Page 1


ตำ�รา

พรหมชาติ ฉบับพรหมลิขิตชีวิตคุณ

เรียบเรียง : ศักดิ์สิทธิ์ สิทธินันท์ ออกแบบปก : อนุชิต คำ�ซองเมือง ภาพประกอบ : สมควร กองศิลา, รูปเล่ม : เสาวณีย์ เที่ยงตรง พิสูจน์อักษร : อรัญ มีพันธ์, กัลยาณี ผกากลีบ เทิดเกียรติ ปลูกปานย้อย


คำ�นำ� พรหมลิขติ หมายถึง ชะตาชีวติ ทีพ่ ระพรหมได้ก�ำ หนดขีดเขียน เอาไว้ ซึ่งทุกชีวิตจะต้องเป็นไปตามนั้นไม่มีใครฝืนหรือเปลี่ยนแปลง ได้ ชะตาชีวิตของเราแต่ละคนจะแตกต่างกันไป บางคนถูกลิขิตมา ให้เป็นคนดี บางคนถูกลิขิตมาให้เป็นคนชั่ว บางคนถูกลิขิตมาให้ ร่ำ�รวย มีเงินมีทอง เสวยสุขสนุกสบาย บางคนถูกลิขิตมาให้ยากจน อดมื้อกินมื้อ ต้องคุ้ยขยะ ปล้นจี้ ฉกชิงวิ่งราว ลักเล็กขโมยน้อย ซึ่งถ้าว่าไปแล้วพระพรหมท่านนี้ก็ช่างขี้เล่น ช่างจินตนาการ เป็น สุดยอดความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถออกแบบชีวิตคนได้ไม่ซ้ำ�กัน แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งพระพรหมท่านก็เป็นคนที่ไร้ซึ่งความยุติธรรม ไร้ความเมตตาปรานี เพราะแทนที่ท่านจะสร้างคนให้มีความสุข เหมือนกัน สร้างคนให้มีความรัก มีดวงชะตาที่ดี ร่ำ�รวยหรือยากจน โดยเสมอภาคกัน แต่กลับสร้างให้มีความเหลื่ อ มล้ำ� แตกต่า งกั น สร้างคนให้เข่นฆ่ากัน ดูแล้วพระพรหมท่านก็ไม่เข้าท่าเอาเสียเลย ท่านทัง้ หลาย อย่าเพิง่ ไปนึกตำ�หนิตเิ ตียนหรือชิงชังพระพรหม ท่านเลย เพราะความเป็นจริงแล้วพระพรหมท่านไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ ชะตาชีวติ ของใครทัง้ นัน้ ท่านก็อยูส่ ว่ นท่าน คนก็อยูส่ ว่ นคน ทีช่ ะตา ชีวติ ของเราดี ชัว่ เลวทราม สุข ทุกข์ อยู่ ณ ปัจจุบนั นี้ พระพุทธศาสนา สอนว่าเป็นเพราะกรรมหรือการกระทำ�ของเราเองทัง้ นัน้ บางคนเกิด มาแข้งขาพิการ ครอบครัวยากจน แต่เขาสู้อดทนทำ�มาหาเลี้ยงชีพ ด้วยความสุจริต มีมานะอดทน รู้จักอดออมจนกลายเป็นคนมีฐานะ


เป็นที่ยอมรับของสังคม บางคนเกิดมาอวัยวะครบ ๓๒ แถมมีสติ ปัญญา มีฐานะดีกว่าคนอื่น แต่เลือกที่จะประกอบกรรมชั่ว คดโกง หลอกลวง ค้าขายสิง่ ผิดกฎหมาย จนต้องติดคุกติดตะราง ความเป็นไป ของชีวิตเช่นนี้ คงไม่ใช่เพราะพรหมลิขิต แต่มันเป็นกรรมที่ตนสร้าง ไว้ต่างหากที่เป็นผู้ลิขิต ดังที่พระพุทธเจ้าว่า สัตว์โลกย่อมเป็นไป ตามกรรม ดังนั้น ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักเสียใหม่ว่า ดวงชะตา ของคนเรานั้นจะดีหรือร้าย อยู่ที่การกระทำ�ของเราเป็นสำ�คัญ การ ดูดวง ดูเพื่อให้รู้ข้อบกพร่อง รู้ปัญหา รู้จังหวะชีวิตว่าช่วงไหนดีไม่ดี อย่างไร เพื่อให้ได้หาทางแก้ไข หรือเตรียมตัวเตรียมใจรับมือด้วย สติปัญญา ตำ�ราพรหมชาติ ฉบับพรหมลิขติ ชีวติ คุณ เล่มนีป้ ระกอบด้วย เนือ้ หาหลักๆ ๙ ส่วนด้วยกัน คือ ๑) ดูชะตา เสริมมงคลตามวันเกิด ๒) แก้เคราะห์ปีชง ๓) เสี่ยงโชค ทำ�นายฝัน ๔) โหราศาสตร์พม่า ๕) ตำ�ราทำ�นายไฝและปาน ๖) กราฟชีวติ ๗) แก้เคราะห์ แก้ลางร้ายฯ ๘) สมุนไพรและมนต์คาถารักษาโรค ๙) เกร็ดความรู้คู่ครัวเรือน ซึ่ง ทั้งหมดได้นำ�เสนอด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายสามารถศึกษาและ ทำ�นายได้ด้วยตัวเอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จักเอื้อประโยชน์แก่ท่าน ไม่มากก็น้อย ศักดิ์สิทธิ์ สิทธินันท์ ไม่เชื่อ ไม่ลบหลู่ รู้เชื่อไม่งมงาย พึงใช้สติปัญญาไตร่ตรอง


สารบัญ ภาค ๑ ดูชะตา เสริมมงคลตามวันเกิด เช็คดวงประจำ�ปีด้วยตำ�ราดูโชคนาวา ดูเคราะห์ตามเกณฑ์อายุ ทำ�นายชะตาชีวิตตามวันเกิด ชะตาชีวิตคนเกิดวันอาทิตย์ ชะตาชีวิตคนเกิดวันจันทร์ ชะตาชีวิตคนเกิดวันอังคาร ชะตาชีวิตคนเกิดวันพุธ ชะตาชีวิตคนเกิดวันพฤหัสบดี ชะตาชีวิตคนเกิดวันศุกร์ ชะตาชีวิตคนเกิดวันเสาร์ เคล็ดลับเสริมมงคลตามวันเกิด ๑. สีมงคลประจำ�วันเกิด ๒. ไม้มงคลประจำ�วันเกิด ๓. เลขมงคลประจำ�วันเกิด ๔. อักษรมงคลประจำ�วันเกิด ๕. วันมงคลประจำ�วันเกิด ๖. พระบูชาและมนต์ภาวนาประจำ�วันเกิด ทิศมงคลในการไปหาลาภ ทายอุปนิสัยตามเวลาเกิด

๑๔ ๒๐ ๒๕ ๒๕ ๓๔ ๔๔ ๕๓ ๖๑ ๗๑ ๘๐ ๘๙ ๘๙ ๙๐ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗


ภาค ๒ แก้เคราะห์ปีชง ปีชงคืออะไร ผลร้ายที่จะเกิดกับผู้ที่เกิดปีชง ปีร่วมชง จะแก้ชง ต้องแก้ที่กฎแห่งกรรม พุทธวิธีแก้ปีชง ๑. สวดมนต์ข้ามปี ๒. ทำ�บุญในเช้าวันปีใหม่ ๓. บูชาพระประจำ�วันเกิด พระประจำ�วันอาทิตย์ พระประจำ�วันจันทร์ พระประจำ�วันอังคาร พระประจำ�วันพุธ พระประจำ�วันพฤหัสบดี พระประจำ�วันศุกร์ พระประจำ�วันเสาร์ ๔. แขวนพระเครื่องแก้เคราะห์ปีชง ปี ๒๕๕๗ ๕. บูชาพระประจำ�ปีเกิด ๑) พระปางโปรดอาฬวกยักษ์ ประจำ�ปีชวด ๒) พระปางโปรดพุทธมารดา ประจำ�ปีฉลู ๓) พระปางโปรดพกพรหม ประจำ�ปีขาล ๔) พระปางอธิษฐานเพศบรรพชิต ประจำ�ปีเถาะ ๕) พระปางโปรดองคุลิมาล ประจำ�ปีมะโรง ๖) พระปางรับอุทกัง ประจำ�ปีมะเส็ง ๗) พระปางสนเข็ม ประจำ�ปีมะเมีย ๘) พระปางประทานพร ประจำ�ปีมะแม

๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๓ ๑๐๕ ๑๐๗ ๑๐๗ ๑๐๘ ๑๐๙ ๑๑๐ ๑๑๑ ๑๑๒ ๑๑๓ ๑๑๔ ๑๑๕ ๑๑๖ ๑๑๘ ๑๑๙ ๑๒๐ ๑๒๒ ๑๒๔ ๑๒๖ ๑๒๘ ๑๓๐ ๑๓๒ ๑๓๔


๙) ๑๐) ๑๑) ๑๒)

พระปางปฐมบัญญัติ พระปางเสวยข้าวมธุปายาส พระปางชี้อัครสาวก พระปางทรงเครื่อง

ประจำ�ปีวอก ประจำ�ปีระกา ประจำ�ปีจอ ประจำ�ปีกุน

๑๓๖ ๑๓๘ ๑๔๐ ๑๔๒

ภาค ๓ เสี่ยงโชค ทำ�นายฝัน ประเภทของความฝัน เวลากับความฝัน ฝันนำ�โชค หมวด ก ๑๔๗ หมวด ป หมวด ข ๑๕๑ หมวด ผ หมวด ค ๑๕๓ หมวด ฝ หมวด ฆ ๑๕๔ หมวด พ หมวด ง ๑๕๕ หมวด ฟ หมวด จ ๑๕๖ หมวด ภ หมวด ฉ ๑๕๘ หมวด ม หมวด ช ๑๕๙ หมวด ย หมวด ซ ๑๖๐ หมวด ร หมวด ด ๑๖๐ หมวด ล หมวด ต ๑๖๒ หมวด ว หมวด ถ ๑๖๔ หมวด ศ หมวด ท ๑๖๕ หมวด ส หมวด ธ ๑๖๗ หมวด ห หมวด น ๑๖๘ หมวด อ หมวด บ ๑๗๐ หมวด ฮ

๑๗๒ ๑๗๓ ๑๗๔ ๑๗๔ ๑๗๖ ๑๗๗ ๑๗๗ ๑๗๙ ๑๘๐ ๑๘๒ ๑๘๔ ๑๘๔ ๑๘๕ ๑๘๗ ๑๘๙ ๑๙๐

๑๙๐ ๑๙๑

๑๐ อันดับฝันให้โชคลาภ ๑๐ ฝันร้ายที่ไม่ควรซื้อหวย

๑๔๖ ๑๔๖


สถิติความฝันกับหวยที่ออก ภาพฝันให้โชค การเสี่ยงทายเลขด้วยความฝัน ความฝันกับตัวเลข ซื้อหวยตามเลขกำ�ลังวัน

๑๙๓ ๑๙๖ ๒๐๑ ๒๐๑ ๒๐๕

ภาค ๔ โหราศาสตร์พม่า โหราศาสตร์พม่า ข้อควรรู้ก่อนการตั้งดวงชะตา ๑. หลักวิชาทักษา วิธีการตั้งทักษา ๒. หลักวิชากาลโยค ความหมายเดิมของกาลโยค ความหมายของจร ข้อควรเข้าใจในหลักวิชากาลโยค ๓. หลักวิชาเลข ๗ ตัว ตัวอย่างการตั้งดวงชะตา การอ่านพื้นดวงเดิม การอ่านหลักวิชาเลข ๗ ตัว กระทบกาลโยค การอ่านหลักวิชาทักษากระทบกาลโยค การอ่านทักษากระทบเลข ๗ ตัว การอ่านเลข ๗ ตัว กระทบกันทั้ง ๓ ฐาน กฎเกณฑ์ประกอบการอ่านดวงชะตา ๑. ดาวพระเคราะห์บอกกำ�ลังวัน ๒. ดาวพระเคราะห์บอกทิศ ๓. ดาวพระเคราะห์บอกการงาน ๔. ดาวพระเคราะห์บอกรูปร่างลักษณะ

๒๐๘ ๒๐๙ ๒๑๓ ๒๑๔ ๒๑๖ ๒๑๖ ๒๑๗ ๒๑๘ ๒๒๐ ๒๒๕ ๒๒๘ ๒๒๙ ๒๕๑ ๒๕๙ ๒๗๔ ๒๘๖ ๒๘๗ ๒๘๗ ๒๘๘ ๒๘๙


๕. ดาวพระเคราะห์บอกสถานที ่ ๖. ดาวพระเคราะห์บอกโรค ๗. ดาวพระเคราะห์บอกอุปนิสัยลักษณะทั่วไป ๘. ดาวพระเคราะห์คู่สัมพันธ์ ๙. ดาวพระเคราะห์บอกเรื่องราวที่จะทำ�นาย ๑๐. ดาวพระเคราะห์บอกการแต่งตัว ๑๑. ดาวพระเคราะห์บอกสภาพจิตใจ ๑๒. ดาวพระเคราะห์บอกที่นั่ง ๑๓. ดาวพระเคราะห์บอกประเภท การพยากรณ์ดวงจร ๑. การหาอายุ การนับอายุในทักษา ๒. การหาทักษา ๓. การหาตนุจร ๔. การหากาลโยคจร ๕. การนับเดือนในทักษา ตัวอย่างการพยากรณ์ เคล็ดลับการพยากรณ์ เคล็ดลับการทำ�นายเรื่องคู่ครอง ความรัก เคล็ดลับการทำ�นายเรื่องอายุที่จะต้องแต่งงาน เคล็ดลับการทำ�นายเรื่องบุตร เคล็ดลับการดูวา่ จะเป็นอย่างไรในอนาคต เคล็ดลับการดูศัตรู เคล็ดลับการดูเรื่องคู่ครอง เคล็ดลับทั่วไป

๒๙๐ ๒๙๑ ๒๙๒ ๒๙๓ ๒๙๖ ๒๙๗ ๒๙๗ ๒๙๘ ๒๙๙ ๓๐๐ ๓๐๑ ๓๐๓ ๓๐๔ ๓๐๖ ๓๐๗ ๓๐๙ ๓๑๗ ๓๑๗ ๓๑๘ ๓๑๘ ๓๑๘ ๓๑๙ ๓๑๙ ๓๒๑

ภาค ๕ ตำ�ราทำ�นายไฝและปาน ตำ�ราทำ�นายไฝและปาน สำ�หรับชาย ตำ�ราทำ�นายไฝและปาน สำ�หรับหญิง

๓๒๔ ๓๓๔


ภาค ๖ กราฟชีวิต การผูกดวงลงในตารางกราฟ ๑. วิธีหาเลขเกณฑ์ชะตา ๒. การบรรจุเลขเกณฑ์ชะตาลงในตารางกราฟ หลักการอ่านดวง ภาคที่ ๑ การอ่านพื้นดวงเดิม ภพและความหมาย หลักการอ่านพื้นดวงเดิม ความหมายสัมพันธ์ระหว่างภพกับภูมิ ความหมายสัมพันธ์ระหว่างภพกับภพทั้งหมด ภาคที่ ๒ การอ่านดวงจร ๑. ความหมายของภพจร ๒. การลงภพจรในตารางกราฟ ลำ�ดับการอ่านดวงจร การอ่านดวงจรแบบรายเดือน ความหมายสัมพันธ์ระหว่างภพจรกับภพเดิม

๓๔๔ ๓๔๔ ๓๔๙ ๓๕๓ ๓๕๔ ๓๕๔ ๓๕๕ ๓๕๘ ๓๗๑ ๓๘๔ ๓๘๔ ๓๘๖ ๓๘๙ ๓๙๕ ๓๙๘

ภาค ๗ แก้เคราะห์ แก้ลางร้ายตามหลักพุทธ อภิไทอุบาทว์ วิธีแก้อุบาทว์ด้วยตัวเอง พิธีสืบชะตาต่ออายุคนป่วย ๑. การสืบและต่อชะตาให้กับเด็ก ๒. การต่ออายุให้กับผู้ใหญ่

๔๒๐ ๔๒๓ ๔๓๒ ๔๓๓ ๔๓๙


ภาค ๘ สมุนไพรและมนต์คาถารักษาโรค

สูตรยาสมุนไพรรักษาโรคทั่วไป ๑. ยาแก้ท้องเสีย ๒. ยาแก้เด็กท้องอืด ๓. ยาถ่าย ๔. ยาแก้ท้องบิด ๕. ยาแก้ปวดฟัน ๖. ยาแก้ฟันผุ ๗. ยาแก้ร้อนใน ๘. ยาแก้เลือดเสีย ๙. ยาบำ�รุงสายตา ๑๐. ยาแก้เบาหวาน ๑๑. ยาแก้ปวดประจำ�เดือน ๑๒. ยาแก้หวัด ๑๓. ยาแก้ฟกช้ำ� ๑๔. ยาแก้ไซนัส ๑๕. ยาแก้ริดสีดวงลำ�ไส้ ๑๖. ยาแก้เด็กท้องร่วง ๑๗. ยาแก้ปากเปื่อย ปากเป็นแผล ๑๘. ยาแก้ไข้มาลาเรีย ๑๙. ยาแก้ไตอักเสบ

๔๔๘ ๔๔๘ ๔๔๘ ๔๔๙ ๔๔๙ ๔๔๙ ๔๔๙ ๔๔๙ ๔๕๐ ๔๕๐ ๔๕๐ ๔๕๐ ๔๕๐ ๔๕๐ ๔๕๑ ๔๕๑

๒๐. ยาแก้ไส้ติ่งที่ผ่าตัด ไม่ได้ ๒๑. ยาแก้ปัสสาวะขัด ๒๒. ยาแก้ความดัน ๒๓. ยาแก้โรคไต ๒๔. ยาแก้ท้องเสีย ๒๕. ยาฆ่าพยาธิในเด็ก ๒๖. ยาฆ่าแมลงวันทอง ๒๗. ยาแก้ท้องผูก ๒๘. ยาแก้น้ำ�กัดเท้า ๒๙. ยาแก้ไอ แก้เจ็บคอ ๓๐. ยาห้ามเลือด ๓๑. วิธีป้องกันลมปวง ๓๒. ยาแก้ร้อนใน ๓๓. ยาแก้พันดึก ๓๔. ยาแก้ช้ำ�ใน ๓๕. ยาแก้หอบหืด ๔๕๑ แพ้อากาศ ๔๕๑ ๓๖. ยาอายุวัฒนะ ๔๕๒ ๓๗. ยาเสริมสมรรถภาพ ทางเพศ

๔๕๒ ๔๕๒ ๔๕๒ ๔๕๓ ๔๕๓ ๔๕๓ ๔๕๔ ๔๕๔ ๔๕๔ ๔๕๔ ๔๕๕ ๔๕๕ ๔๕๕ ๔๕๕ ๔๕๕ ๔๕๖ ๔๕๖ ๔๕๖


มนต์คาถารักษาโรค คาถาพ่นหัวคนป่วย คาถาต่อกระดูก คาถาทำ�สายคล้องคอ คาถากำ�ราบไฟ คาถาสูญฝี คาถารักษางูสวัด คาถาพ่นตาแดง ตาเจ็บ คาถาเยี่ยมไข้ คาถาเสกยา คาถาทั่วไป

๔๕๗ ๔๖๑ ๔๖๒ ๔๖๓ ๔๖๓ ๔๖๔ ๔๖๕ ๔๖๕ ๔๖๖ ๔๖๙

ภาค ๙ เกร็ดความรู้คู่ครัวเรือน เกร็ดความรู้คู่ครัวเรือน - ลบรอยแมลงวันที่กระจก - ดับกลิ่นจากถังขยะ - วิธีประหยัดแก๊ส - วิธีไล่มด แมลงจากถังขยะ - ขจัดกลิ่นคลอรีนในน้ำ� - วิธีทาสีไม่ให้มีกลิ่นเหม็น - วิธีรักษาไม้กวาดให้คงทน - แก้ตะปูที่ตอกคอนกรีตหลวม - วิธีทำ�ให้ตู้เสื้อผ้าหอมแบบประหยัด - วิธีป้องกันไม่ให้มดขึ้นตู้กับข้าว - วิธีไล่ยุงแบบง่ายๆ

๔๗๓ ๔๗๓ ๔๗๔ ๔๗๔ ๔๗๔ ๔๗๔ ๔๗๕ ๔๗๕ ๔๗๕ ๔๗๕ ๔๗๖


- วิธีไล่หนูแบบง่ายๆ ตามสูตรโบราณ - วิธีกำ�จัดปลวกแบบประหยัด - วิธีกำ�จัดกลิ่นในตู้เย็น - วิธีขจัดสนิมบนมีด - วิธีลับมีดให้คม - วิธีล้างไขมันในท่ออ่างล้างจาน - เคล็ดลับอบผ้าให้แห้งไว - แก้ปัญหาส้วมเหม็น - วิธีทำ�ความสะอาดกระเบื้องห้องน้ำ�แบบประหยัด - วิธีกำ�จัดสนิมบนพื้นเตารีด - วิธีเก็บรักษาสายยาง - วิธีป้องกันแมลงเข้าถุงในเครื่องดูดฝุ่น - ขจัดกลิ่นอับในตู้กับข้าว - วิธีแก้ปัญหารูขวดพริกไทยป่นตัน - ไฟท่วมกระทะ - วิธีกำ�จัดต้นหญ้าในบริเวณบ้าน - วิธีย่างปลาโดยไม่ติดตะแกรง - วิธีล้างกลิ่นคาวของปลาหมึก - วิธีขอดเกล็ดปลาให้หลุดง่าย

ตำ�ราพรหมชาติ ฉบับ

12

พรหมลิขิตชีวิตคุณ

๔๗๖ ๔๗๖ ๔๗๖ ๔๗๖ ๔๗๗ ๔๗๗ ๔๗๗ ๔๗๗ ๔๗๗ ๔๗๘ ๔๗๘ ๔๗๘ ๔๗๘ ๔๗๘ ๔๗๙ ๔๗๙ ๔๗๙ ๔๗๙ ๔๗๙


ภาค ๑

ดูชะตา เสริมมงคล ตามวันเกิด


เช็คดวงประจำ�ปี ด้วยตำ�ราดูโชคนาวา

ท่านทีต่ อ้ งการทราบเกณฑ์ชะตาชีวติ ของตนว่าจะเป็นเช่นไร ในแต่ละปี ดวงจะดีมีโชคสมหวัง หรือดวงจะร้ายอาภัพอับโชค ประการใด ให้ตรวจเช็คดวงชะตาตามตำ�ราโชคนาวานี้ก็จะทราบได้ ทันที ตำ�ราพรหมชาติ ฉบับ

14

พรหมลิขิตชีวิตคุณ


วิธดี ู : ให้ดตู ามเกณฑ์อายุปจั จุบนั ของตน คือดูวา่ ปัจจุบนั ตน

อายุเท่าไร การนับอายุให้นบั เอาอายุเต็ม เศษเดือนตัดทิง้ เช่น ปัจจุบนั อายุ ๒๙ ปี ๑๑ เดือน ก็ให้นบั เป็น ๒๙ ปี ไม่ใช่ ๓๐ ปี เป็นต้น เมือ่ ทราบ อายุเต็มของตนแล้วให้ดูในตารางว่า เลขอายุตกอยู่แถวใด ตรงกับ ช่องเศษใด ก็ให้ดูค�ำท�ำนายตามเศษนั้น เช่น อายุ ๒๙ ปี ตรงกับช่อง เศษ ๒ ก็ดูค�ำท�ำนายที่เศษ ๒ ตกโคนเสากระโดงหน้า

เกณฑ์อายุ

เศษ

๑๐ ๑๙ ๒๘ ๓๗ ๔๖ ๕๕ ๖๔ ๗๓

๑๑ ๒๐ ๒๙ ๓๘ ๔๗ ๕๖ ๖๕ ๗๔

๑๒ ๒๑ ๓๐ ๓๙ ๔๘ ๕๗ ๖๖ ๗๕

๑๓ ๒๒ ๓๑ ๔๐ ๔๙ ๕๘ ๖๗ ๗๖

๑๔ ๒๓ ๓๒ ๔๑ ๕๐ ๕๙ ๖๘ ๗๗

๑๕ ๒๔ ๓๓ ๔๒ ๕๑ ๖๐ ๖๙ ๗๘

๑๖ ๒๕ ๓๔ ๔๓ ๕๒ ๖๑ ๗๐ ๗๙

๑๗ ๒๖ ๓๕ ๔๔ ๕๓ ๖๒ ๗๑ ๘๐

๑๘ ๒๗ ๓๖ ๔๕ ๕๔ ๖๓ ๗๒ ๘๑

15

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙


คำ�ทำ�นายตามเศษ เศษ ๑ ตกทีเ่ สากระโดงหน้า ชะตาชีวติ ปีนท้ี า่ นว่าจะได้

เดินทางไกลไปต่างประเทศ หรือไม่จะได้รบั มอบหมายให้เป็นหัวหน้า รับผิดชอบดูแลงานมากขึน้ จะได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ทำ�ให้วสิ ยั ทัศน์ กว้างไกลขึ้น ประกอบกิจการอันใด หรือคิดวางแผนอันใดไว้ก็จะ ประสบผลสำ�เร็จด้วยดี โดยเฉพาะการประกอบกิจการในที่ต่างถิ่น แดนไกล จะประสบผลสำ�เร็จสูง และจะได้พบมิตรสหายทีด่ มี ากมาย ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำ� ปีนี้ให้พยายามผูกมิตรกับทุกคนไว้ จะทำ�ให้ชีวิตก้าวหน้าดี

เศษ ๒ ตกทีโ่ คนเสากระโดงหน้า ปีนท้ี า่ นว่า ชะตาชีวติ

จะว่าดีก็ไม่ดีนัก จะว่าร้ายก็ไม่รา้ ยนักเช่นกัน ทำ�การสิ่งใดจะสำ�เร็จ เสร็จสิน้ ไปได้อย่างล่าช้า เพราะมักมีอปุ สรรคคอยขัดขวางไม่ให้ส�ำ เร็จ ได้โดยง่าย ต้องอาศัยความอดทนและความเพียรพยายาม ทุ่มเท เป็นอย่างมากจึงจะสำ�เร็จ ปีนี้จึงเป็นปีแห่งการบำ�เพ็ญขันติบารมี (ความอดทน) และวิริยบารมี (ความเพียรพยายาม) ให้ท่องคาถา บริกรรมไว้วา่ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำ�เร็จอยู่ที่นั่น

เศษ ๓ ตกที่หางเสือ ปีนี้ทา่ นว่าเป็นปีที่ชะตาชีวิตจะพุ่ง

ถึงขีดสุดและตกต่ำ�ถึงที่สุด กล่าวคือ ผู้ที่ประกอบกรรมดี ความดี จะส่งผลให้มคี วามสุข ประสบผลสำ�เร็จทัง้ ในหน้าทีก่ ารงาน การเงิน ค้าขายได้กำ�ไรงาม แต่ถา้ ใครหาญประกอบกรรมชั่วในปีนี้ กรรมชั่ว จะตามให้ผลแบบทันตา ส่งให้ชีวิตจะตกต่ำ� เสียเงิน เสียทอง เสีย ตำ�ราพรหมชาติ ฉบับ

16

พรหมลิขิตชีวิตคุณ


เกียรติ เสียชื่อเสียง และถูกจับดำ�เนินคดี ป่นปี้ย่อยยับ ดังคำ�ที่ว่า ถ้าทำ�ดีจะดีล้นชนนิยม หากทำ�ชั่วชั่วจะถมจนวันตาย ท่านที่ชะตา ตกเศษนี้ จึงควรงดเว้นการทำ�ชั่วทุกอย่าง หมั่นประกอบแต่กรรมดี เอาไว้ สวดมนต์ไหว้พระสะสมบุญแก่ตนเถิด

เศษ ๔ ตกทีบ่ าหลี๑ ท้ายเรือสำ�เภา ชะตาชีวติ ปีนท้ี า่ นว่า

จะพบแต่ความสุข สนุกสนาน ประกอบกิจการอันใดก็จะสำ�เร็จ ประโยชน์โสตถิผล จะได้โชคได้ลาภได้ทรัพย์สินเงินทอง หมายปอง คู่ครองความรักก็จักสมหวัง ลงทุนอันใดก็จะได้กำ�ไรงาม การเรียน การศึกษาประสบผลดี ที่เจ็บป่วยจะหาย ที่ทุกข์ ทุกข์ก็จะมลาย หายสิ้นไป ให้หมั่นสวดมนต์บทมหาเมตตาใหญ่๒ ทุกวัน จะช่วยให้ ชะตาดีขึ้นเป็นทวีคูณ

เศษ ๕ ตกที่ธงหัวเรือ ชะตาชีวิตปีนี้ท่านว่า วิเศษนัก จะ

เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของพระยามหากษัตริย์ หรือได้รับการสนับสนุน ให้มคี วามเจริญก้าวหน้าจากผูห้ ลักผูใ้ หญ่เป็นอย่างดี จะทำ�การสิง่ ใด จะได้รบั การสนับสนุนจากผูห้ ลักผูใ้ หญ่เป็นอย่างดี เป็นปีทไ่ี ด้รบั ความ เมตตากรุณาปรานีเป็นพิเศษ ดังนี้ ใครที่เกณฑ์ชะตาตกปีนี้ท่านว่า ให้หมั่นเข้าหาหรือผูกมิตรกับผู้ใหญ่เอาไว้ และให้รู้จักประพฤติตน เป็นคนอ่อนน้อม ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต หากมีปัญหาเกิดขึ้นให้ ปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนตัดสินใจจึงดี ห้องเล็กๆ ที่อยู่ท้ายเรือสำ�เภา ติดต่อสอบถามบทสวดมหาเมตตาใหญ่ได้ที่สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

๑ ๒

17

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


เศษ ๖ ตกทีย่ อดเสากระโดงกลาง ชะตาชีวติ ปีนท้ี า่ นว่า

จะมีความสุขสบายตามอัตภาพ ปราศจากทุกข์โศกและโรคภัยไข้เจ็บ มีความสุขได้ตามแบบพอเพียง หากคิดจะขยับขยายอะไรใหญ่โตให้ พักไว้ก่อนเพราะจะเสียมากกว่าได้ ทำ�การอันใดอย่าเอาความโลภ เป็นที่ต้งั และอย่าได้หลงเชื่อคำ�ของคนอื่นง่ายๆ ลงทุนอันใดอย่าให้ มากจนต้องกูห้ นีย้ มื สิน จะทำ�ให้เกิดความเดือดร้อนภายหลัง ทางทีด่ ี ปีนี้ให้อยู่ตามอัตภาพไปก่อนเป็นดีที่สุด ให้ถือภาษิตที่ว่า โลภน้อย ได้นาน โลภมากลาภหาย

เศษ ๗ ตกทีท่ อ้ งเรือ ชะตาชีวติ ปีนท้ี า่ นว่า ดีเลิศประเสริฐยิง่

จะมีความสุขสำ�ราญทั้งกายและใจ ทรัพย์สินเงินทองจะหาง่าย หยิบฉวยหรือคิดการอันใดก็จะประสบผลสำ�เร็จเป็นเงินเป็นทอง จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภก็ได้ผลได้ลาภดังหวังตลอดทั้งปี ความรัก การลงทุน การเรียน การศึกษา การงานจะประสบผลสำ�เร็จเกินที่ คาดหวังไว้ มีความสุขล้นทวีแล

เศษ ๘ ตกที่กลางลำ�เรือ ชะตาชีวิตปีนี้ท่านว่า ดีเลิศ

ประเสริฐนัก แจ้งประจักษ์ปรากฏทั้งยศถา อีกทั้งลาภล้วนถ้วนถี่ จะมีมา สมปรารถนาคิดสิ่งใดอย่าได้รอ หมายความว่า ท่านที่ชะตา ตกตำ�แหน่งนี้ จะโชคดีในทุกด้าน ไม่ว่าจะด้านชื่อเสียงเกียรติยศ จะเป็นทีร่ จู้ กั ของคนทัว่ ไป และมีโอกาสจะได้เลือ่ นขัน้ เลือ่ นตำ�แหน่ง หน้าที่การงาน ในด้านโชคลาภก็จะมีโชคมีลาภทั้งที่เป็นลาภลอย ตำ�ราพรหมชาติ ฉบับ

18

พรหมลิขิตชีวิตคุณ


(ลาภทีไ่ ม่คดิ ว่าจะได้) และลาภทีไ่ ม่ลอย (ลาภทีห่ วังหรือคิดว่าจะได้) คิดการสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกอย่าง คิดแล้วทำ�เลยสำ�เร็จแน่นอน

เศษ ๐ หรือ ๙ ตกที่สายสมอ ชะตาปีนี้ท่านว่า ไม่ดี

จะอาภัพอับโชค เป็นปีทบ่ี ญ ุ บารมีเสือ่ มถอย บาปอกุศลมีพลังส่งผล จะทำ�ให้ชีวิตประสบแต่เรื่องยุ่งยาก ทั้งปัญหาเรื่องสุขภาพ การงาน การเงินจะติดขัด มิตรสหายจะหนีหน้า มีความทุกข์กายทุกข์ใจ ท่านทีเ่ กณฑ์ชะตาตกตำ�แหน่งนีไ้ ม่ควรประมาทในการใช้ชวี ติ คิดทำ� การอันใดต้องคิดให้รอบคอบ ตรึกตรองให้ดี คิดให้ไกล อย่าคิดแต่ ผลประโยชน์เฉพาะหน้า เพราะหากหวังผลในระยะสัน้ อาจพบความ ทุกข์มหันต์ระยะยาว ให้หลีกเลี่ยงการประกอบกิจที่ผิดศีลธรรม ผิดกฎหมายบ้านเมือง ให้หมั่นทำ�ความดี ตักบาตรทำ�บุญ ถวาย สังฆทาน สวดมนต์กอ่ นนอน และก่อนออกจากบ้าน หากรักษาศีล ๕ ให้บริสทุ ธิไ์ ด้ตลอดทัง้ ปียงิ่ ดี จะช่วยบรรเทาบาปร้ายจากหนักให้เป็น เบา

19

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


ดูเคราะห์ตามเกณฑ์อายุ

ท่านที่ต้องการทราบว่า เกณฑ์ชะตาอายุในแต่ละปีของตน จะมีเคราะห์ดีหรือร้ายอย่างไร ให้นับ ๑ ลงที่คนตัดต้นไม้ ชายนับ เวียนขวาไปหาคนตกต้นไม้ หญิงนับเวียนซ้ายไปหาคนพายเรือ นับวนไปเรื่อยๆ จนครบอายุที่ต้องการดู อายุเท่าไร ตกตำ�แหน่งไหน ก็ให้ดูคำ�ทำ�นายตามนั้น ดังนี้ ตำ�ราพรหมชาติ ฉบับ

20

พรหมลิขิตชีวิตคุณ


ตกคนตัดต้นไม้ ทายว่า จะประสบ

ความลำ�บาก มีความขุ่นข้องหมองใจ ทุกข์ เดือดร้อนเกี่ยวกับเงินทอง สุขภาพร่างกาย ไม่ดี จะเจ็บไข้ได้ป่วย อุบัติเหตุเภทภัยมักมา จากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หากเดินทางไกล ไม่ควรไปทางทิศดังกล่าว เพราะจะประสบ กับอันตรายได้ง่าย ท่านแนะนำ�ให้แขวนพระประจำ�วันเกิด ปีเกิด ติดตัว และให้สวดมนต์ไหว้พระระลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อย่างสม่ำ�เสมอ ทั้งเช้าและเย็น ไปไหนมาไหนให้สวดมนต์ บทอิติปิโส ไว้จะช่วยให้พ้นจากเคราะห์ไปได้ด้วยดี

ตกคนตกต้นไม้ ทายว่า เรื่องร้ายๆ

ที่เคยมีจะหมดไป จะเกิดความสุขสำ�ราญใจ บุญเก่าที่สร้างไว้ถึงคราให้ผล คิดการสิ่งใด จะสมปรารถนา ความรักจะสมหวัง โชคลาภ จะบั ง เกิ ด มี ทั้ ง แก้ ว แหวนเงิ น ทอง ให้ เร่ ง ทำ�ความดีเพิ่มเติม ตักบาตรทำ�บุญ ถวาย สังฆทาน ทำ�ดีตอบแทนพระคุณพ่อแม่ ครู อาจารย์ ไหว้พระสวดมนต์ ช่วยเหลือเกื้อกูลสัตว์ และเพื่อนมนุษย์ ทำ�ความดีทุกครั้งที่มีโอกาส รักษากาย วาจา ใจ ให้คิดดี ทำ�ดี พูดดี อยู่เสมอ ทำ�ได้อย่างนี้ ผลความดีจะสนองให้มีสุขโดยเร็ว ยั่งยืน ยาวนาน 21

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


ตกคนยิงหน้าไม้ ทายว่า จะเกิดเรือ่ ง

เดือดเนื้อร้อนใจ ทะเลาะวิวาทกับญาติสนิท มิ ต รสหาย มี เ หตุ ใ ห้ ต้ อ งเลื อ ดตกยางออก มี ศั ต รู ห มายปองจ้ อ งทำ � ร้ า ย เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ได้ง่าย ทำ�ดีกับใครกลับกลายเป็นเรื่องร้าย มาทำ�ลายตน ตกปีนี้ท่านให้เก็บเนื้อเก็บตัว สำ�รวมระวังตนให้จงหนัก หลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาท ใช้สติในการ แก้ปัญหา อย่าใจร้อนวู่วาม หากไม่จำ�เป็นไม่ควรออกจากบ้าน หรือ ไปยุง่ เกีย่ วกับเรือ่ งคนอืน่ หลีกเลีย่ งการกระทบกระทัง่ กับผูอ้ นื่ ให้มาก ทีส่ ดุ และให้สวดมนต์ไหว้พระ เจริญเมตตาเป็นประจำ�ทุกวัน จึงจะดี

ตกคนนัง่ แท่น ทายว่า จะมีความสุข

ความเจริ ญ เป็ น อั น มาก คิ ด การสิ่ ง ใดจะ สำ�เร็จสมดังปรารถนา การงาน การเงินจะ เป็นปึกแผ่นแน่นหนา ตัง้ หลักปักฐานได้มนั่ คง ยิ่งขึ้น บรรดาญาติพี่น้องจะรักใคร่สามัคคีกัน มิตรสหายบริวารห้อมล้อมมีไมตรีแก่กัน โชค ลาภมีมามากมาย ให้รกั ษาความดีทเ่ี คยทำ�มา และหมั่นสร้างความดีใหม่เพิ่มเติม ให้รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ และผู้มีพระคุณ ใครทำ�ดีมาให้ทำ�ดีตอบแทนเขา ที่สำ�คัญอย่าได้ทำ� ผิดศีล หมั่นให้ทาน สวดมนต์ไหว้พระ เจริญภาวนา จะนำ�พาให้ เป็นสุขทวียิ่งขึ้น ตำ�ราพรหมชาติ ฉบับ

22

พรหมลิขิตชีวิตคุณ


ตกนาคเกี้ยวกัน ทายว่า ปีนี้ไม่ดี

จะมีเคราะห์ให้ต้องอาภัพอับโชค เงินทอง ขาดมือ ทำ�มาค้าขายจะขาดทุน เป็นหนีย้ มื สิน พืชผักที่ปลูกไว้จะตายไม่ได้ผล คนที่ทำ�งาน จะถูกพักงาน ท่านที่ตกงานจะหางานยาก แม้ได้งานค่าแรงก็น้อยเต็มที ต้องเตร็ดเตร่หา งานไกลถิน่ ทีอ่ ยู่ คนทีเ่ คยรักจะหายหน้า ลาภทีเ่ สาะหาจะหลุดลอย ได้รบั ทุกข์เดือดร้อนไม่เบา ชะตาทีต่ กปีน้ี ท่านว่าห้ามทำ�อะไรเกินตัว ให้เป็นหนี้เป็นสิน มีอย่างไรให้ยินดีตามที่มีไปก่อน อย่าได้ใจร้อน รีบเร่งเอา จะลงทุนอะไรคิดให้รอบคอบเพราะเสี่ยงต่อการขาดทุน ให้ยึดมั่นในการทำ�ความดี รักษาศีล ทำ�ทาน สวดมนต์ไหว้พระ ถ้าเป็นไปได้ให้เข้าวัดถือศีล ๘ ในวันพระได้ยิ่งดี

ตกนางแย่งแหวน ทายว่า ปีนี้จะมี

ลาภยศปรากฏมากมาย สิ่งที่หวังไว้จะสำ�เร็จ ดังปรารถนาทุกประการ มีความสุขสำ�ราญ อุดมสมบูรณ์เจริญก้าวหน้ายิ่งนัก เรื่องของ ความรักก็จะสมดังหมาย มิตรสหายบริวาร พร้อมพรั่งมิตรไมตรี ปีนี้ หากดำ�เนินชีวิตด้วยการทำ�จิตให้มีเมตตา ปรารถนาดีให้คนอืน่ เป็นสุข ละเว้นการเบียดเบียน ให้การช่วยเหลือ ผู้ที่ลำ�บากกว่าด้วยความเห็นอกเห็นใจ จะทำ�ให้ชีวิตเจริญมาก ยิ่งขึ้น 23

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


ตกคนปล�ำ้ กัน ทายว่า ปีนไ้ี ม่ดี จะมี

เรื่องทุกข์ร้อนใจให้กลัดกลุ้มมัวหมองหลาย ครั้งหลายครา ทำ�การอันใดเจอะแต่ปัญหา รุมเร้า จะดีบ้างก็ชั่วครั้งชั่วคราว เรื่องราว ร้ายๆ ก็ประเดประดังทับถมอีก เป็นช่วงที่ กรรมร้ายให้ผล ต้องใช้ความอดทนอดกลั้น ทำ�ใจยอมรับความจริง และค่อยแก้ปัญหาไปอย่างมีสติ ที่สำ�คัญ ต้องละเว้นการทำ�ชั่วทุกอย่างและให้อยู่ห่างจากอบายมุข ให้หมั่น สร้างความดี สวดมนต์ไหว้พระ เจริญภาวนา ให้หาพระเครื่องปาง สะดุ้งกลับหรือปางมารวิชัยมาแขวนติดตัวไว้ และให้สวดอิติปิโส จำ�นวนเท่าอายุ + ๑ เช่น อายุ ๒๕ ให้สวด ๒๖ จบ ทุกวันจะช่วย บรรเทาเคราะห์ร้ายในปีนี้ได้

ตกคนพายเรือ ทายว่า ปีนี้ ท่านว่าจะลำ�บาก เงินทองที่

เคยมีจะขัดสน พืชผลทีป่ ลูกไว้จะเสียหาย ทำ�มาค้าขายจะขาดทุนยับ ต้องดิ้นรนตรากตรำ�ทำ�งานหนัก เหน็ดเหนือ่ ย เหลือคณา หาความสุขสนุกสนานไม่มี ปีน้ี ให้หาพระกริ่งมาแขวนเป็นเคล็ดให้มโี ชคลาภ และให้สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำ� ทุกเช้าค่ำ�ก่อนนอน อุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร ทำ�ได้ดังนี้ชีวิตจะค่อยดีขึ้น ตำ�ราพรหมชาติ ฉบับ

24

พรหมลิขิตชีวิตคุณ


ทำ�นายชะตาชีวิตตามวันเกิด

ชะตาชีวิตคนเกิดวันอาทิตย์

ท่านทำ�นายชะตาชีวิตของคนวันอาทิตย์ไว้เป็นกลอนดังนี้ หญิงชายผู้ใดเกิดในวันอาทิตย์ ทำ�การเสมอตัวดีชั่วใดใด จะมีผู้ใหญ่ เป็นผู้อุปถัมภ์ นำ�้ ใจซื่อตรง คงสัตย์ต่อมิตร ถ้อยความมาต้องถึงสองสามราย เมื่อน้อยไร้ทรัพย์ใหญ่กลับมั่งคั่ง จิตใจใหญ่นักมักชอบเจ้าชู้

ผู้นั้นใจจิตจะพลันมักง่าย ทำ�คุณแก่ใครเหมือนไฟตกน้ำ� เจรจาเลิศล้ำ� ไม่มีความผิด รักง่ายในจิต ไม่คิดเสียดาย รักแล้วกลับกลายมาดีภายหลัง บริบูรณ์พร้อมพรั่งแต่จากที่อยู่ จะมีความรู้เป็นที่สำ�คัญ 25

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


ชะตาชีวิตคนเกิดวันอาทิตย์ตามปีเกิด ไว้ว่า

โหราจารย์ได้ท�ำ นายชะตาชีวติ คนเกิดวันอาทิตย์ ในแต่ละปี

คนเกิดวันอาทิตย์ ปีชวด : มักถูกใส่ความ ถูกกลั่นแกล้ง มีความเดือดร้อนอยู่เรื่อยๆ เพราะเชื่อคนง่าย และช่วยเหลือคนอื่น โดยขาดความรอบคอบ แต่มักมีทรัพย์และรูปงาม คนเกิดวันอาทิตย์ ปีฉลู : ตกวัวขวัญร้าย เป็นคนกล้าหาญ ใจนักเลง มักมีหนี้สินและสร้างปัญหาให้ตนเอง ใครสอนไม่ฟัง คนเกิดวันอาทิตย์ ปีขาล : ตกเสืออยู่ถ้ำ� จึงชอบเก็บตัว เกียจคร้านทำ�การงาน ชอบความอิสระ ไม่ชอบให้ใครบังคับ คนเกิดวันอาทิตย์ ปีเถาะ : ตกกระต่ายสาธารณะ มักมีเรือ่ ง ไม่สบายใจอยู่เนืองๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความรัก คนเกิดวันอาทิตย์ ปีมะโรง : ตกงูบริวารมาก ชอบความ สะดวกสบาย โอ่อ่า มีเพื่อนฝูงมาก ชีวิตมีความสุข แต่ให้ระวัง อารมณ์โกรธ และไม่ควรอิจฉาริษยาใคร ทำ�ราชการดี คนเกิดวันอาทิตย์ ปีมะเส็ง : ตกงูไฟไหม้หนีลงนำ�้ มักจะ ลำ�บากเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ระวังคำ�พูดของตนจะนำ�มาซึ่งปัญหา คนเกิดวันอาทิตย์ ปีมะเมีย : ตกม้าคนเลี้ยงไว้ใช้ ส่วนใหญ่ จะมีอ�ำ นาจบารมี และมีเมตตา กิรยิ าเรียบร้อย แต่มกั ถูกอิจฉาริษยา คนเกิดวันอาทิตย์ ปีมะแม : ตกแพะกลางตลาด เป็นคน ไม่จริงจังกับชีวติ นัก มักปล่อยชีวติ ให้เป็นไปตามยถากรรม แต่ใจบุญ สุนทานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนทั่วไป ซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญาดี คนเกิดวันอาทิตย์ ปีวอก : ตกลิงพระยาเลีย้ ง มักมีอ�ำ นาจ ตำ�ราพรหมชาติ ฉบับ

26

พรหมลิขิตชีวิตคุณ


และมีผู้อุปถัมภ์ดี แต่มักจะหัวดื้อเอาแต่ใจตนเอง ชายมักอาภัพคู่ หญิงจะมีคนรักมาก คนเกิดวันอาทิตย์ ปีระกา : ตกไก่ชนพนัน มักเหนื่อยกาย สบายใจ โกรธง่ายหายเร็ว ชอบเอาชนะคนอื่น เพื่อนฝูงมีน้อย คนเกิดวันอาทิตย์ ปีจอ : ตกสุนัขแก่ไล่เนื้อ มักลำ�บาก เหนื่อยกายใจไม่สู้ดี รักใครรักมาก ไม่เชื่อฟังคำ�ตักเตือนคนรอบข้าง คนเกิดวันอาทิตย์ ปีกนุ : ตกหมูพระยาเลีย้ ง วาสนาดี จะมีเงิน มีทอง แต่มักถูกคนข่มเหงนำ�้ ใจ และนินทาว่าร้ายอยู่เรื่อยๆ

ส่วนดีที่เรียกว่า โชค

คนที่เกิดในวันนี้จะมีส่วนดีที่เรียกว่า โชค ที่จัดเข้าในส่วน ของความภูมิใจ ดีใจ ในหลายๆ เรื่องด้วยกัน กล่าวคือ ในส่วนของบุคลิกภาพ : คนเกิดวันนี้ จะดูมรี าศีสง่า ภูมฐิ าน น่าเคารพนับถือ เชื่อมั่นในตนเองสูง มีความรับผิดชอบสูง รักความ ก้าวหน้า มีความทะเยอทะยาน รู้จักการวางตัว ทำ�ให้ผู้ที่พบเห็น รักเมตตาได้ง่าย โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่จะชอบใจเป็นพิเศษ ในส่วนของสังคมเพือ่ นฝูง : จะมีมติ รสหายทีด่ ี คอยเอาอก เอาใจ เพราะเป็นคนรู้จักพูดจาดี แม้บางครั้งดูจะพูดไม่หวานนัก แต่รู้จักหลักการพูด พูดเป็นหลักเป็นฐานน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ ในส่วนดีทถ่ี อื ว่าเป็นโชคอีกด้าน ก็ระดับของสติปญ ั ญา จัดว่า เป็นผู้มีวิชาปัญญาอยู่ในระดับปัญญาชน แม้บางคนการศึกษาไม่สูง นัก แต่ก็มีความเฉลียวฉลาด นำ�พาตนสู่ความเจริญได้ดี 27

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


สรุปโดยภาพรวมชะตาชีวิตในส่วนดีของคนเกิดวันนี้ จะมี ชีวิตที่ไม่สู้จะลำ�บากนัก จะสุขสบายเมื่อยามชีวิตเข้าสู่วัยกลางคน ไปแล้ว

เคราะห์กรรมที่ควรระวัง

เคราะห์กรรม : หรือโชคร้ายของคนที่เกิดในวันนี้ จะพบ ก็ในช่วงวัยเด็ก ชะตาชีวิตในช่วงนี้ รู้สึกว่าไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไร บางคนขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่ เพราะจากพ่อแม่แต่เด็กหรือไม่ ก็กำ�พร้าพ่อหรือแม่ ในช่วงวัยรุ่นก็จะพบความวุ่นวายเกี่ยวกับเพื่อนฝูงหรือไม่ก็ คนรัก อาจจะมีเรื่องต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะเพื่อนฝูง หรือไม่ก็ต้อง แอบร้องไห้เพราะความรักทำ�พิษ เพราะฉะนั้น ข้อควรระวังคือให้ เลือกเพื่อนคบ อย่ารักเพื่อนมากเกินไป กับคนรักควรวางใจไว้แค่ เพื่อนไปก่อน อย่าทุ่มเททั้งชีวิต ข้อคิดเตือนใจอีกข้อหนึ่งคือ ทำ�ดีอย่าคาดหวัง จงปิดทอง หลังพระ เพราะว่าคนที่เกิดวันนี้มักทำ�คุณกับคนไม่ขึ้น ในส่วนนี้คง มาจากนิสยั ส่วนตัวทีม่ กั เป็นคนทีอ่ อกจะหยิง่ ยโสถือดีถอื ตัว เอาแต่ใจ โมโหง่าย ไม่ง้อใคร ทำ�ให้คนรอบข้างเกิดความเบื่อหน่าย จืดจาง ห่างเหินและไม่เห็นความดีที่พยายามทำ�ดีตลอดมา ถ้าจะมองไปใน ส่วนของกรรมเก่าในปางก่อนท่านกล่าวไว้ว่า ผู้ท่ที ำ�คุณคนไม่ข้นึ นั้น มีสาเหตุมาจากในอดีตชาติได้ประพฤติตนเป็นคนอกตัญญูทรยศ หักหลังเขา และดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น ตำ�ราพรหมชาติ ฉบับ

28

พรหมลิขิตชีวิตคุณ


หน้าที่การงานที่ถูกโฉลก งานทีถ่ กู โฉลก : งานทีเ่ น้นไปในด้านการบริการ การปกครอง ครูอาจารย์ ทนายความ แพทย์ พยาบาล งานด้านวิจัยหรืองาน ด้านศาสนา จะทำ�ให้ชีวิตมีความก้าวหน้าดี เนื่องจากคนที่เกิดวันนี้ มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี รูจ้ กั การเจรจา มีเหตุผล ยึดมัน่ ในความซือ่ สัตย์ สุจริต ที่สำ�คัญ คือ ต้องมีความเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น งานที่ควรเว้นให้มากที่สุด : คือ งานประเภทที่ใช้ความ ประณีต ละเอียดพิถีพิถัน หรืองานเกี่ยวกับเสื้อผ้า อาหาร การเงิน เหล่านี้ควรระวัง เป็นลูกมือได้แต่ห้ามทำ�เอง เพราะความพิถีพิถัน โดยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่มีความพิถีพิถัน ใจร้อน ข้อควรระวัง : คือ การทำ�อะไรฉาบฉวย ควรทำ�ให้จริงจัง ไม่ทำ�ตัวเด่นดัง ไม่ทำ�งานเอาหน้า จะต้องรู้จักอะลุ้มอล่วย ผ่อนสั้น ผ่อนยาวกับเพื่อนร่วมงาน

ทรัพย์สินเงินทอง ท่านทำ�นายไว้ว่า เมื่อน้อยจะลำ�บากเงินทองขาดมือ แก่มา จึงจะดีขึ้น เงินทองที่ได้มาต้องแลกด้วยหยาดเหงื่อแรงงาน เป็นคน ที่ร้จู ักเก็บออมทรัพย์ได้ดี แต่พอมีมากขึ้นแล้วชอบทำ�ใจใหญ่มือเติบ ใช้จา่ ยโดยไม่ยง้ั คิด เงินทองส่วนมากมักหมดไปกับการจับจ่ายใช้สอย ในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง ควรรู้จักประหยัดมัธยัสถ์เอาไว้ สิ่งใดที่ไม่เกิดประโยชน์ ไม่คุ้มกับเงินที่เสียไปก็ให้ห้ามใจเอาไว้บ้าง โดยเฉพาะกับเรื่องการ 29

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


เที่ยวรื่นเริงในสถานบันเทิงต่างๆ กับเพื่อนๆ โดยเฉพาะเพื่อนเที่ยว เพื่อนกิน หรือไม่ก็กับคนรักที่รักเขาข้างเดียวไม่ควรทุ่มทุน จังหวะ ชีวิตที่ควรระวังเกี่ยวกับการเงินของคนเกิดวันนี้ ก็ในช่วงวัยรุ่นต้อง ระวังให้มาก อีกอย่างข้อควรระวัง ทรัพย์สนิ สมบัตไิ ม่ควรแปรสภาพ มาเป็นเงิน ผลเสียหายจะตามมา

สุขภาพร่างกาย จิตใจ สุขภาพของคนเกิดในวันนี้ ท่านกล่าวไว้ว่าดีทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ ผิวพรรณผ่องใสงดงาม แต่มีข้อต้องระวังที่จะทำ�ให้เป็น ผลเสียต่อสุขภาพจิต คือเรื่องของการอาฆาตจองเวรผู้อื่น อารมณ์ โทสะ เป็นต้น ควรเลี่ยง สุขภาพร่างกายที่จะต้องหมั่นดูแลเป็นพิเศษ คือ โรคตา โรคกระเพาะอาหาร เนื้องอก ควรเอาใจใส่ดูแลตัวเองให้มาก การ รับประทานอาหารควรให้ตรงเวลา เลือกอาหารทีม่ สี ว่ นบำ�รุงสายตา อาหารทีย่ อ่ ยง่ายๆ อย่าเห็นอะไรทีเ่ อาแต่งา่ ยเข้าว่า ปัญหาจะตามมา

บริวาร มิตรสหาย คนเกิดวันอาทิตย์ มีมิตรมากมาย ไปที่ไหนมีเพื่อนที่นั่น แต่มักจะมีแต่เพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเสียส่วนมาก เพื่อนเหล่านี้คง มาจากความมีน้ำ�ใจของคนเกิดวันนี้ และมักได้รับความเดือดร้อน จากเพื่อน ฉะนั้น จะคบค้าสมาคมกับใครไม่พึงดูแต่หน้า ให้ดูถึง ตำ�ราพรหมชาติ ฉบับ

30

พรหมลิขิตชีวิตคุณ


นิสยั ใจคอของเขาด้วย เลือกคบแต่คนทีด่ หี ลีกหนีคนชัว่ ข้อควรระวัง อีกอย่าง คือ การวางตนเหนือคนอื่น และการพูดแบบใช้อำ�นาจ จะทำ�ให้มิตรกลายเป็นศัตรูทำ�ร้ายตน มิตรแท้ : ของคนเกิดวันนี้ คือ คนเกิดวันพฤหัสบดี วันศุกร์ มิตรเทียม : ควรหลีกเลี่ยง คือ คนเกิดวันอังคาร

ความรักคู่ครอง ความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ เป็นรักที่ร้อนแรง จริงจัง จริ งใจ แต่ ท ว่ามักจะพบความผิดหวัง ชีวิตคู่ ก็ มั ก จะมี อุป สรรค เกิดการหย่าร้างได้ง่าย ไม่อยากให้โทษกรรมเก่า โทษตัวเราดีกว่า ความรักของคนเกิดวันนี้ เกิดขึน้ แบบรวดเร็ว มักสรุปว่าคนทีค่ บด้วย เป็นคนดีไปหมด และรู้จักกันง่าย เลยทำ�ให้ความรักเกิดง่ายและ จบง่าย แต่ถา้ ระมัดระวังเลือกสักนิด มองหาจุดบกพร่องของคนทีค่ บ ไว้บ้าง ชีวิตความรักอาจจะหนีพ้นคำ�ว่าผิดหวังได้ คนรักคู่รัก : ควรเลือกคนเกิดวันพฤหัสบดี และวันศุกร์จะ คบกันได้นาน หลีกเลี่ยงคนเกิดวันพุธ

เหตุการณ์ดีร้ายในแต่ละช่วงอายุ อายุ ๑-๖ ปี อายุ ๗-๘ ปี

จะพรากจากถิ่นที่อยู่ สุขภาพไม่ค่อยดี ผู้ใหญ่ให้โชค ได้รับการดูแลให้หายจากโรคภัย ไข้เจ็บ 31

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


อายุ ๙-๑๐ ปี อายุ ๑๑-๑๒ ปี อายุ ๑๓-๑๔ ปี อายุ ๑๕-๑๖ ปี อายุ ๑๗-๑๘ ปี อายุ ๑๙-๒๐ ปี อายุ ๒๑-๒๒ ปี อายุ ๒๓-๒๔ ปี อายุ ๒๕-๒๖ ปี อายุ ๒๗-๒๘ ปี อายุ ๒๙-๓๐ ปี อายุ ๓๑-๓๒ ปี อายุ ๓๓-๓๔ ปี อายุ ๓๕-๓๖ ปี อายุ ๓๗-๓๘ ปี อายุ ๓๙-๔๐ ปี อายุ ๔๐-๔๑ ปี อายุ ๔๒-๔๔ ปี อายุ ๔๕-๔๖ ปี อายุ ๔๗-๔๘ ปี อายุ ๔๙-๕๐ ปี ตำ�ราพรหมชาติ ฉบับ

จะมีโอกาสได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ได้รบั ความสะดวกสบาย มีความสุขในครอบครัว จะสำ�เร็จการศึกษา จะได้รับรางวัลพิเศษ จะทุกข์ใจเพราะเพศตรงข้าม มีเรื่องใช้เงินมาก ลุ่มหลงในความรักใครเตือนไม่ฟัง เดือดร้อนเพราะเพื่อนสนิท ให้ระวังการขับขี่ เจ็บป่วย เสียทรัพย์ ได้ลาภ พบเนื้อคู่ แต่งงาน หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า ลงทุนมีกำ�ไรงาม ชีวติ รุง่ โรจน์ตอ่ เนือ่ ง สอบ สมัครงานจะได้ดงั ใจ มีการลงทุนกับเพื่อนฝูง ควรปรึกษาผู้ใหญ่ งาน เงินคล่องตัว ผูใ้ หญ่เอ็นดู ความรักหวานชืน่ จะมีปัญหาเรื่องการเงิน และความรัก งดการลงทุน หรือค้ำ�ประกันใคร ให้เร่งทำ�บุญ สภาพจิตใจตกต่ำ� ปัญหารุมเร้า ให้ทำ�บุญจึงดี พบคนช่วยแก้ปัญหา เกิดความคิดใหม่ กำ�ลัง ดีขึ้น หลายเรือ่ งลงตัว มีโอกาสพบความสำ�เร็จ มีลาภ โชคดี มีโอกาสใช้สติปัญญาได้เต็มที่ เกิดปัญหาภายในครอบครัว ให้ทำ�บุญร่วมกัน ความโลภและหวังมากเกินไป จะทำ�ให้เป็นทุกข์ ระหว่างนี้ ให้ฟังคำ�เตือนจากผู้ใหญ่ พ่อแม่ อย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้า ระวังการกิน 32

พรหมลิขิตชีวิตคุณ


อายุ ๕๑-๕๖ ปี อายุ ๕๗-๕๘ ปี อายุ ๕๙-๖๐ ปี อายุ ๖๐-๖๒ ปี อายุ ๖๕-๗๐ ปี อายุ ๗๑-๗๘ ปี อายุ ๗๙-๑๐๐ ปี

บุญเก่าให้ผล คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทอง ระวังการใช้ฟุ่มเฟือย ไม่ควรถือเงินเอง ดูแลสุขภาพให้ดี ระบบสายตา กระเพาะอาหาร ให้เข้าวัดปฏิบัติธรรม เพื่อสุขภาพจะได้ดี อยู่กับวัดให้มากจะดี มีปัญหาของบริวารบ้าง ชีวิตสงบสุข ได้ข้อคิดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ ชีวิต ชีวิตปกติสุขจวบจนถึงวาระสุดท้าย

33

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


ชะตาชีวิตคนเกิดวันจันทร์

ท่านทำ�นายชะตาชีวิตของคนวันจันทร์ไว้เป็นกลอน ดังนี้ หญิงชายผู้ใด เกิดในวันจันทร์ อันจะพึ่งญาติ ไม่ได้เลยนา ถ้าแม้ผู้อื่น ยังปองหมายไว้ ไม่เกรงกลัวใครนำ�้ ใจจองหอง ปากอ่อนใจแข็ง โกรธแรงยิ่งนัก มักมีต�ำ หนิ เป็นแผลสำ�คัญ จะต้องลำ�บาก ได้ยากเจ็บไข้ ตกยากเมื่อหน้า ภายหลังคงคืน ตำ�ราพรหมชาติ ฉบับ

34

พรหมลิขิตชีวิตคุณ

เกณฑ์ชะตาผู้นั้น ว่าไร้วงศา เขากลับพึ่งพา น้ำ�ตาหมองไหม้ ติดเนื้อต้องใจ เอาเป็นพี่น้อง โอหังคะนอง คบเพื่อนสูงศักดิ์ พ่อแม่ที่รัก ไม่อยู่เลี้ยงกัน ถ้ามิฉะนั้น ทายว่าถูกไฟ โทษทัณฑ์โพยภัย ได้เพราะผู้อื่น ครอบครัวยั่งยืน สดชื่นชนม์นาน


ชะตาชีวิตคนเกิดวันจันทร์ตามปีเกิด โหราจารย์ได้ทำ�นายถึงชะตาชีวิตของคนเกิดวันจันทร์ ใน แต่ละปีไว้ว่า คนเกิดวันจันทร์ ปีชวด : มีรปู สมบัตงิ ดงามมาแต่เกิด มีเสน่ห์ เจ้าชู้ มีคนรักมาก บัน้ ต้นๆ จะลำ�บากในการประกอบอาชีพ หากยึด อาชีพทีต่ นถนัดและชำ�นาญจะรุง่ เรืองได้เร็ว โดยเฉพาะอาชีพทางน�ำ้ จะถูกโฉลกดี มีความยุ่งยากเกี่ยวกับการหาเลี้ยงบุตร มีบุตรมาก คุมกำ�เนิดไว้ก็จะดี บั้นปลายชีวิตจะสุขสบาย คนเกิดวันจันทร์ ปีฉลู : ตกวัวโพธิสตั ว์ มีใจเป็นกุศล มีบริวาร ห้อมล้อม จะได้ดีมีทรัพย์เพราะบริวารเป็นหลัก จึงควรเลือกใช้คน ให้เป็น สนับสนุนให้จงดีจะเป็นผลแก่ตน ด้านสุขภาพไม่ควรทอดธุระ หมั่นเอาใจใส่ดูแลให้ดี โรคภัยไข้เจ็บมีบ่อย ไม่ลงรอยกับญาติพี่น้อง เรื่องมรดก พึงควรประนีประนอมกันด้วยเหตุผล คนเกิดวันจันทร์ ปีขาล : เสือติดจั่น มักมีเรื่องเดือดร้อน รำ�คาญใจ ทั้งชีวิตต้องวิ่งเต้นอยู่ตลอด มีการโยกย้ายบ่อย บุคลิก ลั ก ษณะดี พู ด จามี เ หตุ ผ ล ผู้ ใ หญ่ ญ าติ พี่ น้ อ งให้ ก ารสนั บ สนุ น จะก้าวหน้าได้เร็วหากยึดอาชีพทีต่ อ้ งเดินทางหรือเคลือ่ นไหวอยูต่ ลอด คนเกิดวันจันทร์ ปีเถาะ : ตกกระต่ายเทวดาเลี้ยง ชีวิต เมื่อน้อยจะขลุกขลัก ลำ�บากบ้าง ก้าวสู่วัยกลางคนไปแล้วจะดีขึ้น ตั้งตัวได้ มีชื่อเสียงเกียรติยศ มีผลงานปรากฏให้อนุชนรุ่นหลังได้ ระลึกถึง มีผู้อุปถัมภ์ค้ำ�ชูที่ดี พึงศึกษาหาความรู้ไว้ให้มาก คนเกิดวันจันทร์ ปีมะโรง : ตกงูสาธารณะ เป็นคนผูกใจเจ็บ 35

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


อาฆาตพยาบาทรุนแรง เอาแต่ใจตน ใจคอเหีย้ มหาญ มีเรือ่ งทะเลาะ วิวาทชกต่อยบ่อยครั้ง สุรายาเสพติดพาให้เสียคน อาภัพอับโชค พึงหลีกเลี่ยงอบายมุขทุกอย่าง โดยเฉพาะของมึนเมา ขวนขวายหา ความรู้ให้สูงๆ พยายามเข้าวัดฟังธรรมบ้าง จะทำ�ให้ชีวิตมีอนาคตที่ ยาวไกล คนเกิดวันจันทร์ ปีมะเส็ง : ตกงูสงิ ชอบความสนุกสนานร่าเริง จิตใจดี มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นทีร่ กั ของผูใ้ หญ่ หากเลือกงาน ที่เกี่ยวกับคนสูงอายุจะมีความรุ่งเรือง มักสันโดษ ไม่ชอบท่องเที่ยว มีใจเป็นธรรม อยู่ที่ใดก็สุขสบาย คนเกิดวันจันทร์ ปีมะเมีย : ตกม้าเลี้ยงเทวดา เหมาะแก่ การเป็นพ่อค้าวานิช เป็นนายหน้า นักเจรจาติดต่อธุรกิจ นักการทูต จะรุ่งเรืองเป็นพิเศษ แต่ให้ระวังศัตรูจะกลั่นแกล้งใส่ความ พึงยึด หลักทำ�งานด้วยความซื่อตรงจริงใจ จะทำ�ให้ศัตรูกลายเป็นมิตร คนเกิดวันจันทร์ ปีมะแม : ตกแพะเศรษฐีเลีย้ ง มีบริวารดี มีคนคอยช่วยเหลือ แต่ญาติพน่ี อ้ งมักทำ�ให้ล�ำ บากทัง้ กาย ใจ จึงควร แยกแยะให้ถกู ว่า เราจะสงเคราะห์ใครอย่างไร ไม่อย่างนัน้ ญาติอาจ กลายเป็นศัตรู ไม่ทกุ ข์รอ้ นกับเรือ่ งอาหารการกิน ทีอ่ ยู่ กินง่ายอยูง่ า่ ย ค่อนข้างเจ้าสำ�ราญ ร่างกายอ่อนแอขี้โรค ชายเจ้าชู้ หญิงมักมีการ หย่าร้าง คนเกิดวันจันทร์ ปีวอก : ตกลิงสาธารณะ ต้องร่อนเร่พเนจร ไม่สู้ดี อุปนิสัยซื่อตรง จริงใจ อ่อนน้อม เจียมตัว จะได้ดีในต่างถิ่น ถูกโฉลกกับการทำ�มาค้าขายล่องตามแม่น้ำ� หรือประกอบกิจการ เกี่ยวกับน้ำ� จะได้กำ�ไรงาม ตำ�ราพรหมชาติ ฉบับ

36

พรหมลิขิตชีวิตคุณ


คนเกิดวันจันทร์ ปีระกา : ตกไก่บ่อนพนัน ยามมีกินก็มี จนล้นเหลือ ถึงคราวไม่มกี ข็ อข้าวเขากิน ชีวติ ขึน้ ลงไม่แน่นอน หาทีพ่ ง่ึ ได้ยาก ฉะนั้น เมื่อยามมีก็ให้รู้จักเก็บสำ�รองเอาไว้ อย่าประมาท เพราะพลาดท่าตกอับมาจะได้มีทุนรอนใช้จ่าย คนเกิดวันจันทร์ ปีจอ : มีสติปญ ั ญาเป็นทรัพย์ เฉลียวฉลาด รูจ้ กั ช่องทางทำ�มาหากิน ไม่สงู้ านหนัก ชอบงานเบาทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูง ตกสุนัขเศรษฐีเลี้ยง จะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง ขยันขันแข็ง มีความอดทน จะได้ดีโดยไม่ลำ�บากเท่าไรนัก คนเกิดวันจันทร์ ปีกนุ : ตกหมูเขาเลีย้ งไว้ฆา่ เชือ่ และไว้ใจคน ง่าย มีความจริงใจต่อทุกคน จึงมักถูกหลอกลวงจากผูไ้ ม่ปรารถนาดี ไม่ควรไว้ใจใครมากเกินไป ไม่มคี วามขัดข้องฝืดเคืองในการทำ�มาหา เลี้ยงชีพ แต่ต้องทำ�งานหนักเท่านั้นเอง ควรทำ�งานเกี่ยวกับเครื่อง จักรกล หรือเปิดอู่ซ่อมรถ ถูกโฉลกดี

ส่วนดีที่เรียกว่า โชค

ในส่วนของบุคลิกภาพ : คนเกิดวันนี้ มีรูปสมบัติงดงาม ทั้งชายและหญิง มีเสน่ห์เป็นที่ชื่นชมแก่คนทั่วไป มีกิริยามารยาท ที่อ่อนหวาน นุ่มนวลชวนให้หลงใหล พูดจาไพเราะ มีเหตุมีผล รักความสะอาด มีอนามัยดี ใจเย็นรอบคอบ ทำ�การสิ่งใดจะทำ�ด้วย ความละเอียดอ่อนละเมียดละไม ชอบสังเกต ซึมซับธรรมชาติ มีจินตนาการกว้างไกล มีเมตตา ขยัน จริงใจ 37

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


ในส่วนของสังคมเพือ่ นฝูง : ด้วยอุปนิสยั ทีอ่ อ่ นน้อมถ่อมตน มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบให้การช่วยเหลือผูอ้ น่ื จึงทำ�ให้มเี พือ่ นมิตรสหาย ได้ทกุ ที่ ผูใ้ หญ่กร็ กั ตกทีใ่ ดไม่ล�ำ บาก แม้ยามเดือดร้อนก็มคี นยืน่ มือ เข้ามาช่วยเหลือ ตกน้ำ�ไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ในด้านอื่นๆ : รักในการศึกษาหาความรู้ ประสบผลสำ�เร็จ ในการศึกษา ทำ�งานใดมักได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ สรุปโดยภาพรวม ชะตาชีวติ ในส่วนดีของคนเกิดวันนี้ จะมี ความสำ�เร็จในชีวิตในระดับหนึ่ง ไม่เดือดร้อนนัก และจะสุขสบาย สุดๆ เมื่อย่างเข้าชีวิตบั้นปลายแล้ว

เคราะห์กรรมที่ควรระวัง

เคราะห์กรรม : คนทีเ่ กิดในวันนี้ มักกำ�พร้าพ่อหรือแม่คนใด คนหนึ่ง ญาติพี่น้องไม่อบอุ่นพร้อมพรั่ง พึ่งพาอาศัยไม่ได้ มีแต่เขา พึ่งเราฝ่ายเดียว ทำ�ดีได้ผลตอบแทนช้า ในด้านจิตใจ : มักขี้น้อยใจ ชอบอมทุกข์คิดมาก ขี้ระแวง มีอารมณ์อ่อนไหว ไม่ค่อยมั่นใจในตนเอง ชอบให้คนพะเน้าพะนอ เอาใจ เอาแต่ใจตน ใครขัดใจเป็นอันต้องพาล กลายเป็นโมโหร้าย ปากร้าย บางครั้งอาจเป็นคนบ้าบิ่น ทำ�อะไรอย่างคาดไม่ถึง ความทุกข์โดยมากจะเกิดจากความเป็นคนช่างครุน่ คิด วิตก กังวล จึงควรปลดปล่อยอารมณ์บา้ ง เรือ่ งใดทีไ่ ม่ควรคิดก็ให้มนั ผ่าน ไปเสีย หากมีเรื่องกังวลก็ควรหาทางระบายออก อย่าเก็บไว้จะเกิด โทษแก่ตนเองเปล่าๆ ตำ�ราพรหมชาติ ฉบับ

38

พรหมลิขิตชีวิตคุณ


อนึ่ง ท่านที่เกิดวันนี้ มักน้อยอกน้อยใจเกี่ยวกับครอบครัว ญาติที่พึ่งพาอาศัยไม่ได้ และกับเพื่อนฝูงที่ไม่ค่อยจริงใจอยู่บ่อยๆ ส่วนหนึ่งของปัญหานี้เกิดจากตัวเราที่เป็นคนใจอ่อน หูเบาเชื่อคน ง่าย จึงทำ�ให้ถูกหลอกง่าย ความเป็นคนใจน้อย เจ้าอารมณ์ เจ้าแง่ แสนงอน ขี้หึงขี้หวง ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำ�ให้ครอบครัวมีปัญหา ญาติมิตรหนีหน้า แก้ไขในจุดนี้ได้ชีวิตจะเป็นสุข

หน้าที่การงานที่ถูกโฉลก งานที่ควรยึดเป็นอาชีพ : คืองานเกี่ยวกับแสงสีเสียง เช่น เปิดห้องอาหาร คาราโอเกะ คาเฟ่ หรืองานภัตตาคารสถานบันเทิง งานโรงแรม จะถูกโฉลกกว่างานอย่างอื่น หรือจะหักเหไปเอาดีดา้ น ดนตรี นักประพันธ์ กวี งานด้านอักษรศาสตร์ ก็ถูกกับโฉลกไม่น้อย งานทีไ่ ม่ควรทำ�เลย : คือ งานเกีย่ วกับกระทรวงมหาดไทย และงานธนาคาร ไม่ถูกโฉลก ขัดกับอุปนิสัยที่ชอบอิสระ ชอบทำ� อะไรให้เป็นจริงตามจินตนาการ ข้อเสียเกีย่ วกับการงาน : คือ มักจะวางโครงการจินตนาการ กว้างไกลจนเกินกำ�ลัง ทำ�ให้ประสบผลสำ�เร็จได้ยาก จึงควรคิดทำ� แต่พอดีแก่กำ�ลังตนเอง จะไปได้ดีมีความสำ�เร็จ

ทรัพย์สินเงินทอง ท่านโหราจารย์ท�ำ นายไว้วา่ จะมีเงินใช้ไม่ขาดมือ เพราะรูจ้ กั ช่องทางในการทำ�งานหาเงิน แต่เก็บออมทรัพย์ไม่เก่ง ชอบจับจ่าย 39

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

ตำราพรหมชาติ ฉบับพรหมลิขิตชีวิตคุณ  
ตำราพรหมชาติ ฉบับพรหมลิขิตชีวิตคุณ  

ตำราพรหมชาติ ฉบับพรหมลิขิตชีวิตคุณ เล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาหลักๆ ๙ ส่วนด้วยกัน คือ ๑) ดูชะตา เสริมมงคลตามวันเกิด ๒) แก้เคราะห์ปีชง ๓) เสี่ยง...

Advertisement