Page 1

GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2019.gada publiskais pārskats

Skaties plašāk! Gulbenē pieņemts tā – uz pasauli jāskatās plaši. Pat braucot pa šaursliežu dzelzceļu. Daba ir mūsu labākais draugs. Ar īpašu gādību ņemam no tās un neaizmirstam dot tai divkārši atpakaļ. Gulbenes novads ir ne tikai dzelzceļnieku un ekonomiskā vilkmes stāstiem, bet arī mīlestības leģendām apvīts, liekot pamatus stabilām ģimenes vērtībām vairākās paaudzēs. Vietējie zina – ja lietām pievēršas radoši jau no mazotnes, tad pat pati mazākā iecere uzņem izaugsmes kursu. Kad mēs uzņemam ātrumu - mūs ir grūti noķert. Par gulbeniešu sasniegumiem izglītības, kultūras, sporta un uzņēmējdarbības jomā skandē Vidzemē, Latvijā un pasaulē. Mēs esam neapturami, jo mēs vienmēr esam gatavi pielikt soli virzībā uz priekšu! Gulbenes Novads - Atpūtai. Ģimenei. Draugiem. Jaunradei.


Normunds Audzišs Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Gulbenes novads ir dabas veltēm, cilvēciskām vērtībām bagāts. Uzņēmējdarbība kā vietējās ekonomikas lokomotīve turpina uzņemt jaudu izaugsmes virzienā. Pēc komercbanku ekonomistu apskatiem, Gulbenes novads ir starp tiem Latvijas novadiem, kuri pēdējo piecu gadu griezumā ir strauji attīstījušies – kopš 2014. gada daudz straujāk par vidējo audzis eksportējošo uzņēmumu apgrozījums. Līdz ar šiem pozitīvajiem radītājiem, uzlabojas nodarbinātības un labklājības rādītāji novadā - samazinās bezdarba līmenis un uzlabojas iedzīvotāja rocība, attiecīgi arī vietējais patēriņš. Ceļi, kas ikdienā nodrošina pārvietošanās funkciju ir arī uzskatāmi par mūsu vizītkarti. Gulbenes novada pašvaldība ir mērķtiecīgi īstenojusi daudzus nozīmīgus projektus. Ievērojamākie - rotācijas aplis un Brīvības ielas posms tranzītkustības nodrošināšanai. Rotācijas aplis ne tikai uzlabo satiksmes drošību un atvieglo transporta plūsmu, bet arī veido estētisku vidi. Līdzīgi kā intensīvas konkurences apstākļos uzņēmējdarbībā, tā arī Latvijas novadi sacenšas ar piedāvājumu reģionālā, arī nacionālā mērogā. Mums ir svarīgi, lai novada iedzīvotājiem būtu ērti saņemt pašvaldības sniegtos pakalpojumus un viņi tiktu apkalpoti atbilstoši labas pārvaldības principiem. Cilvēks ir mūsu vērtība ne tikai attīstības dokumentu rindās, bet arī ikdienas darbā. Gulbenes novada pašvaldības finanšu un vērtību prioritāte arī 2019.gadā bija kvalitatīvas izglītības nodrošinājums. Pieņemot Latvijas valdības nākotnes redzējumu, Gulbenes novada Izglītības pārvalde, kā nacionāla mēroga flagmanis, iestājās par profesionālās ievirzes kompetencēs orientētu, mūsdienīgu vispārējās izglītības piedāvājumu novada izglītojamajiem. Tā pērn, ciešā sadarbībā ar Gulbenes novada meža un lauksaimniecības nozares jaudīgākiem komersantiem, tika saglabāta novadā vienīgā profesionālās izglītības iestāde. Ar ambiciozu skatījumu nākotnē, piedāvājot profesionālās izglītības un mūžizglītības programmas jaunā kvalitātē, darbu Rankas struktūrvienībā uzsāka Ogres tehnikums. Ar labām domām un kolektīvu darbu 12 mēnešu periodā esam rūpējušies par kultūrvēsturisko vērtību atjaunošanu un kultūras telpas uzplaukumu, azartu un adrenalīna devu sportā, sociāli atbildīgu, ilgtspējīgu un zaļajās vērtībās balstītu dzīves vides kvalitāti novada iedzīvotājiem un viesiem. Publiskais pārskats Jums sniegs plašāku ieskatu par Gulbenes novada pašvaldības notikumiem, attīstību statistiskos faktos un dinamikā - cieša sasaistē ar pašvaldības budžeta iecerēm un izpildi.

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

|2


SATURA IZKLĀSTS

Gulbenes novada pašvaldības raksturojums

4

Gulbenes novada pašvaldības darbības raksturojums

8

Gulbenes novada pašvaldības finanšu resursi un darbības rezultāti

40

Gulbenes novada pašvaldības pasākumi attīstības dokumentu un teritorijas plānojuma īstenošanā

47

Gulbenes novada pašvaldības Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošana

48

Gulbenes novada pašvaldības starptautiskās sadarbības aktivitātes

57

Gulbenes novada pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbībai

60

Gulbenes novada pašvaldības komunikācija ar sabiedrību

63

Gulbenes novada pašvaldības veiktie pasākumi vadības pilnveidošanai

66

Gulbenes novada pašvaldības plānotie pasākumi 2020.gadā

68

Informācija par pašvaldības būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem

69

Aicinām iepazīties ar detalizētu informāciju par notikumiem un aktualitātēm Gulbenes novada pašvaldības darbā :

www.gulbene.lv


TERITORIJAS RAKSTUROJUMS

Gulbenes novads ir 5. lielākā teritoriālā pašvaldība Latvijā

Gulbenes novads ir vienota administratīvi teritoriālā vienība, kas sastāv no Gulbenes pilsētas un 13 pagastiem: Druvienas, Rankas, Lizuma, Tirzas, Jaungulbenes, Līgo, Daukstu, Stradu, Galgauskas, Beļavas, Litenes, Lejasciema un Stāmerinas pagasts.

Gulbenes novada teritorija ir 1871 km2

Gulbene ir administratīvais teritorijas centrs ar 13 lauku teritorijām

Tuvākā starptautiskā lidosta ~ 201 km

Tuvākā ūdens transporta osta ~186 km

Ar Gulbenes novadu robežojas desmit pašvaldības: Alūksnes, Apes, Balvu, Rugāju, Lubānas, Madonas, Cesvaines, Jaunpiebalgas, Raunas un Smiltenes. Perspektīvi transporta koridori ar Baltvijas valstu pilsētām un Krieviju:

Viļņa 351 km | Pleskava 159 km | Tallina 334 km | Maskava 770 km

167 421 5 kilometru kopējais reģionālo ceļu garums

kilometri vietējas nozīmes ceļu garums

nozīmīgi transporta koridori

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

2

Aktīvas dzelzceļa līnijas

| 2019.gads

|4


Tīra un zaļa vide iedzīvotāju dzīves kvalitātei un uzņēmējdarbības īstenošanai

33% Lauksaimniecības zeme

55% Meži

12% Citi

No derīgajiem izrakteņiem novada teritorijā sastopama smilts un grants, māls, saldūdens kaļķiezis, kūdra un sapropelis, savukārt iegūst smilti, granti, mālu un kūdru.

32 upes , kuru garums pārsniedz 10 km, garākās no tām ir: Gauja, Pededze, Tirza, Liede, Krustalīce

56 ezeru kas ir lielāki par 1 ha. Seši no tiem ir publiskie ezeri: Ludza ezers, Sudala ezers, Ušura ezers, Ādmiņu ezers, Lielais Virānes ezers un Kalmodu ezers

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

|5


Gulbenes novadsindustriālā un romantiskā mantojuma centrs

Novada teritorijā atrodas 256 nekustamie kultūras pieminekļi – objekti, kas iekļauti spēkā esošajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Novadā ir 17 muižu apbūves kompleksi, 6 no tiem ir valsts nozīmes, 9 vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi. Astoņos muižu kompleksos ir saglabājušās pilis.

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

|6


Iedzīvotāji 21 158

Vīrieši 48%

Sievietes 52%

-1,07%

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2020. – 21 158 iedzīvotāji (PMLP dati). Iedzīvotāju raksturojums pēc dzimuma: 10910 sievietes, 10 248 vīrieši. Vislielākais iedzīvotāju skaita samazinājums vērojams Rankas un Stāmerienas pagastos. Kopš Gulbenes novada veidošanās sākuma iedzīvotāju skaits novada teritorijā ir samazinājies par 4050 iedzīvotājiem jeb 16 %.

70

(-40)

Laulības

164

(+6)

Dzimušie

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu iedzīvotāju skaits procentuāli pa dzimumiem nemainās, bet ir skaitliskas izmaiņas: sieviešu skaits ir samazinājies par 208, bet vīriešu skaits ir samazinājies par 175. Darbspējīgajā vecumā ir 65% jeb 13 691 iedzīvotājs, kas ir par 764 iedzīvotājiem mazāk nekā 2018. gadā. Līdz darbaspējas vecumam 2019. gadā novadā bija 2908 iedzīvotāji jeb 14%, kas ir par 52 mazāk nekā 2018. gadā. Pēc darbspējas vecuma novadā 2019. gadā bija reģistrēti 4559 iedzīvotāji jeb 22%, kas ir par 63 iedzīvotājiem vairāk nekā gadu iepriekš. Bērnu skaits vecumā no 0 līdz 18 gadu vecumam novadā ir 3516, kas pa vecuma grupām iedalās: vecumā no 0 līdz 6 gadiem - 1 378 bērni, bet vecumā no 7 līdz 18 gadiem - 2 138 bērni. Gulbenes novadā, tāpat kā visā Latvijā kopumā, iedzīvotāju skaits turpina sarukt. 2019. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nevienā Gulbenes novada pagastā iedzīvotāju skaits nav palielinājies. Gulbenes novadā pēc nacionālā sastāva iedzīvotāju skaits jau no 2009. gada praktiski ir nemainīgs. No visiem novada iedzīvotājiem 87% - latviešu, 9% krievu tautības iedzīvotāji un 4% citu tautību iedzīvotāji.

87

Meitenes

77

Zēni

2019.gadā Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļā veikti 492 civilstāvokļa aktu reģistru ieraksti. Tas ir par 79 reģistru ierakstiem mazāk kā 2018.gadā. Reģistrēti 164 jaundzimušie, 70 laulības un 258 mirušas personas.

14% līdz darbspējas vecumam 64% darbspējas vecumā 22% pēc darbspējas vecuma


GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS RAKSTUROJUMS Gulbenes novada dome Gulbenes novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta pašvaldības lēmējvara – Gulbenes novada dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu, un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Gulbenes novada pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. Gulbenes novada pašvaldības un tās iestāžu darbību reglamentē Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošie noteikumi Nr.25 „GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”. Gulbenes novada domē darbojas 17 deputāti. 2019.gadā ir notikušas izmaiņas domes sastāvā. Gulbenes novada dome 2019.gada 28.marta sēdē pieņēma lēmumu „Par deputāta Mārtiņa Bogdana deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa” (protokols Nr.4, 55.§), ar kuru piekrita Gulbenes novada domes deputāta Mārtiņa Bogdana (No sirds Latvijai) deputāta pilnvaru nolikšanai pirms termiņa no 2019.gada 28.marta. Gulbenes novada vēlēšanu komisija 2019.gada 1.aprīlī nolēma noteikt Indru Cauni par deputāta kandidātu, kurš uzaicināms stāties bijušā deputāta Mārtiņa Bogdana vietā no kandidātu saraksta "No sirds Latvijai". Pēc uzaicinājuma uz nākamo domes sēdi 2019.gada 9.aprīlī Indra Caune stājās deputāta amatā. Gulbenes novada dome 2019.gada 31.oktobra sēdē pieņēma lēmumu „Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa” (protokols Nr.17, 1.§), ar kuru nolēma izbeigt pirms termiņa Edītes Kanaviņas Gulbenes novada domes deputāta pilnvaras. Gulbenes novada vēlēšanu komisija 2019.gada 1.novembrī nolēma noteikt Zinti Mezīti par deputāta kandidātu, kurš uzaicināms stāties bijušās deputātes Edītes Kanaviņas vietā no kandidātu saraksta "Politiskā partijas "Reģionu alianse"". Pēc uzaicinājuma uz nākamo domes sēdi 2019.gada 28.novembrī Zintis Mezītis stājās deputāta amatā. Gulbenes novada domes sastāvs 31.12.2019.: Normunds Audzišs, Andis Caunītis, Andris Vējiņš, Indra Caune, Gunārs Ciglis, Larisa Cīrule, Lāsma Gabdulļina, Ieva Grīnšteine, Stanislavs Gžibovskis, Valtis Krauklis, Intars Liepiņš, Normunds Mazūrs, Ilze Mezīte, Zintis Mezītis, Guntis Princovs, Guna Pūcīte, Anatolijs Savickis. 2019.gadā notikušas 19 sēdes, no tām 5 ārkārtas, izskatīti 638 jautājumi un izdoti 32 saistošie noteikumi. -6

19 sēdes

, no tām 5 ārkārtas

+23

638 jautājumi

+18

32 saistošie noteikumi skatīt pielikumā>>

salīdzinājumā ar 2018.gadu

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

|8


2019.gadā darbojās 4 pastāvīgās komitejas: . Finanšu komiteja 7 locekļu sastāvā

Tautsaimniecības komiteja 7 locekļu sastāvā

Sociālo un veselības jautājumu komiteja 7 locekļu sastāvā

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja 7 locekļu sastāvā

2019.gadā darbojās šādas pastāvīgās komisijas: 1.. Vēlēšanu komisija 7 cilvēku sastāvā; 2. Administratīvā komisija 6 cilvēku sastāvā; 3. Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas komisija 5 cilvēku sastāvā; 4. Iepirkuma komisija 5 cilvēku sastāvā; 5. Civilās aizsardzības komisija 12 cilvēku sastāvā; 6. Sabiedriskā transporta komisija 4 cilvēku sastāvā; 7. Autoceļu (ielu) fonda komisija 5 cilvēku sastāvā; 8. Licencēšanas komisija 3 cilvēku sastāvā; 9. Sporta komisija 9 cilvēku sastāvā; 10. Pedagoģiski medicīniskā komisija 6 cilvēku sastāvā; 11. Apbalvošanas komisija 5 cilvēku sastāvā; 12. Īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisija 5 cilvēku sastāvā; 13. Vides aizsardzības jautājumu komisija 5 cilvēku sastāvā; 14. Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisija 5 cilvēku sastāvā; 15. Kultūras komisija 9 cilvēku sastāvā; 16. Tūrisma komisija 11 cilvēku sastāvā; 17. Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija 5 cilvēku sastāvā; 18. Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisija 5 cilvēku sastāvā; 19. Medību koordinācijas komisija 7 cilvēku sastāvā.

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

|9


PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību, pašvaldības teritorijā darbojas 51 iestāde t.sk. pašvaldības administrācija. Vidējais darbinieku skaits pašvaldībā 2019.gadā – 1476 darbinieki. PILSĒTAS UN PAGASTU PĀRVALDES

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

1) Gulbenes pilsētas pārvalde 2) Beļavas pagasta pārvalde 3) Daukstu pagasta pārvalde 4) Druvienas pagasta pārvalde 5) Galgauskas pagasta pārvalde 6) Jaungulbenes pagasta pārvalde 7) Lejasciema pagasta pārvalde 8) Litenes pagasta pārvalde 9) Lizuma pagasta pārvalde 10) Līgo pagasta pārvalde 11) Rankas pagasta pārvalde 12) Stāmerienas pagasta pārvalde 13) Stradu pagasta pārvalde 14) Tirzas pagasta pārvalde

1) Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestāde 2) Gulbenes 2. pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” 3) Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” 4) Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte” 5) Lejasciema pirmsskolas izglītības iestāde “Kamenīte” 6) Rankas pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” 7) Stāķu pirmsskolas izglītības iestāde 8) Pirmsskolas izglītības iestāde “Ābolīši”

SOCIĀLĀ ATBALSTA IESTĀDES

PAMATIZGLĪTĪBAS IESTĀDES

1) Gulbenes novada sociālais dienests 2) Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs „Jaungulbenes Alejas” 3) Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs „Siltais”

1) Gulbīša pamatskola 2) Rankas pamatskola 3) Stāķu pamatskola 4) Sveķu pamatskola 5) Tirzas pamatskola

CITAS IESTĀDES

VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

1) Gulbenes novada bāriņtiesa 2) Gulbenes novada būvvalde 3) Gulbenes novada Pašvaldības policija 4) Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļa 5) Gulbenes novada Izglītības pārvalde 6) Gulbenes novada Sporta pārvalde 7) Gulbenes novada Kultūras pārvalde 8) Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” 9) Gulbenes labiekārtošanas iestāde 10) Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze” 11) Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs 12) Gulbenes novada bibliotēka

1) Gulbenes 2.vidusskola 2) Gulbenes novada valsts ģimnāzija 3) Gulbenes Vakara (maiņu) vidusskola 4) Lejasciema vidusskola 5) Lizuma vidusskola

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 1) Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola 2) Gulbenes Mākslas skola 3) Gulbenes Mūzikas skola

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 10


Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina Gulbenes novada pašvaldības administrācija, kuras sastāvā ir 77 darbinieki (uz 31.12.2019.). Vispārējā vidējā 13% izglītība

Vidējā speciālā izglītība

Maģistra grāds 27.3%

6.5%

30%

70% sievietes

vīrieši

Bakalaura grāds

53.2%

Darbinieku izglītība pašvaldības administrācijā uz 31.12.2019. norāda uz speciālistu augsto kompetenci, proti, 80,5% no 77 darbiniekiem ir ar vienu vai vairākiem augstākās izglītības diplomiem. Darbinieku skaits pašvaldības administrācijā sadalījumā pa struktūrvienībām uz 31.12.2019.: Īpašumu 2pārruadzības 5 Vadība Ekonomikas nodaļa nodaļa

5 Personālvadības nodaļa

5 Juridiskā nodaļa

3 Iepirkumu nodaļa

Grāmatvedības nodaļa 10 Attīstības un projektu nodaļa

2019.gadā, reorganizējot pagastu un pašvaldības pārvaldi, tika izveidotas trīs jaunas iestādes – Gulbenes novada Izglītības pārvalde, Gulbenes novada Kultūras pārvalde un Gulbenes novada Sporta pārvalde.

16 Īpašumu pārraudzības nodaļa

18 Grāmatvedības nodaļa

5 Kancelejas nodaļa

6 2 speciā IKT listi centrs

Darbinieku vecuma diagramma pašvaldības administrācijā: 60 un vairāk gadi 12% 25-39 gadi 32%

Veiktās izmaiņas ietekmēja pašvaldības administrācijas darbinieku skaita samazinājumu, jo ar 2019.gada 1.oktobri tika likvidēta struktūrvienība „Izglītības, kultūras un sporta nodaļa”. 40-59 gadi

56%

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 11


GULBENES NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS Sociālā dienesta galvenie uzdevumi ir sniegt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus Gulbenes novada administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem: 1. veciem, vientuļiem ļaudīm, trūcīgām personām un ģimenēm; 2. palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām; 3. noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās. Dienesta speciālistu darbība ir vērsta uz to, lai panāktu un veicinātu personu sociālo problēmu praktisku risinājumu un viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, iekļaušanos sabiedrībā, spēju līdzdarboties un palīdzēt pašiem sev.

6039 konsultācijas

28 darbinieki

2019.gadā Gulbenes novada sociālajā dienestā strādāja 28 darbinieki, tai skaitā 20 sociālā darba speciālisti. Sociālā dienesta struktūrvienībās: veco ļaužu dzīvojamā mājā dzīvoja 28 personas, savukārt sociālajā dzīvojamā mājā “Blomīte” dzīvoja 13 personas. Bez tam novadā sociālos pakalpojumus nodrošina divi sociālās aprūpes centri “Siltais” Līgo pagastā ar struktūrvienību “Dzērves” Daukstu pagastā un ”Jaungulbenes Alejas” Jaungulbenes pagastā, kā arī trīs veco ļaužu dzīvojamās mājas, kuras ir pagastu pārvalžu struktūrvienības. Ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs uzturējusies 241 persona, tajā skaitā SAC “Siltais” 51 persona, struktūrvienībā “Dzērves” 29 personas un SAC “Alejas” 81 persona. Ņemot vērā izstrādātās Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam mērķus un prioritātes, Sociālais dienests katru gadu izstrādā kārtējā Gada darba plānu.

2 sociālās aprūpes centri

3 veco ļaužu dzīvojamās mājas

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

241+28 klientiem nodrošināta aprūpe | 12


Gulbenes novada sociālā dienesta darbs skaitļos 2019.gadā 3442 apstrādāti iesniegumi par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem -10,2%

3542 sagatavoti lēmumi par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem -9,9%

1938 apstrādātas klientu ienākumu deklarācijas

80 izstrādāti sociālās rehabilitācijas plāni

72 nodrošināts pakalpojums "Aprūpe mājās"

2075 veiktas apsekošanas dzīvesvietā

-18,4%

9,1%

34,4%

-16,2%

84 nodrošināts asistenta pakalpojums personām ar invaliditāti -5,0%

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA 2019.gadā izmaksāti pabalsti un materiālā palīdzība : SOCIĀLĀ ATBALSTA VEIDS 1. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 2. Dzīvokļa pabalsts 3. Pabalsts veselības aprūpei 4. Pabalsts krīzes situācijā 5. Pabalsts bērna sagatavošanai skolai 6. Pabalsts ēdināšanai trūcīgām ģimenēm (līdz 30.06.2019.) 7. Pabalsts ar tuberkulozi slimojošiem ārstēšanās periodā 8. Pabalsts audžuģimenei bērnu uzturam 9. Pabalsts audžuvecākiem mīkstā inventāra iegādei 10. Ikmēneša pabalsts bērnam bārenim, kurš turpina sekmīgi mācīties 11. Pabalsts bāreņiem pastāvīgas dzīves uzsākšanai 12. Pabalsts bāreņiem sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 13. Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim pēc pastāvīgas dzīves uzsākšanas 14. Pabalsts personas dokumentu iegūšanai (trūcīgām personām bez ienākumiem) 15. Pabalsts atsevišķas situācijas risināšanai 16. Apbedīšanas pabalsts 17. Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu 18. Materiālā palīdzība 80 un vairāk gadus sasniegušām personām 19. Materiālā palīdzība ČAES seku likvidēšanas dalībniekiem 20. Materiālā palīdzība politiski represētām personām

PERSONU SKAITS 229 664 345 8 52 2 6 37 5 30 10 10 3 6 8 24 184 309 37 181

ATBALSTA APJOMS EUR 57075,72 67570,00 18516,08 2528,55 1560,00 260,93 2340,00 109741,41 1422,85 17032,88 1365,98 2497,10 681,30 128,07 758,44 5913,67 27300,00 7195,00 1850,00 9050,00

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI Sociālais dienests organizē pakalpojumu “Aprūpe mājās”, pamatojoties uz deleģējuma līgumu ar organizāciju “Latvijas Samariešu apvienība”. Šis pakalpojums tika nodrošināts 72 personām, izlietojot 72407,76 EUR.

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 13


Gulbenes novada bāriņtiesas darbs Savā darbībā bāriņtiesa prioritāri nodrošināja bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzību un pamatojās uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem.

55 aizbildņi

10 audžuģimenes

108 pārstāvība tiesu sēdēs

958 juridiskie apliecinājumi

98 bērni ārpusģimenes aprūpē

Darbinieki bāriņtiesu pārstāvēja 108 tiesu sēdēs, kur bija prasītāji lietās par bērnu aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem, pārstāvēja bērnu un pieaugušo personu intereses vai liecināja kriminālprocesos, sniedza atzinumus lietās par bērnu saskarsmes kārtības noteikšanu ar vecākiem, par personas rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu, par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem, par bērna dzīvesvietas noteikšanu, paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu un paternitātes noteikšanu. Bāriņtiesa bērnu intereses pārstāvēja 15 kriminālprocesos. Aizstāvot bērna intereses, sadarbībā ar sociālo dienestu veikti pasākumi, lai novērstu bērnu attīstībai nelabvēlīgos apstākļus bērnu bioloģiskajās ģimenēs. Lai nodrošinātu bērniem, kuru vecāki nevarēja parūpēties par bērniem, uzturēšanos ģimeniskā vidē, bērnu tuvinieki aicināti uzņemties rūpes par bērniem. 2019.gada 31.decembrī ārpusģimenes aprūpē atradās 98 bērni, no tiem: audžuģimenēs uzturējās 31 bērns, aizbildņa ģimenēs 63 bērni, bet ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā 4 bērni. 2019.gada 31.decembrī bērniem ārpusģimenes aprūpi nodrošināja 55 aizbildņi. Gulbenes novadā ārpusģimenes aprūpi bērniem nodrošināja 10 audžuģimenes. Pārskata gadā audžuģimenes pienākumu pildīšanu uzsākusi 1 ģimene. Izvērtētas un atzītas par adoptētājiem 4 personas. Bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedza palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādāja par mantojuma apsardzību, kā arī izdarīja apliecinājumus un pildīja citus Bāriņtiesu likuma 61.pantā norādītos uzdevumus. 2019.gadā bāriņtiesa veikusi 958 apliecinājumus, 8 mantojuma lietās sniegusi palīdzību to kārtošanā.

-11,3%

55

Saņemti iesniegumi

-0,3%

5,3%

1717

Ierosinātas lietas

2208

Sagatavoti un nosūtīti dokumenti

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

2,4%

174

Pieņemti lēmumi

| 2019.gads

| 14


DARBS IZGLĪTĪBAS JOMĀ GULBENES NOVADĀ

izglītojamo skaits pirmsskolas grupās (134)

4.5% 28.7% izglītojamo skaits pirmsskolas izglītības iestādēs (856)

Pārskata gadā Gulbenes novadā bija

8

9

vispārizglītojošās izglītības iestādes (5 vidējās izglītības un 4 pamatskolas)

pirmsskolas izglītības iestādes

izglītojamo skaits izglītības iestādēs (1993) 66.8%

Lejasciema PII Kamenīte 60

1 speciālās izglītības iestāde – Sveķu pamatskola

Lejasciema vidusskola 155 Gulbenes novada PII Ābolīši Gulbenes 1.PII Gulbenes 2.PII Rūķītis Gulbenes 3.PII Auseklītis Gulbenes novada valsts ģimnāzija Gulbenes 2.vidusskola Gulbenes vakara (maiņu) vidusskola

Rankas PII Ābelīte 60 Rankas pamatskola 84

72 123 121 270 508 631 56

Lizuma vidusskola 140+83

Tirzas pamatskola 100+51

Stāķu PII 86 Stāķu pamatskola 117

Jaungulbenes PII Pienenīte 64 Gulbīša pamatskola 68 Sveķu pamatskola 134

IZVEIDOTA JAUNA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 2019. gadā tika izveidota jauna Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Ābolīši”. Tā izveidota, reorganizējot un apvienojot 3 izglītības iestādes: Stāmerienas pamatskola

K.Valdemāra sākumskola

Galgauskas pamatskola

Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Ābolīši”

Gulbenes novada skolās (izņemot profesionālās ievirzes un pirmsskolas) 2019.gada 1.septembrī strādāja 301 pedagoģiskais darbinieks. Viņu vidējais vecums bija 51,2 gadi, lielākais skaits 88% pedagogu bija sievietes, 12% - vīrieši. Vairāk nekā puse no pedagogiem (56%) bija vecāki par 50 gadiem un tikai neliela daļa (5%) – jaunāki par 30 gadiem.

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 15


Interešu izglītība 2018./2019. mācību gadā Gulbenes novada izglītības iestādēs finansētas 131 interešu izglītības programmas, kas tika finansētas no interešu izglītības valsts mērķdotācijas : Citi Dejas Folklora

131

Tehniskā jaunrade

interešu izglītības programma

Sports

Mūzika

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

Amatierteātri

2019.gadā Gulbenes novadā darbojās trīs profesionālās ievirzes izglītības iestādes, kuras apmeklēja 1028 skolēni:

Gulbenes Mākslas skola

Gulbenes Mūzikas skola

Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola

265 audzēkņi 18 pedagogi

206 audzēkņi 31 pedagogs

557 audzēkņi 23 pedagogi

Gulbenes Mākslas skolā 2019./2020. mācību gadā pilsētā un lauku teritorijā (Jaungulbenē, Lejasciemā, Rankā, Lizumā un Stāķos) sadarbībā ar novada vispārējās izglītības iestādēm darbojās mākslas klases.

Gulbenes Mūzikas skola īstenoja 12 profesionālās ievirzes izglītības programmas: klavierspēle, vijoles spēle, kokles spēle, flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, trompetes spēle, tubas spēle, eifonija spēle, mežraga spēle, obojas spēle, sitaminstrumentu spēle.

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola (BJSS) īstenoja 6 akreditētas profesionālās ievirzes programmas: basketbola, volejbola, slēpošanas, futbola.

| 2019.gads

vieglatlētikas, distanču orientēšanās,

| 16


Gulbenes novada BJSS profesionālās ievirzes programmas īstenoja Gulbenes pilsētā un lauku teritorijā - Lizumā, Lejasciemā, Stradu pagasta Stāķu ciemā, Rankā, Daukstu pagasta Staru ciemā, Tirzā, Jaungulbenē.

Pārskata gadā tika organizētas treniņu nometnes basketbolā, volejbolā, distanču slēpošanā un vieglatlētikā. Sadarbībā ar biedrību “Athletes in Action” un organizāciju "Individuālās sagatavošanas basketbola skola", tika organizēta nometne sporta skolas basketbola nodaļas audzēkņiem, piesaistot profesionālus trenerus no Amerikas.

2019. gadā sporta skolas audzēkņi ar labiem sasniegumiem startēja Latvijas čempionātos, vietēja un starptautiskā mēroga sacensībās un turnīros, piemēram: 1. Latvijas Republikas čempionātā basketbolā “Superlīga”, 2. Latvijas jaunatnes olimpiādē, 3. Baltijas valstu čempionātā vieglatlētikā, 4. Latvijas čempionātā vieglatlētikā telpās, 5. Baltijas atklātajā čempionātā soļošanā, 6. Latvijas Volejbola Federācijas Jaunatnes čempionātā, 7. Latvijas čempionātā slēpošanā, 8. Latvijas kausā “Ziemeļu divdienas” orientēšanās sportā.

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 17


Karjeras izglītība No 2018.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.augustam Gulbenes novada pašvaldībā norisinājās trešais karjeras attīstības atbalsta projekta „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas periods. Projekta aktivitātēm nodrošināts karjeras atbalsts 1816 izglītojamiem 11 skolās, organizējot karjeras izglītības pasākumus, t.sk. 177 Gulbenes Vakara (maiņu) vidusskolas un Sveķu internātpamatskolas skolēniem. Projekta finansējums 16 478,16 EUR.

karjeras attīstības atbalsta projekts noritēja 8 izmēģinājumskolās

Savukārt no 2019.gada 1.septembra tika uzsākts karjeras attīstības atbalsta projekta īstenošana 8 izmēģinājumskolās -: Gulbenes novada valsts ģimnāzijā, Gulbenes 2. vidusskolā, Stāķu pamatskolā, Gulbīša pamatskolā, Rankas pamatskolā, Tirzas pamatskolā, Lejasciema vidusskolā, Lizuma vidusskolā un 2 projektā neiesaistītajās izglītības iestādēs Gulbenes Vakara (maiņu) vidusskolā un Sveķu pamatskolā, kopskaitā sasniedzot 1936 Gulbenes novada izglītojamos.

sasniegtā auditorija : 1936 Gulbenes novada izglītojamie

Vairāk nekā 1900 Gulbenes novada bērnu un jauniešu piedalījās ikgadējos Karjeras nedēļas pasākumos, kuri norisinājās no 14. līdz 18.oktobrim, kas bija veltīti nākotnes darba tirgū pieprasītām profesijām un prasmēm.


Mūžizglītības darba aktivitātes 2019.gadā izstrādāti un realizēti dažādi projekti un iniciatīvas, kas saistītas gan ar pieaugušo izglītības un neformālās izglītības programmu organizēšanu (kursi, apmācības, diskusijas), gan apmācībām nozaru speciālistiem, gan pasākumi Eiropas dimensijas, kultūrizglītības pieredzes un redzesloka paplašināšanai. 2019. gadā izsniegtas 22 interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licences. 2019. gadā tika izsludināts viens pieaugušo neformālās izglītības finansējuma piešķiršanas konkurss, atbalstu sniedzot 12 programmu īstenošanai no februāra līdz jūnijam. Piedāvātās mācību programmu tēmas: goda tērpa darināšana, šūšana, sarunvalodas kultūras veidošana, uzņēmējdarbība, floristika, medijpratība, ādas izstrādājumu veidošana, kaligrāfija. Kā nozīmīgāko brīvprātīgo veikumu 2019. gadā var minēt pašvaldības un biedrības “Dēms” dalību sarunu festivālā “Lampa”, kurā dažāda vecuma brīvprātīgie nodrošināja vairāku aktivitāšu norisi. Biedrības kvalitatīvais pasākuma piedāvājums bija saistošs dažāda vecuma cilvēkiem, saņemtas pozitīvas atsauksmes. Akcijā “Selfijs ar senioru” novada pensionāru biedrību pārstāvji devās uz sociālās aprūpes centriem “Siltais” un “Dzērves”, lai tiktos ar tur dzīvojošajiem senioriem un kopīgi pavadītu laiku, spēlējot galda spēles, minot mīklas un fotografējoties.

ERASMUS+ programmas ietvaros pārskata gadā mūžizglītības jomā tika īstenoti sekojoši projekti: “INTERNATIONAL AND LOCAL ACTIVE SENIORS” (“AKTĪVS SENIORS”) projekta mērķis - attīstīt un pilnveidot ilgtermiņa un vietējo brīvprātīgo darbu novadā, īpaši senioru vidū. Projekta ietvaros tika organizētas mācības potenciālajiem brīvprātīgajiem un organizācijām, kas vēlas uzņemt brīvprātīgos, kā arī tika sniegts metodisks atbalsts brīvprātīgā darba organizēšanai.

PROJEKTA “DROP IN” ietvaros tiek nodrošinātas aktivitātes jauniešiem, kam ir palielināts risks priekšlaicīgi pamest skolu. PROJEKTĀ “EFFECTIVE LEARNING” Gulbenes pašvaldība ir labās prakses piemērs sadarbībai starp pedagogiem un jaunatnes darbiniekiem. Projekta ietvaros 8 organizācijas no 5 valstīm apmainījās ar pieredzi par to kā neformālās izglītības metodes integrēt formālajā izglītībā. PROJEKTS “POP UP EUROPA” tika veidots kā pieredzes apmaiņas projekts starp četrām pašvaldībām ar mērķi mācīties no sadarbības partneriem, kā interaktīvā veidā dažādos pasākumos integrēt aktivitātes Eiropas dimensijas un Eiropas Savienības popularizēšanai. PROJEKTS “MY COMMUNITY 2020” vērsts uz pieaugušo digitālo prasmju un medijpratības veicināšanu sociāli mazaizsargāto personu grupās.

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 19


KULTŪRAS DARBS GULBENES NOVADĀ Gulbenes novada 16 kultūras/tautas namos un brīvdabas estrādēs 2019. gadā notikuši 793 daudzpusīgi pasākumi, kuri kopā pulcēja 75 182 apmeklētājus. Lielākā daļa pasākumu (72.9 %) bija bez ieejas maksas. Kopš 2015.gada norišu skaits kultūras/tautas namos ir pakāpeniski samazinājies . Iemesls tam ir novada bibliotēku un citu pašvaldības iestāžu rīkoto pasākumu skaita pieaugums, lai neradītu pasākumu savstarpējo konkurēšanu un pārklāšanos.

Gulbenes novada iedzīvotāji un viesi arvien vairāk brīvajā laikā izvēlas bezmaksas pasākumus, tādējādi apliecinot vajadzību pēc kvalitatīva un pieejama kultūras piedāvājuma.

578 maksas pasākumi

27.1%

29,5% apmeklētāju

793 PASĀKUMI

70,5% apmeklētāju

72.9%

75 182 pasākumu apmeklētāji

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

bezmakasas pasākumi 215

| 2019.gads

| 20


NOZĪMĪGĀKIE PASĀKUMI 2019.GADĀ Vasaras noslēgumā Lejasciema estrādē izskanēja vērienīgs “Mikrofona aptaujai – 50” koncerts. Koncertā piedalījās Latvijā zināmi estrādes mākslinieki un komponisti. Pasākums bija visvairāk apmeklētā kultūras norise Gulbenes novadā 2019.gadā, ko apmeklēja aptuveni 1000 cilvēki. 2019. gada februārī tika pasniegta “Gada balva kultūrā 2017/2018”. Balva ir novērtējums Gulbenes novada kultūras darbiniekiem, kolektīviem un māksliniekiem par sniegumu iepriekšējos divos gados. 2019. gadā nozīmīgas jubilejas - Galgauskas kultūras namam un Litenes tautas namam apritēja 95 gadi. Gada izskaņā Gulbenes novada Kultūras pārvalde sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldības iestādēm un administrāciju pirmo reizi rīkoja pasākumu “Rotāsim Ziemassvētkus!”. Pasākumā uzņēmēji tika aicināti rotāt Ziemassvētku eglītes ar pašu radītiem, uzņēmumu reprezentējošiem rotājumiem. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja izvēlēties visoriģinālāk izrotāto Ziemassvētku eglīti, kā arī pašiem iesaistīties rotājumu izgatavošanā radošajās darbnīcās un baudīt svētku koncertu.

AMATIERMĀKSLA GULBENES NOVADĀ

105

amatiermākslas kolektīvi

1332

kolektīvu dalībnieki

Viena no prioritātēm Gulbenes novadā jau vairākus gadus ir amatiermākslas piedāvājuma nodrošināšana un atbalstīšana. 2019. gadā Gulbenes novada kultūras/tautas namos 105 amatiermākslas kolektīvos (t.sk. Gulbenes Mūzikas skolas pūtēju orķestris) darbojās 1332 dalībnieki. Vislielākā amatiermākslas aktivitāte notika Gulbenes kultūras centrā (20), Tirzas kultūras namā (11), Lejasciema kultūras namā (10) un Lizuma kultūras namā (10).

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 21


Pūtēju orķestri

Amatiermākslas kolektīvu

žanriskais sadalījums parāda, ka novada kultūras/tautas namos visvairāk darbojas tautisko deju kolektīvi (20), vokālie ansambļi (20), amatierteātri (16) un lietišķās mākslas, rokdarbu kolektīvi (13).

Vokālie ansambļi

Kori Mūsdienu deja Folklora, tautas mūzika

Tautas dejas

Amatierteātri

Citi mūzikas kolektīvi

Lietišķā māksla, rokdarbi

2019. gadā savu darbību uzsāka divi jauni deju kolektīvi – Rankas jauniešu tautisko deju kolektīvs “Malduguns”, Tirzas kultūras nama deju grupa “Degsme”. Galgauskas kultūras namā pirmo sezonu aizvadīja bērnu vokālais ansamblis “Veisīši”, savukārt Jaungulbenes tautas namā – bērnu popgrupa “Mazās dzērvenes”. Nozīmīgas darbības jubilejas svinēja Gulbenes kultūras centra līnijdeju kolektīvs “Leno”, Līgo kultūras nama dāmu deju grupa “Madaras”, Beļavas tautas nama amatierteātris “Mistērija”, Stāmerienas tautas nama amatierteātris “Spēle”, Lejasciema kultūras nama jauktais koris “Kaprīze” un Galgauskas kultūras nama vokālois ansamblis "Veišu muzikanti". 2019. gadā novadā organizētas trīs amatiermākslas nozaru (koru, tautisko deju kolektīvu, amatierteātru) pārbaudes skates vai atskaites koncerti, trešais novada mūsdienu deju grupu koncerts un novada lietišķās mākslas, amatniecības izstāde “Cimds-tradicionālais un citādais”. Lizuma kultūras namā norisinājās Gulbenes, Alūksnes, Balvu, Apes, Viļakas senioru vokālo ansambļu koncerts “Dziedot mūžu nodzīvoju!”. Gulbenes novada amatierkolektīvi 2019. gadā skatēs pamatā ieguvuši augstākās pakāpes (20,59% ), I 1.pakāpes (52,49% ) un 2.pakāpes(26,47% ). Vairāki kolektīvi startējuši arī reģionāla mēroga skatēs un konkursos. Lielisku sniegumu novada amatierteātru skatē parādīja Stāmerienas un Jaungulbenes amatierteātri, izcīnot iespēju cīnīties par “Gada izrāde 2019” titulu.

808

20,6%

430

amatiermākslas kolektīvu dalība dažāda mēroga pasākumos

amatierkolektīvi skatēs ieguvuši Augstāko pakāpi

dejotāji – 20 tautisko un 9 mūsdienu deju kolektīvos

Aktīvākais novada amatiermākslas kolektīvs 2018./2019. gada sezonā nemainīgi bijusi Lizuma kultūras nama amatnieku kopa “Laipa” (dalība 32 pasākumos). Aktīvi darbojies arī Litenes tautas nama tautisko deju kolektīvs “Ratenieki” (dalība 20 pasākumos), Jaungulbenes tautas nama folkgrupa “Dadzes” (dalība 19 pasākumos).

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 22


Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 23


SPORTA DARBS GULBENES NOVADĀ Gulbenes novadā 2019.gadā notikuši aptuveni 250 dažāda līmeņa un mēroga sporta pasākumi. Lielākie Gulbenes novada sporta pasākumi: 2 KOMPLEKSĀS SPORTA SPĒLES

pilsētas ziemas sporta spēles un novada skolēnu sporta spēles.

14 GULBENES NOVADA ČEMPIONĀTI

vieglatlētikā, basketbolā, volejbolā, mini futbolā, telpu futbolā, spēka trīscīņā, dambretē, šahā, novusā, šautriņu mešanā, galda tenisā, golfā un šaušanā.

STRAPNOVADU VĪRIEŠU VOLEJBOLA LĪGA

Atzeles volejbola līga – piedalījās 14 komandas no sešiem novadiem. Sacensību seriāli tradicionāli norisinājās orientēšanā, distanču slēpošanā, golfā un smilšu volejbolā.

VIĻŅA REINSONA PIEMIŅAS KAUSS

un Litenes kauss volejbolā notika jau 23. gadu. Tajā piedalījās 27 komandas no Latvijas, Lietuvas un Krievijas.

PIRMO REIZI ORGANIZĒTS “ĀRIŅU KROSS” -

pļavu un taku skriešanas sacensības skrietgribētājus no 7 novadiem un pilsētām.

5.LATVIJAS ČEMPIONĀTS VIEGLATLĒTIKĀ VETERĀNIEM

notika jūlijā Gulbenes stadionā, pulcējot 230 sportistus – seniorus no 39 Latvijas pašvaldībām un pilsētām.

LATVIJAS JAUNATNES VASARAS SPĒLES VOLEJBOLĀ

tika aizvadītas Gulbenes novadā, piedaloties 94 komandām un aptuveni 400 dalībniekiem.

sportistu līdzdalībai valsts un starptautiska mēroga sacensībās – 9 611,00 EUR

Kopumā ar naudas balvām apbalvoti 37 sportisti, 11 treneri un 9 komandas

6.3% 9.2%

pulcēja

83

par augstiem sasniegumiem sportā piešķirtas naudas balvas par kopējo summu – 6 589 eiro

84.5%

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

finansiāls atbalsts sporta iniciatīvām 88 226 EUR

| 2019.gads

| 24


LATVIJAS JAUNATNES OLIMPIĀDE

19

jaunie sportisti

4

godalgotas vietas

Jaunatnes sporta lielākais pasākums 2019.gadā bija Latvijas jaunatnes olimpiāde. Gulbenes novadu pārstāvēja 19 jaunie sportisti, izcīnot četras godalgotas vietas. Atzīstamu sniegumu parādīja Gulbenes novada BJSS 2004.gadā dzimušo un jaunāku jauniešu basketbola komanda, kas Latvijas jaunatnes olimpiādē izcīnīja 6.vietu un 3 jaunie sportisti kļuva par Latvijas U-16 izlases kandidātiem.

STARTĒ PASAULES KAUSA POSMĀ BOBSLEJA DISCIPLĪNĀ

Jaunā BJSS sportiste Loreta Beķerniece spēkus izmēģinājusi jaunā bobsleja disciplīnā – monbobslejā. 2019.gada Pasaules kausa posmā Sant.Moritzā – 5.vieta, bet Kēnigzē augstā 4.vieta.

GODALGOTAS VIETAS LATVIJAS SPORTA VETERĀNU SAVIENĪBAS 56.SPORTA SPĒLĒS

Novadā aktīvi un ar atzīstamiem rezultātiem darbojas sportisti-seniori. 2019.gadā gulbenieši ieguvuši godalgotās vietas Latvijas sporta veterānu savienības 56.sporta spēļu veidos: distanču slēpošanā, volejbolā dāmām, basketbolā kungiem, krosā un vieglatlētikā, bet komandu vērtējumā ierindojās 3.vietā.

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 25


Par 2019.gada Gulbenes novada populārāko sportistu tika atzīts Valērijs Kuzmins, kurš ar izciliem panākumiem startējis starptautiskajā arēnā, pārstāvot Latvijas izlasi Pasaules Nāciju kausā "Quad Team Latvia" komandā, izcīnot 4. vietu kvalifikācijā un 6. vietu komandas kopvērtējumā. Savukārt Eiropas kvadraciklu čempionātā izcīnīta 4.vieta.

2019.gada sākumā tika sumināti labākie sportisti apbalvošanas pasākumā “Gulbenes novada Sporta laureāts 2018”

Basketbola komanda “Gulbenes Buki” 2019.gadā kļuva par LBL2 uzvarētājiem

2019.gada pavasarī augstus sasniegumus demonstrēja basketbola komanda „Gulbenes buki”. Pēc sīvām cīņām play off turnīrā, pusfinālā un finālā, BUKI kļuva par 2018./19.gada LBL2 čempioniem. Arī NATO kausā 2019.gada nogalē tika izcīnīta I vieta. Liela starptautiska pieredze tika iegūta un 8.vieta izcīnīta 3x3 basketbola turnīrā “King of Kings” Ķīnā.


JAUNATNES DARBS GULBENES NOVADĀ

2019. gadā darbu ar jaunatni nodrošināja

jauniešu centrs “Bāze” Gulbenē

jauniešu centrs “Pulss” Lejasciemā

jauniešu iniciatīvu centrs “B.u.M.s” Rankā

jauniešu centrs “Ligzda” Stāķos

Pārskata gadā tika uzsākta iniciatīvu un vadlīniju izstrāde darbam ar sociālā riska grupas jauniešiem. Tika noorganizētas 2 apmācības jaunatnes darbiniekiem, no kurām vienas notika projekta “Lielceļš uz…” ietvaros. Šīs iniciatīvas mērķis – pastiprināti iesaistīt jaunatnes darbiniekus darbā ar sociālā riska grupas jauniešiem. Jauniešu centrs “Bāze” tika iekļauts starpinstitūciju sadarbības modelī. Jaunatnes darbinieki preventīvi iesaistījās un palīdzēja Gulbenes novada izglītības iestādēm darbā ar problemātiskajām klasēm un jauniešiem.

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 27


2019. gadā ievērojamākie organizētie pasākumi: “Gada atsitiens 2018”, Jauniešu diena, šovs “Es mīlu Tevi, Gulbene” kā arī dažādas aktivitātes, neformālās izglītības nodarbības un jaunatnes darbinieku apmācības jauniešu centros.

2019. gada vasarā jauniešu centrs “Bāze” koordinēja Nodarbinātības valsts aģentūras programmas “Vasaras darbs jauniešiem” īstenošanu Gulbenes novada pašvaldības iestādēs. Kopumā darba iespējas tika nodrošinātas 15 Gulbenes novada jauniešiem.

7 jaunieši piedalījās ERASMUS+ pieredzes apmaiņā Itālijā “CreativItaly - Migration & Solidarity”. realizēti divi Eiropas brīvprātīgā darba projekti un viens Solidaritātes korpusa projekts, kas ļāva uzņemt Eiropas brīvprātīgos jauniešus jauniešu centros. tika apstiprināti 2 jauniešu apmaiņas projekti Erasmus+ ietvaros.

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 28


GULBENES NOVADA BIBLIOTĒKU DARBS 2019.gadā Gulbenes novadā darbojas 28 bibliotēkas, no kurām 17 ir pagasta bibliotēkas, 10 izglītības iestāžu bibliotēkas un Gulbenes novada bibliotēka, kas veic novada un reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas. Lejasciema pagasta bibliotēkai ir ārējais apkalpošanas punkts “Sinole” Lejasciema pagastā. 2019.gada 28.oktobrī Gulbenes novada dome pieņēma lēmumu likvidēt Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienību “Lejasciema pagasta Mālu bibliotēka” no 2019.gada 30.novembra, kas bija novada mazākā bibliotēka. +70

7888 bibliotēku lietotāji

-134

134 391 bibliotēku apmeklējumi

-2647

+1822

233 131 bibliotēku izsniegums

163 314 bibliotēku krājums

2019.gadā bibliotēkas reģionālajā mācību centrā realizētas visas 5 pieaugušo neformālās izglītības programmas, kas ir licencētas Gulbenes novada pašvaldībā: datora un interneta lietošanas prasmes

novadpētniecība

e-pakalpojumu un e-komercijas iespējas

elektroniskie resursi un informācijas meklēšana

bibliotekārā darba pamatzināšanas

Svarīgs novadpētniecības darba virziens ir datu bāzes veidošana, kurā ir 45 393 ieraksti (01.01.2020.). 2019. gadā tika veikti 2543 ieraksti, kas ir par 19% vairāk nekā gadu iepriekš. 2019.gadā uz Latvijas Nacionālo bibliotēku nosūtīti 682 ieraksti no Gulbenes novada laikraksta “Dzirkstele”. Līdztekus novadpētniecības datu bāzes veidošanai svarīgs darba virziens ir digitalizācija. 2019. gadā turpinājās bibliotēkas krājumā esošo unikālo un nepublicēto materiālu, piemēram, fotogrāfijas, atmiņu stāsti, digitalizācija un aprakstu veidošana novadpētniecības datu bāzē.

Aizvadītāja gadā Gulbenes novada bibliotēka organizēja LBB Vidzemes nodaļas 22.saietu - konferenci „Radošā tūre Vidzemes bibliotēku stiprināšanai”, kurā piedalījās 105 Vidzemes reģiona bibliotekāri.

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 29


Bibliotēkās visbiežāk sniegtie e-pakalpojumi iedzīvotājiem bija šādi: E-pakalpojumu portālu izmantošana ( latvija.lv u.c.) Dzīvesvietas deklarēšana Gada ienākuma deklarāciju iesniegšana EDS sistēmā Aviobiļešu un citu transporta biļešu iegāde, reģistrācija

2019.gadā bibliotēkas publicitātei tika izmantoti arī sociālie mediji Facebook, Instagram, Twitter. Populārākā no tiem bijusi platforma Facebook.

Rindu pieteikšana pie ārsta, e-veselība Palīdzība e-paraksta izmantošanā Informācijas sniegšana par banku pakalpojumiem, kontu izdrukas, maksājumu veikšana

+24,6% +37,0%

+2,8%

AKTĪVS UN IZZINOŠS PASĀKUMU PIEDĀVĀJUMS Cenšoties aptvert pēc iespējas plašāku lasītāju interešu loku, ar savām aktivitātēm un darbību sociālajos tīklos tika uzrunāti gan bērni, gan pieauguši, gan seniori. Bibliotēka paplašināja aktīvās atpūtas pasākumu piedāvājumu ar tādiem pasākumiem kā “Minies ar bibliotekāru” un “Slēpo ar bibliotekāru” 2019. gadā tika sekmīgi pieveikts nebijis izaicinājums – dalība sarunu festivālā “LAMPA”. Gada griezumā Gulbenes novada bibliotēka vairākkārt tika prezentēta kolēģiem no citām Latvijas bibliotēkām, kā arī Lietuvas bibliotēkām un starptautisko projektu partneriem.

Gulbenes novada bibliotēkas dalība un izstrādātie projekti 2019.gadā: 1) dalība Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursā, kur apstiprināta un realizēta izglītības programma „Medijpratība un debašu kustība”; 2) projekts “Bet on non-formal education in Public libraries”; 3) projekts “Sadarbība - panākumu atslēga”; 3) projekts „EUROPE DIRECT informācijas tīkla” informācijas punktus uzturošo struktūru izveide; 4) sadarbības partneri pašvaldībai projektā “Pop up Europe”; 5) sadarbības partneri pašvaldībai projektā “Globālie mērķi vietējā kopienā”; 6) projekts “Izzinošas ekspedīcijas Gulbenes novadā”; 7) projekts “Stāstu talka”; 8)sadarbības partneri pašvaldībai projektā “My Community 2020”; 9) sarunu cikls “Abās pusēs”; 10) projekts “Ceļojums ar dzejniekiem”.

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 30


GULBENES NOVADA MUZEJU UN EKSPOZĪCIJU DARBS Gulbenes novadā 2019. gadā darbojās divi akreditēti publiskie pašvaldības muzeji – Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs un Druvienas Vecā skola – muzejs, kā arī 6 kultūrvēsturiskas nozīmes centri - ekspozīcijas: Druvienas Latviskās dzīvesziņas centrs, Rankas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma centrs, Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrs, Tirzas pagasta PSRS perioda vēstures liecību ekspozīcija, Silmaču muzejs un Apsīšu Jēkaba piemiņas ekspozīcija “Kalaņģi”. Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs Muzeja krājums ģeogrāfiski aptver tagadējā Gulbenes novada teritoriju. Tas veidots, galveno uzmanību pievēršot Gulbenes novada vēsturei kopš vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Vērtīgākās muzeja krājuma kolekcijas ir stikla foto negatīvi ( >15 000 vienības), foto pastkartes, pastkartes un dokumenti. Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājumā esošie priekšmeti un kolekcijas tiek iekļauti Nacionālajā muzeju kopkatalogā – datubāzē, kas ietver pamatinformāciju par muzeju krājumu priekšmetiem. Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājuma darbs 2019.gadā:

kopējais krājuma priekšmetu skaits 60061 452

1046

jaunierakstītās vienības krājuma inventāra grāmatā

Nacionālā muzeja krājuma kopkatalogā ievadītās vienības

1336 eksponēto pamatkrājuma priekšmetu skaits

3524

184 muzeja deponēto priekšmetu skaits

zinātniskajā un izglītojošā darbā izmantoto pamatkrājuma priekšmetu skaits

Kā nozīmīgākās 2019. gada aktivitātes atzīmējamas: darbs pie Leo Svempa ekspozīcijas “Kolorītais Leo Svemps” pilnveidošanas Stāmerienas pilī (uzsākts darbs pie Svempa memoriālo priekšmetu restaurācijas) Muzeju nakts aktivitātes, Sarkanās pils mansarda – ekspozīciju un radošuma telpas – uzlabošana. Turpinās veiksmīga sadarbība ar Latvijas Mākslas akadēmiju, veicinot gan mākslas pieejamību Gulbenes novadā, gan karjeras ievirzes darbību. 2019.gadā Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeju apmeklēja 8015 cilvēki, novadītas 37 ekskursijas, 7 muzejpedagoģiskās programmas, noorganizēti 7 pasākumi, 4 lekcijas/semināri/konferences.

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 31


Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas, Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda Vidzemes kultūras programmas finansējumu un Gulbenes novada pašvaldības atbalstu muzejs 2019.gadā organizēja 2. Starptautisko mākslas festivālu „DIVI JŪLIJI”. Festivāls noritēja novadnieka Straumes zīmē, jo māksliniekam Jūlijam Straumem apritēja 145 gadi. Festivāls pulcēja 4695 apmeklētājus. Tika noorganizēta viena starptautiska zinātniska konference, paneļdiskusija, 14 radošās darbnīcas, 10 izstādes. Festivāla norisē iesaistījās eksperti un dalībnieki no 6 valstīm: Latvijas, Krievijas Federācijas, Irānas, Turcijas, Gruzijas un Igaunijas.


DRUVIENASVECĀ SKOLA - MUZEJS Druvienas Vecā skola – muzejs 2019. gadā pulcināja 782 apmeklētājus. Gada laikā notikuši vairāki nozīmīgi pasākumi. Godinot Jūlija Straumes 145. gadadienu, 2019. gada vasarā bija aktivitātes, kas veltītas māksliniekam. Muzejā norisinājās Gulbenes Mākslas skolas organizētais starptautiskais mākslas plenērs “Trīs dienas pirms”, kā arī gleznotājas Ilvijas Juškevičas mākslas plenērs, kur satikās viņas domubiedri – mākslas entuziasti no visas Latvijas. Tāpat muzejā norisinājās Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja rīkotais 2. Starptautiskā mākslas festivāla “Divi Jūliji. Straume” noslēgums. Druvienas skolas salidojumā “Skolai Druvienā 195” absolventi iegriezās arī muzejā, kur raisījās atmiņu stāsti, satikās ciemiņi no Latvijas, kā arī šīs skolas absolventi, kuru gadu skaits jau pāri 80 un pat 94 gadiem. Muzejā izskanēja Jāņa Poruka Dzejas dienas, tika atklāta ekspozīcija “Vasaras zaļumballe”. 2019. gadā muzeja krājums tika papildināts ar Druvienas tauru orķestra dalībnieku pūšamajiem instrumentiem, kas lietiski atspoguļo Druvienas pagasta vēstures faktus.

DRUVIENAS LATVISKĀS DZĪVESZIŅAS CENTRS 2019. gadā Druvienas Latviskās dzīvesziņas centra apmeklētāju skaits bija 2270 apmeklētāji (ieskaitot telpu īri, naktsmītņu izmantošanu, nodarbību apmeklēšanu). Projekta “Skolas soma” ietvaros Latviskās dzīvesziņas centrs uzņēma vairākas skolēnu grupas no Gulbenes un citu novadu skolām. Skolēnu grupām tika piedāvātas dažādas aktivitātes un nodarbības (pīrāgu gatavošana, sveču liešana, māla svečturu veidošana), kurās tika iesaistīti skolēni un skolotājs. 2019.gada vasarā tika īstenota kokles izgatavošanas darbnīca. Tās ietvaros dalībniekiem bija iespēja izgatavot pašiem savu kokli. Bez tam centrā norisinājās Folkloras un latviskās dzīvesziņas nometne. 2019. gadā trīs mēnešu garumā tika realizētas apmācības pieaugušo neformālās izglītības programmas “Goda tērpa darināšana” ietvaros ar Gulbenes novada pašvaldības finansiālu atbalstu. Ar A/S “Latvijas valsts meži” sociālās palīdzības programmas atbalstu tika īstenotas dažādas aktivitātes senioriem projekta “Kopā būt un dzīvesprieku gūt” ietvaros. LEJASCIEMA KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA UN TRADĪCIJU CENTRS Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā pārskata gadā viesojušies 1738 apmeklētāji. Kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrs apmeklētājiem piedāvāja pastāvīgās muzeja ekspozīcijas – Lejasciema senie darbarīki un sadzīves priekšmeti un Zentas Mauriņas piemiņas istabu. 2019.gadā apmeklētājiem bija iespēja aplūkot 9 dažādas mainīgās izstādes. Centrā notika vairāk nekā 25 dažādi pasākumi: izstāžu atklāšanas, radošās darbnīcas – nodarbības: “Laimes kāpņu” pakāpienu veidošana, Ziemassvētku eglītes rotājumu veidošana, dubulto cimdu adīšana, neirografika, aušana, stāstu vakars par Indonēziju, pārgājiens uz Lejasciema daiļdārziem, auto orientēšanās sacensības, iepazīstot Lejasciemu un vēsturiskās vietas Lejasciemā, Ziemassvētku tirdziņš ar radošajām darbnīcām. Gūstot atbalstu Valsts Kultūrkapitāla fonda rīkotajā projektu konkursā, Lejasciema kultūras namā notika viesizrāde “Zenta Mauriņa. Dokumentālie sapņi.” Tāpat centrs realizēja licencēto pieaugušo neformālās izglītības programmu “Lielformāta vides objektu veidošanas apmācības”. Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 33


Nozīmīgākā izstāde 2019.gadā – “Skolu vēsture no senatnes līdz mūsdienām”, kura tika organizēta par godu Lejasciema vidusskolas pastāvēšanas 65. gadadienai un skolu vēstures Lejasciemā 330. gadadienai. Sadarbojoties ar Lejasciema vidusskolu, par godu šiem notikumiem centrā notika pasākums – Vēstures stunda, kurā aplūkota Lejasciema skolu vēsture no senatnes līdz mūsdienām. RANKAS PAGASTA KULTŪRVĒSTURISKAJĀ MANTOJUMA CENTRS 2019.gadā Rankas pagasta kultūrvēsturiskajā mantojuma centrs piedāvāja pasākumus un ekspozīcijas, akcentējot vietējās kultūrvēsturisku nozīmi. Pārskata periodā centru apmeklējuši vairāk nekā 900 apmeklētāji, novadītas 83 ekskursijas, noorganizēti 39 pasākumi, 21 izstāde, nodrošināta 9 patstāvīgo ekspozīciju apskate un pieejamība, novadīti un noorganizēti 45 Gulbenes novada, Rankas pagasta, Rankas kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanas pasākumi, eksponēti 450 eksponāti no krājuma, sagatavotas un novadītas 47 aktivitātes Saieta laukumā. 2019. gada septembrī izveidots jauns produkts – kartīte “Tūrisma iedvesmas palete Rankā”, lai aicinātu apmeklēt, izzināt, iepazīt un atpazīt Ranku. SILMAČU MUZEJS 2019. gadā Silmaču muzeju apmeklēja 578 interesenti. Sezonas laikā atklātas 2 izstādes: izšūto grāmatzīmju izstāde un Fotogrāfiju izstāde par “Silmaču” tapšanu. Sadarbībā ar Druvienas kultūras namu tika rīkots pasākums “Saimnieču diena”. Pārskata gadā muzeja krājums papildināts ar piemiņas lietu dāvinājumu no Nacionālā teātra aktrises Maigas Grīnbergas personīgā ģimenes fonda. 2019.gada vasarā Silmačos norisinājās folkfestivāls “Radagars 2019” un bērnu folkloras nometne. Savukārt rudenī ekspedīcija “Kukažiņas ceļš” uz muzeju atveda Gulbenes ģimnāzijas skolēnus.

TIRZAS PAGASTA PSRS PERIODA VĒSTURES LIECĪBU EKSPOZĪCIJA 2019.gadā ekspozīciju Tirzas pagastā apmeklēja 1163 interesenti no Tirzas pagasta un citām Latvijas vietām, kā arī no Kanādas un Francijas. Pārskata gadā organizētas tematiskas izstādes: “Atmiņas, sniegā ierakstītas…”, “Bērnība kolhoznieka sētā”.

APSĪŠU JĒKABA PIEMIŅAS EKSPOZĪCIJA “KALAŅĢI” 2019.gadā ekspozīciju Lizuma pagastā apmeklēja 872 cilvēki. “Kalaņģu” mājas gada garumā piedāvāja Apsīšu Jēkaba darbu lasīšanu, pētīšanu, iestudēšanu, folkloras tradīciju uzturēšanu gadskārtu ierašu svinēšanā, brīvprātīgu mājas un apkārtnes kopšanu, malkas sagatavošanu ziemai, dalību talkās, seno amatu prasmju apgūšanu, dalību amatu darbnīcās (leļļu gatavošana, jostu aušana, maizes, pīrāgu, piparkūku cepšana, siera siešana, kāpostu skābēšana, rotu gatavošana, tēju vākšana, vainagu pīšana). Gada laikā tika uzņemtas skolēnu un skolotāju grupas.

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 34


GULBENES NOVADA BŪVVALDES DARBS Gulbenes novada būvvalde 2019.gadā ir izskatījusi un pieņēmusi 263 lēmumus par būvniecības procesiem Gulbenes novadā, tai skaitā par 47 apliecinājuma karšu un 50 paskaidrojuma rakstu akceptēšanu, kā arī par būvatļauju izsniegšanu un anulēšanu. Pārskata periodā Būvvalde izsniegusi 76 būvatļaujas, tai skaitā: jaunai būvniecībai – 46, pārbūvei (rekonstrukcijai) – 24, atjaunošanai (renovācijai) – 5 un nojaukšanai – 1 būvatļauju. Būvvalde veikusi 242 būvju un ēku apsekošanu un izsniegusi atzinumus par to pārbaudi. Izskatījusi 144 iesniegumus un sūdzības par būvniecības jautājumiem. Gulbenes novada administratīvajā teritorijā 2019.gadā ekspluatācijā pieņemtas

52

būves un ēkas

13,49 milj.EUR kopējā vērtība

pārbūve 8,35 miljoni EUR

jauna būvniecība 4,49 milj.EUR,

atjaunošanā 0,65 miljoni EUR

2019.gadā Gulbenes novadā veikti apjomīgi naudas līdzekļu ieguldījumi valsts autoceļu un akciju sabiedrību “Sadales tīkls” un “Latvijas valsts meži” infrastruktūras objektu būvniecībā un atjaunošanā. Gulbenes novada pašvaldība aizvadītajā gadā būvniecību veikusi 8,09 miljonu EUR apmērā. Pārskata periodā nozīmīgākie ekspluatācijā pieņemtie objekti ir Nākotnes ielas pārbūve Gulbenē, siltumtīklu izbūve Stradu pagasta Stāķos un Šķieneros, Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošana un restaurācija Stāmerienas pagastā, Gulbenes 2.vidusskolas pārbūve Līkā ielā 21, Gulbenē, ēkas pārbūve – pielāgošana sociālās aprūpes centra vajadzībām “Jaungulbenes Alejās”, Jaungulbenes pagastā, no rūpnieciskajiem objektiem nozīmīgākie ir graudu uzglabāšanas tvertņu būvniecība Dzelzceļa ielā 1C, Gulbenē un sašķidrinātās dabas gāzes noliktava “Avotos”, Lizuma pagastā.

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 35


GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJAS DARBS Pašvaldības policija 2019.gadā veica sabiedriskās kārtības nodrošināšanu visā Gulbenes novada teritorijā, tika veikts gan preventīvais darbs (pārrunas, aizrādīšana), gan sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli. Pašvaldības policijas 9 darbinieki rūpējās par sabiedrisko kārtību Gulbenes novada pašvaldības organizētajos publiskajos pasākumus un kontrolēja ielu tirdzniecības noteikumu ievērošanu. Pārskata gadā Pašvaldības policijai turpinājusies veiksmīga sadarbība ar citām pašvaldības iestādēm – Gulbenes novada bāriņtiesu un Gulbenes novada sociālo dienestu. Ar Valsts policijas Gulbenes iecirkni sadarbība ir kļuvusi produktīvāka. 2019.gada pavasarī notika pirmā Gulbenes novada Pašvaldības policijas, Alūksnes novada Pašvaldības policijas un Balvu novada Pašvaldības policijas darbinieku sanāksme, kurā tika analizēti katra novada Pašvaldības policijas darba taktiskie paņēmieni, kā arī apspriesti turpmākie sadarbības modeļi.

Pārskata gadā pašvaldības policijas amatpersonas sastādīja 172 administratīvā pārkāpuma protokolus, no tiem

78 lēmumus par transportlīdzekļu stāvēšanas un apstāšanās noteikumu neievērošanu

1174 saņemti un reģistrēti izsaukumi

359

Par Gulbenes novada pašvaldības izdoto saistošo noteikumu neievērošanu Par dzīvošanu bez deklarētās dzīvesvietas 3.5% Par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu Par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu

konstatēti pārkāpumi, no tiem 218 personas aizturēja un nogādāja dzīvesvietā, savukārt 141 atskurbtuvē

4.1%

8.2%

4.7%

11.1% Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu neievērošanu

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

66.7%

Par alkohola lietošanu sabiedriskā vietā, vai par atrašanos sabiedriskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu

| 2019.gads

| 36


PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „GULBENES NOVADA TŪRISMA UN KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRS” DARBS Pārskata gadā Gulbenes novada pašvaldības aģentūrā “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” (turpmāk – Aģentūra) un tās divās struktūrvienībās strādāja 8 darbinieki: divas tūrisma organizatores, sabiedrisko attiecību un mārketinga speciāliste, tūrisma informācijas konsultante (TIC “Stāmeriena”), Izglītojošais un interaktīvais centrs “Dzelzceļš un Tvaiks” (turpmāk IIC) vadītājs, IIC ekskursiju organizators, 2 IIC apkopēji. Aktīvās tūrisma sezonas laikā (maijs – septembris) strādāja viena elektrovilcieniņa vadītāja. 2019.gadā tika izsludināts atklāts konkurss uz Aģentūras vadītāja amatu, taču konkurss beidzās bez rezultāta, un direktora pienākumus pildīja Aģentūras darbinieks. Tūrisma pakalpojumus nodrošināja Aģentūras struktūrvienības: tūrisma informācijas centrs “Stāmeriena”, kas līdz 1.novembrim atradās Stāmerienas tautas namā, Vecstāmerienā, Stāmerienas pagastā, bet no 30.novembra atsāka darbu Stāmerienas pilī, nodrošinot Stāmerienas pils pieejamību pēc jumta un fasādes restaurācijas; Izglītojošais un interaktīvais centrs “Dzelzceļš un Tvaiks” Gulbenē. Galvenie notikumi, kas ietekmējuši iestādes darbību pārskata gadā 2019.gadā turpinājās darbs IIC “Dzelzceļš un Tvaiks” produktu attīstības paplašināšanā, piedāvājot jaunas tematiskas nodarbības skolēniem, ar kurām piesaistīt centra apmeklētājus. Centrs tika papildināts ar vairākām jaunām iekārtām, un notika dažādi tematiskie pasākumi un akcijas.


TŪRISMA RALLIJS “P37” Pirmo reizi tika organizēts tūrisma rallijs “P37” sadarbībā ar Cesvaines un Madonas novada pašvaldībām. Tūrisma rallijs piesaistīja 151 komandas ar 700 dalībniekiem, kas trīs novados apmeklēja 25 dažādus objektus.

AKCIJA “LAIŽAM PA SLIEDĒM” Sadarbībā ar Alūksnes Bānīša staciju un GulbenesAlūksnes Bānīti, no maija līdz oktobrim norisinājās akcija “Laižam pa sliedēm”, rosinot apmeklēt Gulbenes- Alūksnes Bānīti un abus tā galapunktus.

LĪDZDALĪBA PASĀKUMOS Aģentūra organizēja un iesaistījās šādos pasākumos un aktivitātēs: Zaļais tirdziņš, kursi ekskursiju vadītājiem/gidiem, informatīvas sanāksmes un semināri tūrisma nozares entuziastiem, velosacensības “Bānīša kauss 2019 jeb Apsteidz tvaiku”, Bānīša svētki 2019 – Bānītim 116, Eiropas kultūras mantojuma diena, Pasaules tūrisma diena, Gulbenes pilsētas svētki. DALĪBA STARPTAUTISKĀS TŪRISMA IZSTĀDĒS Lai popularizētu Gulbenes novada tūrisma iespējas, Aģentūra piedalījās starptautiskajās tūrisma izstādēs un informatīvajās dienās Rīgā, Tallinā (Igaunijā), Viļņā (Lietuvā), Tūrisma informācijas gadatirgū (Madonā), 49.Latviešu tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgū (Rīgā). 2019.gadā tika izstrādāti vairāki tematiskie piedāvājumi elektronisku brošūru veidā : “Kāzu ceļvedis”, “ES atpūšos ar klasi Gulbenes novadā”, “ES atpūšos pie ūdens Gulbenes novadā”, “ES izbaudu atpūtu saimniecībās Gulbenes novadā”. Drukātā formātā tika izdots “Gulbenes novada tūrisma ceļvedis 2019” latviešu valodā un “Gulbenes novada tūrisma karte 2019” krievu valodā. Regulāri atjaunoti un izstrādāti dažādi ekskursiju piedāvājumi skolēniem, tūroperatoriem, ekskursiju grupām.

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 38


Stāmerienas pils restaurācijas laikā tūrisma informācijas centrs “Stāmeriena” (turpmāk - TIC) līdz atradās Stāmerienas tautas namā. No 2019.gada 30.novembra pēc pils jumta un fasādes restaurācijas , TIC darbu atsāka pilī.

Pils atjaunošana radīja pastiprinātu interesi par objektu, kā rezultātā ievērojami palielinājās TIC apmeklētāju skaits. Pils kā apskates objekts piesaista apmeklētājus nacionāla un starptautiska mēroga viesus. Papildinājums ir multimediālā ekspozīcija uz Stāmerienas pils ziemeļu fasādes, kas ir brīvi pieejama ikvienam apmeklētājam konkrētos diennakts tumšajos laikos. Vēlme redzēt multimediālo ekspozīciju, apmeklētājiem liek plānot pils apmeklējuma laiku tuvāk tumsas iestāšanās laikam. Tas savukārt regulē pils darba laiku.

Aģentūras uzturētā mājas lapa “visitgulbene.lv” tika papildināta ar interaktīvo karti, kurā iespējams apskatīt Gulbenes novada tūrisma objektus un tūrisma pakalpojumu sniedzējus. Objekti sakārtoti 9 interešu kategorijās. Karte ir papildināma un atjaunojama.

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 39


Gulbenes novada pašvaldības finanšu resursi un darbības rezultāti

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 40


Pašvaldības budžets Gulbenes novada pašvaldības 2019.gada budžeta prioritātes: 1. Finansējuma saglabāšana iepriekšējos gados uzņemtajām brīvprātīgajām iniciatīvām; 2. Nodrošināt kvalitatīvu pamata un vispārējo izglītību un saglabāt profesionālās izglītības pieejamību novada teritorijā; 3. Rūpēties par iedzīvotāju sociālo aizsardzību un labklājību; 4. Uzlabot izglītības un sporta infrastruktūru; 5. Uzlabot esošo inženierbūvju infrastruktūru; 6. Nodrošināt pašvaldībā īstenoto projektu līdzfinansējumu. Gulbenes novada pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi 2019.gadā ir 33 963 374 euro, kas ir par 3 986 820 euro jeb 13,3% vairāk kā 2018.gadā. Tajā skaitā pamatbudžeta ieņēmumi 33 054 831 euro (3 990 868 euro jeb 13,7% vairāk kā 2018.gadā), speciālā budžeta ieņēmumi 859 120 euro (21 665 euro jeb 2,6% vairāk kā 2018.gadā).

+13,7% kopbudžeta ieņēmumi palielinājums salīdzinājumā ar 2018.gadu

40 000 000

+14%

30 000 000 -4%

20 000 000

10 000 000

+4%

0 Ieņēmumi

2018.gada pamatbudžeta izpilde

Izdevumi

2019.gada pamatbudžeta izpilde

Naudas līdzekļi un aizņēmumi

2020.gada pamatbudžeta prognoze

pie grafika norādīta budžeta izpildes dinamika2019.gadā (%) salīdzinājumā ar 2018.gadu

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 41


Pamatbudžeta ieņēmumi

IEŅĒMUMI 38,29 milj. EUR Pamatbudžeta kontu atlikums uz gada sākumu

2,44 milj. EUR

Pamatbudžeta ieņēmumi

Saņemtie aizņēmumi

33,06 milj. EUR

2,79 milj. EUR

Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžeta 2019.gada ieņēmumu izpilde ir par 2 332 308 euro lielāka kā plānots. Ieņēmumu pieaugumu galvenokārt nodrošināja iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumu kāpums par 1 127 918 euro, nekustamā īpašuma nodokļa pārpilde – 33 631 euro vairāk, kā bija plānots, kā arī ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda par 206 390 euro vairāk kā plānots. IIN ieņēmumi 2019. gadā Latvijā pieauga straujāk nekā tika plānots, neskatoties uz ieviestajiem nodokļu reformas pasākumiem – ar 2019.gada 1.janvāri paaugstināja diferencēto neapliekamo minimumu no 200 līdz 230 euro, neapliekamo minimumu pensionāriem no 250 līdz 270 euro, kā arī atvieglojumus par apgādājamo no 200 līdz 230 euro.

Pašvaldību budžetu transferti

3% 987012 EUR

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda

4%

Budžeta iestāžu ieņēmumi

Nenodokļu ieņēmumi 1203797 EUR

35%

6% 2047715 EUR

15%

11635778 EUR

4811225 EUR

15%

18%

5057504 EUR

5936904 EUR

4%

Ieņēmumi no ES struktūrfondiem un ārvalstu finanšu palīdzība

Valsts budžeta dotācijas, mērķdotācijas

Īpašuma nodoklis 1303953 EUR

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 42


Pamatbudžeta izdevumi 2019.gadā pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāns 32 299 628 euro, izpilde 30 315 567 euro. Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžeta 2019.gada izdevumu izpilde ir par 1 984 061 euro mazāka kā plānots. Pamatbudžeta izdevumi, salīdzinot ar 2018.gadu, ir samazinājušies par 1 385 149 euro jeb 4,4%. Viens no izdevumu samazināšanās iemesliem ir finanšu apjoma īstenotajiem projektiem samazināšanās, kā arī ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas funkcijas nodošana SIA “Gulbenes nami”,

38,29 milj. EUR Pamatbudžeta kontu atlikums uz gada beigām

4,81 milj. EUR

Pamatbudžeta izdevumi

Saņemto aizņēmumu atmaksa

30,32 milj. EUR

3,16 milj. EUR

Gulbenes novada pašvaldības izdevumu lielāko daļu, jeb 47% no pamatbudžeta izdevumu apjoma, sastāda izglītība. Izdevumi izglītībai salīdzinājumā ar 2018.gadu pieauguši par 1 112 970 euro jeb 8,5%, kas saistāms ar pedagogu algu kāpumu no 710 euro uz 750 euro par vienu likmi, kā arī ar projektu realizāciju izglītības funkcijai. Nozīmīgu izdevumu daļu jeb 11% no pamatbudžeta izdevumu apjoma, sastāda sociālā aizsardzība. Salīdzinot ar 2018.gadu, 2019.gada izdevumi ir samazinājušies par 1 533 294 euro jeb 31%, kas saistāms ar projekta „Sociālās aprūpes centra „Jaungulbenes Alejas” energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanas izdevumiem 2018.gadā.

Sociālā aizsardzība

Pašvaldību budžetu transferti Sabiedriskā kārtība 7.6% 11.5% 0.6% un drošība

12.1%

Ekonomiskā darbība

0.2%

10.7%

0.6% 47.1% Izglītība

Vides aizsardzība

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Veselība

9.7% Atpūta, kultūra

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 43


15 000 000

+8,5%

10 000 000

+8,5%

5 000 000

+7,2%

-28,5%

-30,6%

-30,6% +3,6%

+27,3%

-39,5%

-7,6%

0

Sociālā aizsardzība

Sabiedriskā kārtība un drošība

2018.gada izpilde

Ekonomiskā Vides Teritoriju un darbība aizsardzība mājokļu apsaimniek ošana

Veselība

2019.gada izpilde

Atpūta, kultūra

Izglītība

Sociālā aizsardzība

2020.gada prognoze

pie grafika norādīta budžeta izpildes dinamika (%) salīdzinājumā ar 2018.gadu

Speciālā budžeta finansējums un tā izlietojums Gulbenes novada pašvaldības speciālo budžetu veido dabas resursu nodoklis, mērķdotācijas autoceļu (ielu) fondiem un pārējie speciālā budžeta līdzekļi. Dabas resursu nodokļa par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu ieņēmumu izpilde 2019.gadā salīdzinājumā ar 2018.gadu ir palielinājusies par 11 404 euro jeb 7,2% un saņemtā mērķdotācija autoceļu (ielu) fondiem 2019.gadā salīdzinājumā ar 2018.gadu palielinājusies par 29 420 euro jeb 4,5%. 2019.gada speciālā budžeta atlikums 576 488 euro vērtībā ir iekļauts pamatbudžetā saistībā ar likuma “Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību” 3.panta iekļauto normu ievērošanu, kas nosaka, ka pašvaldību budžeti sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem.

+7,2% Dabas resursu nodokļa izpilde

+4,5%

-53,4%

Saņemtā mērķdotācija autoceļu (ielu) fondiem

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 44


Ziedojumi un dāvinājumi Gulbenes novada pašvaldībā 2019.gadā saņemti ziedojumi un dāvinājumi no juridiskām personām 8 654 euro un no fiziskajām personām 13 769 euro. Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi salīdzinājumā ar 2018.gadu, 2019.gadā samazinājušies par 25 713 euro jeb 53,4%. Tas saistīts ar to, ka 2018.gadā Gulbenes novada pašvaldība izveidoja Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” struktūrvienību Izglītojošā un interaktīvo centru “Dzelzceļš un tvaiks” un saņēma ziedojumus un dāvinājumus ierīču izgatavošanai.

. 38.6%

Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi 8654 EUR

Fizisku personu ziedojumi un dāvinājumi

. 61.4%

13769 EUR

Pašvaldības aizņēmumi, galvojumi,saistības 2019.gadā ar Valsts kasi noslēgti 6 aizņēmumu līgumi par kopējo summu 1 894 238 euro, ar mainīgo procentu likmi ar fiksēšanas periodu 12 mēneši. Kopā ar iepriekšējos gados noslēgtajiem aizdevumu līgumiem saņemtais finansējums ir 2 791 398 euro, atmaksātais finansējums 3 183 265 euro, dzēsti 11 aizņēmumi. Latvijas Republikas Ministru kabinets, pieņemot Valsts budžetu 2019.gadam, pieņēma lēmumu par 2019.gada kopējo pašvaldību aizņēmumu limitu un pašvaldību aizņēmumu pieprasījumiem. Valdība lēma 2019.budžeta gadā prioritāri pašvaldībām izsniegt aizņēmumus tikai Eiropas Savienības projektiem, kā arī nepārsniegt attiecināmo izmaksu kopsummu. Ņemot vērā to, ka Gulbenes novada dome 2019.gada budžetu apstiprināja pirms valsts budžeta un rēķinājās ar naudas apjomu, ko varēs saņemt kā aizņēmumu, tika uzsākta novada attīstības projektu īstenošana un attiecīgo būvdarbu realizēšana Nākotnes ielas rekonstrukcijai, Stāmerienas pils renovācijai un Stāķu bērnudārza teritorijas labiekārtošanai. Budžeta grozījumos saņemtā Valsts kases aizņēmuma vietā nepieciešamie finanšu līdzekļi tika rasti no pašvaldības budžeta līdzekļiem – īpašuma atsavināšanas. Uzsākto projektu apturēšana vai līgumu laušana būtu nesamērīga ar iedzīvotāju interesēm, kas tos skar.

6 noslēgtie līgumi ar Valsts kasi par 1 894238 EUR

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

aizņēmumu parādu summa 14 230 716. Dzēsti 11 aizņēmumi par summu 3 183 265 EUR

| 2019.gads

| 45


2019.gads Noslēgtie līgumi ar Valsts kasi Noslēgto līgumu summa Saņemtais finansējums Atmaksātais finansējums Dzēstie aizņēmumi Aizņēmumu parāda summa

6 1 894 238 2 791 398 3 183 265 11 14 230 716

Izmaiņas salīdzinājumā ar 2018.gadu -68% -73% -54% +53% -54% -3%

Pielikumā: Gulbenes novada pašvaldības budžeta pārskata statistiskie dati>>

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 46


GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMI ATTĪSTĪBAS DOKUMENTU UN TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANĀ Ar Gulbenes novada domes lēmumu 2019. gadā apstiprināti šādi attīstības un plānošanas dokumenti: 2019. gada 31. janvārī (protokols Nr. 1, 10§) Gulbenes Mūzikas skolas attīstības plāns 2019.-2021. gadam; 2019. gada 28. februārī (protokols Nr. 3, 23§) Investīciju plāns 2018.-2020. gadam; 2019. gada 28. februārī (protokols Nr. 3, 23§) Rīcības plāns 2018.-2020. gadam; 2019. gada 30. decembrī (protokols Nr. 19, 19§) Investīciju plāns 2018.-2020. gadam; 2019. gada 30. decembrī (protokols Nr. 19, 38§) Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” darba plāns 2020. gadam.

2018. gada 27.decembrī stājās spēkā Gulbenes novada saistošies noteikumi Nr.20 (prot. Nr.25,29.) “Gulbenes novada teritorijas plānojums, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” (turpmāk tekstā TP). Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteikto kārtību līdz 2019. gada 11.martam, kas pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likumu bija Gulbenes novada TP pārsūdzēšanas termiņa beigu datums, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nebija saņēmusi iesniegumus par Gulbenes Teritorijas plānojuma 2018.gada 27.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.20, līdz ar ko no 19.03.2019. TP kļuva īstenojams novada teritorijā. Pēc Teritorijas plānojuma īstenošanas uzsākšanas, līdz 2019.gada nogalei netika saņemti novada iedzīvotāju vai uzņēmēju iesniegumi ar vēlmi veikt izmaiņas spēkā esošajā plānojumā.

| 47


GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU PROJEKTU ĪSTENOŠANA Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 48


2019.GADĀ PABEIGTIE PROJEKTI

2019. gadā pabeigta 26 projektu un būvniecības objektu realizācija

Ilgtspējīgas ekonomikas un uzņēmējdarbības atbalstošas vides jomā īstenotie projekti

44.2%

3 727 131 EUR

Cilvēkresursu attīstības jomā īstenotie projekti 5 200 397 EUR

Kultūras telpas attīstības un dzīves vides kvalitātes jomā īstenotie projekti

kopējā vērtībā 11 888 852,51 EUR.

24.1%

2 836 956 EUR

Cilvēkresursu attīstības jomā īstenotie projekti

48.6%

45.7%

Kultūras telpas attīstības un dzīves vides kvalitātes jomā īstenotie projekti Ilgtspējīgas ekonomikas unuzņēmējdarbības atbalstošas vides jomā īstenotie projekti

31.7%

86.9%

29.7% 0

Fondu finansējuma īpatsvars, %

5.7%

13.1%

67.5% 2 000 000

Pašvaldības finansējuma īpatsvars, %

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

2.8% 4 000 000

6 000 000

Cita finansējuma īpatsvars, %

| 2019.gads

| 49


INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTAM Projekta „Rotācijas apļa izbūve Brīvības ielas pārbūve” ietvaros tika uzlabota infrastruktūra uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā. Projekta kopējās izmaksas - 2 607 896,42 EUR. Projekta „Purva ielas pārbūve” ietvaros tika sakārtota infrastruktūra uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes pilsētā. Projekta kopējās izmaksas - 220 554,20 EUR. PROJEKTS „MELIORĀCIJAS SISTĒMU ATJAUNOŠANA GULBENES NOVADA TERITORIJĀ” Projekta ietvaros pabeigti 3 objekti, uzlabojot meliorācijas sistēmas Stradu pagastā 4,374 km garumā par kopējo summu 139 074,76 EUR. PROJEKTS „NĀKOTNES IELAS PĀRBŪVE” 3. KĀRTA 2019. gadā noslēdzās projekta 3. kārta. Tā laikā tika veikta brauktuves pārbūve, papildus jaunu stāvvietu izbūve, ātruma slāpētāja izbūve, gājēju celiņu un to aizsargnorobežojumu izbūve, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas sakārtošana, zālāja atjaunošana. Projekta kopējās izmaksas - 574 775,18 EUR.

PROJEKTS “VESELĪBAS VEICINĀŠANAS UN SLIMĪBU PROFILAKSES PASĀKUMI GULBENES NOVADĀ” 2019. gadā noslēdzās projekta 1. kārta, kuras mērķis bija uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Gulbenes novada iedzīvotajiem. Projekta kopējās izmaksas: 263 841,50 EUR.

58 vingrošanas nodarbības ar fizioterapeitu pilsētā un pagastos

72 nodarbības ar fizioterapeitu fizisko aktivitāšu veicināšanai sociālās aprūpes centros un veco ļaužu mājā

14 peldēšanas nodarbības senioriem un personām ar invaliditāti

105 interaktīvas nodarbības izglītības iestādēs bērniem un vecākiem par garīgo veselību

13 informatīvas akcijas par slimību profilaksi pagastu iedzīvotājiem

360 peldētprasmes nodarbības fizisko aktivitāšu veicināšanai bērniem no 1. līdz 5. klasei

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

4 veselību veicinošās nometnes bērniem

| 50


Stāmerienas pils fasāde atgūst spozmi

2019.gadā noslēdzās vairāki savstarpēji papildinoši projekti Stāmerienas pilī, piesaistot finansējumu objekta atjaunošanai: PROJEKTS “GAISMAS CEĻŠ CAURI GADSIMTIEM” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt,aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros tika realizēts projekts “Gaismas ceļš cauri gadsimtiem”. Projekta izmaksas 1 211 871,88 EUR; PROJEKTS “STĀMERIENAS PILS JUMTA UN FASĀDES ATJAUNOŠANA UN RESTAURĀCIJA” Projekta ietvaros veikta Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošana un restaurācija par kopējo summu 1 554 648,96 EUR. VALSTS FINANSĒTIE PROJEKTI Valsts kultūrkapitāla fonda projektā “Multimediāla atklāsme Stāmerienas pils ārtelpā” piesaistīts finansējums 3 000,00 EUR apmērā; Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes kultūras pieminekļu izpētes, konservācijas un restaurācijas programmā “Stāmerienas muižas pils kolonādes – pergolas restaurācija” par kopējo summu 10 000,00 EUR; īstenots "Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2019” projekts “Iededz gaismu Stāmerienas pilī”par kopējo summu 2 500,00 EUR un "Pastāvīgās ekspozīcijas izveide Stāmerienas pilī”.par kopējo summu 30 000,00 EUR. tika realizēts arī Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekts “Stāmerienas pils gaismas ceļā”. Projekta kopējās izmaksas – 24 935,68 EUR;

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 51


PROJEKTS „SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA “JAUNGULBENES ALEJAS” ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAGSTINĀŠANA Projekta ietvaros pabeigta ēkas "Jaungulbenes alejas" pārbūve, bijušo skolas ēku pielāgojot ilgstošas sociālās aprūpes centra vajadzībām. Pārbūves rezultātā veikti vērienīgi būvniecības darbi: ēkas ārsienu, jumta, pagraba pārsegumu un grīdu siltināšana, telpu un gaiteņu izvietojuma pielāgošana aprūpes iestādes vajadzībām, veikta logu un durvju nomaiņa, ventilācijas sistēmas ar gaisa rekuperāciju uzstādīšana, apkures sistēmas pārbūve, saules kolektoru uzstādīšana karstā ūdens sagatavošanai un energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, lifta ierīkošana un teritorijas labiekārtošana – bruģēšana, apzaļumošana, dīķa ierīkošana atbilstoši ugunsdrošības prasībām. Sociālās aprūpes iestādē īstenoti vides pieejamības pasākumi pakalpojuma pilnvērtīgai nodrošināšanai klientiem ar īpašām vajadzībām un cilvēkiem, kuri senioru dzīves posmā ir palikuši vieni, bet pašaprūpē ir pieprasījums pēc speciālistu atbalsta. Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi samazinās primārās enerģijas patēriņu un pašvaldības izdevumus par siltumapgādi. Ēkas pārbūves kopējās izmaksas ir 2 446 934,41 EUR. Pašvaldības kā būvdarbu pasūtītāja darbs un ieguldījums projekta ieviešanas laikā īpaši novērtēts no būvniecības nozares speciālistu puses, kas tika apliecināts ar saņemto Atzinību konkursā skatē “Gada labākā būve Latvijā 2019” Nominācijā PĀRBŪVE. Sociālās aprūpes centrs “Jaungulbenes Alejas” piemērots iemītniekiem ar 99 nodrošinātām guļvietām. Iestādē pirmā darbības gada laikā uzrādīti augsti kapacitātes rādītāji, nodrošinot jaunu pastāvīgo iemītnieku uzņemšanu un aprūpi gandrīz maksimāli pieļaujamajā apjomā.

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 52


2020. gadā turpinās Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts “Garden pearls Est-Lat 70 (Dārza pērles)”. Galvenais projekta mērķis ir dažādot dārzu tūrisma piedāvājumu Igaunijā un Latvijā, radot pievilcīgu un ilgtspējīgu dārzu tūrisma produktu un pakalpojumu klāstu. 2019. gadā paaugstinātas dārzu un parku speciālistu zināšanas, labiekārtota teritorija pie Sarkanās pils (labiekārtotas taciņas-izveidoti apstādījumi). Kopējās veiktās investīcijas 53 831,47 EUR. PROJEKTS „GREEN RAILWAYS EST-LAT 24 (ZAĻIE DZELZCEĻI)” 2019. gadā noslēdzās Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas projekts „Green Railways Est-Lat 24 (Zaļie dzelzceļi)”. Galvenais projekta mērķis bija radīt jaunu un interesantu tūrisma maršrutu, izmantojot šaursliežu dzelzceļa veidotās līnijas Dienvidigaunijā un Vidzemē. Gulbenes novadā 2019. gadā īstenotas šādas aktivitātes - atpūtas vietas izveide Galgauskas pagastā, marķēts posms ar informatīvām zīmēm un norādēm, izvietots informatīvais stends Stāmerienas stacijā, izgatavots sliežu velosipēds (rail -bike), sniedzot iespēju ar to izbraukt pa šaursliežu dzelzceļu gar Gulbenes depo, stacijas teritoriju un apbūvi. Projekta kopējās izmaksas - 46 050,00 EUR.

PROJEKTI ĪSTENOŠANĀ “PARKS WITHOUT BORDERS LV-RU-023 (PARKI BEZ ROBEŽĀM)” Turpinās Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts “Parks without borders LV-RU-023 (Parki bez robežām)”. Ir uzsākts darbs pie projekta īstenošanas, kā arī uzsākts darbs pie Spārītes parka labiekārtošanas, lielākā daļa darbu pabeigta (labiekārtotas taciņas, veikta dīķu tīrīšana, uzstādīts apgaismojums). Projekta kopējās izmaksas 191 000,00 EUR.

“GREENWAYS RIGA-PSKOV (ZAĻIE CEĻI RĪGA – PLESKAVA) Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts turpinās “GREENWAYS RIGA-PSKOV (Zaļie ceļi Rīga – Pleskava) LV-RU-006”. Projekta kopējās izmaksas – 52 510,00 EUR.


PROJEKTS “GULBENES NOVADA VISPĀRĒJO IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU MĀCĪBU VIDES UZLABOŠANA”

2019. gadā projekta ietvaros ir veikta Gulbenes 2. vidusskolas mācību telpu atjaunošana un pārbūve, kā arī gaiteņu, sanitāro mezglu, iekšējo inženiertīklu, ventilācijas sistēmu, ārējo ūdens un kanalizācijas komunikāciju pārbūve, lietus ūdens kanalizācijas izbūve, teritorijas labiekārtošanas darbi un stāvlaukuma izveide. Tāpat ir iegādātas skolēniem atbilstošas ergonomiskas mēbeles, izveidots pietiekams apgaismojums klašu telpās, savukārt skolas inventārs papildināts ar jaunākajām tehnoloģijām, piemēram, interaktīvajiem ekrāniem. Kopējās 2. vidusskolas būvniecības izmaksas 1 956 744,78 EUR. 2019. gadā ir veikti Gulbenes novada valsts ģimnāzijas pārbūves 1. kārtas darbi. Būvniecības izmaksas 277 226,83 EUR. 2020. gadā uzsākti Gulbenes novada valsts ģimnāzijas pārbūves 2. kārtas darbi. Projekta kopējais finansējums - 5 081 703,40 EUR.

ENERGOEFEKTIVITĀTES VEICINĀŠANA PAŠVALDĪBĀ Lai nodrošinātu kvalitatīvu siltumenerģijas datu ieguvi, projekta ietvaros tika uzstādīti 39 siltumenerģijas skaitītāji un 82 attālinātās nolasīšanas punkti, kas ļauj veikt siltumenerģijas, turpgaitas un atgaitas temperatūru, kā arī plūsmas monitoringu, fiksējot datus ik pēc 20 minūtēm. Tas ļauj arī veikt precīzākus aprēķinus par ēku siltumenerģijas patēriņiem un izvirzīt prioritāros objektus ieguldījumiem. Iekārtu iegādes izmaksas 58 725,55 EUR.

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

.

| 54


Lai veicinātu Gulbenes novada teritorijas labiekārtošanu, brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu un veselīga dzīvesveida infrastruktūras izveidošanu, Gulbenes novada pašvaldība sadarbībā ar pagastu pārvaldēm 2019. gadā iesniedza 9 projektu pieteikumus biedrības “SATEKA”atklātā projektu konkursa 7.kārtā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai. 2019.gadā apstiprināti 6 projektu pieteikumi ar kopējo publiskā ELFLA finansējuma apmēru 105 833,84 EUR.

PROJEKTS “PROTI UN DARI" 2020. gadā turpinās projekts “PROTI un DARI!”. Tā ietvaros Gulbenes novada pašvaldība veicina jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, nav iesaistīti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā. 2019. gadā projekta aktivitātes tika iesaistīti 25 jaunieši, kuriem bija iespēja attīstīt tās prasmes, zināšanas un iemaņas, kas sekmē uzsākt darba gaitas, iesaistīties izglītībā vai uzsākt pašnodarbinātību. Projekts paredz 100% Eiropas Sociālā Fonda finansējumu, kas 2019.gadā sastādīja 32 261, 76 EUR. Projekta "PROTI un DARI!" aktivitātēm tika pagarināts īstenošanas termiņš līdz 2021.gada 31.oktobrim, paredzot finansējumu 26 772,15 EUR apmērā. PROJEKTS “ĢIMENES ĀRSTU PRAKŠU INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA GULBENES NOVADĀ” Ar mērķi uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru Gulbenes novada lauku teritorijās esošajās ģimenes ārstu praksēs, tiek īstenots projekts “Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras uzlabošana Gulbenes novadā”, tā kopējās izmaksas - 52 000,00 EUR.

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 55


Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 56


GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

Gulbenes novada pašvaldība sadarbojas ar 17 pašvaldībām, iestādēm un organizācijām 11 valstīs Eiropas Savienībā, kā arī Krievijā, Gruzijā, Moldovā un Baltkrievijā.

Gulbenes novada pašvaldība

Dānija, Temas pilsēta (1993)

Krievija, Pleskavas (2004.) un Gatčinas rajona pašvaldība (2013.)

Polija, Kenčinas rajona (2004.) un Kenčinas pagasta pašvaldības (2011.)

Lietuva, Rietavas pašvaldība (2005.)

Igaunija, Repinas novada pašvaldība (2008.)

Ungārija, Balmazujvarošas pašvaldība (2012.)

Azerbaidžāna Hizi rajona izpildvara (2014.)

Moldova, Florešti pilsēta (2014.)

Baltkrievija, Ošmjani rajona izpildkomiteja (2015.)

Gruzija, Bolnisi pašvaldība (2016.)

Itālija, Palma di Montekjaro pašvaldība Sicīlij un Džuzepes Tomazi di Lampedūzas skola Sicīlijā (2019.)

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 57


Galvenie starptautiskās sadarbības virzieni: Kultūra, sports, izglītība Pieredzes apmaiņa starp speciālistiem Uzņēmējdarbība, ekonomika Kopīgu projektu realizācija Tūrisms Sociālais atbalsts un veselības aprūpe Jaunatnes lietas

Savas valsts un novada popularizēšana; Citas pieredzes izzināšana, labo piemēru integrēšana; Iespēja izmantot pārrobežu programmas finansējuma piesaistei dažādiem projektiem; Novada uzņēmējiem iespēja gūt jaunus kontaktus – izejvielas piegādei, saražotās produkcijas pārdošanai u.c.; Novada iedzīvotājiem iespēja iepazīt citu tautu kultūras'; Iespēja amatiermākslas kolektīviem koncertēt ārzemēs; Iespēja bērniem un pieaugušajiem piedalīties starptautiskās sporta sacensībās un mūzikas konkursos.

Nevalstiskās organizācijas

ODESA, UKRAINA 18.-25.maijs. Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) delegācijas sastāvā Ukrainā piedalījās sadarbības līguma slēgšanā starp VPR un Odesas apgabalu. BALTKRIEVIJAS REPUBLIKAS OŠMJANI RAJONS Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis un Gulbenes novada uzņēmēji pēc Baltkrievijas Republikas Ošmjani rajona izpildkomitejas uzaicinājuma piedalījās izstādē-prezentācijās un starptautiskajā ekonomikas forumā „Jaunas iespējas un perspektīvas sadarbībai” Grodņas apgabalā.

SADARBĪBAS PARTNERU TIKŠANĀS GULBENĒ 25.-28.jūlijs. Gulbenes novada pašvaldība pirmo reizi kopā pulcēja visus starptautiskās sadarbības partnerus un organizē konferenci “Starptautiskās sadarbības loma pašvaldībās”. Tās ietvaros pašvaldības dalījās pieredzē, iedvesmojās viena no otras iespējamajās aktivitātēs, ko kopā varētu realizēt nākotnē, kā arī diskutētu par starptautiskās sadarbības plusiem, mīnusiem un ieguvumiem. Šī bija lieliska iespēja izveidot Gulbenes novada pašvaldības sadarbības pašvaldību tīklu – iepazīt vienam otru, lai nākotnē būtu vienkāršāk realizēt projektus un aktivitātes dažādās nozarēs.

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 58


PARAKSTĪTI SADARBĪBAS LĪGUMI 28.novembris-1.decembris. Tika nostiprināta sadarbība ar Bolnisi pašvaldību Gruzijā un Palma di Montekjaro pašvaldību Itālijā. Ar Bolnisi tika parakstīts sadarbības līgums (līdz šim bija noslēgta vienošanās par sadarbību), bet ar Palma di Montekjaro – nodomu protokols, kas nākotnē var pāraugt līgumā, ja sadarbība būs veiksmīga. Nodomu protokolu par sadarbību savstarpēji parakstīja arī Gulbenes novada valsts ģimnāzija un Džuzepes Tomazi di Lampedūzas vārdā nosauktā skola Sicīlijā. Ārvalstu partneru vizītes laikā tuvāk tika iepazīts Gulbenes novads un pašvaldības darbs, kā arī ņemta dalība Stāmerienas pils atklāšanas pasākumā.

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 59


UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBĀ

KB IND 1.2% 6.8% IK 7.4%

Gulbenes novadā kopumā reģistrēti 1316 uzņēmumi, no tiem nemainīgi populārākā darbības forma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, veidojot 55% un atbilstoši teritorijas resursu iespējām - 28% zemnieku saimniecības.

SIA 55%

ZS 28.4%

1316

reģistrēti uzņēmumi

+9%

59

jaunreģistrēti uzņēmumi

-37%

56

likvidēti uzņēmumi

Pagājušajā gadā Latvijā strauji turpināja pieaugt likvidēto uzņēmumu skaits, savukārt jaunreģistrēto uzņēmumu bija mazāk nekā gadu iepriekš. Tiesa, Gulbenes novadā, atšķirīgā no vispārējās tendences valstī, 2019.gadā likvidēto uzņēmumu skaits samazinājās, bet jauno – pieauga. Gulbenes novadā pērn reģistrēti 59 jauni uzņēmumi, kas ir par pieciem vairāk nekā gadu iepriekš. Vienlaikus likvidēto uzņēmumu skaits pēc straujā pieauguma 2018.gadā samazinājies, veidojot pozitīvu saldo. Gulbenes novadā reģistrēto uzņēmumu vidū visplašāk pārstāvēta lauksaimniecības nozare – uzņēmumi nodarbojas gan ar jaukto lauksaimniecību, gan arī specializējušies graudaugu audzēšanā vai piena lopkopībā. Tāpat kā citviet Latvijā, arī Gulbenes novadā TOP nozaru vidū atrodama mazumtirdzniecība. Savukārt raugoties no ekonomiskā pienesuma viedokļa, aktīvākās nozares ir mežizstrāde, kokapstrāde, kravu pārvadājumu pakalpojumi. Darbaspēka ietilpīgākās nozares nemainīgi ir saglabājušās mežsaimniecība un kokapstrādē.

85.86 milj.EUR

33,12 milj.EUR

15,33 milj.EUR.

>8 milj.EUR.

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 60


Vidējā bruto darba samaksa, uzņēmumos ar nodarbināto skaitu 50 un vairāk, gada ietvaros palielinājusies vidēji par 22,4% no 888 EUR līdz 1087 EUR, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada 4.ceturksni. Attiecīgi dati par vispārējo sektoru (bez privāto komersantu datiem) liecina par mērenāku atalgojuma pieaugumu sasniedzot 903 EUR, kas ir par 7% vairāk kā 2018.gada pēdējā ceturksnī. *CSP dati

1087 vidējā darba samaksa privātajā sektorā palielinājusies par 22,4%, sasniedzot 1087 EUR pirms nodokļu nomaksas

Par pozitīvu ekonomisko aktivitāti liecina VID administrētajos nodokļos veiktās kopējās Gulbenes novada uzņēmēju iemaksas. Statistikas dati liecina, ka aizvadītajā gadā Gulbenes novada uzņēmumi veikuši maksājumus 13,52 milj. euro apmērā, kas ir par 11,2% vairāk nekā gadu iepriekš. Starp visiem Gulbenes novadā reģistrētajiem uzņēmumiem 31 pērn bijis tāds, kura kopējais samaksāto nodokļu apjoms pārsniedzis 100 tūkst.EUR. Gadu iepriekš tādi bija 29 uzņēmumi.

5,5%

procenti no darbspējīgajiem iedzīvotājiem reģistrēti bez darba

22%

bruto atalgojuma izmaiņas gada ietvaros palielinājušās no 7 līdz 22%, salīdzinot ar 2018.gada datiem

11,2%

palielinājušās novada uzņēmumu veiktās iemaksas valsts budžetā


GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS ATBALSTS UZŅĒMĒJDARBĪBAI

4 apmācības un semināri par biznesa plāna veidošanu, sociālo uzņēmējdarbību u.c.

10

Lai atbalstītu novada uzņēmējus, pašvaldība nodrošinājusi vairākus instrumentus uzņēmējdarbības atbalstam:

2

uzņēmējdarbības labās prakses pieredzes apmaiņas braucieni novada uzņēmējiem

informatīvas tikšanās novada uzņēmējiem, interesentiem

4

uzņēmēju pretendentu pieteikumi nacionāla mēroga konkursos

Sadarbība

Grantu konkurss

Apkopotie dati liecina, ka 2019.gada karjeras nedēļas aktivitātē durvis vēra 31 uzņēmums, iepazīstinot ar profesiju un uzņēmējdarbības dažādību novadā, uzņemot 771 skolēnu.

Pašvaldības grantu programmā 12 840 EUR finansējums piešķirts 3 no 7 komercdarbības idejām. Izveidota atvērta tipa biroja telpa darba vietas nomai.

Atvieglojumi Pirmajā pārskata gadā 7 komersantiem tika piešķirts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 6 160.25 EUR apjomā par jauniešu nodarbinātības un darba pieredzes veicināšanu.

Infrastruktūra Privāto investīciju un nodarbinātības veicināšanai, novadā pabeigti 2 infrastruktūras projekti 2,83 milj. EUR vērtībā, atbalstot ne mazāk kā 20 komersantus.

Facebook.com/biznessgulbene un darbsgulbenesnovada ir vērtīgi komunikācijas rīki potenciālo uzņēmēju informēšanai.

Nodrošināta 41 vakances vizualizācija un informatīvais ziņojums vietnē www.facebook.com, lai veicinātu nodarbinātību novadā.

@

www

Nodrošināta aktuāla informācija par pasākumiem un atbalsta programmām uzņēmējdarbības veicināšanai mājaslapā www.biznessgulbene.lv un periodiskos ziņojumos e-pastā.

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 62


GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 2019.gadā Gulbenes novada pašvaldība iedzīvotājus par aktualitātēm Gulbenes novadā informēja, izmantojot vairākus komunikācijas kanālus. Laikraksts Pašvaldības informatīvajā izdevumā „Gulbenes Novada Ziņas” atspoguļoti pašvaldības saistošie noteikumi, īstenotie projekti, aktualitātes kultūrā, izglītībā, sportā, uzņēmējdarbībā, sociālajā un citās jomās. Salīdzinot ar 2018.gadu, izdevums saglabāja savu tirāžu, periodiskumu un apjomu, iznākot reizi mēnesī 10 600 eksemplāru tirāžā. Tāpat tas bija lasāms www.gulbene.lv.

Mājaslapa Aktuālās un oficiālās informācijas sniegšanai, kā arī komunikācijai ar iedzīvotājiem tika uzturēta pašvaldības mājaslapa www.gulbene.lv. Izmantojot mājaslapas piedāvātās iespējas, iedzīvotāji varēja uzdot sev interesējošos jautājumus, rakstot sadaļā “Vaicā pašvaldībai vai izsaki viedokli”.

Reģionālie mediji Kopš 2012. gada ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar vairākiem reģionālajiem medijiem. 2019.gadā Gulbenes novada notikumu un pasākumu atspoguļošanai reģionālā un nacionālā līmenī Gulbenes novada pašvaldība sadarbojās ar SIA „Valmieras TV”, SIA „Radio Skonto Vidzeme”.

Sociālie tīkli Lai veicinātu modernāku informācijas apmaiņu ar iedzīvotājiem, sociālajos medijos facebook.com, twitter.com un draugiem.lv tika uzturēti Gulbenes novada pašvaldības konti, kuros regulāri papildināta un uzturēta informācija par notikumiem pašvaldībā un novadā.

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 63


Pašvaldības profila sekotāju skaits

1226 sekotāji

1762 sekotāji

1576 sekotāji

1200 sekotāji

+52%

+21%

+46%

+16%

*sekotāju skaita izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu Tāpat kā citus gadus, arī 2019.gadā svarīgs uzdevums sabiedrības informēšanā bija novada pašvaldības iniciēto projektu popularizēšana, vienlīdz izpildot ES Publicitātes regulu un parādot novada attīstību, novada rūpes par savas teritorijas izaugsmi, infrastruktūras uzlabošanu. Projektu publicitāte nodrošina caurspīdīgu projekta realizācijas gaitu, dod jaunu informāciju sabiedrībai par novadā ienākošajām investīcijām. Visas publikācijas tika ievietotas izdevumā „Gulbenes Novada Ziņas”, www.gulbene.lv. lietotne GulbeneLV Lai palielinātu iedzīvotāju līdzdalību pašvaldības dzīvē, ieviesta lietotne GulbeneLV. Ikvienam ir iespēja ziņot par aktuālām problēmām, kas pamanītas apkārtējā vidē. Lietotāju skaits gada laikā pieauga par 16%. Ja 2018.gadā tie bija – 298 lietotāji, tad 2019.gadā - 410. Apskatot iesūtītās informācijas apstrādi, vidēji tiek izpildīti 60% pieteikumu, noraidīti 18%, bet atzīmēti kā ilgtermiņa- 21%. Aktuālāko problēmu loks, par ko ziņo iedzīvotāji, ir ielu apgaismojums, atkritumi, ceļa segums (bedres), koki un apstādījumi.

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 64


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Gulbenes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centra (turpmāk -VPVKAC) darbinieki savas kompetences ietvaros konsultē fiziskas un juridiskas personas jautājumos, kas saistīti ar pašvaldību, sniedza informāciju arī par valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, to sniegtajiem pakalpojumiem: VPVKAC nodrošina konsultācijas par pakalpojumiem, ko sniedz: 1. Valsts ieņēmumu dienests, 2. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, 3. Valsts zemes dienests, 4. Lauksaimniecības datu centrs, 5. Uzņēmumu reģistrs, 6. Nodarbinātības valsts aģentūra, 7. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, 8. Valsts darba inspekcija, 9. Lauku atbalsta dienests

e-

Valsts ieņēmuma dienesta pakalpojumi, (10)

0.2%

10.8%

Pakalpojumi klātienē, (450)

VPVKAC pakalpojumi

Telefonzvani (latvija.lv), (3710)

88.9%

Pašvaldības sadarbība ar nevalstisko sektoru (NVO) Pašvaldība ir atvērta sadarbībai ar pilsonisko sabiedrību un aicina nevalstisko sektoru aktīvi iesaistīties plānošanas un valsts pārvaldes īstenošanas procesos. Arī 2019.gadā organizācijas un sabiedrības grupas tika aicinātas piedalīties pašvaldības organizētajās sabiedriskajās apspriešanās, diskusijās un darba grupās, kā arī citos līdzdalības pasākumos. Pērn atbalstītas sabiedrisko organizāciju projektu idejas un aktivitātes, nodrošinot finansējumu 16 473 EUR apmērā - Gulbenes novada Invalīdu biedrībai, Gulbenes novada pensionāru biedrībai "Atspulgs", Gulbenes pilsētas pensionāru biedrībai, "Sarkanais krusts". Sporta iniciatīvu atbalstam piešķirts 88 226 EUR pašvaldības budžeta finansējums dalības maksu segšanai un pasākumu organizēšanai. Gulbenes novada pašvaldība iespēju robežās atbalsta nevalstisko organizāciju darbību:

bezatlīdzības telpas

atbalsts pasākumu un projektu realizēšanā

transporta nodrošinājums

informācijas izplatīšana

līdzfinansējums NVO mērķu sasniegšanai

Ik gadu tiek sniegts atbalsts nevalstiskajām organizācijām, nodrošinot iespēju par aktualitātēm informēt iedzīvotājus ar pašvaldības informatīvā izdevuma “Gulbenes Novada Ziņas” un mājaslapas wwww.gulbene.lv starpniecību.

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 65


GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS VEIKTIE PASĀKUMI VADĪBAS PILNVEIDOŠANAI Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī 2019. gadā Gulbenes novada pašvaldībā tika izmantota elektroniskā dokumentu vadības sistēma „Namejs”. Sistēma ļāva uzdot darbiniekiem uzdevumus, sekot dokumentu plūsmai, to apstrādei, uzlabojot iekšējās kontroles sistēmu un paātrinot apmeklētāju apkalpošanu.

1. KORESPONDENCE: Saņemtie iesniegumi Saņemtie dokumenti Nosūtītie dokumenti: Tai skaitā nosūtīti dokumenti izmantojot oficiālo elektronisko adresi Izsniegtās izziņas 1. AKTI 2. ATĻAUJAS 3. LĪGUMI 4. ADMINISTRATĪVĀS KOMISIJAS DOKUMENTI 5. DZĪVESVIETAS DEKLARĒŠANAS UN ANULĀCIJAS KOMISIJAS DOKUMENTI 6. DARĪJUMIEM AR LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀM ZEMĒM KOMISIJAS DOKUMENTI 7. IZSNIEGTĀS PILNVARAS RĪKOJUMI Kopskaits

Skaits 11033 3101 3298 4509 810

Ar elektronisko parakstu parakstīti dokumenti 203 jeb 6,6% 1503 jeb 45,6% 1237 jeb 27,4%

125 150 45 1205 769 276

3 jeb 2% 3 jeb 6,6% 123 jeb 10,2% 2 jeb 0,3% 1

248

51 jeb 20,6%

94 2643 16283

9 jeb 9,6% 3135

2019.gada 30.maijā tika veikti grozījumi Gulbenes novada pašvaldības nolikumā, izveidojot jaunu amata vietu - pašvaldības izpilddirektora vietnieks, kurš vada un atbild par pašvaldības administrācijas darbu, nodrošinot tās funkciju un uzdevumu izpildi. 2019.gadā tika reorganizēta Gulbenes novada pašvaldības Administratīvi juridiskā nodaļa, ar 2019.gada 1.augustu, izveidojot šādas struktūrvienības: Administratīvi juridiskā nodaļa

Juridiskā nodaļa

Kancelejas nodaļa ar struktūrvienību “GNVPVKAC”

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

Personālvadības nodaļa

| 2019.gads

| 66


kā arī tika reorganizēta Gulbenes novada pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļa, ar 2019.gada 1.augustu izveidojot šādas struktūrvienības: Finanšu un ekonomikas nodaļa

Grāmatvedības nodaļa

Ekonomikas nodaļa

Turpinot vadības pilnveidošanas procesus, tika likvidēta struktūrvienība „Izglītības, kultūras un sporta nodaļa, izveidojot trīs pārvaldes: Izglītības, kultūras un sporta nodaļa

Gulbenes novada Izglītības pārvalde

Gulbenes novada Kultūras pārvalde

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

Gulbenes novada Sporta pārvalde

| 2019.gads

| 67


GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS PLĀNOTIE PASĀKUMI 2020.GADĀ 2019.gada 13.jūnijā Latvijas Republikas Saeima pieņēma būtiskus grozījumus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, kas stājās spēka 2020.gada 1.janvārī. Grozījumi paredz veicināt publisko kapitālsabiedrību atklātību, kā arī precizē valdes un padomes izveides un darbības kārtību. Lai nodalītu politisko lēmumu pieņemšanu no kapitālsabiedrības operacionālās darbības, noteikts, ka kapitāla daļu turētājs no 2020.gada 1.jānvāra ir pašvaldības izpilddirektors vai ar izpilddirektora rīkojumu noteikta cita tam pakļauta amatpersona, kas būtiski palielina pašvaldības izpilddirektora pienākumu apjomu un nosaka papildus atbildību. 2019.gadā tika uzsāktas projekta „Gulbenes novada publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna izstrāde” aktivitātes. Projektā iekļauto aktivitāšu veikšanai ir piesaistīts pakalpojuma sniedzējs, kas veicis Gulbenes novada administratīvajā teritorijā atrodošos publisko ūdeņu esošās ekoloģiskās situācijas apzināšanu un apsaimniekošanas plānu izstrādi. Patlaban norit izstrādāto apsaimniekošanas plānu izvērtēšanas un saskaņošanas procedūra. Nākamajos gados tiks plānotas darbības publisko ūdeņu apsaimniekošanai atbilstoši izstrādātajiem apsaimniekošanas plāniem, kā arī publisko ūdeņu piekrastes teritorijas attīstīšanai. Tāpat tiks plānoti pasākumi publiskajos ūdeņos esošā zivju resursa aizsardzībai, kā arī materiāltehniskās bāzes nodrošināšanai. Turpmākajos saimnieciskajos gados paredzēts turpināt darbu pie kvalitatīva un mūsdienīga piedāvājuma radīšanas izglītības jomā. Gulbenes novada pašvaldībā joprojām saglabājas zema dzimstība. Iedzīvotāju skaita samazināšanās būtiski ietekmē skolēnu skaitu un tas kavē novada attīstības procesus gan ekonomiskajā, gan kultūrizglītības aspektā, jo gados jauni cilvēki atstāj laukus, saasinās sociālo jautājumu risināšanas nepieciešamība. Jāturpina darbs pie skolu tīkla sakārtošanas, mācību satura un mācīšanās pieejas maiņas. Nozarei jāpieiet atbildīgi un tālredzīgi, lai skolēnos attīstītos 21. gadsimtam svarīgās kompetences. Lai gan ES fondu finanšu līdzekļi būs mazāk pieejami, attīstība neapstāsies, turpmākajos gados plānots turpināt sakārtot ielas un ceļus, inženiertīklus, labiekārtot pašvaldības teritoriju, realizēt energoefektivitātes projektus, modernizēt apkures sistēmas. 2020.gadā plānots uzsākt līdzdalības budžetēšanu, plānojot tam finanšu līdzekļus, kas nozīmē to, ka tiks atvēlēts konkrēts finanšu līdzekļu apjoms, par kura izlietojumu varēs lemt Gulbenes novada iedzīvotāji. Gulbenes novada teritorijas attīstībai jānotiek vienmērīgi, efektīvi, racionāli un saimnieciski, samērojot to ar iedzīvotāju skaita samazināšanos. Tas no visiem prasīs gudru pieeju, situācijas izpratni, gatavību pārmaiņām un pozitīvu attieksmi.

Gulbenes novada attīstības programma 2018.-2024.gadam t.sk. rīcības un investīciju plāni>>

Saistošie noteikumi Nr. 1 Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 68


INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBAS BŪTISKIEM RISKIEM UN NESKAIDRIEM APSTĀKĻIEM Latvijas Republikas Saeima 2019.gada 21.martā pieņēma lēmumu “Par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu”, proti, līdz 2021.gadam izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas spēj nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas plānotā administratīvi teritoriālā reforma (ATR), kas tieši vai netieši skars visus Latvijas novadus, Gulbenes novadu skars pastarpināti, jo iepriekšējās ATR rezultātā pirms 10 gadiem tika pieņemts lēmums, veidot Gulbenes novadu bijušā Gulbenes rajona robežās, aptverot 13 pagastus un pilsētu. Gulbenes novads izveidojās kā reģionālais centrs, kas spēj nodrošināt visas nepieciešamās funkcijas un uzdevumus šajā teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem. Administratīvi teritoriālās reformas virzība valstī notiek smagnēji, ar lielu pašvaldību un tās iedzīvotāju pretestību, tāpat jūtama šī procesa ietekme uz pašvaldības plānoto projektu īstenošanu un aizņemšanās iespējām projektu līdzfinansējumu nodrošināšanai. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sākusi darbu pie jauna pašvaldību likuma izstrādes, uzsverot, ka pašreizējais likums ir novecojis, tajā esot pārāk nekonkrēti noteiktas pašvaldību funkcijas, kā arī nav definēta kārtība, kā savā darbā vietējās varas iesaista iedzīvotājus. Biežās izmaiņas valsts izstrādātajos normatīvajos aktos ir būtisks risks pašvaldības darbībai, izmaiņas nereti tiek pieņemtas novēloti un būtiski apgrūtina pašvaldības darbu, piemēram, Ministru kabineta noteikumi Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaistei tiek gatavoti ļoti ilgi, bet pašvaldībām pēc tam ir īsi termiņi projektu pieteikumu iesniegšanai. Normatīvo aktu kavēšanās arī rada situāciju, kad vienlaicīgi visā valstī īsos termiņos ir jārealizē projekti, kas rada projektēšanas un būvniecības darbu būtisku sadārdzinājumu un kvalitātes zudumu. Arī ierobežotie aizņemšanās nosacījumi pašvaldībām rada risku attīstības projektu īstenošanā un atstāj būtisku ietekmi uz pašvaldības infrastruktūras attīstību uzņēmējdarbības veicināšanai. 2019.gadā tika uzsākts darbs pie Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma un Valsts un pašvaldību institūciju amatu kataloga grozījumiem, ko bija plānots apstiprināt 2020.gada sākumā. Gulbenes novada pašvaldības speciālisti aktīvi iesaistījās diskusijā ar Valsts kancelejas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjiem, izsakot priekšlikumus, komentārus un daloties pieredzē amatu klasificēšanā un izstrādātajā atlīdzības sistēmā Gulbenes novada pašvaldībā. Grozījumi minētajos normatīvajos aktos netika apstiprināti plānotajā laikā, kas būtiski ietekmē Gulbenes novada pašvaldībā plānoto darbu pie Personāla politikas izstrādes un darbinieku novērtēšanas kārtības pārstrādāšanas. Pašvaldības budžeta līdzekļus būtiski ietekmēs plānotais minimālās algas paaugstinājums, jo pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās aptuveni 30 procenti darbinieku ir nodarbināti profesijās, kas klasificējamas kā vienkārša un fiziskā darba veicēji un noteiktā darba samaksa ir minimālā darba samaksa vai tuvu valstī noteiktajai minimālajai darba samaksai. Pašvaldībai pastāv risks ierobežot finanšu līdzekļus funkciju izpildei, kas apgrūtinās tās veikt iepriekšējā apjomā un kvalitātē.

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 69


Apelācijas instancē turpinās civillietas Nr.71144818 izskatīšana, kurā pašvaldība ir atbildētāja statusā komersanta prasībā par naudas EUR 237 302,69 piedziņu. Pirmās instances tiesas spriedums civillietā Nr.71144818 pašvaldībai bija nelabvēlīgs, komersanta prasību apmierinot daļēji. Sakarā ar pirmās instances tiesas, pašvaldības ieskatā, sprieduma prettiesiskumu, apelācijas instances tiesai tika iesniegta apelācijas sūdzība. Pašvaldības interešu pārstāvībai apelācijas instances tiesā tika izvēlēts zvērināts advokāts. Patlaban norit civillietas izskatīšana apelācijas instances tiesā, un nākamā tiesas sēde nozīmēta 2020.gada septembra mēnesi. Gulbenes novada pašvaldība var tikai prognozēt attiecīgās civillietas izskatīšanas rezultātu, balstoties uz speciālistu un ekspertu sniegtajiem vērtējumiem, kas pašvaldībai ir pozitīvi. Pozitīva apelācijas instances tiesas sprieduma gadījumā pastāv ļoti ticama iespējamība, ka tas tiks pārsūdzēts kasācijas instances tiesā no prasītāja puses, kā arī pašvaldībai negatīva sprieduma gadījumā no pašvaldības puses. Pēc pārskata gada beigām, 2020.gada 13.martā Latvijas Republikā un citās valstīs ir stājušies spēkā ar koronavīrusa izplatību saistīti ierobežojumi. Grūti ir prognozēt visā pasaulē izplatījušās vīrusa pandēmijas COVID-19 ietekmi uz tautsaimniecību ne tikai Gulbenes novadā, visā Latvijā, bet arī biznesa vidi pasaulē. Ir skaidrs, ka tā ietekme uz ekonomiku būs būtiska un ievērojami samazinās ekonomikas attīstību valstī un pasaulē. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Tomēr šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama pārskata apstiprināšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz pašvaldības darbību nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma.

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats

| 2019.gads

| 70


GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBĀ 2019.gadā īstenotie-pabeigtie projekti Cilvēkresursu attīstības jomā īstenotie projekti Projekta kopējās izmaksas, EUR

Sociālās aprūpes centra "Jaungulbenes alejas" energoefektivitātes paaugstināšana Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā, 1.kārta

"PROTI un DARI!" SAC Dzērves apkures katla iegāde un uzstādīšana Gulbenes 3 PII "Auseklītis" nodrošināšana ar interneta pieslēgumu Jaungulbenes PII apkures katla nomaiņa

Pašvaldības Fonda Cits finansējums, finansējums, EUR finansējums, EUR EUR

2 446 934,41

1 549 024,41

847 000,00

50 910,00

263 841,50

0

224 265,27

39 576,23

32 261,76 35 000,00

1 896,00

Ilgtspējīgas ekonomikas un uzņēmējdarbības atbalstošas vides jomā īstenotie projekti

Kultūras telpas attīstības un dzīves vides kvalitātes jomā īstenotie projekti

0 35 000,00

1 896,00

32 261, 76

0

0

0

0

Projekta kopējās izmaksas, EUR

Pašvaldības finansējums, EUR

Fonda finansējums, EUR

Cits finansējums, EUR

Stāmerienas pils gaismas ceļā

24935,68

2493,57

22442,11

0

Gaismas ceļš cauri gadsimtiem

1 211 871,88  

1 211 871,88

0

0

Stāmerienas muižas pils kolonādes-pergolas restaurācija

10 000,00 

10 000,00

0

0

Multimediāla atklāsme Stāmerienas pils ārtelpā

3 000,00

3 000,00

0

0

IEDEDZ GAISMU STĀMERIENAS PILĪ!

2 500,00

2 500,00

0

0

Projekta kopējās izmaksas, EUR

Rotācijas apļa izbūve Brīvības ielas pārbūve

2 607 896,42

420 780,92

2 094 702,17

92 413,33

Purva ielas pārbūve

220 554,20

69 344,97

143 333,10

7 876,13

Meliorācijas sistēmu atjaunošana Gulbenes novada teritorijā

139 074,76

14 451,98

124 622,78

0

Nākotnes ielas pārbūves 3.kārta

574 775,18

574 775,18

0

0

Siltumenerģijas monitoringa iekārtu uzstādīšana pašvaldības īpašumā esošajās ēkās

58 725,55

20 894,80

35 729,04

2 101,71

40 550,00

6082,50

34 467,50

0

         80 055,15

0

80 055,15

0

46050,00

5082,75

39142,50

1824,75

0 Green Railways Est-Lat 24 (Zaļie dzelzceļi)

15 000,00

15 000,00

0

0

Stāķu PII teritorijas labiekārtošana 1. kārta

3 993,00

3 993,00

0

0

Lejasciema PII celiņu bruģēšana

4 000,00

4 000,00

0

0

Lejasciema PII teritorijas apgaismojuma pārbūve

2 500,00

2 500,00

0

0

89 167,13

201 012,31

28 313,81

Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošana un restaurācija

1 554 648,96

1 204 648,96

350 000,00

0

Krustalīces tilta rekonstrukcija uz pašvaldības autoceļa "Rēzeknes ceļš-Jūdzkalni" Green Railways Est-Lat 24 (Zaļie dzelzceļi)

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas piebūves telpu vienkāršotā atjaunošanas I kārta Gulbenes 2. vidusskolas pārbūve

318 493,25

Pastāvīgās ekspozīciju izveide Stāmerienas pilī

30 000,00

2 836 956,52 2 076 477,51

5 200 397,43

660 850,76

2 361 431,30

1 240 846,00

2 513 123,23

Pašvaldības Fonda Cits finansējums, finansējums, EUR finansējums, EUR EUR

174 780,75

293 580,79

30 000,00

2 464 514,41

0

372 442,11

0

0

3 727 131,26

1 105 330,60

2 517 584,74

104 215,92


Gulbenes novada pašvaldības struktūra 2019.gadā

GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBA Gulbenes novada dome (17 deputāti) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AP Kaudzītes"

PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Gulbenes novada būvvalde

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GULBENES AUTOBUSS"

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība"

SIA "Gulbenes nami"

Sabiedrība ar ierobežotu "Gulbenes-Alūksnes bānītis"

Pastāvīgās komisijas

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ALBA"

atbildību

Gulbenes novada pašvaldības policija

Gulbenes novada pašvaldības aģentūra "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs"

VIETNIEKS Gulbenes novada bāriņtiesa

Finanšu komiteja

Tautsaimniecības komiteja Sociālo un veselības jautājumu komiteja Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

IZPILDDIREKTORS Gulbenes novada Izglītības pārvalde

IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS | Administrācijas vadītājs |

Pašvaldības administrācija Attīstības un projektu nodaļa

Gulbenes novada sociālais dienests

Gulbenes novada valsts ģimnāzija

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde

Gulbenes novada bibliotēka

Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs "Siltais"

Gulbenes 2.vidusskola

Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvalde

Gulbenes labiekārtošanas iestāde

Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs "Jaungulbenes Alejas"

Gulbenes Vakara (maiņu) vidusskola

Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde

Gulbenes novada jauniešu centrs "Bāze"

Gulbīša pamatskola

Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvalde

Gulbenes novada Kultūras pārvalde

Lejasciema vidusskola

Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvalde

Gulbenes novada Sporta pārvalde

Lizuma vidusskola

Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvalde

Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļa

Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs

Ekonomikas nodaļa Grāmatvedības nodaļa Rankas pamatskola

Iepirkumu nodaļa Stāķu pamatskola

Informācijas tehnoloģiju kompetences centrs Gulbenes Mūzikas skola

Īpašumu pārraudzības nodaļa Juridiskā nodaļa Kancelejas nodaļa

Gulbenes Mākslas skola

Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola Gulbenes 1.PII

Personālvadības nodaļa

Gulbenes 2.PII "Rūķītis" Gulbenes 3.PII "Auseklītis" Jaungulbenes PII "Pienenīte" Lejasciema PII "Kamenīte" Stāķu PII Rankas PII "Ābelīte" Gulbenes novada PII "Ābolīši"

Gulbenes novada Litenes pagasta pārvalde Gulbenes novad Lizuma pagasta pārvalde Gulbenes novada Līgo pagasta pārvalde Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvalde Gulbenes novada Rankas pagasta pārvalde Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvalde


SIA “Nexia Audit Advice” Licence Nr. 134 Reģ.Nr. 40003858822 Grēcinieku iela 9-3, Rīga, LV-1050, Latvija T: +371 67333227 F: +371 67221520 info@nexia.lv nexia.lv

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

Gulbenes novada pašvaldībai

Nr. P8/2019/RZ

Atzinums Mēs esam veikuši Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) pievienotajā gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver: o pārskatu par finansiālo stāvokli 2019.gada 31.decembrī (bilance); o pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2019.gada 31.decembrī; o pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019.gada 31.decembrī; o naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019.gada 31.decembrī; o finanšu pārskata pielikumu, tai skaitā, finanšu pārskata posteņu skaidrojumu, grāmatvedības uzskaites principu aprakstu, gada pārskata sagatavošanas principu aprakstu un finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstu. Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Gulbenes novada pašvaldības finansiālo stāvokli 2019.gada 31.decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2019.gada 31.decembrī, saskaņā ar Ministru Kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”. Atzinuma pamatojums Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mēs veicām revīziju ievērojot Latvijā atzītos starptautiskos publiskā sektora revīzijas standartus (turpmāk - ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, tālāk izklāstīti mūsu ziņojuma sadaļā “Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju”. Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības standartu) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata revīzijai. Mēs esam ievērojuši arī Revīzijas pakalpojumu likumā un Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksā (tostarp Starptautiskajos Neatkarības standartos) noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības. Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam.

Citi apstākļi Vēršam uzmanību, ka Pašvaldībai ir reģistrēta pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”, kuras 2019.gada finanšu pārskats ir iekļauts Pašvaldības 2019.gada finanšu pārskatā. Publisko aģentūru likuma 27. pants nosaka, ka Pašvaldības aģentūra nodrošina gada publiskā pārskata sagatavošanu un publicēšanu un Pašvaldības aģentūras gada publiskajā pārskatā norāda zvērināta revidenta atzinumu par saimniecisko darbību un iepriekšējā gada saimniecisko pārskatu. Pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” nav sagatavojusi atsevišķu gada publisko pārskatu. SIA “Nexia Audit Advice” is a member firm of the “Nexia International” network. Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia International network (including those members which trade under a name which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Member firms of the Nexia International network are independently owned and operated. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Nexia International Limited does not accept liability for any loss arising from any action taken, or omission, on the basis of the content in this document or any documentation and external links provided. The trademarks NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA and the NEXIA logo are owned by Nexia International Limited and used under licence. References to Nexia or Nexia International are to Nexia International Limited or to the “Nexia International” network of firms, as the context may dictate. For more information, visit www.nexia.com.

00000500200_ATZI_210520_00; Neatkarīgu revidentu ziņojums Gulbenes novada pašvaldībai


Ziņošana par citu informāciju Pašvaldības vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija ietver: o vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā; o budžeta izpildes pārskatu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā. Cita informācija neietver finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu par šo finanšu pārskatu. Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to, kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā “Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām”. Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata vai no mūsu revīzijas gaitā iegūtajām zināšanām un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir par to ziņot. Mūsu uzmanības lokā nav nonākuši nekādi apstākļi, par kuriem šajā sakarā būtu jāziņo.

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir arī izvērtēt, vai vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: o vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā informācija atbilst finanšu pārskatam, un o vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, atbildība par finanšu pārskatu Vadība ir atbildīga par finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņā ar Ministru Kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” un par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības. Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien nav plānota Pašvaldības pievienošana citai pašvaldībai vai sadalīšana. Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par Pašvaldības finanšu pārskata sagatavošanas pārraudzību. Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdu vai krāpšanas izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, pamatojoties uz šo finanšu pārskatu. Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, mēs visā revīzijas gaitā izdarām profesionālus spriedumus un ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī: 00000500200_ATZI_210520_00; Neatkarīgu revidentu ziņojums Gulbenes novada pašvaldībai


o

identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdu dēļ radušās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas krāpšanas radītas neatbilstības, ir augstāks par kļūdu izraisītu neatbilstību risku, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādītu informāciju, maldinošas informācijas sniegšanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus;

o

iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti;

o

izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību;

o

izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību un, pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz ko finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem. Ja šāda informācijas finanšu pārskatā nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt;

o

izvērtējam vispārējo finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā skaitā pielikumā atklāto informāciju un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo tā pamatā esošos darījumus un notikumus;

o

iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības iesaistīto iestāžu finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu.

Personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, mēs cita starpā sniedzam informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kurus mēs identificējam revīzijas laikā. SIA “Nexia Audit Advice” Licence Nr. 134 Judīte Jakovina Valdes locekle LR zvērināta revidente Sertifikāts Nr. 105 Valmierā, 2020.gada 21.maijā ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU Judīte Jakovina, 29413681 judite.jakovina@nexia.lv

00000500200_ATZI_210520_00; Neatkarīgu revidentu ziņojums Gulbenes novada pašvaldībai

Profile for Liena Kazāka

Gulbenes novada pašvaldības publiskais pārskats par 2019.gadu  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded