Старе Єврейське кладовище м. Павлоград

Page 1

The Old Jewish Cemetery in Pavlohrad town

Старе Єврейське кладовище м. Павлоград

Projectauthor:LedovskaIvanna

Researcherat thePavlogradHistoricalMuseum:KaliuzhnaKaryna

The topicof JewishCemeteries in Dniproregionis littlestudied.
Onlyin someplacessuchas Dnipro, Kryvyi Rih and Pavlohradwe can see partlysavedcemeteries
Тема єврейських кладовищ на Дніпропетровщині маловивчена. Лише в декількох містах, таких, як Дніпро, Кривий Ріг та Павлоград, можемо побачити частково збережені кладовища
Перші офіційні згадки про єврейську громаду у нашому місті, яка зробила великий внесок у його розвиток, датуються 1812 р.
The firstmemories aboutJewish communitywhichhas madea great contributionin developingof ourcity are dateback to1812

Synagogue, prayer house and cemetery wereon Jewish street. According to the mapof 1910therewere twoJewish Cemeteries in Pavlohrad. Unfortunately, one of themhas not been preserved

1 2 Синагога, молитовний дім та цвинтар знаходились по вул. Єврейській. Згідно карти 1910 року у м. Павлоград знаходилось два єврейських кладовища, одне з яких, нажаль, не збереглося

Thereareabout 240pieces of savedsurviving Matzevahs, their fragments and tracesof burials. Matzevahs aredatebackto the period1855-1927

Загальна кількість збережених, вцілілих мацев, їх уламків та просто слідів поховань – сягає близько 240 одиниць. Мацеви датуються періодом 1855 - 1927 років

Cemeteryis valuablebecauserepresentatives of famousJewishmerchantfamiliesareburied here.TheywereMahazinerLev,Podolksyi AvramandEromytskyi Davyd

Цвинтар є цінним

тим, що тут поховані представники таких відомих єврейських купецьких родин, як наприклад: Магазинер Лев, Єромицький Давид, Подольський Аврам

Кожен, хто хоч раз бачив єврейські мацеви, знають, що майже кожна з них– це витвір мистецтва, справжня «поема в камені».
Everyonewho has seenJewishMatzevahs onceknowthat almost eachof themis piece of art and real “poemon the stone”
В зв’язку з тим, що євреям заборонено зображати людей, сформувалась і розвинулась традиція використовувати на надгробках символічні зображення, які не можуть бути в повній мірі зрозумілі сторонньому глядачу
Dueto the fact that Jews areforbiddento portraypeople, there has beenformedand developeda traditionto usesymbolic images on tombstones, whichwill not be ableto clear for outsider

Symbol of Crownis signof highstatus in honor of the deceased. The most oftenit has beenrepresenting«The Crownof a goodname»for high-rankingperson

Символ корони - ознака високого статусу та честі померлого. Найчастіше вона репрезентувала «корону доброго імені» для високоповажної особи

Зображення

рук, складених особливим

чином – так

зване благословення

коенів. Саме

таким жестом

вони

благословляли

народ. Коени –

представники стану жерців в юдаїзмі з роду

нащадків

Аарона

Theimageof handsfoldedin a certainwayis theso-calledblessingof the Kohens.They blessedthepeoplewithsucha gesture. Kohens arerepresentativesof thepriestsin Judaism fromthefamilyof theheirsof Aaron

Jewish doubleheadedeagleis the personification of the dualistic essenceof God. This is Judgment and at the same timethis is Mercy, this is Severityand at the sametime this is Love

Єврейський двоголовий орел – це уособлення дуалістичної суті Господа. Це – Суд та, одночасно, Милосердя, Суворість і в той же час Любов

Therewas a prayer housein the cemetery. Withthe advent of Soviet government in Ukraine, it was closed, and the building was givento the needs of the public. Nowthereis a shophere

На цвинтарі знаходився молитовний дім. З приходом радянської влади в Україну – він був закритий, а будівля віддана на потреби громади. Зараз тут – продуктовий магазин

Jewish community in Pavlohrad is caring about condition of The old cemetery. On August 19, 2022, a memorial sign was installed by the Bnei Noach community in the city of Pavlohrad with the financial support of the United Jewish Communityof Ukraine.

Єврейська громада м. Павлоград піклується про стан старого кладовища. 19.08.2022 року був встановлений пам’ятний знак громадою «Бней Ноах» м. Павлоград за фінансової підтримки Об’єднаної єврейської общини України

Photoandtextauthor: IvannaLedovska.

I wishto expressmy thanksto:

- NataliiaLeontovych(teacher-curator);

- ViktoriiaVidanova(Englishtranslation);

- Thestaffof PavlohradMuseumof HistoryandLocal Lore.

фото та тексту : Лєдовська Іванна

щиру подяку : - Леонтович Наталії (вчитель - куратор);

Відановій Вікторії ( переклад на англійську мову);

-
- Співробітникам
Автор
Висловлюю
Павлоградського історико- краєзнавчого музею.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.