Page 1

Leve hotels

leve


Hotel Gran Via L’Hospitalet

Hotel Gran Via L’Hospitalet L’Hospitalet de Llobregat, 2017-2018 El nou hotel se situa a l’Avinguda de la Granvia del barri de Santa Eulàlia de L’Hospitalet de Llobregat, una de les principals avingudes d’accés a la ciutat de Barcelona, amb un tràfic intens de vehicles rodats, prop d’infraestructures ferroviàries (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) i de diversos serveis urbans. A més, està situat en un carrer que fa de frontera entre un barri bàsicament residencial, amb edificació entre mitgeres i elevada densitat, i un barri comercial i de negocis que es caracteritza per edificis alts i aïllats. El nou hotel serà, doncs, un fragment important de la nova façana de L’Hospitalet. La seva singular ubicació el farà panoràmic des de la Plaça Europa i des dels vials de la Granvia. El seu volum, des d’aquesta confrontació, formarà part d’un paisatge clarament liderat pels edificis aïllats, alts i singulars. I, a la vegada, com a parcel·la encara lligada a la ciutat densa, i pertanyent a una darrera seqüència de parcel·les entre mitgeres, també ha de donar resposta a una mirada urbana més domèstica, potser de caràcter més habitacional, i més de grup.

leve 2

32


ARQUITECTES: Francesc Pla, Eva Serrats PROMOTOR: Compras y Alquileres Transunion S.L. PRESSUPOST: 4,761,439.26 € SUPERFÍCIE: 5,579.64 m2

ALÇAT

ALÇAT C/ BLAS FERNÁNDEZ DE LIROLA

BLAS


leve 4

32


22

Secció 11-9

Secció 7

Secció 4-3

Secció 3-2 1

3

4

5

3,52

6

3,52

1,18

3,90

7

3,52 1,50

8

3,53

1,63

1,53

9

3,52

1,38

101

11

12

3,53

4,80

Secció B1-A

5,40

3,00

2,40

3,00

A

Ins

Ins

Int

E In

Int

E Pu

B1

Secció C-B2

11,26

L’edifici expressa aquestes dues escales a través d’una morfologia unitària, però atenta a aquests estímuls.

Secció D1-C

1,00

3,30

C

T D2

20,00 33,19

4

5

Secció 11-9

6

LLEGENDA 8

7

3,63

4,80

Ins

101

12

11

2,52

1,92

2,61

5,40

Secció B1-A

4,80

HOTEL GRANVIA L'HOSPITALET Gym Avinguda de la Granvia de l'Hospitalet, 40 1,00 1,56 L’Hospitalet de Llobregat

TÍTOL PROJECTE

PROJECTE BÀSIC 2,41 2018/04 Ins

hL 2,30m Ins

3,05

T

Ins

PLANTES TERRAT (+24,77m)

Ins

Ins

Ins

0

L

1.5

3

6m

Abril 2018

V.01

1

Ins

Hab Doble 18,5m2

L L

P03.10

Escala 1:150

PROPOSTA

E Pu

1,45

Cor

11 Hab Doble 21m2

FASE PROJECTE

0,90

E In Ins

Ins

3,52Int

3,53

1,63

1,00

B1

5,55

L

10

3,53

T

1,18

Hab DobleArq. Francesc Pla Ferrer, 2 Arq. Eva Serrats Luyts, 20,5m

3,00

L

L

L

L

L

Secció C-B2 B3

B2

hL 2,20m 3,71

L

Ins

Ins

3,78

13 Hab Doble 21,5m2

2

Hab Doble 18,5m2 4

Hab Doble 2 5 19m

Hab Doble 19,5m2 6

Hab Doble 2 7 19,5m

Hab Doble 20m2 8

Hab Doble 2 9 20m

Una mostra d’aquesta actitud dual són els tendals de protecció de les obertures, que, tot i respondre a un sistema d’estalvi energètic i de confort interior, referent clàssic del gran hotel urbà, alhora fan explícit aquest trànsit de la vida domèstica a la gran escala.

Secció D1-C

Ins 3,74

C

Hab Doble 25m2

L

hL 2,50m

Ins

Hab Doble 21,5m2 12

L

Hab Doble 33m2 3

L Ins Ins

D2

1,20

6,38 3,15

20,85

4,85

7,05

1,41

7,05

7,05

10,17 4,44

5,42

3,51

PLANTA SEGONA (+9,37m) PLANTA TERCERA (+12,42m) PLANTA QUARTA (+15,49m) QUADRE SUPERFICIES ÚTILS PER ÀMBITS

3,52

3,52

1,18

3,63

Ins

Secció 11-9

Secció 7

3,52

101

3,53

4,80

1,00

Ins

hL 2,30m Ins

Hab Doble 21m2

Terrassa Gimnàs Habitació Lavabo Pati Instal·lacions9 Escala Interna Escala Pública Corredor

11

2,52

1,56

12

1,92

2,37

7,98

HOTEL GRANVIA L'HOSPITALET Avinguda de la Granvia de l'Hospitalet, 40 L’Hospitalet de Llobregat Int

2,41

E In Ins

Ins Cor

12

8

2,61

PLANTES

PLANTA SEGONA (+9,37m), 0 TERCERA (+12,42m) i QUARTA (+15,49m)

3

L Hab Doble 22,5m2 1

E Pu

Ins

Ins

Ins

Ins

6m

Abril 2018

V.01

Ins L

L

1.5

P03.7

Secció B1-A

Escala 1:150

PROPOSTA

1,45

B1

3,05

PROJECTE BÀSIC 2018/04

0,90

L

Hab Doble 20,5m2 11

T Gym Hab L Ins E In E Pu Cor

7

3,53

1,63

1,00

3,00

Francesc Pla Ferrer, Arq. Eva Serrats Luyts, Arq.

20'09m2 20'39m2 20'77m2 21'36m2 20'85m2 21'72m2

6

3,53

5,55 FASE PROJECTE

EQUIP REDACTOR

7,70

LLEGENDA

13hab (81hab)

Hab 8 Hab 9 Hab 10 Hab 11 Hab 12 Hab 13

3,00

4,85

18'79m2 25'33m2 33'12m2 18'89m2 5 19'19m2 19'49m2 19'79m2

L

L

L

L

L

3,05

3,15

Hab Doble 19m2 2

L

Secció C-B2 B3

B2

hL 2,20m 3,71

L

Ins

Hab Doble 20,5m2 13

2

10 20m

Hab Doble 2 6 19m

Hab Doble 19,5m2 7

3

Hab Doble 18,5m2 5

Secció D1-C

Ins 3,74

Ins

Hab Doble 2 8 19,5m

Hab Doble 20m2 9

Hab Doble

C

Hab Doble 25m2

L

hL 2,50m

Ins

3,78

L

D2

Hab Doble 33m2 4

L

Hab Doble 21,5m2 14

3,10

PROMOTOR

Hab 1 Hab 2 Hab 3 4 Hab 4 Hab 5 Hab 6 Hab 7

16'85m2 3 457'57m2 (5.579'64m2) 457'57m2 (5.579'64m2) 457'57m2 (5.579'64m2)

TÍTOL PROJECTE

Terrassa Planta Segona 1 22 Planta Segona Planta Tercera Planta Quarta

A

QUADRE SUPERFICIES HABITACIONS

Secció 4-3

SUPERFICIE CONSTRUIDA

DADES PLÀNOL

71'43m2 22'90m2 13'06m2 279'78m2 387'17m2

Secció 3-2

Espais comuns (P2, P3 i P4) Comunicació vertical (P2, P3 i P4) Instal·lacions (P2, P3 i P4) Habitacions (P2, P3 i P4) TOTAL (P2, P3 i P4)

C.A. TRANSUNION S.L.

Ins Ins 1,20

6,38 3,15

20,85

4,85

7,05

1,41

7,05

10,17

7,05

4,44

5,42

3,51

PLANTA PRIMERA (+6,42m)

QUADRE SUPERFICIES ÚTILS PER ÀMBITS

474'42m2 (5.579'64m2) 5,00

3,52

1,18

Secció 7

Int Hab L Ins E In E Pu Cor

7

3,53

1,63

3,05

PROJECTE BÀSIC 2018/04

8

Secció 11-9

LLEGENDA

19'79m2 20'09m2 20'39m2 20'77m2 21'36m2 20'83m2 21'71m2

6

3,53

5,55

Francesc Pla Ferrer, Arq. Eva Serrats Luyts, Arq.

14hab (81hab)

Hab 8 Hab 9 Hab 10 Hab 11 Hab 12 Hab 13 Hab 14

19'49m2

3,52

4,70

FASE PROJECTE

EQUIP REDACTOR

3,00

22'55m2 19'37m2 25'30m2 33'09m2 18'89m2 5 19'19m2

TÍTOL PROJECTE

3

Planta Primera

Intern Habitació Lavabo Pati Instal·lacions Escala Interna 9 Escala Pública Corredor

3,52

101

3,53

102

Cor

Escala 1:150

PROPOSTA

hL 2,30m

PLANTES PLANTA PRIMERA (+6,42m)

0

1.5

P03.6

Secció B1-A 3

Ins

L

6m

Abril 2018

V.01

E Pu Hab Doble 17,5m2 1

Ins

Ins

Ins

Ins

Ins

3,63

3,05

Ins

1,84

3,00

1,00

Ins 1,45

B1

2,41

E In Ins

Ins

1,00

Hab Doble 24m2 10

L

L

B2

L

L

L

L

L

Secció C-B2

L

B3

hL 2,20m

3,71

3,10

Ins L

hL 2,50m

Ins

Hab Doble 22m2 2

Hab Doble 18,5m2 4

Hab Doble 2 5 19m

Hab Doble 19,5m2 6

Hab Doble 2 7 19,5m

Hab Doble 20m2 8

Hab Doble 2 9 20m

Secció D1-C

L’entrada principal de l’hotel es troba a l’avinguda de la Granvia de l’Hospitalet, mentre l’entrada a l’aparcament, així com una entrada secundària destinada a serveis i mercaderies, s’ubica al carrer Natzaret.

Ins

Hab Doble 23m2 11 D2

3,00

L

3,00

3,78

3,74

C

L’edifici s’organitza en tres estrats: els soterranis, el vestíbul i el cos habitacional. Els dos estrats inferiors s’organitzen, al seu torn, en tres franges en planta: dues bandes laterals destinades a accessos i serveis i una franja central concebuda com un àmbit únic, diàfan i passant. La franja d’accessos i serveis que llinda amb l’edifici d’habitatges al nord-est, concebuda com a principal, recorre l’edifici de dalt a baix. La franja oposada combina la ubicació de la rampa d’aparcament, l’accés principal i el gran pati lineal obert, de separació amb l’escola.

11

2,52

HOTEL GRANVIA L'HOSPITALET 4,80 2,37 4,73 Avinguda de la Granvia de l'Hospitalet, 40 L’Hospitalet de Llobregat Int

1,18

3,00

PROMOTOR

QUADRE SUPERFICIES HABITACIONS Hab 1 Hab 2 Hab 3 Hab 4 Hab 5 4 Hab 6 Hab 7

Secció 4-3

SUPERFICIE CONSTRUIDA 1 21 22

DADES PLÀNOL

58'48m2 22'90m2 5'74m2 13'06m2 302'82m2 326'03m2

Secció 3-2

Espais comuns Comunicació vertical Interns Instal·lacions Habitacions TOTAL

C.A. TRANSUNION S.L.A

Des d’un punt de vista metropolità, l’edifici s’expressa en grans gests, voladissos, retícules, arestes, ràfecs precisos per oferir una volumetria vinculada als nous referents singulars. D’altra banda, la seva capacitat i les seves reculades s’adeqüen progressivament a una segona escala, més urbana i domèstica, que lliga l’edifici al teixit continu i homogeni que aquí comença.

3,10

PROMOTOR

A

C.A. TRANSUNION S.L.

EQUIP REDACTOR

7,70

9 Lavabo públic Pati Instal·lacions Escala Pública 3,53 Intern Terrassa

WC Ins E Pu 3,52

3,00

3

306'05m2 3,52 99'34m2 (5.579'64m2)

4,85

3,05

10'51m2 3'71m2 14'22m2

22

SUPERFICIE CONSTRUIDA Terrassa3,15 Planta Terrat Planta Terrat

DADES PLÀNOL

QUADRE SUPERFICIES ÚTILS PER ÀMBITS Interns 1Intal·lacions TOTAL

Secció 7

Secció 4-3

Secció 3-2

PLANTA TERRAT (+24,77m)

Hab Doble 21,5m2 3

Ins Ins 1,20

3,38

3,15

20,85

4,85

7,05

6,96

1,41

7,05

7,05

4,44

PLANTA ENTRESOL (+3,52m)

Programa funcional

QUADRE SUPERFICIES ÚTILS PER ÀMBITS 58'48m2 22'90m2 5'74m2 11'70m2 227'21m2 326'03m2

4

4,85

5 FASE PROJECTE

EQUIP REDACTOR

PROMOTOR

3

3,53

6

PROJECTE BÀSIC 3,52 3,52 2018/04

15,17

1,63

Int Hab L Ins E In E Pu Cor

Intern Habitació Lavabo Pati Instal·lacions Escala Interna Escala Pública Corredor

7

3,05

8

Secció 11-9

19'79m2 20'09m2 20'39m2 24'32m2 23'11m2

Hab 7 Hab 8 Hab 9 Hab 10 Hab 11

9

101

HOTEL GRANVIA L'HOSPITALET Avinguda de la3,52Granvia de l'Hospitalet, 40 3,53 3,53 L’Hospitalet de Llobregat 5,03

1,80

11 DADES PLÀNOL

392'15m2 (5.579'64m2)

22

11hab (81hab)

17'67m2 22'15m2 21'87m2 18'89m2 19'19m2 19'49m2

Secció 7

Planta Entresol 1

3,15 Arq. Francesc Pla Ferrer, Eva Serrats Luyts, Arq.

QUADRE SUPERFICIES HABITACIONS Hab 1 Hab 2 Hab 3 Hab 4 Hab 5 Hab 6

TÍTOL PROJECTE

SUPERFICIE CONSTRUIDA

C.A. TRANSUNION S.L.

LLEGENDA

Secció 4-3

Secció 3-2

Espais comuns Comunicació vertical Interns Instal·lacions Habitacions TOTAL

4,44

3,98

12

Escala 1:150

PROPOSTA

PLANTES PLANTA ENTRESOL (+3,52m)

0

1.5

3

6m

P03.5 Abril 2018

Secció B1-A

0,97

V.01

E In

1,00

Cl

BOf

M

1,51

3,00

12%

3'7%

12%

2,40

3,00

A

E

E Pu

B1

P Bici

hL 3,17m

7,35

6,14

Secció C-B2 E ET FD B

E

Secció D1-C

Ll 10%

2%

10%

2%

10%

20%

4%

3,74

Ll

3,00

3,68

C

Rv

L’hotel s’organitza amb una franja d’escales, ascensors i altres espais de serveis ubicada a la mitgera que limita amb l’edifici d’habitatges. A la mitgera oposada, la que llinda amb l’escola, se situa la rampa d’accés a l’aparcament i a les plantes superiors un pati. A la zona central es despleguen la resta de funcions i espais, així com les habitacions de l’hotel.

Rc D2 3,15

4,85

7,05

7,05

7,05

7,05

PLANTA BAIXA (+0,00m)

4

5

6

7

408'29m2 (5.579'64m2) 3,52

Francesc Pla Ferrer, Arq. Eva Serrats Luyts, Arq.

3,53

5,27

1,63

3,53 3,05

PROJECTE BÀSIC 2018/04

TÍTOL PROJECTE

3,53

FASE PROJECTE

C.A. TRANSUNION S.L.A

4,85 9,31

EQUIP REDACTOR

PROMOTOR

3,15

8

101

Entrada Rampa cotxes Rampa vianants

3,52

3,53

4,16

WC

4,47

12

PLANTES PLANTA BAIXA (+0,00m) Cl

WC

0

1.5

P03.4

Secció B1-A

Escala 1:150

1,81

PROPOSTA

3

6m

Abril 2018

V.01

3,00

2,25

11

4,44

4,47

HOTEL GRANVIA L'HOSPITALET Avinguda de la Granvia de l'Hospitalet, 40 L’Hospitalet de Llobregat

K 3,00

Secció 11-9

271'38m2 108'90m2 13'86m2 4'10m2 398'24m2 3

SUPERFICIE CONSTRUIDA Planta Baixa

Lluernari Estacionament Bicis Escala ET Escala Pública Escala Interna Maletes Back Office Bar 9 Front Desk

DADES PLÀNOL

Ll P Bici E ET E Pu E In M BOf B FD E Rc Rv

Secció 7

Secció 3-2

Espais comuns Comunicació vertical Interns Instal·lacions 1TOTAL 22

Secció 4-3

LLEGENDA

QUADRE SUPERFICIES ÚTILS PER ÀMBITS

E In

E Pu hL 2,50m

Of

1,20

B1 Esmz

F

1,20

7,32

6,16

Secció C-B2 E ET

1,20

Cub hL 5,92m

Secció D1-C

3,68

20%

D

D SEl

ET

D1

3,68

hL 2,50m 3,00

C

3,15

4,85

7,05

7,05

7,05

7,05

SOTERRANI -1 (-2,70m)

6

3,00

De

3,53

3,27

PROJECTE BÀSIC 2018/04

0,90

2,41

Int

1,80

Bug

7

3,52

5,27

Francesc Pla Ferrer, Arq. Eva Serrats Luyts, Arq.

3,00

5

3,52 FASE PROJECTE

EQUIP REDACTOR

4

3,53 4,96

8

3,52

101

3,53

11

12

4,44

HOTEL GRANVIA L'HOSPITALET 7,27 Avinguda de la Granvia de l'Hospitalet, 40 L’Hospitalet de Llobregat

3,00

6,43

Escala 1:150

PROPOSTA

PLANTES SOTERRANI -1 (-2,70m)

0

1.5

P03.3

Secció B1-A 3

6m

Abril 2018

RAC

SA

1,00

E In

B1 1,80

1,00

11

7,35

6,14

Secció C-B2

10

09

01

02

03

05

04

07

06

12

08

Secció D1-C

3,00

20%

Rc D1

3,15

4,85

7,05

7,05

7,05

7,05

SOTERRANI -3 (-7,80m)

QUADRE SUPERFICIES ÚTILS PER ÀMBITS Comunicació vertical Interns Parking Instal·lacions TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

14'58m2 30'55m2 371'76 41'02m2 457'91m2

LLEGENDA

NOMBRE DE PLACES TOTALS

12pl (22 pl)

Places grans (2,20x4,50m)

10pl

E In Bug De Int SA RAC

Escala Interna Bugaderia Deixalles Intern Sala Aigües RAC

3,68

hL 2,20m

C

3,68

PROMOTOR

3 6'81m2 530'19m2 (5.579'64m2) 4,85

4,20

3,00

22

3,15

TÍTOL PROJECTE

SUPERFICIE CONSTRUIDA 1Escala restringida Soterrani -1

Escala ET Escala Interna Escala Pública Cuina Lavabo públic Clima Office Esmorzars Cubicle Foyer ET Sala Elèctrica 9 Despatx

DADES PLÀNOL

E ET E In E Pu K WC Cl Of Esmz Cub F ET SEl D

Secció 7

Secció 4-3

Secció 3-2

276'10m2 51'25m2 42'65m2 19'31m2 35'35m2 424'66m2

Secció 11-9

LLEGENDA QUADRE SUPERFICIES ÚTILS PER ÀMBITS Espais comuns Comunicació vertical Interns Serveis Instal·lacions TOTAL

C.A. TRANSUNION S.L. A

A través de la planta baixa es fa l’accés principal per l’avinguda Granvia de L’Hospitalet, significat per una reculada de 3m de la façana en planta baixa i a l’entresol. A més a més de l’entrada secundària destinada a serveis i mercaderies, en aquesta planta també hi ha l’espai destinat a l’atenció dels clients, així com una zona d’estar, un bar i una cafeteria. Aquesta planta es desdobla per a poder ubicar un entresol amb habitacions

V.01

La resta d’habitacions es troben a les plantes primera, segona, tercera, quarta, cinquena i sisena, de diferents mides i de característiques distintes entre elles segons les necessitats de cada nivell. Finalment, a la darrera planta s’ubica una terrassa accessible per als clients de l’hotel, mirador panoràmic sobre la ciutat i la muntanya de Montjuïc.


Gran Hotel Guadalpin

Gran Hotel Guadalpin Puerto Banús, Màlaga, 2016-2018 Es tracta d’un projecte de conceptualització i disseny d’una nova tipologia d’estança hotelera. La proposta es concreta en la reforma d’un hotel de multipropietaris existent a Puerto Banús, en un immillorable emplaçament a la vora del Mediterrani. Es conserva la distribució general d’habitacions de l’hotel i es planteja una redistribució radical en la tipologia de les habitacions, on, entre altres aspectes, s’obre la zona de bany a les habitacions, passant leve 6

32

d’una perspectiva merament higienista a una visió hedonista de l’allotjament de luxe. Mitjançant una sèrie de portes i gelosies corredisses s’aconsegueix una nova permeabilitat espacial a l’interior de les estances i l’obertura franca de l’habitació cap a les terrasses exteriors. El projecte es troba actualment en fase d’execució d’una habitació pilot.


3

3 1,62

5

3 1,32

0,00

1.6 14

0,66

0,02 1,77

0,78 0,47

3

2

1

6 1,50

3 2

2.9 7

1

7 h= 2.17 7

3 15

6

3

7 3,96

0,34

3.9 15 D

9 2 10

2.9

10

0,96

10

2.12 9

3,11

1.15

1,42

20

1,25

2.14

2.11

2.11 1,22

0,10

12

5

5 2.7

0,92

2.9

10

0,96

10

0,34

2.12 9

3,11

16 17 6

5

h= 2.17 2.10 3.6

7

C

8 15

3.7

3

7

22

5 1

9

3.7

6 h= 2.17 1.2

1,23

71

9 Dormitorio m2= 12.76 hL= 2.70

10

Terraza 27.29 m2= 27.22 hL= 2.40

9

2

1

1,25 10

5 6 10

Baño m2= 12.76 hL= 2.40

1.3 5

15 17

15 D

2 h= 2.17 3.7

1,25

2.14

2.11

2.12 h= 2.70 12 0,10 9

7 1.11

22 3

1

4,29

206

1,22

h= 2.17 3.7

1,25

9

1,00

3

9

1.2

14

1.15

2.40,13

1.3

1.17

2.7

B 18

5

1.2

3,96

7 Dormitorio 2 = 12.84 m11

0,140,20

6

h= 2.17 2.10 1.16 3.67 3.7

16

5

2

2

C

8 15

8

0,16

15 17

3 16 17 6

15

12 3.7 9 0,13 1,00 0,13 1 Terraza 13 27.29 6 1.10 m2= 27.22 6 1.5 2.40 5 4 11 6

1,42

3

4,30

2.5

3.2

8

15

12

21

8

8

3

2.9

9

6

0,16

3.7 8

2.8 12

3.7

8

19

0,16

15 17

1.3

1.17

2.7

B 18

16

5

2 1.16 7

1,32

Terraza m2= 27.22 1,42 8

0,16

8

3

4,30

Dormitorio 2 =12.84 m11

3.7

9

A

1.2

14 2,60

2

21 1.17 18

Terraza =12.75 m2=12.72 hL= 2.40 16

21 9

9 1,42

hL= 1,53

3

0,34

3

7

1.2 0,140,200,16 1.2

0,34

1.17

17

Salón A 18 ##### m2=Salón m2=14.63 hL= 2.70

9

0,132.4 8 2.13 2.7 0,58 9

131.4 10

6 h= 2.17 1.2

1,23

71

itorio 2.76 .70 2,96

2,18

1.2

3,96

0,140,20

6

3

2.9

9

6

21

8

0,16

8

3.7 8

2.8 12

3.7

0,92

0,08

1

10

0,50

0,076 0,076

0,92

0,40

0,92

10

5 0,13

7 h= 2.17 7

3 3

6

1.3 9 13 45

0,10 0,06 0,44

1

7

0,79

2

7

3.7 3,96

142.6

16

B

2.7 C

2.9

3,96

2.3 7

4

7

14

11

1,26

8 17 12

1,48

1,59

2.70 2.12 9

1.7

1.6

0,70

0,44 15

1,77

0,16

4

1.9 6 1.9 1

9 3,44

0,10

3,52

2,86

2,88

4,29

Habitación h= 2.70 2 m 3 = 18.56 hL= 2.70

1,78

1.8 2.11 5

3.1014

9 17

4 C

3.7 1,32 10 6 2.5 Terraza =12.75 m2=12.72 hL= 2.40 10 16

3.7

6 1.3

3

4 B 3.1

15

17 5 9

2,88

1,40

# 4.63 .70

18

2.7

9

1.2 0,140,200,16

216 3,96 1.23h= 2.40 Terraza m2= 27.22 1,42 8

12 2.8

3.7 16

15 17 1.15 14

Entrada 2 = 5.43 10 m1.14 0,44 hL=70,13 2.70 3.3 12 1.13 2.8

16 1.3

2 15 2.13

1.15 3,96

0,19

0,00

3,82

0,100,26

2.3

0,45

0,30

1,45

7

3

2 5

3.1

3.4 7

19

1.120,45

5 15 17

0,27

2,25

14

10

3.7 1.2

10 2.1

2 0,99

0,08

0,37

19

ación 8.56 .70

2

1.14

1,20

10 1.1

7 0,66

1.165

1.2

4

4 14

1,27

15

2.40 3.4

0,10 h= 0,04

7

4,58

11

3

9 15

0,58

1.165

0,02

0,02

4,58

0,16 7

9 19

10 0,56 2.20,10 14 1.12

0,94 10

0,10

10

0,99

1,05

1,73

2,96

8

11

5

11

Baño m2= #### 7 8

0,933.4

2.1 1

3.10

1.9 1.76 1.9

4 11

15

2.6 1

6 1.10 11

19

12

Baño 2,33 m2= 4.82 4 13 2,34 92.40 hL= 0,76

14

1,45 0,00

6

15 12

10 131.4

1.8 1,96

1,65

0,130,00

0,00

0,07

0,28

3,43

0,08

8

1,21

9

0,00

0,11

0,24

0,076 0,076

2,60

0,92

3

3.9

0,79

0,10

1,03

0,00

0,37

0,40

0,50

S.L.1

19

1,48

0,70

1,83

0,50

3,52

0,40

S.L.2

ARQUITECTES: Francesc Pla, S.L.1 Eva Serrats PROMOTOR: Comunitat de propietaris Gran Hotel Guadalpin

15

14

2,18

10

8

11

5

3,44

S.L.3

0,92

0,37

3

0,64

2

2,86

2,88

2

0,24

0,00

S.L.2

1

7

0,19

0,100,26

0,00

14

2

3,43

10

1

15

2,25

S.L.3

0,40

7

2

2

0,30

1

0,37

2

1,34

3

0,64

3 1

8

19

9

12

S.L. HABITACIÓN 1 9

3

12

3

S.L. HABITACIÓN 1

3 1

3

17 16

2

2

2

1

14

2

20

14 23

5

2

2

22

12

3

17 16

3

22

12

20 23

5

21

24

S.L. SALÓN 21

24

S.L. SALÓN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Falso techo suspendido Listones suspendidos Pintado oscuro Paramento pintaado 1. Falso techo suspendido Plafonado madera clara 2. Listones suspendidos Plafonado tipo neolith 3. Pintado oscuro Led lineal encastado Encimera neolith 4. Paramento pintaado Banqueta madera 5. Plafonado madera clara 6. Plafonado tipo neolith Espejo 7. Led lineal encastado Peto neolith Encimera Plafonado listonado8.madera clara neolith 9. Banqueta Cabezal listonado madera oscura madera Corredera listonado10. Espejo 11. Peto neolith Paramento vinilado 12. Plafonado listonado madera cl Cortina Bobina foscurit 13. Cabezal listonado madera oscu 14. Corredera listonado Divisoria madera oscura Barandilla existente15. Paramento vinilado Corredera madera 16. clara Cortina 17. Bobina foscurit Zócalo gres 18. Divisoria madera oscura Office 19. Barandilla existente Escritorio Comedor exterior 20. Corredera madera clara 21. Zócalo gres Puerta entrada 22. Office 23. Escritorio Escala 1:50 24. Comedor exterior 25.200cm Puerta entrada 0 50 100 V.01 Abril 2018

1,21

1,96

1,65 0,00

0,99 0,02

9

0,78 0,47

18 1,50

4

15

4

3.1014 1.7

14

1,48

5

9

0,13

9

0,58 0,132.4 8 2.13

131.4 10 1,53 1,42

1,00

DATOS PLANO

TÍTULO PROYECTO

FASE PROYECTO

TÍTULO PROYECTO

DATOS PLANO

1,32

20 2.11

Terraza m2= 27.22 1,42 8

0,34

1,22

0,10

h= 2.70 2.12 9

10 0,92

6 10

10

2.9

10

1,23

22

2.7 Terraza 27.29 m2= 27.22 hL= 2.40

9

16 17

2.12 9

3,11

0,34

6

5

8 15

5 1

9

3.7

6 h= 2.17 1.2 0,96

10

71

1,00

0,13

12

h= 2.17 2.10 3.6

7

C

3.7

3

7

9 Dormitorio m2= 12.76 hL= 2.70

1.2

14 1.15

8

3

4,30

6

1,25

3

2

1

0,16

15 17

1.3

1.17

2.7

3 0,13

12

5

5

2.5

h= 2.17 3.7

0,16

1.3 5

15 17 15 D

2.40,13 15

6 1.10 13 6 1.5 4 11

1,25

2.14

2.11 1.2

9

A

1,42

16

3.2

8

15 12

21 1.17

3.7

4,29

6 9 13 3

0,79

0,44

3,96

B 18

1,59

0,10 0,06

1.2 0,140,200,16

2

Baño m2= 12.76 hL= 2.40

4 0,70

8

3

17

9 6

7 1.11

11 1,26

12

216 3,96

4

1.9 6 1.9 1.6

0,10

2,96

0,44

7 h= 2.17 7

3

2.3

Salón ##### m2=Salón m2=14.63 hL= 2.70

1,40

9

1

7

9

3h= 2.40 9

7

7

142.6

6 1.8

3,82

2,88

0,076 0,076

3.9

3 2.9

3,96

18

Terraza m2=12.72 =12.75 hL= 2.40

1 4

7 1,78

2.5 10

9

B

2.7

3.1

17 5 10 16

9

1.3

C

14

Habitación h= 2.70 2 m 3 = 18.56 hL= 2.70

1.13

3.7

6

15 17 1.15

Entrada 2 = 5.43 10 m1.14 0,44 hL=70,13 2.70 3.3

6 2 15 2.13

12 2.8

3.7 16

3.1

0,45

1.120,45

10 2.1

0,27

1,45

15

3

2 5

15

0,66

1

2

1.14

3.4 7

10

1.1

0,99

0,08

2

1.165

1.2

4

4 14 1,20

10

0,04

7

4,58

11

3

9

19

10 0,56 2.20,10 14 1.12

1,27

15

0,02

0,58

3,52

3,44

2,60

1,77

0,16 7

3.10

1.9 1.76 1.9

Baño m2= #### 7

0,130,00

2.40 3.4

EQUIPO REDACTOR

19

12 1.6 14

1,45

1,05 0,02

1,77

6

15 12

0,11

0,10

1,73

2,18

5

2 2 Dormitorio 2 = 12.84 m11

1.16 7

1.2

3,96

6 2.9

0,140,20

3

16

6

9

21 8

0,16

8

3.7 8

2.8 12

3.7 0,92

0,08

0,70

1,83

0,28

0,00

0,07

0,50

19 13

0,24

0,92

S.L.1

8

8 19

11

5

0,24

0,40

0,37

3

1,03

2,86

2,88

19

0,00

0,50

0,19

0,00

0,100,26

S.L.2 3,43

14

1,34

0,30

0,00

10

15

2,25

S.L.3

2

2

0,40

1

7

0,37

2

Ab

1,48

0,79

0,64

1

0,66

FASE PROYECTO

200cm

10

EQUIPO REDACTOR

100

0,10 h=

PROMOTOR

50

1

PROMOTOR

Escala 1:50

0

8

.\LOGO+DATOS.tif

Francesc Pla Ferrer, Arq. Eva Serrats Luyts, Arq.

1,62

Grisoma Hotelera, S.L.

P06

0,94 10

3

4

PROYECTO REFORMA INTERIOR PROPUESTA OBRA NUEVA CONSTRUCTIVO HABITACIÓN PILOTO - H209 S.L.1/S.L.2/S.L.3 2018/04 Gran Hotel Guadalpín Puerto Banús - Málaga PROYECTO REFORMA INTERIOR PROPUESTA OBRA NUEVA CONSTRUCTIVO 3 HABITACIÓN PILOTO - H209 S.L.1/S.L.2/S.L.3 2018/04 Gran Hotel Guadalpín Puerto Banús - Málaga

0,10

Grisoma Hotelera, S.L.

4

.\LOGO+DATOS.tif

Francesc Pla Ferrer, Arq. Eva Serrats Luyts, Arq.

0,933.4

5

S.L. HABITACIÓN 2

0,00

21

2.1

4

4 11

4

15

5 S.L. HABITACIÓN 2

1,32

21

2.6 1

20

Baño 2,33 m2= 4.82 4 13 2,34 92.40 hL= 0,76

2

10 131.4

1

3

2

5

1

1.8

2 20

14

1

8

2

9

1

6 1.10 11

3

3.9

3

16

21 18

12 8

9

12

8 6

S.L. HABITACIÓN 1

3

14

Dormitorio m2= 12.76 hL= 2.70

11 Baño m2= 12.76 hL= 2.40

3

6

16

17 16 6

3

1

2

2

2

6

14

6

15

Terraza m2= 27.29 hL= 2.40

22

12

3

9

2

5

5

20

Salón m2=14.63 hL= 2.70

23

17

4 16

1

22

Entrada m2= 5.43 hL= 2.70

21

24

7

S.L. SALÓN 3

Habitación m2= 18.56 hL= 2.70 1

20 Terraza m2=12.75 hL= 2.40

14

18

8

1

2

1

1. Falso techo suspendido 2. Listones suspendidos 3. Pintado oscuro 1. Puerta entrada 4. Paramento pintaado 2. Armario vestíbulo 5. Plafonado madera clara 3. Armario closed 6. Plafonado tipo neolith 4. Escritorio 7. Led lineal encastado 5. Mueble Office 8. Encimera neolith 6. Corredera 9. Banqueta madera 7. Corredera RF 10. Espejo 8. Puerta batiente 11. Peto neolith 9. Bañera 12. Plafonado listonado madera clara 10. Columna colgador 13. Cabezal listonado madera oscura 11. Doble lavabo 14. Corredera listonado 12. Inodoro 15. Paramento vinilado 13. Ducha 16. Cortina 14. Dormitorio 17. Bobina foscurit 15. Proyección lamas falso techo 18. Divisoria madera oscura 16. Cerramiento existente 19. Barandilla existente 17. Salón 20. Corredera madera clara 18. Terraza 21. Zócalo gres 19. Divisoria 22. Office 20. Divisoria practicable 23. Escritorio 21. Barandilla 24. Comedor exterior 22. Macetero 25. Puerta entrada

2 20

21 16

9

11 Baño m2= 4.82 hL= 2.40

21

19

12

5

4

4

DATOS PLANO

REFORMA INTERIOR REFORMA INTERIOR HABITACIÓN PILOTO - H209 HABITACIÓN PILOTO - H209 Gran Hotel Guadalpín Puerto Banús - Málaga Gran Hotel Guadalpín Puerto Banús - Málaga

PROPUESTA PROPUESTA OBRA NUEVA DISTRIBUCIÓN S.L.1/S.L.2/S.L.3

DATOS PLANO

TÍTULO PROYECTO

PROYECTO PROYECTO CONSTRUCTIVO CONSTRUCTIVO 2018/04 2018/04

TÍTULO PROYECTO

FASE PROYECTO

.\LOGO+DATOS.tif .\LOGO+DATOS.tif

Francesc Pla Ferrer, Arq. Francesc PlaArq. Ferrer, Arq. Eva Serrats Luyts, Eva Serrats Luyts, Arq.

FASE PROYECTO

EQUIPO REDACTOR

leve 8 Hotelera, 32S.L.S.L. Grisoma Hotelera, Grisoma

EQUIPO REDACTOR

PROMOTOR

PROMOTOR

S.L. HABITACIÓN 2

Escala 1:501:50 Escala 0

0

50

50

100

100

P06 P02

200cm 200cm Abril 2018 Abril 2018

V.01 V.01


Hotel Gat Point Charlie Hotel Gat Point Charlie Berlin, 2007-2010 El projecte es basa en la rehabilitació d’un edifici de postguerra prefabricat de formigó per a ubicar un hotel. Les noves façanes tracten d’escalar el volum i incorporar-lo al ritme i a la secció contínua de les edificacions contigües. La seva immillorable ubicació dins de la ciutat de Berlin, juntament amb una tipologia de successió de patis semipúblics molt característica de la ciutat, convida a conservar les seves particularitats principals, malgrat que l’immoble en si mateix és d’escàs interès. En aquest sentit, podem dir que el seu sistema estructural prefabricat de murs de càrrega encaixa en la modulació d’habitacions, però no ajuda a intervenir sobre una planta baixa que necessàriament ha de respirar un ambient diàfan, característic d’una tipologia hotelera. D’altra banda, una servitud existent des del carrer fins al pati de mançana passant per l’interior de l’edifici va aparèixer inicialment com un problema per transformar-se en la virtut i característica principal de la proposta per a la planta baixa. El trànsit de cotxes i vianants cap a l’interior de la mançana permet que l’accés a l’hotel es produeixi a l’interior del pati semiprivat de l’edifici, que, juntament amb petites intervencions als murs paral·lels al carrer, accentua la connexió i permeabilitat de l’edifici des del carrer al gran interior de mançana. La servitud plantejada inicialment com un greuge acaba transformant-se en l’element que converteix l’interior del pati i el hall de l’hotel en un carrer plegat de vida i animat per l’activitat.

leve 10 32


ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Clavel Hoteles PRESSUPOST: 220,000.00 € SUPERFÍCIE: 4,990 m2

La façana es presenta com un element continu i serveix d’arrencada per a introduir una composició amb un ordre clàssic de basament, fust i capitell, que caracteritza les façanes que l’acompanyen. D’aquesta manera, s’adequa a les condicions arquitectòniques del lloc on es col·loca. La façana actual participa de la composició general del carrer, que gaudeix d’un ampli espaiplaça al costat oposat, oferint la possibilitat d’una visió frontal de la gran façana, produïda per la suma de cadascun dels edificis. La tripartició és reconeixible en aquesta nova proposta a través de canvis de to de gris. Els colors mimetitzen els existents a les façanes veïnes: els dos tons, gris fosc per al capitell-coberta i gris molt clar per al basament-planta baixa, emmarquen una successió de tons molt contínua, que permeten una lectura homogènia de la part central. Les finestres insisteixen en el caràcter dels edificis del carrer amb obertures marcades sobre línies horitzontals, que augmenten la seva densitat, per a adequar-se a la tipologia habitacional. Les obertures dels dos darrers pisos s’inclinen i mostren la seva fusteria cap a l’exterior reproduint el caràcter de claraboia dels forats en les cobertes dels edificis veïns.


Hotel Gat Rossio

Hotel Gat Rossio Lisboa, 2007-2009 L’operació es composa d’una rehabilitació integral d’un edifici d’habitatges i de la construcció d’una ampliació sobre la parcel·la adjacent per a un hotel. Entre les dues reformes es fa néixer una terrassa compartida que es convertirà en el centre de la vida social. Des del principi, la nostra intenció ha estat optimitzar els recursos que oferia l’edificació proposada: la gran superfície i el perímetre en contacte amb l’exterior.

leve 12 32


ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Clavel Hoteles PRESSUPOST: 2,250,000.00 € SUPERFÍCIE: 2.072 m2

La proposta es divideix en dues fases separades espacialment, connectades en les arestes que comparteixen el cos posterior, i el pati del volum principal. L’actuació que es proposa, de la mateixa manera que en tots els Gat Accommodation, deixa lliure la pràctica totalitat de la pantà baixa, la qual cosa possibilitat la seva explotació per part d’un negoci aliè a Gat. En el cas de l’edifici principal, s’aprofita l’escala existent per a accedir a les plantes superiors afegint un ascensor que envairia lleugerament el local contigu. En aquesta planta s’ocuparia un altre petit espai per a la ubicació de la sortida d’una segona escala directament a la Travessa do Forno. En el cas del local de la part posterior, la planta baixa no sofriria cap ocupació per part de l’Hostal, ja que la intenció, tal com s’ha explicat, és accedir a aquest cos a través del pati ubicat a la primera planta de l’edifici principal.

Les plantes d’habitacions es plantegen de manera força autònoma. En el cas del cos ubicat a la part posterior, s’habilitarien les dues plantes existents, amb set habitacions dobles en cadascuna d’elles connectades per ascensor, amb un únic office de servei per a aquestes catorze unitats. Al volum principal, es manté l’escala existent, com una de les dues que donaran servei a l’Hostal. A la zona menys afortunada per a ubicar-hi habitacions apareixen: l’ascensor, els office i la segona escala, que pel fet de ser de nova creació ha de complir la normativa de protecció contra el foc. La resta de la planta es destina a dotze habitacions que s’ocuparan de la següent manera: tres dobles amb dos llits, tres dobles amb llit únic i sis individuals. A la planta primera desapareixen quatre habitacions que es destinaran a zona d’esmorzars, en contacte amb el pati que dóna connexió a l’altre volum.


Hotel Gat Folies

Hotel Gat Folies Paris, 2008 El projecte es concreta en la reforma d’un hotel existent per a adaptar-lo a la marca Gat Rooms. Es conserva la distribució general d’habitacions de l’hotel que ja optimitzava el nombre d’habitacions i es planteja una redistribució radical en la tipologia de les habitacions i a la planta baixa. Les habitacions existents es distribueixen de manera convencional. La nova aposta va ser aprofitar l’espai d’accés a l’habitació transformant-lo en el lavabo amb un gran taulell on apareix el rentamans. Aquest lloc dóna accés a l’habitació a través d’una cortina, així com a un espai tancat que conté l’inodor i la dutxa. Amb un paviment de fàcil neteja, que comparteixen tots els espais abans citats, s’aconsegueix donar continuïtat a aquest lloc. L’habitació es completa amb els objectes comuns a tots els hotels de la cadena: un únic element d’il·luminació al capçal del llit que proporciona il·luminació ambient, d’ús, nocturna i de lectura, així com una connexió telefònica i dues connexions elèctriques per als hostes i un element que aglutina armari, caixa forta, taula i maleter, adaptable a qualsevol tipologia d’habitació.

leve 14 32

ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Clavel Hoteles SUPERFÍCIE: 1,072 m2


La planta baixa, d’escassos 200 m2, conté un bigarrat programa amb un restaurant-esmorzars per a 35 comensals amb la cuina corresponent, una zona de recepció, un chillout i un petit despatx. L’accés a l’hotel es produeix des del carrer amb més hotels per metre lineal de Paris on el rètol pren un protagonisme essencial. La proposta combina el rètol i la marquesina d’entrada en una única peça. La imatge de la marquesina està inspirada en una escena de la pel·lícula Playtime (1968) de Jacques Tati. En ella es mostra un estrany Hulot deambulant pels carrers del París modern, davant d’impressionants estructures arquitectòniques. Una d’elles és una misteriosa entrada a un club nocturn. D’aquesta enigmàtica escena hem intentat extraure la imatge del conjunt marquesina-rètol. La peça es col·loca paral·lela a la façana com un típic rètol d’hotel, volumètricament molt semblant als que existeixen en aquesta zona, per transformar-se, mitjançant un gir, en la marquesina que s’endinsa al rebedor de l’hotel.


Hotel Nervión

ARQUITECTES: Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero PROMOTOR: Barceló Clavel Vascohoteles PRESSUPOST: 700,000 € SUPERFÍCIE: 1,475 m2

Façana i Hall a l’Hotel Nervión Bilbao, 1998-1999 Nova façana El projecte forma part d’una reforma més àmplia que pretén adequar l’aspecte i els usos de l’edifici existent a la inèrcia de transformació que viu Bilbao i la seva Ria. El Barceló Hotel Nervión és el segon Hotel en nombre d’habitacions del País Basc. La peculiar ubicació de l’Hotel a la parcel·la situa el gran cos habitacional a l’interior de la mançana, de manera que queda connectat amb el Paseo del Campo del Volantín a través d’un segon cos molt menor, que prepara l’entrada i ofereix l’únic pla públic de l’Hotel a l’exterior. leve 16 32

El projecte consisteix en dissenyar aquest “nou” pla de façana per al Barceló Hotel Nervión a partir de la idea de sobreposar una nova pell a l’actual. Aquesta operació permet, en primer lloc, recompondre la relació de la façana de l’Hotel respecte a la resta de paisatge exterior integrant la volumetria de les finques confrontants i, en segon lloc, reorganitzar-la en relació als seus usos interiors per tal que aquests mostrin clarament el caràcter públic que un Hotel d’aquest potencial ha de presentar.


Nou Hall L’hotel no només ha d’atraure els clients que pernocten a la ciutat, sinó també la gent de fora, i sobretot els ciutadans de Bilbao. El projecte ha d’ajudar el visitant a traspassar els límits del seu interior, oferint-se al carrer com un espai públic més. Una vegada traspassat aquest punt, les immenses dimensions del hall han de ser reconegudes i aprofitades amb la màxima claredat per transmetre el caràcter públic que un Hotel d’aquest potencial ha de mostrar. Per això, la primera operació és alliberar espais. Es tracta, doncs, d’eliminar els impediments que existeixen actualment a la zona d’accés a l’hotel. L’alliberament d’aquests espais permet la construcció d’una gran rampa, molt suau (8%), que ocupa la totalitat de l’entrada, que respon a les dimensions que ens trobarem posteriorment al hall. Aquest nou espai conquerit s’amplia verticalment a la zona de la cafeteria aprofitant la lluerna que hi ha a la planta pis, que dóna llum natural a la zona de salons, per tal que també il·lumini la zona de la cafeteria. Amb aquesta finalitat es construeix una lluerna passant, totalment protegida, que permet connectar directament la planta pis amb la coberta del principal. Aquesta operació ofereix llum natural a l’interior del hall en el punt més distant a les façanes.


Leve Projects

Francesc Pla + Eva Serrats Es van conèixer estudiant arquitectura. Francesc ha estat durant més de vint anys la P de BOPBAA, estudi d’arquitectura caracteritzat per obrir el camp de joc de les especialitzacions a què es pot dedicar un arquitecte. Eva ha practicat oficis diversos en camps com la fotografia, el cine, la creació d’esdeveniments, projectes culturals, pedagògics i activismes. D’aquest recorregut en paral·lel conserven la inquietud per la pluralitat de formats i interessos. Des de fa tres anys convergeixen en un projecte comú a La Floresta, on s’impliquen en la creació de la Plataforma veïnal local, que vehicula els impulsos de millora del barri existent. La seva metodologia d’assaig, atenta a les oportunitats d’escalabilitat i replicabilitat dels projectes, està present en propostes com Assaig General, simulacre de comportament sostenible a escala urbana realitzat pel FAD, o La Besosada, una festa de riu transmunicipal, coproduïda i metropolitana per reconèixer i posar en valor la vitalitat del territori que envolta el riu Besòs, desenvolupada per al Consorci d’ajuntaments que col·laboren per visibilitzar el tram final d’aquest espai fluvial. Són arquitectes de capçalera d’Arrels Fundació, organització que atén persones sense sostre. En el marc d’aquesta col·laboració han desenvolupat el Pis Zero, una prova pilot d’habitatge temporal de baixa exigència per a persones sense llar, així com l’espai ocupacional Escola Taller La Troballa, i actualment articulen una proposta estratègica global per millorar les condicions de les diverses instal·lacions de la fundació.

leve 18 32

Plaça Miquel Ros 5 08198 La Floresta, Barcelona t. 662 398 300 leve@levenet.com levenet.com

Leve Hotels / Versió en Català  
Leve Hotels / Versió en Català  
Advertisement