Page 1


กฎแห่ง

กรรม กับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต สวดมนต์พระพุทธเจ้าพิชิตมาร โดย..

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ิตธมฺโม)

บรรณาธิการ ปก/รูปเล่ม พิมพ์ข้อมูล

รวบรวม/เรียบเรียงโดย...ไพยนต์ กาสี

: ไพยนต์ กาสี น.ธ. เอก, ป.ธ. ๖, พธ.บ., น.บ. : สุกัญญา ศรีสงคราม ภาพประกอบ : เทิดเกียรติ ปลูกปานย้อย : ธนวรรณ ขันแข็ง พิสูจน์อักษร : มานิตย์ กองษา


ชีวิตลิขิตได้เอง ด้วยเร่งทำ�กรรมดี เรือ่ งราวความเป็นไปทัง้ หลายในชีวติ ของแต่ละคนทีต่ า่ งประสบพบพา ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งดีหรือร้าย คำ�สอนในพระพุทธศาสนากล่าวว่า เป็นไปตามความสัมพันธ์ แห่งเหตุปจั จัย ดังทีม่ สี อนไว้ในเรือ่ งกฎแห่งกรรมว่า ทำ�ดี ได้ดี ทำ�ชัว่ ได้ชวั่ เป็นต้น ดังนั้น เรื่องกรรม และการให้ผลของกรรม จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะได้สนใจศึกษา เพือ่ ว่าจะได้น�ำ ความรูค้ วามเข้าใจจากเรือ่ งนีไ้ ปพัฒนาชีวติ ของตนให้ดขี นึ้ ในทุกด้าน พระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ิตธมฺโม) เป็นพระสงฆ์ ไทยอีกรูปหนึง่ ซึง่ เพียรสอนเรือ่ งกฎแห่งกรรม โดยสอนให้ตระหนักถึงผลของสิง่ ทีท่ �ำ ไปไม่วา่ ดีหรือชั่วนั้น มันจะย้อนกลับมาหาตัวผู้ท�ำ เอง ดังความตอนหนึ่งที่ว่า “ญาติโยมทั้งหลาย เราทำ�ดี ก็ย่อมได้ดีตามกฎแห่งกรรม บุญนั้นแบ่งกัน ไม่ได้ บาปก็ชว่ ยกันรับไม่ได้ ทัง้ บุญและบาป ใครทำ�ใครก็ได้ ใครไม่ท�ำ ก็ไม่ได้ ดังนัน้ การกระทำ�ของเรา จึงขีดตัวของเราเอง ขีดดี ก็ได้ดี ขีดชั่ว ก็ได้ชั่ว” หวังอย่างยิง่ ว่า หนังสือกฎแห่งกรรมกับความเปลีย่ นแปลงของชีวติ และสวดมนต์ พระพุทธเจ้าพิชติ มาร เล่มนี้ จักมีสว่ นช่วยนำ�ทางชีวติ ท่านให้ยดึ มัน่ ในกรรมดีตลอดไป ขอให้ทุกท่านโชคดี มีความสุขกายสบายจิต ขอบุญบารมีที่ท่านสร้างไว้ เป็นเกราะป้องกันภัยให้ท่าน พ้นเคราะห์กรรม

น.ธ.เอก, ป.ธ. ๖, พธ.บ., น.บ. บรรณาธิการสำ�นักพิมพ์ แอล ซี พี เด็กดีมีบุญ


กฎแห่งกรรม กับความ เปลี่ยนแปลงของชีวิต เจริญพร ท่านสาธุชนผู้สนใจปฏิบัติธรรมทั้งหลาย วันนี้ อาตมาจะชีแ้ จงแสดงธรรม เรือ่ งหลักกรรมกับความเปลีย่ นแปลง ของชีวิตมนุษย์ ว่ามันเป็นประการใด โดยเปรียบเทียบหลักธรรมคำ�สอน ในพระไตรปิฎก กับประสบการณ์ปัญหาของคนยุคใหม่ ที่มันเปลี่ยนแปลง ไปมากมาย ความเปลี่ยนแปลงของชีวิต พระพุทธเจ้าของเรานั้นยอมรับความ เปลี่ยนแปลงของโลก แต่พระสงฆ์สมัยนี้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงไหม แม้ในวิถชี วี ติ ชาวโลก ทีเ่ ทคโนโลยีเจริญไปมาก แต่ทางจิตใจกลับต่�ำ ลง เรียน สูงกันทั้งนั้น ความประพฤติกลับเลวลงตามลำ�ดับ บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

3


ไม่คิดปรับเปลี่ยนตน

ผลคือขาดการพัฒนา คนเรา จึงไม่รู้จักการเปลี่ยนแปลงชีวิต อับเฉาอับจนตลอดรายการ ไม่มคี วามมัง่ คัง่ สมบูรณ์แต่ประการใด ยอมอับเฉาอับจน และเป็นคนไร้สาระ ขาดเหตุขาดผล ขาดต้นขาดปลาย ไม่เอาตราชั่งขึ้นมาดู ไม่เอาตราชูขึ้นมา ชั่ง แล้วจะเอาอะไรมาเป็นหลักกรรมของท่าน แพ้เลยเรา

ท่านทั้งหลาย เห็นหมากรุกไหม มีหกสิบสี่ตา เดินอยู่ตาเดียว เดินอยู่ตาจน ตารวยไม่เคยเดิน แล้วอย่างนี้จะรู้วิธีพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นหรือ

รุกฆาต

นี่หลักกรรมกับความเปลี่ยนแปลงชีวิต น่าจะพิจารณาเทคโนโลยีกับ พุทโธโลยี ความรู้กับความดีคู่กันไป ท่านทั้งหลาย ในตัวมีมือสอง เท้าสอง สมองหนึ่งแล้ว ท่านยังหาที่พึ่ง ไม่ได้อีกหรือประการใด ขอฝากไว้ให้น�ำ ไปคิดพิจารณาด้วย 4

กฎแห่งกรรม

กับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต


ชีวิตมีค่า

ถ้ามีธรรมประจำ�จิต คนเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงทางจิตใจไปมาก ไม่เหมือนสมัยโบราณทาง ราชการมีโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง มีแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมแล้ว ควรคิดถึงแผ่นดินทวดด้วย ปู่ย่าตาทวดหาผืนแผ่นดินให้ทำ�มาหากินกัน มาเป็นผืนแผ่นดินธรรม แผ่นดินธรรมคืออะไร มีธรรมะประจำ�ใจไหม เดี๋ยวนี้คนนิยมไปวัดไปทัวร์บุญ แต่มันไม่ใช่บุญจริง ออกวัดโน้น ทัวร์ วัดนี้ เที่ยวกันไป เที่ยวกันมา เสียเงินทอง เสียเวลาด้วย จะให้ชีวิตอับเฉา อับจน ไร้สาระ ไม่มีคุณค่าของคนเลย คนเราถ้ามีแผ่นดินธรรมจริงๆ ชีวิตจะมีค่า เวลาจะมีประโยชน์มาก ถ้าชีวิตไร้คุณค่า เวลาก็ไม่มีประโยชน์ พระพุทธเจ้าสอนนักสอนหนา ให้หา วิชาใส่ตัวเสียก่อนแล้วค่อยไปเที่ยว เพราะมัวเที่ยวทัวร์บุญอย่างนั้น มันไม่มี โอกาสเข้าหาหลักธรรมคำ�สอนของพระพุทธเจ้า แล้วจะไปเข้าใจความเป็นไป ของชีวิตได้ถูกต้องอย่างไรกัน บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

5


พิจารณากรรมอย่างเข้าใจ

ชีวิตไม่อับจน

กฎแห่งกรรม เปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้ ทําดีก็เปลี่ยนไปทางดี ทําชั่วก็เปลี่ยนไปทางชั่ว ตายตัวอยู่อย่างนั้น

ลายเซ็น พินัยกรรมไม่ใช่ ของคุณพ่อครับ

เพราะกฎแห่งกรรม เกิดจากการทำ�ของตน มิใช่คนอืน่ มาทำ�ให้เราแน่นอน ขอเจริญพรอย่างนัน้ แต่ถ้าท่านพิจารณาตัวเอง ชีวิตจะไม่อับเฉา อับจน เพราะคนเรานี่มันเปลี่ยนแปลงกันได้ ทุกวันนี้ โลกเปลี่ยนแปลงไปไกลมาก เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ก็ เยอะแยะ แต่ทำ�ไมหนอจิตใจถึงเลวร้ายถึงขนาดนี้ เถียงพ่อเถียงแม่ คำ�ไม่ตกฟาก แย่งสมบัติพัสถานกัน นี่หรือเทคโนโลยี ตัวอย่างครอบครัวหนึง่ มีลกู ๓ คน จบปริญญาโท ๒ เป็นด๊อกเตอร์ ๑ พอพ่อตาย อยู่แต่แม่ แย่งสมบัติกัน ยังฟ้องร้องกันอยู่ในศาล นี่หรือ คนไทยชาวพุทธ 6

กฎแห่งกรรม

กับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต


คนไทยเดีย๋ วนี้ ปากเป็นบุญ ใจเป็นบาป ขาดธรรมะประจำ�ใจ เพราะ ไม่รู้คำ�ว่าหลักกรรมเป็นอย่างไร แล้วไม่รู้ความเปลี่ยนแปลงของชีวิต ถ้าไม่ทราบเหตุผลดังกล่าวแล้วนั้น ท่านจะเอาอะไรมาเป็นหลักใจเล่า แก่นหลักแก่นนำ�ชีวิตคืออะไร ? อาตมาคนหนึ่งขอเจริญพรต่อ พี่น้องทุกคน ถ้าเลือกเกิดได้อาตมาไม่ไปเกิดบ้านนอกคอกนาหรอก ต้อง ไปเกิดบ้านเศรษฐีพันล้าน นี่ดันเกิดบ้านนอกคอกนา แต่ไม่เป็นไร ชีวิต ไม่สิ้นหวัง ดูสังข์ทองอยู่กับรจนายาใจที่ปลายไร่ปลายนายังมีสุข ดังนั้น หลักนำ�ชีวิต หรือหลักกรรมของคน อยู่ทที่ วาร ๖* คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แต่ถ้าไม่พิจารณามันก็โง่ๆ อยู่นี่ล่ะ ตาไม่มีปัญญา หูไม่มีปัญญา ปากไม่มีปัญญา พูดเสียเงินทองเพราะปากไม่มีปัญญา ถ้าปากมีปัญญา พูดแล้วเงินนองทองไหลมาได้ อาตมาถึงบอกเสมอว่า พฤติกรรมของคน อยู่ที่การกระทำ�ของตน ทำ�ดี มันก็ดันเราไปทางดี หากเปลี่ยนพฤติกรรมไปทางชั่ว ก็เอาตัว ไม่รอด นี่ท่านทั้งหลายฟังแล้วก็พิจารณาตามไปด้วย * มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า อินทรีย์ ๖ แปลว่า เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตน เช่น ตาก็เป็นใหญ่ ในการดู หู เป็นใหญ่ในการฟัง เป็นต้น (โดย...ไพยนต์ กาสี) บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

7


จะมีเสน่ห์มหานิยม

ต้องอบรมตนให้มีวิชา

อาตมาขอถามโยมว่า มหานิยมอยูท่ ไี่ หน ถามหลายคนแล้วตอบไม่ได้ บอกมหานิยมอยู่ที่เอาขี้ผึ้งสีปากแล้วก็ลงนะหน้าทอง โอ้โฮ มหานิยม อะไรล่ะ วันนี้ไปโดนต่อยปากฟันหัก ๒ ซี่ มาขอยาที่วัดใส่ นี่มหานิยม ขอพูดตรงไปตรงมา ถ้าลูกโยมเรียนหนังสือเก่งต้องก้าวหน้า มหานิยมจึงอยู่ ที่วิชาความรู้ ถ้าลูกเราไม่มีวิชาความรู้ ไม่มีมหานิยม ๓+๕ เอานิ้ว

พ่อแม่ต้องให้ลูกเรียนหนังสือ ไม่เรียนได้อย่างไร คนไม่เรียนหรือจะรู้ ไม่ดูหรือจะเห็น ไม่ทําหรือจะเป็น จะลําเค็ญยํ่าแย่จนแก่ตาย

ได้เท่าไหร่เอ่ย

ขึ้นมานับ ดูสิลูก

บางคนบ่นว่าลูกไม่เรียนหนังสือ อาตมา ไม่โทษเด็ก เป็นที่พ่อแม่ ไม่มีนโยบาย ไม่มีหลักธรรมที่จะสอนลูกให้เรียน หนังสือเลย ไม่มีการภาวนา ไม่มีการสวดมนต์ไหว้พระ ไม่มีการแผ่เมตตา ให้ลูกมีจิตโน้มไปทางศึกษา ถ้าปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้ หมดโอกาสที่จะไป ได้ดีแน่ หากไม่แปรเปลี่ยนกฎแห่งกรรม 8

กฎแห่งกรรม

กับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต


แต่พอพูดถึงกฎแห่งกรรม ยุคสมัยนี้เขาไม่เชื่อเลย ทำ�ดีได้ดี ทำ�ชั่ว ได้ชั่ว เขาก็จะไม่เชื่อแล้ว ปัจจุบันนี้กำ�ลังสั่นคลอนอย่างมาก ไม่มีใครเชื่อ กรรมดี กรรมชั่ว แต่ทงั้ นีก้ น็ า่ เห็นใจ เพราะเขาเห็นกันว่า หลายคนทีป่ ระกอบกรรมทำ�ชัว่ เป็นผู้ทุจริตประพฤติผิดศีลธรรมกลับมีอำ�นาจวาสนาและมีทรัพย์สมบัติ มาก มีคนเคารพยกย่องนับถือ ในขณะเดียวกัน คนซึ่งอยู่ในศีลธรรมกลับ เป็นคนยากจน และมีความยากลำ�บาก ทำ�ให้คนเริม่ สงสัยในเรือ่ งหลักกรรม และบางคนไม่ยอมเชื่อในเรื่องนี้ ถึงกับเขียนเป็นคำ�กลอนว่า “คนทำ�ดีได้ดี มีที่ไหน คนทำ�ชั่วได้ดีมีถมไป” ด้วยความเห็นใจบรรดาครู ที่จะต้องอบรม และสอนเยาวชนให้ เป็นผู้มีศีลธรรม ให้มีความเชื่อในเรื่องกรรม เดี๋ยวนี้ครูบ่นกับอาตมามากว่า “หลวงพ่อ เขาไม่เชื่อค่ะ กฎแห่งกรรม เยาวชนสมัยนี้ไม่เชื่อแล้ว” นี่ สังคมไทยเรากำ�ลังประสบกับมิจฉาทิฐ*ิ คือ ความเห็นในทางที่ผิด * มิจฉาทิฐิ เป็นกรรมทางใจที่ส่งผลร้ายกว่ากายกรรม วจีกรรม เพราะคนทำ�ผิด พูดชั่ว ก็เพราะใจของเจ้าตัวมีความเห็นผิดนั่นเอง (โดย...ไพยนต์ กาสี) บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

9


ระวัง..!

อันตราย ๕

จะพาชีวิตติดกรรม

พระอรรถกถาจารย์ กล่าวอันตรายที่เกิดแก่สัตว์โลกว่ามี ๕ อย่าง จึงขอฝากไว้ในที่นี้เสียเลย คือ ๑. กิเลสันตราย อันตรายเกิดแต่กิเลส เช่น มีความโลภ โกรธ หลง ตายตามถนนมีมาก ตายอย่างน่าเสียดาย ๒. กัมมันตราย อันตรายเกิดจากกรรมชั่วที่ทำ�ในปัจจุบันนั้น ไม่ต้อง ไปเอากันในชาติหน้า เห็นทันตาเลย ๓. วิปากันตราย อันตรายทีเ่ กิดจากวิบากกรรม คือผลกรรมทีท่ �ำ ไว้ใน ครั้งอดีต ออกมาประสบในปัจจุบันนี้ ๔. ทิฏฐิอันตราย อันตรายที่เกิดจากทิฐิที่ผิด คิดผิดคิดไม่ถูกต้อง ทำ�อะไรไม่มีตามคลองธรรม เกิดอันตรายในปัจจุบันนี้ ๕. อริยปู วาทันตราย อันตรายเกิดจากการจ้วงจาบผูม้ บี ญ ุ คุณ ผูท้ รงศีล ทรงธรรม เช่น พระสงฆ์องค์เจ้า คุณพ่อคุณแม่ ก็เป็นอันตรายในปัจจุบันนี้ 10

กฎแห่งกรรม

กับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต


ท่านพี่น้องที่รัก อย่าคิดว่าทำ�อะไรแล้วจะไปเอาในชาติหน้า ทำ�บุญ ก็จะได้บุญในชาติหน้า ชาตินี้เห็นทันตา แน่นอนที่สุด ยกตัวอย่างให้เห็นที่ วิทยาลัยครูเทพสตรี ตอนนีเ้ ปลีย่ นเป็นสถาบันราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เมื่อปี ๒๕๐๙-๒๕๑๐ มีการมาอบรมที่วัดอัมพวัน แล้วก็มาเล่นกองไฟ กิน เหล้าเมายา เกิดต่อยปากครู ดูซิอย่างนี้จะมีอันตรายเกิดขึ้นไหม ครูก็ใจดี เป็นมหาเปรียญ ๖ ประโยค ตอนบวชเณร แล้วก็ไปเรียน วิชาครู มาบรรจุที่วิทยาลัยครูเทพสตรีนั้น เดี๋ยวนี้เกษียณแล้ว “ผมไม่โกรธ ครับ ไม่เป็นไรเขาเมา” เราก็ เ รี ย กเด็ ก มา “หนู เ ป็ น บาปนะ ขออโหสิกรรมครูเสีย” ไม่ยอมไปขอ เพราะ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมไปทางเมา อยู่ ม าไม่ ถึ ง ๗ วัน ขับมอเตอร์ไซค์ที่ท่าวุ้ง ถูกรถสิบล้อ ขยี้เลย รถมอเตอร์ไซค์พังหมด เขาหัวเละ ตายคาที่ นี่แหละอริยูปวาทันตราย อันตราย จากที่จ้วงจาบผู้มีบุญคุณ กรรมนี้ส่งผลแรง มาก ต้องระมัดระวังกันให้ดี บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

11


คนอกัตญญู ต่อผู้มีพระคุณ

ทำ�อะไรไม่ก้าวหน้า

อาตมาสอนเด็กเสมอว่า อย่าเถียงพ่อแม่ แม้แต่คดิ ไม่ดกี บั พ่อแม่กบ็ าป จะเรียนหนังสือไม่เก่ง ทำ�ไมแค่คิดก็บาป เพราะมันไม่ใช่กฎหมาย อย่าง กฎหมาย ต้องมีโจทก์ จำ�เลย มีผู้กระทำ� มีคนฟ้อง กฎหมายจึงบังคับคดี นัน้ ได้ แต่เรือ่ งกรรมนี้ ไม่ตอ้ งมีใครบังคับ ถ้าตัวเองมีเจตนาเป็นอกุศลกรรม เกิดขึ้น เช่น แค่คิดไม่ดีก็เป็นกรรมแก่ตัวเองแล้ว อย่างนี้เป็นต้น อีกเรื่องหนึ่งขอเจริญพรแทรกรายการ เมื่อปี ๒๕๐๐ นิสิตปริญญาโท จุฬาฯ บ้านอยู่อำ�เภอค่ายบางระจัน พาเพื่อน ๓๐ คน ไปให้แม่ทำ�ครัว บอก “แม่..! วันเกิดผม ทำ�อาหารให้อร่อยนะ เพื่อนมาจากกรุงเทพ” แม่ก็ ทำ�แบบบ้านนอกมันจะไปอร่อยอะไร ก็ว่าเสียดว่าสีจนแม่ร้องไห้ไปเลย แล้ว ก็กลับกรุงเทพ อาตมาจดไว้เลย รู้จักกันดีกับแม่เขา ดูซิลูกจะเกิดอันตรายไหม ไป กล่าวจ้วงจาบแม่อย่างนั้น ดูซิว่าจะต้องรับกรรมอะไรบ้าง 12

กฎแห่งกรรม

กับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต


ต่ อ มารั บ ราชการ ได้ แ ค่ ๓ ปี ก็ โ ดนไล่ อ อก ไปเข้างานบริษัทญี่ปุ่นก็โดนไล่ออกอีก นี่กฎแห่งกรรม จากการกระทำ � เปลี่ ย นพฤติ ก ารณ์ ชี วิ ต ได้ ทำ �ให้ เ ขา กลายเป็นคนเหลวไหลไปเลย เรียนปริญญาโท ที่จุฬาฯ ก็ เ ป็ น หมั น ไป นี่ แ หละทรั พ ยากรของชี วิ ต ก็ ห มด ไปด้วยตามสภาพของกฎแห่งกรรมจากการกระทำ�ของ เขาเอง พอพ่อแม่ตาย น้องสาวยังอยู่และเคยมานั่งกรรมฐานที่วัด ก็ถามเขา ว่า พี่ชายเป็นอย่างไรบ้าง “หลวงพ่อคะ เข้ากับใครไม่ได้เลย” นี่เห็นผล กรรมของเขารึยัง อาตมาถึ ง สอนเด็กว่า อย่าเถีย งพ่อ เถีย งแม่ บางทีพ่อเจ้ าชู้ไ ปมี เมี ยใหม่ อาตมาบอก หนู อ ย่ าไปเขาข้ า งแม่ น ะ อย่ าไปคิ ด ว่ า พ่ อไม่ ดี เธอจะเรียนหนังสือไม่เก่ง มันเรื่องของพ่อ อย่าไปว่าพ่อตามแม่ บางคน ไล่พ่อออกจากบ้าน เจ๊งไปเลยนะ มีบริษัทในกรุงเทพ เจ๊งไปเลย ไล่พ่อออก จากบ้านแล้วพ่อไปตายเมืองจีน ดูซิ เชื่อแม่หาว่าพ่อทิ้งแม่ ไม่เลี้ยงดูแม่ บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

13


ถ้าอยากพ้นกรรม

ต้องทำ�ตนให้เป็นที่พึ่ง

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า คำ�สอน กฎแห่งกรรม เป็นคุณลักษณะ พิเศษของพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธควรภาคภูมิใจ คือ พระพุทธศาสนา สอนว่า ความสุข ความทุกข์ ในโลก เป็นกรรมวิบาก คือ ผลของกรรม ไม่ใช่การแทรกแซงของพระผู้เป็นเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง บางศาสนาถื อ ว่ า ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ เ ป็ นไปตามที่ พ ระผู้ เ ป็ น เจ้ า จะ ดลบันดาลให้ และมนุษย์จะมีความสุขก็ด้วยความภักดี และวิงวอนต่อ พระผูเ้ ป็นเจ้า บาปทีท่ �ำ ไว้จะล้างได้ดว้ ยวิธกี ารทางศาสนา เช่น สารภาพบาป หรือลงอาบน้ำ�แม่น�้ำ คงคา พระพุทธศาสนาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชัดเจน บุคคลจะได้ดีหรือ ชั่ว สุขหรือทุกข์ ก็เพราะกรรม จะเปลี่ยนพฤติกรรม หรือเปลี่ยนชีวิตนี่อยู่ที่ หลักกรรม จากการกระทำ�นั้นแน่นอนที่สุด ขอเจริญพรอย่างนั้น พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ แม้จะสวดมนต์ หรือวิงวอนขอร้อง ไปบนกับผี ไปดีกบั พระ ทีโ่ ยมไปหาผีเข้าทรงอ้อนวอนให้ผชี ว่ ย ไปวัดนีถ่ อื ดอกไม้ธปู เทียน 14

กฎแห่งกรรม

กับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต


ไปให้พระช่วย แต่เสียใจด้วยนะ ต้องช่วยตัวเองสิ อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน* คือ ๑. ต้องช่วยตัวเองได้ ๒. ต้องพึ่งตัวเองได้ ๓. ต้องสอนตัวเองได้ ถ้าสามหลักนีไ้ ม่มกี บั โยมคนใด คนนัน้ จะเป็นทีพ่ งึ่ ตนไม่ได้ พระท่านจะ ช่วยเราได้อย่างไร พระพุทธองค์ ก็ไม่อาจช่วยเราพบความดีและความสุขได้ ถ้ า มนุ ษ ย์ เ ราจะมี ค วามสุ ขได้ ด้ ว ยการวิ ง วอน มนุ ษ ย์ ก็ ค งไม่ ต้ อ ง ทำ�อะไร นอกจากสรรเสริญคุณพระผู้เป็นเจ้าหรือหาสิ่งของมาบูชาแล้ว ก็ ข อสิ่ ง ที่ ต นปรารถนา และถ้ า บาปล้ า งด้ ว ยพิ ธี ก รรม คนเราจะกลั ว ทำ�ไมกับการทำ�ชั่ว เพราะเมื่อทำ�แล้วก็ไปสารภาพผิด หรือลงอาบน้ำ� ที่แม่น้ำ�คงคาที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถ้าเป็นจริงตามที่กล่าวมาแล้ว สัตว์น้ำ� ที่เกิดในแม่น้ำ�คงคา เช่น ปลา ปู เต่า ก็คงจะมีความบริสุทธิ์ไปสวรรค์ได้ มากกว่ามนุษย์ เพราะสัตว์เหล่านี้อาบน้ำ�นั้นอยู่ทุกวัน * ทุกชีวติ ทีเ่ กิดมา แม้เบือ้ งต้นต้องพึง่ พาคนอืน่ เช่น พ่อแม่ แต่กไ็ ม่ได้พง่ึ ท่านอย่างถาวร เพราะ แม้ท่านจะพร่�ำ สอนให้รู้ดี-ชั่ว แต่ตัวผู้ลงมือปฏิบัตินั้นก็คือตัวเราเอง (โดย...ไพยนต์ กาสี) บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

15


ปลูกศรัทธาให้มั่นไว้

ใจจึงเชื่อเรื่องชั่ว-ดี

คำ�สอนในพระพุทธศาสนา ผูเ้ ป็นชาวพุทธต้องมีหลักศรัทธา ความเชือ่ ที่เป็นเหตุเป็นผลอยู่ ๔ ประการ คือ ๑. ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อในการตรัสรู้ของพุทธเจ้า คือ เชื่อว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้จริง เป็นผู้ประกอบด้วยพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระมหากรุณาคุณจริง ๒. กัมมสัทธา เชือ่ ในเรือ่ งกรรม คือ เชือ่ ว่ากรรมมีจริง หลักกรรมทีเ่ รา ทำ�ดีได้ดี ทำ�ชั่วได้ชั่วมีจริง ๓. วิปากสัทธา เชื่อผลของกรรม คือ เชื่อว่ากรรมที่บุคคลทำ� ไม่ว่าดี หรือชั่วย่อมให้ผลเสมอ จึงจะเปลี่ยนกิจกรรม ความเปลี่ยนแปลงของชีวิต ไปในทางที่เชื่อถือและถูกต้องได้ ๔. กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตน คือ เชื่อว่าผลที่ ได้รับเป็นผลแห่งการกระทำ�ของเราเอง อาจเป็นกรรมที่ทำ�ในปัจจุบันชาติ อดีตชาติ หรือจะทำ�ในภพใดก็ตาม 16

กฎแห่งกรรม

กับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต


จะเห็นว่า ในศรัทธา ๔ อย่าง เป็นความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับหลัก กรรมถึง ๓ อย่าง ทําไมพระพรหม ถึงแกล้งข้าให้ เป็นเช่นนี้

หลักกฎแห่งกรรม จึงเป็นคําสอนสำ�คัญในพระพุทธศาสนา ผู้ปวารณาตนเป็นชาวพุทธ จึงควรเชื่อในเรื่องกรรม พยายามศึกษาทําความเข้าใจในเรื่องกรรม

อาตมาว่า ชาวพุทธทีไ่ ม่เชือ่ กรรม หาใช่ชาวพุทธทีแ่ ท้จริงไม่ เป็นชาวพุทธ แต่เพียงในนาม ศาสนาพุทธมีประโยชน์แก่เขาเพียงใช้กรอกแบบฟอร์ม เพื่อ ไม่ให้ถูกว่าเป็นคนไม่มีศาสนาเท่านั้นเองหรือประการใด น่าจะเป็นเช่นนั้น ดังนั้น จึงเป็นที่น่าเสียดายนะ ถ้าท่านไม่ได้ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม ชาวพุทธเราเดี๋ยวนี้รู้จักข้าวขันแกงโถไปวัด อุโปสถัง รักษาอุโบสถจนศาลา พังไปหลายหลัง ก็ยังไม่ไปเหนือไม่ไปใต้ ไม่ได้รู้อะไรเลย นี่ข้อเท็จจริงนะ แต่ถ้าใครได้เข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรม จะทำ�ให้ชีวิตทั้งส่วนตน ครอบครัว สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มรื่น บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

17


“สวดมนต์” ศาสนพิธีเบื้องต้นยังทำ�ไม่ได้ จะเข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างไรกัน อาตมาขอเสนอแนะ บางที พ่ อ แม่ ส วดมนต์ ไ ม่ เ ป็ น มาที่ วั ด เป็ น โรคมะเร็ง แม่เป็นโรคกำ�ลังจะตาย บอก “โยม สวดพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ พาหุง มหากาฯ สิ หาย ตำ�ราอาตมาแม่น ถ้าหายมันก็ไม่ตาย ถ้าตายมันจะหายได้ไง ดีกว่าไปหาหมอดูอีก สวดมนต์พุทธคุณเถอะ” “หลวงพ่อ พุทธคุณอะไรคะ” “อิตปิ ิ โส ยังไงเล่า” “โส อยูต่ รงไหนคะ” เลิกพูดเลย นี่หรือชาวพุทธ

อาตมาขอติงนะ สวดมนต์ไม่เป็น ไม่ใช่ชาวพุทธ แล้วหลงทางไปนรกอีก ไปเป็นเปรต อสุรกายสัตว์ เดรัจฉาน ไหนเลยล่ะจะเป็นผลงานชีวิตของชาวพุทธได้ 18

กฎแห่งกรรม

กับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต


บางคนชอบพูดว่า “หลวงพ่อ ทำ�บุญมาก ไม่เห็นบุญช่วยเลย” ถามว่าทำ�อย่างไรล่ะ บอก วัดโน้น ๑๐ บาท ๒๐ บาท บางคนทำ�บุญน้อย แต่หวังผลมาก เขาเรียกว่าค้ากำ�ไรเกินควร แล้วคนเดี๋ยวนี้ อาตมาสังเกตในวัด มาให้อาตมาเป็นนักเรียน โยม เป็นครู มาหลายคนมาที่วัด มาให้อาตมาเรียน ดูคนรู้หมด เราเรียนแล้ว จดไว้ ดูว่าจะจริง ไม่จริงไม่เคยพลาด ดูคนดูหน้าส่งกระแสจิต อาตมาสอนเด็ก เวลาครูสอนนี่กระแสจิตจะออกจากตรงนี้ตรงที่ หน้าผาก มีกรรมวิธีแล้วจะจำ�หนังสือได้ เวลากำ�ลังใจตก ลิ้นปี่นี่ หายใจ ยาวๆ เดี๋ยวก็เพิ่มกำ�ลังขึ้นมา เท่านี้ก็ทำ�กันไม่ได้ มัวแต่พูดฉันจะไปสวรรค์ เมื่อวานซืนนี้รายหนึ่งมาบอกว่า “หลวงพ่อคะ ฉันไปนั่งสมาธินะ พระพุทธเจ้ามาคุยกับฉัน ๓ องค์แน่ะ โอ้โฮ พระพุทธเจ้าสวยจัง จะต้องไป ตามพระพุทธเจ้า แล้วที่ วัดหลวงพ่อมีต่อญาณไหม” อาตมาบอก ที่นี่ไม่มีญาณ วัดนี้ไม่มีญาณ แค่พื้นฐานยังทำ�ไม่ได้ แล้วจะไปต่อญาณ จะไปสวรรค์ ไปนิพพาน มันจะไปได้หรือ แค่สมบัตมิ นุษย์ ยังทำ�กันไม่ได้ จะไปสวรรค์ จะไปนิพพาน อาตมาไม่เห็นด้วยนะ ขอเจริญพร อย่างนั้น บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

19


ขาดสามัญสำ�นึกในทางดี

ชีวิตมีแต่ตกต่ำ�

คนทีไ่ ร้มารยาท ขาดสัญชาติผดู้ ี และคนไหนไม่มศี ลี ธรรม จะเป็นหลัก กฎแห่งกรรมเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางเลวแน่นอนที่สุด บางคนชอบนอน ตืน่ สาย หน่ายหากิน หมิน่ เงินน้อย นัง่ คอยวาสนา เดีย๋ วนีค้ นชอบคอยวาสนา ให้มาหาเอง ทำ�ราชการอยากได้ ๒ ขั้น แต่เดี๋ยวนี้มีครึ่งแล้วนะ อาตมาบอก อธิบดี คนนี้ขี้เกียจแล้วก็มาป้อยอ เอาครึ่งขั้นก็พอแล้ว นะ ถ้าอยากได้ ๕ ขั้น ให้ได้เหมือนกัน แต่ต้องไปชายแดน ตายในสงคราม โน่นจึงจะได้ ๕ ขั้น โยมเอาไหม ไม่เอา อย่าอยากได้ซิ ๕ ขั้น มันมากไป อยากได้เกินไป เกินโควต้า เขามีโควต้ากัน ความดีมีไหม เข้าไม่ถึงความดี เข้าไม่ซึ้งใจ มันไม่ใฝ่ดี มันจะไม่มี สัจจะ จะไม่มีเหตุผล จะไม่มีกตัญญูรู้หน้าที่งานจะไม่มีความจริงจัง แล้ว จะเอา ๒ - ๓ ขั้น ต้องดูกฎแห่งกรรม หรือหลักกรรมนั้น คนที่ดีแต่อยาก แต่ไม่ท�ำ ดี จึงหาใช่ชาวพุทธที่แท้จริงไม่ 20

กฎแห่งกรรม

กับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต


และใครที่เชื่อในเรื่องหลักกรรม ย่อมได้เปรียบกว่าคนที่ไม่เชื่อ ด้วย คนที่เชื่อในเรื่องกรรม... ช่างมันเถอะ ทุกอย่างมันต้อง ดีขึ้นสักวัน

ย่อมสามารถอดทน รับความทุกข์ลําบาก อดทนต่อความผิดหวัง ความขมขื่น และเคราะห์ร้าย ที่เกิดแก่ตนได้

เพราะถือว่าเป็นผลกรรมทีท่ �ำ มาแต่อดีต จะไม่ตโี พยตีพาย จะไม่เสียอก เสียใจ ยอมรับผิดโดยความชื่นใจ แต่คนทีไ่ ม่เชือ่ เรือ่ งกรรมนัน้ มักจะพูดบ่นว่า ตนไม่ได้รบั ความเป็นธรรม ทำ�ดีแล้วไม่ได้ดี นี่เห็นพูดกันในสังคมมากมาย อาตมาได้ยินเสมอที่วัด “หลวงพ่อคะ เกิดมามีกรรม ไม่รเู้ ป็นอย่างไร มันน้อยเนือ้ ต่�ำ ใจ ทำ�ดีไม่ได้ด”ี โอ้แม่คุณ แม่ทูนหัว มาพูดทำ�ไมที่วัด กฎแห่งกรรม หลักกรรม มาให้ อาตมาเรียนมาหลายรูปแบบเลย บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

21


ไม่มีความสุข

ถึงพาทุกข์เข้าวัด

คนเดี๋ยวนี้อยากมีความสุขกันมาก จึง มักไปหาบุญมาช่วยกัน บางรายมาที่วัดถาม มาทำ�ไมกัน บอกมาขอบุญ เลยบอกให้ไป ฟังบนศาลา เดี๋ยวจะบอกวิธีสร้างบุญให้ ไม่ ไปฟัง บอกจะรอที่กุฏิ อาตมาจับหลักได้ว่า คนไทยชอบทำ�บุญ แต่ไม่เอาธรรมะ แล้วจะ เอาบุญไปช่วยได้อย่างไร จะรู้วิธีสร้างความ สุขได้อย่างไร ความสุขเกิดจากอะไรโยมรู้ไหม ขอเจริญพรว่า ๑) เกิดจากการชำ�ระใจให้สะอาด ทำ�ใจให้เป็นปกติ สงบสบายอารมณ์ดี จะได้มีปัญญา ๒) เกิดจากความสงบ สุขอืน่ ยิง่ กว่าสงบไม่มี ถ้าวุน่ วายจะไม่มคี วามสุข กันเลย คนเราจิตไม่สงบมันจะมีความสุขไปได้อย่างไร นีค่ วามสุขเกิดจากตรงนี้ 22

กฎแห่งกรรม

กับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต


แต่คนทีม่ าวัดอัมพวัน มักมีความทุกข์ ๕ ประเภท อาตมาจดเป็นตำ�รา ไว้เลย ประเมินผลทุกวัน ว่ามีทกุ ข์เรือ่ งอะไรกันมาก แต่เขาก็ไม่รจู้ กั วิธแี ก้ไข เปลี่ยนแปลงแต่ประการใด ซึ่งทุกข์ส่วนใหญ่ของคนที่มา คือ ๑. ครอบครัวไม่มคี วามสุข ครอบครัวทะเลาะกัน มามากเป็นอันดับหนึง่ ๒. ผิดหวังในชีวิต เป็นโรคทันสมัย คือ โรคประสาท ๓. ลูกไม่เรียนหนังสือ เถียงพ่อเถียงแม่ ๔. เศรษฐกิจไม่พอปากพอท้อง เป็นหนี้กันไม่พัก ไม่รู้จักจะใช้หนี้เขา แล้วไปหาให้พระช่วย ๕. มีไม่พอ อยากจะได้ต่อไป จิตของท่านจะไม่สงบ มันรู้สึกไม่สบาย ตะเกียกตะกาย กินไม่ได้นอนไม่หลับ ขอเจริญพรโยม ให้ประเมินผลชีวิตของเราแต่ละวันเวลา ว่าตัวเอง อารมณ์มาก อารมณ์น้อย เป็นประการใด มันจะเป็นกฎแห่งกรรมที่เราจะ ได้อะไรเกิดขึ้นในตัวเอง ดังนั้น การสร้างความสุขด้วยพระกรรมฐานจึงดี ทีส่ ดุ เป็นแกนหลักนำ�ชีวติ ให้ผา่ นพ้นทุกข์ ทำ�ให้คดิ ถึงกรรมจากการกระทำ�ได้ เพราะใจใสสะอาด สว่าง สงบ จึงพบปัญญาเปลี่ยนแปลงภาวะให้กลับร้าย กลายเป็นดีได้ด้วยการนั่งเจริญพระกรรมฐาน บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

23


ตัดความเห็นผิด

จะรู้ชีวิตเป็นไปตามกรรม

บางรายเป็นเด็กนักเรียน บอกนั่งกรรมฐานแล้วเจอพระพุทธเจ้า ไม่รู้ พระพุทธเจ้าองค์ไหน ท่านบอกอย่าไปเรียนเลยหนู บอกว่าเข้างานก็ยาก อย่าเรียนเลย มานั่งแล้วจะไปสวรรค์นิพพาน แล้วก็มาบอกอาตมา แต่ไม่ใช่นั่งที่วัดนะ ที่วัดนั่งแล้วไม่เห็นพระพุทธเจ้า ที่วัดนั่งแล้วเห็น ตัวเองนะ นั่งรำ�ลึกถึงกรรมตัวเอง แก้ไขปัญหาชีวิตตัวเอง จะรู้อนาคตไป ข้างหน้าจะเดินทางไปอย่างไร ชีวิตจะแจ่มใสหรือจะตัดตอนอย่างไร มันจะบอกเองระลึกชาติได้ เห็นหนอด้วยปัญญา ว่านีน่ สิ ยั เป็นอย่างไร มันจะบอกออกมาอย่างนี้ ไม่ใช่นั่งเห็นพระพุทธเจ้าองค์ไหน มาตรัสว่า ไม่ต้องเรียนหนังสือเป็นอริกับเราแล้ว อาตมาอยากจะไปเจอพระพุทธเจ้า พระองค์นี้ว่าปลอมมาอย่างไร ที่ให้เด็กเลิกเรียนหนังสือ อย่างนี้ก็มี แต่ที่มัน เป็นอย่างนี้เพราะจิตฟุ้งซ่านไปเอง ในขณะนี้ คนกำ�ลังสั่นคลอนเรื่องการ ปฏิบัติผิด ขาดสติ สัมปชัญญะ ไม่มีสติประจำ�จิต จึงคิดทำ�ชั่วกันมาก 24

กฎแห่งกรรม

กับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต


น้ําท่วมหนีได้ แต่หนีขโมย อย่างเราไม่พ้น

คนที่ประกอบกรรมชั่ว ด้วยกาย-วาจา-ใจ ส่วนใหญ่เป็นคนไม่เชื่อ เรื่องกรรมทั้งนั้น ไม่เชื่อเรื่องบุญ-บาป ไม่เชื่อเรื่องตายแล้วเกิด

คนพวกนี้เกิดมา จึงมุ่งแสวงหาทรัพย์สมบัติ และความสุขสบายแต่ ส่วนตัว โดยไม่คำ�นึงถึงว่าทรัพย์สมบัติหรือความสนุกสนานที่ตนได้มาถูก หรือผิด แล้วทำ�ให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ประการใด ในจูฬกัมมวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ สุภมาณพ บุตร โตเทยยพราหมณ์ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า อะไรเป็นเหตุให้มนุษย์ให้เป็น ต่างๆ กัน พระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสว่า มาณพเอ๋ย สัตว์ทง้ั หลายมีกรรมเป็นของตน เป็นผู้รับผลของกรรม มีกรรมเป็นกำ�เนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็น ที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจำ�แนกสัตว์ทั้งหลาย ให้เลวและประณีตแตกต่างกัน ไปตามกรรมที่มา บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

25


ทำ�สิ่งใดไว้

ตนนั่นแหละ เป็นผู้ได้รับผล

พุทธวจนะข้างต้น หมายถึงว่า เมื่อเราทำ�กรรมใดลงไป กรรมนั้น ย่อมเป็นของเราโดยเฉพาะ และเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเอง จะ โยนให้ผู้อื่นไม่ได้ เช่น เราทำ�กรรมชั่วอย่างหนึ่ง เราต้องรับผลกรรมชั่วนั้น จะล้มล้าง หรือโอนไปให้ผู้อื่นไม่ได้ แม้ผู้นั้นจะยินรับโอนกรรมชั่วของเรา หรือไม่ก็ตาม แล้วก็การฆ่าสัตว์บูชายัญที่เขาพูดกัน อาตมาไปจำ�เขามาว่าฆ่าสัตว์ บูชายัญ เช่นเอาแพะมาฆ่าไปบูชาคิดว่าเป็นการโยนบาปที่ทำ�ไปให้แก่สัตว์ ที่ถูกฆ่า จึงเป็นการกระทำ�ที่เขลา ใช้สัตว์ไปสวรรค์ ไร้เหตุผล แทนที่จะ เป็นการล้างบาป กลับเป็นการสร้างบาปให้เพิ่มขึ้นอีก สำ�หรับกรรมดีเช่นกัน ย่อมเป็นของผู้ทำ�โดยเฉพาะ จะจ้างหรือวาน ให้ทำ�แทนกันไม่ได้ เช่น เราจะเอาเงินไปจ้างผู้อื่นให้ประกอบกรรมดี แล้วให้โอนกรรมดีทผี่ นู้ นั้ ทำ�มาให้แก่เรา ย่อมทำ�ไม่ได้ หากเราต้องการกรรม ดีเป็นของเรา เราก็ต้องประกอบกรรมดีเอง 26

กฎแห่งกรรม

กับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต


เหมือนรับประทานอาหาร ผูใ้ ดรับประทาน ผูน้ นั้ ก็เป็นผูอ้ มิ่ จะโอนกัน อย่างไร หรือจะเอาเงินให้ผู้อื่นซื้ออาหารรับประทานแล้วโอนความอิ่มให้เรา ก็เป็นไปไม่ได้ หากเราต้องการความอิ่ม ก็ต้องรับประทานเอง ดังนั้น การที่มนุษย์มีภาวะความเป็นต่างๆ กันเช่นนี้ ดีหรือชั่ว รวย หรือจน เจริญหรือเสื่อม สุขหรือทุกข์ ก็เนื่องมาจากกรรมของตนเองทั้งสิ้น กรรมตามทัน เราแล้ว

แล้วความเปลี่ยนแปลงชีวิต ไปในทางกรรมดีหรือชั่ว ของคนก็ไม่เหมือนกัน เพราะมันเปลี่ยนภาวะได้ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้า ไม่มีพระพรหม ไม่มีดวงดาว หรือสิ่งอื่นมาดลบันดาลให้เป็นไป

กรรมทีท่ �ำ ลงไป จะเป็นกรรมดี หรือกรรมชัว่ ก็ตาม ย่อมให้ผลตอบแทน เสมอ และย่อมติดตามผู้ทำ�ไป เสมือนเงาติดตามตน หรือเหมือนกับ ล้อเกวียนที่หมุนไปตามรอยเท้าโคไปข้างหลัง ฉะนั้น บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

27


มนุษย์ทุกคน มีกรรมเป็นที่อาศัย มนุษย์ จึงมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย หากทำ�กรรมดี ก็ได้รับความสุข ความเจริญ กรรมดีที่ทำ�จะเปลี่ยนแปลงภาวะให้ไปในชีวิตที่ดีในอนาคต กรรมดี จึงเป็นเหมือนกัลยาณมิตรที่คอยให้ความอุปการะ ส่งเสริมให้เรา พบความสุข และความดีงาม แต่ถ้าทำ�กรรมชั่ว มันจะคอยล้างผลาญให้เราประสบแต่ความทุกข์ และความเสื่อมโทรม กรรมชั่ว จึงเป็นเหมือนเพื่อนชั่ว ที่มีแต่นำ�เราไปสู่ ความหายนะ จริงอยู่ ความชั่วบางอย่างที่ทำ�ไป อาจคิดว่านำ�ผลดีมาให้ เช่น ลัก ทรัพย์ ทำ�ให้เราได้ทรัพย์นนั้ มาใช้ แล้วอย่างนีจ้ ะว่าความชัว่ ให้ผลชัว่ อย่างไร แต่นน่ั ก็ไม่ผดิ อะไรกับคนกินขนมเจือยาพิษ ตราบใดทีย่ าพิษยังไม่ไห้ผล ก็เข้าใจว่าขนมนั้น เอร็ดอร่อยหวาน เช่นเดียวกับการคบมิตร ในบางครา เราอาจเข้าใจผิดว่าเป็นกัลยาณมิตร แต่เมือ่ เพือ่ นผูน้ นั้ ได้หกั หลังเรา หรือพา เราไปสู่ความหายนะ แล้วเราจึงได้รู้ส�ำ นึก 28

กฎแห่งกรรม

กับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต


กรรมดีเท่านั้น เป็นกัลยาณมิตร

ฉะนั้น ผู้ใดที่ต้องการกัลยาณมิตร หรือที่พึ่งอาศัยที่ดี ก็ต้องประกอบกรรมดี หากผู้ใดประกอบกรรมชั่วก็จะได้เพื่อนชั่วเป็นที่พึ่ง ซึ่งย่อมมีแต่นําผู้นั้นไปสู่ความทุกข์หายนะในที่สุด

จริงอยู่ เรายังมีสิ่งอื่นเอาไว้เป็นที่พึ่งที่อาศัยอีก เช่น พระรัตนตรัย ดังทีช่ าวพุทธก็ได้สวดมนต์ไหว้พระ ขอยึดถือท่านเป็นทีพ่ งึ่ อยูเ่ สมอว่า พุทธัง สรณัง คัจฉามิ, ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ, สังฆัง สรณัง คัจฉามิ... เป็นต้น แต่คนที่จะยึดเอาพระรัตนตรัย เป็นที่พึ่ง ที่อาศัยแก่ตัวเองได้นั้น ก็ ด้วยการสร้างคุณพระรัตนตรัยให้เกิดมีในตนก่อน เช่น จะยึดเอาพระพุทธเจ้า เป็นที่อาศัย ก็ต้องสั่งสมอบรมตนให้เป็นคนมีปัญญา มีเมตตาธรรม และมี ความบริสุทธิ์ ห่างไกลจากกิเลส เป็นต้น แต่บางคนไม่เป็นเช่นนั้น แค่ความโกรธนี่ยังระงับกันไม่ได้ มีแต่ไป เที่ยวระรานคนอื่นตลอดเวลา อย่างนี้จะมาบอกว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ได้อย่างไร บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

29


ทำ� พูด คิด อย่างไร ถึงได้เรียกว่า กรรม คนส่วนมากเข้าใจว่า กรรม คือ การกระทำ� ความเข้าใจนี้ไม่ผิด แต่ก็เป็นความคิดที่ยังไม่ถูกต้องทั้งหมด เพราะมีการกระทำ�บางอย่างที่ไม่ นับเป็นกรรม กรรมที่แท้ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ๒ ประการ คือ ๑. ผู้กระทำ�มีเจตนา ๒. การกระทำ�นั้นจะต้องให้ผลเป็นบุญหรือบาป ๑. ทีว่ า่ ผูท้ �ำ มีเจตนา มีหลักทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสในนิพเพธิกปริยายสูตร ฉักกนิบาต อังคุตตรนิกาย ว่า เจตนาหัง ภิกขเว กัมมัง วทามิ แปลว่า ภิกษุ ทั้งหลาย เรากล่าวว่า เจตนาเป็นกรรม เจตนา ได้แก่ ความตั้งใจ ความรับรู้ มี ๓ อย่าง คือ ปุพพเจตนา เจตนาก่อนทำ� มุญจนเจตนา เจตนาในเวลาทำ� อปราปรเจตนา เจตนาเมื่อได้ทำ�ไปแล้ว 30

กฎแห่งกรรม

กับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต

กฎแห่งกรรมกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต  
กฎแห่งกรรมกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต  

กฎแห่งกรรมกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต

Advertisement