Page 1

หน้า ปก


ปีที่  2  ฉบับที  ่ 13  กุมภาพันธ์  2557

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คุณประสาร  มาลีนนท์ คุณประวิทย์  มาลีนนท์ ที่ปรึกษา คุณส�ำราญ  ฉัตรโท คุณสมรักษ์  ณรงค์วิชัย คุณคชาชาญ  มงคลเจริญ คุณอัชฌา  สุวรรณปากแพรก คุณบริสุทธิ  ์ บูรณะสัมฤทธิ์ บรรณาธิการอ�ำนวยการ  ธนินวัฒน์  พัฒนวีรคุณ บรรณาธิการบริหาร  วีรินทร์ทิรา  นาทองบ่อจรัส กองบรรณาธิการ วรรณา บุญก่อเกื้อ ผู้สื่อข่าว  วรรณพร  เลิศประเสริฐพันธ์, กิจจา  สุธาสันติรักษ์, กิตติยานันท์  สร้อยสนธิ ศิลปกรรม  สุรุจ แผ้วฉ�่ำ, กรวิทย์ สมรรถสินวณิช, วีระพล  เชื้อบุญมี ถ่ายภาพ  วีระพล  เชื้อบุญมี ฝ่ายประชาสัมพันธ์การตลาด  สุภางค์วิไล  นาทองบ่อจรัส ฝ่ายกิจกรรม  กรวิทย์  สมรรถสินวณิช ฝ่ายสื่อสารองค์กร  สายหยุด  บุญเกลี้ยง,  ธัญญะสุภางค์  นาทองบ่อจรัส

จัดท�ำโดย บริษัท  มาร์ค  อิน  มีเดีย  จ�ำกัด 190  ถ.รัชดา-รามอินทรา  แขวงนวลจันทร์  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร  10230 โทรศัพท์  0-2519-5559  โทรสาร  0-2519-5545 ผลิตโดย บริษัท  360  องศา  เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  จ�ำกัด 111/44  ซ.รามอินทรา  40  แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร  10230 โทรศัพท์  0-2187-1199

C O N T E N T S

GREEN  HOT  ISSUE ปริศนามรณะ กระทิงป่ากุยบุร ี ............................................ 360˚  จับตาโลก........................................................................ ข่าวสั้น  360˚............................................................................ ครอบครัวรักษ์โลก ยีน เกวลิน ศรีวรรณา ............................................................ AROUND  THE  WORLD .............................................................................................. ไอที  สิ่งแวดล้อม 10  เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม และ เทรนเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในปีนี้............................................ GREEN  TOGETHER

E xecutive Editor สถาบัน  360  องศา  V  Academy

สวัสดีค่ะ  ท่านผู้อ่านทุกท่าน  นี่คือ...สถาบัน  360  องศา  V  Academy  หากท่าน  “ใช่”  หนึ่งบุคคล  ที่มีความฝัน  มีคืนวันที่มุ่งความส�ำเร็จ  และปลายทางแห่งชีวิต  ค้นพบความสุขที่แท้จริง สวัสดีแฟน ๆ  TV  360  on  Magazine  ทุก ๆ ท่านครับ ฉบับนี้ถือเป็นฉบับที่มีฤกษ์งามยามดีเสียเหลือเกิน เพราะออกในเดือน ที่มี วันแห่งความรัก และวันส�ำคัญของศาสนาพุทธ “วันมาฆะบูชา” สองวันส�ำคัญนี้ บริษัท มาร์ค อิน มีเดีย จ�ำกัด และบริษทั 360องศา เอ็น เตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด ได้ถือเป็นวันอันมงคล แถลงข่าว การจัดสร้าง “พระพิฆเนศ ปางมหากามเทพ” มหาเทพแห่งความรักและความส�ำเร็จอันยิ่งใหญ่ ที่วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ด้วย เพื่อบอกบุญให้ผู้มีความเคารพศรัทธาในองค์พระพิฆเนศ แบบผม และคุณปอ วีรินทร์ทิรา ได้บริจาคเช่าบูชา เพื่อเป็นสิริมงคล และความ สมหวังสมปรารถนาของตน ในฉบับนี้จงึ มีภาพของพิธีมหามังคลาภิเษก จัดสร้าง พระพิฆเนศปางมหา กามเทพ เมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมาด้วย ท่านผู้อ่านที่สนใจ สามารถศึกษา ข้อมูลได้ในเล่มเลยครับ ส�ำหรับคอลัมภ์ประจ�ำฉบับนี้ ก็มีเรื่องที่น่าสนใจมากมาย ทั้งการประมวล การปั่นป่วนของโลกตั้งแต่ต้นปี จนถึงความเคลื่อนไหวของปัญหาการตายของ กระทิงที่แก่งกระจาน รอไม่ไหวแล้ว.. เปิดอ่านด้านในกันเถอะครับ

พระพิฆเนศปางมหากามเทพ “ มหาเทพแห่งความรัก และความส�ำเร็จอันยิ่งใหญ่ ”.....................

GREEN STAR......................................................................... สร้างฝัน  ปั้นสวย........................................................................ GOSSIP  STAR........................................................................ GREEN  BOOK........................................................................ องศาพยากรณ์  เดือนกุมภาพันธ์ 2557........................................

ครอบครัวด้วยหลักสูตร  และกิจกรรมที่แตกต่างไม่เหมือนใคร

Kids  Kidsai  Club

น้อง ๆ เยาวชนจะได้พบกับหลักสูตร  ร้อง  เล่น  เต้น  แสดง  และ  หลั ก สู ต รผู ้ ป ระกาศข่ า ว  พิ ธีก ร  กั บ ครู ผู ้ ส อนที่ ม ากประสบการณ์  ในวงการบันเทิง  เพื่อพัฒนาทักษะทั้ง  EQ  &  IQ  อันเป็นพื้นฐานของ  การเติบโตอย่างมีคุณภาพ

Smart  Life  360  องศา

หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพส�ำหรับ  ผู้มีหัวใจ  ท้าทายทุกความใฝ่ฝัน  สร้างความมั่นใจ  มุ่งสู่ความส�ำเร็จ  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Health  &  Welth

สร้ า งฝั น ปั ้ น สวย  ด้ ว ย  “ธรรมชี วิ ต ”   สุ ข ภาพกาย  ใจ  เป็นหนึ่งเดียว / “รวย” ด้วยสร้างอาชีพ  สร้างรายได้ / ร่ ว มแบ่ ง ปั น สู ่ สั ง คม   Social  responsible  and  Sharing  และรวมพลังรักษ์โลก  360  องศา  กับ  ECO  TOUR

สวนมิ่ง สวนสาธรณะต้นแบบเพื่อสังคม และประหยัดพลังงานลดภาวะโลกร้อน.........................................

รวมพลังสร้างโลก 360 องศา รวมพลังหอบไออุ่นจากใต้สู่เหนือ มอบของขวัญจากเหนือสู่ใต้ร่วม กับ ครอบครัวข่าว3 ......... VIP (โดย กองบรรณาธิการ)

ขอเชิ ญ ทุ ก ท่ า น  เดิ น เข้ า มา  สานฝั น   คว้ า ดาว  ด้ ว ยกั น  ณ  สถาบัน  360  องศา  V  Academy  แห่งนี้...พบกับศาสตร์และศิลป์แห่งการ  พัฒนาคุณภาพชีวิตที่หลากหลายส�ำหรับทุกช่วงวัย  ศูนย์รวมแห่งความรัก  ความอบอุ่นของ 

เพราะนี่คอื ...ทีวี!!  สามมมมมมมมมมม  ร้อยหกสิบองศา  สวัสดีครับ

  

เตรียมพบกับ  360  องศา  V  Academy  เร็ว ๆ นี้

ธนินวัฒน์  พัฒนวีรคุณ บรรณาธิการอ�ำนวยการ

ดำเนินงานโดย

บริษัท 360 องศา เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด 190 ถ.รัชดา-รามอินทรา แขวงนวลจันทร เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10230 หมายเลขโทรศัพท 0 - 2519 - 5559


โดย  กิจจา  สุธาสันติรกั ษ์

GREEN HOT  ISSUE

ปริศนามรณะ กระทิงป่ากุยบุรี นอกจากนี้ทางสถาบันสุขภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ และสัตวแพทย์ ลงพื้นที่เข้าเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ และอวัยวะในระบบทางเดินอาหารของกระทิง ทั้งหมด มาเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุการตาย ของกระทิงทั้ง 24 ตัว เนื่องจากมีข้อสันนิษฐาน เกี่ยวกับ “ไมยราพไร้หนาม” ซึ่งเป็นพืชอาหาร สัตว์ที่มีกระจาย อยู่ในทุ่งหญ้า ที่กระทิงฝูงนี้ลง มาหากินเป็นประจ�ำ โดยเป็นพืชที่มีสารไนเตรท อยู่มาก ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุส�ำคัญต่อการตาย ของกระทิงก็เป็นได้ ล่าสุด ทางกรมอุทยานแห่ง ชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เปิดเผยข้อมูล การ ตรวจพิสูจน์ ชิ้นเนื้อ และอวัยวะต่างๆ ของ กระทิง จากป่ากุยบุรี โดยสถาบันสุขภาพสัตว์ แห่งชาติ นับตั้งแต่มีการค้นพบซากกระทิงตัวแรก บ ริ เ ว ณ ป ่ า ส ง ว น แ ห ่ ง ช า ติ กุ ย อ . กุ ย บุ รี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2556 จนถึงรายงานล่าสุดในช่วงปลายเดือนมกราคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้พบซากกระทิง รวมแล้วถึง 24 ตัวด้วยกัน ถือเป็นการตายแบบยกฝูงของ กระทิง ครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยก็ว่า ได้ และสร้างปริศนาทิ้งเอาไว้มาตลอด 2 เดือน ที่ผ่านมา ว่า “ใคร” หรือ “อะไร” ที่เป็นตัวการ คร่าชีวิตกระทิงทั้ง 24 ตัวนี้ จากการตรวจสอบ ซากกระทิงเบื้องต้น สรุปได้ว่า สาเหตุการตาย ไม่น่าจะเกิดจากการถูกฆ่า หรือถูกล่า เนื่องจาก สภาพซากกระทิง อวัยวะต่างๆ รวมทั้งเขาของ กระทิงยังอยู่ครบสมบูรณ์ทั้งยังไม่มีรอยกระสุน ปืนนั่นเอง ส่วน ประเด็นที่ถูกมองจากเจ้าหน้าที่ ภาครัฐ ถึงสาเหตุการตายของกระทิงเหล่านี้ ว่า อาจจะมาจากการได้ รั บ สารพิ ษ เข้ า สู ่ ร ่ า งกาย เนื่อ งจากเจ้ า หน้ า ที่ที่เ ข้ า ส� ำ รวจซากกระทิง ให้ ความเห็นว่าได้กลิ่นคล้ายสารเคมีออกมาจาก ซากกระทิง อีกทั้งซากกระทิงส่วนใหญ่ยังอยู่ใน สภาพสมบูรณ์

ไม่ ไ ด้ มี ร อยการกั ด กิ น จากสั ต ว์ นั ก ล่ า คาดว่ า เนื่องจากสัตว์เหล่านี้สามารถรับรู้ถึงความผิด ปกติได้จากสัญชาติญาณ จึงไม่เข้ามากินเนื้อ กระทิง ด้วยปัจจัยเหล่านี้เจ้าหน้าที่จึงสันนิษฐาน ว่าอาจจะมีการปนเปื้อนของสารพิษในแหล่งน�้ำ และดินโป่ง ซึ่งอยู่ในละแวกเดียวกับที่พบซาก กระทิงทั้งหมด โดยบริเวณที่พบซากกระทิง เหล่านี้ อยู่ในส่วนอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่า ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรี

เจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษ จึงได้ลงพื้นที่ เข้าเก็บตัวอย่างน�้ำ ดิน และดินท้องน�้ำ เพื่อ ตรวจหาสารพิษ อย่างสารไซยาไนด์ และโลหะ หนัก อย่างสารหนู ซึ่งอาจจะเป็นต้นเหตุมรณะ ของกระทิงเหล่านี้ก็เป็นได้

เจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษ จึงได้ลงพื้นที่ เข้าเก็บตัวอย่างน�้ำ ดิน และดินท้องน�้ำ เพื่อ ตรวจหาสารพิษ อย่างสารไซยาไนด์ และโลหะ หนัก อย่างสารหนู ซึ่งอาจจะเป็นต้นเหตุมรณะ ของกระทิงเหล่านี้ก็เป็นได้ แต่หลังจากการเก็บ ตัวอย่างไม่นาน ผลการตรวจสอบจากห้อง ปฏิบัติการก็ออกมาว่า ในตัวอย่างน�ำ้ ในห้วยขุด ใหม่ ใกล้จุดพบซากกระทิงตัวแรก ไม่พบการ ปนเปื้อนของสารไซยาไนด์แต่อย่างใด แต่ในดิน ริมตลิ่งห้วยขุดใหม่ และตัวอย่างน�้ำในแปลง หญ้ า พบมี ก ารปนเปื ้ อ นของสารหนู เ กิ น มาตรฐาน 4-5 เท่า แต่จากการวิเคราะห์ของเจ้า หน้าที่แล้ว ปริมาณนี้ไม่สามารถเป็นต้นเหตุที่ส่ง ผลให้กระทิงตายอย่างเฉียบพลันได้

ผลการตรวจสอบกระเพาะอาหารของกระทิ ง ตรวจไม่พบโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง ยาเบื่อหนู ไซยาไนด์ สารหนู แต่ตรวจพบไนเตรทจากพืช อาหารในกระเพาะของซากกระทิงเกือบทุกตัว มี ค่าระหว่าง 146 -2021 ppm. ซึ่งจากการ วิเคราะห์และตรวจสอบ พบว่าปริมาณไนเตร ทดังกล่าวไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทาให้กระทิงตาย โดยปริมาณไนเตรทที่พบนี้อาจมาจากการกิน พื ช อาหารบางชนิ ด ที่ มี ไ นเตรทอยู ่ แ ล้ ว ตาม ธรรมชาติ หรือเกิดจากปฏิกิริยาการย่อยสลาย ของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ส่วนกรณีไมยราพไร้หนาม กรมอุทยานฯ ได้ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการกระจายของไมยราพ ไร้หนามซึ่งเป็นพืชใบเลี้ยงคู่แล้ว พบว่ามีการก ระจายอยู่น้อยในพื้นที่ที่พบซากกระทิง และจาก การวิ เ คราะห์ พื ช อาหารที่ เ หลื อ ในกระเพาะ อาหารของซากกระทิงจากห้องปฏิบัติการ พบว่า พืชอาหารที่กระทิงกินส่วนใหญ่ประมาณ 99.5 % เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจาพวกหญ้า มีเพียง ประมาณ 0.5 % เท่านั้นที่เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ จาก การตรวจสอบกระเพาะอาหารของกระทิง6 ซาก

ส่ ว นกรณี ไ มยราบไร้ ห นามกรมอุ ท ยานฯได้ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการกระจายของไมยราบ ไร้หนามซึ่งเป็นพืชใบเลี้ยงคู่แล้ว พบว่ามีการ กระจายอยู่น้อยในพื้นที่ที่พบซากกระทิง และ จากการวิเคราะห์พืชอาหารที่เหลือในกระเพาะ อาหารของซากกระทิงจากห้องปฏิบัติการพบว่า พืชอาหารที่กระทิงกินส่วนใหญ่ประมาณ99.5 % เป็ น พื ช ใบเลี้ ย งเดี่ ย วจาพวกหญ้ า มี เ พี ย ง ประมาณ 0.5 % เท่านั้นที่เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ จาก การตรวจสอบกระเพาะอาหารของกระทิง6ซาก ไม่พบไมยราพไร้หนาม จึงกล่าวได้ว่าไมยราพไร้หนามไม่เป็นสาเหตุ สาคัญที่ท�ำให้เกิดปริมาณไนเตรทในกระเพาะ อาหารของกระทิง จนท�ำให้กระทิงตายได้ จาก ข้อสรุปเหล่านี้ ท�ำให้สาเหตุการตายของกระทิง ป่ากุยบุรีทั้ง 24 ตัว ยังคงเป็นปริศนา ที่ ประชาชนยังคงต้องรอคอยว่า “ใคร” หรือ “อะไร” ที่เป็นตัวการคร่าชีวิตกระทิงทั้ง 24 ตัวนี้ กันต่อไป


โดย  ธนินวัฒน์  พัฒนวีรคุณ

3 6 0˚ จับตาโลก ส�ำนักพยากรณ์โลก คาดการณ์ เอลนิโญ่เกิดกลางปี

อินเดียค้าน มลพิษที่นิวเดลีแย่กว่าจีน

ส�ำนักอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลีย บอกว่า อีกไม่ นาน เอลนิโญ่ จะกลับมาแล้ว โดยแบบจ�ำลอง ภูมิอากาศส่วนใหญ่ ชี้ว่า อุณหภูมิน�้ำทะเลใน มหาสมุทรแปซิฟิกก�ำลังอุ่นขึ้น หลังจากอยู่ใน ภาวะปกติมาระยะหนึ่ง โดยโลกจะเข้าสู่ช่วง เอลนิโญ่ ก่อนฤดูหนาวของซีกโลกใต้ ซึ่งก็คือ ช่วงมิถุนายนถึงสิงหาคม พอล ดีน นัก วิเคราะห์ จาก ออสเตรเลีย แอนด์ นิวซีแลนด์ แบ็งค์กิ้ง กรุ๊ป บอกว่า การก่อตัวของเอลนิโญ่ ได้เริ่มท�ำให้ชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลีย มีฝนน้อยลงแล้ว จะส่งผลให้เกิดความเสียหาย ต่อผลผลิตทางการเกษตรของออสเตรเลียในปี นี้

ศูนย์ติดตามคุณภาพอากาศของอินเดีย ปฏิเสธ รายงานที่บอกว่า มลพิษทางอากาศในกรุงนิวเด ลีมีความเลวร้าย มากกว่ากรุงปักกิ่ง ที่ระบุว่า ค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ใน กรุงนิวเดลี สูงถึง 473 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ เมตร เกินกว่ามาตรฐานความปลอดภัยเกือบ 20 เท่า ซึ่งสูงกว่าฝุ่นที่กรุงปักกิ่งถึง 2 เท่า เจ้า หน้าที่ศูนย์ฯ แย้งว่ามลพิษทางอากาศในนิวเดลี ไม่เคยเกิน 250 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แม้จะยังคงเกินมาตรฐานความปลอดภัยของ องค์การอนามัยโลก ถึง 10 เท่า อยู่ก็ตาม

มลพิษอากาศในเอเชีย ท�ำสภาพอากาศโลกปั่นป่วน

นักวิจัย จาก เท็กซัส เอแอนด์เอ็ม ใน สหรัฐอเมริกาพบว่า มลสารจากมลพิษในอากาศ ที่รุนแรง จากกิจกรรมต่างๆ ในเอเชีย สร้าง ปัญหาให้กับ การไหลเวียนของวัฏจักรอากาศ โลก ท�ำให้การก่อตัวของเมฆ , ฝน , และความ รุนแรงของพายุ มีปัญหา งานวิจยั ยังอ้างด้วยว่า แม้กระทั่งตอนนี้มลพิษทางอากาศในเอเชีย ก็ ก�ำลังสร้างปัญหาให้กับรูปแบบการก่อตัวของ อากาศเหนือทวีปอเมริกาเหนือ ส�ำหรับ มลสาร ส่วนใหญ่รายงานชี้ว่า มาจากจีน

โลก ปี 2556 ยังคงป่วนรุนแรง จากความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

เดอะการ์เดี้ยน รายงานว่า โลก ใน 2556 มีความร้อน รุนแรงเป็นอันดับ 7 นับตั้งแต่มีการบันทึกมาในรอบ 130 กว่าปี ความ ร้อนรุนแรงเกิดขึ้นอย่างชัดเจน ที่ออสเตรเลีย เพราะ 4 เดือนสุดท้ายของปี 2555 ที่ว่าร้อนที่สุดของออสเตรเลียแล้ว เมื่อมาเจอความ ร้อนระดับโหดสุดๆ ในเดือนมกราคม 2556 ท�ำให้ออสเตรเลียต้องเจอกับอุณหภูมิสูงสุดทุบประวัติศาสตร์ มากเข้าไปอีก อุณหภูมิ สูงสุดวัดได้ถึง 49.6 องศาเซลเซียส ที่ มุมบา ทางตอนใต้ของประเทศ ขณะที่ซิดนีย์ คืนที่ร้อนที่สุด เกิดขึ้นตอนช่วงเที่ยงคืนวันที่ 10 มกราคม อุณหภูมิสูงถึง 34 องศาเซลเซียส ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับสภาพภูมิอากาศ ออสเตรเลีย บอกว่า จากนี้ไป ไม่เพียง แต่คลื่นความร้อน ที่ออสเตรเลียจะเจอยาวนานขึ้นเท่านั้น แต่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วย ส�ำหรับจุดอื่นๆ ของโลก ที่เกิดคลื่นความร้อน ทุบสถิติประเทศตัวเอง เกิดขึ้นที่ โปรตุเกส จีน ฮังการี ฟินแลนด์ และสหราชอาณาจักร ส�ำหรับจุดที่ร้อนที่สุดบนโลก เกิดขึ้นที่หุบเขา มรณะ ในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ร้อนสูงถึง 54 องศาเซลเซียส ร้อนที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นบนโลก ส่วนที่เซี่ยงไฮ้ ในจีน ก็มีวันที่ ร้อนเกินกว่า 35 องศาเซลเซียส เกิดขึ้นถึง 24 วัน ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่ มีวันที่ร้อนที่สุด สร้างสถิติใหม่ 40.6 องศาเซลเซียส ด้วย ซึ่งถือว่า ร้อนสุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในเซี่ยงไฮ้ ในรอบ 140 ปี ด้านเดอะเจอนัล ไซแอนซ์ รายงานว่า น�ำ้ ทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก ร้อนขึ้นกว่าเมื่อ 60 กว่าปีที่แล้วถึง 15 เท่า และเพราะ ความรุนแรงของพายุ จะเชื่อมโยงกับการร้อนขึ้นของอุณหภูมินำ�้ ทะเล นักวิทยาศาสตร์ จึงเกิดความประหลาดใจว่า ท�ำไมฤดูเฮอร์ริ เคนในมหาสมุทรแอตแลนติกปี 2556 จึงเป็นฤดูเฮอร์ริเคนที่เงียบที่สุดในรอบ 50 ปี ต่างกันกับทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตก พายุหมุนเขตร้อน เกิดขึ้นมากถึง 31 ลูก สูงค่าเฉลี่ยปกติ ที่ควรจะมีพายุแค่ 26 ลูกเท่านั้น ในจ�ำนวนนี้ มี 13 ลูก ที่พัฒนาขึ้นเป็น พายุไต้ฝุ่น โดยที่ ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน เป็นลูกที่มีความรุนแรงสุด เท่าที่พายุจะเกิดขึ้นได้ บนโลกใบนี้ ผลงาน ได้ท�ำให้ชาว ฟิลิปปินส์ สูญเสียมากถึงกว่า 6,000 ชีวิต องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก บอกว่า มีความเป็นไปได้ที่ พิบัติภัยทางธรรมชาติ จะเกี่ยวข้อง กับ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน ท�ำให้ตัวเลข การเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อวัน ที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ที่ สูงถึง 400 ส่วนในล้านส่วน มีความน่าเป็นห่วง อย่างมาก นี่จึงเป็นสัญญาณเตือนให้มนุษย์ต้องเตรียม รับมือกับหายนะภัยจากความเปลี่ยนแปลงของโลก ที่จะมารุกรานเราต่อ ในปี 2557 ด้วย


โดย  ที  วี  360  อ  ง  ศ  า

ข่ า ว สั้ น  3 6 0˚ มูลนิธิอมตะจับมือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงนาม MOU ยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่

คุ้มครองในไทย

เมื่อวันพุธที่ 18ธันวาคม 2556 นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ และดร. ธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้จัดพิธีลงนามร่วมกันใน บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรม อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และมูลนิธิ อมตะเพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการเสริม สร้างขีดความสามารถการปรับปรุงด้านเทคนิค และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับ การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองในประเทศไทย โดยจะเริ่มต้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็น อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานของกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชผู้บริหารระดับสูง จาก WWFประเทศไทย แขกผู้มีเกียรติ และ สื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามใน บันทึกข้อตกลง ณ อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น6 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานต่างๆ นักวิชาการ นักศึกษา รวมทั้งอาสาสมัครพิทักษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มหมู ่ บ ้ า น และผู้นำ� ชุมชนต่างๆ เพื่อให้ได้รับรู้ข้อมูล องค์ ความรู้ ประสบการณ์และบทเรียนที่ผ่านมา รวม ทั้งเกิดความตระหนักในความร่วมมือ ลงมือท�ำ และเพื่อดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมของประเทศ

งานสัมมนา “กองทุนสิ่งแวดล้อม บทเรียนเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ ส�ำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา คุณ แซ็ค ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ได้รับเกียรติเป็น วิทยากร งานสัมมนา “กองทุนสิ่งแวดล้อม : บท เรียนเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ ส�ำนักงานกองทุนสิ่ง แวดล้อม ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ที่ ด�ำเนินโครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้/บทเรียนและผลส�ำเร็จของ โครงการต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน จากกองทุ น สิ่ง แวดล้ อ มด้ า นการส่ ง เสริม และ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๕ เพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้/บทเรียน และผลส�ำเร็จของ โครงการที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น สิ่ ง แวดล้อม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ ผู้แทน องค์ ก รและผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการดั ง กล่ า ว รวมทั้ ง ผู ้ ที่ ส นใจจะยื่ น ข้ อ เสนอโครงการเพื่ อ ขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมผู้แทน

อาเธอร์ ชวน สเตฟาน – โมนา ร่วมงาน

วันเด็กของ “กองทัพเรือ”

ทั้งมอบความสนุกสนานและตื่นตาไปกับ การกองเรือหลวง นับเป็นวันเด็กแบบสุดพิเศษจริงๆส�ำหรับ ดาราจากค่ายทีวีซีน น�ำโดย อาเธอร์ เบญจกุล จากละคร ไฟในวายุ พร้อมด้วย สเตฟาน สาย ชล ปารเนียส และ โมนา อนุธิดา อิ่มทรัพย์ จากละครในสวนขวัญ ที่ได้ไปร่วมให้ความ สุขและความสนุกสนานให้กบั เด็กๆ ที่อู่ทหาร เรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จังหวัด สมุทรปราการ ด้วยการร้อง เล่น เต้น กันอย่าง สนุกสนาน นอกจากนั้นยังมีการเล่นเกมส์ตอบ ค�ำถามชิงรางวัล พร้อมด้วยการสอดแทรก แนวคิดเด็กดีๆให้กับน้องๆที่มาร่วมงาน ก่อนที่ จะจบวันนี้พี่ๆทั้ง 3 คนก็ได้ถ่ายภาพประทับใจ ทิ้งท้ายกับน้องๆให้กลับไปเชยชมทีบ้านอย่างมี ความสุข


โดย  พัชริญาภรณ์  นาทองบ่อจรัส

ครอบครัวรักษ์โลก

รับเดือน

แห่งความรักนางเอกติดดิน

ความคิด สร้างสรรค์ แบ่งปันวิธีรักษ์โลกของครอบครัว “ศรีวรรณา” ของนางเอกสาว สวย หวาน น่ารัก จากครอบครัวละคร ช่อง 3 น้องยีน- เกวลิน ศรีวรรณา จากเรื่อง มิสเตอร์บ้านนา และ ลับ ลวง หลอน และที่ก�ำลังถ่ายท�ำละครช่วงเย็น ช่อง 3 เรื่อง ธิดา แดนซ์ วันนี้น้องยีนส์ควงคู่คุณพ่อชลัท คุณแม่อนัญญา และน้องสาวภัคจีรา มาแบ่ง ปันเรื่องราวความรักที่มีต่อโลกใบนี้ด้วยวิธีการต่างๆ มากมาย ค่ะ

“เราไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้ ทั้งบนดวงจันทร์หรือดาวอังคาร ต้องอยู่โลก ของเราใบนี้ที่มีความสมบูรณ์ที่สุด แต่เมื่อมีคนอยู่บนโลกมากมายแต่ ทรัพยากรธรรมชาติมีอย่างจ�ำกัด สิ่งที่ท�ำได้ คือ การอยู่อย่างพอเพียงค่ะ พร้อมกับใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย โลกในฝันของ ยีน คือ มีต้นไม้เยอะๆ ไม่มีฝุ่น มลพิษหรือสิ่งแปลกปลอม อยากให้โลกสะอาด สวยงาม อยากถอด รองเท้าเดินบนถนนได้ค่ะ (หัวเราะ) อีกอย่างคือ ขยะ ที่ก�ำลังจะล้นโลกกอง เป็นภูเขา เวลาเห็นก็จะคิดว่าอยากก�ำจัดให้พ้นไปและอยากเอาขยะบางอย่าง กลับมาใช้ได้อีก อย่างพวกเศษเหล็กก็จะเห็นกองรวมกับพลาสติกและ กระดาษ ถ้าแยกก่อนทิ้งก็จะสามารถเอาเศษเหล็กไปใช้อย่างอื่นได้อีก” ยีน เริ่มเกริ่นอย่างน่าสนใจและท�ำให้คิดว่าครอบครัว “ศรีวรรณา” ไม่ค่อย สร้างขยะแน่นอนค่ะ

แป้งที่ตัวแทน ส่วนพวกขวดครีมรองพื้นที่เป็น หลอดพลาสติก พอบีบไม่ได้ก็จะตัดและใช้พู่กัน ป้ายครีมออกมาใช้ให้หมด แต่ถ้าเป็นพวกขวด แก้วที่ดูน่ารักๆ ที่สามารถใช้ต่อได้กจ็ ะใช้ใส่ โลชั่นทาผิวส�ำหรับพกไปใช้นอกบ้าน และมีอีก อย่ า งที่ อ ยากอวดเพราะเป็ น คนชอบคิ ด สร้างสรรค์อยู่แล้ว คือ กางเกงยีนส์ที่ดูเก่าแล้ว ใส่จนเบื่อแล้ว ไม่อินเทรนด์ ก็จะตัดขากางเกง พับขึ้น แล้วเอาผ้าลูกไม้มาตกแต่ง ก็ดูเก๋ไก๋ ใส่ ต่อได้อีก ”

ยีนส์ : “ใช่ค่ะ กว่าจะทิ้งอะไรได้คิดแล้วคิดอีก เรียกว่าใช้คุ้มค่ามากค่ะ และจะ แยกขยะก่อนทิ้งตลอด อย่างของแห้ง ของกิน ก็จะแยกอย่างดี สร้างขยะให้ น้อยที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ค่ะ เช่น กระดาษรายงานที่ใช้แล้ว ก็กระดาษก็จะเอามา พริ้นท์บทละครหรือเอามาใส่เป็นกระดาษแฟกซ์ ค่ะ” คุณแม่ (กล่าวเสริม) : “เรื่องกระดาษทิชชู ก็ส�ำคัญ แม่จะสอนตลอดว่าให้ดึง ใช้แต่พอดี ไม่ใช่สาวออกมายาวๆ และเราจะเลี่ยงการใช้กระดาษทิชชู่ด้วยการ ตัดเสื้อยืดที่เก่าแต่เนื้อผ้านิ่มๆ เป็นผืนเล็กๆ เอาไว้เช็ดทั่วไปแทนที่จะดึงทิชชู่ มาเช็ด” แล้วเรื่องการประหยัดพลังงานของครอบครัว “ศรีวรรณา” ท�ำ อย่างไรบ้างคะ คุณแม่ : “บ้านเราเน้นเรื่องการประหยัดพลังงาน อยู่แล้ว เช่น กลับมาจากข้างนอกก็จะอาบน�ำ้ เลยเพราะตัวยังร้อนๆอยู่ จะได้ไม่ต้องใช้เครื่อง ท�ำน�้ำอุ่น ประหยัดไฟค่ะ ปิดแอร์ก่อนเวลาตื่น หรือออกจากบ้านช่วงแต่งตัวอยู่และเปิดแอร์ เมื่ออยู่รวมกันเยอะๆ เช่น ตอนนอนดูทีวีใน ห้องใหญ่ด้วยกันค่ะ เรื่องไฟฟ้าคุณพ่อจะเข้ม งวดมาก ส่วนเวลาออกไปนอกบ้านในที่ที่เราไป ติดต่องานก็จะช่วยปิดไฟห้องน�้ำเมื่อใช้เสร็จตาม ที่เขาเขียนบอกให้ กรุณาปิดไฟก่อนออกจาก ห้องน�้ำ และพูดถึงแอร์ ก็นึกไปถึงแอร์รถยนต์ เราจะปิดแอร์รถก่อนถึงบ้านประมาณ 500 เมตร ประหยัดพลังงานรถยนต์ค่ะ” ยีนส์ : “ส่วนตัวของ ยีน ถ้าพูดถึงประหยัด พลังงาน รถของ ยีน ติดแก๊สค่ะ ถ้าเป็นเรือ่ ง ประหยัดไฟก็จะพยามใช้ไฟให้คมุ้ หรือใช้นอ้ ยสุด

อย่างเสื้อผ้าที่ใส่ทุกวันนี้จะไม่ค่อยได้รีดหรือถ้า รีดก็ไม่รีดนานไม่เปลืองไฟเท่าไหร่ เพราะเสื้อ ผ้าของยีนส์ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าบางๆ หรือผ้า พลีทค่ะ หรือปลั๊กไฟที่เราชาร์จแบตเตอร์รี่ พอ ดึ ง ปลั๊ ก แม้ จ ะปิ ด สวิ ท ช์ แ ล้ ว แต่ ยั ง ไฟไหลอยู ่ 10% ก็จะชาร์ทต่ออีกนิดก่อนจะดึงออกค่ะ” แล้ววิธีการประหยัดน�้ำท�ำอย่างไรบ้าง คะ คุณแม่ : “เราเคยไปเที่ยวที่แห่งหนึ่ง ไปเจอว่ามี บ้านหลังหนึ่ง เปิดน�ำ้ หยดเล็กๆ หรือไหลอ่อนๆ เพื่อรองน�้ำใส่ถังไว้ใช้ทั่วไปและอาบน�้ำ ก็ถามเขา ว่า ก๊อกน�้ำเสียเหรอ? เขาบอกว่าเป็นวิธีประหยัด น�้ำประหยัดไฟของเขา ซึ่งเขาท�ำแล้วค่าไฟลดลง จริงๆ เพราะเวลาเปิดน�ำ้ ก๊อกน�้ำแรงๆ มันจะใช้ ไฟมากกว่าการเปิดเบาๆ ก็เลยจ�ำเอามาใช้บ้าง ค่ะ”

ยีน : “อีกอย่างเรื่องน�้ำ ก็คือ จาน ชาม ที่ใช้ทุก วันนี้จะเป็นใบเล็กๆ จากเมื่อก่อนจะใช้จานใบ ใหญ่ เวลาล้างก็จะเปลืองน�้ำ มากกว่าใบเล็กค่ะ” จากเรื่องประหยัดไฟ ประหยัดน�้ำ ย้อนถามน้องยีนเรื่องการใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า ใช้ซ�้ำ คืออย่างไร ซึ่งก็ได้คำ� ตอบน่าสนใจมากค่ะ ยีนส์ : “อ๋อ..ก็แบบว่าประหยัดมากค่ะในทุก เรื่องและจะคิดเสมอว่าเราต้องอยู่อย่างไม่สิ้น เปลืองธรรมชาติ เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็จะ เลือกวิธีใช้ซ�้ำและ รีไซเคิล จนไม่สามารถท�ำ อะไรได้แล้วค่อยทิ้งค่ะ เช่น สบู่ ก้อนเล็กๆ ที่ใช้ เกือบหมดก็จะเอามาโป๊ะกับก้อนใหม่ ลิปสติกที่ ติดก้นหลอดก็จะตักมารวมกันใสกระปุกเล็กๆ และพวกพัฟแต่งหน้าที่เริ่มยุ่ยก็จะเอามาใช้ทา แป้งที่ตัวแทน ส่วนพวกขวดครีมรองพื้นที่เป็น หลอดพลาสติก พอบีบไม่ได้ก็จะตัดและใช้พู่กัน

พูดถึงตรงนี้ คุณแม่ ก็ยิ้มภูมิใจที่ลูกไม้หล่นไม่ ไกลต้น เพราะความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐาน ของการรักโลกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ มา จากการที่ ยีน เห็นคุณพ่อเป็นตัวอย่าง เพราะ หัวหน้าครอบครัวนี้เป็น สุดยอดคุณพ่อ DIY (Do It Yourself) นั่นเองค่ะ คุณแม่ : “คุณพ่อน้องยีนเป็นสารพัดช่างค่ะโดย เฉพาะงานไม้ เขาบอกกับทุกคนในบ้านเสมอว่า ต้องอยู่อย่างพอเพียง อะไรใช้ต่อได้ก็ใช้ ช�ำรุดก็ ซ่อม และถ้าท�ำขึ้นมาใช้เองได้ก็ยิ่งประหยัดทั้ง เงินและทรัพยากร เขาต่อตู้ใส่ของ เก้าอี้และอีก สารพัดค่ะ โฟซาเสียก็บุฟองน�้ำเอง เฟอร์นิเจอร์ หลายอย่างในบ้านก็ฝีมือเขาทั้งนั้น” โอ้โห...สุด ยอดเก่งจริงๆ ค่ะ

เป็นครอบครัวที่น่ารักจริงๆ ในการหาวิธีหลาก หลายที่จะรักษ์โลก และนอกจากเน้นการใช้ชีวิต อย่างพอเพียงและใส่ใจสิ่งแวดล้อม สาวสวยคน นี้ ก็ รั ก ธรรมชาติ ด ้ ว ยและน� ำ พื้ น ฐานของเรื่ อ ง ธรรมชาติมาสร้างสินค้าในแบรนด์ตัวเองในชื่อ Kathycherry ขนตาปลอมที่ท�ำจากขนมิงค์ ซึ่ง เป็นสินค้ารักษ์โลกค่ะ ยีน : “ประกายความคิด สร้ า งสิ น ค้ า ขนตาปลอมนี้ เริ่มมาจาก ยีน เป็นเด็ก กิจกรรม ชอบร�ำนาฎศิลป์ มาตั้งแต่เด็ก ต้องติดขนตา ทุกครั้ง ติดทีก็เป็นแผง ห ล า ย ชั้ น จ น ห นั ก ต า (หัวเราะ) เลยดีไซน์สินค้าที่ อยู ่ ใ กล้ ตั ว และต้ อ งใช้ บ่อยๆ ส่วนที่เลือกน�ำขน มิงค์มาท�ำเป็นขนตา ด้วย เหตุผล 2 อย่างคือ ขนมิงค์ สีด�ำสนิทและมีความฟุ้งใน ตัว ติดปุ๊ปตาหวานขึ้นทันที อีกเหตุผลคือ เวลาสาวๆ ใช้ขนตาปลอมทั่วไปต้องใช้ ถึง 2 ชั้น จึงจะสวย ซึ่ง เท่ า กั บ ใช้ ที่ สิ้ น เปลื อ งขึ้ น ขนมิ ง ค์ ช ่ ว ยประหยั ด การ ใช้ได้ดี เพราะไม่ต้อง เปลี่ยนบ่อย ใช้ทนมากค่ะ ส่วนวิธีการได้มานั้น เราใช้ วิ ธีห วี ข นมิ ง ค์ แ ละมั น จะ หลุดออกมาตามธรรมชาติ ค่ะ ไม่ได้ฆ่ามันนะคะ อย่า เข้าใจผิด” เฮ่อ...อ่านถึง ตรงนี้ท่านผู้อ่านที่แอบตั้ง ค�ำถามในใจ ก็คงจะโล่งใจ นะคะ


เป็นสาวสวยที่มีความรักษ์โลกอยู่ใน ใจตลอดเวลาจริงๆ... มีความฝันอะไรในใจอีก บ้างคะ ยีน : “มีความคิดในฝันว่าอยากสร้างสรรค์ กิจกรรมปลูกป่า โดยเฉพาะป่าชายฝั่งทะเล และ อยากให้วัยรุ่นคนรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรมสิ่ง แวดล้อมเยอะๆ ทั้งเรื่องปลูกป่าและเรื่องพวก ขยะด้วย พายเรือเก็บขยะในแม่น้ำ� ก็ได้นะคะ และอยากให้เป็นคนไม่ส้นิ เปลือง เน้นการ Reuse และ Recycle ให้มาก และอยากฝากเรื่อง สินค้ารักษ์โลก ว่าอยากให้หันมาใช้กันบ้างนะคะ เรื่องนี้ขึ้นกับการปลูกฝังจากครอบครัว โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ที่จะคอยบอกสิ่งดีดีเพื่อให้นำ� ไปปฏิบัติ ด้วย อย่างวันก่อนไปพาหุรัด เห็นคน หิ้วถุงพลาสติกเขียนว่า ถุงพลาสติกนี้สามารถ ย่อยสลายเองได้ภายใน 1 ปี ก็เป็นอีกเรื่องที่ เรียนรู้ เราต้องคอยสังเกต หาข้อมูลเรื่อยๆ เพื่อ ให้ก้าวทันและอยู่กับความเปลี่ยนแปลงของโลก ได้อย่างมีความสุขค่ะช่วยกันนะคะ เพราะโลก คือ บ้านของเรา” คุณแม่ : “ใช่ค่ะ ถ้าเรารักโลก โลกก็จะรักเรา” และคุณแม่ก็เสริมปิดท้ายถึงการอยู่ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก ว่าถ้าเรา หันไปใช้วิถีชีวิตแบบไทยดั้งเดิม ก็จะช่วยโลกได้ อีกทางหนึ่ง ...เอ..ยังไงคะคุณแม่??? คุณแม่ : “แม่อยากให้โลกเราคงหมุนกลับไปจุด เริ่มต้น ยึดหลักพอเพียง ไม่ต้องดิ้นรนมาก มี งานท�ำ มีรายได้ มีเวลาดูแลลูกด้วยตัวเองได้ อบรมลูกในการใช้ชีวิตและการปฏิบัติต่อผู้อื่น จะสอนให้เขารู้จักแบ่งปัน เช่น เราควรปลูกพืช ผักสวนครัว ผลไม้ ไม่ให้เหมือนกับเพื่อนบ้าน แล้วแลกกัน เดี๋ยวนี้สิ่งเหล่านี้หายไป หรือเอา อาหารแลกกัน ซึ่งเป็นการรักษ์โลก คือ เป็นการ ประหยัดพลังงานและวัสดุ เช่น ใช้แก๊ส ใช้น�้ำ ท�ำอาหาร ถ้าเราท�ำ 1 อย่าง เพื่อนบ้านท�ำอีก อย่างแล้วแบ่งกันกัน ประหยัดร่วมกัน ในทาง ปฏิบัติคงยาก แต่ท�ำได้คงดี” อ๋อ..เข้าใจแล้วค่ะ

และนี่คือครอบครัว “ศรีวรรณา” ที่ไม่ใช่มี เพียงแนวคิดในการรักโลก แต่สมาชิกทุกคน ปฏิบัติจริงจังค่ะ นี่แหละ... การท�ำกิจกรรมใด ใดกับครอบครัว พลังขับเคลื่อนก็จะตามมา เป็นทวีคูณ และหากเปรียบประเทศไทยและ โลกเป็นครอบครัวใหญ่ท่สี มาชิกทุกคนในบ้าน ช่วยกันดูแลรักษาโลกให้สมดุล ทั้งการใช้ ทรัพยากร การกิน การอยู่ และการสร้าง ทดแทน เมื่อโลกสมดุล ความสุขที่เราจะอยู่ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกก็จะอยู่ ใกล้แค่เอื้อม ขอขอบคุณครอบครัว “ศรีวรรณา” ที่มาแบ่ง ปันวิธีรักษ์โลกในครั้งนี้ค่ะ


โดย  ธนินวัฒน์  พัฒนวีรคุณ

AROUND  THE  WORLD

เปิดฉากปี2557 โลกก็ป่วนเกินคาด ▴  ภาพจาก:  dailymail.co.uk

ไม่น่าเชื่อว่าแค่เราก้าวข้ามมาในปี 2557 ได้ไม่ เท่าไหร่ ความเปลี่ยนแปลงของโลกก็เปิดฉาก เล่นงานโจมตีมนุษย์ตัวจ้อยอย่างไม่บันยะบันยัง เราคนไทยเองอาจจะไม่ทราบว่า มีคนบนโลก เดียวกันกับเรา เผชิญกับชะตากรรมที่แสน สาหัสสากรรจ์ขนาดไหน แต่ถ้าติดตาม "ทีวี360องศา" อย่างต่อเนื่อง หรือติดตามการ รายงานข่าวต่างประเทศเป็นประจ�ำ ก็จะพบว่า ความเปลี่ยนแปลงของโลกต้นปี 57 เป็นความ แปรปรวนที่จะปล่อยให้ผ่านไปโดยที่เราไม่หัน มาทบทวนบทเรียนนี้ ไม่ได้ ภาพหิมะขาวโพลน หนาเป็นเมตรในบางพื้นที่ ที่สหรัฐอเมริกาและ แคนาดา หลังการก้าวพ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2557 มาได้ไม่กี่วัน เป็นความวิปริตผิด ธรรมชาติของสภาาพอากาศหนาวที่กระท�ำต่อ 2 ประเทศ ที่รุนแรงในรอบหลายสิบปี จนเราต้อง จับตาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ บางคนถึง ขนาดเปรียบเปรยว่า ราวกับหนัง “The Day After Tomorrow” ได้เกิดขึ้นจริงๆ เสียเหลือ เกิน คือ สภาพอากาศที่หนาวจัดแบบขั้วโลก เหนือได้ไหลลงมาปกคลุมในหลายรัฐ ยะเยือก เย็นรุนแรงถึงขนาดที่คลื่นซัดขึ้นฝั่งปุ๊บ ก็กลาย เป็นน�้ำแข็งปั๊บ การจราจรสัญจรทั้งทางอากาศ และทางบก เป็นอัมพาตไปโดยปริยาย

ในขณะที่ ท วี ป อเมริ ก าเหนื อ เจอกั บ อากาศที่ หนาวจัดสุดขั้วเล่นงาน ฝั่งยุโรป ก็เจอเข้ากับ สภาพอากาศที่อบอุ่นผิดปกติเข้าปกคลุม จน ท�ำให้มีฝนตกหนัก น�้ำท่ วม ขณะที่พืชพรรณ และสรรพสั ต ว์ ต ่ า งก็ ง งงวยกั บ อากาศที่ เปลี่ยนแปลงเร็ว จนแม้กระทั่งหมีที่สแกนดิเน เวียร์ ยังหลงวันหลงคืน ออกจากการจ�ำศีลใน ฤดูหนาวเร็วกว่าทุกปี ส่วนพืชพรรณหลายอย่าง ก็ผลิดอกออกใบ เพราะเข้าใจว่าหมดหน้าหนาว แล้ว เขยิบมาฝั่งเอเชีย ล่าสุด ปลายเดือน มกราคมต่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ ได้เกิดสภาพ หิมะตกหนักในรอบ 50 ปี ในกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ท�ำให้เกิดสถานการณ์ มีกลาง คืนที่ติดลบถึง 7 องศาขึ้น กลายเป็นสถิติใหม่ “กลางคืนที่หนาวเย็นที่สุด” ในรอบปี นอกจาก อิหร่านแล้ว อาฟกานิสถาน ทาจิกิสถาน และคีย์ กิสถาน ก็มีสภาพอากาศที่แปรปรวนวิปริต หนาวเย็นกว่าปกติด้วยเช่นกัน อย่างที่ อาฟกานิสถาน ทหารอังกฤษที่มาประจ�ำการที่ แคมป์บาสชั่น ถึงกับบอกว่า ตั้งแต่อังกฤษมาตั้ง ฐานที่นี่ได้ 8 ปี นี่เป็นการมีหิมะตกเป็นครั้งแรก และพื้นที่ท่มี ีหิมะตกนี้ ตอนหน้าร้อนก็สุดระอุ คือ อุณหภูมิจะสูงถึง 50 องศา ฟากซีกโลกใต้ ก็เกิด

ความแปรปรวนเช่นกัน แต่เป็นเรื่องของความ ร้อน เพราะช่วงปีใหม่เป็นหน้าร้อนของทางซีก โลกใต้ จึงเกิดปรากฎการณ์ร้อนระอุสุดขีดขึ้นที่ ออสเตรเลีย จนเกิดเป็นคลื่นความร้อนที่ท�ำให้ เมื่อดังระดับโลกอย่างเมลเบิร์น ถึงขนาดเจอกับ ความร้อนรุนแรงในรอบหลายสิบปี ท�ำให้ไฟป่า ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนและหลังปีใหม่ มีความ รุนแรงเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง กลายเป็นสถิติ เดือนมกราคมที่ร้อนที่สุดแห่งประวัติศาสตร์ ออสเตรเลียไปด้วย นอกจากออสเตรเลีย นาซ่า ยังรายงานด้วยว่า อาร์เจนติน่า และบราซิล ซึ่งก็ อยู่ทางซีกโลกใต้เช่นกัน ก็เจอกับสภาพอากาศ ที่ร้อนผิดปกติในช่วงเวลานี้ ที่เล่ามานี้เป็นการประมวลให้เห็นภาพรวม ของปรากฏการณ์วิปริตผิดธรรมชาติของสภาพ อากาศโลก ที่เกิดความแปรปรวนพร้อมกันใน หลายจุด โดยอาจมีการเหลื่อมเวลากันอยู่บ้าง แต่ก็ล้วนแต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทั้งสิ้น แท้จริงแล้ว ภาพของความเปลี่ยนแปลงของ โลก ได้สร้างความแปรปรวนให้เกิดขึ้นมาก่อน หน้านี้ ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว กรม อุตุนิยมวิทยา ของไทย วิเคราะห์ความ แปรปรวนครั้งนี้ว่า กระแสลมกรด หรือ Jet Stream ซึ่งเป็นแถบกระแสลมแรง ความเร็ว

สูง มีความยาวหลายพันกิโลเมตร ที่เคลื่อนที่ใน เขตโทรโพพอส (แนวแบ่งเขตระหว่างชั้นโทร โพสเฟียร์กับชั้นสตราโตส เฟียร์) มี ความ แปรปรวนปั่นป่วนมาก จนท�ำให้ อิสราเอล ปาเลสไตน์ ซีเรีย จอร์แดน อียิปต์ ตุรกีและอีก หลายประเทศ เผชิญกับความโกลาหลจากพายุ หิมะครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปี โดย เฉพาะกรุงไคโรของอียิปต์มีหิมะตกครั้งแรกใน รอบ 112 ปี ขณะที่บริเวณฉนวนกาซามีฝน ตกหนัก ส�ำหรับประเทศไทย กระแสลมกรดที่ผิด ปกตินี้ ได้ท�ำให้เกิดลักษณะของคลื่นกระแสลม ตะวันตกเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบน ท�ำให้ เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และลูกเห็บตกบริเวณ จังหวัดเชียงรายและน่าน จากนั้นอุณหภูมิได้ลด ลงฉับพลัน บางพื้นที่มากกว่า 7 องศาเซลเซียส พอเจอกับความกดอากาศสูงก�ำลังค่อนข้างแรง จากจีนที่แผ่เสริมลงมา เลยกลายเป็นหน้าหนาว ที่ต่อเนื่องยาวนานที่สุดในรอบ 10 ปี แม้ อุณหภูมิต�่ำที่สุด ยังไม่ได้ท�ำลายสถิติที่เคย บันทึกไว้ก็ตาม เห็นมั้ยครับ ไทยเราเองก็หนีไม่ พ้นผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของโลกไป ได้ แม้เราจะคิดว่าอากาศหนาวที่ยาวนานกว่า ทุกปี จะเป็นเรื่องดีกับเราก็ตาม ขณะที่การเกิด ความหนาวเย็น ขั้น หฤโหดทางตะวัน ออกของ แคนาดาและสหรัฐอเมริกา อธิบายได้ด้วย การ เกิ ด ความปั ่ น ป่ ว นของระบบอากาศที่ ขั้ ว โลก เหนือครับ นักอุตุนิยมวิทยาในสหรัฐอเมริกา หลายส�ำนัก ได้มีความเห็นตรงกันว่า ได้เกิด “ลมวนขั้วโลก” หรือ “Polar Votex” ขึ้นที่ บริเวณฝั่งตะวันออกของอเมริกาเหนือ ที่ดึงให้ มวลอากาศเย็นจัดแบบขั้วโลก รั่วไหลลงมาตาม ทิศทางที่ลมวนขั้วโลกเกิดขึ้น ประกอบกับเป็น

ชื้นเจอเย็น จึงกลั่นตัวเป็นพายุหิมะตกหนักใน รอบ 50 ปีในกรุงเตหะราน และพื้นที่อื่นๆ ที่อยู่ ในบริเวณใกล้เคียง ส่วนฝั่งซีกโลกใต้ ออสเตรเลีย อาร์เจนตินา และบราซิล ที่ซีกโลกเหนือเขา หนาว แต่ที่นี่กลับร้อนตับแล่บ ก็เพราะความผิด ปกติของความไม่สมดุลของซีกโลกเหนือที่หนาว เย็นจัดในเวลาดังกล่าว ผสมกับความผิดปกติ ของกระแสน�ำ้ อุ่นที่ซีกโลกใต้ ที่ไม่ยอมไหลถ่าย วนมาที่ซีกโลกเหนือ ความร้อนจึงสะสม กลาย เป็นร้อนจัด คลื่นความร้อน ไฟป่า และฝน ตกหนัก ในเวลาเดียวกันภาพทั้งหมดทั้งมวลนี้ คื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด จากความแปรปรวนของ สภาพอากาศโลก ที่มีผลสะเทือนเป็นโดมิโน ติดต่อกัน โดยมีตัวการส�ำคัญคือ ความผิดปกติ ช่วงเวลาที่กระแสลมกรด เกิดความผิดปกติ คือ ของอากาศที่ขั้วโลกเหนือ ที่ทำ� ให้คนอื่นเขาปั่น อ่อนก�ำลังลง ท�ำให้แนวกระแสลมกรด ที่พัดอยู่ ป่วนไปหมด ไปทั่วโลก ภาพทั้งหมดทั้งมวลนี้ ในแนวตะวันตกไปตะวันออก ย้วยลงมาลึกถึง คื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด จากความแปรปรวนของ ทางใต้ในเขตรัฐฟลอริดา ซึ่งเป็นรัฐที่มีสภาพ สภาพอากาศโลก ที่มีผลสะเทือนเป็นโดมิโน อากาศอบอุ่นตลอดปี แถมลมวนแบบขั้วโลกยัง ติดต่อกัน โดยมีตัวการส�ำคัญคือ ความผิดปกติ โดนระบบอากาศบีบและกักให้หมุนวนอยู่กับที่ ของอากาศที่ขั้วโลกเหนือ ที่ทำ� ให้คนอื่นเขาปั่น ผลคือ ความหนาวเย็นจัดจึงถูกดึงและกักให้อยู่ ป่วนไปหมด ไปทั่วโลก เช่นเคย .. ยังไม่มีนัก ในบริเวณฝั่งตะวันออกของอเมริกาเหนือเป็น วิทยาศาสตร์คนไหนที่จะฟันธงว่า นี่เป็นผลมา เวลานาน คิดดู ฟลอริดาซึ่งอยู่ทางใต้ ยังเจออา จากภาวะโลกร้อนที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง กาศทที่เย็นผิดปกติ แล้วพวกที่อยู่ตอนบนๆ จ ของสภาพภูมิอากาศ แต่ที่บอกได้เหมือนกันคือ จะไม่โดนหิมะถล่มได้อย่างไร สภาพอากาศแบบ ตอนนี้สภาพอากาศได้มีความแปรปรวนรุนแรง ขั้วโลกเหนือจึงปกคลุมพื้นที่แบบไม่เคยเกิดขึ้น เหลือการคาดเดาแล้ว และเราจะปล่อยให้บท มาก่ อ นเป็ น ประวั ติ ก ารณ์ ข ณะที่ ภ าพที่ ต ่ อ กั น เรียนเหล่านี้ ผ่านไปเฉยๆ โดยที่ไม่ทำ� อะไรช่วย กระแสลมกรดเดียวกันนี้ กลับโค้งงอขึ้นไปสูง โลก คงไม่ได้ ส่วนต่อจากนี้ ภัยพิบติอะไรจะเกิดขึ้น เกินไปที่ฝั่งยุโรป ท�ำให้มวลอากาศอบอุ่นชื้น อี ก คงบอกไม่ ได้นะครับ แต่ที่รอเราอยู่ข้างหน้า จากมหาสมุทรแอตแลนติก ถูกดึงให้ไหลเข้าไป หายุโรป และดันให้ความหนาวเย็นเลยออกไป แบบที่มีความเป็นไปได้สูงก็คือ กลางปีนี้จะเกิด ทางขั้วโลกเหนือแทน ผลจึงเกิดขึ้นอย่างตรงกัน ปรากฏการณ์เอลนิโญ่ สั่นสะเทือนสภาพอากาศ ซึ่งอาจจะน�ำพาความแห้งแล้งมาสู่ ข้ามกับอเมริกา คือ ยุโรปกลายเป็นหน้าหนาวที่ โลกอีก ภู ม ภ ิ าคบ้ า นเรา ขณะที่ก็อาจท�ำให้มีฝนตกหนัก อบอุ่นที่สุดในรอบหลายสิบปี ขณะที่ฝนก็ตก มากกว่าปกติ แถมเกิดคลื่นซัดฝั่งรุนแรงใน น�้ำท่วมทางฝั่งอเมริกาใต้ ก็ได้แต่ขอภาวนาว่า หลายพื้นที่ และก็ตามมาด้วย สัตว์ที่งงงวยว่า อย่าท�ำให้ชาวโลกได้รับผลกระทบจนเกิดความ เสียหายที่รุนแรงเลย ไม่ รู้จะได้ผลหรือเปล่า ก็ "ตกลงแล้วชั้นอยู่ในฤดูกาลอะไรกันแน่" ด้วยการ ส�ำหรับค�ำอธิบายฟากเอเชียตะวันตก มนุษย์อย่างเราท�ำร้ายโลกมามาก และเอเชีย ใต้ คือ อิหร่าน อาฟกานิสถาน ทาจิกิ ท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติและปล่อยก๊าซเรือน สถาน และ คีย์จิสถาน ก็บอกได้ด้วยความ กระจกออกไปอย่างมหาศาล แล้วโลก..จะปรานี แปรปรวนของอากาศที่ขั้วโลกเหนือเช่นเดียวกัน เราได้อย่างไร คือ ลมวนจากขั้วโลก หรือ Polar Vortex ไม่ได้ เพราะนี่คือ ทีวี!! สามมมมมมมมมมมมมมม รั่วแต่เฉพาะฝั่งอเมริกาเท่านั้น หากแต่ฝั่งเอเชีย ร้อยหกสิบองศา สวัสดีครับ ก็เกิดการรั่วไหลลงมาด้วย และทิศทางของ ความหนาวเย็นที่ลงลึก คือ ลงมาทางเอเชีย ตะวันออกและเอเชียใต้ เมื่อมาเจอกับความชื้น จากมหาสมุทรอินเดียที่อยู่ด้านล่าง ความร้อน


โดย  นกขมิ้นเหลืองอ่อน

atthagorn.sirisuwan@gmail.com

ไอที  สิ่งแวดล้อม

10  เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง ส�ำหรับธุรกิจปี  2013

(ตอนจบ) (10  Technologies  to  Watch:  2013) เล่าเรื่อง 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองในปี 2013 ข้ามปีมาถึง 2014 แม้ว่าเทคโนโลยีทางด้า นอิ เ ล็ อ ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ จ ะมี ค วาม ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก แต่การเลือกใช้ เทคโนโลยีอย่างฉลาดแลเหมาะสมกับธุรกิจของ ตนเองก็จะช่วยเสริมให้มีความก้าวหน้าอย่าง ยั่งยืนได้ เรามาดูในตอนจบว่า 4 เทคโนโลยีที่ น่าสนใจ คืออะไร

Future Crop Improvement ส�ำหรับประเทศ ที่ยังพึ่งพาเกษตรกรรมอยู่มาก เช่น ประเทศไทย วิ ธีคั ด เลื อ กสายพั น ธุ ์ พื ช ให้ ไ ด้ อ ย่ า งรวดเร็ ว มี ความส�ำคัญ ในอนาคตอันใกล้ เราอาจไม่จ�ำเป็น ต้องรอต้นพืชเติบโตจนเป็นต้นโตเต็มที่ ก็ สามารถประเมินลักษณะของต้นพืชนั้นได้แล้ว เทคโนโลยีแบบใหม่ๆ จะท�ำให้ทดสอบพืชได้นับ 100,000 ต้น/ปี สามารถตรวจสอบหน่วย พันธุกรรมได้ 5,000–10,000 ยีนหรือหน่วย พันธุกรรม/ปี และลดระยะเวลาปรับปรุงพันธุ์ลง ได้จากปัจจุบัน 2–10 เท่า เทคโนโลยีการ ประเมินลักษณะและการปรับปรุงพันธ์นี้ จะช่วย เพิ่มโอกาสและรายได้ของเกษตรกรได้อีกมาก และยังช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านอาหารของโลก ได้อีกด้วย การค้นหาลักษณะดี เช่น การทนน�ำ้ ท่วมได้ อาจลดเวลาลงจากที่เคยใช้

10 ปีในปัจจุบัน เหลือเพียงแค่ครึ่งเดียว เทคโนโลยีใหม่ๆ อะไรบ้างที่จ�ำเป็นส�ำหรับการ ใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชแบบนี้ มีเทคโนโลยีหลาย แบบที่ต้องน�ำมาใช้ผสมผสานกัน เรียกรวมๆ ว่า เป็น High Throughput Screening Technology ครอบคลุมทั้ง เทคโนโลยีอ่าน DNA คราวละมากๆ เรียกว่า DNA Sequencing Technology เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ หรือ Bioinformatics ที่ผสานความรู้ด้าน IT เข้ากับ ความรู้ด้านชีววิทยาก็จ�ำเป็น เพ ราะช่วยท�ำให้ หา เครื่องหมายพันธุรรม (Biomarker) ที่สนใจ อยู่ได้ ไม่ว่าจะเป็น ทนร้อน ทนแล้ง ทนน�้ำท่วม ทนเค็ม ทนโรคและแมลง เป็นต้น สุดท้ายก็คือ เทคโนโลยี 3D Scanner รวมกับ ซอฟต์แวร์ การถ่ายและวิเคราะห์ภาพ การผสมผสานกัน ของเทคโนโลยีฐานทั้งหมดที่กล่าวมา ท�ำให้เรา ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งลั ก ษณะทางกาพ ภาพและชีวภาพของพืชกับสิ่งแวดล้อมได้ ช่วย ให้ ป ระเมิ น ลั ก ษณะที่ ต ้ อ งการได้ ใ นต้ น พื ช จ�ำนวนมากพร้อมๆ กัน แถมยังท�ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น และรวดเร็วขึ้นด้วย เทคโนโลยีแบบนี้จึงช่วยลดการใช้ทรัพยากรทุก อย่าง ในการปลูกทดสอบและคัดเลือกพันธุ์

Metal Organic Frameworks (MOFs) จาก ที่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง เทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเกษตรไปแล้ว แล้วด้านอุตสาหกรรมล่ะ มี เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆ ที่น่าจับตามองบ้าง หาก เอ่ยถึงค�ำว่า นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) บางท่านก็อาจนึกถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับสารอะไรสักอย่างที่มขี นาดเล็กมากๆ แต่มี โครงสร้างหรือสมบัติพเิ ศษบางอย่าง ส่วนบาง ท่านก็อาจจะนึกถึงผลิตภัณฑ์หลายๆ อย่าง ไม่ ว่าจะเป็นเสื้อที่ไม่ต้องซักบ่อย เครื่องซักผ้าที่ฆ่า เชื้อโรคได้ หรือแม้แต่เครื่องปรับอากาศที่มีแผ่น กรองระดับนาโน ที่อาจช่วยกรองอากาศให้ สะอาดมากขึ้น แต่นาโนเทคโนโลยีก้าวหน้าไป อย่างรวดเร็วมาก วันนี้ จะขอกล่าวถึงวัสดุนาโน ชนิดหนึ่งที่อาจจะไม่คุ้นหูท่านนัก เรียกกว่า วัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ มาจากค�ำใน ภาษา อังกฤษว่า Metal-Organic Frameworks หรือ MOFs จากชื่อจะเห็นว่า เป็นสารประกอบ ที่มีลักษณะเป็นโครงข่าย คือต่อเนื่องกันไป คล้ายตาข่าย และยังมีส่วนประกอบส�ำคัญคือ โลหะและสารอินทรีย์ รวมอยู่ด้วย องค์ประกอบ รูปแบบแปลกๆ นี้จัดเป็นวัสดุลูกผสม หรือ Composite Material ที่มีคุณสมบัติน่าสนใจ หลายอย่าง ไม่ว่า จะเป็นเรื่อง การมี พื้นที่ผิว มาก มีความพรุนสูง มีความหนาแน่นต�่ำ และ EV  Battery ทนอุณหภูมิที่สูงมากๆ เช่น 400 °C นอกจากนี้ ยังผลิต

ในรูปโครงข่าย หรือ Framework ขนาดใหญ่ ต่อเนื่องกันไปแทบจะไม่สิ้นสุดได้ ปัจจุบัน นัก เคมีวัสดุทดสอบการประยุกต์ใช้วัสดุแบบนี้ใน ระดับอุตสาหกรรมได้แล้ว โดยใช้งานเป็นตัวคัด เลือกโมเลกุลที่ต้องการ แยกออกจากโมเลกุล อื่นในกระบวนการแยกแก๊ส มี การน�ำไปใช้กับ ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ที่ จ� ำ เพาะกั บ รู ป ร่ า งและ โครงสร้างของสารเคมีมากๆ นอกจากนี้ ก็ยังน�ำ ไปใช้ เ ป็ น ตัว กัก เก็บ โมเลกุ ล สารอย่ า งจ�ำ เพาะ เจาะจงได้อีกด้วย เช่น จับและปล่อยแก๊ส ไฮโดรเจน เป็นต้น วัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ พวกนี้ จึงถือเป็นตัวเลือกใหม่ล่าสุดส�ำหรับงาน ทางอุตสาหกรรมหลายๆ รูปแบบ Self-healing Materials เทคโนโลยีอีกด้านหนึ่งที่น่าจะส่ง ผลกั บ อุ ต สาหกรรมในอนาคตอั น ใกล้ ก็ คื อ เทคโนโลยีวัสดุซ่อมแซมตัวเองได้ ลองวาดภาพ ในหัวอีกครั้ง หากวัสดุข้าวของเครื่องใช้หลายๆ อย่างของเรา สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ จะดี เพียงใด เราอาจเคยเห็นภาพฝันเทคโนโลยีการ ซ่อมแซมตัวเองที่ยากเป็นไปได้ด้วยเทคโนโลยี ในปัจจุบัน ในภาพยนต์ฮอลลีวูดเรื่อง Terminator ซึ่งหุ่นยนต์ที่มาจากอนาคต แม้จะถูกยิง จนกระจุย แต่ยังสามารถกลับมารวมตัวกลาย เป็นหุ่นยนต์กลับมาได้ใหม่ในโลกแห่งความเป็น จริง เทคโนโลยีการซ่อมแซมตัวเองยังห่างไกล จากในภาพยนตร์มาก แต่ก็ท�ำได้จริงแล้ว ลอง มาดูหลักการเทคโนโลยีแบบนี้กัน นักวิจัยทราบ กันแล้วว่า วัสดุพอลิเมอร์บางอย่างมีคุณสมบัติ สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ หากได้รับความเสีย หาย การซ่อมแซมตัวเองนี้อาจเกิดขึ้นได้เองโดย อัตโนมัติก็ได้ หรืออาจต้องอาศัยตัวกระตุ้นบาง อย่าง เช่น ความร้อน แสง ความดัน หรือ ความ เป็นกรด-ด่าง เป็นต้นกลไกหลักของเทคโนโลยี การซ่อมแซมตัวเองที่ก�ำลังพัฒนากันอยู่ก็คือ การใช้พอลิเมอร์หลายชนิดที่รวมตัวอย่างเป็น ระบบ วัสดุเหล่านี้มีตัวขับเคลื่อนปฏิกิริยาที่ ส�ำคัญคือ ไอออนของโลหะ โดยมันจะท�ำหน้าที่ เป็น โมเลกุลกาว ที่ท�ำงานหรือหยุดท�ำงาน โดย อาศัยการกระตุ้นด้วยแสง เมื่อโมเลกุลเกิดการ แยกตัวออกจากกันจากการขีด

( ภาพจาก http://www.sciencedaily.com/ releases/2012/05/120501162516.htm )

ข่วนต่างๆ พอลิเมอร์ชนิดนี้จะเริ่มซ่อมแซมตัว เองได้ทันที หากได้รับแสง UV ที่มีความเข้ม แสงเหมาะสม โดยไอออนของโลหะที่ท�ำหน้าที่ เป็นกาวจะหลุดออกมาจากโครงสร้างเดิม ท�ำให้ โครงสร้างคลายตัวลง เปลี่ยนจากของแข็งเป็น ของเหลว ก่อนไหลไปเติมเต็ม อุดซ่อมรอยแยก ให้เรียบดังเดิมได้ บริษัท นิสสัน ใช้เทคโนโลยีนี้ กับวิศวกรรมยานยนต์ของตัวเองมาหลายปีแล้ว คือ ใช้กับเทคโนโลยีสารเคลือบป้องกันรอยขีด ข่วน (Scratch Shield) ที่เหมาะกับพื้นผิว ภายนอกของตัวรถยนต์ โดยใช้กับทั้งรถ อเนกประสงค์รุ่น Murano X-trail และ Infiniti รวมถึงรถสปอร์ตรุ่น 370Z อีกตัวอย่างหนึ่งที่ ใกล้ตัวคือ กรอบของสมาร์ทโฟน ชื่อดังอย่าง iPhone4 / 4S ที่สารเคลือบตระกูลนี้ช่วย ป้องกันรอยขีดข่วนและซ่อมแซมรอยขีดข่วนได้ ด้วย ผู้น�ำด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ระดับโลกอี กรายหหนึ่งคือ NTT DoCoMo ก็ใช้เทคโนโลยี ดั ง กล่ า วกั บ กรอบของโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ รุ ่ น NEC N-03B* Augmented Reality (AR) : เทคโนโลยีสุดท้ายวันนี้ เกี่ยวกับเราในหลายแง่ มุม เรียกว่า Augmented Reality หรือ AR ลองจินตนาการดูว่า หากเรามองเห็นอะไรบาง อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน แล้วมีค�ำอธิบายลอย ขึ้นมาข้างๆ สิ่งของนั้นๆ หากเราหลงทาง ก็มีลูก ศรลอยขึ้นมาเตือนว่าจะต้องไปทางไหน ไปเจอ ของที่ไม่เคยใช้ มาก่อน ก็มีภาพแนะน�ำการใช้ งานของชิ้นนั้นด้วย ยังไม่หมด หากเราส่อง กระจกที่ร้านขายเสื้อผ้า แล้วเห็นตัวเราเองใส่ เสื้อผ้าที่ก�ำลังเลือกอยู่โดยไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้า จริงๆ เปิดหนังสืออ่านก็มีวิดีโอ 3 มิติที่ อธิบายหรือขยายเนื้อความในหน้าหนังสือนั้นๆ แพทย์ผ่าตัดก็เห็นภาพว่า ต้องลงมีดไปลึกแค่

ไหน ต้องระวังจุดไหนเป็นพิเศษ แค่ตัวอย่างที่ ยกมา ก็คงเห็นได้ชัดเจนว่า เทคโนโลยี AR นี้ อาจเปลี่ยนหลายๆ อย่างในชีวิตได้มากจริงๆ เรียกได้ว่าเป็น เทคโนโลยีอำ� นวยความสะดวก และเสริมความรู้แบบครอบจักรวาล เทคโนโลยี ที่อยู่เบื้องหลัง AR คือ ซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ ที่ผสาน "วัตถุเสมือน" ที่สร้างโดยเครื่อง คอมพิวเตอร์ เข้ากับโลกแห่งความเป็นจริง ก่ อนแสดงผลลัพธ์ออกทางอุปกรณ์แสดงผล โดย วัตถุเสมือนที่สร้างขึ้นนั้น

(ภาพจากhttp://www.wired.com/ business/2009/12/3d-maps-camera-phones-

จะต้องสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ข้อความ สัญญลักษณ์ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนไป ของสิ่งแวดล้อมจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ เช่น หากต�ำแหน่งหรือทิศทางการมองของผู้ใช้งาน เปลี่ยนไป วัตถุเสมือนนั้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป ตามมุ ม มองหรื อ ทิ ศ ทางที่ เ ปลี่ ย นไปด้ ว ย เทคโนโลยีแบบนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ การหาต� ำ แหน่ ง อ้ า งอิ ง ระหว่ า งผู ้ ใ ช้ ง านกั บ สิ่ ง แวดล้อม อีกส่วนเป็น การใช้งานต�ำแหน่งอ้างอิง ที่ได้ เพื่อน�ำไปสร้างวัตถุเสมือนจริงตาม วัตถุประสงค์การใช้งาน ก่อนวาดทับลงไปบน หน้าจอแสดงผล ร่วมกับภาพสิ่งแวดล้อมจริง ต�ำแหน่งอ้างอิงสามารถหาได้จากสัญญาณ GPS หรือ Electronic Compass หรือ การประมวล ผลทางภาพถ่าย ขึ้นกับลักษณะการใช้งานและ อุปกรณ์ ส�ำหรับภาพที่ได้อาจเป็นแบบ 2 หรือ 3 มิติก็ได้ AR ที่โด่งดังที่สุดในปัจจุบัน น่าจะเป็น Google Glass :อีกตัวอย่างหนึ่งคือ IKEA บริษัทค้าเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ที่ออกแอพ ช่วย ลูกค้าจ�ำลองการวางเฟอร์นิเจอร์ในห้องของตัว เองก่อนซื้อจริงๆ บริษัทรถยนต์ Audi มีแอพ แนะน�ำฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ ของรถ เมื่อผู้ใช้ งานหันกล้อง Smart Phone ไปยังส่วนต่างๆ ของรถ นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลต�ำแหน่งชิ้นส่วน ยานต์ยนต์ด้วย ในวงการศึกษาก็มีแอพ AR เช่น Anatomy 4D ที่แสดงโครงสร้างของ มนุษย์ในแบบ 3มิติขึ้นมาทับซ้อนกับภาพ 2 มิติ บนหน้ากระดาษธรรมดาได้


โดย  วรรณพร  เลิศประเสริฐพันธ์

GREEN TOGETHER

“สวนมิ่งมงคล

แนวคิดเพื่อโลก และสิ่งแวดล้อมที่น่าเรียน

สวั ส ดี คุณผู้อ่านค่ะ Green Togetherในเดือนแห่งความรักแบบนี้ ดิฉัน

ขอหยิบยก เรื่องราวดี ของผู้ที่มีหัวใจรัก โลกรั ก สิ่ ง แวดล้ อ มมาน� ำ เสนอเป็ น แบบ อย่ า งให้ กั บ ผู ้ ที่ ส นใจน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ปฎิบัติตามกันค่ะ เมื่อประมาณกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา ดิฉันได้มีโอกาสเดินทางไปจังหวัดสระบุรี ซึ่งเมื่อเข้าเขต อ�ำเภอแก่งคอย ตลอดข้าง ทาง ดิฉันได้พบกับ โรงงานอุตสาหกรรม ขึ้นเรียงราย เกือบตลอดทั้งเส้นทาง แต่พอ ดิฉันขับรถมาได้ซักระยะ จนถึง บริเวณ หลัก กม.ที่ 125 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ดิฉันต้องสะดุดตากับป้ายสี เขียวๆ

“สวนมิ่ ง มงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา84 พรรษา” ด้วยความที่อยากแวะพัก อยาก เข้าห้องน�้ำ และหิว ดิฉันจึงกลับรถลองแวะ เข้าไป เมื่อดิฉันจอดรถและก้าวขาลงก็รู้สึก ป ร ะ ห ล า ด ใ จ ที่ รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ส ว น สาธารณะของที่นี่ จะเรียกได้ว่าไม่ธรรมดา จริงๆบรรยากาศดูร่มรื่น ลักษณะสวนโดย รอบ รายล้อมไปด้วย ต้นไม้ นานา พันธุ์ ไม้เว้นแม้แต่พื้นดิน ดิฉันสังเกตุเห็นว่ามีคน รดน�้ำต้นไม้แต่พื้นดินไม่มีน�้ำขังเลย และ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่รดน�้ำต้นไม้ ก็ ไ ด้ ค� ำ ตอบว่ า พื้ น ดิ น ที่ นี่ ถู ก สร้ า งขึ้ น บริเวณลานจอดรถและหน้าห้องน�้ำถูกสร้าง ขึ้นมาในรูปแบบพิเศษ น�้ำสามารถไหลผ่าน ลงดินไม่แช่ขัง และใต้ดินจะมีท่อรับน�้ำไป กักเก็บแล้วน�ำน�้ำเวียนกลับมาใช้ประโยชน์

ไฮไลต์อีกจุดหนึ่งของสวนแห่งนี้คือ ห้องน�้ำ ที่นี่จัดให้ประชาชนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ด้านในจัดด้วยหินและเปิดโล่งรับแสงและ ลมจากธรรมชาติ เป็นการประหยัดไฟและ ให้อากาศถ่ายเทได้ดี นอกจากนั้นที่สวนมิ่ง มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษยังเป็น สวนสาธารณะให้ชีวิต ให้อาชีพ และให้ราย ได้ แก่เกษตรกรชาวแก่งคอย โดยการน�ำ ผลิตภัณฑ์เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งมีทั้งเห็ด เออรินจิ ร้านสมุนไพรกระชาร้านภัทรพัฒน์ สิ น ค้ า จากมู ล นิ ธิชั ย พั ฒ นากระเป๋ า ใย สับปะรดท�ำมือ ฯลฯ ที่ให้เกษตรกรน�ำเข้า มาจ�ำหน่ายแบบฟรีๆ โดยไม่คิดค่าเช่า พอ ตกเย็นชาวเมืองสระบุรีเดินทางมาใช้สวน สาธารณะแห่งนี้เป็นจ�ำนวนมาก มีทั้งเดิน วิ่ง ออกก�ำลังกาย ปั่นจักรยานเบาๆ รวม ถึ ง มี ผู ้ ค นสนใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องทาง โครงการ หอบหิ้วถุงกลับบ้านกันไปไม่น้อย

รู้”

ภายในสวนได้อีกครั้งแถมสิ่งก่อสร้างที่สวน แห่งนี้ ยังรายล้อมไปด้วย กังหันน�้ำขนาด ใหญ่ 1 ตัว กังหันลม 9 ตัว และ แผงโซลาร์ เซลล์ ซึ่ ง อุ ป กรณ์ เ หล่ า นี้ จ ะใพลั ง งานจาก ธรรมชาติ อย่าง พลังงานน�้ำ พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตพลังงาน อย่างเช่นไฟฟ้า มาใช้ในสวนแห่งนี้ แค่เริ่ม ต้นก็ต้องรู้สึกถึงความพิเศษของสวนแห่งนี้ ด้วยความที่อยากรู้ว่าสวนที่น่ีเกิดขึ้นมาได้ อย่างไร และมีแนวคิดที่แตกต่างจากสวน สาธารณะทั่วไปอย่างไร ดิฉันจึงลองสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของ สวนมิ่งมงคลแห่งนี้ ก็ได้รับค�ำตอบว่า ถ้า อยากได้ข้อมูลที่ครบถ้วนให้ไปสอบถามกับ เจ้าของโครงการนี้ นั่นก็คือ คุณจันทนา ขุมานนท์ ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จ�ำกัด มหาชน ซึ่งตอนนั้นท่าน ได้มาอยู่ที่สวนแห่งนี้พอดี จึงเป็นโอกาส เหมาะที่จะได้ไขข้อสงสัยต่างๆในสวนแห่ง นี้และหลังจากได้มีโอกาสเข้าพบแสอบถก็ ได้ค�ำตอบว่า“สวนมิ่งมงคลเพรชนมพรรษา 84 พรรษา แห่งนี้ได้รับพระราชทานชื่อจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ตั้งบนเนื้อที่กว่า 20 ไร่ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) หรือ “ปูนอินทรี” สวนสาธารณะแห่งนี้สร้างขึ้น มาเพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัวรวมถึงมีความตั้งใจที่จะต่อย อดแนวทางการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น สู ่ สิ่ ง แวดล้อมและชุมชน

ภายในสวนมีการจัดสร้างภายใต้แนวคิด Green Park by INSEE โดยการน�ำป่า ธรรมดามาท�ำเป็นสวนสาธารณะที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมที่มีการน�ำโครงการราชด�ำริ ต่างๆ ยกมาไว้ในสวนให้ชาวบ้านได้ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานลม มีการติดตั้ง กังหันลม (wind turbine) เพื่อผลิตกระแส ไฟฟ้าใช้ภายในพื้นที่ ให้แสงสว่างถนนได้ อย่างพอเพียงการท�ำไนาสวนผสม“กาปลูก ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง”มีระหัดวิด น�้ำส�ำหรับท�ำนาข้าวน�้ำน้อย สาธิตให้ผู้ที่ สัญจรไปมาได้รู้ว่าถึงจะมีน�้ำน้อยยัสามารถ ปลูกข้าวไว้กินเองได้ และสิ่งที่คุณจันทนา ภาคภูมิใจกับการสร้างสวนแห่งนี้มากที่สุด ก็คือ สวนมิ่งมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84พรรษ ถือเป็นปอดแห่งใหญ่และแห่งใหม่ ของชาวบ้านที่อ�ำเภอแก่งคอย และผู้คนที่ ขับรถผ่านไปมาได้แวะพักและสูดอากาศที่ บริสุทธิ์ในที่แห่งนี้”

ระหว่างที่ดิฉันเดินชมสวนก็พบว่าที่นี่มี การปลู ก พรรณไม้ พื้ น ถิ่ น กระจายตามจุ ด ต่างๆ ทั้งวัชพืช หญ้าพื้นบ้าน และพืช ตระกูลถั่วซึ่งไม่มีขายตามร้านต้นไม้ทั่วไป เช่น หญ้าหางกระรอกแดง หงอนไก่ไทย โสนหรือไม้พุ่มทรงสวยที่ห่างเหินจาวงการ จัดสวนไปนานอย่างชุมเห็ดเทศพุดเป็นต้น มีทุ่งข้าวขนาดใหญ่ให้ความเขียวสบายตา และบริเวณนี้ยังโอบล้อมด้วยล�ำธารที่ปลูก ไม้น�้ำกอใหญ่เล็กสลับเท็กซ์เจอร์กันอย่าง ได้จังหวะซึ่งที่นี่เสมือนเป็นแหล่งศึกพรรณ ไม้ ชั้นดี ให้ส�ำหรับผู้ที่สนใจ

“สวนมิ่งมงคล เฉลิพระชนมพรรษา84พรรษ ปอดขนาดใหญ่ของเมืองสระบุรี ที่แฝงไป ด้ ว ยปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามพระ ราชด�ำริ ที่ประชาชนจะได้ความรู้ไปพร้อม กับการพักผ่อน สวนสาธารณะให้ชีวิต ให้ รายได้แก่เกษตรกร” หนึ่ ง ในตั ว อย่ า งสวนสาธารณะ ครบวงจรท่ามกลาง เมืองอุตสาหกรรม ที่ หลายๆท่านควรแวะชมเรียนรู้และน�ำไปท�ำ เป็ น แบบอย่ า งต่ อ การั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และสิ่งแวดล้อมค่ะ


โดย  วรรณพร  เลิศประเสริฐพันธ์

รวมพลัง  สร้างโลก

“ทีวี 360 องศา รวมพลัง หอบไออุ่น หอบไอรัก กับโครงการหอบไออุ่นจากใต้สู่เหนือ ครอบครัวข่าว 3”

พระอาจารย์พบโชค วัดห้วยปลากั้ง และ คุณ อัชฌา สุวรรณปากแพรก รองกรรมการผู้จัดการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

คุณส�ำราญ ฉัตรโท รองกรรมการผูจ้ ดั การ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี อ่ ง 3

สวัสดี คุณผู้อ่านทุกท่านค่ะ รวม พลังสร้างโลก กับเดือนแห่งความรัก ดิฉัน ขอน�ำเรื่องราว ความรัก ความห่วยใย และ สิ่งดีๆ ต่อผู้ที่ประสบภัยหนาว ขาดแคลน เครื่องนุ่งห่มกันหนาว ให้พี่น้องทางภาค เหนือได้ผ่านพ้นห้วงเวลาที่หนาวเหน็บใน ช่ ว งฤดู ห นาวในปี นี้ ไ ปได้ อ ย่ า งมี ก� ำ ลั ง ใจ กับโครงการ“หอบไออุ่นจากใต้เหนือ”ที่ทาง มูลนิธิครอบครัวข่าว3 น�ำทีมผู้บริหารโดย คุณส�ำราญ ฉัตรโท รองกรรมการผู้จัดการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 คุณ อัชฌา สุวรรณปากแพรก รองกรรมการผู้ จัดการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมกับสิงห์อาสา ฮอนด้า เครือข่าย พันธมิตร รวมถึงศิลปินดาราจากครอบครัว ละครจากทางช่อง 3 น�ำผ้าห่มและเสื้อกัน หนาวกว่า 2 หมื่นชิ้น ลงพื้นที่ภาคเหนือ เพื่ อ บรรเทาความหนาวให้ กั บ ชาวบ้ า นที่ ยากไร้ ซึ่งคาราวานนี้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคมเหล่าจิตอาสาชมรมบิ๊กไบค์ ออก จากอ�ำเภอจะนะจังหวัดสงขลามุ่งหน้าไป ยังกองบัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 9

เพื่อรับมอบเครื่องกันหนาวจากหลาย องค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ก่อคาราวาน จะมุ ่ ง หน้ า ไปที่ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เรื่อยมาจนถึงกรุงเทพฯ วันที่ 17 ธันวาคม 2556 และได้มีการรวมพลใหญ่ เพื่อรับ มอบสิ่งของในโครงการ หอบไออุ่นจากใต้ สู่เหนือ อย่างเป็นทางการ ที่อาคารมาลี นนท์ พร้อมปล่อยคาราวานขบวนบิ๊กไบค์ และออฟโรดน�ำสิ่งของ เครื่องกันหนาว มุ่ง หน้าสู่จังหวัดเชียงราย โดยรายการต่าง ๆ ของครอบครัวข่าว3 ได้น�ำสิ่งของที่ได้รับ บริจาค ไปมอบให้กับชาวบ้านในถิ่น ทุรกันดารทั้งในจังหวัดทางภาคเหนือ โดย เฉพาะจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และอีกหลายจังหวัดใน ภาคอีสาน ที่ก�ำลังประสบกับภัยหนาว โดย จะเน้นเด็ก ผู้สูงอายุและพระภิกษุสงฆ์และ รายการที วี 3 60องศาหนึ่ ง ในสมาชิ ก ครอบครัวข่าว3 ก็ได้รับภาระกิจขึ้นเหนือ ไปยังจังหวัดเชียงราย โดยมี คุณแซ๊ค ธนิ น วั ฒ น์ ผู ้ ป ระกาศข่ า วรายการที วี 3 60 องศา

คุณปอ-วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัสประกาศ ข่าวในพระราชส�ำนัก ของครอบครัว ข่าว 3 ได้ยกทัพทีมงาน ไปรับมอบผ้าห่ม เสื้อกัน หนาว ถุงเท้า หลาย 1,000 ชิ้น ที่ไร่บุญรอด สิ ง ห์ ป าร์ ค จั ง หวั ด เชี ย งรายในวั น ที่ 1 9 ธันวาคมที่ผ่าน เมื่อไปถึงที่ไร่บุญรอด ทุก คนก็ สั ม ผั ส ได้ ถึ ง อากาศที่ ห นาวเย็ น อุณหภูมิ ต�่ำกว่า 10 องศา (กรมอุตุนิยมวิทยา บอกว่ากับทาง รายการทีวี 360 องศา มาว่า ช่วงฤดูหนาว ปีนี้ ในภาคเหนือ และภาคอีสาน จะต้อง เผชิ ญ กั บ ความหนาวเย็ น ที่ รุ น แรงและ ยาวนานกว่า หลายๆปีที่ผ่านมา เนื่องจาก ความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ในปีนี้ ลงมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งติ ด ต่ อ กั น จนท� ำ ให้ อุณหภูมิ ในประเทศไทยตอนบน ในพื้น ราบต�่ำกว่า 15 องศา ส่วนบนยอดดอยยอด ภู ต�่ำกว่า 10 องศา และไม่เว้นแม้แต่ คน ภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพฯ รวม ถึง ภาคใต้ตอนบนๆ ก็ได้สัมผัสความเย็น ในปีนี้กันท่วนหน้า ) ใส่กรอบ

เมื่ อ รั บ มอบเครื่ อ งกั น หนาวจากทอง ครอบครัวข่าว 3 เสร็จสิ้น ทางรายการทีวี 360 องศา ก็ได้เคลื่อนขบวนทัพ หอบไออุ่น จากใต้ สู่เหนือ โดยได้รับแรงสนับสนุน จากคุณสุริพัฒน์ - คุณบุญย์ประไพ นาทอง บ่อจรัส สนั่น บุญเรือง ผู้อ�ำนวยการ โ ร ง เ รี ย น สี ด อ น มู ล เ ป ็ น จั ด ห า พื้ น ที่ ทุรกันดารและประสบภัยหนาวเป็นประจ�ำ ทุกปี มาเป็นผู้น�ำทัพพา ขบวน หอบไออุ่น จากใต้สู่เหนือ ของ ทีมรายการ ทีวี 360 องศา โดยมีคุณแซ๊คและ คุณปอ เป็นผู้ มอบ ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว ถุงเท้า ให้กับ ชาวบ้านและน้องๆนักเรียน กว่า 1,000 ชีวิต พร้อมทั้งอุปกรณ์กีฬา และหนังสือให้ กับผู้อ�ำนวยการดรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน

ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว ถุงเท้า เสมือนเป็นอีก หนึ่งความหวัง และก�ำลังใจที่ท�ำให้ชาว บ้านที่นี่มีสีหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข และรอยยิ้ม ที่ได้รับความรัก ความห่วยใย และสิ่งดีๆ จากโครงการหอบไออุ่นจากใต้ สู่เหนือ ที่ทางทีวี 360 องศา น�ำมามอบให้ และเป็นก�ำลังให้ฮ้วงเวลาแห่งความหนาว เย็นนี้ พวกเขาผ่านพ้นไปได้อย่างมีความ สุข รวมพลังสร้างโลกฉบับหน้าดิฉันจะหา เรื่องราวรวมพลังเพื่อโลกและสิ่งแวดล้อม มาบอกเล่าให้คุณผู้อ่านฟังค่ะ ฤดูหนาวปีนี้ ใกล้ จ ะหมดลงในปลายเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ แล้ว ขอให้คุณผู้อ่านและผู้ประสบภัยหนาว ทุกคนดูแลสุขภาพ และเตรียมร่างกายพร้ มรับกับการปรับเปลี่ยนฤดูจากฤโหนาวไป สู่ฤดูร้อนในเดือนหน้าค่ะ


โดย  กองบรรณาธิการ

พระพิฆเนศปางมหากามเทพ “มหาเทพแห่งความรัก และความส�ำเร็จอันยิ่งใหญ่“

ปาง อุสวา คณปติ บรรณาธิการ: สวัสดีทั้ง 3 ท่านเลย นะค่ะ เรียนถามคุณแซ็กถึงแรงบันดาลใจ ในการจั ด สร้ า งพระพิ ฆ เนศปางมหา กามเทพ ครั้งนี้ค่ะ คุณแซ็ก: ผมกับคุณปอ เราเป็นคนสื่อสารมวลชนครับ เทพที่เรา เคารพนับถือมากๆเลยก็คือ องค์พระ พิฆเนศ และด้วยความศรัทธาอันแรงกล้า เลยท�ำให้เราทั้งสองคนได้มีโอกาสสัมผัส กับสิ่งที่เหนือธรรมชาติเหนือเหตุผลในการ อธิบาย ในแบบฉบับที่ผมตั้งจิตอธิษฐานอยู่ สม�่ำเสมอ ซึ่งก็คงต้องขอบอกว่าเป็นความ เชื่อความศรัทธาโดยส่วนตัวครับ ส่งผลให้ เกิดความส�ำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน ความรัก จึงเป็นแรงบันดาลใจในการจัด สร้างพระพิฆเนศปางมหากามเทพขึ้นครับ บรรณาธิการ: แล้วมีวัตถุประสงค์ในการ จัดสร้างในครั้งนี้อย่างไรค่ะ คุณปอ

คุณปอ: ก่อนอื่นขออนุญาตเสริม จากที่ คุ ณ แซ็ ก พู ด อี ก สั ก นิ ด นะค่ ะ ว่ า นอกจากความศรัทธาในองค์พระพิฆเนศ อีกแรงบันดาลใจหนึ่ง ก็คือ เราคิดอยู่เสมอ ว่า ก�ำลังเล็กๆของเราแบบเนี่ย สามารถท�ำ อะไรให้กับสังคมไทยเราได้บ้าง ซึ่งที่ ผ่ า นๆมาบริ ษั ท เองก็ ไ ด้ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรม เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน, งานด้านศาสนา และงานด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เราก็มีความรู้สึกว่า เราจะท�ำอะไรให้มาก ขึ้นไหมเป็นการสร้างขึ้นมาแล้วทุกคนทั่ว ทั้งประเทศ คนทั้งโลกสามารถร่วมแรง ร่วมใจร่วมมือกันได้ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ ดีให้ประเทศของเรากับโลกใบนี้ของเรา จุด ประสงค์หลัก ท�ำบุญครั้งเดียวในการบูชา พระพิฆเนศปางมหากามเทพนะค่ะ แต่เรา ได้ท�ำบุญ

ทั้ง 3 องค์กร คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ค่ะการที่เราจะก้าวสู่ความ ส�ำเร็จต้องมีพลัง ภายในขับเคลื่อนนั่นก็คือ ความเชื่อและความศรัทธา ถ้าเรามีความ เชื่ อ และความศรั ท ธาต่ อ อะไรบางอย่ า ง ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้เสมอและก็เชื่อว่าคน ส่วนหนึ่งก็เคยสัมผัสกับความรู้สึกนั้นมาอยู่ แล้วแตกต่างกันไป ก็เลยเป็นที่มาว่าได้ เวลาแล้วล่ะที่เราอยากจะท�ำอะไรสักอย่าง ที่ เ ราภาคภู มิ ใ จและเป็ น สิ ริ ม งคลกั บ ชี วิ ต จึงเกิดโครงการจัดสร้าง พระพิฆเนศปาง มหากามเทพ โดยอาจารย์พรหมญาณ รัตน ญาณพิโมกขิ์ ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาโครง การฯ บรรณาธิการ: อยากให้อาจารย์ ได้ ให้ความรู้เกี่ยวกับองค์พระพิฆเนศปางมหา กามเทพ ค่ะ อาจารย์พรหมญาณ :ในส่วน ของการค้นคว้าของผม พระพิฆเนศเป็น เทพแห่งความสุข สมหวัง และความส�ำเร็จ ที่คนทั้งโลกรู้จักและเลื่อมใสศรัทธาอยู่แล้ว โดยทั่วไปเราจะรู้จักทั้งหมด 32 ปาง ใน ปางมหากามเทพ

ปางมหา คณปติ

ที่เกิดขึ้นมานี้ เกิดจากข้อมูล บางส่วนของ พระพิฆเนศ 2 ปาง คือ 1.ปางอุสวา คณปติ ซึ่งเป็นปางแห่งความรักความเสน่หา ใครที่ บู ช าก็ จ ะส� ำ เร็ จ ในเรื่ อ งของความรั ก และ ครอบครัวแล้วก็ความมีความรักที่บริสุทธิ์ ทุกๆด้าน 2.ปางมหา คณปติ แปลว่า ความส�ำเร็จอันยิ่งใหญ่ ซึ่งทั้ง 2 ปาง มี ความสอดคล้องตรงที่ว่า องค์พระพิฆเนศ ถืออาวุธที่เกี่ยวพันธ์กับองค์ กามเทพ อยู่ 2 ชิ้น 1.คันศร 2.ลูกศร อยู่ในมือทั้ง 2 ปางนี้ การที่พระพิฆเนศจะใช้อาวุธของกามเทพ ได้จะต้องมีความเกี่ยว พันธ์กัน จึงจะ สามารถใช้ฤทธิ์ธานุภาพแบบเดียวกันได้ แสดงให้ เห็นว่าพระพิฆเนศ สามารถเป็น เทพแห่งความรักและความ พันธ์กัน จึงจะ สามารถใช้ฤทธิ์ธานุภาพแบบเดียวกันได้ แสดงให้ เห็นว่าพระพิฆเนศ

สามารถเป็ น เทพแห่ ง ความรั ก และความ ส�ำเร็จได้ เช่นเดียวกันกับพระกามเทพ จึ ง เกิ ด เป็ น รู ป ลั ก ษณ์ อ งค์ ใ หม่ ขึ้ น มาเป็ น พระพิฆเนศปางมหากามเทพ สิ่งที่น่า มหัศจรรย์ คือค�ำบูชา เรารู้จักกันดีเลย “โอมศรีคะเน ศายะนะมะฮา” นี้เป็นคาถา บูชาพระพิฆเนศ แต่เป็นเรื่องมหัศจรรย์ มาก ค�ำบูชาของกามเทพมีอยู่ว่า โอมกา วะเทวะนะมะฮา เห็นไหมครับ มันเป็น เรื่อง ที่สอดคล้องกันมาก ฉะนั้นเมื่อ บังเกิดพระพิฆเนศปางมหากามเทพขึ้นมา แล้วนะครับ ค�ำบูชาที่สอดคล้องที่จะบูชา พระพิฆเนศปางมหกามเทพ คือ “โอมศรี คะเณศายะ กามมะเทวะ นะมะฮา” เป็น เรื่องที่บังเอิญอย่างมหัศจรรย์ ปางนี้ไม่เคย มีมาก่อนในประเทศและในโลก คุณแซ็ก: จะบอกว่าพระพิฆเนศปางมหา กามเทพที่เราเห็นอยู่ตรงนี้กันนะครับปางนี้ ไม่เคยมีมาก่อน


แบบลอยองค์

แบบ จี้

อาจารย์พรหมญาณ: การจัดสร้างพระ พิฆเนศ ปางมหากามเทพ ถือว่าเป็นครั้ง แรกในประวัติศาสตร์ของการจัดสร้างปาง นี้ ที่ส�ำคัญเราสร้างเป็นครั้งแรก ถ้าพูด ตามภาษาวัตถุมงคลก็เป็นรุ่นแรก รุ่นที่1 แล้วจะจัดสร้าง 5,999 องค์เท่านั้น ใน แต่ละประเภทที่จัดสร้างขึ้น โดยทุกองค์จะ มีเลขล�ำดับก�ำกับทุกองค์ค่ะ ท�ำไมต้อง ก�ำหนดขนาดนี้ ก็เนื่องด้วยเราอยากจะให้ ผู้ที่บูชามีความภาคภูมิใจและก็มีความรู้สึก ว่าได้สิ่งที่มีค่ามากๆ เพราะสิ่งเหล่าขึ้นอยู่ กับความศรัทธา การท�ำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อที่มาบอกถ่ายทอดเรื่องราว จากใจของ เราจริงๆจากคณะกรรมการที่จัดสร้างว่า วันนี้สังคมไทยสังคมโลกต้องการความรัก ความเมตตา ความปรารถนาดีต่อกัน ความเข้าใจกันในการที่จะดูแลซึ่งกันและ กันให้สังคมและมั่นคงไปจนถึงรุ่น ลูกรุ่น หลาน อย่างน้อยเราได้ภาคภูมิใจแล้วว่า เรามี ส ่ ว นในการท� ำ ในสิ่ ง ที่ ดี ใ ห้ กั บ บ้ า น เมืองตามก�ำลังของเรา โดยเริ่มท�ำตั้งแต่ เป็นจี้เหมาะส�ำหรับผู้หญิง เนื่องจากว่า วันนี้ ไม่ได้ท�ำแค่เฉพาะตัวเราเองที่จะมี พระพิฆเนศปางมหากามเทพ เป็นทั้ง ความสุ ข ความภู มิ ใ จในองค์ พ ระพิ ฆ เนศ ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ อ ย่ า งที่ อ าจารย์ พ รหม แต่ เ ราจะส่ ง มอบความรั ก ให้ กั บ ผู ้ ค นอี ก ญาณได้ออกแบบเอาไว้ เพื่อการบูชาพระ มากมายผ่านสถาบันที่เกี่ยวกับ สถาบัน พิฆเนศได้ตลอดเวลาโดยจะตั้งบูชาที่บ้าน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ค่ะ และมีไว้ส�ำหรับติดตัวเพื่อเสริมสิริมงคลใน บรรณาธิการ: แล้วก็มาเริ่มต้นที่จะเริ่มแบ่ง ทุกที่ทุกสถานครับ ปันความรัก โดยการที่มาร่วมในงานแถลง บรรณาธิการ : มีความสวยงามและละเอียด ข่าวก็จะมีการจองได้ด้วย คุณปอ: ถือว่า มาก เป็ น โอกาสที่ ดี ที่ เ ราส่ ง ความรั ก ให้ แ ก่ กั น คุณปอ: ก็อยากจะให้ทุกท่านมีโอกาสได้ โดยเฉพาะการส่งความรักให้กับครอบครัว บูชาพระพิฆเนศปางมหากามเทพ ได้มี ของเหล่าทหารกล้าที่เสียสละชีวิต เลือด ความภาคภูมิใจแล้วก็มีพลังกายพลังใจใน เนื้อ เพื่อรักษาไว้ ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา การที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อตนเองและต่อ พระมหากษัตริย์ นั่นคือการที่มีโอกาส ผู้อื่นด้วย แต่ที่ส�ำคัญที่สุดเรื่องของความ ร่วมท�ำบุญกับโครงการฯ โดยรายได้ส่วน เชื่อความศรัทธาที่จะก่อเกิดพลังปาฏิหาริย์ หนึ่งมอบแด่มูลนิธิทหารผ่านศึก, ส�ำนักงาน สร้างสิ่งที่คุณปรารถนาเริ่มได้จากที่ตัวเรา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของวัดสระ เกศเป็ น การขั บ เคลื่ อ นการเผยแพร่ พระพุ ท ธศาสนาอี ก รู ป แบบหนึ่ ง ผ่ า นเด็ ก และเยาวชนด้วยนะ และด้านสถาบันพระ มหากษัตริย์ ก็ คือ มูลนิธิพระดาบสใน พระบรมราชูถัมภ์ฯ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น โอกาสที่เราจะ ส่งความรักให้กับพี่น้องคน ไทยทั่วทั้งประเทศด้วย ก็ถือว่าเป็นเดือน แห่งความรัก

แล้ ว ก็ เ ป็ น วั น แห่ ง ความรั ก ที่ เ ราจะได้ สามารถส่งความรัก ความปรารถนาดี ให้ แก่กันและกัน และที่ส�ำคัญที่สุด เหนือสิ่ง อื่นใด คือ วันที่ 14 กุภาพันธ์ 2557 ขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 3 เป็นวันมาฆบูชา ขอน้อมน�ำ พระธรรมค� ำ สอนแห่ ง องค์ ส มเด็ จ พระ สัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกี่ยวข้องกับ เมตตาใน มนุษย์ นั่นคือหลัก ฆราวาสธรรม 4 ซึ่ง ประกอบด้วย 1.สัจจะ คือความซื่อสัตย์ 2. ทมะ คือการฝึกตน 3.ขันติ คือความอดทน 4.จาคะ สอนให้รู้ว่าการให้ความรักแก่กัน ในแบบความรั ก ที่ ดี ง ามถู ก ต้ อ งจะท� ำ ให้ ชีวิตมีความสุขความเจริญนั้นท�ำอย่างไร ด้วยค�ำสอนของพระพุทธองค์ประกอบกับ ความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระพิฆเนศที่คน ทั้ ง โลกให้ ค วามสั ก การะบู ช ามาอย่ า ง ยาวนาน ซึ่งนับเป็นแรงแห่งความศรัทธา เป็นพลังขับเคลื่อนและก็ผลักดันให้ทุกๆ คนพยายามไปสู่ ความส�ำเร็ จในรูปแบบที่ ถูกต้องเหมาะสม เป็นขวัญก�ำลังใจและ การใช้สติปัญญาตามหลักธรรมค่ะ และ ทั้งหมดนี้เป็นความตั้งใจในการจัดท�ำโครง การฯ ครั้งนี้ เพื่อให้ทุกท่านได้ค้นพบและ ครองความรั ก ที่ ส มบรู ณ ์ แ บบที่ สุ ด ในวั น ม า ฆ บู ช า แ ล ะ วั น ว า เ ล น ไ ท น ์ ป ี นี้ ค ่ ะ บรรณาธิการ : เทวลักษณะของ พระ พิฆเนศปางมหากามเทพ มีความพิเศษ อย่างไรบ้างค่ะอาจารย์: ตามต�ำนานของ พระกามเทพจะมีหนู ซึ่งจะเป็นบริวารของ พระพิฆเนศที่จะ คอยดูแต่พาท่านไปโน้นนี้ นั้นประสบความส�ำเร็จง่ายๆ อยากจะขอ อวยอะไรกับพระกามเทพอย่างเร็วนะต้อง ไปกระสิบกับหูพระมุกสิกะ บอกว่าขอให้ ผมร�่ำรวยนะ ฝากข่าวให้พระพิฆเนศ หน่อย หนูก็จะไปรายงานพระพิฆเนศ ทันที แต่เนื่องจาก ปางมหากามเทพ มี ปีกฉะนั้นก็จะเห็นว่าหนูมุกสิกะก็จะติดปีก พร้อมกับท่านไปด้วย ดังนั้นสิ่งที่คุณขอไว้ จะส�ำเร็จเร็วขึ้นเป็นดับเบิ้ลเลย อาจารย์ พรหมญาณ: เทวลักษณะของ พระพิฆเนศ ปางมหากามเทพ สิ่งที่โดดเด่น มากที่สุด คือ ท่านจะมีปีก เหมือนการโบยบิน เหมือนการประสบความส�ำเร็จแบบติดปีก และที่ส�ำคัญก็มี สัญลักษณ์ของพระ กามเทพก็คือ การถือคันธนู และก็ลูกศรที่ อยู่ด้านหลัง ลูกศรแห่งรักนะครับ

นอกจากนี้ลักษณะของการสร้างองค์พระ พิฆเนศกับพระกามเทพจะมีลักษณะเป็น เด็กผู้ชาย ที่ดูน่ารักเห็นแล้วก็เกิดความรัก ความเสน่หา พระหัตถ์ซ้ายถือหัวใจสลัก ค�ำว่า “โอม” วัสดุที่สร้างจะสร้างด้วยเนื้อ ส�ำริด หรือ ภาษาต่างประเทศ จะเรียกว่า บรอนซ์ เนื้อบรอนซ์ จะประกอบไปด้วย โลหะ เหล็ก ทองเหลือง และก็ทองแดง ซึ่ง เป็ น ศิ ล ปะที่ ทั่ ว โลกให้ ก ารยอมรั บ ว่ า เนื้ อ โลหะแบบเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุด และฐานเรา ท�ำด้วยหินอ่อนที่บริสุทธิ์เป็นทองไมรอนทั้ง องค์ และแบบบรอนซ์เขียว เป็นงานอาร์ตหรืองานศิลปะ ปั้นขึ้นแบบ โดย ช่างพิทักษ์ เฉลิมเล่า ช่างช�ำนาญการ ประติมากรรม ส�ำนักช่างสิบหมู่กรม ศิลปากร นี่คือความสมบูรณ์แบบของ เทพ แห่ ง ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ เ พี ย บพร้ อ มไปด้ ว ย ศาสตร์ ศิลป์ และพรพุทธคุณ “โอม” โอม ในทางศาสนาพราหมณ์นี้นะครับ เป็นชื่อย่อของเทพ 3 องค์ “โอม ย่อมมา จาก อะ อุ มะ” อะ คือ พระศิวะ อุ คือ พิษณุ หรือพระนาราย มะ คือ มหาพรหม ซึ่งเป็นพระตรีมูลตินั้นเอง ดัง นั้ น เมื่ อ คุ ณ บู ช าพระพิ ฆ เนศปางมหา กามเทพ เท่ากับคุณบูชาหัวใจของพระตรี มูลติ ไปในตัวอีกทางหนึ่งด้วย คุณแซ็ก: นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีการสร้าง ลักษณะองค์แบบ ลอยองค์เล็กพ่นทราย ทอง ขนาด1 นิ้วเหมาะส�ำหรับผู้ชาย

อาจารย์พรหมญาณ: เราเรียกงานวันนี้กัน ว่า มหัศจรรย์วันมาฆบูชาวาเลนไทน์ คุณปอ: ใช่ค่ะ บรรณาธิการ : ท้ายนี้ขอให้คุณแซ็กฝาก ข้อคิดให้ท่านผู้อ่านสักเล็กน้อย คุณแซ็ก: ย�้ำนะครับว่าการบูชาพระ พิฆเนศปางมหากามเทพ เป็นเรื่องของ ความเชื่อ อันดับแรกเราต้องเชื่อจะศรัทธา ก่อน เรามีความเคารพศรัทธาในการบูชา แต่ว่าสิ่งที่ส�ำคัญไปมากกว่านั้นก็คือ เรา เคารพศรัทธาไม่เพียงพอเราต้องลงมือท�ำ ในสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราลงมือท�ำได้เท่า ไหร่ โดยมีองค์พระพิฆเนศท่านเป็นขวัญ ก�ำลังใจให้เราที่พุ่งไปข้างหน้าและประสบ ความส�ำเร็จอย่างแท้จริงครับ


โดย  น.นุ่น  กระซิบ

G R E E N   S T A R ส่งความรักอันหวานชื่นให้กันแล้ว คู่รักดารายังไม่ลืมที่จะ ส่งความรักษ์ถึงโลกของเรา จะเป็นคู่รักคู่ไหน และวิธีไหนที่ถูกใจแฟนๆ “TV 360 on Magazine “

เต้ย จรินทร์พร – อเล็กซ์ เรนเดลล์ ของเต้ยเองจะเป็นคนที่ ชอบเที่ยวตามธรรมชาติอยู่แล้ว เราเริ่มที่จะประหยัดพลังงาน แค่ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเวลาที่ไม่จ�ำเป็นลงก็พอคะแค่นี้ก็ สามารถช่วยได้เยอะแล้ว ส่วนผมเอง สิ่งที่ชอบท�ำเป็นประจ�ำ คือ การปั่นจักรยานจะเลือกปั่นเวลาไปในที่ใกล้ๆครับ เพราะ มันช่วยได้ในเรื่องของการประหยัดน�้ำมันอีกด้วย มิค บรมวุฒิ – เบนซ์ พรชิตา วิธีรักษ์โลกส�ำหรับ เราคิดว่า ท�ำไม่ยากเลยนะ แค่ต้องเริ่มที่ตัวเองก่อน เพราะมันมีหลายวิธีมากแค่เราเริ่มใส่ใจกับสิ่งใกล้ๆ ตัวหรือสิ่งรอบตัวเรา อย่างเราจะชอบธรรมชาติ ง่ายๆเลยแค่ปลูกต้นไม้กันคนละต้น สองต้น แค่นี้ก็ สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้แล้วยังเพิ่ม ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย

พลอย ชิดจันทร์ - เคน ฮุง เวลาเราอยู่ด้วยกันแบบ เป็นครอบครัวส่วนตัวพลอยแล้ว ปิดอะไรได้มักจะรีบ ปิดเลย ไม่ว่าจะเป็นปิดไฟ หรือปิดน�้ำ บางทีเวลาลูกๆ ดูทีวีเสร็จ หรือดูหนัง ดูการ์ตูนเสร็จแล้วเราก็จะสอน เขาไปด้วยว่าให้ปิดไฟถอดปลั๊กเลย เพื่อประหยัด ทรัพยากร รวมถึงเรื่องการ ใช้ถุงพลาสติกเวลาไป ซื้อของใช้ที่บ้านเราก็จะใช้รวมใส่ในถุงเดียวคะ

ต๊อก ศุภกรณ์ - อุ๋ย ทัศรินทร์ เราจะประหยัดอยู่ ตลอดในเรื่องของการใช้ทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็นการใช้น�้ำ ใช้ไฟ ถ้าเราไม่ใช้ จะปิดทันที อย่างที่ บ้านเราเองก็ปลูกข้าวกินกันเอง เพราะเราไม่ต้องใช้สาร เคมี วิธีไม่ยากแค่เรากลับไปใช้สิ่งของที่เรามีแบบไม่ ฟุ่มเฟือยก็พอครับ ที่ส�ำคัญเราปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการ ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติครับ ข้อนี้แหละที่ส�ำคัญ ที่สุด

โจ๊ก โซคูล - ฝน กัญญ์พชิรา การรักษ์โลกแบบง่ายๆที่ใกล้ตัวที่จริงคิดว่าหลายๆคน ท�ำได้ แล้วก็ทุกๆคู่รักก็ท�ำได้เช่นกัน แค่วิธีเลือกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก หรือใช้ถุง กระดาษเวลาเราไปซื้อของเข้าบ้าน และที่ง่ายกว่านั้น การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน แต่ละชิ้น เวลาเราไม่ใช้เราก็ปิดทันทีท�ำให้เคยชินก็จะช่วยโลกได้เหมือนกัน


โดย  วีรินทร์ทิรา  นาทองบ่อจรัส

สร้างฝัน  ปั้นสวย

โครงการสร้างฝันปั้นสวย ด้วย

VEENARA

ภาพความประทับใจ 25 มกราคม 2557

มหัศจรรย์เปลี่ยนโฉมกับหลักสูตร Smart Lady Personality Enhancement เสริมสร้างบุคลิกภาพให้คุณเป็นผู้หญิงสวยแบบ 360 องศา ติดตามกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ในครั้งต่อไปได้ที่ www.veenara.com facebook.com/por.veenara


ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการจัดสร้าง

“พระพิฆเนศปางมหากามเทพ”

ที่มีความสมบูรณ์สวยงามเพียบพร้อมไปด้วย ศาสตร์ ศิลป์ และพระพุทธคุณ อันประเสริฐ “พระพิฆเนศปางมหากามเทพ เป็นมหาเทพแห่งความรัก และความส�ำเร็จอันยิ่งใหญ่ โดยมีพิธีมหามังคลาพิเศษเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2557 ณ ลานพระวิหารพระอัฏฐารส วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร มี พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี ประธานฝ่าย ฆราวาส เจ้าอาวาสวัดสระ เกศ ท่านเจ้าคุณพระพรหมสุธี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ , พราหมณ์ กอง ในพิธี โดยมีโหรหลวงฉัตรชัย ปิ่นเงิน หัวหน้างาน โหรพราหมณ์กองพระราชพิธี ส�ำนักพระราชวัง เป็นผู้ประกอบพิธี


โดย  น.นุ่น  กระซิบ

โดย  พี่หนอนเงาะ

GOSSIP  STAR

พอลล่า เทเลอร์ ปลื้มใจเป็นที่สุด หลัง คุณสามี หอบเค้กก้อนโตมาเซอร์ไพร้ส์ วันเกิด เพิ่งจะอายุครบ 30 ปี ไป หมาดๆ สาวพอลล่าที่งานนนี้เจ้าตัวยิ้มไม่ หุบหลังโดนสามีสุดรักเอ็ดเวิ แถมยังโชว์ หวานกันแบบไม่แคร์สายตาเพื่อนๆ แก๊ง นางฟ้าอาทิ นานา ไรบีนา, วุ้นเส้น วิริฒิ พา, คริส หอวัง และ เจน เจนสุดา ที่มา ร่วมอวยพร ด้วยการหอมแก้มฟอดใหญ่ แทนของขวัญเบิร์ธเดย์ เรียกได้ว่างานนี้ หวานหยดหย้อยกันเลยทีเดียวค้า

ติ๊ก พาน้องเต็นท์ โชว์สื่อครั้งแรก เผยโฉมหน้าติ๊กน้อยให้แฟนๆ ได้ชื่นชม กันแล้ว ส�ำหรับคุณพ่อ-คุณแม่ป้ายแดง ติ๊ก เจษฎาภรณ์ และภรรยาคนสวย พีช สิตมน ที่ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 19ม.ค. ได้เปิดแถลงคลอดลูกชายคน แรกที่โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฏร์ โดยเข้ารับ การผ่ า คลอดในช่ ว งเย็ น ของวั น ที่ 1 6 มกราคม 2557 และตั้งชื่อว่า น้องแต็ นท์ ซึ่งมีน�้ำหนักแรกเกิด 3,100 กรัม

นุ่ม-ต๊อด ปิติ แอบเศร้า นุ่นขอเบรคเร่ง ปั๊มทายาท เรื่องงานก�ำลังมาแรง ก่ อ นหน้ า นี้ ห วั ง เต็ ม ที่ ว ่ า อยากมี ท ายาท สิงห์น้อยมาวิ่งเล่นในบ้าน แต่งงานมาก็ 3 ปีแล้ว ทั้งคู่ก็โดนถามมาตลอดว่าเมื่อ ไหร่จะมีเจ้าตัวน้อยสักที เพราะที่ผ่านมาก็ ขยันควงไปสวีทหวานกัน แต่งานสาวนุ่น บอกว่า ดวงเรื่องงานก�ำลังมาจึงขอโกย เต็มที่ก่อน งั้นหนุ่มต๊อด อย่าน้อยใจไป ขอเวลารอสาวนุ่นพร้อมเปิดอู่อีกหน่อย นะจ้า

G R E E N   B O O K

วิลลี่ แมคอินทอช ฟุ้งอยากมีลูกสาว หลังจากได้อัพเดทพัฒนาการของ น้อง วิน ลูกชายสุดหล่อให้ฟัง วิลลี่รับว่ายังไม่ เลิกเห่ออัพรูปลูกลงอินสตาแกรมเกือบ ทุกวัน ไม่เถียงอยากมีลูกสาวเพิ่มอีกคน แต่เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะอายุเกิน ตอนนี้ ขอเลี้ยงหลานสาว หรือ น้องเนซ ลูกสาว คนเล็กของทางด้าน แหม่ม คัทลียา ไป พลางๆ

ลั่นระฆังวิวาห์คู่รักมาราธอน อั๋น – เจน นี่ หลังจากครองสถิติแชมป์คู่รัก มาราธอนมานาน อั๋น ศราวุธ และสาว เจนนี่ เจนนิเฟอร์ โปลิตานนท์ ที่ทั้งคู่ คบหาดูใจกันมานาน 18 ปี ออกมา ประกาศคร่าวๆ ว่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในปี 2557 นี้ ซึ่งงานนี้ทั้งคู่ก�ำลังวุ่นๆ อยู่ กับการเตรียมงานวิวาห์ที่จะมีขึ้นในไม่ช้า นี้ แว่วๆ มาว่าก�ำหนดการเป็นช่วงหลัง วาเลนไทน์ งานนี้สาวเจนนี่ เตรียมคอร์ส เจ้าสาวแล้วจ้า

เผชิญหน้ากับหายนะ ครั้งยิ่งใหญ่ของโลก! GreenBook

ฉบับ เดือนกุมภาพันธ์ ต้อนรับเดือนแห่งความรักนี้ ขอนต้อนรับเพื่อนๆ และน้องๆนักอ่าน นัก อนุรักษ์ ผู้รักโลกทั้งหลาย ด้วยหนังสือเล่มน้อย น่ารัก อ่านสนุก ได้ความรู้ เหมาะส�ำหรับน้องๆ ที่ห่วงใยโลกของเรา...ด้วยเรื่องเล่าผ่านตัวละคร การ์ตูนน่ารัก จีโอ มิลกี้ และเคนจิ “เอาชีวิตรอดจากโลกร้อน” ตอนที่ 2 ซึ่งเป็นหนังสือในชุด การ์ตูนวิทยาศาสตร์แสน สนุกช่วยให้เด็กฉลาด จากเรื่อง “Comic Survival Series 24 : Suvival in Climate Change 2 เขียนโดย Gomdori co. ภาพ การ์ตูนน่ารักๆ ฝีมือ Han Hyun – Dong แปล เป็นภาษาไทย โดย อภิศรี นิรุตติปัญญากุล จีโอ มิลกี้ และ เคนจิ รู้ว่า ปรากฏการณ์ที่เกิด จากภาวะโลกร้อนเกือบทั้งหมดนี้มีมนุษย์เป็น สาเหตุ และส�ำนึกได้ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลง การกระท�ำของมนุษย์ แต่จะเปลี่ยนแปลง อย่างไรล่ะ ภั ย ธรรมชาติ ใ นปั จ จุ บั น ไม่ ไ ด้ ส ร้ า ง ความเสียหายเฉพาะสิ่งของที่เรารักและหวงแหน เท่านั้น แต่อาจรวมไปถึงสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็นที่อยู่อาศัย ประเทศของเรา สภาพสิ่ง แวดล้อมของโลกเราด้วย

แล้วอย่างนี้ เราจะ ไม่ เ อาใจช่ ว ยให้ หนั ง สื อ พวกเขาเอาชีวิตรอด เล่ ม เล็ ก เล่ ม นี้ หรอกรึ ? จะพาน้องๆ ไป น อ ก จ า ก ร่ ว มผจญภั ย กั บ จี สนุ ก สนานกั บ การผจญ โอ มิลกี้ และเคนจิ โดย ภัยแล้ว ยังได้ความรู้เกี่ยว เฉพาะจีโอ ผู้เป็นตัวเอกของเรื่องนั้น กั บ ธรรมชาติ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น นอกจากเป็นคนอารมณ์ดี จอมฮา และ เนื่องจากภาวะโลกร้อน ไม่ว่า สนุกสนานแล้ว เขายังใช้สัญชาตญาณและความ จะเป็น พายุทราย ความแห้งแล้ง รวม รู้พื้นฐานในการเอาชีวิตรอด จนสามารถช่วย ทั้งภัยธรรมชาติใหม่ๆ ที่เด็กไทยยังไม่รู้จัก เช่น เหลือเพื่อนจากอันตรายที่เข้ามาอย่างไม่หยุดยั้ง ปรากฏการณ์ทรายเหลือง ปรากฏการณ์ปะการัง ในสภาพที่อากาศเปลี่ยนแปลง จนท�ำลายล้างสิ่ง ฟอกขาวและปรากฏการณ์นำ�้ ทะเลเปลี่ยนสี ต่างๆ ขนาดที่ไม่ สามารถจินตนาการได้ จีโอจึง พวกเขาพลัดหลงเข้ามาในโลกอนาคต ได้รู้ซึ้งถึงวิกฤตการณ์ของภาวะโลกร้อน และ โลกอนาคตที่เกือบจะถึงกาลอวสาน ด้วยความ สนใจวิธีแก้ไขในการจะน�ำพาตัวเองและทุกคน แปรปรวนของโลกเนื่องจากอุณหภูมิของโลกสูง ให้รอดจากภาวะวิกฤตนี้ ในขณะที่พวกเขาต้อง ขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน เผชิญหน้ากับหายนะครั้งยิ่งใหญ่ของโลก! แล้วอย่างนี้ เราจะไม่เอาใจช่วยให้พวกเขาเอา นอกจากสนุ ก สนานกั บ การผจญภั ย ชีวิตรอดหรอกรึ ? แล้ว ยังได้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น แม้การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของโลกที่ถูก เนื่องจากภาวะโลกร้อน ไม่ว่าจะเป็นพายุทราย ท�ำลายไปมากแล้วเป็นเรื่องที่ยาก แต่ถ้าทุกคน ความแห้งแล้ง รวมทั้งภัยธรรมชาติใหม่ๆ ที่เด็ก ร่วมมือกันตั้งแต่บัดนี้ ก็สามารถลดความเสีย ไทยยังไม่รู้จัก เช่น ปรากฏการณ์ทรายเหลือง หายจากภาวะโลกร้อนได้ ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวและปรากฏการณ์ เดือนนี ้ โลกอบอวลไปด้วยความรัก น�้ำทะเลเปลี่ยนสี เมื่อมนุษยชาติมีความรักต่อกัน ก็อย่าลืมที่จะ พวกเขาพลัดหลงเข้ามาในโลกอนาคต รักษ์โลกของเราด้วย โดยการไม่ทำ� ร้ายโลก หา โลกอนาคตที่เกือบจะถึงกาลอวสาน ด้วยความ ทางพิทักษ์โลกของเรา เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้ มิ แปรปรวนของโลกเนื่องจากอุณหภูมิของโลกสูง เพียงผจญภัยไปกับตัวละครในเรื่องด้วยความ ขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน สนุกสนานเท่านั้น แต่น้องๆ จะรักและหวงแหน โลกของเราขึ้นอย่างไม่รู้ตัว


โดย  พรหมญาณ  รัตนญาณพิโมกขิ์

องศา  พยากรณ์

พรหม

ญาณพยากรณ์  เป็นศาสตร์แห่งไพ่  ศาสตร์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ในวงการโหราศาสตร์ไทยในยุคปัจจุบัน  ถือเป็นการก�ำเนิดไพ่พรหมญาณ  ชุ ด แรกของไทยและของโลก  ที่ ใ ช้ ไ พ่ ส�ำ หรั บ ท� ำ นายดวงชะตาบุ ค คลทั่ ว ไป  ใช้ ไ ด้ อ ย่ า งศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์   หยั่ ง รู ้ ใ นทุ ก ด้ า นของชี วิ ต   ทั้ ง อดี ต  ปั จ จุ บั น และอนาคตเป็ น ครั้ ง แรกของประเทศไทยกั บ ศาสตร์ ก ารพยากรณ์ รู ป แบบใหม่ ที่ เ กิ ด จากภู มิ ป ั ญ ญาคนไทย  และก� ำ ลั ง ก้ า วไกลสู ่ ร ะบบไพ่ ส ากล  ของโลก เชิญพิสูจน์ความแม่นย�ำทุกค�ำท�ำนายของเดือนกุมภาพันธ์  2557  ได้ที่นี่  TV  360  ํ On  Magazine...

ความรัก ส�ำหรับชาวราศีธนู มังกร เมษ กรกฎก กันย์ และราศีตุลย์ เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดี ใครที่กำ� ลัง คบหาดูใจกันอยู่มีโอกาสสานสัมพันธ์เป็นคู่แท้ท่ดี ีในอนาคต ส�ำหรับคนที่มีคู่จะอยู่กันอย่างราบรื่น มีความ มั่นคง สุขกายสบายใจ ส�ำหรับคนโสด อาจมีเหตุผลในการคบหาอยู่มาก แต่ไม่ว่าคู่ของคุณจะเป็นอย่างไร สุดท้ายจะประสบความส�ำเร็จทางด้านความรัก ชาวราศีกุมภ์ มีนพฤษก เมถุน และพิจิก ไม่มีอะไรหวือหวา แต่ทิฐิมานะมากเกินไป ท�ำให้ปรับตัวกันได้ยาก และส�ำหรับชามราศีกุมภ์ควรระวังเรื่องมือที่สามไว้ด้วย ครับ สุขภาพ ส�ำหรับชาวราศีธนู มีน เมษ ตุล และราศีพจิ ิก ควรระมัดระวังเรื่องระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ผิดปกติ ท้องเสีย ท้องอืด ท้องเฟ้อ ต้องระวังเรื่องการเลือกรับประทานอาหารให้ดี และควรดื่มน�้ำให้มากๆ ครับ ส�ำหรับชาวราศีมังกร และเมถุน ขอให้ระวังเรื่องความเครียด อาจท�ำให้ปวดกระบอกตา และปวดหัว ไมเกรนได้ อย่าโหมท�ำงานหนักจนเหนื่อยมาก ต้องดูแลสุขภาพให้ดดี ้วย ชาวราศีพฤษภ และราศีกันย์ ควรระวังเรื่องภูมิแพ้ ส�ำหรับชาวราศีกุมภ์ และราศีเมถุน ไม่มอี ะไรหน้าเป็นห่วงครับ การเงิน ส�ำหรับชาวราศรีธนู ราศรีมงั กร และราศรีเมถุน วางแผนอะไรไว้อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ยิ่ง การลงทุนยังไม่แนะน�ำ เรียกว่าต้องท�ำงานอย่างหนักกว่าจะได้เงินมา ในช่วงเดือนนี้ยังค่อนข้างติดขัดใครที่ คิดจะลงทุนค้าขาย หรือท�ำธุรกิจอะไรใหม่ๆ ยังไม่แนะน�ำเลยนะครับ ในช่วงเดือนนี้ ส�ำหรับชาวราศีกุมภ์ ราศีมีน ราศีเมษ ราศีสิงห์ ราศีตุล และราศีพจิ ิก มีความคล่องตัว สามารถลงทุน ท�ำธุรกิจได้ผลดี มีโชค ลาภอย่างปาฎิหารย์ ท�ำให้มีเงินเป็นกอบเป็นก�ำ สามารถซื้อบ้าน ซื้อรถ ได้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุ๘เรียก ว่าจะประสบความส�ำเร็จทุกด้าน ส�ำหรับชาวราศีอื่นๆ ค่อนข้างสบายๆ มีโอกาสได้รบั โชคลาภแบบฟลุคๆ อาจมีติดขัดบ้าง แต่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือให้ผ่านพ้นไปได้เป็นอย่างดี การงาน ส�ำหรับชาวราศีธนู ราศีมีน และราศีตุล ช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดี เจ้านายเห็นความส�ำคัญ มี โอกาสเลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง รวมทั้งยัง้รบั การช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ถือว่าเป็นช่วงของการเริ่มต้นใหม่ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ท่ดี ี ประสบความส�ำเร็จสูง ส�ำหรับชาวราศีสิงห์ ต้องบอกว่าสิ่งที่คุณตั้งใจท�ำงาน หนักตลอดเวลาที่ผ่านมา จะส่งผลให้ได้รบั ผลตอบแทนที่ดี ผู้ใหญ่มองเห็นความส�ำคัญมากขึ้น ส�ำหรับชาว ราศีมังกร กุมภ์ เมถุน และราศีพจิ ิก ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อย กับการปรับตัวเข้าหาองค์กร ท�ำให้ไม่มี ความสุข เกิดความเบื่อหน่าย ต้องแบกรับภาระงานที่หนัก แต่กลับไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ แต่ขอให้ อดทนไว้ก่อนนะครับ เพราะยังไม่เหมาะจะเปลี่ยนงานใหม่ในช่วงนี้ ส�ำหรับชาวราศีเมษ และพฤษภยังคง นิ่งๆ เรื่อยๆ ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับ


เกาะติด อินเทรนด์ สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลก

“TV360° on Magazine”

ื แฟนข่าว รายการทีวี360 องศา เท่านั้น ! นิตยสารรายเดือน แจก....เพ่อ .หลากหลายองค์ความรู้ .ด้านสิ่งเเวดล้อม .สร้างมิติใหม่ สีสันแห่งการอ่าน .พลิกโฉม Magazine

Highlight .ไอทีสิ่งแวดล้อม .Green Hot Issue .หลากเรื่อง 360 องศา .ครอบครัวรักษโ์ ลก .Green Star (ดารารักษ์โลก) .VIP talks .Club Kidssai .CSR รักษ์โลก รับนิตยสารท่ี ศูนย์หนังสือจุฬา , ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ , หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม

สมัครสมาชิกผา่ นทาง

โลตัสนวมินทร์

WWW.TV360ch3.com

นวม

นวลจันทร์ 20

ศูนย์ทันตกรรมลาดพร้าว

ถนน

เรียบทางด่วนรามอินทรา

ินทร

ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน , สถานศึกษาทั่วประเทศ และร้านหนังสือชั้นนำ อาทิ ร้านหนังสือนานมีบุคส์ เป็นต้น

นวมินทร์ 76

หรือ

นวลจันทร์ 18

ถนน จันท

นวล

ะ ย จำกัด แล ค อิน มีเดี ด บริษัท มาร์ ็นเตอร์เทนเม้น จำกั 0 เอ บริษัท 36

ร์

rt CP Freshma

อินทรา

นวมินทร์ 74

ูกิจ

โรงเรียนเลิศหล้า

ตอม

่อ 2

า-

รัชด

น ถน

48

รา

ินท

อ ราม

นวมินทร์ 129

มน

ตอ

ินทร

ริฐ

ม่อ

นวม

ะเส

ถนน รา Max Value

ถนน รัชดา-ราม บุญถาวร

ปร

วมินทร มอินทรา -น

25

ูกิจ

ปัฐวิกรณ์ 1 โรงพยาบาล สัตว์ปัฐวิกรณ์

ปร

ะเส

ินทร ์

มน

ร จันท

ริฐ

ริฐ

มน

ูกิจ

ถนน นวม

ะเส

นวล

เรียบทางด่วนรามอินทรา

ปร

ถนน

ถนน

2

แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ !!

ใบสมัครในนิตยสาร

สนใจ ลงโฆษณาท้งั ในรูปแบบของ Ad โฆษณา หรือ CSR ด้านส่งิ แวดล้อม โทร. 086-0430199 (สายหยุด) 089-4774426 (สุภางค์วิไล)

TV360 on Magazine Feb 2014  
TV360 on Magazine Feb 2014  

ทีวี 360 องศา ในรูปแบบแมกกาซีน เดือนกุมภาพันธ์ 2014 เพราะนี่คือ ทีวี!! สามมมมมม ร้อยหกสิบองศา .. สวัสดีครับ

Advertisement