 74 10 10 22 74 322

41 25 36 8 7 10 34 258

Sandoriai tarp susijusių šalių

2014 m. gruodžio 31 d. ir 2015 m. kovo 31 d. patronuojanti šalis buvo Lietuvos Respublika, atstovaujama LR finansų ministerijos. Susijusių šalių atskleidimo tikslams Lietuvos Respublika neapima centrinių ir vietinių valdžios institucijų. Atskleidimas apima sandorius ir likučius su akcininku, dukterinėmis (Įmonės sandorius) įmonėmis, asocijuotomis įmonėmis, visomis valstybės kontroliuojamomis, ar reikšmingai įtakojamomis įmonėmis (sandoriai su tokiomis įmonėmis atskleidžiami atskirai tik tada, kai jie yra reikšmingi) bei vadovybe. Prekių ir paslaugų pirkimai ir pardavimai: 2015 m. sausio – kovo mėn. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2015 m. kovo 31 d. sudarė:

Susijusios šalys

UAB „EPSO-G“ Litgrid AB BALTPOOL UAB UAB „TETAS“ AB „Amber Grid“ Grupės asocijuotos įmonės Iš viso

Mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos

6 647 14 509 2 184 2 591 25 931

Gautinos sumos ir pajamos, už kurias dar neišrašytos sąskaitos 241 531 3 238 11 287 183 525 172 256 936

Pirkimai

16 500 25 712 2 886 6 588 58 51 744

Pardavimai

1 160 6 365 13 248 480 2 759 6 586 30 598

2014 m. sausio – kovo mėn. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė:

Susijusios šalys

UAB „EPSO-G“ Litgrid AB BALTPOOL UAB UAB „TETAS“ AB „Amber Grid“ Grupės asocijuotos įmonės Iš viso

Mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos

8 976 19 487 3 275 349 494 32 581

Gautinos sumos ir pajamos, už kurias dar neišrašytos sąskaitos 240 372 3 198 9 983 359 297 73 254 282

Pirkimai

692 20 063 36 088 2 130 546 59 519

Pardavimai

8 685 17 465 579 45 44 26 818

9


SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS PASTABOS

Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

5

Sandoriai tarp susijusių šalių (tęsinys)

2015 m. sausio – kovo mėn. Įmonės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2015 m. kovo 31 d. sudarė:

Mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos

Susijusios šalys

AB LESTO „Lietuvos energijos gamyba“ AB Lietuvos dujos, AB UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ UAB LITGAS UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB Duomenų logistikos centras NT Valdos, UAB UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ UAB „Kauno energetikos remontas“ Energijos tiekimas UAB UAB Verslo aptarnavimo centras VŠĮ Energetikų mokymo centras VAE SPB UAB „EPSO-G“ Iš viso

Gautinos sumos ir pajamos, už kurias dar neišrašytos sąskaitos

7 696 11 662 59 36 22 1 19 476

Pirkimai

123 91 70 29 184 4 4 18 6 9 2 3 2 241 531 242 076

Pardavimai

49 69 54 2 174

123 91 70 29 545 4 4 18 6 9 2 3 2 1 160 2 066

2014 m. sausio – kovo mėn. Įmonės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė: Mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos

Susijusios šalys

AB LESTO „Lietuvos energijos gamyba“ AB UAB LITGAS UAB Technologijų ir inovacijų centras NT Valdos, UAB UAB Verslo aptarnavimo centras VŠĮ Energetikų mokymo centras UAB „EPSO-G“ Iš viso

Gautinos sumos ir pajamos, už kurias dar neišrašytos sąskaitos

81 27 22 1 131

204 240 372 240 576

Pirkimai

Pardavimai

5 527 57 92 5 676

2 692 694

Išmokos vadovybei Grupė 2015.01.01-03.31 Išmokos, susijusios su darbo santykiais Iš jų: Išeitinės kompensacijos ir atlygis valdybos nariams Vadovų skaičius

843 59 78

Įmonė 2014.01.01-03.31 129 17 11

Grupė 2014.01.01-03.31 508 87 58

Įmonė 2014.01.01-03.31 147 25 17

Vadovybe yra laikomi administracijos vadovai bei jų pavaduotojai, vyr. finansininkas. Vyr. finansininkas traukiamas iki 2014 m. lapkričio 30 d. Nuo 2014 m. gruodžio 1 d. įmonės apskaitą veda UAB Verslo aptarnavimo centras.

6

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

2015 m. balandžio 27 d. Įmonė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su LESTO AB, pagal kurią įsigijo 57,30 proc., t.y. 1 692 666 NT Valdos, UAB paprastąsias vardines akcijas. Akcijų įsigijimo kaina – 41 176 tūkst. EUR. 2015 m. balandžio 27 d. Įmonė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su „Lietuvos energijos gamyba“ AB, pagal kurią įsigijo 41,73 proc., t.y. 1 232 897 NT Valdos, UAB paprastąsias vardines akcijas. Akcijų įsigijimo kaina – 29 987 tūkst. EUR. 2015 m. balandžio 27 d. Įmonė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su UAB Duomenų logistikos centras, pagal kurią įsigijo 0,59 proc., t.y. 17 384 NT Valdos, UAB paprastąsias vardines akcijas. Akcijų įsigijimo kaina – 424 tūkst. EUR.

10


SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS PASTABOS

Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

6

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui (tęsinys)

2015 m. balandžio 30 d. Įmonė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su Litgrid AB, pagal kurią įsigijo 0,35 proc., t.y. 10 193 NT Valdos, UAB paprastąsias vardines akcijas. Akcijų įsigijimo kaina – 252 tūkst. EUR. Šiais sandoriais Lietuvos Energija UAB įgijo 100% NT Valdos, UAB akcijų kontrolę. 2015 m. gegužės 13 d. UAB „EPSO-G“ įvykdė skolinį įsipareigojimą kredito institucijai ir nuo 2015 m. gegužės 13 d. „Lietuvos energija“ UAB ir UAB “EPSO-G“ paskolų subordinavimo sutartis, UAB“EPSO-G“ atžvilgiu, yra laikoma pasibaigusia.

*********

11

Fa le 2015 i ketv  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you