Page 1


SÖË CHUYÏN ÀÏÌ

Muåc luåc TRUÅ SÚÃ TOÂA SOAÅN: Nhaâ B1, 343 Àöåi Cêën, Q. Ba Àònh, Haâ Nöåi. Tel: 844. 37624030

VÙN PHOÂNG ÀAÅI DIÏÅN: Söë 02, Lï Trung Nghôa P.12, Q.Tên Bònh, TPHCM Tel: 848. 39482574 - 848. 39482572 Fax: 848. 39482573 Website: www.tgs.vn Moåi yá kiïën vaâ thû tûâ baâi vúã cöång taác xin gûãi vïì THÏË GIÚÁI SÖË Email: toasoan@tgs.vn

chuyïn àïì Hûúáng dêîn mua àêìu thu A/V Traái tim, linh höìn, vaâ böå naäo cuãa raåp haát taåi gia

CHUÃ NHIÏÅM: GS. TSKH. Nguyïîn Quang A TÖÍNG BIÏN TÊÅP: Buâi Quang Àöå PHOÁ TÖÍNG BIÏN TÊÅP: TS. Thaái Lï Thùæng TS. Trêìn Têët Húåp TRÛÚÃNG ÀAÅI DIÏÅN PHÑA NAM: Maåc Thuãy THÛ KYÁ TOÂA SOAÅN: Ngö Quang Vuä MYÄ THUÊÅT & TRÒNH BAÂY: Vi Phûúng Dên Trên Höì AÃNH BÒA Röìng Vaâng NGÛÚÂI MÊÎU Khaánh Thi MAKE UP Phuâng Thanh Phûúng

Hot Line: 0908.13.12.13 Giêëy pheáp xuêët baãn söë 305/GP-BVHTT do Böå Vùn Hoáa Thöng Tin cêëp ngaây 15/6/2005. In taåi cöng ty in Vùn Hoáa Saâi Goân vaâ xûúãng in TH&ÀS Phaát haânh: Cöng ty Trûúâng Phaát Phaát haânh ngaây 6/12/2010 Liïn hïå quaãng caáo, phaát haânh, àùåt baáo daâi haån: Tel: 848. 39482574 gùåp Ms Höìng Àaâo Phaát haânh vaâo möîi thûá Hai cuãa tuêìn thûá 1 vaâ thûá 3 cuãa thaáng.

CAÁC ÊËN PHÊÍM CUÃA TOÂA SOAÅN

2 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010

7-10

Tin tûác

14-15

Vietnam Telecomp 2010: To maâ nhoã

MUA SÙÆM 16-18

Khi haâng cöng nghïå laâ ... trang sûác

20-25

Samsung Galaxy Tab vs. Apple iPad: Thiïn haâ röång múã

28

Officejet 6500 AIO Cuãa HP: In êën höî trúå Web

54-57

Laâm thïë naâo àïí sûãa chûäa nhûäng vêën àïì phöí biïën vúái Nintendo Wii

58-61

Caách soaån caãnh quay

62-63

Kñch thñch sûå saáng taåo chuåp aãnh

64-65

Caách hiïåu chónh nhiïìu aãnh àöìng thúâivïì pin

66-70

Chuåp aãnh laâ niïìm vui cuãa sûå chia seã

30-35

Mua sùæm maáy aãnh

DOÂNG CHAÃY

36-39

Caác hïå thöëng video giaám saát: Theo doäi vùn phoâng taåi gia cuãa baån

72-73

Camera online trong trûúâng mêîu giaáo: Àïí moåi treã em àïìu àûúåc baão vïå

40-49

Hûúáng dêîn mua àêìu thu A/V

74-75

Àïí doanh thu tûâ 3G khöng coân úã mûác thêëp

76-79

Vuä sû Dancesport Khaánh Thi: Dûåa vaâo bûác tûúâng cöng nghïå

80

Àiïím dûâng

KINH NGHIÏÅM 50-53

Êm thanh HD cho hònh aãnh HD


36 Caác hïå thöëng video giaám saát Baån coá thïí khöng nghô vïì mònh nhû laâ ngûúâi cêìn duâng àïën hïå thöëng video giaám saát, nhûng coá vaâi lyá do àïí cên nhùæc chuáng, tûâ viïåc àïí mùæt àïën phoâng em beá àïí àaãm baão beá khöng ra ngoaâi vaânh àai kiïím soaát cuãa baån.

50 Êm thanh HD cho hònh aãnh HD

54

Vúái viïåc sûã duång dung lûúång chûáa dûä liïåu lúán vaâ nhûäng caách giaãi maä êm thanh múái, Blu-ray cung cêëp traãi nghiïåm êm thanh vûúåt bêåc so vúái caác àõnh daång êm thanh phim kyä thuêåt söë “vang boáng möåt thúâi”.

Laâm thïë naâo àïí sûãa chûäa nhûäng vêën àïì phöí biïën vúái Nintendo Wii

66

Chuåp aãnh laâ niïìm vui cuãa sûå chia seã Kyâ naây chuáng ta seä gùåp gúä anh Nguyïîn Cao Nguyïn, chuyïn viïn taâi chñnh cuãa ngên haâng HSBC. Anh àaä choån nhiïëp aãnh nhû möåt niïìm say mï úã àöå tuöíi coá thïí goåi laâ chñn chùæn.

20 Samsung Galaxy Tab vs. Apple iPad: Thiïn haâ röång múã Caách àêy chûa lêu, maáy tñnh baãng laâ sinh vêåt khöng tûúng lai, bõ mùæc keåt trong ngoä cuåt tiïën hoáa. Cöng nghïå vaâ caác hïå àiïìu haânh khöng cung cêëp sûå cên bùçng thñch húåp cuãa khaã nùng di àöång vaâ tñnh hûäu duång àïí phuâ húåp vúái nhu cêìu cuãa noá. Nhûng giúâ haäy nhòn noá xem...

4 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010

76 Vuä sû Dancesport Khaánh Thi: Dûåa vaâo bûác tûúâng cöng nghïå Laâ ngûúâi cuãa möåt mön nghïå thuêåt söi àöång nïn khi chõ cho biïët mònh luön trong traång thaái “online”, luön biïët caách têån duång thúâi gian àïí laâm viïåc vaâ kïët nöëi ñt ngûúâi toã ra ngaåc nhiïn.


p DOÂNG CHAÃY

LÛÚÁT NHANH lÀiïån

Joinme! Cuâng Samsung Wave 575 Ngaây 25/11 taåi TPHCM, kïët húåp ra mùæt chiïëc àiïån thoaåi Wave 575, Samsung àaä chñnh thûác khúãi àöång dûå aán “JOINME! – Live Smart with Samsung Wave 575”. Tûâ 319/12/2010, haânh trò JOINME! seä ài qua 150 àõa àiïím àöng ngûúâi (quaán cafeá, raåp chiïëu phim, trung têm mua sùæm, siïu thõ àiïån thoaåi...) taåi 4 tónh thaânh lúán TPHCM, Haâ Nöåi, Àaâ Nùéng, Cêìn Thú. Taåi àêy, caác baån treã seä àûúåc múâi gia nhêåp cöång àöìng JOINME! àïí àûúåc giao lûu cuâng ca sô Phûúng Vy, ca sô Lï Hiïëu vaâ MC Phan Anh, traãi nghiïåm nhûäng tñnh nùng àöåc àaáo tûâ Wave 575, tham gia traã lúâi cêu hoãi vaâ nhêån quaâ (500 phiïëu quaâ tùång giaãm giaá 1 triïåu àöìng khi mua Wave 575, 3.000 album, haâng ngaân moác khoáa). Maân hònh caãm ûáng àa àiïím, thiïët kïë, maâu sùæc thúâi trang, Samsung Wave 575 höî trúå töët caác ûáng duång vùn phoâng, xem àûúåc file vùn baãn dûúái nhiïìu àõnh daång, xem phim chêët lûúång cao, nghe nhaåc töët. Thöng qua dõch vuå Social Hub tñch húåp têët caã taâi khoaãn caác maång xaä höåi vaâo trong möåt ûáng duång duy nhêët, giuáp Wave 575 lûúát web nhanh, cêåp nhêåt thöng tin tûác thúâi. Ngoaâi ra, Wave 575 chaåy trïn nïìn taãng múã bada (hïå àiïìu haânh do Samsung phaát triïín), chúå Samsung Apps hiïån coá khoaãng 468 ûáng duång, trong àoá chiïëm àïën 60% ûáng duång miïîn phñ, 14 ûáng duång thuêìn Viïåt (àõnh võ chó àûúâng Viïåt Map, tûâ àiïín,

saách àiïån tûã Laåc Viïåt, xem phong thuãy, troâ chúi...). Giaá maáy 4.599.000 àöìng. B.Àöng

S-Fone kïu goåi nhaâ àêìu tû Vïì kïë hoaåch cuäng nhû “vêån mïånh” cuãa maång di àöång S-Fone, öng Höì Höìng Sún, Giaám àöëc SPT (àún võ chuã quaãn S-Fone) vûâa cho biïët: “Trong thúâi gian túái S-Fone seä phaãi hoaân thaânh mö hònh liïn doanh vaâo quyá 1/2011 vaâ tiïëp tuåc phaát triïín dõch vuå trïn nïìn 3G, tiïën túái 4G. Trïn thïë giúái, nhiïìu núi àaä àûa cöng nghïå CDMA lïn REV B (tûác àaä tiïåm cêån vúái 4G), vò vêåy S-Fone muöën coá möåt bûác tranh dõch vuå múái thò phaãi àûa cöng nghïå EVDO REV 0 hiïån nay cuãa mònh lïn REV A hoùåc B caâng nhanh caâng töët. Trong chiïën lûúåc àêìu tû sùæp túái, SPT seä chuá yá chñ ñt laâ àûa lïn REV A, baãn thên S-Fone cuäng àang xêy dûång kïë hoaåch lïn thùèng REV B. Tuy nhiïn, caái khoá àïí chuyïín sang REV B laåi nùçm úã thiïët bõ àêìu cuöëi vaâ dõch vuå, hiïån thiïët bõ àêìu cuöëi maång REV B chûa nhiïìu, giaá thaânh coân cao”. Theo öng Sún, hiïån àaä coá khoaãng 10 nhaâ àêìu tû trong vaâ ngoaâi nûúác quan têm àïën S-Fone, àoá laâ caác àöëi taác àang coá caác maång CDMA trïn toaân cêìu, hai bïn vêîn trong quaá trònh àaâm phaán. Khi muöën àêìu tû vaâo lônh vûåc naâo, thûúâng thò caác nhaâ àêìu tû seä nhùæm àïën giaá trõ tûúng lai cuãa noá, nïn öng Sún hy voång vúái haå têìng 700-

thoaåi Philips M600 chó cêìn möåt àöång taác nhêën nuát ngûúâi duâng coá thïí kñch hoaåt trònh chúi nhaåc, àiïìu chónh êm lûúång, lûåa choån danh saách baâi haát, thiïët kïë thúâi trang, maân hònh TFT 2 inch, camera 1,3 Mpx, theã nhúá lïn àïën 2GB, ghi êm, pin lêu... Trong thúâi gian naây, khi mua M600 khaách haâng seä àûúåc tùång noán baão hiïím cao cêëp. lNgaây 1/12, Lenovo ra mùæt Trung têm Traãi nghiïåm Lenovo (Lenovo Experience Center - LEC) taåi Haâ Nöåi nhùçm mang àïën dõch vuå sau baán haâng gêìn guäi hún túái khaách haâng cuãa haäng taåi Viïåt Nam, àöìng thúâi giuáp cung cêëp nhûäng traãi nghiïåm phong phuá, thöng tin vaâ tri thûác chuyïn sêu vïì lõch sûã phaát triïín, saãn phêím vaâ dõch vuå cuãa Lenovo. Trung têm Traãi nghiïåm Lenovo naây laâ trung têm àêìu tiïn thuöåc loaåi naây taåi khu vûåc Àöng Nam AÁ, vaâ laâ trung têm thûá ba àûúåc thiïët lêåp trïn thïë giúái. lNgaây 30/11, taåi TP Àöng Haâ (Quaãng Trõ) têåp àoaân Intel phöëi húåp vúái Súã GDÀT tónh Quaãng Trõ àaä töí chûác Höåi nghõ töíng kïët àaánh giaá viïåc triïín khai chûúng trònh daåy hoåc Intel (Intel Teach) vaâ ûáng duång CNTT vaâo àöíi múái phûúng phaáp daåy hoåc trong nùm 2010. Tñnh àïën hïët nùm 2010, àaä coá 78.000 giaãng viïn, giaáo viïn, sinh viïn sû phaåm tûâ 20 tónh/thaânh trïn caã nûúác cuäng nhû 8 trûúâng sû phaåm lúán àaä tham gia khoaá àaâo taåo cuãa Intel teach. lTûâ 1/12/2010 àïën hïët ngaây 28/2/2011 LG Electronics Viïåt Nam chñnh thûác triïín khai chûúng trònh khuyïën maäi mang tïn "Xuên khùæp moåi nhaâ" trïn phaåm vi toaân quöëc, vúái 2011 giaãi thûúãng. Theo àoá, 11 Giaãi thûúãng cao nhêët cuãa chûúng trònh laâ 11 böå saãn phêím LG bao göìm tuã laånh, maáy giùåt, àiïìu hoâa, loâ vi soáng… möîi böå trõ giaá hún 100 triïåu àöìng, Bïn caånh àoá laâ 2.000 giaãi thûúãng giaá trõ khaác. Tûâ thaáng 12 cho túái hïët thaáng 02/2011, khaách haâng mua bêët cûá saãn phêím naâo cuãa LG àïìu nhêån àûúåc 01 phiïëu böëc thùm truáng thûúãng àïí tham gia chûúng trònh khuyïën maäi. lAOC vûâa cho ra mùæt 2 saãn phêím maân hònh Led doâng Razor laâ e943FW vaâ e2043F, theo haäng doâng naây coá khaã nùng tiïët kiïåm 50% nùng lûúång, chó 21W cho lûúång saáng töëi àa. Ngoaâi ra coân coá saãn phêím Luvia e2237Fwh coá khaã nùng tuây biïën saáng theo möi trûúâng. Caác saãn phêím naây coá giaá tûâ 2,7 – hún 5 triïåu àöìng, baão haânh 3 nùm.

6.12.2010

Thïë Giúái Söë .

7


p DOÂNG CHAÃY 900MHz (bùng têìn quyá, saåch) maâ SFone àang súã hûäu, cuâng vúái thûúng hiïåu vaâ 6 triïåu thuï bao viïåc cöí phêìn hoáa S-Fone seä diïîn ra dïî daâng. B.Àöng

Àiïån thoaåi di àöång duâng soáng vïå tinh Ngaây 30/11 taåi TPHCM, haäng Immasat (ÊËn Àöå), nhaâ cung ûáng dõch vuå truyïìn thöng di àöång qua hïå thöëng vïå tinh toaân cêìu àaä giúái thiïåu àïën thõ trûúâng Viïåt Nam àiïån thoaåi cêìm tay IsatPhone Pro sûã duång hïå thöëng vïå tinh toaân cêìu. Àiïån thoaåi naây seä bùæt soáng vïå tinh tûâ Maång lûúái bùng röång toaân cêìu Broadband Global Area cuãa chñnh Inmarsat cung cêëp vúái töëc àöå 176kbps. Khaã nùng chöëng söëc, va àêåp, thúâi lûúång pin lêu, 8 giúâ thoaåi vaâ 100 giúâ úã chïë àöå chúâ, vò bùæt soáng vïå tinh nïn chiïëc IsatPhone naây phuâ húåp vúái ngûúâi duâng chuyïn mön phaãi laâm viïåc trong möi trûúâng khùæc nghiïåt nhû khai khoaáng trong hêìm àêët hay ngoaâi biïín khúi, trong rûâng nuái... núi maâ caác soáng di àöång thöng thûúâng khöng túái àûúåc. Ngoaâi chûác nùng thoaåi, maáy coá thïí nhùæn tin, gûãi nhêån email vaâ àõnh võ GPS. Àêy laâ saãn phêím toaân cêìu, giaá maáy, cûúác phñ cuäng tñnh theo toaân cêìu – 600 USD/maáy, cûúác goåi 1USD/phuát. Theo kïë hoaåch phaát triïín khöng chó cho Viïåt Nam maâ cho caã thïë giúái, Immasat seä nhùæm túái khaã nùng truyïìn taãi dûä liïåu vúái töëc àöå cao hún 2,4mbps, vaâ nêng cao tñnh nùng nhùçm phuåc vuå caác phên khuác phöí biïën khaác. B.À

Phiïn baãn Froyo 2.2 àaä coá trong LG Optimus One P500 LG Electronics Viïåt Nam vûâa giúái thiïåu àïën àöng àaão caác baån treã yïu thñch cöng nghïå TPHCM chiïëc àiïån thoaåi LG Optimus One P500 – àêy laâ doâng àiïån thoaåi àêìu tiïn trïn thïë giúái súã hûäu phiïn baãn FroYo 2.2 múái nhêët cuãa hïå àiïìu haânh Android àûúåc thûúng maåi hoáa. Vúái phiïn baãn múái naây, böå nhúá RAM cuãa P500 tùng gêëp àöi - 512MB, giao diïån àeåp, maáy àûúåc tñch húåp têët caã caác ûáng duång miïîn phñ

cuãa Google. Caác ûáng duång àûúåc caâi àùåt ngay trong theã nhúá vaâ àûúåc cêåp nhêåt tûå àöång khi ûáng duång coá phiïn baãn múái. Maân hònh caãm ûáng àa àiïím 3.2 inch, P500 trang bõ böå caãm ûáng maân hònh, cho pheáp quay phim lïn àïën 30 khuön hònh/giêy, thñch ûáng vúái nhiïìu loaåi aánh saáng khaác nhau. Maáy coá thïí kïët nöëi Wi-Fi vaâ coá thïí laâm thaânh böå phaát soáng Wi-Fi cho 5 ngûúâi cuâng truy cêåp, kïët nöëi 3G khöng cêìn USB. P500 àaä àûúåc baán trïn toaân cêìu, riïng taåi thõ trûúâng Viïåt Nam, doâng maáy naây ngoaâi viïåc súã hûäu kho ûáng duång LG App Advisor coân àûúåc LG tñch húåp thïm ûáng duång taåo múái vaâ chónh sûãa vùn baãn, àùåc biïåt ûáng duång àõnh võ chó àûúâng bùçng gioång noái. Giaá maáy 6,2 triïåu àöìng, àûúåc tùång thïm 1 tai nghe bluetooth vaâ theã nhúá 8Gb. Baåch Àöng

Toshiba cöng böë chiïën lûúåc kinh doanh vaâ saãn phêím tivi nùm 2011

Ngaây 29/11 taåi Singapore, têåp àoaân Toshiba àaä cöng böë chiïën lûúåc vaâ doâng saãn phêím daânh riïng cho caác nûúác Àöng Nam AÁ trong nùm túái. Theo àoá, Toshiba seä tùng cûúâng sûå hiïån diïån cuãa mònh trïn toaân Àöng Nam AÁ bùçng viïåc tung ra doâng saãn phêím Tivi LCD múái àûúåc thiïët kïë daânh riïng cho khu vûåc naây. Taåi àêy, Toshiba àaä ra mùæt 3 doâng Tivi cao cêëp: REGZA 55ZL800 vúái chêët lûúång hònh aãnh, êm thanh tuyïåt haão; Tivi LED 3D àêìu tiïn cho thõ trûúâng Àöng Nam AÁ REGZA WL700 46 inch vaâ 55 inch; vaâ doâng Power TV àûúåc thiïët kïë àïí sûã duång cho nhûäng möi trûúâng coá cú súã vêåt chêët chûa hoaân thiïån. Trong àoá, TV LED PC 1 laâ nhûäng saãn phêím tivi àêìu tiïn trïn thïë giúái àûúåc tñch húåp pin saåc dûå phoâng, möåt caãi tiïën hûäu duång cho nhûäng núi coá nguöìn àiïån khöng öín àõnh. Khi àûúåc saåc àêìy, coá thïí sûã duång cho tivi àïën 2 giúâ. TL

LÛÚÁT NHANH lNgaây

30/11, Trung têm Nghiïn cûáu vaâ Àaâo taåo thiïët kïë vi maåch (ICDREC), ÀH Quöëc gia TP.HCM vaâ Trung têm Nghiïn cûáu vaâ Phaát triïín, Khu Cöng nghïå cao TP.HCM ra mùæt caãm biïën sinh hoåc QCM. Àêy laâ loaåi caãm biïën sûã duång linh kiïån vi cên tinh thïí thaåch anh, coá khaã nùng ào sûå phên böë khöëi lûúång rêët nhoã (cúä nanogam). ÛÁng duång àêìu tiïn cuãa caãm biïën naây laâ böå saãn phêím duâng àïí phaát hiïån vi khuêín E.coli O157-H7 - àûúåc àaánh giaá laâ rêët àöåc hiïån nay, gêy bïånh tiïu chaãy, thêåm chñ gêy röëi loaån maáu vaâ suy thêån. lViïån Vïå sinh Dõch tïî Trung ûúng àang phöëi húåp vúái ÀH Baách Khoa Haâ Nöåi nghiïn cûáu chïë taåo chip sinh hoåc giuáp phaát hiïån nhanh caác trûúâng húåp nhiïîm virus viïm naäo, söët xuêët huyïët, cuám... Bûúác àêìu, chip àaä thûã nghiïåm thaânh cöng àïí phaát hiïån khaáng nguyïn virus viïm naäo Nhêåt Baãn trong thúâi gian 20 phuát vaâ hiïån taåi caác thûã nghiïåm vêîn tiïëp tuåc tiïën haânh trïn caác mêîu khaác. lLenovo àaä giúái thiïåu ngûúâi duâng 2 doâ n g IdeaPad múá i göì m Lenovo IdeaPad Y460 vaâ Lenovo IdeaPad U460 phuåc vuå àùåc thuâ cho laâm viïåc vaâ giaãi trñ cao cêëp. Y460 coá hïå thöëng êm thanh voâm hiïåu nùng cao, CPU Intel Core i3-380M, öí cûáng 640GB, card maân hònh rúâi ATI 5650 1GB, Pin 6 cell vúái thúâi lûúång 4 tiïëng. U460 súã hûäu möåt söë tñnh nùng thúâi thûúång nhû webcam nhêån diïån khuön mùåt, baão mêåt vên tay vaâ caãm biïën aánh saáng, vi xûã lyá Intel Core i5 460M, chip àöì hoåa tñch húåp Intel GMA HD hoùåc card àöì hoåa rúâi Nvidia GeForce 305M. Giaá tuây choån tûâ 15,9-16,7 triïåu àöìng. lTûâ ngaây 26/11 àïën hïët 31/12/2010, têët caã khaách haâng àùng kyá múái caác dõch vuå Tïn miïìn, Web Hosting, thuï Server, chöî àùåt Server cuãa Cöng ty Viïîn thöng Quöëc tïë FPT trïn Toaân quöëc seä coá cú höåi àûúåc sûã duång 1 nùm miïîn phñ sûã duång dõch vuå goái Hosting 99.000 àöìng/thaáng khi mua haâng qua websitehttp://data.fpt.vn lHonda Viïåt Nam vûâa giúái thiïåu giúâ phaát soáng múái cuãa chûúng trònh truyïìn hònh thûåc tïë “12 Caá tñnh lïn àûúâng xuyïn Viïåt – Haânh trònh múái”. Cuå thïí, giúâ phaát soáng seä laâ 22:30 trïn kïnh VTV3 vaâo töëi thûá Baãy haâng tuêìn, thay vò Chuã Nhêåt nhû trûúác àêy.

6.12.2010

Thïë Giúái Söë .

9


DOÂNG CHAÃY p

LÛÚÁT NHANH lTêåp àoaân Orange France Telecom vûâa kyá

kïët húåp taác vúái cöng ty Cöí phêìn Viïîn thöng Tin hoåc Bûu àiïån (CT-IN) àïí cung cêëp giaãi phaáp quaãn trõ dõch vuå cho caác töí chûác vaâ doanh nghiïåp taåi Viïåt Nam. Dõch vuå naây cho pheáp caác doanh nghiïåp coá thïí giao viïåc xûã lyá caác maång nöåi böå, xûã lyá maång kïët nöëi phûác taåp cuãa cho möåt àún võ bïn ngoaâi àaãm nhêån. Dõch vuå baão àaãm hïå thöëng cuãa doanh nghiïåp hoaåt àöång 24/24. Tûâ 1/2011 CT-IN seä ra mùæt goái dõch vuå naây, àöëi tûúång khaách haâng bao göìm ngên haâng, taâi chñnh, dêìu khñ, vêån taãi. lMicrosoft vaâ cöng ty CP Àõa öëc Saâi Goân Thûúng tñn (Sacomreal) vûâa kyá kïët húåp taác thoãa thuêån cung cêëp baãn quyïìn sûã duång phêìn mïìm böå giaãi phaáp Microsoft Dynamics CRM. Theo thoãa thuêån, Sacomreal seä àûúåc 50 giêëy pheáp baãn quyïìn trong giai àoaån I, 200 baãn tiïëp theo trong giai àoaån II, vaâ àûúåc quyïìn cêåp nhêåt caác phiïn baãn múái CRM trong voâng 3 nùm túái. lCisco Systems vaâ FPT Distribution vûâa kyá kïët trúã thaânh nhaâ phên phöëi doâng Linksys E-Series (E1000, E2000, vaâ E3000) taåi thõ trûúâng Viïåt Nam. Caác saãn phêím naây coá phêìn mïìm höî trúå caâi àùåt, cho pheáp caác phuå huynh coá thïí quaãn lyá viïåc truy cêåp Internet cuãa con mònh (khoáa cöë àõnh trang web bêín, caâi àùåt giúâ truy cêåp...), ngoaâi ra giuáp kiïím soaát tûâng maáy riïng biïåt trong hïå thöëng, vaâ quaãn lyá caác truy cêåp daânh cho khaách coá nhu cêìu kïët nöëi dïî daâng. lMetaswitch – nhaâ cung cêëp giaãi phaáp haå têìng viïîn thöng vûâa giúái thiïåu àïën thõ trûúâng Viïåt Nam möåt söë giaãi phaáp thoaåi múái cho dõch vuå viïîn thöng. Saãn phêím cuãa Metaswitch bao göìm OAM&P, cöíng kïët nöëi, cöíng trung gian, hïå thöëng chuyïín cuöåc goåi, tñnh nùng cuöåc goåi, thû thoaåi vaâ truyïìn thöng húåp nhêët... Nghiïn cûáu thõ trûúâng Viïåt Nam 2 nùm nay, vaâ xaác àõnh àêy laâ thõ trûúâng rêët tiïìm nùng, hiïån Metaswitch àang húåp taác thûã nghiïåm vúái möåt nhaâ maång lúán. lTñnh àïën hïët ngaây 29/11/2010 (quaá thúâi haån yïu cêìu cuãa Böå GDÀT hún 1 thaáng), coân túái 44 Súã GDÀT chûa gûãi baáo caáo khaão saát vïì tònh traång HS tham gia caác troâ chúi trûåc tuyïën vaâ nhûäng taác àöång xêëu cuãa troâ naây àöëi vúái HS (trong àoá coá Haâ Nöåi). Theo yïu cêìu cuãa Böå GDÀT, caác àún võ cêìn khêín trûúng hoaân thaânh baáo caáo vaâ gûãi vïì Böå trûúác ngaây 10/12/2010.

10 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010

Yahoo laâm múái email vaâ chat Ngaây 18/11 vûâa qua, Yahoo Viïåt Nam àaä ra mùæt cöång àöìng ngûúâi duâng hai phiïn baãn thûã nghiïåm Yahoo Mail vaâ Yahoo Messenger. Taåi buöíi giúái thiïåu, öng Karen Yeo, Giaám àöëc saãn phêím vaâ tiïëp thõ Yahoo Àöng Nam AÁ cho biïët, nhiïìu tñnh nùng àûúåc caãi tiïën trong caác phiïn baãn múái naây. Cuå thïí, vúái Yahoo Mail Beta, töëc àöå nhanh gêëp àöi vaâ dung lûúång sûã duång khöng haån chïë. Ngûúâi duâng coá thïí thay àöíi höåp thû cuãa mònh theo àõnh daång phuâ húåp vúái súã thñch, xem phim vaâ hònh aãnh tûâ Flick, Picasa, YouTube ngay trong höåp thû àïën, khaã nùng ngùn chùån vaâ loåc thû raác töët hún, böí sung thïm möåt söë cöng cuå giuáp tòm kiïëm nöåi dung dïî daâng. Dung lûúång töëi àa cho file attach cuäng àûúåc nêng lïn 25MB, tuy nhiïn trong trûúâng húåp muöën gûãi nhiïìu hún, ngûúâi duâng coá thïí taãi ûáng duång Attach Large Files àïí gûãi àñnh keâm file lïn àïën 100MB. Vúái phiïn baãn Messenger Beta múái naây, caác “tñn àöì” chat seä tha höì chúi caác troâ chúi trïn caác maång xaä höåi nhû Fish Villa, Mafia wars, Balloon... àûúåc tñch húåp sùén trïn cûãa söí chat. Öng Karen Yeo mong muöën, cöång àöìng ngûúâi duâng haâo hûáng taãi caác phiïn baãn thûã nghiïåm naây vïì duâng thûã, àoáng goáp yá kiïën àïí Yahoo hoaân thiïån vaâ chaåy phiïn baãn chñnh thûác. B.À

Orange France Telecom vaâ “Àïm tön vinh taâi nùng treã” Taåi Haâ Nöåi ngaây 24 thaáng 11 vûâa qua, Orange France Telecom töí chûác buöíi lïî trao giaãi mang tïn “Àïm tön vinh taâi nùng treã” taåi Haâ Nöåi nhùçm vinh danh nhûäng àöåi chiïën thùæng taåi cuöåc thi lêåp trònh Saigon Mobile DevCamp 2010 vaâ gùåp gúä nhûäng sinh viïn àaä tûâng nhêån hoåc böíng Orange vaâ caác khoaá thûåc têåp do Têåp àoaân trao tùång. Àêy laâ nùm thûá 2 Orange France Telecom töí chûác sûå kiïån nùçy nhùçm khuyïën khñch sûå saáng taåo vaâ phaát triïín cuãa nhên taâi ngaânh CNTT – VT Viïåt Nam. Buöíi lïî àaä vinh danh hai àöåi àûáng àêìu trong cuöåc thi Saigon Mobile

DevCamp 2010 vúái hai ûáng duång mang tïn “Join me” vaâ “Show time”. Sau hai thaáng àûúåc huêën luyïån búãi caác chuyïn gia cuãa ban töí chûác, hai àöåi giaânh chiïën thùæng àaä sùén saâng hoaân thiïån phêìn mïìm cuãa mònh àïí mang saãn phêím túái tay ngûúâi tiïu duâng. Àûúåc töí chûác lêìn àêìu nùm 2009 do Orange France Telecom taâi trúå, vúái tiïu chñ “Cuâng chia seã, hoåc hoãi vaâ saáng taåo”, Saigon Mobile DevCamp àaä trúã thaânh cuöåc thi lêåp trònh ûáng duång di àöång àûúåc mong àúåi nhêët trong giúái lêåp trònh treã tuöíi Viïåt Nam. Sûå kiïån cuäng höåi tuå haâng chuåc baån treã taâi nùng tûâng nhêån hoåc böíng cuãa Orange. Suöët böën nùm qua, Orange France Telecom àaä phöëi húåp vúái caác trûúâng Àaåi hoåc Viïåt Nam àïí phaát hiïån vaâ böìi dûúäng nhûäng nhên taâi trong ngaânh CNTT - VT khùæp caã nûúác. Túái nay àaä coá 65 sinh viïn nhêån àûúåc sûå höî trúå tûâ chûúng trònh, phêìn lúán trong söë hoå àïìu àaä trúã vïì Viïåt Nam àïí nghiïn cûáu vaâ phaát triïín caác ûáng duång trong ngaânh. Linh Anh

Nhaâ maång Viïåt cung cêëp goái data cho iPad VinaPhone vûâa cöng böë húåp taác vúái Apple cung cêëp caác goái cûúác data ûu àaäi cho caác khaách haâng sûã duång maáy iPad 3G úã Viïåt Nam tûâ ngaây 30/11/2010. Àêy àûúåc coi laâ möåt bûúác tiïën múái trong quaá trònh húåp taác giûäa Apple vaâ VinaPhone taåi thõ trûúâng Viïåt Nam. Theo cöng böë, goái cûúác truyïìn dûä liïåu iPad àûúåc VinaPhone cung cêëp dûúái hònh thûác thuï bao Mobile Broadband traã sau. Khaách haâng àùng kyá sûã duång goái cûúác truyïìn dûä liïåu iPad seä àûúåc giaãm 30% cûúác thuï bao thaáng cuãa caác goái cûúác Mobile Broadband hiïån haânh. Goái cûúác thêëp nhêët chó coân 35.000 à/thaáng vúái lûu lûúång bao göìm laâ 01Gb.Àïí sûã duång caác goái cûúác ûu àaäi naây, khaách haâng mang maáy tñnh baãng iPad 3G (coá söë IMEI, serial number vaâ khay chûáa Micro SIM) àïën caác àiïím giao dõch cuãa VinaPhone àïí àùng kyá. Möîi maáy iPad 3G chó àûúåc àùng kyá goái cûúác ûu àaäi tûâ VinaPhone. T.H


DOÂNG CHAÃY p

Vietnam Telecomp 2010:

TO MAÂ NHOÃ

Voã àiïån thoaåi cuäng àûúåc lïn kïå

Theo giaãi thñch cuãa öng Buâi Quöëc Viïåt, Giaám àöëc Trung têm Thöng tin vaâ Quan hïå cöng chuáng cuãa VNPT – “Súã dô phaãi àöíi tïn nhû vêåy vò coá múã röång thïm 2 lônh vûåc CNTT vaâ Internet. Àêëy cuäng laâ xu hûúáng höåi tuå, tñch húåp têët yïëu giûäa caác cöng nghïå trong thúâi àaåi ngaây nay, àïí giuáp ngûúâi dên dïî daâng tiïëp cêån vúái saãn phêím àang chaåy trïn caác nïìn dõch vuå.

14 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010

Àùåc biïåt khi chñnh phuã vûâa phï duyïåt àïì aán Tùng töëc àûa Viïåt Nam trúã thaânh quöëc gia maånh vïì CNTT vúái mûác àêìu tû 8,5 Àiïån thoaåi àöì chúi cuäng xuêët hiïån trong tó USD àïën nùm 2020, triïín laäm quöëc tïë naây triïín laäm chñnh laâ cú höåi àïí caác doanh nghiïåp trong nûúác vúái saát, nhiïìu yá kiïën àïìu ghi nhêån rùçng, quöëc tïë cuâng nhau húåp taác kinh nhòn thoaáng qua triïín laäm rêët hoaânh doanh”. YÁ àöì laâ thïë, song theo quan traáng, nhûäng gian haâng, cuåm gian


Triïín laäm Viïåt Nam Telecomp 2010 lêìn thûá 13 vûâa diïîn ra taåi trung têm höåi chúå triïín laäm Saâi Goân, Q.7, TPHCM tûâ ngaây 17-20/11/2010. Ngoaâi Böå TT-TT, VNPT, höåi Tin hoåc Viïåt Nam, cöng ty Dõch vuå triïín laäm Adsale trong ban töí chûác, sûå kiïån nùm nay coân àûúåc Ban chó àaåo quöëc gia vïì CNTT trûåc tiïëp chó àaåo kheáp laåi möåt nùm triïín laäm, höåi chúå khöng mêëy thaânh cöng cuãa CNTT vaâ Viïîn Thöng Viïåt Nam. Tïn goåi cuãa triïín laäm lêìn naây khöng coân goái goån quanh chûä “telecom”, maâ àûúåc àöíi thaânh “Viïåt Nam Telecomp/Electronics - Internet & IT 2010”, nghe rêët “phûác taåp”. haâng thiïët kïë rêët àeåp, rêët chuyïn nghiïåp, tiïëc rùçng phêìn bïn trong, tûác nhûäng saãn phêím, dõch vuå muöën giúái thiïåu laåi khöng àûúåc bao nhiïu. Khöng cöng böë söë lûúång doanh nghiïåp tham gia triïín laäm, BTC chó cho biïët coá khoaãng 200 gian haâng, trong àoá doanh nghiïåp nûúác ngoaâi chiïëm àïën 80%, phêìn coân laåi cuãa doanh nghiïåp trong nûúác. Cuäng theo giaãi thñch cuãa öng Viïåt, búãi àêy laâ triïín laäm quöëc tïë nïn viïåc doanh nghiïåp nûúác ngoaâi chiïëm ûu thïë laâ àiïìu àûúng nhiïn, vaã laåi giaá tham gia triïín laäm cuäng khaá cao (khoaãng tûâ 500 triïåu – 1 tó àöìng/gian haâng). Caác gian haâng doanh nghiïåp trong nûúác nhû Q-Mobile, MobiFone, Vinaphone, Viïîn Thöng A vaâ caác àún võ têìm cúä nhû NTT Docomo luön àöng àaão khaách tham quan búãi veã ngoaâi êën tûúång, rûåc rúä vaâ caác chûúng trònh troâ chúi vaâ sûå trûng baây vaâ trònh baây caác saãn phêím khaá êën tûúång vaâ coá nhiïìu àaáng xem. Ngûúåc laåi caác gian haâng ngoaåi khaá trêìm lùæng, nhêët laâ caác

cuåm khu vûåc cuãa àoaân doanh nghiïåp àïën tûâ Trung Quöëc, Àaâi Loan. Triïín laäm nùm nay, traân lan caác mêîu àiïån thoaåi di àöång coá xuêët xûá tûâ Trung Quöëc àûúåc giúái thiïåu, coá núi coân trûng caã àiïån thoaåi di àöång nhûåa àöì chúi daânh cho treã con, thêåm chñ coá

gian haâng chó trûng voã àiïån thoaåi. Khöng hiïíu vò lyá do gò, nhûäng gian haâng àiïån thoaåi naây khöng cho baáo chñ chuåp hònh. Riïng caác àún võ viïët ûáng duång thò dûúâng nhû vùæng boáng hoaân toaân trong triïín laäm naây. Ö Lêu

Cuåm gian haâng Trung Quöëc vùæng boáng

6.12.2010

Thïë Giúái Söë .

15


MUA SÙÆM

tiïu àiïím

Khi haâng cöng nghïå laâ...

trang sûác

Möåt cùåp thanh niïn bûúác vaâo quaán cafeá, anh chaâng ruát trong chiïëc ba lö rêët xõn ra chiïëc MacBook Air àúâi múái, cö gaái ài cuâng cuäng nhanh choáng ruát ra chiïëc iPhone maâu trùæng vaâ lêåp tûác thu huát aánh nhòn àêìy ngûúäng möå cuãa nhûäng ngûúâi coá mùåt trong quaán luác êëy. ÚÃ vaâo thúâi àaåi maâ àiïån thoaåi hay maáy tñnh gêìn nhû trúã thaânh möåt nhu cêìu thiïët yïëu thò caác thiïët bõ söë àónh cao cuäng dêìn chiïëm vai troâ möåt thûá trang sûác thúâi thûúång...

Thúâi naâo trang sûác nêëy Trang sûác àún giaãn laâ nhûäng vêåt àïí con ngûúâi laâm àeåp, àem laåi niïìm vui cho ngûúâi baãn thên vaâ ngûúâi khaác, bïn caånh àoá (nhûng khöng keám phêìn quan troång) chuáng thïí hiïån àùèng cêëp vaâ quyïìn lûåc cuãa ngûúâi súã hûäu. Theo caác nhaâ khaão cöí thò con ngûúâi àaä biïët sûã duång trang sûác tûâ thúâi àöì àaá caách àêy 30.000 nùm. Khi àoá ngûúâi ta laâm ra caác voâng, chuöîi tûâ xûúng thuá, voã soâ, öëc, vaâ caác taåo taác tûâ àaá khaác. Àïën thúâi àaåi kim khñ, con ngûúâi àaä coá bûúác tiïën nhaãy voåt khi laâm ra caác àöì trang sûác tûâ àöìng thau, àöìng àoã, àónh cao laâ trang sûác tûâ vaâng, baåc vaâ caác loaåi àaá quyá. Chó nhûäng quyá töåc, vua chuáa múái coá quyïìn mang àöì trang sûác, do àoá àöì trang sûác dêìn mang yá nghôa thïí hiïån àùèng 16 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010

cêëp cao trong xaä höåi. Tûâ thúâi phuåc hûng, àöì trang sûác ngaây caâng phöí biïën, àûúåc giúái quyá töåc úã caã chêu Êu vaâ chêu AÁ sûã duång rêët nhiïìu. Nhiïìu moán phuåc trang khaác àûúåc chïë taåo nhùçm muåc àñch laâm àeåp cho con ngûúâi. ÚÃ chêu Êu thïë kyã 17, 18, quyá öng naâo thùæt cravat, tay cêìm ba toong, che ö, quyá baâ naâo mang vñ àêìm, àöåi khùn coá gùæn àaá quyá thò hùèn àoá laâ nhûäng ngûúâi saânh àiïåu bêåc nhêët. Vaâ úã thúâi hiïån àaåi, tûâ nhûäng nùm 1990 trúã ài, caác phuå trang àiïån tûã trúã thaânh xu hûúáng múái cuãa laâm àeåp, trong tû tûúãng cuãa nhiïìu ngûúâi khi àaä laâ möåt anh chaâng hay cö naâng saânh àiïåu nhêët àõnh khöng thïí thiïëu caác thiïët bõ àiïån tûã “xõn”. Súã hûäu möåt thiïët bõ cao cêëp laâ caách laâm àeåp cuãa nhiïìu


ngûúâi, giaá tiïìn cuãa saãn phêím cuäng thïí hiïån àùèng cêëp nïn caâng àöì caâng mùæc thò caâng saânh àiïåu. Búãi thïë múái coá chuyïån giûäa nùm nay haäng Gresso cuãa Nga tung ra saãn phêím iPhone 4 “àöå” coá voã laâm bùçng göî àen chêu Phi 200 nùm tuöíi, àñnh àaá quyá trïn thên maáy vaâ logo “quaã taáo cùæn dúã” cuãa Apple cuäng àûúåc maå vaâng cho thïm phêìn “àùèng cêëp”, giaá baán cuãa saãn phêím naây laâ 3.500 USD maâ vêîn rêët “huát haâng” duâ vïì mùåt cöng nghïå chiïëc àiïån thoaåi khöng khaác gò chiïëc iPhone 4 bònh thûúâng.

Cöng nghïå trong xu hûúáng thúâi trang Khöng chó thïí hiïån sûå cao cêëp úã nhûäng tñnh nùng tuyïåt vúâi, nhiïìu ngûúâi coân chuöång nhûäng thiïët bõ söë bùæt mùæt. Bùæt nhõp xu hûúáng xem àöì àiïån tûã nhû möåt loaåi phuå trang, nhiïìu haäng cöng nghïå quyïët àõnh liïn kïët vúái caác thûúng hiïåu nöíi tiïëng nhúâ thúâi trang vaâ saânh àiïåu.

Múã àêìu traâo lûu laâ haäng àiïån thoaåi LG cuãa Haân Quöëc. Nùm 2007, LG ra mùæt saãn phêím LG Prada maâ luác àoá àûúåc àaánh giaá laâ “àöëi thuã àaáng gúâm cuãa iPhone (2G)”. Patrizio Berelli, Chuã tõch vaâ Töíng Giaám àöëc cuãa haäng Prada àaä tuyïn böë: “Chuáng töi mang àïën cho caác baån möåt mêîu maáy thúâi trang bao göìm caã phuå kiïån. Àêy àûúåc coi laâ möåt bûúác àöåt phaá coá yá nghôa, àem àïën cho LG möåt mêîu maáy caá tñnh vaâ phong caách àöåc nhêët vö nhõ caã vïì nöåi dung lêîn hònh thûác thiïët kïë.” Sau thaânh cöng vúái Prada, nùm nay LG tiïëp tuc bùæt tay vúái haäng thúâi trang cao cêëp Versace cuãa YÁ. Kïët quaã laâ chiïëc àiïån thoaåi Versace Unique. Mùåt trûúác àûúåc laâm bùçng göëm cao cêëp àûúåc chïë taác bùçng tay kïët húåp vúái vaâng 18K hoùåc theáp khöng gó 316L. Mùåt sau àûúåc bao boåc bùçng da vúái biïíu tûúång truyïìn thöëng Medusa cuãa mònh àûúåc dêåp nöíi trïn nïìn da. Maân hònh laâm bùçng àaá sapphia nguyïn khöëi cho khaã nùng chöëng trêìy xûúác cao nhêët. Versace Unique hoaân toaân àûúåc laâm thuã cöng taåi Phaáp. Gian Giacomo Ferraris, Töíng Giaám àöëc cuãa Versace

Group noái: "Chuáng töi rêët vui vò Versace Unique. Nhoám chuáng töi àaä laâm viïåc vúái caác àöëi taác cuãa chuáng töi taåi ModeLabs àïí saãn xuêët ra möåt saãn phêím àêìy saáng taåo vaâ hoaân haão, pha tröån giûäa vêåt liïåu sang troång, thuã cöng vaâ nhûäng cöng nghïå tiïn tiïën nhêët tûâ LG.” Giaá cuãa “siïu phêím” naây cuäng thêåt àaáng nïí, gêìn 10.000 USD möîi chiïëc. Samsung cuäng tòm àûúâng ài múái bùçng caách kïët húåp vúái haäng thúâi trang Armani, cho ra àúâi chuá dïë Samsung P520 Giorgio Armani boåc da àûúåc giúái thiïåu laâ “thiïët kïë chuyïån nghiïåp vaâ khöng keám phêìn saânh àiïåu”. Haäng xe húi sang troång cuäng “chen chên” vaâo thõ trûúâng cöng nghïå bùçng chiïëc àiïån thoaåi Tonino Lamborghini Spyder vûâa phaát haânh taåi Höìng Köng, bao göìm 6 mö hònh: S-600, S-610, S620, S-670, S-680 vaâ S-685. Têët caã àiïån thoaåi naây àûúåc bao boåc búãi lúáp voã bùçng theáp khöng gó cuâng maân hònh bùçng àaá sapphire. Chuáng àûúåc phên laâm 2 doâng saãn phêím khaác nhau: doâng cao cêëp S-670, S-680 vaâ S-685 coá maâu vaâng höìng, vaâng vaâ àen vúái voã öëp sau àûúåc laâm bùçng da caá sêëu, trong khi àoá doâng giaá reã hún bao göìm S-600, S-610 vaâ S-620 coá maâu àen àûúåc trang bõ voã öëp sau àûúåc laâm bùçng nhûåa. Giaá dao àöång tûâ 35,5 triïåu VND (1.781 USD) àïën 56,5 triïåu VND (2.813 USD) Lônh vûåc laptop cuäng khöng keám caånh khi cho ra àúâi haâng loaåt saãn phêím thúâi trang. Khúãi àêìu laâ sûå kïët húåp giûäa Acer vaâ Ferrari àïí ra àúâi doâng laptop Acer Ferrari nùm 2004, gêy àûúåc sûå chuá yá möåt thúâi gian daâi. Asus kïët húåp vúái haäng xe húi Lamborghini vaâ cho ra mùæt Lamborghini Eee PC VX6 ra mùæt taåi Anh ngaây 2/11 vûâa röìi. VX6 àûúåc thiïët kïë maâu trùæng vúái logo cuãa Lamborghini nöíi bêåt. Gêìn

6.12.2010

Thïë Giúái Söë .

17


MUA SÙÆM

tiïu àiïím

nhû ngay sau àoá, Acer cuäng giúái thiïåu ngay böå saãn phêím bao göìm smartphone Liquid E Ferrari vaâ netbook Acer Ferrari One àúâi thûá 6 mang thûúng hiïåu Ferrari. Têët caã, kïí caã tai nghe bluetooth ài keâm, àïìu mang maâu àoã vaâ àïìu àûúåc gùæn logo chuá ngûåa àùåc trûng cuãa Ferrari. Khöng thïí khöng nhùæc àïën Apple, tûâ möåt haäng chuyïn saãn xuêët maáy nghe nhaåc vaâ maáy tñnh xaách tay nheå nhaâng bûúác sang lônh vûåc àiïån thoaåi. Möåt mònh möåt chiïën tuyïën nhûng doanh söë baán haâng cuãa Apple vêîn khiïën nhiïìu

Nhûäng mêîu àiïån thoaåi naây laâ mú ûúác cuãa nhiïìu tñn àöì... thúâi trang

haäng àiïån thoaåi khaác phaãi theâm muöën. Apple àaä tûå mònh trúã thaânh möåt thûúng hiïåu thúâi trang maâ khöng cêìn sûå kïët húåp vúái bêët cûá haäng àöì hiïåu naâo.

Haâng söë thúâi trang trong mùæt ngûúâi treã Nhiïìu ngûúâi thñch duâng haâng hiïåu duâ nhiïìu khi mua vïì nhûng chùèng bao giúâ duâng àïën hoùåc khöng biïët duâng.

18 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010

Àöi khi nhûäng ngûúâi naây bõ nhòn vúái con mùæt khöng mêëy thiïån caãm vaâ bõ gaán cho nhûäng nhêån xeát nhû “sñnh cuãa”, “thñch khoe àöì”, “trûúãng giaã hoåc àoâi laâm sang”. Nhûng vúái nhiïìu ngûúâi khaác thò àiïìu naây cuäng khöng coá gò laå caã, àún giaãn laâ möåt xu thïë têët yïëu trong xaä höåi. Dûúng Vûúng Thû, nhên viïn vùn phoâng 22 tuöíi, cho biïët: “Töi cuäng thûúâng mua nhûäng àöì cöng nghïå cao nhûng khöng duâng hïët tñnh nùng nhûng khöng hùèn laâ mònh coi noá nhû àöì trang sûác. Caác haäng saãn xuêët ra àiïån thoaåi nhiïìu tñnh nùng, töi thò chó nghe, goåi vaâ nhùæn tin, nhiïìu khi caã tuêìn múái àuång àïën àiïån thoaåi möåt lêìn nhûng vêîn thñch mua nhûäng chiïëc xinh xinh, mùæc mùæc. Hiïån mònh àang duâng caái N97 mini, iPod touch gen 4 vaâ coá yá àõnh mua möåt caái iPad àïí... àoåc baáo. Töi biïët vaâi ngûúâi mua iPhone vïì chó àïí “kheâ” chûá khöng thiïët xaâi. Dên cöng nghïå mua maáy vïì àïí moâ têët caã tñnh nùng cuãa maáy àoá. Dên “phúát” nhû töi thò mua vò thñch möåt caái gò àoá cuãa noá, nhû töi mua N97 vò noá... xinh. Coân dên thñch khoe thò mua vò noá mang laåi giaá trõ cho baãn thên hoå. “Coá tiïìn coá quyïìn” laâ cêu cûãa miïång cuãa khaá nhiïìu baån chúi àöì sang maâ. Àöì xõn cuäng mang laåi àùèng cêëp cho ngûúâi ta chûá, ñt nhêët thò àoá laâ nhûäng gò maâ giaá trõ xaä höåi àang hiïín thõ”. Baån Cao Thiïn Kim, sinh viïn 21 tuöíi, cuäng cho rùçng: “Ngûúâi ta coá tiïìn thò ngûúâi ta àûúåc pheáp xaâi, chaã coá vêën àïì gò caã. Nïëu àiïån thoaåi thò àûúåc vò ai cuäng biïët xaâi. Nhûng mêëy thûá nhû laptop hay maáy aãnh thò húi phñ nïëu khöng xaâi hïët tñnh nùng, nhûäng thûá àoá cêìn phaãi coá kyä nùng múái duâng àûúåc.” Bïn caånh àoá vêîn coá nhiïìu yá kiïën khöng àöìng tònh vúái caách “phuåc sûác” naây. Baån Phûúng Linh, sinh viïn àaåi hoåc KHXH&NV TP.HCM, noái: “Töi nghô nhûäng ngûúâi àoá muöën thïí hiïån àùèng cêëp nhûng coá khi cuäng laâ duâng nhûäng thûá àoá àïí che ài caái khaã nùng... ngùæn nguãn cuãa hoå”. Anh Nguyïîn Vùn Haãi, sinh viïn 22 tuöíi, cuäng cho rùçng nhiïìu ngûúâi laâm vêåy “àún giaãn vò hoå muöën thïí hiïån mònh, muöën cho ngûúâi khaác thêëy àûúåc caái hún cuãa hoå. Cuäng búãi vò trong xaä höåi coân nhiïìu ngûúâi nùång tû tûúãng coi troång vêåt chêët. Nïëu nhû baån ài xe ö tö àïën trûúâng, cho duâ àoá coá laâ xe thuï ài nûäa, thò baån vêîn àûúåc ngûúâi khaác nhòn bùçng con mùæt khaác hùèn vúái baån ài böå. Nhiïìu khi àoá laåi laâ nhu cêìu cuãa chñnh phuå huynh. Töi tûâng nghe cêu chuyïån vïì möåt sinh viïn hoåc trûúâng KHXH&NV, cêåu chó cêìn mua laptop àïí sûã duång caác chûác nùng vùn phoâng nhûng ba meå vêîn nhêët quyïët mua cho cêåu möåt chiïëc laptop giaá gêìn 20 triïåu àïí “ngûúâi ta khöng coi thûúâng nhaâ mònh”. Thûåc chêët àöì cöng nghïå cao coá laâm nïn àùèng cêëp cho ngûúâi súã hûäu hay khöng. Dûúng Vûúng Thû cho rùçng: “Ài ngoaâi àûúâng thêëy möåt baån xaâi caái gò xõn xõn thò nhiïìu ngûúâi seä thöët lïn: “Öi chu choa, baån kia ‘cool’ (ngêìu, saânh àiïåu...-pv) quaá” nhûng àoá laâ nïëu baån àoá biïët xaâi. Coân lêëy maáy ra maâ khöng biïët xaâi, cûá ra veã ta àêy thò seä bõ àaánh giaá laâ ngûúâi chó àûúåc caái “maä” bïì ngoaâi!”. Ca Dao


MUA SÙÆM

di àöång

Samsung Galaxy Tab vs. Apple iPad

Thiïn haâ röång múã Caách àêy chûa lêu, maáy tñnh baãng laâ sinh vêåt khöng tûúng lai, bõ mùæc keåt trong ngoä cuåt tiïën hoáa. Cöng nghïå vaâ caác hïå àiïìu haânh khöng cung cêëp sûå cên bùçng thñch húåp cuãa khaã nùng di àöång vaâ tñnh hûäu duång àïí phuâ húåp vúái nhu cêìu cuãa noá. Nhûng giúâ haäy nhòn noá xem...

Chñnh iPad àaä khiïën nhiïìu ngûúâi chuá yá vaâ nhiïìu maáy tñnh baãng khaác àang trïn àûúâng nöëi bûúác noá. Chuáng töi àoaán Samsung àaä coá cöng viïåc dïî daâng hún Apple àïí mang noá àïën thõ trûúâng. Hoå àaä coá Samsung Galaxy S, vaâ chó laâm cho noá lúán hún. Ngoaâi ra, hoå khöng cêìn phaãi giaãi thñch maáy tñnh baãng laâ gò vaâ noá laâm nhûäng gò. Nïëu khöng coá gò khaác, Galaxy Tab khiïën chûä S trong Galaxy S coá yá nghôa nhû kñch cúä quêìn aáo. Nhûng baãn thên Tab khöng phaãi laâ size XL. Toám laåi, maáy tñnh baãng múái cuãa Samsung laâ Galaxy S vúái 3 inch thïm vaâo maân hònh vaâ 2MP àûúåc lêëy khoãi camera. Tab àûúåc trang bõ vúái cuâng vi xûã lyá Hummingbird 1GHz vaâ böå tùng töëc àöì hoåa PowerVR SGX540, 512MB RAM, têåp húåp kïët nöëi àêìy àuã vaâ 16GB kho lûu trûä gùæn trong. Toaân böå chaåy trïn hïå àiïìu haânh múái nhêët cuãa Android – v2.2 Froyo. Àoá laâ baãn danh saách tñnh nùng daâi nhûng khaã nùng àiïån thoaåi àêìy àuã coá leä laâ nhûäng gò khiïën noá nöíi bêåt. Tuy

20 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010

nhiïn, chùèng mêëy chöëc Galaxy Tab seä coá nhûäng àiïìu khaác phaãi lo hún laâ möåt maáy tñnh baãng Apple cuå thïí. Vúái nhûäng saãn phêím cuãa Dell Streak vaâ thêåm chñ PlayBook cuãa RIM, maáy tñnh baãng Samsung seä gùåp khoá khùn hún àïí thuyïët phuåc ngûúâi duâng rùçng noá laâ sûå phuâ húåp hoaân haão giûäa àiïån thoaåi vaâ laptop. Khi Samsung cöng böë Galaxy Tab, hoå thöng baáo muåc àñch cuãa noá khöng phaãi laâ àïí caånh tranh vúái iPad maâ laâ àïí mang laåi àiïìu gò àoá khaác biïåt cho thõ trûúâng maáy tñnh baãng. Roä raâng laâ iPad vaâ Galaxy Tab àïìu nhùæm àïën nhûäng kiïíu ngûúâi duâng khaá khaác nhau. Khöng phaãi laâ vïì vêën àïì saãn phêím naâo ûu tuá hún: maånh hún hoùåc àeåp hún. Noá laâ vïì nhûäng gò baån cêìn maáy tñnh baãng laâm. Möåt söë ngûúâi seä goåi Galaxy Tab laâ nhoã hún roä raâng. Vúái ngûúâi khaác noá seä coá nghôa laâ dïî boã tuái hún, dïî quaãn lyá hún vaâ dïî xûã lyá hún. Möåt söë ngûúâi cêìn goåi àiïån trïn maáy tñnh baãng, vúái ngûúâi khaác thò noá khöng liïn


quan. Trong khi möåt söë seä thêëy maân hònh nhoã, söë khaác seä àaánh giaá cao DPI töët hún. Vúái moåi àiïím töët xêëu cuãa noá, cuöëi cuâng Galaxy Tab P1000 àaä àïën chöî chuáng töi vaâ chuáng töi àaä sùén saâng kiïím tra noá. Moåi thûá baån coá thïí muöën biïët bùæt àêìu ngay sau àêy.

Thiïët kïë vaâ cêëu truác Trong thiïët kïë Galaxy Tab, caác goác húåp vúái maâu phña trûúác hún laâ panel phña sau, vaâ phêìn thên àûúåc uöën cong theo hûúáng ngûúåc laåi. Kïët quaã laâ noá thêåt sûå mûúåt maâ vaâ thuyïët phuåc bêët chêëp cêëu taåo hoaân toaân bùçng plastic. Phêìn phña sau maâu trùæng cuäng khaá àeåp vaâ chöëng laåi dêëu tay àaáng kinh ngaåc. Phêìn thên plastic cuäng mang laåi lúåi thïë khaác – noá giaãm töíng troång lûúång Galaxy Tab xuöëng coân 380 gam. Dô nhiïn noá nùång hún bêët kyâ àiïån thoaåi naâo, nhûng chó nûãa àûúâng so vúái iPad. Khöng may, mùåt gûúng phña trûúác, duâ Gorilla hay khöng, laâ bïì mùåt dïî bõ dñnh dêëu tay chuáng töi thûúâng thêëy trïn phêìn lúán thiïët bõ hiïån nay. Duâ baån laâm gò, bêët kïí baån thûúâng xuyïn lau noá ra sao, mùåt gûúng seä luön bõ dñnh bêín. Mùåt trûúác cuãa Samsung Galaxy Tab chuã yïëu laâ maân hònh caãm ûáng LCD WSVGA (1024 x 600 pixel) 7 inch. Noá coá chêët lûúång hònh aãnh tuyïåt vúâi àöëi vúái 1 maân hònh LCD vaâ cho duâ àöå tûúng phaãn khöng êën tûúång bùçng SuperAMOLED, noá àuã töët àïí caånh tranh vúái iPad. Dô nhiïn mêåt àöå àiïím aãnh cao hún (192ppi) cuäng giuáp ñch úã àêy. Tuy nhiïn khi noái àïën goác xem, Galaxy Tab thua suát cho maáy tñnh baãng cuãa Apple. Coá veã maâu bùæt àêìu loaäng úã nhûäng goác xem röång hún so vúái trïn iPad. Chuáng töi khöng noái baån khöng thïí xem maân hònh Galaxy Tab tûâ xeáo möåt bïn – maâu sùæc coá thïí khöng chñnh xaác nhûng hònh aãnh vêîn úã àoá. Mùåt tñch cûåc laâ àöå nhaåy cuãa maân hònh caãm ûáng Galaxy Tab hïët sûác ûu tuá. Nhûng àoá gêìn nhû khöng phaãi laâ àiïìu múái meã khi àang noái vïì thiïët bõ caãm ûáng àiïån dung. Noá coá thïí khiïën buát troã vaâ gùng tay trúã nïn vö duång, nhûng moåi cuá chaåm bùçng ngoán tay trêìn cuãa baån chùæc chùæn àïìu àûúåc nhêån ra. Trïn maân hònh chuáng töi tòm thêëy camera video-call vaâ caãm biïën aánh saáng xung quanh. Bïn dûúái Galaxy Tab laâ võ trñ loa stereo vaâ àêìu nöëi 30 chöët. Samsung àaä cên nhùæc duâng cöíng microUSB tiïu chuêín, nhûng àiïìu àoá seä khöng loaåi boã nhûäng phuå kiïån nhû caáp HDMI, vò thïë hoå àaä ûu tiïn cho àêìu nöëi àöåc quyïìn. Khöng may Galaxy Tab khöng saåc qua caáp USB, baån seä cêìn cùæm böå saåc vaâo. Nïëu nhòn kyä caáp USB, baån seä thêëy rùçng noá chñnh laâ àún võ (chiïìu daâi, àêìu nöëi, hònh daáng cuãa phñch cùæm USB) àûúåc duâng vúái iPad/iPhone 4 cuãa Apple. Nhûng àûâng thûã duâng nhêìm thiïët bõ, noá seä khöng khúáp. Caáp duâng chöët hoaân toaân khaác vaâ bêët kyâ cöë gùæng naâo àïìu seä gêy haåi trïn

cöíng nhêån khöng àuáng. Chuáng töi àaä kïët thuác chuyïën ài úã mùåt sau trùæng àeåp núi chuáng töi tòm thêëy camera 3,2MP vaâ LED flash. Samsung chûa bao giúâ xem Galaxy Tab laâ thiïët bõ baån coá thïí duâng àïí chuåp aãnh thûúâng xuyïn. Thay vaâo àoá hoå böë trñ camera nhû cöng cuå kñch hoaåt nhiïìu ûáng duång hún trïn Galaxy Tab. Coá khaá nhiïìu ûáng duång trong Android market cêìn camera àïí laâm viïåc vaâ àoá laâ lyá do chñnh taåi sao maáy aãnh nùçm àoá. Khöng nïn thûã thaáo rúâi pin cuãa Samsung Galaxy Tab. Trong trûúâng húåp cêìn thay noá, baån seä phaãi gheá trung têm dõch vuå coá thêím quyïìn. Samsung tuyïn böë pin 4000mAh NHÛÄNG TÑNH NÙNG CHÑNH: wKñch

thûúác: 109,09 x 120,45 x 11,98 mm, nùång 380g

wKhaã nùng goåi àiïån GSM àêìy àuã trïn 4 bùng têìn, keâm thïm v3G

ba bùng têìn, 7,2Mbps HSDPA vaâ 5,76Mbps HSUPA wMaân

hònh caãm ûáng àiïån dung TFT LCD 7 inch 16 triïåu maâu àöå phên giaãi WSVGA (600 x 1024), Gorilla Glass

wHïå

àiïìu haânh Android v2.2 vúái sûå tuyâ chónh UI TouchWiz 3.0

wCPU wBöå

1GHz Cortex A8 Hummingbird

tùng töëc àöì hoåa PowerVR SGX540

wRAM

512MB

wCamera

tûå àöång lêëy neát 3,2MP vúái tñnh nùng doâ tòm nuå cûúâi vaâ geotagging (daán theã àõa lyá)

wGhi wHöî

video D1 (720 x 480 pixel) úã töëc àöå 30fps

trúå WiFi 802.11b/g/n

wKhaã

nùng kïët nöëi GPS vúái A-GPS, la baân söë

w16GB

kho lûu trûä gùæn trong, khe cùæm microSD

wHöî

trúå video codec DivX vaâ XviD, phaát laåi video Full HD

wHD

video out (vúái dock àöåc quyïìn)

wGia

töëc kïë, caãm biïën con quay höìi chuyïín vaâ aánh saáng xung quanh

wJack

cùæm audio 3.5mm tiïu chuêín

wÀêìu

nöëi 30 chöët vaâ stereo Bluetooth v3.0

wTrònh

hiïåu chónh taâi liïåu Office

wCamera wNhêåp wHöî

goåi àiïån video thûá hai

vùn baãn dûå àoaán (predictive text) Swype

trúå Adobe Flash Player 10.1

wLoa wPin

stereo Li-Ion 4000mAh

wChêët

lûúång audio tuyïåt vúâi

NHÛÄNG BÊËT LÚÅI CHÑNH wGoác

xem ngheâo naân

wBoáng wMöåt

aãnh do phaãn ûáng LCD chêåm

söë ûáng duång khöng tûúng thñch vúái àöå phên giaãi múái

wGallery wLoa

chó trònh baây hònh aãnh bõ giaãm kñch cúä

ngoaâi nhoã

wKhöng

FM radio

wKhöng

höî trúå múã röång qua USB

6.12.2010

Thïë Giúái Söë .

21


MUA SÙÆM

di àöång

töët cho 7 giúâ phaát laåi video (úã àêy chuáng töi giaã sûã laâ nöåi dung SD). Àiïìu naây nghe khöng tïå nhûng iPad chaåy túái 10 giúâ trïn maân hònh lúán hún, vò thïë noá khöng tuyïåt lùæm. ÊËn tûúång chung vïì phêìn cûáng Samsung P1000 Galaxy Tab rêët tñch cûåc. Maân hònh khöng töët nhû chuáng töi hi voång, nhûng caác àiïìu khiïín àuã lúán vaâ nhòn chung khöng coá nhûäng sai lêìm vïì mùåt thiïët kïë. Chuáng töi thêëy tiïëc rùçng hoå phaãi duâng cöíng kïët nöëi àöåc quyïìn nhûng ñt nhêët àiïìu àoá cho pheáp ngoä xuêët HDMI (qua àïë maáy), rêët thñch húåp trïn thiïët bõ höî trúå 1080p DivX. Chuáng töi seä haâi loâng hún vúái camera àöå phên giaãi cao hún (5MP hoùåc khoaãng àoá) vúái khaã nùng ghi video HD. Samsung Galaxy Tab xûã lyá tuyïåt vúâi noái chung vaâ àiïìu àoá cuäng aáp duång cho hònh daång moãng, mùåt vaát heåp vaâ troång lûúång nheå. Noá cuäng khaá compact vaâ thêåm chñ baån coá thïí nheát noá trong tuái quêìn röång phuå thuöåc vaâo quêìn aáo cuãa baån ngaây höm àoá. Dô nhiïn, àiïìu naây chó àuáng nïëu baån xem noá laâ maáy tñnh baãng. Nïëu baån muöën noá thay thïë àiïån thoaåi, moåi thûá coá veã hoaân toaân khaác. Khi chuáng töi àaä bao quaát phêìn cûáng xong, haäy xem Galaxy Tab phaãi cung cêëp gò vïì phña phêìn mïìm.

Giao diïån ngûúâi duâng: Froyo XL Àöëi vúái giao diïån ngûúâi duâng Galaxy Tab, Samsung àaä duâng phiïn baãn múái nhêët cuãa nïìn taãng Android, 2.2 Froyo, nhûng khöng nhû nhûäng smartphone Android, noá

22 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010

àaä giûä khaã nùng tuây chónh úã mûác thêëp hún. Àiïìu àoá coá nghôa laâ baån seä khöng coá traãi nghiïåm TouchWiz àêìy àuã mùåc duâ hêìu hïët thaânh phêìn quan troång àïìu coá mùåt úã àêy. Maân hònh chuã cung cêëp cho baån àïën 9 trang àïí àùåt caác widget yïu thñch. Baån àûúåc tûå do sùæp xïëp laåi chuáng tuây thñch vaâ xoáa nhûäng widget baån khöng cêìn àïí tùng töëc àöå duyïåt. Caách dïî nhêët àïí quaãn lyá maân hònh chuã laâ thu nhoã vaâ duâng thûá tûúng àûúng HTC Helicoper cuãa Samsung. Nhû thûúâng lïå Samsung àaä cöång thïm vaâi widget riïng cho böå sûu têåp Android tiïu chuêín, nhûng lêìn naây khöng coá muåc riïng cho chuáng khi cöång thïm nöåi dung cho maân hònh chuã. Duâ sao ài nûäa, vúái quaá nhiïìu widget (thêåm chñ nhûäng maân hònh chuã khaác) coá sùén tûâ Android market, àiïìu naây khöng àûúåc xem laâ yïëu töë khaác biïåt lúán nhû trûúác àêy nûäa. Trònh chuyïín àöíi ûáng duång (task switcher) cuäng àaä àûúåc cêåp nhêåt vaâ hiïån coá phñm tùæt cho 8 ûáng duång àûúåc duâng nhiïìu nhêët gêìn àêy (so vúái 6 trïn caác Android khaác). Ngoaâi ra coân coá 1 nuát bêëm àûa baån àïën task manager “cêy nhaâ laá vûúân” cuãa Samsung, maâ hoáa ra khaá töët. Noá cho pheáp baån àoáng ûáng duång àang chaåy hoùåc thêåm chñ thaáo caâi àùåt chuáng hoaân toaân. Baån cuäng coá thïí di chuyïín ûáng duång àïën theã SD (miïîn laâ ûáng duång höî trúå noá). Ngûúåc laåi, àiïìu naây yïu cêìu ûáng duång bïn thûá ba trïn Galaxy S ngay caã sau cêåp nhêåt Froyo.


Task manager coân coá widget giaám saát ûáng duång, maâ nïëu àûúåc àùåt trïn maân hònh chuã, noá seä caãnh baáo baån nïëu coá bêët kyâ ûáng duång àang chaåy naâo coá thïí tiïu thuå nhiïìu pin. Khu vûåc thöng baáo coá Wi-Fi, Bluetooth, GPS vaâ cöng tùæc êm thanh bònh thûúâng, nhûng lêìn naây noá cuäng cöång thïm cöng tùæc auto-rotation (tûå xoay, coá thïí vö hiïåu hoáa sûå xoay dûåa trïn gia töëc kïë) vaâ thanh trûúåt àöå saáng. Vò nhûäng viïåc naây chó cêìn 1 cuá goä, baån seä hiïëm khi cêìn vaâo menu Settings trïn Galaxy Tab. Khi baån múã Wi-Fi, Galaxy Tab tûå àöång kïët nöëi vúái bêët kyâ maång àaä biïët naâo trong vuâng lên cêån. Nïëu khöng coá maång Wi-Fi àaä biïët naâo, möåt pop-up xuêët hiïån cho pheáp baån choån maång. Thêåt sûå khöng thïí àún giaãn hún nûäa. Hiïåu nùng cuãa Samsung P1000 Galaxy Tab khaá êën tûúång. Moåi thûá mûúåt maâ vaâ nhanh nhû baån coá thïí hy voång. Bêy giúâ, theo thöng tin chñnh thûác cuãa Samsung, Galaxy Tab àûúåc cho laâ coá lûúång RAM tûúng tûå Galaxy S (512MB). Nhûng maáy tñnh baãng coá truy cêåp àïën hún 400MB trong task manager, trong khi smartphone chó cho baån hún 300MB. Vò thïë baån coá thïí chùæc rùçng Tab seä luön coá àuã böå nhúá hoaåt àöång tröëng. Sûå khaác biïåt giûäa caã hai seä tùng thïm lúâi àöìn àaåi vïì viïåc Galaxy S khöng coá àuã 512MB RAM bïn trong nhû àaä hûáa. Cuöëi cuâng, chuáng töi thûåc hiïån nhûäng cuöåc kiïím tra bònh thûúâng trïn P1000 Galaxy Tab vaâ noá àaä laâm khaá töët. Nhû baån coá thïí thêëy, hiïåu nùng cuãa Tab khöng töët hún Galaxy S chaåy Froyo laâ bao.

Àiïån thoaåi vêîn coân àoá Vaâ úã àêy chuáng ta àïën vúái möåt trong nhûäng khña caånh thuá võ nhêët cuãa Samsung Galaxy Tab. Vúái sûå höî trúå thoaåi vaâ goåi àiïån video, theo lyá thuyïët noá coá thïí thay thïë àiïån thoaåi cuãa baån hoaân toaân. Luác naây chuáng töi khöng biïët noá thiïët thûåc ra sao khi coá möåt thiïët bõ 7 inch laâm àiïån thoaåi chñnh nhûng nïëu baån quyïët àõnh duâng noá, coá sùén phêìn mïìm àïí höî trúå baån. Baån coá thïí noái chuyïån bùçng caách duâng loa ngoaâi hoùåc coá thïí duâng tai nghe vaâ duâng microphone trïn chñnh thiïët bõ. Phûúng phaáp nhaåy caãm hún seä laâ duâng thiïët bõ raãnh tay (hûäu tuyïën hay Bluetooth) vò baån seä khöng cêìn heát to vúái thiïët bõ úã khoaãng caách xa. Àiïìu duy nhêët baån khöng thïí laâm laâ tûå xem mònh laâ ngûúâi tñ hon úã xûá súã khöíng löì, vaâ giûä Tab bïn tai. Vïì mùåt kyä thuêåt, baån cuäng coá thïí laâm àiïìu àoá nhûng khöng coá earpiece vaâ loa ngoaâi coá thïí laâm töín thûúng tai, vò thïë noá thûúâng khöng àûúåc khuyïn. Liïn quan àïën sûå thu tñn hiïåu, chuáng töi àaä khöng gùåp vêën àïì gò hoùåc giaãm chêët lûúång thoaåi trong cuöåc goåi. Vïì phña phêìn mïìm, Galaxy Tab khúãi àêìu maånh meä vúái Smart Dial. Cuäng töët khöng keám nhûäng smartphone chuyïn duång cuãa cöng ty, noá tòm kiïëm söë àiïån thoaåi lêîn

tïn liïn laåc. Nhûäng tuây choån coá sùén trong cuöåc goåi bao göìm giûä maáy, cöång thïm cuöåc goåi khaác (taåo ra cuöåc goåi höåi thaão), laâm cêm vaâ dô nhiïn, kïët thuác cuöåc goåi. Keypad luön hiïån diïån, rêët tiïån cho nhûäng hïå thöëng xûã lyá cuöåc goåi tûúng taác vaâ trong trûúâng húåp baån cêìn viïët ra söë àiïån thoaåi. Chuáng töi cuäng thûåc hiïån cuöåc kiïím tra loa ngoaâi truyïìn thöëng trïn Galaxy Tab. Noá khaá yïn lùång nïn kïët thuác vúái àiïím söë Dûúái trung bònh. Baån dïî bõ nhúä cuöåc goåi trong nhûäng möi trûúâng öìn aâo. Àiïìu àaáng lo hún laâ chùæc chùæn baån seä gùåp khoá khùn khi duâng noá àïí tiïu thuå nöåi dung àa truyïìn thöng.

Chúi àa phûúng tiïån thuá võ Samsung àaä hùng haái àêíy maånh video player (trònh chúi video) cuãa P1000 Galaxy Tab vaâ hoå coá lyá do thñch húåp cho àiïìu àoá. Ngoaâi sûå höî trúå DivX vaâ XviD, noá cuäng cung cêëp hiïåu nùng mûúåt maâ trong àöå phên giaãi video Full HD. Nïëu caãm thêëy thñch chi thïm tiïìn vaâo lônh vûåc àa truyïìn thöng, baån cuäng coá thïí coá 1080p TV-out, khiïën Tab khaá töët vúái nhiïåm vuå trung têm giaãi trñ taåi gia. DLNA cuäng coá mùåt nïëu baån cêìn. Coá 1 tñnh nùng töët tûå àöång chia video thaânh nhûäng caãnh riïng biïåt àïí baån coá thïí nhaãy trûåc tiïëp àïën möåt phêìn àùåc biïåt. Cuöëi cuâng, chuáng töi àaä thûã naåp vaâo phuå àïì bùçng tiïëng Anh vaâ chuáng àaä laâm viïåc töët, nhûng khöng coá thiïët lêåp charset, vò thïë nhûäng ngön ngûä phi La tinh coá thïí gùåp vêën àïì. SAMSUNG GALAXY P1000 TAB HÚN APPLE IPAD wNheå

vaâ nhoã hún, dïî boã tuái (xaách) hún

wÀiïån

thoaåi (göìm goåi àiïån video 3G)

wCamera

3,2MP vúái khaã nùng ghi video D1 úã töëc àöå 30fps vaâ LED flash

wAndoid wÀa

OS v2.2 Froyo

nhiïåm maånh meä (mùåc duâ iPad cuäng vûâa coá)

wKhe

cùæm microSD àïí múã röång böå nhúá

wDuâng wMaân

theã SIM kñch cúä bònh thûúâng

hònh goác röång 16:9

wAdobe wPhaát

Flash player 10.1

laåi video DivX/XviD 1080p

wBluetooth

3.0

IPAD HÚN SAMSUNG P1000 GALAXY TAB wMaân

hònh lúán hún vaâ töët hún

wThên

kim loaåi

w

iOS 3.1.3 vúái hún 25 ngaân ûáng duång àaä àûúåc laâm riïng cho noá

w

Kho lûu trûä gùæn trong lúán hún (iPad 64GB)

w

Thúâi lûúång pin töët hún

w

ÛÁng duång YouTube truyïìn caãnh phim chêët lûúång cao hún

6.12.2010

Thïë Giúái Söë .

23


MUA SÙÆM

di àöång

Music player (trònh chúi nhaåc) Galaxy Tab cuäng nhêån àûúåc caách àöëi xûã tûúng tûå ûáng duång khaách email vúái hai tab. Caác muåc tiïu chñ loåc (ca sô/album/thïí loaåi, ) nùçm bïn traái, trong khi nhûäng muåc àaä choån hiïån taåi coá baâi haát àûúåc liïåt kï bïn phaãi. Ngoaâi ra, Samsung àaä kñch hoaåt equalizer presets trïn Galaxy Tab. Tñnh nùng tuyïåt vúâi cho pheáp baån nhanh choáng tòm baâi haát trïn YouTube hoùåc qua tòm kiïëm Google cuäng coá mùåt úã àêy. Thiïët bõ di àöång cuäng nhùæc baån choån tòm kiïëm nghïå sô, tïn baâi haát hay album. Ngoaâi ra, kïët quaã tòm kiïëm YouTube àûúåc naåp thùèng vaâo ûáng duång khaách YouTube cuãa baån. Vaâ vúái töíng quan album vaâ cuöån baâi haát àeåp mùæt böí sung, moåi thûá töët hïët sûác coá thïí. Samsung cuäng cöång thïm ûáng duång music hub (trung têm nhaåc) úã àêy, cho pheáp baån trònh duyïåt, mua vaâ nghe nhaåc tûâ möåt núi. Thû viïån khaá múã röång vò thïë nïëu baån caãm thêëy thñch coá 1 baâi haát tûâ àêy, rêët coá thïí noá seä coá mùåt.

Kïët nöëi moåi ngûúâi Viïåc coá thïí nöëi maång khùæp moåi núi laâ àiïìu söëng coân vúái thiïët bõ maáy tñnh baãng. Thêåt may P1000 Galaxy Tab seä khöng khiïën baån thêët voång, coá moåi soáng radio baån coá thïí cêìn. Danh saách bùæt àêìu vúái GSM/GPRS/EDGE 4 bùng têìn

24 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010

vaâ 3G hai bùng têìn vúái HSPA, töëc àöå download töëi àa 7,2Mbps vaâ upload 5,76Mbps. Trïn lônh vûåc kïët nöëi cuåc böå, baån coá Wi-Fi (b/g/n), Bluetooth v3.0 múái vúái sûå höî trúå A2DP vaâ USB v2.0. Khöng may Samsung àaä ûu tiïn cho 1 cöíng 30 chöët phi tiïu chuêín thay vò microUSB (Dell Streak cuäng duâng cöíng tûúng tûå). Nguyïn nhên àaâng sau viïåc naây, theo nhaâ saãn xuêët, laâ sûå bao göìm cöíng miniHDMI trïn chên àïë multimedia, maâ leä ra seä khöng coá. Bêy giúâ noá coá sùén cho baån úã àêy – àiïìu gò xaãy ra nïëu chuáng coá hai cöíng riïng thay vò kïët húåp chuáng thaânh möåt? Baån seä khöng cêìn chi thïm tiïìn cho dock vaâ baån seä coá nhûäng giao diïån tiïu chuêín. Chuáng töi khöng thêëy àiïìu naây seä cöång thïm quaá nhiïìu troång lûúång hay àöå daây. Chuáng töi cuäng tiïëc cho viïåc thiïëu vùæng USB host. Dô nhiïn seä khön ngoan àïí bao göìm noá trïn maáy tñnh baãng vúái nhûäng khaã nùng àa truyïìn thöng tuyïåt vúâi nhû thïë, àïí baån coá thïí xem vaâi phim trûåc tiïëp tûâ öí USB hoùåc download vaâi aãnh chuåp tûâ theã nhúá maáy aãnh vúái thiïët bõ àoåc theã. Tiïëp àïën laâ khaã nùng kïët nöëi Bluetooth v3.0, maâ trïn Android Froyo coá thïí àûúåc duâng thaânh cöng àïí truyïìn taãi moåi loaåi dûä liïåu. Ngoaâi kho lûu trûä tñch húåp 16GB, Samsung P1000 Galaxy Tab höî trúå theã nhúá microSD lïn àïën 32GB. Khe


cùæm coá thïí hoaán àöíi noáng vò thïë nïëu thñch baån coá thïí duâng thiïët bõ àoåc theã vaâ truyïìn taãi file theo caách àoá. Tuy nhiïn, chuáng töi thêëy noá húi quaá bêët tiïån àïí baâo chûäa cho sûå gia tùng nhoã trong töëc àöå truyïìn taãi. Cöíng audio tiïu chuêín 3,5mm böí sung cho danh saách kïët nöëi. Baån coá thïí giûä tai nghe yïu thñch cuãa mònh vaâ duâng chuáng vúái Galaxy Tab dïî daâng.

Trònh duyïåt Web coá thïm àiïím vúái Flash Trònh duyïåt Web luön nùçm trong söë nhûäng àiïím maånh nhêët cuãa Android vaâ vúái Froyo, chùæc chùæn noá laâ thûá töët nhêët baån coá thïí coá trïn thõ trûúâng. Mûác àöå hûäu ñch cuãa noá khöng chó àûáng àêìu baãng maâ khaã nùng cuãa noá cuäng khöng thïí saánh nöíi. Giao diïån ngûúâi duâng cuãa trònh duyïåt Tab tûúng tûå nhûäng gò baån nhòn thêëy trïn smartphone chaåy Froyo. Têët caã nhûäng gò baån coá trïn maân hònh laâ address bar (thanh àõa chó), vöën biïën mêët khi baån cuöån xuöëng. Nïëu baån àang xûã lyá vúái nhûäng ûáng duång cêìn moåi khöng gian maân hònh coá thïí, baån seä öín vúái Tab. Vúái sûå höî trúå pinch-zooming vaâ goä àöi, baån cuäng seä khöng gùåp vêën àïì àïí coá mûác phoáng to mong muöën, ngoaâi ra baån coá text reflow vò thïë Tab tiïët kiïåm cho baån möåt söë haânh àöång cuöån khoá chõu, khöng cêìn thiïët. Vaâ cuöëi cuâng laâ Flash maâ Samsung P1000 xûã lyá dïî daâng. Noá khöng coá Flash Lite, nhûng coá Adobe Flash 10.1, àaãm baão khaã nùng tûúng thñch vúái moåi thûá baån coá thïí gùåp. Bêy giúâ hiïåu nùng laâ chuyïån hoaân toaân khaác vò hai lyá do. Trûúác tiïn, khöng phaãi moåi yïëu töë Flash àïìu nhùçm àïí duâng caãm ûáng vaâ thûá hai, Flash nöíi tiïëng àoâi hoãi khaá nùång phêìn cûáng. Àoá laâ lyá do taåi sao bêët chêëp viïåc thónh thoaãng cöë chúi video 1080p, Tab gùåp vêën àïì vúái video 720p Flash. Tuy nhiïn nïëu giûä video úã 480p, baån seä öín. Hai game Flash ngêîu nhiïn chuáng töi thûã àaä chúi khaá töët. Duâ sao ài nûäa, nïëu baån coá veã àang xûã lyá website Flash, roä raâng hiïåu nùng khöng ûng yá coân töët hún laâ khöng coá gò. Vaâ nïëu baån chó truy cêåp nhûäng website khöng Flash, hoùåc website khöng yïu cêìu yïëu töë Flash (vñ duå banner quaãng caáo), baån coá thïí tùæt noá àïí caãi thiïån thúâi gian naåp vaâo. Vúái trònh duyïåt Web laâ lyá do chñnh àïí duâng maáy tñnh baãng ban àêìu vaâ Flash àang khaá phöí biïën, sûå höî trúå naây cho Tab lúåi thïë khaá lúán so vúái iPad.

biïët laâ Android Market. Söë lûúång ûáng duång úã àoá rêët lúán vaâ àang tùng nhanh vò thïë coá khaã nùng baån seä tòm thêëy thûá gò àoá phuâ húåp khêíu võ cuãa mònh. Bêy giúâ àïën phêìn tin xêëu. Galaxy Tab coá àöå phên giaãi cao hún bêët kyâ smartphone Android naâo vaâ àiïìu àoá coá nghôa laâ möåt söë ûáng duång khöng àûúåc thiïët kïë àïí laâm viïåc vúái noá. Dô nhiïn coân coá möåt söë ûáng duång coá phiïn baãn coá thïí laâm àêìy maân hònh 1024x600 pixel, nhûng hêìu hïët seä chó àïí tröëng phêìn àûúâng viïìn. Dô nhiïn viïåc laâm cho ûáng duång coá khaã nùng tûúng thñch vúái àöå phên giaãi cao hún dïî hún viïåc taåo ra chñnh ûáng duång vò thïë seä khöng mêët quaá lêu àïí coá nhûäng phiïn baãn thên thiïån vúái Tab. Vaâ söë lûúång maáy tñnh baãng seä tùng trong tûúng lai do àoá khöng phaãi laâ noá khöng àaáng vúái cöë gùæng.

GPS vúái Google Navigation Vúái maân hònh 7 inch vaâ böå thu GPS caâi sùén, P1000 Galaxy Tab coá thïí dïî daâng trúã thaânh thiïët bõ SatNav. Àöå nhaåy cuãa module GPS töët, Tab chöët vïå tinh trong hún 3 phuát vúái A-GPS àûúåc tùæt. Nïëu baån coá kïët nöëi dûä liïåu hoaåt àöång, baån coá thïí dïî daâng giaãm khoaãng thúâi gian àoá. Khöng ngaåc nhiïn rùçng Google Maps laâ phêìn mïìm baãn àöì duy nhêët àûúåc caâi sùén. Khöng may, sûå àõnh võ àûúåc hûúáng dêîn bùçng gioång noái búãi Google Maps vêîn chó coá sùén haån chïë. Vêåy, trûâ phi baån nùçm trong vaâi quöëc gia may mùæn coá sùén phêìn mïìm dêîn àûúâng Google Maps, baån coá thïí duâng tñnh nùng route planning àïí biïën Tab thaânh Baãn àöì kyä thuêåt söë, khaá dïî laâm hoùåc nùæm bùæt giaãi phaáp bïn thûá ba tûâ market. Choån lûåa thûá hai dô nhiïn dïî chõu hún nhûng phêìn lúán ûáng duång töët khöng àïën miïîn phñ vaâ baån coá thïí gùåp möåt söë vêën àïì vúái àöå phên giaãi maân hònh cuãa Tab. Trúã laåi Google Maps, Galaxy Tab höî trúå chïë àöå Street View. Vúái maân hònh lúán vaâ la baân caâi sùén, baån coá thïí thûúãng thûác töíng quan 360o cuãa khu vûåc baån choån.

Chúå ûáng duång Àiïím maånh chuã yïëu cuãa 1 hïå àiïìu haânh nùçm trong cú súã ûáng duång vaâ Android khöng hiïëm ûáng duång. Thêåt may Galaxy Tab coá truy cêåp àïën kho Android chñnh thûác, nhû chuáng ta àïìu

6.12.2010

Thïë Giúái Söë .

25


ALCATEL Mobile Phones, nhaän hiïåu àiïån thoaåi haâng àêìu cuãa Phaáp, vûâa chñnh thûác ra mùæt taåi thõ trûúâng Viïåt Nam vúái maân “chaâo sên” ngoaån muåc bùçng 10 mêîu saãn phêím àa nùng, giaá thêëp. Vúái mûác giaá trong khoaãng tûâ 700.000 - 2.500.000 àöìng, hêìu hïët caác àiïån thoaåi cuãa Alcatel rêët tiïån duång vúái baân phñm QWERTY, möåt söë mêîu coân cho pheáp ngûúâi duâng sûã duång 2 SIM. Àùåc biïåt nhêët trong söë àoá laâ chiïëc One Touch Net, vúái sûå tñch húåp àêìy àuã caác dõch vuå cuãa Yahoo! Viïåt Nam.

Chó vúái möåt phñm bêëm Y! ngay trïn àiïån thoaåi, ngûúâi duâng coá thïí truy cêåp vaâo caác ûáng duång phöí biïën vaâ tiïån lúåi cuãa Yahoo!, göìm Yahoo! Taâi khoaãn, Yahoo! Email, Yahoo! Messenger, Yahoo! Àõa chó vaâ Lõch laâm viïåc, Yahoo! Social Pulse. Maân hònh lúán 2,4 inch, baân phñm QWERTY àêìy àuã (Full Qwerty) vaâ phñm àiïìu hûúáng quang hoåc (Trackpad) khöng chó giuáp thao taác goåi àiïån, soaån tin trúã nïn dïî daâng, thuêån tiïån maâ coân mang laåi nhûäng traãi nghiïåm Web vö cuâng phong phuá, êën tûúång. Giaãi trñ àa phûúng tiïån hoaân haão hún vúái böå nhúá trong 80MB (múã röång àïën 8GB), camera 2 MP, höî trúå tai nghe bluetooth stereo... Kïët nöëi maång GSM 3 bùng têìn vaâ höî trúå GPRS/EDGE, ngûúâi duâng coá thïí têån hûúãng caác dõch vuå trûåc tuyïën, àùåc biïåt laâ caác dõch vuå cuãa Yahoo! moåi luác, moåi núi. ALCATEL One Touch Net àûúåc baán vúái giaá 1.990.000 àöìng. Tûâ 1/12/2010 àïën hïët 28/2/2010, khaách haâng mua ALCATEL One Touch Net seä àûúåc tùång 3 thaáng sûã duång miïîn phñ dõch vuå Mobile Internet (dung lûúång möîi thaáng túái 100 MB) tûâ nhaâ maång Mobifone. Ngoaâi ra, ngûúâi duâng coá thïí àùng kyá duâng thûã àiïån thoaåi naây taåi trang Web www.khamphaalcatel.com kïí tûâ höm nay vaâ tham gia viïët baâi caãm nghô àïí coá cú höåi súã hûäu chiïëc àiïån thoaåi One Touch Net àöåc àaáo. Öng Patrick David Aronson, Töíng Giaám Àöëc cöng ty TNHH Phên Phöëi Brightstar Viïåt Nam – àaåi diïån cho nhaän hiïåu Alcatel Mobile Phones chia seã: “Vúái caác dõch vuå haâng

26 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010

àêìu cuãa Yahoo! Viïåt Nam tñch húåp sùén trong àiïån thoaåi One Touch Net, chuáng töi hûúáng àïën viïåc mang laåi traãi nghiïåm di döång hoaân haão nhêët vúái chi phñ phaãi chùng cho ngûúâi tiïu duâng. Chuáng töi tin tûúãng rùçng caác dõch vuå Internet toaân cêìu cuãa Yahoo! seä mang àiïån thoaåi di àöång ALCATEL tiïëp cêån àïën haâng triïåu ngûúâi duâng tiïìm nùng muöën têån hûúãng caác dõch vuå Yahoo! moåi luác, moåi núi” Nhûäng mêîu àiïån thoaåi khaác cuãa ALCATEL Mobile Phones trong lêìn ra mùæt naây cuäng coá mûác giaá rêët húåp lyá, chó tûâ khoaãng 700.000 - 2.500.000 àöìng. Hêìu hïët àïìu rêët tiïån duång vúái baân phñm QWERTY. Möåt söë mêîu cho pheáp ngûúâi duâng sûã duång 2 SIM. Àaáng chuá yá laâ OT 806, khöng chó coá khaã nùng duâng 2 SIM maâ coân tñch húåp Wi-Fi vúái mûác giaá chó 2.390.000 àöìng. Duy nhêët saãn phêím OT-980 sûã duång hïå àiïìu haânh Android v2.1, höî trúå 3G, kïët nöëi Wi-Fi coá mûác giaá cao nhêët laâ 4.250.000 àöìng. Vúái thiïët kïë àöåc àaáo, hiïån àaåi, maâu sùæc phong phuá, tñnh nùng àa daång, ALCATEL thûåc sûå ra mùæt êën tûúång vúái böå sûu têåp àêìy hêëp dêîn cho ngûúâi tiïu duâng Viïåt Nam.


6.12.2010

Thïë Giúái Söë .

27


MUA SÙÆM

di àöång

Officejet 6500 AIO Cuãa HP In êën höî trúå Web Xeát nhiïìu mùåt, Officejet 6500 (169,99 USD) laâ àiïín hònh cuãa caác saãn phêím all-in-one cuãa HP: kïët húåp khaã nùng fax, in, copy vaâ queát, chiïëc maáy in phun mûåc àeåp àeä naây laâ cöî maáy nùçm trïn baân laâm viïåc cuäng thoaãi maái nhû khi nùçm trong phoâng riïng, phoâng nguã têåp thïí, hoùåc vùn phoâng nhoã. Nhûng 6500 coá 1 bñ mêåt: noá laâ möåt trong nhûäng thïë hïå ePrinter höî trúå Web múái, vaâ àiïìu àoá coá nghôa laâ tiïån ñch cuãa noá vûúåt xa nhûäng gò chuáng ta chúâ àúåi tûâ maáy in.

Caâi àùåt nhanh choáng Caâi àùåt àún giaãn, möåt phêìn nhúâ hûúáng dêîn vaâ vñ duå hoaåt hoåa àûúåc trònh baây trïn maân hònh LCD phña trûúác maáy in. Chó cêìn laâm theo cuöën hûúáng dêîn quick start àïí cùæm maáy in vaâo vaâ sùén saâng; khi baån múã noá, thöng tin trïn LCD seä dêîn dùæt tûâ àoá. Phiïn baãn “Plus” cuãa 6500 àûúåc höî trúå Wi-Fi. Baån cuäng coá thïí duâng caáp Ethernet ài keâm àïí kïët nöëi vêåt lyá vúái maång hoùåc kïët nöëi trûåc tiïëp vúái maáy tñnh bùçng caáp USB.

Hoaåt àöång 6500 àaä chaåy suön seã: copy goån gaâng vaâ nhanh, vùn baãn vaâ aãnh sùæc neát vaâ roä raâng, queát nhanh vaâ cho pheáp ngûúâi duâng àiïìu khiïín vaâ duyïåt trûúác quy trònh cuäng nhû lûu queát trong nhiïìu àõnh daång, kïí caã dûúái daång vùn baãn coá thïí hiïåu chónh. Khay cêëp giêëy tûå àöång hïët sûác hûäu ñch khi àang queát nhiïìu taâi liïåu. 6500 coá thïí in hai mùåt vaâ bao göìm nhiïìu khe cùæm thiïët bõ àoåc theã úã mùåt trûúác. Hònh aãnh trïn card coá thïí àûúåc xem trûúác vaâ in khöng cêìn PC.

EPrinting: maáy in cuãa baån trúã nïn thöng minh 6500 laâ ePrinter: noá coá thïí in cöng viïåc àûúåc gûãi qua Web. Àiïìu àoá coá nghôa laâ baån coá thïí in taâi liïåu laåi úã maáy 28 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010

in vùn phoâng hoùåc taåi gia bêët kïí võ trñ hiïån taåi cuãa baån, miïîn laâ baån coá truy cêåp email. Baån cuäng coá thïí in tûâ hêìu nhû bêët kyâ thiïët bõ naâo, kïí caã nhûäng thiïët bõ coá thïí àaä thiïëu khaã nùng in. Vïì cú baãn, nïëu baån coá thïí email noá thò baån coá thïí in noá. Àêy laâ caách noá laâm viïåc: suöët quy trònh caâi àùåt, maáy in taåo ra 1 maä. Nïëu baån muöën kñch hoaåt ePrinting, àïën HP ePrintCenter vaâ thiïët lêåp taâi khoaãn ePrint miïîn phñ. Taâi khoaãn duâng maä àoá àïí taåo ra 1 àõa chó email àöåc nhêët cho maáy in cuãa baån. Tûâ luác àoá, baån coá thïí in bùçng caách duâng bêët kyâ thiïët bõ naâo maâ baån coá thïí gûãi email: chó cêìn gûãi taâi liïåu àïën àõa chó email àùåc biïåt àoá vaâ taâi liïåu (cuäng nhû bêët kyâ àñnh keâm naâo) seä àûúåc in trïn HP 6500. (Khi thiïët lêåp taâi khoaãn, maáy in coá thïí àûúåc laâm coá sùén cho moåi ngûúâi hay chó cho “danh saách trùæng” göìm nhûäng ngûúâi gûãi baån àaä choån cho pheáp). Ngoaâi ra, vò maáy in àûúåc kïët nöëi vúái Web, baån coá truy cêåp àïën ûáng duång liïn quan àïën in êën dûåa trïn Web tûâ Sesame Street, PBS, Delta Airlines, Mapquest... tûâ maân hònh LCD cuãa maáy in.

All-in-one vúái nhûäng böí sung HP Officejet 6500 laâm xuêët sùæc viïåc in, copy, queát vaâ fax – ngoaâi ra coân cöång thïm ePrinting tiïån lúåi. Khi cêìn 1 maáy in laâm töët nhiïìu viïåc vúái mûác giaá naây, baån coá keã chiïën thùæng.


Àûúåc giúái thiïåu vaâo thúâi àiïím kyã niïåm 25 nùm chiïëc maáy tñnh xaách tay thûúng maåi àêìu tiïn trïn thïë giúái cuãa Toshiba ra mùæt, series laptop Satellite C640 vaâ C650 àûúåc ngûúâi tiïu duâng àùåc biïåt quan têm vïì chêët lûúång àaä àûúåc khùèng àõnh búãi thúâi gian cuâng giaá baán húåp lyá.

TOSHIBA SATELLITE C640 VAÂ C650

Laptop bònh dên cho moåi ngûúâi C640

Toshiba àaä nêng cêëp vaâ múã röång doâng saãn phêím naây vúái nhiïìu cêëu hònh khaác nhau, sûã duång böå xûã lyá tûâ Intel Pentium cho àïën Intel Core i3 àúâi múái nhêët, cöång vúái caác phuå kiïån tûúng thñch, mang laåi cho ngûúâi tiïu duâng nhiïìu sûå lûåa choån húåp vúái nhu cêìu sûã duång cuãa mònh.

Toshiba Satellite C640 – Giaá trõ àñch thûåc Mêîu maáy tñnh xaách tay coá kñch thûúác maân hònh tiïu chuêín 14 inch àöå neát cao khöí 16:9, àöìng thúâi àûúåc ûáng duång cöng nghïå Clear SuperView àöåc quyïìn cuãa Toshiba mang laåi hònh aãnh chi tiïët vaâ söëng àöång. Böå nhúá DDR3 múái nhêët cuâng möåt khöng gian lûu trûä bùçng öí cûáng röång lúán laâ àiïím nöíi bêåt nhêët cuãa doâng saãn phêím naây. Vúái thiïët kïë voã maáy àen nhaám lõch sûå chöëng baám dêëu vên tay cuâng vúái khung maáy chùæc chùæn laâm bùçng húåp kim nhûng khöëi lûúång saãn phêím chó 2,1kg - nheå hún caác saãn phêím cuâng loaåi cuãa caác haäng khaác. Tuy nheå nhûng khung maáy khaá chùæc chùæn, coá thïí chõu rung lùæc töët, thêåm chñ caác va àêåp thöng thûúâng cuäng khöng gêy hïì hêën gò. Hïå thöëng taãn nhiïåt töët khöng nhûäng giuáp thên maáy vaâ baân phñm khöng hïì bõ noáng maâ ngay caã húi thoaát ra tûâ khe taãn nhiïåt cuäng chêëp nhêån àûúåc, kïí caã khi maáy laâm viïåc liïn tuåc trong thúâi gian daâi. Vúái khöëi lûúång goån nheå cuâng thiïët kïë vûäng chùæc laâm cho ngûúâi sûã duång dïî daâng mang saãn phêím àïën bêët cûá núi naâo hoå muöën cuâng vúái caác yïëu töë àaãm baão àöå bïìn maâ Toshiba luön hûúáng túái cho moåi àöëi tûúång khaách haâng. Voái doâng maáy naây, haäng coân àûa ra möåt mûác giaá àûúåc coi laâ “húåp lyá nhêët coá thïí” trong phên khuác cuãa mònh. Giaá baán leã taåi caác cûãa haâng, àaåi lyá siïu thõ àiïån maáy vaâ tin hoåc trïn toaân quöëc àûúåc Toshiba cöng böë laâ 10.290.000 àöìng àöëi vúái model

C650

C640-1008U vaâ 12.690.000 àöìng cho model C640-1015U.

Toshiba Satellite C650 – Hún caã mong àúåi Cuäng coá hònh thûác tûúng tûå nhû ngûúâi anh em C640 nhûng Tohiba Satellite C650 coá kñch thûúác lúán hún hùèn vúái maân hònh wide 15,6 inch HD àeân nïìn LED. Ài keâm vúái maân hònh lúán laâ baân phñm lúán vúái àêìy àuã caã baân phñm söë, rêët thñch húåp vúái caác kïë toaán viïn vaâ nhên viïn kinh doanh thûúâng xuyïn phaãi sûã duång caác cöng cuå söë hoåc. Möåt ûu àiïím àaáng ghi nhêån nûäa cuãa baân phñm naây laâ ngoaâi viïåc caác phñm kñch thûúác lúán, dïî thao taác, noá coân coá àöå naãy rêët “vûâa tay” – nheå nhaâng nhûng àuã caãm nhêån. Tuy coá kñch thûúác lúán, nhûng khöëi lûúång cuãa maáy cuäng chó giúái haån úã mûác 2,4kg bao göìm àêìy àuã caã pin 6 cell. Thûã nghiïåm cho thêëy, trong àiïìu kiïån hoaåt àöång bònh thûúâng, sûã duång caác chûúng trònh vùn phoâng vaâ kïët nöëi liïn tuåc qua gia caác giao tiïëp khöng dêy, pin cuãa maáy coá khaã nùng cêëp àiïån túái hún ba giúâ - möåt chó söë tûúng àöëi töët, nhêët laâ àöëi vúái maân hònh kñch thûúác lúán nhû vêåy. Toshiba Satellite C650-1002U sûã duång chñp vi xûã lyá Intel P6100 töëc àöå 2GHz hoaân toaân àuã cho caác taác vuå cêìn thiïët. Thûã nghiïåm caác game töëc àöå cho thêëy maáy àaáp ûáng töët, kïí caã hònh aãnh àöång trong caác game 3D cuäng àûúåc thïí hiïån hoaân haão. ÖÍ àôa quang DVD SuperMulti tñch húåp trong maáy cuâng vúái maân hònh chêët lûúång cao trònh chiïëu phim chuêín HD khaá töët. Loa ngoaâi cho êm thanh úã trïn mûác mong àúåi, stereo thïí hiïån roä neát, coá leä möåt phêìn do kñch thûúác maáy lúán nïn àuã khöng gian böë trñ hai loa caách xa nhau úã khoaãng caách cêìn thiïët. Chûác nùng nhêån diïån khuön mùåt thöng qua webcam cuäng coá thïí ghi nhêån nhû möåt àiïím saáng àöëi vúái doâng maáy coá mûác giaá khaá naây.

Tham khaão thïm thöng tin saãn phêím: http://pc.toshiba-asia.com (choån tiïëng Viïåt) Hoùåc liïn laåc Toshiba Viïåt Nam: Haâ Nöåi: (04) 3776 5955 Höì Chñ Minh: (08) 3824 2818

6.12.2010

Thïë Giúái Söë .

29


MUA SÙÆM

maáy aãnh

HOÃI ÀAÁP Taåi sao sûå giaãm nhiïîu kyä thuêåt söë dêîn àïën ñt chi tiïët trong aãnh? Nhiïîu aãnh xaãy ra khi nhûäng pixel riïng reä trong caãm biïën maáy aãnh ghi laåi löîi trong khi àang chuåp aãnh. Noá thûúâng phöí biïën trïn nhûäng caãm biïën nhoã hún, àùåc biïåt úã thiïët lêåp ISO cao. Noá hiïån ra nhû möåt böë cuåc löëm àöëm maâu. Maáy aãnh söë duâng sûå giaãm nhiïîu àïí giaãm vêën àïì, nhûng sûå thaânh cöng cuãa noá phuå thuöåc vaâo aãnh chuåp àöëi tûúång. Nïëu coá nhûäng hònh daáng àêåm trong aãnh, chùèng haån vùn baãn maâu àen trïn nïìn trùæng, khöng khoá àïí maáy aãnh phên biïåt giûäa nhûäng hònh daång naây vaâ nhiïîu, röìi khûã nhiïîu trong khi vêîn giûä caác hònh daáng. Tuy nhiïn nhûäng böë cuåc tinh tïë nhû laân da vaâ taán cêy thûúâng khaác nhau vïì maâu sùæc tûâ pixel naây àïën pixel khaác trong cuâng caách nhiïîu. Àiïìu naây khiïën sûå xûã lyá kyä thuêåt söë gêìn nhû khöng thïí khûã nhiïîu maâ khöng giaãi quyïët chi tiïët.

Panasonic Lumix DMC-FS10 llll

4 triïåu àöìng

www.panasonic.com.vn

Trïn giêëy, FS10 saánh àûúåc vúái vö söë maáy aãnh com- thïë. pact chuáng töi thêëy gêìn àêy: caãm biïën 12MP, öëng kñnh Chêët lûúång hònh aãnh xuêët sùæc àöëi vúái mûác giaá naây. zoom 5x öín àõnh, maân hònh LCD 2,7 inch vaâ chïë àöå ÖËng kñnh khöng mang logo Leica àûúåc nhòn thêëy trïn video 720p. Tuy nhiïn vúái chó 4 triïåu àöìng, noá àaä reã nhûäng maáy aãnh Panasonic àùæt hún nhûng sûå sùæc neát tûâ hún hêìu hïët caác àöëi thuã. têm ra ròa laâ xuêët sùæc vaâ hêìu nhû khöng coá hiïån tûúång Chuáng ta haäy bùæt àêìu bùçng tin xêëu trûúác. Maân hònh quang sai maâu naâo. Maâu sùæc cên bùçng vaâ tûå nhiïn mùåc tröng OK khi àûúåc xem phña trïn nhûng úã bêët kyâ goác duâ nhûäng vuâng saáng thûúâng bõ cö laåi trong nhûäng caãnh naâo khaác maâu cuãa noá trúã nïn lïåch laåc möåt caách tïå haåi. tûúng phaãn cao. Sûå xûã lyá söë àaä cöë giaãm nhiïîu úã àöå nhaåy Chuáng töi thûúâng giûä maáy aãnh compact vúái khuyãu tay ISO cao, nhûng trong khi aãnh chuåp ISO 800 thiïëu sûå tûåa vaâo höng àïí tùng hiïåu quaã chöëng rung, nhûng laâm trung thûåc maâu sùæc àaáng kïí, chuáng vêîn tröng khaá saåch thïë coá nghôa laâ xem maân hònh möåt chuát tûâ phña trïn. vaâ chi tiïët khi nhòn bònh thûúâng. Chïë àöå Intelligent Trïn FS10, àiïìu naây khiïën hònh aãnh xem trûúác tröng Auto xûáng àaáng vúái tïn tuöíi cuãa mònh, choån thiïët lêåp baåc maâu – chûa khiïën noá vö duång nhûng àuã àïí laâm lyá tûúãng àïí taåo ra aãnh chuåp trong nhaâ coi àûúåc khöng nhûäng sûå àiïìu chónh phúi saáng trúã nïn bêët khaã thi. cêìn flash. Video húi nhiïîu vaâ zoom cöë àõnh trong khi Chuáng töi nhêån thêëy mònh àang àiïìu chónh caách giûä quay, nhûng khaã nùng ghi 720p laâ tuyïåt vúâi úã mûác giaá maáy aãnh àïí traánh vêën àïì. Trong khi àoá, viïåc xem tûâ naây. bïn dûúái hoùåc hai bïn khiïën maâu sùæc trúã nïn àaão Thêåt thêët voång vò Panasonic àaä khöng cho FS10 caãm ngûúåc, vò thïë àêy khöng phaãi laâ maáy aãnh tuyïåt vúâi àïí biïën 10MP hay thêåm chñ 8MP, vò noá coá thïí àaä giaãm vöåi vaâng chia seã aãnh hoùåc àïí chuåp nhanh trïn àêìu àaám mûác nhiïîu trong khi vêîn nùæm bùæt àuã chi tiïët. Hiïån àöng. chuáng ta àang úã tònh huöëng kyâ laå núi nhiïìu maáy aãnh Nïëu baån coá thïí söëng vúái nhûäng haån chïë naây, FS10 coá compact àùæt tiïìn duâng caãm biïën 10MP nhûng thêåt khoá tòm maáy aãnh giaá reã vúái ñt hún 12MP. nhiïìu thûá àïí cung cêëp. Caác àiïìu Tuy nhiïn nïëu chuáng ta so saánh khiïín cuãa noá àún giaãn vaâ dïî sûã duång, Nhêån àõnh. Trûâ caác goác xem maân FS10 vúá i nhûä n g àöë i thuã ngang vúái möåt nuát bêëm chuyïn duång àïí hònh ngheâo naân, àêy laâ maáy aãnh toaân haâng, noá tröng cûåc kyâ hêëp dêîn. Noá kñch hoaåt chïë àöå Intelligent Auto diïån àuã khaã nùng vúái giaá rêët phaãi chùng. nhoã, khaá àeåp, dïî duâng vaâ chêët hoaân toaân tûå àöång vaâ nuát Quick lûúång hònh aãnh coá thïí àûúåc àaãm Menu àïí truy cêåp nhûäng chûác nùng baão hoaân toaân dûåa vaâo thiïët lêåp tûå chuåp aãnh àûúåc duâng phöí biïën nhêët. Maáy aãnh söë compact. 12MP àöång. Maân hònh ngùn noá àaåt àiïím Noá cuäng nhanh, vúái tñnh nùng lêëy neát (4.000x3.000), zoom quang hoåc 5x troån veån, nhûng àêy laâ maáy aãnh töët tûå àöång nhanh giuáp noá àaåt àûúåc bònh (28-140mm), LCD 2,7 inch (230.000 nhêët chuáng töi thêëy cho nhûäng ai eo quên 1,9 giêy giûäa caác aãnh chuåp. Noá pixel), khe cùæm SDHC (40MB gùæn trong), pin Li-ion, 55x98x23mm, heåp ngên saách. àaåt 1,6fps trong chïë àöå liïn tuåc, khaá 145g. ûu tuá àöëi vúái möåt maáy aãnh giaá reã nhû

30 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010


Panasonic Lumix DMC-G2 llll

15 triïåu àöìng www.panasonic.com.vn

Hïå thöëng G Micro àaä laâ thaânh cöng cho Panasonic, vaâ Lumix DMC-G2 coá veã bùæt àêìu àûúåc xêy dûång trïn noá vúái nhiïìu caãi tiïën hún nhûäng model trûúác. Noá vaâ ngûúâi anh em reã hún, DMC-G10, àûúåc thiïët kïë àïí thay thïë G1 nhùçm dêîn àêìu cuöåc têën cöng hai muäi chöëng laåi àöëi thuã caånh tranh. Trong khi G10 tröåi hún àùåc àiïím kyä thuêåt cuãa G1 trong vaâi lônh vûåc nhûng thua keám trong nhiïìu lônh vûåc khaác, G2 tröåi hún ngûúâi tiïìn nhiïåm trong gêìn nhû moåi lônh vûåc. Tuy nhiïn nhûäng nêng cêëp cuãa noá mang tñnh caãi tiïën hún laâ caách maång. Cêåp nhêåt chñnh laâ chïë àöå quay phim múái, höî trúå ghi 720p úã 30fps trong àõnh daång AVCHD Lite hay MJPEG. Chêët lûúång video cuãa noá töët àöëi vúái maáy aãnh cúä naây, vaâ àõnh daång AVCHD Lite rêët hiïåu quaã. Nhûäng thûá múái quan troång khaác laâ maân hònh caãm ûáng 3 inch coá khúáp nöëi, 460.000 pixel. Noá cuäng khöng bùæt baån phaãi traã giaá bùçng nhiïìu àiïìu khiïín nuát bêëm truyïìn thöëng hún. Panasonic àaä daânh thúâi gian caãi tiïën tñnh quaãng caáo. caách xûã lyá G2 bùçng caách tinh chónh möåt hïå thöëng àiïìu Möåt thay àöíi thêët voång khaác laâ sûå böë trñ laåi khe cùæm theã khiïín vûâa tinh tïë, vûâa àún giaãn. SD. Mùåc duâ noá àûúåc nêng cêëp àïí höî trúå chuêín SDXC múái, Àôa söë àiïìu khiïín (control dial) àaä chuyïín ra sau, trong khe cùæm hiïån àûúåc àùåt trong ngùn pin úã dûúái àaáy thay vò khi chïë àöå iA hiïån coá nuát bêëm chuyïn duång riïng caånh nuát trong ngùn riïng bïn höng thên maáy, khiïën baån khoá àöíi theã chuåp, núi noá àûúåc nùçm caånh nuát ghi phim trûåc tiïëp múái. nïëu àang duâng chên maáy. Nuát bêëm Q.Menu cuäng àaä di chuyïín vaâ hiïån nùçm trïn böå Caãm biïën 12,1MP, 4/3 inch cuãa G2 chuã yïëu tûúng tûå àiïìu khiïín 4 hûúáng, cho baån truy cêåp àïën hêìu hïët thiïët lêåp ngûúâi tiïìn nhiïåm, nhûng àöå nhaåy töëi àa àaä múã röång àïën cuãa maáy aãnh bùçng caách chaåm vaâo 1 nuát bêëm. Caác àiïìu khiïín ISO 6400 nhúâ vi xûã lyá hònh aãnh Venus Engine HD II, vöën úã bïn traái kñnh ngùæm àiïån tûã cuäng àaä trúã nïn nêng cao hún. coá trong G10. Noá cuäng coá cöng nghïå Intelligent Resolution, Sûå choån lûåa àiïím lêëy neát cuäng àaä àûúåc cöång vaâo àôa söë, àûúåc cho laâ giuáp chuyïín töng mûúåt maâ hún àöìng thúâi nhêën trong khi caác chïë àöå lêëy neát àaä àûúåc chuyïín cho 1 cöng tùæc maånh caác caånh vaâ böë cuåc chi tiïët trong bao quanh àïë cuãa àôa söë. chïë àöå Intelligent Auto. Nhêån àõnh. G2 coá àùåc àiïím kyä thuêåt Quyïët àõnh cöång thïm giao diïån maân Hiïåu nùng vêîn laâ möåt trong nhûäng töët, vaâ öëng kñnh kit múái laâ nêng cêëp hònh caãm ûáng cuãa Panasonic laâ quyïët àiïím maånh cuãa G2, mùåc duâ töëc àöå tuyïåt vúâi, nhûng chêët lûúång hònh aãnh àõnh gêy toâ moâ, nhûng noá khiïën G2 trúã chuåp liïn tuåc 2,5fps húi chêåm hún töëc cuãa noá vêîn khöng thïí saánh bùçng thaânh maáy aãnh öëng kñnh coá thïí hoaán àöíi àöå cuãa G1. Möåt khaác biïåt chñnh laâ nhûäng DSLR giaá tûúng àûúng. àêìu tiïn vúái maân hònh caãm ûáng. Caác Live View cuãa G2 khöng bõ vö hiïåu chûác nùng nöíi bêåt göìm touch focus, núi hoáa úã töëc àöå naây, giuáp baån dïî daâng Maáy aãnh öëng kñnh rúâi. 12,1MP baån choån 1 àiïím lêëy neát bùçng caách chaåm theo doäi nhûäng àöëi tûúång chuyïín (4.000x3.000), zoom quang hoåc 3x vaâo maân hònh, vaâ caã khoáa neát lêîn chuåp àöång. G2 khúãi àöång vaâ chuåp aãnh trong (28-84mm), 3 inch (460.000 pixel), bùçng caách troã. Möåt söë chûác nùng àûúåc voâng chûa àêìy nûãa giêy, vaâ mêët 0,8 khe cùæm SDXC, pin Li-ion 7,2V kñch hoaåt nhanh hún qua maân hònh caãm giêy giûäa caác aãnh chuåp trong chïë àöå 1.250mAh, 84x124x74mm, 593g. ûáng, nhûng noá coá caãm giaác húi mang single-shot (chuåp àún), coá thïí saánh 6.12.2010

Thïë Giúái Söë .

31


MUA SÙÆM

maáy aãnh

àûúåc vúái nhûäng DSLR cêëp cú baãn. Nhû G1, hïå thöëng lêëy neát tûå àöång cuãa G2 duâng tñnh nùng doâ tòm tûúng phaãn vaâ nhanh àaáng kinh ngaåc trong hêìu hïët àiïìu kiïån aánh saáng. Noá thûúâng tòm kiïëm möåt chuát trong boáng töëi, nhûng àeân trúå giuáp AF giuáp àúä cho nhûäng chuã àïì caách xa àïën 4m. Cùn cûá vaâo viïåc caãm biïën khöng thay àöíi, khöng ngaåc nhiïn rùçng chêët lûúång hònh aãnh cuãa G2 àaä khöng caãi thiïån nhiïìu so vúái G1. Coá ñt nhiïîu úã ISO 6000 nhûng noá khöng phaãi laâ caãi thiïån lúán vaâ nhòn chung nhiïîu àûúåc kiïím soaát töët àïën ISO 800. Chuyïín töng bùæt àêìu reä sang chiïìu hûúáng xêëu úã ISO 1600, vúái sûå nhiïîu nhòn thêëy àûúåc hiïån diïån núi vi xûã lyá hònh aãnh cöë gùæng giûä moåi thûá trong têìm kiïím soaát – hònh aãnh àûúåc chuåp úã ISO 3200 chó àûúåc duâng cho Web hay aãnh in nhoã, trong khi aãnh chuåp ISO 6400 khöng thïí duâng àûúåc. Möåt caãi thiïån khaác so vúái G1 laâ öëng kñnh kit. ÖËng kñnh 1442mm f/3.5-5.6 sùæc neát tûâ têm àïën ròa vaâ phúi baây ñt sûå meáo hònh hún so vúái öëng kñnh kit 14-45mm cuãa G1. Hiïån tûúång

quang sai maâu cuäng àûúåc kiïím soaát xuêët sùæc. Sûå öín àõnh hònh aãnh àaä àûúåc sûãa àöíi kïí tûâ G1, nhûng G2 phö baây nhûäng vêën àïì tûúng tûå maâ chuáng töi àaä noái trong baâi àaánh giaá G10 – hiïëm khi tùng àöå nhaåy ngoaâi ISO 400, thêåm chñ khi roä raâng noá àûúåc cêìn àïën. Tuy nhiïn nhûäng nêng cêëp cuãa G2 chuã yïëu laâ àïí töët hún, vaâ nïëu traái tim cuãa baån àùåt vaâo möåt maáy aãnh Panasonic G Micro, chó riïng kñnh ngùæm àöå phên giaãi cao, lúán cuãa G2 laâ àuã àïí baâo chûäa cho viïåc choån model naây hún G10. G2 bùæt àêìu thêët baåi khi baån so saánh noá vúái nhûäng DSLR giaá tûúng àûúng. Trong chïë àöå RAW vaâ JPEG, hònh aãnh tûâ Nokia D5000, Canon EOS 500D vaâ EOS 550D trònh baây ñt nhiïîu hún, vaâ sûå mö phoãng maâu coá veã tinh tïë hún. Chuáng khöng goån nheå nhû G2, nhûng sûå khaác biïåt khöng lúán, vaâ khöng model naâo trong söë naây boã tuái àûúåc möåt caách chñnh xaác. Nïëu sûå goån nheå laâ möëi quan têm cuãa baån vaâ baån sùén saâng coá vaâi sûå hi sinh trïn lônh vûåc xûã lyá, töët nhêët baån nïn xem

CHOÅN LÛÅA CUÃA TGS

Fujifilm FinePix F200EXR lllll

7 triïåu àöìng

www. fujifilm.com

Caãm biïën cuãa F200EXR lúán hún hêìu hïët caãm biïën trïn maáy aãnh compact, vúái 1/1,6 inch. Noá coá thïí chuyïín tûâ 12MP xuöëng 6MP àïí giaãm sûå nhiïîu aãnh trong àiïìu kiïån aánh saáng yïëu, vaâ chêët lûúång hònh aãnh nöíi bêåt úã hai chïë àöå. Hiïåu nùng coá thïí húi chêåm, nhûng hïå thöëng menu dïî sûã duång vaâ cung cêëp caác tuây choån thuã cöng. Maáy aãnh àöåt phaá naây dïî daâng baâo chûäa cho chi phñ böí sung cuãa noá so vúái nhûäng model compact khaác.

Canon EOS 1000D vúái öëng kñnh 18-55mm IS lllll

10 triïåu àöìng

www. canon.com.vn

Maân hònh LCD 2,5 inch cuãa 1000D húi nhoã, nhûng trong moåi khña caånh khaác noá töët hún caác àöëi thuã. Coá nhûäng nuát chuyïn duång cho moåi àiïìu khiïín chuã yïëu vaâ hiïåu nùng töët, vúái chó 0,5 giêy giûäa caác aãnh chuåp. Caãm biïën 10MP dïî daâng caånh tranh vúái nhûäng model 12MP vaâ 15MP àùæt hún, vúái sûå nhiïîu ñt hún nhiïìu so vúái nhûäng DSLR dûúái 12 triïåu àöìng khaác. Chuáng töi cuäng xin giúái thiïåu EF 50mm f/1.8 II cuãa Canon (khoaãng 2 triïåu àöìng). Maáy aãnh D-SLR. 10,1MP (3.888x2.592pixel), zoom quang hoåc 3x, SDHC (khöng), pin Li-ion 7,4V, 1080mAh.

Maáy aãnh söë compact. 12MP (4.000x3.000pixel), zoom quang hoåc 5x (28-140mm), khe cùæm SDHC vaâ xD (48MB gùæn trong), pin Li-ion 3,6V 1000mAh, 59x98x23mm, 175g.

32 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010


Canon Ixus 300 HS lll

5,5 triïåu àöìng

www.canon.com.vn

Khöng thïí phuã nhêån caác maáy aãnh Ixus coá kiïíu daáng àeåp, àõnh daång AVC rêët khoá, lyá giaãi nhûäng clip naây bõ haån chïë vúái nhûng viïåc so saánh chuáng vúái doâng PowerShot cuãa Canon àöå phên giaãi nhoã 320x240 pixel. Chïë àöå video tiïu chuêín töët coá thïí phúi baây chuáng nhû laâ sûå aáp duång phong caách hún hún, nùæm bùæt caãnh phim 1.280x720 hêëp dêîn úã 30fps vúái êm thûåc chêët. Model múái nhêët naây nhùçm dêåp tùæt nhûäng lúâi noái thanh stereo. xêëu nhû thïë vúái sûå giuáp àúä haâo phoáng cuãa caã hai. Noá nùång Noá khöng àùåc biïåt nhanh khi chuåp aãnh. Chuáng töi àaä ào hún möåt chuát so vúái nhûäng maáy aãnh Ixus khaác nhûng coá àûúåc 2,4 giêy àïí múã vaâ chuåp vaâ 2,5 giêy giûäa hai aãnh chuåp. caãm giaác vaâ kiïíu daáng xa xó. LCD laâ maân hònh röång 3 inch Lêëy neát tûå àöång laâ thuã phaåm chñnh, mêët khoaãng 1 giêy àïí vaâ coá öí cùæm HDMI àïí phaát laåi HD. Chuáng töi àùåc biïåt thñch tòm vaâ theo doäi chuã àïì. Chuåp aãnh flash maân hònh maâu àen chöëng choái, mùåc duâ töët hún, vúái khoaãng caách dûúái 6 giêy noá àaä chõu vaâi vïët trêìy xûúác suöët quaá Nhêån àõnh. Kiïíu daáng tuyïåt vúâi, sûå giûäa caác aãnh chuåp vúái flash úã cöng suêët trònh kiïím tra. àún giaãn hoaåt àöång vaâ chêët lûúång àêìy àuã. Chïë àöå liïn tuåc 2,6fps xuêët sùæc hònh aãnh caånh tranh àûúåc vúái nhûäng nhûng chuáng töi khöng thïí taái taåo töëc Bïn trong, coá caãm biïën CMOS 10MP maáy aãnh compact chuyïn nghiïåp, tuy àöå 3,7fps àûúåc tuyïn böë. àûúåc chiïëu saáng nïìn vaâ öëng kñnh khêíu nhiïn noá húi àùæt. àöå röång, caã hai àïìu seä giuáp giaãm nhiïîu Trong khi 300 HS coá nhûäng phêím trong aánh saáng yïëu. Hêåu töë HS biïíu thõ chêët àïí caånh tranh vúái nhûäng maáy aãnh Maáy aãnh söë compact. 10MP thûåc tïë rùçng caãm biïën naây nhanh hún compact daânh cho ngûúâi àam mï nhû (3.648x2,736), zoom quang hoåc 3,8x CCD àûúåc duâng trong nhûäng maáy aãnh Canon PowerShot S90, vïì mùåt hoaåt (28-105mm), LCD 3 inch (230.000 compact Canon khaác. Noá cho pheáp maáy àöång noá gêìn nhû laâ model point-andpixel), khe cùæm SDXC (khöng àûúåc aãnh quay video úã 240fps, phaát laåi úã 30fps shot. Cöng tùæc chïë àöå chó coá 3 tuây cung cêëp), pin Li-ion, 54x100x24mm, àïí cho chuyïín àöång chêåm töëc àöå 1/8. choån–Auto, Program vaâ Video. Pad 175g. Tuy nhiïn viïåc neán video 240fps sang 6.12.2010

Thïë Giúái Söë .

33


MUA SÙÆM

maáy aãnh

àiïìu hûúáng àoáng thïm vai troâ nhû àôa söë àïí àiïìu chónh caác thiïët lêåp nhûng gêìn nhû moåi tuây choån chuåp aãnh àïìu yïu cêìu möåt chuyïën ài àïën menu. Thêåt thêët voång rùçng pad khöng àûúåc daán nhaän. Nhêëp vaâo àêìu, àaáy hoùåc höng noá seä truy cêåp tuây choån buâ trûâ saáng, macro, flash vaâ maân hònh, nhûng àöì hoåa trïn maân hònh taåm thúâi quaãng caáo nhûäng chûác nùng naây khöng thay thïë cho nhaän thñch húåp. Coá söë lûúång àiïìu khiïín chuåp aãnh húåp lyá, kïí caã chïë àöå ûu tiïn khêíu àöå vaâ ûu tiïn maân trêåp, nhûng khöng coá tuây choån lêëy neát hay phúi saáng thuã cöng. Khöng coá vêën àïì àöëi vúái ngûúâi chuåp aãnh bònh thûúâng nhûng àêy khöng phaãi laâ maáy aãnh cho nhûäng ai thñch sûãa àöíi caác thiïët lêåp thûúâng xuyïn. Thêåt may, 300 HS àaä chuåp möåt söë aãnh àeåp úã thiïët lêåp tûå àöång. Maâu sùæc tûúi tùæn vaâ êëm hún bònh thûúâng möåt chuát, àùåc biïåt trong nhûäng töng maâu da àûúåc chiïëu saáng bùçng flash, nhûng kïët quaã thûúâng àeåp mùæt. Nhûäng àiïìu kiïån aánh saáng àoâi hoãi xûã lyá tinh tïë nhû caãnh tûúng phaãn cao vaâ aãnh chên dung backlit àaä àûúåc xûã lyá thanh nhaä, vaâ gêìn nhû khöng coá bêët kyâ aãnh vö duång naâo trong haâng trùm aãnh kiïím tra cuãa chuáng töi. Khöng nhû nhûäng maáy aãnh khaác chuáng töi àaä thêëy vúái

34 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010

caãm biïën CMOS àûúåc chiïëu saáng nïìn, khöng coá sûå nhiïîu coá thïí thêëy roä trong nhûäng aãnh chuåp àûúåc chiïëu saáng töët úã töëc àöå ISO cú baãn. Chi tiïët khöng tûúi tùæn nhû nhûäng maáy aãnh khaác úã mûác giaá naây, chùèng haån PowerShot S90, nhûng sûå khaác biïåt khaá nhoã. Trong aánh saáng thêëp, caãm biïën chiïëu saáng nïìn vaâ khêíu àöå röång giûä sûå nhiïîu thêëp möåt caách êën tûúång, nhûng chi tiïët vêîn dõu hún – möåt hiïåu ûáng phuå cuãa sûå xûã lyá giaãm nhiïîu. Nhûäng hònh aãnh naây töët hún aãnh tûâ hêìu hïët maáy aãnh point-and-shoot, nhûng sûå khaác biïåt khöng lúán nhû chuáng töi àaä hi voång. Àoá möåt phêìn laâ do khêíu àöå f/2 röång cuãa Canon chó coá sùén cho nhûäng aãnh chuåp goác röång. Nïëu àêíy ra tele, noá thu heåp xuöëng f/5,3, khöng àaáng kïí lùæm. Chuáng töi cuäng nhêån thêëy chïë àöå tûå àöång quaá cêín thêån trong nöî lûåc traánh nhoâe, bùçng caách choån töëc àöå ISO vaâ maân trêåp nhanh khöng cêìn thiïët úã aánh saáng yïëu. Ixus 300 HS laâ maáy aãnh tuyïåt vúâi, nhûng chó àöëi vúái möåt nhoám nhoã ngûúâi duâng. Chêët lûúång hònh aãnh laâ bûúác tiïën so vúái nhûäng maáy aãnh point-and-shoot khaác, nhûng sûå khaác biïåt coá thïí gêy böëi röëi cho ngûúâi sûã duång bònh thûúâng. Nhûäng nhiïëp aãnh gia saáng suöët hún sùén saâng chi thïm coá thïí àûúåc phuåc vuå töët hún búãi S90 hay Panasonic LX3, caã hai àïìu cung cêëp nhûäng àiïìu khiïín toaân diïån vaâ aãnh töët hún.


CHOÅN LÛÅA CUÃA TGS

Panasonic Lumix DMC-FZ38 lllll

7 triïåu àöìng

ww.panasonic.com.vn

Panasonic DMC-TZ6 lllll

6 triïåu àöìng www.panasonic.com.vn

Vúái öëng kñnh zoom 18x vaâ giaá tûúng àöëi mïìm, DMC-FZ38 cuãa Panasonic hoaân haão nïëu baån muöën phaåm vi zoom lúán vaâ khöng thïí chi nöíi cho DSLR vaâ öëng kñnh gùæn keâm cuãa noá. Sûå lêëy neát suöët toaân böå phaåm vi rêët ûu tuá, trong khi sûå öín àõnh hònh aãnh quang hoåc giuáp giûä aãnh neát thêåm chñ úã töëc àöå maân trêåp thêëp. Vúái hiïåu nùng xuêët sùæc vaâ aãnh chêët lûúång cao, àêy laâ maáy aãnh toaân diïån xuêët sùæc.

Nïëu baån muöën zoom lúán trong möåt maáy aãnh khaá compact, TZ6 laâ lyá tûúãng. Viïåc trang bõ öëng kñnh zoom 12x vaâo möåt maáy aãnh nhoã nhû thïë laâ thaânh tñch àaáng nïí, nhûng êën tûúång hún laâ aãnh sùæc neát nhû thïë naâo. Sûå phúi saáng tûå àöång gêìn nhû luön àûúåc àaánh giaá hoaân haão, vaâ video àöå neát chuêín xuêët sùæc, vúái hònh aãnh sùæc, mûúåt vaâ soundtrack roä raâng. TZ6 coá öëng kñnh tuyïåt vúâi, hiïåu nùng nhanh vaâ thiïët kïë thöng minh àöìng thúâi taåo ra aãnh xuêët sùæc àaáng tin cêåy. Noá laâ maáy aãnh tuyïåt vúâi úã mûác giaá thêëp nhû thïë.

Maáy aãnh söë siïu zoom. 12MP (4000x3000), zoom quang hoåc 18x (27-486mm), 2,7 inch (230.000 pixel), khe cùæm SDHC (40MB gùæn trong), pin Li-ion, 76x119x89mm, 367g.

Maáy aãnh söë siïu zoom. 10MP (3.648x2,736 pixel), zoom quang hoåc 12x (25-300mm), khe cùæm SDHC (40MB gùæn trong), pin Li-ion coá thïí saåc laåi.

Samsung WB650 lllll

8,5 triïåu àöìng

www.samsung.com

WB650 àûúåc àoáng goái nhiïìu tñnh nùng. Coá zoom quang hoåc 15x lúán, maân hònh 3 inch vúái àöå phên giaãi 900.000 pixel vaâ maáy thu GPS caâi sùén. Thêåt may noá cuäng taåo ra aãnh tuyïåt vúâi, hêìu nhû khöng nhiïîu úã ISO 100. Nïëu baån muöën tiïët kiïåm tiïìn, WB600 laâ maáy aãnh tûúng tûå nhûng khöng coá GPS vaâ coá giaá reã hún gêìn 2 triïåu àöìng. Maáy aãnh söë siïu zoom. Maáy aãnh söë siïu zoom. 12MP (4000x3000 pixel), zoom quang hoåc 15x (24-360mm), LCD 3 inch (921.000 pixel), khe cùæm SDHC (128MB gùæn trong), pin Li-ion, 61x107x28mm, 215g.

6.12.2010

Thïë Giúái Söë .

35


MUA SÙÆM

ngöi nhaâ söë

Caác hïå thöëng video giaám saát Theo doäi vùn phoâng taåi gia cuãa baån Baån coá thïí khöng nghô vïì mònh nhû laâ ngûúâi cêìn duâng àïën hïå thöëng video giaám saát, nhûng coá vaâi lyá do àïí cên nhùæc chuáng, tûâ viïåc àïí mùæt àïën phoâng em beá àïí àaãm baão beá khöng ra ngoaâi vaânh àai kiïím soaát cuãa baån.

Coá leä phêìn cuöëi cuâng àoá laâ lyá do baån khöng nghô mònh cêìn hïå thöëng giaám saát video. Nhûng chó nhûäng hïå thöëng quy mö lúán múái cêìn nhiïìu camera àùæt tiïìn, haâng ngaân meát dêy caáp, vaâ 1 phoâng àiïìu khiïín chuyïn duång. Möåt söë chó àoâi hoãi webcam vaâ maång khöng dêy. Ngay caã nhûäng hïå thöëng maånh meä hún cuäng coá thïí àûúåc taåo àiïìu kiïån thuêån lúåi bùçng vaâi camera, phêìn mïìm vaâ maáy tñnh.

Cêìn biïët Kiïën thûác laâ sûác maånh, nhû tuåc ngûä àaä noái, vaâ trong kyã nguyïn söë cêu naây coá thïí àûúåc sûãa laåi thaânh “Dûä liïåu laâ kiïën thûác, vaâ chñnh laâ sûác maånh”. Viïåc coá hïå thöëng video giaám saát trong nhaâ hay vùn phoâng nhoã cuãa baån cho baån thïm thöng tin maâ mùåt khaác baån seä khöng coá. Nïëu laâm viïåc trong vùn phoâng taåi gia, baån coá thïí cêìn 1 phaáo àaâi cö àöåc àïí laâm viïåc, khöng coá con nñt, àiïån 36 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010

thoaåi nhaâ, vaâ nhûäng ngûúâi bêëm chuöng cûãa àang tòm caách phaát quaãng caáo cho baån. Taác duång phuå cuãa 1 möi trûúâng nhû thïë laâ baån coá thïí boã lúä möåt söë diïîn biïën quan troång àang diïîn ra quanh nhaâ. Coá leä baån cêìn 1 camera vuá em, hay camera úã sên sau àïí àaãm baão con choá khöng cùæn phaá bêët cûá gò, hoùåc camera trong höì búi àïí àaãm baão khöng àûáa treã hay boån con nñt nghõch ngúåm haâng xoám naâo nhaãy xuöëng höì maâ khöng coá sûå giaám saát. Nïëu baån thûúâng xuyïn nhêån haâng, coá thïí coá ñch khi coá camera theo doäi chuyïín àöång úã cûãa trûúác àïí baån luön biïët lêåp tûác khi nhên viïn FedEx àïën vúái goái haâng. Coá thïí baån giûä haâng hoáa àùæt tiïìn trong nhaâ vaâ cêìn coá camera an ninh àïí traánh hoùåc nhêån daång boån tröåm cûúáp. (Nïëu baån ài khoãi nhaâ nhûng muöën khaã nùng tûúng tûå àïí kiïím tra ngöi nhaâ vaâ ngûúâi trong nhaâ, baån coá thïí thiïët lêåp 1 hïå thöëng IP maâ baån coá thïí truy cêåp tûâ maáy tñnh úã núi laâm viïåc).


Trong möåt vùn phoâng nhoã, baån coá thïí muöën khaã nùng àïí mùæt àïën nhûäng khu vûåc cuå thïí trong nhaâ, chùèng haån phên xûúãng hay khu vûåc kho haâng. Baån cuäng coá thïí muöën video an ninh àún giaãn nhùçm theo doäi toaâ nhaâ àïí xaác àõnh (vaâ coá thïí laâ ngùn chùån) nhûäng vuå àöåt nhêåp.

Cên nhùæc nhu cêìu cuãa baån Trûúác khi baån xem xeát bêët kyâ hïå thöëng video giaám saát naâo, baån nïn xaác àõnh nhu cêìu cuãa mònh vaâ nhûäng gò baån thñch vïì mùåt tñnh nùng. Vñ duå, baån muöën hïå thöëng khöng dêy hay hûäu tuyïën? Hún nûäa, cên nhùæc xem baån cêìn bao nhiïu camera, baån coá cêìn audio böí sung cho video khöng, àen trùæng laâ coá thïí chêëp nhêån àûúåc hay baån cêìn video maâu, caác camera seä nùçm trong nhaâ hay ngoaâi trúâi, vaâ caác khu vûåc giaám saát seä lúán nhoã nhû thïë naâo. Tuây thuöåc vaâo nhûäng ûu tiïn naây, baån coá thïí àûa ra quyïët àõnh sêu hún vïì nhûäng gò cêìn mua. Vñ duå möîi camera àïìu cêìn nguöìn àiïån, vò thïë nïëu coá nhiïìu camera, baån seä cêìn àaãm baão mònh coá thïí cùæm chuáng vaâo öí cùæm gêìn àoá. Caác hïå thöëng camera hûäu tuyïën seä trúã nïn töën keám hún, vò thïë nïëu baån theo löå trònh àoá, coá thïí baån cêìn àiïìu chónh ngên saách cuãa mònh. Sau khi xaác àõnh nhûäng khu vûåc baån muöën àïí mùæt àïën, cêìn àaãm baão coá chöî àïí gùæn camera vûâa kñn àaáo vûâa coá têìm nhòn khöng vûúáng. Xa hún cêu hoãi “baån coá thïí thêëy noá khöng?” laâ baån coá cêìn camera nhòn ban àïm khöng. Nïëu khu vûåc baån àang theo doäi àûúåc chiïëu saáng töët, coá thïí baån khöng cêìn camera àûúåc trang bõ têìm nhòn ban àïm, mùåc duâ hònh aãnh vêîn coá thïí keám chêët lûúång do sûå nhiïîu tùng vaâ àöå roä giaãm. Möåt söë camera coá khaã nùng quay ban àïm, vöën coá aánh saáng xanh kyâ laå thûúâng àûúåc nhòn thêëy trong nhûäng thûúác phim chiïën tranh vaâo ban àïm. Möåt khña caånh khaác cuãa hïå thöëng video giaám saát laâ baån nïn coá hïå thöëng maâ camera àûúåc giêëu kñn hay löå ra ngoaâi. Caái trûúác seä laâ cöng duång lyá tûúãng cho camera vuá em hoùåc àïí rònh theo doäi keã cùæp hay keã cöë yá phaá hoaåi lùåp ài lùåp laåi. Tuy nhiïn viïåc gùæn camera an ninh úã núi dïî thêëy coá thïí giuáp ngùn caãn ai àoá trûúác khi hoå laâm àiïìu gò àoá xêëu hay bêët húåp phaáp. Nïëu keã tröåm (hay boån treã haâng xoám thñch höì búi nhaâ baån) thêëy camera àang theo doäi 1 khu vûåc, chuáng coá thïí seä chuyïín àïën muåc tiïu dïî daâng hún. Nïëu viïåc ngùn caãn laâ möëi quan têm chñnh cuãa baån, baån coá thïí choån 1 camera giaã. Camera giaã seä reã hún nhiïìu, mùåc duâ dô nhiïn noá seä khöng giuáp gò nïëu baån cêìn thûúác phim thûåc sûå.

Hïå thöëng video giaám saát ngoaâi trúâi hûäu tuyïën ALERT 750e cuãa Logitech cung cêëp nhûäng camera giaâu tñnh nùng vaâ thiïët lêåp dïî daâng.

Laâ hïå thöëng nhoã cú baãn, Avaak Vue Personal Video Network cung cêëp nhûäng tñnh nùng cú baãn vaâ thiïët lêåp àún giaãn.

Caác kiïíu hïå thöëng video Vúái cöng duång àõnh sùén trong àêìu vaâ danh saách nhûäng tñnh nùng baån muöën trong tay, baån sùén saâng tòm hiïíu kiïíu hïå thöëng video giaám saát naâo baån muöën mua. Hai haång muåc rêët phöí biïën cho caác hïå thöëng video laâ khöng dêy vaâ hûäu tuyïën. Caác hïå thöëng khöng dêy thûúâng reã hún vaâ àún giaãn khi thiïët lêåp hún baãn sao hûäu tuyïën cuãa

Hïå thöëng Alpha D05C4 cuãa Swann Security laâ hïå thöëng hûäu tuyïën vúái nhiïìu tñnh nùng.

6.12.2010

Thïë Giúái Söë .

37


MUA SÙÆM

ngöi nhaâ söë

chuáng. Vñ duå hïå thöëng hûäu tuyïën yïu cêìu caáp giûäa nïìn taãng cuãa hïå thöëng vaâ tûâng camera, möåt nöî lûåc coá thïí töën thúâi gian, àùæt àoã vaâ phûác taåp. Thêåm chñ baån coá thïí cêìn chuyïn gia thiïët lêåp noá cho baån. Nïëu cöång thïm camera khaác, baån seä phaãi tòm caách chaåy caáp àïën noá lêìn nûäa; nïëu baån quyïët àõnh di chuyïín 1 camera àaä nùçm vaâo võ trñ, noá coá thïí khoá khùn vaâ àïí laåi vïët seåo trïn tûúâng núi noá àaä àûúåc gùæn trûúác àoá. ÚÃ mùåt tñch cûåc, hïå thöëng hûäu tuyïën khöng phaãi laâ àöëi tûúång cuãa sûå nhiïîu tiïìm nùng tûúng tûå nhû hïå thöëng khöng dêy; bêët kyâ söë lûúång thiïët bõ trong nhaâ naâo àïìu coá thïí gêy nhiïîu cho tñn hiïåu khöng dêy, kïí caã àiïån thoaåi khöng dêy vaâ maân hònh nhoã. Hïå thöëng khöng dêy thûúâng coá nhûäng camera khöng yïu cêìu khung àùåc biïåt – möåt söë chó cêìn coá thïí àûúåc àùåt àêu àoá, nhû trïn kïå chùèng haån. Viïåc lùæp àùåt thûúâng cuäng àún giaãn, yïu cêìu möåt söë cêëu hònh maång cú baãn, 38 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010

möåt chuát sûå böë trñ camera thöng minh, vaâ vaâi viïåc khaác.

Caác hïå thöëng giaám saát Ngoaâi quyïët àõnh khöng dêy vs hûäu tuyïën cú baãn, möîi camera vaâ hïå thöëng giaám saát coá hïå tñnh nùng riïng; vò thïë, coá leä seä hûäu ñch hún àïí xem xeát vaâi saãn phêím khaác nhau àïí biïët nhûäng gò coá sùén.

Logitech ALERT 750e Outdoor Master System ALERT 750e (350 USD) àûúåc thiïët kïë cho viïåc theo doäi ngoaâi trúâi, vúái 1 öëng kñnh goác röång, camera HD coá thïí chõu moåi daång thúâi tiïët. Noá coá sûå doâ tòm chuyïín àöång, têìm nhòn ban àïm, 1 microphone caâi sùén, vaâ khaã nùng quay queát, nghiïng vaâ zoom. Noá cuäng ài keâm vúái phêìn cûáng khung gùæn tûúâng vaâ 2GB böå nhúá MicroSD caâi sùén. (Baån cuäng coá thïí dïî daâng cöång thïm nhiïìu cam-


era cho hïå thöëng). Hïå thöëng ài keâm vúái phêìn mïìm Alert Commander cuãa Logitech, vöën coá khaã nùng tûúng thñch vúái maáy tñnh Windows vaâ coá tñnh nùng sao lûu PC tûå àöång àïí lûu nhûäng aãnh àaä chuåp, gûãi cho baån caãnh baáo bùçng vùn baãn vaâ email JPEG khi chuyïín àöång àûúåc phaát hiïån, àöìng thúâi cho pheáp têìm nhòn di àöång vaâ dûåa trïn Web àïí baån coá thïí kiïím tra hêìu nhû moåi luác moåi núi. Noá cuäng cho pheáp baån àiïìu khiïín àïën 6 camera tûâ xa. Thiïët lêåp àûúåc thiïët kïë àïí trúã nïn àún giaãn, àoâi hoãi baån caâi àùåt phêìn mïìm, kïët nöëi caác camera vúái maång taåi gia hay vùn phoâng nhoã cuãa baån, vaâ cùæm caác camera vaâo bêët kyâ öí cùæm naâo.

Avaak Vue Personal Video Network Vue Personal Video Network (300 USD) laâ vñ duå hoaân haão vïì sûå giaãm thiïíu vaâ àún giaãn. Hïå thöëng göìm möåt traåm göëc (base station) vaâ hai camera khöng dêy vêån haânh bùçng pin àûúåc trang bõ vúái caác giaá àúä nam chêm. Caác camera coá caãm biïën hònh aãnh CMOS maâu (khaá giöëng caãm biïën àûúåc tòm thêëy trong hêìu hïët camera söë) vaâ ghi trong àõnh daång FLV (Flash Live Video), vúái khaã nùng chuåp aãnh trong àõnh daång JPEG. Baån coá thïí xem caác baãn ghi cuãa camera trïn nhiïìu trònh duyïåt (IE 7, Firefox 3, vaâ Safari 3 hoùåc hún) qua taâi khoaãn trûåc tuyïën cuãa baån taåi my.VueZone.com. Thêåm chñ baån coá thïí chia seã video trûåc tiïëp hoùåc ghi noá vúái Watch Page trûåc tuyïën vaâ lûu àïën 2GB video. (Coá sùén nhiïìu kho lûu trûä hún vúái möåt goái dõch vuå). Möåt àiïìu cêìn nhúá laâ do camera àûúåc vêån haânh bùçng pin, hïå thöëng khöng àûúåc thiïët kïë àïí duâng 24/7; thay vaâo àoá, töët nhêët chó kiïím tra chuáng khi baån cêìn, mùåc duâ cöng ty tuyïn böë pin cuãa tûâng camera coá thïí keáo daâi àïën 1 nùm nïëu “sûã duång bònh thûúâng”. Möåt caách àïí laâm pin keáo daâi lêu hún laâ lêåp thúâi àiïím ghi tûå àöång. Hïå thöëng kïët nöëi vúái caác camera möåt caách khöng dêy vúái cöng nghïå FrameMesh cuãa Vue, vöën laâ cöng suêët thêëp àïí giaãm sûå tiïu thuå pin. Viïåc lùæp àùåt khöng yïu cêìu phêìn mïìm, vaâ hïå thöëng àûúåc thiïët kïë àïí kïët nöëi vúái maång cuãa baån bùçng 1 cuá nhêëp duy nhêët.

TRENDnet SecurView 7 inch Wireless Camera Monitor Kit Laâ hïå thöëng khöng dêy khaác, TRENDnet SecurView 7 inch Wireless Camera Monitor Kit (400 USD) bao göìm 1 camera vaâ traåm göëc vúái khu vûåc quan saát 7 inch. Traåm göëc vïì cú baãn laâ 1 maân hònh LCD phùèng nhoã coá thïí àûúåc gùæn theo chiïìu doåc hoùåc ngang, bêët kïí chiïìu naâo tiïån lúåi, vaâ ài keâm vúái àiïìu khiïín tûâ xa. Baån coá thïí xem 4 camera trïn maân hònh àöìng thúâi hoùåc 1 camera toaân maân hònh. Traåm coá thïí xûã lyá àïën 10 camera, vúái khaã nùng queát giûäa chuáng trïn maân hònh. Camera coá caãm biïën CMOS maâu vaâ quay video úã töëc àöå 30fps trong nhûäng àõnh daång video phöí biïën vaâ coá

SecurView 7 inch Wireless Camera Monitor Kit cuãa TRENDnet coá 1 maân hònh 7 inch coá thïí xûã lyá thöng tin truyïìn vïì tûâ 4 camera àöìng thúâi.

thïí ghi audio trong àõnh daång MP3, WMA vaâ nhûäng àõnh daång phöí biïën khaác. Baån cuäng coá thïí chuåp aãnh tônh vaâ lûu chuáng vaâo taâi khoaãn FTP hay öí flash hoùåc gûãi chuáng qua email. Noá cuäng baão mêåt video vúái nhûäng chuêín maä hoáa maång phöí biïën. SecurView cuäng coá sûå doâ tòm chuyïín àöång vúái thöng baáo email vaâ cho pheáp baån lûu hònh aãnh trûåc tuyïën vúái Flickr hay Picasa. Camera coá 500MB kho lûu trûä caâi sùén àöìng thúâi coá thiïët bõ àoåc theã nhúá àïí múã röång khaã nùng lûu trûä. Baån coá thïí kïët nöëi hïå thöëng vúái maáy tñnh àïí lûu file vúái caáp USB ài keâm.

Swann Alpha D05C4 All-In-One System Alpha D05C4 (1100 USD; www.swannsecurity.com) cuãa Swann Security laâ hïå thöëng hûäu tuyïën vúái 4 camera trong nhaâ/ngoaâi trúâi, 1 maân hònh LCD 19 inch àïí coá têìm nhòn maân hònh phên chia, vaâ 1 DVR 500GB (cöng ty tuyïn böë coá thïí lûu hún 2 thaáng video). Caác camera kim loaåi chöëng chõu thúâi tiïët coá khaã nùng nhòn ban àïm vaâ ghi video trong àõnh daång H.264. Caãm biïën chuyïín àöång cho pheáp baån cêëu hònh hïå thöëng àïí chó kñch hoaåt khi chuyïín àöång àûúåc phaát hiïån, khiïën noá rêët tiïån lúåi àïí quay lui vaâ àiïìu hûúáng caãnh quay maâ baån coá thïí xem tûâ xa qua Web trong thúâi gian thûåc. Hïå thöëng ài keâm vúái caáp 15 meát cho tûâng camera, phêìn cûáng giaá àúä, àiïìu khiïín tûâ xa vaâ phêìn mïìm. Baån cuäng coá thïí kïët nöëi hïå thöëng vúái PC àïí coá thïm kho lûu trûä.

Choån lûåa Coá nhiïìu hïå thöëng video giaám saát phuâ húåp vúái hêìu nhû moåi nhu cêìu vaâ ngên saách, tûâ nhûäng hïå thöëng àún giaãn vúái chûác nùng rêët cú baãn àïën nhûäng hïå thöëng lúán vúái moåi tñnh nùng phuâ húåp cho nhûäng doanh nghiïåp lúán. Vúái chuát nghiïn cûáu, baån coá thïí dïî daâng tòm thêëy loaåi phuâ húåp vúái thûåc tïë.

6.12.2010

Thïë Giúái Söë .

39


MUA SÙÆM

nghe nhòn

Hûúáng dêîn mua àêìu thu A/V Traái tim, linh höìn, vaâ böå naäo cuãa raåp haát taåi gia Àêìu thu A/V laâ hïå thêìn kinh trung ûúng cuãa raåp haát taåi gia. Têët caã caác caáp vaâ caác kïët nöëi àïën vaâ ra tûâ nhûäng thaânh phêìn khaác àïìu coá thïí chaåy qua AVR (àêìu thu A/V) cuãa baån. Noá seä quaãn lyá vaâ chuyïín caác tñn hiïåu A/V tûâ têët caã caác nguöìn cuãa baån, vaâ noá seä cung cêëp cöng suêët cho ñt nhêët nùm loa lúán. Lûåa choån AVR coá thïí giöëng nhû möåt cuöåc kiïím tra khoa hoåc, nhûng möåt khi baån àaä tòm àûúåc caái thñch húåp, kïët quaã seä rêët to lúán. Chiïëc AVR thñch húåp seä laâm baån rêët thñch duâng vaâ laâm caác loa cuäng nhû nhûäng thaânh phêìn khaác hoaåt àöång úã mûác töëi ûu. Vò vêåy, Hûúáng dêîn mua AVR cuãa TGS seä giuáp baån laâm àiïìu naây.

40 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010


Àêìu thu A/V chñnh xaác laâ gò? Möåt àêìu thu A/V coá chûác nùng cuãa möåt böå khuïëch àaåi cöng suêët àa kïnh vaâ böå xûã lyá êm thanh voâm trong cuâng möåt thiïët bõ. Àöëi vúái nhûäng daân loa vaâ cùn phoâng àoâi hoãi nhêët, coá thïí baån nïn mua hai thiïët bõ rúâi. Nhûng àöëi vúái hêìu hïët caác hïå thöëng raåp haát taåi gia, thò àêìu thu A/V seä laâ möåt “nhaâ maáy cêëp cöng suêët” lyá tûúãng. Caác AVR nùm nay coá gò múái? Sûå kiïån lúán nhêët laâ sûå xuêët hiïån cuãa möåt thïë hïå cöng nghïå HDMI múái. Phiïn baãn múái nhêët àûúåc duâng röång raäi laâ HDMI 1.4. Nhûäng tñnh nùng múái cuãa noá göìm coá HDMI Ethernet Channel, cho pheáp caác thiïët bõ àûúåc kïët nöëi chia seã dûä liïåu vaâ kïët nöëi Internet; Audio Return Channel, cho pheáp maân hònh truyïìn caác tñn hiïåu audio trúã laåi àêìu thu A/V; vaâ àêìu nöëi Micro HDMI Connector múái.

Nhûäng tñnh nùng HDMI 1.4 khaác laâ möåt phêìn chñnh thûác trong thöng söë kyä thuêåt nhûng chûa àûúåc trang bõ vaâo saãn phêím vò àaä coá caác chipset röìi - göìm coá àöå phên giaãi 4k-x-2k. Nhûng tñnh nùng àaáng chuá yá nhêët cuãa HDMI 1.4 laâ höî trúå 3D. Cuäng coá phiïn baãn HDMI 1.4a múái thaânh hònh cung cêëp khaã nùng tûúng thñch vúái caác àõnh daång phaát soáng 3D múái àûúåc thöng qua gêìn àêy. Nhûäng thûá maâ vaâi nùm trûúác laâ múái - nhû khaã nùng kïët nöëi HDMI 1.3, giaãi maä êm thanh voâm khöng giaãm chêët lûúång, vaâ caác lûåa choån àïë cùæm iPod - bêy giúâ àaä àûúåc àûa vaâo trong hêìu hïët caác nhaän hiïåu vaâ saãn phêím. Vaâ caác tñnh nùng maång tûúng àöëi hiïëm vaâo nùm ngoaái, thò àang phaát triïín rêët nhanh do nöî lûåc àöìng àïìu cuãa caác nhaâ chïë taåo tivi têëm moãng.

Mö hònh hònh hoåc cho tiïët kiïåm nùng lûúång trïn ampli Möåt AVR thöng thûúâng duâng khuïëch àaåi Class AB, coá thïí hoaåt àöång töët nhûng töën möåt ñt nùng lûúång dûúái daång nhiïåt. Hiïån nay àaä coá nhûäng giaãi phaáp thay thïë hiïåu quaã hún. Möåt trong söë nhûäng giaãi phaáp hûáa heån nhêët laâ Class D. Noá chuyïín tñn hiïåu analog àêìu vaâo thaânh möåt chuöîi xung àiïån vaâ sûã duång chuöîi naây àïí bêåt vaâ tùæt caác thiïët bõ output, thay vò àïí chuáng chaåy liïn tuåc. Caác ampli Class G vaâ Class H khöng phaãi laâ múái, nhûng chuáng àang dêìn trúã nïn phöí biïën. Chuáng duâng nhiïìu caách sùæp xïëp khaác nhau, nhû àöíi àûúâng vaâ doâ àûúâng, cho pheáp vêån haânh caác thiïët bõ output maâ khöng bao giúâ thûâa àiïån aáp. Caác nhaâ saãn xuêët àang tòm caách laâm cho nhûäng thiïët kïë tiïët kiïåm nùng lûúång naây trúã nïn töët hún, vaâ chuáng töi hi voång chuáng cuöëi cuâng seä chiïëm lônh trïn thõ trûúâng. Nïëu baån muöën giaãm hoáa àún tiïìn àiïån cuãa mònh - hay muöën cûáu haânh tinh naây - thò nhûäng mö hònh hònh hoåc múái naây rêët àaáng àïí baån quan têm. Xa hún 5.1 Quan àiïím cuãa chuáng töi vïì êm thanh voâm laâ coá möåt böå 5.1: ba kïnh phña trûúác, hai kïnh vïì phña sau hai bïn tûúâng, vaâ möåt kïnh hiïåu ûáng têìn söë thêëp chuyïn duång. Tuy nhiïn, trûâ caác model bònh dên, hêìu hïët caác AVR àïìu coá ampli baãy kïnh. Chuáng coá möåt àöåi hònh 5.1 cú baãn vaâ thïm hai kïnh cho caác chïë àöå múã röång êm thanh voâm. Caác chïë àöå naây göìm coá caác kïnh chiïìu cao trûúác, chiïìu röång trûúác, vaâ caác voâm sau. Duâ Yamaha àaä thûåc hiïån caác kïnh chiïìu cao trûúác möåt thúâi gian, baån coá thïí tòm thêëy caác AVR nêng àöå phuã cao vúái Dolby Pro Logic Iiz hay Audyssey DSX. Tuy nhiïn, àöëi vúái caác kïnh phuã röång, chó coá DSX múái coá. Àiïìu àaáng móa mai laâ chó coá caách kïnh voâm àùçng sau múái àûúåc höî trúå búãi phêìm mïìm maä hoáa chuyïn duång, trong caác baãn codec voâm cuãa Dolby EX hoùåc DTS-ES. DPLIIz vaâ DSX chó laâ caác chïë àöå xûã lyá bùæt nguöìn tûâ caác kïnh 6.12.2010

Thïë Giúái Söë .

41


MUA SÙÆM

nghe nhòn

phuã cao vaâ phuã röång. Baån coá cêìn chuáng khöng? Àöå phuã cao böí sung thïm möåt chiïìu kñch múái cho möåt söë phim nhûng khöng thïm gò nhiïìu cho nhaåc. Àöå phuã röång ñt böí sung cho phim vaâ àöëi vúái nhaåc thò caâng ñt hún. Êm thanh voâm sau coá thïí hûäu ñch nïëu hai loa voâm bïn khöng àuã sûác àïí bao truâm möåt cùn phoâng daâi vaâ heåp. Tuy nhiïn, caác kïnh phuã cao, phuã röång, vaâ voâm sau coá thïí khöng thïí biïån minh cho giaá thaânh àùæt àoã cuãa noá cuäng nhû sûå phiïìn phûác khi phaãi caâi àùåt thïm loa trong phoâng.

Caác chïë àöå neán, mûác êm, vaâ nghe úã êm lûúång thêëp Nhûäng nhaâ saáng lêåp ra êm thanh

phim hiïån àaåi àaä ra lïånh rùçng moåi raåp chiïëu àïìu àûúåc àõnh cúä úã mûác tham khaão laâ 85 decibel. Nhûng hêìu hïët moåi ngûúâi àïìu nghe úã caác mûác thêëp hún trong raåp haát taåi gia cuãa hoå. Khi êm lûúång thïë giúái thêåt giaãm xuöëng dûúái mûác tham khaão, thñnh giaác cuãa con ngûúâi tûå àöång thay àöíi. Kïët quaã laâ höåi thoaåi trúã nïn khoá nùæm bùæt hún, nhaåc nïìn biïën mêët, vaâ êm thanh möi trûúâng suåp àöí. Ngoaâi ra, coá thïí caác thaânh phêìn nguöìn nheát àêìy baãng sau cuãa AVR àang cung cêëp caác êm lûúång àêìu vaâo khaác nhau, nïn àoâi hoãi phaãi àiïìu chónh bùçng tay liïn tuåc (vaâ phiïìn phûác). Coá möåt söë cöng nghïå múái coá thïí khùæc phuåc vêën àïì naây. Dolby Volume, THX Loudness Plus (nay laâ möåt phêìn cuãa chûáng nhêån THX Ultra2Plus vaâ

ÀÊÌU THU SÚ CÊËP PIONEER VSX-1019AH, 500USD

ONKYO TX-SR608, 600USD

lLyá

lLyá

do chuáng töi thñch:

do chuáng töi thñch:

Chuáng töi bõ êën tûúång búãi viïåc caác nhaâ thiïët kïë cuãa àêìu thu naây àaä xem laåi loaåi saãn phêím naây rêët nhiïìu. Thay vò chêëp nhêån nhûäng khuyïët àiïím cuãa noá, hoå söët sùæng phêën àêëu àïí laâm giaãm chuáng bùçng möåt giao diïån múái giuáp nhûäng ngûúâi múái sûã duång caãm thêëy dïî chõu vúái sûå giuáp àúä theo tònh huöëng vaâ neát tao nhaä toaân diïån. Pioneer VSX-1019AH laâ möåt saãn phêím àaáng ngaåc nhiïn vúái mûác giaá naây.

Onkyo TX-SR608 cung cêëp möåt böå tñnh nùng àaáng tin cêåy vúái caái giaá reã bêët ngúâ. Noá rêët coá thïí seä laâm nhûäng àöëi thuã khaác phaãi khoá chõu. Noá seä khöng hoaåt àöång vúái nhûäng loa cöng suêët “khuãng”. Nhûng khi àûúåc ài vúái caác loa coá àöå nhaåy thñch húåp, noá coá thïí hoaåt àöång möåt caách kyâ diïåu. Àêy laâ lûåa choån duâng AVR cho möåt hïå thöëng sú cêëp cuäng nhû bêët cûá ngûúâi naâo thñch êm thanh voâm giaá reã.

lMúái

lThöng

hún: VSX-1020, 549USD

lThöng

söë/tñnh nùng:

söë/tñnh nùng:

100 watt x 2 vúái 8 ohm

90 watt x 2 vúái 8 ohm

Ampli 7 kïnh

Ampli 7 kïnh

5 ngoã vaâo HDMI 1.4a

4 ngoã vaâo HDMI 1.3a Giaãi maä Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio Xûã lyá video Faroudja Thiïët lêåp tûå àöång/ EQ phoâng MCACC

Giaãi maä Dolby TrueHD vaâ DTS-HD Master Audio Xûã lyá video Faroudja DCDi Thiïët lêåp tûå àöång/EQ phoâng Audyssey 2EQ Audyssey DSX, Dynamic Volume, Dynamic EQ

42 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010

Select2Plus), vaâ Audyssey Dynamic EQ, têët caã àïìu nhùçm vaâo viïåc duy trò sûå cên bùçng, taác àöång, vaâ sûå bao boåc voâm êm thanh nhêët quaán úã nhûäng mûác êm lûúång thêëp hún. Dolby Volume vaâ Audyssey Dynamic Volume cung coá khaã nùng cên bùçng nhiïìu mûác êm lûúång khöng öín àõnh tûâ nguöìn naây sang nguöìn khaác - hoùåc giûäa caác chûúng trònh vaâ quaãng caáo trïn tivi. Caã hai àïìu coá khaã nùng neán vuâng thay àöíi tiïn tiïën trong möåt chûúng trònh cuå thïí. Àiïìu naây giöëng nhû möåt phiïn baãn tinh vi hún cuãa caác chïë àöå nghe vaâo ban àïm trïn caác AVR vaâo nùm ngoaái (àaáng tiïëc laâ nhûäng chïë àöå cuä naây thûúâng khöng duâng àûúåc caác codec voâm khöng giaãm chêët lûúång hiïån àaåi). Audyssey Dynamic Volume vaâ Audyssey Dynamic EQ xêy dûång trïn nïìn tûå àöång thiïët lêåp MultEQ/2EQ vaâ cöng nghïå cên chónh theo phoâng cuãa Audyssey. (Khi baån múã Dynamic Volume, noá luön luön kñch hoaåt Dynamic EQ; nhûng khi Dynamic Volume tùæt, baån coá thïí múã hoùåc tùæt Dynamic EQ. Trong thûåc thïë, àiïìu naây coá nghôa laâ baån coá thïí duâng Dynamic EQ maâ khöng bõ goâ boá búãi caác quyïët àõnh mûác êm lûúång töíng thïí do Dynamic Volume thûåc hiïån.) Têët caã nhûäng cöng nghïå naây caãi thiïån viïåc nghe êm lûúång thêëp möåt caách roä rïåt. Thêåt tuyïåt khi coá àûúåc möåt trong söë nhûäng cöng nghïå naây.

Caác tñnh nùng cú baãn Cên chónh theo phoâng vaâ thiïët lêåp tûå àöång laâ hai tñnh nùng dïî sûã duång thûúâng ài chung vúái nhau. Tûå àöång thiïët lêåp Nïëu suy nghô vïì viïåc thiïët lêåp möåt àêìu thu A/V laâm baån súå haäi, baån nïn mua möåt àêìu thu coá thiïët lêåp tûå àöång. AVR naây seä ài keâm vúái möåt micro nhoã. Khi baån àùåt noá úã khu vûåc ngöìi (taåi möåt hoùåc nhiïìu võ trñ) vaâ kñch hoaåt chûúng trònh thiïët lêåp tûå àöång, AVR seä phaát ra nhûäng êm thanh kiïím tra vaâ tûå thiïët lêåp. Noá seä nhêån biïët kñch cúä loa, khoaãng caách loa, vaâ nhûäng thöng söë khaác. Tñnh nùng naây àûúåc àùåc biïåt khuyïn duâng àöëi vúái ngûúâi múái sûã duång. Cên chónh theo phoâng


Hêìu hïët caác àêìu thu A/V coá thiïët lêåp tûå àöång àïìu coá tñnh nùng chónh theo phoâng, bùçng caách duâng möåt böå cên bùçng - möåt böå àiïìu khiïín êm thanh phaát ra - àïí àiïìu chónh tiïëng bass quaá lúán hay nhûäng thiïëu soát vïì êm thanh khaác. Xin lûu yá rùçng caác maåch EQ naây khöng phaãi luác naâo cuäng cho ra êm thanh töët hún. Tuy nhiïn, baån coá thïí dïî daâng chaåy chûúng trònh röìi tùæt EQ ài nïëu baån khöng thñch. Möåt söë model cho pheáp àiïìu chónh EQ bùçng tay àïí tinh chónh. Nhiïìu nhaâ saãn xuêët duâng thiïët lêåp àöåc quyïìn vaâ caác hïå thöëng EQ phoâng cuãa riïng mònh, nhûng phiïn baãn caác cöng nghïå naây cuãa Audyssey laâ thûúâng àûúåc cêëp pheáp nhêët vaâ laâ möåt trong nhûäng phiïn baãn töët nhêët.

Audyssey MultEQ ào sûå phaãn höìi cuãa cùn phoâng vaâ loa lïn àïën taám võ trñ nghe vaâ kïët húåp chuáng laåi, vúái EQ thñch húåp, theo möåt caách àûúåc thiïët kïë àïí töëi ûu hoáa hiïåu quaã hoaåt àöång cuãa hïå thöëng àöëi vúái khu vûåc nghe röång. 2EQ cuäng thûåc hiïån àiïìu àoá vúái ba võ trñ nghe. Àöëi vúái viïåc nghe êm lûúång thêëp, Audyssey Dynamic EQ sûã duång MultEQ hoùåc 2EQ laâm nïìn àïí àiïìu chónh têìn söë phaãn höìi vaâ sûå cên bùçng êm thanh voâm khi tñn hiïåu nêng lïn vaâ giaãm xuöëng. Tñnh nùng cên chónh theo phoâng coá thïí rêët hûäu ñch, nhûng noá khöng thïí thay thïë cho viïåc tuên thuã caác nguyïn tùæc àùåt loa vaâ nhûäng nguyïn tùæc cùn baãn khaác. Audyssey àûúåc cêëp pheáp sûã duång búãi Denon, Integra, Marantz, Onkyo, NAD, vaâ nhiïìu hïå thöëng

khaác. Möåt hïå thöëng thiïët lêåp tûå àöång vaâ cên chónh theo phoâng múái àûúåc cêëp pheáp laâ Trinnov, trûúác àêy àang àûúåc duâng trong caách AVR Sherwood vaâ caác böå xûã lyá êm thanh voâm Audio Design Associates.

Chûáng nhêån THX Caác àêìu thu A/V àûúåc chûáng nhêån THX coá àuã sûác àïí chaåy caác loa chûáng nhêån THX úã mûác àöå tham khaão trong caác cùn phoâng coá kñch thûúác khaác nhau. Nhûäng àêìu thu A/V naây cuäng coá chïë àöå THX Cinema, maâ ngoaâi nhûäng thûá khaác, coân coá möåt maåch Re-EQ àïí chïë ngûå nhûäng phêìn nhaåc phim quaá nöíi bêåt. THX àaä coá bùæt tay vaâo viïåc phaát triïín phiïn baãn 7.1 (EX) cuãa Dolby Digital, nhûng hêìu hïët caác chûác nùng cuãa noá chó giöëng nhû möåt têëm

ÀÊÌU THU TÊÌM TRUNG ONKYO TX-NR807, 1.100 USD

MARANTZ SR6004, 1.250 USD

DENON AVR-4310CI, 2.000 USD

lÛu

lÛu

lÛu

àiïím:

àiïím:

Onkyo TX-NR807 àaáng giaá vúái nhûäng gò maâ Onkyo taåo ra cho noá. Haäy xem xeát noá laâm àûúåc gò, Onkyo thu huát sûå chuá yá tûâ giao diïån ngûúâi sûã duång vaâ caách hoaåt àöång hiïåu quaã cuãa mònh, nïn chuáng töi goåi noá laâ moán húâi.

SR6004 coá rêët nhiïìu ûu àiïím. Hiïåu quaã hoaåt àöång vúái êm nhaåc thêåt sûå àaáng tin cêåy. Marantz cuäng àûúåc àaánh giaá cao do tñnh dïî sûã duång. Nïëu baån cêën möåt AVR coá êm thanh hay vaâ khöng maâu meâ, thò àêy laâ àêìu thu maâ baån cêìn.

lThöng

lThöng

àiïím:

135 watt x 2 into 8 ohm

110 watt x 2 into 8 ohm

Ampli 7 kïnh

Ampli 7 kïnh

AVR-4310CI cuãa Denon coá têët caã caác tñnh nùng cuãa möåt àêìu thu A/V cao cêëp. Noá coá tñnh nùng tûå caâi àùåt MultEQ XI cuãa Audyssey giuáp daân loa cuãa baån nghe tuyïåt vúâi hún, vïì mùåt xûã lyá hònh aãnh Anchor Bay VRS cho chêët lûúång töët nhêët, vaâ Audyssey DSXta8ng thïm khaã nùng cho caác kïnh bùng thöng röång. AVR-4310Ci seä laâ möåt thiïët bõ tuyïåt vúâi trong cùn phoâng giaãi trñ nhaâ baån.

Ngoã vaâo HDMI 1.3a (6)

Àêìu vaâo HDMI 1.3a (4)

lThöng

THX Select2

Giaãi maä Dolby TrueHD vaâ DTS-HD Master Audio

söë/ tñnh nùng:

Giaãi maä Dolby TrueHD vaâ DTS-HD Master Audio Xûã lyá hònh aãnh Faroudja Adyssey MultEQ tûå àöång caâi àùåt/room EQ Audyssey DSX, Dynamic EQ

Dynamic

Volume,

söë/ tñnh nùng:

Xûã lyá hònh aãnh iChips

Dynamic

Ampli 7 kïnh Àêìu vaâo HDMI 1.3a (6)

Adyssey MultEQ tûå àöång caâi àùåt/room EQ Audyssey DSX, Dynamic EQ

söë/ tñnh nùng:

130 watt x 2 into 8 ohm

Volume,

Giaãi maä Dolby TrueHD vaâ DTS-HD Master Audio Xûã lyá hònh aãnh Anchor Bay VRS Adyssey MultEQ tûå àöång caâi àùåt/room EQ Audyssey Dynamic EQ

DSX,

Dynamic

6.12.2010

Volume,

Thïë Giúái Söë .

43


MUA SÙÆM

nghe nhòn

phuã bïn trïn nhûäng baãn codec êm thanh voâm àaä coá. THX vïì cú baãn laâ cúá lúåi àöëi vúái möåt hïå thöëng chûáng nhêån THX àêìy àuã. Noái caách khaác, vúái möåt àêìu thu àûúåc chûáng nhêån vaâ caác loa àûúåc chûáng nhêån, baån seä nhêån àûúåc àêìy àuã caác ñch lúåi vïì tñnh tûúng thñch vaâ sûå tñch húåp.

Luác töët nhêët, êm thanh voâm laâ möåt quaá trònh maä hoáa/giaãi maä riïng biïåt (coân goåi laâ codec). Noá àûúåc maä hoáa thaânh phêìn mïìm vaâ giaãi maä taåi nhaâ bùçng phêìn cûáng, khöng coá sûå giaã maåo hay caác kïnh àûúåc lêëy tûâ nhûäng kïnh khaác. Caác àõnh daång Dolby vaâ DTS naây laâ caác cöng nghïå cùn baãn cuãa raåp haát taåi gia. Chuáng ta seä noái vïì chuáng theo thûá tûå giaãm dêìn vïì chêët lûúång vaâ àöå múái.

Nhûäng àõnh daång naây cung cêëp kho dûä liïåu hiïåu quaã hún nhiïìu so vúái PCM khöng neán. Chuáng dûång laåi phêìn nhaåc nïìn chuã àaåo tûâng chuát möåt khi chúi laåi. Baån seä nhêån àûúåc chñnh xaác nhûäng gò nhaâ kyä sû maä hoáa. Caác fan cuãa Blu-ray seä muöën coá nhûäng baãn codec naây trong àêìu chúi hay àêìu thu cuãa mònh. Nïëu AVR coá thïí nhêån àûúåc tñn hiïåu PCM àöå phên giaãi cao qua HDMI, noá seä khöng cêìn sûå giaãi maä khöng giaãm chêët lûúång nïëu àêìu chúi coá khaã nùng àoá. Trong thûåc tïë, ngûúâi ta coá thïí cho rùçng nïn àïí àêìu chúi giaãi maä caác àõnh daång naây vò viïåc giaãi maä trong AVR laâm baån khöng thïí nghe àûúåc nhûäng thûá goåi laâ êm thanh phuå, chùèng haån nhû êm thanh tûâ caác lúâi bònh luêån hoùåc caác cûãa söí Bonus View PiP maâ baån truy cêåp trong suöët chûúng trònh Blu-ray chñnh.

Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio

Audio àöå phên giaãi cao Dolby Digital Plus, DTS-HD

Giaãi maä êm thanh voâm Dolby vaâ DTS

Àêy àûúåc goåi laâ nhûäng àõnh daång neán giaãm chêët lûúång vò chuáng boã soát möåt söë dûä liïåu trong quaá trònh maä hoáa/giaãi maä maâ seä khöng thïí phuåc höìi khi chúi. Nhûng chuáng laâm àiïìu naây möåt caách gian xaão hún (vaâ àöi luác coá tó lïå dûä liïåu cao hún) Dolby Digital 5.1 vaâ DTS àúâi cuä, nhûäng cöng nghïå coá khaã nùng taåo ra êm thanh roä vaâ nhuyïîn hún. Chuáng khaá hiïëm úã caác àõnh daång àôa, nhûng coá thïí àûúåc ûáng duång trong tûúng lai vïì media trûåc tuyïën dung lûúång thêëp.

Dolby EX, DTS-ES Discrete/Matrix Àêy laâ nhûäng phiïn baãn Dolby Digital 5.1 vaâ DTS 5.1 àûúåc caãi tiïën êm tham voâm sau. Dolby EX thûåc chêët laâ àõnh daång 6.1, duâ noá thûúâng chia kïnh voâm sau àún ra hai loa voâm sau. Noá giaãi maä kïnh voâm sau tûâ caác kïnh voâm, nïn seä ñt hún möåt baãn codec coá caác kïnh hoaân toaân

ÀÊÌU THU TÊÌM TRUNG ROTEL RSX-1550, 2.000 USD

lÛu

àiïím:

Nhûäng nhaâ saãn xuêët nhoã nhû Rotel thûúâng àûa ra - thêåt àaáng ngaåc nhiïn laâ àuáng nhû chuáng ta nghô - nhûäng saãn phêím giaá töët nhêët trong nhûäng caái cao cêëp nhêët. RSX1550 àûúåc choån loåc rêët kyä (nïëu khöng noái àïën tyã lïå cöng suêët) vïì tñnh nùng maâ chuáng ta thûúâng thêëy úã caác saãn phêím töët. Nïëu baån thñch caã nùm kïnh àïìu àïìu nghe tuyïåt, coá kïët nöëi HDMI 1.3a, vaâ kiïíu daáng bùæt mùæt, thò chiïëc àêìu thu naây àaáp ûáng àuã têët caã. lThöng

söë/ tñnh nùng:

75 watt x 5 into 8 ohm Àêìu vaâo HDMI 1.3a (4) Giaãi maä Dolby TrueHD vaâ DTS-HD Master Audio Xûã lyá hònh aãnh Faroudja DCDi

44 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010

MARANTZ SR8002, 2.000USD

lÛu

àiïím:

Marantz laâ möåt lûåa choån khaá xa xó àöëi vúái nhûäng ngûúâi mua àêìu thu. Vúái radio HD, höî trúå Dolby TrueHD, vaâ chûáng nhêån THX Select2, àêìu thu naây coá têët caã nhûäng tñnh nùng ûu viïåt, vaâ cung cêëp êm thanh chi tiïët nhûng rêët tûå nhiïn. lThöng

söë/ tñnh nùng:

125 watt x 7 into 8 ohm

PIONEER ELITE SC-27, 2.200 USD

lÛu

àiïím:

Nïëu baån àang cêìn êm thanh àöå roä cao coá thïí taái hiïån àêìy àuã nhûäng chi tiïët cuãa êm thanh àa kïnh khöng mêët dûä liïåu, thò khöng cêìn phaãi tòm àêu xa, Pioneer Elite SC-27, vúái mûác giaá 2200 USD, chiïëc àêìu thu naây laâ möåt moán húâi maâ baån hùçng ao ûúác. lThöng

söë/ tñnh nùng:

Àêìu vaâo HDMI 1.3a (4)

140 watt x 1 into 8 ohm

THX Select2

180 watt x 1 into 6 ohm

Giaãi maä Dolby TrueHD vaâ DTS-HD Master Audio

Ampli 7 kïnh

Adyssey MultEQ tûå àöång caâi àùåt/room EQ

THX Ultra2 Plus

Àêìu vaâo HDMI 1.3a (5) Giaãi maä Dolby TrueHD vaâ DTS-HD Master Audio MCACC tûå àöång caâi àùåt/room EQ


riïng biïåt. DTS-ES Matrix hoaåt àöång theo cuâng möåt möët nhû vêåy, duâ DTS-ES Discrete maä hoáa möåt kïnh voâm sau riïng biïåt. Nhûäng baãn codec naây àûúåc duâng trong möåt söë phaát haânh DVD vaâ Blu-ray.

Dolby Digital 5.1, DTS Àêy laâ nhûäng codec neán giaãm chêët lûúång cú baãn àûúåc duâng trong viïåc phaát soáng DTV (truyïìn hònh kyä thuêåt söë), hêìu nhû toaân böå caác phaát haânh DVD, vaâ möåt söë àôa Blu-ray. Àûúåc giúái thiïåu vaâo giûäa thêåp niïn 90, chuáng phaát triïín dûåa trïn Dolby Surround analog maä hoáa ma trêån cuãa nhûäng thêåp niïn trûúác. Chuáng maä hoáa söë möîi kïnh nhû möåt thûåc thïí àöåc lêåp vaâ riïng biïåt, bùçng caách duâng maä giaác quan maâ seä boã qua caách coá choån loåc nhûäng dûä liïåu àûúåc

xem laâ ñt quan troång nhêët hoùåc bõ nhûäng êm thanh khaác che khuêët.

Caác chïë àöå giaãi maä ma trêån vaâ múã röång êm thanh voâm Nhûäng chïë àöå naây coá thïí hoaåt àöång trïn caác tñn hiïåu maä hoáa voâm cuäng nhû thñch ûáng, sûãa àöíi, vaâ lêëy àûúåc hiïåu ûáng tûâ nhûäng tñn hiïåu maä hoáa nhû stereo cho àïën 5.1.

Chïë àöå giaãi maä Dolby Pro Lix vaâ Liz Àêy laâ möåt phêìn cuãa chïë àöå giaãi maä êm thanh voâm (sûã duång tñn hiïåu êm thanh analog Dolby Surround àûúåc giaãi maä thaânh nhûäng àoaån êm thanh 2 kïnh) vaâ möåt phêìn cuãa chïë àöå múã röång êm thanh voâm cho bêët cûá nguöìn tñn hiïåu 2 kïnh naâo. Noá cuäng

bao göìm caác chïë àöå phuå cho phim aãnh, nhaåc, game vaâ möåt chïë àöå giaã lêåp hiïëm khi duâng àïën duâng àïí bùæt chûúác êm thanh Dolby Pro Logic göëc. Chïë àöå DPLIT Music laâ möåt phûúng phaáp àaáng tin cêåy giuáp nguöìn hai kïnh tûúng thñch vúái 5.1 kïnh nhûng vêîn giûä àûúåc caãm giaác tröån êm thanh nöíi göëc. Tuy nhiïn àêy vêîn chûa phaãi laâ àiïìu thu huát moåi ngûúâi nghe. Phiïn baãn 7.1 kïnh (vúái êm thanh voâm sau) cuãa Dolby Pro Logic Iix, coá thïí chuyïín 5.1 kïnh thaânh 7.1 kïnh. Hiïån nay àaä coá Dolby Pro Logic IIz, laâ phiïn baãn 9.1 kïnh (êm thanh voâm sau vaâ caác kïnh cao).

DTS Neo:6, Circle surround, Neural surround Vïì phêìn DPLII coá rêët nhiïìu nhaâ

ÀÊÌU THU CAO CÊËP ROTEL RSX-1560, 2.600 USD

lÛu

àiïím:

INTEGRA DTR-9.9, 2.600 USD

lÛu

àiïím:

DENON AVR-4810CI, 3.000 USD

lÛu

àiïím:

Rotel RSX-1560 khöng chó laâ möåt cuöåc thñ nghiïåm khoa hoåc trong khaã nùng khuïëch àaåi cêëp D, noá coân laâ möåt saãn phêím tuyïåt haão duy trò nguyïn veån caá tñnh yïu nhaåc cuãa nhaâ saãn xuêët trong khi vêîn giûä nguyïn tñnh chêët cuãa möåt böå khuïëch àaåi múái. Trong khi àang kiïím tra saãn phêím naây, chuáng töi thûåc sûå bõ thuyïët phuåc rùçng àêy laâ möåt àêìu thu tuyïåt vúâi, möåt saãn phêím àûáng haång nhêët trong söë nhûäng saãn phêím maâ chuáng töi thûã nghiïåm.

Tûúng tûå hêìu hïët caác àêìu thu maâ chuáng töi àaä thûã nghiïåm, caác khaã nùng cuãa Integra DTR-9.9 coá thïí àang bõ àe doåa. Nhûng nhiïìu giaá trõ cùn baãn laâm noá trúã nïn töët hún. Thêåm chñ khöng cêìn kïí àïën caác tñnh nùng siïu viïåc cuãa noá, Integra coá êm thanh khöng ai saánh bùçng àöëi vúái nhûäng baãn nhaåc kïí caã àöëi vúái êm thanh àa kïnh hoùåc hai kïnh. Àêy laâ sûå lûåa choån àang àûúåc mong àúåi. Saãn phêím múái hún DTR-801, 2.800 USD

lThöng

140 watt x 1 into 8 ohm

lThöng

9 kïnh amplifier

söë/ tñnh nùng:

söë/ tñnh nùng:

AVR-4810CI cuãa Denon coá möåt trong söë nhûng böå tñnh nùng hoaân haão nhêët maâ chuáng töi tûâng thêëy, noá xûáng àaáng vúái nhûäng gò maâ nhaâ saãn xuêët àaä nöí lûåc. Hiïåu quaã hoaåt àöång cuãa àêìu thu thuöåc haâng töët nhêët. Chiïëc AVR khöng chó laâ nhaâ sûu têìm têët caã nhûäng chïë àöå êm thanh múái nhêët, noá coân laâ chiïëc maáy lyá tûúãng cho nhûäng ai coá nhu cêìu vïì möåt daân êm thanh tuyïåt haão. lThöng

söë/ tñnh nùng:

100 watt x 7 into 8 ohm

1145 watt x 1 into 8 ohm

Àêìu vaâo HDMI 1.3a (4)

Àêìu vaâo HDMI 1.3a (6)

Àêìu vaâo HDMI 1.3a (5)

Giaãi maä Dolby TrueHD vaâ DTS-HD Master Audio

THX Ultra2 Plus

Giaãi maä Dolby TrueHD vaâ DTS-HD Master Audio

Xûã lyá hònh aãnh Faroudja DCDi

Giaãi maä Dolby TrueHD vaâ DTS-HD Master Audio

Xûã lyá hònh aãnh Anchor Bay

Xûã lyá hònh aãnh HQV

Audyssey MultEQ tûå àöång caâi àùåt/room EQ

Audyssey MultEQ tûå àöång caâi àùåt/room EQ

Audyssey DSX, Dynamic EQ

Dynamic

6.12.2010

Volume,

Thïë Giúái Söë .

45


MUA SÙÆM

nghe nhòn

saãn xuêët caånh tranh nhau. Tñnh nùng naây coá thïí múã röång nguöìn êm thanh nöíi haânh êm thanh voâm bùçng caách duâng nhiïìu phûúng phaáp khaác nhau.

Chïë àöå Generic DSP Labeled Hall, Stadium..., hêìu hïët ngûúâi ngûúâi sûã duång àïìu coá thïí boã lúä caác chïë àöå naây vaâ coá thïí lêîn löån nïëu khöng chuá yá. Nïëu baån thñch chuáng, baån seä bùçng moåi giaá sûã duång chuáng, nhûng nhûäng chïë àöå naây hiïëm khi àûúåc duâng àuáng chöî. Nïëu baån duâng chuáng möåt caách bêët cêín, chuáng seä laâm cho daân êm thanh cuãa baån nghe dúã tïå.

5.1 hoùåc 7.1 Mùåc duâ coá sûå xuêët hiïån lêìn àêìu cuãa caác chïë àöå nghe gêy nhiïìu tranh caäi vaâ khaã nùng lan toãa êm thanh khaá

vö duång cuãa phêìn cûáng vaâ phêìn mïìm êm thanh voâm nùçm àùçng sau, nhûng baån khöng cêìn phaãi duâng hïët caã baãy kïnh àöëi vúái möåt àêìu thu A/V bònh thûúâng. Baån chó cêìn tùæt hai kïnh cuöëi ài úã baãn menu àiïìu khiïín vaâ têån hûúãng sûå söëng àöång cuãa nùm kïnh coân laåi. Àöëi vúái möåt söë mêîu, baån coá thïí thay àöíi chûác nùng cuãa caác kïnh amplifier voâm àùçng sau àïí tùng cûúâng sûác maånh cuãa loa traái/phaãi hoùåc khu vûåc hai.

Cêín thêån vúái thöng söë cûúâng àöå Caác mêîu giêëy ghi thöng söë bao giúâ cuâng giaã taåo, cûúâng àiïåu, vaâ röëi rùæm. Àùåc biïåt luön ghi sai khi chó coá möåt hoùåc hai kïnh phaát cuâng luác àïí laâm cho caác con söë tröng hêëp dêîn hún khaã nùng thêåt. Baån nïn chuá yá thöng söë

“phaát cuãa têët caã caác kïnh” khi so saánh caác thöng söë sûác maånh. Àêìu vaâo àûúåc duâng cho ra toaân daãi hoùåc chó àûúåc coá nûãa kilohertz. Kiïím tra vïì àöå daâi cuãa tñn hiïåu cuäng coá thïí cho thêëy sûå khaác biïåt lúán àöëi vúái thöng söë cûúâng àöå àêìu ra cuå thïí. Baâi kiïím tra gùæt gao nhêët hiïån naây laâ kiïím tra liïn tuåc vïì êm, chuáng töi luön duâng phûúng phaáp naây. Nhiïìu nhaâ saãn xuêët biïån luêån rùçng chûúng trònh kiïím tra khöng coá àêìy àuã caác êm liïn tuåc song song trïn têët caã caác kïnh, do àoá thónh thoaãng chuáng duâng tñn hiïåu burst, coá àöå daâi cúä vaâi phêìn nghòn cuãa giêy nhû möåt baâi kiïím tra mang tñnh thûåc tïë hún. Àiïìu khöng may laâ loaåi thûúác ào naây coá quaá nhiïìu phiïn baãn, thûúâng àûúåc tham chiïëu nhû cöng suêët àónh

ÀÊÌU THU CAO CÊËP ARCAM AVR500, 3.500 USD

ARCAM AVR600, 5.000 USD

DENON AVR-5308CI, 5.500 USD

lÛu

lÛu

lÛu

àiïím:

Vúái AVR500, Arcam tiïëp tuåc baão vïå àûúåc danh hiïåu nhoã nhûng coá voã cuãa möåt nhaâ saãn xuêët chuyïn vïì AVR. Chiïëc maáy naây àuã maånh àïí quaãn lyá chi tiïët nhiïìu loa maâ khöng phaãi nöí lûåc nhiïìu. Midrange cuãa noá coá khöng hïì coá khuyïët àiïím, vaâ khaã nùng phaãn höìi têìn söë cao rêët trung thûåc. Cuâng vúái êm bass tuyïåt vúâi, chiïëc àêìu thu naây rêët cên bùçng. lThöng

söë/ tñnh nùng:

100 watt x 7 into 8 ohm Ampli 7 kïnh Àêìu vaâo HDMI 1.3a (5) Giaãi maä Dolby TrueHD vaâ DTS-HD Master Audio

àiïím:

Arcam AVR600 laâ möåt trong nhûäng chiïëc àêìu thu töët nhêët maâ chuáng töi tûâng biïët àïën tûâ bêët cûá thûúng hiïåu naâo. Hònh daáng cuãa noá tröng nhû möåt cöî xe tùng, noá àûúåc thiïët kïë daânh cho nghe nhaåc, vaâ noá àuáng laâ nhû vêåy. Dolby Volume laâ möåt àiïím cöång, mùåc duâ nhòn chung noá chó daânh cho phim haång trung vaâ chûúng trònh tivi. Remote vaâ baãn àiïìu khiïín trûúác tröng giaãn dõ, nhûng hoaân toaân khaác biïåt, saãn phêím naây thûåc sûå vûúåt quaá mûác giaá cuãa mònh. Noá chûáng minh àûúåc àêìu thu chuyïn êm thanh vaâ raåp haát taåi gia cao cêëp khöng chó laâ saáo ngûä. lThöng

söë/ tñnh nùng:

120 watt x 7 into 4 ohm

Xûã lyá hònh aãnh Pixelworks

Àêìu vaâo HDMI 1.3a (5)

Dolby Volume

Giaãi maä Dolby TrueHD vaâ DTS-HD Master Audio Xûã lyá hònh aãnh Pixelworks Dolby Volume

46 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010

àiïím:

Vúái têët caã nhûäng gò maâ AVR-5308CI coá thïí laâm àûúåc vaâ caách noá xûã lyá moåi thûá, thò mûác giaá 5.500 USD àuáng laâ khaá reã. Chiïëc àêìu thu hiïåu quaã cao, êm thanh chi tiïët naây àaä khùèng àõnh àûúåc xïëp loaåi cuãa mònh vaâ dïî daâng thu huát ngûúâi khaác. lThöng

söë/ tñnh nùng:

150 watt x 7 into 8 ohm Àêìu vaâo HDMI 1.3a (6) THX Ultra2 Giaãi maä Dolby TrueHD vaâ DTS-HD Master Audio Xûã lyá hònh aãnh Silicon Realta HQV Audyssey MultEQ tûå àöång caâi àùåt/room EQ


hay cöng suêët àöång, do doá caác sûå so saánh dûúâng nhû trúã nïn vö nghôa. Nhûäng àiïím khaác biïåt nhoã cuãa hïå söë meáo phi tuyïën rêët khoá nhêån ra, do àoá, mùåc duâ caác nhaâ saãn xuêët rêët thñch tung con söë naây lïn, nhûng hêìu hïët caác saãn phêím trïn thõ trûúâng àïìu khöng coá vêën àïì gò cho àïën nay.

Maånh bao nhiïu laâ àuã? Àïí àaãm baão àêìu thu A/V vaâ loa cuãa baån tûúng thñch vúái nhau, baån nïn kiïím tra thöng söë cuãa loa vïì cûúâng àöå doâng àiïån yïu cêìu vaâ trúã khaáng töëi thiïíu. Caác loa coá trúã khaáng tûâ 6 ohm trúã xuöëng coá khaã nùng taãi maånh hún loa 8 ohm vò chuáng yïu cêìu doâng àiïån taãi maånh hún tûâ AVR. Nhû vêåy coá nghôa laâ AVR seä laâm viïåc nhiïìu hún. Söë Watt àûúåc chó àõnh hêìu hïët thûúâng cao hún khi vaâo trúã khaáng

PIONEER ELITE SC-09TX, 7.000 USD

lÛu

àiïím:

Bêët kïí baån duâng loa nöíi hai kïnh hoùåc àa kïnh, thò khaã nùng trònh baây êm thanh vúái àöå sêu vaâ vang tûå nhiïn, êm sùæc nhaåc cuå chên thêåt vaâ xaác thûåc, êm bass àêìy àuã vaâ taái hiïån êm thanh xung quanh àêìy thuyïët phuåc cuãa Pioneer laâ lûåa choån söë möåt. Àêy laâ möåt saãn phêím linh àöång, vúái nhiïìu tñnh nùng hún nhu cêìu cuãa hêìu hïët nhûäng ngûúâi sûã duång. Möåt khi baån baån àaä thûã qua àêìu thu naây, baån seä khöng gùåp bêët cûá phiïën toaái naâo vaâ coá thïí têån hûúãng hiïåu quaã hoaåt àöång ngoaâi sûác tûúãng tûúång cuãa noá. lThöng

söë/ tñnh nùng:

140 watt x 10 into 8 ohm Àêìu vaâo HDMI 1.3a (6) THX Ultra2 Giaãi maä Dolby TrueHD vaâ DTS-HD Master Audio Hïå thöëng cên bùçng vaâ caâi àùåt MCACC

4ohm hún vaâo 8 ohm, nhûng loa cuãa chuáng ta coá thïí khöng thûåc sûå taãi àûúåc trúã khaáng töëi thiïíu 4 ohm, bêët kïí chuáng àûúåc ghi laâ bao nhiïu. Haäy chuá yá laâ trúã khaáng naây coá nhiïìu loaåi têìn söë. Noá laâ muåc tiïu di àöång, vaâ trúã khaáng töëi thiïíu àûúåc liïåt kï cuãa möåt loa khöng thïí cho biïët àûúåc thöng söë cuãa toaân böå loa. Muåc àñch cuãa böå Amplifier laâ laâm cho hïå thöëng loa cuãa baån lúán theo yá muöën cuãa baån maâ khöng bõ biïën daång. Baån cuäng nïn tñnh àïën kñch thûúác cùn phoâng cuãa mònh, khoaãng caách nghe, vaâ àöå nhaåy cuãa caác loa. Àêy laâ àiïím maâ chûáng nhêån THX, àûúåc nhaâ saãn xuêët àûa ra, vaâ möåt cûãa haâng baán leã àaáng tin cêåy thêåt sûå hûäu ñch.

Coá nïn mua tûâng phêìn khöng? Nïëu baån chaåy hïët cöng suêët cuãa tûâ nùm chiïëc loa trúã lïn, baån coá thïí seä cêìn àïën nhiïìu cöng suêët thêåt hún maâ möåt àêìu thu A/V cung cêëp. Baån cuäng nhêët thiïët phaãi coá möåt amplifier àa kïnh töët. Nïëu àang duâng möåt böå loa àa kïnh múái nhêët. Thò hïëu hïët caác AVR àïìu tûúng thñch, nhûng möåt böå loa töët seä cho êm thanh ñt bõ giaãm cûúâng àöå hún vaâ roä hún. Baån cuäng nïn luyïån caãm nhêån cuãa mònh vaâ hoãi möåt cûãa haâng baán leã A/V naâo àoá hoùåc tûå lùæp àùåt cho tûúng thñch loa vaâ AVR.

Xûã lyá phim: biïën thaânh HDMI Nhiïìu AVR hiïån nay coá thïí chuyïín têët caã caác tñn hiïåu vaâo thaânh tñn hiïåu HDMI úã àêìu ra, nhúâ vêåy baån coá thïí cùæm vaâo maân hònh chó bùçng möåt súåi caáp. Àêy laâ möåt tñnh nùng tiïån lúåi àaáng mong àúåi, nhûng hiïåu quaã hoaåt àöång thò khöng àaãm baão. Möåt söë saãn phêím laåi töët hún söë khaác, vaâ doâng chûä nhoã xñu trong cêím nang hûúáng dêîn vïì THX cuãa àêìu thu thûúâng noái rùçng THX khöng àïì nghõ sûã duång tñnh nùng chuyïín àöíi naây. Tñnh nùng naây coá thïí thuêån tiïån, àùåc biïåt laâ àöëi vúái nhiïìu nguöìn. Nhûng cuäng àûâng nghô rùçng noá seä luön cho chêët lûúång hònh aãnh töët nhêët.

Nêng cêëp hònh aãnh

Möåt söë AVR coá khaã nùng xûã lyá hònh aãnh, tûâ thö sú àïën cûåc kyâ tiïn tiïën, nhùçm chuyïín àöíi tñn hiïåu thaânh 1080p tûâ caác àõnh daång khaác chùèng haån nhû 1080i hoùåc 720p (thûúâng thêëy úã caác kïnh truyïìn hònh) hoùåc 480i/p (úã DVD). Faroudja, Anchor Bay, HQV, vaâ Gennum laâ nhûäng nhaâ cung cêëp nöíi tiïëng vïì khaã nùng xûã lyá hònh aãnh trong AVR. Tñng nùng xûã lyá hònh aãnh trong AVR coá thïí duâng cho caác chûúng trònh tivi vaâ àêìu àôa cuãa baån. Tuy nhiïn, tñn hiïåu HDMI göëc coá thïí mang tñnh töëi thiïíu.

HDMI: Giao diïån chuã chöët HDMI laâ àiïìu khöng thïí thiïëu trong giao diïån àa nùng cuãa hïå thöëng raåp haát taåi gia hiïån nay. Nïëu baån coá möåt chuát hiïíu biïët vïì HDMI, möåt àêìu AVR vaâ caác thaânh phêìn cung cêëp tñn hiïåu, thò viïåc kïët nöëi hïå thöëng seä dïî nhû trúã baân tay.

Taåi sao phaãi duâng HDMI? HDMI khöng phaãi laâ àöì miïîn phñ. Khi àõnh daång naây xuêët hiïån, vêën àïì vïì tñnh tûúng thñch giûäa caác thaânh phêìn HDMI cuäng naãy sinh. Nhûng khi caác thaânh phêìn trong hïå thöëng cuãa baån húåp nhau, AVR vúái HDMI seä thuêån tiïån giaãn hoáa theo hai hûúáng. Thûá nhêët, HDMI coá thïí truyïìn tñn hiïåu êm thanh cuäng nhû hònh aãnh tûâ caác thaânh phêìn nguöìn, doá àoá loaåi boã àûúåc múá caáp höîn àöån àùçng sau thiïët bõ. Thûá hai, Nhiïìu AVR coá thïí truyïìn moåi tñn hiïåu àêìu vaâo àïën àêìu ra HDMI àïí kïët nöëi vúái maân hònh chó vúái möåt súåi caáp.

HDMI 1.4 hay 1.4a Nhû àaä àïì cêåp úã trïn, HDMI 1.4 höî trúå 3D, Kïnh Ethernet HDMI, Kïnh Audio Return, vaâ àêìu nöëi HDMI Micro. HDMI 1.4a thò coá thïm khaã nùng tûúng thñch 3D.

HDMI 1.3 Caác àêìu thu A/V hiïån nay coá HDMI 1.3 (hoùåc cao hún), cung cêëp khaã nùng xûã lyá PCM àa kïnh àöå phên giaãi cao vaâ giaãi maä ngay trong thiïët bõ giaânh cho caác codec êm thanh voâm giûä nguyïn chêët lûúång múái nhêët. Töëi thiïíu baån phaãi cêën

6.12.2010

Thïë Giúái Söë .

47


MUA SÙÆM

nghe nhòn

àïën khaã nùng thûá nhêët àïí khai thaác hïët àêìu àôa Blu-ray cuãa mònh, vaâ baån seä phaãi cêìn àïën caã hai nïëu àêìu àôa cuãa baån khöng tûå giaãi maä àõnh daång caác êm thanh. HDMI 1.3 coá thïí taãi moåi codec êm thanh voâm múái nhêët bùçng bùçng bitstream. Caác phiïn baãn HDMI cöí hún coá thïí truyïìn möåt trong söë chuáng, nhûng chó coá 1.3 vaâ phiïn baãn múái hún múái coá thïí truyïìn nhiïìu hún, bao göìm Dolby TrueHD vaâ DTS-HD Master Audio.

PCM qua HDMI Taåi sao viïåc naây laåi quan troång àöëi vúái AVR àïí xûã lyá PCM àa kïnh, àöå phên giaãi cao qua HDMI? Trûúác hïët, vò nhiïìu àôa Blu-ray sûã duång êm thanh PCM àa kïnh khöng neán. Thûá hai, Vò nhiïìu àêìu àôa Blu-ray coá thïí chuyïín êm thanh Dolby TrueHD vaâ DTS-HD Master Audio thaânh àõnh daång êm thanh khöng neá n naâ y àïí truyïì n qua àêì u ra HDMI. Baån vêîn nghe àûúåc êm thanh nguyïn veån, thêåm chñ tûâ möåt AVR khöng coá tñnh nùng giaãi maä cho nhiïìu codec múái. Khaã nùng naây 48 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010

cuäng cho pheáp maáy àôa boã thïm caác êm thanh phuå vaâo höîn húåp anh thanh coá trûúác.

Kïët nöëi video cuãa quaá khûá Coá thïí HDMI laâ hiïån taåi vaâ tûúng lai cuãa raåp haát taåi gia, nhûng baån vêîn cêìn àïën caác hònh thûác kïët nöëi khaác àïí chaåy caác thaânh phêìn khöng coá HDMI.

Caáp video thaânh phêìn Giöëng nhû HDMI, àêy laâ möåt hònh thûác kïët nöëi cuãa HDTV. Loaåi caáp naây laâ analog vaâ chó truyïìn hònh aãnh, nhûng chêët lûúång khöng cao. Nïëu AVR cuãa baån chó coá möåt àêìu ra HDMI, thò baån coá thïí duâng àêìu ra video thaânh phêìn cho maân hònh thûá hai. Àùçng sau HDTV àúâi cuä vaâ àêìu àôa DVD baån coá thïí tòm thêëy caác giùæc cùæm àûúåc quy àõnh theo maâu àoã, xanh laá vaâ xanh dûúng. Phûúng aán naây chó hûäu duång khi baån àaä hïët giùæc cùæm HDMI hoùåc gùåp phaãi vêën àïì tûúng thñch. Trong caác trûúâng húåp naây baån seä khöng phaãi lo lùæng nhiïìu.

S-video Àêy laâ möåt kïët nöëi video analog truyïìn tñn hiïåu àöå saáng vaâ maâu sùæc riïng biïåt nhùçm traánh tònh traång biïën maâu. Kïët nöëi naây rêët quan troå n g vaâ o nhûä n g nùm tiïì n HD nhûng laåi khöng àûúåc chuá troång nhiïìu ngaây nay. Giùæc cùæm nhiïìu àêìu ghim hònh troân cuãa S-video khöng thñch húåp vúái HDTV vaâ möåt söë doâng AVR àaä boã mêët kïët nöëi naây.

Video töíng húåp Video töíng húåp, duâng giùæc cùæm àûúå c àõnh maä maâ u vaâ n g, cuä n g khöng thñch húåp vúái chuêín HD. Video töíng húåp vaâ S-video àûúåc duâng trong caác àêìu àôa Laser, VCR, höåp caáp analog, vaâ caác nguöìn tñn hiïåu trûúác àêy. Töët hún, baån nïn boã búát nhûäng nguöìn thúâi tiïìn HD àïí giaânh caâng nhiïìu chöî tröëng caâng töët. Möåt söë nhaâ saãn xuêët àaä giaãm hoùåc loaåi boã kïët nöëi video töíng húåp vaâ S-video úã baãn àiïån àùçng sau.

Kïë thûâa kïët nöëi êm thanh HDMI laâ caách töët nhêët àïí truyïìn


tñn hiïåu êm thanh, vò noá laâ giao diïån kyä thuêåt söë duy nhêët coá thïí truyïìn êm thanh àa kïnh àöå roä cao (cuäng nhû êm thanh PCM khöng neán hoùåc bistream nguöìn). Nhûng caác nguöìn tñn hiïåu cuä hún coá thïí seä yïu cêìu nhûäng loaåi kïët nöëi am thanh khaác.

Caáp àöìng truåc/caáp quang kyä thuêåt söë Sau HDMI, thò sûå lûåa choån töët nhêët laâ kïët nöëi kyä thuêåt söë sûã duång caáp àöìng truåc hoùåc caáp quang. Vêën àïì vïì loaåi naâo töët hún vêîn coân gêy tranh caäi, nhûng chuáng tûúng àöëi ngang ngûãa nhau. Àêìu ra caáp àöìng truåc vaâ caáp quang kyä thuêåt söë vêîn coá úã àêìu àôa DVD, CD vaâ höåp giaãi maä. Chuáng töi xin lêåp laåi rùçng caã hai loaåi kïët nöëi naây àïìu tûúng thñch vúái giaãi phaáp êm thanh àöå neát cao, next-gen coá trong Blu-ray. Ngoaâi ra, chuáng cuäng coá thïí truyïìn tñn hiïåu Dolby Digital (coá thïí mêët tñn hiïåu) vaâ DTS.

Àêìu vaâo analog àa kïnh Nhûäng nguöìn coá thïí yïu cêìu giùæc cùæm analog 5.1 àïën 7.1 kïnh bao göì m Blu-ray, SACD, êm thanh DVD, vaâ caác àêìu àôa DVD thúâi cöí àaåi. Caác nguöìn naây coá thïí boã qua phêìn quaãn lyá bass cuãa AVR vaâ caác caâi àùåt khaác, vò vêåy HDMI luác naâo cuäng khaã thi. Xin chuá yá laâ nïëu àêìu àôa Blu-ray coá thïí giaãi maä êm thanh àa kïnh àöå roä cao thaânh analog, thò êm thanh analog àa kïnh àoá coá thïí khai thaác àûúåc chûác nùng êm thanh khöng mêët dûä liïåu trong Blu-ray.

Àêìu ra analog àa kïnh Caác àêìu ra Preamp coá thïí hûäu duång trong trûúâng húåp baån muöën nêng cêëp hïå thöëng cuãa mònh vaâ duâng AVR laâm böå xûã lyá êm thanh voâm cuâng vúái böå khuïëch àaåi maånh cho möåt vaâi hoùåc têët caã caác kïnh. Trûúâng húåp naây cuäng yïu cêìu phaãi duâng loaåi kïët nöëi maånh cho loa trêìm (subwoofer).

Àêìu ra/vaâo analog êm thanh nöíi Maá y cassetle vaâ nhûä n g nguöì n analog khaác yïu cêìu duâng giùæc cùæm analog êm thanh nöíi. Loaåi àoåc àôa

troân thò cêìn möåt àêìu vaâo phono nïëu khöng, baån seä phaãi cêìn àïën möåt preamp phono ngoaâi.

Caác kïët nöëi khaác: Khaã nùng àa vuâng Hêìu hïët caác AVR àïìu coá khaã nùng àa vuâng (khaã nùng truyïìn tñn hiïåu àïën nhiïìu phoâng), àa nguöìn (xûã lyá nhiïìu thaânh phêìn nguöìn), hoùåc coá caã hai. Àêìu ra video àa vuâng thûúâng laâ S-video hoùåc video thaânh phêìn àöå neát chuêín. Àêìu ra êm thanh àa vuâng thûúâng laâ êm thanh nöîi analog. Khaã nùng àa vuâng thiïn vïì tñnh tiïån lúåi nhiïìu hún laâ hiïåu quaã hoaåt àöång. Möåt söë àêìu thu A/Vcoá ài keâm vúái àiïìu khiïín tûâ xa cho tñnh nùng naây.

Nöëi maång bùçng Ethernet Tiïån ñch cuãa viïåc kïët nöëi àêìu thu A/V vúái böå àiïìu hûúáng thöng qua caáp Ethernet laâ coá thïí vaâo radio trïn Internet hoùåc lêëy nhaåc, aãnh, vaâ phim tûâ maáy tñnh. Möåt söë àûúåc chûáng nhêån búãi Liïn Minh Maång Kyä Thuêåt Söë Trûåc Tiïëp (DLNA). Möåt söë khaác àûúåc chûáng nhêån cho Windows Vista hoùåc Windows 7. AVR coá têët caã caác tñnh nùng vïì maång maâ khöng cêìn nhûäng loaåi chûáng nhêån trïn, mùåc duâ chuáng coá nhiïìu khaã nùng khaác nhau. Nïëu thû viïån nhaåc cuãa baån nùçm trong öí cûáng, baån seä cêìn àïën tñnh nùng nöëi maå n g naâ y . Ngoaâ i ra cêå p nhêå t firmware àaä trúã nïn quen thuöåc vúái moåi ngûúâi, vaâ caác giùæc cùæm Ethernet cho pheáp cêåp nhêåt trûåc tuyïën thò tiïån lúåi hún caác hònh thûác cêåp nhêåt khaác. Dô nhiïn kïët nöëi Internet WiFi coá thïí tiïån lúåi hún nhiïìu, nhûng khöng chùæc chùæn bùçng kïët nöëi dêy àïí truyïìn tñn hiïåu media.

Sirius vaâ XM Nhiïìu àêìu thu höî trúå caã Sirius vaâ XM cho radio vïå tinh (hiïån nay caã hai maång àïìu àûúåc cuâng möåt cöng ty súã hûäu nhûng laåi duy trò taách biïåt nhau). Antenna cuãa radio vïå tinh laâ phuå tuâng keâm theo coá giaá khoaãng 20 USD. Sirius Internet Radio hoaåt àöång thöng qua möåt kïët nöëi maång. Möåt söë kïnh XM sûã duång XM HD 5.1 kïnh riïng.

USB vaâ Bluetooth USB rêët thuêån tiïån trong viïåc kïët nöëi öí cûáng ngoaâi hoùåc öí flash. Möåt söë AVR cuäng sûã duång thiïët bõ caãm ûáng khöng dêy Bluetooth.

Kïët nöëi khaác Nhûäng lûåa choån kïët nöëi thïm giuáp ñch cho lùæp àùåt theo yá muöën vaâ nêng cêëp. Nhûäng kïët nöëi naây bao göìm giùæc cùæm àiïìu khiïín tûâ xa tia höìng ngoaåi, àïí giuáp AVR nhêån lïånh ngay caã khi àûúåc àùåt trong möåt caái tuã phuå tuâng; möåt chiïëc coâ 12 volt, nhùçm kñch hoaåt caác thiïët bõ khaác nhû maáy chiïëu, maân hònh, öí cùæm rúâi, vaâ maân cú giúái hoáa, vaâ RS-232, àïí nêng cêëp firmware hoùåc hïå thöëng àiïìu khiïín phuå tuâng keâm theo.

Giao diïån ngûúâi sûã duång: Maân hònh àún Mùåc duâ caác àêìu thu A/V àûa ra cho ngûúâi sûã duång rêët nhiïìu lûåa choån, caác nhaâ saãn xuêët coân àûa ra rêët nhiïìu chêët lûúång maân hònh àún (OSD). Möåt söë loaåi coá menu rêët saáng taåo taåo caãm giaác thoaãi maái khi sûã duång, trònh baây àeåp mùæt vaâ caác biïíu àöì àiïìu chónh loa tröng rêët giöëng 3D. Möåt söë khaác duâng àöì hoåa möåt maâu töëi laâm cho MS-DOS tröng söëng àöång hún. Chuáng töi rêët thêët voång àöëi vúái àöì hoåa cuãa DOS, nhûng dïî sûã duång vêîn laâ àiïím maånh cuãa noá.

Àiïìu khiïín tûâ xa (remote) Möåt vêën àïì khaác laâ àiïìu khiïín tûâ xa. Nïëu khöng dûå àõnh lïn àúâi vúái chiïëc àiïìu khiïín tûâ xa àa nùng, thò ñt ra baån cuäng phaãi thñch möåt caái gò àoá múái laå vïì hònh daáng, kñch thûúác, maâu sùæc, vaâ thiïët kïë cuãa nuát bêëm. Nhiïìu remote àêìu thu A/V coân coá tñnh nùng hoåc hoãi, thûå viïån maä lïånh àûúåc lêåp trònh trûúác, hoùåc caã hai. Vò vêåy chuáng coá thïí àiïìu khiïín caác thaânh phêìn khaác nhû tivi vaâ àêìu àôa cuãa baån. Cuäng vêåy, nïëu baån thñch xem phim trong phoâng töëi, thò chiïëc remote coá àeân phaát saáng laâ hïët chöî chï. Haäy lûåa choån cêín thêån trûúác khi mua àêìu thu A/V, thò baån seä khöng phaãi höëi hêån trong nhiïìu nùm túái.

6.12.2010

Thïë Giúái Söë .

49


KINH NGHIÏÅM

nghe nhòn

Khi taán dûúng êìm ô vïì hònh aãnh tuyïåt àeåp trïn HDTV, àùåc biïåt laâ tûâ Blu-ray, moåi ngûúâi dïî quïn mêët êm thanh laâ möåt nûãa cuãa traãi nghiïåm àoá – coá thïí coân hún thïë nûäa chûá. Blu-ray khöng chó cung cêëp video chêët lûúång. Vúái viïåc sûã duång dung lûúång chûáa dûä liïåu lúán vaâ nhûäng caách giaãi maä êm thanh múái, Blu-ray cung cêëp traãi nghiïåm êm thanh vûúåt bêåc so vúái caác àõnh daång êm thanh phim kyä thuêåt söë “vang boáng möåt thúâi”. Hún thïë nûäa, coá ngûúâi coân cho rùçng êm thanh àoá tûúng àûúng vúái êm thanh maâ caác kyä sû vaâ nhaâ laâm phim nghe trong quaá trònh quay.

Êm thanh HD cho hònh aãnh HD

50 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010


Kyä thuêåt neán êm thanh Khi àïën vúái viïåc lûu trûä dûä liïåu kyä thuêåt söë, phûúng phaáp tuây thuöåc vaâo dung lûúång coá sùén. Baån coá thïí lûu chuáng trong hònh thûác nguyïn thuãy hoùåc duâng loaåi neán. Coá hai loaåi neán cú baãn: mêët vaâ khöng mêët. Neán khöng mêët cho pheáp khöi phuåc hoaân haão möîi bit cuãa baãn göëc. Trûúác hïët noá àûúåc phaát triïín cho caác ûáng duång maáy tñnh vöën khöng chêëp nhêån mêët dûä liïåu. Mùåt khaác, neán dûä liïåu coá mêët àûúåc sûã duång röång raäi nhêët trong caác ûáng duång audio/video. Noá têån duång sûå thêåt laâ chuáng ta khöng thïí nghe hoùåc thêëy möîi chi tiïët coá trong möåt höîn húåp êm thanh vaâ/hoùåc hònh aãnh phûác taåp. Nïëu caác kyä sû coá thïí nhêån diïån möîi bit khöng quan troång vaâ dû thûâa vaâ loaåi boã chuáng thò tïåp dûä liïåu seä nhoã hún nhiïìu, maâ chuáng ta khöng nghe hoùåc thêëy bêët cûá sûå suy giaãm naâo. Loaåi neán naây àûúåc goåi laâ mêët vò dûä liïåu bõ loaåi boã khöng bao giúâ coá thïí àûúåc phuåc höìi. Hai nhên töë quyïët àõnh sûå suy giaãm naây coá àûúåc nhêån thêëy hay khöng vaâo luác phaát ra êm thanh neán mêët: mûác àöå neán (bao nhiïu dûä liïåu bõ loaåi boã) vaâ hiïåu quaã hay sûå kheáo leáo cuãa cöng nghïå maä hoáa (codec). Haâng triïåu ngûúâi nghe giaãi maä kiïíu neán coá mêët möîi ngaây trïn hònh thûác neán phöí biïën nhêët naây: nhaåc MP3 taãi vïì. Thêåm chñ àïí chûáa àûúåc video àöå neát tiïu chuêín trïn DVD cuäng cêìn phaãi sûã duång cöng nghïå neán mêët cho hònh aãnh lêîn êm thanh. Neán mêët vïì phña êm thanh laâ Dolby Digital hoùåc DTS. Trong khi möåt fan raåp haát taåi gia vaâ thêåm chñ caác chuyïn gia àaáng kñnh àïìu khùèng àõnh laâ caác àõnh daång neán mêët cung cêëp êm thanh chaã khaác gò àêìy àuã thò nhiïìu thñnh giaã khoá tñnh laåi khöng thoaãi maái vúái yá tûúãng boã búát dûä liïåu, bêët kïí ngûúâi ta noái gò ài nûäa. Haäy bûúác vaâo thïë giúái Blu-ray vúái dung lûúång röång raäi. Nhiïìu phiïn baãn Blu-ray ban àêìu têån duång kho lûu trûä naây bùçng caách cung cêëp êm thanh PCM khöng neán 5.1 kïnh hoùåc nhiïìu hún – àõnh daång giaãi maä kyä thuêåt söë maâ CD vaâ caác soundtrack phim chuyïn nghiïåp duâng. Àïën nay, ñt tûåa àôa Blu-ray naâo chûáa soundtract PCM khöng neán. Hiïån nay, möåt söë àôa àûúåc laâm úã 24 bit vúái töëc àöå êm thanh mêîu laâ 48 kilohertz hoùåc thêåm chñ (hiïëm) 24 bit/96 kHz. Vúái hêìu hïët phim hiïån nay, êm thanh kyä thuêåt söë àûúåc duâng àïí taåo àôa Blu-ray coá thïí laâ 24 bit/48 kHz, mùåc duâ phim àûúåc laâm trong nhûäng ngaây àêìu coá êm thanh kyä thuêåt söë laâ 20 bit/ 48 kHz hoùåc thêåm chñ 16 bit/ 48 kHz.

“Khöng mêët” laâ têët caã Sountrack PCM khöng neán àûúåc caác fan chaâo àoán nöìng nhiïåt nhûng laåi khöng “thoå”vò chùèng bao lêu sau, hai àõnh daång êm thanh neán khöng mêët nöíi lïn thöëng trõ lônh vûåc Blu-ray: Dolby TrueHD vaâ DTS-HD Master Audio. Àiïìu laâm cho caác àõnh daång naây àöåc àaáo chñnh laâ chuáng khöi phuåc àûúåc têët caã caác bit trong baãn göëc vaâ khöng xoáa dûä liïåu vônh viïîn. Tûác laâ chuáng khöng mêët. Chuáng àoâi hoãi nhiïìu dung lûúång hún Dolby Digital vaâ

DTS cuä, mêët, nhûng chuáng tiïët kiïåm àûúåc phên nûãa khöng gian so vúái PCM khöng neán. Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio vaâ PCM khöng neán àïìu cung cêëp cuâng möåt àöå phên giaãi. Leä ra chuáng phaãi giöëng vúái baãn göëc tûâng bit möåt nïëu khöng coá nhûäng sûå thoãa hiïåp úã cöng àoaån saãn xuêët. Trïn Blu-ray, caã Dolby TrueHD lêî n DTS-HD Master Audio àïìu cung cêëp êm thanh khöng mêët lïn àïën 7.1 kïnh úã àöå phên giaãi töëi àa laâ 24 bit/96 kHz. DTS-HD Master Audio coá thïí cung cêëp êm thanh khöng mêët 24 bit/192 kHz àöëi vúái baãn 5.1 kïnh. Cho àïën nay, caác tûåa phim chñnh chó khoaãng 24 bit/48 kHz, trong 5.1 kïnh hoùåc hún. Coá möåt vaâi video chuyïín àöíi úã 24 bit/96 kHz. Chó coá möåt phim 24 bit/96 kHz maâ chuáng ta biïët laâ Baraka vaâ mùåt êm thanh cuãa noá thò laåi khöng àùåc sùæc bùçng hònh aãnh. Dolby TrueHD dûåa trïn cöng nghïå goåi laâ Meridian Lossless Packing (MLP) , phaát triïín tûâ Meridian Audio hiïån duâng trong àõnh daång êm thanh DVD “quaá cöë”. Dolby TrueHD khöng phaãi laâ baãn sao cuãa DVD-Audio, nhûng caã hai àïìu coá MLP. Trïn möåt söë àôa, Dolby TrueHD cung cêëp cuâng loaåi neán daäy quang àöång coá trong Dolby Digital. Noá cuäng bao göìm Dialogue Normalization, nhùçm saãn xuêët mûác àöå àöëi thoaåi öín àõnh tûâ nguöìn naây àïën nguöìn khaác maâ khöng aãnh hûúãng àïën daäy àöång hoùåc phöëi êm töíng thïí. Metadata kiïím soaá t caã neá n àöå n g (coá choå n lûå a ) vaâ Dialogue Normalization (non-defeatable). Metadata laâ dûä liïåu thïm vaâo àûúåc nhuáng trong nöåi dung kyä thuêåt söë. Noá “coäng” möåt soundtrack riïng biïåt. DTS-HD Master Audio khöng cung cêëp neán àöång hoùåc tinh chónh mûác àöëi thoaåi. Noá giaãi maä loäi DTS mêët vúái töëc àöå 1,5 megabit/giêy cuâng vúái böå múã röång DTSHD Master Audio. Dûä liïåu kïët húåp taái lêåp soundtrack DTS-HD Master Audio troån veån, tûâng bit möåt vúái àöå phên giaãi àêìy àuã khi chúi laåi qua thiïët bõ coá giaãi maä DTS-HD Master Audio. Nïëu baån chúi trïn hïå thöëng chó giaãi maä DTS, àêìu thu A/V seä tûå àöång nùæm bùæt loäi DTS àïí cho ra traãi nghiïåm DTS 1,5 Mbps coá mêët. Dolby TrueHD khöng coá track loäi. Mùåc duâ menu cuãa àôa chó liïåt kï Dolby TrueHD nhûng baån coá thïí chùæc chùæn laâ track Dolby Digital mêët cuäng coá trïn àôa. Vò Dolby Digital neán hiïåu quaã nïn cuäng khöng chiïëm nhiïìu chöî trong böå nhúá. Trïn DVD, Dolby Digital àûúåc thu úã töëc àöå 384 kilobit trïn giêy hoùåc 448 kbps. Trïn Blu-ray, noá cung cêëp àïën 640 kbps, nïëu nhaâ cung cêëp nöåi dung choån töëc àöå cao nhû vêåy. Kïët luêån laâ caác àôa àûúåc giaãi maä bùçng möåt trong hai àõnh daång coá thïí tûúng thñch ngûúåc vúái Dolby Digital hoùåc DTS mêët nïëu thiïët bõ cuãa baån khöng thïí giaãi maä caác àõnh daång khöng mêët. Hai àõnh daång êm thanh mêët múái naây cuäng nöíi lïn àöìng thúâi vúái Dolby TrueHD vaâ DTS-HD Master Audio: Dolby Digital Plus vaâ DTS-HD High Resolution Audio. Tuy chuáng àaä tûâng àûúåc duâng trong

6.12.2010

Thïë Giúái Söë .

51


KINH NGHIÏÅM

nghe nhòn

caác ûáng duång khaác (Dolby Digital Plus trïn àõnh daång HD DVD àaä “chïët”), nhûng bêy giúâ chuáng hiïëm khi xuêët hiïån trïn Blu-ray. Àiïìu cêìn lûu yá laâ duâ mêët hay khöng mêët, thò àoá vêîn laâ àõnh daång neán. Khöng coá caách gò giöëng y nhû neán daäy àöång. Neán daäy àöång thò keáo xuöëng nhûäng êm bêåc cao vûúåt quaá ngûúäng nghe vaâ/hoùåc haå thêëp nhûäng êm bêåc trêìm. Noá thûúâng laâm nhû vêåy vò nhûäng lyá do àùåc biïåt – àïí nghe vaâo ban àïm taåi nhaâ hay àïí khiïën êm thanh to hún. Vúái khaã nùng khöi phuåc tûâng bit möåt, neán dûä liïåu khöng mêët baão töìn toaân böå daäy àöång cuãa baãn göëc.

Laâm sao àïí nghe? Khöng möåt àõnh daång khöng mêët naâo – PCM khöng neán, Dolby TrueHD, hoùåc DTS-HD Master Audio – coá thïí truyïìn tûâ àêìu Blu-ray cuãa baån àïën àêìu thu A/V cuãa baå n qua kïë t nöë i S/PDIF (Sony/Philips Digital Interconnect Format) thöng thûúâng. S/PDIF laâ kïët nöëi àöìng truåc kyä thuêåt söë hoùåc quang Toslink laâ kïët nöëi cöë àõnh trong moåi àêìu chúi DVD, Blu-ray, set-top box, àêìu thu A/V vaâ caác böå xûã lyá voâm. Àûúâng dêy S/PDIF hoaåt àöång töët vúái Dolby Digital vaâ DTS àa kïnh mêët, cuäng nhû PCD hai kïnh tûâ caác nguöìn nhû CD. Tuy nhiïn, noá khöng thïí truyïìn taãi àõnh daång khöng mêët múái maâ chuáng ta àang baân àïën. DTS-HD Master Audio vaâ Dolby TrueHD coá thïí

52 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010

truyïìn tûâ àêìu Blu-ray (nguöìn duy nhêët cung cêëp chuáng hiïån nay) àïën àêìu thu A/V hoùåc böå xûã lyá voâm cuãa baån theo möåt trong ba caách: • Àêìu chúi nöåi dung cuãa baån coá ngoä ra analog àa kïnh vaâ àêìu thu A/V cuãa baån hoùåc böå xûã lyá voâm coá ngoä vaâo analog àa kïnh. Trong trûúâng húåp naây, àêìu chúi giaãi maä êm thanh trïn àôa thaânh êm thanh analog àa kïnh. Haäy kïët nöëi àêìu chúi vúái àêìu thu A/V qua saáu súåi êm thanh analog, möîi súåi cho möîi kïnh trong 5.1 kïnh hoùåc taám súåi cho 7.1 kïnh nïëu hïå thöëng cuãa baån coá cêëu hònh nhû vêåy. Baån cuäng cêìn kïët nöëi video riïng. Vúái sûå sùæp xïëp naây, àêìu chúi seä thiïët lêåp loa, quaãn lyá bass vaâ mûác àöå cuäng nhû àöå trïî kïnh. Tuy nhiïn, ngoä vaâo analog àa kïnh cuãa àêìu thu A/V thûúâng boã qua caác tñnh nùng àoâi hoãi xûã lyá kyä thuêåt söë, nhû àiïìu chónh êm thanh, phoâng, neán daäy àöång cao cêëp vaâ laâm cên bùçng. • Àêìu thu A/V cuãa baån coá thïí giaãi maä DTS-HD Master Audio vaâ Dolby TrueHD qua HDMI, vaâ baån muöën möåt tuây choån àún giaãn vaâ chêët lûúång cao. Haäy thiïët lêåp ngoä ra êm thanh kyä thuêåt söë cuãa àêìu chúi laâ bitstream. Soundtrack vaâ video seä truyïìn trong hònh thûác bitstream nguyïn thuãy cuãa noá àïën àêìu thu A/V qua kïët nöëi HDMI duy nhêët (cêìn coá HDMI 1.3 hoùåc phiïn baãn múái hún àïí truyïìn taãi bitstream). Àêìu thu A/V hoùåc böå xûã lyá voâm thûåc


hiïån viïåc giaãi maä. Baån coá thïí thiïët lêåp cêëu hònh loa, quaãn lyá bass, mûác àöå kïnh, àöå trïî, vaâ bêët cûá thûá gò cêìn xûã lyá trong àêìu thu A/V. Tuây choån naây (cuäng nhû tuây choån dûúái) loaåi boã sûå rùæc röëi vïì dêy caáp nhû trong caách analog. Caác tuây choån thiïët lêåp trong àêìu thu A/V cuäng linh àöång hún. • Àêìu thu A/V khöng thïí giaãi maä DTS-HD Master Audio vaâ/hoùåc Dolby TrueHD nhûng coá thïí chêëp nhêån PCM àa kïnh qua HDMI, vaâ baån muöën möåt tuây choån àún giaãn, cöng nùng cao. Haäy thiïët lêåp ngoä ra êm thanh HDMI cuãa àêìu chúi laâ PCM. Àêìu chúi giaã i maä DTS-HD Master Audio hoùå c Dolby TrueHD thaânh PCM, röìi truyïìn àïën àêìu thu A/V qua àûúâng dêy HDMI cuâng vúái êm thanh (HDMI 1.1 hoùåc cao hún laâ àuã cho êm thanh PCM àa kïnh). Àêìu thu A/V thiïët lêåp cêëu hònh loa, quaãn lyá bass, mûác àöå kïnh, àöå trïî vaâ bêët cûá thûá gò khaác cêìn xûã lyá. (Lûu yá laâ baån cuäng coá thïí duâng tuây choån naây ngay caã khi àêìu thu A/V coá thïí giaãi maä caác àõnh daång múái). Möåt trong ba caách trïn seä hoaåt àöång töët vúái soundtrack àa kïnh khöng neán. Thiïët lêåp àêìu chúi trong caách sûã duång HDMI coá thïí laâ PCM hoùåc bitstream vò trong trûúâng húåp naây, bitstream göëc àaä laâ PCM röìi. Vïì mùåt êm thanh, tuây choån hai vaâ ba phaãi giöëng nhau, ñt nhêët laâ àöëi vúái êm thanh cuãa chñnh phim. Nhûng kïët nöë i bitstream vúá i Dolby TrueHD hoùå c DTS-HD Master Audio khöng thïí stream êm thanh phuå cêìn cho caác tñnh nùng àùåc biïåt (nhû bònh luêån PiP) hoùåc êm thanh thûúâng reâ khi baån choån trïn menu Blu-ray. Chuáng chó coá thïí truyïìn àïën àêìu thu A/V vúái caác cêëu hònh PCM hoùåc analog. Vò vêåy, nhiïìu ngûúâi trong chuáng ta choån caách PCM. Nïëu chó xem phim thöi thò töi thñch caách bitstream hún. Böå xûã lyá voâm cuãa töi xaác àõnh chñnh xaác àõnh daång maâ töi àang nghe trïn panel phña trûúá c : Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, hoùåc trong trûúâng húåp PCD khöng neán, àa kïnh. Nïëu töi chuyïín sang PCM trong àêìu chúi thò têët caã nhûäng gò töi thêëy laâ Àa kïnh. Nïëu töi muöën nghe tñnh nùng êm thanh PiP, hoùåc tiïëng bñp cuãa menu, thò khöng khoá àïí chuyïín àêìu chúi sang ngoä ra PCM. Ñt nhêët àiïìu naây àuáng vúái àêìu chúi giöëng nhû OPPO BDP-83, cho pheáp möåt sûå thay àöíi nhû vêåy xaãy ra trong khi àôa àang chaåy thay vò phaãi dûâng laåi hoaân toaân vaâ load àôa laåi nhûng nhiïìu àêìu chúi laâm. Duâ choån caách naây, nïëu baån àaä coá caách nghe êm thanh àöå neát cao múái, thò viïåc coá àûúåc phûúng tiïån àïí laâm vêåy phaãi laâ ûu tiïn haâng àêìu cuãa baån. Chó cêìn coá möåt hïå thöëng êm thanh töët thò êm thanh raåp haát taåi gia cuäng vûúåt xa nhûäng gò baån nghe trong raåp chiïëu phim töët nhêët – thêåm chñ vúái àõnh daång êm thanh thöng thûúâng. Êm thanh khöng mêët coân múã röång khoaãng caách chïnh lïånh àoá hún nûäa.

Chùång àûúâng àaä qua Êm thanh kyä thuêåt söë bùæt àêìu thêåm chñ trûúác khi CD bûúác vaâo maân aãnh, nhûng chó àûúåc sûã duång cho phim aãnh trong raåp haát. Cinema Digital Sound (CDS) trûúác hïët cho ra êm thanh phim kyä thuêåt söë vaâo àêìu nhûäng nùm 1990, nhûng noá súám bõ “hêët cùèng” búãi ba àõnh daång vûúåt tröåi hún: Dolby Digital, DTS (Digital Theater Sound) vaâ SDDS (Sony Dynamic Digital Sound). Viïåc “nhöìi nheát” hònh aãnh, êm thanh kyä thuêåt söë vaâ êm thanh dûå phoâng analog quang trïn thûúác phim 34mm laâ möåt thûác thaách thêåt sûå. Àïí giaãi quyïët vêën àïì naây, caã ba àõnh daång êm thanh kyä thuêåt söë naây phaãi sûã duång cöng nghïå neán dûä liïåu mêët. Dolby Digital, DTS vaâ SDDS canh traånh khöëc liïåt trong vaâi nùm, nhûng cuöëi cuâng hêìu hïët caác phim àïìu àûúåc saãn xuêët vúái caã ba phiïn baãn êm thanh. Àiïìu naây laâ quan troång cho viïåc phên phöëi vò hêìu hïët caác raåp haát chó lùæp àùåt möåt trong ba hïå thöëng (hoùåc khöng hïå thöëng naâo caã, nhûng trung thaânh vúái êm thanh quang analog löîi thúâi). May mùæn laâ möîi àõnh daång sûã duång möåt khu vûåc khaác nhau cho dûä liïåu êm thanh cuãa chuáng: úã ròa phim laâ SDDS, giûäa caác löî baánh rùng cho Dolby Digital vaâ giûäa caác löî baánh rùng vaâ khung phim daânh cho êm thanh quang. Chó coá DTS daânh cho raåp haát laâ thu êm thanh trïn àôa CD-ROM riïng. Noá àöìng böå hoáa vúái hònh aãnh vúái möåt maä thúâi gian trïn phim kïë bïn track quang, vaâ chó chiïëm möåt dung lûúång nhoã. Möåt àiïìu khöng thïí traách àûúåc laâ theo thúâi gian, möåt söë àõnh daång naây xêm lêën vaâo thõ trûúâng raåp haát taåi gia. Vaâo giûäa nhûäng nùm 1990, caã Dolby Digital vaâ DTS àïìu coá trïn vaâi Laserdisc, coá phêìn thay àöíi tûâ caác àõnh daång àûúåc duâng trong raåp haát. Home Dolby Digital coá töëc àöå mêîu cao hún – 320 kbps àûúåc duâng trong raåp haát – vaâ DTS coá baãng maä hoáa múái vaâ möåt tïn múái: DTS Digital Surround. Coân SDDS vêîn àöåc quyïìn cho raåp haát. Vúái phaát minh DVD vaâo nùm 1997, thïë giúái êm thanh raåp haát taåi gia àaão löån. Nhu cêìu neán êm thanh trúã nïn quan troång hún bao giúâ hïët vúái thaách thûác laâ “nhöìi nheát” caã êm thanh vaâ video kyä thuêåt söë vaâo àôa 5 inch. Dolby Digital trúã nïn chuêín cho soundtrack àa kïnh cho DVD. Dolby Digital chuêín àoâi hoãi chiïëm ñt khöng gian trïn àôa hún DTS cú baãn. Trïn DVD, Dolby Digital chaåy vúái töëc àöå laâ 384 kbps hoùåc 448 kbps cho caã 5.1 kïnh êm thanh. Mùåt khaác, DTS chaåy vúái töëc àöå 1.5 Mbps, caã trong nhaâ lêîn trong raåp haát. Àêy laâ sûå khaác biïåt “chêm ngoâi” trêån chiïën DTS vaâ Dolby Digital trong nhiïìu nùm. Caác fan DTS cho rùçng àõnh daång 5.1 kïnh nghe hay hún. (CD sûã duån PCM khöng neán vêån haânh 1,4 Mbps cho caã hai kïnh). Nhûng DTS Digital Surround chûa bao giúâ thêåt sûå “cêët caánh” trïn DVD cho àïën khi noá phaát triïín phiïn baãn vêån haânh vúái töëc àöå 768 kbps cho phim. Àiïìu naây cho pheáp noá phuâ húåp vúái soundtrack Dolby Digital vaâ caác tñnh nùng phuå tröåi àang ngaây caâng phöí biïën. Thêåm chñ khi àoá, DTS cuäng chûa bao giúâ laâ àêìu chúi thöëng trõ trong trêån chiïën DVD. Moåi sûå thay àöíi vúái Blu-ray. Tûâ luác khúãi àêìu, DTS-HD Master Audio àaä “so keâ” saát sao vúái Dolby TrueHD nhûng bêy giúâ noá coá veã àaä vûúåt lïn dêîn àêìu. Sony, Warner vaâ Paramount dïìu bùæt àêìu tung ra nhiïìu àôa Blu-ray trong DTS-HD Master Audio sau nhiïìu nùm hêìu nhû höî trúå àöåc quyïìn cho Dolby TrueHD. Chuáng cuâng vúái nhiïìu studio Blu-ray khaác àïìu sûã duång DTS-HD Master Audio àöåc quyïìn.

6.12.2010

Thïë Giúái Söë .

53


KINH NGHIÏÅM

game

Laâm thïë naâo àïí sûãa chûäa nhûäng vêën àïì phöí biïën vúái

Nintendo Wii Àûúåc cùæm rïî trong khaá nhiïìu raåp haát taåi gia vaâ phoâng giaãi trñ laâ möåt thiïët bõ nhoã maâu trùæng nöíi bêåt. Noá laâ höåp video streaming. Noá laâ ngûúâi dûå baáo thúâi tiïët. Noá laâ trònh duyïåt Web, thûá trònh baây slideshow aãnh, nïìn taãng tin nhùæn tûác thúâi vaâ thêåm chñ laâ duång cuå têåp thïí duåc. Ngoaâi ra, noá cho pheáp baån chúi bowling trong phoâng khaách.

54 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010


Game console Wii cuãa Nintendo phaá vúä moåi kyã luåc baán haâng bùçng viïåc hêëp dêîn nhûäng ngûúâi khöng phaãi laâ game thuã. Àûúåc thùng hoa vúái nhûäng àiïìu khiïín chuyïín àöång àùåc biïåt trûåc quan khi sûã duång, Wii vaâ caác game cuãa noá àún giaãn theo thiïët kïë, thên thiïån vaâ múâi goåi. Tuy nhiïn àiïìu àoá khöng coá nghôa laâ noá roä raâng vïì caách sûãa chûäa moåi thûá khi Wii khöng laâm viïåc thñch húåp. Vêën àïì hiïëm gùåp vúái game console hún PC vò chuáng àûúåc nhùçm àïí “chó laâm viïåc”. Nintendo, nhû àöëi thuã Sony vaâ Microsoft, nùæm chùåt dêy cûúng console cuãa noá. Lúåi ñch cuãa hïå thöëng kheáp kñn nhû thïë bao göìm 1 traãi nghiïåm tûúng tûå khöng malware vúái moåi ngûúâi sûã duång. Caác game Wii àûúåc xem xeát vaâ chêëp thuêån trûúác khi phaát haânh, vaâ cêëu hònh phêìn cûáng tiïu chuêín giuáp caác nhaâ phaát triïín nhanh choáng kiïím tra löîi trûúác khi saãn phêím múái ra loâ. Tuy nhiïn vêën àïì coá thïí xaãy ra luác naâo àoá. Khi xaãy ra, nhûäng lúâi khuyïn sau coá thïí àûa baån trúã laåi thïë giúái cuãa Mario nhanh choáng. Vêën àïì: möåt Wiimote (Wii remote) coá veã khöng àiïìu khiïín haânh àöång trïn maân hònh nhû noá nïn thïë. Giaãi phaáp: Phaãn ûáng chêåm chaåp thûúâng biïíu thõ rùçng pin cuãa Wiimote sùæp hïët. Nhêën nuát biïíu tûúång Home úã giûäa Wiimote. Noá seä cho baån biïët nhûäng àöì thõ àang àaåi diïån cho mûác pin cuãa tûâng Wiimote àûúåc kïët nöëi. Chùèng haån nïëu àeân LED maâu xanh cuãa Wiimote dûúái hai chêëm

àûúåc chiïëu saáng, haäy xem xeát àöì thõ pin àûúåc chó àõnh úã P2, hoùåc Player 2. Nïëu pin àûúåc saåc àêìy, àöì thõ pin nïn xuêët hiïån àêìy nhûäng vaåch nhoã. Möåt àöì thõ pin tröëng röîng coá nghôa laâ àaä àïën luác àöíi hoùåc saåc laåi pin cuãa Wiimote. Trûúác khi coá thïí múã cûãa àêåy pin cuãa Wiimote, trûúác tiïn coá thïí baån cêìn thaáo tûâng phêìn Wii Remote Jacket bùçng cao su trong suöët. Nheå nhaâng keáo voã boåc cao su khoãi àêìu thêëp cuãa remote vaâ di chuyïín noá àïën phña sau àún võ cho àïën khi cûãa ngùn pin àûúåc phúi baây. (Remote Jacket vêîn nïn dñnh vúái nûãa trïn cuãa Wiimote). Tiïëp theo, duâng moáng tay àïí múã cûãa àêåy vaâ thaáo pin. Nintendo khuyïn baån lùæp pin AA kiïìm trong Wiimote, duâ baån coá thïí saåc laåi vaâ lùæp àùåt laåi pin NiMH nïëu thñch. Lùæp laåi Wiimote theo thûá tûå àaão ngûúåc cuãa nhûäng bûúác trïn. Cêìn biïët rùçng caách cû xûã thêët thûúâng cuãa Wiimote cuäng coá thïí bùæt nguöìn tûâ loâ sûúãi, cûãa söí saáng, hoùåc möåt nguöìn saáng vaâ nhiïåt khaác. Möåt Sensor Bar buåi bùåm laâ thuã phaåm khaác. Tûúng tûå, nïëu coá vïët bêín hoùåc vêåt thïí laå naâo àoá trong böå phaát IR trïn àêìu Wiimote, haäy lau saåch noá àïí tñn hiïåu khöng bõ chùån. Cuöëi cuâng nïëu baån coá àún võ MotionPlus àûúåc kïët nöëi vúái Wiimote, cêìn àaãm baão rùçng cú chïë khoáa cuãa noá àaä àûúåc sûã duång àïí coá kïët quaã töët nhêët. Phêìn maâu cam seä khöng hûäu hònh khi MotionPlus àûúåc chöët vaâo võ trñ. Vêën àïì: Wii khöng phaãn ûáng trûúác nhûäng böå àiïìu khiïín game cuãa noá. Giaãi phaáp: trong nhiïìu game vaâ tònh huöëng, chó Wiimote àûúåc chó àõnh nhû Player 1 múái coá thïí choån caác muåc trïn maân hònh, mùåc duâ baån coá thïí thêëy con troã cuãa nhûäng remote khaác xuêët hiïån trïn tivi trong nhûäng maâu sùæc khaác, nhaåt hún. Cuå thïí, nïëu Wii khöng phaãn ûáng trûúác bêët kyâ Wiimote naâo (chùèng haån àeân LED maâu xanh nhêëp nhaáy nhûng khöng saáng khi baån thûã kñch hoaåt chuáng), àaãm baão rùçng Sensor Bar cuãa Wii àaä khöng bõ rúát xuöëng hoùåc bõ ngheän. Wii Operations Manual System Setup cuãa Nintendo noái chi tiïët vïì sûå böë trñ thñch húåp thiïët bõ quan troång naây; toám laåi laâ noá nïn àûúåc àùåt ngay trïn hoùåc dûúái tivi vaâ àûúåc böë trñ àïí noá coá thïí “thêëy” Wiimote thêåm chñ khi nùçm gêìn dûúái saân. Nïëu khöng coá vêën àïì vúái Sensor Bar, chùæc chùæn baån cêìn laâm múái sûå àöìng böå giûäa console vaâ caác böå àiïìu khiïín cuãa noá. Múã ngùn pin cuãa tûâng Wiimote nhû àaä mö taã trûúác. Nhêën nuát Sync cuãa tûâng remote trong möåt hoùåc hai giêy. Tiïëp theo, úã phña trûúác Wii, múã panel dûúái khe àôa. Baån seä thêëy nuát Sync maâu àoã. Nhêën noá trong khoaãng 1 giêy. Lùæp laåi Wiimote vaâ àoáng panel phña trûúác cuãa Wii, vaâ baån seä coá thïí kñch hoaåt caác böå àiïìu khiïín bònh thûúâng. Lûu yá rùçng nïëu quaá nhiïìu thúâi gian tröi qua trûúác khi baån hoaân thaânh viïåc nhêën nuát Sync cuãa tûâng thiïët bõ, baån coá thïí cêìn bùæt àêìu laåi. Nïëu moåi viïåc khaác àïìu thêët baåi, haäy tùæt Wii vaâ ruát phñch cùæm dêy àiïån trong 1 phuát. Kïët nöëi laåi caáp AC vaâ

6.12.2010

Thïë Giúái Söë .

55


KINH NGHIÏÅM

game Vêën àïì: Balance Bar khöng hïì liïn kïët vúái Wii Giaãi phaáp: Möåt lêìn nûäa, kiïím tra pin cuãa Board. Àiïìu chónh chuáng nïëu chuáng àûúåc caâi àùåt sai, hoùåc thay thïë nïëu cêìn. Viïåc àöìng böå Balance Board vúái Wii rêët giöëng phûúng phaáp àaä mö taã trûúác àêy àïí àöìng böå Wiimote. Múã cûãa pin bïn dûúái Board. Nhêën vaâ thaã nuát Sync röìi laâm tûúng tûå vúái nuát Sync dûúái panel phña trûúác cuãa Wii console. Vêën àïì: Maâu sùæc trïn maân hònh tröng khuãng khiïëp qua möåt caáp video component Giaãi phaáp: Àêy coá thïí laâ vêën àïì dïî giaãi quyïët. Caáp component cuãa Wii coá 5 àêìu nöëi RCA. Coá phñch cùæm maâu àoã vaâ trùæng cho kïnh audio phaãi vaâ traái, cöång vúái àêìu nöëi maâu àoã, xanh laá cêy vaâ xanh nûúác biïín cho thöng tin video. Khaá dïî lêîn löån giùæc cùæm audio maâu àoã vúái giùæc cùæm video maâu àoã, vöën khiïën hònh aãnh trïn maân hònh tröng giöëng àún sùæc vúái sûå nhêëp nhaáy maâu àöi luác. Thûã hoaán àöíi hai àêìu nöëi naây. Vêën àïì: Àöìng höì cuãa Wii khöng tiïëp tuåc giûä àuáng giúâ

múã console. Nhêën vaâ giûä nuát Sync cuãa Wii trong 15 giêy hoùåc hún röìi thaã noá ra. Sau àoá, thûåc hiïån quy trònh àöìng böå lêìn nûäa. Vêën àïì: Balance Bar khöng hoaåt àöång töët lùæm Giaãi phaáp: giaã sûã pin cuãa Balance Board öín, vaâ Board àûúåc àõnh hûúáng àuáng (thûúâng vúái nuát Power chôa mùåt khoãi tivi), haäy xem xeát kiïíu saân nhaâ trong phoâng. Vúái phoâng loát thaãm, Nintendo bao göìm 4 extender gùæn vaâo chên Board àïí coá khoaãng húã lúán hún. Tuy nhiïn, caách tiïëp cêån töët nhêët trïn thaãm laâ àùåt Board trïn têëm vaán göî hoùåc möåt maãnh göî daán thñch húåp. Duâ baån duâng caái naâo, àiïìu quan troång laâ àaãm baão bïì mùåt àuã lúán àïí höî trúå caã 4 chên cuãa Balance Board. Möåt thuã phaåm coá thïí khaác àaâng sau kïët nöëi Balance Board thêët thûúâng laâ sûå nhiïîu 2,4GHz trong khu vûåc. Viïåc duâng 1 maáy phaát maân hònh nhoã, loâ vi soáng, àiïím truy cêåp Wi-Fi hay router, hoùåc 1 thiïët bõ khaác trïn têìn söë naây coá thïí laâm hoãng kïët nöëi cuãa Board vúái Wii. Baån coá thïí cêìn böë trñ laåi 1 thiïët bõ nhû thïë hoùåc tùæt noá suöët quaá trònh chúi game. Möåt söë game cuäng yïu cêìu baån cùn chónh Balance Board bêët cûá khi naâo baån àöíi tûâ Mii (avatar ngûúâi duâng) naây àïën Wii khaác. Vñ duå, phêìn mïìm seä àaánh giaá dûä liïåu vaâo cuãa Board khi baån rúâi khoãi noá röìi sau àoá so saánh noá vúái söë ghi khi baån àang àûáng trûúác noá. Àïí coá sûå cùn chónh töët nhêët, thûã àûáng yïn úã chñnh giûäa Board suöët quy trònh sau àoá. Caác game duâng Balance Board thûúâng yïu cêìu baån múã noá suöët möåt maân hònh àùåc biïåt trong quy trònh khúãi chaåy cuãa chuáng. Laâm theo taâi liïåu hûúáng dêîn cuãa game cho viïåc naây nïëu game khöng nhùæc baån trïn maân hònh.

56 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010

Giaãi phaáp: Coá 1 pin kiïíu àöìng höì (söë thaânh phêìn CR2032) bïn trong console, vaâ chùæc chùæn noá cêìn àûúåc thay thïë. Trûúác tiïn, ruát phñch cùæm dêy àiïån AC cuãa Wii. Tiïëp theo, xaác àõnh vêåt giûä khay pin; noá nùçm trïn caånh Wii àoáng vai troâ nhû mùåt àaáy khi baån àùåt Wii trong thïë thùèng àûáng. Duâng tua vñt Phillips vúái àêìu rêët nhoã àïí thaáo àinh vñt giûä khay pin röìi sau àoá cêín thêån keáo khay ra. Lûu yá hûúáng cuãa cûåc êm vaâ dûúng cuãa pin cuä röìi cheân CR2032 thay thïë vaâo. Lùæp àùåt khay pin, vùån chùåt àinh vñt, röìi xaác lêåp laåi àöìng höì trong panel Wii Settings. Vêën àïì: töi àang gùåp vêën àïì vúái viïåc truyïìn video Netflix. Giaãi phaáp: Vaâi thûá coá thïí aãnh hûúãng àïën viïåc thu phim trûåc tuyïën, kïí caã töëc àöå kïët nöëi Internet vaâ thöng lûúång maång taåi gia cuãa baån. Nintendo cho biïët baån cêìn dõch vuå bùng thöng röång vúái töëc àöå töëi thiïíu 3Mbps àïí coá kïët quaã töët nhêët. Nïëu dõch vuå trong khu vûåc cuãa baån giaãm xuöëng vò lyá do naâo àoá, Netflix seä buâ àùæp vúái 1 luöìng phên giaãi video thêëp hún tröng nhaåt hún. Sau möåt sûå giaãm töëc àöå nghiïm troång, möåt maân hònh “truy luåc” (retrieving) seä xuêët hiïån trong khi Wii chúâ thïm dûä liïåu. Sûå nhiïîu cuåc böå vúái maång Wi-Fi cuãa baån cuäng coá thïí giaáng cêëp hiïåu nùng Netflix, nhû àaä thaão luêån úã trïn vúái Balance Board. Haäy xem xeát viïåc dõch chuyïín hoùåc böë trñ laåi wireless router/àiïím truy cêåp, chuyïín kïnh Wi-Fi cuãa noá (tiïån ñch miïîn phñ InSSIDer coá thïí giuáp baån xaác àõnh nhûäng têìn söë chûa sûã duång trong khu vûåc cuãa baån) hoùåc mua Wii Ethernet adapter (25 USD; store.nintendo.com) àïí coá kïët nöëi hûäu tuyïën. Cuäng cêìn biïët rùçng nïëu ai àoá trïn maång cuãa baån àang


download thûá gò àoá hoùåc chúi game online cuâng thúâi àiïím baån àang cöë xem Netflix, hiïåu nùng seä giaãm.

Àïí coá thïm sûå giuáp àúä Baãn in Operations Manuals cuãa Wii chûáa nhûäng lúâi khuyïn khùæc phuåc sûå cöë khaác, kïí caã vaâi giaãi thñch vïì caác maä löîi bùçng söë baån coá thïí gùåp. Àïí coá thïm sûå giuáp àúä sêu hún, haäy kiïím tra taâi nguyïn cuãa Nintendo úã support.nintendo.com. Nhêåp vaâi tûâ khoáa vaâo cöî maáy tòm kiïëm ûa

àûúåc caâi àùåt. Thay vaâo àoá haäy àùåt noá trïn baân göî. Àûúåc giêëu dûúái cûãa pin cuãa Wiimote laâ nuát Sync maâu àoã. Duâng noá àïí kïët húåp böå àiïìu khiïín vúái console Wii khi baån khöng thïí laâm chuáng kïët nöëi bònh thûúâng, chùèng haån sau khi thay pin.

Àêy laâ nuát Sync maâu àoã dûúái panel phña trûúác cuãa Wii. Nhêën noá trong 20 giêy khi àang nhêën nuát Sync cuãa Balance Board hoùåc Wiimote.

thñch cuãa baån cuäng coá thïí àem laåi möåt söë giaãi phaáp. Àêy laâ võ trñ khöng vêën àïì cho Sensor Bar cuãa Wii. Àûúåc àùåt trûåc tiïëp úã chñnh giûäa tivi, noá àûúåc gùæn àuã xa àïí coá sûå

liïn laåc thùèng vúái Wiimote úã bêët cûá àêu trong phoâng. Nïëu àûúåc àùåt trïn thaãm, Balance Board cuãa baån chùæc chùæn khöng laâm viïåc töëi ûu thêåm chñ vúái foot extender

Khöng coá dõch vuå bùng thöng röång 3Mbps hoùåc hún, cöång vúái kïët nöëi maång taåi gia töët cho Wii, baån seä khöng thïí thûúãng thûác video streaming sùæc neát cuãa Netflix nhû baån coá thïí. Trang höî trúå cuãa Nintendo (support.nintendo.com) cung cêëp möåt söë thöng tin hûäu ñch khi Wii khöng thïí.

6.12.2010

Thïë Giúái Söë .

57


KINH NGHIÏÅM

quay phim

Caách soaån caãnh quay Nhûäng tay quay video gioãi nhêët àöëi xûã vúái tûâng khung video nhû thïí noá laâ möåt taác phêím nghïå thuêåt – vaâ khöng coá lyá do gò baån khöng thïí laâm tûúng tûå. Cho duâ baån chó vûâa bùæt àêìu trong lônh vûåc saãn xuêët video, khöng quaá súám àïí biïët möåt ñt àiïìu cú baãn vïì lyá thuyïët quay phim. Àiïìu naây coá thïí nghe khoá chõu, nhûng chuáng töi thûåc sûå chó àang noái vïì lúâi khuyïn thûåc tïë àïí coá kïët quaã töët nhêët vúái camera cuãa baån. Coá nhiïìu kyä thuêåt saáng taåo maâ bêët cûá ai cuäng coá thïí thûã, nhûng cuäng coá vaâi löîi kinh àiïín àïí baån traánh.

Àûâng zoom khi àang quay Àiïìu khiïín zoom cûåc kyâ hûäu ñch àïí lêëy khung caãnh phim vaâ chúi vúái luêåt xa gêìn, nhûng viïåc àiïìu chónh noá trong khi àang quay thûúâng tröng nghiïåp dû. Coá vaâi ngoaåi lïå. Thao taác zoom rêët chêåm tûâ tiïu cûå trung bònh àïën cêån caãnh coá thïí hûäu ñch àïí tùng dêìn caãm xuác cuãa clip – haäy nghô vïì àaåo diïîn hay baâ goáa phuå àang kïí laåi mêët maát cuãa mònh. Viïåc zoom thûåc sûå nhanh coá thïí tuyïåt vúâi àïí bùæt chûúác nhûäng kyä thuêåt camera rêåp khuön cuãa caác chûúng trònh thúâi sûå truyïìn hònh àûa tin vïì thaãm hoåa: Quay toaân caãnh ngöi nhaâ àang chaáy. “Ai àang chaåy khoãi toâa nhaâ àang chaáy?”. Quay cêån caãnh cûåc gêìn. “Sao cú, àoá laâ lñnh cûáu hoãa T. – vaâ anh êëy àaä cûáu àûúåc àûáa beá!”. Keáo zoom

58 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010

vïì trung bònh... Caã hai kyä thuêåt naây àïìu hûäu ñch, nhûng hêìu hïët video camera gia àònh khöng thïí zoom àuã chêåm hoùåc àuã nhanh àïí thûåc hiïån chuáng. Nhûäng gò baån coá cuöëi cuâng laâ möåt àöång taác zoom khöng dûát khoaát, gêy sao laäng cho khaán giaã. Dô nhiïn haäy duâng zoom àïí lêëy khung caãnh phim cuãa baån, nhûng taåm dûâng camera trong khi àang àiïìu chónh zoom, hoùåc cêìn boã laåi nhûäng phêìn naây trong phoâng biïn têåp phim khi baån hiïåu chónh.

Àûâng ài vú vêín thûúâng xuyïn Chuáng ta àûa mùæt àïën têìm nhòn khaác thûúâng xuyïn, tuây thuöåc vaâo nhûäng gò chuáng ta àang laâm. Noá coá thïí laâ möîi giêy trong chiïëc xuöìng hoùåc trong khi àang leo cêy, möîi 10 giêy suöët 1 cuöåc noái chuyïån, hoùåc 10 phuát trong cuöåc tranh caäi. Khi dên chuyïn nghiïåp hiïåu chónh video, hoå thûúâng phaãn aánh haânh vi naây trong têìn suêët cùæt búát nhûäng goác camera khaác nhau: möåt cuöåc àêëu suáng seä coá nhiïìu àoaån cùæt nhûng cuöåc chia tay trûúác mùæt seä duâng caãnh quay keáo daâi. Sûå thöi thuác vúái nhiïìu ngûúâi khi hoå lêìn àêìu cêìm video


camera laâ di chuyïín noá theo cuâng caách hoå di chuyïín mùæt. Sûå di chuyïín camera naây àûúåc goåi laâ panning, vöën laâ sûå vêån duång tûâ “panoramic” vaâ liïn quan àïën sûå queát theo chiïìu ngang. Tuy nhiïn möåt caãnh quay nhanh cûá möîi vaâi giêy thûúâng dêîn àïën kïët quaã khöng duâng àûúåc. Khöng thïí lia camera nhanh nhû baån di chuyïín mùæt, vò thïë video coá sûå thú thêín nhû thïí noá àang àuöíi theo con ruöìi trong phoâng. Àiïìu naây khöng chó gêy sao laäng cho khaán giaã maâ coân khiïën hoå caãm thêëy buöìn nön. Sûå say soáng xaãy ra khi nhûäng lûåc chuyïín àöång maâ cú thïí baån chõu xung àöåt vúái chuyïín àöång baån thêëy bùçng mùæt, vöën laâ lyá do baån bõ say xe trong chiïëc xe àang chaåy nhûng laåi khöng bõ khi baån àang chaåy. Àiïìu tûúng tûå coá thïí xaãy ra khi baån ngöìi trïn sofa xem 1 video vöën chaåy nhanh khùæp moåi núi. Ngoaâi ra, cho duâ khaán giaã cuãa baån cöë khöng buöìn nön, panning nhanh dêîn àïën sûå nhoâe chuyïín àöång, vò thïë seä khöng coá gò nhiïìu àïí xem. Hêìu hïët caãnh quay cuãa baån duâng võ trñ camera tônh. Àiïìu naây coá thïí coá nghôa laâ baån cêìn thu nhoã hoùåc luâi möåt chuát àïí chuã àïì khöng loåt khoãi khung hònh, nhûng àiïìu naây thñch húåp hún viïåc thûúâng xuyïn theo doäi moåi chuyïín àöång cuãa ngûúâi naây vúái camera. Khi haânh àöång panning laâ khöng thïí traánh àûúåc hoùåc baån muöën duâng noá nhû hiïåu ûáng saáng taåo, haäy thûåc hiïån noá mûúåt maâ vaâ nheå nhaâng hïët sûác coá thïí.

ngay caã video Full HD cuäng chó coá 2MP möîi khung hònh, vò thïë baån seä khöng muöën laäng phñ chi tiïët bùçng caách cùæt cuáp trïn PC. Vò thïë viïåc lêëy khung chuã àïì theo caách töët nhêët coá thïí trong khi àang quay phim laâ rêët quan troång.

Roä raâng laâ àeåp

Àûâng quay kiïíu chên dung Chuáng töi khöng phaãn àöëi viïåc quay kiïíu chên dung. Chñnh hûúáng camera thùèng àûáng laâ vêën àïì. Àiïìu naây coá veã hiïín nhiïn nhûng noá laâ sai lêìm phöí biïën vò thïë àaáng nhùæc túái. AÃnh daång chên dung töët vò baån coá thïí xoay aãnh khi xem noá. Tuy nhiïn àiïìu naây khöng coá taác duång vúái video. Baån seä phaãi duâng clip vúái nhûäng thanh maâu àen khöíng löì úã hai bïn, cùæt cuáp noá nhiïìu àïën nöîi baån mêët chi tiïët, hoùåc nhúâ khaán giaã nghiïng àêìu vïì hai bïn. Toám laåi, àûâng laâm àiïìu àoá.

Khöng chó ngùæm-vaâ-quay Gêìn nhû moåi video gia àònh àïìu àûúåc quay tûâ chñnh võ trñ maâ ngûúâi àiïìu khiïín camera coá veã seä àûáng luác àoá. Laâm video laâ cú höåi àïí baån tòm nhûäng caách thuá võ àïí nhòn thïë giúái, vò thïë luön thûã tòm võ trñ camera tiïën xa hún võ trñ cuãa ngûúâi quan saát bònh thûúâng. Haäy ùn yá vúái chuã àïì cuãa baån, àùåc biïåt khi àang quay treã em vaâ thuá cûng, vaâ tòm võ trñ töët nhêët àïí trònh baây sûå tûúng taác cuãa chuã àïì vúái ngûúâi khaác vaâ möi trûúâng cuãa hoå. Video nùæm bùæt khöng gian 3D vaâ àùåt noá trong ranh giúái cuãa möåt khung chûä nhêåt hai chiïìu. Trong xu hûúáng naây, noá khaá giöëng nhiïëp aãnh vaâ veä, vaâ nhiïìu quy tùæc tûúng tûå àûúåc aáp duång. Baån coá thïí khöng muöën taåo ra kiïåt taác thõ giaác vúái moåi khung hònh, nhûng vúái vaâi lyá thuyïët àún giaãn lêån lûng, baån seä sùén saâng tòm caãnh quay töët nhêët trong bêët kyâ tònh huöëng naâo. Nhiïëp aãnh gia coá sûå xa xó trong viïåc coá thïí cùæt cuáp aãnh 10MP trïn PC vaâ vêîn giûä laåi nhiïìu chi tiïët. Tuy nhiïn

6.12.2010

Thïë Giúái Söë .

59


KINH NGHIÏÅM

quay phim

Con ngûúâi thñch tòm thêëy trêåt tûå vaâ cêëu truác trong nhûäng gò hoå thêëy, vò thïë nhûäng hònh daáng vaâ khuön mêîu roä raâng hún, àún giaãn hún seä thuá võ vúái mùæt hún. Cöë giûä nïìn àún giaãn hïët sûác coá thïí bùçng caách thay àöíi võ trñ quay hoùåc bùçng caách di chuyïín moåi thûá xung quanh trûúác khi baån bùæt àêìu quay. Àùåc biïåt quan troång trong viïåc traánh nhûäng àöëi tûúång nïìn tröng giöëng nhû chuáng àang lúán vûúåt quaá àêìu cuãa ai àoá. Möåt khi khaán giaã àaä chuá yá àïën 1 caái cêy tröng giöëng àöi tai thoã hoùåc caái kïå tröng giöëng nhû muäi tïn xuyïn thùèng qua àêìu ai àoá, hoå seä khöng thïí têåp trung vaâo thûá khaác. Nhûäng sûå sao laäng tiïìm nùng khaác bao göìm nhûäng ngûúâi hoùåc àöì vêåt nûãa loåt vaâo nûãa loåt ra khoãi khung hònh. Haäy choån giûäa vaâo hoaân toaân hoùåc ra hoaân toaân; bêët cûá gò nûãa vúâi seä gêy sao laäng. Laâ àiïìu töët khi cùæt cuáp chên hoùåc thên cuãa ai àoá àïí lêëy cêån caãnh, hay thêåm chñ phêìn trïn àêìu cuãa hoå nïëu baån thûåc sûå àûáng gêìn miïîn laâ àöi mùæt vêîn coân trong khung hònh.

Quy tùæc möåt phêìn ba Viïåc àùåt gûúng mùåt cuãa 1 ngûúâi vaâo àiïím chïët tröng khöng tuyïåt vúâi vò hai lyá do. Trûúác hïët, coá thïí coá möåt phêìn lúán khöng gian laäng phñ úã àêìu khung hònh; seä thuá võ hún khi thêëy tay cuãa ai àoá hún laâ khöng khñ trïn àêìu hoå. Thûá hai, mùåc duâ viïåc lêëy khung àiïím chïët cuãa chuã àïì khöng giêëu giïëm vïì nhûäng gò baån muöën khaán giaã xem, sûå thuá võ giaãm xuöëng möåt caách àöìng àïìu úã caác caånh cuãa khung hònh. Chùæc chùæn àiïìu naây khiïën hònh aãnh tröng thiïëu sùæc neát. Quy tùæc 1/3 quy àõnh rùçng hònh aãnh tröng hêëp dêîn hún khi nhûäng yïëu töë chñnh àûúåc böë trñ úã 1/3 khoaãng caách tûâ caånh cuãa khung hònh. Laâm nhû thïë seä chia cùæt khöng gian thaânh nhûäng hònh daáng hêëp dêîn hún àem laåi caãm giaác

60 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010

tûúng phaãn, cên bùçng hoùåc àöå cùng cho hònh aãnh. Viïåc böë trñ mùæt cuãa chuã àïì úã 1/3 khoaãng caách úã dûúái laâ quy luêåt chung töët, duâ baån àang aáp duång cho caãnh quay xa hay cêån caãnh. Quy tùæc 1/3 cuäng hiïåu quaã theo chiïìu ngang, vò thïë haäy cöë àùåt moåi ngûúâi úã bïn traái hoùåc bïn phaãi. Àiïìu tûúng tûå aáp duång cho bêët kyâ yïëu töë maånh naâo khaác cuãa hònh aãnh, duâ noá laâ chên trúâi, möåt caái cêy hoùåc chöìng gaåch àöì chúi. Nhûäng àûúâng doåc vaâ ngang nïn tuên theo nhûäng àûúâng tûúãng tûúång cuãa quy tùæc 1/3, vaâ moåi ngûúâi vaâ nhûäng àöëi tûúång chñnh nïn àûúåc böë trñ úã àiïím giao cuãa nhûäng àûúâng naây.

Nhûäng àûúâng chuã àaåo Dô nhiïn khöng phaãi moåi àûúâng àïìu laâ doåc hoùåc ngang. Nhûäng àûúâng cong vaâ cheáo cuäng coá thïí hûäu ñch àïí lêëy khung caãnh quay möåt caách kheáo leáo. Chuáng coá thïí hûúáng dêîn mùæt cuãa ngûúâi xem nhû möåt muäi tïn chó vïì tiïu àiïím chñnh cuãa caãnh quay. Trong khi àoá nhûäng àûúâng song song höåi tuå úã caãnh xa tùng caãm giaác vïì chiïìu sêu, nhêën maånh aão giaác rùçng noá laâ hònh aãnh hai chiïìu laâ thïë giúái 3 chiïìu. Àïí têån duång hiïåu ûáng naây, haäy thu nhoã hïët sûác coá thïí, vò noá khuïëch àaåi caãm giaác vïì luêåt xa gêìn trong caãnh quay. Khöng chó nhûäng àûúâng ray taâu hoãa vaâ cöåt dêy theáp múái coá thïí dêîn mùæt khaán giaã vaâo khung hònh. Caác goác cuãa caái baân hoùåc tay cuãa ai àoá cuäng hiïåu quaã, hay thêåm chñ möåt àûúâng keã àûúåc gúåi ra búãi möåt nhoám àöëi tûúång. Möåt hònh aãnh daång kim tûå thaáp, nhû 1 tam giaác röång úã àaáy, laâ hònh aãnh kinh àiïín àem laåi caãm giaác vïì àöå öín àõnh.

Khung trong khung Chuáng ta thñch treo tranh vaâ aãnh vaâo khung, vaâ maân hònh tivi cuäng àûúåc àùåt vaâo khung. Khaái niïåm tûúng tûå coá


thïí àûúåc aáp duång trong video. Baån coá thïí duâng caác yïëu töë cêån caãnh àïí lêëy khung chuã àïì, àem laåi sûå àa daång cho hònh chûä nhêåt goác röång bêët biïën khaác vöën lêëy khung phêìn coân laåi cuãa nhûäng caãnh quay cuãa baån. Nhûäng vñ duå hiïín nhiïn göìm cûãa, cûãa söí, voâm vaâ voâm cêy. Nhûäng àöëi tûúång ñt roä raâng nhû cêy, caånh baân hoùåc sau àêìu vaâ vai cuãa ai àoá cuäng coá taác duång; noá khöng cêìn bao quanh chuã àïì hoaân toaân. Nïëu chuã àïì chñnh nùçm vïì 1 phña, haäy laâm theo quy tùæc 1/3, viïåc cöång thïm möåt chuát cêån caãnh úã phña kia khung hònh coá thïí àem laåi sûå cên bùçng cho böë cuåc.

Xen vaâo trong chuyïín àöång Video laâ vïì chuyïín àöång vaâ lúâi khuyïn böë cuåc naây àùåc biïåt thñch húåp vúái viïåc saãn xuêët video. Chuáng ta àaä thaão luêån lyá do töët nhêët laâ thu nhoã möåt chuát àïí baån coá thïí nùæm bùæt nhûäng àöëi tûúång àang chuyïín àöång maâ khöng phaãi thûúâng xuyïn àuöíi theo chuáng vúái camera. Tuy nhiïn seä coá nhûäng luác baån cêìn queát camera àïí theo doäi nhûäng àöëi tûúång chuyïín àöång, hoùåc thêåm chñ ài doåc theo àöëi tûúång. Khi baån àang theo doäi àöëi tûúång chuyïín àöång, cöë dûâng laåi trûúác chuyïín àöång möåt chuát àïí àöëi tûúång thûúâng xuyïn di chuyïín vaâo chñnh giûäa khung hònh. Thuá võ hún nhiïìu àïí xem núi ai àoá àang àïën hún laâ núi anh ta vûâa àïën. Möåt àöëi tûúång vúái chiïëc muäi gêìn chaåm vaâo caånh khung hònh seä dêîn àïën böë cuåc vúái nhiïìu àiïím chïët. Lyá thuyïët tûúng tûå cuäng aáp duång cho nhûäng àöëi tûúång tônh. Nïëu ai àoá húi quay mùåt sang traái, haäy àùåt anh ta hay cö ta úã nûãa bïn phaãi cuãa khung hònh, mùåt hûúáng vïì chñnh giûäa.

Quaá chaán caác quy tùæc? Khi baån tûå laâm ra quy tùæc cuãa mònh Khöng coá quy tùæc thûåc sûå khi noái àïën khaã nùng saáng taåo. Nhûäng yá tûúãng àûúåc thaão luêån úã àêy chó laâ nhûäng quy tùæc coá thïí dêîn baån ài àuáng hûúáng. Khi sûå tûå tin tùng lïn, baån seä súám phaát triïín nhûäng kyä thuêåt riïng àïí laâm cho caác taác phêím ài vaâo cuöåc söëng vaâ àem laåi phong caách àöåc nhêët vö nhõ cho nhûäng saãn phêím cuãa baån. Coá leä caách töët nhêët àïí hoåc laâ theo lúâi khuyïn tûâ nhûäng chuyïn gia. Khi baån àang xem tivi hay phim, haäy xem nhûäng caãnh quay duâng nhûäng kyä thuêåt naây – vaâ nhûäng caãnh quay khöng àïëm xóa àïën chuáng. Nhiïìu suy nghô hoâa vaâo böë cuåc cuãa moåi khung hònh, àùåc biïåt trong phim vaâ quaãng caáo, vò thïë haäy cöë phaát triïín cùåp mùæt phï bònh vïì caách tûâng caãnh quay àûúåc kïët húåp nhû thïë naâo. Nhûäng trûúâng húåp thuá võ khaác göìm phim taâi liïåu lõch sûã, núi nhaâ saãn xuêët khöng coá nhiïìu haânh àöång kõch tñnh àïí àûa lïn maân hònh. Nhûäng chûúng trònh naây thûúâng phaãi dûåa vaâo kyä nùng nghïå thuêåt cuãa ngûúâi cêìm maáy quay àïí giûä sûå quan têm cuãa khaán giaã. Khi baån àang saãn xuêët video gia àònh vïì nhûäng chuã àïì khaá àiïìm tônh, viïåc triïín khai nhûäng kyä thuêåt tûúng tûå coá thïí tùng sûå thñch thuá thõ giaác cuãa saãn phêím.

6.12.2010

Thïë Giúái Söë .

61


KINH NGHIÏÅM

chuåp aãnh

Kñch thñch sûå saáng taåo chuåp aãnh Sau möåt thúâi gian cêìm maáy, àïën möåt luác baån seä caãm thêëy mònh dûúâng nhû khöng tòm ra yá tûúãng múái cho viïåc chuåp hònh. Àïí giaãi quyïët vêën àïì naây, baån seä cêìn "laâm múái" caách chuåp vaâ sau àêy laâ möåt vaâi gúåi yá. 1. Thay àöíi goác chuåp

AÃnh 1: AÃnh chuåp tûâ dûúái thêëp hûúáng maáy lïn cao.

Thöng thûúâng khi chuåp aãnh moåi ngûúâi àïìu cêìm maáy trïn tay vaâ choån nhûäng võ trñ dïî daâng àïí àûáng vaâ chuåp aãnh. Àêy laâ àiïìu àuáng àùæn vò baån cêìn coá võ trñ töët àïí àûáng vûäng vaâ cêìm maáy chùæc àïí chuåp khöng bõ rung tay trûúác khi nghô àïën chuyïån hònh àeåp hay khöng. Tuy nhiïn, àöi khi baån nïn laâm khoá mònh möåt chuát khi choån nhûäng goác chuåp maâ thoaåt àêìu baån nghô khoá maâ àùåt maáy úã àoá. Baån coá thïí àùåt maáy úã dûúái àêët, hoùåc leo lïn cao hoùåc coá thïí àõnh võ maáy nùçm úã möåt võ trñ naâo àoá röìi duâng thiïët bõ àiïìu khiïín tûâ xa àïí chuåp. Baån coá thïí tûå àûa ra tònh huöëng thêåt khoá khùn röìi àûa ra caách giaãi quyïët. Viïåc naây seä cho baån nhûäng têëm aãnh coá böë cuåc laå mùæt.

1

3

62 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010

2. Khöng tuên theo böë cuåc 1/3 Khi hoåc chuåp aãnh thò baâi hoåc cùn baãn àêìu tiïn laâ phaãi tuên theo böë cuåc 1/3. Àêy laâ àiïìu töët vaâ luön àûúåc khuyïën khñch, nhiïìu doâng maáy aãnh coân coá caã chïë àöå keã àûúâng hûúáng dêîn theo böë cuåc 1/3 trong khung ngùæm àïí giuáp chuáng ta chuåp àeåp. AÁp duång thuêìn thuåc böë cuåc 1/3 möåt thúâi gian daâi baån seä coá thoái quen taåo möåt têëm aãnh coá böë cuåc àeåp. Tuy vêåy, àïí phaá caách nhùçm taåo ra caái gò àoá laå mùæt baån seä cêìn thay àöíi böë cuåc vaâ khöng theo nguyïn tùæc 1/3 nûäa. Dô nhiïn tó lïå coá aãnh àeåp cuãa baån seä khöng cao, nhûng thónh thoaãng aáp duång viïåc naây cuäng laâ caách kñch thñch sûå saáng taåo.

2


4 5a

6

5b AÃnh 2: Àöi khi baån coá thïí àûa chuã àïì vaâo trung têm cuãa aãnh

3. Khöng tuên theo kyä thuêåt chuåp aãnh thöng thûúâng Trûúác khi coá àûúåc möåt têëm aãnh àeåp thò viïåc àêìu tiïn nhêët laâ phaãi coá möåt têëm aãnh àuáng kyä thuêåt. Àoá laâ lyá do taåi sao chuáng ta phaãi hoåc vïí khêíu àöå, töëc àöå, ISO... trong nhûäng baâi hoåc cùn baãn. Viïåc khöng tuên theo kyä thuêåt úã àêy laâ viïåc aáp duång linh hoaåt trong viïåc chuåp aãnh nhû vûâa chuåp vûâa lia maáy, chuåp chêåm maâ khöng cêìn chên maáy, vûâa di chuyïín vûâa chuåp, chuåp cho têët caã chi tiïët àïìu mêët neát... Tuy vêåy, àiïìu maâ baån phaãi luön tuên theo laâ phaãi chuåp àuã saáng vò nïëu chuåp quaá saáng hay quaá töëi thò seä khöng coân thêëy chi tiïët gò trong aãnh nûäa. AÃnh 3: AÃnh chuåp khi töi ngöìi trong möåt xe taxi chuåp qua cûãa kñnh. Töëc àöå 1/15s, khêíu àöå f/3.5, ISO 400. Nhûäng vïåt maâu sùæc múâ nhoâe laâ caác dêy treo àeân trïn àûúâng.

4. Thñ nghiïåm vúái aánh saáng Viïåc chuåp aãnh àûúåc àõnh nghôa laâ veä bùçng aánh saáng. Chñnh vò vêåy viïåc coá àûúåc aánh saáng àeåp laâ möåt trong nhûäng yïëu töë giuáp baån dïî daâng thaânh cöng. Vúái nhûäng ai chuåp aãnh trong studio thò viïåc àiïìu chónh aánh saáng theo yá mònh coá phêìn chuã àöång hún. Coân úã ngoaâi trúâi baån seä gùåp khoá khùn nhêët laâ phaãi quan saát aánh saáng àïí choån thúâi àiïím khoaãnh khùæc àeåp. Viïåc thñ nghiïåm aánh saáng úã àêy bao göìm sûã duång thïm nhûäng nguöìn saáng höî trúå nhû têëm hùæt saáng, àeân flash... Ngoaâi ra vaâo luác chuåp sûå linh hoaåt nhû duâng aánh saáng àeân xe, aánh saáng àeân àûúâng, àeân pin.... seä taåo ra nhûäng bûác aãnh laå mùæt vaâ kñch thñch sûác saáng taåo.

AÃnh 4: AÃnh chuåp vúái maâu vaâng cuãa àaá laâ do aánh saáng àeân àûúâng hùæt vaâo.

5. Chuåp möåt loaåt aãnh liïn tuåc Chuåp aãnh liïn tuåc coá thïë aáp duång nhû laâ viïåc chuåp liïn hoaân caác àöång taác cuãa chuã àïì mònh àang chuyïín àöång. Vêån duång kyä thuêåt chuåp úã àêy laâ viïåc àiïìu chónh maáy aãnh sang chïë àöå chuåp liïn tuåc. Tuây theo loaåi maáy maâ cho pheáp baån chuåp 3 hònh/s, 6 hònh/s.... hay laâ chuåp liïn tuåc luön khi tay bêëm luön giûä nuát chuåp. Möåt caách laâm khaác nûäa laâ baån seä àùåt maáy úã võ trñ cöë àõnh vaâ seä chuåp khi coá sûå thay àöíi cuãa chuã àïì chuåp. AÃnh 5: AÃnh chuåp taåi cuâng möåt võ trñ vúái 2 thúâi àiïím khaác nhau

6. Tûå mònh laâm àaåo diïîn Àïí coá möåt böå phim hay thò àêìu tiïn phaãi coá kõch baãn töët röìi quan troång nhêët laâ àaåo diïîn gioãi röìi àïën diïîn viïn... Àïí chuåp aãnh àeåp àöi khi baån phaãi nghô ra viïåc mònh phaãi chuåp caái gò röìi tiïëp àoá laâ baån seä chuêín bõ cho buöíi chuåp cuãa mònh. Àiïìu naây seä kñch thñch sûå saáng taåo cuäng nhû thûã thaách baån khaá nhiïìu. Ngoaâi viïåc àûa ra yá tûúãng baån coân phaãi sùæp xïëp àõa àiïím, thúâi gian hay kïët húåp ngûúâi mêîu, vêåt mêîu, thiïët bõ ... Seä mêët rêët nhiïìu thúâi gian khi baån chuåp aãnh theo möåt yá tûúãng nhûng buâ laåi baån seä coá möåt têëm aãnh àöåc àaáo. AÃnh 6: AÃnh àûúåc daân dûång vaâ chuåp taåi nhaâ vúái nhûäng thiïët bõ vaâ vêåt duång àún giaãn. Nguyïîn Thûá Tñnh (www.tinhphoto.com)

6.12.2010

Thïë Giúái Söë .

63


KINH NGHIÏÅM

xûã lyá aãnh

Caách hiïåu chónh nhiïìu aãnh àöìng thúâi Coá phaãi têët caã nhûäng sûå hiïåu chónh aãnh naây àïìu xeán búát thúâi gian saáng taåo cuãa baån? TGS chó cho baån caách tiïët kiïåm thúâi gian bùçng caách thao taác aãnh qua viïåc duâng batch editor.

Khi baån coá nhiïìu file àïí hiïåu chónh vaâ xûã lyá, viïåc múã tûâng file riïng, choån hoaåt àöång cêìn thiïët vaâ lûu kïët quaã coá thïí töën cöng sûác. Àêy laâ núi trònh hiïåu chónh aãnh boá (batch photo editor) nhaãy vaâo. Vò caác quyïët àõnh àûúåc thûåc hiïån cho toaân böå boá (batch) hún laâ tûâng aãnh, caác hoaåt àöång coá thïí àûúåc thûåc hiïån trïn nhiïìu aãnh cuâng luác. Trong hûúáng dêîn naây chuáng töi seä duâng 1 tiïån ñch miïîn phñ tïn FastStone Photo Resizer 3, vöën laâm nhiïìu thûá hún chó laâ resize (àõnh laå i kñch thûúá c aã n h). Download noá tûâ www.faststone.org vaâ laâm theo hûúáng dêîn àïí caâi àùåt. Khúã i chaå y FastStone Photo Resizer tûâ menu Windows Start. Tab Batch Convert seä àûúåc trònh baây theo mùåc àõnh, vaâ chuáng töi seä duâng noá thûúâng xuyïn. Trong ö cûãa bïn traái, àiïìu hûúáng àïën thû muåc chûáa nhûäng aãnh baån muöën hiïåu chónh. Tïn file cuãa moåi aãnh trong thû muåc àoá seä àûúåc liïåt kï, nhûng chùæc chùæn baån seä thñch thêëy caác thumbnail hún, vò thïë haäy nhêëp vaâo biïíu tûúång Thumbnail View. Trong ö cûãa bïn traái, choån nhûäng aãnh baån muöën hiïåu chónh vaâ nhêëp nuát Add àïí di chuyïín chuáng àïën ö cûãa bïn phaãi, vöën chûáa nhûäng thay àöíi chûa giaãi quyïët cuãa file. Nïëu baån muöën hiïåu chónh moåi file

1

2

1

64 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010

3

4

trong thû muåc àaä choån, nhêëp nuát Add All. Baån coá thïí laâm àiïìu naây trong vaâi giai àoaån, tûâ nhiïìu thû muåc, nïëu baån muöën. Nhêëp nuát Browse caånh höåp vùn baãn Output Folder: bïn dûúái ö cûãa bïn phaãi. Choån thû muåc baån muöën nhûäng file àûúåc hiïåu chónh cuãa mònh xuêët hiïån–töët nhêët laâ möåt thû muåc khaác ngoaâi thû muåc chûáa nhûäng file göëc. Choån möåt trong nhûäng aãnh úã ö cûãa bïn phaãi, nïëu khöng baån seä khöng thïí duyïåt trûúác kïët quaã trong bûúác 5. Àïí laâm bêët cûá gò ngoaâi viïåc àùåt tïn laåi cho aãnh, àaãm baão tuây choån Use Advanced Options (Resize...) àûúåc choån. Nhêëp nuát Advanced Options; úã àêy baån coá thïí chó àõnh 10 hoaåt àöång àïí duâng riïng reä hoùåc duâng chung. Chuáng töi seä xem xeát 3 hoaåt àöång phöí biïën nhêët. Àïí giaãm àöå phên giaãi, choån tab Resize vaâ àaãm baão tuây choån Resize àûúåc choån àïí laâm löå ra caác àiïìu khiïín. Giaã sûã baån coá 1 kñch cúä pixel trong àêìu, àaãm baão tuây choån Pixels àûúåc choån. Nïëu baån muöën kñch cúä phöí biïën nhû 800x600, choån noá tûâ danh saách rúi xuöëng. Nïëu àêy laâ sûå hiïåu chónh duy nhêët baån muöën thûåc hiïån, nhêëp OK vaâ tiïëp tuåc àïën bûúác 6. Nïëu baån muöën xoay aãnh–coá leä vò baån àaä chuåp chuáng theo daång chên dung hún laâ nùçm ngang–thïë thò haäy

2


5

6

choån tab Rotate vaâ àaãm baão tuây choån Rotate/Flip àûúåc nhêëp àïí tiïët löå nhûäng àiïìu khiïín cêìn thiïët. Àïí xoay, baån cêìn nhêëp tuây choån Rotate vaâ choån goác, thûúâng seä laâ –90 hoùåc 90. Àïí thay àöíi àöå saáng cuãa aãnh – coá leä vò baån vö tònh phúi saáng quaá mûác hoùåc phúi saáng yïëu möåt nhoám aãnh – choån tab Adjustments vaâ àaãm baão tuây choån Adjust Brightness, Contrast, Gamma, Saturation, Sharpness... àûúåc choån àïí laâm löå ra caác àiïìu khiïín. Nhûäng tuây choån naây cêìn tinh chónh bùçng mùæt, vò thïë haäy nhêëp nuát Design vaâ Preview àïí trònh baây höåp thoaåi Preview. Àiïìu chónh àöå saáng bùçng caách duâng slider hay bùçng caách goä vaâo 1 giaá trõ. AÃnh nhoã After úã goác traái trïn cuâng seä thay àöíi àïí phaãn aánh nhûäng thay àöíi baån thûåc hiïån; àïí thêëy nhûäng thay àöíi àûúåc phaãn aánh trïn hònh aãnh lúán hún, nhêëp vaâ giûä nuát Hold Down to Preview. Khi baån haâi loâng vúái kïët quaã, nhêëp Close vaâ OK trïn höåp thoaåi Advanced Options. Laâ àiïìu töët khi duâng tïn file khaác cho nhûäng file àûúåc hiïåu chónh cuãa baån, vò thïë haäy àaánh dêëu tuây choån Rename xuêët hiïån dûúái ö cûãa bïn phaãi. Duâng 1 töí húåp kyá hiïåu, baån coá thïí chó àõnh caách baån muöën àùåt tïn laåi cho file; nhiïìu tïn xaác lêåp sùén xuêët hiïån trong menu Rename. Baån cuäng coá thïí nhêëp tïn riïng–nhêëp nuát ? àïí biïët nhûäng kyá hiïåu coá yá nghôa gò. Goä ‘*-Web Resolution’ vaâ caác hònh aãnh múái seä coá tïn file tûúng tûå nhû file göëc, nhûng vúái ‘-Web Resolution’ àûúåc cöång vaâo cuöëi. Choån Output Format vaâ nhêëp nuát Convert àïí tiïën haânh nhûäng hoaåt àöång àùåc biïåt trïn file cuãa baån.

3

4

5

6

6.12.2010

Thïë Giúái Söë .

65


KINH NGHIÏÅM

thû viïån aãnh söë

Chuåp aãnh laâ niïìm vui cuãa sûå chia seã

Ai cuäng coá thïí àïën vúái nhiïëp aãnh duâ úã bêët cûá ngaânh nghïì vaâ àöå tuöíi naâo. Kyâ naây chuáng ta seä gùåp gúä anh Nguyïîn Cao Nguyïn, chuyïn viïn taâi chñnh cuãa ngên haâng HSBC. Anh àaä choån nhiïëp aãnh nhû möåt niïìm say mï úã àöå tuöíi coá thïí goåi laâ chñn chùæn. Yïu thñch chuåp aãnh tûâ khaá lêu nhûng trong nhûäng lêìn ài du lõch cuãa anh thò maáy aãnh chó àún thuêìn ghi thûåc laåi haânh trònh vaâ phong caãnh cuãa àõa danh. Àêìu nùm 2010 khi phong traâo chúi aãnh cuãa nhûäng baån treã núi anh laâm viïåc phaát triïín maånh meä àaä taác àöång lïn anh vaâ anh chuyïín tûâ maáy PnS sang chiïëc maáy DSLR Nikon D5000. Anh bùæt àêìu chuåp nhiïìu vaâ liïn tuåc àuã caác thïí loaåi tûâ macro, phong caãnh, sinh hoaåt... caâng chuåp anh caâng khaám phaá ra nhiïìu àiïìu thuá võ khöng nhûäng vïì mùåt kyä thuêåt maâ coân vïì caãm xuác. ÚÃ àöå tuöíi xêëp xó 40, anh cho rùçng mònh khöng coân treã àïí choån nhûäng troâ chúi caãm xuác maånh, chuåp aãnh seä laâ thuá vui laânh maånh vaâ phuâ húåp nhêët. Viïåc chuåp aãnh seä bao göìm hoåc hoãi vïì kyä thuêåt, myä thuêåt úã saách baáo, trïn maång vaâ cuäng cêìn chuåp nhiïìu àïí traãi nghiïåm. Chñnh vò vêåy duâ rêët bêån röån trong cöng viïåc nhûng luác naâo bïn anh cuäng laâ chiïëc maáy aãnh àïí chuåp bêët cûá khi naâo coá thïí. Anh nêng cêëp chiïëc maáy aãnh cuãa mònh thaânh Canon 7D vúái caác àêìu kñnh macro Canon 100mm, zoom 70-210mm vaâ Tamron 18-270mm. Khi àûúåc hoãi taåi sao 66 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010

anh thñch duâng nhûäng öëng kñnh trïn thò anh cho rùçng öëng kñnh zoom giuáp chuåp nhanh trong nhiïìu tònh huöëng nhû chuåp sinh hoaåt, coân öëng kñnh macro thò daânh cho nhûäng luác thû thaã vaâ chuåp tûâ tûâ. Tuy vêåy anh cuäng chia seã rùçng ngoaâi thiïët bõ thò viïåc kïët húåp kyä thuêåt cöång vúái caãm xuác múái laâ àiïìu quan troång. Nhùæc àïën vêën àïì kyä thuêåt anh nghô mònh rêët may mùæn khi gùåp àûúåc nhiïìu baån beâ cuâng súã thñch àïí luön chia seã vaâ hoåc hoãi. Möåt trong nhûäng ngûúâi baån khiïën anh caãm àöång nhêët laâ anh Alonso Diar (möåt nhiïëp aãnh gia ngûúâi Têy Ban Nha) duâ chûa bao giúâ gùåp mùåt nhûng àaä têån tònh hûúáng dêîn kyä thuêåt chuåp aãnh phúi saáng qua email rêët nhiïìu lêìn. Khi àûúåc hoãi taåi sao chó múái bùæt àêìu chúi aãnh chûa àûúåc möåt nùm maâ anh tiïën böå khaá nhanh thò anh cuäng chia seã möåt bñ quyïët hïët sûác àún giaãn àoá laâ luön luön hoãi. Khi bùæt gùåp möåt hònh aãnh êën tûúång anh seä luön tòm hoãi taác giaã vaâ anh cho rùçng hoå rêët múã loâng chia seã vaâ àoá laâ caách giuáp tiïën rêët nhanh. Àïí thûåc hiïån àiïìu naây cuäng khöng coá gò dïî daâng bùçng caách tham gia nhûäng trang diïîn àaân nhiïëp aãnh. Hiïån taåi anh vêîn trong quaá trònh chuåp nhiïìu àïí hoaân thiïån vaâ ûúác mú seä múã möåt quaán cafe nho nhoã àïí nhûäng ngûúâi baån cuâng súã thñch gùåp gúä chia seã hònh aãnh. Röìng Vaâng


6.12.2010

Thïë Giúái Söë .

67


KINH NGHIÏÅM

68 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010

thû viïån aãnh söë


6.12.2010

Thïë Giúái Söë .

69


KINH NGHIÏÅM

70 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010

thû viïån aãnh söë


DOÂNG CHAÃY p Àêy laâ cêu chuyïån àaä tûâng àûúåc nhùæc trïn TGS, nhûng vúái haâng loaåt sûå kiïån baåo haânh treã em xaãy ra gêìn àêy tûâ núi giûä treã àïën nhaâ múã... khiïën dû luêån bûác xuác lïn aán, thò àêy vêîn laâ cêu chuyïån cêìn àûúåc noái laåi. Viïåc nhiïìu trûúâng mêîu giaáo tû thuåc ngay tûâ khi bùæt àêìu thaânh lêåp àaä coá ûáng duång lùæp àùåt hïå thöëng camera online khöng chó nhùçm taåo sûå giaám saát tûâ phña xaä höåi vúái hoaåt àöång nuöi daåy treã maâ coân taåo ra sûå kïët nöëi giûäa gia àònh vaâ nhaâ trûúâng giuáp cha meå coá thïí thoãa thñch ngùæm con bêët cûá luác naâo khi con mònh úã trïn lúáp, vaâ giuáp ñch cho viïåc ruát búát thúâi gian vaâ cöng sûác cuãa ngûúâi quaãn lyá... Thuêån tiïån cho trûúâng quaãn lyá Sau khi caác clip, hònh aãnh vïì baåo haânh treã em diïîn ra taåi möåt söë trûúâng mêîu giaáo bõ àùng taãi cöng khai trïn maång, àaä gêy nhiïìu bûác xuác vaâ hoang mang cho xaä höåi, nhêët laâ caác bêåc phuå huynh coá con em nhoã tuöíi. Giaãi phaáp lùæp àùåt hïå thöëng camera theo doäi online trong nhiïìu trûúâng mêîu giaáo nhùçm giuáp phuå huynh coá thïm sûå yïn têm vaâ choån lûåa. Lùæp àùåt möåt hïå thöëng camera àïí theo doäi trong möåt trûúâng mêîu giaáo tû thuåc hiïån nay bao göìm: caác maáy camera quan saát, micro thu êm (coá thïí àûúåc tñch húåp sùén trong camera), thiïët bõ hiïín thõ, hïå thöëng àêìu ghi lûu trûä, phêìn mïìm àiïìu khiïín àûúåc caâi àùåt trïn server (maáy chuã) hoùåc coá thïí àûúåc tñch húåp sùén trïn hïå thöëng àêìu ghi lûu trûä, kïët nöëi àûúåc Internet qua àûúâng ADSL vaâ möåt söë thiïët bõ khaác nhû thiïët bõ xûã lyá dûä liïåu (DSB), card ghi hònh DVR,...

72 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010

Camera online trong trûúâng mêîu giaáo

ÀÏÍ MOÅI TREÃ EM ÀÏÌU ÀÛÚÅC BAÃO VÏÅ Hïå thöëng camera vaâ micro thu êm sau khi àûúåc lùæp taåi caác lúáp hoåc, sên chúi,... thò têët caã tñn hiïåu camera vaâ micro thu êm àïìu àûúåc àûa vïì maáy chñnh àïí theo doäi trïn möåt maân hònh. Tûâ àoá, qua maáy chñnh, ngûúâi quaãn lyá coá thïí theo doäi àûúåc toaân böå hoaåt àöång giaãng daåy cuãa giaáo viïn, hoåc têåp, sinh hoaåt cuãa caác beá vaâ nghe àûúåc caác êm thanh nhû: baâi giaãng, phaát biïíu yá

kiïën vaâ caác êm thanh coá trong lúáp hoåc... Àöìng thúâi, thöng qua möåt trang web server àaä àûúåc tñch húåp vaâ coá hiïåu suêët laâm viïåc, ngûúâi quaãn lyá coá thïí àùåt camera lïn maång Internet àïí quay trûåc tiïëp giuáp cho caác bêåc phuå huynh cuäng coá thïí theo doäi hònh aãnh vaâ êm thanh tûâ bêët kyâ möåt maáy tñnh naâo trong maång LAN (nöåi böå) hoùåc thöng qua maång Internet, duâng möåt account (taâi khoaãn) àùng nhêåp vaâo hïå thöëng àïí xem àûúåc hònh aãnh cuãa con em mònh thöng qua maáy di àöång hoùåc maáy tñnh úã núi xa khaác. Hiïåu trûúãng trûúâng mêìm non tû thuåc Jerry House (Giang Vùn Minh, Haâ Nöåi) - chõ Trêìn Thõ Minh Àûác, cho biïët: “Xuêët phaát yá tûúãng vïì viïåc àêìu tû thiïët bõ maáy quay trûåc tuyïën tûâ lyá do töi cuäng coá con nhoã, cuäng laâ phuå huynh nïn viïåc àûúåc nhòn thêëy moåi hoaåt àöång cuãa con trïn trûúâng hoåc möîi ngaây àïìu àûa laåi niïìm vui, vaâ yïn têm hún khi cöng taác. Hún nûäa,


may mùæn laâ chöìng töi laåi laâ ngûúâi laâm trong lônh vûåc cöng nghïå thöng tin nïn anh àaä khuyïën khñch töi àêìu tû lùæp àùåt hïå thöëng camera àïí giaãm búát thúâi gian ài laåi caác lúáp àïí kiïím tra tònh hònh chung, quaãn lyá thuêån tiïån hún. Àöìng thúâi, töi coá thïí laâm thïm caác cöng viïåc khaác maâ vêîn coá thïí kiïím soaát àûúåc tònh hònh caác lúáp hoåc trong trûúâng. Hïå thöëng naây coá khaã nùng lûu caác hònh aãnh àaä quay vaâo böå nhúá chûâng 15 àïën 20 ngaây, liïn tuåc tûå cêåp nhêåt nïn tiïån lúåi cho viïåc liïn laåc giûäa gia àònh vaâ nhaâ trûúâng. Àïí àaãm baão cho hïå thöëng luön hoaåt àöng, trûúâng töi cuäng chuêín bõ sùén maáy phaát àiïån phoâng khi mêët àiïån thò phuå huynh seä khöng thïí nhòn ngùæm con em cuãa hoå àûúåc”.

Giaãi phaáp an toaân cho moåi treã em? Camera online laâ möåt giaãi phaáp àûúåc nhiïìu trûúâng mêîu giaáo tû thuåc lûåa choån àïí taåo sûå tin tûúãng cho caác võ cha meå yïn têm hún khi gûãi con àïën trûúâng. Chõ Nguyïîn Thu Hiïìn (ngûúâi quaãn lyá trûúâng Beá Gêëu, söë 10 Haâng Böåt, Haâ Nöåi) noái: “Lûåa choån àêìu tû lùæp àùåt hïå thöëng camera online trong trûúâng chuáng töi nhùçm taåo thïm niïìm tin cuãa caác bêåc cha meå khi gûãi gùæm con àïën trûúâng mònh. Àöìng thúâi, cuäng àïí traánh àûúåc nhûäng hiïíu lêìm khöng àaáng coá...” Moåi hoaåt àöång trong trûúâng hoåc cuãa beá àïìu coá thïí theo doäi thöng qua hïå thöëng maáy quay lùæp úã nhûäng võ trñ nhû: Nhaâ ùn, bïëp ùn - àïí quan saát chïë àöå dinh dûúäng vaâ vïå sinh thûåc phêím, caách phuåc vuå vaâ chùm soác. Phoâng nguã - quan saát giêëc nguã cuãa caác beá vaâ úã trong lúáp hoåc, sên chúi nhùçm giuáp phuå huynh àûúåc quan saát chêët lûúång giaãng daåy cuãa thêìy cö giaáo, khaã nùng tiïëp thu cuãa beá. Chõ Minh Àûác cho biïët thïm: “Lùæp àùåt camera trong caác lúáp àïí höî trúå cho cöng taác quaãn lyá cuãa töi àûúåc thuêån tiïån vaâ hoaåt àöång naây cuäng àûúåc sûå nhêët trñ cuãa caác cö giaáo trong tûâng lúáp. Ban àêìu giaáo viïn cuäng bõ caãm giaác nhû bõ theo doäi, thïë nhûng dêìn thò hoå cuäng quen vaâ chó quan têm túái böín phêån chùm soác caác chaáu trong lúáp thöi”. Ngoaâi ra, hïå thöëng naây giuáp cha meå coá thïí lûu laåi nhûäng khoaãnh khùæc àeåp cuãa beá maâ khöng cêìn coá mùåt

ngay taåi lúáp hoåc cuãa con em mònh. Chõ Thaái (phuå huynh hoåc sinh trûúâng mêìm non tû thuåc Mai Ca, Thanh Xuên, Haâ Nöåi) noái: “Mònh choån cho con ài hoåc úã trûúâng naây möåt phêìn vò gêìn nhaâ, phêìn khaác laâ muöën àûúåc yïn têm ài laâm vaâ nhûäng luác raãnh vêîn muöën àûúåc nhòn thêëy con vaâ hoaåt àöång cuãa chaáu úã trûúâng”. Taåi nhûäng trûúâng mêîu giaáo coá lùæp àùåt hïå thöëng camera online àïìu cêìn àïën sûå àaãm baão vïì an ninh maång vaâ an toaân cho caác beá. Do àoá, chó coá nhûäng phuå huynh gûãi con em mònh àïën trûúâng thò múái àûúåc cêëp tïn vaâ mêåt khêíu vaâo phêìn camera àïí quan saát. Thöng qua hïå thöëng camera trûåc tuyïën naây giuáp nhaâ trûúâng vaâ gia àònh coá sûå kïët nöëi, nhêët trong viïåc cuâng chùm soác caác con em. Hiïån nay, viïåc ûáng duång caác àöì söë, kyä thuêåt hiïån àaåi vaâo ngaânh giaáo duåc úã nûúác ta àang ngaây caâng phaát triïín. Àún cûã trong cöng taác quaãn lyá vaâ kïët nöëi giûäa caác bêåc phuå huynh vaâ giaáo viïn trïn lúáp cuãa treã. Anh Trung Kiïn (phuå huynh hoåc sinh, Nhên Chñnh, Haâ Nöåi) chia seã: “Gia àònh töi cuäng lûåa choån viïåc cho con ài hoåc úã trûúâng mêîu giaáo tû thuåc coá camera úã gêìn nhaâ. Töi thêëy viïåc àûúåc quan saát con moåi luác, moåi núi nhû bêy giúâ laâ àiïìu cêìn thiïët. Khöng phaãi vò khöng tin tûúãng sûå daåy döî cuãa caác cö giaáo úã trûúâng nhûng dêîu sao àûúåc ngùæm con vaâ coá thïm nhûäng cöng cuå àïí biïët àûúåc àiïìu kiïån sinh hoaåt cuãa con mònh khi khöng àûúåc úã bïn caånh chùm chaáu vêîn töët hún. Ngoaâi ra, viïåc ûáng duång cöng nghïå thöng tin úã nhaâ trûúâng nhû vêåy cuäng laâm tùng sûå an têm cuãa phuå huynh, khùæc phuåc àûúåc sûå liïn laåc giûäa gia àònh vaâ cö giaáo nhanh hún, khöng cêìn qua söí liïn laåc nûäa....”. Xu hûúáng lùæp àùåt camera trûåc tuyïën laâ giaãi phaáp àang àûúåc nhiïìu

trûúâng mêîu giaáo lûåa choån vaâ nhû hiïån nay cuäng khöng chiïëm möåt mûác àêìu tû lúán lùæm. Nhûng nhû nhiïìu ngûúâi lo lùæng, caác vuå baåo haânh treã em phêìn lúán xaãy ra taåi caác àõa àiïím nhaâ treã tûå phaát, khöng giêëy pheáp, khöng cú quan quaãn lyá vaâ nhûäng ngûúâi gûãi con vêîn thuöåc têìng lúáp thu nhêåp thêëp khoá loâng àuã àiïìu kiïån àïí chõu thïm caác chi phñ cuäng nhû coá thïí quaãn lyá con mònh tûâ xa thöng qua maáy tñnh vaâ internet. Phaãi chùng àaä àïën luác cêìn coá cú chïë giaám saát chùåt cheä vaâ höî trúå tûâ phña caác cú quan chûác nùng àïí caác

phûúng thûác naây àûúåc aáp duång cho moåi àûáa treã, khöng phên biïåt thu nhêåp cuãa cha meå chuáng, àïí caác thaânh viïn truå cöåt tûúng lai àêët nûúác khöng phaãi chõu bêët cûá di chûáng naâo tûâ thïí xaác àïën tinh thêìn cuãa viïåc baåo haânh. Cú chïë höî trúå vaâ xaä höåi hoáa giaáo duåc cuãa nûúác ta cêìn thiïët phaãi bùæt àêìu tûâ nhûäng ûáng duång cuå thïí vaâ ñch lúåi nhû thïë chûá khöng thïí tröng chúâ trong saåch vaâ àöíi múái giaáo duåc maäi vaâo möåt vaâi clip quay bñ mêåt vaâ tung lïn maång töë caáo àûúåc. Khaãi Lam

6.12.2010

Thïë Giúái Söë .

73


DOÂNG CHAÃY p

Öng Erwann Thomassain

Hiïån Viïåt Nam phaát triïín 3G tûúng àöëi nhanh, caác nhaâ khai thaác àïìu àaä triïín khai caác dõch vuå, song ûáng duång chûa nhiïìu. Theo söë liïåu múái nhêët, Viïåt Nam coá trïn 6 triïåu thuï bao 3G, dõch vuå sûã duång chuã yïëu vêîn laâ truy cêåp Internet, nhùæn tin, chat, chúi game... Chñnh vò dõch vuå, ûáng duång chûa coá nhiïìu nïn ngûúâi dên chûa duâng nhiïìu, doanh thu 3G theo àoá cuäng khiïm töën. Bêët cêåp cuãa viïîn thöng Viïåt Nam hiïån nay laâ hiïåu quaã àêìu tû nhiïìu, thu vaâo trïn möîi àêìu ngûúâi laåi rêët thêëp, chó khoaãng 3 USD/thaáng. Trong khuön khöí chûúng trònh höåi thaão Viïåt Nam Telecomp/Electronics - Internet & IT 2010, traã lúâi cêu hoãi vïì viïåc Viïåt Nam àaä àêìu tû rêët nhiïìu vaâo maång 3G, nhûng giaá trõ thu vaâo nhoã gioåt, öng Erwann Thomassain, Trûúãng phoâng tiïëp thõ khu vûåc chêu AÁ têåp àoaân Amdocs, chuyïn vïì tû vêën vaâ cung cêëp giaãi phaáp, nïìn taãng dõch vuå trong ngaânh viïîn thöng toaân cêìu àaä noái vïì nhûäng haån chïë cuäng nhû hûúáng nïn ài cuãa ngaânh dõch vuå naây vúái PV TGS

Àïí doanh thu tûâ 3G

khöng coân úã mûác thêëp Ngaânh cöng nghiïåp truyïìn thöng Viïåt Nam laâ möåt trong nhûäng thõ trûúâng phaát triïín nhanh nhêët khu vûåc Àöng Nam AÁ vaâ àang coá nhûäng bûúác tiïën êën tûúång trong vaâi nùm trúã laåi àêy. Àöëi vúái Amdocs thò Viïåt Nam laâ thõ trûúâng rêët quan troång khöng chó trong khu vûåc Àöng Nam AÁ maâ coân rêët quan troång trong khu vûåc chêu AÁ. Trong böëi caãnh dûä liïåu buâng nöí hiïån nay, kinh doanh 3G coá thïí mang laåi cú höåi vaâ caã nguy cú tiïìm êín cho caác nhaâ maång. Vúái 117 triïåu thuï bao khöng dêy trong khi chó coá 3,3 triïåu thuï bao bùng röång cöë àõnh, thõ trûúâng Viïåt Nam coá möåt võ thïë lyá tûúãng àïí khai

74 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010

thaác ûu thïë cuãa sûå chuyïín àöíi sang cöng nghïå 3G vaâ dõch vuå Internet di àöång. Nhûng thaách thûác àöëi vúái caác nhaâ cung cêëp dõch vuå laåi nùçm úã khaã nùng tûúng quan giûäa viïåc triïín khai caác maång 3G rêët àùæt àoã taåi thõ trûúâng Viïåt Nam vúái doanh thu trung bònh trïn möîi thuï bao (average revenue per user - ARPU) úã mûác thêëp - 3 USD/thaáng. Àiïìu àêìu tiïn trong chiïën lûúåc 3G cuãa bêët kyâ nhaâ khai thaác maång naâo phaãi laâ muåc tiïu cung cêëp cho caác thuï bao khaã nùng truy cêåp töët hún, sûã duång dung lûúång 3G daânh cho caác dõch vuå truyïìn thöng thuêån tiïån hún. Caác nhaâ cung cêëp dõch vuå viïîn thöng

cuäng cêìn phaãi tiïëp cêån nhûäng khu vûåc xa xöi coân chûa àûúåc thuå hûúãng caác dõch vuå viïîn thöng bùçng nhûäng dõch vuå truyïìn thöng vaâ cú súã haå têìng nhû laâ àaâo taåo, y tïë vaâ thûúng maåi àïí phaát triïín thûúng hiïåu vaâ nêng cao nhêån thûác. Lêëy vñ duå, Viettel àaä thûåc hiïån àiïìu naây khi kïët nöëi haâng nghòn cú súã àaâo taåo trong nûúác vúái maång bùng röång cuãa mònh. Àiïím thûá hai laâ àïí kñch thñch sûå phaát triïín cuãa hoaåt àöång sûã duång dûä liïåu, caác nhaâ cung cêëp dõch vuå viïîn thöng cêìn phaãi cung cêëp cho caác thuï bao cuãa hoå nhûäng chûúng trònh duâng thûã vaâ khuyïën maäi maâ khöng buöåc hoå phaãi cam kïët daâi haån. Roä raâng laâ,


giaá cûúác phuâ húåp cuäng laâ möåt àiïìu quan troång, vaâ caác nhaâ cung cêëp dõch vuå cêìn tòm kiïëm nhûäng biïån phaáp àïí cung cêëp cho caác thuï bao cuãa hoå caác goái cûúác haâng ngaây, haâng tuêìn vaâ haâng thaáng cuäng nhû laâ nùng lûåc thöng baáo theo thúâi gian thûåc àïí caãnh baáo khaách haâng trûúác nhûäng trûúâng húåp sûã duång quaá mûác. Theo kinh nghiïåm thaânh cöng tûâ caác quöëc gia khaác maâ töi àuác kïët àûúåc, chiïën lûúåc kinh doanh 3G cuãa caác nhaâ maång laâ phaãi têåp trung laâm töët hai yïëu töë: truy cêåp vaâ dûä liïåu. Vïì truy cêåp, phaãi laâm sao àïí caác dõch vuå 3G khöng chó phuâ húåp vúái ngûúâi giaâu maâ phaãi “lûúåm baåc cùæc” tûâ ngûúâi coá thu nhêåp thêëp vaâ trung bònh, tuy nhiïn muöën laâm àûúåc àiïìu àoá phaãi coá nhûäng ûáng duång cûåc kyâ

thiïët thûåc cho àöëi tûúång naây. Phaãi hiïíu khaách haâng mong muöën àiïìu gò

àïí coá nhûäng chûúng trònh khuyïën maäi cho tûâng àöëi tûúång khaách haâng (àûa ra àûúåc vaâi chuåc chûúng trònh

khuyïën maäi/tuêìn), vaâ cêìn trao quyïìn chuã àöång cho thuï bao àùng kyá goái cûúác. Vïì dûä liïåu, viïåc baán dûä liïåu hònh aãnh khoá khùn hún nhiïìu so vúái thoaåi, nïn nhaâ maång cêìn cho khaách haâng xaâi thûã, àùng kyá thuï bao phaãi dïî daâng, khöng coá nhiïìu àiïìu kiïån raâng buöåc. Àùåc biïåt, caác nhaâ maång phaãi coá dõch vuå àöåc àaáo, khöng truâng lùåp, hïå thöëng àaãm baão cung cêëp caác maång xaä höåi miïîn phñ àïí löi keáo khaách haâng. Phaãi taåo àiïìu kiïån cho khaách haâng àûúåc traãi nghiïåm dõch vuå àöåc àaáo êëy, hoùåc khi khaách haâng truy cêåp vaâo möåt ûáng duång naâo àoá thêåt dïî daâng, vò nïëu truy cêåp vaâo thêët baåi hoå seä nhanh choáng chaán naãn. Baåch Àöng (ghi)

6.12.2010

Thïë Giúái Söë .

75


Kïët Nöëi

76 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010


KHAÁNH THI

VUÄ SÛ DANCESPORT Trúã thaânh vêån àöång viïn quöëc gia tûâ nùm 2005, tûâng vö àõch quöëc gia, vö àõch Phaáp múã röång, vö àõch chêu AÁ, loåt vaâo top 100 cùåp nhaãy àeåp nhêët toaân thïë giúái, cùåp àöi kiïån tûúáng Dancesport Khaánh Thi – Chñ Anh chñnh laâ nhûäng ngûúâi tiïn phong, múã àêìu cho böå mön Dancesport phaát triïín taåi Viïåt Nam. Hai caái tïn naây caâng trúã nïn nöíi tiïëng khi gêìn àêy hoå cuâng laâm ban giaám khaão trong cuöåc thi Bûúác nhaãy Hoaân vuä Viïåt Nam 2010. Laâ ngûúâi cuãa möåt mön nghïå thuêåt söi àöång nïn khi chõ cho biïët mònh luön trong traång thaái “online”, luön biïët caách têån duång thúâi gian àïí laâm viïåc vaâ kïët nöëi ñt ngûúâi toã ra ngaåc nhiïn. Nhûng “bûác tûúâng” cöng viïåc vaâ cöng nghïå êëy chó laâ àiïím tûåa cho nöîi yïëu loâng cuãa möåt ngûúâi phuå nûä àeåp àaä àöí vúä nhiïìu haånh phuác...

Dûåa vaâo bûác tûúâng cöng nghïå Ngûúâi àeåp khöng chó biïët nhaãy! Viïåt Nam chó múái laâm quen vúái khiïu vuä thïí thao Dancesport khoaãng chûâng 5 nùm nay, trong khi vúái nhûäng nûúác nhû Nhêåt Baãn, Trung Quöëc thêm niïn tûâ mêëy chuåc nùm, thêåm chñ tûâng vö àõch thïë giúái thò viïåc Khaánh Thi cuâng baån nhaãy Chñ Anh àoaåt cuáp vö àõch chêu AÁ àuáng laâ möåt kyâ tñch trong laâng khiïu vuä Viïåt Nam. Àoá cuäng chñnh laâ àónh cao nhêët maâ Khaánh Thi àaä chinh phuåc àûúåc

trong sûå nghiïåp thi àêëu cuãa mònh. Chõ àûúåc nhaâ nûúác trao tùång Huên chûúng haång 3. “Khöng phaãi laâ töi khöng coân àam mï, nhûng thaânh cöng Dancesport vúái töi nhû thïë laâ vûâa àuã. Vúái tònh yïu cuâng anh Chñ Anh cuäng thïë, chia tay coá khi laâ quyïët àõnh töët àeåp cho möîi ngûúâi” – Khaánh Thi ngùæn goån cho biïët. Hiïån nay trong vai troâ laâ huêën luyïån viïn àöåi tuyïín TPHCM, chõ têm niïåm – khöng thïí chó quanh quêín chuyïån luyïån têåp, maâ phaãi laâm sao àïí caác vêån àöång viïn phaãi coá thûá haång cao vaâ mang

6.12.2010

Thïë Giúái Söë .

77


Kïët Nöëi vïì àûúåc huy chûúng. Cùåp nhaãy Phan Hiïën – Myä An hai hoåc troâ cuãa chõ àang tûâng bûúác gùåt haái möåt söë giaãi trong nûúác vaâ quöëc tïë laâ möåt minh chûáng cho sûå nghiïåp àaâo taåo vaâ kïë thûâa naây. Ngoaâi huêën luyïån viïn, hiïån Khaánh Thi rêët bêån röån vò coân phaãi quaãn lyá 2 studio (úã sên vêån àöång Hoa Lû, vaâ CLB Phan Xñch Long TPHCM) chuyïn vïì daåy nhaãy, muáa vúái gêìn hún 30 giaáo viïn, hoaåt àöång tûâ saáng àïën töëi. Àïí giûä hònh aãnh cuãa mònh trong loâng khaán giaã, thónh thoaãng Khaánh Thi vêîn ài biïíu diïîn, tham gia caác hoaåt àöång tûâ thiïån. Thúâi gian gêìn àêy, chõ laåi daânh khaá nhiïìu thúâi gian àïí ài hoåc haát, chuêín bõ cho sûå xuêët hiïån múái meã trûúác cöng chuáng khöng chó trong vai vuä cöng maâ laâ möåt ca sô vûâa biïët haát biïët nhaãy. Chõ àang cêín troång thêm nhêåp thõ trûúâng, nghe ngoáng khaã nùng ca haát cuãa mònh túái àêu thöng qua nhûäng lêìn thu thûã, ài biïíu diïîn möåt söë chûúng trònh. Khaánh Thi xaác àõnh, duâ sao mònh cuäng àaä taåo dûång àûúåc tïn tuöíi, nïn sang ngaä reã ca haát naây khöng viïåc gò phaãi vöåi vaâng, maâ khi xuêët hiïån phaãi thûåc sûå chñn muöìi vaâ chuyïn nghiïåp. Doâng nhaåc chõ theo àuöíi seä laâ doâng Latinh. Theo chõ àoá seä laâ phong caách riïng khöng súå bõ àuång haâng, vò Viïåt Nam hiïån rêët hiïëm ca sô haát nhaåc naây, vaã laåi vuä àaåo Latinh laâ súã trûúâng cuãa Khaánh Thi. Ngûúâi haát doâng nhaåc naây khöng nhêët thiïët cêìn phaãi treã, tuöíi teen, chó cêìn möåt ngûúâi àeåp mùån maâ haát vaâ nhaãy böëc lûãa chêët Latinh. Hy voång lêìn naây Khaánh Thi seä lêåp kyâ tñch múái, taåo luöìng sinh khñ múái trïn caác saân diïîn ca nhaåc. Khöng ngêìn ngaåi khi coá àiïìu kiïån thûã sûác, àûúåc biïët trong böå phim “Em hiïìn nhû ma-sú” sùæp cöng chiïëu trïn toaân quöëc tûâ ngaây 17/12/2010, Khaánh Thi coá vaâo vai möåt nhên vêåt. Tuy xuêët hiïån vaâo cuöëi phim nhûng chõ caãm thêëy rêët vui vò àûúåc thêëy hònh aãnh cuãa mònh trïn möåt àêët diïîn múái.

Ngûúâi àaä leã thò thiïët bõ phaãi... àöi Khöng biïët coá phaãi bõ aãnh hûúãng tûâ nghiïåp nhaãy luön phaãi coá baån nhaãy hay tûâ chuyïån möåt mònh ài trïn àûúâng daâi cuãa chõ khöng maâ nhòn laåi 78 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010

böå taâi saãn kyä thuêåt söë cuãa Khaánh Thi hêìu nhû thiïët bõ naâo cuäng coá àöi coá cùåp, coá khi sùæm àïën böå ba. Möîi caái phuâ húåp vúái chûác nùng, àiïìu kiïån, thúâi gian sûã duång riïng. Vúái maáy tñnh, chõ coá möåt chiïëc laptop Macbook húi nùång möåt tñ àïí úã nhaâ chuyïn cho cöng viïåc daân dûång nhaåc, thiïët kïë trang phuåc thi àêëu; möåt chiïëc netbook Nokia 3G àúâi múái nhêët, nheå hún, tiïån lúåi luön theo chõ trong nhûäng chuyïën ài cöng taác xa; vaâ möåt con Vaio P 3G loaåi àuát tuái duâng àïí ài chúi, di chuyïín gêìn, thay cho chiïëc söí tay ghi cheáp. Nghe nhaåc, chõ coá luön böå àöi hoaân haão Ipod Touch vaâ Ipod Nano. Àiïån thoaåi, chõ àang duâng chiïëc Nokia X6, vaâ àang sùæp sûãa mua thïm möåt con Iphone 4. Tai nghe cuäng thïë, möîi haäng chõ àïìu mua tûâ 2 àïën 3 caái... Khöng am hiïíu lùæm cöng nghïå, cuäng khöng coá yá àõnh chaåy theo thúâi trang cöng nghïå nhûng nhûäng saãn phêím naâo maâ Khaánh Thi choån mua àïìu laâ nhûäng saãn phêím àónh taåi thúâi àiïím àoá. Chõ baão, trûúác àêy chõ khöng thñch duâng Iphone lùæm, vò trïn maân hònh Iphone thûúâng hiïín thõ hïët caác tñnh nùng, ngûúâi duâng chó cêìn troã tay vaâo laâ goåi ra hïët caác ûáng duång. Caách thiïët kïë naây theo chõ khiïën cho ngûúâi sûã duång bõ lûúâi ài, khöng chõu àöång naäo, chõ thñch nhûäng doâng àiïån thoaåi thiïët kïë theo daång bùæt ngûúâi duâng phaãi khaám

phaá hún. Tuy nhiïn gêìn àêy chõ àaä thay àöíi quan àiïím naây, nhêët laâ khi vúái möåt ngûúâi quaá bêån röån nhû chõ, viïåc doån sùén thûác ùn maâ khöng cêìn phaãi cêìm menu goåi moán nhû caách maâ Apple hay nhûäng haäng khaác àang laâm trïn nhiïìu thiïët bõ kyä thuêåt söë hiïån nay thuêån tiïån cho ngûúâi ñt thúâi gian. Coá thïí noái chñnh sûå kïët nöëi khöng ngûâng nghó cuãa caác saãn phêím kyä thuêåt söë êëy laâ nhûäng ngûúâi baån àöìng haânh keáo Khaánh Thi chuyïn têm vaâo cöng viïåc, quïn ài caác muöån phiïìn. Chõ say sûa noái vïì chiïëc Macbook nhû möåt ngûúâi thêìy àaä giuáp àúä chõ rêët nhiïìu trong cöng viïåc biïn àaåo, vúái nhiïìu tñnh nùng hay, xûã lyá gò cuäng àûúåc, cùæt gheáp nhaåc laâm thaânh möåt baâi nhaåc hoaân haão nhû möåt DJ. Noá cuäng giuáp chõ tha höì bay böíng, saáng taåo trong cöng viïåc thiïët kïë trang phuåc cho vêån àöång viïn Dancesport thi àêëu. Trong vö söë sûå tiïån ñch tûâ chiïëc àiïån thoaåi mang laåi, Khaánh Thi thñch nhêët laâ tñnh nùng thöng baáo cuöåc goåi nhúä khi maáy àaä tùæt nguöìn. Do cöng viïåc vaâ möåt vaâi lyá do khaác, thónh thoaãng chõ phaãi tùæt maáy ngûng liïn laåc vúái “thïë gian” trong vaâi giúâ. Nhûng khi khúãi àöång maáy laåi chõ àïìu biïët àûúåc nhûäng ai àaä goåi cho mònh. Maáy lûu àûúåc haâng nghòn tin nhùæn cuäng laâ àiïìu thuá võ àöëi vúái nûä kiïån tûúáng naây, búãi chõ khöng coá thoái quen xoáa tin nhùæn sau khi àoåc xong. Pin xaâi lêu vaâ noái chuyïån lêu khöng noáng maáy cuäng laâ hai tiïu chñ khöng thïí thiïëu vúái chõ. Thûúâng xuyïn ra nûúác ngoaâi, haâng thaáng cûúác phñ àiïån thoaåi chõ phaãi thanh toaán lïn àïën têìm 12 triïåu àöìng. Trang Facebook cuãa Khaánh Thi àaä chaåm mûác 5.000 baån (hïët mûác cho pheáp), chõ seä phaãi múã thïm möåt taâi khoaãn khaác vò khoaãng 2.000 ngûúâi nûäa hiïån àang chúâ kïët nöëi... Cuöåc söëng cuãa chõ cûá thïë quay quêìn vúái cöng viïåc, vúái giao tiïëp, höìi êm. Ngay caã nhûäng luác thêåt hiïëm hoi raãnh röîi, ngûúâi ta vêîn bùæt gùåp chõ àang chúi möåt troâ chúi game rêët nhoã trong möåt thiïët bõ cêìm tay nho nhoã. ÚÃ möåt khña caånh naâo àoá, coá thïí hiïíu online nghôa laâ con ngûúâi ta àang töìn taåi, àang thúã, àang tranh àêëu, àang khöng cö leã möåt mònh... Ö Lêu


6.12.2010

Thïë Giúái Söë .

79


ÀIÏÍM DÛÂNG

Yïn tônh giûäa phöë àöng

Hïå thöëng cafe Trung Nguyïn thûúâng nùçm úã têìng trïåt úã nhiïìu cao öëc, choån quaán naâo laâ tuây theo võ trñ maâ baån thuêån tiïån àïí di chuyïín. Cafe Trung Nguyïn goác àûúâng Lï Duêín vaâ Hai Baâ Trûng trong khu vûåc Kumho Asiana Plaza thñch húåp cho nhûäng ai cêìn mua sùæm úã àêy hay sinh hoaåt úã trung têm Quêån 1. Quaán àûúåc chia laâm hai khu vûåc, vúái khu vûåc bïn trong coá thïí nhòn thêëy àûúåc khöng khñ shopping vaâ bïn ngoaâi laâ khöng gian múã nhû gêìn vúái con phöë. Vúái hai khu vûåc nhû vêåy nïn úã bïn trong khöng khñ coá veã nhöån nhõp daânh cho baån beâ, bïn ngoaâi thò phuâ húåp cho laâm viïåc hay gùåp gúä khaách haâng. Àiïím laâm haâi loâng khaách nhêët laâ hûúng võ cafe àêåm àaâ vaâ thaái àöå nhên viïn phuåc vuå rêët lõch sûå vaâ dïî thûúng.

Röìng Vaâng

Cafe Trung Nguyïn Kumho Asian Plaza Saigon 39 Lï Duêîn, Quêån 1, TP. HCM

l Ba Coâi: Nghô thïë giúái hiïån àaåi cuäng laå quaá hen anh Tû, mêëy trùm tay suáng töåi phaåm úã Rio de Janero, thuã nhiïìu kho vuä khñ khöíng löì thïë maâ caãnh saát Brasil caân vö möåt phaát laâ xong. Tay suáng tay tröåm gò cuäng chui xuöëng cöëng tröën ài nhû chuöåt, thïë giúái töåi phaåm úã thaânh phöë naây saåch bong, khöng coá nöí tung thaânh phöë nhû trong phim. Thïë maâ caái trang Wikileaks, nhêën chuöåt vaâi caái laâ caã thïë giúái xön xao vò haâng loaåt bñ mêåt chñnh trõ nöí bung ra trûúác aánh saáng. Nhiïìu quöëc gia lïn tiïëng, khoá chõu liïìn. l Tû Mñt: ÛÂ, caái löîi êëy laâ do hiïån àaåi quaá àoá thöi, gùåp mònh thò dïî gò! l Ba Coâi: Laâ sao anh Tû?

Ai baão hiïån àaåi chi!

l Tû Mñt: Thò àoá, tao hoãi maây nïëu hoå khöng söë hoáa hïët bao nhiïu àoá tû liïåu, lûu trûä cêín thêån, thêåm chñ sao lûu mêëy lêìn thò laâm sao ai lêëy àûúåc. Hún 2 triïåu taâi liïåu bùçng caái nuái khöíng löì àoá nïëu laâ vùn baãn giêëy thò öng chuã trang Wikileaks coá súã hûäu àûúåc thò cuäng biïët kiïëm chöî naâo maâ àïí khi bõ ngûúâi ta rûúåt àuöíi chûá? Maây khöng thêëy úã Viïåt Nam kiïëm chöî maâ giûä chêu baãn vúái cöí vêåt khöng maâ àaä vêët vaã hïët biïët röìi aâ. Trûúâng hoåc, xaä, phûúâng... thu tiïìn coá cêìn lûu giêëy túâ chi, xeá miïëng giêëy cho coá àaä khoá röìi maâ. Ngûúâi ta úã tuâ xong mûúâi mêëy nùm maâ höå khêíu vêîn coân in àêåm chûä úã tuâ. Möîi lêìn àiïìu tra viïåc gò laâ cûá phaãi àúåi thúâi gian thu thêåp giêëy túâ, höì sú lêu lùæc. Thöng tin chêåm vaâ kïình caâng, phên taán thïë àöë anh Wikileaks naâo laâm gò nöíi àoá! l Ba Coâi: AÂ, mònh gioãi thiïåt ta, nhûng ñt söë hoáa nhû thïë chó phiïìn nöîi ngûúâi dên muöën kiïím tra caác thöng tin baåch hoáa, muöën laâm bêët cûá àiïìu gò liïn quan àïën thöng tin úã moåi lônh vûåc coân khoá ngaân lêìn vuå Rio de Janero aâ, möîi ngûúâi coá khi phaãi laâ möåt James Bond àoá chûá!

Tiïíu Chiïu

80 . Thïë Giúái Söë 6.12.2010


thiet bi so  

tap chi cong nghe thong tin