Page 1

Verslag Volksvergadering Ledeberg doet het zelf Zondag 10 februari 2013

Van 11u tot 13u in de parochiezaal op Ledeberg plein Eind 2012 hoorden een aantal Ledebergse buurtbewoners over het failissement van de Standaert Doe het Zelf zaak, een groot verlies voor iedere doe-het-zelver uit de buurt. Ze meenden dat het zonde zou zijn als deze vrijgekomen ruimte ingenomen zou worden door een projectontwikkelaar, omdat onze dicht bevolkte deelgemeente wel wat open ruimte kan gebruiken. De winkel ligt pal in het hart van Ledeberg en beslaat een grote oppervlakte, een gedroomde kans dus. Tijd voor actie! Op 11 januari kwamen een 25-tal mensen voor het eerst samen om te brainstormen over het idee. Ze wilden het stadsbestuur zo ver krijgen dat ze de Standaert site zou opkopen om ze in te richten en ter beschikking te stellen volgens de noden van de Ledebergenaren. Het was snel duidelijk dat de vraag van 25 mensen niet veel indruk zou maken, dit moest groeien, gedragen zijn door een zo groot mogelijk deel van de Ledebergse bevolking, in al zijn verscheidenheid. Het idee groeide om een brede volksvergadering te organiseren waarop iedereen welkom was om te komen luisteren en zijn of haar mening te geven. Twee weken intensief reclame maken wierp z’n vruchten af, en op 10 februari verzamelden een 200tal geïnteresseerde buurtbewoners in de parochiezaal. Het publiek was erg divers, en ook tal van Ledebergse verenigingen waren vertegenwoordigd. Mensen van allerlei slag ontmoetten elkaar, luisterden en gingen rond de tafels in debat over dit gemeenschappelijk project. Een 40-tal mensen lieten weten in de toekomst actief te willen meewerken aan het verdere traject van LDhZ, nog meer mensen gaven concrete tips en ideeën. Hierna vindt u het verslag van deze vergadering. Het is een samenvatting van de ideeën en meningen die er die dag naar voren kwamen. Tenslotte nog dit: iedereen die zin heeft is welkom om mee te komen nadenken, want LDhZ wordt vormgegeven door wie er deel van uitmaakt. Ledeberg Doet het Zelf is niet politiek gebonden en staat open voor iedereen


2

Aanwezig: circa 200 enthousiaste buurtbewoners Agenda: 1. Stand van Zaken 2. Drie- punten-plan 3. Bespreking plan 4. Contacten met schepencollege, burgemeester en pers 5. Pers 6. Wat staat ons nog te doen?

De presentatie, die getoond is op het grote scherm, is toegevoegd in dit verslag.

Verslag Volksvergadering Ledeberg doet het zelf


3

1. Stand van Zaken Houthandel Standaert, ooit gestart als de eerste doe-het-zelfzaak in BelgiÍ, heeft na 80 jaar de deuren gesloten. De Standaert is een gekend begrip in Ledeberg en omstreken en velen mensen vinden het jammer dat deze familiezaak met zijn goede klantenservice niet meer bestaat. De site van de Standaert met open ruimte en gebouwen staan nu te koop. Verschillende buurtbewoners kregen de idee om iets te gaan doen met deze site voor de inwoners van Ledeberg. Wat vorige maand startte als een klein groepje, is geleidelijk aan een grotere groep aan het worden. Deze vergadering heeft de bedoeling om nog meer inwoners en organisaties te verzamelen die goesting hebben om na te denken over mogelijke invullingen van de Standaert site. Deze volksvergadering is een start en hopelijk kunnen we in de toekomst nog meer inwoners samen krijgen. Er wordt ook elke keer nagedacht hoe we bepaalde groepen kunnen betrekken die momenteel nog minder deel uitmaken van deze groep: bijv. jongeren, mensen van verschillende culturele achtergronden, ‌

Verslag Volksvergadering Ledeberg doet het zelf


4

2. Drie-punten-plan De oproep Ledeberg doet het zelf stelt 3 punten voor

Ontmoeting voor Ledebergenaren

• Open, groene en verkeersvrije ruimte • Ruimte voor Ledebergse organisaties • Mee kunnen beslissen over wat de Standaertsite wordt & samen kunnen beheren

3. Bespreking plan Deze drie punten worden besproken in 12 groepen van 10 tot 15 mensen. De gesprekken worden geleid door een moderator. De moderatoren van dienst zijn: Robert, Rona, Inez, Babs, Lieven, Fede, Dieter, Nathalie, Mieke, Eric, Tim & Michiel. Dit verslag is een samenvatting van wat de aanwezige buurtbewoners hebben besproken.

Verslag Volksvergadering Ledeberg doet het zelf


5

Alle groepen gaan unaniem akkoord met de drie punten. De meerderheid hoopt dat dit vooral een leuke, toegankelijke plek zal worden: een plek die ontmoeting tussen mensen kan stimuleren. De helft van de groepen gelooft dat dit project de verschillende gemeenschappen (verschillende culturen, jong-oud,…) in Ledeberg dichter bijeen kan brengen. Meer dan de helft van de groepen benadrukt dat het een combinatie moet zijn van verschillende functies zodat dit een diversiteit aan mensen kan aanspreken en zodat deze plek hele jaar door gebruikt kan worden (ook bijv. in slechte weersomstandigheden). Enkele groepen verwijzen naar volgende inspiratiebronnen: het Pierkespark in de Brugse Poort, het Liedermeerspark, het Lousbergspark, ’t werkhuis in Borgerhout, projecten uit Berlijn 1, resultaten buurtonderzoek van de nUniversiteit Gent,... Eén groep suggereert om een vierde punt toe te voegen: het creëren van een win-win voor de Stad Gent en de bewoners van Ledeberg. Dit zou kunnen gedaan worden door bijvoorbeeld socialeeconomie projecten te ontwikkelen.

1

Barbara Erhardt van dienst cultuurparticipatie van de Stad Gent zal enkele projecten ter inspiratie doorsturen.

Verslag Volksvergadering Ledeberg doet het zelf


6 EĂŠn van de deelnemers Thomas Jannsens 2 heeft alvast een voorlopig plan opgemaakt.

2

Thomas Jannsens is een landschapsarchitect uit de Jozef Vervaenestraat

Verslag Volksvergadering Ledeberg doet het zelf


7

1. Buitenruimte en…

Het eerste punt verwijst naar het creëren van een open, groene, verkeersvrije ruimte. Bijna alle groepen wijzen op de noodzaak aan meer groen in het centrum van Ledeberg. Er is vooral groen aan de rand van Ledeberg, maar te weinig in het centrum. Ledeberg heeft nood aan zuurstof door een open ruimte die vlot toegankelijk is. Natuurpunt kan een interessante partner zijn om de groenruimte mee vorm te geven. Een open ruimte moet een open gevoel creëren: dit kan door voldoende brede verbindingen te maken met de omliggende straten. Drie groepen vermelden dat, indien het niet anders kan, er eventueel plek kan zijn voor huizen of tuinuitbreidingen van de omwonenden. Deze tuinen kunnen dan verbonden worden met het park. Enkele groepen onderstrepen het belang van een verkeersvrije ruimte met een doorgang voor fietsers en voetgangers. Twee groepen wijzen wel op het parkeerprobleem voor auto’s in Ledeberg. Zo wordt er geopperd om een ondergrondse buurtparking te maken of de parking aan de Speurder uit te breiden. Om de open ruimte invulling te geven wordt er gedacht aan: een piste om te joggen, een moestuin om te leren tuinieren, een plek voor kinderen om zich te kunnen ‘vuil maken’, een wilde tuin met fruit bomen, een sportterrein, een petanque baan, een zwembad, bewegingstoestellen voor jong en oud,…

Verslag Volksvergadering Ledeberg doet het zelf


8

Tevens moet er aandacht aan besteed worden om deze ruimte fysiek toegankelijk te maken voor rolstoelen en kinderwagens. Ook zou er best ge誰nvesteerd worden in een openbaar toilet voor zowel mannen als vrouwen en een hondentoilet. Niettegenstaande de meeste mensen een groene ruimte noodzakelijk vinden, wijst de meerderheid van de groepen ook op mogelijke problemen die kunnen ontstaan: lawaai voor de omwonenden, zwerfvuil, gevoel van onveiligheid. De meeste groepen zoeken manieren om deze problemen te voorkomen. Drie groepen benadrukken dat de site zoveel mogelijk en continue gebruikt moet worden. Dit kan alleen door in te zetten op een divers aanbod en te werken met vrijwillige buurtbewoners

of

aanwezigheid

van

sociale-economie

projecten.

Als

bewoners

mee

verantwoordelijk zijn, zal er ook meer zorg gedragen worden voor de site. Als veel verenigingen samenwerken, neemt de sociale samenhang (cohesie) en ook de sociale controle toe. De helft van de groepen onderstreept het belang van sociale controle om veiligheid, toegankelijkheid en netheid van deze ruimte te waarborgen. Wat betreft het puntje over vervuiling wordt er aangegeven dat het park goed onderhouden moet zijn. De groendienst van de Stad en IVAGO kunnen hier een belangrijke partner in zijn. Wat betreft het puntje over mogelijk burenlawaai wordt de suggestie gedaan om eens de nabije buren van de buurttuin te bevragen: hoe hebben zij deze verandering ervaren?

Verslag Volksvergadering Ledeberg doet het zelf


9

2. Plek voor organisaties en …

Het tweede punt verwijst naar het voorzien van een plek voor organisaties. Eén groep stelt voor om eerst een stand van zaken te maken over de noden van de bestaande verenigingen uit Ledeberg. Ook zou gekeken moeten worden of bestaande buurtruimtes niet beter benut kunnen worden (bijv. turnzaal, seniorenhuis aan de Botermarkt,… ). Een extra bezorgdheid is dat de ruimtes ook betaalbaar en toegankelijk moeten zijn voor kleinere verenigingen. Enkele organisaties hebben momenteel gebrek aan een goede infrastructuur. Bijvoorbeeld de carnavalsgroepen hebben geen loods in Ledeberg (huidige loods is in Wondelgem en vrij nipt: circa 500 m2). Indien er ook wat plek voor hen voorzien wordt, wil men ook ateliers organiseren voor buurtbewoners (jong oud, verschillende culturen) om mee wagens te versieren & kostuums te maken. De verschillende groepen maken volgende voorstellen: horeca en terrasjes, buurtcafé (cfr. Trafiek in de Brugse Poort), koffiehuis (liefst met lange openingsuren), crèche, naschoolse opvang, peuterspeelzaal met ontmoetingsmogelijkheden voor jonge ouders, tentoonstellingsruimte, vergaderruimtes, culturele organisaties (cfr. de vieze gasten, plek voor filmvertoning, poëzie, filosofie ateliers …), weggeeflokaaltje waar je kleren en spullen kan wisselen (bijv. Vorst Brussel), uitleendienst die werkt met ruilhandel (bijv. letsen),… Drie groepen wijzen uitdrukkelijk op de noodzaak aan een plek voor oudere kinderen en jongeren: jeugdhuis, repetitieruimtes of buurtcafé waar jongeren verantwoordelijkheid krijgen om aan een project te werken.

Verslag Volksvergadering Ledeberg doet het zelf


10

Ook kunnen er evenementen georganiseerd worden. Hierbij een voorsmaakje: een jaarlijkse rommelmarkt, jaarlijkse feesten (in overleg met de andere feestcomités van Ledeberg, ….)

3. Ledeberg denkt & draait mee

Het derde punt gaat over Ledeberg die mee denkt, beslist en mee instaat voor het beheer van de site. Ledeberg denkt mee en beslist mee De helft van de groepen zegt expliciet dat ze dit heel belangrijk vinden. Enkele groepen merken op dat er inspanningen moeten gedaan worden om jongeren en mensen van verschillende culturen beter te bereiken. Ook senioren mogen niet uit de boot vallen (misschien seniorenverenigingen apart aanspreken). In samenwerking met scholen zouden projecten met kinderen gedaan kunnen worden om hen ook te laten mee dromen en denken. Eén groep geeft aan wat schrik te hebben of er wel effectief zal geluisterd worden naar ideeën van Ledebergenaars. Sommige bewoners hadden niet

Verslag Volksvergadering Ledeberg doet het zelf


11 altijd het gevoel dat bij de aanleg van het Keizerpark en ‘Ledeberg leeft’ project veel inspraakmogelijkheden waren. Ledeberg doet het mee draaien In enkele groepen wordt naar voren geschoven dat bewoners mee kunnen instaan voor het beheer zodat Stad Gent niet alleen het beheer van de site moet doen. Er kan met vrijwilligers gewerkt worden (bijv. herberg Macharius,…) Vier groepen vragen zich af of er in tussentijd niet gedacht kan worden aan een tijdelijke invulling van de site (cfr. Dok-Noord, volkstuintjes in bakken, avontuurlijk parcours voor jongeren,…) Zo creëer je voldoende draagvlak voor het project. Drie groepen doen suggesties in het geval Stad Gent het vereiste budget niet kan verzamelen: 1) Stad Gent werkt samen met privé investeerders 2) inwoners van Ledeberg die dit willen en kunnen financieren een stuk mee (soort aandelensysteem, coöperatie)

Verslag Volksvergadering Ledeberg doet het zelf


12

4. Contacten met schepencollege, burgemeester en pers

Burgemeester & schepenen

Hierbij doen we allen een warme oproep aan het Schepencollege en aan de Burgemeester om te investeren in de Standaert site omdat er nood is aan meer plek in het centrum van Ledeberg waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Aangezien de aanpalende meubelzaak ook vrij staat, adviseren de verschillende groepen om te kijken of deze site ook aangekocht kan worden. Zo heeft de multifunctionele ruimte ingangen in alle omliggende straten en kan er zoveel mogelijk ingezet worden op een divers aanbod. Deze sluit goed aan bij de sociaal-ecologische visie die het stadsbestuur voor ogen heeft (zie bestuursakkoord 2013-2018).

5. Pers

Pers

Verslag Volksvergadering Ledeberg doet het zelf


13 Het engagement van veel Ledebergenaars is ook in beeld gebracht door de pers. Naar aanleiding van deze volksvergadering zijn volgende artikels verschenen:

Bron: Het laatste nieuws, maandag 11 februari 2013

Inwoners Ledeberg dromen over toekomst Standaert-site LEDEBERG - Een volgepakte zaal in het parochiehuis droomde gisterochtend hardop van de mogelijkheden, indien de stad de site van de Standaert doehet-zelf zaak zou opkopen. De doe-het-zelfzaak Standaert, tussen de Hoveniersstraat en de Hilarius Bertolfstraat, ging failliet en de gronden worden verkocht. Aan wie is nog niet duidelijk, maar de inwoners willen dat de stad zich mee kandidaat stelt om zo een groene ontmoetingsruimte te creĂŤren. Gisteren vond daarover een volksvergadering plaats. Verschillende ideeĂŤn werden naar voor geschoven: een betaalbare plek voor de kleine verenigingen, net als een sportschuur en een ruimte voor rust, groen en horeca. Opmerkelijk was het voorstel om via een aandelensysteem mee te kunnen investeren als de stad de gevraagde prijs niet kan ophoesten. Schepen Tine Heyse (Groen) luisterde Verslag Volksvergadering Ledeberg doet het zelf


14

naar de suggesties. Ze toonde zich aangenaam verrast met de grote opkomst. ‘Schepen Tom Balthazar (SP.A) laat de haalbaarheid onderzoeken. Er is al een schatting gebeurd. Ik ben er van overtuigd dat we wel ergens zullen landen met dit dossier, maar hoe en wat zullen we nog moeten bekijken. De stad heeft voorkooprecht op deze gronden', zegt ze. De inwoners suggereerden ook dat de nabije meubelzaak in de Hoveniersstraat momenteel eveneens te koop staat.

Bron: het Nieuwsblad, maandag 11 februari 2013

6. Wat staat ons nog te doen?

Te doen • Petitie start vandaag – Handtekeningen verzamelen van buren, vrienden, familie uit Ledeberg – Begin maart geven aan burgemeester en schepenen

• Oproep om poster aan uw venster te hangen

Als je aanvullingen, vragen of opmerkingen hebt over dit verslag, contacteer ons via email op ledebergdoethetzelf@gmail.com of bel naar 0486026067 (Katrien).

Informatie over de verdere www.ledebergdoethetzelf.be.

acties

Verslag Volksvergadering Ledeberg doet het zelf

zoals

de

petitie,

vind

je

op


15

Ledeberg heeft er alleszins heel veel goesting in!

Foto’s: evert.van.laere@skynet.be

Verslag Volksvergadering Ledeberg doet het zelf

Verslag Volksvergadering Ledeberg 10 februari  

Verslag Volksvergadering Ledeberg 10 februari

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you