Κώδικας δεοντολογίας προμηθευτών

Page 1

Kώδικας δεοντολογίας προμηθευτών Στη LeasePlan ακολουθούμε ορισμένες ηθικές αρχές κατά την άσκηση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Κάτι τέτοιο είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να κερδίσουμε και να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη των εμπλεκομένων μερών (stakeholders), - γεγονός το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της LeasePlan. Aντιστοίχως, περιμένουμε από τα ενδιαφερόμενα μέρη να ασκούν και εκείνα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ακολουθώντας κάποιους κανόνες δεοντολογίας. Για παράδειγμα, ο Κώδικας Δεοντολογίας της LeasePlan προσφέρει στους εργαζoμένους της παγκοσμίως ένα πλαίσιο για να λαμβάνουν καθημερινά τις επιχειρηματικές τους αποφάσεις με υπευθυνότητα. Η LeasePlan έχει, επίσης, δημιουργήσει έναν ξεχωριστό Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών, ο οποίος περιλαμβάνει τα ελάχιστα πρότυπα με τα οποία αναμένουμε οι προμηθευτές να συμμορφώνονται και να τηρούν. O Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών αντικατοπτρίζει τις αξίες και συμπεριφορές που εφαρμόζονται εντός του οργανισμού μας ώστε να εξασφαλίζεται η ηθική συμπεριφορά με την ευρύτερη δυνατή έννοια, συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής ευθύνης κατά τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με επίκεντρο τον πελάτη. Αντιλαμβανόμαστε ότι ενδεχομένως να μην καλύπτει κάθε κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι προμηθευτές. Αποτυπώνει, ωστόσο, τις σημαντικές αρχές επιχειρηματικής δραστηριότητας στο πλαίσιο κανόνων δεοντολογίας που αναμένουμε να έχουν υπόψη τους οι προμηθευτές μας όταν εργάζονται με, για ή εκ μέρους της LeasePlan.


1.

Οι αρχές μας

Η παρακάτω ενότητα εξηγεί τις 10 βασικές αρχές που αποτελούν τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών της LeasePlan. Πρόκειται για τις ελάχιστες αρχές δεοντολογίας κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που αναμένεται να τηρούν οι προμηθευτές της LeasePlan. 1.1 Ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη Ο υφιστάμενος Κώδικας Δεοντολογίας μας υπενθυμίζει την ανάγκη να ενεργούμε με Ο προμηθευτής, οι εργαζόμενοί του, οι εξωτερικοί συνεργάτες του και η αλυσίδα εφοδιασμού του («ο Προμηθευτής») αναμένεται να ενεργούν με εντιμότητα, ειλικρίνεια, διαφάνεια και αμεροληψία κατά την ενάσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και να αποφεύγουν συμπεριφορές που μπορούν να βλάψουν ή να συμβάλλουν στη βλάβη της ακεραιότητας ή/και της φήμης της LeasePlan. 1.2 Σεβασμός στον νόμο Ο Προμηθευτής αναμένεται να επιδεικνύει σεβασμό και να τηρεί την ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία, τους κανόνες και τους κανονισμούς. 1.3 Ανθρώπινα δικαιώματα Ο Προμηθευτής σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ, στις Κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΗΕ προς επιχειρήσεις σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ και στις Αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας, και αποφεύγει τη συμμετοχή σε κάθε είδους παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 1.4

Ευθύνη προς τους εργαζομένους •Ο Προμηθευτής δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία ούτε παιδική εργασία. •Ο Προμηθευτής θα πρέπει να φροντίζει ώστε το περιβάλλον εργασίας να είναι ασφαλές, υγιές και χωρίς διακρίσεις. •Ο Προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει ίσες συνθήκες εργασίας βάσει των ικανοτήτων και της εμπειρίας καθενός, ανεξαρτήτως φυλετικής καταγωγής, χρώματος, γένους, ηλικίας, θρησκείας, εθνικής καταγωγής, αναπηρίας ή σεξουαλικών προτιμήσεων. •Ο Προμηθευτής οφείλει να προσφέρει δίκαιη αμοιβή στους εργαζομένους του στο πλαίσιο των αγορών εργασίας στις οποίες δραστηριοποιείται και διασφαλίζει ότι οι ώρες εργασίας δεν είναι υπερβολικές και, συμμορφώνονται, κατ’ ελάχιστο, με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. 1.5 Βιωσιμότητα του Περιβάλλοντος Ο Προμηθευτής οφείλει να τηρεί την εθνική και διεθνή περιβαλλοντική νομοθεσία και διασφαλίζει ότι διαθέτει συνεχώς όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και καταχωρίσεις. Ο Προμηθευτής αναγνωρίζει ότι η περιβαλλοντική ευθύνη είναι και αυτή σημαντική και, όποτε είναι δυνατό, οφείλει να προλαμβάνει περιβαλλοντικά ζητήματα, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την προώθηση μεγαλύτερης περιβαλλοντικής ευθύνης και να ενθαρρύνει την διάδοση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, ακολουθώντας πρακτικές για την υποστήριξη του κύκλου ζωής και αποφεύγοντας τις δυσμενείς συνέπειες για την κοινότητα.

2


1.6 Εμπιστευτικότητα και πνευματική ιδιοκτησία Ο Προμηθευτής οφείλει να τηρεί εμπιστευτικές όλες τις ευαίσθητες εμπιστευτικές και επιχειρηματικές πληροφορίες για τη LeasePlan στις οποίες έχει πρόσβαση. Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες προς ίδιον όφελος. Ο Προμηθευτής προστατεύει την πνευματική ιδιοκτησία της LeasePlan, των πελατών της και άλλων τρίτων μερών και των φυσικών προσώπων. 1.7 Απόρρητο προσώπων και προστασία δεδομένων Κατά την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών των πελατών, των οδηγών και των εργαζομένων της LeasePlan, ο Προμηθευτής οφείλει να σέβεται το δικαίωμα απορρήτου των προσώπων και τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της LeasePlan. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα ως άκρως εμπιστευτικά και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριών αυτών από τυχόν απώλεια ή παράνομη επεξεργασία. 1.8 Θεμιτός ανταγωνισμός Ο Προμηθευτής σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην Ο Προμηθευτής οφείλει να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία περί ανταγωνισμού και ιδίως να μην ορίζει τιμές, να μην νοθεύει διαγωνισμούς, να μην καθορίζει πελάτες ή αγορές, να μην ανταλλάσσει τρέχουσες, πρόσφατες ή μελλοντικές πληροφορίες τιμολόγησης με τους ανταγωνιστές του. 1.9 Σύγκρουση συμφερόντων Ο Προμηθευτής οφείλει να ενεργεί προς το συμφέρον της LeasePlan. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να αποφεύγει επικοινωνία ή συμπεριφορά που μπορεί να οδηγήσει ή που θα μπορούσε να εκληφθεί ως σύγκρουση των συμφερόντων του ιδίου και της LeasePlan ή που θα μπορούσε να βλάψει τη φήμη της LeasePlan με άλλο τρόπο.

2.

Ερωτήματα και ανησυχίες

Η LeasePlan έχει θέσει στη διάθεση των ενδιαφερομένων μερών ορισμένα κανάλια μέσω των οποίων οι τελευταίοι μπορούν να θέτουν ερωτήματα για ζητήματα που καλύπτονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών. Ενθαρρύνουμε τα ενδιαφερόμενα μέρη να μοιράζονται μαζί μας τις ανησυχίες τους για ύποπτες συμπεριφορές. Οι Προμηθευτές που πιστεύουν ότι κάποιος εργαζόμενος της LeasePlan ή οποιοσδήποτε άλλος ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό της, έχει επιδείξει παράνομη ή αντιδεοντολογική συμπεριφορά θα πρέπει να το αναφέρει στη LeasePlan. Τα παρακάτω κανάλια είναι διαθέσιμα για διατύπωση ερωτήσεων και έκφραση ανησυχιών: •Επικοινωνήστε με το τοπικό Υπεύθυνο Συμμόρφωσης της LeasePlan, •Οι πελάτες, οι προμηθευτές και άλλα τρίτα μέρη μπορούν (ανώνυμα) να αναφέρουν πιθανές παραβάσεις νόμων, κανονισμών ή/και του Κώδικα Δεοντολογίας (Προμηθευτών) της LeasePlan. Χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.LeasePlan.com για να αναφέρετε οποιαδήποτε ανησυχία ή πιθανή ανωμαλία η οποία υπέπεσε στην αντίληψη σας, η οποία μπορεί να αφορά ή να επηρεάζει τη LeasePlan με οποιονδήποτε τρόπο. Η αναφορά αυτή θα σταλεί στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης του Ομίλου LeasePlan, ο οποίος θα τη διαχειριστεί με εμπιστευτικότητα. •Για γενικές ερωτήσεις, μπορείτε, ακόμη, να επικοινωνήσετε με το τοπικό τμήμα προμηθειών της LeasePlan.

3


3.

Συμμόρφωση

Η LeasePlan ενδέχεται να ζητήσει, οποτεδήποτε, να αποδείξουν οι Προμηθευτές τη συμμόρφωσή τους με τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών της LeasePlan.

LeasePlan Corporation N.V. P.J. Oudweg 41 1314 CJ Almere / Ολλανδία Tηλl. +31 36 539 3911 Fax +31 36 539 3912 info@leaseplancorp.com

4


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.