Page 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ імені адмірала Макарова ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ МОРЯ НАУКОВА БІБЛІОТЕКА НУК

До 95-річчя МКІ–УДМТУ–НУК та 50-річчя економічної освіти на Миколаївщині

Бібліографічний покажчик

Миколаїв НУК 2015


УДК 016:33 ББК 91.9:65 Е 45 Економіка під вітрилами [Електронний ресурс] : бібліогр. покажчик / уклад.: С. Ю. Гординець, К. С. Диндеренко, А. А. Лукашина, Т. С. Панченко, Н. О. Сенотрусова ; за ред. Т. М. Костирко, В. Н. Парсяка. – Миколаїв : НУК, 2015. – 328 с. – Режим доступу : http://lib.nuos.edu.ua. Бібліографічний покажчик містить перелік наукових та науковометодичних праць викладачів та співробітників Інженерно-економічного факультету–Факультету економіки моря. Мета покажчика – відобразити наукові та науково-методичні праці вчених. До його складу увійшли монографії, підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових, науково-практичних конференціях. Відомості про публікації подані мовою оригіналу. Матеріал у покажчику розташовано за переліком кафедр та за алфавітом прізвищ авторів робіт. Для зручності у користуванні створено алфавітний авторський покажчик з позначенням порядкового номеру авторів. Бібліографічний опис праць складено згідно діючих ДСТУ. Нумерація документів у покажчику наскрізна. Всі документи публікуються мовою оригіналу. Для студентів, аспірантів, науковців і спеціалістів різних галузей освіти, науки і виробництва. Запропонований покажчик є спільним проектом співробітників Наукової бібліотеки з професорсько-викладацьким складом Факультету економіки моря. Він присвячений 95-річчю МКІ–УДМТУ–НУК та 50річчю економічної освіти на Миколаївщині.

Національний університет кораблебудування, 2015 Наукова бібліотека НУК, 2015

2


ПЕРЕДМОВА Разом із ювілеєм Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова наукова громадськість та освітяни регіону відзначають п'ятдесятиріччя економічної освіти на Миколаївщині: у вересні 1965 р. рішенням Міністерства вищої та середньої освіти СРСР у МКІ було утворено кафедру економіки та організації виробництва. Вона стала

колискою

майбутнього

Інженерно-економічного факультету (ІЕФ), який у 2013 р. перетворений у єдиний на всю Україну Факультет економіки моря (ФЕМ), де навчаються майбутні менеджери,

фінансисти,

бухгалтери-аналітики та, звичайно, економісти. Трансформація, відбулася, – не

що данина

кон'юнктурним коливанням на ринку робочої сили, не ефектний ребрендінг, а цілком закономірне явище, яке живить своє коріння півсторічними традиціями, демонструє розуміння її ініціаторами змісту трендів розвитку вітчизняної та світової індустрії, комерції, транспорту. У теперішніх школярів, які сплять та бачать себе керівниками фірм, підприємцями, інвесторами, фінансовими аналітиками, дослідниками маркетингу, банкірами з'явилися додаткові причини для оптимізму.

3


Перед

випускниками

можливостей,

пов'язаних

із

ФЕМ

простягся

діяльністю

усього

"океан"

унікальних

морегосподарського

комплексу. Аби зрозуміти його масштаби, звернемося до європейського досвіду. Так звана "Blue economy" континенту вимірюється сьогодні 5,4 млн. робочих місць та створеною валовою доданою вартістю в сумі 500 млрд. євро щорічно. Якщо розглядати планетарний масштаб, то за деякими розрахунками у 500-кілометровій зоні прибережної смуги сконцентровано більш ніж 75 % промислового потенціалу Землі. Для того, щоб теперішні студенти знайшли гідне місце в утворювальній роботі, яка там відбувається, вже сьогодні наповнюються новим змістом навчальні плани та робочі програми випускаючих кафедр. Конструктивні ідеї підказує саме життя, запити підприємств та організацій-партнерів. За десятиріччя, що минули, на Факультеті економіки моря набули фахових

компетенцій

тисячі

молодих

людей,

які

згодом

стали

самодостатніми особистостями, що досягли великих успіхів. Випускників авторитетного центру підготовки економічних кадрів залюбки приймають на роботу та високо цінують на промислових

і

підприємствах, кредитних

комерційних у

та

фінансово-

науково-дослідних

установах,

у

організаціях,

органах

виконавчої

влади

самоврядування.

міжнародних й

державної місцевого Багато-хто

започаткував власну справу та спромігся дістатися не аби яких висот у бізнесі, стабільного попиту на свої вироби та послуги з боку вітчизняних та закордонних споживачів. Відомості про них – у віртуальному Клубі успішних на офіційному сайті факультету (http://fem.nuos.edu.ua/). 4


Декілька років поспіль на кафедрах ФЕМ навчаються громадяни інших країн: Китаю, Азербайджану, Вірменії, Грузії, Замбії, Молдови, Нігерії, Росії, Сирії, Туркменістану, Турції, Узбекистану, В'єтнаму. Це – свідчення

належного

рівня

та

бездоганної якості запропонованих освітніх

продуктів

і

методик

викладання. Воно й не дивно: тут розроблено та впроваджено систему управління якістю освітніх послуг, яка

2013 р.

сертифікована

на

Професор С. С. Рижков, директор ДП "Миколаївстандартметрологія" І. М. Романенко, професор В. Н. Парсяк на якістю. церемонії вручення сертифікату відповідності

відповідність ДСТУ ISO 9001:2009 "Системи

управління

Вимоги" (ISO 9001:2008 Quality management system – Requirements, IDT). Факультет перший і поки єдиний у регіоні підрозділ ВНЗ, якому підкорилася ця вершина. Наглядовий аудит, проведений минулого року Державним підприємством "Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації", засвідчив: система вдосконалюється, поширює свій позитивний вплив на усе нові сфери навчальної та наукової діяльності. Співробітники факультету щиро пишаються своїми вихованцями. Важлива складова їх стрімких професійних та службових кар'єр – використання найцінніших досягнень мислителів світового масштабу минулих епох, активна участь в інтенсивному інформаційному обміні. Студенти

набувають

навичок

розв'язання

практичних

завдань,

оволодівають сучасними процедурами прийняття рішень в умовах невизначеності, жорсткої конкурентної боротьби, у якій перемагають освічені та досвідчені фахівці. Звичайна справа для них – використання сучасних програмних продуктів, застосування мультимедійних систем, 5


проведення

Інтернет-конференцій

та

професійних дискусій в он-лайн режимі. Бажані

та

студентських

очікувані

гості

аудиторій – представники

топ-менеджменту,

провідні

фахівці

підприємств реального сектору економіки, фінансово-кредитних установ, керівники державних

органів,

самоврядування.

Запрошення на роботу від керівника Миколаївської дирекції "ПриватБанк" Ф. В. Димова та керівника ними департаменту кадрів С. М. Бірзул

місцевого

Взаємини

з

вибудовуються на двосторонніх договорах про співробітництво та партнерство.

Високий рівень підготовки замовників освітніх послуг сприяє розвитку академічних обмінів і не лише в межах Болонського процесу. Ще перебуваючи на студентській лаві, юнаки та дівчата отримують можливість навчатися у закордонних освітніх центрах. Тільки останнім часом відбулися корисні візити до Норвегії (Університет, м. Хаугюсунд), Великої Британії (Університет, м. Редінг), Китаю (Інженерний університет, м. Харбін). Підготовка кадрів здійснюється за популярними серед молоді та надзвичайно перспективними спеціальностями: "Економіка", "Фінанси, банківська

справа

та

страхування";

"Облік

і

оподаткування";

"Менеджмент". Випускники опановують освітньо-професійні, освітньонаукові та наукові програми, що відкривають їм шлях до присудження наступних ступенів вищої освіти: бакалавр, спеціаліст, магістр, доктор філософії, доктор наук. З відкриттям Коледжу корабелів для майбутніх студентів реальною виглядає перспектива отримувати ще й робітничі професії за спеціальностями "Організація обслуговування на транспорті", "Оціночна діяльність", "Інформаційна діяльність підприємств". 6


Переможці Міжнародної школи управління Віктор Воленюк, Ганна Рижкова та Олексій Кісіль

Завжди гостинні до своїх вихованців кафедри економіки та організації виробництва; менеджменту; фінансів; обліку та економічного аналізу;

економічної

теорії;

Центр

економічних

досліджень

та

управлінського консалтингу. Його ядро складають науково-дослідні лабораторії

та

студентські

гуртки:

дослідження

економічних

трансформацій, фінансових проблем розвитку корпорацій, інноваційних технологій

в

економіці

та

управлінні,

методології

бухобліку

в

суднобудуванні. Під керівництвом досвідчених наставників майбутні лауреати Нобелівської премії опрацьовують напрями сталого економічного розвитку,

соціально-відповідального

бізнесу,

подолання

фінансових

негараздів, з якими стикається світ. Нагороди на всеукраїнських і міжнародних конкурсах та олімпіадах – свідчення успіху обраної стратегії. А чарівність наших дівчат – не лише предмет поклоніння поетів та професійних пензлярів. П'ятикурсниця Каріна Сокрут стала найкращою на Міжнародному конкурсі краси в Іспанії (м. Малага). Почесний титул, срібну корону та чек на три тисячі євро виборювали

Каріна Сокрут

учасниці з 21 країни. Під час фінального шоу конкурсантки брали участь у загальних виходах у національних костюмах, 7


вечірніх сукнях, а напередодні захищали соціальні проекти з боротьби з бідністю та давали інтерв'ю журі конкурсу. "Коли називали володарок додаткових номінацій, а моє ім'я не прозвучало – я майже змирилася з думкою, що участь у такому шоу також чимале досягнення. І раптом оголошують: "Queen of Beauty Universe 2015 – Ukraine, Karina Sokrut!", я не могла зрозуміти, що відбувається. Величезна подяка усім, хто вірив та підтримував мене! Україна переможе! Слава Україні!" – поділилася своїми відчуттями красуня. Студенти факультету – ініціатори та активні учасники багатьох яскравих

акцій.

Добрими

традиціями

стали

щорічний

фестиваль

"Театральна хвиля", КВК-турніри, брейн-ринги, спортивні та творчі змагання, на яких перемагають добрий гумор та надійна дружба.

Учасники Першого економічного турніру, присвяченого 50-річчю економічної освіти на Миколаївщині: веселі, дотепні, щасливі

Між урочистим врученням дипломів та блискучим захистом випускної кваліфікаційної роботи – незабутні, ні з чим не зрівнянні роки студентського життя. Провести цей зірковий час серед талановитих та 8


по-справжньому цікавих однолітків-студентів Факультету економіки моря Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова – найкраще з усіх можливих рішень! Кафедра економіки та організації виробництва 1972 р. 1.

Гурченков,

А.

Совершенствование материального

П. системы

стимулирования

судостроительных

предприятиях

на в

условиях внутризаводского хозрасчета / А. П. Гурченков, В. М. Побегайлов // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1972. – Вып. 54. – С. 42–50. 2.

Дубко, Б. С. Некоторые вопросы методологии планирования

роста производительности труда / Б. С. Дубко, Л. А. Лутий // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1972. – Вып. 54. – С. 56–63. 3.

Заварихин,

Н.

М.

Совершенствование

организации

производства запасных частей к судовым дизелям / Н. М. Заварихин // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1972. – Вып. 54. – С. 95–100. 1973 р. 4.

Гурченков, А. П. Планирование фондов заработной платы

цехам судостроительного завода в условиях внутризаводского хозрасчета / А. П. Гурченков, В. М. Побегайлов // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1973. – Вып. 68. – С. 44–49. 1974 р. 5.

Сборник задач по курсу "Экономика судостроительной

промышленности" : учеб. пособие / А. П. Гурченков, Н. М. Заварихин, В. 9


Ч. Ли, Л. А. Верланова и др. ; под ред. А. П. Гурченкова. – Николаев : НКИ, 1974. – 72 с. 6.

Гурченков, А. П. Экономическая эффективность интенсивного

и экстенсивного путей развития производства / А. П. Гурченков // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1974. – Вып. 82. – С. 12–18. 1975 р. 7.

Гурченков, А. П. Классификация факторов экономического

роста производства / А. П. Гурченков // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1975. – Вып. 96. – С. 9–14. 8.

Гурченков, А. П. Методические указания по выполнению

дипломных проектов / А. П. Гурченков. – Николаев : НКИ, 1975. – 58 с. 9.

Гурченков, А. П. Методическое руководство по дипломному

проектированию студ. спец. 1709 / А. П. Гурченков, Н. М. Заварихин, В. Ч. Ли. – Николаев : НКИ, 1975. – 80 с. 10.

Основы экономики и управления в судостроении / Н. М.

Заварихин, В. Д. Пантелеев, В. Ч. Ли, А. П. Гурченков, В. М. Бержак и др. ; под общ. ред. Б. С. Дубко. – Л. : Судостроение, 1975. – 336 с. 1976 р. 11.

Гурченков, А. П. Об одном методе оценки хозрасчетной

эффективности производства / А. П. Гурченков // Материалы II науч.-техн. конф. "Вопросы экономического обоснования внедрения новой техники". – Л. : ЦНИИ "Румб" : НТО им. акад. А. Н. Крылова, 1976. – С. 101–105. 1977 р. 12.

Гурченков, А. П. Вопросы повышения уровня интенсивного

использования металлорежущего оборудования / А. П. Гурченков, В. Ч. Ли, А. Е. Никифоров // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1977. – Вып. 123. – С. 70–84. 13.

Гурченков, А. П. О повышении эффективности системы

премирования работников машиностроительного предприятия / А. П. 10


Гурченков, В. М. Побегайлов // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1977. – Вып. 110. – С. 57–68. 14.

Гурченков,

А.

П.

Об

оценке

напряженности

плана

судостроительного предприятия / А. П. Гурченков, Р. С. Таранченко, В. Д. Пантелеев // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1977. – Вып. 110. – С. 77–82. 1978 р. 15.

Гурченков, А. П. Классификация экономических стимулов

интенсификации производства / А. П. Гурченков, В. М. Побегайлов // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1978. – Вып. 123. – С. 13–20. 16.

Гурченков, А. П. Ранжирование факторов по их влиянию на

хозрасчетную эффективность производства методом экспертных оценок / А. П. Гурченков, С. И. Логин // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1978. – Вып. 135. – С. 30–36. 17.

Гурченков, А. П. Совершенствование организации ремонтного

хозяйства машиностроительного предприятия / А. П. Гурченков, Л. Я. Волченко, Т. В. Селикова // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1978. – Вып. 123. – С. 52–62. 18.

Повышение эффективности качества / А. П. Гурченков, И. С.

Андросюк, А. М. Шадрин и др. – Николаев : Облсовпроф, 1978. – 72 с. 19.

Типовая программа и методические рекомендации по курсу

"Основы экономических знаний для рабочих отрасли" / А. П. Гурченков, М. Д. Соколов, К. В. Красночубенко, А. А. Куприянов. – М. : Отрасл. науч. центр по работе с кадрами, 1978. – С. 31–40. 1979 р. 20.

Гурченков, А. П. О возникновении и определении резервов

повышения эффективности производства на промышленном предприятия / А. П. Гурченков, С. И. Логин // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1979. – Вып. 149. – С. 38–43. 11


21.

Гурченков, А. П. Сущность организационного обеспечения

подсистемы "Комплексный экономический анализ" АСУП / А. П. Гурченков, В. Д. Пантелеев // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1979. – Вып. 149. – С. 66–68.

1980 р. 22.

Бурлан,

С.

А.

О

пофакторном

методе

планирования

производственных затрат в судостроении / С. А. Бурлан // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1980. – Вып. 160. – С. 45–49. 23.

Гурченков, А. П. Оптимизация капитальных вложений на

повышение надежности автоматизированных судов / А. П. Гурченков, В. Г. Донской // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1980. – Вып. 160. – С. 30–35. 24.

Заварихин, Н. М. Вопросы совершенствования методологии

калькулирования себестоимости продукции в промышленности (на примере судостроения) / Н. М. Заварихин, О. М. Заботин // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1980. – Вып. 160. – С. 70–73. 25.

Заварихин,

Н.

М.

Проблемы

экономического

анализа

деятельности отраслевых научных организаций в судостроении / Н. М. Заварихин, С. В. Фарионова // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1980. – Вып. 160. – С. 24–30. 26.

Ли, В. Ч. О комплексной оценке материалоемкости продукции

/ В. Ч. Ли, А. В. Ломоносов, Г. К. Рогов // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1980. – Вып. 160. – С. 7–13. 27.

Михайленко, И. П. Резервы снижения материалоемкости судов

на стадии проектирования / И. П. Михайленко // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1980. – Вып. 160. – С. 75–79. 28.

Пантелеев, В. Д. Особенности проектирования технического

обеспечения подсистемы АСУП "Комплексный экономический анализ" / 12


В. Д. Пантелеев // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1980. – Вып. 160. – С. 61– 64. 29.

Побегайлов, В. М. Совершенствование количественной оценки

эффективности труда соревнующихся / В. М. Побегайлов // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1980. – Вып. 160. – С. 79–81. 30.

Рябинин, Б. А. Оперативный экономический анализ в АСУП /

Б. А. Рябинин, В. Д. Пантелеев // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1980. – Вып. 160. – С. 57–61. 31.

Сборник задач по курсу "Экономика судостроительной

промышленности" : учеб. пособие / А. П. Гурченков, В. Ч. Ли, С. И. Логин, Л. А. Верланова, А. А. Куприянов, С. Г. Марченко, А. Е. Никифоров, Л. В. Щесюк ; под общ. ред. А. П. Гурченкова. – Николаев : НКИ, 1980. – 72 с. 32.

Токаев,

Н.

Х.

Вопросы

повышения

эффективности

судостроительного производства в новых условиях планирования и управления / Н. Х. Токаев // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1980. – Вып. 160. – С. 3–7. 33.

Токаев, Н. Х. Факторы освоения и использования новой

техники в судостроении и их экономическая оценка / Н. Х. Токаев, А. А. Куприянов // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1980. – Вып. 160. – С. 14–19. 34.

Методы моделирования управленческой деятельности на

предприятии / Л. М. Ходорковский, М. Д. Соколов, В. П. Жиленко, Л. Я. Волченко // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1980. – Вып. 160. – С. 35– 42. 1981 р. 35.

Гурченков, А. П. О методике расчета потерь, связанных с

текучестью кадров / А. П. Гурченков, В. Д. Пантелеев // Материалы науч.техн. конф. "Развитие АСУ и экономико-математическое моделирование в управлении на предприятиях". – Николаев, 1981. – С. 15–18. 13


36.

Гурченков,

А.

П.

Экономическая

эффективность

энергономического проектирования судовых энергетических систем / А. П. Гурченков, В. Г. Донской // Материалы науч.-техн. конф. "Развитие АСУ и экономико-математическое

моделирование

в

управлении

на

предприятиях". – Николаев, 1981. 37.

Единая

учебная

программа

экономического

образования

студентов на весь срок обучения в НКИ / А. П. Гурченков, А. А. Куприянов, С. Г. Марченко, В. Г. Матвеев, Л. Я. Волченко. – Николаев : НКИ, 1981. – 102 с. 38.

Экономика судостроительной промышленности : учеб. пособие

/ А. П. Гурченков, Н. Х. Токаев, Л. А. Верланова, А. А. Куприянов, С. Г. Марченко, В. Ч. Ли. – Николаев : НКИ, 1981. – 120 с. 1982 р. 39.

Бурлан,

С.

А.

Совершенствование

методики

оценки

напряженности плана по себестоимости продукции в судостроении / С. А. Бурлан // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1982. – Вып. 186. – С. 41–46. 40.

Ли, В. Ч. Пути повышения эффективности использования

материальных и трудовых ресурсов в сфере отраслевой науки / В. Ч. Ли, О. Г. Александров, Ю. М. Ипатов // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1982. – Вып. 186. – С. 17–24. 41.

Пантелеев,

В.

Д.

Принципиальные

основы

построения

функциональной структуры экономического анализа в АСУ цехами судостроительных объединений и предприятий / В. Д. Пантелеев, В. А. Воробьев, А. С. Кирей // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1982. – Вып. 186. – С. 69–71. 42.

Токаев, Н. Х. Экономический механизм хозяйствования / Н. Х.

Токаев // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1982. – Вып. 186. – С. 3–11. 43.

Токаев,

Н.

Х.

Эффективность

производства

и

выбор

направлений научно-технического прогресса внутри судостроительного 14


предприятия / Н. Х. Токаев, Н. Ф. Козачук // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1982. – Вып. 186. – С. 30–35. 44.

Фарионова, С. В. Вопросы совершенствования экономического

анализа в НИИ и КБ судостроения / С. В. Фарионова // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1982. – Вып. 186. – С. 64–69. 45.

Моделирование в программно-целевых методах управления /

Л. М. Ходорковский, Л. Я. Волченко, Е. В. Постыкина, М. Д. Соколов // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1982. – Вып. 186. – С. 54–61. 1983 р. 46. системе

Бреслав, Л. Б. Использование укрупненных нормативов в внутрипроизводственного

планирования

себестоимости

продукции судостроения / Л. Б. Бреслав, С. А. Бурлан // Экономика и организация производства в судостроении: сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1983. – С. 57–62. 47.

Верланов, Ю. Ю. Ценообразование в судостроении : метод.

указания к изучению курса / Ю. Ю. Верланов, А. П. Гурченков, С. А. Бурлан. – Николаев : НКИ, 1983. – 68 с. 48.

Гурченков,

А.

П.

Интенсификация

производства

в

судостроении / А. П. Гурченков, В. Ч. Ли. – Л. : Судостроение, 1983. – 63 с. 49.

Заварихин,

организаций,

Н.

М.

выполняющих

Экономический

анализ

научно-исследовательские

деятельности и

опытно-

конструкторские работы в судостроении : учеб. пособие / Н. М. Заварихин, С. В. Фарионова. – Николаев : НКИ, 1983. – 68 с. 50.

Ли,

В.

Ч.

Классификация

факторов

снижения

материалоемкости продукции и их ранжирование / В. Ч. Ли, А. В. Ломоносов, И. А. Кучеренко // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1983. – С. 3–9. 51.

Ли, В. Ч. Методические указания по выполнению курсового

проекта по курсу "Организация и планирование судостроительного 15


производства" (спец. 1709 и 1753) / В. Ч. Ли, И. П. Михайленко. – Николаев : НКИ, 1983. – 54 с. 52.

Мазникер, Э. П. Совершенствование системы планирования

объема производства в судостроении при бригадных формах организации труда / Э. П. Мазникер, Н. Х. Токаев // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1983. – С. 48–52. 53.

Маршак-Мазыкина, Н. А. Использование пакета прикладных

программ при планировании деятельности аппарата управления / Н. А. Маршак-Мазыкина, Е. В. Постыкина, Л. М. Ходорковский // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1983. – С. 65–71. 54.

Научно-технический прогресс и экономика / А. П. Гурченков,

И. С. Андросюк, А. М. Щедрин, С. М. Шавронский, Е. Г. Юрин. – Николаев, 1983. – 82 с. 55.

Побегайлов, В. М. Методологические проблемы повышения

творческой активности и эффективности материального стимулирования работников НИИ и КБ / В. М. Побегайлов, И. А. Юшанцева, Г. А. Шарова // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1983. – С. 34–39. 56.

Фарионова, С. В. Исследование взаимосвязи системы и метода

хозяйственного расчета и экономического анализа деятельности в отраслевых НИИ и КБ / С. В. Фарионова // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1983. – С. 16–22. 57.

Чудайкина, Л. Г. Совершенствование методики комплексного

экономического анализа деятельности отраслевых НИИ и КБ / Л. Г. Чудайкина, В. Д. Пантелеев // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1983. – С. 22–28. 16


1984 р. 58.

Бурлан,

С.

А.

Совершенствование

калькулирования

себестоимости продукции в судостроении / С. А. Бурлан // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1984. – С. 51–55. 59.

Гурченков,

А.

П.

Автоматизированная

оценка

труда

программистов / А. П. Гурченков, А. М. Божаткин // Материалы науч.техн. конф. "Опыт и проблемы повышения эффективности". – Л., 1984. – С. 55–60. 60.

Гурченков, А. П. К вопросу о методике оценки уровня

интенсификации производства / А. П. Гурченков, И. Б. Летучая, Л. И. Иванская // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1984. – С. 55–60. 61.

Методические указания по выполнению дипломных проектов

студ. спец. 1709 "Экономика и организация машиностроительной промышленности (судостроение)" / А. П. Гурченков, В. Ч. Ли, И. П. Михайленко, М. Д. Соколов. – Николаев : НКИ, 1984. – 58 с. 62.

Михайленко, И. П. Методические вопросы определения

рациональных границ снижения материалоемкости судна / И. П. Михайленко // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1984. – С. 8–12. 63.

Побегайлов, В. М. Эффективность инженерного труда и

методы ее стимулирования / В. М. Побегайлов, Л. М. Вишневская, Н. И. Недосейкина // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1984. – С. 19–24. 64.

Фарионова, С. В. Экономический анализ в системе управления

деятельностью отраслевых НИИ и КБ / С. В. Фарионова // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1984. – С. 64–68. 17


65.

Ходорковский, Л. М. Система планирования управленческой

деятельности на предприятии / Л. М. Ходорковский, Л. Я. Волченко, М. Д. Соколов // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1984. – С. 71–79. 1985 р. 66.

Бурлан, С. А. Совершенствование планирования расходов по

содержанию и эксплуатации оборудования в судостроении / С. А. Бурлан, С. М. Еремец // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1985. – С. 58–62. 67.

Гурченков,

А.

П.

Интенсификация

и

экономическая

эффективность производства / А. П. Гурченков, Е. И. Каплан, Н. В. Носачук. – Л. : ЦНИИ "Румб", 1985. – 100 с. 68.

Гурченков, А. П. К вопросу о создании ранжированной модели

интенсивных и экстенсивных факторов развития производства / А. П. Гурченков, Н. В. Носачук // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1985. – С. 3–13. 69.

Михайленко, И. П. Некоторые вопросы совершенствования

планирования экономии материальных ресурсов / И. П. Михайленко // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1985. – С. 30–33. 70.

Побегайлов, В. М. Оперативный анализ работы хозрасчетных

цехов основного производства / В. М. Побегайлов, Н. М. Зарубина // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1985. – С. 87–91. 71.

Фарионова,

С.

В.

Информационное

обеспечение

экономического анализа в отраслевых НИИ и КБ / С. В. Фарионова // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1985. – С. 73–78. 18


72.

Ходорковский, Л. М. Методы преобразования дерева целей в

модель планирования управленческой деятельности / Л. М. Ходорковский, Г. С. Гольденберг // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1985. – С. 45–54. 1986 р. 73.

Гурченков, А. П. Выбор и обоснование метода оценки резервов

производства / А. П. Гурченков, Л. Г. Голодницкий, Н. Х. Токаев // Экономические вопросы судостроительного производства : сб. науч. тр. – Л. : Судостроение, 1986. – Вып. 456. – С. 102–109. 74.

Еремец, С. М. Совершенствование методов анализа затрат

ручного труда / С. М. Еремец, С. А. Бурлан // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1986. – С. 33–38. 75.

Ли, В. Ч. Комплексный подход к проблеме рационального

использования материальных ресурсов / В. Ч. Ли, А. В. Ломоносов, В. В. Портной // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1986. – С. 12–17. 76.

Михайленко, И. П. К вопросу повышения эффективности труда

ИТР / И. П. Михайленко // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1986. – С. 29–33. 77.

Фарионова, С. В. Система комплексного экономического

анализа в отраслевых НИИ и КБ / С. В. Фарионова // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1986. – С. 6–12. 1987 р. 78.

Воробьева, И. А. Особенности формирования и использования

фонда материального поощрения инженерных бригад в новых условиях хозяйствования / И. А. Воробьева, В. М. Побегайлов // Экономика и 19


организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1987. – С. 38–42. 79.

Гурченков, А. П.

Многоуровневые модели и вопросы

эффективности внедрения АСУ / А. П. Гурченков, Л. М. Ходорковский // Экономические вопросы судостроительного производства : сб. науч. тр. – Л. : Судостроение, 1987. – Вып. 445. – C. 32–46. 80.

Механизм выявления и реализации резервов в системе

управления материально-техническим снабжением / В. Ч. Ли, В. Н. Ельдецов, А. В. Ломоносов, И. П. Михайленко // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1987. – С. 11–17. 81.

Романовский, Г. Ф. Улучшение экономических показателей

двигателя на основе функционально-стоимостного анализа / Г. Ф. Романовский, А. А. Куприянов, В. М. Нейман // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1987. – С. 21–29. 82.

Фарионова, С. В. Совершенствование анализа качества

научных разработок / С. В. Фарионова // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1987. – С. 30–35. 83.

Ходорковский, Л. М. Методы формирования структур целевых

программ на предприятии / Л. М. Ходорковский, Н. В. Мисюра, В. Р. Княжинский // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1987. – С. 3–11. 1988 р. 84.

Бурлан, С. А. Развитие коллективных форм организации и

стимулирования труда в условиях гибкой автоматизации производства / С. А. Бурлан // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1988. – С. 52–60. 20


85.

Гурченков, А. П. К вопросу определения внутризаводских цен

в условиях самофинансирования / А. П. Гурченков, М. А. Коблош // Экономические вопросы судостроительного производства : сб. науч. тр. – Л. : Судостроение, 1988. – Вып. 457. – С. 28–52. 86.

Гурченков, А. П. Оценка экономической эффективности

автоматизации управления на предприятии / А. П. Гурченков, Л. М. Ходорковский

//

Экономические

вопросы

судостроительного

производства : сб. науч. тр. – Л. : Судостроение, 1988. – Вып. 457. – С. 63–73. 87.

Гурченков, А. П. Экономические проблемы реконструкции

предприятий / А. П. Гурченков, М. А. Коблош // Материалы науч.-техн. конф. "Опыт и проблемы деятельности НПО, НИИ и КБ в условиях перестройки управления НТП". – Николаев, 1988. – С. 12–17. 88.

Карась, П. Н. О некоторых принципах и формах хозрасчета в

научной организации / П. Н. Карась, С. В. Фарионова // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1988. – С. 103–109. 89.

Куприянов,

А.

А.

Функционально-стоимостной

анализ

конструкторских решений в судовом машиностроении / А. А. Куприянов, В. М. Нейман // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1988. – С. 88–95. 90.

Нечваленко, И. Б. Систематизация и оценка экономических

последствий внедрения мероприятий по совершенствованию отраслевой системы материально-технического снабжения / И. Б. Нечваленко, В. Н. Парсяк, И. П. Михайленко // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1988. – С. 63–69. 91.

Сборник методических указаний по активным методам

обучения / под общ. ред. В. Ч. Ли. – Николаев : НКИ, 1988. – 49 с. 21


92.

Ходорковский,

Л.

М.

Методы

автоматизированного

формирования моделей процессов производства на судостроительном предприятии / Л. М. Ходорковский, А. В. Генбом, Н. В. Мисюра // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1988. – С. 3–11. 1989 р. 93.

Боград, В. М. Опыт перевода вузовской науки на полный

хозрасчет и самофинансирование / В. М. Боград, С. В. Фарионова // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1989. – С. 3–9. 94.

Геранин,

М.

В.

Совершенствование

технологической

документации достроечных работ на основе функционального анализа / М. В. Геранин, В. М. Нейман // Прогрессивная технология судостроения и сварочного производства : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1989. – С. 12–16. 95.

Гурченков, А. П. Выбор и обоснование модели хозяйственного

цехового расчета судостроительного предприятия / А. П. Гурченков, М. А. Коблош // Экономика судостроительной промышленности : сб. науч. тр. – Л. : Судостроение, 1989. – Вып. 458. 96.

Жуков, Ю. Д. Оплата труда исполнителей вузовских НИОКР в

условиях хозрасчета / Ю. Д. Жуков, С. В. Фарионова, А. А. Куприянов // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1989. – С. 29–33. 97.

Ли, В. Ч. Планирование экономического и социального

развития хозрасчетной деятельности научной организации ВУЗа / В. Ч. Ли, В. Н. Парсяк, П. Н. Карась // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1989. – С. 21–28. 98.

Побегайлов,

В.

М.

Проблема

интенсификации

труда

специалистов промышленных предприятий / В. М. Побегайлов, И. А. 22


Трофименко, В. М. Бержак // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1989. – С. 94–99. 99.

Фарионова, С. В. Формирование договорных цен на научно-

техническую продукцию НПЦ / С. В. Фарионова, А. А. Куприянов, С. Г. Марченко // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1989. – С. 9–21. 100. Ходорковский, Л. М. Расчет временных параметров модели процесса управления / Л. М. Ходорковский, В. Р. Княжинский, Г. И. Сичевая // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1989. – С. 84–91. 1990 р. 101. Бержак, В. М. Оценка влияния социально-экономических условий труда специалистов на интенсификацию научных разработок / В. М. Бержак, С. А. Бурлан // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1990. – С. 96–101. 102. Бурлан, С. А. Сборник задач по курсу "Бухгалтерский учет в промышленности" : метод. указания / С. А. Бурлан, С. М. Еремец. – Николаев : НКИ, 1990. – 33 с. 103. Гурченков, А. П. Основные вопросы расширения масштабов реконструкции производства / А. П. Гурченков, Е. М. Гетманцева // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1990. – С. 8–12. 104. Ли, В. Ч. Расчет и анализ производственной мощности предприятий судового машиностроения в условиях конверсии / В. Ч. Ли, Е. В. Синкевич // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1990. – С. 17–19. 105. Михайленко, И. П. Проблемы ресурсосбережения в условиях полного хозрасчета / И. П. Михайленко // Экономика и организация 23


производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1990. – С. 12–16. 106. Побегайлов,

В.

М.

Исследование

резервов

повышения

эффективности труда специалистов / В. М. Побегайлов, И. А. Трофименко, В. М. Бержак // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1990. – С. 32–35. 107. Технологичность тепловой изоляции в судостроении / С. И. Жигулина, Т. А. Майстрюк, В. М. Нейман, А. С. Рашковский // Материалы всесоюз.

науч.-техн.

конф.

"Повышение

технического

уровня

судостроительного производства в XIII пятилетке". – Л. : Судостроение, 1990. – С. 189–190. 108. Тимошенко, В. Я. Функциональное моделирование системы подготовки производства в судостроении / В. Я. Тимошенко, О. Л. Романюк,

В. М. Нейман // Экономика и организация производства в

судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1990. – С. 61–69. 109. Фарионова, С. В. Применение договорных цен на продукцию опытного производства научно-производственного центра / С. В. Фарионова, С. Г. Марченко, Е. В. Любящева // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1990. – С. 81–86. 1991 р. 110. Бержак,

В.

М.

Совершенствование

организации

труда

специалистов технологических служб судостроительного предприятия / В. М. Бержак, В. М. Побегайлов // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1991. – С. 38–40. 111. Боград, В. М. Система налогообложения и планирование деятельности научных организаций / В. М. Боград, С. В. Фарионова, Е. М. Диневич // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1991. – С. 3–7. 24


112. Бурлан, С. А. Особенности организации бухгалтерского учета при арендном подряде / С. А. Бурлан, А. П. Гурченков, Л. Г. Голодницкий // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1991. – С. 18–24. 113. Волченко,

Л.

Я.

Совершенствование

структуры

народнохозяйственного комплекса города при переходе к рыночной экономике / Л. Я. Волченко, А. П. Гурченков // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1991. – С. 55–64. 114. Морехозяйственный комплекс : монография / А. П. Гурченков, В. Н. Парсяк, Б. В. Буркинский и др. – К. : Наук. думка, 1991. 115. Куприянов, А. А. Использование функционально-стоимостного анализа для совершенствования конструктивно-технологических решений при постройке судов / А. А. Куприянов, В. М. Нейман, А. С. Рашковский // Судостроение. – 1991. – № 3. – С. 36–39. 116. Ли, В. Ч. Аренда: ее сущность и проблемы внедрения / В. Ч. Ли, И. П. Михайленко // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1991. – С. 13–18. 117. Майстрюк, Т. А. Функционально-стоимостной анализ тепловой изоляции в судовых жилых помещениях / Т. А. Майстрюк, В. М. Нейман // Технология судостроения и сварочного производства : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1991. – С. 32–38. 1992 р. 118. Рашковский,

А.

С.

Технологичность

судовых

теплоизоляционных конструкций / А. С. Рашковский, Т. А. Майстрюк, В. М. Нейман // Судостроение. – 1992. – № 2. – С. 22–25. 1993 р. 119. Нейман,

В.

М.

Информационное

обеспечение

производственного процесса в судостроении / В. М. Нейман // Технология 25


судостроения и сварочного производства : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1993. – С. 36–42. 120. Тимошенко, В. Я. Автоматизация выпуска технологической документации при подготовке производства верфи / В. Я. Тимошенко, В. М. Нейман // Технология судостроения и сварочного производства : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1993. – С. 29–36. 1997 р. 121. Гурченков, О. П. Група "Г" – надія на справедливість / О. П. Гурченков, В. Н. Парсяк, М. О. Коблош // Економіка. Фінанси. Право. – 1997. – № 2. – С. 9–15. 122. Гурченков, О. П. Реструктуризація в суднобудуванні: погляд за обрій / О. П. Гурченков, В. Ф. Панфілов, В. Н. Парсяк // Матеріали міжнар. наук. конф. "Проблеми суднобудування: стан, ідеї, рішення". – Миколаїв, 1997. – С. 51–63. 123. Гурченков, О. П. Узагальнюючі показники ефективності енергоспоживання / О. П. Гурченков, Г. В. Мірошниченко, А. К. Албантов // Матеріали міжнар. наук. конф. "Проблеми суднобудування: стан, ідеї, рішення". – Миколаїв, 1997. – С. 25–33. 1998 р. 124. Гурченков,

О.

П.

Класифікація

факторів

ефективності

енергоспоживання на промислових підприємствах / О. П. Гурченков, Г. В. Єфімова

//

Матеріали

II

міжнар.

наук.-техн.

конф.

"Проблеми

енергозбереження та екології в суднобудуванні". – Миколаїв, 1998. – С. 31–39. 125. Пантелєєв, В. Д. Індикатори ефективності енерговикористання на підприємствах промисловості / В. Д. Пантелєєв, О. П. Гурченков, Г. В. Єфімова // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 1998. – № 12 (360). – С. 125–130. 26


126. Ходорковский, Л. М. Математические модели в целевом планировании : учеб. пособие / Л. М. Ходорковский, Н. В. Мисюра, В. Р. Княжинский. – Николаев : НКИ, 1998. – 69 с.

1999 р. 127. Драган,

С.

В.

Комп'ютеризована

система

керування

навчальним процесом / С. В. Драган, І. Ю. Потай, В. В. Спіхтаренко // Проблеми

освіти : наук.-метод. зб. – К. : ІЗМН, 1999. – Вип. 18. – С.

219–222. 2000 р. 128. Бурлан, С. А. Облік за центрами відповідальності / С. А. Бурлан, Л. Б. Прокопович // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2000. –

№ 6 (372). – С. 140–144.

129. Гурченков, О. П. Методичні вказівки щодо виконання магістерської роботи на здобуття ступеня магістра з економіки / О. П. Гурченков, В. Н. Парсяк, Г. К. Рогов. – Миколаїв : УДМТУ, 2000. – 32 с. 130. Гурченков, О. П. Обмеження розширення кількості і масштабів утворення вільних економічних зон в Україні / О. П. Гурченков, М. Ю. Нікітова // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2000. – № 6 (372). – С. 67–72. 131. Потай,

И.

Ю.

Компьютеризация

управления

учебным

процессом в высшем учебном заведении ІІІ–IV уровня аккредитации / И. Ю. Потай // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2000. – № 2 (368). – С. 139–145. 132. Потай,

І.

Ю.

Вплив

якості

засвоєння

студентами

фундаментальних дисциплін на рівень підготовки фахівців / І. Ю. Потай, В. І. Батовкін // Матеріали всеукр. наук.-метод. конф. "Взаємозв'язок 27


реформи інженерної освіти і промислового розвитку України: стан, проблеми, рішення". – Миколаїв : УДМТУ, 2000. – С. 79–80. 133. Прямков, О. Ю. Проблеми корпоративного управління в Україні / О. Ю. Прямков // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2000. –

№ 6 (372). – С. 131–140.

2001 р. 134. Гурченков, О. П. Методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт на здобуття ступеня спеціаліста з економіки / О. П. Гурченков, Л. О. Верланова, В. І. Криленко. – Миколаїв : УДМТУ, 2001. – 52 с. 135. Мочалов, А. А. Автоматизированный анализ взаимосвязи учебных планов и успеваемости студентов технических специальностей / А. А. Мочалов, И. Ю. Потай // Материалы VII междунар. науч.-метод. конф. "Методы совершенствования фундаментального образования в школах и ВУЗах". – Севастополь, 2001. – С. 86–89. 136. Некрасов, В. О. Розрахунки статики судна : навч. посібник / В. О. Некрасов, І. Ю. Потай. – Миколаїв : УДМТУ, 2001. – 168 с. 137. Прямков,

О.

Ю.

Аналіз

нормативно-правової

бази

корпоративного управління в України / О. Ю. Прямков // Наук. пр. МАУП. – К., 2001. – Вип. 1. – С. 41–46. 138. Прямков, О. Ю. Українські підприємства обирають стратегію концентрації власності в руках іноземних інвесторів / О. Ю. Прямков // Економічні інновації : зб. наук. пр. – О., 2001. – Вип. 11. – С. 60–66. 139. Терешкина, Н. Е. Пути совершенствования взаиморасчетов на авиатранспорте / Н. Е. Терешкина // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ДНУ. – Д. : ДНУ, 2001. – Вип. 106. – С. 72–76. 28


2002 р. 140. Гурченков, А. П. К вопросу о создании холдинговой компании "Зоря"

/

А.

П.

Гурченков

//

Матеріали

наук.-техн.

конф.

"Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – Т. 2. –

С. 262–264.

141. Гурченков, О. П. Використання методів економетричних досліджень при прогнозуванні / О. П. Гурченков, С. М. Марущак // Матеріали відкритих наук.-метод. читань "Математика для економіки та економістів: проблеми викладання і застосування". – Херсон, 2002. – С. 34–36. 142. Гурченков, О. П. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з "Економіки підприємства" / О. П. Гурченков, Г. В. Єфімова, Л. О. Гришина. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 25 с. 143. Майстренко,

О.

Н.

Использование

производственной

мощности судостроительных предприятий / О. Н. Майстренко // Матеріали наук.-техн. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – Т. 2. – С. 276–278. 144. Майстренко, определения

О.

Н.

производственной

Математическое мощности

моделирование

машиностроительного

предприятия / О. Н. Майстренко // Матеріали відкритих наук.-метод. читань "Математика для економіки та економістів: проблеми викладання та застосування". – Херсон : ХФ УДМТУ, 2002. – С. 48–51. 145. Мочалов, А. А. Статистический метод анализа успеваемости студентов в ВУЗе / А. А. Мочалов, И. Ю. Потай // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – № 3 (381). – С. 153–165. 146. Пантелєєв, В. Д. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт студентами спеціальності "Облік і аудит" / В. Д. Пантелєєв, Л. Б. Прокопович, С. В. Шевчук. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 24 с. 29


147. Пантелєєв, В. Д. Податковий облік – нова функція управління економікою підприємства в ринкових умовах / В. Д. Пантелєєв // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – № 8 (386). – С. 108–115. 148. Потай, И. Ю. Управление проектами в системе учебного процесса ВУЗа / И. Ю. Потай // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – № 2 (380). – С. 180–186. 149. Потай, І. Ю. Розробка навчальних планів ВНЗ як одна із задач управління проектами / І. Ю. Потай // Матеріали наук.-техн.

конф.

"Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – Т. 1. – С. 68–69. 150. Потай, І. Ю. Управління проектами в системі управління навчальним процесом ВНЗ / І. Ю. Потай // Матеріали наук.-техн. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – Т. 2. – С. 300–301. 151. Прямков, О. Ю. Проблеми формування корпоративного сектору економіки і корпоративного управління / О. Ю. Прямков, Я. О. Шойко // Матеріали наук.-техн. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – Т. 2. – С. 306–307. 152. Романчук,

Н.

П.

Особенности

реструктуризации

судостроительных предприятий / Н. П. Романчук, В. М. Нейман, А. С. Рашковский // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – № 3 (385). – С. 164–172. 153. Терешкина, Н. Е. Инновации в сфере бронирования и продажи авиабилетов / Н. Е. Терешкина // Інноваційний менеджмент: проблеми формування в умовах перехідної економіки : зб. наук. пр. МАУП. – К. : МАУП, 2002. – Вип. 3. – С. 140–141. 154. Терешкина, Н. Е. Методика разработки бизнес-диагностики агентства по продаже и бронированию авиабилетов / Н. Е. Терешкина // 30


Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ДНУ. – Д. : ДНУ, 2002. – Вип. 154. – С. 175–184. 155. Терьошкіна, Н. Є. Сучасний економічний стан і тенденції розвитку цивільної авіації України / Н. Є. Терьошкіна // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. НДЕІ. – К. : НДЕІ, 2002. – Вип. 17. – С. 92–95.

2003 р. 156. Гурченков, О. П. Методичні вказівки до вивчення курсу "Економічне обгрунтування господарських рішень та інвестиційних проектів" / О. П. Гурченков, Г. В. Єфімова. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 56 с. 157. Гурченков,

О.

П.

Методичні

вказівки

по

виконанню

магістерських робіт студ. спец. "Фінанси" / О. П. Гурченков, Г. К. Рогов. – Миколаїв : НУК, 2003. – 60 с. 158. Гурченков, О. П. Якість продукції як фактор підвищення конкурентоспроможності продукції / О. П. Гурченков, В. Н. Чуйко // Экономические инновации : сб. науч. тр. – О., 2003. – Вып. 16. 159. Драган, С. В. Використання програм управління проектами для вирішення задачі оптимізації навчальних планів вищих навчальних закладів / С. В. Драган, І. Ю. Потай, О. М. Возний // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – № 2 (388). – С. 121–130. 160. Майстренко, О. М. Вибір варіанта лізингових платежів при міжнародному фінансовому лізингу / О. М. Майстренко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – № 7 (393). – С. 90–96. 161. Майстренко, О. М. Дослідження проблем використання виробничих потужностей підприємств / О. М. Майстренко // Матеріали 31


всеукр. наук.-практ. конф. "Економіка підприємства: проблеми теорії та практики". – Д. : Наука та освіта, 2003. – С. 97–99. 162. Майстренко, О. Н. Проблемы и возможности повышения конкурентоспособности предприятия / О. Н. Майстренко // Экономические инновации : сб. науч. тр. Вып. 17. Структурные и институциональные преобразования современной экономики. – О. : Ин-т проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2003. – С. 268– 280. 163. Пантелєєв, В. Д. Ситуаційний аналіз в управлінні економікою (концепція і перспективи практичних застосувань) / В. Д. Пантелєєв // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – № 1 (387). – С. 125–133. 164. Потай, І. Ю. Фактори впливу на якість навчання в системі безперервної підготовки фахівців з вищою освітою / І. Ю. Потай // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. – К. : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2003. –

Вип. 31. – С. 55–60.

165. Прямков,

О.

Ю.

Удосконалення

механізмів

передприватизаційної підготовки підприємств / О. Ю. Прямков, Я. О. Шойко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – № 7 (393). – С. 130–134. 166. Терьошкіна,

Н.

Є.

Проблеми

економічного

розвитку

повітряних агенцій України / Н. Є. Терьошкіна // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. НДЕІ. – К. : НДЕІ, 2003. – № 11 (30). – С. 81–85. 2004 р. 167. Гурченков, А. П. Вопросы реструктуризации государственного предприятия НПКГ "Зоря–Машпроект" / А. П. Гурченков, Я. И. Васелега // Материалы междунар. науч.-практ. конф. "Фондовый рынок и его роль в развитии экономики страны". – Николаев, 2004. – С. 18–21. 32


168. Гурченков, А. П. Мотивационный аспект бестарифной системы оплаты труда / А. П. Гурченков, С. В. Возница // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2004. – № 1 (394). – С. 233–237. 169. Гурченков,

О.

П.

Методичні

вказівки

до

виконання

контрольних і самостійних робіт з курсу "Економічне обгрунтування інвестиційних проектів" / О. П. Гурченков, Г. В. Єфімова. – Миколаїв : НУК, 2004. – 40 с. 170. Гурченков,

О.

П.

Навчально-методичний

посібник

з

дисципліни "Економіка підприємства" / О. П. Гурченков, Г. В. Єфімова, В. Д. Чайка. – Миколаїв : НУК, 2004. – 85 с. 171. Курсове машинобудування",

проектування "Організація

з та

дисциплін нормування

"Технологія праці

в

машинобудуванні", "Організація виробництва" : навч. посібник / О. П. Гурченков, О. Ю. Єганов, О. П. Шумілов, М. М. Івахненко, Л. О. Верланова, В. М. Бержак, А. В. Бержак ; під ред. О. П. Гурченкова. – Миколаїв : НУК, 2004. – 212 с. 172. Майстренко, О. Н. Диверсификация производства и развитие производственных

мощностей

предприятий

судостроения

/

О.

Н.

Майстренко // Тр. ОПУ. Спецвып. В 3 т. – О., 2004. – Т. 3. – С. 227–230. 173. Майстренко, О. Н. Производственная мощность как объект внутрифирменного управления / О. Н. Майстренко // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми підвищення ефективності діяльності підприємств в сучасних умовах". – Севастополь : СевНТУ, 2004. – С. 73– 74. 174. Методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт на здобуття ступеня спеціаліста з фінансів / Г. К Рогов, О. П. Гурченков, І. А. Воробйова, Т. В. Селікова, Г. В. Єфімова. – Миколаїв : НУК, 2004. – 48 с. 175. Нейман, В. М. Функциональный подход к моделированию организационно-технологической

подготовки

производства

в 33


судостроении / В. М. Нейман // Рыбное хоз-во Украины. – 2004. – № 7. – С. 8–11. 176. Потай, И. Ю. Экспертная оценка качества подготовки выпускника технического ВУЗа к профессиональной деятельности / И. Ю. Потай // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2004. – № 6 (399). – С. 155–164. 177. Прямков,

О.

Ю.

Розвиток

системи

рейтингування

корпоративного управління / О. Ю. Прямков // Матеріали наук.-практ. конф. "Фондовий ринок і його роль у розвитку економіки держави". – Миколаїв : НУК, 2004. – С. 91–95. 178. Терешкина, Н. Е. Стратегическое развитие организации / Н. Е. Терешкина // Матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф. "Наука і освіта". – Д. : Наука і освіта, 2004. – Т. 67. – С. 47–49. 179. Терешкина, Н. Е. Теоретические аспекты стратегического развития организации : учеб. пособие / Н. Е. Терешкина. – К. : Наук. світ, 2004. – 54 с. 180. Терьошкіна,

Н.

Є.

Методика

стратегічного

аналізу

інноваційного розвитку підприємств / Н. Є. Терьошкіна // Проблеми науки. – 2004. – № 4. – С. 21–28. 181. Терьошкіна, Н. Є. Особливості реалізації пасажирських транспортних послуг в Україні / Н. Є. Терьошкіна // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. НДЕІ. – К. : НДЕІ, 2004. – № 12. – С. 101–103. 2005 р. 182. Горбачов, В. Еволюція та сучасний стан наукових уявлень про інтенсифікацію виробництва / В. Горбачов, О. Гурченков // Економіка України. – 2005. – № 1. – С. 53–59.

34


183. Гурченков,

А.

П.

Организационные

вопросы

развития

ипотечного кредитования / А. П. Гурченков, А. С. Довжанская // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2005. – № 6 (405). – С. 199–204. 184. Гурченков, О. П. Динаміка показників рівня життя населення / О. П. Гурченков, Н. В. Гусаріна // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2005. – № 6 (405). – С. 14–19. 185. Гурченков, О. П. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи на типову тему для студ. спец. 7.050107 "Економіка підприємства" / О. П. Гурченков, М. В. Фатєєв, Л. П. Зигар. – Миколаїв : НУК, 2005. – 32 с. 186. Майстренко, О. Н. Стимулирование развития и использования производственных мощностей на машиностроительных предприятиях / О. Н. Майстренко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2005. – № 6 (405). – С. 92–97. 187. Парсяк,

В.

Н.

Планові

рішення

щодо

підвищення

конкурентоспроможності малого підприємства / В. Н. Парсяк, І. Л. Дибач // Матеріали наук.-практ. конф. "Наука та інновації". – Д., 2005. – С. 60–63. 188. Парсяк, В. Н. Планування конкурентної спроможності малого підприємства / В. Н. Парсяк, І. Л. Дибач // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ДНУ. – Д. : ДНУ, 2005. – Вип. 206, т. 1. – С. 247– 254. 189. Потай, И. Ю. Модель мультипроекта модернизации системы управления качеством подготовки специалистов в ВУЗах / И. Ю. Потай // Материалы

междунар.

науч.-практ. конф.

"Управление

проектами:

состояние и перспективы". – Николаев, 2005. – С. 135–138. 190. Потай, И. Ю. Проектно-ориентированное управление системой учебно-организационного обеспечения качества подготовки выпускников ВУЗов / И. Ю. Потай // Материалы ІІ междунар. конф. "Управление проектами – от видения к реальности". – К. : КНУБА, 2005. – С. 75–77. 35


191. Потай, И. Ю. Разработка методики управления учебным процессом на основе повышения качества уровня подготовки выпускников ВУЗов / И. Ю. Потай, А. А. Мочалов // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ, 2005. – № 1. – С. 164–174. 192. Потай, И. Ю. Составление индивидуальных учебных планов в условиях кредитно-модульной системы организации учебного процесса / И. Ю. Потай // Материалы ІІ междунар. конф. "Управление проектами – от видения к реальности". – К. : КНУБА, 2005. – С. 73–75. 193. Потай, И. Ю. Управление качеством экологической подготовки специалистов в Национальном университете кораблестроения на основе проектного подхода / И. Ю. Потай // Матеріали ІV міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні". – Миколаїв : НУК, 2005. – С. 56–59. 194. Потай, И. Ю. Управление трудовыми ресурсами в процессе реализации проекта / И. Ю. Потай, Е. В. Погорелова // Матеріали відкритих наук.-метод. читань "Математика в економіці і для економістів: проблеми викладання і застосування". – Ласпі, 2005. – С. 27–30. 195. Потай, І. Ю. Вплив кредитно-модульної системи організації навчального процесу на успішність студентів старших курсів / І. Ю. Потай, С. В. Драган // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – К. : Наук.метод. центр вищої освіти, 2005. – Спецвип. – С. 33–36. 196. Прямков, О. Ю. Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу "Ринок цінних паперів" / О. Ю. Прямков, Я. О. Шойко. – Миколаїв : НУК, 2005. – 36 с. 197. Прямков, О. Ю. Навчальний посібник для самостійної роботи з дисципліни "Корпоративне управління" / О. Ю. Прямков, Я. О. Шойко. – Миколаїв : НУК, 2005. – 98 с.

36


198. Терешкина, Н. Е. Формирование стратегии развития малых транспортных предприятий : монография / Н. Е. Терешкина. – К. : Наук. світ, 2005. – 160 с. 2006 р. 199. Гурченков, О. П. Виробничий потенціал машинобудування Миколаївської області: проблеми та перспективи його використання / О. П. Гурченков, О. М. Майстренко // Економіст. – 2006. – № 5. – С. 42–45. 200. Гурченков, О. П. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт на здобуття ступеня спеціаліста з економіки / О. П. Гурченков, Н. Є. Терьошкіна, Г. В. Єфімова. – Миколаїв : НУК, 2006. – 52 с. 201. Гусаріна, Н. В. Взаємозв'язок зростання продуктивності праці і заробітної плати у промисловості / Н. В. Гусаріна // Материалы ІІ междунар. науч.-практ. конф. "Образование и наука без границ". – Д. : Наука и образование, 2006. – Т. 2. – С. 62–66. 202. Гусаріна, Н. В. Забезпечення рівноваги попиту і пропозиції на ринку труда / Н. В. Гусаріна // Матеріали міжвуз. наук.-практ конф. "Економічні проблеми розвитку регіону". – Миколаїв : НУК, 2006. – С. 53–57. 203. Дибач, І. Л. Визначення ефективних форм економічної інтеграції малих підприємств / І. Л. Дибач // Матеріали міжвуз. наук.практ. конф. "Економічні проблеми розвитку регіону". – Миколаїв : НУК, 2006. – С. 159–163. 204. Дибач, І. Л. Конкуренція – найважливіший фактор ринкової економіки / І. Л. Дибач // Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. "Науковий потенціал світу". – Д. : Наука і освіта, 2006. – Т. 5. 205. Комышник, В. И. Методические подходы установления норм труда управленческого персонала / В. И. Комышник // Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. "Економічні проблеми розвитку регіону". – Миколаїв : НУК, 2006. – С. 174–175. 37


206. Майстренко, О. М. Обґрунтування методичного підходу щодо розрахунку

показників

виробничої

потужності

машинобудівного

підприємства / О. М. Майстренко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ДНУ. – Д. : ДНУ, 2006. – Вип. 212, т. 4. – С. 991– 997. 207. Майстренко, О. М. Обґрунтування необхідності створення резервів виробничої потужності на машинобудівному підприємстві / О. М. Майстренко // Наук. вісн. ОДЕУ. – О. : ОДЕУ, 2006. – № 8 (28). – С. 88–96. 208. Майстренко, О. М. Поліпшення використання виробничої потужності за рахунок оптимізації виробничої програми підприємства / О. М. Майстренко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2006. – № 3 (408). – С. 173–178. 209. Побегайлов, В. М. Збірник тестів для контролю поточних знань з дисципліни "Фінанси" / В. М. Побегайлов. – Миколаїв : НУК, 2006. – 28 с. 210. Потай, И. Ю. Модель мультипроекта модернизации системы управления качеством подготовки специалистов в ВУЗах всех уровней аккредитации / И. Ю. Потай, Ю. Н. Тесля // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ, 2006. – № 2 (18). – С. 72–85. 211. Потай, И. Ю. Применение информационных технологий для создания автоматизированной системы анализа качества подготовки специалистов в ВУЗах / И. Ю. Потай // Вестн. ХНТУ. – Херсон, 2006. – № 1 (24). – С. 431–438. 212. Потай, И. Ю. Применение методологии управления проектами для создания мультипроекта модернизации системы управления качеством подготовки специалистов в ВУЗах / И. Ю. Потай // Материалы ІІІ междунар. конф. "Управление проектами в развитии общества". – К. : КНУБА, 2006. 38


213. Потай, И. Ю. Разработка функциональной модели системы управления качеством подготовки специалистов в ВУЗе / И. Ю. Потай // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2006. – № 5 (410). – С. 72–82. 214. Потай, И. Ю. Проектно-ориентированный подход к созданию и внедрению системы управления качеством подготовки специалистов в ВУЗах / И. Ю. Потай // Матеріали регіон. наук.-практ. семінару "Підготовка фахівців з менеджменту: досвід та перспективи". – Миколаїв : НУК, 2006. – С. 70–72. 215. Терьошкіна,

Н.

Є.

Методичні

вказівки

до

виконання

контрольних і самостійних робіт з курсу "Стратегія підприємства" / Н. Є. Терьошкіна. – Миколаїв : НУК, 2006. – 44 с. 2007 р. 216. Бержак, А. В. Методичні вказівки для самостійної роботи студ. з курсу "Організація та нормування праці". Ч. 1. Організація праці / А. В. Бержак, В. І. Комишник. – Миколаїв : НУК, 2007. – 20 с 217. Вільський,

Г.

Інноваційна

діяльність

і

ефективність

використання промислової інтелектуальної власності на підприємстві / Г. Вільський, О. Гурченков, Т. Калинюк // Економіст. – 2007. – № 1. – С. 52–55. 218. Гурченков, О. П. Використання потенціалу малого бізнесу з метою ефективного розвитку економіки Миколаївського регіону / О. П. Гурченков, М. І. Сатура // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2007. – № 4 (415). – С. 136–144. 219. Гурченков, О. П. Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств : навч. посібник / О. П. Гурченков. – Миколаїв : НУК, 2007. – 172 с. 220. Гурченков, О. П. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт на здобуття кваліфікаційного рівня спеціаліста з економіки 39


підприємства / О. П. Гурченков, Н. Є. Терьошкіна, Г. В. Єфімова. – Миколаїв : НУК, 2007. – 68 с. 221. Дибач, І. Л. Економічна інтеграція в сфері невеликих підприємств /

І. Л. Дибач // Материалы междунар. науч.-практ. конф.

"Перспективные инновации в науке, производстве и транспорте". Т. 7. Экономика. – О. : Черноморье, 2007. – С. 55–61. 222. Дибач, І. Л. Невеликі підприємства – особлива складова ринкової економічної системи / І. Л. Дибач // Вісн. аграр. науки Причорномор'я : зб. пр. МДАУ. – Миколаїв : МДАУ, 2007. – Вип. 1 (39). – С. 126–132. 223. Дибач, І. Л. Природа конкуренції та особливості її проявів в сфері малого підприємництва / І. Л. Дибач // Економічні науки : зб. наук. пр. – Миколаїв : МДГУ, 2007. – Т. 64, вип. 51. – С. 135–141. 224. Дибач,

І.

Л.

Розробка

критерії

віднесення

суб'єктів

господарювання до категорії невеликих підприємств / І. Л. Дибач // Материалы междунар. науч. конф. "Современные достижения в науке и в образовании". – Хмельницкий : ХНУ, 2007. – С. 153–158. 225. Дибач, І. Л. Роль невеликих підприємств у формуванні ринкової економічної системи / І. Л. Дибач // Матеріали міжнар. наук.практ. конф. "Наука та практика". – Полтава, 2007. – С. 70–72. 226. Комишник,

В.

І.

Класифікація

факторів

інноваційної

інтенсифікації виробництва та їх використання в машинобудуванні / В. І. Комишник, Н. М. Тищенко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ДНЕУ. – Д., 2007. – № 228, т. 3. – С. 582–590. 227. Нейман, В. М. Автоматизация технологической подготовки производства в судостроении / В. М. Нейман // Прогресивні технології і системи машинобудування : зб. наук. пр. ДонНТУ. – Донецьк : ДонНТУ, 2007. – Вип. 33. – С. 159–164. 228. Нейман,

В.

М.

Розробка

системи

автоматизованого 40


формування організаційно-технологічної документації в суднобудуванні / В. М. Нейман // Материалы междунар. науч.-метод. конф. "Автоматизация судостроительного производства и подготовка инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Николаев : НУК, 2007. – С. 102– 105. 229. Потай, И. Ю. Применение моделей технологической зрелости в процессе формирования профессиональных менеджеров / И. Ю. Потай // Материалы ІV междунар. конф. "Управление проектами в развитии общества". – К. : КНУБА, 2007. – С. 125–128. 230. Потай, И. Ю. Управление проектами : опор. конспект лекций / И. Ю. Потай, А. М. Возный. – Николаев : НУК, 2007. – 64 с. 231. Потай,

И.

Ю.

Усовершенствование

системы

учебно-

организационного обеспечения качества подготовки специалистов в Национальном университете кораблестроения на основе принципов Болонской конвенции / И. Ю. Потай // Материалы междунар. науч.-метод. конф. "Автоматизация судостроительного производства и подготовка инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Николаев : НУК, 2007. – С. 38–40. 232. Потай, І. Ю. Методичні вказівки для виконання комплексного контролю знань з дисципліни "Управління проектами" / І. Ю. Потай. – Миколаїв : НУК, 2007. – 133 с. 233. Потай, І. Ю. Методичні вказівки для виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Управління проектами" / І. Ю. Потай. – Миколаїв : НУК, 2007. – 108 с. 234. Прямков, О. Ю. Цінні папери в системі корпоративного управління : навч. посібник / О. Ю. Прямков, П. М. Карась, Л. Л. Сотниченко. – Л. : Новий Світ–2000, 2007. – 161 с. 235. Терьошкіна, Н. Є. Визначення фінансового стану за методом "Дюпон" як найбільш сприятливого при вирішенні питань інвестиційної 41


привабливості підприємств суднобудівної галузі України / Н. Є. Терьошкіна, Є. Ю. Кравченко // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. ДНУ. – Вип. 228. В 4 т. – Д. : ДНУ, 2007. – Т. IV. – С. 944–953. 2008 р. 236. Гурченков,

О.

П.

Дослідження

ефективності

методики

маржинального аналізу прибутку / О. П. Гурченков, О. О. Кабак // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2008. – № 2 (419). – С. 153–157. 237. Гурченков, О. П. Методичний посібник до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація виробництва" для студ. денної та заочної форми навчання / Л. О. Верланова, О. П. Гурченков. – Миколаїв : МДГУ, 2008. – 100 с. 238. Гурченков, О. П. Методичні вказівки щодо курсового проектування "Планування діяльності підприємства" / О. П. Гурченков, В. М. Нейман. – Миколаїв : НУК, 2008. – 20 с. 239. Гурченков,

О.

П.

Напрямки

прискорення

адаптації

агропромислового комплексу Миколаївської області до вимог Світової організації торгівлі / О. П. Гурченков, О. С. Крюковська // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2008. – № 3 (420). – С. 162–165. 240. Гурченков,

О.

П.

Оцінка

виробничого

потенціалу

машинобудівного підприємства : метод. вказівки / О. П. Гурченков, О. М. Майстренко, М. О. Коблош. – Миколаїв : НУК, 2008. – 48 с. 241. Гусаріна, Н. В. Співвідношення зростання продуктивності праці та оплати праці в галузі машинобудування Миколаївської області / Н. В. Гусаріна, О. М. Черненко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2008. – № 2 (419). – С. 141–145. 242. Дибач, І. Л. Аналіз розвитку невеликих підприємств в Україні / І. Л. Дибач // Матеріали наук.-практ. конф. "Розвиток економічної науки та практики в умовах світових трансформацій". – Миколаїв : НУК, 2008. – С. 14–16. 42


243. Дибач, І. Л. Застосування комплексного підходу до визначення конкурентоспроможності невеликих підприємств / І. Л. Дибач // Материалы IV междунар. науч.-практ. конф. "Бъдещето проблемите на световната наука". – София : "Бял ГРАД-БГ" ООД, 2008. – Т. 8. – С. 10–14. 244. Дибач, І. Л. Невеликі підприємства України в умовах ринкових трансформацій / І. Л. Дибач // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2008. – № 3 (420). – С. 109–114. 245. Дибач, І. Л. Особливості економічної інтеграції невеликих підприємств / І. Л. Дибач // Економічні науки : зб. наук. пр. – Миколаїв : МДГУ, 2008. – Т. 89, вип. 76. – С. 95–103. 246. Дибач, І. Л. Передумови здійснення економічної інтеграції невеликих підприємств / І. Л. Дибач // Матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. "Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери". В 3 т. – Донецьк : ДНТУ, 2008. – Т. 1. – С. 207–210. 247. Дыбач, И. Л. Прямые иностранные инвестиции в экономике Украины / И. Л. Дыбач // Матеріали міжнар. наук. конф. "Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту" (ISDMCI – 2008). – Херсон : ХНТУ, 2008. – Т. 1, ч. 1. 248. Кириченко, О. П. Сучасний стан та напрямки державної підтримки інноваційного розвитку суднобудування Миколаївської області / О. П. Кириченко // Матеріали міжнар. наук.-практ. Іnternet-конф. "Сучасні напрями теоретичних та прикладних досліджень". – О., 2008. 249. Комишник, В. І. До питання про методику оцінки рівня інтенсифікації виробництва / В. І. Комишник // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2008. – № 4 (421). – С. 131–134. 250. Комишник, В. І. Інноваційний потенціал підприємства та його складові / В. І. Комишник // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Розвиток

економічної

науки

та

практики

в

умовах

світових

трансформацій". – Миколаїв : НУК, 2008. – С. 40–42. 43


251. Комишник, В. І. Сутність інноваційної діяльності підприємства / В. І. Комишник // Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. "Проблеми і перспективи розвитку обліку і економічного аналізу". – Миколаїв : НУК, 2008. – С. 86–88. 252. Майстренко, О. М. Аналіз розвитку машинобудівної галузі Миколаївської області / О. М. Майстренко, М. М. Уланова // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ДНУ. – Д. : ДНУ, 2008. – Вип. 238, т. 4. – С. 952–961. 253. Нейман, В. М. Автоматизация выпуска организационнотехнологической документации в судостроении / В. М. Нейман // Материалы междунар. науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований". – О., 2008. 254. Парсяк, К. В. Рідна мова – доцентрова сила всесвітнього українства / К. В. Парсяк // Матеріали наук.-метод. конф. "Прикладна лінгвістика – 2008: проблеми та рішення". – Миколаїв : НУК, 2008. – С. 50–52. 255. Прямков, О. Ю. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Ринок цінних паперів" / О. Ю. Прямков, А. В. Лабарткава. – Миколаїв : НУК, 2008. – 60 с. 256. Терьошкіна, Н. Є. Визначення стану та перспектив розвитку малого інноваційного підприємництва / Н. Є. Терьошкіна, Ю. О. Сиврюк // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2008. – № 2 (419). – С. 131–136. 257. Терьошкіна, Н. Є. Інноваційна діяльність як напрямок підвищення

ефективності

роботи

суднобудівних

підприємств

Миколаївської області / Н. Є. Терьошкіна, О. П. Кириченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2008. – № 2 (419). – С. 125–130. 258. Терьошкіна, Н. Є. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу "Стратегія підприємства" / Н. Є. Терьошкіна. – Миколаїв : НУК, 2008. – 30 с. 44


259. Терьошкіна,

Н.

Є.

Напрямки

покращення

інноваційної

діяльності в промисловості Миколаївської області / Н. Є. Терьошкіна, О. В. Чиж // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Розвиток економічної науки та практики в умовах світових трансформацій". – Миколаїв : НУК, 2008. – С. 12–14. 260. Терьошкіна, Н. Є. Стан та перспективи розвитку малого підприємництва у Миколаївській області / Н. Є. Терьошкіна, Ю. О. Сиврюк // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ДНУ. – Д. : ДНУ, 2008. – Вип. 238, т. 1. – С. 49–54. 261. Терьошкіна, Н. Є. Сучасний стан та напрямки державної підтримки інноваційного розвитку промисловості і суднобудування Миколаївської області / Н. Є. Терьошкіна, О. П. Кириченко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ДНУ. – Д. : ДНУ, 2008. – Вип. 237, т. 1. – С. 244–252. 262. Терьошкіна, Н. Є. Шляхи активізації інноваційної діяльності в промисловості Миколаївської області / Н. Є. Терьошкіна, О. П. Кириченко // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Розвиток економічної науки та практики в умовах світових трансформацій". – Миколаїв : НУК, 2008. – С. 24–26. 263. Терьошкіна, Н. Є. Шляхи активізації інноваційної діяльності в промисловості Миколаївщини / Н. Є. Терьошкіна, О. В. Чиж // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Розвиток економічної науки та практики в умовах світових трансформацій". – Миколаїв : НУК, 2008. – С. 12–14. 2009 р. 264. Гурченков, А. П. О концепции преобразования Национального университета

кораблестроения

в

учебно-научно-производственную

корпорацию / А. П. Гурченков // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Економіка: проблеми теорії та практики". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 16–18. 45


265. Гурченков, О. П. Навчальний посібник до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація виробництва" / О. П. Гурченков, Л. О. Верланова. – Миколаїв : НУК, 2009. – 115 с. 266. Чиж, О. В. Напрямки змін системи корпоративного управління з метою пристосування до кризових умов / О. В. Чиж, О. П. Гурченков // Зб. наук. пр. студ. НУК. – Миколаїв : НУК, 2009. – № 1. – С. 76–80. 267. Дибач, І. Л. Методика визначення конкурентної позиції невеликого підприємства / І. Л. Дибач // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Наук.-дослід. екон. ін-ту. – К., 2009. – Вип. 2 (93). – С. 10–14. 268. Дибач, І. Л. Оцінка ефективності економічної інтеграції невеликих підприємств / І. Л. Дибач // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Формування ефективного механізму корпоративного управління – сучасний стан та перспективи". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 59–60. 269. Дибач,

І.

Л.

Послідовність

впровадження

економічної

інтеграції невеликих підприємств / І. Л. Дибач // Матеріали міжнар. Internet-конф. "Перспективи економічної науки та практики в умовах економічних трансформацій". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 96–97. 270. Дибач, І. Л. Розробка процедур організаційного оформлення економічної інтеграції невеликих підприємств / І. Л. Дибач // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – № 4, т. 1 (133). 271. Дибач, І. Л. Систематизація форм економічної інтеграції невеликих підприємств / І. Л. Дибач // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2. – С. 70–78. 272. Серьогіна,

Г.

С.

Сутність

окремих

понять

проблеми

підвищення конкурентоспроможності підприємства / Г. С. Серьогіна, І. Л. Дибач // Зб. наук. пр. студ. НУК. – Миколаїв : НУК, 2009. – № 1. – С. 24– 27. 46


273. Кириченко, О. П. Управління інноваційною діяльністю на суднобудівних підприємствах / О. П. Кириченко // Матеріали міжнар. Internet-конф. "Перспективи економічної науки та практики в умовах економічних трансформацій". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 66–68. 274. Парсяк, К. В. Визначення сутності заробітної праці як перетвореної вартості робочої сили / К. В. Парсяк // Матеріали міжнар. Internet-конф. "Перспективи економічної науки та практики в умовах економічних трансформацій". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 38–39. 275. Парсяк, К. В. Прибуток – результат та джерело розвитку підприємництва / К. В. Парсяк // Зб. наук. пр. студ. НУК. – Миколаїв : НУК, 2009. – № 1. – С. 41–47. 276. Потай, І. Ю. Модернізація економічного механізму реалізації екологічної політики регіону / І. Ю. Потай // Матеріали всеукр. наук.практ. конф. "Економічні проблеми розвитку промисловості регіону". – Первомайськ : ППІ НУК, 2009. – С. 25–29. 277. Прямков,

О.

Ю.

Особливості

управління

фінансами

вітчизняних акціонерних товариств в сучасних умовах / О. Ю. Прямков, В. О. Ракецька // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Формування ефективного механізму корпоративного управління – сучасний стан та перспективи". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 128–130. 278. Прямков, О. Ю. Проблеми розробки ефективної системи управління підприємствами портової діяльності України / О. Ю. Прямков, О. А. Силенко // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Формування ефективного механізму корпоративного управління – сучасний стан та перспективи". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 97–100. 279. Рижков, С. С. Обґрунтування перспектив підготовки магістрів зі

спеціальності

"Економіка

довкілля

та

природних

ресурсів"

у

Національному університеті кораблебудування / С. С. Рижков, І. Ю. Потай // Глобальні зміни клімату: загрози людству та механізми відвернення : 47


наук. вісн. НЛТУ України. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2009. – Вип. 19.15. – С. 146–152. 280. Терьошкіна,

Н.

Є.

Методичні

вказівки

до

виконання

контрольних і самостійних робіт з курсу "Економіка та організація інноваційної діяльності" / Н. Є. Терьошкіна. – Миколаїв : НУК, 2009. – 44 с. 281. Терьошкіна, Н. Є. Стратегія підприємства : навч. посібник / Н. Є. Терьошкіна. – Миколаїв : Торубара О. С., 2009. – 168 с. 282. Федоренко, Г. М. Вплив соціально-економічних факторів на ефективність праці / Г. М. Федоренко // Матеріали міжнар. Іnternet-конф. "Перспективи економічної науки та практики в умовах економічних трансформацій". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 26–28. 283. Формирование

конкурентоспособности

в

контексте

регионального развития : монография / Б. В. Буркинский, В. Н. Парсяк и др. ; под ред. Б. В. Буркинского. – О. : ИПРЭЭИ НАН Украины, 2009. – 334 с. 2010 р. 284. Гурченков, О. П. Економічне обгрунтування розміру платних навчальних послуг (на прикладі вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації) / О. П. Гурченков, Н. О. Цеберна // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2010. – № 6 (435). – С. 136–143. 285. Гурченков, О. П. Непрямі витрати та методика їх розподілу на собівартість продукції у суднобудуванні / О. П. Гурченков, К. В. Гуменюк // Зб. наук. пр. ДПУ. – Д., 2010. – Вип. 261, т. 1. – С. 117–125. 286. Гурченков,

О.

П.

Особливості

інноваційної

науково-

дослідницької діяльності у закладах вищої освіти та заходи її активації / О. П. Гурченков, Л. О. Гишко, І. А. Матчанова // Матеріали IV з'їзду cпілки економістів України та міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2010. – С. 168–176. 48


287. Гусаріна,

Н.

В.

Еволюція

та

сучасне

уявлення

про

продуктивність праці як економічної категорії / Н. В. Гусаріна // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2010. – № 3 (419). – С. 125–127. 288. Гусаріна, Н. В. Підвищення продуктивності праці – головний напрямок

у

розвитку

конкурентоспроможного

потенціалу

машинобудівного підприємства / Н. В. Гусаріна // Матеріали наук.-практ. конф. "Шляхи та інструменти модернізаційного прориву економіки України". – О. : ІПРЕЕД НАН України, 2010. – С. 47–50. 289. Гусаріна, Н. В. Співвідношення темпів росту продуктивності та оплати праці в економіці України / Н. В. Гусаріна // Зб. наук. пр. ДНУ. – Д. : ДНУ, 2010. – № 261, т. 5. – С. 1356–1366. 290. Дибач, І. Л. Життєвий цикл економічної інтеграції підприємств / І. Л. Дибач // Материалы междунар. науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований". – О. : Черноморье, 2010. – Т. 11. 291. Дибач, І. Л. Концептуальні засади визначення ефективності економічної інтеграції невеликих підприємств / І. Л. Дибач // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 9 (111). – С. 112–119. 292. Дибач, І. Л. Коопераційна інтеграція невеликих підприємств / І. Л. Дибач // Матеріали ІІІ всеукр. наук.-екон. читань "Перспективи регіонального розвитку в умовах подолання економічної кризи". – Миколаїв : НУК, 2010. – С. 101–103. 293. Дибач, І. Л. Посилення конкурентоспроможності невеликих підприємств засобами економічної інтеграції / І. Л. Дибач // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2010. – № 3 (432). – С. 149–155. 294. Дибач, І. Л. Методичні передумови управління ризиками в аграрному виробництві / І. Л. Дибач, О. Ю. Кіпрєєва // Вісн. аграр. науки Причорномор'я : зб. пр. МДАУ. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – Вип. 2 (53). – C. 95–108. 49


295. Економічний глосарій : навч. посібник / О. П. Гурченков, О. М. Горбатюк, Н. П. Гусаріна, О. М. Майстренко ; під заг. ред. О. П. Гурченкова. – Миколаїв : НУК, 2010. – 108 с. 296. Кириченко,

О.

П.

Причини

відсутності

інноваційних

перетворень на суднобудівних підприємствах / О. П. Кириченко // Матеріали ІІІ всеукр. наук.-екон. читань "Перспективи регіонального розвитку в умовах подолання економічної кризи". – Миколаїв : НУК, 2010. – С. 164–166. 297. Кириченко, О. П. Роль держави в інноваційній діяльності українського суднобудування / О. П. Кириченко // Матеріали I міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2010. – С. 463–464. 298. Кириченко, О. П. Теоретичні засади інноваційної діяльності суднобудівних підприємств / О. П. Кириченко // Вісн. НУК (електрон. вид.). – Миколаїв : НУК, 2010. – № 2. – С. 182–187. 299. Майстренко О. М. Економічно допустимі резерви виробничої потужності машинобудівних підприємств / О. М. Майстренко // Економіст. – 2010. – № 9. – С. 46–49. 300. Майстренко, О. М. Використання виробничої потужності на машинобудівних підприємствах Миколаївської області / О. М. Майстренко // Матеріали IV наук.-практ. конф. "Економічні проблеми розвитку промисловості регіону". – Первомайськ, 2010. 301. Майстренко, О. М. Методичні рекомендації з розвитку навичок усної англійської мови зі спеціальності "Економіка підприємства" [Електронний ресурс]. У 2 ч. Ч. 2 / О. М. Майстренко, В. Г. Фатєєва. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2011. – 2 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска. 302. Нейман, В. М. Использование функционально-стоимостного анализа при проектировании конструктивной противопожарной защиты 50


судов / В. М. Нейман, О. Ю. Савина // Матеріали I міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2010. – С. 350–351. 303. Нейман, В. М. Применение функционально-стоимостного анализа в управлении судостроительными проектами / В. М. Нейман, О. Ю. Савина // Матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. "Управління проектами: стан та перспективи. – Миколаїв : НУК, 2010. – С. 218–221. 304. Парсяк,

В.

Н.

Аналітичні

передумови

управління

конкурентоспроможністю невеликих підприємств / В. Н. Парсяк, І. Л. Дибач // Економіст. – 2010. – № 8 (286). – С. 56–59. 305. Парсяк, В. Н. Економічна інтеграція. Інструмент посилення конкурентоспроможності невеликих підприємств : монографія / В. Н. Парсяк, І. Л. Дибач. – Миколаїв : Торубара О. С., 2010. – 172 с. 306. Парсяк, В. Н. Маркетинг від теорії до практики. Матеріали для практичних занять : навч. посібник / В. Н. Парсяк, І. Л. Дибач. – Миколаїв : Торубара О. С., 2010. – 130 с. 307. Парсяк,

К.

В.

Критерії

ефективності

рішень

щодо

маркетингового розподілу / К. В. Парсяк // Зб. наук. пр. студ. НУК. – Миколаїв : НУК, 2010. – № 1. – С. 8–12. 308. Парсяк, К. В. Призначення, зміст та послідовність фінансового аналізу підприємства / К. В. Парсяк // Матеріали ІІІ всеукр. наук.-екон. читань "Перспективи регіонального розвитку в умовах подолання економічної кризи". – Миколаїв : НУК, 2010. – С. 127–129. 309. Потай, І. Ю. Використання системно-екологічного підходу для модернізації виробництва / І. Ю. Потай // Матеріали IV наук.-практ. конф. "Економічні проблеми розвитку промисловості регіону". – Первомайськ : ППІ НУК, 2010. – С. 77–80. 310. Потай,

І.

Ю.

Екологізація

планування

маркетингу

на

підприємстві / І. Ю. Потай, О. В. Ніколаєва // Матеріали V міжнар. наук.51


техн. конф. "Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні". – Миколаїв : НУК, 2010. 311. Потай, І. Ю. Еколого-економічний аналіз інвестиційної діяльності суднобудівних підприємств Миколаївського регіону / І. Ю. Потай // Матеріали V міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні". – Миколаїв : НУК, 2010. 312. Потай, І. Ю. Економічні аспекти екологізації суднобудівного виробництва

у

контексті

формування

господарського

механізму

оптимального природокористування / І. Ю. Потай // Матеріали I міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2010. – С. 302–303. 313. Потай, І. Ю. Організаційно-економічні напрямки покращення стану навколишнього середовища Миколаївського регіону / І. Ю. Потай // Економіст. – 2010. – № 7. – С. 26–29. 314. Потай, І. Ю. Системно-екологічна модернізація виробництва у контексті сталого економічного зростання / І. Ю. Потай // Матеріали наук.практ. конф. "Шляхи та інструменти модернізаційного прориву економіки України". – О. : ІПРЕЕД НАН України, 2010. 315. Потай, І. Ю. Стратегія і тактика екологізації інвестиційної діяльності у контексті проектного підходу / І. Ю. Потай // Матеріали VІ

міжнар.

наук.-практ.

конф.

"Управління

проектами:

стан

та

перспективи". – Миколаїв : НУК, 2010. – С. 258–262. 316. Потай, І. Ю. Стратегія і тактика еколого-економічного обґрунтування проектів у контексті сталого економічного зростання / І. Ю. Потай // Матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф. "Менеджмент малого і середнього бізнесу: управління проектами". – Севастополь : СевНТУ, 2010. – С. 54–57. 317. Потай, І. Ю. Теоретичні основи екологічного бюджетування у контексті сталого розвитку / І. Ю. Потай // Матеріали ІІІ всеукр. наук.52


екон. читань "Перспективи регіонального розвитку в умовах подолання економічної кризи". – Миколаїв : НУК, 2010. – С. 122–123. 318.

Прямков, О. Ю. Методичні вказівки для самостійного

вивчення курсу "Економіка морського транспорту" [Електронний ресурс] / О. Ю. Прямков. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2010. – 1 електрон. оптич. диск (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска. 319. Яськова, Т. В. Оцінка інвестиційних якостей акцій акціонерних товариств / Т. В. Яськова, О. Ю. Прямков // Матеріали ІІІ всеукр. наук.екон. читань "Перспективи регіонального розвитку в умовах подолання економічної кризи". – Миколаїв : НУК, 2010. – С. 199–201. 320. Волкан, Ю. І. Проблеми корпоративного управління в Україні та шляхи їх вирішення / Ю. І. Волкан, О. Ю. Прямков // Матеріали ІІІ всеукр. наук.-екон. читань "Перспективи регіонального розвитку в умовах подолання економічної кризи". – Миколаїв : НУК, 2010. – С. 49–50. 321. Прямков, О. Ю. Роль взаємодії науки та бізнесу для існування морського кластеру / О. Ю. Прямков, Т. В. Яськова // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми і перспективи морського транспорту: технологія, управління, економіка, логістика, право". – О., 2010. – С. 50– 53. 322. Рогов, В. Г. До питання про відновлення основних фондів на машинобудівних підприємствах / В. Г. Рогов // Матеріали ІІІ всеукр. наук.екон. читань "Перспективи регіонального розвитку в умовах подолання економічної кризи". – Миколаїв : НУК, 2010. – С. 74–76. 323. Рогов, В. Г. Прискорення відновлення основних фондів у машинобудуванні / В. Г. Рогов // Зб. наук. пр. студ. НУК. – Миколаїв : НУК, 2010. – № 1. – С. 50–52. 324. Терьошкіна, Н. Є. Інноваційна діяльність як основа розвитку суднобудування України / Н. Є. Терьошкіна // Матеріали I міжнар. наук.53


техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2010. – С. 465–466. 325. Терьошкіна, Н. Є. Навчальний посібник з дисципліни "Економіка та організація інноваційної діяльності" / Н. Є. Терьошкіна. – Миколаїв : el Talisman, 2010. – 96 с. 326. Терьошкіна, Н. Є. Стан суднобудівної галузі України та проблеми її розвитку / Н. Є. Терьошкіна // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф.

"Україна

в

умовах

глобальної

конкуренції:

стратегія

випереджаючого розвитку". – Донецьк : ДРУК-ІНФО, 2010. – С. 103–104. 327. Терьошкіна, Н. Є. Суднобудівна промисловість України: стан та шляхи покращення інноваційної діяльності / Н. Є. Терьошкіна, О. П. Кириченко // Економіст. – 2010. – № 7. – С. 43–45. 2011 р. 328. Бержак, В. М. Збірник задач з курсу "Організація та нормування праці" / В. М. Бержак, В. І. Комишник, О. П. Гурченков. – Миколаїв : НУК, 2011. – 68 с. 329. Гурченков, О. П. Виробнича потужність машинобудівних підприємств : монографія / О. П. Гурченков, О. М. Майстренко. – Миколаїв : НУК, 2011. – 197 с. 330. Гурченков, О. П. Витрати в персонал як головний матеріальний стимул високопродуктивної праці / О. П. Гурченков, Н. В. Гусаріна // Матеріали

всеукр.

наук.

екон.

читань

"Заможне

суспільство,

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: шляхи та засоби побудови". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 10–13. 331. Гусаріна, Н. В. Капіталізація людського потенціалу / Н. В. Гусаріна // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 106–108. 54


332. Гусаріна, Н. В. Удосконалення методичного забезпечення планування продуктивності праці на машинобудівному підприємстві / Н. В. Гусаріна // Проблеми науки. – 2011. – № 10. – С. 23–28. 333. Дибач,

І.

Л.

Критеріальні

вимоги

до

методу

оцінки

конкурентоспроможності підприємств / І. Л. Дибач // Матеріали всеукр. наук.

екон.

читань

"Заможне

суспільство,

конкурентоспроможна

економіка, ефективна держава: шляхи та засоби побудови". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 13–16. 334. Дибач, І. Л. Уточнення категорійно-понятійного апарату інтенсіфікації підприємництва в умовах трансформаційної економіки / І. Л. Дибач // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2011. – № 6 (441). – С. 73– 81. 335. Економічний глосарій : навч. посібник / О. М. Майстренко, О. П. Гурченков, О. М. Горбатюк, Н. В. Гусаріна. – Миколаїв : НУК, 2011. – 108 с. 336. Кириченко, О. П. Специфіка планування та організації інноваційної діяльності на суднобудівних підприємствах / О. П. Кириченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2011. – № 6 (441). – С. 60–66. 337. Майстренко, О. М. Активізація використання людського потенціалу / О. М. Майстренко, К. О. Середа // Матеріали міжвуз. студент. наук.

конф.

"Актуальні

фінансово-економічні

проблеми

сучасного

розвитку України". – Миколаїв : НУК, 2011. 338. Майстренко, О. М. Вдосконалення розрахунку виробничої потужності

та

підприємстві /

коефіцієнта

її

використання

на

машинобудівному

О. М. Майстренко // Вісн. НУК (електрон. вид.). –

Миколаїв : НУК, 2011. – № 5. 339. Майстренко, О. М. Виробнича потужність машинобудування України: стан та розвиток / О. М. Майстренко, К. Ю. Ушенко // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Заможне суспільство, конкурентоспроможна 55


економіка, ефективна держава: шляхи та засоби побудови". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 89–93. 340. Майстренко, О. М. Встановлення внутрішніх закономірностей формування і використання виробничої потужності на машинобудівних підприємствах / О. М. Майстренко // Економічний аналіз : зб. наук. пр. – Т. : ТНЕУ, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 246–253. 341. Майстренко, О. М. Методичне забезпечення ефективного управління виробничими запасами підприємства / О. М. Майстренко, Є. М. Коптєва // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: шляхи та засоби побудови". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 86–89. 342. Майстренко,

О.

М.

Стан

виробничого

потенціалу

суднобудування та перспективи його розвитку / О. М. Майстренко, О. П. Гурченков // Економічний аналіз : зб. наук. пр. ТНЕУ. – Т. : ТНЕУ, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 299–305. 343. Методичні вказівки до виконання випускної роботи на здобуття ступеня бакалавра [Електронний ресурс] : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / О. П. Гурченков, Г. В. Єфімова, О. М. Майстренко, Н. Є. Терьошкіна. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2011. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска. 344. Методичні вказівки до виконання випускної дипломної роботи бакалаврів / О. П. Гурченков, Г. В. Єфімова, О. М. Майстренко, Н. Є. Терьошкіна. – Миколаїв : НУК, 2011. – 40 c. 345. Нейман,

В.

М.

Використання

функціонально-вартісного

аналізу для удосконалення підготовки виробництва у суднобудуванні / В. М.

Нейман

//

Матеріали

міжнар.

наук.-метод.

конф.

"Розвиток

менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації". – Миколаїв : НУК, 2011. –

С. 215–217. 56


346. Парсяк, К. В. Інструменти передбачення перспектив розвитку підприємства / К. В. Парсяк // Зб. наук. пр. студ. НУК. – Миколаїв : НУК, 2011. – № 1 (4). – С. 146–153. 347. Парсяк, К. В. Напрямки вирішення проблем інвестиційної діяльності в Україні / К. В. Парсяк // Матеріали міжвуз. студент. наук. конф. "Актуальні фінансово-економічні проблеми сучасного розвитку України". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 29–33. 348. Парсяк, К. В. Поширення корпоративного менеджменту у практику діяльності вищих навчальних закладів / К. В. Парсяк, І. Л. Дибач //

Матеріали

міжнар.

наук.-метод.

конф.

"Розвиток

менеджменту

виробничої сфери в умовах глобалізації". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 251–253. 349. Парсяк, К. В. Структура вітчизняного фондового ринку / К. В. Парсяк // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: шляхи та засоби побудови". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 104–107. 350. Потай, И. Ю. Вопросы энергетических взаимодействий в эколого-экономической системе / И. Ю. Потай // Матеріали міжнар. наук.метод. конф. "Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 150–153. 351. Потай, И. Ю. Компоненты мотивации экоатрибутивного потребления / И. Ю. Потай // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Заможне

суспільство,

конкурентоспроможна

економіка,

ефективна

держава: шляхи та засоби побудови". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 28–32. 352. Потай, И. Ю. Определение и реализация ценности природы в экономике / И. Ю. Потай // Матеріали VІ міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні". – Миколаїв : НУК, 2011. 57


353. Потай, И. Ю. Определение и реализация ценности природы в экономике судостроительной промышленности / И. Ю. Потай // Матеріали ІІ міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 463–466. 354. Потай,

И.

Ю.

Экологическая

маркировка

фактор

конкурентоспособности продуктов и услуг / И. Ю. Потай // Матеріали VІ міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні". – Миколаїв : НУК, 2011. 355. Потай,

І.

Ю.

Еколого-економічний

аналіз

організації

ресурсозберігаючих заходів в Миколаївській області / І. Ю. Потай // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2011. – № 5 (440). – С. 138–146. 356. Прямков, О. Ю. Методичні вказівки з оцінки економічної ефективності засобів по науково-технічному прогресу на морському транспорті / О. Ю. Прямков. – Миколаїв : НУК, 2011. – 130 с. 357. Прямков, О. Ю. Навчальний посібник для самостійної роботи з дисципліни "Корпоративне управління" [Електронний ресурс] : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM. У 6 ч. Ч. 1–6 / О. Ю. Прямков. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2011. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска. 358. Прямков, О. Ю. Проблеми корпоративного управління України та шляхи їх вирішення / О. Ю. Прямков, Ю. І. Волкан // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Перспективи регіонального розвитку в умовах подолання економічної кризи". – Миколаїв, 2011. 359. Разумова,

Ю.

М.

Еколого-економічна

ефективність

впровадження ресурсозберігаючих заходів у Миколаївському регіоні / Ю. М. Разумова, І. Ю. Потай // Зб. наук. пр. студ. НУК. – Миколаїв : НУК, 2011. – № 2 (5). – С. 56–61.

58


360. Терьошкіна, Н. Є. Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посібник / Н. Є. Терьошкіна. – Миколаїв : Торубара О. С., 2011. – 150 с. 361. Терьошкіна,

Н.

Є.

Методичні

вказівки

до

виконання

контрольних і самостійних робіт з курсу "Стратегічне управління підприємством" [Електронний ресурс] : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / Н. Є. Терьошкіна. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2011. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска. 362. Терьошкіна, Н. Є. Формування механізму стратегічного управління інноваційним розвитком суднобудівного підприємства / Н. Є. Терьошкіна // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2011. – № 6 (441). – С. 67–72. 363. Федоренко,

Г.

М.

Аналіз

можливостей

корпоративних

інформаційних систем / Г. М. Федоренко // Зб. наук. пр. студ. НУК. – Миколаїв : НУК, 2011. – № 2 (5). – С. 139–143. 364. Федоренко, Г. М. Стан і заходи підвищення паливноенергетичної безпеки України / Г. М. Федоренко // Матеріали міжвуз. студент. наук. конф. "Актуальні фінансово-економічні проблеми сучасного розвитку України". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 37–40. 2012 р. 365. Вашедченко, А. Н. Изменение параметров продольной качки лоцманского катера в начальной стадии проектирования / А. Н. Вашедченко, И. Ю. Потай, А. И. Кротов // Вісн. НУК (електрон. вид.). – Миколаїв : НУК, 2012. – № 4. – С. 68–76. 366. Гурченков, О. П. Вплив людського капіталу на формування моделей економічного зростання / О. П. Гурченков, Н. В. Гусаріна // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Досвід роботи підприємств при фінансовій кризі". – Миколаїв : Ділова інформація, 2012. – С. 21–22. 59


367. Гурченков, О. П. Про виконання заробітною платою окремих функцій в сучасній економіці / О. П. Гурченков, Н. В. Гусаріна // Матеріали всеукр. наук.-екон. читань "Розвиток підприємництва: теорія та практика". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 7–9. 368. Гусаріна,

Н.

В.

Показники

ефективності

управління

продуктивності праці на макроекономічному рівні / Н. В. Гусаріна // Матеріали всеукр. наук.-екон. читань "Розвиток підприємництва: теорія та практика". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 148–150. 369. Дибач, І. Л. Public relations як інструмент маркетингової комунікаційної політики вищого навчального закладу / І. Л. Дибач // Матеріали III міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 635–638. 370. Дибач, І. Л. Активізація Інтернет-реклами промислових підприємств як засіб підвищення ефективності їх діяльності / І. Л. Дибач, О. Д. Плюсніна // Зб. наук. пр. студ. НУК. – Миколаїв : НУК, 2012. – № 1 (16). 371. Дибач,

І.

Л.

Екомаркетинг:

сутність

та

перспективи

імплементації / І. Л. Дибач // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Економічний дисбаланс країни: проблеми та шляхи вирішення". У 2 ч. – Л. : ЛЕФ, 2012. – Ч. 2. – С. 120. 372. Дибач, І. Л. Напрямки PR в сфері освітніх послуг / І. Л. Дибач // Економічні науки : вісн. Кам'янець-Подільського нац. ун-ту. – Кам'янецьПодільській : Абетка, 2012. – Вип. 6. – С. 143–146. 373. Кириченко, О. П. Інноваційний шлях розвитку суднобудівних підприємств: необхідність реалізації та основні переваги / О. П. Кириченко // Економічні науки : вісн. Камянець-Подільського нац. ун-ту. – КамянецьПодільський : Абетка, 2012. – Вип. 6. – С. 193. 374. Кириченко, О. П. Кластерний підхід як технологія управління розвитком

інноваційної

діяльності

суднобудівних

підприємств 60


Миколаївської області / О. П. Кириченко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Механізми реалізації стратегії інноваційно-технологічного розвитку України в умовах глобальних викликів". – К., 2012. – С. 491–499. 375. Кириченко, О. П. Причини кризи фінансування інноваційної діяльності у вітчизняному суднобудуванні / О. П. Кириченко // Матеріали всеукр. наук.-екон. читань "Розвиток підприємництва: теорія та практика". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 322–324. 376. Кириченко, О. П. Формування організаційно-економічного механізму

управління

інноваційною

діяльністю

суднобудівних

підприємств / О. П. Кириченко // Бізнес-інформ. – 2012. – № 12. – С. 113– 116. 377. Майстренко,

О.

М.

Напрямки

покращення

результатів

діяльності ТОВ "Accord" / О. М. Майстренко, К. О. Середа // Матеріали всеукр. наук.-екон. читань "Розвиток підприємництва: теорія та практика". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 166–169. 378. Нейман, В. М. Современное состояние автоматизации ТПП в судостроении / В. М. Нейман // Матеріали всеукр. наук.-техн. конф. "Сучасні технології проектування, побудови, експлуатації і ремонту суден, морських технічних засобів і інженерних споруд". – Миколаїв : НУК, 2012. 379. Нейман, В. М. Использование индикативного планирования в деятельности предприятий / В. М. Нейман // Матеріали всеукр. наук.-екон. читань "Розвиток підприємництва: теорія та практика". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 258–261. 380. Парсяк, В. Н. Систематизація особливостей освітніх послуг як специфічного товару / В. Н. Парсяк, І. Л. Дибач, К. В. Парсяк // Економіка і держава. – 2012. – № 7. – С. 54–57. 381. Парсяк, К. В. Економічні наслідки підвищення якості товарів / К. В. Парсяк // Матеріали всеукр. наук.-екон. читань "Розвиток підприємництва: теорія та практика". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 84–86. 61


382. Парсяк, К. В. Напрямки забезпечення якості екологічної освіти / К. В. Парсяк // Матеріали ІІІ наук. читань пам'яті Сергія Таращука. – Мигія, 2012. – С. 95–97. 383. Парсяк, К. В. Економічна природа якості освітніх послуг / К. В. Парсяк // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Шляхи вирішення нагальних проблем менеджменту в Україні". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 64–66. 384. Парсяк, К. В. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг у контексті управління їхньою якістю / К. В. Парсяк // Вісн. екон. науки України. – 2012. – № 2. – С. 125–129. 385. Парсяк, К. В. Освітня послуга очима її ключових замовників / К. В. Парсяк // Матеріали ІІІ міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 681–683. 386. Потай І. Ю. Інвестування як один із методів стабілізації економічних процесів / І. Ю. Потай, К. В. Васильєва // Матеріали всеукр. наук.

конф.

"Актуальні

фінансово-економічні

проблеми

сучасного

розвитку України". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 241–244. 387. Потай І. Ю. Системно-екологічний підхід як засіб екологічної модернізації виробництва / І. Ю. Потай, М. В. Стасюк // Матеріали всеукр. наук.

конф.

"Актуальні

фінансово-економічні

проблеми

сучасного

розвитку України". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 324–326. 388. Потай, И. Ю. Концептуальні засади збалансованого екологоекономічного розвитку Південного регіону на платформі формування Екологічної конституції Землі / І. Ю. Потай // Матеріали VІІ міжнар. наук.техн. конф. "Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 254–260. 389. Потай, І. Ю. Забезпечення сталого розвитку Південного регіону у сучасних умовах / І. Ю. Потай // Матеріали всеукр. наук.-екон. 62


читань "Розвиток підприємництва: теорія та практика". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 92–95. 390. Потай,

І.

Ю.

Концептуальні

засади

сталого

розвитку

Південного регіону у контексті формування Екологічної Конституції Землі / І. Ю. Потай // Економіст. – 2012. – № 7. – С. 28–31. 391. Потай, І. Ю. Особливості сталого розвитку Південного регіону України / І. Ю. Потай // Матеріали V всеукр. наук.-практ. конф. "Економічні проблеми розвитку промисловості регіону". – Первомайськ : ППІ НУК, 2012. – С. 28–32. 392. Потай, І. Ю. Оцінка економічного збитку від екологічних порушень при розробці планів і програм / І. Ю. Потай // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми та перспективи розвитку обліку і економічного аналізу". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 138–142. 393. Потай, И. Ю. Стратегия предприятий автосервиса / И. Ю. Потай, В. И. Евтюхов // Матеріали всеукр. наук.-екон. читань "Розвиток підприємництва: теорія та практика". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 186– 189. 394. Рогов, В. Г. Механізм здешевлення кредитів і компенсації лізингових платежів агропромислового комплексу / В. Г. Рогов // Матеріали всеукр. наук.-екон. читань "Розвиток підприємництва: теорія та практика". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 341–344. 395. Рогов, В. Г. Моделі розподіленого лагу в інвестиційному аналізі / В. Г. Рогов // Матеріали II всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми та перспективи розвитку обліку і економічного аналізу". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 111–112. 396. Рогов, В. Г. Оцінка ефективності державної підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів і компенсації лізингових платежів / В. Г. Рогов // Вісн. НУК (електрон. вид.). – Миколаїв : НУК, 2012. – № 3. – С. 193–196. 63


397. Рогов, В. Г. Податковий механізм підтримки суднобудівних підприємств / В. Г. Рогов // Матеріали всеукр. конф. "Шляхи вирішення нагальних проблем менеджменту в Україні". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 83–85. 398. Терешкина,

Н.

Е.

Сущность

и

структура

механизмов

управления региональной инновационной стратегией / Н. Е. Терешкина // Материалы междунар. конф. "Стратегии и политики менеджмента в современной экономике". – Кишинев : Молдавская Экономическая Академия, 2012. –

С. 229–233.

399. Терьошкіна, Н. Є. Інноваційна стратегія Миколаївського регіону як фактор підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств / Н. Є. Терьошкіна // Матеріали всеукр. наук.-екон. читань "Розвиток підприємництва: теорія та практика". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 107–111. 400. Терьошкіна, Н. Є. Інноваційна стратегія розвитку України: значення та необхідність прийняття / Н. Є. Терьошкіна // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Теорія та практика управління економічним розвитком". – К., 2012. – Т. 2. – С. 72–73. 401. Терьошкіна, Н. Є. Механізм управління сталим інноваційним розвитком Миколаївського регіону / Н. Є. Терьошкіна // Економіст. – 2012. – № 6. – С. 31–33. 402. Терьошкіна,

Н.

Є.

Механізми

реалізації

регіональних

інноваційних стратегій / Н. Є. Терьошкіна // Регіональні інноваційні системи: ідентифікація, оцінка, інститути та механізми розвитку: зб. наук. пр. – К., 2012. – С. 19–27. 403. Терьошкіна, Н. Є. Наслідки світової фінансово-економічної кризи як перспектива інноваційного розвитку України / Н. Є. Терьошкіна // Екон. вісн. ДПУ. – Переяслав-Хмельницький : Переяслав-Хмельниц. ДПУ, 2012. – Вип. 18/2. – С. 188–192. 64


404. Терьошкіна, Н. Є. Оцінка стану механізмів управління інноваційними стратегіями регіонів / Н. Є. Терьошкіна // Матеріали V міжнар. бізнес-форуму "Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні". – К. : КНТЕУ, 2012. – С. 245–246. 405. Терьошкіна, Н. Є. Передумови та напрями визначення механізмів стратегії інноваційного розвитку України / Н. Є. Терьошкіна // Бізнес-інформ. – 2012. – № 10. – С. 33–39. 406. Терьошкіна,

Н.

Є.

Підходи

до

формування

стратегії

інноваційного розвитку та механізмів її реалізації на рівні регіону / Н. Є. Терьошкіна // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Механізми реалізації стратегії

інноваційно-технологічного

розвитку

України

в

умовах

глобальних викликів". – К. : Ін-т економіки та прогнозування НАНУ, 2012. – С. 327–338. 407. Терьошкіна, Н. Є. Сталий інноваційний розвиток регіону як основа майбутнього Миколаївщини / Н. Є. Терьошкіна // Матеріали ІІІ наук. читань пам'яті Сергія Таращука. – Мигія : НПП "Бузький Гард", 2012. –

С. 28–34. 408. Терьошкіна,

Н.

Є.

Стратегія

інноваційного

розвитку

Миколаївського регіону: стан та напрямки побудови / Н. Є. Терьошкіна, О. Д. Плюсніна // Вісн. ХНУ. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – № 5. – С. 155–160. 409. Федоренко, Г. М. Перспективи розвитку окремих напрямків економіки Причорноморського регіону / Г. М. Федоренко // Матеріали III всеукр.

наук.-практ.

конф.

"Маркетингове

управління

конкурентоспроможністю". – Д., 2012. – С. 305–306. 410. Федоренко, Г. М. Реформи в галузі енергетики та їх вплив на економічну безпеку / Г. М. Федоренко // Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф.

"Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки 65


України

на

сучасному

етапі

(економіко-управлінські,

правові,

інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)". – Д., 2012. – С. 171–173. 411. Фінанси суднобудівних підприємств : монографія / І. А. Воробйова, Г. В. Єфімова, П. М. Карась, О. П. Кириченко, В. Н. Парсяк та ін. ; за ред. В. Н. Парсяка. – Миколаїв : НУК, 2012. – 234 с. 412. Kirichenko, O. Metodological approaches to the complex analysis of the effectiveness of managing the innovation in shipbuilding companies / O. Kirichenko // Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach : Research articles. Economics. – USA, FL, Titusville : L&L Publishing, 2012. – Vol. 5. – P. 66. 2013 р. 413. Гурченков, О. П. Ілюстрації до циклу лекцій з дисципліни "Економіка підприємства" [Електронний ресурс] : навч. посібник : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / О. П. Гурченков, О. М. Майстренко, А. В. Пономарьова. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2013. – 1 електрон. оптич. диск (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска. 414. Гурченков, О. П. Резерви розвитку малого бізнесу в Причорноморському регіоні України / О. П. Гурченков, О. Є. Мандра // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2013. – № 4 (449). – С. 96–101. 415. Гурченков, О. П. Формування системи управління персоналом / О. П. Гурченков, Н. В. Гусаріна // Зб. наук. пр. НПІ. – О. : НПІ, 2013. 416. Гурченков, О. П. Формування системи управління персоналом та оцінка її ефективності [Електронний ресурс] / О. П. Гурченков, Н. В. Гусаріна // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 2 (7). – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n2.html 417. Дибач, І. Л. Роль екологічного маркетингу у забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / І. Л. Дибач, В. Я. Гацура, В. В. Івата // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – С. 28–34. 66


418. Дибач, І. Л. Суднобудування в Україні: стан та перспективи розвитку / І. Л. Дибач, Д. С. Зайцева // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Розвиток економічної науки в умовах сьогодення". – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 54–57. 419. Дибач, І. Л. Характеристика освітніх послуг у ВНЗ України / І. Л. Дибач // Матеріали XXVII міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні питання економіки та сучасного менеджменту". – Л. : ЛЄФ, 2013. 420. Майстренко, О. М. Аналіз факторів формування виробничих запасів машинобудівних підприємств / О. М. Майстренко, Л. О. Калашникова // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Розвиток економічної науки в умовах сьогодення". – Миколаїв, 2013. – С. 270–273. 421. Майстренко, О. Н. Развитие системы бюджетирования на судостроительном предприятии / О. Н. Майстренко, И. М. Запорожец // Матеріали IV міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 536–538. 422. Нейман, В. М. Использование системы ДЕЙМОС для автоматизации ТПП в судостроении / В. М. Нейман // Матеріали всеукр. наук.-техн.

конф.

"Сучасні

технології

проектування,

побудови,

експлуатації і ремонту суден, морських технічних засобів і інженерних споруд". – Миколаїв : НУК, 2013. 423. Нейман, В. М. Особенности индикативного планирования на микроуровне / В. М. Нейман // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Розвиток економічної науки в умовах сьогодення". – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 196–199. 424. Нейман, В. М. Совершенствование управления проектами в судостроении на основе функционально-стоимостного анализа / В. М. Нейман // Матеріали IV міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та окенотехніці". – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 500–502. 67


425. Парсяк, В. Н. Наукове дослідження магістранта : навч. посібник. У 6 ч. Ч. 1. Методика проведення, формалізації і публічного захисту результатів / В. Н. Парсяк, Н. Є. Терьошкіна, І. А. Воробйова ; за ред. В. Н. Парсяка. – Миколаїв : НУК, 2013. – 202 с. 426. Парсяк, К. В. Економічний зміст якості освітніх послуг / К. В. Парсяк // Економічні науки : вісн. ХНУ. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – Т. 2. – С. 160–164. 427. Парсяк, К. В. Процес створення системи управління якістю освітніх послуг у вітчизняних ВНЗ / К. В. Парсяк // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми формування та управління потенціалом підприємств в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку". – Х., 2013. – С. 192–195. 428. Парсяк, К. В. Побудова системи управління якістю освітніх послуг у структурному підрозділі ВНЗ / К. В. Парсяк // Вісн. екон. науки України. – 2013. – № 2. – С. 124–127. 429. Потай І. Ю. Методичні засади щодо побудови системи бухгалтерського обліку на підприємствах лісового господарства / І. Ю. Потай, М. А. Кирильчук // Матеріали VIII міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми екології та енергозбереження". – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 76–79. 430. Потай І. Ю. Особливості предінвестиційної фази життєвого циклу проекту забезпечення екологічної безпеки лісових господарств / І. Ю. Потай, М. А. Кирильчук // Зб. наук. пр. студ. НУК. – Миколаїв : НУК, 2013. – № 1. – С. 88–92. 431. Потай, И. Ю. Направления трансформации форм и методов университетского образования в интересах устойчивого развития / И. Ю. Потай // Матеріали міжнар. наук. конф. "Підготовка фахівців для сталого розвитку: досвід, проблеми, перспективи". – Л., 2013. 68


432. Потай, І. Ю. Використання моделей динаміки для моніторингу рекреації у РЛП "Білобережжя Святослава" / І. Ю. Потай, О. С. Хоролець // Зб. наук. пр. студ. НУК. – Миколаїв : НУК, 2013. – № 1. – С. 115–119. 433. Потай, І. Ю. Життєвий цикл проекту впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві / І. Ю. Потай, К. В. Васильєва // Зб. наук. пр. студ. НУК. – Миколаїв : НУК, 2013. – № 1. – С. 110–114. 434. Потай, І. Ю. Концептуальні підходи до економічної оцінки ресурсозбереження / І. Ю. Потай // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2013. – № 1 (446). – С. 109–116. 435. Потай, І. Ю. Мультипроект створення сміттєпереробного комплексу у Південному регіоні / І. Ю. Потай, О. Д. Плюсніна // Матеріали VIII міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми екології та енергозбереження". – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 147–150. 436. Потай, І. Ю. Основні аспекти впровадження маркетингової стратегії підприємства на екологічних засадах / І. Ю. Потай, М. В. Стасюк // Матеріали VIII міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми екології та енергозбереження". – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 111–114. 437. Потай, І. Ю. Особливості оргструктури проекту впровадження системи

екологічного

менеджменту

на

ПАТ

«Миколаївський

суднобудівний завод "Океан"» / І. Ю. Потай, К. В. Васильєва // Матеріали ІV

міжнар.

наук.-техн.

конф.

"Інновації

в

суднобудуванні

та

океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 347–349. 438. Потай, І. Ю. Рекреаційний моніторинг як основа сталого розвитку природно-заповідних територій / І. Ю. Потай, О. С. Хоролець // Матеріали VIII міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми екології та енергозбереження". – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 17–20. 439. Потай, І. Ю. Розвиток інноваційної діяльності на промислових підприємствах України / І. Ю. Потай, Д. Г. Лужицький // Зб. наук. пр. студ. НУК. – Миколаїв : НУК, 2013. – № 1. – С. 30–36. 69


440. Потай, І. Ю. Створення регіональної системи переробки та утилізації відходів / І. Ю. Потай, О. Д. Плюсніна // Зб. наук. пр. студ. НУК. – Миколаїв : НУК, 2013. – № 1. – С. 106–109. 441. Потай, І. Ю. Теоретичні основи формування маркетингової стратегії підприємства на екологічних засадах / І. Ю. Потай, М. В. Стасюк // Зб. наук. пр. студ. НУК. – Миколаїв : НУК, 2013. – № 1. – С. 93–98. 442. Потай, І. Ю. Шляхи підвищення економіко-екологічної ефективності ресурсозбереження у Миколаївському регіоні / І. Ю. Потай, Д. Є. Продун // Зб. наук. пр. студ. НУК. – Миколаїв : НУК, 2013. – № 1. – С. 99–105. 443. Регіональні інноваційні системи України: стан формування та розвитку в умовах інтеграційних викликів: монографія / Л. І. Федулова, Н. Є. Терьошкіна, В. Л. Осецький та ін. ; за ред. Л. І. Федулової. – К., 2013. – 723 с. 444. Рогов,

В.

Г.

До

питання

про

податкову

підтримку

суднобудування / В. Г. Рогов // Матеріали ІV міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2013. – C. 529–531. 445. Рогов, В. Г. Методичні вказівки до вивчення курсу "Економікоматематичне моделювання" / В. Г. Рогов. – Миколаїв : НУК, 2013. – 38 c. 446. Рогов, В. Г. Розробка механізму здешевлення кредитів суднобудівних підприємств / В. Г. Рогов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2013. – № 4 (449). – С. 102–106. 447. Рогов, В. Г. Сутність внутрішнього стимулювання розвитку суднобудування / В. Г. Рогов // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Розвиток економічної науки в умовах сьогодення". – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 101–102. 448. Терешкина, Н. Е. Влияние инновационной глобализации на выбор инновационной стратегии / Н. Е. Терешкина // Материалы 70


XIV

междунар.

науч.

конф.

прогнозирования

"Проблемы

и

государственного регулирования социально-экономического развития". В 3 т. – Минск : НИЭИ М-ва экономики Респ. Беларусь, 2013. – Т. 3. – С. 82–83. 449. Терешкина, Н. Е. Инновационная стратегия: теория и практика реализации в Украине / Н. Е. Терешкина // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2013. – № 4. – С. 124–129. 450. Терешкина, Н. Е. Предпосылки и направления реализации инновационно-стратегических функций государства в Украине / Н. Е. Терешкина

//

Материалы

науч.-практ.

конф.

"Наука,

культура,

образование". – Комрат, 2013. – С. 81–82. 451. Терьошкіна, Н. Є. Державні механізми активізації інноваційної діяльності в Україні / Н. Є. Терьошкіна // Матеріали VІ міжнар. бізнесфоруму "Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні". – К. : КНТЕУ, 2013. – С. 237–239. 452. Терьошкіна, Н. Є. Інноваційна глобалізація та її вплив на розвиток країн / Н. Є. Терьошкіна // Матеріали VІІ форуму "Трансфер технологій та інновацій: конкурентоспроможна економіка і сталий розвиток". – К. : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 291–293. 453. Терьошкіна, Н. Є. Інноваційні стратегії зарубіжних країн / Н. Є. Терьошкіна // Вісн. нац. ун-ту "Юридична академія України ім. Я. Мудрого". Сер. Економічна теорія та право. – Х. : Право, 2013. – № 1(12). – С. 76–92. 454. Терьошкіна, Н. Є. Інноваційно-стратегічні функції держави: значення, теорія та практика реалізації в Україні / Н. Є. Терьошкіна // Економіка і управління. – 2013. – № 2 (58). – С. 19–24. 455. Терьошкіна,

Н.

Є.

Інструменти

впливу

держави

на

впровадження механізмів реалізації інноваційної стратегії / Н. Є. 71


Терьошкіна // Вісн. ХНУ. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – № 3, т. 2. – С. 160–163. 456. Терьошкіна, Н. Є. Кризові механізми та інноваційна стратегія / Н. Є. Терьошкіна // Економічні інновації. – 2013. – № 53. – С. 277–285. 457. Терьошкіна, Н. Є. Особливості формування та розвитку механізмів економічних систем / Н. Є. Терьошкіна // Екон. вісн. ДПУ. – Переяслав-Хмельницький : Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т, 2013. – Вип. 20/2. – С. 495–500. 458. Терьошкіна, Н. Є. Соціально-організаційний аспект механізмів реалізації стратегії інноваційного розвитку України / Н. Є. Терьошкіна // Вісн. ХНУ. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – № 2, т. 2. – С. 203–206. 459. Терьошкіна, Н. Є. Стратегічний інноваційний розвиток України: стан та перспективи / Н. Є. Терьошкіна // Матеріали міжнар. наук.-практ. Іnternet-конф. "Актуальні проблеми розвитку сучасної економіки". – К., 2013. – С. 36–37. 460. Терьошкіна, Н. Є. Стратегія підприємства: зб. практ. задач і конкретних ситуацій / Н. Є. Терьошкіна, Г. П. Таранова. – Миколаїв : НУК, 2013. – 60 с. 461. Федоренко,

Г.

М.

Проблеми

порівняння

виробничих

потужностей підприємств / Г. М. Федоренко // Матеріали всеукр. форуму "Макаровські читання". – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 56–57. 462. Fedorenko, G. M. Legal and economic effects connected with introduction of environmental technologies in shipbuilding / G. M. Fedorenko, T. M. Fedorenko // Матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 538–540. 463. Teryoshkina, N. External challenges of innovative development of Ukraine / N. Teryoshkina // The Advanced Science Journal. – 2013. – № 12. – Р. 47–50. 72


2014 р. 464. Гурченков, О. П. Вартість життя населення: оцінки і шляхи зниження / О. П. Гурченков, Я. О. Філонок // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2014. – № 2 (452). – С. 84–90. 465. Гурченков, О. П. Індустріальні парки як альтернатива спеціальним економічним зонам / О. П. Гурченков, О. Є. Мандра // Матеріали VI всеукр. наук.-практ. конф. "Економічні проблеми розвитку промисловості регіону". – Первомайськ, 2014. – С. 46–48. 466. Гурченков, О. П. Методичні вказівки для виконання курсових робіт з курсу "Економіка підприємства" / О. П. Гурченков, О. М. Майстренко, Н. П. Тубальцева. – Миколаїв : НУК, 2014. – 56 с. 467. Гурченков, О. П. Організаційні засади планування підвищення продуктивності праці та формування фонду заробітної плати персоналу машинобудівного підприємства / О. П. Гурченков, Н. В. Гусаріна // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2014. – № 1 (451). – С. 66–68. 468. Гурченков, О. П. Особливості оцінювання економічної системи управління персоналом промислового підприємства / О. П. Гурченков // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. пр. – О., 2014. – Т. 1, вип. 1/1. – С. 105–109. 469. Гурченков, О. П. Оцінка вартості життя населення і шляхи її зниження / О. П. Гурченков, Я. О. Філонок // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Технології та методи піднесення економіки України". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 49–50. 470. Гурченков,

О.

П.

Транспортні

підприємства:

недоліки

діяльності та перспективи розвитку / О. П. Гурченков, Д. С. Пашканяну // Матеріали VI всеукр. наук.-практ. конф. "Економічні проблеми розвитку промисловості регіону". – Первомайськ, 2014. – С. 43–46. 471. Гусаріна, Н. В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу "Економіка праці та соціально-трудові відносини" / Н. В. 73


Гусаріна, Н. П. Тубальцева, В. І. Комишник. – Миколаїв : НУК, 2014. – 52 с. 472. Гусарина, Н. В. Методические указания к выполнению курсовых работ по курсу "Экономика труда и социально-трудовые отношения" / Н. В. Гусарина, Н. Ф. Тубальцева, В. И. Комышник. – Николаев : НУК, 2014. – 52 с. 473. Гусарина, Н. В. Методические указания к выполнению курсовых работ по курсу "Экономика труда и социально-трудовые отношения" [Электронный ресурс] : электрон. изд. комбинир. использ. на DVD-ROM / Н. В. Гусарина, Н. Ф. Тубальцева, В. И. Комышник. – Электрон. дан. – Николаев : НУК, 2014. – 4 электрон. опт. диска (DVDROM). – Загл. с этикетки диска. 474. Дибач, І. Л. Особливості конкуренції в середовищі малого бізнесу / І. Л. Дибач, А. В. Бондаренко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні питання фінансово-економічного розвитку держави та регіонів". – К., 2014. 475. Парсяк, В. Н. Економічні аспекти становлення та розвитку підприємницької освіти / В. Н. Парсяк, К. В. Парсяк, М. Б. Солесвік // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 5. – С. 126–134. 476. Парсяк, К. В. Запровадження стандартів ІSSO 9001:2009 у вітчизняних закладах вищої освіти / К. В. Парсяк // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Формування інформаційної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії". – Херсон, 2014. – С. 52–55. 477. Парсяк, К. В. Квантифікація оцінки якості освітніх послуг / К. В. Парсяк // Матеріали ІІІ міжнар. конф. "Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту". – О., 2014. – С. 140–143. 478. Парсяк, К. В. Системи управління якістю в українських закладах вищої освіти / К. В. Парсяк // Матеріали наук. семінару 74


"Сучасний світовий науково-технічний та освітній простір: тенденції та перспективи розвитку". – К., 2014. – Ч. 1. – С. 85–87. 479. Парсяк, К. В. Методика кількісного оцінювання якості освітніх послуг / К. В. Парсяк // Економіст. – 2014. – № 6. – С. 70–72. 480. Майстренко, О. М. Економічний розвиток суднобудівних підприємств і капіталізація людського капіталу на сучасному етапі / О. М. Майстренко, Л. О. Калашникова // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2014. – № 1 (451). – С. 77–82. 481. Майстренко,

О.

М.

Оцінка

діяльності

Миколаївського

морського порту та створення його конкурентних переваг / О. М. Майстренко, А. О. Дядєва // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Технології та методи піднесення економіки України". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 55–57. 482. Нейман, В. М. Совершенствование подготовки производства в судостроении на основе управления проектами с применением ФСА / В. М. Нейман // Матеріали V міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та окенотехніці". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 39–42. 483. Парсяк, В. Н. Методика аналізу ефективності управління інноваційною діяльністю суднобудівних підприємств / В. Н. Парсяк, О. П. Кириченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2014. – № 5 (455). – С. 94–100. 484. Парсяк, В. Н. Система управління інноваційною діяльністю суднобудівних підприємств / В. Н. Парсяк, О. П. Кириченко // Вісн. соціально-екон. дослідж. ОНЕУ. – О. : Атлант, 2014. – № 1 (52). 485. Парсяк, В. Н. Сутність інноваційної діяльності з огляду на специфіку суднобудування / В. Н. Парсяк, О. П. Кириченко // Проблеми науки. – 2014. – № 1 (157). – С. 12–19.

75


486. Парсяк, В. Н. Управління якістю освітніх послуг : монографія / В. Н. Парсяк, І. Л. Дибач, К. В. Парсяк. – Миколаїв : el Talisman, 2014. – 296 с. 487. Потай, И. Ю. Оценка качества подготовки специалистов в ВУЗе / И. Ю. Потай // Економіст. – 2014. – № 5. – С. 23–27. 488. Маркина,

Л.

Н.

Проблемы

управления

проектом

"Экопирогенезис" в рамках экологизации бизнеса / Л. Н. Маркина, И. Ю. Потай // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2014. – № 6 (456). – С. 120–127. 489. Потай, И. Ю. Регион как экономическая система и объект экономической безопасности / И. Ю Потай, К. В. Васильева // Матеріали VI

всеукр.

наук.-практ.

конф.

проблеми

"Економічні

розвитку

промисловості регіону". – Первомайськ : ППІ НУК, 2014. – С. 99–104. 490. Потай, И. Ю. Стратегические подходы в обосновании развития экономики регионов в векторе их экономической безопасности / И. Ю. Потай, К. В. Васильева // Матеріали ІХ міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми екології та енергетики у суднобудуванні". – Миколаїв : НУК, 2014. –

С. 141–144.

491. Потай, І. Ю. Використання еколого-економічного аналізу як інструменту інформаційного забезпечення сталого розвитку / І. Ю. Потай // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2014. – № 2 (452). – С. 31–37. 492. Потай,

І.

Ю

Еколого-економічні

аспекти

інвестиційної

діяльності в сучасних умовах / І. Ю. Потай, А. О. Мещерякова // Зб. наук. пр. студ. НУК НУК. – Миколаїв : НУК, 2014. – № 1. 493. Потай,

І.

Ю.

Економіко-екологічний

аналіз

земельно-

ресурсного потенціалу Миколаївської області / І. Ю. Потай, Л. Л. Бобровська // Зб. наук. пр. студ. НУК. – Миколаїв : НУК, 2014. – № 1. 494. Потай, І. Ю. Економіко-екологічні чинники антропогенного впливу на земельні ресурси Миколаївської області / І. Ю. Потай, Л. Л. 76


Бобровська // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Технології та методи піднесення економіки України". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 30–32. 495. Потай, І. Ю. Комплексне дослідження природного активу на прикладі водних ресурсів / І. Ю. Потай, О. В. Бадовський, Т. С. Овчаров // Матеріали ІХ міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми екології та енергетики у суднобудуванні". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 136–141. 496. Потай, І. Ю. Методичні вказівки з дисципліни "Оцінка економічної ефективності природоохоронних заходів" / І. Ю. Потай, І. В. Ремешевська. – Миколаїв : НУК, 2014. 497. Потай, І. Ю. Особливості оцінки інвестиційної привабливості ставкового рибництва / І. Ю. Потай, А. О. Мещерякова // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Технології та методи піднесення економіки України". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 66–68. 498. Потай, І. Ю. Перспективи використання малих водосховищ рибогосподарств Миколаївської області / І. Ю. Потай, А. О. Мещерякова // Матеріали ІV міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 367–369. 499. Потай, І. Ю. Ресурсозберігаючі технології виробництва ставкової риби / І. Ю. Потай, А. О. Мещерякова // Матеріали ІХ міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми екології та енергетики у суднобудуванні". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 144–148. 500. Рижков, С. С. Акредитація спец. 8.18010017 "Економіка довкілля та природних ресурсів" / С. С. Рижков, С. М. Літвак, І. Ю. Потай та ін. // Матеріали ІХ міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми екології та енергетики у суднобудуванні". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 150–154. 501. Рогов, В. Г. Державне сприяння у забезпеченні суднобудівних підприємств дешевими кредитними ресурсами / В. Г. Рогов // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Технології та методи піднесення економіки України". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 68–69. 77


502. Рогов, В. Г. Про необхідність компенсації кредитів, залучених суднобудівними підприємствами України / В. Г. Рогов, Н. О. Марчинська // Матеріали VI всеукр. наук.-практ. конф. "Економічні проблеми розвитку промисловості регіону". – Первомайськ : ППІ НУК, 2014. – С. 107–110. 503. Рогов, В. Г. Суперечності щодо визначення сутності стимулів в економіці / В. Г. Рогов // Матеріали V міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 496–498. 504. Рогов, В. Г. Шляхи вдосконалення податкового механізму стимулювання розвитку суднобудівних підприємств / В. Г. Рогов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2014. – № 1 (451). – С. 49–54. 505. Терешкина, Н. Е. Вызовы в развитии экономики Украины и инновационная стратегия / Н. Е. Терешкина // Наука и мир. – 2014. – № 2, ч. 2. – С. 89–90. 506. Терешкина,

Н.

Е.

Оценка

эффективности

механизмов

реализации инновационной стратегии: концептуальный поход / Н. Е. Терешкина // Материалы II междунар. науч.-практ. конф. "Актуальные вопросы экономики и финансов в условиях современных вызовов российского и мирового хозяйства". – Самара, 2014. 507. Терьошкіна, Н. Є. Інноваційна глобалізація: специфічні риси та тенденції / Н. Є. Терьошкіна // Економіка та держава. – 2014. – № 6. – С. 97–101. 508. Терьошкіна, Н. Є. Інноваційна стратегія в системі управління національною економікою / Н. Є. Терьошкіна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 2. – С. 151–161. 509. Терьошкіна, Н. Є. Методичні підходи до оцінки ефективності механізмів реалізації національної інноваційної стратегії / Н. Є. Терьошкіна // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Технології та методи піднесення економіки України". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 39–41. 78


510. Терьошкіна, Н. Є. Специфічні риси інноваційної стратегії України у глобальному просторі / Н. Є. Терьошкіна // Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Інноваційна економіка, інтелектуальна власність та трансфер технологій". – Д., 2014. – С. 52–53. 511. Терьошкіна, Н. Є. Умови формування і реалізації інноваційної стратегії України / Н. Є. Терьошкіна // Матеріали міжнар. наук.-практ. Іnternet-конф. "Економіка і управління: виклики та перспективи". – Л., 2014. – С. 54–55. 512. Терьошкіна, Н. Є. Фактори, які впливають на формування інноваційної стратегії України / Н. Є. Терьошкіна // Матеріали VІІ міжнар. бізнес-форуму "Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні". – К. : КНТЕУ, 2014. – С. 172–173. 513. Терьошкіна,

Н.

Є.

Формування

інноваційної

стратегії:

зарубіжний досвід та українські реалії / Н. Є. Терьошкіна // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Державне управління інноваціями: проблеми, технології, перспективи". – Донецьк, 2014. – С. 167–168. 514. Федоренко, Г. М. Аналітична оцінка енергетичної стратегії на підприємствах / Г. М. Федоренко // Матеріали всеукр. форуму "Макаровські читання". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 86–88. 515. Федоренко, Г. М. Еволюція ролі енергетичної стратегії на підприємствах суднобудівної галузі / Г. М. Федоренко // Матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф. – О., 2014. – С. 70–72. Кафедра економічної теорії 1977 р. 516. Простяков, М. Г. Внешнеторговые отношения между СССР и развивающимися 79


странами – новый этап международных экономических отношений / М. Г. Простяков,

Г. Ю. Кириллова // Вопросы политэкономии : сб. тр. – К. :

Изд-во Киев. ун-та, 1977. – Вып. 135. 517. Простяков, М. Г. К вопросу о месте развивающихся стран в международном разделении труда / М. Г. Простяков // Вестн. КГУ. – К., 1977. 518. Простяков, М. Г. Место судостроения в экономическом сотрудничестве между социалистическими и развивающимися странами / М. Г. Простяков // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1977. 519. Простяков, М. Г. Роль сотрудничества со странами-членами СЭВ в создании народнохозяйственных комплексов в развивающихся государствах / М. Г. Простяков // Материалы конф. асп. и молодых сотрудников. – М. : Ин-т Востоковедения АН СССР, 1977. 520. Простяков, отношений

между

М.

Г.

странами

Совершенствование социалистического

экономических содружества

и

развивающимися государствами Азии / М. Г. Простяков // Материалы конф. асп. и молодых сотрудников. – М. : Ин-т Востоковедения АН СССР, 1977. 1980 р. 521. Простяков, М. Г. Планы семинарских занятий по политической экономии капитализма (для студ. I курса экон. спец.) / М. Г. Простяков. – Николаев : НКИ, 1980. – 38 с. 1982 р. 522. Методические

указания

студентам

при

подготовке

к

семинарским занятиям по политэкономии. Ч. I / М. Г. Простяков, А. С. Клименко, Л. В. Филонов, Н. Е. Кулиш. – Николаев : НКИ,1982. – 38 с. 523. Простяков, М. Г. Планы семинарских занятий по курсу политэкономии. Ч. II / М. Г. Простяков. – Николаев : НКИ,1982. – 25 с. 80


1983 р. 524. Простяков,

М.

Г.

Планы

семинарских

занятий

по

политэкономии капитализма (для студ. I курса экон. спец.) / М. Г. Простяков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Николаев : НКИ, 1983. – 50 с. 1985 р. 525. Особенности изучения первоисточников в курсе политической экономии / М. Г. Простяков, Н. Е. Буряк, И. Г. Ковалева и др. – Николаев : НКИ, 1985. – 50 с. 1986 р. 526. Простяков, М. Г. Планы семинарских занятий по курсу политической экономии социализма / М. Г. Простяков, И. Г. Ковалева, Ф. П. Максачук. – Николаев : НКИ, 1986. – 25 с. 1987 р. 527. Планы

семинарских

занятий

по политической

экономии

социализма (для студ. экон. спец.) / М. Г. Простяков, Н. Х. Токаев, И. Г. Ковалева и др. – Николаев : НКИ, 1987. – 75 с. 528. Простяков, М. Г. Планы семинарских занятий по курсу политической экономии капитализма / М. Г. Простяков, Н. Х. Токаев, И. Г. Ковалева. – Николаев : НКИ, 1987. – 25 с. 529. Простяков, М. Г. Планы семинарских занятий по политической экономии капитализма (для студ. экон. спец.) / М. Г. Простяков, Н. Х. Токаев, И. Г. Ковалева. – Николаев : НКИ, 1987. – 62 с. 1995 р. 530. Методичні рекомендації по використанню зимових ґрунтових теплиць в осінньо-зимовий період для збільшення виробництва їстівних грибів / Р. М. Скупський, А. П. Лисенко, П. П. Іваненко та ін. – Бровари, 1995. – 25 с. 81


1997 р. 531. Єфімова,

Г.

В.

Узагальнюючі

показники

ефективності

енергоспоживання / Г. В. Єфімова, О. П. Гурченков, О. К. Албантов // Матеріали міжнар. наук.-практ. симп. "Проблеми суднобудування: стан, ідеї, рішення". – Миколаїв : УДМТУ, 1997. – С. 319–321. 1998 р. 532. Ефимова, А. В. Классификация факторов эффективности энергопотребления на промышленных предприятиях / А. В. Ефимова, А. П. Гурченков // Материалы II междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев : УГМТУ, 1998. – С. 30–31. 533. Ефимова, А. В. Экономические показатели энергосбережения в судостроении и судоремонте / А. В. Ефимова, А. К. Албантов // Материалы науч.-техн. конф. "Проблемы судостроения, судоремонта и водного транспорта Украины". – Севастополь, 1998. – С. 30–33. 534. Єфімова, Г. В. Індикатори ефективності енерговикористання на підприємствах промисловості / Г. В. Єфімова, О. П. Гурченков, В. Д. Пантелєєв // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 1998. – № 12 (360). – С. 125–130. 535. Скупський, Р. М. Методичні вказівки по виконанню і оформленню курсової роботи з дисципліни "ТВПР" для студ. спец. "Аграрний менеджмент" і "Облік і аудит" / Р. М. Скупський, В. П. Шкумат. – Миколаїв : МДСГІ, 1998. – 12 с.

1999 р. 536. Вдовиченко, Л. Ю. Методичні рекомендації з курсу "Аналіз інвестиційної та інноваційної діяльності" / Л. Ю. Вдовиченко. – Миколаїв : МННЦ ОДУ, 1999. – 37 с. 82


537. Вдовиченко,

Л.

Ю.

Методичні

рекомендації

з

курсу

"Зовнішньоекономічна діяльність" / Л. Ю. Вдовиченко. – Миколаїв : МННЦ ОДУ, 1999. – 35 с. 538. Вдовиченко,

Л.

Ю.

Методичні

рекомендації

з

курсу

"Інвестування" / Л. Ю. Вдовиченко. – Миколаїв : МННЦ ОДУ, 1999. – 33 с. 539. Вдовиченко,

Л.

Ю.

Методичні

рекомендації

з

курсу

"Спецпрактикум з оцінки ефективності інвестиційної діяльності" / Л. Ю. Вдовиченко. – Миколаїв : МННЦ ОДУ, 1999. – 44 с. 540. Вдовиченко,

Л.

Ю.

Методичні

рекомендації

з

курсу

"Ціноутворення" / Л. Ю. Вдовиченко. – Миколаїв : МННЦ ОДУ, 1999. – 42 с. 541. Єфімова, Г. В. Економічні питання використання геліоенергії в агропромисловому комплексі південного регіону України / Г. В. Єфімова // Вісн. аграр. науки Причорномор'я. – Миколаїв : МДАУ, 1999. – Вип. 2 (7). – С. 73–75. 542. Скупський, Р.

М.

Методичні

вказівки

по

проведенню

практичних занять з дисципліни "Технологія виробництва, зберігання, перероробки та стандартизації продукції рослинництва" у виробничих умовах (для студ. екон. спец.) / Р. М. Скупський, В. П. Шкумат. – Миколаїв : МДСГІ, 1999. – 14 с. 2000 р. 543. Єфімова,

Г.

В.

Класифікація

чинників

використання

енергоресурсів / Г. В. Єфімова // Тр. Одес. политехн. ун-та. – О., 2000. – Вып. 3 (12). – С. 285–288. 2001 р. 544. Ефимова, технологической

А.

огнезащиты

В.

Экономическая судостроительных

эффективность материалов

в

специализированном центре СЭЗ "Николаев" / А. В. Ефимова, Н. П. 83


Романчук // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2001. – № 4 (376). – С. 167–172. 545. Єфімова,

Г.

В.

Економічне

обґрунтування

доцільності

здійснення інвестицій в енергозбереження / Г. В. Єфімова // Матеріали наук.-практ.

конф.

"Стан

та

засоби

підвищення

ефективності

підприємницької діяльності". – Миколаїв : МРЦПБ "Олді-плюс", 2001. – С. 144–150. 546. Єфімова, Г. В. Питомі витрати паливно-енергетичних ресурсів за основними видами машинобудівного виробництва / Г. В. Єфімова, О. Л. Чуприков // Зб. наук. пр. МФ НаУКМА. Т. 9. Економічні науки. – Миколаїв, 2001. – С. 48–50. 547. Простяков, М. Г. Методичні рекомендації до підготовки і складанню державного екзамену з основ економічної теорії за програмою бакалаврату / М. Г. Простяков, І. Г. Ковальова. – Миколаїв : УДМТУ, 2001. – 19 с. 548. Простяков, М. Г. Плани семінарських занять і методичні рекомендації з курсу політекономії для бакалаврів / М. Г. Простяков, І. Г. Ковальова. – Миколаїв : УДМТУ, 2001. – 47 с. 549. Ришняк, Н. М. Самоврядування у системі нових економічних та правових відносин / Н. М. Ришняк // Матеріали наук.-практ. конф. "Стан та засоби підвищення ефективності підприємницької діяльності". – Миколаїв : МРЦПБ, 2001. – C. 13–19. 550. Скупський, Р. М. Залежність врожаю ярого ячменю від місця в сівозміні / Р. М. Скупський, М. М. Попова, О. Д. Борисюк // Вісн. аграр. науки Причорномор'я. – Миколаїв : МДАА, 2001. – Вип. 5. – С. 258–261. 551. Скупський, Р. М. Корене- і бульбоплоди : метод. рекомендації для проведення лабораторних і практичних занять із студ. спец. 7.130102 "Агрономія", 7.050201 "Менеджмент організацій", 7.050106 "Облік і аудит" 84


/ Р. М. Скупський, В. І. Болдуєв, М. М. Попова. – Миколаїв : МДАА, 2001. – 25 с. 2002 р. 552. Волосюк, М. В. Державне регулювання розвитку промислового виробництва регіонів (на прикладі Миколаївської області) / М. В. Волосюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Сер. Економічні науки. – Хмельницький, 2002. – № 4, ч. 2. – С. 204–208. 553. Волосюк, М. В. Роль державної промислової політики в економічній діяльності / М. В. Волосюк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. НДЕІ. – К. : НДЕІ, 2002. – Вип. 17. – С. 87–89. 554. Волосюк, М. В. Сучасний стан і перспективи розвитку промислового регіону / М. В. Волосюк // Вісн. Академії екон. наук України. – 2002. – № 2. – С. 121–123. 555. Волосюк, М. В. Формування економічної політики на регіональному рівні / М. В. Волосюк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. НДЕІ. – К. : НДЕІ, 2002. – Вип. 19. – С. 80–82. 556. Гурченков, О. П. Використання методів економетричних досліджень при прогнозуванні / О. П. Гурченков, С. М. Марущак // Матеріали відкритих наук.-метод. читань "Математика для економіки та економістів: проблеми викладання та застосування". – Херсон, 2002. – С. 34–36. 557. Гурченков, О. П. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з "Економіки підприємства" / О. П. Гурченков, Л. О. Гришина, Г. В. Єфімова. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 25 с. 558. Єфімова, Г. В. Визначення несистематичного ризику при оцінці ефективності інвестицій / Г. В. Єфімова // Зб. наук. пр. МДГУ. Вип. 5. Економічні науки. – Миколаїв : МДГУ, 2002. – С. 49–52. 559. Єфімова, Г. В. Математико-статистичні методи урахування ризику при оцінці ефективності інвестицій / Г. В. Єфімова // Матеріали 85


відкритих наук.-метод. читань "Математика для економіки та економістів: проблеми викладання та застосування". – Херсон, 2002. – С. 39–42. 560. Єфімова, Г. В. Урахування особливостей сучасного стану економіки при інвестуванні в енергозбереження / Г. В. Єфімова // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ДНУ. – Д., 2002. – Вип. 133. – С. 72–76. 561. Єфімова, Г. В. Формування плану заходів з енергозбереження в суднобудуванні

/

Г.

В.

Єфімова

//

Матеріали

міжнар.

конф.

"Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – Т. 2. – С. 268–270. 562. Копачинская, И. Г. Последствия экономической концентрации в судостроении

/

И.

Г.

Копачинская

//

Матеріали

міжнар.

конф.

"Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – Т. 2. – С. 286–287. 563. Скупський, Р. М. Виробництво кормів на полях : метод. вказівки для самостійних занять з курсу "Кормовиробництво" для студ. спец. 7.132102 – "Агрономія", 7.130201 – "Зооінженерія" / Р. М. Скупський, В. І. Болдуєв, М. Б. Півень. – Миколаїв : МДАА, 2002. – 18 с. 564. Скупський, Р. М. Кормовиробництво. Задачі та їх розв'язання : метод. вказівки для студ. спец. 7.130102 – "Агрономія", 7.130201 – "Зооінженерія" / Р. М. Скупський, В. І. Болдуєв, М. Б. Півень. – Миколаїв : МДАА, 2002. – 29 с. 565. Скупський, Р. М. Організація високоефективного насінництва в сучасних ринкових умовах / Р. М. Скупський // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ДНУ. – Д. : ДНУ, 2002. – Вип. 156. – С. 106–111. 566. Скупський,

Р. М.

Проблеми

розвитку зерновиробництва

Миколаївської області / Р. М. Скупський // Вісн. аграр. науки Причорномор'я. – Миколаїв : МДАУ, 2002. – Вип. 5. – С. 133–137. 86


567. Скупський, Р. М. Роль сорту в системі ефективного виробництва зернових культур / Р. М. Скупський // Таврійський наук. вісн. – Херсон : ХДАУ, 2002. – Вип. 24. – С. 145–149. 2003 р. 568. Єфімова, Г. В. Ітеративна модель ранжування напрямків енергозбереження / Г. В. Єфімова // Матеріали ІІ відкритих наук.-метод. читань "Математика для економіки та економістів: проблеми викладання та застосування". – Херсон, 2003. – С. 39–42. 569. Єфімова, Г. В. Ітеративна модель формування плану заходів з енергозбереження на промислових підприємствах / Г. В. Єфімова // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – № 7 (393). – С. 30–36. 570. Єфімова, Г. В. Методичні вказівки до вивчення курсу "Економічне обґрунтування господарських рішень та інвестиційних проектів" / Г. В. Єфімова, О. П. Гурченков. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 56 с. 571. Копачинская, экономическую

И.

концентрацию

Г.

Анализ

факторов,

производства

и

определяющих

капитала

/

И.

Г.

Копачинская // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – № 7 (393). – С. 63–71. 572. Марущак, С. М. Порівняльна оцінка економетричних моделей виробничих процесів / С. М. Марущак, О. П. Гурченков // Матеріали ІІ відкритих наук.-метод. читань "Математика для економіки та економістів: проблеми викладання та застосування". – Херсон : Айлант, 2003. 573. Методичні вказівки до виконання програми виробничоекономічної практики для студ. спец. 6.050104 "Фінанси" / І. А. Воробйова, Г. К. Рогов, Т. В. Селікова, Г. В. Єфімова. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 16 с.

87


574. Простяков,

М.

Г.

Індивідуальний

комплект

навчально-

методичних матеріалів з дисципліни "Міжнародна економіка" / М. Г. Простяков, І. Г. Копачинська. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 38 с. 575. Простяков, М. Г. Методичний підхід до пошуку нової продукції суднобудування / М. Г. Простяков, С. В. Новошицький // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – № 7 (393). – С. 135–140. 576. Простяков, М. Г. Некоторые аспекты влияния заработной платы на мотивацию трудовой деятельности / М. Г. Простяков, Е. В. Погорелова // Матеріали відкритих наук.-метод. читань "Математика для економіки та економістів: проблеми викладання та застосування". – Херсон : Айлант, 2003. 577. Ришняк, Н. М. Методичні вказівки до вивчення курсу "Розміщення продуктивних сил" / Н. М. Ришняк. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 36 с. 578. Ришняк, Н. М. Методичні вказівки і завдання для виконання контрольних робіт з курсу "Розміщення продуктивних сил" / Н. М. Ришняк. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 28 с. 579. Ришняк, Н. М. Тестові завдання з курсу "Розміщення продуктивних сил" / Н. М. Ришняк. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 24 с. 2004 р. 580. Вдовиченко, Л. Ю. Реформа системи місцевих податків і зборів у місті Миколаєві : посібник / Л. Ю. Вдовиченко, Г. М. Гончаровський. – К., 2004. – 77 с. 581. Волосюк, М. В. Оцінка інноваційного потенціалу економічного розвитку регіону як складова його стратегії / М. В. Волосюк, Л. І. Федулова // Проблеми науки. – 2004. – № 12. – С. 9–14. 582. Волосюк, М. В. Сучасні підходи в плануванні економічного розвитку міста / М. В. Волосюк // Зб. наук. пр. МДГУ. Сер. Економічні науки. – Миколаїв : МДГУ, 2004. – Т. 30, вип. 17. – С. 174–179. 88


583. Єфімова, Г. В. Методичні вказівки до виконання економічних розрахунків у складі дипломного проекту студ. спец. 8.090202 "Технологія машинобудування" / Г. В. Єфімова, Л. О. Верланова. – Миколаїв : УДМТУ, 2004. – 32 с. 584. Єфімова, Г. В. Методичні вказівки до виконання контрольних та

самостійних

робіт

з

дисципліни

"Економічне

обґрунтування

інвестиційних проектів" / Г. В. Єфімова, О. П. Гурченков. – Миколаїв : УДМТУ, 2004. – 40 с. 585. Єфімова, Г. В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу "Економічна діагностика" / Г. В. Єфімова, П. М. Карась, Л. О. Гришина. – Миколаїв : НУК, 2004. – 27 с. 586. Єфімова, Г. В. Навчальний посібник для самостійного вивчення курсу "Економіка підприємства" для студ. післядипломної освіти / Г. В. Єфімова, О. П. Гурченков, В. Д. Чайка. – Миколаїв : УДМТУ, 2004. – 180 с. 587. Забезпечення

азотного

живлення

соняшнику

шляхом

використання асоціативних мікроорганізмів / Р. М. Скупський, В. І. Жарінов, М. Б. Півень, Ю. Ю. Півень // Вісн. аграр. науки Причорномор'я. – Миколаїв : МДАУ, 2003. – Вип. 3 (23), т. 1. – С. 291–295. 588. Збірник задач з курсу "Організація та планування виробництва на машинобудівному підприємстві" / С. М. Марущак, Л. О. Верланова, О. Є. Гросицька, В. М. Нейман. – Миколаїв : НУК, 2004. – 92 с. 589. Копачинська,

І.

Г.

Особливості

застосування

антимонопольного законодавства на ринку цінних паперів / І. Г. Копачинська // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Фондовий ринок і його роль у розвитку економіки держави". – Миколаїв : НУК, 2004. – С. 57–59.

89


590. Копачинська, І. Г. Проблеми визначення граничних показників економічної концентрації / І. Г. Копачинська // Таврійський наук. вісн. – Херсон, 2004. – № 33. – С. 284–288. 591. Марущак, С. М. Класифікація ризиків при інвестуванні в цінні папери / С. М. Марущак // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Фондовий ринок і його роль у розвитку економіки держави". – Миколаїв : НУК, 2004. – С. 76–80. 592. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт на здобуття ступеня спеціаліста з фінансів / І. А. Воробйова, Г. К. Рогов, Т. В. Селікова, О. П. Гурченков, Г. В. Єфімова. – Миколаїв : УДМТУ, 2004. – 48 с. 593. Погорєлова, О. В. Індивідуальний пакет навчально-методичних матеріалів з дисципліни "Мікроекономіка" / О. В. Погорєлова, І. Г. Копачинська. – Миколаїв, 2004. – 47 с. 594. Простяков

М.

Г.

Індивідуальний

комплект

навчально-

методичних матеріалів з дисципліни "Міжнародна економіка" / М. Г. Простяков, І. Г. Копачинська. – Миколаїв, 2004. – 65 с. 595. Простяков,

М.

Г.

Індивідуальний

комплект

навчально-

методичних матеріалів з дисципліни "Економічна теорія" / М. Г. Простяков, О. П. Трошкін, І. Г. Корнієнко. – Миколаїв : НУК, 2004. – 63 с. 596. Простяков,

М.

Г.

Методичні

вказівки

до

виконання

контрольних та курсових робіт з політекономії для студ. заочного відділення / М. Г. Простяков, І. Г. Ковальова. – Миколаїв : НУК, 2004. – 52 с. 597. Простяков, М. Г. Плани семінарських занять з міжнародної економіки / М. Г. Простяков, І. Г. Копачинська. – Миколаїв : НУК, 2004. – 24 с. 598. Ришняк,

Н.

М.

Індивідуальний

комплект

навчально-

методичних матеріалів з дисципліни "Розміщення продуктивних сил" / Н. М. Ришняк. – Миколаїв : НУК : ІЗДО, 2004. – 50 с. 90


599. Скупський, Р. М. Аспекти насінницького маркетингу / Р. М. Скупський // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ДНУ. – Д. : ДНУ, 2003. – Вип. 176. – С. 41–47. 600. Скупський, Р. М. Резерви зниження собівартості виробництва елітного насіння / Р. М. Скупський // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ДНУ. – Д. : ДНУ, 2003. – Вип. 167. – С. 109–114. 601. Скупський, Р. М. Стан та проблеми сучасного насінництва Миколаївщини / Р. М. Скупський, В. М. Ганганов, М. Б. Півень // Вісн. аграр. науки Причорномор'я. – Миколаїв : МДАУ, 2003. – Вип. 3 (23), т. 2. – С. 221–227. 2004 р. 602. Скупський, Р. М. Деякі аспекти технології вирощування насіння зернових культур / Р. М. Скупський, О. Ф. Рожок, А. О. Олейнікова // Вісн. аграр. науки Причорномор'я. – Миколаїв : МДАУ, 2004. – Вип. 4 (28). –

С. 154–162.

603. Скупський, Р. М. Основи екології : метод. вказівки для проведення практичних (семінарських) та самостійних занять із студ. спец. 7.050106 – "Облік і аудит", 7.050202 – "Менеджмент організацій", 7.050206 – "Менеджмент ЗЕД" / Р. М. Скупський, В. А. Зозуля. – Миколаїв : МДАУ, 2004. – 56 с. 2005 р. 604. Волосюк, М. В. Проблеми структурної перебудови науковотехнічної сфери: регіональний аспект / М. В. Волосюк // Вісн. Технол. унту Поділля. Сер. Економічні науки. – Хмельницький, 2005. – № 4, ч. 2, т. 3. – С. 170–173. 605. Єфімова, Г. В. Діагностика кредитоспроможності підприємств промисловості / Г. В. Єфімова // Матеріали наук.-техн. конф. "Економічні проблеми розвитку промисловості регіонів". – Первомайськ : ППІ НУК, 2005. – С. 51–54. 91


606. Єфімова, Г. В. Методика ранжування регіонів за ступенем ризику інвестиційної діяльності / Г. В. Єфімова, О. В. Пащенко // Економічні науки : вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – № 5,

ч. 2, т. 3 (71). – С. 99–101.

607. Єфімова, Г. В. Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з курсу "Економічна діагностика" / Г. В. Єфімова. – Миколаїв : НУК, 2005. – 68 с. 608. Забезпечення

конкурентоспроможності

і

економічного

зростання в регіональному АПК : монографія / Р. М. Скупський, І. Д. Бурковський, Л. А. Євчук та ін. ; за ред. І. І. Червена, Л. А. Євчук. – Миколаїв : МДАУ, 2005. – 440 с. 609. Копачинська,

І.

Г.

Правове

забезпечення

оформлення

корпоративного капіталу в контексті процесів концентрації / І. Г. Копачинська // Таврійський наук. вісн. : зб. наук. пр. ХДАУ. – Херсон, 2005. – № 42. – С. 285–294. 610. Копачинська,

І. Г.

Проблеми

регулювання

економічної

концентрації в умовах глобалізації світової економіки / І. Г. Копачинська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – Хмельницький, 2005. – № 3 (66), т. 1. – С. 168–171. 611. Марущак, С. М. Класифікація та оцінка ризиків при інвестуванні в цінні папери / С. М. Марущак // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2005. – № 6 (405). – С. 129–136. 612. Марущак, С. М. Узагальнена оцінка ризиків промислового підприємства / С. М. Марущак // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми сучасних наук: теорія та практика". Т. 1. Економічні науки. – Д. : Наука і освіта, 2005. 613. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів з дисципліни "Політекономія" / М. Г. Простяков, І. Г. Ковальова, І. Г. Корнієнко, Л. В. Філонов. – Миколаїв : НУК, 2005. – 254 с. 92


614. Ришняк, Н. М. Аналіз стимулів і мотивів праці як елемент оцінки трудоресурсного потенціалу підприємства / Н. М. Ришняк // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – Хмельницький, 2005. – № 5 (71). – С. 64–68. 615. Ришняк, Н. М. Особливості матеріального стимулювання промислового підприємства в контексті євроінтеграції України / Н. М. Ришняк, О. В. Погорєлова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – Хмельницький, 2005. – № 3 (66). – С. 132–135. 616. Свінторжицька, О. В. Механізм формування системи мотивації трудової діяльності на підприємстві / О. В. Свінторжицька // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2005. – № 6 (405). – С. 175–180. 617. Скупський, Р. М. Оцінка екологічної стійкості ґрунтів та агроекосистем / Р. М. Скупський, М. Б. Кеник // Матеріали I регіон. наук.практ. конф. "Перлини степового краю". – Миколаїв : МДАУ, 2005. – С. 22–28. 618. Скупський, Р. М. Природоохоронні концепції та державна політика України / Р. М. Скупський, Т. М. Онишкевич // Матеріали I регіон. наук.-практ. конф. "Перлини степового краю". – Миколаїв : МДАУ, 2005. – С. 178–182. 619. Скупський, Р. М. Програмування врожаїв с.-г. культур : метод. вказівки для проведення практичних та самостійних занять із студ. спец. 6.130100 – "Агрономія" / Р. М. Скупський, Л. Г. Хоненко, Н. В. Маркова. – Миколаїв : МДАУ, 2005. – 65 с.

2006 р. 620. Вдовиченко, Л. Ю. Правові основи ведення фермерського господарства : посібник / Л. Ю. Вдовиченко. – Миколаїв : Регіон. центр підтримки бізнесу, 2006. – 73 с. 93


621. Волосюк, М. В. Внутрішні та зовнішні фактори підвищення інноваційного потенціалу України / М. В. Волосюк // Матеріали конф. "Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики". – Л. : Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2006. – С. 234–235. 622. Волосюк,

М.

В.

Інноваційна

активність

промислових

підприємств як вихідна умова економічного зростання країни / М. В. Волосюк // Матеріали міжвуз. наук.-практ конф. "Економічні проблеми розвитку регіону". – Миколаїв : НУК, 2006. – С. 20–24. 623. Волосюк, М. В. Підвищення ефективності регіонального управління інноваційним розвитком / М. В. Волосюк // Економіст. – 2006. – № 8. – С. 58–61. 624. Волосюк, М. В. Роль кластерів у промислово-інноваційному розвитку регіонів / М. В. Волосюк // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ДНУ. – Д. : ДНУ, 2006. – Вип. 213, т. 5. – С. 1255–1263. 625. Волосюк,

М.

В.

Тенденції

інноваційно-технологічного

розвитку промисловості України / М. В. Волосюк, Л. І. Федулова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Сер. Економічні науки. – Хмельницький, 2006. – Т. 3, № 5. –

С. 31–38.

626. Вплив інокуляції насіння соняшнику поліміксобактерином на його урожайність / Р. М. Скупський, Л. Г. Хоненко, В. І. Болдуєв, С. Г. Козлов // Вісн. аграр. науки Причорномор'я. – Миколаїв : МДАУ, 2006. – Вип. 1 (33). – С. 204–208. 627. Єфімова, Г. В. Енергозбереження в Миколаївській області: стан та перспективи / Г. В. Єфімова, Ю. М. Харитонов // Економіст. – 2006. –

№ 8. – С. 64–67. 628. Копачинська, І. Г. Мотиви злиття та поглинання компанії / І. Г.

Копачинська // Таврійський наук. вісн. – Херсон, 2006. – № 44. – С. 156– 160. 94


629. Копачинська, І. Г. Напрямки обмеження монополізму та розвитку конкуренції на товарних ринках / І. Г. Копачинська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – Хмельницький, 2006. – № 2, т. 1. – С. 89–99. 630. Копачинська, І. Г. Удосконалення методики проведення аналізу концентрації суб'єктів господарювання / І. Г. Копачинська // Матеріали міжвуз. наук.-практ конф. "Економічні проблеми розвитку регіону". – Миколаїв : НУК, 2006. – С. 179–183. 631. Марущак, С. М. Прогнозна модель комплексної оцінки ризику / С. М. Марущак // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2006. – № 5 (410). – С. 44–52. 632. Марущак, С. М. Спільні причини виникнення ризиків та кризового стану підприємства / С. М. Марущак // Матеріали міжвуз. наук.практ. конф. "Економічні проблеми розвитку регіону". – Миколаїв : НУК, 2006. – С. 73–77. 633. Ришняк, Н. М. Аналіз колективно-договірного регулювання як фактора організації матеріального стимулювання / Н. М. Ришняк // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. ДНУ. Вип. 220. В 3 т. – Д. : ДНУ, 2006. – Т. 2. – С. 438–446. 634. Рышняк, Н. Н. Мотивация хозяйственной деятельности как объект измерения / Н. Н. Рышняк, Е. В. Погорелова // Вісн. економіки транспорту і промисловості. – Х. : УДАЗТ, 2006. – Вип. 15. – С. 93–99. 635. Свінторжицька, О. В. Методологічні особливості формування механізму мотивації трудової діяльності на підприємствах / О. В. Свінторжицька // Матеріали міжвуз. наук.-практ конф. "Економічні проблеми розвитку регіону". – Миколаїв : НУК, 2006. – С. 213–216. 2007 р. 636. Волосюк, М. В. Розвиток промислово-інноваційного комплексу України за пріоритетними напрямами / М. В. Волосюк // Проблеми науки. – 2007. – № 9. – С. 13–19. 95


637. Волосюк, М. В. Формування регіональних пріоритетів у контексті державної промислової політики / М. В. Волосюк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. НДЕІ. – К. : НДЕІ, 2007. – Вип. 10. – С. 110–115. 638. Ефимова, А. В. Методы распределения накладных затрат / А. В. Ефимова, О. Г. Литвинова // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Перспективні інновації в науці, освіті, виробництві і транспорті". Т. 7. Економіка. – О. : Чорномор'є, 2007. – С. 24–29. 639. Єфімова, Г. В. Визначення ризиків будівництва суден та шляхи їх нейтралізації / Г. В. Єфімова, М. О. Корабахіна // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Перспективні інновації в науці, освіті, виробництві і транспорті". Т. 6. Економіка. – О. : Чорномор'є, 2007. – С. 53–56. 640. Єфімова, Г. В. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт на здобуття кваліфікаційного рівня спеціаліста з економіки підприємства / Г. В. Єфімова, О. П. Гурченков, Н. Є. Терьошкіна. – Миколаїв : НУК, 2007. – 68 с. 641. Єфімова, Г. В. Особливості використання критерію NPV при оцінці економічної ефективності інвестицій / Г. В. Єфімова // Матеріали II наук.-практ. конф. "Економічні проблеми розвитку промисловості регіонів". – Первомайськ : ППІ НУК, 2007. – С. 205–207. 642. Єфімова, Г. В. Особливості використання критерію NPV при оцінці економічної ефективності інвестицій / Г. В. Єфімова // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ДНУ. – Д. : ДНУ, 2007. – Вип. 232, т. 1. – С. 50–55. 643. Простяков, М. Г. Методичні рекомендації до тем

курсу

«Політекономія для самостійного вивчення напряму "Економіка і підприємництво"». Ч. I / М. Г. Простяков, І. Г. Ковальова. – Миколаїв : НУК, 2007. – 36 с. 96


644. Простяков, М. Г. Методичні рекомендації до тем

курсу

«Політекономія для самостійного вивчення напряму "Економіка і підприємництво"». Ч. II / М. Г. Простяков, І. Г. Ковальова. – Миколаїв : НУК : ІПДО, 2007. – 48 с. 645. Ришняк, Н. М. Ринкові аспекти встановлення заробітної плати в економіці регіону / Н. М. Ришняк // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами". – Д. : Наука і освіта, 2007. – С. 344–350. 646. Свінторжицька, О. В. Аналіз використання змістових і процесуальних теорій мотивації праці на українських підприємствах / О. В. Свінторжицька

//

Матеріали

наук.-практ.

конф.

"Тенденції

та

закономірності розвитку обліково-аналітичного забезпечення в Україні". – Миколаїв : НУК, 2007. – С. 122–124. 647. Скупський, Р. М. Економічна ефективність насінництва та критерії її оцінки / Р. М. Скупський // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ДНУ. – Д. : ДНУ, 2007. – Вип. 226. – С. 474–479. 648. Скупський, Р. М. Методичні рекомендації для проведення лабораторних

занять

з

"Овочівництва"

для

студ.

спец. 6.130100

"Агрономія" / Р. М. Скупський, Г. Т. Федорович. – Миколаїв : МДАУ, 2007. – 78 с. 649. Скупський, Р. М. Методичні рекомендації з лабораторних робіт дисципліни "ТВПР" для студ. спец. 6.050201 "Менеджмент організації" та 6.050200 "Менеджмент ЗЕД" / Р. М. Скупський, Л. Г. Хоненко, Н. В. Маркова. – Миколаїв : МДАУ, 2007. – 72 с. 650. Скупський,

Р.

М.

Оплата

праці

в

насінництві

сільськогосподарських культур та особливості її мотивації / Р. М. Скупський // Наук. вісн. НЛТУУ. – Л. : НЛТУУ, 2007. – Вип. 17.3. – С. 59–64. 97


651. Скупський, Р. М. Система економіко-екологічних ризиків в насінництві / Р. М. Скупський // Таврійський наук. вісн. : зб. наук. пр. ХДАУ. – Херсон : Айлант, 2007. – Вип. 50. – С. 78–85. 2008 р. 652. Волосюк,

М.

В.

Державне

регулювання

і

місцеве

самоврядування в умовах реалізації промислово-інноваційної політики / М. В. Волосюк // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Магістр, 2008. – Вип. 3 (22). – С. 294–300. 653. Волосюк, М. В. Регіональна промислово-інноваційна політика / М. В. Волосюк // Економіка : зб. наук. пр. НУВГП. – Рівне : НУВГП, 2008. – Вип. 4 (44), ч. 5. – С. 605–611. 654. Волосюк, М. В. Сучасні аспекти промислово-інноваційної політики. Оцінка промислового та інноваційного потенціалу регіонів. Структурна ефективність промислового комплексу регіонів. Механізм реалізації державної регіональної промислово-інноваційної політики / М. В. Волосюк // Технологічна модернізація промисловості України / Л. І. Федулова, І. А. Шовкун, С. В. Захарін, В. К. Хаустов, М. В. Волосюк та ін. ; за ред. Л. І. Федулової. – К., 2008. – П. 1.4. – С. 41–50 ; пп. 4.2–4.4. – С. 332–399. 655. Єфімова, Г. В. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Фінансово-економічна діагностика" / Г. В. Єфімова, О. В. Пащенко. – Миколаїв : НУК, 2008. – 31с. 656. Єфімова, Г. В. Оптимальна структура капіталу та її вплив на ринкову вартість підприємства / Г. В. Єфімова, А. І. Суркова // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ДНУ. Вип. 237. В 6 т. – Д. : ДНУ, 2008. – Т. 3. – С. 698–705. 657. Єфімова, Г. В. Порівняльна характеристика підходів та методів оцінки об'єктів інтелектуальної власності / Г. В. Єфімова, К. В. Чекунова // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2008. – № 3 (420). – С. 138–142. 98


658. Єфімова, Г. В. Формування системи стратегічного управління витратами та її застосування в хлібопекарській галузі / Г. В. Єфімова, Н. М. Півник // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ДНУ. Вип. 236. В 5 т. – Д. : ДНУ, 2008. – Т. 3. – С. 684–694. 659. Марущак, С. М. Комплексна оцінка ризику в процесі забезпечення економічної безпеки підприємства / С. М. Марущак // Економічні науки : наук. пр. МДГУ. – Миколаїв : МДГУ, 2008. – Т. 99. – Вип. 86. – С. 108–114. 660. Марущак, С. М. Проект – матеріалізований інтелект / С. М. Марущак // Матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. "Управління проектами: стан та перспективи". – Миколаїв : НУК, 2008. – С. 101–102. 661. Остап'юк, О. В. Управління системою мотивації праці на сучасних промислових підприємствах / О. В. Остап'юк // Матеріали всеукр. наук.-практ.

конф.

"Обліково-аналітичне

забезпечення

в

системі

фінансово-економічної інформації". – Миколаїв : НУК, 2008. – С. 141–144. 662. Простяков,

М.

Г.

Соціально-економічні

наслідки

трансформаційних процесів в Україні / М. Г. Простяков, І. Г. Копачинська // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2008. – № 4 (421). – С. 134–139. 663. Ришняк,

Н.

М.

Удосконалення

показників

оцінки

результативності праці / Н. М. Ришняк // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. ДНУ. Вип. 240. В 5 т. – Д. : ДНУ, 2008. – Т. 3. – С. 722–728. 664. Свінторжицька,

О.

В.

Роль

мотиваційних

факторів

у

формуванні нової економічної системи / О. В. Свінторжицька // Матеріали наук.-техн. конф. проф.-викл. складу. – Миколаїв : НУК, 2008. 665. Свінторжицька,

О.

В.

Роль

мотиваційних

факторів

у

формуванні нової економічної системи / О. В. Свінторжицька // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2008. – № 4 (421). – С. 168–171. 99


2009 р. 666. Вдовиченко, Л. Ю. Видача документів дозвільного характеру : посібник / Л. Ю. Вдовиченко. – Миколаїв : РФПП у Миколаїв. обл., 2009. – 55 с. 667. Вдовиченко, Л. Ю. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців : посібник / Л. Ю. Вдовиченко. – Миколаїв : РФПП у Миколаїв. обл., 2009. – 31 с. 668. Вдовиченко, Л. Ю. Державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності : посібник / Л. Ю. Вдовиченко. – Миколаїв : РФПП у Миколаїв. обл., 2009. – 56 с. 669. Вдовиченко, Л. Ю. Ліцензування у сфері господарської діяльності : посібник / Л. Ю. Вдовиченко. – Миколаїв : РФПП у Миколаїв. обл., 2009. – 29 с. 670. Вдовиченко, Л. Ю. Оподаткування суб'єктів господарювання : посібник / Л. Ю. Вдовиченко. – Миколаїв : РФПП у Миколаїв. обл., 2009. – 44 с. 671. Вдовиченко, Л. Ю. Регуляторна діяльність місцевих органів виконавчої

влади та територіальних органів центральних

органів

виконавчої влади / Л. Ю. Вдовиченко, Р. І. Возняк // Інформ. зб. – Миколаїв : Голов. упр. юстиції у Миколаїв. обл., 2009. – № 1. – С. 62–86. 672. Єфімова, Г. В. Бізнес-група як форма реструктуризації підприємств / Г. В. Єфімова // Матеріали міжнар. Internet-конф. "Перспективи економічної науки та практики в умовах економічних трансформацій". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 83–85. 673. Єфімова, Г. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Економічне обґрунтування господарських рішень та оцінка ризику" / Г. В. Єфімова, С. М. Марущак. – Миколаїв : НУК, 2009. – 44 с. 100


674. Єфімова, Г. В. Особливості реструктуризації підприємств в контексті корпоративного управління / Г. В. Єфімова // Матеріали наук.техн. конф. "Економічні проблеми розвитку промисловості регіонів". – Первомайськ : ППІ НУК, 2009. – С. 27–30. 675. Копачинська,

І.

Г.

Методичні

рекомендації

щодо

індивідуальної роботи студ. з курсу "Міжнародна економіка" / І. Г. Копачинська. – Миколаїв : НУК, 2009. – 40 с. 676. Копачинська, І. Г. Міжнародна економіка : навч. посібник / І. Г. Копачинська. – Миколаїв : НУК, 2009. – 268 с. 677. Остап'юк, О. В. Оцінка управлінського персоналу як складова системи управління трудовим колективом підприємства / О. В. Остап'юк // Матеріали міжнар. Internet-конф. "Перспективи економічної науки та практики в умовах економічних трансформацій". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 22–24. 678. Простяков, М. Г. Методичні рекомендації до тем курсу «Політекономія для самостійного вивчення напряму "Економіка і підприємництво"». Ч. III / М. Г. Простяков, І. Г. Ковальова. – Миколаїв : НУК, 2009. – 32 с. 679. Ришняк, Н. М. Методологічні підходи до оцінки персоналу / Н. М. Ришняк // Материалы всеукр. науч.-практ. конф. "Современные тенденции в экономике". – Николаев : НУК, 2009. – Т. 1. – С. 18–21. 680. Скупський,

Р.

М.

Конкурентоспроможність

продукції

овочівництва – аспекти зростання / Р. М. Скупський // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ДНУ. – Д. : ДНУ, 2009. – Вип. 255, т. 7. – С. 1763–1768. 681. Скупський,

Р.

М.

Особливості

розвитку

овочівництва

відкритого ґрунту Північного Причорномор'я України / Р. М. Скупський // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ДНУ. – Д. : ДНУ, 2009. – Вип. 252, т. 4. – С. 990–995. 101


2010 р. 682. Вдовиченко, Л. Ю. Основні засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності : посібник / Л. Ю. Вдовиченко. – Миколаїв, 2010. – 92 с. 683. Вдовиченко,

Л.

Ю.

Основы

правового

регулирования

отношений в области предпринимательской деятельности : пособие / Л. Ю. Вдовиченко. – Николаев : Регион. центр поддержки бизнеса, 2010. – 44 с. 684. Волосюк, М. В. Інноваційний та виробничий потенціал підприємств легкої промисловості / М. В. Волосюк // Економічний вісн. ун-ту. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ", 2010. – Т. 1. – С. 13–17. 685. Єфімова,

Г.

В.

Концептуальні

засади

реструктуризації

суднобудування України / Г. В. Єфімова, Б. В. Буркинський // Економіст. – 2010. – № 7. – С. 39–43. 686. Єфімова, Г. В. Концепція реструктуризації підприємств / Г. В. Єфімова // Матеріали ІІІ всеукр. наук.-екон. читань "Перспективи регіонального розвитку в умовах подолання економічної кризи". – Миколаїв : НУК, 2010. – С. 10–11. 687. Єфімова, Г. В. Механізм реструктуризації виробничого підприємства / Г. В. Єфімова, К. Ю. Юдко // Зб. наук. пр. студ. НУК. – Миколаїв : НУК, 2010. – № 1 (2). – С. 13–18. 688. Єфімова, Г. В. Моделювання оцінки ефективності діяльності виробничих підприємств / Г. В. Єфімова // Матеріали наук.-техн. конф. "Економічні проблеми розвитку промисловості регіонів". – Первомайськ : ППІ НУК, 2010. – С. 52–54. 689. Єфімова, Г. В. Моделювання функціональної реструктуризації розвитку підприємства / Г. В. Єфімова // Матеріали міжнар. конф. "Шляхи та інструменти модернізаційного прориву економіки України". – О. : ІПРЕЕД НАН України, 2010. – С. 60–62. 102


690. Єфімова, Г. В. Обґрунтування типу бюджетної моделі для підприємства / Г. В. Єфімова, В. В. Баскіна // Зб. наук. пр. студ. НУК. – Миколаїв : НУК, 2010. – № 1 (2). – С. 23–28. 691. Єфімова, Г. В. Передумови та концепція реструктуризації промислових підприємств / Г. В. Єфімова // Економічні інновації : зб. наук. пр. – О. : ІПРЕЕД, 2010. – № 41. – С. 97–103. 692. Єфімова,

Г.

В.

Прийняття

інвестиційних

рішень

в

суднобудуванні : монографія / Г. В. Єфімова, О. В. Пащенко. – Миколаїв : НУК, 2010. – 108 с. 693. Остап'юк, О. В. Формування системи оплати праці на промислових підприємствах в період стабілізації економіки / О. В. Остап'юк // Матеріали III всеукр. наук.-екон. читань "Перспективи регіонального розвитку в умовах подолання економічної кризи". – Миколаїв : НУК, 2010. – С. 31–32. 694. Ришняк, Н. М. Законодавчо-нормативне регулювання трудових відносин

як

складова

організаційного

механізму

матеріального

стимулювання / Н. М. Ришняк, О. Ю. Єганов // Наук. пр. ЧДУ. Т. 133. Вип. 120. Економіка. – Миколаїв : ЧДУ, 2010. – С. 125–129. 695. Ришняк, Н. М. Правові засади організації матеріального стимулювання праці персоналу / Н. М. Ришняк, О. В. Погорєлова // Економіст. – 2010. – № 7. – С. 53–56. 696. Ришняк, Н. М. Принципи побудови механізму матеріального стимулювання праці в ринкових умовах / Н. М. Ришняк // Матеріали III всеукр. наук.-екон. читань "Перспективи регіонального розвитку в умовах подолання економічної кризи". – Миколаїв : НУК, 2010. – С. 25–27. 697. Скупський, Р. М. Державне регулювання овочівництва

як

базис інноваційного розвитку галузі / Р. М. Скупський // Бізнес-навігатор. – 2010. – № 2 (19). – С. 139–146. 103


698. Скупський, Р. М. Організаційно-економічний інструментарій впливу на інноваційний розвиток промислового овочівництва / Р. М. Скупський // Бізнес-навігатор. – 2010. – № 3 (20). – С. 159–166. 2011 р. 699. Вдовиченко, Л. Ю. Вплив Податкового кодексу України на діяльність підприємств суднобудівної галузі на Миколаївщині / Л. Ю. Вдовиченко

//

Матеріали

міжнар.

наук.-метод.

конф.

"Розвиток

менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 190–193. 700. Вдовиченко, Л. Ю. Інформаційне забезпечення обліку і контролю регуляторних актів / Л. Ю. Вдовиченко // Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю "Сучасна регіональна політика: освіта, наука, практика". В 2 т. – О. : ОРІДУ НАДУ, 2011. – Т. 2. – С. 189–190. 701. Вдовиченко, Л. Ю. Методические указания для подготовки к практическим

занятиям

по

дисциплине

"Экономическая

теория"

иностранных студентов неэкономических специальностей [Электронный ресурс] : электрон. изд. комбинир. использ. на DVD-ROM / Л. Ю. Вдовиченко. – Электрон. дан. – Николаев : НУК, 2011. – 3 электрон. опт. диска (DVD-ROM). – Загл. с этикетки диска. 702. Вдовиченко,

Л.

Ю.

Рекомендації

щодо

вдосконалення

регуляторної політики на етапі проведення адміністративної реформи центральних та місцевих органів виконавчої влади / Л. Ю. Вдовиченко, М. В. Волосюк // Економіст. – 2011. – № 7 (297). – С. 32–35. 703. Вдовиченко, Л. Ю. Якщо до Вас прийшли з перевіркою : посібник / Л. Ю. Вдовиченко. – Миколаїв : РАЛ-поліграфія, 2011. – 119 с. 704. Волосюк, М. В. Методичні вказівки до виконання курсу "Національна економіка" [Електронний ресурс] : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / М. В. Волосюк. – Електрон. дані. – Миколаїв : 104


НУК, 2011. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска. 705. Волосюк, М. В. Особливості формування конкурентних переваг підприємств харчової промисловості / М. В. Волосюк // Екон. вісн. ун-ту. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ", 2011. – Вип. 16/2. – С. 81–85. 706. Ефимова, А. В. Экспресс-оценка состояния и динамики развития судостроения Украины / А. В. Ефимова, А. И. Зинченко // Матеріали міжнар. наук.-метод. конф. "Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 197–200. 707. Єфімова, Г. В. Альтернатива банківському кредиту в системі фінансування українського суднобудування і судноплавства / Г. В. Єфімова, В. М. Павелко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2011. – № 6 (441). – С. 97–108. 708. Єфімова, Г. В. Дослідження впливу факторів ризику на рівень інвестиційної діяльності областей України / Г. В. Єфімова, О. В. Пащенко // Вісн. Донец. нац. ун-ту. Сер. В. Економіка і право. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – № 1, т. 1. – С. 103–107. 709. Єфімова, Г. В. Моделювання функціональної реструктуризації розвитку підприємства / Г. В. Єфімова // Економічний аналіз : зб. наук. пр. Терноп. нац. екон. ун-ту. – Т. : Екон. думка, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 171–175. 710. Єфімова,

Г.

В.

Оцінка

інвестиційної

привабливості

підприємств суднобудування міста Миколаєва / Г. В. Єфімова, Г. А. Кіселяк // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: шляхи та засоби побудови". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 69–71. 711. Єфімова, Г. В. Удосконалення методики оцінки інвестиційної привабливості підприємств суднобудування / Г. В. Єфімова, О. В. Пащенко 105


// Економічні науки : вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – № 5, т. 1 (180). – С. 139–142. 712. Марущак, С. М. Використання нечіткої логіки при оцінці економічної безпеки підприємства / С. М. Марущак // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 132–134. 713. Марущак, С. М. Методика оцінки рівня економічної безпеки підприємства на основі теорії нечітких множин / С. М. Марущак // Економічні науки : вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – Хмельницький : ХНУ, 2011. 714. Марущак,

С.

М.

Оцінка

рівня

економічної

безпеки

машинобудівних підприємств / С. М. Марущак // Економічний аналіз : зб. наук. пр. Терноп. нац. екон. ун-ту. – Т. : Екон. думка, 2011. 715. Марущак, С. М. Проблеми застосування існуючих підходів до оцінки економічної безпеки підприємств / С. М. Марущак // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: шляхи та засоби побудови". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 24–27. 716. Методичні вказівки до виконання студ. випускної роботи на здобуття ступеню бакалавра для студ. спец. 6.030504 "Економіка підприємства" / Г. В. Єфімова, О. П. Гурченков, О. М. Майстренко, Н. Є. Терьошкіна. – Миколаїв : НУК, 2011. – 34 с. 717. Пат. 95204 Україна. Надувне літаюче вітрило / Г. В. Єфімова, С. М. Омельченко, М. С. Омельченко, А. А. Андрєєв (Україна). – Заявл. 30.08.2010 ; опубл. 11.07.2011, Бюл. № 13. 718. Ришняк, Н. М. Заробітна плата як фактор відтворення робочої сили / Н. М. Ришняк // Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. "Економіка, менеджмент, маркетинг і логістика". – Л. : ЛЕФ, 2011. – С. 108–109. 106


719. Скупський,

Р.

М.

Агропромислове

виробництво:

концептуальні основи інноваційного розвитку / Р. М. Скупський // Матеріали міжнар. наук.-практ. заоч. конф. "Оцінка перспектив розвитку економічного потенціалу України в ХХІ столітті". – К., 2011. – С. 74–76. 720. Скупський,

Р.

М.

Аспекти

державного

регулювання

інноваційного розвитку промислового овочівництва / Р. М. Скупський // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Економіка сьогодні: проблеми та шляхи вирішення". В 2 ч. – О. : Центр екон. дослідж. та розвитку, 2011. – Ч. 1. – С. 67–69. 721. Скупський, Р. М. Методологічні аспекти ризик-менеджменту інноваційної діяльності в промисловому овочівництві / Р. М. Скупський // Вісн. Харк. нац. аграр. ун-ту. Сер. Економічні науки. – Х., 2011. – № 7. – С. 129–137. 722. Скупський, Р. М. Методологічні принципи формування інноваційної моделі розвитку агропромислового виробництва / Р. М. Скупський // Економіко-правові умови діяльності підприємств : наук. вісн. НГУ. – Д., 2011. – С. 27–31. 723. Скупський,

Р.

М.

Науково-технічне

та

інформаційне

забезпечення як основа інноваційного управління агротехнологічним процесом в овочівництві /

Р. М. Скупський // Бізнес-навігатор. – 2011. –

№ 1 (22). – С. 203–208. 724. Скупський, Р. М. Овочівництво: економічні проблеми та аспекти інноваційного розвитку / Р. М. Скупський // Матеріали ХІ всеукр. наук.-практ. заоч. конф. "Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації". – Х., 2011. – С. 41–44. 725. Скупський, Р. М. Особливості та роль інновацій у формуванні конкурентних переваг агропромислового виробництва / Р. М. Скупський // Вісн. Харк. нац. аграр. ун-ту. Сер. Економічні науки. – Х., 2011. – № 8. – С. 186–194. 107


726. Скупський, Р. М. Промислове овочівництво: проблеми та завдання в розбудові ринкової економіки України / Р. М. Скупський // Бізнес-навігатор. – 2011. – № 5 (26). – С. 78–83. 727. Скупський,

Р.

М.

Теоретико-методологічні

засади

інноваційного розвитку агропромислового виробництва / Р. М. Скупський // Бізнес-навігатор. – 2011. – № 4 (25). – С. 203–208. 728. Управління

персоналом

промислових

підприємств:

мотиваційні впливи : монографія / Н. М. Ришняк, В. Н. Парсяк, В. Я. Гацура, О. В. Погорєлова, І. С. Титова. – Миколаїв : Вид-во Торубари О. С., 2011. – 240 с. 2012 р. 729. Вдовиченко, Л. Ю. Застосування інформаційних технологій у здійсненні регуляторної діяльності / Л. Ю. Вдовиченко // Матеріали наук.практ. семінару "Інформаційне суспільство і сталий розвиток". – О. : ОРІДУ НАДУ, 2012. – С. 21–23. 730. Вдовиченко, Л. Ю. Перспективи вдосконалення регуляторної діяльності органів державного управління / Л. Ю. Вдовиченко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – О. : ОРІДУ НАДУ, 2012. – Вип. 2 (50). – С. 34–38. 731. Вдовиченко,

Л.

Ю.

Стан

та

перспективи

розвитку

підприємництва на сучасному етапі економіки України / Л. Ю. Вдовиченко // Матеріали всеукр. наук.-екон. читань "Розвиток підприємництва: теорія та практика". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 127–130. 732. Волосюк, правового

М.

забезпечення

В.

Напрями

інноваційного

вдосконалення розвитку

нормативно-

агропромислового

комплексу України / М. В. Волосюк // Проблеми науки. – 2012. – № 12. – С. 19–23. 733. Волосюк, М. В. Шляхи модернізації існуючої моделі державної регуляторної політики в Україні / М. В. Волосюк, Л. Ю. Вдовиченко // 108


Екон. вісн. ун-ту. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ "ПереяславХмельницький ДПУ", 2012. – Вип. 18/3. – С. 59–62. 734. Єфімова,

Г.

В.

Економіко-екологічна

збалансованість

підприємницької діяльності як передумова сталого розвитку регіону / Г. В. Єфімова, Н. В. Гришина // Економіст. – 2012. – № 6 (308). – С. 22–25. 735. Єфімова, Г. В. Законодавчі передумови розвитку екологічного підприємництва / Г. В. Єфімова // Матеріали ІІІ наук. читань пам'яті Сергія Таращука. – Мигія : НПП "Бузький Гард", 2012. – С. 98. 736. Єфімова, Г. В. Інвестиції в суднобудуванні / Г. В. Єфімова // Фінанси суднобудівних підприємств : монографія / І. А. Воробйова, Г. В. Єфімова, П. М. Карась та ін. ; під ред. В. Н. Парсяка. – Миколаїв : НУК, 2012. – Гл. 4. – С. 109–144. 737. Єфімова, Г. В. Інноваційно-орієнтований підхід до управління реструктуризацією підприємств / Г. В. Єфімова // Матеріали всеукр. наук.екон. читань "Розвиток підприємництва: теорія та практика". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 228–231. 738. Єфімова, Г. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання" / Г. В. Єфімова, В. Н. Парсяк. – Миколаїв : НУК, 2012. – 36 с. 739. Єфімова, Г. В. Методологія оцінки ефективності процесів реструктуризації підприємства / Г. В. Єфімова // Бізнес-інформ. – 2012. – № 11. – С. 178–182. 740. Єфімова, Г. В. Оцінка та управління підприємницькими ризиками : навч. посібник / Г. В. Єфімова, С. М. Марущак, О. В. Пащенко. – Миколаїв : НУК, 2012. – 313 с. 741. Марущак, С. М. Інформаційне забезпечення аналізу та управління економічною безпекою підприємств / С. М. Марущак // Матеріали II всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми та перспективи 109


розвитку обліку і економічного аналізу". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 79– 82. 742. Марущак, С. М. Систематизація загроз економічній безпеці машинобудівного підприємства / С. М. Марущак // Матеріали всеукр. наук.- екон. читань "Розвиток підприємництва: теорія та практика". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 250–253. 743. Марущак,

С.

М.

Управління

економічною

безпекою

підприємства як запорука перспективного розвитку економіки / С. М. Марущак // Матеріали V всеукр. наук.-практ. конф. "Економічні проблеми розвитку промисловості регіону". – Первомайськ : ППІ НУК, 2012. – С. 45–48. 744. Пройденко, І. Г. Методичні рекомендації до самостійної роботи студ. з курсу "Міжнародна економіка" [Електронний ресурс] : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / І. Г. Пройденко. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2012. – 3 електрон. оптич. диска (DVDROM). – Назва з етикетки диска. 745. Ришняк, Н. М. Вплив місцеположення об'єкту на його економічний розвиток / Н. М. Ришняк // Матеріали всеукр. наук.-екон. читань "Розвиток підприємництва: теорія та практика". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 95–98. 746. Ришняк, Н. М. Методичні вказівки до вивчення тем курсу "Регіональна економіка" / Н. М. Ришняк. – Миколаїв : НУК, 2012. – 45 с. 747. Скупський, Р. М. Агротехнологія та ресурсне забезпечення промислового

овочівництва:

концепція,

регіональні

особливості,

перспективи / Р. М. Скупський // Інноваційна економіка. – 2012. – № 11 (37). – С. 130–136. 748. Скупський,

Р.

М.

Аспекти

підвищення

конкурентоспроможності промислового овочівництва причорноморського регіону України / Р. М. Скупський // Матеріали всеукр. наук.-екон. читань 110


"Розвиток підприємництва: теорія та практика". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 102–107. 749. Скупський, Р. М. Державна інноваційна політика: чинники розбудови та реалізації / Р. М. Скупський // Матеріали VІI міжнар. наук.практ. конф. "Актуальні проблеми економіки, менеджменту, маркетингу". В 2 ч. – Л. : Львів. екон. фундація, 2012. – Ч. 2. – С. 77–80. 750. Скупський,

Р.

М.

Державне

регулювання

аграрного

виробництва: принципи та новітні тенденції / Р. М. Скупський // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми економіки: нові погляди науковців". В 2 ч. – Д. : НО "Перспектива", 2012. – Ч. 2. – С. 67–70. 751. Скупський, конкурентоспроможності

Р.

М.

Інновації

агропромислового

як

базис

виробництва

зростання /

Р.

М.

Скупський, М. В. Волосюк // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики". – Х. : ФОП Александрова К. М. : ВД "ІНЖЕК", 2012. – С. 187–191. 752. Скупський, Р. М. Інноваційна спроможність та державна інноваційна політика / Р. М. Скупський // Матеріали ІІІ міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 639–642. 753. Скупський, Р. М. Інноваційний потенціал: методологічні аспекти дослідження / Р. М. Скупський // Матеріали ХІ всеукр. наук.практ. Internet-конф. "Прикладна наука та інноваційний шлях розвитку національного виробництва". – Т. : Крок, 2012. – С. 270–273. 754. Скупський, Р. М. Інноваційний розвиток промислового овочівництва: теоретико-методологічні аспекти формування моделі / Р. М. Скупський // Стан, тенденції та перспективи розвитку аграрної економіки : монографія / Ю. О. Нестерчук, І. В. Гончаренко, Р. М. Скупський та ін. ; під ред. Ю. О. Нестерчук. – Умань : Видав. Сочінський, 2012. – Ч. 1, розд. 2.7. – С. 197–206. 111


755. Скупський, Р. М. Інфраструктурна складова інноваційного розвитку промислового овочівництва: теоретико-методологічні аспекти формування / Р. М. Скупський // Економічний форум. – 2012. – № 2. – С. 93–98. 756. Скупський, Р. М. Конкурентоспроможність аграрного сектору економіки як похідна інноваційного розвитку / Р. М. Скупський, М. В. Волосюк // Бізнес-інформ. – 2012. – № 11. – С. 150–154. 757. Скупський,

Р.

М.

Концепція

інноваційного

розвитку

регіонального овочепродуктового комплексу / Р. М. Скупський // Бізнеснавігатор. – 2012. – № 3 (29). – С. 195–202. 758. Скупський, Р. М. Методологічні аспекти оцінки інноваційного потенціалу підприємства та регіону / Р. М. Скупський // Культура народов Причерноморья. – 2012. – № 238. – С. 83–87. 759. Скупський, Р. М. Нормативно-правове забезпечення інноваційного розвитку про-мислового овочівництва: сучасні аспекти / Р. М. Скупський // Кримський екон. вісн. – 2012. – № 1(1), ч. 2. – С. 222–227. 760. Скупський, Р. М. Овочівництво Причорномор'я України: сучасний стан галузі в контексті інноваційного розвитку / Р. М. Скупський // Культура народов Причерноморья. – 2012. – № 240. – С. 87–91. 761. Скупський,

Р.

М.

Роль

маркетингу

в

підвищенні

конкурентоспроможності промислового овочівництва / Р. М. Скупський // Бізнес-навігатор. – 2012. – № 2 (28). – С. 249–259. 762. Скупський, Р. М. Стан та основні тенденції формування овочевого ринку / Р. М. Скупський // Бізнес-навігатор. – 2012. – № 1 (27). – С. 228–235. 763. Скупський, Р. М. Теоретико-методологічні засади державної інноваційної політики та обґрунтування ролі держави у формуванні сприйнятливості економіки до інновацій / Р. М. Скупський // Інноваційна економіка. – 2012. – № 3 (29). – С. 33–39. 112


764. Скупський, Р. М. Промислове овочівництво: моніторинг сучасних проблем розвитку галузі / Р. М. Скупський // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 7 (17). – С. 328–332. 2013 р. 765. Вдовиченко,

Л.

Ю.

Електронне

управління

у

сфері

регуляторної діяльності / Л. Ю. Вдовиченко // Матеріали всеукр. наук.практ. конф. "Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління". – О. : ОРІДУ НАДУ, 2013. – С. 271–272. 766. Вдовиченко, Л. Ю. Електронне урядування у регуляторній діяльності: проблеми та перспективи / Л. Ю. Вдовиченко // Матеріали II соц.-екон. форуму "Інформаційне суспільство і влада". – Кіровоград, 2013. – С. 21–24. 767. Вдовиченко, Л. Ю. Електронне урядування у сфері здійснення регуляторної діяльності / Л. Ю. Вдовиченко // Матеріали щоріч. міжнар. наук.-практ. конф. "Дні інформаційного суспільства". – К. : НАДУ, 2013. – С. 77–79. 768. Вдовиченко,

Л.

Ю.

Механізм

здійснення

регуляторної

діяльності її суб'єктами: стан та існуючі проблеми / Л. Ю. Вдовиченко // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2013. – Вип. 36. – С. 189–199. 769. Вдовиченко,

Л.

Ю.

Проблеми

інформаційних

відносин

суб'єктів регуляторної діяльності та механізми їх вирішення / Л. Ю. Вдовиченко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – О. : ОРІДУ НАДУ, 2013. – Вип. 3 (55). – С. 48–54. 770. Вдовиченко, Л. Ю. Регуляторна діяльність органів місцевого самоврядування: інформаційні взаємовідносини учасників : посібник / Л. Ю. Вдовиченко. – Миколаїв : ЦППК, 2013. – 27 с. 771. Вдовиченко, Л. Ю. Регуляторна діяльність у контексті електронного урядування / Л. Ю. Вдовиченко // Матеріали наук.-практ. 113


семінару у форматі міжнар. відеоконф. "Інформаційне суспільство та сталий розвиток". – О. : ОРІДУ НАДУ, 2013. – С. 14–15. 772. Вдовиченко,

Л.

Ю.

Регуляторна

діяльність

у

системі

е-урядування / Л. Ю. Вдовиченко // Матеріали міжнар. наук. конгресу "Інформаційне суспільство в Україні". – К., 2013. – C. 18–19. 773. Вдовиченко, Л. Ю. Регуляторна діяльність як предмет адміністративно-правового регулювання / Л. Ю. Вдовиченко // Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. "Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави". – К. : НТТУ "КПІ", 2013. – С. 143–145. 774. Вдовиченко,

Л.

Ю.

Регуляторна

діяльність:

досвід

європейських країн / Л. Ю. Вдовиченко // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю "Модернізація державного управління та європейська інтеграція України". В 2 т. – К. : НАДУ, 2013. – Т. 1. – С. 71– 73. 775. Вдовиченко, Л. Ю. Розвиток електронного урядування у сфері регуляторної діяльності як сучасної концепції публічного управління / Л. Ю. Вдовиченко // Матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми управління: виклики інформаційної епохи". – К. : НТТУ "КПІ", 2013. – С. 105–106. 776. Вдовиченко, Л. Ю. Теоретичні підходи до визначення змісту державного регулювання інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності / Л. Ю. Вдовиченко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – О. : ОРІДУ НАДУ, 2013. – Вип. 1 (53). – С. 9– 12. 777. Вдовиченко, Л. Ю. Форми реалізації прав громадськості при здійсненні державної регуляторної політики : посібник / Л. Ю. Вдовиченко. – Миколаїв : ТОВ "Центр підтримки бізнесу", 2013. – 27 с. 114


778. Ефимова, А. В. Производственно-экономическая система предприятия как объект реструктуризации / А. В. Ефимова // Социальноэкономические проблемы адаптации реального сектора в современных условиях : монография / И. А. Воробьева, А. В. Ефимова, П. Н. Карась и др. – Донецк : Ноулидж, 2013. – П. 3.3. – С. 87–94. 779. Єфімова, Г. В. Визначення категорій "економічна безпека підприємства" і "безпечний розвиток підприємства" / Г. В. Єфімова, С. М. Марущак // Бізнес-інформ. – 2013. – № 11. – С. 8–13. 780. Єфімова, Г. В. Економічний механізм реструктуризації суднобудівного підприємства / Г. В. Єфімова // Матеріали ІV міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 524–527. 781. Єфімова,

Г.

В.

Наукове

дослідження

магістранта:

економетричне моделювання : навч. посібник / Г. В. Єфімова, В. Н. Парсяк, С. М. Марущак. – Миколаїв : НУК, 2013. – 183 с. 782. Єфімова,

Г.

В.

Організаційно-економічний

механізм

реструктуризації суднобудівного підприємства / Г. В. Єфімова // Економічні інновації : зб. наук. пр. – О. : ІПРЕЕД, 2013. – № 52. – С. 83–92. 783. Єфімова, Г. В. Планування безпечного розвитку підприємства на основі результатів діагностики рівня його економічної безпеки / Г. В. Єфімова, С. М. Марущак // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 3 (8). – С. 43–49. 784. Єфімова, Г. В. Систематизація та ідентифікація загроз діяльності підприємства як передумова управління його економічною безпекою / Г. В. Єфімова, С. М. Марущак // Вісн. соц.-екон. дослідж. : зб. наук. пр. ОНЕУ. – О. : ОНЕУ, 2013. – Вип. 1 – С. 77–85. 785. Єфімова, Г. В. Управління реструктуризацією виробничоекономічної системи / Г. В. Єфімова // Матеріали І міжнар. наук.-практ. 115


конф. "Соціально-економічні проблеми адаптації реального сектора в сучасних умовах". – Донецьк : Цифрова типографія, 2013. – С. 76–78. 786. Марущак, С. М. Діагностика рівня фінансової безпеки машинобудівних підприємств України / С. М. Марущак, Н. В. Каткова // Матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 506–508. 787. Марущак, С. М. До питання визначення категорії "економічна безпека підприємства" / С. М. Марущак // Матеріали всеукр. наук. екон. читань з міжнар. участю "Розвиток економічної науки в умовах сьогодення". – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 28–31. 788. Марущак, С. М. Обґрунтування вибору функціональних складових економічної безпеки підприємства / С. М. Марущак // Матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. "Соціально-економічні проблеми адаптації реального сектора в сучасних умовах". – Донецьк : Цифрова типографія, 2013. 789. Марущак,

С.

М.

Обґрунтування

нормативних

значень

фінансових коефіцієнтів при діагностиці рівня безпечного розвитку машинобудівних підприємств / С. М. Марущак, Н. В. Каткова // Культура народов Причерноморья : науч. журн. ТНУ. – Симф., 2013. – № 259. 790. Марущак, С. Н. Формирование системы показателей оценки уровня экономической безопасности предприятия по функциональным составляющим / С. Н. Марущак // Социально-экономические проблемы адаптации реального сектора в современных условиях : монография / С. Н. Марущак и др. – Донецк : Ноулидж, 2013. – С. 157–161. 791. Остап'юк,

О.

В.

Економічна

сутність

матеріального

стимулювання / О. В. Остап'юк // Матеріали VI всеукр. форуму молодих науковців, присвяч. Дню науки. – Миколаїв : НУК, 2013 – С. 107–108. 792. Ришняк, Н. М. Комплексний підхід в розвитку економіки: теоретико-методологічний аспект / Н. М. Ришняк // Екон. вісн. ун-ту: зб. 116


наук. пр. ПХДПУ. – Переяслав-Хмельницький : ПХДПУ, 2013. – Вип. 20/2. – С. 486–490. 793. Ришняк, Н. М. Концептуальні засади створення кластерів як форми інтеграції бізнесу / Н. М. Ришняк // Культура народов Причерноморья. – 2013. – № 253. – С. 60–63. 794. Ришняк, Н. М. Теоретичний аналіз ринку праці як складової економічної системи / Н. М. Ришняк // Економіка. Управління. Інновації. – 2013.

2

(10).

Режим

доступу

:

http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/eui_2013_2_69.pdf 795. Ришняк, Н. М. Шляхи досягнення інтенсивного відтворення на базі вдосконалення організації оплати праці / Н. М. Ришняк // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 16. – С. 58–63. 796. Скупський, інноваційного

розвитку

Р.

М.

Організаційно-економічні

промислового

овочівництва

в

засади аграрних

підприємствах : монографія / Р. М. Скупський. – Херсон : Видав. Грінь Д. С., 2013. – 442 с. 2014 р. 797. Вдовиченко, Л. Ю. Інформаційне державне регулювання у сфері регуляторної діяльності в Україні: формування механізмів / Л. Ю. Вдовиченко // Матеріали міжнар. наук.-практ. Internet-конф. "Теоретичні та організаційно-методичні засади надання електронних послуг в системі е-урядування". – О. : ОНПУ, 2014. – С. 27–32. 798. Вдовиченко, Л. Ю. Особливості здійснення регуляторної діяльності органами місцевого самоврядування на сучасному етапі державного управління / Л. Ю. Вдовиченко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – О. : ОРІДУ НАДУ, 2014. – Вип. 1 (57). – С. 147–151. 799. Вдовиченко, Л. Ю. Перспективи удосконалення системи здійснення регуляторної діяльності: спільні позиції різних груп інтересів / 117


Л. Ю. Вдовиченко // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. ХарРІ НАДУ. – Х. : Магістр, 2014. – Вип. 2 (45). – С. 53–60. 800. Вдовиченко, Л. Ю. Регулювання інформаційних відносин у сфері

регуляторної

діяльності

в

Україні:

стан

та

перспективи

вдосконалення / Л. Ю. Вдовиченко // The Intern. Scientific and Practical Congr. of Economists and Lawyers "The genesis of genius". – Geneva ; Minsk ; Odessa ; St. Petersburg, 2014. – Vol. 3. – P. 211–213. 801. Вдовиченко, Л. Ю. Реформы публичного управления в сфере регуляторной деятельности: перспективы для России и Украины / Л. Ю. Вдовиченко // Материалы междунар. науч.-практ. конф. "Особенности теории

и

практики

управления

в условиях

развития

социально-

ориентированной экономики". – Ростов н/Д : ЮРИУ РАНХиГС, 2014. – С. 147–152. 802. Вдовиченко,

Л.

Ю.

Створення

системи

електронної

інформаційної взаємодії суб'єктів регуляторної діяльності / Л. Ю. Вдовиченко // Intern. Scientific Congr. "Factors of legal progress. Science and practice". – Bazel, 2014. – P. 111–114. 803. Вдовиченко, Л. Ю. Удосконалення регуляторних механізмів у сфері публічного управління як елемент інноваційного розвитку економіки України / Л. Ю. Вдовиченко, В. Г. Логвінов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2014. – № 1 (451). – С. 24–29. 804. Волосюк, М. В. Потенціал морегосподарського комплексу – резерв економічного розвитку України / М. В. Волосюк // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2014. – № 1 (451). – С. 17–23. 805. Єфімова,

Г.

В.

Вертикально-інтеграційні

утворення

як

перспектива розвитку суднобудування України / Г. В. Єфімова // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Технології та методи піднесення економіки України". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 5–7. 118


806. Єфімова, Г. В. Взаємозв'язок оцінки та управління вартістю підприємства / Г. В. Єфімова // Матеріали VI всеукр. наук.-практ. конф. "Економічні проблеми розвитку промисловості регіонів". – Первомайськ : ППІ НУК, 2014. – С. 50–53. 807. Єфімова, Г. В. Оптимізаційне моделювання ефективності реструктуризації суднобудівного підприємства / Г. В. Єфімова // Бізнесінформ. – 2014. – № 3. – С. 109–113. 808. Єфімова, Г. В. Процедура форсайт-прогнозування розвитку суднобудування України / Г. В. Єфімова // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2014. – № 1 (451). – С. 30–36. 809. Марущак, С. М. Безпечний розвиток підприємства в контексті запобігання загрозам його функціонування / С. М. Марущак // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2014. – № 1 (451). – С. 36–42. 810. Марущак, С. М. Оцінка та управління підприємницькими ризиками : навч. посібник / С. М. Марущак, Г. В. Єфімова, О. В. Пащенко. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 296 с. 811. Марущак, С. М. Стратегічні напрямки управління безпечним розвитком підприємства / С. М. Марущак // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Технології та методи піднесення економіки України". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 58–62. 812. Пройденко, І. Г. Українські транснаціональні корпорації: стан та проблеми розвитку / І. Г. Пройденко, Н. М. Ришняк // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2014. – № 1 (451). – С. 60–65. 813. Ришняк,

Н.

М.

Диференціація

соціально-економічного

розвитку територій – ключова проблема регіональної економіки / Н. М. Ришняк // Бізнес-навігатор. – № 1 (33). – 2014. – С. 73–80. 814. Ришняк,

Н.

М.

Особливості

формування

та

розвитку

транснаціональних корпорацій України / Н. М. Ришняк // Матеріали 119


всеукр. наук. екон. читань "Технології та методи піднесення економіки України". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 35–36. 815. Скупський,

Р.

М.

Актуальні

аспекти

формування

та

функціонування овочевого ринку / Р. М. Скупський // Продовольчі ресурси. Сер. Економічні науки. – 2014. – № 2. 816. Скупський,

Р.

М.

Відродження

морського

рибного

господарства України: проблеми та напрямки розвитку / Р. М. Скупський // Вісн. НУК (електрон. вид.). – Миколаїв : НУК, 2014. – № 1. 817. Скупський,

Р.

М.

Галузеві

організаційно-економічні

особливості промислового овочівництва: теоретичний та інноваційний аспекти / Р. М. Скупський // Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. "Продовольчі ресурси: проблеми та перспективи". – К. : Ін-т продовольчих ресурсів НААНУ, 2014. 818. Скупський,

Р.

М.

Державне

регулювання

розвитку

марикультури в Україні: нормативно-правовий аспект / Р. М. Скупський // Материалы междунар. науч.-практ. конф. "Современные проблемы регионального развития". – Пловдив, 2014. 819. Скупський, Р. М. Інноваційний розвиток агропродовольчої сфери в контексті формування продовольчої безпеки та членства України у Світовій організації торгівлі / Р. М. Скупський // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2014. – № 2 (452). – С. 48–56. 820. Скупський, Р. М. Методологічні аспекти оцінки ефективності промислового овочівництва в аграрних підприємствах / Р. М. Скупський // Бізнес-навігатор. – 2014. – № 7. 2015 р. 821. Скупський, Р. М. Основи економічної теорії : навч. посібник / Р. М. Скупський. – Херсон : Видав. Грінь Д. С., 2015. – 320 с.

120


Кафедра менеджменту 1978 р. 822. Голиков, В. И. К обоснованию грузоподъемности танкеров перспективной постройки

в

условиях

современного

фрахтового рынка / В. И. Голиков // Тр. НКИ. –

Николаев : НКИ, 1978. –

Вып. 140. – С. 84–88.

1979 р. 823. Голиков, В. И. Расчет массы и положения центра тяжести корпуса танкеров / В. И. Голиков // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1979. – Вып. 154. – С. 17–21. 824. Методическое руководство по курсовому проектированию гражданских судов / А. Н. Вашедченко, Б. А. Цыбенко, В. И. Голиков и др. ; под ред. А. Н. Вашедченко. – Николаев : НКИ, 1979. – Ч. II. – 50 с. 825. Цыбенко,

Б.

A.

Применение

метода

последовательной

безусловной минимизации при оптимизации основных характеристик судов / Б. A. Цыбенко, С. А. Прокудин, В. И. Голиков // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1979. – Вып. 154. – С. 3–8. 1980 р. 826. Голиков, В. И. Элементы регрессионно-корреляционного анализа в теории проектирования судов / В. И. Голиков, А. Н. Вашедченко // Теория проектирования судов : учеб. пособие. Ч. 3 / А. Н. Вашедченко. – Николаев : НКИ, 1980. – Разд. 5. – С. 36–45. 1981 р. 827. Вашедченко, А. Н. К обоснованию коэффициента общей полноты танкеров с цистернами изолированного балласта / А. Н. Вашедченко, В. И. Голиков // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1981. – Вып. 179. – С. 3–8. 121


828. Голиков, В. И. Массовая нагрузка. Расчет потребного количества балласта для порожнего рейса и грузовместимости танкера / В.

И.

Голиков,

Л.

А.

Матвеев

//

Особенности

проектирования

транспортных судов : учеб. пособие. Ч. I / Л. А. Матвеев. – Николаев : НКИ, 1981. –

§§ 14, 15. – С. 43–48 ; С. 48–50.

829. Трунин, К. С. Динамика системы "судно – траловая лебедка – ваер – трал" / К. С. Трунин // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1981. – Вып. 182. – С. 36–43. 1982 р. 830. Трунин, К. С. Корреляционный и спектральный анализ режимов нагружения судовых механизмов / К. С. Трунин // Надежность, трение и смазка судовых машин : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1982. –

С. 7–11. 1983 р.

831. Сыпко, Т. Д. Экономические проблемы подбора, подготовки и расстановки кадров на предприятиях судостроения / Т. Д. Сыпко // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1983. – С. 53–56. 1984 р. 832. Трунин, К. С. Исследование процессов нагружения на входе и выходе механической системы / К. С. Трунин // Надежность судовых машин : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1984. – С. 50–58. 833. Трунин, К. С. Процессы нагружения судовых механизмов / К. С. Трунин // Материалы I всесоюз. науч.-техн. конф. "Ударные процессы в технике". – Николаев, 1984. – С. 7–8. 1985 р. 834. Сыпко, Т. Д. Комплексный подход к укреплению трудовой дисциплины в условиях бригадных форм организации труда : метод. разработки / Т. Д. Сыпко, И. М. Стариков. – Л. : ИПК МСП, 1985. – 35 с. 122


835. Трунин, К. С. Прогноз надежности судовых механизмов по прочностным характеристикам элементов / К. С. Трунин // Надежность судовых машин : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1985. – С. 19–25. 1986 р. 836. Сыпко, Т. Д. Закономерности и основные направления интенсификации

производства

в

условиях

ускорения

социально-

экономического развития : метод. разработки / Т. Д. Сыпко, Б. П. Кузьменко. – Л. : ИПК МСП, 1986. – 41 с. 837. Сыпко, Т. Д. О применении функционально-стоимостного анализа в судостроительной промышленности / Т. Д. Сыпко // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1986. – С. 97–102. 838. Сыпко,

Т.

Д.

Роль

бригады

в

укреплении

трудовой

дисциплины. Охрана труда и окружающей среды : конспект лекций / Т. Д. Сыпко, И. М. Гончаров. – Николаев : Центр НОТ "Темп", 1986. 839. Сыпко, Т. Д. Совершенствование бригадных форм организации труда – важное условие повышения производительности труда и качества работы : конспект лекций / Т. Д. Сыпко. – Николаев : Центр НОТ "Темп", 1986. – 55 с. 840. Сыпко,

Т.

Д.

Функционально-стоимостной

анализ

в

импульсной технологии сварки / Т. Д. Сыпко // Автоматическая сварка. – 1986. – № 12. – С. 5. 841. Трунин, К. С. Исследование процессов буксировки и выборки ПА / К. С. Трунин, С. Ф. Трунин, А. Д. Розмарица // Материалы I всесоюз. совещания-семинара

молодых

ученых

"Глубоководные

системы

и

комплексы". – Черкассы, 1986. – Ч. 1. – С. 23. 1987 р. 842. Сыпко, Т. Д. Организация учета затрат на внедрение мероприятий НТП и оценка их результатов на предприятиях отрасли : 123


метод. разработки / Т. Д. Сыпко, В. А. Воробьев. – Л. : ИПК МСП, 1987. – 36 с. 843. Сыпко, Т. Д. Совершенствование судовых механизмов с помощью ФСА / Т. Д. Сыпко, В. М. Щедролосев // Судостроение. – 1987. – № 8. – С. 16–18. 844. Трунин, К. С. Исследование процессов нагружения тяговой лебедки несущей телевизионный кабель / К. С. Трунин, С. Ф. Трунин, А. Д. Розмарица // Надежность судовых машин : сб. науч. тр. – Николаев : НКИ, 1987. – С. 16–22. 1988 р. 845. Сыпко, Т. Д. Воспроизводственная концепция договорной цены НИР и ОКР / Т. Д. Сыпко, О. М. Шадрин, В. П. Жиленко // Материалы науч.-техн. конф. "Опыт и проблемы по повышению эффективности деятельности НИИ". – Николаев, 1988. 846. Сыпко, Т. Д. О практике ФСА в технологии сварочного производства / Т. Д. Сыпко // Материалы всесоюз. конф. "Импульсные методы обработки сварных швов и соединений при сварке сварных конструкций". – Николаев, 1988. 847. Сыпко,

Т.

Д.

Функционально-стоимостной

анализ

в

проектировании палубных механизмов. / Т. Д. Сыпко, В. М. Щедролосев // Судостроение. – 1988. – № 10. – С. 13–15. 848. Сыпко,

Т.

Д.

Функционально-стоимостной

анализ

в

проектировании судовых механизмов / Т. Д. Сыпко // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1988. – С. 20–26. 1989 р. 849. Голиков,

В.

И.

Разработка

программного

комплекса

подсистемы "Общее проектирование" САПР малотоннажных судов / В. И. 124


Голиков,

А. И. Кротов, Л. А. Матвеев // Проектирование судов и

судовых устройств : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1989. – С. 63–69. 850. Сыпко, Т. Д. Бригада – коллективный воспитатель : конспект лекций / Т. Д. Сыпко, Б. П. Кузьменко, И. М. Канаев. – Николаев : Центр НОТ "Темп", 1989. – 42 с. 851. Сыпко, Т. Д. Принципиальные положения о полном хозрасчете научно-производственного центра, НИИ, КБ / Т. Д. Сыпко, Ю. Д. Жуков, О. М. Шадрин. – Николаев : НКИ, 1989. – 55 с. 852. Сыпко,

Т.

Д.

Роль

бригады

в

укреплении

трудовой

дисциплины : конспект лекций / Т. Д. Сыпко. – Николаев : Центр НОТ "Темп", 1989. – 62 с. 853. Сыпко, Т. Д. Система управления творческим поиском резервов повышения эффективности производства : конспект лекций / Т. Д. Сыпко. – Николаев : Центр НОТ "Темп", 1989. – 53 с. 854. Сыпко,

Т.

Д.

Совершенствование

бригадной

формы

организации труда – важное условие повышения производительности труда и качества работы : конспект лекций / Т. Д. Сыпко. – Николаев : Центр НОТ "Темп", 1989. – 66 с. 855. Сыпко, Т. Д. Совершенствование производства и управления на основе вычислительной техники : конспект лекций / Т. Д. Сыпко. – Николаев : Центр НОТ "Темп", 1989. – 63 с. 1990 р. 856. Голиков, В. И. Расстановка поперечных переборок на начальной стадии проектирования судна / В. И. Голиков, А. Н. Вашедченко, С. Н. Катющенко // Проектирование судов и судовых устройств : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1990. – С. 76–79.

125


857. Сыпко, Т. Д. "Метод проектов" в системе ИПК / Т. Д. Сыпко // Материалы всесоюз. конф. "Социальные проблемы ВТО". – Уфа, 1990. – С. 53–54. 858. Трунин, К. С. Определение предельного состояния элементов конструкций судовой техники / К. С. Трунин // Материалы II всесоюз. науч.-техн. конф. "Повышение технического уровня судостроительного производства в XIII пятилетке". – Л., 1990. – С. 156. 1993 р. 859. Голиков, В. И. Армоцемент в судостроении (краткий обзор мирового опыта) / В. И. Голиков, А. Е. Еганов, В. И. Живолупов // Технология судостроения и сварочного производства : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1993. – С. 90–96. 860. Методические аспекты безопасности на море / В. И. Голиков, М. Н. Александров, М. В. Донченко, А. Е. Еганов // Морские технологии : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1993. 861. Трунін, К. С. Прогнозування процесів навантаження суднових машин / К. С. Трунін // Матеріали I міжнар. симп. укр. інженерів-механіків у Львові. – Л. : ДУ "Львів. політехніка", 1993. – С. 234–235. 1994 р. 862. Трунін, С. Ф. Вибір підшипників кочення : навч. посібник / С. Ф. Трунін, К. С. Трунін. – Миколаїв : УДМТУ, 1994. – 50 с. 1995 р. 863. Трунін, К. С. Стан та перспективи розвитку розрахунків на міцність у судновому машинобудуванні / К. С. Трунін // Матеріали II міжнар. симп. укр. інженерів-механіків у Львові. – Л. : ДУ "Львів. політехніка", 1995. – С. 65.

126


1996 р. 864. Трунін, К. С. Прогнозування процесів навантаження суднових машин / К. С. Трунін // Матеріали міжнар. симп. укр. інженерів-механіків у Львові. – Л. : Штабар, 1996. – С. 51–53. 1997 р. 865. Трунин, К. С. Международные внешнеэкономические связи региона. Состояние и перспективы / К. С. Трунин // Матеріали II Миколаїв. обл. краєзнав. конф. "Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження". В 2 т. Т. 2. Історія і культура. – Миколаїв, 1997. – С. 90–92. 1998 р. 866. Голиков, В. И. Влияние морского волнения на эксплуатацию оборудования буровых судов / В. И. Голиков, В. П. Шостак // Судостроение. – 1998. – № 2. – С. 14–15. 867. Голиков, В. И. К вопросу обеспечения безопасности при проектировании

комплекса

технических

средств

освоения

континентального шельфа / В. И. Голиков, Л. Н. Мучник // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 1998. – № 4 (352). – С. 139–143. 868. Голиков, В. И. Надежность технических комплексов освоения шельфа и их проектирование / В. И. Голиков, В. П. Шостак // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 1998. – № 12 (360). – С. 28–32. 869. Сыпко, Т. Д. О разработке организационных нормативов для работников среднего звена управления производством / Т. Д. Сыпко, А. А. Мочалов // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 1998. – № 6 (354). –

С. 143–147. 870. Сыпко, Т. Д. Экономическая оптимизация конструкторского

решения при проектировании изделий (на примере судовых устройств) / Т. Д. Сыпко, А. А. Мочалов // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 1998. – № 7 (355). – С. 189–195. 127


871. Трунін, К. С. Проблеми взаємовідносин партнерів по бізнесу в сучасних умовах розвитку зовнішньоекономічної діяльності на прикладі окремих підприємств півдня України / К. С. Трунін // Питання культури півдня України : зб. пр. МФ КНУКіМ. – Миколаїв, 1998. – С. 332–335. 1999 р. 872. Голиков, В. И. Алгоритм определения запаса усталостной прочности буровых труб при эксплуатации бурового судна / В. И. Голиков, В. П. Шостак // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы : сб. тр. ХГТУ. – Херсон, 1999. – № 2 (5). – С. 136–141. 873. Шостак, В. П. Алгоритм определения запаса усталостной прочности буровых труб при эксплуатации бурового судна / В. П. Шостак, В. И. Голиков // Судостроение. – 1999. – № 6. – С. 15–17. 874. Голиков,

В.

И.

Анализ

концептуального

проекта

универсального научно-исследовательского судна : учеб. пособие / В. И. Голиков, В. П. Шостак. – Николаев : УГМТУ, 1999. – 72 с. 875. Голиков, В. И. Влияние мореходности на эффективность эксплуатации научно-исследовательских судов / В. И. Голиков, В. П. Шостак // Судоходство. – 1999. – № 10. – С. 16. 876. Голиков, В. И. Использование бортового компьютера при выходе бурового судна из аварийной ситуации при срыве судна со скважины / В. И. Голиков, В. П. Шостак // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 1999. – № 2 (362). – С. 8–11. 877. Голиков, В. И. К вопросу учета прочностных характеристик опорных колонн при проектировании самоподъемных плавучих буровых установок / В. И. Голиков, В. П. Шостак // Материалы конф. "Моринтех – 1999". – СПб., 1999. – С. 125–129. 878. Голиков,

В.

И.

Меры

по

повышению

эффективности

эксплуатации и надежности буровых судов и платформ / В. И. Голиков, 128


В. П. Шостак // Материалы V междунар. конф. по судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению шельфа и океана ("Нева – 99"). – СПб. : ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова, 1999. – С. 95 97. 879. Голиков, В. И. Особенности выбора технических средств и комплектующего оборудования при освоении континентального шельфа Черного моря / В. И. Голиков, А. Е. Еганов, В. П. Шостак // Экономические инновации. Вып. 4. Международное и межрегиональное сотрудничество в Черноморском бассейне. – О., 1999. – С. 145–147. 880. Голиков, В. И. Повышение надежности и экологической безопасности при работе буровых судов / В. И. Голиков, А. Е. Еганов, В. П. Шостак // Экономические инновации. Вып. 4. Международное и межрегиональное сотрудничество в Черноморском бассейне. – О., 1999. – С. 148–151. 881. Голиков, В. И. Современное состояние и перспективы освоения континентального шельфа Черного моря / В. И. Голиков, А. Е. Еганов,

В.

П.

Шостак

//

Экономические

инновации.

Вып.

4.

Международное и межрегиональное сотрудничество в Черноморском бассейне. – О., 1999. 882. Іртищева, І. О. Організація економічних відносин у СС ЗАТ "Добре життя" / І. О. Іртищева, О. О. Чебан // Вісн. аграр. науки Причорномор'я. – Миколаїв : МДАУ, 1999. – Вип. 1. – С. 7–10. 883. Трунін, К. С. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи / К. С. Трунін. – Миколаїв : МФ КНУКіМ, 1999. – 27 с. 2000 р. 884. Голиков, В. И. Выбор формы направляющего раструба для выхода бурильной колонны из корпуса судна / В. И. Голиков, В. П. Шостак // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2000. – № 1 (367). – С. 24– 28. 129


885. Голиков, В. И. Концепция проектирования плавучих средств освоения океана и континентального шельфа / В. И. Голиков, В. П. Шостак // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2000. – № 4 (370). – С. 3–17. 886. Голиков, В. И. Линейная математическая модель динамики процесса очистки воздуха от химических загрязнителей в центральном кондиционере / В. И. Голиков, Н. А. Мамкичев, Г. В. Попов // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2000. – № 2 (368). – С. 78–83. 887. Голиков, В. И. Методические рекомендации по бухгалтерскому финансовому учету 2000 / В. И. Голиков, С. А. Бурлан. – Николаев, 2000. – 259 с. 888. Голиков, В. И. Методические рекомендации по составлению Баланса (ф. № 1) / В. И. Голиков. – Николаев, 2000. – 56 с. 889. Голиков, В. И. Методические рекомендации по составлению Отчета о финансовых результатах (ф. № 2) / В. И. Голиков. – Николаев, 2000. – 49 с. 890. Голиков, В. И. Методические рекомендации по составлению Отчета о движении денежных средств (ф. № 3) / В. И. Голиков. – Николаев, 2000. – 41 с. 891. Іртищева, І. О. Земельні орендні відносини на сучасному етапі реформування аграрного сектора економіки / І. О. Іртищева // Вісн. аграр. науки Причорномор'я. – Миколаїв : МДАУ, 2000. – Вип. 2. – С. 70–75. 892. Методологические и методические основы проектирования сложных средств освоения океана / В. И. Голиков, В. П. Шостак, А. Н. Вашедченко, С. Н. Пышнев // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2000. – № 3 (369). – С. 24–31. 893. Трунін, К. С. Методичний посібник "Інтелектуальна власність" / К. С. Трунін, В. Б. Прокопенко. – Миколаїв : МФ КНУКіМ, 2000. – 62 с.

130


894. Трунін, К. С. Методичні рекомендації до написання курсової роботи / К. С. Трунін, Л. Є. Овчиннікова, В. Б. Прокопенко. – Миколаїв : МФ КНУКіМ, 2000. – 21 с. 2001 р. 895. Голиков, В. И. Оценка достоверности результатов оптимизации характеристик танкера с использованием имитационной модели / В. И. Голиков, А. И. Кротов, А. В. Бондаренко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2001. – № 5 (377). – С. 96–106. 896. Іртищева, І. О. Економіко-екологічні проблеми раціонального господарювання / І. О. Іртищева // Вісн. аграр. науки Причорномор'я. – Миколаїв : МДАУ, 2001. – Вип. 3. – С. 53–57. 897. Іртищева, І. О. Реформи та великомасштабне виробництво / І. О. Іртищева // Вісн. аграр. науки Причорномор'я. – Миколаїв : МДАУ, 2001. –

Вип. 4. – С. 273–278.

898. Іртищева, І. О. Розвивати економічну заінтересованість працівників у суспільному виробництві / І. О. Іртищева // Економіка АПК. – 2001. – № 3. – С. 112–115. 899. Іртищева, І. О. Філії – важливий напрямок вдосконалення внутрішньогосподарських відносин / І. О. Іртищева // Вісн. аграр. науки Причорномор'я. – Миколаїв : МДАУ, 2001. – Вип. 1. – С. 47–50. 900. Методичні вказівки щодо виконання випускних робіт студ. економічного факультету спец. 6.050106 "Облік і аудит", 6.050201 "Менеджмент організацій" / І. О. Іртищева, І. І. Червен, В. Ф. Клочан та ін. – Миколаїв : МДАА, 2001. – 24 с. 901. Сипко, Т. Д. Методичні вказівки для курсових робіт з дисципліни

"Економічний

аналіз"

спец.

7.050107

"Економіка

підприємства" / Т. Д. Сипко. – Миколаїв : УДМТУ, 2001. – 31 с.

131


902. Сипко, Т. Д. Методичні вказівки для курсових робіт з дисципліни "Техніко-економічний аналіз" спец. 8.050201 "Менеджмент організацій" / Т. Д. Сипко. – Миколаїв : УДМТУ, 2001. – 43 с. 903. Сіренко, І. В. Теоретичні аспекти виробничої логістики / І. В. Сіренко. – К. : Науковий світ, 2001. – 27 с. 904. Федулова, Л. І. Організаційно-методологічні підходи до створення

системи

управління

матеріальними

та

інформаційними

потоками промислового підприємства на основі логістичного підходу : навч. посібник / Л. І. Федулова, І. В. Сіренко. – К. : Науковий світ, 2001. – 27 с. 2002 р. 905. Бухгалтерський облік у бюджетних організаціях : навч. посібник / В. І. Голіков, І. А. Зіміна, О. І. Сідень, М. В. Фатєєв. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 364 с. 906. Голіков, В. І. Підготовка спеціалістів з менеджменту для суднобудування / В. І. Голіков, О. Ю. Єганов, М. В. Фатєєв // Матеріали міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 261–262. 907. Гросицкая, Е. Е. Особенности маркетинга в сфере товаров производственного назначения / Е. Е. Гросицкая // Матеріали міжнар. наук.-техн. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – Т. 2. – С. 265–266. 908. Гросицька, О. Є.

Збірник ситуаційних задач з курсу

"Маркетинг" / О. Є. Гросицька, Н. М. Філіпська. – Миколаїв : НУК, 2002. – 22 c. 909. Інформаційні системи і технології обліку : навч. посібник / В. І. Голіков, О. Ю. Єганов, М. В. Фатєєв, В. Д. Чайка. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 156 с. 132


910. Іртищева,

І.

О.

Регулювання

майнових

відносин

у

реформованих підприємствах Миколаївської області / І. О. Іртищева // Вісн. аграр. науки Причорномор'я. – Миколаїв : МДАУ, 2002. – Вип. 2. – С. 100–105. 911. Іртищева, І. О. Реформування АПК Миколаївської області і основні напрями підвищення його ефективності / І. О. Іртищева // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Луганськ : Елтон–2, 2002. – Т. 3, № 14 (26). – С. 202–206. 912. Іртищева, І. О. Соціальна сфера села: проблеми та шляхи їх вирішення / І. О. Іртищева // Вісн. аграр. науки Причорномор'я. – Миколаїв : МДАУ, 2002. – Вип. 5. – С. 99–105. 913. Організація інформаційних систем в управлінні : навч. посібник / В. І. Голіков, О. Ю. Єганов, М. В. Фатєєв, В. Д. Чайка. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 184 с. 914. Проектування малотоннажних суден : навч. посібник / В. І. Голіков, О. І. Кротов, О. В. Бондаренко, О. Ю. Єганов. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 192 с. 915. Проектування морських транспортних суден : навч. посібник / В. І. Голіков, О. І. Кротов, О. В. Бондаренко, О. Ю. Єганов. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 156 с. 916. Сипко, Т. Д. Методичні вказівки для курсових робіт з дисципліни "Економічний аналіз" спец. 7.050106 "Облік і аудит" / Т. Д. Сипко, В. О. Левченко. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 42 с. 917. Сипко, Т. Д. Методичні вказівки з дисципліни "Ціноутворення" / Т. Д. Сипко, П. М. Карась. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 104 с. 2003 р. 918. Герасимович, Л. М. Інвестиційний механізм технічного переозброєння виробництва / Л. М. Герасимович, І. М. Запорожець // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – № 7 (393). – С. 161–165. 133


919. Герасимович Л. М. Інвестиційно-інноваційна діяльність: стан та перспективи розвитку в Миколаївському регіоні / Л. М. Герасимович, І. М. Запорожець // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2005. – № 2–3. – С. 190–194. 920. Голиков, В. И. Моделирование экономической эффективности повышения надежности технических систем / В. И. Голиков, А. Е. Еганов, Н. В. Фатеев // Математичні науки: їх викладання та застосування у техніці, економіці : зб. наук. пр. – Херсон : Айлант, 2003. – Вип. 1. – С. 56 61. 921. Голиков, В. И. Применение современных информационных технологий для методического обеспечения процесса обучения / В. И. Голиков, Н. В. Фатеев // Матеріали всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищий школі". – Миколаїв, 2003. – С. 147–148. 922. Голиков, В. И. Принципы автоматизации процесса управления ВУЗом / В. И. Голиков, А. Е. Еганов // Матеріали всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищий школі". – Миколаїв, 2003. – С. 13–14. 923. Гросицька,

О.

Є.

Методи

досягнення

підприємством

конкурентних переваг / О. Є. Гросицька // Экономические инновации : сб. науч. тр. – О., 2003. – Вып. 17. – С. 238–250. 924. Гросицька, О. Є. Методи розрахунку ціни на промислову продукцію / О. Є. Гросицька // Могилянські читання. – Миколаїв : КиєвоМогилянська акад., 2003. – С. 65–66. 925. Гросицька, О. Є. Проблеми визначення ефективності затрат на рекламу / О. Є. Гросицька // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Економіка підприємства: проблеми теорії та практики". – Д., 2003. – С. 187–189. 134


926. Основы информационных систем учета : учеб. пособие / В. И. Голиков, А. Е. Еганов, Н. В. Фатеев, В. Д. Чайка. – Николаев : УГМТУ, 2003. – 144 с. 927. Ратушняк, Л. П. Стратегії розвитку систем навчання – приоритетний шлях розвитку особистості / Л. П. Ратушняк, С. Р. Кирницький // Бюлетень наук. пр. Прибужжя : зб. пр. – Первомайск, 2003. – № 6. – С. 7–11. 928. Сипко, Т. Д. Економічний аналіз діяльності підприємства. Практикум: навч. посібник / Т. Д. Сипко. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 199 с. 929. Сипко, Т. Д. Логіка функціонування механізму мотивації праці : навч. посібник / Т. Д. Сипко, М. Г. Коваль. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 89 с. 930. Сипко, Т. Д. Проблеми впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в Україні / Т. Д. Сипко, О. В. Данилова, О. Ю. Кіпрєєва // Зб. наук. пр. КДТУ. – Кіровоград, 2003. – № 4, ч. 1. – С. 415– 420. 931. Трунін, К. С. Вибір пріоритетів планування та прогнозування відтворення науково-технічного потенціалу Миколаївського регіону / К. С. Трунін // Матеріали конф. "Проблеми та шляхи оптимізації економічних та екологічних взаємовідносин у сталому розвитку причорноморського регіону". – Миколаїв, 2003. 932. Трунін, К. С. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Вступ до спеціальності "Фінанси"» / К. С. Трунін, І. Г. Єлеонська. – Миколаїв, 2003. – 32 с. 933. Трунін, К. С. Проблеми організації та впровадження СРС при вивченні економічних дисциплін / К. С. Трунін // Матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф. "Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти". – К., 2003. 135


2004 р. 934. Голіков, В. І. Особливості створення інформаційних систем організаційного управління / В. І. Голіков, І. А. Зіміна, М. В. Фатєєв // Вісн. технол. ун-ту Поділля. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – № 4, ч. 1, т. 1. –

С. 7 12. 935. Гросицька, О. Є. Методичні вказівки для самостійної роботи з

дисципліни "Планування діяльності підприємства" / О. Є. Гросицька, В. М. Нейман. – Миколаїв : НУК, 2004. – 24 с. 936. Гросицька,

О.

Є.

Методичні

підходи

до

визначення

конкурентоспроможності продукції та вибору конкурентних стратегій розвитку підприємства / О. Є. Гросицька // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Економічні проблеми розвитку промислового виробництва". – О., 2004. – С. 102–103. 937. Гросицька,

О.

Є.

Стратегії

підвищення

конкурентоспроможності підприємства в умовах ринку / О. Є. Гросицька // Материалы

всеукр.

науч.-практ.

конф.

"Проблемы

повышения

эффективности деятельности предприятия в современных условиях". – Севастополь, 2004. – С. 32–33. 938. Гросицька,

О.

Є.

Шляхи

досягнення

стратегічних

конкурентних переваг / О. Є. Гросицька // Матеріали обл. наук. конф., присвяч. вшануванню пам'яті адм. С. Й. Макарова та художника В. В. Верещагіна. – Миколаїв : УДМТУ, 2004. – С. 78–79. 939. Збірник задач з курсу "Організація та планування виробництва на машинобудівному підприємстві" / О. Є. Гросицька, Л. О. Верланова, С. М. Марущак, В. М. Нейман. – Миколаїв : НУК, 2004. – 96 с. 940. Методические указания по выполнению лабораторных работ "1С:ПРЕДПРИЯТИЕ" / В. И. Голиков, И. В. Голиков, Н. Ю. Буга, Т. А. Науменко, В. Д. Чайка. – Миколаїв : УДМТУ, 2004. – 186 с. 136


941. Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів економічного факультету денної форми навчання економічних спеціальності / І. О. Іртищева, І. Д. Бурковський, І. В. Гончаренко та ін. – Миколаїв : МДАУ, 2004. – 109 с. 942. Ратушняк, Л. П. Современные аспекты мотивации / Л. П. Ратушняк // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2004. – № 1 (394). – С. 210–215. 943. Сипко, Т. Д. Методичні вказівки по вивченню курсу "Макроекономіки" для студ. економічних спеціальностей / Т. Д. Сипко, П. М. Карась. – Первомайськ : ППІ НУК, 2004. 944. Сипко,

Т.

Д.

Посібник

для

професійних

керівників

(менеджерів): техніка менеджменту та самоменеджменту / Т. Д. Сипко, П. М. Карась, М. Ф. Брендуля. – Миколаїв : НУК, 2004. – 201 с. 945. Сыпко, Т. Д.

Проблемы

мотивации

труда работников

бухгалтерских служб в процессе внедрения международных стандартов бухгалтерского учета / Т. Д. Сыпко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2004. – № 1 (394). – С. 161–166. 946. Трунин, К. С. Математическая модель зацепа за дно донного трала при глубоководном рыболовном промысле / К. С. Трунин, В. А. Поздеев // Материалы междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов". – Николаев, 2004. – С. 129–130. 947. Трунин, К. С. Математическое моделирование тралового комплекса в условиях глубоководного промысла рыбы / К. С. Трунин // Материалы междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов". – Николаев, 2004. – С. 131–132.

137


948. Трунін, К. С. Дослідження розвитку підприємництва в Україні / К. С. Трунін, Л. М. Худолій, С. О. Клименко // Економіка і управління. – 2004. – № 2. – С. 55–56. 949. Трунін, К. С. Опорний конспект лекцій з дисципліни "Методика викладання фінансів" для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" / К. С. Трунін. – Миколаїв, 2004. – 27 с. 950. Трунін, К. С. Про динаміку системи "судно – траулер – глибинний трал" за умов донного зачепа тралу / К. С. Трунін // Матеріали VII міжнар. симп. укр. інженерів-механіків у Львові. – Л., 2004. – С. 39–41. 2005 р. 951. Гросицкая, Е. Е. Мотивация развития конкурентных стратегий предприятий / Е. Е. Гросицкая // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2005. – № 6 (405). – С. 66–73. 952. Запорожець, І. М. Інвестиційно-інноваційна діяльність: стан та перспективи розвитку в Миколаївському регіоні / І. М. Запорожець, Л. М. Герасимович // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2005. – № 2–3 (19–20). – С. 190–194. 953. Іртищева, міжнародних

І.

інвестицій

О. /

Використання І.

О.

Іртищева

лізингу //

для

Культура

залучення народов

Причерноморья : науч. журн. ТНУ. – Симф., 2005. – № 71. – С. 146–149. 954. Іртищева, І. О. Інвестиційне забезпечення економічного розвитку аграрного виробництва / І. О. Іртищева, І. Д. Бурковський // Економіка АПК. – 2005. – № 12. – С. 71–73. 955. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни "Міжнародні економічні відносини" студ. економічного факультету спец. 6.050202 "Менеджмент організацій", 6.050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / І. О. Іртищева, І. Д. Бурковський, Л. В. Назарова та ін. – Миколаїв : МДАУ, 2005. – 40 с. 138


956. Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи по курсу "Основи зовнішньоекономічної діяльності" для студ. спец. 7.050201 "Менеджмент організацій", 7.050106 "Облік і аудит" заочної форми навчання /

І. О. Іртищева, Л. В. Назарова, І. Д. Бурковський та ін. –

Миколаїв : МДАУ, 2005. – 44 с. 957. Методичні рекомендації по написанню дипломної роботи зі спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / І. О. Іртищева,

І. Д. Бурковський, Л. В. Назарова та ін. – Миколаїв : МДАУ,

2005. – 41 с. 958. Програма наскрізної

практичної

підготовки

студ. спец.

"Менеджмент ЗЕД" / І. О. Іртищева, І. Д. Бурковський, Л. В. Назарова та ін. – Миколаїв : МДАУ, 2005. – 21с. 959. Ратушняк, Л. П. Інформаційне середовище і технології навчання в системі довузівської підготовки / Л. П. Ратушняк, В. І. Кондратенко, І. О. Ратушняк // Матеріали всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі". – Миколаїв : НУК, 2005. – С. 13–15. 960. Ратушняк, Л. П. Проект паралельного економічного навчання студентів інженерних спеціальностей НУК / Л. П. Ратушняк, В. М. Горбов, І. О. Ратушняк // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Управління проектами: стан та перспективи". – Миколаїв : НУК, 2005. – С. 40–42. 961. Трунін, К. С. Опорний конспект лекцій з дисципліни "Ризики банківської діяльності" / К. С. Трунін. – Миколаїв, 2005. – 97 с. 962. Трушлякова, А. Б. Особливості структури системи управління якістю обробки інформації для менеджменту енергетичних об'єктів / А. Б. Трушлякова // Матеріали наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв : НУК, 2005. – С. 165–166.

139


2006 р. 963. Голиков, В. И. Особенности непрерывной компьютерной подготовки специалистов в области менеджмента / В. И. Голиков // Матеріали

регіон.

наук.-практ.

семінару

"Підготовка

фахівців

з

менеджменту: досвід та перспективи". – Миколаїв, 2006. – С. 45–49. 964. Голіков,

В.

І.

Прийняття

інвестиційних

рішень

на

підприємствах в умовах багатьох критеріїв / В. І. Голіков, І. В. Голіков // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2006. – № 6 (411). – С. 153–159. 965. Гросицька,

О.

Є.

Фактори

забезпечення

конкурентоспроможності підприємства / О. Є. Гросицька // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Д., 2006. – Т. 3, вип. 220. – С. 758–764. 966. Запорожець, І. М. Активізація інноваційно-інвестиційних процесів в Миколаївському регіоні / І. М. Запорожець // Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. "Економічні проблеми розвитку регіону". – Миколаїв : НУК, 2006. – С. 62–64. 967. Запорожець, І. М. Інноваційно-інвестиційна діяльність як необхідність оновлення морського транспортного комплексу Південного регіону України / І. М. Запорожець // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2006. – № 5 (410). – С. 81–85. 968. Запорожець, І. М. Комплексна практика за фахом та стажування в системі підготовки фахівців з менеджменту / І. М. Запорожець, О. Ю. Прямков // Матеріали регіон. наук.-практ. семінара "Підготовка фахівців з менеджменту: досвід та перспективи". – Миколаїв, 2006. – С. 79–80. 969. Запорожець, І. М. Операційний (виробничий) менеджмент в системі підготовки фахівців з менеджменту / І. М. Запорожець, О. М. Заботін // Матеріали регіон. наук.-практ. семінара "Підготовка фахівців з менеджменту: досвід та перспективи". – Миколаїв, 2006. – С. 57–59. 140


970. Іртищева, І. О. Агропромислова інтеграція: проблеми та шляхи їх вирішення / І. О. Іртищева // Вісн. ХНАУ. – Х. : ХНАУ, 2006. – Вип. 10. – С. 80–84. 971. Іртищева, І. О. Використання світового досвіду для розвитку кредитних спілок на селі / І. О. Іртищева // Таврійський наук. вісн. : зб. наук. пр. ХДАУ. – Херсон : Айлант, 2006. – Вип. 46. – С. 159–163. 972. Іртищева, І. О. Використання світового досвіду для розвитку матеріально-технічного потенціалу аграрного сектору / І. О. Іртищева, Є. О. Бойко // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. ДНУ. – Д. : ДНУ, 2006. – Вип. 216, т. 2. – С. 379–385. 973. Іртищева, І. О. Зовнішня політика зарубіжних країн щодо регулювання імпорту-експорту сільськогосподарської продукції / І. О. Іртищева // Таврійський наук. вісн. : зб. наук. пр. ХДАУ. – Херсон : Айлант, 2006. – Вип. 44. – С. 334–338. 974. Іртищева, І. О. Механізм залучення іноземних інвестицій в економіку України / І. О. Іртищева // Таврійський наук. вісн. : зб. наук. пр. ХДАУ. – Херсон : Айлант, 2006. – Вип. 47. – С. 112–117. 975. Іртищева, І. О. Особливості і проблеми розвитку сільського господарства у світі / І. О. Іртищева // Культура народів Причорномор'я : наук. журн. ТНУ. – Сімф., 2006. – № 95. – С. 130–133. 976. Іртищева,

І.

О.

Регіональний

розвиток

обслуговуючої

кооперації в Україні / І. О. Іртищева // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. ДНУ. – Д. : ДНУ, 2006. – Вип. 221, т. 2. – С. 477– 484. 977. Іртищева, І. О. Розвиток зовнішньоекономічних торгівельних відносин на Миколаївщині / І. О. Іртищева // Регіональна економіка. – 2006. – № 3 (41). – С. 220–224.

141


978. Іртищева, І. О. Україна на світовому ринку олійних культур / І. О. Іртищева // Матеріали Причорноморської регіон. наук.-практ. конф. професорсько-викладацького складу. – Миколаїв, 2006. 979. Іртищева, І. О. Формування регіональної інфраструктури аграрного ринку / І. О. Іртищева, О. О. Чебан // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. ДНУ. – Д. : ДНУ, 2006. – Вип. 215, т. 1. – С. 171–177. 980. Карась, П. М. Проблеми управління результативністю праці на підприємстві / П. М. Карась, С. І. Сергійчук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – Хмельницький, 2006. – № 4, т. 2. – С. 44–46. 981. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності в АПК : монографія / В. І. Топіха, І. О. Іртищева, П. В. Ковалишин та ін. – Миколаїв : МДАУ, 2006. – 354 с. 982. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни "Ризики в ЗЕД" студ. денної форми навчання спец. 6.050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / І. О. Іртищева, І. Д. Бурковський, Л. В. Назарова та ін. – Миколаїв : МДАУ, 2006. – 56 с. 983. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисциплін "Страхування ЗЕД", "Міжнародні економічні відносини", "Основи ЗЕД" "Менеджмент ЗЕД" студ. економічного факультету спец. 6.050202 "Менеджмент організацій", 8.050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / І. О. Іртищева, Л. В. Назарова, І. В. Гончаренко та ін. – Миколаїв : МДАУ, 2006. – 96 с. 984. Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни "Менеджмент ЗЕД" та написанню дипломних робіт для студ. економічного факультету денної форми навчання спец. 7.050206, 8.050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / І. О. Іртищева, І. Д. Бурковський, Л. В. Назарова та ін. – Миколаїв : МДАУ, 2006. – 62 с. 142


985. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної

роботи

студ.

економічного

факультету

з

дисципліни

"Державне регулювання ЗЕД" / І. О. Іртищева, І. Д. Бурковський, Л. В. Назарова та ін. – Миколаїв : МДАУ, 2006. – 88 с. 986. Опорний

конспект

лекцій

з

дисципліни

"Державне

регулювання зовнішньоекономічної діяльності" для студ. денної форми навчання спец. 6.050206 "Менеджмент ЗЕД" / І. О. Іртищева, І. Д. Бурковський, Л. В. Назарова та ін. – Миколаїв : МДАУ, 2006. – 136 с. 987. Ратушняк, Л. П. Організація паралельного економічного навчання студентів Машинобудівного інституту / Л. П. Ратушняк, В. М. Горбов, І. О. Ратушняк // Матеріали регіон. наук.-практ. семінару "Підготовка фахівців з менеджменту: досвід та перспективи". – Миколаїв : НУК, 2006. – С. 30–31. 988. Сипко, Т. Д. Ціноутворення: для самостійного вивчення дисципліни : навч. посібник. Ч. 1 / Т. Д. Сипко. – Миколаїв : НУК, 2006. – 108 с. 989. Сыпко, Т. Д. Возможности и перспективы использования информационных технологий в анализе хозяйственной деятельности при подготовке специалистов в области менеджмента / Т. Д. Сыпко, О. М. Заботин // Матеріали регіон. наук.-практ. семінару "Підготовка фахівців з менеджменту: досвід та перспективи". – Миколаїв : НУК, 2006. – С. 38–41. 990. Трунін, К. С. Динаміка системи "судно – глибоководний трал" при донному зачепленні трала / К. С. Трунін // Машинознавство. – 2006. – № 4. – С. 39–41. 2007 р. 991. Бойко, Є. О. Іноземні інвестиції: сучасний стан та перспективи залучення / Є. О. Бойко // Матеріали міжнар. наук.-прак. конф. "Теорія і практика сучасної економіки". – Черкаси, 2007. – С. 102–104. 143


992. Бойко, Є. О. Сучасний аспект інвестиційної політики України / Є. О. Бойко // Матеріали XIX студент. регіон. наук.-теорет. конф. – Миколаїв, 2007. – С. 49–50. 993. Бойко, Є. О. Сучасний стан та методи залучення іноземних інвестицій в економіку України / Є. О. Бойко // Матеріали V міжнар. наук.практ. конф. "Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть". – Т., 2007. – С. 402–404. 994. Бойко, Є. О. Сучасний стан та наслідки глобалізаційних процесів для національної економіки / Є. О. Бойко // Економіка промисловості України : зб. наук. пр. РВПС України НАН України. – К. : РВПС України НАН України, 2007. – С. 25–32. 995. Економічне обґрунтування проектних рішень у стаціонарній енергетиці : навч. посібник / В. В. Кузнецов, С. А. Кузнецова, М. М. Семенов, А. Б. Трушлякова. – Миколаїв : НУК, 2007. – 66 с. 996. Іртищева, І. О. Аналіз джерел залучення іноземних інвестицій в економіку України і можливості їх використання / І. О. Іртищева // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Наукове забезпечення процесів реформування економічних відносин в умовах глобалізації". – Сімф., 2007. 997. Іртищева, І. О. Аналіз наслідків вступу України до СОТ для виробників сільськогосподарської продукції / І. О. Іртищева // Вісн. ХНАУ. – Х. : ХНАУ, 2007. – Вип. 15. – С. 79–84. 998. Іртищева, І. О. Бенчмаркінг як засіб покращення інноваційного процесу на підприємстві / І. О. Іртищева // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.

"Управлінські

аспекти

підвищення

національної

конкурентоспроможності". – Алушта, 2007. 999. Іртищева, І. О. Деякі аспекти інвестиційного процесу в Україні / І. О. Іртищева, Є. О. Бойко // Таврійський наук. вісн. : зб. наук. пр. ХДАУ. – Херсон : Айлант, 2007. – Вип. 50. – С. 283–288. 144


1000. Іртищева, І. О. До питання функціонування громадських організацій на селі / І. О. Іртищева // Матеріали XV міжнар. наук. конф. "Наука і вища освіта". – Запоріжжя, 2007. 1001. Іртищева,

І.

О.

Зовнішньоекономічна

торгівля

сільськогосподарською продукцією: регіональний аспект / І. О. Іртищева, Є. О. Бойко // Зб. наук. пр. УДАУ. – Умань : УДАУ, 2007. – Вип. 20. – С. 112–117. 1002. Іртищева,

І.

О.

Інвестиційно-інноваційний

розвиток

агропродовольчої сфери Причорноморського регіону / І. О. Іртищева // Вісн. аграр. науки Причорномор'я. – Миколаїв : МДАУ, 2007. – Вип. 3. – С. 195–200. 1003. Іртищева, регулювання

І.

О.

інноваційного

Науково-методичні розвитку

основи

державного

агропродовольчої

сфери:

регіональний аспект / І. О. Іртищева, О. Б. Наумов // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ДНУ. Вип. 232. В 5 т. – Д. : ДНУ, 2007. – Т. 4. – С. 1068–1075. 1004. Іртищева, І. О. Науково-технічне забезпечення інноваційного розвитку агропродовольчої сфери регіону / І. О. Іртищева // Економіка промисловості України : зб. наук. пр. РВПС України НАН України. – К. : РВПС України НАН України, 2007. – С. 64–72. 1005. Іртищева, І. О. Необхідність та актуальні проблеми інтеграції України в Європейський простір / І. О. Іртищева // Матеріали Причорноморської регіон. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу. – Миколаїв, 2007. 1006. Іртищева, І. О. Необхідність формування біржового ринку сільськогосподарської продукції / І. О. Іртищева, Є. О. Бойко // Матеріали IV міжнар. наук.-практ. "Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації". – Т., 2007. –

С. 214–216. 145


1007. Іртищева, І. О. Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку економіки України / І. О. Іртищева // Культура народів Причорномор'я : наук. журн. ТНУ. – Сімф., 2007. – № 104. – С. 21–25. 1008. Іртищева, І. О. Організаційно-економічні засади інноваційнопромислової політики України / І. О. Іртищева // Матеріали V всеукр. наук.-практ. конф. "Стан та проблеми інноваційної розбудови країни". – Д., 2007. 1009. Іртищева, І. О. Особливості організації та функціонування дорадчих служб: регіональний аспект / І. О. Іртищева // Матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. "Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю". – Черкаси, 2007. 1010. Іртищева, І. О. Особливості та деякі проблеми міжнародної торгівлі послугами на рубежі двох тисячоліть / І. О. Іртищева // Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть". – Т., 2007. 1011. Іртищева, І. О. Перспективи запровадження інноваційної моделі розвитку регіонів / І. О. Іртищева // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки". – Сімф., 2007. 1012. Іртищева, І. О. Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України / І. О. Іртищева // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Наука та технології: крок в майбутнє". – Д., 2007. 1013. Іртищева, І. О. Проблеми та перспективи науково-технічної та інноваційної політики України / І. О. Іртищева // Матеріали міжнар. наук.практ. конф. "Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору". – Сімф., 2007. 1014. Іртищева,

І.

О.

Регіональний

моніторинг

як

складова

маркетингу інвестиційно-інноваційної діяльності / І. О. Іртищева, О. Б. 146


Наумов // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – Хмельницький, 2007. – № 5, т. 3 (100). – С. 112–117. 1015. Іртищева, І. О. Регіональний розвиток спільних підприємств як одного із шляхів залучення іноземних інвестицій / І. О. Іртищева // Таврійський наук. вісн. : зб. наук. пр. ХДАУ. – Херсон : Айлант, 2007. – Вип. 48. – С. 206–211. 1016. Іртищева, І. О. Розбудова кредитної кооперації на селі / І. О. Іртищева // Культура народів Причорномор'я : наук. журн. ТНУ. – Сімф., 2007. – № 99. – С. 46–48. 1017. Іртищева, І. О. Роль інноваційних важелів в ефективному розвитку міжнародної торгівлі / І. О. Іртищева, О. А. Христенко // Культура народів Причорномор'я : наук. журн. ТНУ. – Сімф., 2007. – № 111. – С. 33–35. 1018. Іртищева, І. О. Світовий досвід фінансування інноваційних проектів та перспективи його використання в Україні / І. О. Іртищева // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Теорія і практика сучасної економіки". – Черкаси, 2007. 1019. Іртищева, І. О. Стан та проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України / І. О. Іртищева // Матеріали всеукр. наук.практ. конф. "Державна політика та стратегія реформування економіки України в ХХІ сторіччі". – Полтава, 2007. 1020. Іртищева, І. О. Становлення біржового ринку в Україні / І. О. Іртищева // Матеріали всеукр. наук. конф. молодих учених. – Умань, 2007. 1021. Іртищева, І. О. Стратегічні напрями забезпечення продовольчої безпеки України / І. О. Іртищева // Матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конф. "Агропромислове виробництво України – стан та перспективи розвитку". – Созонівка Кіровоград. обл., 2007.

147


1022. Іртищева, І. О. Фінансова підтримка сільського господарства / І. О. Іртищева // Таврійський наук. вісн. : зб. наук. пр. ХДАУ. – Херсон : Айлант, 2007. – Вип. 51. – С. 342–347. 1023. Іртищева, І. О. Формування стратегії регіонального розвитку України / І. О. Іртищева // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Відтворення господарського комплексу регіону: методологія, механізми, інструментарій". – Чернівці, 2007. 1024. Навчальний посібник з курсу "Організація виробництва в машинобудуванні" / О. Є. Гросицька, О. М. Заботін, К. В. Красночубенко, А. Б. Трушлякова, Т. Д. Сипко. – Миколаїв : НУК, 2007. – 100 с. 1025. Ратушняк,

І.

О.

Вторинні

енергетичні

ресурси

та

енергосбереження : метод. вказівки / І. О. Ратушняк, М. М. Семенов, Л. П. Ратушняк. – Миколаїв : НУК, 2007. – 48 с. 1026. Розвиток і удосконалення економічних та інноваційних відносин з країними-учасниками Чорноморського басейну / В. І. Топіха, І. О. Іртищева, В. М. Ганганов та ін. // Європейська інтеграція України та транскордонне співробітництво : монографія / В. І. Топіха, І. О. Іртищева, В. М. Ганганов та ін. – Миколаїв : МДАУ, 2007. 1027. Сергійчук, С. І. Управління продуктивністю індивідуальної праці / С. І. Сергійчук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – Хмельницький, 2007. – № 5, т. 1. – С. 225–232. 1028. Сипко, Т. Д. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Економічний аналіз" для студ. спец. 7.050106 "Облік і аудит" заочн. форми навчання / Т. Д. Сипко, І. О. Обуховська, Л. О. Гришина. – Первомайськ : ППІ НУК, 2007. – 40 с. 1029. Сіренко, І. В. Менеджмент : навч. посібник / І. В. Сіренко, О. М. Заботін. – Миколаїв : НУК, 2007. – 120 с. 1030. Сыпко, Т. Д. Экономический анализ как база принятия управленческих решений / Т. Д. Сыпко, А. В. Титюченко // Матеріали 148


наук.-практ. конф. "Тенденції та закономірності розвитку обліковоаналітичного процесу". – Миколаїв : НУК, 2007. – С. 125–128. 1031. Трунін, К. С. Модель еквівалентного однорідного стрижня для динамічно навантаженого сталевого каната з органічним сердечником / К. С. Трунін // Матеріали VIII міжнар. симп. укр. інженерів-механіків у Львові. – Л., 2007. – С. 32. 1032. Трунін, К. С. Модель еквівалентного однорідного стрижня для динамічно навантаженого сталевого каната з органічним сердечником / К. С. Трунін // Машинознавство. – 2007. – № 6 (120). – С. 42–44. 1033. Трушлякова, А. Б. Взаємозв'язок проблем якості мікроклімату та енергоефективності / А. Б. Трушлякова // Материалы III междунар. конф. "Стратегия качества в промышленности и образовании". – Варна, 2007. 1034. Трушлякова, А. Б. Проблемы интеграции судостроительного производства

Украины

в

международную

систему

маркировки

энергоэффективности / А. Б. Трушлякова // Матеріали III міжнар. наук.техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв : НУК, 2007. – С. 167–170. 1035. Фатєєв, М. В. Лізингові операції в інноваційно-інвестиційних проектах / М. В. Фатєєв, І. М. Запорожець // Матеріали ІV міжнар. конф. "Управління проектами в розвитку суспільства". – К., 2007. 1036. Фатєєв, М. В. Оцінка інноваційно-інвестиційних проектів в яких використовується механізм лізингу / М. В. Фатєєв, І. М. Запорожець // Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. "Управління проектами: стан та перспективи". – Миколаїв, 2007. – С. 265–268. 2008 р. 1037. Бойко, Є. О. Вплив процесів глобалізації на розвиток агропродовольчої сфери / Є. О. Бойко // Національне господарство 149


України: теорія та практика управління : зб. наук. пр. – К. : РВПС України НАН України, 2008. – С. 102–109. 1038. Бойко,

Є.

О.

Досвід

європейської

діяльності

сільськогосподарських підприємств в економічному розвитку України / Є. О. Бойко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Формування конкурентоздатності підприємств АПК". – К. ; Полтава : ПДАА : Довкілля, 2008. – С. 33–35. 1039. Бойко, Є. О. Євроінтеграція національної економіки: стан, проблеми та досвід країн-новачків / Є. О. Бойко // Матеріали II наук.практ. конф. "Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи". – Житомир : ЖДУ, 2008. – С. 63–67. 1040. Бойко, Є. О. Кластерна модель регіонального розвитку як елемент адаптації АПК України до європейської системи / Є. О. Бойко // Культура народів Причорномор'я : наук. журн. ТНУ. – Сімф., 2008. – № 124. – С. 83–85. 1041. Голиков, В. И. Моделирование оценки качества образования в ВУЗе / В. И. Голиков, И. В. Голиков // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Розвиток економічної науки та практики в умовах світових трансформацій". – Миколаїв, 2008. – С. 82–84. 1042. Голиков, В. И. Моделирование оценки качества образования в ВУЗе / В. И. Голиков, И. В. Голиков // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2008. – № 3 (420). – С. 84–89. 1043. Голиков, В. И. Особенности непрерывной компьютерной подготовки специалистов в области менеджмента / В. И. Голиков, И. В. Голиков, Л. П. Ратушняк // Матеріали міжнар. конф. "Проблеми і шляхи вдосконалення науково-методичної та навчально-виховної роботи в ДонНТУ". – Донецьк, 2008. – С. 93–99.

150


1044. Голиков, В. И. Оценка эффективности технических систем с учетом надежности их функционирования / В. И. Голиков, И. В. Голиков // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2008. – № 2 (419). – С. 97–100. 1045. Гросицька,

О.

Є.

Принципи

і

методи

оцінки

конкурентоспроможності підприємства / О. Є. Гросицька // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2008. – № 3 (420). – С. 155–158. 1046. Запорожец, И. М. Контроль стоимости проектов и программ в судоремонте / И. М. Запорожец // Матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. "Управління проектами: стан та перспективи". – Миколаїв, 2008. – С. 60– 62. 1047. Запорожець,

І.

М.

Лізинг

у

розвитку

інфраструктури

суднобудівних підприємств / І. М. Запорожець // Матеріали наук.-практ. конф. професорсько-викладацького складу. – Миколаїв : НУК, 2008. 1048. Запорожець, І. М. Методичні вказівки по вивченню дисципліни "Операційний менеджмент" в Інституті післядипломної освіти / І. М. Запорожець, М. В. Фатєєв. – Миколаїв : НУК, 2008. – 20 с. 1049. Запорожець, І. М. Управління вартістю в інвестиційних проектах /

І. М. Запорожець // Матеріали всеукр. наук. екон. читань

"Розвиток

економічної

науки

та

практики

в

умовах

світових

трансформацій". – Миколаїв, 2008. – С. 65–66. 1050. Инвестиционный менеджмент : учеб. пособие / В. И. Голиков, И. В. Голиков, А. Е. Еганов, Н. В. Фатеев. – Миколаїв : НУК, 2008. – 440 с. 1051. Иртыщева,

И.

А.

Инновационные

процессы

в

агропромышленной сфере Причерноморского региона Украины / И. А. Иртыщева // Научно-инновационная деятельность в агропромышленном комплексе : сб. науч. тр. В 2 ч. – Минск, 2008. – Ч. 2. – С. 267–269. 1052. Иртыщева, И. А. Роль государства в стимулировании инновационной деятельности / И. А. Иртыщева // Материалы IX междунар. науч.

конф.

"Проблемы

прогнозирования

и

государственного 151


регулирования социально-экономического развития". В 4 т. – Минск : НИЭИ Мин-ва экономики Респуб. Беларусь, 2008. – Т. 3. – С. 166–169. 1053. Іртищева,

І.

О.

Врахування

регіональних

особливостей

агропродовольчої сфери в інноваційному механізмі розвитку / І. О. Іртищева // Продуктивні сили і регіональна економіка : зб. наук. пр. В 2 ч. – К. : РВПС України НАН України, 2008. – Ч. 2. – С. 179–186. 1054. Іртищева, І. О. Державна підтримка як формуючий елемент активізації інноваційного розвитку / І. О. Іртищева // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. Вип. 243. В 4 т. – Д. : ДНУ, 2008. – Т. 2. – С. 337–342. 1055. Іртищева, І. О. Зовнішня торгівля України: становлення та механізм регулювання в умовах глобалізації / І. О. Іртищева, Є. О. Бойко // Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. "Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації". – Сімф. : Видав. центр Крим. ін-ту бізнесу, 2008. – С. 197–199. 1056. Іртищева, І. О. Інвестиційно-інноваційний розвиток в умовах інтеграції України у світову економіку / І. О. Іртищева, Є. О. Бойко // Матеріали ІІ міжнар. наук. конф. "Інтеграція України у світовий економічний простір". – Т., 2008. – С. 514–517. 1057. Іртищева, І. О. Інноваційний розвиток – важлива передумова забезпечення конкурентоспроможності регіональних систем / І. О. Іртищева // Культура народів Причорномор'я : наук. журн. ТНУ. – Сімф., 2008. – № 124. – С. 97–101. 1058. Іртищева, І. О. Інноваційні процеси – важлива передумова забезпечення сталого розвитку України / І. О. Іртищева // Матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. "Стратегія забезпечення сталого розвитку України". – К. : Рада по вивч. прод. сил України НАН України, 2008. – Ч. 3. – С. 151–155. 152


1059. Іртищева, І. О. Інноваційні процеси як провідна складова сталого розвитку агропродовольчої сфери регіону / І. О. Іртищева // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Економічні, екологічні та соціальні проблеми сталого розвитку аграрного сектора економіки". – Х. : ХНАУ, 2008. – С. 35. 1060. Іртищева,

І.

О.

Інституційне

забезпечення

формування

інноваційних стратегічних структур агропродовольчої сфери / І. О. Іртищева // Національне господарство України: теорія та практика управління : зб. наук. пр. – К. : Рада по вивч. прод. сил України НАН України, 2008. – С. 169–177. 1061. Іртищева, І. О. Інформаційне та науково-технічне забезпечення інноваційних технологій агропродовольчої сфери: регіональний аспект / І. О. Іртищева // Матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. "Інноваційноінвестиційна модель розвитку національної економіки". – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. – С. 343–347. 1062. Іртищева, І. О. Концептуальні засади формування стратегії регіональної інноваційної політики в агропродовольчій сфері українського Причорномор'я / І. О. Іртищева // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. – Суми : СНАУ, 2008. – Вип. 12/1 (33). – С. 54–58. 1063. Іртищева, І. О. Моделі регіонального інноваційного розвитку підприємств агропродовольчої сфери / І. О. Іртищева // Зб. наук. пр. ВДАУ. – Вінниця, 2008. – Вип. 36. – С. 123–127. 1064. Іртищева, І. О. Науково-технічне забезпечення – основа інноваційної стратегії розвитку національної економіки / І. О. Іртищева // Таврійський наук. вісн. : зб. наук. пр. ХДАУ. – Херсон : Айлант, 2008. – Вип. 59. – С. 229–235. 1065. Іртищева, І. О. Особливості агропромислової інтеграції на регіональному рівні / І. О. Іртищева // Економічні науки : зб. наук. пр. – Чернівці : Книги–ХХІ, 2008. – С. 109–117. 153


1066. Іртищева, І. О. Особливості та роль інновацій у формуванні конкурентних переваг національної економіки / І. О. Іртищева // Матеріали І міжнар. наук.-практ. Іnternet-конф. "Проблеми формування нової економіки ХХІ століття". – Д., 2008. 1067. Іртищева, І. О. Особливості формування інноваційного механізму агропродовольчої сфери Причорноморського регіону / І. О. Іртищева, О. Б. Наумов // Вісн. соціально-екон. дослідж. : зб. наук. пр. ОДЕУ. – О. : ОДЕУ, 2008. – Вип. 33. – С. 324–328. 1068. Іртищева, І. О. Особливості формування системи управління агропродовольчою сферою у регіоні на інноваційній основі / І. О. Іртищева // Наук. вісн. ЛНУВМБТ.– Л., 2008. – Т. 10, № 1 (36), ч. 1. – С. 115–120. 1069. Іртищева, І. О. Проблеми інноваційного розвитку України на сучасному етапі / І. О. Іртищева // Матеріали I наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України". – Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. нац. ун-ту, 2008. – С. 88–90. 1070. Іртищева,

І.

О.

Регулювання

інноваційного

розвитку

агропродовольчої сфери регіону / І. О. Іртищева // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегій інновативно-інноваційного розвитку в Україні". – К. : Рада по вивч. прод. сил України НАН України, 2008. – Ч. 3. – С. 132–134. 1071. Іртищева, І. О. Стимулювання євроінтеграційних процесів в Україні на інноваційній основі / І. О. Іртищева, Є. О. Бойко // Таврійський наук. вісн. : зб. наук. пр. ХДАУ. – Херсон : Айлант, 2008. – Вип. 56. – С. 241–248. 1072. Іртищева, І. О. Технологічний розвиток агропродовольчої сфери Причорноморського регіону України / І. О. Іртищева // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Стратегія розвитку і реалізація потенціалу 154


АПК". – Житомир : Житомир. обл. об'єднання громадської організації "Спілка економістів України", 2008. – С. 53–56. 1073. Іртищева, І. О. Формування конкурентоспроможності регіону на інноваційній основі / І. О. Іртищева // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Формування конкурентоздатності підприємств АПК". – Полтава : Довкілля, 2008. – С. 228–231. 1074. Іртищева, І. О. Функціонування агропродовольчої сфери регіону на засадах інноваційного розвитку / І. О. Іртищева // Економіка промисловості України : зб. наук. пр. РВПС України НАН України. – К. : РВПС України НАН України, 2008. – С. 64–72. 1075. Карась,

П.

М.

Еволюція

поглядів

на

управління

продуктивністю праці / П. М. Карась, С. І. Сергійчук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – Хмельницький, 2008. – № 1, т. 1. – С. 167–172. 1076. Красночубенко, К. В. Систематизація понятійного апарату в сфері управління продуктивністю праці / К. В. Красночубенко, С. І. Сергійчук // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2008. – № 3 (420). – С. 142–150. 1077. Основи

управління

якістю

на

підприємствах

машинобудування : навч. посібник / О. Є. Гросицька, О. М. Заботін, А. Б. Трушлякова, Т. Д. Сипко. – Миколаїв : НУК, 2008. – 84 с. 1078. Ратушняк,

Л.

П.

Особенности

формирования

цены

образовательных услуг в ВУЗе / Л. П. Ратушняк // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Розвиток економічної науки та практики в умовах світових трансформацій". – Миколаїв : НУК, 2008. – С. 123–124. 1079. Ратушняк, Л. П. Сучасні проблеми менеджменту / Л. П. Ратушняк // Матеріали наук.-техн. конф. професорсько-викладацького складу. – Миколаїв : НУК, 2008.

155


1080. Сергійчук,

С.

І.

Дослідження

методів

вимірювання

продуктивності праці / С. І. Сергійчук // Вісн. Донец. нац. ун-ту економіки і торгівлі. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 92–100. 1081. Сергійчук,

С.

І.

Дослідження

практики

управління

продуктивністю праці / С. І. Сергійчук // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2008. – № 5 (422). – С. 139–147. 1082. Сергійчук, С. І. Методичні вказівки та завдання для практичних

занять

з

дисципліни:

"Інвестування",

"Інвестиційний

менеджмент" / С. І. Сергійчук. – Миколаїв : НУК, 2008. – 44 с. 1083. Сергійчук, С. І. Проблеми інвестування в людський потенціал України / С. І. Сергійчук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – Хмельницький, 2008. – № 3, т. 1. – С. 75–77. 1084. Сергійчук, С. І. Редукція витрат і результатів праці в економічному аналізі / С. І. Сергійчук // Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. "Проблеми та перспективи розвитку обліку і економічного аналізу". – Миколаїв : НУК, 2008. – С. 135–137. 1085. Сергійчук, С. І. Систематизація понятійного апарату в сфері управління продуктивністю праці / С. І. Сергійчук // Матеріали наук.практ. конф. "Розвиток економічної науки та практики в умовах світових трансформацій". – Миколаїв : НУК, 2008. – С. 108–109. 1086. Сергійчук,

С.

І.

Систематизація

процесу

управління

продуктивністю праці / С. І. Сергійчук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – Хмельницький, 2008. – № 5, т. 2. – С. 230–236. 1087. Сергійчук, С. І. Управління продуктивністю праці через редукцію витрат й результатів праці / С. І. Сергійчук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – Хмельницький, 2008. – № 3, т. 3. – С. 44–50. 1088. Сипко, Т. Д. Аналіз функцій управління й удосконалення системи управління виробництвом / Т. Д. Сипко // Матеріали міжвуз. 156


наук.-практ. конф. "Проблемі та перспективі розвитку обліку та аналізу". – Миколаїв : НУК, 2008.– С. 135–137. 1089. Сипко, Т. Д. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Аналіз господарської діяльності" для студ. заочної форми навчання інженерно-економічного факультету / Т. Д. Сипко, І. О. Обуховська, Л. О. Гришина. – Первомайськ : ППІ НУК, 2008. – 24 с. 1090. Сипко, Т. Д. Основи управління якістю на підприємствах машинобудування : навч. посібник / Т. Д. Сипко, О. М. Заботін, А. Б. Трушлякова. – Миколаїв : НУК, 2008. – 84 с. 1091. Сипко, Т. Д. Процес бюджетування як інструмент прийняття управлінських рішень / Т. Д. Сипко, Е. В. Самійленко // Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. – Миколаїв : НУК, 2008. – С. 92–94. 1092. Сипко, Т. Д. Управлінський облік за центрами відповідальності в управлінні підприємством / Т. Д. Сипко, К. В. Жлуктарьова // Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. – Миколаїв : НУК, 2008. – С. 84–86. 1093. Сіренко, І. В. Визначення вартісних умов доцільності страхування / І. В. Сіренко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2008. – № 5 (422). – С. 136–139. 1094. Сіренко, І. В. Про обґрунтування доцільності страхування / І. В. Сіренко // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Розвиток економічної науки та практики в умовах світових трансформацій". – Миколаїв : НУК, 2008. – С. 70–72. 1095. Стратегія планування розвитку спеціальних економічних зон в вантажних портах України : монографія / В. І. Топіха, О. Б Наумов, І. О. Іртищева та ін. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 389 с. 1096. Трушлякова, А. Б. Забезпечення якості вищої освіти на шляху до європейської інтеграції України / А. Б. Трушлякова // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2008. – № 4 (421). – С. 143–147. 157


1097. Трушлякова,

А.

Б.

Особливості

процесу

управління

комп'ютерним моделюванням елементів систем кондиціонування / А. Б. Трушлякова, Є. І. Трушляков, Д. О. Грушин // Матеріали наук.-техн. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації". – Миколаїв : НУК, 2008. – С. 74–75. 1098. Фатеев, Н. В. Финансовый лизинг в управлении проектами инновационного развития судостроительных предприятий / Н. В. Фатеев, И. М. Запорожец // Вісн. Хмельниц. Нац. ун-ту. – Хмельницький, 2008. – № 3. – С. 141–144. 2009 р. 1099. Бойко, Є. О. Eкспортноорієнтована економіка – стабільний розвиток АПК України / Є. О. Бойко // Матеріали міжнар. наук. конф. "Розвиток продуктивних сил України: від В. І. Вернадського до сьогодення". – К., 2009. – С. 58–59. 1100. Бойко, Є. О. Глобалізація світової економіки та проблеми України / Є. О. Бойко, О. С. Бойко // Вісн. ХНАУ. – Х. : ХНАУ, 2009. – № 13. – С. 266–271. 1101. Бойко, Є. О. Проблеми продовольчої безпеки в контексті європейської інтеграції / Є. О. Бойко // Матеріали всеукр. наук. конф. – Умань, 2009. – С. 226–227. 1102. Бойко, Є. О. Розвиток ринку продовольства: національний аспект / "Ринкові

Є. О. Бойко, О. С. Бойко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. трансформації

та

економічний

механізм

підвищення

ефективності підприємств аграрного сектора". – Х., 2009. – С. 83–85. 1103. Бойко, Є. О. Роль зеленого туризму в розвитку сільських територій / Є. О. Бойко, О. С. Бойко // Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі". – Житомир, 2009. – С. 81–85. 158


1104. Бойко, Є. О. Україна під впливом світових інтеграційних процесів / Є. О. Бойко // Національне господарство України: теорія та практика управління : зб. наук. пр. – К. : РВПС України НАН України, 2009. – С. 40–46. 1105. Голиков,

В.

И.

Особенности

бизнес-планирования

при

коммерциализации технологий / В. И. Голиков, С. В. Слипченко // Матеріали міжнар. Internet-конф. "Перспективи економічної науки та практики в умовах економічних трансформацій". – Миколаїв, 2009. – С. 121–122. 1106. Голиков,

В.

И.

Трансфер

технологий

как

элемент

инновационного процесса / В. И. Голиков, О. В. Ткаченко // Матеріали міжнар. Internet-конф. "Перспективи економічної науки та практики в умовах економічних трансформацій". – Миколаїв, 2009. – С. 122–123. 1107. Голиков, В. И. Экстраполяторы масс и объемов в уравнениях проектирования самоподъемных плавучих буровых установок / В. И. Голиков,

В. П. Шостак // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2009. –

№ 6 (429). – С. 10–16. 1108. Запорожец, И. М. Анализ и регулирование стоимости в проектах и программах судоремонтного производства / И. М. Запорожец, Н. В. Фатеев, Т. Т. Чубчик // Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Управління проектами: стан та перспективи". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 80–81. 1109. Запорожец, управленческого

учета

И. в

М.

Взаимодействие

контроллинге

бухгалтерского

проектов

и

судоремонтного

предприятия / И. М. Запорожец // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2009. – № 6 (429). – С. 173–177. 1110. Иртищева,

И.

А.

Инновационная

система

Украины:

современное состояние и зарубежный опыт / И. А. Иртищева // Вестн. Рязан. гос. агротехнол. ун-та. – Рязань, 2009. – № 1. – С. 48–53. 159


1111. Иртыщева

И.

агропродовольственной

А.

Инновационное

сферы

Украины

развитие гарантия

конкурентоспособности / И. А. Иртыщева, Е. А. Бойко // Материалы II междунар. науч.-практ. конф. "Молодежь и наука: реальность и будущее". В 9 т. – Невинномысск : НИЭУП, 2009. – Т. 7. – С. 251–252. 1112. Иртыщева, И. А. Инновационное развитие – единственный способ решения существующих проблем украинской экономики / И. А. Иртыщева

//

Материалы

прогнозирования

и

X

междунар.

государственного

науч.

конф.

"Проблемы

регулирования

социально-

экономического развития". В 4 т. – Минск : НИЭИ Мин-ва экономики Респуб. Беларусь, 2009. – Т. 3. – С. 166–169. 1113. Иртыщева, И. А. Инновационное развитие сельского хозяйства Украины: проблемы современности / И. А. Иртыщева // Материалы междунар. науч.-практ. конф. "Актуальные проблемы аграрной науки". – Рязань, 2009. – С. 144–147. 1114. Иртыщева, И. А. Системный анализ инновационной модели развития агропродовольственной сферы региона / И. А. Иртыщева // Материалы

V

междунар.

науч.

конф.

"Системный

анализ

и

прогнозирование экономики". – Минск : БГАТУ, 2009. – С. 262–267. 1115. Иртыщева,

И.

А.

Системный

подход

к

управлению

инновационным развитием региона / И. А. Иртыщева // Материалы IV междунар.

науч.-практ.

конф.

"Тенденции

развития

современных

информационных технологий, моделей экономических, правовых и управленческих систем". – Рязань, 2009. – С. 159–163. 1116. Іртищева, І. О. "Зелена економіка" – шлях до сталого розвитку / І. О. Іртищева // Матеріали наук.-практ. конф. "Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях". – Сімф. : СОНАТ : НДІ СРП, 2009. – С. 70–72. 160


1117. Іртищева,

І.

О.

Інновації

шлях

до

підвищення

конкурентоспроможності національної економіки / І. О. Іртищева // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Стратегія розвитку підприємництва: теорія, організація, практика". – Т. ; Чортків, 2009. – С. 144–145. 1118. Іртищева, І. О. Інновації в процесах соціально-економічного розвитку / І. О. Іртищева // Матеріали VIІ міжнар. наук.-теорет. конф. "Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть". – Т., 2009. – С. 97–98. 1119. Іртищева, І. О. Інноваційний розвиток агропродовольчої сфери регіону / І. О. Іртищева // Матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. "Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації". – Т., 2009. – С. 212–214. 1120. Іртищева, І. О. Інноваційний розвиток агропродовольчої сфери та екологічний імператив у регіонах / І. О. Іртищева // Матеріали міжнар. наук. конф. "Розвиток продуктивних сил України від В. І. Вернадського до сьогодення". – К., 2009. – Ч. 2. – С. 207–208. 1121. Іртищева, І. О. Інноваційний розвиток агропродовольчої сфери України в умовах економічної кризи / І. О. Іртищева // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Ринкові трансформації та економічний механізм підвищення ефективності підприємств аграрного сектора". – Х., 2009. – С. 150–151. 1122. Іртищева, І. О. Інноваційний розвиток агропродовольчої сфери як

передумова

забезпечення

конкурентоспроможності

в

умовах

глобалізації / І. О. Іртищева // Зб. наук. пр. Луган. нац. аграр. ун-ту. – Луганськ : Книжковий світ, 2009. – Т. 1, № 90/94. – С. 301–308. 1123. Іртищева, І. О. Інноваційні процеси в агропродовольчій сфері Причорноморського регіону / І. О. Іртищева // Інноваційна економіка. – 2009. – № 1 (11). – С. 3–8. 161


1124. Іртищева,

І.

О.

Інноваційні

технології

в

сільськогосподарському виробництві / І. О. Іртищева // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Стратегії інноваційного розвитку економіки та актуальні проблеми менеджмент-бізнес освіти". – Х., 2009. – С. 72–75. 1125. Іртищева, І. О. Інноваційно-інвестиційні процеси в регіоні в умовах глобалізації / І. О. Іртищева // Матеріалів міжнар. Internet-конф. "Перспективи економічної науки та практики в умовах світових трансформацій". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 74–75. 1126. Іртищева, І. О. Концепція побудови інноваційних моделей регіональної агропродовольчої сфери на інтеграційній основі / І. О. Іртищева // Економіка АПК. – 2009. – № 9. – С. 39–43. 1127. Іртищева, І. О. Маркетинг в системі інноваційного розвитку регіону / І. О. Іртищева // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Маркетингове забезпечення продовольчого ринку України". – Полтава, 2009. – С. 47–48. 1128. Іртищева, І. О. Методологічні підходи до регіонального моніторингу інноваційної діяльності / І. О. Іртищева // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. Спец. вип. Аграрна економічна освіта в розбудові конкурентоспроможного сільського господарства України. – К. : КНЕУ, 2009. – С. 310–318. 1129. Іртищева,

І.

О.

Механізм

впровадження

інноваційних

технологій в агропродовольчу сферу: сутність, функції, завдання і регіональні особливості / І. О. Іртищева, Л. В. Дейнеко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 2. – С. 123–131. 1130. Іртищева,

І.

О.

Особливості

інноваційних

процесів

у

сільському господарстві / І. О. Іртищева // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Інвестиційні пріоритети епохи глобалізації: вплив на національну економіку та окремий бізнес". – Д., 2009. – С. 24–26. 162


1131. Іртищева, І. О. Підвищення конкурентоспроможності держави на інноваційній основі / І. О. Іртищева // Матеріали всеукр. наук. конф. – Умань, 2009. – С. 224–226. 1132. Іртищева, І. О. Підвищення конкурентоспроможності регіонів на інноваційній основі / І. О. Іртищева // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи". – К., 2009. – С. 101–103. 1133. Іртищева,

І.

О.

Регіональний

інноваційний

розвиток

агропродовольчої сфери: сучасний стан та завдання управління / І. О. Іртищева // Регіональна економіка. – 2009. – № 4. – С. 71–80. 1134. Іртищева, І. О. Регіональні особливості інноваційних процесів в агропродовольчій сфері українського Причорномор'я : монографія / І. О. Іртищева. – К. : РВПС України НАН України, 2009. – 60 с. 1135. Іртищева, І. О. Роль інновацій у світогосподарському розвитку / І. О. Іртищева // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. – Суми : СНАУ, 2009. – Вип. 5 (36). – С. 104–109. 1136. Іртищева, І. О. Світова криза – стимул для розвитку агропродовольчої сфери / І. О. Іртищева, Л. В. Дейнеко // Зб. наук. пр. Подільського держ. аграрно-техніч. ун-ту. – Кам'янець-Подільський, 2009. – Вип. 3. – С. 9–12. 1137. Іртищева, І. О. Сільський туризм як один із напрямів розвитку підприємництва на селі / І. О. Іртищева, Л. В. Дейнеко, П. М. Купчак // Матеріали III міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі". – Житомир, 2009. – С. 59–63. 1138. Іртищева, І. О. Стан та проблеми інноваційного розвитку підприємств агропродовольчої сфери України / І. О. Іртищева // АгроІнКом. – 2009. – № 5–8. – С. 18–25. 163


1139. Іртищева, І. О. Стан та тенденції розвитку інноваційноінвестиційної діяльності Причорноморського регіону / І. О. Іртищева // Регіональна економіка. – 2009. – № 1. – С. 99–105. 1140. Іртищева, І. О. Умови та чинники стратегічного формування інновацій / І. О. Іртищева // Вісник ХНАУ. – Х. : ХНАУ, 2009. – Вип. 12. – С. 69–73. 1141. Іртищева, І. О. Фінансово-кредитне забезпечення аграрного сектору: питання теорії та практики : монографія / І. О. Іртищева, М. І. Стегней. – Миколаїв : Дизайн та поліграфія, 2009. – 152 с. 1142. Потишняк, О. М. Застосуввння NET CRM для оптимізації управління клієнтами / О. М. Потишняк // Економічні науки : вісн. ХНТУСГ. – Х. : ХНТУСГ, 2009. – Вип. 90. – С. 382–387. 1143. Потишняк, О. М. Інновації як суттєвий фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства / О. М. Потишняк, Н. А. Паніна // Матеріали міжнар. Internet-конф. "Перспективи економічної науки та практики в умовах світових трансформацій". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 70–71. 1144. Потишняк, О. М. Концептуальні основи реінжинірингу бізнеспроцесів на торговельних підприємствах / О. М. Потишняк // Економічні науки : вісн. ХНТУСГ. – Х. : ХНТУСГ, 2009. – Вип. 90. – С. 301–306. 1145. Потишняк, О. М. Основні заходи та шляхи державної підтримки інноваційних процесів в Україні / О. М. Потишняк, В. М. Потишняк // Матеріали міжнар. Internet-конф. "Перспективи економічної науки та практики в умовах світових трансформацій". – Миколаїв : НУК, 2009. –

С. 71–72.

1146. Потишняк, О. М. Проблеми корпоративного управління та шляхи їх вирішення / О. М. Потишняк, Н. А. Паніна // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 124–125. 164


1147. Ратушняк, Л. П. Небезпечні вантажі на морському транспорті / Л. П. Ратушняк, І. О. Ратушняк, Ю. В. Кісєтов // Матеріали ІІ всеукр. з'їзду екологів з міжнар. участю. – Вінниця : ФОП Данилюк, 2009. – С. 32–35. 1148. Сергійчук,

С.

І.

Заходи

щодо

удосконалення

системи

економічної інформації / С. І. Сергійчук // Матеріали міжнар. Internet-конф. "Перспективи економічної науки та практики в умовах світових трансформацій". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 120–121. 1149. Сергійчук, С. І. Інформаційне забезпечення бюджетного контролю при управлінні продуктивністю праці / С. І. Сергійчук // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Обліково-аналітичне забезпечення в системі фінансово-економічної інформації". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 45–47. 1150. Сергійчук, С. І. Механізм захисту вітчизняних підприємств в умовах глобальної фінансової кризи / С. І. Сергійчук // Матеріали XIII міжнар. наук.-практ. конф. "Фінанси України". – Д. : ПДАБА, 2009. – Т. 3. – С. 49–52. 1151. Сергійчук, С. І. Розвиток системи показників ефективності управління корпоративними ресурсами / С. І. Сергійчук // Матеріали всеукр.

наук.-практ.

конф.

"Формування

ефективного

механізму

корпоративного управління – сучасний стан та перспективи". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 39–43. 1152. Сипко, Т. Д. Використання сучасних технологій менеджменту в морському транспортному комплексі України / Т. Д. Сипко, К. В. Войдер // Матеріали міжнар. Іnternet-конф. "Перспективи економічної науки та практики в умовах економічних трансформацій". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 164–165. 1153. Сипко, Т. Д. Контролінг – елемент створення ефективних систем показників механізму корпоративного управління в Україні / Т. Д. Сипко // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Формування ефективного 165


механізму корпоративного управління – сучасний стан та перспективи". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 107–109. 1154. Сипко, Т. Д. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Економічний аналіз" для студ. спец. "Облік і аудит" післядипломної та заочної форми навчання / Т. Д. Сипко, О. М. Заботін, О. Є. Гросицька. – Миколаїв : НУК, 2009. – 32 с. 1155. Сипко, Т. Д. Механізм експертної оцінки пакета акцій / Т. Д. Сипко, М. В. Котеля // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Формування ефективного механізму корпоративного управління – сучасний стан та перспективи". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 147–150. 1156. Сипко, Т. Д. Організація виробництва в машинобудуванні : навч. посібник / Т. Д. Сипко, О. М. Заботін. – Миколаїв : НУК, 2009. 1157. Сипко, Т. Д. Перспективи та місце стратегічного контролінгу в управлінні підприємством в Україні / Т. Д. Сипко, І. В. Картавая // Матеріали міжнар. Іnternet-конф. "Перспективи економічної науки та практики в умовах економічних трансформацій". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 111–112. 1158. Сипко, Т. Д. Формування портфелів цінних паперів: принципи, види портфелів / Т. Д. Сипко, А. В. Небещук // Матеріали всеукр. наук.практ. конф. "Формування ефективного механізму корпоративного управління – сучасний стан та перспективи". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 107–109. 1159. Сипко, Т. Д. Ціноутворення : навч. посібник. У 3 ч. Ч. 2. Технологія ціноутворення та управління цінами / Т. Д. Сипко, О. Є. Гросицька, О. М. Заботін. – Миколаїв : НУК, 2009. – 92 с. 1160. Сіренко, І. В. Про обгрунтування доцільності страхування / І. В. Сіренко // Матеріали II всеукр. наук. екон. читань "Розвиток економічної науки та практики в умовах світових трансформацій". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 70–72. 166


1161. Сыпко, Т. Д. Значение морского транспортного комплекса Украины для стратегического развития транспортной системы / Т. Д. Сыпко, М. Г. Яворский // Матеріали міжнар. Іnternet-конф. "Перспективи економічної науки та практики в умовах економічних трансформацій". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 166–167. 1162. Сыпко, Т. Д. Инструменты внедрения системы контроллинга на предприятии / Т. Д. Сыпко, И. В. Картавая // Матеріали міжнар. наук.практ. конф. "Обліково-аналітичне забезпечення в системі фінансовоекономічної інформації". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 71–72. 1163. Сыпко, Т. Д. Информационная эффективность управления предприятием – взаимосвязь бухгалтерского и управленческого учета / Т. Д. Сыпко, И. В. Картавая // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Розвиток обліково-аналітичного

забезпечення:

теорія,

практика,

професія,

міжпредметні зв'язки". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 59–60. 1164. Сыпко, характеристика

Т.

Д.

Контроллинг

и

финансово-контроллинговой

учет:

сравнительная

специализации

на

предприятии / Т. Д. Сыпко, О. М. Заботин, Е. Е. Гросицкая // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Розвиток обліково-аналітичного забезпечення: теорія, практика, професія, міжпредметні зв'язки". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 68–69. 1165. Трунин, К. С. Классификация морских привязных систем / К. С. Трунин // Зб. наук. пр. СВМІ. – Севастополь : СВМІ, 2009. – Вип. 1 (16). –

С. 77– 89. 1166. Трунин, К. С. Новые проектные задачи механики гибких связей

морских привязных систем / К. С. Трунин // Материалы XVII междунар. науч.-техн. конф. "Прикладные задачи математики и механики". – Севастополь : СевНТУ, 2009. – С. 78–80. 1167. Трунин, К. С. Осуществление сложных технических проектов при освоении шельфа Черного и Азовского морей / К. С. Трунин // 167


Матеріали міжнар. Internet-конф. "Перспективи економічної науки та практики в умовах світових трансформацій". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 169. 1168. Трунін, К. С. Дослідження гідродинамічної системи тралового комплексу "ваєр – трал" / К. С. Трунін // Матеріали IX міжнар. симп. укр. інж.-механіків у Львові. – Л., 2009. – С. 305–306. 1169. Трунін, К. С. Класифікація гнучких з'єднань морських прив'язних систем / К. С. Трунін // Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Розвиток наукових досліджень". – Полтава : Інтер-Графіка, 2009. – Т. 8 – С. 88–90. 1170. Трунін, К. С. Класифікація морських прив'язних систем / К. С. Трунін // Матеріали ІV наук.-техн. конф. "Живучість корабля та безпека на морі". – Севастополь, 2009. – С. 41–42. 1171. Трунін, К. С. Сучасні проблеми розвитку туристичного бізнесу у Миколаївському регіоні / К. С. Трунін, О. А. Козленко // Матеріали всеукр. наук. екон. читань. – Миколаїв, 2009. – С. 77–79. 1172. Трушлякова, А. Б. Особливості сучасної корпоративної культури на українських підприємствах / А. Б. Трушлякова // Матеріали наук.-техн. конф. "Формування ефективного механізму корпоративного управління – сучасний стан та перспективи". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 118. 1173. Трушлякова, А. Б. Управление качеством энергосбережения в Украине / А. Б. Трушлякова // Матеріали III міжнар. наук.-практ. конф. "Муниціпальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2009. – С. 122. 1174. Фатеев, Н. В. Бюджетирование в системе управления проектами и программами судоремонтного предприятия / Н. В. Фатеев, И. М. Запорожец // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ, 2009. – № 2 (30). – С. 118–123. 168


1175. Boyko, E. Adaptation of agro-industrial comlex of Ukraine to the european system / E. Boyko // Nauka I Studia. – 2009. – № 3 (15). – Р. 16–20. 1176. Irtyshcheva, І. О. Experience of industrially developed countries of the world in the formation of innovation policy of Ukraine = Досвід промислово розвинених країн світу при формуванні інноваційної політики України /

І. О. Irtyshcheva // Nauka i Studia. – Przemysl, 2009. – № 1 (13).

– P. 45–49. 1177. Irtyshcheva, І. О. Innovative development of agriculture of Ukraine is ecologically oriented: problems and strategic priorities = Екологічно орієнтований інноваційний розвиток сільського господарства України: проблеми та стратегічні пріоритети / І. О. Irtyshcheva, L. V. Deineko // Nauka i Studia. – Przemysl, 2009. – № 6 (18).– P. 95–99. 2010 р. 1178. Бойко, Є. О. Експортне кредитне агентство, як складова державного управління підвищення експорту / Є. О. Бойко // Матеріали конф. "Національне господарство України: теорія та практика управління". – К., 2010. – С. 49–56. 1179. Бойко, Є. О. Органічне виробництво – шлях до євроінтеграції України / Є. О. Бойко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Регуляторні механізми у сфері виробництва та споживання продовольчих товарів в умовах інтеграційних процесів". – Миколаїв, 2010. – С. 36–38. 1180. Бойко, Є. О. Світовий розвиток екологічного землеробства / Є. О. Бойко // Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. "Проблеми формування нової економіки ХХІ століття". Т. 1. Національні стратегії розвитку в умовах глобалізації. – Д., 2010. – С. 94–96. 1181. Голіков, В. І. Математична модель техніко-економічної оцінки ефективності проекту / В. І. Голіков, І. В. Голіков // Вісн. НУК (електрон. вид.). – Миколаїв : НУК, 2010. – № 5. 169


1182. Голіков,

В.

І.

Методичні

рекомендації

до

виконання

лабораторних робіт з дисципліни "Інформаційні системи в менеджменті" для студ. напряму 0502 "Менеджмент" спец. 8.050201 "Менеджмент організацій" [Електронний ресурс] / В. І. Голіков, І. В. Голіков. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2010. – 1 електрон. оптич. диск (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска. 1183. Голіков, В. І. Моделювання ризику інвестиційного проекту в умовах нечітко-множинного підходу / В. І. Голіков, І. В. Голіков, І. О. Ратушняк // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2010. – № 4 (433). – С. 170–180. 1184. Голіков, В. І. Моделювання ризику інвестиційно-інноваційних проектів розвитку виробництва / В. І. Голіков, І. В. Голіков, І. О. Ратушняк // Матеріали I міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв, 2010. – С. 459–461. 1185. Голіков, В. І. Організаційно-методичні основи створення навчально-тренувальних фірм у вищих навчальних закладах України / В. І. Голіков, І. В. Голіков, М. В. Фатєєв // Вісн. НУК (електрон. вид.). – Миколаїв : НУК, 2010. – № 2. – С. 168–175. 1186. Гришина, Н. В. Інвестиції як фактор розвитку виробничого потенціалу промисловості регіону / Н. В. Гришина, О. О. Гиль // Матеріали наук.-практ.

конф.

"Економічні

проблеми

розвитку

промисловості

регіону". – Первомайськ : ППІ НУК, 2010. – С. 36–38. 1187. Запорожец, И. М. Бюджетирование в системе управления судостроительным предприятием / И. М. Запорожец // Економіст. – 2010. – № 7. – С. 46–47. 1188. Запорожец, И. М. Метод освоенного объема в управлении проектами и программами судоремонтного предприятия / И. М. Запорожец, С. А. Прокудин // Матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. 170


"Управління проектами: стан та перспективи". – Миколаїв, 2010. – С. 110– 112. 1189. Запорожец, И. М. Управление стоимостью в проектах судоремонтного производства / И. М. Запорожец // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2010. – № 4 (433). – С. 154–161. 1190. Запорожец,

И.

М.

Управление

финансовыми

потоками

судоремонтного предприятия с использование балансовой модели / И. М. Запорожец // Матеріали I міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв, 2010. – С. 458–459. 1191. Запорожец, И. М. Бюджетное

управление

в

проектах

судоремонтного предприятия / И. М. Запорожец // Матеріали наук.-техн. конф. – Миколаїв : НУК, 2010. 1192. Здобувачу кваліфікації магістра з менеджменту : метод. рекомендації / упоряд. С. І. Сергійчук, М. В. Фатєєв. – Миколаїв : НУК, 2010. – 110 с. 1193. Иртыщева, И. А. Повышение эффективности инновационного потенциала организаций АПК / И. А. Иртыщева, Л. В. Дейнеко // Научноинновационная деятельность в агропромышленном комплексе : сб. науч. тр. В 2 ч. – Минск, 2010. – Ч. 1. – С. 57–59. 1194. Іртищева, І. О. Вплив інтеграційних процесів на формування ринку продовольства / І. О. Іртищева // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Регуляторні механізми у сфері виробництва та споживання продовольчих товарів в умовах інтеграційних процесів". – Миколаїв : Миколаїв. філія Європ. ун-ту, 2010. – С. 7–9. 1195. Іртищева, І. О. Інноваційне оновлення агропродовольчої сфери Причорноморського регіону: проблеми теорії та практики : монографія / І. О. Іртищева. – Миколаїв : Дизайн та поліграфія, 2010. – 412 с. 1196. Іртищева, І. О. Інноваційні підходи до моделі організації землевпорядкування в умовах сталого розвитку / І. О. Іртищева // 171


Матеріали VIІІ міжнар. наук.-практ. Іnternet-конф. "Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми". – Т. : Терноп. нац. екон. ун-т, 2010. – С. 304–306. 1197. Іртищева,

І.

О.

Інституційне

забезпечення

розвитку

транскордонного співробітництва / І. О. Іртищева, О. М. Потапенко // Бізнес-навігатор. – 2010. – № 21. – С. 84–90. 1198. Іртищева, І. О. Першооснова агропродовольчого виробництва – сільський розвиток / І. О. Іртищева // Матеріали міжнар. наук. конф. "Проблеми формування та оцінки ефективності функціонування сучасних землегосподарських систем". – К., 2010. – С. 100–102. 1199. Іртищева, І. О. Розвиток транскордонного співробітництва Причорноморського регіону / І. О. Іртищева, Л. В. Дейнеко, Є. О. Бойко // Економіст. – 2010. – № 7. – С. 78–83. 1200. Іртищева, І. О. Стан та тенденції розвитку аграрного виробництва Причорноморського регіону / І. О. Іртищева // Матеріали ІІ наук.

читань

"Продовольчий

комплекс

України

в

системі

макроекономічного регулювання". – К. : РВПС України НАН України, 2010. – С. 39–47. 1201. Іртищева, І. О. Формування інвестиційного клімату аграрних підприємств: регіональний аспект / І. О. Іртищева, О. М. Потапенко // Матеріали міжнар. наук. Іnternet-конф. "Проблеми формування нової економіки XXI століття". – Д., 2010. – С. 112–114. 1202. Іртищева, І. О. Формування моделі інноваційного розвитку агропродовольчої сфери: національні інтереси і регіональні особливості / І. О. Іртищева // Економічні науки : зб. наук. пр. – Чернівці : Книги–ХІІ, 2010. – Вип. 6. – С. 141–148. 1203. Козырь,

Б.

Ю.

Повышение

конкурентоспособности

Николаевского региона на платформе кластерных систем / Б. Ю. Козырь, Н. В. Фатеев // Економіст. – 2010. – № 7. – С. 23–25. 172


1204. Козырь, Б. Ю. Стратегическое планирование в проектах развития морских торговых портов / Б. Ю. Козырь, Н. В. Фатеев // Восточно-Европ. журн. передовых технологий. – Х., 2010. – № 1/3 (43). – С. 4–6. 1205. Потишняк, О. М. Бізнес-інкубатор як інструмент ефективного розвитку малого підприємництва / О. М. Потишняк, О. Ю. Андрющенко // Матеріали ІІІ всеукр. наук.-екон. читань "Перспективи регіонального розвитку в умовах подолання економічної кризи". – Миколаїв : НУК, 2010. – С. 79–80. 1206. Потишняк,

О.

М.

Досвід

стабілізаційних

стратегій

у

нестабільних економічних системах і його значення для України / О. М. Потишняк, В. Ю. Монахова // Матеріали ІІІ всеукр. наук.-екон. читань "Перспективи регіонального розвитку в умовах подолання економічної кризи". – Миколаїв : НУК, 2010. – С. 33–35. 1207. Потишняк,

О.

М.

Ефективне

управління

діяльності

торговельного підприємства в умовах кризи / О. М. Потишняк, А. Ю. Рассанова // Матеріали VII всеукр. наук.-практ. Internet-конф. "Актуальні проблеми сучасної науки". – К., 2010. – С. 50–51. 1208. Потишняк, О. М. Кадрова ротація – ефективна організація маркетингової діяльності підприємства / О. М. Потишняк // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ДНУ. В 12 т. – Д. : ДНУ, 2010. – Т. 7, вип. 262. – С. 2131–2135. 1209. Потишняк, О. М. Розробка сучасної комплексної конкурентної стратегії підприємства / О. М. Потишняк, В. М. Потишняк // Матеріали IV міжнар. форуму "Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи". В 2 т. – Х. : ХНТУСГ, 2010. – Т. 2. – С. 284–286. 1210. Ратушняк, Л. П. Особенности определения размера страхового возмещения при общей аварии судна / Л. П. Ратушняк, И. А. Ратушняк, 173


Ю. В. Кисетов // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку транспорту в умовах економічної кризи". – К. : КДАВТ, 2010. 1211. Ратушняк, Л. П. Особливості відшкодування наслідків аварій техногенного характеру на об'єктах портового господарства / Л. П. Ратушняк, І. О. Ратушняк, Ю. В. Кісєтов // Матеріали I міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2010. – С. 310–314. 1212. Ратушняк, Л. П. Расчеты страхового возмещения при общей аварии судна / Л. П. Ратушняк, И. А. Ратушняк, Ю. В. Кисетов // Матеріали I міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2010. – С. 452–455. 1213. Сергійчук,

С.

І.

Вимірники

продуктивності

праці

в

суднобудуванні / С. І. Сергійчук // Матеріали III всеукр. наук.-екон. читань "Перспективи регіонального розвитку в умовах подолання кризи". – Миколаїв : НУК, 2010. – С. 212–214. 1214. Сергійчук,

С.

І.

Удосконалення

механізму

управління

продуктивністю праці / С. І. Сергійчук // Вісн. Донец. ун-ту. Сер. В. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 108–111. 1215. Сергійчук,

С.

І.

Управління

продуктивності

праці

в

суднобудуванні / С. І. Сергійчук // Матеріали I міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2010. – С. 461–462. 1216. Сипко, Т. Д. Деякі проблеми впровадження контролінгу на підприємствах Україні та їх характеристика / Т. Д. Сипко, Ю. К. Мацигайло // Материалы II всеукр. науч.-практ. конф. "Актуальные вопросы реформирования экономики". – Николаев : НУК, 2010. – Т. 2. – С. 14–16. 1217. Сипко, Т. Д. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Економічний аналіз" для студ. спец. "Облік і аудит" 174


післядипломної та заочної форми навчання / Т. Д. Сипко, О. М. Заботін, О. Є. Гросицька. – Миколаїв : НУК, 2010. – 32 с. 1218. Сыпко, Т. Д. Информационная взаимосвязь управленческого и финансового

анализа

предпосылки

эффективного

управления

предприятием / Т. Д. Сыпко, И. В. Картавая // Материалы всеукр. науч.практ. конф. "Теория и практика экономических исследований". – Николаев : НУК, 2010. – С. 11–14. 1219. Сыпко, Т. Д. Основы методики управленческого учета на предприятии / Т. Д. Сыпко, Е. Е. Гросицкая

// Зб. наук. пр. НУК. –

Миколаїв : НУК, 2010. – № 3 (432). – С. 163–169. 1220. Сыпко,

Т.

Д.

Предложения

по

выбору

направлений

реформирования экономики Украины / Т. Д. Сыпко, Е. С. Маташнюк // Материалы

II

всеукр.

науч.-практ.

конф.

вопросы

"Актуальные

реформирования экономики". – Николаев : НУК, 2010. – Т. 2. – С. 21–23. 1221. Трунин,

К.

С.

Динамика

рывка

системы

"судно

глубоководный трал" при донном зацепе трала / К. С. Трунин, В. А. Поздеев // Матеріали X міжнар. симп. інж.-механіків у Львові. – Л. : НУ "Львів. політехніка", 2010. – С. 357. 1222. Трунин, К. С. Математические модели функционирования морских привязных систем в квазистационарных режимах работы / К. С. Трунин // Материалы XVIIІ междунар. науч.-техн. конф. "Прикладные задачи математики и механики". – Севастополь : СевНТУ, 2010. – С. 74–77. 1223. Трунин,

К.

С.

Применение

математических

моделей

функционирования морских привязных систем / К. С. Трунин // Материалы XVIIІ междунар. науч.-техн. конф. "Прикладные задачи математики и механики". – Севастополь : СевНТУ, 2010. – С. 176–179. 1224. Трунін, К. С. Класифікація аварій морських прив'язних систем / К. С. Трунін // Матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. "Наукові дослідження – теорія та експеримент". – Полтава, 2010. – С. 91–95. 175


1225. Трунін, К. С. Проблеми математичного моделювання гнучких з'єднань морських прив'язних систем / К. С. Трунін // Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті". – Херсон : ХДМІ, 2010. – Т. 1. – С. 226–230. 1226. Трунін, К. С. Проблеми проектування гнучких елементів морських систем / К. С. Трунін // Матеріали наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, присвяч. 90-річчю НУК ім. адм. Макарова. – Миколаїв, 2010. 1227. Трунін, К. С. Удосконалення методів проектування гнучких зв'язків морських прив'язних систем / К. С. Трунін // Матеріали I міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2010. – С. 137–138. 1228. Управління проектами та програмами : монографія / С. Д. Бушуєв, Н. С. Бушуєва, М. В. Фатєєв та ін. – Миколаїв : Вид-во Торубари О. С., 2010. – 352 с. 1229. Фатєєв, М. В. Контролінг в системі бюджетного управління вищим навчальним закладом / М. В. Фатєєв, І. М. Запорожець // Матеріали I міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв, 2010. – С. 489–490. 2011 р. 1230. Бойко, Є. О. Експортоорієнтована модель в економічному розвитку регіонів України / Є. О. Бойко // Бізнес-навігатор. – 2011. – № 2 (23). – С. 53–57. 1231. Бойко, Є. О. Кластерізація – стратегічний інструмент розвитку регіону / Є. О. Бойко // Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Управлінські

аспекти

підвищення

національної

конкурентоспроможності". – Сімф., 2011. – С. 93–97. 1232. Бойко, Є. О. Маркування харчової продукції – невід'ємна складова продовольчої безпеки країни / Є. О. Бойко // Матеріали міжнар. 176


наук.-практ. конф. "Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації". – Миколаїв, 2011. – С. 88–91. 1233. Голиков, В. И. К вопросу о целесообразности развития производства постройки судов из армоцемента / В. И. Голиков // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації". – Миколаїв, 2011. – С. 34 38. 1234. Голіков, В. І. Імітаційна модель оцінки ризику інвестиційноінноваційних проектів виробництва / В. І. Голіков, І. В. Голіков // Вісн. НУК (електрон. вид.). – Миколаїв : НУК, 2011. – № 5. 1235. Голіков, В. І. Методологічні основи управління проектами муніципальної енергетики / В. І. Голіков, І. В. Голіков // Матеріали IV міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2011. – С. 36 39. 1236. Голіков, В. І. Розробка імітаційної моделі та алгоритму оцінки ризику інвестиційно-інноваційних проектів виробництва / В. І. Голіков, І. В. Голіков // Матеріали II міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 590–592. 1237. Голіков, В. І. Спосіб кількісної оцінки ризику інвестиційного проекту / В. І. Голіков, І. В. Голіков // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації". – Миколаїв, 2011. – С. 69–72. 1238. Голіков, І. В. Моделювання ризику інвестиційного проекту в умовах багатокритеріальної оптимізації / І. В. Голіков, В. І. Голіков // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2011. – № 6 (441). – С. 48–53. 1239. Гришина, Н. В. Інноваційна складова економічного розвитку регіону / Н. В. Гришина // Зб. наук. пр. студ. НУК. – Миколаїв : НУК, 2011. – № 2 (5). – С. 50–56. 1240. Гришина, Н. В. Оцінка економічного потенціалу регіону при формуванні стратегії його розвитку / Н. В. Гришина, Л. О. Гришина, Г. В. 177


Єфімова // Наук. вісн. Кіровогр. нац. техн. ун-ту. – Кіровоград, 2011. – С. 215–221. 1241. Запорожец, И. М. Анализ факторов, влияющих на стоимость проектов ремонта судов / И. М. Запорожец // Матеріали ІІ міжнар. наук.техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 584–586. 1242. Запорожец, И. М. Корпоративная информационная система судоремонтного предприятия / И. М. Запорожец // Матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф. "Управління проектами: стан та перспективи". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 584–586. 1243. Запорожец, И. М. Особенности управления интегрированными производственно-корпоративными

структурами

в

судостроении

и

судоремонте / И. М. Запорожец, В. В. Мерецкий // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 212–215. 1244. Иртыщева, И. А. Влияние финансовой политики на социальноэкономическое развитие аграрной сферы Украины в современных условиях хозяйствования / И. А. Иртыщева и др. // Развитие аграрной сферы : монография / И. А. Иртыщева, И. В. Гончаренко и др. – Воронеж : Науч. кн., 2011. – С. 25–47. 1245. Иртыщева,

И.

А.

Инновационное

развитие

экономики

Украины: проблемы и пути их решения / И. А. Иртыщева, О. М. Потапенко // Материалы междунар. науч.-практ. конф. "Научный потенциал ХХI века". – Ставрополь, 2011. – Т. 4. – С. 62–65. 1246. Иртыщева,

И.

А.

Информационное

обеспечение

трансграничного сотрудничества Украины / И. А. Иртыщева // Материалы VII

междунар.

актуальные

науч.-практ.

проблемы

конф.

"Информационное

экономических,

гуманитарных,

общество

и

правовых

и

естественных наук". – Рязань : Рязан. филиал МЭСИ, 2011. – С. 123–126. 178


1247. Иртыщева, И. А. Мировой продовольственный кризис и вызовы для Украины / И. А. Иртыщева, О. М. Потапенко // Материалы междунар. науч.-практ. конф. "Экономическая политика стран СНГ в условиях глобализации". – М., 2011. – С. 22–25. 1248. Иртыщева, И. А. Развитие сельских территорий в Украине: экономические и социально-политические аспекты / И. А. Иртыщева // Материалы І междунар. науч.-практ. конф. "Экономика сегодня: проблемы и пути решения". – Ставрополь, 2011. – С. 29–32. 1249. Іртищева, І. О. Аналіз правових та фінансових передумов формування транскордонного співробітництва / І. О. Іртищева та ін. // Сучасні тенденції розвитку аграрної економіки : моногафія / І. О. Іртищева та ін. ; під ред. Ю. О. Нестерчук. – Умань : Видав. Сочінський, 2011. – С. 61–67. 1250. Іртищева, І. О. Гармонізація міжнародного досвіду стійкого розвитку сільських територій до національних реалій / І. О. Іртищева // Материалы междунар. науч.-метод. семинара "Наука и образование". – Хмельницкий : ХНУ, 2011. – С. 95–98. 1251. Іртищева, І. О. Економіко-екологічні проблеми забруднення навколишнього середовища побутовими відходами: сучасний стан та шляхи вирішення / І. О. Іртищева, О. М. Потапенко // Бізнес-навігатор. – 2011. – № 2 (23). – С. 176–180. 1252. Іртищева, І. О. Європейський досвід економічного розвитку сільських територій: проблеми адаптації / І. О. Іртищева, О. М. Потапенко // Матеріали ІІІ наук.-практ. семінару "Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення". – Черкаси : Видав. Чабаненко Ю. А., 2011. – С. 197–204. 1253. Іртищева, І. О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств АПК Миколаївської області: статика, динаміка, перспективи / І. О. Іртищева, Т. В. Расторгуєва // Матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. 179


"Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки". – Судак, 2011. – С. 22–24. 1254. Іртищева, І. О. Інновації – рушійна сила розвитку економіки ХХІ століття / І. О. Іртищева, О. М. Потапенко // Бізнес-навігатор. – 2011. – № 1 (22). – С. 64–71. 1255. Іртищева, І. О. Інституційне забезпечення інвестиційноінноваційного розвитку / І. О. Іртищева, О. М. Потапенко // Бізнеснавігатор. – 2011. – № 3 (24). – С. 102–106. 1256. Іртищева, І. О. Інституційне забезпечення інвестиційноінноваційного розвитку: проблеми та шляхи подолання / І. О. Іртищева, О. М. Потапенко // Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин". – Умань, 2011. – Ч. 1. – С. 142–144. 1257. Іртищева, І. О. Інфраструктура регіонального розвитку: регіональний аспект / І. О. Іртищева, О. М. Потапенко // Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. "Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта". – Х., 2011. – С. 104–107. 1258. Іртищева, І. О. Конспект лекцій з дисципліни "Міжнародний менеджмент" / І. О. Іртищева. – Миколаїв : НУК, 2011. – 56 с. 1259. Іртищева, І. О. Концептуальні засади сталого розвитку сільських територій / І. О. Іртищева, О. М. Потапенко // Матеріали III всеукр. наук.-практ. конф. "Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях". – Сімф. : ПП "Фенікс", 2011. – С. 111–113. 1260. Іртищева,

І.

О.

Методичні

підходи

до

оцінки

кредитоспроможності підприємств агропродовольчої сфери / І. О. Іртищева, І. С. Крамаренко // АгроСвіт. – 2011. – № 19. – С. 2–4.

180


1261. Іртищева, І. О. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни "Міжнародний менеджмент" / І. О. Іртищева. – Миколаїв : НУК, 2011. – 20 с. 1262. Іртищева, І. О. Перспективи розвитку агробізнесу в умовах транзитивної економіки / І. О. Іртищева, О. М. Потапенко // Матеріали VІІІ міжнар.

наук.-практ.

конф.

"Актуальні

проблеми

економічного

і

соціального розвитку виробничої сфери". – Донецьк, 2011. – С. 24–25. 1263. Іртищева, І. О. Світова продовольча криза: проблеми та перспективи для України / І. О. Іртищева, О. М. Потапенко // Вісн. Нац. техн. ун-ту "ХПІ". Тематич. вип. Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Х. : НТУ "ХПІ", 2011. – № 8. – С. 65–68. 1264. Іртищева, І. О. Система управління якістю харчової продукції: національний та зарубіжний досвід / І. О. Іртищева // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 116–117. 1265. Іртищева, І. О. Соціально-економічний розвиток сільських територій: статика, динаміка, пріоритети / І. О. Іртищева // Економіка і менеджмент культури. – 2011. – № 2 – С. 34–47. 1266. Іртищева, І. О. Сталий розвиток – гармонія природи та суспільства / І. О. Іртищева та ін. // Сталий розвиток та економічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика : монографія / І. О. Іртищева, В. М. Андерсон, Н. М. Андрєєва, О. М. Алимов та ін. ; за наук. ред. Є. В. Хлобистова. – Сімф. : Аріал, 2011. – С. 51–65. 1267. Іртищева, І. О. Статистика: кредитно-модульний курс : навч. посібник / І. О. Іртищева, М. І. Стегней. – К. : Кондор, 2011. – 306 с. 1268. Іртищева, І. О. Сучасні тенденції інноваційного розвитку національної економіки / І. О. Іртищева, О. М. Потапенко // Матеріали ІV міжнар.

наук-практ.

конф.

"Сучасні

тенденції

розвитку

світової

економіки". – Л., 2011. – С. 12–14. 181


1269. Іртищева,

І.

О.

Удосконалення

механізмів

управління

інвестиційно-інноваційними процесами в харчовій промисловості / І. О. Іртищева, О. М. Потапенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 22. – С. 4–7. 1270. Іртищева, І. О. Факторинг як напрям стратегічного розвитку фінансового забезпечення агропродовольчої сфери / І. О. Іртищева, І. С. Крамаренко // Вісн. ХНАУ. – Х. : ХНАУ, 2011. – Вип. 8. – С. 100–108. 1271. Іртищева, І. О. Формування інвестиційного клімату аграрних підприємств: регіональний аспект / І. О. Іртищева, О. М. Потапенко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку". – О., 2011. – С. 31–33. 1272. Карась, П. М. Етапи розрахунку показників продуктивності праці відповідно до інтеграційного підходу / П. М. Карась, С. І. Сергійчук, Л. О. Гришина // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 7 (10). – С. 16– 21. 1273. Кісєтов,

Ю.

В.

Визначення

тарифу

при

екологічному

страхуванні енергетичних об'єктів / Ю. В. Кісєтов, І. О. Ратушняк, Л. П. Ратушняк // Матеріали міжнар. наук.-техн. конф. "Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 41–45. 1274. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Операційний менеджмент" / О. М. Заботін, О. Є. Гросицька, І. В. Сіренко, Т. Д. Сипко. – Миколаїв : НУК, 2011. – 66 с. 1275. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Операційний менеджмент" [Електронний ресурс] : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / О. М. Заботін, О. Є. Гросицька, І. В. Сіренко, Т. Д. Сипко. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2011. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска. 182


1276. Потишняк, О. М. Дослідження перспектив використання маркетингу в сфері некомерційних послуг / О. М. Потишняк, Т. В. Яськова // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми економіки та менеджменту". – Л. : Львів. політехніка, 2011. – С. 502–504. 1277. Потишняк,

О.

М.

Мотивація

як

фактор

використання

персоналу / О. М. Потишняк // Економічні науки : вісн. ХНТУСГ. – Х. : ХНТУСГ, 2011. – Вип. 126. – С. 501–507. 1278. Потишняк, О. М. Проблеми розвитку інноваційного процесу на малих підприємствах / О. М. Потишняк, В. Ю. Монахова // Матеріали міжнар. наук.-метод. конф. "Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 221–222. 1279. Потишняк,

О.

М.

Розробка

стратегії

підвищення

конкурентоспроможності підприємства / О. М. Потишняк // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Шляхи вирішення нагальних проблем менеджменту в Україні". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 423–424. 1280. Потишняк, О. М. Розробка та впровадження інноваційних проектів для ефективної роботи морських торгових портів України / О. М. Потишняк, В. Ю. Монахова, К. О. Заікіна // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: шляхи та засоби побудови". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 159– 161. 1281. Потишняк, О. М. Суднобудівна промисловість України: проблеми інноваційних перетворень на підприємствах / О. М. Потишняк // Матеріали ІІ міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 621–623. 1282. Ратушняк, Л. П. До питання прогнозування аварійних випадків судна / Л. П. Ратушняк, Ю. В. Кісєтов // Матеріали V міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв : НУК, 2011. 183


1283. Ратушняк, Л. П. Определение тарифа при экологическом страховании энергетических объектов / Л. П. Ратушняк, Ю. В. Кисетов // Матеріали

VI

міжнар.

наук.-техн.

конф.

"Проблеми

екології

та

енергозбереження в суднобудуванні". – Миколаїв : НУК, 2011. 1284. Сергійчук,

С.

І.

Інтеграційний

підхід

з

управління

продуктивністю праці / С. І. Сергійчук // Матеріали наук.-практ. конф. "Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 165–167. 1285. Сергійчук, С. І. Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та індивідуальних робіт з курсу "Проектний аналіз" / С. І. Сергійчук.

Миколаїв: НУК, 2011.

58 с.

1286. Сергійчук, С. І. Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та індивідуальних робіт з курсу "Проектний аналіз" [Електронний ресурс] : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / С. І. Сергійчук. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2011. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска. 1287. Сергійчук,

С.

І.

Управління

продуктивністю

праці

на

машинобудівних підприємствах : монографія / С. І. Сергійчук, П. М. Карась.

Миколаїв : НУК, 2011.

144 с.

1288. Сипко, Т. Д. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Операційний менеджмент" / Т. Д. Сипко, О. М. Заботін, І. В. Сіренко. – Миколаїв : НУК, 2011. – 156 с. 1289. Сипко, Т. Д. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Операційний менеджмент" [Електронний ресурс] : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / Т. Д. Сипко, О. М. Заботін, І. В. Сіренко. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2011. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска. 1290. Сипко, Т. Д. Принципи технології менеджменту в сфері освіти / Т. Д. Сипко, Ю. К. Мацигайло // Матеріали всеукр. наук. екон. читань 184


"Заможне

суспільство,

конкурентоспроможна

економіка,

ефективна

держава: шляхи та засоби побудови". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 150– 152. 1291. Сипко, Т. Д. Пропозиції розвитку технологій менеджменту морських портів в Україні / Т. Д. Сипко, К. В. Войдер // Матеріали всеукр. наук.

екон.

читань

"Заможне

суспільство,

конкурентоспроможна

економіка, ефективна держава: шляхи та засоби побудови". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 134–136. 1292. Сипко, Т. Д. Розвиток технології менеджменту транзитних перевезень / Т. Д. Сипко, С. М. Ємець // Матеріали всеукр. наук. екон. читань

"Заможне

суспільство,

конкурентоспроможна

економіка,

ефективна держава: шляхи та засоби побудови". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 140–144. 1293. Сипко, Т. Д. Формування інноваційно-інвестиційного розвитку промислового виробництва : монографія / Т. Д. Сипко, П. М. Карась, Л. О. Гришина. – Миколаїв : НУК, 2011. – 124 с. 1294. Сіренко, І. В. Вплив життєвого циклу організації на розвиток її інформаційної системи / І. В. Сіренко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 167–170. 1295. Сіренко,

І.

В.

Метод

визначення

страхувальником

конкурентоспроможності страхової компанії / І. В. Сіренко, О. Є. Гросицька // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 171–173. 1296. Сіренко, І. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи менеджменту" для студ. спец. 6.030601 "Менеджмент організацій" [Електронний ресурс] / І. В. Сіренко, О. О. 185


Поткін. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2011. – 2 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска. 1297. Сыпко, Т. Д. Основы методики управленческого учета на предприятии / Т. Д. Сыпко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2011. – № 3 (432). – С. 163–169. 1298. Сыпко, Т. Д. Роль системного анализа в менеджменте образования / Т. Д. Сыпко, Н. А. Панина // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: шляхи та засоби побудови". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 153– 156. 1299. Трунин,

К.

С.

Динамика

рывка

системы

"судно

глубоководный трал" при донном зацепе трала / К. С. Трунин, В. А. Поздеев // Машинознавство. – 2011. – № 4. – С. 30–33. 1300. Трунин, К. С. Зацеп буксируемого объекта за препятствие на дне на примере зацепа траловой доски при глубоководном тралении / К. С. Трунин // Рибне госп-во України. Спец. вип. – 2011. – № 7. – С. 14–17. 1301. Трунин, К. С. Классификация технических средств освоения шельфа Черного моря / К. С. Трунин // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 222–225. 1302. Трунин,

К.

С.

Математическая

модель

динамически

нагруженного стального троса с органическим сердечником / К. С. Трунин, В. А. Поздеев // Матеріали ХІІІ всеукр. наук.-метод. конф. "Сучасні проблеми фізико-математичних наук та підготовка фахівців у цій галузі". – Миколаїв : МНУ, 2011. – С. 32–33. 1303. Трунин, К. С. Определение дополнительного натяжения троса при ударе постороннего подводного объекта по буксирному тросу / К. С. Трунин // Материалы XIХ междунар. науч.-техн. конф. "Прикладные 186


задачи математики и механики". – Севастополь : СевНТУ, 2011. – С. 67–69. 1304. Трунин, К. С. Определение максимальных нагрузок в элементах подводных буксируемых систем при аварийных режимах эксплуатации /

К. С. Трунин // Матеріали ІІ міжнар. наук.-техн. конф.

"Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 504–505. 1305. Фатеев, Н. В. Механизмы регулирования стоимости в проектах и

программах

судоремонтного

предприятия

/

Н.

В.

Фатеев,

И. М. Запорожец // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ, 2011. – № 3 (39). – С. 74–79. 1306. Фатеев, Н. В. Принципы консолидации бюджета в проектноуправляемом предприятии / Н. В. Фатеев, Л. С. Чернова // Вісн. Одес. нац. морськ. ун-ту. – О., 2011. – № 31. – С. 223–230. 2012 р. 1307. Бойко, Є. О. Державно-приватне партнерство – перспективні реалії для України / Є. О. Бойко // Економічний простір : зб. наук. пр. – Д. : ПДАБА, 2012. – № 63. – С. 65–72. 1308. Бойко, Є. О. Необхідність створення морських кластерів в Україні / Є. О. Бойко // Інноваційна економіка. – 2012. – № 8 (34). – С. 52–55. 1309. Голіков, В. І. Вдосконалення моделювання бізнес-процесів у страхових компаніях / В. І. Голіков, О. В. Словцов // Матеріали всеукр. наук.-екон. читань "Розвиток підприємництва: теорія та практика". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 281 282. 1310. Голіков, В. І. Ефективність управління трудовими ресурсами на підприємстві / В. І. Голіков, Є. Г. Арутюнян // Матеріали всеукр. наук.екон. читань "Розвиток підприємництва: теорія та практика". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 216 219. 187


1311. Голіков, В. І. Оптимізація асортименту продукції як засіб підвищення конкурентоспроможності на підприємстві / В. І. Голіков, А. П. Князєва

//

Матеріали

всеукр.

наук.-екон.

читань

"Розвиток

підприємництва: теорія та практика". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 54 56. 1312. Голіков, В. І. Основні завдання управління матеріальнотехнічним забезпеченням підприємства / В. І. Голіков, Т. О. Осипова // Матеріали всеукр. наук.-екон. читань "Розвиток підприємництва: теорія та практика". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 169 172. 1313. Голіков,

В.

І.

Удосконалення

механізму

інноваційного

розвитку суднобудування України / В. І. Голіков // Матеріали III міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв, 2012. – С. 627–630. 1314. Голіков, В. І. Управління інноваційною діяльністю на підприємстві / В. І. Голіков, К. С. Позняк // Матеріали всеукр. наук.-екон. читань "Розвиток підприємництва: теорія та практика". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 266 269. 1315. Гришина, Н. В. Використання європейських підходів розвитку малого підприємництва / Н. В. Гришина // Матеріали V всеукр. наук.практ. конф. "Економічні проблеми розвитку промисловості регіону". – Первомайськ, 2012. – С. 17–20. 1316. Гришина, Н. В. Інвестиційна складова інноваційного розвитку машинобудівного підприємства / Н. В. Гришина // Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 32–33. 1317. Гришина, Н. В. Малий бізнес в умовах реформування економіки України / Н. В. Гришина // Матеріали наук.-практ. конф. "Розвиток підприємництва: теорія та практика". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 23–25. 188


1318. Гришина, Н. В. Особливості інфраструктурного забезпечення підприємницької діяльності: регіональний аспект / Н. В. Гришина // Економічні інновації : зб. наук. пр. – О. : ІПРЕЕД, 2012. – Вип. 52. – С. 96–106. 1319. Гришина, Н. В. Роль малого підприємництва у забезпеченні сталого розвитку Миколаївської області / Н. В. Гришина // Матеріали наук.-практ. конф. "Потенціал підприємства у парадигмі сталого розвитку регіонів України". – О. : Інтерпрінт, 2012. – С. 26–28. 1320. Гришина, Н. В. Система управління малим бізнесом на основі інформаційних систем / Н. В. Гришина // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Шляхи вирішення нагальних проблем менеджменту в Україні". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 182–183. 1321. Гросицька,

О.

Є.

Методи

визначення

страхувальником

конкурентоспроможності страхової компанії / О. Є. Гросицька, І. В. Сіренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 8. – С. 90–93. 1322. Єфімова,

Г.

В.

Економіко-екологічна

збалансованість

підприємницької діяльності як передумова сталого розвитку регіону / Г. В. Єфімова, Н. В. Гришина // Економіст. – 2012. – № 6 (308). – С. 22–25. 1323. Запорожец, И. М. Интегрированная система управления судоремонтным предприятием / И. М. Запорожец // Матеріали міжнар. наук.-техн. конф. "Комп'ютерні науки: освіта, наука, практика". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 77–79. 1324. Запорожец, И. М. Лизинг в механизмах финансирования проектов постройки и эксплуатации транспортных судов / И. М. Запорожец, С. А. Прокудин // Матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф. "Управління проектами: стан та перспективи". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 77–78. 1325. Запорожец, И. М. Система сбалансированных показателей в управлении судоремонтным предприятием / И. М. Запорожец // Матеріали 189


всеукр. наук.-практ. конф. "Шляхи вирішення нагальних проблем менеджменту в Україні". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 132–133. 1326. Запорожець, І. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Операційний менеджмент" / І. М. Запорожець. – Миколаїв : НУК, 2012. – 20 с. 1327. Запорожець, І. М. Операційний менеджмент [Електронний ресурс] : практикум : навч. посібник : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / І. М. Запорожець. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2012. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска. 1328. Іртищева, І. О. Громадські організації – важливий елемент реалізації соціальних проектів для сільської молоді / І. О. Іртищева, О. С. Біліченко // АгроСвіт. – 2012. – № 14. – С. 6–9. 1329. Іртищева, І. О. Державне регулювання становлення та розвитку сільської молоді в контексті антикризової політики України : монографія / І. О. Іртищева, В. С. Шебанін, О. С. Біліченко. – Миколаїв : Дизайн та поліграфія, 2012. – 248 с. 1330. Іртищева, І. О. Державне регулювання становлення та розвитку сільської молоді в контексті соціальної безпеки / І. О. Іртищева, О. С. Біліченко // Материалы ІV науч.-практ. семинара "Экономическая безопасность

государства

и

научно-технологические

аспекты

ее

обеспечения". – Д., 2012. 1331. Іртищева, І. О. Еколого-економічні аспекти функціонування ринкової інфраструктури агропродовольчої сфери / І. О. Іртищева, Т. В. Стройко // Тенденції економічного розвитку країн : зб. наук. пр. – Миколаїв : МНУ, 2012. – Вип. 1. – С. 69–71. 1332. Іртищева,

І.

О.

Економічна

діагностика

ринкової

інфраструктури для цілей сталого розвитку / І. О. Іртищева, Т. В. Стройко // Економіка природокористування і охорони довкілля : зб. наук. пр. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2012. – С. 114–122. 190


1333. Іртищева, І. О. Залучення іноземних інвестицій: національний та галузевий аспект / І. О. Іртищева, Д. С. Алєйнік // АгроСвіт. – 2012. – № 8. – С. 28–32. 1334. Іртищева, І. О. Інвестиційна діяльність європейського банку реконструкції та розвитку в Україні / І. О. Іртищева, О. О. Друца // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 8. – С. 4–7. 1335. Іртищева, І. О. Інновації в період економічних трансформацій / І. О. Іртищева, А. Я. Сохнич // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : зб. наук. пр. – Маріуполь : ДВНЗ "ПДТУ", 2012. – Вип. 1, т. 2. – С. 14–18. 1336. Іртищева, І. О. Інноваційний розвиток сільських територій: адаптація міжнародного досвіду в національних реаліях : монографія / І. О. Іртищева, А. Я. Сохнич. – Миколаїв : Іліон, 2012. – 176 с. 1337. Іртищева, І. О. Інституціональна структура національної економіки: теоретичний аспект / І. О. Іртищева, А. О. Обозна // Вісн. ХНАУ. – Х. : ХНАУ, 2012. – Вип. 9. – С. 28–34. 1338. Іртищева, І. О. Інституціональне забезпечення стимулювання та підтримки розвитку агропродовольчої сфери / І. О. Іртищева, А. О. Обозна // Вісн. ХНАУ. – Х. : ХНАУ, 2012. – Вип. 10. – С. 31–36. 1339. Іртищева, І. О. Інфраструктурне забезпечення становлення органічного сектора агробізнесу / І. О. Іртищева, Т. В. Стройко, Є. О. Бойко // Економіка&держава. – 2012. – № 6. – С. 15–18. 1340. Іртищева, І. О. Конкурентоспроможність національної харчової промисловості: сучасний стан та тенденції розвитку / І. О. Іртищева, О. Є. Гросицька // Вісн. ХНАУ. – Х. : ХНАУ, 2012. – Вип. 8. – С. 80–85. 1341. Іртищева,

І.

О.

Конкурентоспроможність

харчової

промисловості України в умовах глобалізації: особливості розвитку та стратегічні орієнтири / І. О. Іртищева, О. Є. Гросицька // Матеріали міжнар.

наук.-прак.

конф.

"Формування

конкурентоспроможності 191


економіки України: сучасні проблеми та перспективи". – Херсон : ХДУ, 2012. –

С. 26–29.

1342. Іртищева, І. О. Кооперативна ідея в розвитку інфраструктури органічного виробництва України / І. О. Іртищева, Т. В. Стройко, Є. О. Бойко // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Кооперативний маркетинг в агробізнесі: проблеми і перспективи розвитку в Україні". – Житомир : ЖНАЕУ, 2012. – C. 53–57. 1343. Іртищева, І. О. Лізингові операції як вид інвестиційної діяльності: національний та міжнародний досвід / І. О. Іртищева, Т. В. Смелянець, К. А. Наголюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 9. – С. 34–37. 1344. Іртищева, І. О. Розвиток кредитних відносин підприємств агропродовольчої сфери / І. О. Іртищева // Бізнес-навігатор. – 2012. – № 27. – С. 161–166. 1345. Іртищева, І. О. Розвиток органічного виробництва в контексті викликів глобалізації / І. О. Іртищева, Є. О. Бойко // Матеріали міжнар. наук.-практ.

семінару

"Пошук

ефективних

шляхів

забезпечення

екологічної безпеки в умовах перехідної економіки". – Донецьк ; Л. ; Варшава, 2012. – С. 121–125. 1346. Іртищева, І. О. Статистика: кредитно-модульний курс : навч. посібник / І. О. Іртищева, М. І. Стегней. – К. : Кондор, 2012. – 306 с. 1347. Іртищева, І. О. Стратегічні орієнтири розвитку харчової промисловості України в умовах глобалізації / І. О. Іртищева, О. Є. Гросицька // АгроСвіт. – 2012. – № 12. – С. 32–34. 1348. Іртищева, І. О. Стратегія розвитку фінансово-кредитного забезпечення агропродовольчої сфери України : монографія / І. О. Іртищева, І. С. Крамаренко. – Миколаїв : Дизайн та поліграфія, 2012. – 172 с. 192


1349. Іртищева, І. О. Структурні особливості харчової промисловості в контексті забезпечення продовольчої безпеки / І. О. Іртищева, О. Є. Гросицька // АгроСвіт. – 2012. – № 13. – С. 26–29. 1350. Іртищева,

І.

О.

Фінансово-кредитне

забезпечення

агропродовольчої сфери України: сучасний стан та перспективи розвитку / І. О. Іртищева, І. С. Крамаренко // АгроСвіт. – 2012. – № 3. – С. 14–16. 1351. Карась, П. Н. Становление корпоративной культуры в компаниях с иностранным капиталом / П. Н. Карась, С. И. Сергийчук, Е. К. Терентьева // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2012. – № 1 (442). – С. 114–117. 1352. Кісєтов, Ю. В. Обгрунтування вартості ремонту суднових механізмів після аварійних випадків / Ю. В. Кісєтов, І. О. Ратушняк, Л. П. Ратушняк // Матеріали III міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 608–610. 1353. Красночубенко, Довідковий посібник з економіки, організації та нормування праці в промисловості / К. В. Красночубенко, Н. Г. Расказова. – Миколаїв : НУК, 2012. – 31 c. 1354. Потишняк, О. М. Інноваційні зміни як фактор социальноекономічної парадигми суспільства / О. М. Потишняк // Фінансова система України : зб. наук. пр. Сер. Економіка. – Острог : Нац. ун-т "Острозька академія", 2012. – Вип. 18. – С. 290–302. 1355. Потишняк, О. М. Стратегія поведінки підприємства в умовах ризику чи невизначеності / О. М. Потишняк, М. В. Кателя // Економічні науки : вісн. ХНТУСГ. – Х. : ХНТУСГ, 2012. – Вип. 127. – С. 220–224. 1356. Потишняк, О. М. Управління якістю на підприємстві як один із факторів забезпечення конкурентоспроможності / О. М. Потишняк, Я. В. Хазова // Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. Іnternet-конф. "Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи". В 2 т. – Х. : ХНТУСГ, 2012. – Т. 2. – С. 110–114. 193


1357. Потишняк, О. М. Формування тактики і стратегії управління зовнішньоекономічними ризиками на машинобудівному підприємстві / О. М. Потишняк // Економічні науки : вісн. ХНТУСГ. – Х. : ХНТУСГ, 2012. – Вип. 126. – С. 265–272. 1358. Потишняк, О. М. Щодо інноваційної орієнтації стратегії розвитку морських торговельних портів / О. М. Потишняк // Фінансова система України : зб. наук. пр. Сер. Економіка. – Острог : Нац. ун-т "Острозька академія", 2012. – Вип. 19 – С. 225–333. 1359. Ратушняк, Л. П. Керування ризиками негативного впливу на довкілля промислових підприємств / Л. П. Ратушняк, Ю. В. Кісєтов // Матеріали IV міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 198–201. 1360. Сергійчук,

С.

І.

Економічний

та

соціальний

розвиток

національної економіки / С. І. Сергійчук // Матеріали всеукр. форуму "Макаровські читання". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 121–130. 1361. Сергійчук, С. І. Інструментальне забезпечення календарного планування в інвестиційних проектах / С. І. Сергійчук, К. В. Войдер // Матеріали всеукр. наук.-екон. читань "Розвиток підприємництва: теорія та практика". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 223–226. 1362. Сергійчук, С. І. Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні / С. І. Сергійчук, К. В. Войдер // Матеріали наук.-практ. конф. "Шляхи вирішення нагальних проблем менеджменту в Україні". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 14–16. 1363. Сергійчук,

С.

І.

Удосконалення

класифікації

чинників

зростання продуктивності праці в промисловості України / С. І. Сергійчук // Матеріали міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 612–614. 1364. Сергійчук, машинобудуванні:

С.

І.

Управління

проблеми

і

продуктивністю шляхи

праці

в

забезпечення 194


конкурентоспроможності національної економіки : монографія / С. І. Сергійчук.

Миколаїв : НУК, 2012.

1365. Сергійчук,

С. І.

152 с.

Класифікації

чинників

зростання

продуктивності праці відповідно до етапізації розвитку національної економіки / С. І. Сергійчук, П. М. Карась, Л. О. Гришина // Вісн. Чернігів. держ. технол. ун-ту. – Чернігів, 2012. – № 3. – С. 66–71. 1366. Сергійчук, машинобудівних

С. І.

підприємств

Особливості на

засадах

управління

персоналом

активізації

інноваційної

діяльності / С. І. Сергійчук, П. М. Карась, Л. О. Гришина // Вісн. нац. ун-ту "Львівська політехніка". – Л., 2012. – № 722. – С. 48–53. 1367. Сергійчук, С. І. Чинники підвищення продуктивності праці: сутність, класифікація та умови зростання продуктивності праці / С. І. Сергійчук // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 6. – С. 250–253. 1368. Сипко,

Т.

Д.

Екологічний

контролінг:

необхідність

використання / Т. Д. Сипко, О. А. Яковина, Д. В. Маломуж // Матеріали VII міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 14–20. 1369. Сіренко, І. В. Бенчмаркінг у діяльності підприємств МТК / І. В. Сіренко // Матеріали III міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 631–633. 1370. Сіренко, І. В. Вплив життєвого циклу підприємств на інтеграцію їх інформаційних систем / І. В. Сіренко // Бізнес-навігатор. – 2012. – № 29. – С. 191–194. 1371. Сіренко, І. В. Врахування неповного надходження страхових платежів при визначенні страхового тарифу / І. В. Сіренко, А. І. Зінченко // Бізнес-навігатор. – 2012. – № 28. – С. 157–159. 1372. Сіренко, І. В. Модель визначення конкурентоспроможності страховика / І. В. Сіренко, О. Є. Гросицька // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 8. – С. 90–92. 195


1373. Сіренко, І. В. Стратегічне управління на різних етапах життєвого циклу ринку / І. В. Сіренко // Вісн. НУК (електрон. вид.). – Миколаїв : НУК, 2012. – № 4. 1374. Стан

та

стратегічні

орієнтири

інвестиційно-фінансового

забезпечення агропродовольчої сфери в умовах глобалізації / І. О. Іртищева, Т. В. Смелянець, Г. О. Бурдельна, І. С. Крамаренко // АгроСвіт. – 2012. –

№ 7. – С. 26–30.

1375. Сыпко, Т. Д. Возможности применения системного анализа в решении экологических проблем / Т. Д. Сыпко, Д. В. Маломуж // Матеріали

VII

міжнар.

наук.-техн.

конф. "Проблеми

екології

та

енергозбереження в суднобудуванні". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 77–81. 1376. Сыпко, Т. Д. Инструмент контроллинга – управленческий и финансовый анализ / Т. Д. Сыпко, Р. С. Решетник, В. А. Михенько // Матеріали всеукр. наук.-практ. Іnternet-конф. "Актуальні дослідження економічного розвитку". – Миколаїв : НУК, 2012. 1377. Сыпко, Т. Д. Контроль в банковской системе Украины на основе технологий контроллинга / Т. Д. Сыпко, Р. С. Решетник, В. А. Михенько // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Актуальні фінансовоекономічні проблеми сучасного розвитку". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 138–143. 1378. Сыпко, Т. Д. Основы методики управленческого учета на предприятии / Т. Д. Сыпко, Е. Е. Гросицкая // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2012. – № 3 (432). – С. 163–169. 1379. Сыпко, Т. Д. Подготовка специалистов-аналитиков в Украине – системный подход / Т. Д. Сыпко, Е. А. Яковина, М. Г. Яворский // Матеріали всеукр. наук.-екон. читань "Розвиток підприємництва: теорія та практика". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 344–347. 1380. Сыпко, Т. Д. Проблемы взаимосвязи управленческого учета и контроллинга / Т. Д. Сыпко, Д. В. Маломуж, Е. А. Яковина // Матеріали 196


всеукр. наук.-практ. Іnternet-конф. "Актуальні дослідження економічного розвитку". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 475–479. 1381. Сыпко, Т. Д. Системный анализ и его возможности в развитии судостроения в Украине / Т. Д. Сыпко, Е. А. Яковина // Матеріали II всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми та перспективи розвитку обліку і економічного аналізу". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 132–136. 1382. Сыпко, Т. Д. Функции контроля – эффективный инструмент управления в банковской системе / Т. Д. Сыпко, Е. А. Яковина // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Актуальні фінансово-економічні проблеми сучасного розвитку". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 45. 1383. Трунин, К. С. Оценка дополнительного натяжения троса при ударе подводного объекта по буксирному тросу / К. С. Трунин // Матеріали ХХ міжнар. наук.-техн. конф. "Прикладні завдання математики та механіки". – Севастополь : СевНТУ, 2012. – С. 63–66. 1384. Трунін,

К.

С.

Міжнародна

конкурентоспроможність

підприємства / К. С. Трунін, М. В. Фатєєв, О. Є. Гросицька. – Миколаїв : НУК, 2012. – 137 с. 1385. Трунін, К. С. Організація моніторингу акваторій морських портів / К. С. Трунін // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Розвиток економічної науки в умовах сьогодення". – Миколаїв, 2012. 1386. Трунін, К. С. Оцінка міцності буксирного троса підводної буксируємої системи при його зачепі за дно / К. С. Трунін // Машинознавство. – 2012. – № 2. – С. 22–26. 1387. Трунін, К. С. Розробка та прийняття управлінського рішення в організації / К. С. Трунін. – Миколаїв : НУК, 2012. – 222 с. 1388. Трушлякова, А. Б. Научно-образовательные структуры в обеспечении эффективности национальной морской кластерной системы / А. Б. Трушлякова, С. С. Рыжков // Матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні порти – проблеми та рішення". – О. : ОНМУ, 2012. – С. 220–221. 197


1389. Трушлякова, А. Б. Оценка эффективности проектов развития системы кораблестроительного образования / А. Б. Трушлякова // Матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. "Управління проектами: стан та перспективи". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 204–205. 1390. Фатеев,

Н.

В.

Бюджетирование

в

системе

проектно-

ориентированного управления высшим учебным заведением / Н. В. Фатеев, А. Б. Трушлякова // Восточно-Европ. журн. передовых технологий. – 2012. – Т. 1. – № 12 (55). – С. 19–21. 1391. Фатеев, Н. В. Креативное образование в системе подготовки кадров для судостроения / Н. В. Фатеев, А. Б. Трушлякова // Матеріали III міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехниці". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 638–639. 1392. Фатеев, Н. В.

Совершенствование системы

управления

судоремонтных предприятий / Н. В. Фатеев, И. М. Запорожец // Матеріали ІІІ

міжнар.

наук.-техн.

конф.

"Інновації

в

суднобудуванні

та

океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 610–611. 1393. Іrtyshcheva, І. О. Sustainable development of economic systems: theoretical concept / І. О. Іrtyshcheva, M. А. Khvesyk, Т. V. Stroyko // Jubilee intern. Cong. Science, education, technologies "40 years Bulgaria – space country". – Varna, 2012. 2013 р. 1394. Бойко, Є. О. Актуальність ідеї сталого розвитку в ХХІ столітті / Є. О. Бойко // Матеріали міжнар. наук.-практ. Іnternet-конф. "Інноваційний шлях розвитку суспільства: проблеми, досягнення та перспективи". – Камянець-Подільський, 2013. – С. 50–52. 1395. Бойко, Є. О. Державне регулювання інвестиційних процесів – шлях до сталого розвитку країни / Є. О. Бойко // Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Іnternet-конф. "Розвиток країн в умовах глобалізації: 198


технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми". – Т., 2013. – С. 61–63. 1396. Бойко,

Є.

О.

Інноваційно-інвестиційне

забезпечення

агропродовольчої сфери – складова сталого розвитку економіки / Є. О. Бойко // Матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конф. "Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України". – Т., 2013. – С. 275– 277. 1397. Бойко,

Є.

О.

Конкурентоспроможність

підприємств

агропродовольчої сфери у системі забезпечення сталого розвитку України / Є. О. Бойко, Є. О. Козачок // Матеріали V всеукр. заоч. наук. конф. "Актуальні питання сучасної економіки". – Умань, 2013. – С. 16–19. 1398. Бойко,

Є.

О.

Механізми

управління

регіональною

конкурентоспроможністю / Є. О. Бойко // Матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах". – Д., 2013. – С. 7–9. 1399. Бойко, Є. О. Передумови переходу України до концепції сталого розвитку / Є. О. Бойко // Економічний простір : зб. наук. пр. – Д. : ПДАБА, 2013. – № 77. – С. 239–247. 1400. Бойко, Є. О. Сталий розвиток у контексті суспільноекономічних проблем ХХІ століття / Є. О. Бойко // Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Іnternet-конф. "Прикладна наука та інноваційний шлях розвитку національного виробництва". – Т., 2013. – С. 85–87. 1401. Бойко, Є. О. Стратегічні перспективи конкурентоспроможності переробних підприємств продовольчої продукції / Є. О. Бойко, Є. О. Козачок // Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Іnternet-конф. "Формування стратегії науково-технічного, екологічного і соціально-економічного розвитку суспільства". – Т., 2013. – С. 119–120. 1402. Вплив

глобалізації

на

рівень

конкурентоспроможності

національної економіки: фактори, механізми інструменти / О. Є. 199


Гросицька, І. О. Іртищєва, Т. В. Стройко, М. І. Стегней // Вісн. ХНАУ. – Х. : ХНАУ, 2013. – Вип. 4. – С. 34–45. 1403. Гришина, Н. В. Тенденції розвитку

малого інноваційного

підприємництва в Миколаївському регіоні / Н. В. Гришина, А. І. Бутенко // Економічні інновації : зб. наук. пр. – О. : ІПРЕЕД, 2013. – № 52. – С. 249–255. 1404. Гришина, Н. В. Теоретико-методичні аспекти потенціалу малого підприємництва регіону / Н. В. Гришина // Матеріали наук. конф. асп. та молодих вчен. – О., 2013. 1405. Гришина, Н. В. Фактори і умови формування та реалізації потенціалу малого підприємництва / Н. В. Гришина // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – Хмельницький, 2013. – № 5, т. 1. – С. 231–235. 1406. Гришина,

Н.

В.

Финансово-кредитное

стимулирование

развития малого предпринимательства в регионах Украины / Н. В. Гришина, А. И. Бутенко // Общество и экономика постсоветского пространства : междунар. сб. науч. ст. – Липецк, 2013. – Вып. 5. – С. 70–76. 1407. Гросицька, О. Є. Контролінг ефективності інновацій / О. Є. Гросицька, Т. Д. Сипко, О. М. Заботін // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2013. – № 1 (442). 1408. Гросицька, О. Є. Шляхи удосконалення державного управління регіональним розвитком. / О. Є. Гросицька, Є. О. Бойко // Вісн. ХНАУ. Сер. Економічні науки. – Х. : ХНАУ, 2013. – № 6. – С. 60–69. 1409. Запорожец,

И.

М.

Логистическое

управление

судостроительным предприятием / И. М. Запорожец, А. А. Поткин // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Розвиток економічної науки в умовах сьогодення". – Миколаїв, 2013. – С. 98–100. 1410. Запорожец, И. М. Функционально-структурная модель системы управления стоимостью в проектах и программах судостроительного 200


предприятия / И. М. Запорожец // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ, 2013. – № 4 (48). – С. 136–143. 1411. Иртыщева, И. А. Концепция устойчивого землепользования в условиях глобализации: мировой опыт и особенности Украины / И. А. Иртыщева, Т. В. Стройко // Материалы VIII междунар. науч.-практ. конф. "Тенденции развития современных информационных технологий, моделей экономических, правовых и управленческих систем". – Рязань : Рязан. филиал МЭСИ, 2013. – С. 183–187. 1412. Иртыщева,

И.

А.

Финансово-экономическое

развитие

инфраструктуры в условиях глобализации / И. А. Иртыщева, Т. В. Стройко // Материалы междунар. науч.-практ. конф. "Инновационная экономика в условиях глобализации: современные тенденции и перспективы". – Минск, 2013. – С. 168–169. 1413. Іртищева, І. О. Галузеві аспекти управління інвестиційними процесами в контексті національної антикризової політики / І. О. Іртищева, О. Є. Гросицька, Т. В. Смелянець // Бізнес-навігатор. – 2013. – № 3 (32). – С. 125–131. 1414. Іртищева, І. О. Державне регулювання інституціональних змін / І. О. Іртищева, І. В. Крупіца // Матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф. "Наука в інформаційному просторі". – Д., 2013. – С. 18–21. 1415. Іртищева, І. О. Державне регулювання розвитку інтеграційних систем в агропродовольчій сфері України в умовах глобалізації / І. О. Іртищева, Т. В. Стройко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 80–87. 1416. Іртищева, І. О. Державно-приватне партнерство як механізм підвищення міжнародної конкурентоспроможності в умовах глобальних викликів / І. О. Іртищева, М. І. Стегней // Вісн. ХНУ. – Хмельницький, 2013. – № 5, т. 1 (204). – С. 272–275. 201


1417. Іртищева,

І.

О.

Інтелектуальна

власність

як

фактор

інноваційного розвитку світової агропродовольчої сфери / І. О. Іртищева, Т. В. Стройко // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми та перспективи удосконалення управління інтелектуальною власністю". – Полтава, 2013. – С. 100–103. 1418. Іртищева,

І.

О.

Інтелектуально-інноваційний

розвиток

інфраструктури як концепція економічної сталості агропродовольчої сфери / І. О. Іртищева, Т. В. Стройко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 1. – С. 71–78. 1419. Іртищева, І. О. Концептуальні засади економічного розвитку сільських територій: світовий досвід та вітчизняні реалії / І. О. Іртищева, М. І. Стегней, Т. В. Стройко // Матеріали Ш міжнар. наук.-практ. конф. "Політичні,

правові

та

фінансово-економічні

пріоритети

розвитку

економіки України: стратегія і перспективи". – Умань : ВПЦ "Візаві", 2013. – С. 109–111. 1420. Іртищева, І. О. Концептуальні основи відродження соціальної інфраструктури агропродовольчої сфери на засадах сталого розвитку / І. О. Іртищева, Т. В. Стройко // Економіка природокористування і охорони довкілля : зб. наук. пр. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. – С. 22–28. 1421. Іртищева, І. О. Концептуальні основи формування державної інвестиційної політики розвитку аграрної сфери / І. О. Іртищева, Т. В. Смелянець, А. О. Обозна // Вісн. ХНАУ. – Х. : ХНАУ, 2013. – Вип. 8. – С. 52–60. 1422. Іртищева, І. О. Концептуальні підходи до формування системи управління інституціональними змінами / І. О. Іртищева, Т. В. Стройко, І. В. Крупіца // Матеріали X міжнар. наук.-практ. конф. "Науково-практичні проблеми розвитку економічних систем". – Хмельницький, 2013. – С. 22– 25. 202


1423. Іртищева, І. О. Концепції управління інституціональними змінами в умовах глобалізації / І. О. Іртищева, Т. В. Стройко, І. В. Крупіца //

Матеріали

міжнар. наук.-практ. конф. "Інноваційний

потенціал

економіки: сучасні концепції формування та управління". – Херсон : ХДУ, 2013. –

С. 53–56.

1424. Іртищева, І. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент і адміністрування" / І. О. Іртищева, І. В. Сіренко. – Миколаїв : НУК, 2013. – 35 с. 1425. Іртищева, І. О. Методичні підходи до оцінки ефективності управління інституціональними змінами / І. О. Іртищева, І. В. Крупіца // Вісн. ХНАУ. – Х. : ХНАУ, 2013. – Вип. 5. – С. 48–58. 1426. Іртищева, І. О. Методологія моніторингу інфраструктури національної економіки в контексті глобалізації / І. О. Іртищева, Т. В. Стройко // Наук. вісн. МДУ. Сер. Економічні науки. – Миколаїв, 2013. – Вип. 5.1 (97). – С. 10–15. 1427. Іртищева, І. О. Особливості розвитку сільських територій у контексті транскордонного співробітництва / І. О. Іртищева, М. І. Стегней // Геополітика України: історія і сучасність: зб. наук. пр. – Ужгород : ЗакДУ, 2013. – № 10. – С. 175–184. 1428. Іртищева, І. О. Особливості розвитку сільських територій у контексті транскордонного співробітництва / І. О. Іртищева, М. І. Стегней // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Методологія та інструментарій соціологічного аналізу транскордонного співробітництва". – Ужгород : ЗакДУ, 2013. 1429. Іртищева, І. О. Розвиток національної економіки України через призму інституціональних перетворень / І. О. Іртищева, І. В. Крупіца // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Економічні перспективи України та світу". – Чернігів, 2013. – С. 140–141. 203


1430. Іртищева, І. О. Стратегічні орієнтири розвитку аграрної сфери в контексті національної антикризової політики / І. О. Іртищева, Т. В. Смелянець, А. О. Обозна // Вісн. ХНАУ. – Х. : ХНАУ, 2013. – Вип. 11. – С. 27–39. 1431. Іртищева,

І.

О.

Стратегічні

перспективи

конкурентоспроможності харчової промисловості України в умовах глобалізації : монографія / І. О. Іртищева, О. Є. Гросицька. – Миколаїв : Дизайн та поліграфія, 2013. – 176 с. 1432. Іртищева, І. О. Транснаціональні корпорації в Україні: роль та необхідність створення / І. О. Іртищева, Я. В. Хазова // Матеріали міжнар. наук.-практ. Іnternet-конф. "Економіка і управління: проблеми науки і практики". – Д., 2013. – С. 168–172. 1433. Іртищева, І. О. Удосконалення обліку витрат в умовах ринкових відносин / І. О. Іртищева, О. М. Бурова, О. А. Сібілєва // Наук. вісн. МДУ. Сер. Економічні науки. – Миколаїв, 2013. – Вип. 5.1 (97). – С. 28–30. 1434. Іртищева, І. О. Управління інституціональними змінами: сутнісно-теоретичний аспект / І. О. Іртищева, І. В. Крупіца // АгроСвіт. – 2013. – № 22. – С. 53–56. 1435. Іртищева, І. О. Формування державної інвестиційної політики України в умовах неоліберальної моделі глобалізації / І. О. Іртищева, Т. В. Стройко // Наук. вісн. ХДУ. – Херсон : ХДУ, 2013. – Вип. 2. – С. 38–45. 1436. Іртищева, І. О. Формування логістичної інфраструктури в умовах прагнення України до євроінтеграції / І. О. Іртищева // Економіст. – 2013. – № 12. – С. 16–18. 1437. Іртищева,

І.

О.

Формування

системи

управління

інституціональними змінами в умовах соціалізації національної економіки / І. О. Іртищева, Т. В. Стройко, І. В. Крупіца // Вісн. ХНАУ. – Х. : ХНАУ, 2013. – Вип. 6. – С. 3–13. 204


1438. Карась, П. М. Національне бюро кредитування, як інститут поліпшення кредитно-грошової системи України / П. М. Карась, Л. О. Гришина, С. І. Сергійчук // Економічні науки : зб. наук. пр. КНТУ. – Кіровоград, 2013. – Вип. 23. – С. 210–218. 1439. Козырь, Б. Ю. Реинжиниринг бизнес-процессов морских торговых портов Украины / Б. Ю. Козырь, Н. В. Фатеев // Матеріали ІV міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 528. 1440. Потишняк, О. М. Кластерний підхід як технологія управління регіональним економічним розвитком / О. М. Потишняк, Н. В. Расторгуєва //

Матеріали

міжнар.

наук.-метод.

конф.

"Розвиток

менеджменту

виробничої сфери в умовах глобалізації". – Миколаїв : НУК, 2013. 1441. Потишняк, О. М. Оцінка перспективності створення і функціонування морського кластера / О. М. Потишняк, В. В. Радченко, А. В. Кириченко // Матеріали ІV міжнар. наук.-практ. Іnternet-конф. "Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи". – Х. : ХНТУСГ, 2013. – С. 31–32. 1442. Потишняк, О. М. Оцінка та стратегічне планування на підприємствах машинобудування / О. М. Потишняк // Матеріали ІV міжнар. наук.-практ. Іnternet-конф. "Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи". – Х. : ХНТУСГ, 2013. – С. 332. 1443. Потишняк, О. М. Проблеми оцінки і стратегічного планування на підприємствах машинобудування / О. М. Потишняк // Матеріали ІV міжнар. наук.-практ. Іnternet-конф. – Т. : Екон. думка, 2013. 1444. Потишняк, О. М. Світовий та вітчизняний досвід управління стратегічним потенціалом підприємства / О. М. Потишняк // Економічні науки : вісн. ХНТУСГ. – Х. : ХНТУСГ, 2013. – Вип. 129. – С. 210–214.

205


1445. Потишняк, О. М. Стратегічні орієнтири на управління процесами розвитку машинобудівних підприємств / О. М. Потишняк // Матеріали ІV міжнар. наук.-практ. Іnternet-конф. – Т. : Екон. думка, 2013. 1446. Потишняк, О. М. Сучасна стратегія управління персоналом / О. М. Потишняк // Вісн. ХНУ. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (19). – С. 82–85. 1447. Потишняк, О. М. Управління процесами розвитку підприємств машинобудування / О. М. Потишняк // Фінансова система України : зб. наук. пр. Сер. Економіка. – Острог : Нац. ун-т "Острозька академія", 2013. –

Вип. 18. – С. 190–194. 1448. Потишняк, О. М. Шляхи вирішення нагальних проблем

менеджменту в Україні / О. М. Потишняк, Ю. В. Копусь // Матеріали міжнар. наук.-метод. конф. "Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації". – Миколаїв : НУК, 2013. 1449. Ратушняк, Л. П. Вплив людського фактору на аварійні випадки устаткування СЕУ / Л. П. Ратушняк, Ю. В. Кісєтов, І. О. Ратушняк // Матеріали IV міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 215–220. 1450. Ратушняк, Л. П. Коледж корабелів – шлях підвищення ефективності діяльності НУК та реалізації ступеневої системи підготовки фахівців / Л. П. Ратушняк // Матеріали VI міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 311–313. 1451. Розвиток інноваційної діяльності в туристичному бізнесі / О. М. Потишняк, А. А. Димитрова, А. І. Бондар, Н. О. Кирилова // Матеріали ІV міжнар. наук.-практ. Іnternet-конф. "Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи". – Х. : ХНТУСГ, 2013.

206


1452. Розвиток сільських територій в контексті міжнародного співробітництва : монографія / І. О. Іртищева, О. В. Шебаніна, І. І. Червен та ін. – Миколаїв : Дизайн та поліграфія, 2013. – 336 с. 1453. Сергійчук, С. І. Провідні напрями економічного та соціального розвитку національної економіки / С. І. Сергійчук, П. М. Карась, Л. О. Гришина // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – Хмельницький, 2013. – № 1. – С. 240–245. 1454. Сыпко, Т. Д. Контроллинг стратегического потенциала: проблемы использования / Т. Д. Сыпко // Матеріали всеукр. наук. екон. читань з міжнар. участю "Розвиток економічної науки в умовах сьогодення". – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 215–222. 1455. Сыпко, Т. Д. Контроллинг эффективности инноваций / Т. Д. Сыпко, О. М. Заботин, Е. Е. Гросицкая // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2013. – № 1 (442). – С. 118–124. 1456. Сыпко, Т. Д. Контроллинговая информация – инструмент эффективного управления предприятием / Т. Д. Сыпко, Р. С. Решетник, В. А. Михенько // Матеріали всеукр. наук. екон. читань з міжнар. участю "Розвиток економічної науки в умовах сьогодення". – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 222–229. 1457. Трунин, К. С. Классификация кабель-тросов для подводных исследований / К. С. Трунин // Матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф. "Наукові дослідження – теорія та експеримент". – Полтава : ІнтерГрафіка, 2013. – Т. 5. – С. 69–73. 1458. Трунин, К. С. Классификация современных кабель-тросов для подводных исследований / К. С. Трунин // Вісн. НУК (електрон. вид.). – Миколаїв : НУК, 2013. – № 3. 1459. Трунин, К. С. Определение дополнительного натяжения троса при ударе постороннего подводного объекта по буксирному тросу в произвольном месте / К. С. Трунин, С. Д. Титов // Матеріали ХХІ міжнар. 207


наук.-техн. конф. "Прикладні завдання математики". – Севастополь : СевНТУ, 2013. – С. 66–69. 1460. Трунин, К. С. Особенности проектирования гибких связей морских привязных систем / К. С. Трунин // Матеріали IV міжнар. наук.техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 100–103. 1461. Трунин,

К.

С.

Проблемы

совершенствования

методов

проектирования гибких связей морских привязных систем / К. С. Трунин // Материалы

всеукр.

науч.-техн.

конф.

"Современные

проблемы

в

океанотехнике". – Севастополь : СевНТУ, 2013. – С. 10–13. 1462. Трунин, К. С. Совершенствование проектирования гибких связей для морских привязных систем / К. С. Трунин // Вісн. НУК (електрон. вид.). – Миколаїв : НУК, 2013. – № 1. 1463. Управління

інноваційною

діяльністю

підприємств

та

організацій морегосподарського комплексу : монографія / В. С. Блінцов, М. В. Фатєєв, І. М. Запорожець та ін. – Миколаїв : НУК : Торубара О. С., 2013. – 447 с. 1464. Фатеев,

Н.

В.

Логистика

в

управлении

проектами

судостроительного предприятия / Н. В. Фатеев, И. М. Запорожец // Матеріали IХ міжнар. наук.-практ. конф. "Управління проектами: стан та перспективи". – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 352–353. 1465. Фатеев, Н. В. Организация бюджетного управления в проектах постройки и ремонта транспортных судов / Н. В. Фатеев, И. М. Запорожец, И. В. Антыкова // Восточно-Европ. журн. передовых технологий. – 2013. – № 1/10 (61), ч. 2. – С. 131–133. 1466. Фатеев, Н. В. Управление проектами создания и развития кластерных

систем

судостроительно-судоремонтных

предприятий

Украины / Н. В. Фатеев, С. А. Прокудин // Матеріали IХ міжнар. наук.208


практ. конф. "Управління проектами: стан та перспективи". – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 353–354. 1467. Формування та перспективи розвитку на основі проведення стратегічного аналізу / О. М. Потишняк, Р. О. Арутунян, К. В. Гончарюк, С. Р. Луковський // Матеріали ІV міжнар. наук.-практ. Іnternet-конф. "Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи". – Х. : ХНТУСГ, 2013. 1468. Іrtyshcheva, І. О. Challenges and opportunities of Ukraine's integration into the global trading system: sector aspect / І. О. Іrtyshcheva, O. M. Yatsenko, T. V. Stroyko // Progress. – 2013. – № 1–2. – P. 22–29. 1469. Іrtyshcheva, І. О. Сonceptual approaches to the forming of the system of institutional changes management / І. О. Іrtyshcheva, T. V. Stroyko, I. V. Krupitsa // Economics and Business. – 2013. – № 10. – P. 40–49. 2014 р. 1470. Стройко, Т. В. Імплементація європейських стандартів якості як фактор підвищення конкурентоспроможності харчової промисловості України / Т. В. Стройко, Є. О. Бойко // Економіст. – 2014. – № 5. – С. 35– 37. 1471. Бойко, Є. О. Актуальність державної молодіжної політики щодо підтримки студентського самоврядування / Є. О. Бойко, Д. Ю. Змієвська // Матеріали наук.-практ. конф. "Методологічні та управлінські аспекти соціально-економічної сфери". – Вінниця, 2014. – С. 24–26. 1472. Бойко, Є. О. Реалізація стратегії сталого розвитку регіонів України / Є. О. Бойко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Транснаціоналізація економічних систем: тенденції та перспективи розвитку". – Миколаїв, 2014. – С. 28–30. 1473. Голиков, В. И. Значение многофакторного эксперимента для адекватной оценки характеристик проектируемого судна / В. И. Голиков, 209


А. Н. Вашедченко, И. В. Голиков // Матеріали III міжнар. наук.-техн. конф. "Експериментальні методи теорії корабля". – Миколаїв, 2014. – С. 77 81. 1474. Голиков, В. И. Управление инвестиционной составляющей экономической безопасности на транспорте / В. И. Голиков, И. В. Голиков // Матеріали V міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв, 2014. – С. 435–437. 1475. Голіков, В. І. Дослідження проекту створення судноплавної компанії / В. І. Голіков, І. В. Голіков // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Технології та методи піднесення економіки України". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 81–82. 1476. Голіков, В. І. Моделі і методи прийняття рішень у корпоративних інформаційних системах [Електронний ресурс] : навч. посібник : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / В. І. Голіков, І. В. Голіков. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2014. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска. 1477. Голіков, В. І. Трансфер технологій [Електронний ресурс] : навч. посібник : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / В. І. Голіков. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2014. – 3 електрон. оптич. диска

(DVD-ROM). – Назва з етикетки диска. 1478. Голіков,

І.

В.

Економічний

розвиток

суднобудівних

підприємств і капіталізація людського капіталу на сучасному етапі / І. В. Голіков, В. І. Голіков // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2014. – № 1 (451). –

С. 83–91.

1479. Гришина, Н. В. Аспекти формування та реалізація розвитку стратегічного розвитку Миколаївщини / Н. В. Гришина // Зб. наук. пр. – О. : Інтерпрінт, 2014. – С. 15–17. 1480. Гришина, Н. В. Державно-приватне партнерство як передумова регіонального розвитку / Н. В. Гришина // Матеріали VI всеукр. наук.практ. конф. – Первомайськ, 2014. – С. 32–35. 210


1481. Гришина, Н. В. Кластеризація як механізм підвищення стійкості малого бізнесу / Н. В. Гришина, О. М. Пономаренко // Зб. наук. пр. студ. НУК. – Миколаїв : НУК, 2014. – № 1. – С. 17–21. 1482. Гришина,

Н.

В.

Конкурентоспроможність

малого

підприємництва як фактор соціально-економічного розвитку регіону / Н. В. Гришина // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2014. – № 2 (452). – С. 25–31. 1483. Гришина, Н. В. Малий бізнес у забезпеченні туристичних послуг Миколаївської області / Н. В. Гришина // Матеріали ІІ міжнар. екол. форуму "Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм". – О., 2014. – С. 214–218. 1484. Гришина, Н. В. Особливості формування інноваційного потенціалу / Н. В. Гришина // Матеріали V міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв, 2014. – С. 499–500. 1485. Гришина, Н. В. Оцінка бюджетної ефективності програм підтримки малого бізнесу / Н. В. Гришина, Н. В. Гавриленко // Економічні інновації : зб. наук. пр. – О. : ІПРЕЕД, 2014. – № 57. – С. 72–80. 1486. Гришина, Н. В. Оцінка податкової ефективності програм підтримки малого та середнього бізнесу / Н. В. Гришина, Л. О. Гришина // Наук. вісн. Кіровогр. нац. техн. ун-ту. – Кіровоград, 2014. – С. 175–178. 1487. Гришина, Н. В. Податкові пільги в контексті стимулювання малого бізнесу та модернізації економіки регіону / Н. В. Гришина // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. – № 1. – С. 235–238. 1488. Гришина,

Н.

В.

Розвиток

експертної

діяльності

підприємницького сектора економіки Миколаївської області / Н. В. Гришина

//

Матеріали

міжнар.

наук.-практ.

конф.

"Перспективи

економічної інтеграції: бачення наукової молоді". – О. : ІПРЕЕД, 2014. – С. 96–98. 211


1489. Гросицька, О. Є. Конспект лекцій з дисципліни "Менеджмент ЗЕД". Ч. 1 / О. Є. Гросицька, К. С. Трунін. – Миколаїв : НУК, 2014. – 44 с. 1490. Запорожец, И. М. Использование механизмов логистики в управлении проектами создания и развития судостроительных кластерных систем / И. М. Запорожец // Матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф. "Управління проектами: стан та перспективи". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 87–88. 1491. Запорожец, И. М. Особенности управление затратами в судоремонтном производстве / И. М. Запорожец // Вісн. НУК (електрон. вид.). – Миколаїв : НУК, 2014. – № 1. – С. 42–47. 1492. Иртыщева, И. А. Инновационное развитие логистической инфраструктуры в условиях глобализации / И. А. Иртыщева, С. М. Минакова // Уральский науч. вестн. Сер. Экономические науки. – Екатеринбург, 2014. – № 28 (107). – С. 20–23. 1493. Иртыщева, И. А. Экологические аспекты развития сельских территорий Украины / И. А. Иртыщева, М. И. Стегней // Материалы XXXXXXV междунар. науч.-практ. конф. "Научное сопровождение инновационного

развития

агропромышленного

комплекса:

теория,

практика, перспективы". – Рязань : Изд-во Рязан. гос. агротехнол. ун-та, 2014. – Ч. 1. – С. 145–149. 1494. Іртищева,

І.

О.

Вплив

глобалізації

на

рівень

конкурентоспроможності національної економіки / І. О. Іртищева, Т. В. Стройко, Є. О. Бойко // Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Іnternet-конф. "Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика". – Полтава : ПолтНТУ, 2014. – С. 34–35. 1495. Іртищева, І. О. Вплив державного управління на ефективність інституціональних змін в агропродовольчій сфері України / І. О. Іртищева // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Транснаціоналізація економічних 212


систем: тенденції та перспективи розвитку". – Миколаїв : МНУ, 2014. – С. 74–76. 1496. Іртищева, І. О. Державне регулювання інституціональних змін в агропродовольчій сфері України : монографія / І. О. Іртищева, А. О. Обозна. – Миколаїв : НУК, 2014. – 164 с. 1497. Іртищева, І. О. Державне регулювання соціальної орієнтації національної економіки / І. О. Іртищева, І. В. Крупіца // Наук. вісн. ХДУ. Сер. Економічні науки. – Херсон. : ХДУ, 2014. – Вип. 7/1. – С. 198–202. 1498. Іртищева, І. О. Державний сектор економіки як елемент інституціональних трансформацій: секторальний аспект / І. О. Іртищева, А. О. Обозна // Вісн. ХНАУ. – Х. : ХНАУ, 2014. – Вип. 4. – С. 3–15. 1499. Іртищева,

І.

О.

Економічна

діагностика

конкурентоспроможності регіонів України / І. О. Іртищева // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Структурні трансформації національних економік в умовах глобалізації". – Миколаїв : МНУ, 2014. – С. 52–56. 1500. Іртищева,

І.

О.

Інвестиційна

привабливість

економіки:

міжрегіональні асиметрії / І. О. Іртищева, І. С. Крамаренко // Регіональна економіка. – 2014. – № 2 (72). – С. 84–94. 1501. Іртищева, І. О. Індекс глобальної конкурентоспроможності: регіональний аспект / І. О. Іртищева // Наук. вісн. ХДУ. Сер. Економічні науки. – Херсон : ХДУ, 2014. – Вип. 8/1. – С. 133–136. 1502. Іртищева, І. О. Концепція екологоорієнтованого розвитку інфраструктури сталого землекористування / І. О. Іртищева, Т. В. Стройко // Вісн. ХНАУ. – Х. : ХНАУ, 2014. – Вип. 7. – С. 316–328. 1503. Іртищева, І. О. Кооперативна модель економічного розвитку в умовах глобалізації: секторальний аспект / І. О. Іртищева, Т. В. Стройко, А. О. Обозна // Вісн. ХНАУ. – Х. : ХНАУ, 2014. – Вип. 3. – С. 29–40.

213


1504. Іртищева, І. О. Методичні підходи до визначення рівня інвестиційної привабливості галузі, підприємства / І. О. Іртищева, М. І. Стегней, М. І. Паук // Вісн. ХНАУ. – Х. : ХНАУ, 2014. – Вип. 5. – С. 15–24. 1505. Іртищева, І. О. Моніторинг екологічно сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів / І. О. Іртищева, Т. В. Стройко, М. І. Стегней // Економіка природокористування і охорони довкілля : зб. наук. пр. ДУ ІЕПСР НАН. – К. : ДУ ІЕПСР НАН, 2014. – С. 119–121. 1506. Іртищева, І. О. Обгрунтування концепції стратегічної програми в антикризисному управлінні / І. О. Іртищева, С. М. Мінакова // Економіст. – 2014. – № 11. – С. 38–40. 1507. Іртищева, І. О. Оптимізація технологічних витрат через розвиток нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії / І. О. Іртищева, М. І. Стегней // Вісн. ОНУ. Сер. Економіка. – О., 2014. – Т. 19, вип. 3/3. –

С. 130–133.

1508. Іртищева,

І.

О.

Особливості

управління

логістичною

діяльністю на транспортному підприємстві / І. О. Іртищева, А. О. Обозна // Бізнес-навігатор. – 2014. – № 1 (33). – С. 224–231. 1509. Іртищева, І. О. Особливості формування інвестиційного забезпечення галузі в контексті національної антикризової політики / І. О. Іртищева, Т. В. Стройко, Є. О. Бойко // Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика : зб. наук. пр. – Полтава : Видав. Шевченко Р. В., 2014. – С. 123–127. 1510. Іртищева, І. О. Оцінка науково-кадрового потенціалу України / І. О. Іртищева, М. І. Стегней, І. І. Козик // Наук. вісн. ХДУ. Сер. Економічні науки. – Херсон : ХДУ, 2014. – Вип. 8/2. – С. 186–188. 1511. Іртищева, І. О. Оцінка параметрів сучасного рівня екологічно сталого розвитку сільських територій / І. О. Іртищева, Т. В. Стройко, М. І. Стегней // Економіст. – 2014. – № 12. – С. 22–30. 214


1512. Іртищева, І. О. Планування витрат та визначення результатів господарської діяльності підприємств / І. О. Іртищева, М. І. Стегней, І. В. Крупіца // Бізнес-навігатор. – 2014. – № 3 (35). – С. 116–123. 1513. Іртищева, І. О. Раціональне природокористування як елемент сталого розвитку сільських територій / І. О. Іртищева, Т. В. Стройко, М. І. Стегней // Економіст. – 2014. – № 2. – С. 34–36. 1514. Іртищева, І. О. Світ врятує марикультура / І. О. Іртищева, О. М. Потапенко // Економіст. – 2014. – № 4. – С. 35–38. 1515. Іртищева, І. О. Сталий розвиток територіальних одиниць Закарпаття в контексті транскордонного співробітництва / І. О. Іртищева, М. І. Стегней // Наук. вісн. МДУ. Сер. Економіка. – Мукачево. : МДУ, 2014. – № 2 (2). – С. 47–52. 1516. Іртищева, І. О. Стратегічні орієнтири розвитку логістичної інфраструктури в морегосподарському комплексі України / І. О. Іртищева, Т. В. Стройко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2014. – № 1 (451). – С. 12–16. 1517. Іртищева, І. О. Сучасний стан наукової сфери та її вплив на інноваційний розвиток / І. О. Іртищева, М. І. Стегней, Г. Г. Білак // Наук. вісн. ХДУ. Сер. Економічні науки. – Херсон : ХДУ, 2014. – Вип. 7/2. – С. 9–11. 1518. Іртищева, І. О. Туристична сфера як специфічний вид зовнішньоекономічної діяльності / І. О. Іртищева // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід". – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 9–11. 1519. Іртищева, І. О. Управління інституційними змінами в умовах соціалізації національної економіки : монографія / І. О. Іртищева, І. В. Крупіца. – Миколаїв : НУК, 2014. – 172 с. 1520. Іртищева, І. О. Управління якістю: галузевий аспект / І. О. Іртищева, А. Г. Ніколенко // Економіст. – 2014. – № 5. – С. 33–35. 215


1521. Козырь, Б. Ю. Управление программами и проектами развития морских портов Украины / Б. Ю. Козырь, Н. В. Фатеев // Матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф. "Управління проектами: стан та перспективи". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 124–125. 1522. Неприбуткові організації в системі світових соціальноекономічних процесів : монографія / І. О. Іртищева, Т. В. Стройко, М. І. Стегней та ін. – Миколаїв : МНУ, 2014. – 172 с. 1523. Ратушняк,

Л.

П.

Концептуальная

модель

системы

энергоменеджмента в бюджетных организациях / Л. П. Ратушняк, И. А. Ратушняк // Матеріали V міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 442–444. 1524. Сипко, Т. Д. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни "Контролінг" студентами заочного відділення [Електронний ресурс] : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / Т. Д. Сипко, О. Є. Гросицька. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2014. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска. 1525. Сипко, Т. Д. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Контролінг" студентам заочної форми навчання / Т. Д. Сипко, О. Є. Гросицька. – Миколаїв : НУК, 2014 – 22 с. 1526. Сіренко, І. В. Методичні вказівки до навчальної практики "Вступ до фаху" для студ. напрямку 0306 "Менеджмент" / І. В. Сіренко, М. В. Фатєєв, О. Є. Гросицька. – Миколаїв : НУК, 2014. 1527. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь : монографія / І. О. Іртищева та ін. ; за ред. Е. М. Лібанової, М. А. Хвесика. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. –

776 с. 1528. Сучасні аспекти розвитку міжнародної економічної діяльності

України : монографія / І. О. Іртищева, Т. І. Ткаліч, Т. В. Стройко. – Миколаїв : МНУ, 2014. – 164 с. 216


1529. Сыпко,

Т.

Д.

Взаимосвязь

конкурентоспособности

и

инновационной деятельности субъектов хозяйствования / Т. Д. Сыпко // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Технології та методи піднесення економіки України". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 36–39. 1530. Сыпко, Т. Д. Контроллинг на судостроительных предприятиях Украины: необходимость использования / Т. Д. Сыпко // Матеріали VI всеукр. наук.-практ. конф. "Економічні проблеми розвитку промисловості регіону". – Первомайск : ППІ НУК, 2014. – С. 110–112. 1531. Трунин, К. С. Алгоритм моделирования динамики морской привязной системы с гибкой связью / К. С. Трунин // Матеріали всеукр. наук.-техн. конф. "Підводна техніка і технологія". В 2 ч. – Миколаїв : НУК, 2014. – Ч. 1. – С. 36–42. 1532. Трунин, К. С. Математическая модель морской привязной системы с гибкой связью / К. С. Трунин // Матеріали V міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 386–388. 1533. Трунін, К. С. Особливості менеджменту ЗЕД в умовах глобалізації / К. С. Трунін, О. Є. Гросицька. – Миколаїв : НУК, 2014. – 70 с. 1534. Трунін,

К.

С.

Системи

технологій

морегосподарського

комплексу України / К. С. Трунін // Матеріали V міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 458–464. 1535. Трунін, К. С. Структура морегосподарського комплексу України / К. С. Трунін // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Технології та методи піднесення економіки України". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 22. 1536. Трунін, К. С. Структурування морегосподарського комплексу України / К. С. Трунін // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2014. – № 1 (451). – С. 120–125. 217


1537. Трушлякова, А. Б. Особенности подготовки кадров в рамках Стратегии развития морских портов Украины / А. Б. Трушлякова // Матеріали

наук.-практ.

конф.

"Інновації

в

суднобудуванні

та

океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 478–479. 1538. Трушлякова, А. Б. Роль Национальной системы квалификаций Украины в обеспечении конкурентоспособности выпускников высших учебных заведений на международном рынке труда / А. Б. Трушлякова, Ю. Е. Трушлякова // Матеріали ІІ всеукр. наук. конф. "Україна на шляху в Європу. Вища освіта та євроінтеграція". – Миколаїв : НУК, 2014. 1539. Трушлякова,

А.

Б.

Управление

качеством

подготовки

выпускников на рынке труда в системе креативного высшего образования / А. Б. Трушлякова // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Комп'ютерні науки: освіта, наука, практика". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 345–346. 1540. Фатеев, Н. В. Затраты логистики в судостроительных кластерных системах / Н. В. Фатеев, И. М. Запорожец // Матеріали V міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 468–469. 1541. Фатеев, Н. В. Логистическое управление в судостроительных кластерных системах / Н. В. Фатеев, И. М. Запорожец // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2014. – № 3 (453). – С. 106–110. 1542. Фатеев, Н. В. Механизмы проактивного управления в системе менеджмента судоремонтных предприятий / Н. В. Фатеев, И. М. Запорожец // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2014. – № 1 (451). – С. 72–76. 1543. Іrtyshcheva, І. О. Tourism as a specific form of international trade with services = Туризм як специфічна форма міжнародної торгівлі послугами / І. О. Іrtyshcheva, O. M. Yatsenko, T. V. Stroyko // Economics and Business. – 2014. – № 8. – P. 40–49. 218


2015 р. 1544. Гросицька, О. Є. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Офісний менеджмент" / О. Є. Гросицька, Н. Г. Расказова. – Миколаїв : НУК, 2015. – 22 c. 1545. Іртищева, І. О. Фактори та особливості екологічно сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів / І. О. Іртищева, Т. В. Стройко, М. І. Стегней // Актуальні проблеми економіки. – 2015. –

№ 1. – С. 80–87.

1546. Іртищева, І. О. Корпоративна культура – важливий фактор конкурентоспроможності організації / І. О. Іртищева // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2015. – № 1 (457). – С. 42–46. 1547. Іртищева, І. О. Види, цілі і процес формування програми змін в логістичній системі / І. О. Іртищева, С. М. Мінакова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 80–87. 1548. Сіренко, І. В. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни "Менеджмент і адміністрування ("Теорія організації")" : навч. посібник / І. В. Сіренко. – Миколаїв : НУК, 2015.

Кафедра обліку і економічного аналізу 1994 р. 1549. Погорєлова, вказівки

для

О.

вивчення

В. курсу

Методичні "Основи

економічної теорії" для студ. неекономічних спеціальностей / О. В. Погорєлова. – Миколаїв : МСГІ, 1994. – 32 с.

219


1996 р. 1550. Погорєлова, О. В. Економічні суперечності (управлінський аспект) / О. В. Погорєлова // Матеріали наук.-теорет. конф. "Сучасні проблеми АКП та шляхи їх вирішення". – Миколаїв, 1996. – С. 82–84. 1551. Погорєлова, О. В. Методичні аспекти теорії мотивації господарчої діяльності а АПК / О. В. Погорєлова // Матеріали наук. конф. "Проблеми соціальних та гуманітарних наук". – Миколаїв : УДМТУ, 1996. – С. 42–47. 1552. Погорєлова, О. В. Методичні вказівки для вивчення курсу "Основи економічної теорії" для студ. неекономічних спеціальностей / О. В. Погорєлова. – Миколаїв : МСГІ, 1996. – 26 с. 1553. Погорєлова, О. В. Мотиваційний механізм і його вплив на економічну поведінку господарських суб'єктів в АПК / О. В. Погорєлова // Матеріали наук.-практ. конф. "Перспективні напрямки розвитку АПК Причорноморського регіону". – Миколаїв, 1996. – С. 30–36. 1554. Погорєлова, О. В. Мотивація господарської діяльності і організаційно-правові форми господарювання в AIIK / О. В. Погорєлова, М. Ю. Куліш // Питання соціальних та гуманітарних наук : зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 1996. – С. 254–257. 1997 р. 1555. Погорєлова, О. В. Проблеми матеріальної мотивації праці в АПК в період переходу до ринку / О. В. Погорєлова // Вісн. аграр. науки Причорномор'я. – Миколаїв : МДАУ, 1997. – Вип. 2. – С. 72–78. 1556. Погорєлова, О. В. Проблеми мотивації праці та організаційних форм господарської діяльності в АПК / О. В. Погорєлова, М. Ю. Куліш // Вісн. аграр. науки Причорномор'я. – Миколаїв : МДАУ, 1997. – Вип. 1. – С. 84–88.

220


1998 р. 1557. Погорєлова, О. В. Динаміка мотиваційної структури в умовах ринку / О. В. Погорєлова // Вісн. аграр. науки Причорномор'я. – Миколаїв : МДАУ, 1998. – С. 93–99. 1558. Погорєлова, О. В. Структура мотиваційного механізму в аграрному секторі / О. В. Погорєлова // Вісн. аграр. науки Причорномор'я. – Миколаїв : МДАУ, 1998. – Вип. 4. – С. 55–58. 1999 р. 1559. Погорєлова, О. В. Економічна мотивація в умовах переходу до ринкової економіки / О. В. Погорєлова // Зб. наук. пр. – О. : ОДУ, 1999. – С. 16–21. 2000 р. 1560. Погорєлова, О. В. Завдання для контрольної роботи з дисципліни "Макроекономіка" / О. В. Погорєлова. – Миколаїв : УДМТУ, 2000. – 21 с. 1561. Погорєлова, О. В. Методичні вказівки для вивчення курсу "Макроекономіка" / О. В. Погорєлова. – Миколаїв : УДМТУ, 2000. – 28 с. 1562. Погорєлова,

О.

В.

Методичні

вказівки

по

написанню

контрольних робіт з курсу "Основи економічної теорії" для студ. неекономічних спеціальностей / О. В. Погорєлова. – Миколаїв : УДМТУ, 2000. – 28 с. 2001 р. 1563. Погорєлова, О. В. Комплект контрольних завдань з курсу "Мікроекономіка" : метод. вказівки / О. В. Погорєлова. – Миколаїв : УДМТУ, 2001. – 24 с. 1564. Погорєлова, О. В. Методичні питання викладання правового регулювання в загальної теорії права / О. В. Погорєлова, В. П. Кисляков, К. О. Дубова // Педагогічні проблеми технічної і гуманітарної освіти : зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2001. – Вип. 2. – С. 98–101. 221


1565. Погорєлова,

О.

В.

Науково-методологічне

забезпечення

викладання з курсу "Мотивація праці" / О. В. Погорєлова // Педагогічні проблеми технічної і гуманітарної освіти : зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2001. – Вип. 2. – С. 80–88. 1566. Шевчук, С. В. Резерви підвищення ефективності виробництва за рахунок інтенсивних факторів / С. В. Шевчук // Економічні науки : зб. наук. пр. КДАУ. – Сімф., 2001. – № 67. – С. 65–68. 2003 р. 1567. Шевчук, С. В. Податковий облік як складова інтегрованої системи господарського обліку / С. В. Шевчук // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – Хмельницький, 2003. – № 5, т. 1, ч. 2. – С. 178–179. 2004 р. 1568. Погорелова, Е. В. Мотивация в системе воспроизводства отношений на промышленных предприятиях / Е. В. Погорелова // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2004. – № 1 (394). – С. 15–21. 1569. Шевчук, С. В. Методичні аспекти ведення податкового обліку на малих підприємствах / С. В. Шевчук // Вісн. аграр. науки Причорномор'я. – Миколаїв : МДАУ, 2004. – Вип 2, т. 2. – С. 311–315. 1570. Шевчук, С. В. Методичні аспекти обліку витрат в селянських фермерських господарствах / С. В. Шевчук, О. С. Корнієнко // Вісн. аграр. науки Причорномор'я. – Миколаїв : МДАУ, 2004. – Вип. 2, т. 1. – С. 159–164. 1571. Шевчук, С. В. Формування теоретичних основ податкового обліку / С. В. Шевчук // Зб. наук. пр. Черкас. держ. технол. ун-ту. – Черкаси, 2004. – Вип. 10. – С. 169–171. 2005 р. 1572. Івата, В. В. Обліково-аналітична модель визначення кризового стану підприємства / В. В. Івата // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2005. – № 6 (405). – С. 184–187. 222


1573. Івата, В. В. Фінансовий облік. Практикум : навч. посібник / В. В. Івата, С. А. Ткаченко, С. В. Шевчук ; за ред. В. Д. Пантелєєва. – Миколаїв : НУК, 2005. – 134 с. 1574. Погорєлова, О. В. Методичні вказівки по вивченню курсу "Мікроекономіка" для студ. економічних спеціальностей / О. В. Погорєлова. – Миколаїв : УДМТУ, 2005. – 28 с. 1575. Погорєлова, О. В. Методичні вказівки по написанню курсових робіт з курсу "Мікроекономіка" для студ. економічних спеціальностей / О. В. Погорєлова. – Миколаїв : УДМТУ, 2005. – 28 с. 1576. Погорєлова, О. В. Особливості матеріального стимулювання промислового підприємства в контексті євроінтеграції України / О. В. Погорєлова, Н. М. Ришняк // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – Хмельницький, 2005. – № 3 (66). – С. 132–134. 1577. Погорєлова, О. В. Системний підхід до формування механізму мотивації на промисловому підприємстві / О. В. Погорєлова // Вісн. ОПУ. – О., 2005. – № 1. – С. 367–375. 1578. Погорєлова, О. В. Управління трудовими ресурсами у процесі реалізації проекту / О. В. Погорєлова // Матеріали відкритих наук.-метод. читань "Математика в економіці і для економістів". – Херсон : ХФ НУК, 2005. – С. 245–247. 1579. Шевчук, С. В. Концептуальні аспекти формування податкової облікової політики підприємства / С. В. Шевчук // Економічні науки : зб. наук. пр. Кіровогр. нац. техн. ун-ту. – Кіровоград, 2005. – Вип. 7, ч. 2. – С. 478–483. 1580. Шевчук, С. В. Обґрунтування принципів податкового обліку / С. В. Шевчук // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Д. : Наука і освіта, 2005. – Вип. 10. – С. 386–390.

223


2006 р. 1581. Погорелова, Е. В. Анализ мотивации труда как составляющая экономического анализа хозяйственной деятельности / Е. В. Погорелова // Матеріали наук.-практ. конф. – Миколаїв : НУК, 2006. – С. 36–38. 1582. Погорелова, Е. В. О некоторых принципах построения системы оплаты труда / Е. В. Погорелова // Зб. наук. пр. ІПК ДСЗУ. – К. : ІПК ДСЗУ, 2006. – С. 160–167. 1583. Погорєлова, О. В. Курс лекцій з дисципліни "Мікроекономіка" для студ. дистанційної форми навчання : навч. посібник / О. В. Погорєлова. – Миколаїв : УДМТУ, 2006. – 28 с. 1584. Погорєлова, О. В. Методичні вказівки по вивченню курсу "Мікроекономіка" для студ. дистанційної форми навчання / О. В. Погорєлова. – Миколаїв : УДМТУ, 2006. – 28 с. 1585. Погорєлова, О. В. Принципи формування системи оплати праці на підприємстві / О. В. Погорєлова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – Хмельницький, 2006. – Т. 2. – С. 150–155. 1586. Погорєлова,

О.

В.

Проблеми

вимірювання

мотивації

господарської діяльності / О. В. Погорєлова // Матеріали наук.-техн. конф. "Економічні проблеми розвитку промисловості регіонів". – Первомайськ : ППІ НУК, 2006. – С. 134–136. 1587. Шевук, С. В. Методичні вказівки до виконання програми переддипломної практики студ. спец. "Облік і аудит" / С. В. Шевчук, В. М. Медведєва, В. Д. Пантелєєв. – Миколаїв : НУК, 2006. – 16 с. 2007 р. 1588. Погорелова, Е. В. Материальная мотивация и инновационная деятельность предприятия / Е. В. Погорелова // Матеріали II наук.-практ. конф. "Економічні проблеми розвитку промисловості регіонів". – Первомайськ : ППІ НУК, 2007. – С. 141–143. 224


1589. Погорєлова, О. В. Основні аспекти формування мотиваційного механізму інноваційного розвитку промислового підприємства / О. В. Погорєлова, Л. О. Гришина // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – Хмельницький, 2007. – Т. 2. – С. 33–37. 1590. Погорєлова, О. В. Розвиток і обслуговування технічної бази машинобудування : монографія / О. В. Погорєлова, І. М. Єпіфанова. – О. : Інтерпрінт, 2007. – 297 с. 1591. Прокопович, Л. Б. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт студ. V курсу денної форми навчання (VI курсу заочної форми навчання) інженерно-економічного факультету спец. 7.050106 "Облік і аудит" на присвоєння кваліфікації "Спеціаліст з обліку і аудиту" / Л. Б. Прокопович, С. В. Шевчук, В. А. Воробйов. – Миколаїв : НУК, 2007. – 40 с. 2008 р. 1592. Івата, В. В. Контролінг – основа управління підприємством / В. В. Івата // Матеріали наук.-техн. конф. проф.-викл. складу НУК. – Миколаїв, 2008. 1593. Івата, В. В. Контролінг як нова концепція управління підприємством / В. В. Івата // Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. "Проблеми та перспективи розвитку обліку і економічного аналізу". – Миколаїв : НУК, 2008. – С. 10–12. 1594. Івата, В. В. Організація процесу управління системою контролінгу на підприємстві в сучасних умовах / В. В. Івата // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Сучасні наукові досягнення". – Миколаїв : НУК, 2008. – Т. 1. – С. 109–113. 1595. Івата, В. В. Планування як базовий елемент фінансового контролінгу на підприємствах машинобудування / В. В. Івата // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2008. – № 3 (420). – С. 128–131. 1596. Івата, В. В. Планування як елемент системи фінансового контролінгу / В. В. Івата // Матеріали наук.-практ. конф. "Розвиток 225


економічної науки та практики в умовах світових трансформацій". – Миколаїв : НУК, 2008. – С. 91–93. 1597. Івата, В. В. Показники фінансового контролінгу та їх роль в системі управління сучасним підприємством / В. В. Івата // Матеріали наук.-практ. конф. "Розвиток наукової думки". – Миколаїв : НУК, 2008. – С. 3–4. 1598. Корнієнко, О. С. Внутрішній контроль виробничих витрат автотранспортного підприємства / О. С. Корнієнко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2008. – № 5 (422). – С. 147–151. 1599. Погорелова, Е. В. Управление трудовыми ресурсами в процессе реализации проекта / Е. В. Погорелова // Бизнес-навигатор. – 2008. – № 4 – С. 138. 1600. Погорелова, Е. В. Формирование мотивационного механизма работников промышленности предприятий / Е. В. Погорелова // Зб. наук. пр. ХПУ. – Херсон, 2008. – С. 135–136. 1601. Погорєлова, О. В. Організація виробництва. Практикум / О. В. Погорєлова, А. А. Гиль, Л. О. Гришина. – Л. : Новий світ–2000, 2008. – 216 с. 1602. Погорєлова, О. В. Удосконалення системи показників оцінки результативності праці / О. В. Погорєлова, Н. М. Ришняк // Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. "Проблеми та перспективи розвитку обліку і економічного аналізу". – Миколаїв : НУК, 2008. – С. 18–20. 1603. Прокопович,

Л.

Б.

Спотворення

величин

коефіцієнтів

керованості при управлінні витратами за центрами відповідальності / Л. Б. Прокопович // Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. "Проблеми та перспективи розвитку обліку і економічного аналізу". – Миколаїв : НУК, 2008. – С. 20–21. 1604. Прокопович, Л. Б. Удосконалення методики визначення податкового прибутку за даними бухгалтерського обліку / Л. Б. 226


Прокопович, С. В. Шевчук // Матеріали ІV міжвуз. наук.-практ. конф. "Науковий потенціал вищої школи". – Миколаїв : КП "Миколаїв. обл. друкарня", 2008. – С. 114–117. 1605. Прокопович, Л. Б. Формування інформації про податковий прибуток за даними бухгалтерського обліку / Л. Б. Прокопович, С. В. Шевчук // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Розвиток економічної науки та практики в умовах світових трансформацій". – Миколаїв : НУК, 2008. – С. 129–131. 1606. Циганова, О. С. Облік адміністративних витрат та їх списання в автотранспортних підприємствах / О. С. Циганова // Вісн. аграр. науки Причорномор'я. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – Вип. 3 (46). – С. 72–77. 1607. Циганова, О. С. Удосконалення системи внутрішнього аудиту виробничих витрат на автотранспортних підприємствах / О. С. Циганова // Матеріали наук.-практ. конф. "Проблемні сторінки історії, економіки, культури, політики України". – Миколаїв ; О. : ТОВ "ВіД", 2008. – С. 123–126. 2009 р. 1608. Баланенко,

О.

Г.

Дескрипція

проблематики

підсистеми

"Бюджетування" / О. Г. Баланенко, С. А. Ткаченко // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Розвиток обліково-аналітичного забезпечення: теорія, практика, професія, міжпредметні зв'язки". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 73. 1609. Баланенко, комплексної

оцінки

О.

Г.

Евентуальний

оптимальності

економічний

комерційно-виробничої

аналіз стратегії

підприємства / О. Г. Баланенко, С. А. Ткаченко // Матеріали всеукр. наукпракт. конф. "Обліково-аналітичне забезпечення в системі фінансовоекономічної інформації". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 91. 1610. Івата, В. В. Діагностичні та інтерактивні системи показників фінансового контролінгу / В. В. Івата // Матеріали всеукр. наук.-практ. 227


конф. "Обліково-аналітичне забезпечення в системі фінансово-економічної інформації". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 5–8. 1611. Івата, В. В. Контролінг – нова тенденція, або добре забуте старее / В. В. Івата // Учетно-аналитический вестник. – 2009. – № 1. – С. 11–13. 1612. Івата, В. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінансовий облік" студ. 3 курсу денної форми навчання (4 курсу заочної форми навчання) інженерно-економічного факультету спец. 6.050106 "Облік і аудит" / В. В. Івата, С. В. Шевчук. – Миколаїв : НУК, 2009. – 20 с. 1613. Івата, В. В. Методичні основи прийняття

ефективних

управлінських рішень у системі фінансового контролінгу / В. В. Івата // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 17. – С. 62–64. 1614. Івата, В. В. Реалізація функцій фінансового контролінгу в сучасному економічному середовищі / В. В. Івата // Учетно-аналитический вестник. – 2009. – № 1. – С. 14–15. 1615. Івата, В. В. Стан інформаційного забезпечення прийняття рішень у системі фінансового контролінгу / В. В. Івата // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 22–24. 1616. Івата, В. В. Формування раціональної структури служби фінансового контролінгу на підприємстві / В. В. Івата // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. Вип. 249. В 6 т. – Д. : ДНУ, 2009. – Т. 2. – С. 355–361. 1617. Каткова, Н. В. Використання інформаційних технологій для фінансового аналізу діяльності підприємства / Н. В. Каткова, Ю. О. Кіскіна // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Розвиток обліково-аналітичного забезпечення: теорія, практика, професія, міжпредметні зв'язки". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 42–44. 1618. Каткова, Н. В. Використання сучасних технологій в управлінні 228


ефективністю діяльності підприємств / Н. В. Каткова // Матеріали наук.практ. конф. "Економічні проблеми розвитку промисловості регіону". – Первомайськ : ППІ НУК, 2009. – С. 163–166. 1619. Каткова, Н. В. Економетричні методи аналізу ефективності діяльності підприємств / Н. В. Каткова // Вісн. ХНАУ. – Х. : ХНАУ, 2009. – № 11. – С. 119–126. 1620. Каткова, Н. В. Інноваційні аспекти підвищення ефективності виробництва олієвидобувних підприємств / Н. В. Каткова // Економічні науки : зб. наук. пр. Таврійського держ. агротехнол. ун-ту. – Мелітополь : Люкс, 2009. – № 6. – С. 39–45. 1621. Каткова, Н. В. Оцінка ефективності діяльності за допомогою використання процесно-орієнтованого аналізу рентабельності / Н. В. Каткова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – Хмельницький, 2009. – № 4, т. 2. – С. 83–85. 1622. Каткова, Н. В. Оцінка ефективності діяльності підприємств з використанням показника економічної доданої вартості EVA / Н. В. Каткова, Ю. О. Кіскіна // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Ринкові трансформації

та

економічний

механізм

підвищення

ефективності

підприємств аграрного сектора". – Х. : ХНАУ, 2009. – С. 154–155. 1623. Каткова, Н. В. Проблемні питання обліку біологічних активів / Н. В. Каткова // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Обліковоаналітичне забезпечення в системі фінансово-економічної інформації". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 8–10. 1624. Каткова, Н. В. Щодо питань оцінки біологічних активів / Н. В. Каткова // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Сучасні тенденції в економіці". В 2 т. – Миколаїв : НУК, 2009. – Т. 2. – С. 8–10. 1625. Методичні вказівки до виконання магістерських робіт студ. V курсу денної форми навчання інженерно-економічного факультету спец. 8.050106 "Облік і аудит" на присвоєння кваліфікації "Магістр з обліку і 229


аудиту" / В. В. Івата та ін. ; за ред. О. В. Погорелової, Л. Б. Прокоповича. – Миколаїв : НУК, 2009. – 56 с. 1626. Організація

діяльності

об'єднань

підприємств

/

О.

В.

Погорєлова, А. А. Гиль, Л. О. Гришина, П. М. Карась. – Л. : Новий світ–2000, 2009. – 248 с. 1627. Погорєлова,

О. В.

Методичні

вказівки

для

виконання

самостійних робіт з дисципліни "Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті" студ. спец. 7.050106 "Облік і аудит" / О. В. Погорєлова. – Миколаїв : НУК, 2009. 1628. Методичні вказівки до виконання магістерських робіт студ. V курсу денної форми навчання інженерно-економічного факультету спец. 8.050106 "Облік і аудит" на присвоєння кваліфікації "Магістр з обліку і аудиту" / В. В. Івата та ін. ; за ред. О. В. Погорєлової, Л. Б. Прокоповича. – Миколаїв : НУК, 2009. – 56 с. 1629. Погорєлова, О. В. Методологічні підходи до оцінки персоналу / О. В. Погорєлова // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Обліковоаналітичне забезпечення в системі фінансово-економічної інформації". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 123–134. 1630. Погорєлова, О. В. Практикум фінансового менеджменту : навч. посібник / О. В. Погорєлова. – Миколаїв : НУК, 2009. – 32 с. 1631. Погорєлова, О. В. Стан, проблеми і перспективи розвитку інноваційного потенціалу промислової сфери регіону / О. В. Погорєлова // Бізнес-інформ. – 2009. – № 5. – С. 15–20. 1632. Прокопович, Л. Б. Проблеми аналізу ефективності капітальних інвестицій / Л. Б. Прокопович, А. О. Трофимов // Матеріали всеукр. наук.практ. конф. "Формування ефективного механізму корпоративного управління – сучасний стан та перспективи". – Миколаїв : НУК, 2009. – C. 125–127. 230


2010 р. 1633. Каткова,

Н.

В.

Планування

ефективності

діяльності

підприємств / Н. В. Каткова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – Хмельницький, 2010. – № 5, т. 1. – С. 180–183. 1634. Майданевич, П. М. Елементи методу управлінського обліку / П. М. Майданевич, Л. Б. Прокопович // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 9 (111). – С. 265–271. 1635. Мирошниченко, О. В. Стан та передумови розвитку олійного виробництва в Україні / О. В. Мирошниченко, Н. В. Каткова // Економічні науки : зб. наук. пр. Таврійського держ. агротехнол. ун-ту. – Мелітополь : Люкс, 2010. – № 2 (10). – С. 208–213. 1636. Погорелова, Е. В. Теоретические аспекты организации оплаты труда в современных условиях / Е. В. Погорелова, А. А. Гиль, Л. А. Гришина // Бізнес-інформ. – 2010. – № 4 (3). – С. 10–12. 1637. Погорелова, Е. В. Функционально-стоимостной анализ в системе учетной политики предприятия / Е. В. Погорелова, Е. Г. Баланенко // Матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці". – Ужгород : УжНУ, 2010. – С. 239. 1638. Погорелова, Е. В. Функционально-стоимостной анализ как инструмент инновационного развития предприятия / Е. В. Погорелова, Е. Г. Баланенко // Матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2010. – С. 448–450. 1639. Погорєлова, О. В. Законодавчо-нормативні та теоретичні особливості обліку товарів на підприємствах України / О. В. Погорєлова, С. А. Ткаченко, О. Г. Георгієва // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Наука і життя". – Миколаїв : НУК, 2010. – С. 26–29. 1640. Погорєлова, О. В. М. Правові засади організації матеріального стимулювання праці персоналу / О. В. Погорєлова, Н. М. Ришняк // 231


Економіст. – 2010. – № 7. – С. 156–162. 1641. Прокопович,

Л.

Б.

Актуальні

питання

удосконалення

нормативного регулювання бухгалтерського обліку товарів / Л. Б. Прокопович, С. В. Шевчук // Наук. пр. Південного філіалу Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України "Крим. агротехнол. ун-т". – Сімф., 2010. – Вип. 128. – С. 88–92. 1642. Циганова О. С. Внутрішній контроль якості кулінарної продукції / О. С. Циганова // Материалы IІ всеукр. науч.-практ. конф. "Современные тенденции в экономике". – Николаев : НУК, 2010. – С. 23–25. 1643. Шевчук, С. В. Проблеми та перспективи удосконалення системи податкового обліку в Україні / С. В. Шевчук, А. В. Медведєва // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Україна наукова". – Миколаїв, 2010. – С. 46–48. 1644. Шевчук, С. В. Теоретичні аспекти класифікації прибутку / С. В. Шевчук // Вісн. ЖДТУ. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – № 4 (54). – С. 201–203. 1645. Щодо оцінки

конкурентоспроможності товару /

О. В.

Погорєлова, С. А. Ткаченко, А. В. Гапєєва, О. Г. Георгієва // Вісн. НУК (електрон. вид.). – Миколаїв : НУК, 2010. – № 2. – С. 188–195. 2011 р. 1646. Баланенко, О. Г. Основні критерії вибору програмного забезпечення для комп'ютеризації бухгалтерського обліку / О. Г. Баланенко //

Матеріали

всеукр.

наук.

екон.

читань

"Заможне

суспільство,

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: шляхи та засоби побудови". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 172–174. 1647. Медведєва, В. М. Інформаційні технології та системи в обліку / В. М. Медведєва, О. М. Бурова // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Заможне

суспільство,

конкурентоспроможна

економіка,

ефективна

держава: шляхи та засоби побудови". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 185–188. 232


1648. Планування економічної ефективності діяльності підприємств олійного виробництва : монографія / Б. В. Буркинський, В. Н. Парсяк, О. В. Мирошниченко, Н. В. Каткова. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2011. – 218 с. 1649. Погорелова,

Е.

В.

Использование

функционально-

стоимостного анализа в управлении эффективностью деятельности персонала / Е. В. Погорелова, Е. Г. Баланенко, П. Н. Карась // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : зб. наук. пр. ЧДТУ. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – С. 207–217. 1650. Погорелова, Е. В. Функционально-стоимостной анализ в управлении наукоемкими предприятиями : монография / Е. В. Погорелова. – Д. : ІМА-Press, 2011. – 218 с. 1651. Погорєлова, О. В. Управління персоналом промислових підприємств: мотиваційні впливи / О. В. Погорєлова. – Миколаїв : Вид-во Торубари О. С., 2011. – 254 с. 1652. Прокопович, Л. Б. Весняна несподіванка або податкове насилля над бухгалтерською собівартістю / Л. Б. Прокопович // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: шляхи та засоби побудови". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 32–35. 1653. Циганова О. С. Документальне підтвердження надання знижок / О. С. Циганова // Материалы II всеукр. науч.-практ. конф. "Проблемы современной экономики". – Николаев : НУК, 2011. – С. 40–42. 1654. Циганова

О.

С.

Класифікація

запасних

частин

на

автотранспортних підприємствах / О. С. Циганова // Матеріали форуму "Макаровські читання". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 96–97. 1655. Циганова О. С. Організація відділу внутрішнього контролю на автотранспортному підприємстві / О. С. Циганова // Материалы II всеукр. науч.-практ.

конф.

"Социально-экономические

ориентиры

развития

регионов Украины". – Николаев : НУК, 2011. – С. 59–61. 233


1656. Циганова О. С. Застосування статистичних методів відділом внутрішнього контролю на автотранспортних підприємствах / О. С. Циганова // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: шляхи та засоби побудови". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 241–245. 1657. Швець, А. П. Мотивація працівників як один із основних факторів підвищення продуктивності праці на підприємстві / А. П. Швець //

Матеріали

всеукр.

наук.

екон.

читань

"Заможне

суспільство,

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: шляхи та засоби побудови". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 107–110. 1658. Шевчук, С. В. Стан наукових досліджень з проблематики бухгалтерського обліку та контролю оподатковуваного прибутку в дисертаційних роботах, захищених в Україні та Російській Федерації / С. В. Шевчук // Вісн. ЖДТУ. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – № 3 (57). – С. 191– 194. 2012 р. 1659. Баланенко, О. Г. Удосконалення бухгалтерського обліку в умовах використання сучасних комп'ютерних технологій / О. Г. Баланенко // Матеріали II всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми та перспективи розвитку обліку і економічного аналізу". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 3–6. 1660. Грищенко, О. В. Місце внутрішнього контролю в системі управління молокопереробним підприємством / О. В. Грищенко, Н. В. Каткова // Зб. наук. пр. ЧДТУ. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2012. – Вип. 30, ч. 2. – С. 25. 1661. Каткова, Н. В. Ефективне управління підприємством на основі процесно-орієнтованого аналізу рентабельності / Н. В. Каткова // Матеріали всеукр. наук.-метод. конф. "Перспективи розвитку обліку, аналізу і аудиту в контексті інтеграційних процесів". – Севастополь : СевНТУ, 2012. –

С. 179–182. 234


1662. Каткова, Н. В. Колізії складання фінансової звітності в Україні / Н. В. Каткова // Економічні науки : зб. наук. пр. ЛНТУ. Сер. Облік і фінанси. – Луцьк, 2012. – Вип. 9 (33), ч. 2. – С. 70–78. 1663. Каткова, Н. В. Методичні аспекти розрахунку показників ефективності діяльності суб'єкта господарювання / Н. В. Каткова, Н. В. Приходько // Економічні науки : зб. наук. пр. Таврійського держ. агротехнол. ун-ту. – Мелітополь : Люкс, 2012. – № 3 (19). – С. 138–145. 1664. Каткова, Н. В. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Фінансовий аналіз" для спец. 7.03050901 / Н. В. Каткова. – Миколаїв : НУК, 2012. – 110 с. 1665. Каткова,

Н.

В.

Моделювання

перспектив

економічної

ефективності олійного виробництва / Н. В. Каткова, О. В. Грищенко // Економічні науки : зб. наук. пр. Таврійського держ. агротехнол. ун-ту. – Мелітополь : Люкс, 2012. – № 2 (18), т. 1. – С. 169–178. 1666. Каткова, Н. В. Параметричниий підхід до аналізу ефективності діяльності підприємства / Н. В. Каткова // Матеріали V всеукр. наук.-практ. конф.

"Економічні

проблеми

розвитку

промисловості

регіону".

Первомайськ : ППІ НУК, 2012. – С. 38–40. 1667. Каткова, Н. В. Санація підприємств в умовах реформування законодавства про банкрутство / Н. В. Каткова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – Хмельницький, 2012. – № 4, т. 3. – С. 84–87. 1668. Каткова, Н. В. Удосконалення методики розрахунку показників ефективності діяльності суб'єкта господарювання на базі фінансової звітності / Н. В. Каткова, Н. В. Приходько // Матеріали ІІ всеукр. наук.практ. конф. "Проблеми та перспективи розвитку обліку і економічного аналізу". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 45–48. 1669. Кондратьєва, В. Ф. Трудовий потенціал миколаївського регіону: стан, проблеми та шляхи їх вирішення / В. Ф. Кондратьєва, Л. Б. Прокопович // Економічні науки : зб. наук. пр. ЛНТУ. Сер. Облік і фінанси. 235


– Луцьк, 2012. – Вип. 9 (33), ч. 3. – С. 105–110. 1670. Медведева,

В.

М.

Мотивация

трудовой

деятельности

работников в условиях неопределенности и риска / В. М. Медведева // Матеріали всеукр. наук.-екон. читань "Розвиток підприємства: теорія та практика". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 254–257. 1671. Медведева, В. М. Сравнительная характеристика современных бухгалтерских программ 1С "Бухгалтерия", "Парус" и "Галактика" / В. М. Медведева // Матеріали II всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми та перспективи розвитку обліку і економічного аналізу". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 82–86. 1672. Медведєва, В. М. Бухгалтерський аналіз як напрямок економічного аналізу / В. М. Медведєва // Матеріали V всеукр. наук.практ. конф. "Економічні проблеми розвитку промисловості регіону". – Первомайськ : ППІ НУК, 2012. – С. 405–406. 1673. Погорелова, Е. В. Принцип системности в разработке функциональной модели предприятия при реализации проектов и программ / Е. В. Погорелова, Н. Ф. Тубальцева // Матеріали ІІІ міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні

та океанотехніці". –

Миколаїв : НУК, 2012. – С. 601–603. 1674. Погорелова, Е. В. Бухгалтерский анализ как направление экономического анализа / Е. В. Погорелова, Л. Б. Прокопович, Ю. А. Кискина // Зб. наук. пр. ЧДТУ. Сер. Економічні науки. В 3 ч. – Черкаси : ЧДТУ, 2012. – Вип. 30. – Ч. 2. – С. 162–165. 1675. Погорєлова, О. В. Комерціалізація науково-технічних розробок як запорука подальшого розвитку / О. В. Погорєлова // Матеріали V всеукр. наук.-практ. конф. "Економічні проблеми розвитку промисловості регіону". – Первомайськ, 2012. – С. 48–50. 1676. Погорєлова,

О.

В.

Мотивація

як

чинник

детермінації

економічної поведінки / О. В. Погорєлова, О. Г. Баланенко // Матеріали 236


всеукр. наук.-екон. читань "Розвиток підприємництва: теорія та практика". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 263–266. 1677. Погорєлова,

О.

В.

Основні

показники

економічної

ефективності комп'ютерної системи бухгалтерського обліку / О. В. Погорєлова, О. Г. Баланенко // Матеріали V всеукр. наук.-практ. конф. "Економічні проблеми розвитку промисловості регіону". – Первомайськ : ППІ НУК, 2012. –

С. 106–109.

1678. Погорєлова, О. В. Проблеми організації обліку праці / О. В. Погорєлова, Н. В. Фучило // Матеріали II всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми та перспективи розвитку обліку і економічного аналізу". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 101–104. 1679. Погорєлова, О. В. Проблеми організації обліку праці / О. В. Погорєлова, Н. В. Фучило // Матеріали IV міжнар. наук.-практ. відеоконф. "Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок". – Л., 2012. – C. 46. 1680. Погорєлова, О. В. Проблеми формування нової економіки ХХІ століття / О. В. Погорєлова, Н. П. Тубальцева // Матеріали V міжнар. наук.практ. конф. – К., 2012. – С. 37–40. 1681. Погорєлова, О. В. Проектний підхід до інноваційного розвитку регіону / О. В. Погорєлова, Н. П. Тубальцева // Матеріали VІІІ міжнар. наук.-практ. конф. "Управління проектами: стан та перспективи". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 158–160. 1682. Погорєлова,

О.

В.

Тенденції

інноваційного

розвитку

Миколаївської області / О. В. Погорєлова, Н. П. Тубальцева // Матеріали всеукр. наук.-екон. читань "Розвиток підприємства: теорія та практика". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 89–92. 1683. Погорєлова, О. В. Тенденції розвитку інноваційного процесу в Україні / О. В. Погорєлова, Н. П. Тубальцева // Матеріали ІV міжнар. 237


наук.-практ. відеоконф. "Управління інноваційними процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок". – Л., 2012. 1684. Погорелова, Е. В. Функциональный подход к проектированию инновационной продукции / Е. В. Погорелова, Н. Ф. Тубальцева // Восточно-Европ. журн. передовых технологий. – 2012. – Т. 1, № 13 (55). – С. 19–21. 1685. Приходько, Н. В. Оцінка платоспроможності підприємств суднобудівної промисловості україни / Н. В. Приходько, Н. В. Каткова // Економічний аналіз : зб. наук. пр. ТНЕУ. – Т. : Екон. думка, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 371–377. 1686. Прокопович, Л. Б. Напрямки удосконалення управління трудовими ресурсами у функціональних підрозділах промислового підприємства / Л. Б. Прокопович // Матеріали V всеукр. наук.-практ. конф. "Економічні проблеми розвитку промисловості регіону". – Первомайськ : ППІ НУК, 2012. – С. 104–107. 1687. Прокопович, Л. Б. Напрями вдосконалення бюджетного процесу на машинобудівному підприємстві / Л. Б. Прокопович, В. В. Івата // Зб. наук. пр. Кіровогр. нац. техн. ун-ту. – Кіровоград, 2012. – Вип. 22, ч. 2. –

С. 112–115. 1688. Прокопович, Л. Б. Недостатки внедрения управленческого

учета в практику отечественных предприятий / Л. Б. Прокопович // Матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми та перспективи розвитку обліку і економічного аналізу". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 108– 110. 1689. Прокопович, Л. Б. Характеристика підходів до формування планово-облікових одиниць у суднобудуванні / Л. Б. Прокопович, В. В. Івата // Бізнес-навігатор. – 2012. – № 3 (29). – С. 187–190. 1690. Прокопович, Л. Б. Щодо елементів методу управлінського обліку / Л. Б. Прокопович // Матеріали V всеукр. наук.-практ. конф. 238


"Економічні проблеми розвитку промисловості регіону". – Первомайськ : ППІ НУК, 2012. – С. 132–135. 1691. Фарфурак, М. В. Основні засоби як елемент облікової політики. / М. В. Фарфурак, А. П. Швець // Матеріали ІI всеукр. наук.практ. конф. "Проблеми та перспективи розвитку обліку і економічного аналізу". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 136–140. 1692. Цыганова,

А.

С.

Бюджетний

метод

контролю

на

автотранспортних підприємствах / А. С. Цыганова // Матеріали форуму "Макаровські читання". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 46–47. 1693. Циганова, О. С Обґрунтування рівня торгової націнки підприємствами роздрібної торгівлі / О. С. Циганова // Матеріали II всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми та перспективи розвитку обліку і економічного аналізу". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 149–152. 1694. Циганова О. С Первинний облік продукції у лісових господарствах / О. С. Циганова // Материалы IV всеукр. науч.-практ. конф. "Актуальные вопросы реформирования экономики". – Николаев ; Славянск : СГПУ, 2012. – С. 43–47. 1695. Циганова, О. С. Організація внутрішнього контролю на автотранспортному підприємстві / О. С. Циганова // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2012. – № 3–4 (444). – С. 96–99. 1696. Шевчук, С. В. Методика внутрішнього контролю операцій з формування оподатковуваного прибутку підприємств / С. В. Шевчук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, аналізу і контролю : зб. наук. пр. ЖДТУ. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – № 3 (24). – С. 537–544. 1697. Шевчук, С. В. Розкриття інформації про оподатковуваний прибуток (збиток) у звітності: удосконалення та гармонізація / С. В. Шевчук // Вісн. ЖДТУ. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – № 4 (62). – С. 394–396. 239


2013 р. 1698. Баланенко, О. Г. Сутність проекту розвитку персоналу організації / О. Г. Баланенко, О. В. Погорєлова // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Розвиток економічної науки в умовах сьогодення". – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 132–135. 1699. Івата, В. В. Фінансові інвестиції як складова іноваційного розвитку підприємства / В. В. Івата // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Обліково-аналітичне забезпечення в системі фінансово-економічної інформації". – Миколаїв : НУК, 2013. 1700. Каткова, фінансових

Н.

В.

коефіцієнтів

Обґрунтування

при

діагностиці

нормативних

значень

безпечного

розвитку

машинобудівних підприємств / Н. В. Каткова, С. М. Марущак // Культура народів Причорномор'я. – 2013. – № 259. – С. 43–47. 1701. Марущак, С. М. Діагностика рівня фінансової безпеки машинобудівних підприємств України / С. М. Марущак, Н. В. Каткова // Матеріали ІV міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 506–508. 1702. Медведєва, В. М. Щодо застосування системи "ДиректКостинг" на підприємствах України / В. М. Медведєва // Материалы III всеукр. науч.-практ. конф. "Современные тенденции в экономике". – Миколаїв : НУК, 2013. 1703. Погорєлова,

О.

В.

Методичне

забезпечення

виконання

дипломних робіт зі спеціальності "Облік і аудит" / О. В. Погорєлова, В. В. Івата. – Миколаїв : НУК, 2013. – 36 с. 1704. Погорєлова,

О.

В.

Проблеми

формування

моделі

комерціалізації наукових розробок / О. В. Погорєлова, Н. П. Тубальцева // Восточно-Европ. журн. передовых технологий. – 2013. – Т. 1. № 10 (61). – С. 122–125. 1705. Циганова, О. С. Вдосконалення організації внутрішнього 240


контролю на автотранспортному підприємстві / О. С. Циганова // Материалы IІI всеукр. науч.-практ. конф. "Проблемы современной экономики". – Николаев ; Славянск : СГПУ, 2013. – С. 20–23. 1706. Циганова, О. С Організація внутрішньогосподарського обліку та контролю на автотранспортних підприємствах / О. С. Циганова // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Розвиток економічної науки в умовах сьогодення". – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 287–291. 1707. Циганова,

О.

С.

Особливості

визначення

собівартості

вантажних автотранспортних перевезень / О. С. Циганова // Матеріали всеукр. форуму "Макаровські читання". – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 143–144. 1708. Циганова, О. С. Організація обліку за місцями виникнення витрат та центрами відповідальності на вантажних автотранспортних підприємствах / О. С. Циганова // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2013. – № 3 (448). – С. 96–100. 1709. Швець, А. П. Основні засади формування мотиваційного механізму на підприємстві / А. П. Швець // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Розвиток економічної науки в умовах сьогодення". – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 248–250. 1710. Шевчук, С. В. Налоговые разницы как объект бухгалтерского учета и контроля / С. В. Шевчук, И. А. Панченко // Международный бухгалтерский учет. – 2013. – № 13. – С. 61–68. 1711. Шевчук,

С.

В.

Недосконалість

податкової

звітності

в

сільському господарстві / С. В. Шевчук // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Україна наукова". – Миколаїв, 2013. 1712. Шевчук, С. В. Проблеми нормативного регулювання та організації виконання податкових зобовязань платників / С. В. Шевчук // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Україна наукова". – Миколаїв, 2013. 241


2014 р. 1713. Баланенко, О. Г. Управління структурою фонду заробітної плати як фактор підвищення продуктивності праці / О. Г. Баланенко, В. Г. Левенець // Економічний аналіз : зб. наук. пр ТНЕУ. – Т. : Екон. думка, 2014. – Т. 15. – № 2. – С. 209–213. 1714. Баланенко, О. Г. Розрахунок ФЗП працівників різних рангів для підвищення продуктивності праці / О. Г. Баланенко, В. Г. Левенець // Матеріали VI всеукр. наук.-практ. конф. "Економічні проблеми розвитку промисловості регіону". – Первомайськ : ППІ НУК, 2014. – С. 8–10. 1715. Бурлан, С. А. Учет затрат по видам деятельности на предприятиях промышленности / С. А. Бурлан, Л. Б. Прокопович // Проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 211–216. 1716. Бурлан, С. А. Звітність підприємства. Практикум : навч. посібник / С. А. Бурлан, Н. В. Каткова, О. М. Замега. – Миколаїв : ЧДУ, 2014. – 380 с. 1717. Каткова,

Н.

В.

Інноваційна

активність

промислових

підприємств як чинник ефективного розвитку національної економіки / Н. В. Каткова // Матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. "Економіка та управління національним господарством: стан та перспективи". – О. : Пальміра, 2014. – С. 27–29. 1718. Каткова,

Н.

В.

Система

еколого-економічного

обліку

природних ресурсів / Н. В. Каткова // Матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф. "Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях". – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 99– 102. 1719. Погорелова, Е. В. Технологии управления качеством в машиностроении как объект исследования и проектирования / Е. В. Погорелова, В. В. Ивата // Економіст. – 2014. – № 5. – С. 17–19. 1720. Погорелова, Е. В. Технологии управления качеством научных 242


проектов в вузах / Е. В. Погорелова, О. Г. Левченко // Матеріали V міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехниці". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 506–508. 1721. Погорєлова,

О.

В.

Вдосконалення

системи

підготовки

технологічної документації в суднобудуванні на основі функціональновартісного аналізу / О. В. Погорєлова, В. В. Івата // Матеріали V міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехниці". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 484–487. 1722. Погорєлова, О. В. Перспективи фінансової діагностики як елементу управлінської системи в умовах трансформації економічного середовища / О. В. Погорєлова, В. В. Івата // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2014. – № 2 (452). – С. 15–20. 1723. Циганова, О. С. Внутрішньогосподарський облік амортизації для потреб інвестиційної діяльності автотранспортних підприємств / О. С. Циганова // Матеріали всеукр. форуму "Макаровські читання". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 89–90. 1724. Циганова,

О.

внутрішньогосподарського

С. контролю

Деякі

аспекти

запасів

на

методики

автотранспортних

підприємствах / О. С. Циганова // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Технології та методи піднесення економіки України". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 122–123. 1725. Цыганова,

А.

С.

Управленческий

учет

капитальных

инвестиций на автотранспортном предприятии / А. С. Цыганова // Матеріали VI всеукр. наук.-практ. конф. "Економічні проблеми розвитку промисловості регіону". – Первомайськ : ППІ НУК, 2014. – С. 127–130. 1726. Шевчук, С. В. Організаційні аспекти податкового обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами / С. В. Шевчук // Материалы

всеукр.

науч.-практ.

конф.

"Социально-экономические

ориентиры развития регионов Украины". В 2. – Миколаїв : НУК, 2014. – 243


Т. 2. – С. 56–57. 1727. Шевчук, С. В. Прибуток як економічна категорія / С. В. Шевчук // Материалы всеукр. науч.-практ. конф. "Теория и практика экономических исследований". – Николаев, 2014. – С. 46–48. Кафедра фінансів 1978 р. 1728. Парсяк, В. Н. О предварительном определении уровня материальных затрат на создание изделий / В. Н. Парсяк // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1978. – Вып. 135. – С. 22–25. 1979 р. 1729. Парсяк, В. Н. Сокращение цикла "исследование

производство"

важный

резерв

повышения

эффективности общественного производства / В. Н. Парсяк // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1979. – Вып. 149. – С. 48–51. 1730. Рогов, Г. К. Об оценке материалоемкости изделия на стадии проектирования в судостроении / Г. К. Рогов, В. Ч. Ли // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1979. – Вып. 149. 1980 р. 1731. Ли, В. Ч. О комплексной оценке материалоемкости продукции / В. Ч. Ли, А. В. Ломоносов, Г. К. Рогов // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1980. – Вып. 160. – С. 7–13. 1732. Парсяк, В. Н. О развитии цикла "исследование – производство" / В. Н. Парсяк // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1980. – Вып. 160. – С. 86–89. 1981 р. 1733. Рогов,

Г.

К.

Материальное

стимулирование

снижения

материалоемкости продукции на судостроительных предприятиях / Г. К. 244


Рогов // Материалы всесоюз. конф. "Научно-технический прогресс и молодежь". – Калининград, 1981. 1734. Парсяк,

В.

Н.

Комплексное

стимулирование

научно-

технического прогресса / В. Н. Парсяк // Материалы науч. конф. "Роль молодых ученых и специалистов во внедрении достижений науки и техники в народное хозяйство области". – Николаев, 1981. 1735. Парсяк, В.

Н.

О

содержании

цикла

"исследование

производство" / В. Н. Парсяк // Материалы науч. конф. "Роль молодых ученых и специалистов во внедрении достижений науки и техники в народное хозяйство области". – Николаев, 1981. 1736. Парсяк, В. Н. О путях ускорения научно-технического прогресса в отрасли / В. Н. Парсяк, В. Ч. Ли // Материалы науч. конф. "Развитие

АСУ

и

экономико-математического

моделирования

в

управлении предприятиями". – Николаев, 1981. 1737. Парсяк, В. Н. О методологических предпосылках анализа продолжительности цикла "исследование – производство" / В. Н. Парсяк // Материалы науч. конф. "Научно-технический прогресс и молодежь". – Калининград, 1981. 1982 р. 1738. Парсяк,

В.

Н.

Главные

направления

и

факторы

интенсификации научно-технического прогресса. / В. Н. Парсяк, Ю. М. Ипатов, В. Ч. Ли. – Л. : Ин-т повышения квалификации руководящих работников и специалистов судостроительной промышленности, 1982. – 24 c. 1739. Парсяк, В. Н. Формирование плановых решений при выборе и оптимизации мероприятий по сокращению цикла "исследование – производство" / В. Н. Парсяк, В. Ч. Ли // Экономические вопросы судостроительного производства : сб. науч. тр. – Л. : Судостроение, 1982. 1740. Парсяк, В. Н. Методика оценки продолжительности создания 245


новой техники в судостроении / В. Н. Парсяк // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1982. – Вып. 186. – С. 50–53. 1741. Парсяк, В. Н. Экономическая оценка уменьшения затрат времени на создание новой техники / В. Н. Парсяк // Материалы науч. конф. "Усовершенствование способов автоматизации и механизации технологичных процессов". – Николаев, 1982. 1742. Рогов, Г. К. Материальное стимулирование выполнения плановых заданий по снижению материалоемкости продукции / Г. К. Рогов // Тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1982. – Вып. 186. – С. 24–26. 1743. Рогов, Г. К. Методические указания к лабораторным работам по курсу "Организация и планирование производства на судостроительном предприятии" / Г. К. Рогов, В. Ч. Ли, В. Я. Тимошенко. – Николаев : НКИ, 1982. 1983 р. 1744. Ли,

В.

Ч.

Классификация

факторов

снижения

материалоемкости продукции и их ранжирование / В. Ч. Ли, А. В. Ломоносов, И. А. Кучеренко // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1983. – С. 3–9. 1745. Ли, В. Ч. Совершенствование планирования материалоемкости продукции / В. Ч. Ли, Г. К. Рогов // Технология машиностроения. – 1983. – № 6. 1746. Костин,

С.

А.

Совершенствование

управления

территориальными научно-техническими программами / С. А. Костин, В. Н. Парсяк // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. – Николаев : НКИ, 1983. – С. 29–34. 1747. Парсяк,

В.

Н.

Экономическая

основа

управлення

продолжительностью научно-производственных циклов / В. Н. Парсяк, Р. Б.

Кисин

//

Повышение

эффективности

проектных

работ

в

промышленности : сб. науч. тр. – Л. : ЛИЭИ, 1983. 246


1748. Парсяк, В. Н. Программно-целевые методы в системе управления НТП / В. Н. Парсяк, С. А. Костин // Опыт и проблемы повышения эффективности деятельности НПО, НИИ и КБ : сб. науч. тр. – Л. : ЦНИИ "Румб", 1983. – С. 43–47. 1749. Рогов,

Г.

К.

Совершенствование

планирования

материалоемкости продукции в судостроении / Г. К. Рогов, Н. В. Носачук // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1983. – С. 9–15. 1984 р. 1750. Воробьева, И. А. О методах планирования и факторах снижения материлоемкости продукции в судостроении / И. А. Воробьева, Н. В. Носачук // Материалы ІV межотрасл. конф. "Пути и методы рационального использования материально-производственных ресурсов". – Николаев, 1984. 1751. Воробьева, И. А. Экономические проблемы проведения анализа и оценки материалоемкости продукции на современном этапе в судостроении / И. А. Воробьева // Материалы ІV межотрасл. конф. "Пути и методы рационального использования материально-производственных ресурсов". – Николаев, 1984. 1752. Парсяк, В. Н. О совершенствовании управления процессами разработки и освоения новых изделий в отраслях промышленности / В. Н. Парсяк, В. Ч. Ли // Интенсификация промышленного производства на основе усовершенствования подготовки и организации производственных процессов: сб. науч. тр. – М., 1984. 1753. Парсяк,

В.

Н.

Систематизация

методов

сокращения

продолжительности процессов создания нововведений в судостроении / В. Н. Парсяк // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. – Николаев : НКИ, 1984. – С. 42–47. 1754. Парсяк,

В.

Н.

Критерии

и

показатели

эффективности 247


отраслевых НИОКР / В. Н. Парсяк, В. Ч. Ли // Повышение эффективности и интенсификации промышленного производства: сб. науч. тр. – Красноярск, 1984. 1755. Парсяк, В. Н. Использование экономико-математических методов в управлении сокращением продолжительностью исследований и разработок / В. Н. Парсяк, В. Ч. Ли // Материалы науч. конф. "Проблемы повышения эффективности АСУ и создание систем управления гибкими автоматизироваными производствами". – Николаев : НКИ, 1984. 1756. Рогов, Г. К. Оптимизация плана мероприятий по экономии сырья, материалов, топлива и энергии / Г. К. Рогов // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1984. – С. 12–15. 1985 р. 1757. Воробьева, И. А. Некоторые вопросы организации хозрасчета на всех этапах создания и освоения новой техники в судостроении / И. А. Воробьева // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1985. – С. 83–87. 1758. Билецкий, А. И. Анализ затрат на производство и влияние резервов их снижения / А. И. Билецкий, В. Н. Парсяк // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. – Николаев : НКИ, 1985. – С. 68–73. 1759. Парсяк, В. Н. Организация и планирование производства, управление и АСУП : метод. указания к выполнению лабораторных работ / В. Н. Парсяк, С. А. Бурлан и др. – Николаев : НКИ, 1985. – 18 с. 1760. Петрушкин, Г. И. Некоторые вопросы совершенствования методов экономического стимулирования за снижение материалоемкости на судостроительных предприятиях / Г. И. Петрушкин, Г. К. Рогов // Экономические вопросы судостроительного производства : сб. тр. НТО им. акад. А. Н. Крылова. – Л. : Судостроение, 1985. – Вып. 402. 248


1761. Рогов,

Г.

К.

Материальное

стимулирование

снижения

материалоемкости продукции в судостроении / Г. К. Рогов // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1985. – С. 19–26. 1986 р. 1762. Воробьева,

И.

А.

Некоторые

вопросы

технического

перевооружения предприятий в условиях ускорения научно-технического прогресса / И. А. Воробьева, Е. В. Седлецкая // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1986. – С. 55–62. 1763. Парсяк, В. Н. Демократизация управления производством / В. Н. Парсяк. – К. : Знание, 1986. – 48 с. 1764. Парсяк, В. Н. Измерение результатов деятельности НИИ и КБ по ускорению создания и освоения нововведений / В. Н. Парсяк, Л. Б. Бреслав

//

Опыт

предприятий

и

организаций

отрасли

по

совершенствованию планирования : сб. науч. тр. – Л., 1986. – С. 32–37. 1765. Парсяк,

В.

Н.

Методические

указания

к

выполнению

лабораторных работ по курсу "Организация и оперативное управление производством" / В. Н. Парсяк, И. П. Михайленко. – Николаев : НКИ, 1986. – 24 с. 1766. Парсяк,

В.

Н.

Методические

указания

к

выполнению

лабораторных работ по курсу "Автоматизированные системы управления" / В. Н. Парсяк, Л. М. Ходорковский. – Николаев : НКИ, 1986. – 48 с. 1767. Парсяк, В. Н. Экономические предпосылки формирования алгоритмов решения оптимизационных задач в АСУ разработками / В. Н. Парсяк, Л. Б. Бреслав // Экономика судостроительной промышленности. – 1986. – № 4. – С. 25–28. 1768. Парсяк, В. Н. Эффективность деятельности подразделений отраслевых НИИ и КБ: методы измерения, пути повышения / В. Н. Парсяк, 249


О. Г. Александров, М. В. Дмитриева // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. – Николаев : НКИ, 1986. – С. 3–5. 1769. Петрушкин, Г. И. Совершенствование премирования за экономию материальных ресурсов / Г. И. Петрушкин, Г. К. Рогов // Экономика судостроительной промышленности. – 1986. – № 4. 1770. Планирование работников НИИ и КБ в новых условиях экономического стимулирования при работе с элементами хозрасчета : метод. рекомендации / И. А. Воробьева, М. Н. Петров, М. И. Побегайлов и др. – Л. : ЦНИИ "Румб", 1986. 1771. Рогов, Г. К. Стимулирование роста уровня эффективности материалопотребления / Г. К. Рогов // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1986. – С. 17–22. 1772. Рогов, Г. К. Стимулирование снижения материалоемкости продукции / Г. К. Рогов, В. Ч. Ли, А. В. Ломоносов. – Николаев : Облсовет НТО, 1986. 1987 р. 1773. Мисюра, Н. В. Лабораторный комплекс по программноцелевому планированию на предприятии с использованием ЭВМ : метод. указания / Н. В. Мисюра, Л. М. Ходорковский, А. И. Вайнштейн. – Николаев : НКИ, 1987. – 65 с. 1774. Мисюра, Н. В. Методы формирования структур целевых программ на предприятии / Н. В. Мисюра, Л. М. Ходорковский, В. Р. Княжинский // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1987. – С. 3–11. 1775. Мисюра,

Н.

В.

Некоторые

аспекты

моделирования

и

управления ходом реализации целевых программ на предприятии / Н. В. Мисюра, Л. М. Ходорковский, А. И. Вайнштейн, В. Р. Княжинский // 250


Материалы всесоюз. науч.-техн. совещания "Эффективность комплексных народнохозяйственных программ и пути ее повышения". – М. : НИЭИ Госплана СССР, 1987. – С. 147–150. 1776. Мисюра, Н. В. Применение программно-целевых методов при управлении качеством продукции на предприятии / Н. В. Мисюра, В. Р. Княжинский, Ю. Н. Копейкин // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1987. – С. 55–63. 1777. Парсяк, В. Н. Планирование и оценка деятельности работников НИИ и КБ в условиях внедрения бригадных форм организации и стимулирования труда / В. Н. Парсяк // Опыт и проблемы повышения эффективности деятельности НИИ и КБ в условиях перестройки управления научно-техническим прогрессом : сб. науч. тр. – Л. : ЦНИИ "Румб", 1987. – С. 35–38. 1988 р. 1778. Использование ЭВМ для преобразования "дерева" целей в многовариантный граф при разработке целевых программ / Н. В. Мисюра, Л. М. Ходорковский, А. И. Вайнштейн, В. Р. Княжинский // Информ. листок. – О. : ЦНТИ, 1988. 1779. Карась, П. Н. О некоторых принципах и формах хозрасчета в научной организации / П. Н. Карась, С. В. Фарионова // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1988. – С. 103–109. 1780. Карась, П. Н. Проблемы совершенствования хозяйственного механизма в научной организации / П. Н. Карась. – Л. : ЦНИИ "Румб", 1988. 1781. Ли, В. Ч. Оценка и стимулирование деятельности ОМТС в условиях полного хозрасчета / В. Ч. Ли, Э. Ф. Федотов, Б. М. Козинник, Г. К. Рогов // Экономика судостроительной промышленности. – Л., 1988. – Вып. 4 (84). 251


1782. Ли,

В.

Ч.

Проблемы

совершенствования

хозрасчетного

механизма научно-производственного центра / В. Ч. Ли, П. Н. Карась. – М. : МАИ, 1988. 1783. Мисюра,

Н.

В.

Автоматизированное

формирование

календарных планов НИИ и КБ на базе многовариантных сетевых моделей / Н. В. Мисюра, Л. М. Ходорковский, В. Р. Княжинский // Материалы всесоюз. науч.-техн. конф. "Опыт и проблемы повышения эффективности деятельности НИИ и КБ в условиях перестройки управления НТП". – Николаев, 1988. – С. 7–9. 1784. Мисюра,

Н.

В.

Математические

модели

в

целевом

планировании : учеб. пособие / Н. В. Мисюра, Л. М. Ходорковский, В. Р. Княжинский. – Николаев : НКИ, 1988. – 69 с. 1785. Мисюра, Н. В. Методы автоматизированного формирования моделей процессов производства на судостроительном предприятии / Н. В. Мисюра, Л. М. Ходорковский, А. В. Генбом // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1988. – С. 3–11. 1786. Оптимизация плановых заданий исполнителям при реализации целевых программ / Н. В. Мисюра, Л. М. Ходорковский, А. И. Вайнштейн, В. Р. Княжинский // Информ. листок. – О. : ЦНТИ, 1988. 1787. Парсяк,

В.

Н.

Народнохозяйственное

и

отраслевое

планирование : метод. указания к выполнению лабораторных работ / В. Н. Парсяк, И. П. Михайленко. – Николаев : НКИ, 1988. – 36 с. 1788. Парсяк, В. Н. Определение приоритетных направлений сокращения научно-производственного цикла / В. Н. Парсяк, А. И. Билецкий // Экономика судостроительной промышленности. – 1988. – № 3. – С. 18–21. 1789. Парсяк,

В.

Н.

Организационные

факторы

определения

продолжительности создания и освоения новой техники в отраслях 252


машиностроения / В. Н. Парсяк // Хозяйственные условия ускорения и повышения эффективности научно-технического прогресса : сб. науч. тр. – Л. : ЛИЭИ, 1988. – С. 21–26. 1790. Парсяк, В. Н. Систематизация и оценка экономических последствий внедрения мероприятий по совершенствованию отраслевой системы материально-технического снабжения / В. Н. Парсяк, И. Б. Ничваленко, И. П. Михайленко // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. – Николаев : НКИ, 1988. – С. 63–69. 1791. Системный

подход

к

организации

информационного

обеспечения программно-целевого планирования / Н. В. Мисюра, Л. М. Ходорковский, А. И. Вайнштейн, В. Р. Княжинский // Информ. листок. – О. : ЦНТИ, 1988. 1989 р. 1792. Воробьева, И. А. Планирование работы научно-технической организации

в

условиях

полного

хозяйственного

расчета

и

самофинансирования / И. А. Воробьева // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1989. – С. 39–45. 1793. Карась, П. Н. Организация планирования деятельности научнопроизводственного центра / П. Н. Карась, В. М. Боград // Сб. науч. тр. – Челябинск : Знание, 1989. 1794. Карась, П. Н. Оценка и стимулирование деятельности отдела материально-технического снабжения НПЦ / П. Н. Карась, Г. К. Рогов // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1989. – С. 35–39. 1795. Ли, В. Ч. Планирование экономического и социального развития хозрасчетной деятельности научной организации ВУЗа / В. Ч. Ли, В. Н. Парсяк, П. Н. Карась // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1989. – С. 21–28. 253


1796. Мисюра,

Н.

В.

Предпосылки

к

автоматизированному

формированию модели процессов управления / Н. В. Мисюра, Л. М. Ходорковский, А. И. Вайнштейн, В. Р. Княжинский // Механизация и автоматизация. – 1989. – № 1. – С. 25–34. 1797. Михайленко,

И.

П.

Методические

указания

для

самостоятельного изучения курса "Технико-экономическое и оперативнопроизводственное планирование" / И. П. Михайленко, В. Ч. Ли, В. Н. Парсяк. – Николаев : НКИ, 1989. – 38 c. 1798. Парсяк, В. Н. Интерна економска одговорност у индустријским предузећима СССР / В. Н. Парсяк // Економика предузећа. – Београд, 1989. – № 5–6. 1799. Парсяк,

В.

Н.

Структура

программы

финансового

оздоровления хозяйственной деятельности предприятия / В. Н. Парсяк, С. А. Костин // Судостроительная промышленность. Сер. Организация труда и социальное развитие. – 1989. – № 11. – С. 8–12. 1990 р. 1800. Воробьева, И. А. Участие Министерства в управлении процессом создания новой техники в отрасли / И. А. Воробьева // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1990. – С. 19–24. 1801. Ли, В. Ч. Принятие управленческих решений в конкретных производственных ситуациях : учеб. пособие / В. Ч. Ли, В. Я. Тимошенко, Г. К. Рогов. – Николаев : НКИ, 1990. 1802. Мисюра,

Н.

В.

Автоматизация

формирования

модели

постройки судов и ее использование во внутризаводском планировании / Н. В. Мисюра // Вычислительная техника и АСУ : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1990. – С. 54–63. 1803. Мисюра, Н. В. Укрупненный алгоритм функционирования автоматизированной

системы

программно-целевого

управления

на 254


предприятии / Н. В. Мисюра, В. Р. Княжинский, Г. И. Сичевая // Вычислительная техника и АСУ : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1990. – С. 70–77. 1804. Парсяк,

В.

Н.

Организация

внутрипроизводственного

хозрасчета на судостроительных предприятиях СФРЮ / В. Н. Парсяк // Судостроительная промышленность. Сер. Организация труда и социальное развитие. – 1990. – № 14. – С. 10–13 1805. Парсяк, В. Н. Экономическая система Югославии: состояние и перспективы / В. Н. Парсяк. – К. : Знание, 1990. – 24 с. 1806. Ли, В. Ч. Научно-производственный цикл: резервы сокращения / В. Ч. Ли, В. Н. Парсяк. – Л. : Судостроение, 1990. – 72 с. 1807. Структура модулей для решения задач программно-целевого планирования : метод. указания к выполнению курсовых работ по вычислительной технике для студентов экономических специальностей / Н. В. Мисюра, Л. М. Ходорковский, А. И. Вайнштейн, Г. И. Сичевая. – Николаев : НКИ, 1990. – 58 с. 1991 р. 1808. Воробьева, И. А. Классификация факторов отраслевого развития научно-производственного цикла / И. А. Воробьева // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1991. – С. 7–12. 1809. Жигулина, подготовки

студ.

С. спец.

И.

Программа

07.01

сквозной

"Экономика

та

практической управление

в

машиностроении" / С. И. Жигулина, В. Н. Парсяк, И. А. Воробьева. – Николаев : НКИ, 1991. 1810. Парсяк, В. Н. Автоматизированные системы управления объединениями и предприятиями : науч.-метод. пособие / В. Н. Парсяк, В. Я. Тимошенко. – Николаев : НКИ, 1991. – 91 с. 1811. Парсяк, В. Н. Внутризаводской механизм оплаты труда в 255


условиях аренды / В. Н. Парсяк, Л. Ф. Куниженкова // Экономика и организация производства в судостроении : сб. науч. тр. – Николаев : НКИ, 1991. – С. 29–33. 1812. Парсяк, В. Н. Механизм оплаты и стимулирования труда в промышленности Югославии / В. Н. Парсяк // Судостроительная промышленность. Сер. Организация труда и социальное развитие. – 1991. – № 18. – С. 10–15. 1813. Парсяк, В. Н. Планирование экономического и социального развития предприятий : метод. указания по курсовому проектированию / В. Н. Парсяк, В. Ч. Ли. – Николаев : НКИ, 1991. – 72 с. 1814. Парсяк, В. Н. Югославія на шляху до ринку / В. Н. Парсяк, С. О. Костін // Економіка України. – 1991. – № 3. 1992 р. 1815. Воробйова, І. А. Збірник практичних завдань за курсом "Економіка, організація та управління виробництвом" / І. А. Воробйова, В. Я. Тимошенко. – Миколаїв, 1992. 1816. Интегрированная система организации крупносерийного и массового производства на базе персональных ЭВМ / Н. В. Мисюра, А. С. Козлов, К. В. Кошкин, А. В. Олейник, Р. П. Чуднова // Программные и аппаратные средства ВТ и автоматизированных систем : сб. науч. тр. НКИ. – Николаев : НКИ, 1992. – С. 35–42. 1817. Парсяк, В. Н. Теория маркетинга : учеб. пособие / В. Н. Парсяк, Г. К. Рогов. – Николаев : НКИ, 1992. – 65 с. 1993 р. 1818. Мисюра, Н. В. Разработка автоматизированной системы по учету и контролю поступления налогов в районной налоговой инспекции / Н. В. Мисюра // Материалы науч.-техн. конф. "Приборостроение – 93 и новые информационные технологии". – Винница ; Л., 1993. 1819. Основы методов вычислений на ЭВМ : учеб. пособие / Ю. А. 256


Батрак, А. Я. Каплун, В. Р. Княжинский, Н. В. Мисюра и др. – Николаев : НКИ, 1993. – 90 с. 1820. Парсяк,

В.

Н.

Методы

и

направления

исследования

маркетинга : учеб. пособие / В. Н. Парсяк, Г. К. Рогов, И. А. Воробьева. – Николаев : НКИ, 1993. – 53 с. 1994 р. 1821. Бизнес и маркетинг в области компьютерных информационных технологий / Н. В. Мисюра, К. В. Кошкин, В. В. Рязанцев, С. Ю. Черно, А. А. Шкабура // Материалы симп. "Наука и предпринимательство". – Винница ; Л., 1994. 1822. Карась, П. Н. Экономика, организация и нормирование труда : учеб. пособие / П. Н. Карась, К. В. Красночубенко, В. Д. Чайка. – Николаев : НКИ, 1994. 1995 р. 1823. Парсяк, В. Н. Маркетинговые исследования : монография / В. Н. Парсяк, Г. К. Рогов. – К.: Наук. думка, 1995. – 140 с. 1996 р. 1824. Мисюра, Н. В. Моделирование производственных процессов в судостроении / Н. В. Мисюра, Л. М. Герасимович, К. В. Кошкин // Материалы науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 1996. 1825. Парсяк, В. Н. Про зміст організаційно-економічного статусу підприємства / В. Н. Парсяк, В. В. Щербина // Економіка. Фінанси. Право. – 1996. – № 8. 1826. Рогов, Г. К. О приватизации и реприватизации коммунальной собственности / Г. К. Рогов, В. В. Щербина // Городское развитие. – Николаев, 1996. – № 1.

257


1997 р. 1827. Мисюра, Н. В. Моделирование производственных процессов в системах управления производством / Н. В. Мисюра, К. В. Кошкин // Новые информационные технологии : сб. науч. тр. УГМТУ. – Николаев : УГМТУ, 1997. – С. 61–64. 1828. Парсяк, В. Н. Група "Г" – надія на справедливість / В. Н. Парсяк, М. О. Коблош // Економіка. Фінанси. Право. – 1997. – № 2. – С. 9– 15. 1829. Парсяк, В. Н. Кредитно-інвестиційний клімат в Україні і тактика комерційних банків при фінансуванні суднобудівних проектів / В. Н. Парсяк, П. В. Трофімішин // Матеріали міжнар. симп. "Проблеми суднобудування: стан, ідеї, рішення". – Миколаїв, 1997. 1830. Парсяк, В. Н. Про використання технологій "управління проектами"

при

розробці

та

реалізації

програм

реструктуризації

суднобудівних підприємств / В. Н. Парсяк, М. Б. Журавльова // Матеріали міжнар. симп. "Проблеми суднобудування: стан, ідеї, рішення". – Миколаїв, 1997. 1831. Парсяк, В. Н. Про підвищення ефективності використання ресурсів освітнього процесу / В. Н. Парсяк, М. Г. Простяков // Матеріалі III міжнар. наук.-метод. конф. "Досвід і проблеми реалізації ступеневої системи підготовки фахівців". – Суми, 1997. 1832. Парсяк, В. Н. Реструктуризація в суднобудуванні: погляд за обрій / В. Н. Парсяк, О. П. Гурченков // Матеріали міжнар. симп. "Проблеми суднобудування: стан, ідеї, рішення". – Миколаїв, 1997. 1833. Рогов, Г. К. Формування маркетингової інформаційної системи на підприємстві / Г. К. Рогов // Матеріали міжнар. наук.-практ. симп. "Проблеми суднобудування: стан, ідеї, рішення". – Миколаїв, 1997.

258


1998 р. 1834. Мисюра, Н. В. Оптимизация плановых решений в системах управления производством / Н. В. Мисюра // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 1998. – № 9 (357). – С. 87–92. 1835. Основи методів обчислень на ЕОМ : навч. посібник / С. Б. Приходько, С. В. Суслов, В. І. Тимофєєв, Н. В. Приходько. – Миколаїв : УДМТУ, 1998. – 54 с. 1836. Парсяк

В.

Н.

Новые

инструменты

финансирования

судостроительных проектов / В. Н. Парсяк // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 1998. – № 4 (352). – С. 184–192. 1837. Парсяк, В. Н. Суднобудівні підприємства та комерційні банки: шляхи зближення / В. Н. Парсяк, П. В. Трофімішин // Економіст. – 1998. – № 2. 1999 р. 1838. Парсяк, В. Н. Мале та середнє підприємництво в аграрному секторі економіки / В. Н. Парсяк, М. Б. Журавльова // Вісн. аграр. науки Причорномор'я. – Миколаїв : МДАУ, 1999. – Вип. 2 (7). 1839. Парсяк, В. Н. Моніторинг організаційно-економічного стану малих та середніх підприємств України / В. Н. Парсяк, М. Б. Журавльова // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 1999. – № 4 (364). – С. 159– 168. 1840. Парсяк, В. Н. Підприємництво як складова виробничих сил / В. Н. Парсяк, М. Б. Журавльова // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 1999. – № 2 (362). – С. 124–134. 1841. Парсяк, В. Н. Умови використання малого та середнього бізнесу як фактору економічної стабілізації / В. Н. Парсяк, М. Б. Журавльова // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 1999. – № 3 (363). – С. 155–163. 259


2000 р. 1842. Карась, П. М. Особливості адаптації фінансів вищої школи до умов ринку / П. М. Карась, М. Г. Простяков // Матеріали міжнар. наук.метод. конф. – Л. : ЛНУ, 2000. 1843. Маркетинг предприятий пищевой промышленности : учеб. пособие / Г. К. Рогов, Б. В. Буркинский, И. Н. Агеева и др. – О., 2000. 1844. Парсяк, В. Н. Комунікаційна складова комплексу маркетингу осіб при проведенні передвиборної компанії / В. Н. Парсяк // Маркетинг та Реклама. – 2000. – № 3. 1845. Парсяк, В. Н. Маркетинговые исследования : монография / В. Н. Парсяк, Г. К. Рогов. – 2-е изд., доп. – К. : Наук. думка, 2000. – 172 с. 1846. Парсяк, В. Н. Проблеми малого бізнесу / В. Н. Парсяк, М. Б. Журавльова // Економіка України. – 2000. – № 4. 1847. Рогов, Г. К. Методичні вказівки до виконання магістерської роботи на здобуття ступеня магістра з економіки / Г. К. Рогов, О. П. Гурченков, В. Н. Парсяк. – Миколаїв : УДМТУ, 2000. – 48 с. 2001 р. 1848. Єганов, О. Ю. Економіка праці : навч. посібник / О. Ю. Єганов, П. М. Карась, К. В. Красночубенко. – Миколаїв : УДМТУ, 2001. – 48 с. 1849. Парсяк, В. Н. Вектори розвитку інтеграції малих підприємств / В. Н. Парсяк // Малий та середній бізнес в Україні: стан та перспективи розвитку : зб. пр. – Донецьк : Донец. ін-т ринку та соціальної політики, 2001. 1850. Парсяк, В. Н. Вимірювання ефективності діяльності малого комерційного підприємства / В. Н. Парсяк // Вісн. соціально-екон. дослідж. Одес. держ. екон. ун-ту. – О., 2001. – № 8, ч. 1. 1851. Парсяк, В. Н. Внутрішньофірмові чинники забезпечення життєдіяльності малих сільськогосподарських підприємств / В. Н. Парсяк // Вісн. аграр. науки Причорномор'я. – Миколаїв : МДАУ, 2001. – № 4. 260


1852. Парсяк, В. Н. Заходи мобілізації ендогенних чинників забезпечення безпеки бізнесу / В. Н. Парсяк, В. Я. Гацура // Проблеми забезпечення економічної безпеки : зб. пр. ДонНТУ. – Донецьк : ДонНТУ, 2001. 1853. Парсяк, В. Н. Малий бізнес: сутність, стан, засоби підтримки стабільності : монографія / В. Н. Парсяк, М. Б. Журавльова. – Миколаїв : УДМТУ, 2001. – 164 с. 1854. Парсяк, В. Н. Планування господарської діяльності малих та середніх підприємств : монографія / В. Н. Парсяк, М. Б. Журавльова. – К. : Ін-т аграр. економіки УААН, 2001. – 191 с. 1855. Парсяк, В. Н. Розвиток планових важелів управління малим підприємством / В. Н. Парсяк // Економіка АПК. – 2001. – № 2. – С. 101– 106. 1856. Парсяк, В. Н. Системный подход к решению проблем мотивации персонала на малых предприятиях / В. Н. Парсяк, В. Я. Гацура //

Материалы

науч.

конф.

"Состояние

и

способы

повышения

эффективности предпринимательской деяльности". – Николаев, 2001. – С. 44–51. 2002 р. 1857. Воробйова, І. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінансовий менеджмент" / І. А. Воробйова. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 32 c. 1858. Воробйова, І. А. Оптимізація обігу відходів суднобудування / І. А. Воробйова, К. Б. Ямніков // Матеріали наук.-метод. читань "Математика для економіки і економістів: проблеми викладання і застосування". – Херсон, 2002. 1859. Карась, П. М. Методичні вказівки з дисципліни "Ціноутворення" / П. М. Карась, Т. Д. Сипко. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 32 c. 261


1860. Карась, П. М. Чинники інноваційного розвитку промислового підприємства / П. М. Карась, Л. О. Гришина // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – № 8 (386). – С. 102–108. 1861. Криленко, В. І. Національний банк України – центральний банк держави. Грошово-кредитна політика НБУ : метод. вказівки / В. І. Криленко, П. М. Карась. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 36 с. 1862. Маркетинг предприятий пищевой промышленности : учеб. пособие / В. Н. Парсяк и др. ; под ред. Б. В. Буркинского. – О. : Ин-т проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2002. – 538 с. 1863. Парсяк, В. Н. Актуальні проблеми інтеграції у сфері малого підприємництва / В. Н. Парсяк // Економіст. – 2002. – № 1. 1864. Парсяк, В. Н. Внутрішньофірмове управління бізнесом очима менеджерів малих підприємств / В. Н. Парсяк // Економічні науки : наук. пр. МДГУ. – Миколаїв, 2002. – Вип. 6, т. 19. 1865. Парсяк, В. Н. Вплив органів корпоративного управління господарських товариств на безпеку бізнесу / В. Н. Парсяк // Наук. пр. ДонНУ. Сер. Економіка. – Донецьк, 2002. – Вип. 74. – С. 163–167. 1866. Парсяк, В. Н. Держава і малий бізнес: від протистояння до мотивації / В. Н. Парсяк // Матеріали V всеукр. наук.-практ. конф. "Україна наукова – 2002". – Д., 2002. – Т. 6. 1867. Парсяк, В. Н. Держава як мотиватор підприємництва / В. Н. Парсяк // Вісн. соціально-екон. дослідж. Одес. держ. екон. ун-ту. – О., 2002. – № 11. 1868. Парсяк, В. Н. Деякі засоби запобігання негативних наслідків реструктуризації сільгосппідприємств / В. Н. Парсяк // Економіка і проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. ДНУ. – Д., 2002. – № 126. 1869. Парсяк, В. Н. Діагностика внутрішньофірмового планування на малих (середніх) підприємствах / В. Н. Парсяк // Вісн. Технол. ун-ту 262


Поділля. – Хмельницький, 2002. – № 4, ч. 2, т. 2. – С. 151–154. 1870. Парсяк,

В.

Н.

Економіко-правові

аспекти

ідентифікації

підприємств малого та середнього бізнесу / В. Н. Парсяк // Агроінком. – 2002. – № 1–3. 1871. Парсяк, В. Н. Ефективність господарської діяльності малих підприємств як об'єкт управління / В. Н. Парсяк, Н. О. Курцева // Матеріали міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – Т. 2. – С. 283–284. 1872. Парсяк, В. Н. Мале підприємство та деякі проблеми мотивації персоналу / В. Н. Парсяк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. НДЕІ. – К. : НДЕІ, 2002. – № 17. 1873. Парсяк, В. Н. Маркетинговые исследования рынка ценных бумаг: инструменты, технологии / В. Н. Парсяк, В. В. Зельдис, В. П. Крапива. – Николаев : УГМТУ, 2002. – 226 с. 1874. Парсяк,

В.

Н.

Методичне

забезпечення

маркетингових

досліджень у корпоративних системах малих та середніх підприємств / В. Н. Парсяк // Проблеми науки. – 2002. – № 1. 1875. Парсяк, В. Н. Ознаки малих та середніх сільськогосподарських підприємств / В. Н. Парсяк // Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Україна і освіта – 2002". – Д., 2002. – Т. 14. Економіка. 1876. Парсяк, В. Н. Організація роботи з грошовими коштами у малому господарському товаристві / В. Н. Парсяк // Економіка : вісн. КНУ. – К., 2002. – С. 60–61. 1877. Парсяк, В. Н. Підприємницькі мережі: форми та перспективи використання

/

В.

Н.

Парсяк

//

Матеріали

міжнар.

конф.

"Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – Т. 2. –

С. 278–280.

263


2003 р. 1878. Воробйова, І. А. Методичний посібник для практичних та самостійних занять з дисципліни "Фінансовий менеджмент" / І. А. Воробйова, О. В. Погорєлова. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. 1879. Воробйова, І. А. Передумови та обмеження редукції відходів виробництва / І. А. Воробйова, К. Б. Ямніков // Матеріали міжнар. читань "Економічні методи в економіці". – Севастополь, 2003. 1880. Зинченко,

А.

И.

О

развитии

корпоративных

форм

хозяйствования предприятий судостроительной отрасли Украины / А. И. Зинченко

//

Матеріали

міжнар.

наук.-практ.

конф.

"Управління

підприємствами: проблеми та шляхи їх вирішення". – Донецьк, 2003. – Т. 1. – С. 177–183. 1881. Зинченко,

А.

И.

Современные

проблемы

судостроения

Украины / А. И. Зинченко // Экономические инновации: экономическое развитие регионов в контексте международной интеграции : сб. науч. тр. – О. : Ин-т проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2003. – Вып. 15 – С. 133–141. 1882. Зинченко, А. И. Судостроение Украины: обзор тенденций и перспектив / А. И. Зинченко, В. Н. Степанов // Моряк Украины. – 2003. – № 47. 1883. Зінченко, А. І. Спеціальні економічні зони як основа розвитку прибережних регіонів суднобудівної промисловості України / А. І. Зінченко // Наук. пр. МДГУ. – Миколаїв : МДГУ, 2003. – С. 47–53. 1884. Методичні вказівки до виконання програми виробничоекономічної практики для студ. спец. 6.050100 "Фінанси" / І. А. Воробйова та ін. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 16 с. 1885. Парсяк, В. Н. Економіко-математичні аспекти оптимізації інструментів маркетингу в корпораціях малих підприємств / В. Н. Парсяк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. НДЕІ. – К. : НДЕІ, 264


2003. – Вип. 3 (22). 1886. Парсяк, В. Н. Кількісна оцінка конкурентоспроможності малого підприємства. / В. Н. Парсяк // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ДНУ. – Д. : ДНУ, 2003. – Вип. 167. 1887. Парсяк, В. Н. Малий бізнес в системі корпоративних відносин : монографія / В. Н. Парсяк. – Херсон : Олді-плюс, 2003. – 456 с. 1888. Парсяк, В. Н. Малі підприємства в інноваційній моделі економічного зростання / В. Н. Парсяк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. НДЕІ. – К. : НДЕІ, 2003. – Вип. 10. 1889. Парсяк, В. Н. Міжнародний науково-технічний обмін та корпоративні засади участі у ньому малих підприємств / В. Н. Парсяк // Проблеми науки. – 2003. – № 9. 1890. Парсяк, В. Н. Мотиваційне управління в сфері малого підприємництва : монографія / В. Н. Парсяк. – Херсон : ОЛДИ-плюс, 2003. – 248 с. 1891. Парсяк, В. Н. Роль корпоративних структур у забезпеченні конкурентоспроможності малого бізнесу / В. Н. Парсяк // Вісн. ЖДТУ. – Житомир, 2003. – № 4. 1892. Парсяк, В. Н. Складові процедури планування маркетингу на малому підприємстві / В. Н. Парсяк // Проблеми науки. – 2003. – № 3. 1893. Парсяк, В. Н. Форми та умови участі малих підприємств у міжнародному маркетингу / В. Н. Парсяк // Економіка АПК. – 2003. – № 7. 1894. Приходько, С. Б. Оценивание параметров стохастических дифференциальных уравнений, описывающих изменение процентных ставок / С. Б. Приходько, К. С. Приходько, Н. В. Приходько // Материалы всерос. науч.-практ. конф. "Информационные модели экономики". – М. : МГАПИ, 2003. – С. 90–93. 1895. Рогов, Г. К. Методичні вказівки по проходженню виробничої практики студ. спец. "Фінанси" / Г. К. Рогов, І. А. Воробйова, Т. В. Селікова. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 16 с. 265


2004 р. 1896. Воробйова, І. А. Практикум з фінансового менеджменту : навч. посібник / І. А. Воробйова, О. В. Погорєлова. – Миколаїв : УДМТУ, 2004. – 125 с. 1897. Воробйова, І. А. Системний підхід до формування соціальноекономічного

механізму

стимулювання

праці

на

промислових

підприємствах / І. А. Воробйова, О. В. Погорєлова // Матеріали наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, присвяч. вшануванню пам'яті С. Й. Макарова та В. В. Верещагіна. – Миколаїв : УДМТУ, 2004. 1898. Горбатюк, О. М. Методичні вказівки щодо виконання семінарських, практичних та самостійних робіт з курсу "Гроші та кредит" / О. М. Горбатюк, П. М. Карась. – Миколаїв : НУК, 2004. – 80 с. 1899. Зинченко, А. И. Механизмы стимулирования инвестиционной активности на предприятиях судостроительной промышленности Украины / А. И. Зинченко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. Вип. 189. В 5 т. – Д. : ДНУ, 2004. – Т. 4. – С. 959–965. 1900. Зинченко,

А.

И.

О

значении

судостроительной

промышленности в социально-экономическом развитии николаевского региона / А. И. Зинченко // Економіка. Проблеми управління регіональним економічним і соціальним розвитком : вісн. Укр. держ. ун-ту водного госпва та природокористування. – Рівне : УДУВГП, 2004. – Вип. 2, ч. 2. – С. 395–402. 1901. Зинченко, А. И. Оценка тенденций и перспектив развития судостроения Украины / А. И. Зинченко // Прогнозирование ресурсноэкологических и экономических трансформаций (на примере приморских регионов) : монография / под ред. Б. В. Буркинского. – О. : НАНУ : Ин-т проблем рынка и экономико-экологических исслед., 2004. – Гл. 5. – С. 116– 130. 1902. Зинченко, А. И. Судостроение Украины: обзор тенденций и 266


перспектив / А. И. Зинченко, В. Н. Степанов // Моряк Украины. – 2004. – № 3. 1903. Зинченко, А. И. Экономические и организационные проблемы возрождения судостроительной промышленности Украины / А. И. Зинченко // Тр. Одес. политехн. ун-та. Спец. вып. В 3 т. – О., 2004. – Т. 1. – С. 61–65. 1904. Зінченко, А. І. Еколого-економічний аспект визначення організаційно-економічних механізмів ефективного розвитку українського суднобудування / А. І. Зінченко // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління: формування ринкової структури у трансформаційній економіці України : зб. наук. пр. екон.-прав. ф-ту ОНУ. – О. : Астропринт, 2004 – Т. 7, вип. 8. – С. 192–199. 1905. Зінченко,

А.

І.

Створення

промислово-орієнтованих

спеціальних економічних зон як організаційний механізм інтенсифікації розвитку українського суднобудування / А. І. Зінченко // Матеріали всеукр. наук. зібрання з подальшого розвитку ідей В. І. Вернадського "Пріоритети еколого-економічного розвитку України". – Миколаїв : МДУ, 2004. – С. 92–98. 1906. Карась, П. М. Класифікація ризиків високотехнологічних інвестиційних проектів / П. М. Карась, О. В. Пащенко // Матеріали V всеукр. наук.-практ. конф. "Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України". – Д. : Наука і освіта, 2004. – Т. 3. – С. 126–127. 1907. Карась, П. М. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу "Економічна діагностика" / П. М. Карась, Г. В. Єфімова. – Миколаїв : НУК, 2004. 1908. Карась, П. М. Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни "Кредитування і контроль" / П. М. Карась, О. М. Крамаренко. – Миколаїв : НУК, 2004. – 20 с. 1909. Карась,

П.

М.

Посібник

для

професійних

керівників 267


(менеджерів) "Техніка менеджменту та самоменеджменту" / П. М. Карась, Т. Д. Сипко, М. Ф. Брендуля. – Миколаїв : НУК, 2004. – 144 с. 1910. Крамаренко,

О.

М.

Методичні

вказівки

до

виконання

практичних і самостійних робіт з дисципліни "Банківські операції" / О. М. Крамаренко, П. М. Карась. – Миколаїв : НУК, 2004. – 20 с. 1911. Методичні вказівки щодо виконання ДР для студ. спец. "Фінанси" / Г. К. Рогов, І. А. Воробйова, Л. А. Верланова, Г. В. Єфімова, О. П. Гурченков, Т. В. Селікова. – Миколаїв : УДМТУ, 2004. – 48 с. 1912. Парсяк, В. Н. Вітчизняні стандарти заохочення ділової та трудової активності / В. Н. Парсяк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. НДЕІ. – К. : НДЕІ, 2004. – Вип. 7–8. 1913. Парсяк, В. Н. Закордонний досвід ділової та трудової мотивації – користь для України / В. Н. Парсяк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – Хмельницький, 2004. – № 3. 1914. Парсяк, В. Н. Малий бізнес: шляхи та наслідки створення корпорацій / В. Н. Парсяк // Матеріали міжнар. екон. форуму "Теорія та практика розвитку корпоративного сектора економіки України в контексті цілей тисячоліття". – К., 2004. – С. 27–28. 1915. Парсяк, В. Н. Маркетингові дослідження : навч. посібник / В. Н. Парсяк, Г. К. Рогов. – Херсон : Олді-плюс, 2004. – 200 с. 1916. Парсяк, В. Н. Методологічні засади мотиваційного управління персоналом / В. Н. Парсяк // Вісн. аграр. науки Причорномор'я. – Миколаїв, 2004. – Вип. 4. 1917. Парсяк, В. Н. Методологія організації менеджменту на малих підприємствах / В. Н. Парсяк // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ДНУ. – Д. : ДНУ, 2004. – Вип. 195. 1918. Парсяк, В. Н. Методологія системності та послідовності формування корпоративних відносин в малому підприємництві / В. Н. Парсяк // Агроінком. – 2004. – № 1–2. 268


1919. Парсяк, В. Н. Планові рішення в управлінні малими підприємствами / В. Н. Парсяк // Агроінком. – 2004. – № 5–6. 1920. Парсяк, В. Н. Політика зростання та розвитку малих агропромислових підприємств / В. Н. Парсяк // Економіка АПК. – 2004. – № 10. 1921. Пащенко, О. В. Підходи до кількісної оцінки ризику непогашення векселів / О. В. Пащенко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Фондовий ринок і його роль у розвитку економіки держави". – Миколаїв : НУК, 2004. – С. 71–75. 1922. Рогов, Г. К. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємства" / Г. К. Рогов, О. М. Горбатюк. – Миколаїв : УДМТУ, 2004. – 24 с. 1923. Рогов, Г. К. Фінанси підприємств / Г. К. Рогов. – Миколаїв : УДМТУ, 2004. – 148 с. 2005 р. 1924. Воробйова, І. А. Проблеми оцінки мотивації і трудової діяльності на промисловому підприємстві / І. А. Воробйова, О. В. Погорєлова // Матеріали наук.-техн. конф. "Економічні проблеми розвитку регіону". – Первомайськ, 2005. 1925. Зінченко, А. І. Щодо перспектив використання лізингових механізмів

в

українському

суднобудуванні

/

А.

І.

Зінченко

//

Экономические инновации : сб. науч. тр. Вып. 20. Лизинг в системе экономических отношений. – О. : Ин-т проблем рынка и экономикоэкологических исслед. НАН Украины, 2005. – С. 109–116. 1926. Карась, П. М. Науково-технічний потенціал промисловості як ресурс економічного зростання / П. М. Карась, Н. Б. Тимановська // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2005. – № 6 (405). – С. 85–91. 1927. Парсяк,

В.

Н.

Дослідження

та

вдосконалення

систем

управління малими підприємствами: методологічні аспекти / В. Н. Парсяк 269


// Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Дні науки – 2005". – Д., 2005. – Т. 8. – С. 68–69. 1928. Парсяк, В. Н. Економічне зростання: резерви очевидні та приховані / В. Н. Парсяк // Проблеми науки. – 2005. – № 10. 1929. Парсяк, В. Н. Малий бізнес: шляхи та наслідки економічної інтеграції / В. Н. Парсяк // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2005. – № 2 (401). – С. 133–138. 1930. Парсяк, В. Н. Місце малого бізнесу в реалізації інноваційної моделі економічного зростання / В. Н. Парсяк, Б. В. Батовкін // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ДНУ. – Д. : ДНУ, 2005. – Вип. 200, т. 2. 1931. Парсяк, В. Н. Нематеріальна мотивація співробітників малих підприємств: узагальнення та рекомендації / В. Н. Парсяк // Економіст. – 2005. – № 1. 1932. Парсяк, В. Н. Особливий резерв економічного зростання в Україні / В. Н. Парсяк, Б. В. Батовкін // Матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. "Динаміка наукових досліджень – 2005". – Д., 2005. – Т. 22. – С. 60–63. 1933. Парсяк,

В.

Н.

Планові

рішення

щодо

підвищення

конкурентоспроможності малого підприємства / В. Н. Парсяк, І. Л. Дибач // Матеріали наук.-практ. конф. "Наука та інновації – 2005". – Д., 2005. – С. 60–63. 1934. Парсяк, В. Н. Планування конкурентної спроможності малого підприємства / В. Н. Парсяк, І. Л. Дибач // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ДНУ. – Д. : ДНУ, 2005. – Вип. 206, т. 1. – С. 247– 254. 1935. Парсяк, В. Н. Прогнозування перспектив маркетингу на малих венчурних підприємствах та в їх корпораціях / В. Н. Парсяк // Проблеми науки. – 2005. – № 1. 270


1936. Парсяк,

В.

Н.

Сутність

корпоративної

інтеграції

та

корпоративних відносин як економічної категорії / В. Н. Парсяк // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ДНУ. – Д. : ДНУ, 2005. – Вип. 201, т. 2. – С. 530–538. 1937. Парсяк, В. Н. Шляхи підвищення прибутку як джерела інвестицій у розвиток малого підприємництва / В. Н. Парсяк, Н. Ю. Югатова // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ДНУ. – Д. : ДНУ, 2005. – Вип. 203. – С. 45–50. 1938. Пащенко, О. В. Методика ранжування регіонів за ступенем ризику інвестиційної діяльності / О. В. Пащенко, Г. В. Єфімова // Економічні науки : вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – № 5,

ч. 2, т. 3 (71). – С. 99–101.

1939. Пащенко, О. В. Оцінка ризику регіональних інвестицій / О. В. Пащенко // Матеріали наук.-техн. конф. "Економічні проблеми розвитку промисловості регіонів". – Первомайськ : ППІ НУК, 2005. – С. 92–96. 1940. Пащенко, О. В. Фактори ризику регіональних інвестицій / О. В. Пащенко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2005. – № 6 (405). – С. 180–184. 2006 р. 1941. Воробйова,

І.

А.

Методичні

вказівки

для

виконання

контрольної роботи з дисципліни "Бюджетна система" / І. А. Воробйова, Р. В. Руденко, Т. В. Селікова. – Миколаїв : НУК, 2006. – 31 с. 1942. Воробйова, І. А. Оволодіння фінансовим менеджментом як невід'ємна частина якісної підготовки економіста-менеджера / І. А. Воробйова // Матеріали регіон. наук.-практ. семінару "Підготовка фахівців з менеджменту: досвід та перспективи". – Миколаїв : НУК, 2006. – С. 67– 70. 1943. Воробйова, І. А. Управління трудовими ресурсами в процесі реалізації проекту / І. А. Воробйова // Матеріали конф. "Математика для 271


економіки і економістів". – Херсон, 2006. 1944. Зинченко, А. И. Судостроительная промышленность как основополагающий

элемент

морехозяйственного

комплекса

и

национальной безопасности Украины / А. И. Зинченко // Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. "Економічні проблеми розвитку регіону". – Миколаїв : НУК, 2006. – С. 4–7. 1945. Карась, П. М. Інтелектуальний капітал: складові та аспекти комерціалізації в нових умовах господарювання / П. М. Карась, Н. Б. Тимановська // Економіст. – 2006. – № 8. 1946. Карась, П. М. Контрольні завдання з дисципліни "Гроші та кредит" : метод. вказівки / П. М. Карась, О. М. Крамаренко. – Миколаїв : НУК, 2006. 1947. Карась, П. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Гроші та кредит" для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" / П. М. Карась, О. В. Пащенко, О. М. Крамаренко. – Миколаїв : НУК, 2006. – 31 с. 1948. Карась, П. М. Проблеми та можливості інтеграції в системі "наука – виробництво" / П. М. Карась, Н. Б. Тимановська // Экономические инновации. – 2006. – № 24. 1949. Карась, П. М. Проблеми управління результативністю праці на підприємстві / П. М. Карась, С. І. Сергійчук // Вісн. ХНУ. Сер. Економічні науки. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – № 2, т. 4. – С. 44–46. 1950. Парсяк, В. Н. Малий бізнес в контексті інноваційного розвитку економіки / В. Н. Парсяк // Економіст. – 2006. – № 8. – С. 52–53. 1951. Парсяк, В. Н. Маркетингові дослідження та маркетингові інформаційні системи в діяльності операторів ринку цінних паперів / В. Н. Парсяк, В. В. Зельдіс // Матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. "Європейська наука XXI століття: стратегія і перспективи розвитку". – Д., 2006. – Т. 11. – С. 51–55. 272


1952. Парсяк, В. Н. Маркетингові структури в корпораціях малих підприємств / В. Н. Парсяк // Вісн. аграр. науки. Причорномор'я. – Миколаїв, 2006. – № 1. – С. 64–67. 1953. Парсяк, В. Н. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Маркетинг" / В. Н. Парсяк. – Миколаїв : НУК, 2006. – 30 с. 1954. Парсяк,

В.

Н.

Методологічні

передумови

здійснення

маркетингових досліджень у сфері обігу цінних паперів / В. Н. Парсяк, В. В. Зельдіс // Фінанси України. – 2006. – № 7. – С. 69–78. 1955. Парсяк,

В.

Н.

Освітні

аспекти

інтеграції

малого

підприємництва у розбудову економіки України на інноваційних засадах / В. Н. Парсяк // Матеріали наук.-практ. семінару "Підготовка фахівців з менеджменту: досвід та перспективи". – Миколаїв, 2006. – С. 14–16. 1956. Парсяк, В. Н. Передумови використання принципів маркетингу в сфері фондових обмінів / В. Н. Парсяк, В. В. Зельдіс // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ДНУ. – Д. : ДНУ, 2006. – Вип. 217, т. 2. – С. 526–534. 1957. Парсяк, В. Н. Планирование деятельности предприятия : учеб. пособие / В. Н. Парсяк, Е. А. Бельтюков, А. А. Бревнов. – Х. : Одиссей, 2006. – 384 с. 1958. Пащенко, О. В. Ранжування районів Миколаївської області за рівнем розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності / О. В. Пащенко // Економіст. – 2006. – № 8. – С. 62–64. 1959. Рогов, Г. К. Социально-ответственный менеджмент / Г. К. Рогов // Матеріали регіон. наук.-практ. семінару "Підготовка фахівців з менеджменту: досвід та перспективи". – Миколаїв : НУК, 2006. – С. 23–26. 2007 р. 1960. Воробйова,

І.

А.

Методичні

вказівки

до

виконання

контрольних робіт з дисципліни "Місцеві фінанси" / І. А. Воробйова, Р. В. Руденко, Т. В. Селікова. – Миколаїв : НУК, 2007. – 36 с. 273


1961. Воробйова, І. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" на тему: "Комплексна оцінка фінансового стану підприємства" / І. А. Воробйова, Н. В. Каткова, Н. В. Приходько. – Миколаїв : НУК, 2007. – 44 с. 1962. Воробйова, І. А. Методичні вказівки до виконання програми переддипломної практики для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" / І. А. Воробйова, Т. В. Селікова. – Миколаїв : НУК, 2007. – 20 с. 1963. Карась, П. М. Методичні вказівки по вивченню курсу "Макроекономіка" / П. М. Карась, Т. Д. Сипко, Н. Б. Тимановська. – Первомайськ : ППІ НУК, 2007. 1964. Карась, П. М. Цінні папери в системі корпоративного управління : навч. посібник / П. М. Карась, О. Ю. Прямков, Л. Л. Сотниченко. – Л. : Новий Світ–2000, 2007. – 164 с. 1965. Парсяк, В. Н. Визначення змісту та типологія корпорацій у контексті поширення корпоративних відносин на невиробничу сферу / В. Н. Парсяк, І. М. Драгомірова // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 11. – С. 69–77. 1966. Парсяк, В. Н. Вищі навчальні заклади крізь призму системного підходу / В. Н. Парсяк, І. М. Драгомирова // Материалы междунар. науч.практ. конф. "Современные достижения в науке и образовании". – Нетания, 2007. 1967. Парсяк, В. Н. Корпорація на ринку освітніх послуг: зміст та характеристика похідних категорій / В. Н. Парсяк, І. М. Драгомірова // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Наука: теорія та практика". – Перемишль, 2007. – С. 60–65. 1968. Парсяк, В. Н. Критерії та умови оптимізації моделі місцевого самоврядування / В. Н. Парсяк // Економічний часопис–ХХІ. – 2007. – № 7–8. – С. 54–55. 1969. Парсяк, В. Н. Малий бізнес в іпостасі чинника інноваційного 274


розвитку економіки / В. Н. Парсяк // Материалы междунар. науч.-практ. конф. "Современные достижения в науке и образовании". – Нетания, 2007. – С. 10–13. 1970. Парсяк, В. Н. Маркетинг: від теорії до практики : навч. посібник / В. Н. Парсяк. – К. : Наук. думка, 2007. – 255 с. 1971. Парсяк, В. Н. Маркетинг: ілюстративні матеріали / В. Н. Парсяк. – Миколаїв : НУК, 2007. – 50 с. 1972. Парсяк,

В.

Н.

Организационная

структура

местного

самоуправления: зависимость эффективности от иерархичности / В. Н. Парсяк // Економічний часопис–ХХІ. – 2007. – № 11–12. – С. 25–27. 1973. Парсяк, В. Н. Прогнозування розвитку підприємства в умовах економіки інноваційного типу / В. Н. Парсяк // Проблеми науки. – 2007. – № 2. – С. 43–47. 1974. Парсяк,

В.

Н.

Системний

підхід

до

впровадження

корпоративного управління вищими навчальними закладами / В. Н. Парсяк, І. М. Драгомірова // Економіка і держава. – 2007. – № 12. – С. 21– 24. 1975. Парсяк, В. Н. Фондовий ринок. Маркетингові дослідження : монографія / В. Н. Парсяк, В. В. Зельдіс. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 224 с. 1976. Пащенко, О. В. Активізація

інвестиційних процесів в

енергетиці України / О. В. Пащенко, А. М. Олішевська // Матеріали II наук.-практ.

конф.

"Економічні

проблеми

розвитку

промисловості

регіонів". – Первомайськ : ППІ НУК, 2007. – С. 208–210. 1977. Пащенко,

О.

В.

Особливості

інвестиційного

клімату

суднобудування України та перспективи його покращання / О. В. Пащенко, С. В. Марущак // Зб. наук. пр. ОНМТУ. – О., 2007. – Т. 6. – С. 56–60. 1978. Пащенко, О. В. Проблеми та перспективи розвитку іпотечного 275


кредитування в Україні / О. В. Пащенко, А. Г. Лапко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ДНУ. – Д. : ДНУ, 2007. – Вип. 227, т. 2. – С. 438–442. 1979. Приходько, Н. В. Методичні вказівки до вивчення курсу "Фінансовий ринок" / Н. В. Приходько. – Миколаїв : НУК, 2007. – 20 с. 1980. Приходько, Н. В. Ринок фінансових послуг : навч. посібник / Н. В. Приходько. – Миколаїв : НУК, 2007. – 72 с. 1981. Рогов, Г. К. Удосконалення фінансової системи як передмова розвитку соціально-відповідального бізнесу / Г. К. Рогов // Матеріали всеукр. наук.-метод. конф. "Сучасні аспекти фінансового управління економічними процесами". – Севастополь : СевНТУ, 2007. – С. 159–160. 1982. Рогов, Г. К. Фінанси підприємства : навч. посібник / Г. К. Рогов, І. А. Воробйова, Т. В. Селікова. – Миколаїв : НУК, 2007. – 136 с. 2008 р. 1983. Воробйова, І. А. Деякі питання удосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника / І. А. Воробйова, А. С. Тонченко // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Розвиток економічної науки та практики в умовах світових трансформацій". – Миколаїв : НУК, 2008. – С. 125–127. 1984. Воробйова, І. А. Удосконалення скорингу як шлях зниження кредитного ризику / І. А. Воробйова, А. С. Тонченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2008. – № 2 (419). – С. 112–115. 1985. Зинченко, А. И. Совершенствование управления развитием судостроительными предприятиями Украины / А. И. Зинченко // Экономические инновации. Управленческие механизмы и инструментарий развития экономических систем : сб. науч. тр. – О. : Ин-т проблем рынка и экономико-экологических исслед. НАН Украины, 2008. – Вып. 33. – С. 143–152. 1986. Зінченко, А. І. Морегосподарський комплекс в економічному 276


оновленні приморських регіонів / А. І. Зінченко // Економічне оновлення регіону: аналіз ситуацій та рішення : монографія / Б. В. Буркинський, С. К. Харічков, В. М. Степанов та ін. – О. : 2008. – Разд. 9. – С. 314–370. 1987. Зінченко, А. І. Удосконалення керування підприємствами сфери суднобудування України / А. І. Зінченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2008. – № 3 (420). – С. 173–179. 1988. Карась, П. М. Аналіз ефективності використання науковотехнічного потенціалу Миколаївський області / П. М. Карась, В. В. Стільник // Зб. наук. пр. ДНУ. – Донецьк, 2008. 1989. Карась,

П.

М.

Еволюція

поглядів

на

управління

продуктивністю праці / П. М. Карась, С. І. Сергійчук // Вісн. ХНУ. Сер. Економічні науки. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – № 1, т. 1. – С. 167–172. 1990. Карась, П. М. Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств : навч. посібник / П. М. Карась, О. О. Гіль, Л. О. Гришина – Л. : Новий світ–2000, 2008. 1991. Парсяк, В. Н. Економічна інтеграція – інструмент підвищення конкурентної спроможності малих та середніх підприємств / В. Н. Парсяк // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Розвиток економічної науки та практики в умовах світових трансформацій". – Миколаїв, 2008. – С. 6–7. 1992. Парсяк, В. Н. Зміст та функції корпоративного менеджменту вищим навчальним закладом / В. Н. Парсяк, І. М. Драгомирова // Економіка і управління. – 2008. – № 2. – С. 60–67. 1993. Парсяк,

В.

Н.

Інституціональні

аспекти

застосування

корпоративного менеджменту в освітянській сфері / В. Н. Парсяк, І. М. Драгомирова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. НДЕІ. – К. : НДЕІ, 2008. – Вип. 2. – С. 81–84. 1994. Парсяк, В. Н. Маркетинг: від теорії до практики: матеріали для практ. занять : навч. посібник / В. Н. Парсяк. – Миколаїв : НУК, 2008. – 92 с. 277


1995. Парсяк, В. Н. Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства" / В. Н. Парсяк, В. Я. Гацура. – Миколаїв : НУК, 2008. – 44 с. 1996. Парсяк, В. Н. Моделювання відносин учасників мотиваційного процесу / В. Н. Парсяк, І. С. Титова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. НДЕІ. – К. : НДЕІ, 2008. – Вип. 8. – С. 133–136. 1997. Парсяк, В. Н. Оптимізація рішень щодо матеріального стимулювання із застосуванням теорії ігор / В. Н. Парсяк, І. С. Титова // Агроінком. – 2008. – № 7–8. – С. 57–69. 1998. Пащенко, О. В. Використання нечітких множин при прийнятті інвестиційних рішень / О. В. Пащенко // Матеріали наук.-практ. конф. "Розвиток

економічної

науки

та

практики

в

умовах

світових

трансформацій". – Миколаїв : НУК, 2008. – С. 18–20. 1999. Пащенко, О. В. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Фінансово-економічна діагностика" / О. В. Пащенко, Г. В. Єфімова. – Миколаїв : НУК, 2008. – 31 с. 2000. Пащенко,

О.

В.

Оцінка

інвестиційної

привабливості

будівельних підприємств / О. В. Пащенко, К. О. Калашников // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ДНУ. – Д. : ДНУ, 2008. – Вип. 237, т. 4. – С. 995–1001. 2001. Пащенко,

О.

В.

Прийняття

інвестиційних

рішень

у

суднобудуванні на основі нечіткої логіки / О. В. Пащенко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2008. – № 3 (420). – С. 118–122. 2002. Приходько, Н. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси" для студ. спец. "Фінанси" / Н. В. Приходько, О. В. Пащенко. – Миколаїв : НУК, 2008. – 24 с. 2003. Приходько, Н. В. Прогнозування фінансових показників комерційного банку / Н. В. Приходько, О. С. Нікітіна // Матеріали наук.практ. конф. "Розвиток економічної науки та практики в умовах світових 278


трансформацій". – Миколаїв : НУК, 2008. – С. 69–70. 2004. Приходько, С. Б. Применение обобщенного метода моментов для оценки параметров стохастических дифференциальных уравнений, описывающих изменения процентных ставок / С. Б. Приходько, Н. В. Приходько // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2008. – № 3 (420). – С. 159–162. 2005. Рогов, Г. К. Как сеяли ветер (истоки и причины современного финансового кризиса) / Г. К. Рогов // Наш город. – 2008. – № 52. 2006. Рогов,

Г.

К.

Концепція

корпоративної

соціальної

відповідальності і земельні відносини / Г. К. Рогов // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Розвиток економічної науки та практики в умовах світових трансформацій". – Миколаїв : НУК, 2008. – С. 43–45. 2007. Рогов, Г. К. Фінансова модель корпоративної соціальної відповідальності / Г. К. Рогов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2008. – № 3 (420). – С. 122–127. 2008. Рогов, Г. К. Фінансові аспекти захисту прав міноритарних акціонерів / Г. К. Рогов // Фінанси України. – 2008. – № 1. – С. 86–92. 2009. Musyura, N. Results og Computer-Aided Experiments Concerning Diesel Engine Parameters Improvement / N. Musyura, К. Koshkin // Матеріали наук.-практ. конф. "Розвиток економічної науки та практики в умовах світових трансформацій". – Миколаїв : НУК, 2008. – С. 18–20. 2009 р. 2010. Воробйова, І. А. Аналіз проблем діяльності кредитних спілок на фінансовому ринку України в умовах кризи / І. А. Воробйова, Н. В. Приходько

//

Матеріали

всеукр.

наук.-практ.

конф.

"Формування

ефективного механізму корпоративного управління – сучасний стан та перспективи". – Миколаїв, 2009. – С. 116–118. 2011. Воробйова, І. А. Методичні вказівки до виконання КР з дисципліни "Фінансовий менеджмент" / І. А. Воробйова, Н. В. Приходько. 279


– Миколаїв : НУК, 2009. – 48 с. 2012. Воробйова, І. А. Методичні вказівки до виконання типових дипломних робот з управління банківською діяльністю для студ. напряму підготовки "Фінанси і кредит" / І. А. Воробйова, Н. В. Приходько, О. В. Пащенко. – Миколаїв : НУК, 2009. – 60 с. 2013. Воробйова, І. А. Методичні вказівки до виконання типових дипломних робіт з управління фінансовим станом комерційного банку / І. А. Воробйова, Н. В. Приходько, О. В. Пащенко. – Миколаїв : НУК, 2009. – 64 c. 2014. Карась, П. М. Сучасні тенденції та проблеми розвитку фондового ринку України / П. М. Карась // Матеріали наук.-практ. конф. "Формування

ефективного

механізму

корпоративного

управління:

сучасний стан та перспективи". – Миколаїв : НУК, 2009. 2015. Парсяк, В. Н. Економічна мотивація персоналу операторів ринку освітніх послуг: створення підґрунтя / В. Н. Парсяк, І. М. Драгомирова // Вісн. соціально-екон. дослідж. ОДЕУ. – О., 2009. – № 37. – С. 123–129. 2016. Парсяк, В. Н. Инновационно-инвестиционные приоритеты создания ресурсной базы рыбопромышленных предприятий / В. Н. Парсяк // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. ДНУ. – Д. : ДНУ, 2009. – Вип. 248, т. 4. – С. 1328–1335. 2017. Парсяк, В. Н. Комплексне дослідження та прогнозування інноваційного розвитку регіону / В. Н. Парсяк, А. В. Буртна // Матеріали наук.-практ.

конф.

"Економічні

проблеми

розвитку

промисловості

регіону". – Первомайськ, 2009. – С. 62–66. 2018. Парсяк, В. Н. Корпоративна культура вищих навчальних закладів: сутність і складові / В. Н. Парсяк, І. М. Драгомирова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2. – С. 92–105. 2019. Парсяк, В. Н. Маркетинг в навчальній аудиторії: творче 280


мислення, активна позиція / В. Н. Парсяк // Матеріали наук.-практ. конф. "Викладання

маркетингу:

чому

і

як

вчать

студентів

в

умовах

невизначеного підприємницького середовища". – К., 2009. – С. 9–12. 2020. Парсяк, В. Н. Менеджеризм чи корпоративне управління: вищі навчальні заклади України перед вибором / В. Н. Парсяк, І. М. Драгомирова // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Формування ефективного механізму корпоративного управління – сучасний стан та перспективи". – Полтава, 2009. – С. 8–10. 2021. Пащенко, О. В. Економічний інструментарій прийняття інвестиційних рішень в суднобудуванні / О. В. Пащенко // Матеріали наук.-техн. конф. "Економічні проблеми розвитку промисловості регіонів". – Первомайськ : ППІ НУК, 2009. – С. 30–31. 2022. Пащенко, О. В. Побудова моделі прийняття інвестиційних рішень в суднобудуванні / О. В. Пащенко // Матеріали міжнар. Internetконф. "Перспективи економічної науки та практики в умовах світових трансформацій". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 82–83. 2023. Приходько,

Н.

В.

Напрямки

вдосконалення

управління

кредитним портфелем комерційного банку / Н. В. Приходько, А. В. Писаренко // Зб. наук. пр. студ. НУК. – Миколаїв : НУК, 2009. – № 1. – С. 141–147. 2024. Рогов, Г. К. Вибір оптимальної стратегії сталого розвитку підприємства / Г. К. Рогов // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Методи фінансового забезпечення сталого економічного розвитку". – Севастополь : СевНТУ, 2009. 2025. Рогов, Г. К. Визначення курсу емісії акції / Г. К. Рогов // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Формування ефективного механізму корпоративного управління: сучасний стан та перспективи". – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 48–50. 2026. Рогов, Г. К. Механізм формування фінансових результатів 281


корпоративної соціальної діяльності / Г. К. Рогов // Економіст. – 2009. – № 6. – С. 49–53. 2027. Рогов, Г. К. О проблемах финансовых, и не только / Г. К. Рогов // Рідне Прибужжя. – 2009. – № 25. – С. 2. 2028. Рогов, Г. К. Украинский акцент мирового кризиса / Г. К. Рогов // Наш город. – 2009. – № 2. 2029. Рогов, Г. К. Фінансовий аспект формування фінансової стратегії сталого розвитку / Г. К. Рогов // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : сб. науч. тр. – Севастополь ; Донецк : ДонНУ, 2009. – С. 578–582. 2030. Формирование

конкурентоспособности

в

контексте

регионального развития : монография / В. Н. Парсяк и др. ; под ред. Б. В. Буркинского. – О., 2009. – 334 с. 2010 р. 2031. Воробйова, І А. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Ринок фінансових послуг" / І. А. Воробйова, Н. В. Приходько. – Миколаїв : НУК, 2010. – 22 с. 2032. Воробйова,

І.

А.

Методичні

вказівки

до

виконання

контрольних та самостійних завдань з дисципліни "Аналіз банківської діяльності" [Електронний ресурс] / І. А. Воробйова, О. В. Пащенко. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2010. – 1 електрон. оптич. диск (DVDROM). – Назва з етикетки диска. 2033. Воробйова,

І.

А.

Методичні

вказівки

до

виконання

контрольних та самостійних завдань з дисципліни "Аналіз банківської діяльності" / І. А. Воробйова, О. В. Пащенко. – Миколаїв : НУК, 2010. – 48 с. 2034. Єфімова,

Г.

В.

Прийняття

інвестиційних

рішень

в

суднобудуванні : монографія / Г. В. Єфімова, О. В. Пащенко. – Миколаїв : 282


НУК, 2010. – 108 с. 2035. Карась, П. М. Особливості планування соціально-економічного розвитку Первомайського регіону / П. М. Карась, О. В. Трачук // Матеріали наук.-практ. конф. – Первомайськ : ППІ НУК, 2010. 2036. Карась, П. М. Проблеми управління продуктивністю праці промисловості / П. М. Карась, Н. Ю. Буга // Економічні інновації. – 2010. – № 1. 2037. Карась, П. Н. Планирование карьеры персонала как фактор конкурентного потенциала предприятия / П. Н. Карась, Е. К. Терентьева // Материалы науч.-практ. конф. – О. : ИПРЕЕИ НАН Украины, 2010. – 2038. Мігай, Н. Б. Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності

використання

науково-технічного

потенціалу

машинобудівних підприємств : монографія / Н. Б. Мігай, П. М. Карась, Л. О. Гришина. – Миколаїв : НУК, 2010. – 158 с. 2039. Парсяк, В. Н. Аграрна реформа: очікування, результати, перспективи / В. Н. Парсяк, С. І. Білик // Вісн. аграр. науки Причорномор'я. – Миколаїв, 2010. – Вип. 1, т. 1. – С. 96–105. 2040. Парсяк,

В.

Н.

Аналітичні

передумови

управління

конкурентоспроможністю невеликих підприємств / В. Н. Парсяк, І. Л. Дибач // Економіст. – 2010. – № 8. – С. 56–59. 2041. Парсяк, В. Н. Державний вплив на здійснення аграрної реформи в Україні / В. Н. Парсяк // Матеріали конгресу економістіваграріїв. – К., 2010. – С. 78–90. 2042. Парсяк, В. Н. Економічна інтеграція. Інструмент посилення конкурентоспроможності невеликих підприємств : монографія / В. Н. Парсяк, І. Л. Дибач. – Миколаїв : Торубара О. С., 2010. – 172 с. 2043. Парсяк,

В.

Н.

Засоби

подолання

кризових

явищ

на

українському фондовому ринку / В. Н. Парсяк, М. Ю. Лактанов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2010. – № 5 (434). – С. 134–142. 283


2044. Парсяк, В. Н. Інтеграція академічної науки та дослідницьких центрів вищої школи в забезпеченні економічних реформ в Україні / В. Н. Парсяк, Б. В. Буркинський // Матеріали І міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв, 2010. 2045. Парсяк, В. Н. Матеріальне заохочення співробітників вищих навчальних закладів / В. Н. Парсяк // Матеріали III всеукр. наук.-екон. читань "Перспективи регіонального розвитку в умовах подолання економічної кризи". – Миколаїв, 2010. 2046. Парсяк, В. Н. Організаційний дизайн вищих навчальних закладів: напрями реформування / В. Н. Парсяк, І. М. Драгомирова // Економічні інновації. – 2010. – Вип. 41. – С. 174–185. 2047. Парсяк, В. Н. Порівняльна оцінка результатів діяльності співробітників вищих навчальних закладів / В. Н. Парсяк,

І. М.

Драгомирова // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2010. – № 3 (432). – С. 140–149. 2048. Парсяк, В. Н. Теорія і практика маркетингу : навч. посібник / В. Н. Парсяк. – Миколаїв : НУК, 2010. – 124 с. 2049. Парсяк, В. Н. Трансформація діяльності операторів ринку освітніх послуг на засадах корпоративного менеджменту : монографія / В. Н. Парсяк, І. М. Драгомирова. – Миколаїв : el Talisman, 2010. – 173 с. 2050. Парсяк, В. Н. Управління фінансами ВНЗ на засадах академічного капіталізму / В. Н. Парсяк // Материалы всеукр. науч.-практ. конф. "Методы финансового обеспечения устойчивого экономического развития". – Севастополь, 2010. 2051. Парсяк, В. Н. Фондовий ринок: окреслення причин та шляхів подолання стагнації / В. Н. Парсяк, М. Ю. Лактанов // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасний стан та перспективи розвитку фондового ринку в Україні". – К., 2010. 2052. Пащенко, О. В. Проблеми і напрямки розвитку виробничої 284


інфраструктури регіонів / О. В. Пащенко // Матеріали наук.-техн. конф. "Економічні проблеми розвитку промисловості регіонів". – Первомайськ : ППІ НУК, 2010. – С. 87–89. 2053. Пащенко,

О.

В.

Фактори

формування

виробничої

інфраструктури регіону / О. В. Пащенко // Матеріали міжнар. конф. "Шляхи та інструменти модернізаційного прориву економіки України". – О. : ІПРЕЕД НАН України, 2010. – С. 102–104. 2054. Приходько, Н. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Ринок фінансових послуг" / Н. В. Приходько, І. А. Воробйова. – Миколаїв : НУК, 2010. – 22 с. 2055. Приходько, Н. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Ринок фінансових послуг" для спец. 8.050104 "Фінанси" / Н. В. Приходько, І. А. Воробйова. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2010. – 1 електрон. оптич. диск (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска. 2056. Рогов, Г. К. Методичні вказівки до виконання КР з дисципліни "Стратегічне управління" / Г. К. Рогов, О. В. Пащенко. – Миколаїв : НУК, 2010. – 22 с. 2057. Рогов, Г. К. Оптимізація структури та способів розрахунку показників фінансової стійкості для цілей бізнес-планування / Г. К. Рогов // Наук. пр. ЧДУ. – Миколаїв : ЧДУ, 2010. – Т. 145, вип. 132. – С. 92–100. 2058. Рогов, Г. К. Показники фінансової стійкості в системі стратегічного управління підприємством / Г. К. Рогов // Економіст. – 2010. – № 7. – С. 50–52. 2059. Рогов, Г. К. Системні взаємозв'язки показників фінансової стійкості та середньозваженої вартості капіталу / Г. К. Рогов // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Методи фінансового забезпечення сталого економічного розвитку". – Севастополь : СевНТУ, 2010. – С. 25–26. 2060. Рогов, Г. К. Теорія та практика маркетингу : навч. посібник / 285


Г. К. Рогов, В. Н. Парсяк. – Миколаїв : НУК, 2010. – 130 с. 2011 р. 2061. Воробйова, І. А. Реформування податкової системи України в умовах інтеграції до Європейського Союзу: на прикладі оподаткування доходів фізичних осіб / І. А. Воробйова, В. М. Ангелова // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2011. – № 6 (441). – С. 114–123. 2062. Воробйова,

І.

А.

Удосконалення

механізму

управління

дебіторською та кредиторською заборгованістю на підприємстві / І. А. Воробйова, А. О. Лисицина // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Заможне

суспільство,

конкурентоспроможна

економіка,

ефективна

держава: шляхи та засоби побудови". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 251– 255. 2063. Гришина,

Л.

О.

Формування

інноваційно-інвестиційної

стратегії розвитку промислового виробництва : монографія / Л. О. Гришина, П. М. Карась, Т. Д. Сипко. – Миколаїв : НУК, 2011. – 124 с. 2064. Зинченко, А. И. Экспресс-оценка состояния и динамики развития судостроения Украины / А. И. Зинченко, А. В. Ефимова // Матеріали міжнар. наук.-метод. конф. "Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 197–200. 2065. Зінченко, А. І. Індикатори оцінки економічного стану та динаміки розвитку суднобудування в Україні / А. І. Зінченко, О. В. Пащенко // Вісн. НУК (електрон. вид.). – Миколаїв : НУК, 2011. – № 5. – C. 437–442. 2066. Зінченко, А. І. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни "Ризики у ЗЕД" / А. І. Зінченко, В. І. Топіха та ін. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 31 с. 2067. Зінченко,

А.

І.

Необхідність

державного

регулювання

фінансового забезпечення суднобудівних підприємств / А. І. Зінченко, О. В. Пащенко // Економічний аналіз : зб. наук. пр. Терноп. нац. екон. ун-ту. – 286


Т. : Економічна думка, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 223–227. 2068. Зінченко, А. І. Сучасний підхід до партнерства професійнотехнічного навчального закладу та роботодавця / А. І. Зінченко, О. А. Матвійчук // Матеріали V міжнар. наук. читань, присвяч. пам'яті академіка С. Я. Батишева. В 2 т. – Миколаїв, 2011. – Т. 2. – С. 58–63. 2069. Карась, П. М. Вдосконалення аналізу фінансових результатів підприємств машинобудування [Електронний ресурс] / П. М. Карась, Л. О. Гришина // Зб. наук. пр. КНТУ. – Кіровоград, 2011. – Вип. 19. – С. 235–241. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npkntu_e_2011_19_41.pdf 2070. Карась, П. М. Проектний підхід у забезпеченні якості професійної освіти / П. М. Карась, Н. П. Тубальцева // Матеріали конф. – Донецьк : ДНТУ, 2011. 2071. Карась,

П.

М.

Управління

продуктивністю

праці

на

машинобудівних підприємствах : монографія / П. М. Карась, С. І. Сергійчук. – Миколаїв : НУК, 2011. – 144 с. 2072. Навчальний посібник до написання типових випускних робіт зі спец. "Фінанси і кредит" / Н. В. Приходько, І. А. Воробйова, В. М. Ангелова, Р. В. Руденко. – Миколаїв : НУК, 2011. – 132 с. 2073. Парсяк, В. Н. Аутсорсінг маркетингу: причини поширення та критерії доцільності застосування / В. Н. Парсяк // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2011. – № 6 (441). – С. 82–89. 2074. Парсяк,

В.

Н.

Застосування

ефективних

менеджмент-

технологій для посилення конкурентної спроможності бізнесу / В. Н. Парсяк // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації". – Миколаїв, 2011. – С. 4–8. 2075. Парсяк, В. Н. Інноваційний розвиток під різними кутами зору / В. Н. Парсяк // Економіст. – 2011. – № 2. – С. 8–14. 2076. Парсяк, В. Н. Німеччина: уроки дбайливого ставлення до інноваційного розвитку / В. Н. Парсяк // Матеріали всеукр. наук. екон. 287


читань "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: шляхи та засоби побудови". – Миколаїв, 2011. – С. 6–9. 2077. Парсяк, В. Н. Трансформації у аграрній сфері: подолання неочікуваних перешкод / В. Н. Парсяк, С. І. Білик // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Економічна політика в Україні: вихід з кризи та перехід на шлях інноваційного розвитку". – К., 2011. 2078. Парсяк, В. Н. Управління бізнес-процесами – інструмент підвищення ефективності організацій / В. Н. Парсяк // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 7. – С. 131–138. 2079. Парсяк, В. Н. Категорія трансформаційних перетворень у контексті економічних реформ / В. Н. Парсяк, І. Ю. Кочетова // Вісн. ДонНУ. Сер. Економіка і право. – Донецьк, 2011. – № 2. – С. 155–160. 2080. Пащенко,

О.

В.

Державне

регулювання

кредитування

суднобудівних підприємств / О. В. Пащенко, М. Є. Плєханов // Матеріали міжнар. наук.-метод. конф. "Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 145–150. 2081. Пащенко, О. В. Дослідження впливу факторів ризику на рівень інвестиційної діяльності областей України / О. В. Пащенко, Г. В. Єфімова // Вісн. Донец. нац. ун-ту. Сер. В. Економіка і право. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – № 1, т. 1. – С. 103–107. 2082. Пащенко, О. В. Систематизація факторів ризику інвестиційної діяльності в регіоні / О. В. Пащенко, Ю. С. Стовманенко // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: шляхи та засоби побудови". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 122–125. 2083. Пащенко, О. В. Удосконалення методики оцінки інвестиційної привабливості підприємств суднобудування / О. В. Пащенко, Г. В. Єфімова // Економічні науки : вісн. ХНУ. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – № 5, т. 1 (180). – С. 139–142. 288


2084. Підгорнюк, І. О. Управління дебіторською заборгованістю підприємства / І. О. Підгорнюк, Н. В. Приходько // Зб. наук. пр. студ. НУК. – Миколаїв : НУК, 2011. – № 2 (5). – С. 111–116. 2085. Планування економічної ефективності діяльності підприємств олійного виробництва : монографія / Б. В. Буркинський, В. Н. Парсяк, О. В. Мирошниченко та ін. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2011. – 218 с. 2086. Погорелова,

О.

В.

Использование

функционально-

стоимостного анализа в управлении эффективностью деятельности персонала [Електронний ресурс] / О. В. Погорелова, П. Н. Карась, Е. Г. Баланенко // Зб. наук. пр. ЧДТУ. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – Вип. 28 (1). – С.

94–102.

Режим

доступу

:

http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/Znpchdtu_2011_28(1)__25.pdf 2087. Приходько, Н. В. Актуальні проблеми управління фінансами бюджетних установ / Н. В. Приходько, Р. В. Руденко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2011. – № 6 (441). – С. 108–113. 2088. Приходько, Н. В. Зміни у міжбюджетних відносинах у зв'язку з появою нового Бюджетного кодексу / Н. В. Приходько, Р. В. Руденко // Економічний аналіз : зб. наук. пр. ТНЕУ. – Т. : ТНЕУ, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 251–254. 2089. Приходько, Н. В. Проблеми розвитку міжбюджетних відносин в Україні / Н. В. Приходько, Р. В. Руденко // Матеріали міжнар. наук.метод. конф. "Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації". – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 149–153. 2090. Рогов, Г. К. Оцінка відповідності системи розкриття інформації емітентами цінних паперів цілям забезпечення корпоративного сталого розвитку / Г. К. Рогов // Матеріали міжнар. наук.-метод. конф. "Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації". – Миколаїв, 2011. – С. 61–63. 2091. Рогов,

Г.

К.

Система

інформаційного

забезпечення 289


корпоративного сталого розвитку / Г. К. Рогов // Зб. пр. Черкас. держ. технол. ун-ту. – Черкаси, 2011. – Вип. 29. – С. 990–102. 2092. Рогов, Г. К. Фактори та фінансові результати корпоративної екологічної діяльності / Г. К. Рогов // Фінанси України. – 2011. – № 11. – С. 92–103. 2093. Управління персоналом: мотиваційні впливи : монографія / В. Н. Парсяк, В. Я. Гацура, О. В. Погорєлова та ін. – Миколаїв : el Talisman, 2011. – 240 с. 2012 р. 2094. Воробйова, І. А. Нові підходи до оцінки кредитоспроможності позичальника в сучасних умовах функціонування банківської системи України / І. А. Воробйова, М. Є. Плєханов // Зб. наук. пр. студ. НУК. – Миколаїв : НУК, 2012. – № 1 (6). – С. 92–98. 2095. Воробйова, І. А. Сучасні проблеми формування місцевих бюджетів / І. А. Воробйова, Г. С. Рябенко // Матеріали всеукр. наук.-екон. читань "Розвиток підприємництва: теорія та практика". – Миколаїв : НУК 2012. – С. 313–316. 2096. Гришина, машинобудівних

Л.

О.

підприємств

Особливості

управління

персоналом

на

активізації

інноваційної

засадах

діяльності / Л. О. Гришина, П. М. Карась, С. І. Сергійчук // Вісн. нац. ун-ту "Львів. політехніка". – Л., 2012. – № 722. – С. 48–52. 2097. Гришина, Л. О. Україна та Міжнародний валютний фонд: перспективи співпраці / Л. О. Гришина, П. М. Карась, В. М. Черешня // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 3. – С. 26–30. 2098. Зінченко, А. І. Врахування неповного надходження страхового платежу при формуванні страхового тарифу / А. І. Зінченко, І. В. Сіренко // Бізнес-навігатор. – 2012. – № 28. – С. 157–160. 2099. Зінченко, А. І. Перспективи розвитку суднобудування України в контексті виробництва нової продукції / А. І. Зінченко, О. В. Пащенко // 290


Матеріали всеукр. наук.-екон. читань "Розвиток підприємництва: теорія та практика". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 180–182. 2100. Зінченко, А. І. Посткризові промислові пріоритети розвитку українського Причорномор'я / А. І. Зінченко // Економічні інновації : зб. наук. пр. Вип. 49. Регіональний та секторальний розвиток: інституційне, інфраструктурне та інструментальне забезпечення. – О. : НАНУ : Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних дослідж., 2012. – С. 37–42. 2101. Зінченко, А. І. Теоретико-методологічні засади фінансового забезпечення стратегічного розвитку підприємств / А. І. Зінченко // Бізнеснавігатор. – 2012. – № 29. – С. 134–137. 2102. Карась, П. М. Освітній потенціал як чинник соціальноекономічного розвитку регіону / П. М. Карась, С. М. Доценко // Вища освіта України. – 2012. – № 3, т. 1. – С. 63–66. 2103. Карась,

П.

М.

Особливості

управління

фінансовими

результатами підприємств машинобудування / П. М. Карась, Н. В. Приходько, Л. О. Гришина // Зб. наук. пр. КНТУ. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – Вип. 22 (2). – С. 19–24. 2104. Карась, П. Н. Становление корпоративной культуры в компаниях с иностранным капиталом / П. Н. Карась, С. И. Сергийчук, Е. К. Терентьева // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2012. – № 1 (442). – С. 114–117. 2105. Методичні вказівки до виконання магістерських робіт для студ. спец. 8.03050801 "Фінанси і кредит" [Електронний ресурс] : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / В. Н. Парсяк, Г. К. Рогов, Н. В. Приходько, І. А. Воробйова та ін. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2012. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска. 2106. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт для студ. спец. 8.03050801 "Фінанси і кредит" / В. Н. Парсяк, Г. К. Рогов, Н. В. Приходько, І. А. Воробйова та ін. – Миколаїв : НУК, 2012. – 52 с. 291


2107. Парсяк, В. Н. Економіка в заручницях екології: хтось має це зупинити / В. Н. Парсяк // Економіст. – 2012. – № 6. – С. 3–4. 2108. Парсяк, В. Н. Економічне зростання за рахунок майбутнього / В. Н. Парсяк // Матеріали III наук. читань пам'яті Сергія Таращука. – Мигія, 2012. – С. 13–16. 2109. Парсяк, В. Н. Інноваційні технології управління маркетингом / В. Н. Парсяк // Матеріали III наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв, 2012. 2110. Парсяк,

В.

Н.

Кредитування

підприємств

з

тривалим

виробничим циклом / В. Н. Парсяк, П. В. Трофимишин // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Розвиток підприємництва: теорія та практика" – Миколаїв, 2012. – С. 4–7. 2111. Парсяк, В. Н. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання" / В. Н. Парсяк, Г. В. Єфімова. – Миколаїв : НУК, 2012. – 33 c. 2112. Парсяк, В. Н. Міста України: занедбана складова потенціалу держави / В. Н. Парсяк // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 2 (128). – С. 188–199. 2113. Парсяк, В. Н. Поточний стан та тенденції розвитку українських міст / В. Н. Парсяк, Д. А. Ломоносов // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Розвиток підприємництва: теорія та практика". – Миколаїв, 2012. – С. 80–84. 2114. Парсяк, В. Н. Реконструкція структури органів місцевого самоврядування міст / В. Н. Парсяк, Д. А. Ломоносов // Теорія та практика державного управління. – 2012. – Вип. 2 (37). – С. 305–311. 2115. Парсяк, В. Н. Систематизація особливостей освітніх послуг як специфічного товару / В. Н. Парсяк, І. Л. Дибач, К. В. Парсяк // Економіка і держава. – 2012. – № 7. – С. 54–57. 2116. Парсяк,

В.

Н.

Стратегічне

управління

у

контексті 292


муніципального менеджменту / В. Н. Парсяк, Д. А. Ломоносов // Економіка і держава. – 2012. – № 2. – С. 76–80. 2117. Пащенко, О. В. Оцінка та управління підприємницькими ризиками : навч. посібник / О. В. Пащенко, С. М. Марущак, Г. В. Єфімова. – Миколаїв : НУК, 2012. – 313 с. 2118. Приходько, Н. В. Методичні аспекти розрахунку показників ефективності діяльності суб'єктів господарювання / Н. В. Приходько, Н. В. Каткова // Економічні науки : зб. наук. пр. Таврійського держ. агротехнол. ун-ту. – Мелітополь : Люкс, 2012. – № 3 (19). – С. 138–145. 2119. Приходько, Н. В. Оцінка платоспроможності підприємств суднобудівної промисловості України / Н. В. Приходько, Н. В. Каткова // Економічний аналіз : зб. наук. пр. ТНЕУ. – Т. : ТНЕУ, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 371–376. 2120. Приходько, Н. В. Удосконалення методики розрахунку показників ефективності діяльності суб'єкта господарювання на базі фінансової звітності / Н. В. Приходько, Н. В. Каткова // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми та перспективи розвитку обліку і економічного аналізу". – Миколаїв : НУК, 2012. – С. 45–48. 2121. Рогов, Г. К. Варіанти реалізації еколого-трудової податкової реформи і корпоративні стратегії адаптації / Г. К. Рогов // Матеріали міжнар. наук. конф. "Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн". – Д. : НГУ, 2012. – С. 148–149. 2122. Рогов, Г. К. Дискримінантна модель корпоративної екологічної діяльності / Г. К. Рогов, В. М. Павелко // Вісн. НУК (електрон. вид.). – Миколаїв : НУК, 2012. – № 3. – С. 238–243. 2123. Рогов, Г. К. Дослідження факторів екологічної діяльності підприємств / Г. К. Рогов // Матеріали всеукр. наук.-метод. конф. "Методи і моделі фінансового забезпечення стійкого економічного розвитку". – Севастополь, 2012. – С. 95–96. 293


2124. Рогов, Г. К. Ефективність податкових стимулів екологічної діяльності підприємств в Україні / Г. К. Рогов // Матеріали міжнар. наук.практ. Іnternet-конф. "Податкова політика: стратегія соціального розвитку". – Луганськ : Cхідноукраїнський нац. ун-т, 2012. – С. 19–22. 2125. Рогов, Г. К. Ефективність стимулюючої функції екологічного податку / Г. К. Рогов // Часопис економічних реформ. – 2012. – № 4 (8). – С. 43–49. 2126. Рогов, Г. К. Методичні вказівки до виконання програми виробничої передмагістерської практики для студ. спец. 8.03050801 "Фінанси і кредит" : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / Г. К. Рогов, Т. В. Селікова. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2012. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска. 2127. Рогов, Г. К. Методичні вказівки до виконання програми переддипломної практики для студ. спец. 8.03050801 "Фінанси і кредит" : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / Г. К. Рогов, Т. В. Селікова. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2012. – 3 електрон. оптич. диска

(DVD-ROM). – Назва з етикетки диска. 2128. Рогов, Г. К. Оцінка кредитоспроможності позичальників

вітчизняних комерційних банків у системі корпоративної екологічної діяльності / Г. К. Рогов, В. М. Павленко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2012. – № 1 (442). – С. 99–105. 2129. Рогов, Г. К. Показники фінансової стійкості у системі стратегічного управління підприємством. Особливості оподаткування підприємств суднобудування / Г. К. Рогов // Фінансова діяльність суднобудівних підприємств : монографія / під ред. В. Н. Парсяка. – Миколаїв : НУК, 2012. – §§ 2.2–2.3. – С. 34–56. 2130. Рогов, Г. К. Проблематика сталого розвитку в площині державних та корпоративних інтересів / Г. К. Рогов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2012. – № 3/4 (444). – С. 90–95. 294


2131. Рогов, Г. К. Прогнозування ймовірних стратегій адаптації підприємств до зміни умов оподаткування / Г. К. Рогов // Наука й економіка : наук.-теорет. журн. ХЕУ. – Хмельницький, 2012. – Вип. 4 (28), т. 1. – С. 134–141. 2132. Рогов, Г. К. Фінансові механізми трансформації економічного зростання у сталий розвиток / Г. К. Рогов // Економіст. – 2012. – № 6. – С. 25–27. 2133. Сергійчук,

С.

І.

Класифікація

чинників

зростання

продуктивності праці відповідно до етапізації розвитку національної економіки / С. І. Сергійчук, П. М. Карась, Л. О. Гришина // Вісн. ЧДТУ. Сер. Економічні науки. – Чернігів, 2012. – № 3 (60). – С. 66–71. 2134. Фінанси суднобудівних підприємств : монографія / О. В. Пащенко та ін. ; за ред. В. Н. Парсяка. – Миколаїв : НУК, 2012. – 234 с. 2013 р. 2135. Воробйова, І. А. Ефективність використання оборотних коштів як фактор впливу на фінансовий стан підприємства / І. А. Воробйова, В. С. Вавілова, Л. О. Ганжела // Зб. наук. пр. студ. НУК. – Миколаїв : НУК, 2013. – № 1 (6). 2136. Зінченко, А. І. Методичні вказівки щодо вивчення курсу "Державне та регіональне управління" / А. І. Зінченко, М. В. Волосюк. – Миколаїв : НУК, 2013. – 33 с. 2137. Карась, П. М. Національне бюро кредитування як інститут поліпшення кредитно-грошової системи України [Електронний ресурс] / П. М. Карась, Л. О. Гришина, С. І. Сергійчук // Економічні науки : зб. наук. пр. Кіровогр. нац. техн. ун-ту. – Кіровоград, 2013. – Вип. 23. – С. 210–218. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/jpdf /Npkntu_e_2013_23_32.pdf 2138. Карась, П. М. Проблеми та перспективи в нормуванні праці спеціалістів фінансово-кредитних установ / П. М. Карась, Т. В. Якушова // Бізнес-навігатор. – 2013. – № 3/32. 295


2139. Карась, П. М. Проблеми

та перспективи

ефективного

управління діяльністю комерційних банків / П. М. Карась, В. В. Зубенко // Таврійський наук. вісн. – Херсон : ХДАУ, 2013. – № 84. 2140. Карась, П. М. Провідні напрямки економічного та соціального розвитку національної економіки / П. М. Карась, С. І. Сергійчук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – Хмельницький, 2013. – № 1. 2141. Парсяк, В. Н. Высшее экономическое образование: новые перспективы / В. Н. Парсяк // Матеріали ІV наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2013. 2142. Парсяк, В. Н. Індикація рівня корпоративної культури осередків вітчизняної вищої освіти / В. Н. Парсяк, І. М. Драгомірова // Економіст. – 2013. – № 6. – С. 33–36. 2143. Парсяк, В. Н. Наукове дослідження магістранта : навч. посібник. У 6 ч. Ч. 1. Методика проведення, формалізації і публічного захисту результатів / В. Н. Парсяк, Н. Є. Терьошкіна, І. А. Воробйова ; за ред. В. Н. Парсяка. – Миколаїв : НУК, 2013. – 202 с. 2144. Парсяк, В. Н. Органи місцевого самоврядування потребують реконструкції / В. Н. Парсяк, Д. А. Ломоносов // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Розвиток економічної науки в умовах сьогодення". – Миколаїв, 2013. – С. 17–19. 2145. Парсяк, В. Н. Сутність трансформаційних перетворень у контексті економічних реформ / В. Н. Парсяк // Матеріали всеукр. наук.практ. конф. "Актуальні проблеми формування та управління потенціалом підприємств в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку". – Х., 2013. – С. 52–56. 2146. Парсяк, В. Н. Управління вартістю підприємства на основі оціночних параметрів дивідендного потенціалу / В. Н. Парсяк, О. В. Горянська // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2013. – № 4 (449). – С. 107–112. 296


2147. Парсяк,

В.

Н.

Формування

вартості

підприємства

з

урахуванням ринкової складової інтелектуального капіталу / В. Н. Парсяк, Г. Л. Ступнікер // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2013. – № 3 (448). –

С. 101–105. 2148. Парсяк, В. Н. Экономика моря – важнейшее условие развития

Украины в статусе морской державы / В. Н. Парсяк // Матеріали ІV наук.техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв, 2013. 2149. Пащенко, О. В. Методика мінімізації похибки в оцінці ризиків інвестиційних проектів / О. В. Пащенко, О. В. Шульга // Матеріали всеукр. наук. екон. читань з міжнар. участю "Розвиток економічної науки в умовах сьогодення". – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 120–123. 2150. Пащенко, О. В. Теоретичні засади формування стратегії галузевого розвитку / О. В. Пащенко, Н. С. Танклевська // Таврійський наук. вісн. – Херсон : Грінь Д. С., 2013. – Вип. 86. – С. 310–314. 2151. Рогов, Г. К. Дослідження факторів вибору виду розміщення акцій / Г. К. Рогов // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Фінансовий механізм та обліково-аналітичне забезпечення сталого розвитку". – Севастополь : СевНТУ, 2013. – С. 174–175. 2152. Рогов, Г. К. Финансовые механизмы устойчивого развития / Г. К. Рогов // Наука Удмуртии. – 2013. – № 3 (65), ч. 1. – С. 7–25. 2153. Рогов, Г. К. Формування збалансованої системи показників сталого розвитку / Г. К. Рогов // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Трансформація національних моделей економічного розвитку в умовах глобалізації". – К., 2013. – С. 457–458. 2154. Entrepreneurial assets and mindsets: Benefit from university entrepreneurship edu-cation investment / V. Parsyak, M. Solesvik, P. Westhead, H. Matlay // Education + Training. – 2013. – Vol. 55. – P. 748–762. 297


2014 р. 2155. Зінченко,

А.

І.

Шляхи

завантаження

потужностей

суднобудівних підприємств українського Причорномор'я в сучасних умовах / А. І. Зінченко // Матеріали V міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 470–473. 2156. Карась, П. М. Аналіз фінансової стійкості комерційних банків України / П. М. Карась, Н. В. Приходько // Бізнес-навігатор. – 2014. – № 1/33. 2157. Карась, П. М. Банківська справа : метод. посібник / П. М. Карась, О. В. Пащенко, Н. В. Приходько. – Миколаїв : НУК, 2014. 2158. Парсяк, В. Н. Методика аналізу ефективності управління інноваційною діяльністю суднобудівних підприємств / В. Н. Парсяк, О. П. Кириченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2014. – № 5 (455). – С. 94–100. 2159. Парсяк, В. Н. Сутність інноваційної діяльності з огляду на специфіку суднобудування / В. Н. Парсяк, О. П. Кириченко // Проблеми науки. – 2014. – № 1. – С. 12–19. 2160. Парсяк, В. Н. Державне регулювання біржового сегмента фондового ринку: реалії та перспективи / В. Н. Парсяк, К. Д. Немолюк, А. Г. Щербина // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2014. – № 1 (451). – С. 6–11. 2161. Парсяк, В. Н. Економічні аспекти становлення та розвитку підприємницької освіти / В. Парсяк, М. Б. Солесвік, К. В. Парсяк // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 5. – С. 126–133. 2162. Парсяк, В. Н. Мале підприємництво у сучасній економічній системі / В. Парсяк, М. Б. Солесвік // Материалы междунар. науч.-практ. конф.

"Современные

направления

теоретических

и

прикладных

исследований". – О., 2014. – С. 1–7. 2163. Парсяк, В. Н. Методичні

вказівки

до

самостійної та 298


індивідуальної роботи студентів з дисципліни "Управління фінансовою санацією підприємств" для спец. 8.03050801 "Фінанси" [Електронний ресурс] : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / В. Н. Парсяк, Н. В. Каткова. – Електрон. дані. – Миколаїв : НУК, 2014. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска. 2164. Парсяк, В. Н. Морська економіка як чинник піднесення країни / В. Н. Парсяк // Економіст. – 2014. – № 5. – С. 3–5. 2165. Парсяк, В. Н. Організований фондовий ринок: світові тенденції, вітчизняні реалії / В. Н. Парсяк // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Технології та методи піднесення економіки України". – Миколаїв, 2014. – С. 4–5. 2166. Парсяк, В. Н. Предпринимательские стратегии студентов отечественных ВНЗ / В. Н. Парсяк, М. Б. Солесвик // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Прогнозування соціально-економічного розвитку національної економіки". – О., 2014. – С. 49–51. 2167. Парсяк, В. Н. Управління якістю освітніх послуг : монографія / В. Н. Парсяк, І. Л. Дибач, К. В. Парсяк ; за ред. В. Н. Парсяка. – Миколаїв : Торубара В. В., 2014. – 296 с. 2168. Пащенко,

О.

В.

До

питання

управління

ризиком

підприємницької діяльності / О. В. Пащенко, О. А. Лі // Матеріали всеукр. наук. екон. читань "Технології та методи піднесення економіки України". – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 115–116. 2169. Пащенко, О. В. Формування та реалізація фінансової стратегії підприємств / О. В. Пащенко // Матеріали VI всеукр. наук.-практ. конф. "Економічні проблеми розвитку промисловості регіону". – Первомайськ : ППІ НУК, 2014. – С. 94–96. 2170. Пащенко, О. В. Формування фінансової стратегії розвитку суднобудівного підприємства з урахуванням ризиків / О. В. Пащенко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2014. – № 1 (451). – С. 43–49. 299


2171. Рогов, Г. К. Вплив фінансових механізмів на концепцію збалансованої системи показників / Г. К. Рогов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2014. – № 5 (455). – С. 101–107. 2172. Рогов, Г. К. Державне регулювання корпоративної емісійної та дивідендної політики / Г. К. Рогов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2014. – № 2 (452). – С. 8–14. 2173. Рогов, Г. К. Фактори вибору розміщення акцій / Г. К. Рогов // Бізнес інформ. – 2014. – № 3. – С. 311–316. 2174. Рогов, Г. К. Фактори формування дивідендної політики акціонерних товариств / Г. К. Рогов // Проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 247–252. 2175. Фондовий ринок: актуальні аспекти розвитку / за ред. В. Н. Парсяка. – Миколаїв : el Talisman, 2014. – 276 с.

300


Алфавітний авторський покажчик Албантов А. К. 123, 533 Албантов О. К. 531 Александров М. Н. 860 Александров О. Г. 40, 1768 Алєйнік Д. С. 1333 Алимов О. М. 1266 Ангелова В. М. 2061 Андерсон В. М. 1266 Андрєєв А. А. 717 Андрєєва Н. М. 1266 Андросюк И. С. 18, 54 Андрющенко О. Ю. 1205 Антыкова И. В. 1465 Арутунян Р. О. 1476 Арутюнян Є. Г. 1310 Бадовський О. В. 495 Баланенко Е. Г. 1637, 1638, 1649, 2085 Баланенко О. Г. 1608, 1609, 1646, 1659, 1676, 1677, 1698, 1713, 1714 Баскіна В. В. 690 Батовкін Б. В. 1929, 1931 Батовкін В. І. 132 Батрак Ю. А. 1819 Бельтюков Е. А. 1957 Бержак А. В. 171, 216 Бержак В. М. 10, 98, 101, 106, 110, 171, 328 Билецкий А. И. 1758, 1788 Білак Г. Г. 1517 301


Білик С. І. 2039, 2076 Біліченко О. С. 1328, 1329, 1330 Блінцов В. С. 1463 Бобровська Л. Л. 493, 494 Боград В. М. 93, 111, 1793 Божаткин А. М. 59 Бойко Е. А. 1111 Бойко Є. О. 972, 991, 992, 993, 994, 999, 1001, 1006, 1037, 1038, 1039, 1040, 1055, 1056, 1071, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1178, 1179, 1180, 1199, 1230, 1231, 1232, 1307, 1308, 1339, 1342, 1345, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1408, 1470, 1471, 1472, 1494, 1509 Бойко О. С. 1100, 1102, 1103 Болдуєв В. І. 551, 563, 564, 626 Бондар А. І. 1451 Бондаренко А. В. 474, 895 Бондаренко О. В. 914, 915 Борисюк О. Д. 550 Бревнов А. А. 1957 Брендуля М. Ф. 944, 1909 Бреслав Л. Б. 46, 1764, 1767 Буга Н. Ю. 940, 2036 Бурдельна Г. О. 1374 Буркинский Б. В. 283, 1843, 1862 Буркинський Б. В. 114, 685, 1648, 2030, 2044, 2085 Бурковський І. Д. 608, 941, 954, 955, 956, 957, 958, 982, 984, 985, 986 Бурлан С. А. 22, 39, 46, 47, 58, 66, 74, 84, 101, 102, 112, 128, 887, 1715, 1716, 1759 Бурова О. М. 1433, 1647 302


Буртна А. В. 2017 Буряк Н. Е. 525 Бутенко А. И. 1406 Бутенко А. І. 1403 Бушуєв С. Д. 1228 Бушуєва Н. С. 1228 Вавілова В. С. 2136 Вайнштейн А. И. 1773, 1775, 1778, 1786, 1796, 1807 Васелега Я. И. 167 Васильєва К. В. 386, 433, 437, 489, 490 Вашедченко А. Н. 365, 824, 826, 827, 856, 892, 1473 Вдовиченко Л. Ю. 536, 537, 538, 539, 540, 580, 620, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 682, 683, 699, 700, 701, 702, 703, 729, 730, 731, 733, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803 Верланов Ю. Ю. 47 Верланова Л. А. 5, 31, 1912 Верланова Л. О. 38, 134, 171, 237, 265, 583, 588, 939 Вишневская Л. М. 63 Вільський Г. 217 Возний О. М. 159 Возница С. В. 168 Возный А. М. 230 Возняк Р. І. 671 Войдер К. В. 1152, 1291, 1361, 1362 Волкан Ю. І. 320, 358 Волосюк М. В. 552, 553, 554, 555, 581, 582, 604, 621, 622, 623, 624, 625, 636, 637, 652, 653, 654, 684, 702, 704, 705, 732, 733, 756, 804, 2136 Волченко Л. Я. 17, 34, 37, 45, 65, 113 303


Воробйов В. А. 842, 1591 Воробйова І. А. 174, 411, 425, 537, 592, 1815, 1857, 1858, 1878, 1879, 1884, 1895, 1896, 1897, 1911, 1924, 1941, 1942, 1943, 1960, 1961, 1962, 1982, 1983, 1984, 2010, 2011, 2012, 2013, 2031, 2032, 2033, 2054, 2055, 2061, 2062, 2072, 2094, 2095, 2105, 2106, 2135, 2143 Воробьев В. А. 41 Воробьева И. А. 78, 1750, 1751, 1757, 1762, 1770, 1792, 1800, 1808, 1809, 1820 Гавриленко Н. В. 1485 Ганганов В. М. 601, 1026 Ганжела Л. О. 2135 Гапєєва А. В. 1645 Гацура В. Я. 417, 728, 1852, 1856, 2093 Генбом А. В. 92, 1785 Георгієва О. Г. 1639, 1645 Геранин М. В. 94 Герасимович Л. М. 918, 919, 952, 1824 Гетманцева Е. М. 103 Гиль А. А. 1601, 1626, 1636 Гиль О. О. 1186 Гишко Л. О. 286 Гіль О. О. 1991 Голиков В. И. 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 849, 856, 859, 860, 866, 867, 868, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 892, 895, 920, 922, 926, 940, 963, 1041, 1042, 1043, 1044, 1050, 1105, 1106, 1107, 1233, 1473, 1474 Голиков И. В. 940, 1041, 1042, 1043, 1044, 1050, 1473, 1474 Голіков В. І. 905, 906, 909, 913, 914, 915, 934, 964, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 304


1475, 1476, 1477, 1478 Голіков І. В. 964, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1475, 1476, 1478 Голодницкий Л. Г. 73, 112 Гольденберг Г. С. 72 Гончаренко І. В. 941, 983 Гончаров И. М. 838 Гончаровський Г. М. 580 Гончарюк К. В. 1476 Горбатюк О. М. 295, 335, 1898, 1922 Горбачов В. 182 Горбов В. М. 960, 987 Горянська О. В. 2146 Гришина Л. А. 1636 Гришина Л. О. 142, 557, 585, 1028, 1089, 1240, 1272, 1293, 1365, 1366, 1438, 1453, 1486, 1589, 1601, 1626, 1861, 1991, 2038, 2064, 2069, 2096, 2097, 2103, 2133, 2137 Гришина Н. В. 734, 1186, 1239, 1240, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1322, 1403, 1404, 1405, 1406, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, Грищенко О. В. 1660, 1665 Гросицкая Е. Е. 907, 951, 1164, 1219, 1378, 1455 Гросицька О. Є. 588, 908, 923, 924, 925, 935, 936, 937, 938, 939, 965, 1024, 1045, 1077, 1154, 1159, 1217, 1274, 1275, 1295, 1321, 1340, 1341, 1347, 1349, 1372, 1384, 1402, 1407, 1408, 1413, 1431, 1489, 1524, 1525, 1526, 1533, 1544 Грушин Д. О. 1097 Гуменюк К. В. 285 Гурченков А. П. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 305


20, 21, 23, 31, 35, 36, 37, 38, 47, 48, 54, 59, 60, 61, 67, 68, 73, 79, 85, 86, 87, 95, 103, 112, 113, 114, 140, 176, 168, 183, 264, 532 Гурченков О. П. 121, 122, 123, 124, 125, 129, 130, 134, 141, 142, 156, 158, 158, 169, 170, 171, 174, 182, 184, 185, 199, 200, 217, 218, 219, 220, 236, 237, 238, 239, 240, 265, 266, 284, 285, 286, 295, 328, 329, 330, 335, 342, 343, 344, 366, 367, 413, 414, 415, 416, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 531, 534, 556, 557, 570, 572, 584, 586, 592, 640, 716, 1832, 1847, 1911 Гусарина Н. В. 472, 473 Гусаріна Н. В. 184, 201, 202, 241, 287, 288, 289, 295, 330, 331, 332, 335, 366, 367, 368, 415, 416, 467, 471 Данилова О. В. 930 Дейнеко Л. В. 1129, 1136, 1137, 1193, 1199 Дибач І. Л. 187, 188, 203, 204, 221, 222, 223, 224, 225, 242, 243, 244, 245, 246, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 290, 291, 292, 293, 294, 304, 305, 306, 333, 334, 348, 369 370, 371, 372, 380, 417, 418, 419, 474, 486, 1933, 1934, 2040, 2042, 2115, 2167 Димитрова А. А. 1451 Диневич Е. М. 111 Дмитриева М. В. 1768 Довжанская А. С. 183 Донской В. Г. 23, 36 Донченко М. В. 860 Доценко С. М. 2103 Драган С. В. 127, 159, 195 Драгомірова І. М. 1965, 1966, 1967, 1974, 1992, 1993, 2015, 2018, 2020, 2046, 2047, 2049, 2142 Друца О. О. 1334 Дубко Б. С. 2, 10 Дубова К. О. 1564 306


Дыбач И. Л. 247 Дядєва А. О. 481 Евтюхов В. И. 393 Еганов А. Е. 859, 860, 879, 880, 881, 920, 922, 926, 1050 Ельдецов В. Н. 80 Еремец С. М. 66, 74, 102 Ефимова А. В. 532, 533, 544, 638, 706, 778, 2064 Євчук Л. А. 608 Єганов О. Ю. 171, 694, 908, 909, 913, 914, 915, 1848 Єлеонська І. Г. 932 Ємець С. М. 1292 Єпіфанова І. М. 1590 Єфімова Г. В. 124, 125, 142, 156, 169, 170, 174, 200, 220, 343, 344, 411, 531, 534, 541, 534, 545, 546, 557, 558, 559, 560, 561, 568, 569, 570, 573, 584, 585, 586, 592, 605, 606, 607, 627, 639, 640, 641, 642, 655, 656, 657, 658, 672, 673, 674, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 707, 709, 710, 711, 716, 717, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 805, 806, 807, 808, 810, 1240, 1322, 1907, 1911, 1938, 1999, 2034, 2081, 2083, 2111, 2117 Жарінов В. І. 587 Живолупов В. И. 859 Жигулина С. И. 107, 1809 Жиленко В. П. 34, 845 Жлуктарьова К. В. 1092 Жуков Ю. Д. 96, 851 Журавльова М. Б. 1830, 1838, 1839, 1840, 1841, 1846, 1853, 1854 Заботин О. М. 24, 989, 1164, 1455 Заботін О. М. 969, 1024, 1029, 1077, 1090, 1154, 1156, 1159, 1217, 1274, 1275, 1288, 1289, 1407 307


Заварихин Н. М. 3, 5, 9, 10, 24, 25, 49 Зайцева Д. С. 418 Заікіна К. О. 1280 Замега О. М. 1716 Запорожец И. М. 421, 1046, 1098, 1108, 1109, 1174, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1241, 1242, 1243, 1305, 1323, 1324, 1325, 1392, 1409, 1410, 1464, 1465, 1490, 1491, 1540, 1541, 1542 Запорожець І. М. 918, 919, 952, 966, 967, 968, 969, 1035, 1036, 1047, 1048, 1049, 1229, 1326, 1327, 1463 Зарубина Н. М. 70 Зельдис В. В. 1873 Зельдіс В. В. 1951, 1954, 1956, 1975 Зигар Л. П. 185 Зинченко А. И. 706, 1880, 1881, 1882, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1944, 1985, 2064 Зіміна І. А. 905, 934 Зінченко А. І. 1371, 1883, 1904, 1905, 1925, 1986, 1987, 2065, 2066, 2067, 2068, 2098, 2099, 2100, 2101, 2136, 2155 Змієвська Д. Ю. 1471 Зозуля В. А. 603 Зубенко В. В. 2139 Иванская Л. И. 60 Ивата В. В. 1628, 1719 Ипатов Ю. М. 40, 1738 Иртыщева И. А. 1051, 1052, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1193, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1411, 1412, 1492, 1492 Іваненко П. П. 530 Івата В. В. 417, 1572, 1573, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1625, 1687, 1689, 1699, 1703, 1721, 1722 308


Івахненко М. М. 171 Іртищева І. О. 882, 891, 896, 897, 898, 899, 900, 910, 911, 912, 941, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1026, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1095, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1259, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1374, 1402, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1452, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1522, 1527, 1528, 1545, 1546, 1547 Кабак О. О. 236 Калашников К. О. 2000 Калашникова Л. О. 420, 480 Калинюк Т. 217 Канаев И. М. 850 Каплан Е. И. 67 Каплун А. Я. 1819 Карась П. М. 234, 411, 585, 917, 943, 944, 980, 1075, 1272, 1287, 1293, 1365, 1366, 1453, 1626, 1842, 1848, 1859, 1860, 1861, 1898, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1963, 1964, 1988, 1989, 1990, 309


2014, 2035, 2036, 2037, 2038, 2063, 2069, 2070, 2071, 2096, 2097, 2102, 2103, 2104, 2132, 2137, 2138, 2139, 2140, 2156, 2157 Карась П. Н. 88, 97, 1351, 1438, 1649, 1779, 1780, 1782, 1793, 1794, 1795, 1822, 2086 Картавая И. В. 1162, 1163, 1218 Картавая І. В. 1157 Кателя М. В. 1355 Каткова Н. В. 786, 789, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1633, 1635, 1648, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1685, 1700, 1701, 1716, 1717, 1718, 1961, 2118, 2119, 2120, 2163 Катющенко С. Н. 856 Кеник М. Б. 617 Кирей А. С. 41 Кириллова Г. Ю. 516 Кирилова Н. О. 1451 Кирильчук М. А. 429, 430 Кириченко А. В. 1441 Кириченко О. П. 248, 257, 258, 261, 262, 273, 296, 297, 298, 327, 336, 373, 374, 375, 376, 411, 483, 484, 485, 2158, 2159 Кирницький С. Р. 927 Кисетов Ю. В. 1210, 1212, 1283 Кисин Р. Б. 1747 Кискина Ю. А. 1674 Кисляков В. П. 1564 Кіпрєєва О. Ю. 294, 930 Кіселяк Г. А. 710 Кісєтов Ю. В. 1147, 1211, 1273, 1282, 1352, 1359, 1449 Кіскіна Ю. О. 1617, 1622 Клименко А. С. 522 310


Клименко С. О. 948 Клочан В. Ф. 900 Княжинский В. Р. 83, 100, 126, 1774, 1775, 1778, 1783, 1784, 1786, 1791, 1796, 1803, 1819 Князєва А. П. 1311 Коблош М. А. 85, 87, 95 Коблош М. О. 121, 240, 1828 Ковалева И. Г. 525, 526, 527, 528, 529 Ковалишин П. В. 981 Коваль М. Г. 929 Ковальова І. Г. 547, 548, 596, 613, 643, 644, 678 Козачок Є. О. 1397, 1401 Козачук Н. Ф. 43 Козик І. І. 1510 Козинник Б. М. 1781 Козленко О. А. 1171 Козлов А. С. 1816 Козлов С. Г. 626 Козырь Б. Ю. 1203, 1204, 1439, 1521 Комишник В. І. 216, 226, 249, 250, 251, 328, 471 Комышник В. И. 205, 472, 473 Кондратенко В. І. 959 Кондратьєва В. Ф. 1669 Копачинская И. Г. 562, 571 Копачинська І. Г. 574, 589, 590, 593, 594, 597, 609, 610, 628, 629, 630, 662, 675, 676, 677 Копейкин Ю. Н. 1776 Коптєва Є. М. 341 Копусь Ю. В. 1448 311


Корабахіна М. О. 639 Корнієнко І. Г. 595, 613 Корнієнко О. С. 1570, 1598 Костин С. А. 1746, 1748, 1799 Костін С. О. 1814 Котеля М. В. 1155 Кочетова І. Ю. 2079 Кошкин К. В. 1816, 1821, 1824, 1827 Кравченко Є. Ю. 235 Крамаренко І. С. 1260, 1270, 1348, 1350, 1374, 1500 Крамаренко О. М. 1271, 1908, 1910, 1946, 1947 Крапива В. П. 1873 Красночубенко К. В. 19, 1024, 1076, 1353, 1822, 1848 Криленко В. І. 134, 1861 Кротов А. И. 365, 849, 895 Кротов О. І. 914, 915 Крупіца І. В. 1414, 1422, 1423, 1425, 1429, 1434, 1437, 1498, 1512, 1519 Крюковська О. С. 239 Кузнецов В. В. 995 Кузнецова С. А. 995 Кузьменко Б. П. 836, 850 Кулиш Н. Е. 522 Куліш М. Ю. 1554, 1556 Куниженкова Л. Ф. 1811 Куприянов А. А. 19, 31, 33, 37, 38, 81, 89, 96, 99, 115 Купчак П. М. 1137 Курцева Н. О. 1871 Кучеренко И. А. 50, 1744 312


Лабарткава А. В. 255 Лактанов М. Ю. 2043, 2051 Лапко А. Г. 1979 Левенець В. Г. 1713, 1714 Левченко В. О. 916 Левченко О. Г. 1720 Летучая И. Б. 60 Ли В. Ч. 5, 9, 10, 12, 26, 31, 38, 40, 48, 50, 51, 61, 75, 80, 91, 97, 104, 116, 1730, 1731, 1736, 1738, 1739, 1743, 1744, 1745, 1752, 1754, 1755, 1772, 1781, 1782, 1797, 1801, 1806, 1813 Лисенко А. П. 530 Лисицина А. О. 2062 Литвинова О. Г. 638 Лі О. А. 2168 Лібанова. Е. М. 1527 Літвак С. М. 500 Логвінов В. Г. 803 Логин С. И. 16, 20, 31 Ломоносов А. В. 26, 50, 75, 80, 1731, 1744, 1772 Ломоносов Д. А. 2113, 2114, 2116, 2144 Лужицький Д. Г. 439 Луковський С. Р. 1467 Лутий Л. А. 2 Любящева Е. В. 109 Мазникер Э. П. 52 Майданевич П. М. 1634 Майстренко О. М. 160, 161, 199, 206, 207, 208, 240, 252, 295, 299, 300, 301, 329, 335, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 377, 413, 420, 466, 480, 481, 716, 313


Майстренко О. Н. 143, 144, 162, 172, 173, 186, 421 Майстрюк Т. А. 107, 117, 118 Максачук Ф. П. 526 Маломуж Д. В. 1368, 1375, 1380 Мамкичев Н. А. 886 Мандра О. Є. 414, 465 Маркина Л. Н. 488 Маркова Н. В. 619, 649 Марущак С. М. 141, 556, 572, 588, 591, 611, 612, 631, 632, 659, 660, 712, 713, 714, 715, 740, 741, 742, 743, 779, 781, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 790, 809, 810, 811, 939, 1700, 1701, 1977, 2117 Марченко С. Г. 31, 37, 38, 99, 109 Марчинська Н. О. 502 Маршак-Мазыкина Н. А. 53 Маташнюк Е. С. 1220 Матвеев В. Г. 37 Матвеев Л. А. 828, 849 Матвійчук О. А. 2068 Матчанова І. А. 286 Мацигайло Ю. К. 1216, 1290 Медведєва А. В. 1643 Медведєва В. М. 1587, 1647, 1670, 1671, 1672, 1702 Мерецкий В. В. 1243 Мещерякова А. О. 492, 497, 498, 499 Минакова С. М. 1492 Мирошниченко О. В. 1635, 1648, 2085 Мисюра Н. В. 83, 92, 126, 1773, 1774, 1775, 1778, 1783, 1784, 1785, 1786, 1791, 1791, 1796, 1803, 1804, 1808, 1817, 1819, 1820, 1822, 1825, 1828, 1835 314


Михайленко И. П. 27, 51, 61, 62, 69, 76, 80, 90, 105, 116, 1765, 1787, 1790, 1797 Михенько В. А. 1376, 1377, 1456 Мігай Н. Б. 2039 Мінакова С. М. 1506, 1547 Мірошниченко Г. В. 123 Монахова В. Ю. 1206, 1278, 1280 Мочалов А. А. 135, 145, 191, 869, 870 Мучник Л. Н. 867 Наголюк К. А. 1343 Назарова Л. В. 955, 956, 957, 958, 982, 983, 984, 985, 986 Науменко Т. А. 940 Наумов О. Б. 1003, 1067, 1095 Небещук А. В. 1158 Недосейкина Н. И. 63 Нейман В. М. 81, 89, 94, 107, 108, 115, 117, 118, 119, 120, 152, 175, 227, 228, 238, 253, 302, 303, 345, 378, 379, 422, 423, 424, 482, 588, 935, 939 Некрасов В. О. 136 Немолюк К. Д. 2161 Нечваленко И. Б. 90, 1790 Никифоров А. Е. 12, 31 Нікітова М. Ю. 130 Ніколаєва О. В. 310 Ніколенко А. Г. 1520 Новошицький С. В. 575 Носачук Н. В. 67, 68, 1749, 1750 Обозна А. О. 1337, 1338, 1421, 1430, 1496, 1498, 1502, 1508 Обуховська І. О. 1028, 1089 Овчаров Т. С. 495 315


Овчиннікова Л. Є. 894 Олейник А. В. 1816 Олейнікова А. О. 602 Олішевська А. М. 1976 Омельченко М. С. 717 Омельченко С. М. 717 Онишкевич Т. М. 618 Осецький В. Л. 443 Осипова Т. О. 1312 Остап'юк О. В. 661, 693, 791 Павелко В. М. 707, 2122 Павленко В. М. 2128 Панина Н. А. 1298 Паніна Н. А. 1143, 1146 Пантелеев В. Д. 10, 14, 21, 28, 30, 35, 42, 57, 125, 147 Пантелєєв В. Д. 146, 163, 534, 1587 Панфілов В. Ф. 122 Панченко И. А. 1710 Парсяк В. Н. 90, 97, 114, 121, 122, 129, 187, 188, 283, 304, 305, 306, 380, 411, 425, 475, 483, 484, 485, 486, 728, 738, 781, 1648, 1728, 1729, 1732, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1746, 1747, 1748, 1752, 1753, 1754, 1755, 1758, 1759, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1777, 1787, 1788, 1789, 1790, 1795, 1797, 1798, 1799, 1804, 1805, 1806, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1817, 1820, 1823, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1844, 1845, 1846, 1847, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 316


1955, 1956, 1957, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2030, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2060, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2085, 2093, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2134, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2175 Парсяк К. В. 254, 274, 275, 307, 308, 346, 347, 348, 349, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 426, 427, 428, 475, 476, 477, 478, 479, 486, 2115, 2161, 2167 Паук М. І. 1504 Пашканяну Д. С. 470 Пащенко О. В. 606, 655, 692, 708, 711, 740, 810, 1906, 1921, 1938, 1939, 1940, 1947, 1958, 1976, 1977, 1978, 1998, 1998, 2000, 2001, 2012, 2013, 2021, 2022, 2032, 2033, 2034, 2052, 2053, 2056, 2065, 2067, 2080, 2081, 2082, 2083, 2099, 2117, 2134, 2149, 2150, 2157, 2168, 2169, 2170 Петров М. Н. 1770 Петрушкин Г. И. 1760, 1769 Писаренко А. В. 2023 Півень М. Б. 563, 564, 587, 601 Півень Ю. Ю. 587 Півник Н. М. 658 Підгорнюк І. О. 2084 Плєханов М. Є. 2080, 2094 Плюсніна О. Д. 370, 408, 435, 440 Побегайлов В. М. 1,2, 13, 15, 29, 55, 63, 70, 78, 98, 106, 110, 209 Побегайлов М. И. 1770 Погорелова Е. В. 194, 576, 634, 1568, 1581, 1582, 1588, 1599, 1600, 317


1636, 1637, 1638, 1649, 1650, 1673, 1674, 1684, 1719, 1720 Погорєлова О. В. 593, 615, 695, 728, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1583, 1584, 1585, 1586, 1589, 1590, 1601, 1602, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1639, 1640, 1645, 1651, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1698, 1703, 1704, 1721, 1722, 1878, 1897, 1924, 2086, 2093 Поздеев В. А. 946, 1221, 1299, 1302 Позняк К. С. 1314 Пономаренко О. М. 1481 Пономарьова А. В. 413 Попов Г. В. 886 Попова М. М. 550, 551 Портной В. В. 75 Постыкина Е. В. 45, 53 Потай И. Ю. 131, 135, 145, 148, 176, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 210, 211, 212, 213, 214, 229, 230, 231, 350, 351, 352, 353, 354, 365, 388, 393, 431, 487, 488, 489, 490 Потай І. Ю. 127, 132, 136, 149, 150, 159, 164, 195, 232, 233, 276, 279, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 355, 359, 386, 387, 389, 390, 391, 392, 429, 430, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500 Потапенко О. М. 1201, 1245, 1247, 1251, 1252, 1254, 1255, 1256, 1257, 1259, 1262, 1263, 1268, 1269, 1514 Потишняк В. М. 1145, 1209 Потишняк О. М. 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1451, 1476 Поткин А. А. 1409 318


Поткін О. О. 1296 Приходько К. С. 1894 Приходько Н. В. 1663, 1668, 1685, 1835, 1894, 1961, 1979, 1980, 2002, 2003, 2004, 2010, 2011, 2012, 2013, 2023, 2031, 2054, 2055, 2072, 2084, 2087, 2088, 2089, 2103, 2105, 2106, 2118, 2119, 2121, 2157, 2158 Приходько С. Б. 1835, 1894, 2004 Продун Д. Є. 442 Пройденко І. Г. 744, 812 Прокопенко В. Б. 893, 894 Прокопович Л. Б. 128, 146, 1591, 1603, 1604, 1605, 1625, 1628, 1632, 1634, 1641, 1652, 1669, 1674, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1715 Прокудин С. А. 825, 1188, 1324, 1466 Простяков М. Г. 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 547, 548, 574, 575, 576, 594, 595, 596, 597, 613, 643, 644, 662, 678, 1831, 1842 Прямков О. Ю. 133, 137, 138, 151, 165, 177, 196, 197, 234, 255, 277, 278, 318, 319, 320, 321, 356, 357, 358, 968, 1964 Пышнев С. Н. 892 Радченко В. В. 1441 Разумова Ю. М. 359 Ракецька В. О. 277 Расказова Н. Г. 1353, 1544 Рассанова А. Ю. 1207 Расторгуєва Н. В. 1440 Расторгуєва Т. В. 1253 Ратушняк И. А. 1210, 1212, 1523 Ратушняк І. О. 959, 960, 987, 1025, 1147, 1183, 1184, 1211, 1273, 1352, 1449 Ратушняк Л. П. 927, 942, 959, 960, 987, 987, 1025, 1043, 1078, 1079, 319


1147, 1210, 1211, 1212, 1273, 1282, 1283, 1352, 1359, 1449, 1450, 1523 Рашковский А. С. 107, 115, 118, 152 Ремешевська І. В. 496 Решетник Р. С. 1376, 1377, 1456 Рижков С. С. 279, 500 Ришняк Н. М. 549, 577, 578, 579, 598, 614, 615, 633, 634, 645, 663, 679, 694, 695, 696, 718, 728, 745, 746, 792, 793, 794, 795, 812, 813, 814, 1576, 1602, 1640 Рогов В. Г. 322, 323, 394, 395, 396, 397, 444, 445, 446, 447, 501, 502, 503, 504 Рогов Г. К. 26, 129, 157, 174, 537, 592, 1730, 1731, 1733, 1742, 1743, 1745, 1749, 1756, 1760, 1761, 1769, 1771, 1772, 1781, 1794, 1801, 1817, 1820, 1823, 1826, 1833, 1843, 1845, 1847, 1895, 1911, 1915, 1922, 1923, 1959, 1981, 1982, 2005, 2006, 2007, 2008, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2090, 2091, 2092, 2105, 2106, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2151, 2152, 2153, 2171, 2172, 2173, 2174 Рожок О. Ф. 602 Розмарица А. Д. 841, 844 Романовский Г. Ф. 81 Романчук Н. П. 152, 544 Романюк О. Л. 108 Руденко Р. В. 1941, 1960, 2088, 2088, 2089 Рыжков С. С. 1388 Рябенко Г. С. 2095 Рябинин Б. А. 30 Рязанцев В. В. 1821 Савина О. Ю. 302, 303 Самійленко Е. В. 1091 320


Сатура М. І. 218 Свінторжицька О. В. 616, 635, 646, 664, 665 Седлецкая Е. В. 1762 Селикова Т. В. 17 Селікова Т. В. 174, 573, 592, 1895, 1911, 1941, 1960, 1962, 1982, 2126, 2127 Семенов М. М. 995, 1025 Сергейчук С. И. 1351, 2104 Сергійчук С. І. 980, 1027, 1075, 1076, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1148, 1149, 1150, 1151, 1192, 1213, 1214, 1215, 1272, 1284, 1285, 1286, 1287, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1438, 1453, 1949, 1989, 2071, 2096, 2133, 2137, 2140 Середа К. О. 337, 377 Серьогіна Г. С. 272 Сиврюк Ю. О. 256, 260 Силенко О. А. 278 Синкевич Е. В. 104 Сипко Т. Д. 901, 902, 916, 917, 928, 929, 930, 943, 944, 988, 1024, 1028, 1077, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1216, 1217, 1274, 1275, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1368, 1524, 1525, 1909, 1963, 2063 Сичевая Г. И. 100, 1804, 1808 Сібілєва О. А. 1433 Сідень О. І. 905 Сіренко І. В. 903, 904, 1029, 1093, 1094, 1160, 1274, 1275, 1288, 1289, 1294, 1295, 1296, 1321, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1424, 1526, 1548, 2098 Скупський Р. М. 530, 535, 542, 550, 551, 563, 564, 565, 566, 567, 587, 599, 600, 601, 602, 603, 608, 617, 618, 619, 626, 647, 648, 649, 650, 651, 321


680, 681, 697, 698, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 796, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821 Слипченко С. В. 1105 Словцов О. В. 1309 Смелянець Т. В. 1343, 1374, 1413, 1421, 1430 Соколов М. Д. 19, 34, 45, 61, 65 Солесвик М. Б. 2166 Солесвік М. Б. 475, 2161, 2162 Сотниченко Л. Л. 234, 1964 Сохнич А. Я. 1335, 1336 Спіхтаренко В. В. 127 Стариков И. М. 834 Стасюк М. В. 387, 436, 441 Стегней М. И. 1493 Стегней М. І. 1141, 1267, 1346, 1402, 1416, 1419, 1427, 1428, 1504, 1505, 1507, 1510, 1511, 1512, 1513, 1515, 1517, 1522, 1545 Степанов В. Н. 1882, 1902 Стільник В. В. 1988 Стовманенко Ю. С. 2082 Стройко Т. В. 1331, 1332, 1339, 1342, 1402, 1411, 1412, 1415, 1417, 1418, 1419, 1420, 1422, 1423, 1426, 1435, 1437, 1470, 1494, 1502, 1503, 1505, 1509, 1511, 1513, 1516, 1522, 1545 Ступнікер Г. Л. 2147 Суркова А. І. 656 Суслов С. В. 1835 Сыпко Т. Д. 831, 834, 836, 837, 838, 839, 840, 842, 843, 845, 846, 847, 848, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 857, 869, 870, 945, 989, 1030, 1161, 1162, 1163, 1164, 1218, 1219, 1220, 1297, 1298, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 322


1381, 1382, 1454, 1455, 1456, 1529, 1530 Танклевська Н. С. 2150 Таранова Г. П. 460 Таранченко Р. С. 14 Терентьева Е. К. 1351, 2037, 2104 Терешкина Н. Е. 139, 153, 154, 178, 179, 198, 398, 448, 449, 450, 505, 506 Терьошкіна Н. Є. 155, 166, 180, 181, 200, 215, 220, 235, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 280, 281, 324, 325, 326, 327, 343, 344, 360, 361, 362, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 425, 443, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 640, 716, 2143 Тесля Ю. Н. 210 Тимановська Н. Б. 1945, 1948, 1963 Тимофєєв В. І. 1835 Тимошенко В. Я. 108, 120, 1743, 1801, 1810, 1815 Титов С. Д. 1459 Титова І. С. 728, 1996, 1997 Титюченко А. В. 1030 Тищенко Н. М. 226 Ткаліч Т. І. 1528 Ткаченко О. В. 1106 Ткаченко С. А. 1573, 1608, 1609, 1639, 1645 Токаев Н. Х. 32, 33, 38, 42, 43, 52, 73, 527, 528, 529 Тонченко А. С. 1983, 1984 Топіха В. І. 981, 1026, 1095, 2066 Трачук О. В. 2035 Трофименко И. А. 98, 106 Трофимишин П. В. 2110 Трофимов А. О. 1632 323


Трофімішин П. В. 1829, 1837 Трошкін О. П. 595 Трунин К. С. 829, 830, 832, 833, 835, 841, 844, 858, 865, 946, 947, 1165, 1166, 1167, 1221, 1222, 1223, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1383, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1531, 1532 Трунин С. Ф. 841, 844 Трунін К. С. 861, 862, 863, 864, 871, 883, 893, 894, 931, 932, 933, 948, 949, 950, 961, 990, 1031, 1032, 1168, 1169, 1170, 1171, 1224, 1225, 1226, 1227, 1384, 1385, 1386, 1387, 1489, 1533, 1534, 1535, 1536 Трунін С. Ф. 862 Трушляков Є. І. 1097 Трушлякова А. Б. 962, 995, 1024, 1033, 1034, 1077, 1090, 1096, 1097, 1172, 1173, 1388, 1389, 1390, 1391, 1537, 1538, 1539 Трушлякова Ю. Є. 1538 Тубальцева Н. П. 466, 471, 1680, 1681, 1682, 1683, 1704, 2070 Тубальцева Н. Ф. 472, 473, 1673, 1684 Уланова М. М. 252 Ушенко К. Ю. 339 Фарионова С. В. 25, 44, 49, 56, 64, 71, 77, 82, 88, 93, 96, 99, 109, 111, 1779 Фарфурак М. В. 1691 Фатеев Н. В. 920, 921, 926, 1050, 1098, 1108, 1174, 1203, 1204, 1305, 1306, 1390, 1391, 1392, 1439, 1464, 1465, 1466, 1521, 1540, 1541, 1542 Фатєєв М. В. 185, 905, 906, 909, 913, 934, 1035, 1036, 1048, 1185, 1192, 1228, 1229, 1384, 1464, 1526 Фатєєва В. Г. 301 Федоренко Г. М. 282, 363, 364, 409, 410, 461, 514, 515 Федорович Г. Т. 648 Федотов Э. Ф. 1781 324


Федулова Л. І. 443, 581, 625, 904 Филонов Л. В. 522 Філіпська Н. М. 908 Філонов Л. В. 613 Філонок Я. О. 464, 469 Фучило Н. В. 1678, 1679 Хазова Я. В. 1356, 1432 Харитонов Ю. М. 627 Хвесик М. А. 1527 Ходорковский Л. М. 34, 45, 53, 65, 72, 79, 83, 86, 92, 100, 126, 1766, 1773, 1774, 1775, 1778, 1783 1785, 1786, 1796, 1807 Хоненко Л. Г. 619, 626, 649 Хоролець О. С. 432, 438 Христенко О. А. 1017 Худолій Л. М. 948 Цеберна Н. О. 284 Циганова О. С. 1606, 1607, 1642, 1653, 1654, 1655, 1656, 1693, 1694, 1695, 1705, 1706, 1707, 1708, 1723, 1724 Цыбенко Б. А. 824, 825 Цыганова А. С. 1692, 1725 Чайка В. Д. 170, 586, 909, 913, 926, 940, 1822 Чебан О. О. 882, 979 Чекунова К. В. 657 Червен І. І. 900, 1452 Черешня В. М. 2097 Черненко О. М. 241 Черно С. Ю. 1821 Чернова Л. С. 1306 Чиж О. В. 259, 263, 266 325


Чубчик Т. Т. 1108 Чудайкина Л. Г. 57 Чуднова Р. П. 1816 Чуйко В. Н. 158 Чуприков О. Л. 546 Шавронский С. М. 54 Шадрин А. М. 18 Шадрин О. М. 845, 851 Шарова Г. А. 55 Швець А. П. 1657, 1691, 1709 Шебанін В. С. 1329 Шебаніна О. В. 1452 Шевчук С. В. 146, 1566, 1567, 1569, 1570, 1571, 1574, 1579, 1580, 1587, 1591, 1604, 1605, 1612, 1641, 1643, 1644, 1658, 1696, 1697, 1710, 1711, 1712, 1726, 1727, Шкабура А. А. 1821 Шкумат В. П. 535, 542 Шойко Я. О. 151, 165, 196, 197 Шостак В. П. 866, 868, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 884, 885, 892, 1107 Шульга О. В. 2149 Шумілов О. П. 171 Щедрин А. М. 54 Щедролосев В. М. 843, 847 Щербина А. Г. 2160 Щербина В. В. 1825, 1826 Щесюк Л. В. 31 Югатова Н. Ю. 1937 Юдко К. Ю. 687 326


Юрин Е. Г. 54 Юшанцева И. А. 55 Яворский М. Г. 1161, 1379 Яковина Е. А. 1379, 1380, 1381, 1382 Яковина О. А. 1368 Якушова Т. В. 2138 Ямніков К. Б. 1858, 1879 Яськова Т. В. 319, 321, 1276

Boyko E. 1175 Deineko L. V. 1177 Fedorenko G. M. 462 Fedorenko T. M. 462 Irtyshcheva І. О. 1176, 1177, 1393, 1468, 1469, 1543 Khvesyk M. А. 1393 Kirichenko O. 412 Koshkin К. 2009 Krupitsa I. V. 146 Matlay H. 2154 Musyura, N. 2009 Parsyak V. 2154 Solesvik M. 2154 Strojko Т. V. 1393, 1468, 1469, 1543 Teryoshkina N. 463 Westhead P. 2154 Yatsenko O. M. 1468, 1543

327


Зміст Передмова..........................................................................................3 Кафедра економіки та організації виробництва...............................9 Кафедра економічної теорії................................................................79 Кафедра менеджменту.......................................................................121 Кафедра обліку і економічного аналізу............................................219 Кафедра фінансів...............................................................................244 Алфавітний авторський покажчик....................................................301

328

Бібліографічний покажчик "Економіка під вітрилами"  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you