Page 1

Міністерство аграрної політики України Миколаївський державний аграрний університет

Бібліотека

ШЕБАНІН В’ЯЧЕСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ

Біобібліографічний покажчик

Миколаїв 2008


Біобібліографічний покажчик

СТР. 2

УДК 016:929:629.5 Ш 36 Укладачі: Пустова О.Г., Цокало О.О., Семиліт М.О., Кащевська О.В. Редактор: Пустова О.Г. Відповідальний за випуск: директор бібліотеки Пустова О.Г. Шебанін В’ячеслав Сергійович: Біобібліографічний покажчик / Уклад.: О.Г. Пустова, О.О.Цокало, М.О.Семиліт, О.В.Кащевська. – Миколаїв: Бібліотека МДАУ, 2008. - 128 с. У виданні відтворено основні дати життя, наукової та громадсько-політичної діяльності В.С.Шебаніна – професора, академіка АН ВШ України, ректора Миколаївського державного аграрного університету, відомого вченого. Покажчик знайомить широке коло користувачів з науковим світоглядом вченого. Читачеві пропонується повний перелік наукових праць, монографій, навчальних посібників, винаходів, навчальнометодичних матеріалів. Видання розраховане на науковців та спеціалістів АПК, аспірантів, викладачів, студентів. Комп’ютерний набір: Кащевська О.В., Цокало О.О. Дизайн і верстка: Семиліт М.О. Миколаївський державний аграрний університет, 2008 Надруковано в видавничому відділі 54010, м. Миколаїв, вул. Паризької Комуни, 9 Тираж—50 прим.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 3

ПЕРЕДМОВА Біобібліографічний покажчик присвячено 60-річчю від дня народження Шебаніна В’ячеслава Сергійовича – відомого вченого, громадського діяча, професора, академіка, доктора технічних наук, ректора Миколаївського державного аграрного університету. Мета покажчика – відобразити наукові праці вченого. До складу видання увійшли монографії, навчальні посібники, статті, тези доповідей зарубіжних конференцій, науково-технічні звіти, винаходи, навчально-методичні матеріали. Всі документи публікуються мовою оригіналу. Матеріали в покажчику розташовані у хронологічному порядку, в межах року за алфавітом. Бібліографічний опис надано згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання". Скорочення слів виконано згідно діючих стандартів: ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12 – 93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие правила и требования». Для полегшення пошуку робіт В'ячеслава Сергійовича складено «Іменний покажчик співавторів». У допоміжному покажчику наводяться посилання на відповідні номери бібліографічних описів. Покажчик розрахований на наукових співробітників, студентів, широкого кола користувачів.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 4

ШЕБАНІН В'ячеслав Сергійович Ректор Миколаївського державного аграрного університету

Доктор технічних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України. Академік АН ВШ України, відділення проблем будівництва і архітектури. Голова Миколаївського обласного відділення Української асоціації з металевих конструкцій, член відділення регіональних центрів наукового забезпечення АПВ Української академії аграрних наук, двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій, ради Української асоціації з металевих конструкцій, Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України. Автор і співавтор понад 200 наукових і методичних праць, 2 патентів, З монографій, 11 винаходів. Під його керівництвом успішно захищено 6 кандидатських дисертацій, готуються до захисту докторська та 2 кандидатські. Народився 1 січня 1949 року в м. Золотоноша Черкаської області. Закінчив Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова. За фахом - математик, викладач математики. Працював на наукових, викладацьких і керівних посадах у МДАУ, у т. ч. директором науково-дослідного інституту нових агропромислових об'єктів (1998-2001 рр.) і проректором з наукової роботи (1992-2001 рр.). З 1973 р. професор Шебанін займається науковою роботою за напрямом розробки нових методів розрахунку стержневих металевих конструкцій з урахуванням фізичної та геометричної нелінійності при обмежених пластичних деформаціях. Ним започатковано наукову школу з удосконалення теорії граничних


Біобібліографічний покажчик

СТР. 5

станів металевих конструкцій і комп’ютеризації аграрної освіти. Керівник школи й основні напрями її діяльності зареєстровані в Кембриджському університеті (Англія) у Міжнародному довіднику вчених. З 2001 р. В'ячеслав Сергійович очолює Миколаївський державний аграрний університет, є завідувачем кафедри вищої та прикладної математики. Останнім часом в університеті суттєво оновлено зміст навчальних планів і програм, які спрямовані на інтеграцію зі світовими вимогами. Приділяється значна увага новим технологіям навчання й контролю знань студентів. За ініціативою ректора Шебаніна в навчально-виховний процес було впроваджено структурно-модульну систему вивчення дисциплін і рейтингову оцінку знань студентів. Застосовуються активні методи навчання та управління навчальною діяльністю. Відповідно до потреб сучасного агропромислового виробництва в закладі запроваджено 18 спеціалізацій підготовки фахівців, проводиться цілеспрямована робота щодо відкриття нових спеціальностей. Зокрема, з 2002 р. здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності". Аспірантура університету готує науковців із 6 спеціальностей. Шебанін В’ячеслав Сергійович – Ректор М икол а ї в сь кого де р жа в н ог о а г р а р ного університету [Текст] // Хто є хто на Черкащині видатні земляки: Довідково-бібліографічне видання / Упор. В.В.Болгов. – К.: Українська Академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2005. – С. 46.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 6

ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЯ, НАУКОВОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШЕБАНІНА В.С. 1 січня 1949 р.

Народився Шебанін В’ячеслав Сергійович у м. Золотоноша Черкаської області.

1972 р.

Закінчив Одеський державний університет ім. Мечникова І.І., за фахом – математик, викладач математики.

Січень 1973

Призначений асистентом кафедри вищої математики та механіки Миколаївського інженернобудівельного факультету Одеського інженерно-будівельного інституту.

Грудень 1976 р.

Призначений на посаду старшого викладача кафедри вищої математики та механіки.

1982 р.

Захистив кандидатську дисертацію

З 1985 р.

Доцент кафедри вищої математики та механіки

З травня 1988р. – 1992р.

Декан факультету механізації сільського господарства


Біобібліографічний покажчик

СТР. 7

З 3 листопада 1992 р. - 2001р.

Проректор з наукової роботи Миколаївського сільськогосподарського інституту

1993р.

Захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук. Доктор технічних наук, професор

З 1998 р.

Академік АН ВШ України

1998-2001 рр.

Директор науково-дослідного інституту нових агропромислових об’єктів

З 2001 р.

Ректор Миколаївської державної аграрної академії, завідувач кафедри вищої та прикладної математики.

З серпня 2002р.

Ректор Миколаївського державного аграрного університету

З 23 листопада 2007 р.

Член-кореспондент УААН


Біобібліографічний покажчик

СТР. 8

ВИСОКИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ І ВІДДАНІСТЬ СПРАВІ

Шебанін В'ячеслав Сергійович народився в 1949 році, громадянин України, освіта вища, у 1972році закінчив Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, за фахом — математик, викладач математики, у 1982 році захистив кандидатську дисертацію; у 1993 році захистив докторську дисертацію. Шебанін В'ячеслав Сергійович працює у Миколаївському державному аграрному університеті з 1984 року. Професор Шебанін В.С. очолює Миколаївський державний аграрний університет з 2001 року, є завідувачем кафедри вищої та прикладної математики. Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор. Академік АН ВШ України, відділення проблем будівництва і архітектури. Голова Миколаївського обласного відділення Української асоціації з металевих конструкцій, член відділення регіональних центрів наукового забезпечення АПВ Української академії аграрних наук України, член двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій, член ради Української асоціації з металевих конструкцій, член Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України. Ним започатковано наукову школу, яка працює у напрямку розробки нових методів розрахунку стержневих систем металевих конструкцій з урахуванням фізичної та геометричної нелінійності в області обмежених пластичних деформацій. Керівник школи і основні напрямки її роботи зареєстровані у Кембріджському


Біобібліографічний покажчик

СТР. 9

університеті (Англія) у міжнародному довіднику вчених, які мають питому вагу у науці. Свої зусилля і творчий потенціал усього колективу університету спрямовує на модернізацію навчально-виховного процесу, запровадження прогресивних педагогічних методик, нових напрямів і спеціальностей. Студентське наукове товариство університету завжди у центрі його уваги. В університеті удосконалено систему практичної підготовки студентів в умовах виробництва, щорічно більш як 300 студентів проходять практику і стажування за кордоном. У рамках Всесвітнього консорціуму аграрних установ університет проводить роботу по налагодженню міжнародних зв'язків міжнародного співробітництва. Велику увагу професор Шебанін В.С. приділяє розвитку інфраструктури університету: розширено комп'ютерне забезпечення, створено інформаційно-аналітичний центр, внутрішню мережу Інтернет, сформовано сучасну видавничополіграфічну базу, поповнюються фонди наукової бібліотеки. Ректор Шебанін В.С. переймається питаннями соціальнопобутових умов, охорони здоров'я студентів і співробітників. Усі іногородні забезпечуються кімнатами в гуртожитках, родини мають окреме помешкання. Дбає ректор і про відпочинок студентів і співробітників, які відпочивають на узбережжі Чорного моря. За вимогами і взірцями сучасного дизайну ремонтуються та реконструюються навчальні й допоміжні приміщення, облаштовуються майданчики довкола корпусів.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 10

Як помітна громадська постать, патріот, знавець рідного краю, поборник національної ідеї та процесів демократичного державоутворення, професор Шебанін власним вагомим словом, вчасно і добротно виконаною справою добре відомий серед освітян, науковців і творчої інтелігенції. Шебанін В.С. володіє організаторськими здібностями. Його інтелект завжди поєднується із здатністю глибоко та всебічно аналізувати великий обсяг інформації, робити прогнози, передбачати події. Ректор уміє виділити головне і на цій основі будувати стратегічні і тактичні плани розвитку університету. Ректор Шебанін В.С. спрямовує колектив університету на формування нової генерації фахівців, які, оволодівши фундаментальними і спеціальними знаннями, були б здатні до самостійної творчої праці з урахуванням вимог часу та змін, що відбуваються в суспільстві. Університет має добрі традиції щодо формування у студентів активної життєвої позиції, любові до професії, організації їх дозвілля. У вільний від занять час студенти беруть активну участь у проведенні студентських конференцій, олімпіад, диспутів, відвідують наукові гуртки. Активно діє рада студентських асоціацій. Красномовне свідчення результативності багатогранної діяльності й кипучої енергії ректора - поступове перетворення Миколаївського державного аграрного університету в провідний заклад, який увійшов у п'ятірку кращих державних аграрних вищих навчальних аграрних закладів України.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 11

За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, впровадження сучасних методів навчання й виховання молоді Шебаніну В.С. присвоєно Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (№1173 від 27 вересня 2000р.). За свою невтомну працю нагороджений трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики України «Знак пошани» та знаком «Відмінник аграрної освіти і науки».

Д.В.Бабенко, перший проректор, професор Миколаївського державного аграрного університету


Біобібліографічний покажчик

СТР. 12

ВИЗНАНИЙ ВЧЕНИЙ І ОРГАНІЗАТОР НАУКОВОЇ РОБОТИ

За роки, що В.С.Шебанін очолює наш аграрний університет, відбулося дуже багато позитивних змін. Я хочу звернути увагу насамперед на ті з них, які пов’язані з наукою. Перш за все це стосується здобутків самого В’ячеслава Сергійовича та його ролі в організації наукової діяльності в університеті. З 1973 р. професор В.С.Шебанін цілеспрямовано займається науковою роботою, яка у 1993 р. завершується захистом докторської дисертації по технічних науках. Слід відмітити, що саме матеріали його дисертації відкрили нові перспективи у використанні металевих конструкцій, збагатили науку і практику новаторськими результатами. Завдяки науковому таланту, наполегливості В.С.Шебаніна ще в 1998 році (коли він був проректором з наукової роботи) у складі університету був створений науково-дослідний інститут агропромислових об’єктів, директором і керівником наукових тем якого до 2001 року був В’ячеслав Сергійович. Співробітниками вказаного інституту розроблено 2 державні та кілька госпрозрахункових науково-дослідних тем, основні результати по яких впроваджені в практику. За роки існування цієї структури було розроблено 7 проектів з побудови каркасних будівель для сільськогосподарських підприємств, захищено 1 докторську і 4 кандидатських дисертацій, отримано понад 15 авторських свідоцтв і патентів.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 13

Водночас доцільно визнати, що головним кредо ректора було і залишається підготовка високопрофесіональних кадрів для сільського господарства. І для цього В’ячеслав Сергійович робить все, щоб університет функціонував успішно і був на передових позиціях. В якості одного з основних шляхів досягнення останнього ректор бачить ефективний розвиток науки. Насамперед слід відмітити, що професор Шебанін В.С., незважаючи на велику зайнятість, продовжує активно займатися науковими дослідженнями і веде, по-суті, дві наукові школи - по дослідженню напрямів ефективного використання металевих конструкцій і по інноваційних напрямах розвитку аграрної економіки. За результатами досліджень у цих напрямах ним опубліковано біля 240 наукових і науково-методичних робіт (у тому числі 5 монографій) і отримано 11 авторських свідоцтв. При цьому необхідно сказати, що його монографія 2005 р. «Системне оновлення і розвиток матеріальноресурсного потенціалу сільського господарства» є прикладом всебічного, послідовного і глибокого дослідження дуже важливої для аграрного сектора економіки проблеми. Мене як економіста вражає ерудиція В’ячеслава Сергійовича, його інтерес до глибинних аспектів економіки. Це відчувається і при вирішенні господарських проблем університету. В університеті сьогодні успішно функціонує спеціалізована рада щодо захисту докторських і кандидатських дисертацій з економічних спеціальностей. Її збереження у сучасних тяжких умовах і організація успішної роботи – результат цілеспрямованих дій саме нашого ректора. Сьогодні вказана рада, активним членом якої є


Біобібліографічний покажчик

СТР. 14

В’ячеслав Сергійович, кожний рік розглядає 2-3 докторських і 16-18 кандидатських дисертацій. Під керівництвом професора В.С.Шебаніна успішно захищено 6 кандидатських дисертацій, готується до захисту докторська і 2 кандидатські дисертації. Серед кандидатів наук, підготовлених ректором, хочу назвати І.Д.Бурковського, О.А.Мірошниченко, С.І.Пастушенко. За час, що В’ячеслав Сергійович очолює університет, створено умови для ефективного функціонування на всіх факультетах нашого вузу наукових шкіл різного напрямку. Всі вони очолюються провідними докторами наук, професорами. Теоретичні узагальнення та практичні рекомендації виробництву цих шкіл є істотною складовою інтелектуального надбання університету і вітчизняної науки в цілому. Наш університет вже декілька років є засновником журналу «Економіка АПК», а Шебанін В.С. – член редколегії цього журналу. В університеті регулярно видається збірник наукових праць «Вісник аграрної науки Причорномор’я», редакційну колегію якого очолює ректор. Завдяки зусиллям ювіляра університет встановив тісні зв’язки з вузами та науково-дослідними інститутами не тільки України, а й Російської Федерації, Польщі, Білорусі, Молдови, Казахстану, Китаю, США, Данії та інших країн. Професор В.С.Шебанін є академіком Польської академії наук (Люблінське відділення). Сьогодні ректор е керівником наукових тем, які виконуються за замовленням Міністерства аграрної політики України. Причому,


Біобібліографічний покажчик

СТР. 15

найскладніші проблеми завдяки професійній інтуїції і передбачливості професора В.С.Шебаніна розв’язуються планомірно і виважено. Одночасно нашим ректором активізується і стимулюється розширення діапазону державних і госпдоговірних досліджень на всіх факультетах університету. Професор В.С.Шебанін - Академік Академії наук вищої школи України по відділенню проблем будівництва і архітектури (з 1998р.), голова Миколаївського обласного відділення Української асоціації з металевих конструкцій (з 1998 р.), член відділення регіональних центрів наукового забезпечення виробництва Української академії аграрних наук, член двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій, член ради Української асоціації з металевих конструкцій, академік Української академії економічної кібернетики (з 2001 р.). З урахуванням внеску В’ячеслава Сергійовича в науку він отримав почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки» (2000р.) і у 2008 році обраний членом-кореспондентом Української академії аграрних наук. Побажаємо ювіляру подальших наукових здобутків на благо розвитку нашого університету та економіки України. Червен І.І. – завідувач кафедрою організації виробництва та агробізнесу Миколаївського аграрного університету, професор

доктор

економічних

наук,


Біобібліографічний покажчик

СТР. 16

РЕКТОР ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ ШЕБАНІН В'ЯЧЕСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ РЕКТОР МИКОЛАЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ

Очолює Миколаївський державний аграрний університет з 2001 року, є завідувачем кафедри вищої та прикладної математики. Народився 1 січня 1949 року в м. Золотоноша Черкаської області. Нагороджений трудовою відзнакою "Знак пошани". Академік АН ВШ України, відділення проблем будівництва і архітектури. Голова Миколаївського обласного відділення Української асоціації з металевих конструкцій, член відділення регіональних центрів наукового забезпечення АПВ Української академії аграрних наук, член двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій, член ради Української асоціації з металевих конструкцій, член Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, академік Польської академії наук (Люблінське відділення). Автор і співавтор понад 200 наукових і методичних праць, двох патентів, чотирьох монографій, 11 винаходів. Під його керівництвом успішно захищено 6 кандидатських дисертацій, готуються до захисту докторська та 2 кандидатські дисертації. Закінчив Одеський державний університет імені І.І.Мечникова.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 17

За фахом - математик, викладач математики. Працював на наукових, викладацьких і керівних посадах в МДАУ, у т. ч. директором науководослідного інституту нових агропромислових об'єктів (1998-2001 рр.) і проректором з наукової роботи (1992-2001 рр.). З 1973 р. професор Шебанін займається науковою роботою за напрямом розробки нових методів розрахунку стержневих металевих конструкцій з урахуванням фізичної та геометричної нелінійності в області обмежених пластичних деформацій. Ним започатковано наукову школу з удосконалення теорії граничних станів металевих конструкцій і комп'ютеризації аграрної освіти. Керівник школи і основні напрямки її діяльності зареєстровані у Кембріджському університеті (Англія) у Міжнародному довіднику вчених. За останній час в університеті суттєво оновлено зміст навчальних планів і програм,які спрямовані на інтеграцію із світовими вимогами; приділяється значна увага новим технологіям навчання і контролю знань студентів. З ініціативи ректора Шебаніна у навчальновиховний процес впроваджено структурно-модульну систему вивчення дисциплін і рейтингову оцінку знань студентів, застосовуються активні методи навчання та управління навчальною діяльністю. Враховуючи потреби сучасного агропромислового виробництва, у закладі запроваджено 20 спеціалізацій підготовки фахівців, проводиться цілеспрямована робота щодо відкриття нових спеціальностей. Аспірантура університету готує науковців із 6 спеціальностей. Значна увага приділяється студентському науковому товариству вузу.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 18

Удосконалено систему практичної підготовки студентів в умовах виробництва, щорічно більш як 250 студентів проходять практику і стажування за кордоном. Велику увагу професор Шебанін В.С. приділяє розвитку інфраструктури університету: розширено комп'ютерне забезпечення, створено інформаційно-аналітичний центр, внутрішню мережу Інтернет, сформовано сучасну видавничо-поліграфічну базу, поповнюються фонди наукової бібліотеки. Ректор Шебанін В.С. переймається питаннями соціальнопобутових умов, охорони здоров'я студентів і співробітників. Усі іногородні забезпечуються кімнатами в гуртожитках, родини мають окреме помешкання. Дбає ректор і про відпочинок студентів і співробітників, які відпочивають на узбережжі Чорного моря. За вимогами і взірцями сучасного дизайну ремонтуються та реконструюються навчальні й допоміжні приміщення, облаштовуються майданчики довкола корпусів. Як помітна громадська постать, патріот, знавець рідного краю, поборник національної ідеї та процесів демократичного державоутворення, професор Шебанін власним вагомим словом, вчасно і добротно виконаною справою добре відомий серед освітян, науковців і творчої інтелігенції. В.С.Шебанін володіє неабиякими організаторськими здібностями. Його інтелект завжди поєднується із здатністю глибоко та всебічно аналізувати великий обсяг інформації, робити прогнози, передбачати події. Ректор уміє виділити головне і на цій основі будувати стратегічні й тактичні плани розвитку університету.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 19

Університет має добрі традиції щодо формування у студентів активної життєвої позиції, любові до професії, організації їх дозвілля. У вільний від занять час студенти беруть активну участь у проведенні студентських конференцій, олімпіад, диспутів, відвідують наукові гуртки. Невід'ємною частиною виховного процесу стали оздоровчі та культурно-масові заходи. Активно діє рада студентських асоціацій. Красномовне свідчення результативності багатогранної діяльності й кипучої енергії ректора - поступове перетворення Миколаївського державного аграрного університету в провідний заклад, який увійшов у п'ятірку кращих державних аграрних вищих навчальних аграрних закладів України.

Шебанін В'ячеслав Сергійович - ректор миколаївської державної аграрної академії [Текст] // Ректор третього тисячоліття : довідково-біографічне видання. – К.: Український видавничий консорціум, 2002. – С. 112.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 20

ЗАДИВЛЕНИЙ У МАЙБУТНЄ Був перший день тоді ще нового, 1949 року. Цього дня у невеличкому містечку Черкаської області, Золотоноші, народився хлопчик. Батьки хлопчика були людьми звичайними. Жили незаможно. Але тоді це не було дивиною. Часи були нелегкими. Ще і чотирьох років не минуло, як відлунав салют на честь Перемоги після найзапеклішої, найкривавішої, найстрашнішої за всю історію людства війни. В 1947 році країною прокотився голод, не менш страшний, ніж у 1933-му. Скрутні були часи. Країна відбудовувалась. Тяжко. В поспіх. Людей, як і на війні, не шкодували... Батько хлопчика рано пішов із життя... Як було виховувати в той час хлопця без батька, знає тільки мати. Як було рости без батька, рахуючи кожну копійчину, знає тільки він. Чекати на допомогу не доводилось, навпаки, родина чекала на допомогу від нього. Протекції не було. Але він завжди любив життя і мав невгамовну спрагу до знань. Здорову амбітність та неабиякий характер, який він виховав у собі сам, бо інші вихователі були відсутні. Юнак навчався і заробляв на життя. За кожен крок платив невтомною працею і безсонними ночами. І долав сходинку за сходинкою. Він робив себе сам. Він зробив себе сам. Але вдячний матері, людям і Богові. Сьогодні В'ячеслав Сергійович Шебанін - ректор одного з найбільших ВНЗ Миколаєва. Відомий вчений, педагог, доктор технічних наук, професор, академік багатьох вітчизняних та зарубіжних академій, автор багатьох наукових праць та винаходів...


Біобібліографічний покажчик

СТР. 21

Можна було б продовжувати та продовжувати. Мабуть, перелік усіх досягнень зайняв би щонайменше газетну шпальту. В'ячеславу Сергійовичу є чим пишатися. Та пишатися йому ніколи. Він знову досліджує, виховує, будує... І тепер уже очолюваний ним Миколаївський державний аграрний університет, сходинка за сходинкою, підіймається на нові висоти. Як і в юнацькі роки, він намічає цілі і досягає мети. Досягає завжди, вже маючи на меті нові цілі. І тому не задоволений досягнутим, як і кожна людина, націлена на майбутнє. Миколаївський державний аграрний університет не завжди був таким, який він є нині. Був він і філією Одеського інженернобудівельного інституту, і філією Одеського сільськогосподарського інституту, і сільськогосподарським інститутом, і сільськогосподарською академією. Статусу ж університету він набув лише за ректорства В'ячеслава Сергійовича. Це не була чергова формальна зміна назви, яких ВНЗ пережив немало. Багато потрібно було зробити або ВНЗ привести до вимог відповідності статусу університету. Почав цю роботу В'ячеслав Сергійович, працюючи ще на посаді проректора з наукової роботи. Не знаючи, хто обійме посаду ректора і коли відбудуться зміни. Працював, як завжди, цілеспрямовано і завзято. Мабуть, тому вже за рік його ректорства питання було вирішено, і Миколаївській державній аграрній академії було надано статус Миколаївського державного аграрного університету. Блискавичні строки. Новий, вищий статус. Новий, вищий рівень. Студентам пощастило. Вступали до академії - стали випускниками університету.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 22

Вважаю, що і Миколаївському державному аграрному університету пощастило, коли у 1973 році в тодішню філію Одеського інженерно-будівельного інституту, на кафедру вищої математики, був зарахований асистентом двадцятичотирирічний В'ячеслав Сергійович Шебанін. Могло статися й інакше. Але сталося саме так... Вже потім були посади старшого викладача, доцента кафедри загальнонаукових дисциплін, декана факультету механізації сільського господарства, завідувача кафедри вищої математики та фізики, проректора з наукової роботи... Посади ректора В'ячеслав Сергійович досягнув, не минаючи жодної попередньої сходинки. На мій погляд, цей факт - важливий і позитивний. У наш досить дивний час уже стало системою, коли мало не з інститутської лави людина стає керівником великого підприємства, банку. Та що там це - Національним банком України, і Верховною Радою України керують. Та «кіндер-сюрпризи» зазвичай не розуміють усієї глибини процесів і взаємовідносин у колективі. Не розуміють потреб простих людей, які є основою будь-якої організації. І річ не в тому, що я не люблю вискочок (хто їх любить?) чи проти молоді. Просто є такі речі, яким не можна навчити у вишах, які набуваються тільки з досвідом і тільки з часом. Мабуть, тому, що В'ячеслав Сергійович такого досвіду набув, наукові кадри в університеті тримаються. Тримаються, бо є перспектива росту. В університеті працює рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій з двох спеціальностей. Тільки під особистим керівництвом В.С. Шебаніна шість учених успішно захистили кандидатські дисертації. І умови для розвитку наукових шкіл теж є. Але людина живе не тільки перспективами і величчю наукової школи. Як практик, він згоден зі словами Лі Яккоки: "Найбільш відчутний спосіб, яким


Біобібліографічний покажчик

СТР. 23

компанія може визнати коштовність співробітника, це грошова винагорода та просування в посаді". Мабуть, тому посадові оклади науковців і викладачів у Миколаївському державному аграрному університеті - гідні. Держава не балує вищу школу грошима. Але ректор і не сподівається на манну з державного Олімпу. Університет заробляє кошти, і чималі. І за рахунок цього може не тільки виплачувати гідну заробітну плату. Не знаю, як для кого, а для мене є досить дивною сполука таких несумісних на перший погляд рис. З одного боку талановитий учений, з другого - рішучий далекоглядний менеджер і керівник. Але це факт. Умови в гуртожитках і харчування студентів - це окрема і особлива тема. Студенти інших ВНЗ можуть тільки позаздрити цим умовам. Щоб у наші часи знайти кошти на значну частину цих витрат, потрібні не тільки бажання, а і розуміння необхідності підтримки студентів. Що ж до будівництва нового корпусу, то це, на мій погляд, у наші часи - майже героїзм. Але корпус будується. Університет невпинно розвивається. Створюються нові структурні підрозділи. Відкриваються нові спеціальності. Дивна річ, але, незважаючи на всілякі труднощі та кризи, університет не тільки не занепав, а, навпаки, набирає обертів. Уже третій рік поспіль Миколаївський державний аграрний університет у рейтингу вузів свого напрямку займає друге місце, поступаючись тільки Національному аграрному університету. Здається, що це саме той випадок впливу особистості на рух історії.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 24

Історії Миколаївського вітчизняної науки.

державного

аграрного

університету

і

Держава теж належним чином відзначила В'ячеслава Сергійовича - двічі нагородивши орденами "За заслуги" 3-го і 2-го ступеня. Сьогодні В'ячеслав Сергійович Шебанін святкує свій ювілей. І в цей день, В'ячеславе Сергійовичу, прийміть найщиріші побажання від колег із Миколаївського державного аграрного університету і від нашої редакції. Нехай усі Ваші мрії збудуться, вік Ваш буде довгим, у сім'ї панують благополуччя і радість, а світло Віфлеємської зірки осяює Ваше життя.

Машкін, М. Задивлений у майбутнє: Портрет на фоні епохи [Текст] // Рідне Прибужжя. – 2008. - № 149. – С. 1-2.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 25

ПРИЗВАНИЕ—ТВОРИТЬ Богатая история казацкого Златокрая, что на Черкащине, продолжается и сегодня. Ее продолжают не менее выдающиеся личности современности, среди которых ректор Николаевского государственного аграрного университета, профессор Вячеслав Сергеевич Шебанин. Именно здесь, на Черкасщине, 1 января 1949 года начался жизненный путь Вячеслава Сергеевича, наполненный сегодня самыми разнообразными событиями. Почти каждая страница книги его творческой жизни связана с Николаевским государственным аграрным университетом. На протяжении 35 лет Вячеслав Сергеевич неустанно трудится на просвещенческой и научной ниве Николаевщины. По окончании Одесского государственного университета им. И. И. Мечникова молодого специалиста пригласили на работу в филиал Одесского инженерно-строительного института - Николаевский инженерно-строительный факультет, где сполна реализовались его способности. Начинал работать ассистентом кафедры высшей математики и механики. Затем - старшим преподавателем, доцентом кафедры общенаучных дисциплин, деканом факультета механизации сельского хозяйства и агрономии, заведующим кафедрой высшей математики и физики, проректором по научной работе Николаевского сельскохозяйственного института, директором научно-исследовательского института новых агропромышленных объектов и учебноинформационных технологий Николаевской государственной аграрной


Біобібліографічний покажчик

СТР. 26

академии. С 2001 года - ректор Николаевской государственной аграрной академии. И какую бы должность ни занимал Вячеслав Сергеевич, он всегда был и остается мудрым, искренним, внимательным, справедливым, настойчивым, доброжелательным, требовательным, человечным, ответственным в своем отношении к окружающим. А сегодня Вячеслав Сергеевич применяет свой огромный педагогический, научный, руководящий опыт для строительства аlmа mater молодых аграриев Украины. С 2001 года, заслуженно став его кормчим, он мудро и умело организовывает работу своей «команды», превратив Николаевский государственный аграрный университет в ведущее просвещенческое и научное учреждение Украины, занимающее уже третий год подряд почетное второе место в рейтинге аграрных высших учебных заведений Украины III - VI уровней аккредитации. Студенты университета знают о нем все: как начинались его нелегкие трудовые будни, как по ступенькам целеустремленного, напряженного труда поднимался к вершинам научной славы, чтобы стать кандидатом, доктором технических наук, профессором. Улучшение условий учебы и быта студентов - одно из важнейших направлений программы деятельности ректора. Зайдите в уютные отремонтированные общежития, встретьтесь со студентами в учебных аудиториях, библиотеках, побывайте в спортивных залах, в студенческих столовых, на праздничных мероприятиях с участием талантливой молодежи - и вы ощутите влияние хозяина, стремящегося обновить, оздоровить, омолодить нашу аlmа mater, сделать ее храмом науки, храмом культуры и духовности;


Біобібліографічний покажчик

СТР. 27

вы увидите, где рождаются новые идеи, откуда излучается аура любви к университету, желание прославлять его глубокими знаниями, впечатляющими победами. А самым главным событием 2009 учебного года будет ввод в эксплуатацию современного учебно-лабораторного корпуса площадью более 5 тысяч квадратных метров, оборудованного по современным требованиям. Член-корреспондент украинской академии аграрных наук, академик Академии наук Высшей школы Украины по отделению проблем строительства и архитектуры, член совета Украинской ассоциации по металлическим конструкциям и председатель ее областного отделения, член отделения региональных центров научного обеспечения АПП Украинской академии аграрных наук Украины, член двух специализированных ученых советов по защите докторских диссертаций, академик Украинской академии экономической кибернетики, член Аттестационной коллегии Министерства образования и науки Украины, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, награжденный орденами «За заслуги» II и III степеней, Горожанин года-2007 в номинации «Наука и высшее образование», Вячеслав Сергеевич Шебанин - автор более 300 научных и методических работ, 2 патентов, 5 монографий, 11 изобретений, основатель научной школы по совершенствованию теории предельных состояний металлических конструкций и компьютеризации аграрного образования. Его имя известно не только в Украине, но и в мире. Так, с 2002 года Вячеслав Сергеевич является академиком Польской академии наук (г. Люблин), а основанная им научная школа зарегистрирована в Кембриджском университете (Англия) в Международном справочнике ученых.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 28

Благодаря плодотворной работе Вячеслава Сергеевича международная деятельность Николаевского государственного аграрного университета ориентирована на реализацию основных идей и требований Болонской декларации и обеспечение дальнейшей интеграции высшего учебного заведения в мировое просвещенческое и научное сообщество. Сегодня университет успешно взаимодействует с такими авторитетными международными организациями, как Британский Совет в Украине, посольство США в Украине, посольство Франции в Украине, Американский Совет по Международному Образованию, Офис Программы им. Фулбрайта. Университет является членом двух престижных международных просвещенческих и научных организаций, а именно: Международной ассоциации университетов и Сети ТаІІоігеz (Таллорис). В 2007 году университет получил грант вместе с Гумбольдтуниверситетом, Гентским университетом, Национальным университетом биоресурсов и природопользования Украины и Львовским национальным аграрным университетом. Кроме того, в университете ведется работа по получению грантов сотрудниками, аспирантами, студентами университета в ведущих вузах США, Великобритании, Германии в многогранных программах: Программы стипендий им. Фулбрайта, Программа стажировки молодых преподавателей, Программа обмена учеными им. Фулбрайта, Стипендионные программы Фонда Конрада Аденауэра для учебы в вузах Германии, Международная программа повышения квалификации преподавателей английского языка ІАТЕРL и ТЕSОL,


Біобібліографічний покажчик

СТР. 29

французского языка «Аllіапсе Ргапсаіsе». Но ректор не останавливается на этом. Круг вопросов, которые ему приходится решать, все время расширяется. Весомых результатов он добился благодаря поддержке коллег, а главное - родных: матери, жены, дочери и внуков. Вячеслав Сергеевич - по-настоящему счастливый человек: ведь много лет подряд рядом с ним советчик, хранительница домашнего очага, семейного уюта жена Людмила Петровна, гордостью отца является дочь Лена, а дедушкина радость и надежда - маленькие внучки Асенька и Лизонька. Поздравляем Вас, Вячеслав Сергеевич, с юбилеем! Пусть каждый день для Вас будет наполнен новыми радостями, которые станут источником неиссякаемого творческого вдохновения. Желаем Вам крепкого здоровья, успехов, благополучия, благосостояния. Счастья Вам и Вашей семье! По поручению коллектива Николаевского ГАУ: Д. В. БАБЕНКО, первый проректор, Н. Г. ШАРАТА, и. о. проректора по научнопедагогической и воспитательной работе, В.

Т.

ЗАХАРЧЕНКО,

декан

факультета

довузовской подготовки

Призвание творить [Текст] / Д.В.Бабенко, Н.Г.Шарата, В.Т.Захарченко. // Южная правда. – 2009. - №1. – С.2.


Біобібліографічний покажчик

В’ячеслав Сергійович Шебанін, ректор Миколаївського державного аграрного університету

СТР. 30


Біобібліографічний покажчик

В.С. Шебанін з батьками та сестрою (1954 р.)

СТР. 31


Футбольна команда Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, 1968 р. (Шебанін В.С. 3-й зліва)

Біобібліографічний покажчик

СТР. 32


На тренуванні футбольної команди Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, 1968 р.

Біобібліографічний покажчик

СТР. 33


На навчально-дослідному полі Миколаївського ДАУ “Сонячне”, 2004 р.

Біобібліографічний покажчик

СТР. 34


Навчально-дослідне поле університету теж потребує ректорської уваги

Біобібліографічний покажчик

СТР. 35


Біобібліографічний покажчик

СТР. 36

Встановлення зв'язків з вузами і науково-дослідними інститутами Європи та Америки, 2006 р.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 37

Шебанін В.С. серед зарубіжних колег, Америка 2006-2007 р.


Делегація Цзилінського державного аграрного університету в гостях у Миколаївського ДАУ, 2007 р. (Шебанін В.С. у другому ряді 3-й зліва)

Біобібліографічний покажчик

СТР. 38


Делегація Цзилінського державного аграрного університету на винограднику в Радсаді

Біобібліографічний покажчик

СТР. 39


На науково-практичній конференції “Сучасні проблеми землеробської механіки” (Миколаїв, 2006 р.)

Біобібліографічний покажчик

СТР. 40


Миколаївський ДАУ на виставці “Агро-2006” (Шебанін В.С. третій зліва)

Біобібліографічний покажчик

СТР. 41


Серед учасників науково-практичної конференції

Біобібліографічний покажчик

СТР. 42


Біобібліографічний покажчик

СТР. 43

В’ячеслав Сергійович згуртував і виховав колектив однодумців (кафедра вищої та прикладної математики, 2008 р.)


Біобібліографічний покажчик

Перше вересня, 2007 р.

СТР. 44


Біобібліографічний покажчик

Жодна урочиста подія в університеті не відбувається без участі ректора

Перші поздоровлення, студентські квитки одержують першокурсники від ректора

СТР. 45


Біобібліографічний покажчик

СТР. 46


Біобібліографічний покажчик

СТР. 47


Біобібліографічний покажчик

СТР. 48


Біобібліографічний покажчик

СТР. 49


Біобібліографічний покажчик

СТР. 50


Біобібліографічний покажчик

СТР. 51


Біобібліографічний покажчик

СТР. 52


Біобібліографічний покажчик

СТР. 53


Біобібліографічний покажчик

СТР. 54


Біобібліографічний покажчик

СТР. 55


Біобібліографічний покажчик

СТР. 56


Біобібліографічний покажчик

СТР. 57


Біобібліографічний покажчик

СТР. 58


Біобібліографічний покажчик

СТР. 59


Мельничук, П.А. Лайко, С.М. Кваша, В.М. Польовий, Ю.О. Лавриненко

Тараріко; третій ряд: М.О. Захаренко, Я.І. Кирилів, Л.М. Тіщенко, А.І. Завгородній, С.Ю. Рубан, А.С Заришняк, М.Д. Мельничук, С.Д.

В.І. Кравчук, І.А. Рудик, М.А. Хвесик, В.В. Волкогон, І.В. Гриник, В.Ф. Петриченко, С.А. Володій, О.М. Бердніков, В.В. Хареба, Ю.О.

Коцюмбас, Є. В. Руденко, Г.М. Седіло, В.К. Пузік, М.В. Рубленко, В.П. Ткач, С.І. Тарасюк, М.І. Черновол, О.В. Сидорчук, В.М. Олійник,

Петренкова, В.П. Ситник, В. В. Адамчук, М.М. Гаврилюк; другий ряд: П.М. Макаренко, В.М. Булгаков, В.С. Шебанін, О.Т. Куцан, І.Я.

Перший ряд (зліва направо): Р.С Федорук, Г.О. Богданов, С.М. Каленська, М.Д. Безуглий, В.Г. Ткаченко, М.В. Зубець, В.П.

Зустріч у Президії Академії новообраних членів-кореспондентів УААН

Біобібліографічний покажчик

СТР. 60


Біобібліографічний покажчик

СТР. 61


Відзнака наукових досягнень Шебаніна В.С. Президентом України Кучмою Л.Д.

Біобібліографічний покажчик

СТР. 62


Біобібліографічний покажчик

СТР. 63


Біобібліографічний покажчик

СТР. 64


Біобібліографічний покажчик

СТР. 65


Біобібліографічний покажчик

СТР. 66

Вовлекая молодые умы Научно-исследовательская робота - одно из магистральных направлений работы Николаевской аграрной академии. Возглавляет этот ответственный участок доктор технических наук, доцент Вячеслав Сергеевич Шебанин. Под его руководством ведутся фундаментальные исследования предельных состояний металлических конструкций, поиск нетрадиционных источников энергии. Здесь, на его участке, достигнуты самые большие успехи в области прикладных исследований, связанных со строительством сельскохозяйственных и промышленных объектов с применением разработанных и испытанных в академии облегченных металлоконструкций, позволяющих на треть удешевить строительство. Последние разработки под руководством Вячеслава Сергеевича позволили создать при академии целую школу технического профиля, которую он сам же и возглавил. Научно-исследовательская работа в Николаевской государственной аграрной академии проводится по трем научным направлениям: экономические, сельскохозяйственные и технические науки. Для организации этой работы в академии создана специальная структура, верхним уровнем которой является Ученый совет и ректорат, средним - научно-исследовательский отдел и нижним кафедры факультетов. Особое место в этой структуре занимает созданный при академии научно-исследовательский институт новых агропромышленных объектов и учебно-информационных технологий, где проводятся наиболее перспективные фундаментальные и прикладные исследования.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 67

Научные исследования в академии ежегодно планируются, а выполнение плана контролируется Ученым советом, ректоратом научно-исследовательским отделом. Для выполнения научных работ в академии созданы специальные оснащенные современным оборудованием лаборатории, подготовлены опытные поля в учебном хозяйстве «Свет Октября», в передовых хозяйствах области. Научные исследования направлены на решение проблем, связанных с интенсификацией сельскохозяйственного производства и поиском стратегических направлений его экономического развития в современных условиях. Эти исследования проводятся в рамках научных тем, руководство которыми осуществляют профессора и ведущие доценты академии. Всего выполняется около 100 научных тем, из которых 10 научных разработок проводятся по заданию Министерства АПК и примерно столько же - на основе договоров с хозяйствами и учреждениями области, которые финансируются Мин. АПК и хозяйствами области в объеме более 200 тыс. грн. в год. Остальные 80 научных тем выполняются в инициативном порядке. В выполнении перечисленных разработок принимают участив свыше 30 преподавателей, из которых 11 докторов наук, профессора и свыше 80 - кандидатов наук и доцентов В области экономических наук усилия ученых направлены на поиск путей экономического развития региона в условиях становления рыночных отношений. В академии успешно функционируют школы экономического профиля, возглавляемые академиком Н. Е. Кулишом и профессором И. И. Червеном. В них проводятся исследования по следующим актуальным направлениям: совершенствование форм


Біобібліографічний покажчик

СТР. 68

собственности и хозяйствования; становление рыночной экономики и совершенствование экономических отношений в АПК; организация интенсивного производства и повышения эффективности экономики аграрных и агропромышленных предприятий. Результаты этих исследований широко известны как в Украине, так и за ее пределами. В области сельскохозяйственных наук ученые разрабатывают системы технологий выращивания сельскохозяйственных культур и животных, изучают влияние различных микроэлементов и стимуляторов роста на продуктивность. Здесь следует отметить работу по выделению нового сорта проса «черноморский-86» универсального типа, который передан в 1998 году на государственное сортоиспытание (руководитель темы—доцент В. П. Шкумат). Постоянно вовлекать в научно-исследовательскую работу молодые умы - непременное условие продвижения вперед, особенно в науке. Если говорить об участии студентов академии в научноисследовательском процессе, то в первую очередь следует сказать о формах такого участия. Свыше 300 студентов принимают участив в работе студенческих научных кружков и студенческого конструкторского бюро. Победители 1-го тура участвуют во 2-м туре Всеукраинских предметных олимпиад и конкурсов. Например, в прошлом году во 2-м туре приняло участие 20 студентов академии, из которых 4 заняли 1-3 места; 7 - 4-5 места; 9 - с 6 по 11 места, что свидетельствует о достаточно высоком уровне подготовки наших студентов. Наиболее аспирантуру.

способные

рекомендуются

в

магистратуру

и


Біобібліографічний покажчик

СТР. 69

Кроме того, в академии осуществляется подготовка докторских и кандидатских диссертаций вне докторантуры и аспирантуры, действует специализированный Совет по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальности «Экономика сельского хозяйства и АПК». Кстати, такой совет - единственный в причерноморском регионе. В прошлом году на этом совете было защищено нашими соискателями и аспирантами четыре кандидатских диссертаций. С целью публикации и распространения результатов научных разработок академия добилась права на выпуск специализированного сборника научных трудов «Вісник аграрної науки Причорномор'я» по в с ем т р ем н а уч н ы м на п ра в л ен и я м : э к он ом и ч еск и е, сельскохозяйственные и технические науки. Кроме того, ежегодно проводятся региональные научно-практические конференции. Наиболее перспективные научные разработки экспонировались на международных выставках «Агро-96», «Агро-97», «Агро-98». Ряд научных разработок наших ученых внедряются в хозяйствах области. Так, в Новом Буге на базе райагропромтехники идет строительство и опытное испытание ряда сельхозобьектов, в КСП «Пограничник», «Радсад», «Гвардии Ильича» внедряются автоматизированные системы бухгалтерского учета.

Вовлекая молодые умы [Текст] / В. Романюк, Н. Дроздов : Интервью В. С. Шебанина // Южная правда. – 1999. - № 41-42. - С. 2.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 70

Студенти-аграрії і Болонський процес Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності. Не стала винятком і освіта, особливо вища школа. Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог, дедалі наполегливіше працює над практичним приєднанням до Болонського процесу. Необхідно зазначити, що спроби надати загальноєвропейського характеру вищій школі фактично розпочалися ще в 1957 році з підписання Римської угоди. Згодом ці ідеї розвинулися в рішеннях наступних конференцій міністрів освіти Європи. І нарешті в 1997 році під егідою Ради Європи та ЮНЕСКО було розроблено і прийнято Лісабонську конвенцію про визнання кваліфікацій, які прийняті у вищих навчальних закладах Європи. її підписали 43 країни, в тому числі і Україна. Більшість положень даної конвенції і лягли в основу Болонської декларації, яка була прийнята в червні 1999 року в Болоньї (Італія) міністрами освіти 29 країн Європи. Основна мета декларації - досягнення єдиних стандартів вищої освіти в цих країнах та взаємне визнання дипломів. Для цього виробляються єдині критерії оцінки якості викладання у ВНЗ країнучасниць Болонського процесу і вводиться система освітніх кредитів. Кредит - це не надання грошей на навчання. В даному випадку слово "кредит" означає нагромаджувальну систему нарахування балів Еигореап Сгеdit Тгапster System (ЕСТS). Студент може слухати курси


Біобібліографічний покажчик

СТР. 71

наук послідовно в різних університетах країн, що підписали Болонську декларацію, а для отримання певної кваліфікації та диплому про освіту набрати визначене число кредитів в одному або кількох університетах. Однозначної відповіді щодо впливу такого нововведення на якість підготовки фахівців поки що немає. Більше того, європейські елітарні ВНЗ (Кембрідж, Паризький інститут політичних наук і т. д.) відмовились брати участь у цьому процесі. Це може, зокрема, означати, що Європейський союз будує нерегламентовану сферу освіти для "звичайних" людей, а для еліти залишається традиційна сфера. Тому зрозуміло, що процес входження України на шлях реалізації Болонської декларації має бути зваженим і конструктивним, без втрат тих досягнень, які має освіта нашої держави. З цією метою Міністерство освіти і науки України наказами від 23 січня 2004 року № 48 та від 21 травня 2004 року № 415, враховуючи науково-педагогічні досягнення окремих ВНЗ, запропонувало їм провести педагогічний експеримент щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, учасником якого є і Миколаївський державний аграрний університет. Кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП) - це така модель організації навчально-пізнавальної діяльності, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій та залікових освітніх кредитів. Заліковим освітнім кредитом є одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння модуля або блоку змістових модулів. Заліковий кредит складає 36 годин усіх видів навчального навантаження, крім державної атестації. Навчальне навантаження студента на один навчальний рік становить не менше 60 залікових кредитів, а на семестр - відповідно ЗО кредитів.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 72

Передбачуваним результатом впровадження КМСОНП є підвищення якості вищої освіти фахівців і забезпечення на цій основі конкурентоспроможності випускників та престижу української вищої освіти у світовому освітньому просторі. Наказом від 24 березня 2004 року по Миколаївському державному аграрному університету "Про проведення педагогічного експерименту з запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу" на першому етапі (2004 рік) зобов'язано забезпечити проведення педагогічного експерименту для студентів денної форми навчання на факультетах механізації сільського господарства та технології виробництва і переробки продукції тваринництва (студенти двох академічних груп). Навчальний процес в експериментальних групах здійснюється за такими ж формами, як при структурно - модульній системі організації навчання. Але в умовах КМСОНП особливого значення набуває самостійна робота студента. Важливим елементом такої організації навчання є система контролю знань, яка дещо відрізняється від рейтингової оцінки. Згадувана система ЕСТS передбачає використання для оцінювання семи літер латинського алфавіту та їх поєднання. Наприклад, оцінка "відмінно" в шкалі оцінювання ЕСТS позначається літерами "А" і "В", "добре" - "С", "задовільно" - "Д" (значна кількість недоліків) або "Е" (задовольняє мінімальні критерії), а літерами "FХ" позначають незадовільну оцінку. В ході експерименту передбачається розв'язати цілий ряд завдань. В їх числі адаптація ідей Болонської декларації до системи


Біобібліографічний покажчик

СТР. 73

вищої освіти України для забезпечення мобільності студентів у процесі навчання та гнучкості підготовки фахівців, враховуючи швидкозмінні вимоги національного та міжнародного ринків праці; забезпечення студентові можливості навчання за індивідуальною варіативною частиною освітньо-професійної програми; забезпечення та розвиток позитивних багаторічних надбань вітчизняної вищої освіти при інтегруванні її до європейського освітнього простору тощо.

В’ячеслав ШЕБАНІН, ректор Миколаївського державного аграрного університету

Шебанін, В.С. Студенти-аграрії і Болонський процес [Текст] / В.С. Шебанін // Рідне Прибужжя. – 2005. - № 14. – С. 1.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 74

СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Формування глобального постіндустріального інформаційного простору вимагає від суспільства інтеграції освіти і науки, процес якої стане інструментом радикальних інновацій та створення конкурентних переваг. Наука нероздільна з освітою, і це впливає на особливості функціонування закладів освіти відповідної галузі, темпи розвитку освіти та науки тощо. Вітчизняна аграрна освіта і наука характеризуються безпосередньою близькістю до виробництва, стратегічною орієнтацією на зміцнення зв'язків між наукою та інноваціями, оновленням кадрового потенціалу в аграрній науці, підвищенням рівня мобільності досліджень, розвитку наукової інфраструктури. В останні роки інтеграція вітчизняної освіти і науки, в тому числі і аграрної, почала наповнюватися деяким реальним змістом, відновився попит на вітчизняну науково-технологічну продукцію, але при цьому фінансування наукових, дослідно-конструкторських робіт та інноваційної діяльності із державного бюджету підвищилося незначно (до рівня 0,47 % із 0,41 % у 2005 р. Для порівняння: даний показник у 1990 р. становив 2,6 %.). При всіх конкурентних перевагах, що їх вітчизняна аграрна освіта і наука має здебільшого у кадровому та культурному науково-технічному потенціалі, все ж слід адекватно оцінювати наші можливості та реально окреслювати коло проблем, які загострюються та гальмують процеси інтеграції та розвитку: 

неможливість наблизитися до європейських фінансування науково-технічних досліджень;

рівнів


Біобібліографічний покажчик

СТР. 75



недовіра з боку іноземних партнерів щодо цільового використання коштів, виділених на науку;



еміграція найбільш конкурентоспроможної частини наукових кадрів;



розрив наукових поколінь.

Значні проблеми виникають і стосовно одержання українськими освітніми і науковими організаціями, в тому числі і аграрними, доступу до європейських фінансових програм, що позбавляє Україну частини прибутків, які можна було б отримувати від розширення меж наукових досліджень, додаткового створення та укріплення інтелектуального потенціалу, створених об'єктів інтелектуальної власності. Але потрібно пам'ятати, що для координації зусиль учасників процесу освітньої політики - суспільства, держави, роботодавців, ВНЗ, громадян — міжнародна допомога і західний досвід є вкрай необхідними ресурсами, але використовуватися із врахуванням вітчизняної освіти і науки. Дуже важливим і досить складним завданням є налагодження взаємодії і комунікації українського уряду, національних неурядових організацій зі світовою громадськістю, досягнення порозуміння і співпраці у питаннях розроблення і втілення освітньої політики. Окреме коло проблем існує і щодо внесення законодавчих змін стосовно найрізноманітніших аспектів наукової і освітньої політики України в контексті Європейської інтеграції. По-перше, досить болючим для закладів науки і освіти став Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 01.12.2006 р. № 424-У. Сучасні наукові дослідження є фінансово місткими, особливо в аграрній сфері, а тому за законодавчими


Біобібліографічний покажчик

СТР. 76

вимогами потребують довготривалих та бюрократичних процедур, які стають перепоною у науково-творчій діяльності науковців. Проблематичним є і впровадження інновацій в сільськогосподарське виробництво, адже біологічні організми не можуть залежати від законодавчо встановлених норм на закупівлю товарів, робіт, послуг, які поширюються і на навчально-дослідні підприємства. По-друге, логічним було б включення витрат на НДДКР у валові витрати підприємств, крім того, витрати, понесені у зв'язку із виконанням НДДКР, не повинні оподатковуватися ПДВ. Внесення відповідних змін до законодавства стимулюватиме суб'єкти господарювання до участі в інноваційному процесі та запровадження у виробництво досягнень науковотехнічного прогресу. В законах та підзаконних актах України передбачено ряд стимулюючих пільг для вищих навчальних закладів, але не відпрацьовано механізми їх практичного застосування. Як приклад, статус ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації, що внесені до державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. Він, в світлі останніх змін у законодавстві, майже не відрізняється від статусу ВНЗ, який не внесено до даного реєстру. Таким же чином сплачує ПДВ, мито, що, звісно, досить негативно відбивається на рівні фінансування НДДКР. Слід лобіювати вирішення цього питання на законодавчому рівні як керівникам наукових установ, ВНЗ, так і міністерствам, щоб відновити дію даного закону. Зважаючи на вищеозначене коло проблем, вважаємо, що вже постала гостра необхідність у розробці Програми дій щодо інтеграції освіти і науки, за умови обов'язкового врахування галузевих особливостей науково-освітніх установ України. В Заходах Міністерства освіти і науки України щодо розвитку науки у вищих навчальних закладах на період 2007-2008 років,


Біобібліографічний покажчик

СТР. 77

затверджених Наказом МОН України від 02.02.2007 р. №77, передбачено до червня 2007 року розробити Державну цільову програму інтеграції науки і освіти України «Наука в університеті», але знову ж таки відкритим залишається питання участі галузевих науковців в її розробці та врахування особливостей їх діяльності. До того ж в програмі дій потрібно врахувати, що має відбуватися поступова децентралізація освіти на основі аналізу її багатоукладності, а також особливості регіонів, галузей, інтересів територіальних громад, соціальних прошарків під час вибору моделей управління, реформування змісту освіти, способів її організації і фінансового забезпечення. Наголошуємо, що рішення щодо напрямків науково-технічної діяльності країни, заходів щодо вдосконалення наукової сфери не повинні прийматися монопольно шляхом бюрократичного підходу до розробки урядових програм, а враховувати пропозиції науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів зокрема. В цьому контексті, беззаперечно, майбутнє — за створенням дослідницьких університетів, які, як сучасна форма інтеграції освіти і науки, будуть рухати українську освіту і науку у прогресивному напрямку. Перший крок вже зроблено - деякі ВНЗ внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. Але нам перед практичною реалізацією даного заходу слід дуже прискіпливо проаналізувати досвід іноземних держав та продумати модель і механізми функціонування таких університетів в Україні. Особливий інтерес у розвитку принципів поєднання в системі університетів завдань навчальної та дослідницької діяльності має досвід університетів США. У США 157 університетів підпадають під категорію «дослідницьких». Але тільки половина з них проводили «левову частку» усього обсягу досліджень і одержували відповідне урядове фінансування.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 78

При цьому досить тісна співпраця налагоджена із приватними підприємствами щодо розробки нових технологій. В Україні ж гостро стоїть питання залучення недержавних коштів для фінансування наукових досліджень. Цього не відбувалося б, якщо б підтримувалася та розвивалася практика створення та довгострокового функціонування наукових шкіл, творчих колективів. Сьогодні ми повинні повернутися до використання цієї форми організації наукових досліджень. Крім того, сприяти інтеграції української науки у міжнародну інфраструктуру буде створення високопрофесійних, елітних інститутів, метою діяльності яких стануть фундаментальні дослідження спільно із міжнародними організаціями. Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2006 р. №422 «Щодо положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації» визначено, що інтеграцію освіти і науки вищого навчального закладу забезпечує наукова та науково-технічна діяльність, яка повинна стати невід'ємною його складовою. До речі, дана вимога однаково стосується як дослідних, так і академічних університетів, зважаючи на невід'ємність наукової складової від навчального процесу у вищій школі. Таким чином, за пріоритетності інтеграції аграрної науки і вищої школи в подальшому розвитку вищої освіти України увагу слід акцентувати на певних стратегічних моментах, зокрема, створення конкурентоспроможних дослідницьких університетів, інститутів фундаментальних досліджень, вдосконалення законодавства в плані врахування особливостей галузевої освіти, акцент на докторантурі як третьому кваліфікаційному рівні освіти, сприяння загальноєвропейській мобільності, у тому числі мобільності грантів і позик, забезпечення


Біобібліографічний покажчик

СТР. 79

доступності високоякісної вищої освіти для всіх громадян, незалежно від їх соціального й економічного становища. І головне, Україні слід підтримувати власний стиль у вищій аграрній освіті, зважаючи на спеціалізацію країни та наші культурні надбання. Інтеграція аграрної освіти і науки може здійснюватися не лише шляхом копіювання досвіду європейської системи, але і шляхом могутнього впровадження наших освітніх ресурсів у зовнішній ринок, який досить серйозно захищено законодавством кожної країни. Цей шлях складний, бо, природно, спровокує опір з боку Європи, і може стати умовою дійсно перетворювальних процесів нашої системи, постане необхідність коригувати не лише правила відносин із вітчизняним замовником нашого випускника, але й із зарубіжним. А це вже вимагає адекватних структурних схем функціонування вітчизняних вищих навчальних закладів із врахуванням актуальності не лише навчальних комплексів, які ми як слід ще не сформували, а й навчально-виробничих, які відрегулюють оптимальний варіант відношення кількості та якості випускників аграрного вищого навчального закладу реальною потребою в них суспільства. Шебанін В.С., член-кореспондент УААН, професор, ректор Миколаївський державний аграрний університет Шебанін, В.С. Стратегія інноваційного розвитку аграрної освіти і науки в сучасних умовах [Текст] / В.С. Шебанін // Роль держави у відродженні економічних інтересів сільськогосподарських товаровиробників у розвитку аграрного виробництва в умовах вступу України до СОТ: Матеріали перших річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників Південного регіону України 710 жовтня 2007 р. – Миколаїв, 2007. – С.3-8.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 80

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ В.С. ШЕБАНІНА (1976-2008 рр.) 1976—1979 1.

Использование ЭВМ для исследования холодной прокатки широких полос [Текст] / В.Н. Заборцев // Металлургическая и горнорудная пром-сть. – 1976. - № 4.

2.

Методические указания по курсу «Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах: Нелинейное программирование» [Текст] – Одесса, 1976. - № 6. – 24 с.

3.

Основы операционного исчисления и некоторые его положения : метод. указ. [Текст] / А.И. Кутиков, С.А. Лутченко, Е.Я. Стецюк. – Одесса, 1976. - № 6. – 18 с.

4.

Численная реализация задачи по определению параметров холодной осадки [Текст] / А.К. Григорьев, В.А. Гришин, В.Н. Заборцев // Металлургическая и горнорудная пром-сть. – 1976. - № 6.

5.

Методические указания «К лабораторным работам по механике грунтов» [Текст] / И.Е. Раевский, А.В. Невский. – Николаев, 1977. – 64 с.

6.

Методические указания «Основы теории вероятностей и математической статистики» [Текст] / С.А. Кутиков. – Одесса, 1977. – 70 с.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 81

7.

Методические указания по курсу высшей математики. «Численные методы» [Текст] / С.А. Лутченко, В.А. Гришин, С.А. Кутиков. – Одесса, 1977. – 68 с.

8.

Методические указания «Математическая обработка экспериментальных данных на ЭВМ» [Текст] / A.M. Кутиков, В.Н. Заборцев. – Одесса, 1978. – 48 с.

9.

Методические указания «Решение задач по теории вероятностей» [Текст] / A.M. Кутиков. – Одесса, 1978. – 60 с.

10. Расчет жесткой нити с учетом пластичности [Текст] / А.И. Кутиков // 2-й респ. симпозиум по дифференциальным и интегральным уравнениям. – Одесса, 1978. 11. Методические указания "Основы алгоритмического языка АЛГОЛ-60" [Текст] / В.А. Гришин, А.И. Кутиков. – Одесса, 1979. 61 с. 12. Методические указания "Основы алгоритмического языка ФОРТРАН" [Текст] / А.И. Кутиков, Н.А. Веремеенко. – Одесса, 1979. - 16 с. 13. Методические указания "Расчет плоских и пространственных форм с использованием ЭВМ" [Текст] / Л.В. Кошкин. - Одесса, 1979. - 42 с. 14. Некоторые обобщения метода интегрирующих матриц [Текст] / А.И. Кутиков, А.А. Хватцев // Конференция "Достижения технического прогресса на службе производства". - Псков, 1979.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 82

15. Уменьшение металлоемкости изделий при изгибе с учетом наклепа [Текст] / А.И. Кутиков // Труды Краснодар. политехнич. ин-та – Краснодар, 1979.—Вып. 94 (4). 1980—1985 16. Методические указания к курсовой работе по ТСП "Производство земляных работ" [Текст] / М.А. Ершов, Л.Н. Шапарный, В.А. Ляшенко, О.А. Квасельчук. – Одесса, 1980. - 64 с 17. Учет сварочных напряжений при косом изгибе в условиях ограниченных пластических деформаций [Текст] // Труды НКИ. Николаев, 1980. - Вып.162. 18. Влияние сварочных напряжений при изгибе с осевой силой и весьма малых пластических деформаций [Текст] // Труды НКИ. – Николаев, 1981. - Вып. 175. 19. Изгиб стальных и бистальных балок с осевой силой при ограниченных пластических деформациях [Текст] // Труды ОИИМФа. - М.: ЦРИА «Морфлот», 1981. 20. Методические указания по расчету на прочность строительных конструкций с использованием ЭВМ. [Текст] – Одесса, 1981. - 37с. 21. Расчет бистальных сечений методом эквивалентных площадей [Текст] / Н.Л. Чернов // Труды НКИ. – Николаев, 1982. – Вып. 188. 22. Экспериментальное исследование косого изгиба бистальных двутавров в области малых пластических деформаций [Текст] / В.Г. Богза, А.И. Кондратенко, Н.Л. Чернов // Труды НКИ. – Николаев, 1982. – Вып. 188.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 83

23. Общий случай сложного сопротивления бистального двутавра за пределом упругости [Текст] / В.Г. Богза, А.И. Кондратенко // Труды Николаев. кораблестроит. ин-та. – Николаев, 1983. 24. Особенности расчета бистальных двутавров по критерию предельных пластических деформаций [Текст] / Н.Л. Чернов // Изв. вузов. строительство и архитектура. – 1983. – № 9. 25. Работа и расчет сечений бистальных стержней при ограничении пластических деформаций [Текст] // Тезисы докл. науч.-техн. конф. – Свердловск, 1983. 26. Усовершенствование методики расчета балок с бистальной стенкой при изгибе с продольной силой за пределом упругости [Текст] / В.Г. Богза, Е.А. Веремеенко, И.Д. Бурковский // IV-я межотрасл. конф. молодых ученых и специалистов. – Николаев, 1983. 27. Экспериментальная проверка эффективности расчета бистальных двутавров по критерию ограниченных пластических деформаций [Текст] / В.Г. Богза, Е.А. Веремеенко, И.Д. Бурковский // IV-я межотрасл. конф. молодых ученых и специалистов. – Николаев, 1983. 28. Методические указания по курсу «Вычислительная техника в инженерных и экономических задачах». «Алгоритмизация и программирование вычислительных задач» [Текст] / Н.А. Веремеенко, А.И. Кондратенко, Е.В. Цепурит, В.Г. Богза. Одесса, 1984. - 54 с.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 84

29. Методические указания по расчету на прочность строительных конструкций, усиленных под нагрузкой [Текст] / С.Е. Демчук, Н.Л. Чернов, В.Г. Богза. – Одесса, 1984. - 42 с. 30. Установка для испытаний стальных стержней при сложном сопротивлении [Текст] / В.Г. Богза, Н.Л. Чернов // Изв. вузов. строительство и архитектура. – 1984. - №4. 31. Учет ограниченных пластических деформаций при одноосном изгибе симметричных двутавров, усиленных под нагрузкой [Текст] / И.Д. Бурковский, А.И. Кондратенко // Строительная механика корабля: труды НКИ. – Николаев, 1984. 32. Методические указания и контрольные задания по высшей математике для самостоятельной работы студентов заочной формы обучения специальности 1740 [Текст] / Н.А. Веремеенко, С.А. Лутченко, С.И. Пастушенко. – Одесса, 1985. - 48 с. 33. Методические указания и контрольные задания по теории вероятностей для самостоятельной работы студентов заочной формы обучения специальности 1740 [Текст] / С.А. Лутченко, Н.А. Веремеенко, С.И. Пастушенко, И.К. Андрианова. – Одесса, 1985. - 24 с. 34. Методические указания по изучению на практических занятиях раздела «Предел функции» в курсе «Высшая математика» (для студентов специальности 1509) [Текст] / Д.В. Бабенко, Н.А. Веремеенко, С.А. Лутченко. – Одесса, 1985. - 49 с. 35. Методические указания по расчету прочности строительных конструкций с использованием ЭВМ для студентов специальности


Біобібліографічний покажчик

СТР. 85

КПГС, ПГС, СХС [Текст] / С.Е. Демчук, Н.А. Веремеенко, С.И. Пастушенко, И.Д. Бурковский. – Одесса, 1985. - 25 с. 36. Напряженно-деформированное состояние бистальных балок при сложном сопротивлении в области ограниченных пластических деформаций [Текст] / С.Д. Кудрявцев // Изв. вузов. машиностроение. – 1985. - № 2. 37. Перераспределение изгибающих моментов в неразрезных балках при ограниченных пластических деформациях [Текст] / И.Д. Бурковский, С.И. Пастушенко, Н.Л. Чернов // Проектирование и инженерные изыскания. – 1985. - C. 6. 38. Перераспределение изгибающих моментов в неразрезных балках при подвижных нагрузках в области ограниченных пластических деформаций [Текст] / И.К. Андрианова, О.Н. Чернова // Строительная механика корабля : труды НКИ. – Николаев, 1985. 39. Программированные методические указания по технике дифференцирования для самостоятельной работы и проведения практических занятий студентов заочной и дневной форм обучения специальностей 1740, 1509, 1506, 1502 [Текст] / С.А. Лутченко, Г.И. Гребенюк, Н.А. Веремеенко, С.И. Пастушенко. – Одесса, 1985. – 56 с. 40. Прочность бистальных стержней при сложном сопротивлении в области ограниченных пластических деформаций в конструкциях сельскохозяйственных сооружений [Текст] / С.И. Пастушенко, И.Д. Бурковский // Опыт применения материалов в сельскохозяйственном машиностроении : тезисы докл. всесоюз. совещания . – К., 1985.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 86

41. Работа бистальных стержней при сложном сопротивлении в области ограниченных пластических деформаций [Текст] // Изв. вузов. строительство и архитектура. – 1985. - № 4. 42. Работа бистальных элементов конструкций за пределом упругости [Текст] // Опыт применения материалов в сельскохозяйственном машиностроении : тезисы докл. всесоюз. совещания. – К., 1985. 43. Рекомендации по проектированию бистальных балок: нормативы [Текст] / [Н.Н. Стрелецкий, Ю.Я. Леус, Н.Л. Чернов и др.]. - М.: ЦНИИПроектстальконструкция им. Мельникова, 1985. - 72 с. 1986—1990 44. Двухосный изгиб бистального двутавра с продольной силой при ограничении пластических деформаций [Текст] / Н.Л. Чернов, В.Н. Тарасенко // Совершенствование расчета и проектирование конструкций для сельскохозяйственного строительства : сб. статей. - Ростов-на-Дону, 1986. 45. Испытания прочности сжатоизогнутых стальных стержней с учетом развития ограниченных пластических деформаций [Текст] / Н.А. Веремеенко // Изв. вузов. строительство и архитектура. – 1986. - № 11. 46. Методические указания к лабораторным работам по высшей математике «Численные методы» для студентов специальности 1509 [Текст] / [С.А. Лутченко, Н.Л. Чернов, Г.И. Гребенюк и др.]. – Одеса, 1986. - 58 с.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 87

47. Методические указания по технике вычисления двойных интегралов в курсе «Высшая математика» для студентов специальности 1509 [Текст] / Д.В. Бабенко, С.А. Лутченко, Н.Л. Чернов, Н.А. Веремеенко. – Одесса, 1986. - 25 с. 48. Программированные методические указания по технике вычисления неопределенного интеграла для самостоятельной работы и проведения практических занятий студентов специальностей 1740, 1509, 1506, 1502 [Текст] / С.А. Лутченко, Н.Л. Чернов, Н.А. Веремеенко, С.И. Пастушенко. – Одеса, 1986. 59 с. 49. Прочность стальных стержней при изгибе с продольной силой при учете деформированной схемы и ограничении пластических деформаций [Текст] / Н.А. Веремеенко // Изв. вузов. строительство и архитектура. – 1986. - №4. 50. Расчет прочности статически неопределимых систем при ограниченных пластических деформациях [Текст] / Н.Л. Чернов // Изв. вузов. машиностроение. – 1986. -№ 4. 51. Экспериментальная проверка действительной работы усиленных элементов стальных конструкций при развитии ограниченных пластических деформаций [Текст] / В.Г. Богза, Г.В. Ипатенко // Индустриальные технические решения для реконструкции зданий и сооружений промышленных предприятий : тезисы докл. всесоюз. семинара. – Макеевка : Госстрой СССР, 1986. 52. Методика расчета прочности стальных стержней с учетом деформированной схемы [Текст] / И.Д. Бурковский, Н.А.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 88

Веремеенко, С.А. Лутченко, Н.Л. Чернов // Информ. листок – М. : ВНИИМИ, 1987. – № 87-1256. - 2 с. 53. Методические указания для поступающих в НФ ОСХИ на дневную и заочную формы обучения (специальности 1715, 1740, 1509) [Текст] / Д.В. Бабенко, С.А. Лутченко, Л.А. Сухорукова, Н.А. Веремеенко. – Николаев, 1987. – 38 с. 54. Методические указания и задания к самостоятельной работе по типовому расчету № 1 (элементы линейной алгебры и аналитической геометрии) для студентов специальности 1509, 1740 [Текст] / Д.В. Бабенко, С.А. Лутченко, Н.Л. Чернов, Н.А. Веремеенко. – Николаев, 1987. – 19 с. 55. Методические указания и задания к самостоятельной работе по типовому расчету № 2 (дифференциальные уравнения) для студентов специальности 1509, 1740 [Текст] / Д.В. Бабенко, С.А. Лутченко, Н.Л. Чернов, Н.А. Веремеенко. – Николаев, 1987. – 54с. 56. Методические указания и задания к самостоятельной работе по типовому расчету № 3 (кратные и криволинейные интегралы ) для студентов специальности 1509 [Текст] / Д.В. Бабенко, С.А. Лутченко, Н.Л. Чернов, Н.А. Веремеенко. - Николаев, 1987. 57. Развитие ограниченных пластических деформаций в бистальных стержнях при двуосном изгибе с продольной силой [Текст] / И.Д. Бурковский, С.И. Пастушенко // Проектирование и инженерные изыскания. -1987. - № 3. 58. Расчет бистальных элементов стержневых конструкций при учете ограниченных пластических деформаций и деформированной


Біобібліографічний покажчик

СТР. 89

схемы [Текст] / Н.Л. Чернов, И.Д. Бурковский // Строительная механика корабля: труды НКИ. – Николаев, 1987. 59. Расчет усиленных под нагрузкой элементов стальных конструкций по критериям ограниченных пластических деформаций [Текст] / Н.Н. Стрелецкий, Н.Л. Чернов, В.Г. Богза // Строительная механика и расчет сооружений. – 1987. - № 3. 60. Установка для испытаний статически неопределимых стержневых систем [Текст] / И.Д. Бурковский, В.Г Богза, С.И. Пастушенко, Н.Л. Чернов // Передовой производ.-техн. опыт : межотрасл. реферат. сб. ПИК. - М. : ВИМИ, 1987. - Вып. 7. 61. Установка для испытания стальных стержней на двухосный изгиб [Текст] / В. Г. Богза, Н. Л. Чернов, И. Д. Бурковский // Информ. листок. - М. : ВНИИМИ, 1987. - № 87-1965 - 2 с. 62. Установка для испытания стальных стержней на продольный изгиб с поперечной нагрузкой [Текст] / В.Г. Богза, Н.Л. Чернов, И.Д. Бурковский, Н.А. Веремеенко // Информ. листок - М. : ВНИИМИ, 1987. - № 87-1985. - 2 с. 63. Экспериментальное исследование сжато(растянуто)-изогнутых стальных стержней двутаврового симметричного сечения в области ограниченных пластических деформаций [Текст] / Н.А. Веремеенко, Л.В. Кошкин // Динамика и прочность судовых машин : труды НКИ. - Николаев, 1987. 64. Задания к самостоятельной работе по типовому расчету № 4 (введение в математический анализ и дифференциальное исчисление функций одной переменной) для студентов


Біобібліографічний покажчик

СТР. 90

специальности 31.13. [Текст] / Д.В. Бабенко, С.А. Лутченко, Л.А. Сухорукова, Н.А. Веремеенко. – Николаев, 1988. - 42 с. 65. Задания к самостоятельной работе по типовому расчету № 5 (неопределенный и определенный интеграл) для студентов специальности 31.13. [Текст] / Д.В. Бабенко, С.А. Лутченко, Л.А. Сухорукова, Н.А. Веремеенко. – Николаев, 1988. - 43 с. 66. Изгиб асимметричных стальных двутавров, усиленных под нагрузкой, при ограниченных пластических деформациях [Текст] / В.Г. Богза, Е.А Мирошниченко, С.А. Лутченко - М., 1988. - 8 с. Депон. рукопись в ВИИИС, № 8229 67. Методика расчета прочности статически неопределимых стержневых систем в области ограниченных пластических деформаций [Текст] / И.Д. Бурковский, С.И. Пастушенко, Н.Л. Чернов, А.Л. Юрьев // Передовой производ.-техн. опыт : межотрасл. реферат. сб. ПИК. – М. : ВИМИ, 1988.- Вып.2. 68. Методика учета точных кривых пределом упругости в стальных сложное сопротивление [Текст] Пастушенко, Н.Л. Чернов, Н.А. производ.-техн. опыт : межотрасл. ВИМИ, 1988.- Вып.2.

взаимодействия усилий за стержнях, работающих на / И.Д. Бурковский, С.И. Веремеенко // Передовой реферат. сб. ПИК. – М. :

69. Перераспределение усилий в бистильных рамных конструкциях с учетом геометрической нелинейности в области ограниченных пластических деформаций [Текст] // Повышение качества и надежности строительных металлических конструкций : тезисы


Біобібліографічний покажчик

СТР. 91

докладов. - Челябинск : Челябинское отд. ЦНИИПроектстальконструкций, 1988. 70. Перераспределение усилий в стальных рамных конструкциях за пределом упругости при учете деформированной схемы [Текст] / В. Л. Тарасенко, И.Д. Бурковский // IV республ. науч.-техн. конф. по металлическим конструкциям «Развитие, совершенствование и реконструкция специальных сварных стальных конструкций зданий и сооружений». – К.: НТО строительной индустрии УССР, 1988.– Сб.3 71. Применение разнопрочных сталей для балочных конструкций при учете развития пластических деформаций в поясах [Текст] / И.Д Бурковский, С.И. Пастушенко, Н.Л. Чернов // . Передовой производ.-техн. опыт : межотрасл. реферат. сб. ПИК. – М. : ВИМИ, 1988.- Вып.2. 72. Прочность бистальных стержней изгибаемых стержневых систем при учете физической и геометрической нелинейности [Текст] // IV республ. науч.-техн. конф. по металлическим конструкциям «Развитие, совершенствование и реконструкция специальных сварных стальных конструкций зданий и сооружений». – К.: НТО Строительной индустрии УССР, 1988. – Сб.3. 73. Прочность усиленных стальных конструкций при ограниченных пластических деформациях [Текст] / Н.Н. Стрелецкий, Н.Л Чернов, В.Г. Богза // Реконструкция промышленных зданий и сооружений. – М. : Стройиздат, 1988. 74. Прочность усиленных статически неопределимых стальных балок при развитии ограниченных пластических деформаций [Текст] /


Біобібліографічний покажчик

СТР. 92

И.Д. Бурковский, Е.А. Мирошниченко // Повышение качества и надежности строительных металлических конструкций : тезисы докладов. – Челябинск: Челябинское отд. ЦНИИПроектстальконструкций, 1988. 75. Расчет усиления стальных и бистальных балок при учете развития ограниченных пластических деформаций [Текст] / Н.Л. Чернов, Е.А. Мирошниченко, Л.П. Шебанина // Изв. вузов. строительство и архитектура. 1988. - № 2. 76. Расчет усиления статически неопределимых систем при ограниченных пластических деформациях [Текст] / Н.Л. Чернов, Е.А. Мирошниченко // Прочность и долговечность мостов и сооружений : сб. статей. – Краснодар : Краснодар. политехнич. ин-т, 1988. 77. Расчеты усиления стальных и бистальных неразрезных балок при учете развития ограниченных пластических деформаций [Текст] : / Н.Л. Чернов, Е.А Мирошниченко, Л.П. Шебанина. – М., 1988. – 8с.—Депон. рукопись в ВИИИС, № 8292 . 78. Сложное сопротивление составных стальных сечений при ограниченных пластических деформациях [Текст] / Н.Л. Чернов // Изв. вузов. строительство и архитектура. – 1988. - № 7. 79. Способ уменьшения расчетных изгибающих моментов в стальных неразрезных балках при различных величинах пластических деформаций [Текст] / И.Д. Бурковский, С.И. Пастушенко, Н.Л. Чернов // Передовой производ.-техн. опыт : межотрасл. реферат. сб. ПИК. – М. : ВИМИ, 1988.– Вып.2.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 93

80. Двухзонная установка для испытания балок и рам на знакопеременную нагрузку [Текст] / В.Г. Богза, И.Д. Бурковский, Е.А. Мирошниченко, Н.Л. Чернов // Изв. вузов. строительство и архитектура. – 1989. - № 10. 81. Задания к самостоятельной работе по типовому расчету № 6 (числовые и функциональные ряды) для студентов специальности 31.13 [Текст] / Д.В. Бабенко, С.А. Лутченко, Н.А. Веремеенко – Николаев, 1989. – 41 с. 82. Исследование косого изгиба сечений бистальных стержней за пределом упругости [Текст] / Н.Л. Чернов, В.Л. Тарасенко, С.Д. Кудрявцев // Строительство и архитектура : сб. статей. – М. : ВНИИ проблем науч.-техн. прогресса и информ. в стр-ве, 1989.– Вып.12. 83. Методические указания для самостоятельной работы за пультом ЭЦВМ «Мир-2» студентов специальности 31.13 дневной и заочной форм обучения [Текст] / Д.В. Бабенко, С.В. Степанов, Л.П. Шебанина, С.С. Домашева – Одесса, 1989. – 30 с. 84. Методические указания для самостоятельной работы студентов специальности 31.13 дневной и заочной формы обучения по изучению алгоритмического языка АНАЛИТИК ЭЦВМ «Мир2» [Текст] / Д.В. Бабенко, Н.А. Веремеенко, Л.П. Шебанина, С.В. Домашева. – Одесса, 1989. – 21 с. 85. Об одном алгоритме подбора сечений элементов в стержневых металлоконструкциях [Текст] / Н.Л. Чернов, В.М. Фридкин // Изв. вузов. строительство и архитектура. – 1989. - № 7.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 94

86. Преднапряжение бистальных неразрезных балок смещением податливых опор при ограниченных пластических деформациях [Текст] / Н.Л. Чернов, И.Д. Бурковский, Е.А. Мирошниченко // Изв. вузов. строительство и архитектура. – 1989. - № 12 87. Развитие ограниченных пластических деформаций в сечении составных стальных стержней при сложном сопротивлении [Текст] / И.Д. Бурковский, В.Г. Богза, Н.Л. Чернов // Металлургическое и кузнечно-штамповочное пр-во : передовой производ.техн. опыт : межотрасл. реферат. сб. – М. : ВИМИ, 1989. - № 5. 88. Расчет стальных и бистальных стержней методом возобновления ограниченных пластических деформаций с корректировкой матриц жесткости [Текст] / Н.Л. Чернов, В.Л. Тарасенко, И.Д. Бурковский – К. : Киев. инженерно-строит. ин-т, 1989.– Депонир. в ВНИИИНТПИ, № 10246 89. Экспериментальные исследования работы бистальных стержней при сложном сопротивлении за пределом упругости [Текст] : / И.Д. Бурковский, С.А. Лутченко, Н.Л. Чернов // Информ. листок М. : ВИМИ, 1989. -№ 89-0657 — 2 с. 90. Экспериментальные исследования работы стальных и бистальных стержней в области ограниченных пластических деформаций [Текст] // Судостроение. - Киев-Одесса : Вища школа, 1989. Вып.38. 91. Испытания на прочность стальных и бистальных однопролетных одноэтажных рам за пределом упругости [Текст] / И.Д. Бурковский // Всесоюз. науч.-техн. конф. "Проблемы


Біобібліографічний покажчик

СТР. 95

метрологического обеспечения в строительстве" : бюллетень строит. техники. - М. : Минтрансстрой СССР, 1990.- № 3 92. Испытания усиленных стальных и бистальных стержней при ограниченных пластических деформациях [Текст] / Е.А. Мирошниченко // Всесоюз. науч.-техн. конф. "Проблемы метрологического обеспечения в строительстве" : бюллетень строит. техники. - М. : Минтрансстрой СССР, 1990.- № 3. 93. Методика расчета прочности неразрезных балок методом возобновления ограниченных пластических деформаций. [Текст] / С.И. Пастушенко, С.А. Лутченко, Н.А. Веремеенко // Конференция по итогам научных исследований за 1989 г. проф.преп. состава Николаевского филиала Одесского СХИ : тезисы докл. - Николаев, 1990. 94. Методические указания к лабораторным занятиям по курсу математические модели в расчетах на ЭВМ. Численные методы. Решение алгебраических задач для студентов специальности 31.13. [Текст] / С.А. Лутченко, Н.А. Веремеенко, Л.П. Шебанина, С.В Домашева. - Николаев, 1990. 95. Методические указания к лабораторным занятиям по курсу математические модели в расчетах на ЭВМ. Численные методы. Решение задач математического анализа для студентов специальности 31.13. [Текст] / [С.А. Лутченко, Н.А. Веремеенко, С.И. Пастушенко и др.]. - Николаев, 1990. 96. Методические указания к решению задач по аналитической геометрии с применением векторной алгебры для самостоятельной работы студентов спец. 31.13- механизация с/х


Біобібліографічний покажчик

СТР. 96

[Текст] / Д.В. Бабенко, С.А. Лутченко, Н.А. Веремеенко. Николаев, 1990. 97. Особенности учета физической и геометрической нелинейности в стальных стержнях при ограничении пластических деформаций [Текст] - М., 1990.—Депон. в ВНИИНТПИ, № 10508. 98. Прочность однопролетных одноэтажных рам с шарнирным опиранием ригеля и стоек при учете ограниченных пластических деформаций [Текст] / Н.Л. Чернов, В.Н. Тарасенко, С.В. Домашева // Исследов. работы и применение в строительстве эффект. элементов конструкций : респ. науч.-техн. конф. - Ровно, 1990. 99. Прочность одноэтажных однопролетных рам с шарнирным опиранием ригеля и стоек при учете ограниченных пластических деформаций [Текст] / И.Д. Бурковский, С.В. Домашева, Е.В. Цепурит // Конференция по итогам научных исследований за 1989 г. проф.-преп. состава Николаевского филиала Одесского СХИ : тезисы докл. - Николаев, 1990. 100. Прочность сечений стальных тонкостенных стержней при ограниченных пластических деформациях [Текст] / Н.Л. Чернов, Ю.В. Купченко // Изв. вузов. строительство и архитектура. – 1990. - № 4. 101. Прочность стальных и бистальных рам при ограниченных пластических деформациях [Текст] // Изв. вузов. строительство и архитектура. - 1990. - № 9. 102. Расчет прочности статически неопределимых стержневых систем способом последовательного возобновления ограниченных


Біобібліографічний покажчик

СТР. 97

пластических деформаций [Текст] // Исследов. работы и применение в строительстве эффект. элементов конструкций : респ. науч.-техн. конф. - Ровно, 1990. 103. Учет влияния стесненного кручения при сложном сопротивлении стальных открытых сечений тонкостенных стержней при ограниченных пластических деформациях [Текст] / Н.Л. Чернов, И.А. Артюшкин, Ю.В. Купченко // Изв. вузов. строительство и архитектура. - 1990. - № 12. 104. Экспериментальные исследования работы усиленных разрезных и неразрезных стальных балок за пределом упругости [Текст] / Е.А. Мирошниченко, С.В. Домашева, Е.А. Цепурит // Конференция по итогам научных исследований за 1989 г. проф.-преп. состава Николаевского филиала Одесского СХИ : тезисы докл. Николаев ,1990. 1991-1995 105. Задания к самостоятельной работе по типовому расчету № 7 (функции нескольких переменных) для студентов специальности 31.13. [Текст] / [Е.В. Цепурит, С.А. Лутченко, Н.А Веремеенко. и др.]. - Николаев., 1991. - 30 с. 106. Методические указания к выполнению курсовой работы "Определение количественных характеристик надежности с/х техники" для студентов специальности 31.13. [Текст] / [Е.В. Цепурит, С.А. Лутченко, Н.А. Веремеенко и др.]. - Николаев, 1991. - 31 с. 107. Методические указания к выполнению курсовой работы по высшей математике «Исследование и решение дифференциаль-


Біобібліографічний покажчик

СТР. 98

ных уравнений задачи плоского изгиба балок» для студентов специальности 31.13. [Текст] / Д.В. Бабенко, С.А. Лутченко, Н.А. Веремеенко, Л.П. Шебанина. – Николаев, 1991. – 43 с. 108. Расчет элементов пространственных стальных стержневых систем с учетом физической и геометрической нелинейности [Текст] / Н.Л. Чернов, И.А. Артюшкин, А.А. Мещанинов // Изв. вузов. строительство и архитектура. – 1991. - № 7. 109. Расчет элементов стальных стержневых систем за пределом упругости по деформированной схеме [Текст] / Н.Л. Чернов, И.А. Артюшкин, Ю.В. Купченко // Изв. вузов. строительство и архитектура.- 1991. - № 2. 110. Методические указания. Среда программирования на языке Турбо-Си (для студентов дневной и заочной форм обучения) [Текст] / Е.В. Цепурит, С.А. Лутченко, Л.П. Шебанина, С.В. Домашева – Николаев, 1992. – 42 с. 111. Моностальные и бистальные балки [Текст] / Н.Л. Чернов, В.Л. Тарасенко // Совершенствование металлических конструкций. – К.: Наукова думка, 1992 . 112. Предельное напряженно-деформированное состояние стальных стержней при ограниченных пластических деформаций [Текст] / Н.Л. Чернов, В.Л. Тарасенко // V Укр. науч.-техн. конф. по металлическим конструкциям : тезисы докладов. – К.,1992. 113. Прочность балочных систем [Текст] / Н.Л. Чернов, В.Л. Тарасенко // Совершенствование металлических конструкций. – К.: Наукова думка, 1992.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 99

114. Прочность изгибаемых элементов при ограниченных пластических деформациях [Текст] / Н.Л. Чернов, В.Л. Тарасенко // Совершенствование металлических конструкций. – К.: Наукова думка,1992. 115. Прочность одноэтажных однопролетных рам в области ограниченных пластических деформаций [Текст] // V укр. науч.техн. конф. по металлическим конструкциям : тезисы докладов. – Киев, 1992. 116. Прочность сечений составных стальных стержней при изгибе с продольной силой [Текст] / С.И. Пастушенко, С.В. Домашева, Е.В. Цепурит, Л. П. Шебанина // Рефер. сб. - М., 1992.— № 2.— Депонирована в ВНИИНТРИ, № 11212 117. Прочность стальных стержней при переменных нагружениях. [Текст] / Н.Л. Чернов // Промышленное стр-во. и инж. сооружения. – 1992. - №2. 118. Учет физической и геометрической нелинейности при изгибе стальных стержней в области ограниченных пластических деформаций [Текст] // V укр. науч.-техн. конф. по металлическим конструкциям : тезисы докладов. – К., 1992. 119. Завдання до самостійної роботи по типовому розрахунку № 1 (елементів лінійної алгебри) для студентів спеціальності 31.13. [Текст] / [С.А. Лутченко, Л.В. Вахоніна, Л.П. Шебаніна та ін. – Миколаїв, 1993. 120. Завдання до самостійної роботи по типовому розрахунку № 3 (кратні i криволінійні інтеграли) для студентів спеціальності 31.13.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 100

[Текст] / [М.О. Веремієнко, С.А. Лутченко, Л.В. Вахоніна та . – Миколаїв, 1993. 121. Завдання до самостійної роботи по типовому розрахунку № 4 (вступ до математичного аналізу i кцій однієї змінної) для студентів спеціальності 31.13. [Текст] / С.А. Лутченко, О. В. Цепуріт, Л.П. Шебаніна, О.А. Мирошниченко. – Миколаїв,1993. 122. Методика розрахунку двотаврових бістальних стержнів при повторно-змінних навантаженнях за межами пружності [Текст] / C.I. Пастушенко, С.В. Домашева, О.В. Цепуріт // Соціальноекономічні та технологічні проблеми АПК Причорномор'я i шляхи їx вирішення" : тези доп. обл. наук.-теорет. конф.- Миколаїв, 1993. 123. Міцність сталевих та бісталевих стержнів рамних конструкцій в області обмежених пластичних деформацій [Текст] / О.А. Мірошниченко, М.О. Вереміенко, С.А. Лутченко // Соціальноекономічні та технологічні проблеми АПК Причорномор'я i шляхи їx вирішення" : тези доп. обл. наук.-теорет. конф. - Миколаїв, 1993. 124. Расчет плоских стальных стержневых систем с учетом физической и геометрической нелинейности [Текст] / Н.Л. Чернов, А.А. Мещанинов // Изв. вузов. строительство. - 1993. - C. 4. 125. Вирішення зворотньої задачі розрахунку міцності перерізів складених сталевих стержнів в області обмежених пластичних деформаціях [Текст] / О.А. Мірошниченко, С.В. Домашева, Л.П. Шебанина, Е.В. Цепурит - К., 1994. - 5 с. — Депоновано в ДНТБ, № 1504 УК 94.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 101

126. Методичні вказівки для лабораторних занять з курсу "Математичні моделі в розрахунках на ЕОМ” для студентів спеціальності 31.13 денної та заочної форм навчання [Текст] / [С.А. Лутченко, О.А. Мирошниченко, Л.П. Шебаніна та ін.]. Миколаїв, 1994. - 74 с. 127. Методичні вказівки з математики для поступаючих до МСГІ на денну та заочну форму навчання (спеціальності 06.08.07.06. 31.13) [Текст] / [С.А. Лутченко, О.А. Мірошниченко та ін.]. Миколаїв, 1994.—75 с. 128. Методичні вказівки по виконанню модуля 01 "Елементи лінійної алгебри” для студентів спеціальностей 7.091.901, 7.050106,7.050202. [Текст] / [С.А. Лутченко, М.О. Веремієнко, О.А. Мирошниченко та ін.]. – Миколаїв, 1994. - 50 с. 129. Міцність стальних стержневих систем за межами пружності при дії згинальних моментів, поздовжніх та поперечних сил [Текст] / О.А. Мірошниченко, С.В. Домашева, М.О. Веремієнко, О.В. Цепуріт - Київ, 1994. - 5 с.—Депоновано в ДНТБ, № 1501УК 94 130. Область пристосування перерізів бісталевих стержнів при обмежених пластичних деформаціях [Текст] / О.А. Мірошниченко, С.В. Домашева, Л.П. Шебанина, Е.В. Цепурит – К.,1994. - 5 с.—Депоновано в ДНТБ, № 1505 УК 94 131. Проблеми міцності стержневих систем при згині в межах обмежених пластичних деформацій [Текст] / Н.Л. Чернов // Наук.-техн. конф. МСГІ : тези доп. - Миколаїв, 1994. – С. 87-88. 132. Метод возобновления ограниченных пластических деформаций при исследовании перераспределения усилий в стальных


Біобібліографічний покажчик

СТР. 102

неразрезных балках за пределом упругости [Текст] / Н.Л. Чернов // Современные строительные конструкции из металла и древесины : сб. докл. междунар. симпозиума. - Одесса,1995. 133. Натурные испытания легкой стальной рамы зернохранилища. [Текст] / Н.Л. Чернов, В.Г. Богза, Е.В. Шебанина //Изв. вузов. стр-во и архитектура. - 1995.— C. 9. 134. Практическая методика расчета прочности усиленных разрезных балок [Текст] / В.Г. Богза, С.В. Домашева, Е.В. Шебанина // Современные строительные конструкции из металла и древесины : сб. докл. междунар. симпозиума. Одесса,1995. 135. Сучасні проблеми АПК та шляхи їx вирішення в умовах півдня України [Текст] : тези доповідей обл. наук.-практ. конф. / За ред. B.C. Шебаніна. - Миколаїв, 1995. - 109с. 1996-2000 136. Влияние геометрической нелинейности на устойчивость стальных стержней за пределом упругости [Текст] // Расчет и оптимальное проектирование строит. конструкций : тезисы докл. междунар. симпозиума (22-24 мая 1996). – Владимир: ВГТУ, 1996. 137. Методичні вказівки по виконанню геометрія на площині» та модуля алгебри та аналітичної геометрії у спеціальностей 7.091.901, 7.050106,

модуля 02 «Аналітична 03 «Елементи векторної просторі» для студентів 7.050202 [Текст] / [С.А.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 103

Лутченко, М.О. Веремієнко, О.А. Мирошниченко та ]. – Миколаїв, 1996. – 85 с. 138. Оптимальное проектирование сечений моностальных стержней в области ограниченных пластических деформаций [Текст] / С.И. Пастушенко, Л.М. Кузенко // Расчет и оптимальное проектирование строит. конструкций : тезисы докл. междунар. симпозиума (22-24 мая 1996). – Владимир : ВГТУ, 1996. 139. Оптимальное проектирование сечений составных стержней, выполненных из разных марок сталей с учетом ограниченных пластических деформаций [Текст] / С.И. Пастушенко, Л.М. Кузенко // Металлостроительство-96 : состояние и перспективы развития : тезисы докл. междунар. конф. – Донецк-Макеевка : Донбасс. госуд. акад. стр-ва и архит., 1996.—Т.1. 140. Перспективні напрями розвитку АПК Причорноморського регіону [Текст] : тези доповідей наук.-практ. конф. / За ред. B.C. Шебаніна. – Миколаїв: МСГіПУ, 1996.- 186 с. 141. Прочность стальных стержневых конструкций в области ограниченных пластических деформаций с учетом физической и геометрической нелинейности [Текст] / В.Г. Богза // Металлостроительство-96 : Состояние и перспективы развития : тезисы докл. междунар. конф. – Донецк-Макеевка: Донбасс. Госуд. акад. стр-ва и архит., 1996.—Т.1. 142. Разработка новых конструктивных форм стальных каркасов из универсальных элементов [Текст] / В.Г. Богза, Л.П. Шебанина //


Біобібліографічний покажчик

СТР. 104

Металлические конструкции : тезисы докл. VI укр. науч.-техн. конф. – Николаев,1996. 143. Стендовые испытания стальной каркасной структуры с упругопластическими соединениями элементов [Текст] / В.Г. Богза, В.С. Шебанин // Расчет и оптимальное проектирование строит. конструкций : тезисы докл. междунар. симпозиума (22-24 мая 1996). – Владимир : ВГТУ, 1996. 144. Экспериментальные исследования работы оптимальных сечений бистальных стержней за пределом упругости [Текст] / С.И. Пастушенко, Л.М. Кузенко // Металлические конструкции : тезисы докл. VI укр. кауч.-техн. конф. – Николаев,1996. 145. Ведомственные строительные нормы Украины. Стальные конструкции сельскохозяйственных зданий. ВБНВ.2.6-СгіР-46-897 : Сборник [Текст] / [В. Г. Пермяков, В. Г. Богза и др.] – К.: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Украины, 1997. – 50 с. 146. Дослідження стійкості сжато-зігнутих сталевих елементів [Текст] // Теория и практика металлических конструкцій : сб. трудов междунар. конф. ассоциации по металлическим конструкціям – Донецк-Макеевка, 1997. 147. Завдання для самостійної роботи по типовому розрахунку № 6 (числові i функціональні ряди) для студентів спец. 7.091901 [Текст] / С.А. Лутченко, О.А. Мирошниченко. – Миколаїв, 1997. – 52 с. 148. К перераспределению усилий в многопролетных стальных неразрезных балках за пределом упругости [Текст] / С.И. Пасту-


Біобібліографічний покажчик

СТР. 105

шенко, В.Г. Богза, Е.В. Цепурит // Современные строительные конструкции из металла и древесины : сб. докл. междунар. симпозиума. – Одесса, 1997. 149. Контрольні завдання та методичні вказівки з вищої математики для студентів заочної форми навчання спеціальностей 7.050.106, 7.050202 [Текст] / [С.А. Лутченко, М.О. Веремієнко, Л.П. Шебаніна та ін.]. – Миколаїв, 1997. - 84 с. 150. Контрольні завдання та методичні вказівки з вищої математики для студентів заочної форми навчання спец.: 7.050106 –Облік i аудит; 7.050202 - Аграрний менеджмент [Текст] / [С.А. Лутченко, О.А. Мирошниченко та ін.]. – Миколаїв, 1997. - 64 с. 151. Контрольні завдання та методичні вказівки по теорії ймовірностей для студентів заочної форми навчання спец.: 7.050106 – Облік і аудіт; 7.050202 – Аграрний менеджмент [Текст] / [М. О. Веремієнко, С. А. Лутченко та ін.]. – Миколаїв, 1997. - 50 с. 152. Металеві конструкції. Спеціальний курс [Текст] : Навчальний посібник. – Миколаїв, 1997. - 75 с. 153. Методика оптимального розрахунку статично невизначених сталевих балок у межах обмежених пластичних деформацій [Текст] / С.І. Пастушенко, Д.І. Спічак // Вісник аграрної науки Причорномор'я. - Миколаїв : МСГІ, 1997. - Вип. 3. 154. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з вищої математики «Поставлення та розв'язання крайових задач для диференціальних рівнянь плоского згину балок» для студентів


Біобібліографічний покажчик

СТР. 106

спец. 7.091901 [Текст] / С.А. Лутченко, М.О. Веремієнко. – Миколаїв, 1997. - 49 с. 155. Натурные динамические испытания стального каркаса зданий из универсальных элементов [Текст] / Богза В. Г. // Теория и практика металлических конструкцій : сб. трудов междунар. конф. ассоциации по металлическим конструкциям. - Донецк-Макеевка, 1997. 156. Оптимізація складених поперечних перерізів сталевих стержнів при згині з повздовжньою силою в області обмежених пластичних деформацій [Текст] / С.І. Пастушенко, Л.М. Кузенко // Вісник аграрної науки Причорномор'я. - Миколаїв, 1997. - Вип. 2. 157. Особенности учета физической и геометрической нелинейности стальных каркасов из универсальных элементов [Текст] / В.Г. Богза // Современные строительные конструкции из металла и древесины : сб. докл. междунар. симпозиума. – Одесса, 1997. 158. Особливості оптимального проектування моносталевої двопрольотної нерозрізної балки симетричного перерізу з урахуванням обмежених пластичних деформацій [Текст] / С.І. Пастушенко, Д.І. Спічак // Вісник аграрної науки Причорномор'я. - Миколаїв, 1997. - Вип. 1. 159. Пряма та обернена задачі розрахунку перерізів в сталевих рамах при обмежених пластичних деформаціях [Текст] / В.Г. Богза, М.Л. Чернов // Будівництво України. – 1997. —№ 5- C. 2. 160. Исследование работы элементов пространственных стальных стержневых систем с учетом физической и геометрической


Біобібліографічний покажчик

СТР. 107

нелинейности за пределом упругости [Текст] // Металлические конструкции. - Донецк-Макеевка, 1998. - Том 1., вып. 1. 161. Контрольні завдання та методичні вказівки з математичної статистики на тему "Статистичні ряди розподілу, їx характеристики". Для студентів спец.: 7.050202, 7.091901, 7.050106. [Текст] / [О. В. Цепуріт та iн.]. – Миколаїв, 1998. - 50 с. 162. Контрольні завдання та методичні вказівки з математичної статистики на тему «Кореляційно-регресівний метод аналізу» : для студентів спец.: 7.050202, 7.091901, 7.050106. [Текст] / [О.В. Цепуріт та ін.] – Миколаїв, 1998. – 42 с. 163. Міцність згині з повздовжньою силою з врахуванням деформованої схеми в області обложених пластичних деформацій [Текст] / I.I. Хилько // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв, 1998. - Вип. 4. 164. Контрольні завдання та методичні вказівки з вищої математики для студентів заочної форми навчання спец.: 7.130201зооінженерія; 7.130102-агрономія [Текст] / С.А. Лутченко, О.А. Мірошниченко. – Миколаїв, 1999. – 89 с. 165. Робота сталевих стержнів з різними комбінаціями зовнішніх зусиль за межами пружності. [Текст] / О.В. Цепуріт // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 1999. – Вип.2(6). 166. Розмежування областей по розрахунку міцності та жорсткості стиснуто-зігнутих стержнів з врахуванням деформованої схеми в області обложених пластичних деформацій. [Текст] / I.I. Хилько // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 1999. – Вип.1 (5).


Біобібліографічний покажчик

СТР. 108

167. Теоретично-експериментальне дослідження роботи стержнів симетричного перерізу при навантаженнях за межами пружності. [Текст] / Богза В.Г., Цепуріт О.В. // Металлические конструкции. – Донецк-Макеевка, 1999.—Т.9., вып.1. 168. Вища математика [Текст] : Контрольні завдання та методичні вказівки для студентів заочної форми навчання економічного факультету спеціальності 7.050106 - Облік i аудит / [М.О. Веремієнко та ін.]. – Миколаїв, 2000. - 54с. 169. Контрольні завдання та методичні вказівки з вищої математики по виконанню розрахунково-графічних робіт № 1,2 (модулі 01, 02, 03) для студентів денної форми навчання спец. : 7. 050106 - Облік i аудит; 7.050202 - Менеджмент організацій; 7.091902 -мех., с/г [Текст] / [М.О. Веремієнко, О.А. Мірошниченко та iн.]. – Миколаїв, 2000. - 65 с. 170. Математична статистика [Текст] : методичні вказівки для самостійної роботи з використанням структурно-модульної системи навчання та рейтингової оцінки знань для студентів денної та заочної форми навчання економічного факультету спец.: 7.050106 - Облік i аудит; 7.050202 – Менеджмент організацій / [М.О. Веремієнко, В.Г. Богза та ін.]. – Миколаїв, 2000. - 104 с. 171. Практична методика розрахунку прогонів стержнів в області обмежених пластичних деформащй при складному опорі. [Текст] / О.В Цепуріт, I.I. Хилько // Вісник аграрної науки Причорномор'я. Миколаїв, 2000.– Вип.1(8).


Біобібліографічний покажчик

СТР. 109

172. Оснащеність аграрного сектора АПК технікою та забезпечення ефективного її використання в умовах становлення ринкових відносин [Текст] : монографія / І. Д. Бурковський, О. М. Гаркуша, І. В. Гончаренко [та ін.]. – К. : ІАЕ УААН, 2000. – 184с. 173. Оснащеність аграрного сектору АПК технікою та забезпечення ефективного її використання в умовах становлення ринкових відносин [Текст] / І.Д. Бурковський, О.М. Гаркуша, І.М. Гончаренко, І.І. Червен. – К.: Ін-т аграрної економіки УААН, 2000. – 184 с. 174. Формування високоефективного виробництва та ринку продукції в агропромисловому комплексі південного регіону України [Текст] / [О.М. Гаркуша, М.Ю. Куліш, І.І. Червен та ін.]. - Миколаїв, Миколаївська державна аграрна академія, 2000. – 183 с. 2001-2005 175. Економетрія : методичні вказівки для самостійної роботи з використанням структурно-модульної системи навчання та рейтингової оцінки знань з контролем на ПЕОМ для студентів денної та заочної форми навчання економічного ф-ту спеціальностей 7.050106-облік i аудит, 7.050202 - менеджмент організацій. [Текст] / [М.О. Веремієнко та ін.]. – Миколаїв, 2001. Частина 2. - 51 с. 176. Проблеми поліпшення кадрового потенціалу агропромислового виробництва в нових умовах господарювання [Текст] // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2001. – Вип..4.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 110

177. Розрахунок сталевих конструкцій методом послідовного поновлення обмежених пластичних деформацій [Текст] // Вісник аграрної науки Причорномор'я. - Миколаїв, 2001. – Вип. 2(11). 178. Контрольні завдання та методичні рекомендації з вищої математики по виконанню модуля 04 «Вступ до налізу функцій однієї змінної» з використанням структурно-модульної системи навчання та рейтингової оцінки знань з контролем на ПЕОМ для самостійної роботи студентів денної форми навчання [Текст] / [М.О. Веремієнко, О.А. Мірошниченко, О.В. Шебаніна та ін.]. Миколаїв : МДАУ, 2002. - 58 с. 179. Контрольні завдання та методичні рекомендації з вищої математики по виконанню модуля 10 "Функції багатьох змінних" з використанням структурно-модульної системи навчання та рейтингової оцінки знань з контролем на ПЕОМ для самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальностей: 7.050206; 7.091902; 7.050202; 7.010100; 7.050106 [Текст] // [М.О. Веремієнко, Л.П. Шебаніна, О.А. Мірошниченко та ін.]. – Миколаїв: МДАУ, 2002. - 51 с. 180. Контрольні завдання та методичні рекомендації з вищої математики по виконанню модуля 09 "Визначений та невластивий інтеграли" з використанням структурно-модульної системи навчання та рейтингової оцінки знань з контролем на ПЕОМ для самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальностей: 7.050206; 7.091902; 7.050202; 7.010100; 7.050106 [Текст] // [М.О. Веремієнко, Л.П. Шебаніна, О.А. Мірошниченко та ін.]. – Миколаїв: МДАУ, 2002. - 61 с.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 111

181. Роль аграрної освіти і науки у розвитку агропромислового комплексу Миколаївщини.[Текст] // Миколаївщині-65: становлення, розвиток, перспективи : матеріали практ. конф. – Миколаїв: Атол, 2002. 182. Стан та напрями оновлення і розвитку матеріально-технічної бази сільського господарства в Україні [Текст] // Економіка АПК. – 2002. - № 8. 183. Щодо напрямів підвищення ефективності використання основних засобів виробництва. [Текст] / В.В. Лагодієнко // Науковий вісник. – 2002.– Вип.51. 184. Будівельна механіка в прикладах : навч. посіб. [Текст] / О.Ф. Яременко, А.М. Орлов, М.М. Сорока, Т.О. Калініна. – Одеса, 2003. – 246 с. 185. Економетрія : методичні рекомендації для самостійної роботи з використанням структурно-модульної системи навчання та рейтингової оцінки знань з контролем на ПЕОМ для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання економічного факультету спеціальностей 7.050106; 7.050202; 7.050206 [Текст] / [М.О. Веремієнко, Л.П. Шебаніна, О.А. Мірошниченко та . – Миколаїв : МДАУ, 2003. – 65 с. 186. Основні напрями системного оновлення матеріально-ресурс-ного потенціалу в аграрному секторі економіки [Текст] // Економіка АПК. -2003. - № 2. – 5 с. 187. Основні напрями системного оновлення матеріально-ресурсного потенціалу в аграрному секторі економіки [Текст] // Формування і реалізація державної політики розвитку матеріально-технічної


Біобібліографічний покажчик

СТР. 112

бази агропромислового комплексу в Україні : матеріали п’ятих річних зборів всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників (2829 січня 2003 р., м. Київ.). – К. : УААН, 2003. 188. Урахування дотичних напружень при розрахунках напруженодеформованого стану перерізів сталевих стержнів при складному опору в області обмежених пластичних деформацій [Текст] / В.Г. Богза, О.А Мірошниченко, Л.П. Шебаніна // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2003.– Вип. 1(21). 189. Державна технічна політика в контексті оновлення і розвитку матеріально-ресурсних засобів аграрного виробництва в Україні [Текст] // Економіка АПК. – 2004. - С. 1. 190. Мetoda matematickeho modelovani tepelnych transformatoru [Текст] / С.И. Пастушенко, В.А. Дубровин // Zemedelska technika a biomasa. – 2004. 191. Методичні вказівки з математики для поступаючих до МДАУ на денну та заочну форми навчання (спеціальності 7.050106, 7.050202, 7.050206, 7.091902, 6.010100, 6.091900) [Текст] / [М. О. Веремієнко, Л.П. Шебаніна, О.А. Мірошниченко та ін.]. – Миколаїв, МДАУ, 2004. - 91 с. 192. Cистемне оновлення і розвиток матеріально-ресурсного потенціалу сільського господарства. - К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 276 с. 193. Контрольні завдання та методичні рекомендації для самостійної роботи з теми “Числові та функціональні ряди” з використанням структурно-модульної схеми навчання та рейтингової системи оцінки знань для студентів денної та заочної форм навчання


Біобібліографічний покажчик

СТР. 113

спеціальностей: 7.050106 – облік та аудит, 7.050202 – менеджмент організацій, 7.050206 – менеджмент ЗЕД, 7.091902 - механізація сільського господарства, 6.010100 - професійне навчання 6.091900 – енергетика сільськогосподарського виробництва. [Текст] / [М.О. Веремієнко, Л.П. Шебаніна, О.А. Мірошниченко та ін.]. – Миколаїв: МДАУ, 2005. - 53 с.. 194. Контрольні завдання та методичні рекомендації з вищої математики для самостійної роботи з теми “Диференціальне числення функції однієї змінної” з використанням структурномодульної схеми навчання та рейтингової системи оцінки знань для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей: 7.050106 – облік та аудит, 7.050202 – менеджмент організацій, 7.050206 – менеджмент ЗЕД, 7.091902 - механізація сільського господарства, 6.010100 - професійне навчання 6.091900 – енергетика сільськогосподарського виробництва [Текст] / [М.О. Веремієнко, Л.П. Шебаніна, О.А. Мірошниченко та ін.]. Миколаїв: МДАУ, 2005. - 54 с. 195. Методика розрахунку несучої здатності бісталевих стержнів за межою пружності [Текст] / І.І. Хилько // Вісник аграрної науки Причорномор’я. .– Миколаїв : МДАУ, 2005. - Вип.3 196. Методичні рекомендації та завдання для тестового контролю знань студентів денної та заочної форм навчання з дисципліни “Математичне програмування” [Текст] / [М.О. Веремієнко, Л.П. Шебаніна, О.А. Мірошниченко та ін.]. – Миколаїв : МДАУ, 2005. 197. Методичні рекомендації та контрольні завдання для виконання індивідуальних завдань з дисципліни "Математичне


Біобібліографічний покажчик

СТР. 114

програмування” з використанням кредитно-модульної системи навчання [Текст] / [М.О. Веремієнко, Л.П. Шебаніна, О.А. Мірошниченко та ін.]. – Миколаїв : МДАУ, 2005. - 55 с. 198. Методичні рекомендації та контрольні завдання з курсу "Вища математика” для студентів заочної форми навчання факультету ТППТ [Текст] / [М.О. Веремієнко, Л.П. Шебаніна, О.А. Мірошниченко та ін.]. – Миколаїв : МДАУ, 2005. - 60 с. 199. Особливості врахування деформованої схеми при дослідженні несучої здатності бісталевих стержнів за межою пружності. [Текст] / В.Г. Богза, І.І. Хилько // Металеві конструкції УАМК. Макіївка, 2005.—Т.8., № 1. 200. Практична методика розмежування областей по розрахунку міцності та жорсткості бісталевих стержнів за межою пружності [Текст] / І.І. Хилько // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв : МДАУ, 2005.—Вип.1. 201. Розрахунок прогинів стержнів в області обмежених пластичних деформацій при складному опорі [Текст] / В.Г. Богза, О.В. Цепуріт // Металеві конструкції УАМК. – Макіївка, 2005.— Т. 8 – С.1. 202. Тестові завдання для підсумкового контролю знань студентів з вищої математики модулі 14, 15 (теорія ймовірностей) з використанням кредитно-модульної системи навчання та рейтингової системи оцінки знань для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей : 7.050106 – облік та аудит, 7.050202 – менеджмент організацій, 7.050206 – менеджмент ЗЕД, 7.091902 – механізація сільського господарства, 6.010100 – професійне навчання 6.091900 – енергетика сільськогоспо-


Біобібліографічний покажчик

СТР. 115

дарського виробництва [Текст] / [М.О. Веремієнко, Л.П. Шебаніна, О.А. Мірошниченко та ін. – Миколаїв: МДАУ, 2005. – 61с. 2006-2008 203. Prospect of gaseous fuel application in plant-growing in Ukraine [Текст] / Sergiy Pastushenko, Valeriy Havrysh // TEKA Commission of motorization and power lture. Volume VIA. – Lublin, 2006. 204. Вища математика: Контрольні завдання та методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей: 6.130200 – “ТВППТ”, 6.130100 – “Агрономія” з урахуванням кредитно-модульної системи навчання та рейтингової оцінки знань. [Текст] / [М.О. Веремієнко, Л.П. Шебаніна, О.А. Мірошниченко та ін.] – Миколаїв: МДАУ, 2006.—Ч. 2 – 92 с. 205. Вища математика: Методичні рекомендації та контрольні завдання для самостійної роботи студентів економічного факультету заочної та денної форм навчання спеціальностей: 7.050106 – облік та аудит, 7.050202 – менеджмент організацій, 7.050206 – менеджмент ЗЕД з урахуванням кредитно-модульної системи навчання та рейтингової оцінки знань. [Текст] / [М.О. Веремієнко, Л.П. Шебаніна, О.А. Мірошниченко та ін.] – Миколаїв : МДАУ, 2006. – Ч. 1—185 с. 206. Вища математика: Методичні рекомендації та контрольні завдання для самостійної роботи студентів економічного факультету заочної та денної форм навчання спеціальностей: 7.050106 – облік та аудит, 7.050202 – менеджмент організацій,


Біобібліографічний покажчик

СТР. 116

7.050206 – менеджмент ЗЕД з урахуванням кредитно-модульної системи навчання та рейтингової оцінки знань. [Текст] / [М.О. Веремієнко, Л.П. Шебаніна, О.А. Мірошниченко та . – Миколаїв: МДАУ, 2006. – 146 с.—Ч. 2 207. Математична статистика та теорія ймовірностей. Ч. 1. Теорія ймовірностей: Контрольні індивідуальні завдання та методичні рекомендації для самостійної роботи з використанням кредитномодульної системи навчання і рейтингової оцінки знань для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей: 7.050106 – облік та аудит, 7.050202 – менеджмент організацій, 7.050206 – менеджмент ЗЕД [Текст] / [М.О. Веремієнко, Л.П. Шебаніна, О.А. Мірошниченко та ін.] – Миколаїв : МДАУ, 2006. – 43с. 208. Методичні рекомендації та контрольні завдання з математики для слухачів підготовчих курсів МДАУ до вступу на денну та заочну форми навчання (7.050106 – облік та аудит, 7.050202 – менеджмент організацій, 7.050206 – менеджмент ЗЕД, 7.091902 – механізація сільського господарства, 6.010100 – професійне навчання 6.091900 – енергетика с/г виробництва) [Текст] / [М.О. Веремієнко, Л.П. Шебаніна, О.А. Мірошниченко та ін.] – Миколаїв : МДАУ, 2006. 209. Контрольні завдання та методичні рекомендації для самостійної роботи по виконанню модуля 01 «Елементи лінійної алгебри» з використанням ПЕОМ за кредитно-модульною системою навчання і рейтинговою оцінкою знань для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей: 7.091902 - механізація сільського господарства, 6.010100 - професійне навчання 6.091900


Біобібліографічний покажчик

СТР. 117

– енергетика сільськогосподарського виробництва, 7.050106 – облік та аудит, 7.050202 – менеджмент організацій, 7.050206 – менеджмент ЗЕД [Текст] / [М.О. Веремієнко, Л.П. Шебаніна, О.А. Мірошниченко та ін.]. - Миколаїв : МДАУ, 2007. - 40 с. 210. Контрольні завдання та методичні рекомендації для самостійної роботи по виконанню модуля 02, 03 «Елементи аналітичної геометрії» з використанням ПЕОМ за кредитно-модульною системою навчання і рейтинговою оцінкою знань для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей: 7.091902 - механізація сільського господарства, 6.010100 - професійне навчання 6.091900 – енергетика сільськогосподарського виробництва, 7.050106 – облік та аудит, 7.050202 – менеджмент організацій, 7.050206 – менеджмент ЗЕД [Текст] / [М.О. Веремієнко, Л.П. Шебаніна, О.А. Мірошниченко та ін.]. - Миколаїв : МДАУ, 2007. - 72 с. 211. Міцність сталевих стержнів в області обмежених пластичних деформацій під впливом різних комбінацій зовнішніх зусиль [Текст] / О.В. Цепуріт // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв : МДАУ, 2007. – Вип.1. 212. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу [Текст] / За ред. І.І. Червена, В.С. Шебаніна, С.І. Мельника. – Миколаїв: МДАУ, 2007. – 290 с. 213. Перспективи розвитку сільськогосподарського машинобудування в Україні [Текст] // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2007.Спец. вип. №2(41). 214. Стратегія інноваційного розвитку аграрної освіти і науки в сучасних умовах [Текст] // Економіка АПК. – 2007.—№ 5.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 118

215. Технологічна лінія для отримання насіння овоче-баштанних культур [Текст] / С. Пастушенко, К. Думенко // MOTROL Motoryzacja I energetyka rolnictwa. – Lublin. – 2007. - tom 9A. 216. Вища математика: Метод. рекомендації до виконання модуля 01 "Елементи лінійної алгебри" з використанням кредитно-модульної системи навчання та рейтингової оцінки знань [Текст] : для самост. роботи студ. денної та заочної форми навч. спец. 7.050106 "Облік та аудит", 7.050202 "Менеджмент організацій", 7.050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" та ін. / В. С. Шебанін, М. О. Веремієнко, О. А. Мірошниченко [та ін.] ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2007. – 54 с. 217. Роль держави у відродженні економічних інтересів сільськогосподарських товаровиробників у розвитку аграрного виробництва в умовах вступу України до СОТ [Текст] : Матеріали перших річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників Південного регіону України 10-11 грудня 2007 р. м. Миколаїв / За ред. В. С. Шебаніна, П. Т. Саблука, І. І. Червена [та ін.] – Миколаїв : МДАУ, 2007. – 75 с. 218. Шебанін, В. С. Стратегія інноваційного розвитку аграрної освіти і науки в сучасних умовах [Текст] / В. С. Шебанін // Роль держави у відродженні економічних інтересів сільськогосподарських товаровиробників у розвитку аграрного виробництва в умовах вступу України до СОТ : матеріали перших річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників Південного регіону України, (10-11 грудня 2007 р. м. Миколаїв) / За ред. В. С.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 119

Шебаніна, П. Т. Саблука, І. І. Червена [та ін.]. – Миколаїв : МДАУ, 2007. – С. 3-8. 219. Аналіз структури популяцій [Текст] : навч. посіб. / В. С. Шебанін, С. І. Мельник, С. С. Крамаренко, В. М. Ганганов. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 240 с. 220. Вища математика. Ч.1 [Текст] : методичні рекомендації та контрольні завдання для самостійної роботи студентів економ. фак-ту заоч. та денної форми навч. спец. 6.030509 - Облік та аудит, 6.030801-Менеджмент організацій, 6.030801 - Менеджмент ЗЕД з урахуванням кредитно-модульн. системи навч. / В. С. Шебанін, М. О. Веремієнко, О. А. Мірошниченко [та ін.] ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 182 с. 221. Вища математика : контрольні завд. та метод. реком. з вищої математики до виконання модуля 11 "Диференціальні рівняння" з використ. кредитно-модульної сист. навч. та рейтинг. оцінки знань з контр. на ПЕОМ [Текст] : для самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 6.030509 "Облік і аудит", 6.030601 "Менеджмент", 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромисл. виробва", 6.100101 "Енергетика та електротехн. сист. в агропромисл. комплексі", 6.010104 "Проф. освіта" / В. С. Шебанін, М. О. Веремієнко, О. А. Мірошниченко [та ін.] ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 69 с. 222. Методичні рекомендації та контрольні завдання з математики [Текст] : для слухачів заоч. підготов. курсів МДАУ до вступу на


Біобібліографічний покажчик

СТР. 120

денну та заочну форми навч. спец. 6.030509 "Облік та аудит", 6.030601 "Менеджмент організацій", 6.030601 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" та ін. / В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна, М. О. Веремієнко [та ін.] ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 138 с. 223. Вища математика : контрольні завд. та метод. реком. з вищої матем. до виконня модуля 12 "Числові та функціональні ряди" з використ. кредитно-модульн. системи навч. та рейтинг.оцінки знань з конр. на ПЕОМ [Текст] : для самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 6.030509 "Облік та аудит", 6.030601 "Менеджмент організацій", 6.030601 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та ін. / В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна, М. О. Веремієнко [та ін.] ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 67 с. 224. Контрольні завдання та методичні рекомендації з вищої математики для виконання розрахунково-графічних робіт № 1, 2 (модулі 01, 02, 03) [Текст] : для самост. роботи студ. денної форми навч. напрямів підготовки: 6.030509 "Облік і аудит", 6.030601 "Менеджмент"(менеджмент орг-цій), 6.030601 "Менеджмент" (менеджментЗЕД), 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропром. вироб-ва" та ін. / В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна, М. О. Веремієнко [та ін.] ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 93 с. 225. Вища математика : метод. рекомендації до виконання модуля 01 "Елементи лінійної алгебри" з використанням кредитно-модульної системи навчання та рейтингової оцінки знань студентів [Текст] :


Біобібліографічний покажчик

СТР. 121

для самост. роботи студ. денної та заочної форм навч. напрямів підготовки 6.030509 "Облік та аудит", 6.030601 "Менеджмент організацій", 6.030601 "Менеджмент ЗЕД" та ін. / В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна, М. О. Веремієнко [та ін.] ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 61 с. 226. Вища математика : метод. рекомендації до виконання модуля 02 "Елементи аналітичної геометрії на площині" з використанням кредитно-модульної системи навчання та рейтингової оцінки знань студентів [Текст] : для самост. роботи студ. денної та заочної форм навч. напрямів підготовки 6.030509 "Облік та аудит", 6.030601 "Менеджмент організацій", 6.030601 "Менеджмент ЗЕД" та ін. / В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна, М. О. Веремієнко [та ін.] ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 66 с. 227. Концептуальні засади інноваційного розвитку державного аграрного університету [Текст] / В. С. Шебанін // Економіка АПК. – 2008. – № 9. – С. 15-19. 228. Експериментальні дослідження роботи бісталевих стержнів асиметричного перерізу за межею пружності [Текст] / В. С. Шебанін, І. І. Хилько // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – Вип. 2(45).—С. 186-192


Біобібліографічний покажчик

СТР. 122

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА 229. Установка для испытаний материалов [Текст] / В.Г. Богза, Н.Л. Чернов - № 1020772 // БИ № 20. -1983. - 3 с. 230. Установка для испытаний материалов [Текст] / В.Г. Богза, Н.Л. Чернов - № 1146572 // BH № 11. – 1985. - 3 с. 231. Прибор для определения истинной величины отрезка проекционного изображения [Текст] / В.П. Табацков, Э.Г. Бергер, П.М. Килимник - № 1253839 // БИ № 32. – 1986. - 3 с. 232. Прибор для вычерчивания парабол высшего порядка [Текст] / В.П. Табацков, Э.Г. Бергер, П.М. Килимник - № 1253836 // БИ № 32. – 1986. - 3 с. 233. Прибор для вычерчивания параболической гиперболы [Текст] / В.П. Табацков, Э.Г. Бергер, П.М. Килимник. - № 1260258 // БH №32. – 1986. - 3 с. 234. Установка для испытания материалов [Текст] / В.Г. Богза, С.И. Пастушенко, Н.Л. Чернов. - № 1350537 // БИ № 41. – 1987. - 3 с. 235. Двухзонная установка для испытания на прочность [Текст] / В.Г. Богза, И.Д Бурковский, Г.В. Ипатенко, Е.А. Мирошниченко. №1350536 // БИ № 41. – 1987. - 3 с. 236. Способ усиления фундамента [Текст] / И.Д. Бурковский, Д.В. Бабенко, Н.Л. Чернов, A.M. Юрьев - № 1456508 // БИ, № 5. 1989.—3 с. 237. Двухзонная установка для испытания на прочность [Текст] / И.Д. Бурковский, В.Г. Богза, Н.Л. Чернов, Л.П. Шебанина. №1610375 // БИ № 44. – 1990. - 3 с.


Біобібліографічний покажчик

СТР. 123

Іменний покажчик співавторів Андрианова Артюшкин Бабенко

И.К. И.А. Д.В.

33, 38 103, 108, 109 34, 47, 53-56, 64, 65, 81, 83, 84, 96, 107, 236

Бергер

Э.Г.

231, 232, 233

Богза

В.Г.

22, 23, 26-30, 51, 59, 62, 66, 73, 80, 87, 133, 134, 141-143, 145, 148, 155, 157, 159, 167, 170, 188, 199, 201, 229, 230, 234, 235, 237

Бурковский

И.Д.

26, 27, 31, 35, 37, 40, 52, 57, 58, 60, 61, 62, 67, 68, 70, 71, 74, 79, 80, 86-89, 91, 99, 235-237

Бурковський

І.Д.

172, 173

Вахоніна

Л.В.

119, 120

Веремеенко Веремеенко

Е.А. Н.А

26, 27 12, 28, 32-35, 39, 45, 47-49, 52-56, 62-65, 68, 81, 84, 93-96, 105-107

Веремієнко

М.О.

120, 128, 129, 137, 149, 151, 154, 168-170, 175, 178-180, 185, 191, 193, 194, 196-198, 202, 204-210, 216, 220-226

Ганганов

В. М.

219

Гаркуша

О.М.

172-174

Гончаренко

І.М.

172, 173

Гребенюк

Г.И.

39, 46

Григорьев

А.К.

4

Гришин

В.А.

4, 7


Біобібліографічний покажчик

СТР. 124

Демчук

С.Е.

29, 35

Домашева

С.В.

83, 84, 94, 98, 99, 104, 110, 116, 122, 125, 129, 130, 134

Дубровин

В.А.

190

Думенко

К.

215

Ершов

М.А.

16

Заборцев

В.Н.

1, 4, 8

Ипатенко

Г.В.

51, 235

Калініна

Т.О.

184

Квасельчук

О.А.

16

Килимник

П.М.

231-233

Кондратенко

А.И.

22, 23, 28, 31

Кошкин

Л.В.

13, 63

Крамаренко

С.С.

219

Кудрявцев

С.Д.

36, 82

Кузенко

Л.М.

138, 139, 144, 156

Куліш

М.Ю.

174

Купченко

Ю.В.

100, 103, 109

Кутиков

A.M.

8, 9

Кутиков

А.И.

3, 10-12, 14, 15

Кутиков

С.А.

6, 7

Лагодієнко

В.В.

183

Леус

Ю.Я.

43


Біобібліографічний покажчик

СТР. 125

Лутченко

С.А.

3, 7, 32-34, 39, 46-48, 52-56, 64-66, 81, 89, 93-96, 105-107, 110, 119-121, 123, 126-128, 137, 147, 149-151, 154, 164

Ляшенко

В.А.

16

Мельник

С.І.

212, 219

Мещанинов

А.А.

108, 124

Мирошниченко

Е.А

66, 74-77, 80, 86, 92, 104, 121, 126, 128, 137, 147, 150, 235

Мірошниченко

О.А

123, 125, 127, 129, 130, 164, 169, 178-180, 185, 188, 191, 193, 194, 196-198, 202, 204-210, 216, 220, 221

Невский

А.В.

5

Орлов

А.М.

184

Пастушенко

C.I.

122, 153, 156, 158, 215,

Пастушенко

С.И.

32, 33, 35, 37, 39, 40, 48, 57, 60, 67, 68, 71, 79, 93, 95, 116, 138, 139, 144, 190, 234

Пермяков

В. Г.

145

Раевский

И.Е.

5

Сорока

М.М.

184

Саблук

П.Т.

217, 218

Спічак

Д.І.

153, 158

Степанов

С.В.

83

Стецюк

Е.Я.

3

Стрелецкий

Н.Н.

43, 59, 73


Біобібліографічний покажчик

СТР. 126

Сухорукова

Л.А.

52, 64, 65

Табацков

В.П.

231-233

Тарасенко

В.Л.

70, 82, 88, 111-114

Тарасенко Фридкин

В.Н. В.М.

44, 98 85

Хватцев

А.А.

14

Хилько

I.I.

163, 166, 171, 195, 199, 200, 228

Цепурит

Е.В.

28, 99, 104-106, 110, 116, 125, 130, 148

Цепуріт

О.В.

121, 122, 129, 161, 162, 165, 167, 171, 201, 211

Червен

І.І.

173, 174, 212, 217, 218

Чернов

Н.Л

21, 22, 24, 29, 30, 37, 38, 43, 44, 46-48, 50, 52, 54, 55, 56, 58-62, 67, 68, 71, 73, 75-80, 82, 8589, 98, 100, 103, 108, 109, 111-114, 117, 124, 131-133, 159, 229, 230, 234, 236, 237

Чернова

О.Н.

38

Шапарный

Л.Н.

16

Шебанина

Е.В.

133, 134

Шебанина

Л.П.

Шебаніна

Л.П.

75, 77, 83, 84, 94, 107, 110, 116, 125, 130, 142, 237 119, 121, 126, 149, 179, 180, 185, 188, 191, 193, 194, 196-198, 202, 204-210, 226

Шебаніна

О.В.

178, 222-225

Юрьев

A.M.

236

Юрьев

А.Л.

67

Яременко

О.Ф.

184


Біобібліографічний покажчик

СТР. 127

Зміст Передмова Шебанін В'ячеслав Сергійович - ректор Миколаївського державного аграрного університету Основні віхи життя, наукової та громадської діяльності Шебаніна В.С. Високий професіоналізм і відданість справі

3

4 6 8

Визнаний вчений і організатор наукової роботи

12

Шебанін В'ячеслав Сергійович — ректор третього тисячоліття

16

Задивлений у майбутнє

20

Призвание — творить

25

Вовлекая молодые умы

66

Студенти-аграрії і Болонський процес

70

Стратегія інноваційного розвитку аграрної освіти і науки в сучасних умовах

74

Хронологічний покажчик наукових праць Шебаніна В.С. Авторські свідоцтва Шебаніна В.С.

80 122

Іменний покажчик співавторів

124


Біобібліографічний покажчик

СТР. 128

Шебанін В’ячеслав Сергійович: Біобібліографічний покажчик  

Біобібліографічний покажчик присвячено 60-річчю від дня народження Шебаніна В’ячеслава Сергійовича – відомого вченого, громадського діяча, п...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you