Page 1


สวดมนต์ไหว้พระ ฉบับชาวบ้าน

รวบรวม/เรียบเรียงโดย...ไพยนต์ กาสี

บรรณาธิการ : ไพยนต์ กาสี น.ธ. เอก, ป.ธ. ๖, พธ.บ., น.บ. ปก/รูปเล่ม : สุกัญญา ศรีสงคราม ภาพประกอบ : เทิดเกียรติ ปลูกปานย้อย พิมพ์ข้อมูล : ธนวรรณ ขันแข็ง พิสูจน์อักษร : มานิตย์ กองษา


ใฝ่ธรรม

นำ� สุข มาให้

พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖

“พุทธศาสนาเป็นของไทย เรามาชวนกันนับถือพระพุทธศาสนาเถิด ...ผู้ที่แปลงศาสนา คนดูถูกยิ่งกว่าผู้ที่แปลงชาติ” “อันผู้ใดใฝ่ธรรมเป็นเนืองนิตย์ และรู้จักข่มจิตไม่ย่อหย่อน ปฏิบัติพร้อมพรั่งดั่งครูสอน คงไม่ต้องอนาทรและร้อนใจ ปราชญ์สรรเสริญว่าธรรมนั้นล้ำ�เลิศ สุดประเสริฐกว่าทรัพย์ทั้งน้อยใหญ่ ธรรมคุ้มผู้ประพฤติธรรมไซร้ คงต้องได้ผลงามตามตำ�รา” พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่ได้อัญเชิญมานี้ เพื่อแสดงถึงความสำ�คัญของธรรมะซึ่งมีคุณค่ายิ่งกว่า ทรัพย์ทั้งหลาย ถ้าผู้ใดนำ�ไปปฏิบัติและได้ประพฤติตามคำ�สอนของ องค์สมเด็จพระบรมศาสดาด้วย ก็ย่อมจะช่วยให้ผู้นั้นประสบแต่ความสุข ความเจริญโดยส่วนเดียว พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๖ วาดโดย ธนรัตน์ ไทยพานิช ฝ่ายศิลปกรรมสำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง


คำ�นำ� การสวดมนต์ไหว้พระ เป็นวัฒนธรรมจารีตประเพณีชีวิตอย่างหนึ่ง ของผู้น้อมรับเอาพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เพราะนอกจาก จะเป็ น การน้ อ มระลึ ก ถึ ง คุ ณ ของพระรั ต นตรั ย แล้ ว ยั ง ช่ ว ยทำ � ให้ มี จิตใจที่ใสสะอาด สว่าง สงบ อันเป็นเหตุให้มีการคิด พูด ทำ� แต่ในทาง ที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตพบแต่สิ่งที่เป็นอุดมมงคล การสวดมนต์ไหว้พระอยู่เป็นประจำ� ยังเป็นการละลายพฤติกรรม ที่ ไ ม่ ดี ใ ห้ อ อกไปจากตั ว จากจิ ต ใจได้ เพราะตราบใดที่ ยั ง มี ใจนึ ก ถึ ง พระอยู่ ย่อมไม่กล้าทำ�ชั่ว เรียกว่า เป็นการแก้ไขกรรมชั่วด้วยการเอา พระรัตนตรัยเข้าข่มจิตใจให้ละอายชั่วกลัวบาปกรรม เพราะเล็งเห็นความสำ�คัญแห่งความดีงาม ความสมบูรณ์พร้อม ในชีวิตจิตใจ ผู้รวบรวม/เรียบเรียงจึงได้คัดสรรบทสวดมนต์ที่มีอานุภาพ มากมายหลายด้าน พร้อมแนะวิธีทำ�สมาธิเบื้องต้น, การสร้างบุญกุศล แก้ ก รรม, คติ ธ รรมของพระสุ ป ฏิ ปั น โน และสมุ น ไพรที่ ใช้ เ ป็ น โอสถ รักษาโรคมารวมไว้ในเล่มนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ คู่มือสวดมนต์ไหว้พระ ฉบับชาวบ้าน เล่มนี้ จะช่วยให้ท่านได้พบความสุขสงบที่แท้จริง อันเป็นเหตุให้เกิดสิ่ง มหัศจรรย์แก่ชีวิตได้ด้วยตัวของท่านเอง ดังคำ�ที่มักกล่าวกันว่า “ความดี ไม่มีขาย อยากได้ต้องทำ�เอง”

น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ., น.บ. รวมรวม/เรียบเรียง


สารบัญ ตั้งพระพุทธรูปบูชาถูกทิศ ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข คำ�แนะนำ�และข้อปฏิบัติในการสวดมนต์ อานิสงส์ของการสวดมนต์ บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย บทบูชาพระรัตนตรัย บทกราบพระรัตนตรัย คำ�อาราธนาพระปริตร บทชุมนุมเทวดา บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า บทไตรสรณคมน์ บทพุทธคุณ บทธรรมคุณ บทสังฆคุณ พระพุทธมนต์สำ�หรับสวดในชีวิตประจำ�วัน ถวายพรพระ (พาหุงฯ, มหากาฯ) - พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) - ชัยปริตร (มหากาฯ) - อานิสงส์การสวดพุทธชัยมงคลคาถา - อิติปิ โส เท่าอายุ พระคาถาชินบัญชร บทนะมะการะสิทธิคาถา บทนะโมการะอัฏฐะกะ บทมงคลสูตร บทระตะนะสูตร บทกะระณียะเมตตะสูตร วัฏฏะกะปะริตตัง ขันธะปะริตตัง l l l l l l l l l

l

l l l l l l l l

๗ ๘ ๑๑ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๓ ๑๓ ๑๔ ๑๔ ๑๕ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๓๐ ๓๐ ๓๑


อาฏานาฏิยะปะริตตัง อังคุลิมาละปะริตตัง โพชฌังคะปะริตตัง มงคลจักรวาฬใหญ่ บทธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร เมตตาพรหมะวิหารภาวนา (มหาเมตตาใหญ่) พิกุลเทพสถิต พุทธมนต์เสริมชะตาประจำ�วันเกิด บทสวดสำ�หรับผู้เกิดวันอาทิตย์ บทสวดสำ�หรับผู้เกิดวันจันทร์ บทสวดสำ�หรับผู้เกิดวันอังคาร บทสวดสำ�หรับผู้เกิดวันพุธ (กลางวัน) บทสวดสำ�หรับผู้เกิดวันพุธ (กลางคืน) บทสวดสำ�หรับผู้เกิดวันพฤหัสบดี บทสวดสำ�หรับผู้เกิดวันศุกร์ บทสวดสำ�หรับผู้เกิดวันเสาร์ พระคาถาสวดต่ออายุ เทวะตาอุยโยชะนะคาถา สัพพมงคลคาถา การฝึกสมาธิเบื้องต้น เวลา - สถานที่ การเตรียมตัวเตรียมใจ การนั่ง คำ�กล่าวก่อนนั่งสมาธิ เริ่มต้นนั่งสมาธิ วิธีออกจากสมาธิ คำ�อธิษฐาน ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ l l l l l

l l

l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l

๓๑ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๗ ๔๕ ๖๖ ๗๑ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๓ ๗๔ ๗๔ ๗๕ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๗ ๗๘ ๗๘ ๗๙ ๗๙ ๗๙ ๘๐ ๘๒ ๘๒ ๘๓


บทสวดมนต์แผ่เมตตา อุทิศกุศล บทแผ่เมตตาให้ตนเอง บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ คำ�กรวดน้ำ�อุทิศส่วนกุศล คำ�อธิษฐานอโหสิกรรม กรวดน้ำ�ให้เจ้ากรรมนายเวร คาถาบูชาศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตรำ�่ รวยปลอดภัย วิธีท�ำ บุญแก้กรรม ศาสนพิธีเบื้องต้นของชาวพุทธ คำ�อาราธนาศีล ๕, คำ�สมาทานศีล ๕ ผลที่ได้รับจากการประพฤติผิดศีล ๕ คำ�ถวายข้าวพระพุทธ, คำ�ลาข้าวพระพุทธ คำ�ถวายข้าวบูชาพระภูมิเจ้าที ่ คำ�อธิษฐานถวายของใส่บาตรทำ�บุญ คำ�ถวายสังฆทาน (เพื่อความสุขความเจริญแก่ตัวท่านเอง) คำ�ถวายสังฆทาน (อุทิศให้แก่ผู้ตาย) กตัญญูพ่อแม่แก้ไขกรรมได้ คติธรรม ๙ พระสุปฏิปันโน หลวงปู่ทวด สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงพ่อสด จันทสโร หลวงปู่แหวน สุจิณโณ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ หลวงพ่อจรัญ ิตธมฺโม สมุนไพรที่ใช้เป็นยารักษาโรค l l l l l

l l l l l l l

l l l l l l l l l

๘๔ ๘๔ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๖ ๘๗ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๓ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๑๑ ๑๑๑ ๑๑๒ ๑๑๓ ๑๑๔ ๑๑๕ ๑๑๖ ๑๑๗ ๑๑๘ ๑๑๙ ๑๒๐


ตั้งพระพุทธรูป บูชาถูกทิศ ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข ๑. ตั้งพระพุทธรูปผินพระพักตร์ ไปทาง... ทิศบูรพา (ตะวันออก) “ราชาทิศ” ประกอบกิจการใดก็ย่อมสำ�เร็จทุกประการ เป็นที่เกรงขาม ของอริศัตรูหมู่ปัจจามิตรที่คิดร้าย ๒. ทิศอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้) “ปฐมทิศ” ประกอบกิจการใด ไม่ค่อยดี ไม่ได้กำ�ไร แต่ไม่ถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัว อย่างดีก็เท่าทุน ๓. ทิศทักษิณ (ใต้) “จัณฑาลทิศ” ประกอบกิจการใดยากลำ�บาก ผลสำ�เร็จได้ไม่คุ้มค่ากับความเหน็ดเหนื่อย ๔. ทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้) “วิปฏิสารทิศ” ความเร่าร้อนกายใจ จักเกิด อาจรุนแรงอย่างไม่คาดคิด ชีวิตอับเฉา ครอบครัวและคนรอบข้าง เดือดร้อน ๕. ทิ ศ ประจิ ม (ตะวั น ตก) “กาฬกิ ณี ทิ ศ ” ทำ � การสิ่ ง ใดมั ก จะ เกิดความลังเลใจไม่เป็นมงคล ภัยอันตรายจักเกิดเนืองๆ ๖. ทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ) “อุทธัจจทิศ” ทำ�การสิ่งใด มักไม่มีผลแน่นอน ไม่เป็นชิ้นเป็น อันมีเรื่องคอยกวนใจอยู่เสมอ ๗. ทิศอุดร (เหนือ) “มัชฌิมทิศ” ทำ�การสิง่ ใดอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง ไม่เสียแต่ก็ไม่เด่น ๘. ทิศอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) “เศรษฐีทิศ” ประกอบการใด ประสบความสำ�เร็จดีมาก โชคลาภมากมี เจริญรุ่งเรืองมากขึ้น บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

7


คำ�แนะนำ� และข้อปฏิบัติในการสวดมนต์๑ ๑. ปรั บ ใจให้ มี ค วามเชื่ อ ความศรั ท ธาในพระคาถาให้ ม ากที่ สุ ด ว่า พระคาถาที่จะสวดนี้เป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นของศักดิ์สิทธิ์จริง ไม่นำ� ความเดือดร้อนมาสู่ตนและคนอื่น เป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดสำ�หรับชีวิตเรา ๒. ใช้ ปั ญ ญาพิ จ ารณาให้ เ ห็ น ว่ า ชี วิ ต นี้ ไ ม่ มี อ ะไรแน่ น อน มี แ ต่ อุปสรรค มีแต่ปัญหา มีแต่ความทุกข์มากมายเกิดขึ้นอยู่เสมอ บุญมีจริง บาปมีจริง ทุกชีวิตล้วนต้องการความสุข ความสำ�เร็จ ความสมหวัง กันทั้งนั้น การสวดมนต์เป็นวิธีการหนึ่งที่เป็นเหตุให้ได้มาซึ่งความสุข ความสำ�เร็จ มาสู่ชีวิตเราได้ คนไม่รู้จักสวดมนต์นั้น มักจะมีแต่่ความทุกข์ ความเดือดร้อนเกิดขึ้นกับชีวิต ๓. จงมี ค วามอดทน เพี ย รพยายามสวดให้ ไ ด้ ทุ ก วั น อย่ า ให้ ข าด มากน้ อ ยขอให้ ไ ด้ ส วด การสวดมนต์ นั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ ทำ � ได้ ย ากมั ก มี อุ ป สรรคเกิ ด ขึ้ น ขั ด ขวางต่ อ ผู้ ส วดมนต์ ยิ่ ง ถ้ า เป็ น คนมี ก รรมมี เวร มากยิ่งลำ�บาก แต่เป็นการลำ�บากแต่ในช่วงสองสามอาทิตย์แรกเท่านั้น ผ่ า นไปได้ ก็ จ ะดี รู้ สึ ก สบาย ไม่ อึ ด อั ด ไม่ ท รมาน ขอจงอดทน มีสัจจะให้มากไว้ เตือนตัวเองอยู่เสมอๆ ว่าเราต้องทำ�ได้ เพื่อชีวิต ที่ดีงามของเรา ๑ โดย...พระครูปิยธรรมวิเทศ (ปสัณห์ ปิยธมฺโม) 8

คู่มือสวดมนต์ ไหว้พระ ฉบับชาวบ้าน


๔. ไม่ต้องอธิษฐานหรือปรารถนาอะไรทั้งสิ้น การสวดมนต์ ไม่ใช่ การอ้อนวอนต่อรองเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น เป็นการสร้างบุญ สร้างบารมี เพิ่มพลังบุญ พลังความศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดขึ้นกับตนเอง การสวดมนต์ เป็นการทำ�เหตุปัจจัยจัดระบบชีวิตให้ดี ให้ถูกต้องเท่านั้น ส่วนผลนั้น จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ เหมือนการรับประทานยา เหมือนการ ปลูกต้นไม้ ขอเพียงรับประทานให้ตรงตามเวลา โรคย่อมหาย ดูแลต้นไม้ ให้ดีถูกต้องตามกรรมวิธี ดอกผลย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน การสวดมนต์ ก็เป็นเช่นนั้น ๕. จะสวดเวลาไหน ทีไ่ หนก็ได้ (ยกเว้นในห้องน�ำ้ ) จะอยูใ่ นอิรยิ าบถ ไหนก็ ไ ด้ เช่ น เดี ย วกั น ขอให้ ใจเราพร้ อ มและมี เวลาสะดวกจะสวด วั น ละกี่ ค รั้ ง ก็ ไ ด้ จงสวดเถิ ด ไม่ มี ค วามผิ ด ใดๆ ทั้ ง สิ้ น ถ้ า มี ห้ อ งพระ ในบ้าน ก็สวดในห้องพระ จัดเครื่องสักการบูชามีดอกไม้ ธูป เทียน ตามสมควรได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ดี ๖. จะสวดในใจ หรือสวดออกเสียงก็ได้ แล้วแต่กาลเวลา และ สถานที่ จะพนมมื อ หรื อ ไม่ พ นมมื อ ก็ ไ ด้ อาจจะยกมื อ ไหว้ สั ก ครั้ ง ก่อนสวดก็ได้เป็นการดี ถ้าอยู่ในบ้าน ในสถานที่พร้อม ก็ควรพนมมือ สวด ควรตั้งนะโม ฯลฯ สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ ๓ ครั้ง ก่อนสวดทุกๆ ครั้ง ที่มีการสวดมนต์บทใดบทหนึ่ง ๗. จะถื อหนังสือดูส วดก็ไ ด้ แต่ถ้า จะให้ดีควรพยายามท่อ งจำ� ให้ ไ ด้ ใ นแต่ ล ะบท หรื อ บทหนึ่ ง บทใดก็ ไ ด้ ที่ ต นเองชอบ เป็ น สิ่ ง ที่ ดี ม าก จะได้ เ ป็ น สมบั ติ ชี วิ ต สมบั ติ ส มองติ ด ตั ว ไว้ และสมอง ก็ จ ะได้ จ ดจำ � พระคาถาไว้ แทนที่ จ ะจดจำ � แต่ ปั ญ หา แต่ เรื่ อ งที่ ไ ม่ ดี เก็บไว้ให้รกสมองเปล่าๆ บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

9


๘. หากมีปัญหาชีวิตเกิดขึ้น ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม ห้ามนึกโทษ น้อยใจ เสียใจ ตำ�หนิบ่น ว่าการสวดมนต์ไม่เห็นช่วยอะไร พระคาถา ไม่เห็นศักดิ์สิทธิ์เด็ดขาด ให้นึกเสียว่า กรรมเวรเรายังมี บารมีความเพียร เรายังน้อย แยกให้ออกว่า นีค่ อื ปัญหา นีค่ อื บุญ จงปักใจเชือ่ เถิดว่าปัญหา ที่มีอยู่ย่อมหมดไป เราจะต้องพบทางออกที่ดีแน่นอน จงตั้งสติให้ดีแล้ว สวดไป อย่าได้ท้อแท้ล้มเลิก ๙. อาจมีคนที่ไม่เห็นด้วย กับการสวดมนต์ของเรา ก็ไม่ควร กล่าวร้าย นึกเกลียดชัง โกรธเขาเป็นอันขาด ใช้ปัญญาพิจารณา มอง ให้เห็น ถึงสัจธรรมความจริงของโลกว่า คนเรามีบุญ มีบารมี มีสติ ปัญญา มีเวรมีกรรมต่างกัน จงแผ่เมตตาให้เขาเถิด ให้เขาได้มีโอกาส ทำ�เช่นเราบ้าง การทำ�แต่ละอย่างนั้นจะให้มีคนเห็นดีด้วยไปหมดนั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้ ๑๐. เรื่ อ งความหมายหรื อ คำ � แปลนั้ น ถ้ า รู้ ไ ด้ ก็ ดี (หาอ่ า นได้ ในหนั ง สื อ มนต์ พิ ธี แ ปลทั่ ว ไป หรื อ หนั ง สื อ มนต์ พิ ธี ช าวพุ ท ธแปล โดยสำ � นั ก พิ ม พ์ เ ลี่ ย งเชี ย ง เพี ย รเพื่ อ พุ ท ธศาสน์ ) ถ้ า ไม่ รู้ ก็ ไ ม่ เ ป็ น ไร อย่าวิตกกังวลอย่าสนใจกับคำ�ที่คนมักกล่าวกันว่า “สวดแบบนกแก้ว นกขุนทอง” เลย เพราะคนสวดกับนกสวดนั้นย่อมต่างกันโดยสิ้นเชิง การสวดมนต์นั้นขอให้มีจิตจดจ่อ มีความเชื่ออยู่ที่อักขระพระคาถา อานิสงส์ย่อมมีมาก เพราะขณะนั้นสภาพจิตย่อมเป็นบุญกุศลตลอด

10

คู่มือสวดมนต์ ไหว้พระ ฉบับชาวบ้าน


อานิสงส์ของการสวดมนต์ ด้วยอำ�นาจของพระคาถา ที่บุคคลได้สวดภาวนาด้วยจิตอันเป็น สมาธิ และมีความเชื่อมั่นดีแล้ว บุคคลนั้นย่อมได้รับผล ได้รับอานิสงส์ บังเกิดขึ้นแก่ตนเองอย่างแน่นอน ดังนี้ ๑. ความทุกข์ทั้งหลายย่อมหมดไป ความสุข, ความเจริญรุ่งเรือง, ความสำ�เร็จ, ความมั่นคง ในหน้าที่การงาน การศึกษา ฐานะ ครอบครัว ความรัก จะบังเกิดมีแก่ตน ๒. ย่อมเป็นที่รักของเทพยดามนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลาย ๓. ป้องกันเคราะห์เวร เคราะห์กรรม, ทำ�ลายอุปสรรค, ป้องกันศัตรู, ป้องกันภัยพิบัติ, ป้องกันภูตผีปีศาจวิญญาณร้าย, และมนต์ดำ�คุณไสย ทั้งหลายที่จะมีมาถึงตัว ๔. บุ ญ กุ ศ ลความดี ทั้ ง หลายย่ อ มเกิ ด ขึ้ น อกุ ศ ลธรรมความชั่ ว ทั้งหลายย่อมหมดไป ๕. สภาพจิ ต ที่ ห งุ ด หงิ ด เศร้ า หมองกระวนกระวายย่ อ มหมดไป สภาพจิตย่อมเบิกบานแจ่มใสตลอดเวลาแม้มีปัญหาก็ยิ้มสู้ ๖. หลับเป็นสุข ตื่นมาเป็นสุข ไม่ฝันร้าย เห็นแต่สิ่งที่ดีที่เป็นมงคล แก่ชีวิต ๗. ย่อมเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำ�เนินชีวิต รู้บาปบุญ, คุณโทษ, ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ ๘. จิตมีพลังเป็นสมาธิได้โดยเร็ว ได้ดวงตาเห็นธรรม ๙. เมือ่ ละสังขารจากโลกนี้ จิตวิญญาณย่อมไปสูส่ คุ ติในสัมปรายภพ บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

11


บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย

บทบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ. อิมนิ า สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปชู ะยามิ. อิมนิ า สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปชู ะยามิ.

บทกราบพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. (กราบ) สîวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ. (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ. (กราบ) ทัง้ สองบทเป็นเหมือนบทไหว้ครู ก่อนสวดมนต์ทกุ ครัง้ ต้องสวดสอง บทนี้ก่อนเพื่อไหว้พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เพื่อเพิ่มความ เข้มขลังของพลังจิตในการสวดมนต์ 12

คู่มือสวดมนต์ ไหว้พระ ฉบับชาวบ้าน


คำ�อาราธนาพระปริตร วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะทุกขะวินาสายะ วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะภะยะวินาสายะ วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะโรคะวินาสายะ

สัพพะสัมปัตติสิทธิยา ปะริตตัง พîรูถะ มังคะลัง. สัพพะสัมปัตติสิทธิยา ปะริตตัง พîรูถะ มังคะลัง. สัพพะสัมปัตติสิทธิยา ปะริตตัง พîรูถะ มังคะลัง.

บทนี้ ใช้ ส วดอาราธนาคุ ณ พระพุ ท ธมนต์ ก่ อ นที่ จ ะสวดทุ ก ครั้ ง เพื่อให้สรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย ทั้งมวลระงับดับไป และเพื่อให้เกิดสรรพสิริมงคลทั้งปวง

บทชุมนุมเทวดา ผะริตîวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา, อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ, สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน, ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต, ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา, ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ. ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา, ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา, ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา. บ ทนีเ้ ป็นคาถาอัญเชิญเทพยดามาเป็นสักขีพยาน และร่วมอนุโมทนา ในการสวดมนต์ เสริมสิริมงคลในด้านผู้ใหญ่เมตตา ให้ความช่วยเหลือ บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

13


บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.

บทนี้มีพุทธคุณในด้านป้องกันคุณไสย จิตใจสงบ อยู่เย็นเป็นสุขด้วย อำ�นาจการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า

บทไตรสรณคมน์ พุทธัง สะระณัง ธัมมัง สะระณัง สังฆัง สะระณัง ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง

คัจฉามิ. คัจฉามิ. คัจฉามิ. คัจฉามิ. คัจฉามิ. คัจฉามิ. คัจฉามิ. คัจฉามิ. คัจฉามิ.

บทนี้เป็นการน้อมรับเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง ให้คณ ุ ทางด้านเมตตา แคล้วคลาด ปลอดภัย เป็นทีพ่ งึ่ ของจิตใจ แม้ในยาม จะสิ้นชีวิต นำ�ดวงจิตให้เข้าถึงสุคติภูมิในสัมปรายภพ 14

คู่มือสวดมนต์ ไหว้พระ ฉบับชาวบ้าน


ถ้าสวดให้คนไข้ฟัง หรือสวดเพื่อจุดประสงค์จะสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตาอายุ สวดบทไตรสรณคมน์ ดังนี้

พุทธัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ. ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ. สังฆัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ. ทุติยัมปิ พุทธัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ. ทุติยัมปิ ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ. ทุติยัมปิ สังฆัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ. ตะติยัมปิ พุทธัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ. ตะติยัมปิ ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ. ตะติยัมปิ สังฆัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.

บทพุทธคุณ อิ ติ ปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัม มาสั ม พุ ทโธ วิ ช ชาจะระณะสั ม ปั นโน สุ ค ะโต โลกะวิ ทู อะนุ ต ตะโร ปุ ริ ส ะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.

บทธรรมคุณ สîวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิ ปั ส สิ โ ก โอปะนะยิ โ ก ปั จ จั ต ตั ง เวทิ ตั พโพ วิ ญ ญู หี ติ (อ่านว่า วิน-ยู-ฮี-ติ) บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

15


บทสังฆคุณ สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ ญายะปะฏิ ปั นโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิ ทั ง จั ต ตาริ ปุ ริ ส ะยุ ค านิ อั ฏ ฐะ ปุ ริ ส ะปุ ค คะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.

“คาถาธรรม คือ พระไตรสรณคมน์ เป็นของ ดีเลิศประเสริฐแท้ ผีเจ้าเข้าสิงใช้ทำ�น้ำ�มนต์ กำ�จัดปัดเป่าหายไปได้ท้งั นั้น อันนี้ข้อสำ�คัญ มัน่ หมาย

ฉะนัน้ ขอให้เอาไปภาวนาเช้า - เย็น อย่าได้ขาด ไปไหนมาไหน ก็ภาวนาอย่างนัน้ ตายแล้วอบายไม่ได้ไป ไฟนรกไม่ได้ไหม้ จะได้ ไปสวรรค์โดยเร็วพลัน และการเจริญธรรมคำ�สอนของพระพุทธเจ้านัน้ เป็นเครือ่ ง ชำ�ระกิเลสออกจากใจได้ เคราะห์เข็ญเวรร้ายกรรมชัว่ ช้าลามกก็ ตกไปหมด... สัตว์ทง้ั หลายได้ยนิ เขาก็สาธุการ” หลวงปูจ่ นั ทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจติ ร 16

คู่มือสวดมนต์ ไหว้พระ ฉบับชาวบ้าน


พระพุทธมนต์ สำ�หรับสวดในชีวิตประจำ�วัน ถวายพรพระ (พาหุงฯ, มหากาฯ) ทีเ่ รียก ถวายพรพระ เพราะแต่งขึน้ เพือ่ ถวายพระพรพระเจ้าแผ่นดิน ให้ได้รับชัยชนะ บทพาหุงนี้ สันนิษฐานว่าแต่งโดยพระมหาพุทธสิริเถระ รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ราว พ.ศ. ๒๐๐๖ เป็นคาถาพรรณนา ถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้า ๘ ครัง้ กล่าวกันว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงเจริญภาวนาอยู่เป็นประจำ�ทำ�ให้ ทรงมีชัยชนะทุกครั้งที่ทรงรบทัพจับศึก

พุทธชัยมงคลคาถา ๑. พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง คîรีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต๑ ชะยะมังคะลานิ. ๒. มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต๑ ชะยะมังคะลานิ. บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

17


๓. นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต๑ ชะยะมังคะลานิ. ๔. อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต๑ ชะยะมังคะลานิ. ๕. กัตîวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะ วะตุ เต๑ ชะยะมังคะลานิ. ๖. สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต๑ ชะยะมังคะลานิ. ๗. นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุุชะเคนะ ทะมาปะยันโต อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต๑ ชะยะมังคะลานิ.

18

คู่มือสวดมนต์ ไหว้พระ ฉบับชาวบ้าน


๘. ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พîรัหîมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต๑ ชะยะมังคะลานิ. เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที หิตîวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ.

ชัยปริตร (มหากา ฯ) มะหาการุณิโก นาโถ ปูเรตîวา ปาระมี สัพพา เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ ชะยันโต โพธิยา มูเล เอวัง ตîวัง วิชะโย โหหิ อะปะราชิตะปัลลังเก อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ

หิตายะ สัพพะปาณินัง ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง โหตุ เต๑ ชะยะมังคะลัง. สักîยานัง นันทิวัฑฒะโน ชะยัสสุ๒ ชะยะมังคะเล สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ. สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุยิฏฐัง พîรัหîมะจาริสุ

๑ ถ้าสวดให้ตนเอง เปลี่ยน เต เป็น เม ๒ ถ้าสวดให้ตนเอง เปลี่ยนเป็น อะหัง วิชะโย โหมิ ชะยามิ บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

19


ปะทักขิณัง กายะกัมมัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะทักขิณานิ กัตîวานะ ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง สัพพะพุทธานุภาเวนะ ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง สัพพะธัมมานุภาเวนะ ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง สัพพะสังฆานุภาเวนะ

วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะณิธี เต๑ ปะทักขิณา ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ. รักขันตุ สัพพะเทวะตา สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.๑ รักขันตุ สัพพะเทวะตา สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.๑ รักขันตุ สัพพะเทวะตา สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.๑

อานิสงส์การสวดพุทธชัยมงคลคาถา พระพุทธานุภาพแห่งการสวดชัยมงคลคาถา หรือคาถาถวายพรพระ มีอานิสงส์มากดังต่อไปนี้ บทพุทธคุณ มีอานุภาพ ๑๐๘ ประการ คุม้ ครองป้องกันภัย สะเดาะ เคราะห์ แก้กรรมได้สารพัดนึก บทธรรมคุณ มีอานุภาพ ๑๐๘ ประการ เสริมปัญญาบารมี บทสังฆคุณ มีอานุภาพ ๑๐๘ ประการ มีเสน่ห์เป็นเมตตามหานิยม บทที่ ๑ มีอานุภาพแก้และป้องกันภูตผีปีศาจ บทที่ ๒ เสกเมื่อจะกินยา สะเดาะโรคให้หาย บทที่ ๓ ใช้ภาวนาเวลาจะเข้าป่าป้องกันสัตว์ร้ายได้ บทที่ ๔ ภาวนาเวลาไปต่างเมืองจะได้ลาภสักการะมีคนรัก คนหลง บทที่ ๕ ภาวนาแล้วทำ�ให้ศัตรูใจอ่อนกลายเป็นมิตร บทที่ ๖ ภาวนาแล้วพูดจาจะมีคนเชื่อถือ เจรจาการงานสำ�เร็จ บทที่ ๗ ภาวนาเสกเป่าแก้พิษของอสรพิษทุกชนิด 20

คู่มือสวดมนต์ ไหว้พระ ฉบับชาวบ้าน


บทที่ ๘ เมื่อผจญภัยจะได้รับชัยชนะจากศัตรูหมู่มาร บทมหาการุณิโก มีอานุภาพทางด้านเมตตามหานิยม ใช้ประพรมน้ำ� พระพุทธมนต์เพื่อเกิดความสวัสดีมีชัยตลอดไป

อิติปิ โส เท่าอายุ อิ ติ ปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัม มาสั ม พุ ทโธ วิ ช ชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ บทนี้ใช้สวดเสริมชะตา สะเดาะเคราะห์ ต่ออายุด้วยตนเอง ให้สวด เกินอายุปัจจุบัน ๑ จบ เช่นอายุ ๓๙ ก็ให้สวด ๔๐ จบ จะทำ�ให้มีอายุมั่น ขวัญยืนแล

พุ ท ธคุ ณ นี่ คื อ คุ ณ พระพุ ท ธเจ้ า เอา คุณพระพุทธเจ้ามาไว้ ในใจ มีมานานแล้ว พระธรรมคุณ ก็หมายความว่า เอาธรรมะ มาไว้ในใจแล้วนำ�ไปปฏิบตั ิ สังฆคุณ ปฏิบตั ิ ได้แล้ว คือ สังฆะ แปลว่า สามัคคี กายสามัคคี จิตสามัคคี มีรปู แบบดีเป็นพฤติกรรม แสดงออกประพฤติดแี ล้ว ปฏิบตั ชิ อบ แล้วก็สอนตัวเองได้สอนคนอื่นต่อไป ถ้าจะเรียกให้ครบถ้วนก็ เรียกว่า ไตรรัตน์ หรือพระรัตนตรัยนัน่ เอง หลวงพ่อจรัญ ิตธมฺโม บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

21


พระคาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม เพือ่ ให้เกิดอานุภาพยิง่ ขึน้ ก่อนเจริญภาวนาคาถาชินบัญชร ตัง้ นะโม ๓ จบ ก่อน แล้วระลึกถึงและบูชาเจ้าประคุณสมเด็จฯ ด้วยคำ�ว่า

ปุตตะกาโม ละเภ ปุตตัง ธะนะกาโม ละเภ ธะนัง

อัตถิ กาเย กายะญายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตîวา อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ มะระณัง สุขัง อะระหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ. ๑. ชะยาสะนาคะตา พุทธา จะตุสัจจาสะภัง ระสัง ๒. ตัณหังกะราทะโย พุทธา สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง 22

เชตîวา มารัง สะวาหะนัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา อัฏฐะวีสะติ นายะกา มัตถะเก เต มุนิสสะรา

คู่มือสวดมนต์ ไหว้พระ ฉบับชาวบ้าน


๓. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง ๔. หะทะเย เม อะนุรุทโธ โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสîมิง ๕. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง กัสสะโป จะ มะหานาโม ๖. เกสันเต ปิฏฐิภาคัสîมิง นิสินโน สิริสัมปันโน ๗. กุมาระกัสสะโป เถโร โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ๘. ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา ๙. เสสาสีติ มะหาเถรา เอตาสีติ มะหาเถรา ชะลันตา สีละเตเชนะ ๑๐. ระตะนัง ปุระโต อาสิ ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ ๑๑. ขันธะโมระปะริตตัญจะ อากาเส ฉะทะนัง อาสิ ๑๒. ชินาณา วะระสังยุตตา วาตะปิตตาทิสัญชาตา ๑๓. อะเสสา วินะยัง ยันตุ วะสะโต เม สะกิจเจนะ

พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน อุเร สัพพะคุณากะโร สารีปุตโต จะ ทักขิเณ โมคคัลลาโน จะ วามะเก อาสุง อานันทะราหุลา อุภาสุง วามะโสตะเก สุริโยวะ ปะภังกะโร โสภิโต มุนิ ปุงคะโว มะเหสี จิตตะวาทะโก ปะติฏฐาสิ คุณากะโร อุปาลี นันทะสีวะลี นะลาเฏ ติละกา มะมะ วิชิตา ชินะสาวะกา ชิตะวันโต ชิโนระสา อังคะมังเคสุ สัณฐิตา ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง วาเม อังคุลิมาละกัง อาฏานาฏิยะสุตตะกัง เสสา ปาการะสัณฐิตา สัตตัปปาการะลังกะตา พาหิรัชฌัตตุปัททะวา อะนันตะชินะเตชะสา สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

23


๑๔. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ ๑๕. อิจเจวะมันโต ชินานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ สัทธัมมานุภาวะปาลิโต

วิหะรันตัง มะหีตะเล เต มะหาปุริสาสะภา สุคุตโต สุรักโข ชิตูปัททะโว ชิตาริสังโค ชิตันตะราโย จะรามิ ชินะปัญชะเรติ.

พระคาถาชินบัญชรของเจ้าประคุณสมเด็จ ถ้าใครท่องจำ �ได้ขึ้นใจ ภาวนาทุกคืนวันมีคณ ุ านุภาพมากมาย มีความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละทรงอานุภาพ ทุกบท จะทำ�ให้เกิดโชคลาภ เป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง ใช้เสกทำ�น้ำ�มนต์ รดแก้ ส รรพทุ ก ข์ โ ศกโรคภั ย ไม่ ว่ า จะถู ก กระทำ � คุ ณ ไสย ใช้ ป ลุ ก เสก พระเครื่องเพิ่มอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ โบราณยังนำ�มาใช้เฉพาะกรณี ดังนี้ ๑. อาราธนาพระขึ้นคล้องคอ ๒. นักพูด นักแสดง ก่อนพูดก่อนแสดง ๓. เสกน้ำ�ล้างหน้า เสกแป้งเจิม ๔. แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตราย ๕. สำ�หรับป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ๖. อาราธนาขอให้คุณพระคุ้มครอง

ใช้บทที่ ใช้บทที่ ใช้บทที ่ ใช้บทที ่ ใช้บทที่ ใช้บทที่

๓ ๗ ๘ ๙ ๑๓ ๑๔

ภาวนา ภาวนา ภาวนา ภาวนา ภาวนา ภาวนา

มาไม่มีอะไร ไปก็ไม่มีอะไร มีอยู่ก็แต่จิตใจและวิญญาณ ท่านทำ�ดี ก็เสวยกรรมดี ทำ�ไม่ดกี ต็ กนรกไป อย่าได้นกึ ว่าตาย แล้วสูญเปล่านะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) 24

คู่มือสวดมนต์ ไหว้พระ ฉบับชาวบ้าน


บทนะมะการะสิทธิคาถา โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฏโฐ สามัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมุตโต มารัสสะ ปาสา วินิโมจะยันโต ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง พุทธัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ โลกัสสะ นาถัญจะ วินายะกัญจะ ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ. ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สัตถุ ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสุทธิมัคคัง นิยยานิโก ธัมมะธะรัสสะ ธารี สาตาวะโห สันติกะโร สุจิณโณ ธัมมัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ โมหัปปะทาลัง อุปะสันตะทาหัง ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ. สัทธัมมะเสนา สุคะตานุโค โย โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา สันโต สะยัง สันตินิโยชะโก จะ สîวากขาตะธัมมัง วิทิตัง กะโรติ

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

25


สังฆัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ พุทธานุพุทธัง สะมะสีละทิฏฐิง

ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ.

บทนี้ เ ป็ น พระนิ พ นธ์ ข องสมเด็ จ พระมหาสมณเจ้ า กรมพระยาวชิ ร ญาณวโรรส ทรงนิ พ นธ์ ไ ว้ เ พื่ อ สวดระลึ ก ถึ ง คุ ณ ของพระพุ ท ธ พระธรรม และพระสงฆ์ ขออานุ ภ าพของพระรั ต นตรั ย จงอภิ บ าล คุ้มครองให้ปราศจากภยันตราย มีชัยชนะ สำ�เร็จผลตามปรารถนาแล

บทนะโมการะอัฏฐะกะ

นะโม อะระหะโต สัมมา- นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ นะโม มะหาสังฆัสสาปิ นะโม โอมาตîยารัทธัสสะ นะโม โอมะกาตีตัสสะ นะโมการัปปะภาเวนะ นะโมการานุภาเวนะ นะโมการัสสะ เตเชนะ

สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน สîวากขาตัสเสวะ เตนิธะ วิสุทธะสีละทิฏฐิโน ระตะนัตตะยัสสะ สาธุกัง ตัสสะ วัตถุตตะยัสสะปิ วิคัจฉันตุ อุปัททะวา สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา วิธิมหิ โหมิ เตชะวา.

บทนี้เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ สำ�หรับใช้สวดภาวนาทำ�น้ำ�มนต์ มีสรรพคุณชะงัดนัก มี อานุภาพ ช่วยให้ประสบแต่ความโชคดี มีเดชะอำ�นาจเหนือคนทั้งปวงแล 26

คู่มือสวดมนต์ ไหว้พระ ฉบับชาวบ้าน


บทมงคลสูตร อะเสวะนา จะ พาลานัง

ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง. ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง. พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโต สุภาสิตา จะ ยา วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมัง. มาตาปิตุอุปัฏฐานัง ปุตตะทารัสสะ สังคะโห อะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมัง. ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห อะนะวัชชานิ กัมมานิ เอตัมมังคะละมุตตะมัง. อาระตี วิระตี ปาปา มัชชะปานา จะ สัญญะโม อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมัง. คาระโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญุตา กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง. ขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมัง. ตะโป จะ พîรัหîมะจะริยัญจะ อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง. ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง. บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

27


เอตาทิสานิ กัตîวานะ สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ

สัพพัตถะมะปะราชิตา ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ.

บทนี้ เป็นมงคลคาถาที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เล่มที่ ๒๕ อานิสงส์การสวดมงคลสูตร ทำ�ให้เกิดสติปัญญา เทวดารักษา อำ�นวยโชคลาภ เป็นอุดมมงคลแก่ชีวิต

บทระตะนะสูตร

ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ. ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง ยะทัชฌะคา สักîยะมุนี สะมาหิโต นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ. ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ. 28

คู่มือสวดมนต์ ไหว้พระ ฉบับชาวบ้าน


เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ. เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ. ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสîมิง เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ. บทนี้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เล่มที่ ๒๕ จึงเป็นคาถาที่มาจากพระพุทธโอษฐ์โดยตรง ทรงอานุภาพ ทางด้านขับไล่เสนียดจัญไร โรคภัยไข้เจ็บ ภูตผีปีศาจ อุปัทวันตราย ทั้งหลายไม่มากลำ�้ กราย ดังที่ทรงใช้ระงับภัยในเมืองเวสาลี บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

29


บทกะระณียะเมตตะสูตร เมตตัญจะ สัพพะโลกัสîมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง

อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ พîรัหîมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ.

บทนี้มีในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เล่มที่ ๒๕ ทรงอานุภาพ ทางด้านเทวดาคุ้มครองรักษา สวดเพื่อป้องกันไม่ให้ภูตผีปีศาจรบกวน เป็นคาถากันผี ดังที่ทรงชี้แนะให้พระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลได้สวดภาวนา

วัฏฏะกะปะริตตัง อัตถิ โลเก สีละคุโณ เตนะ สัจเจนะ กาหามิ อาวัชชิตîวา ธัมมะพะลัง สัจจะพะละมะวัสสายะ สันติ ปักขา อะปัตตะนา มาตา ปิตา จะ นิกขันตา สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ

สัจจัง โสเจยยะนุททะยา สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง สะริตîวา ปุพพะเก ชิเน สัจจะกิริยะมะกาสะหัง สันติ ปาทา อะวัญจะนา ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ มะหาปัชชะลิโต สิขี อุทะกัง ปัตîวา ยะถา สิขี เอสา เม สัจจะปาระมีติ.

บทนี้มีในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เล่มที่ ๓๓ มีอานุภาพ ด้านป้องกันอัคคีภัย 30

คู่มือสวดมนต์ ไหว้พระ ฉบับชาวบ้าน


ขันธะปะริตตัง อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง.

บทนี้มีในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เล่มที่ ๒๗ มีอานุภาพทาง ด้านป้องกันอสรพิษร้าย เทวดาคุ้มครองป้องกันภัยให้ตั้งแต่พื้นดินขึ้นไป จนถึงบนอากาศ

อาฏานาฏิยะปะริตตัง

วิปัสสิสสะ นะมัตถุ สิขิสสะปิ นะมัตถุ เวสสะภุสสะ นะมัตถุ นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ กัสสะปัสสะ นะมัตถุ อังคีระสัสสะ นะมัตถุ โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ เย จาปิ นิพพุตา โลเก เต ชะนา อะปิสุณา หิตัง เทวะมะนุสสานัง

จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต สัพพะภูตานุกัมปิโน นîหาตะกัสสะ ตะปัสสิโน มาระเสนัปปะมัททิโน พîราหîมะณัสสะ วุสีมะโต วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ สักîยะปุตตัสสะ สิรีมะโต สัพพะทุกขาปะนูทะนัง ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง มะหันตา วีตะสาระทา ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

31


วิชชาจะระณะสัมปันนัง มะหันตัง วีตะสาระทัง วิชชาจะระณะสัมปันนัง พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ บทนี้มีในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย เล่มที่ ๑๑ ทรงอานุภาพ คุ้มครอง เสริมสิริมงคลในครอบครัว ผู้ใดสวดภาวนาอยู่เป็นประจำ� จะเป็นบุญกุศลมาก มีแต่ความสุขสิรสิ วัสดี ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคตกาล และป้องกันภูตผีปีศาจ นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

โหตุ เต ชะยะมังคะลัง. ธัมโม เม สะระณัง วะรัง โหตุ เต ชะยะมังคะลัง. สังโฆ เม สะระณัง วะรัง โหตุ เต ชะยะมังคะลัง.

ภาวนาบทนีเ้ ป็นประจำ�จะมีแต่ความเจริญรุง่ เรือง มีชยั ชนะ เป็นสรรพ สิริมงคลแก่ชีวิตแล ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก

ระตะนัง พุทธะสะมัง นัตถิ ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก ระตะนัง ธัมมะสะมัง นัตถิ ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก ระตะนัง สังฆะสะมัง นัตถิ

วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ ตัสîมา โสตถี ภะวันตุ เต. วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ ตัสîมา โสตถี ภะวันตุ เต. วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ ตัสîมา โสตถี ภะวันตุ เต.

บทนี้มีอานุภาพทางด้านเมตตามหานิยม โชคดี ปลอดภัย 32

คู่มือสวดมนต์ ไหว้พระ ฉบับชาวบ้าน


สักกัตîวา พุทธะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

หิตัง เทวะมะนุสสานัง นัสสันตุปัททะวา สัพเพ สักกัตîวา ธัมมะระตะนัง ปะริฬาหูปะสะมะนัง นัสสันตุปัททะวา สัพเพ สักกัตîวา สังฆะระตะนัง อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง นัสสันตุปัททะวา สัพเพ

พุทธะเตเชนะ โสตถินา ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต. โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง ธัมมะเตเชนะ โสตถินา ภะยา วูปะสะเมนตุ เต. โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง สังฆะเตเชนะ โสตถินา โรคา วูปะสะเมนตุ เต.

บทนี้มีอานุภาพด้านปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ ใช้ทำ�น้ำ�มนต์กินตลอดจน ก่อนกินยาเป่าเสกมนต์นี้ก่อนจะได้ผลดีและแก้โรคที่เกิดแต่กรรมเก่าได้ สัพพีติโย วิวัชชันตุ

สัพพะโรโค วินัสสะตุ มา เต ภะวะตîวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ

บทนีม้ อี านุภาพทางด้านทำ�ให้อายุยนื มีผวิ พรรณผ่องใส มีความสุขกาย สบายใจ ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนแล

อังคุลิมาละปะริตตัง ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา. เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ.

บทนี้มีในพระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย เล่มที่ ๑๓ นิยมใช้เสก น�ำ้ มนต์ให้หญิงท้องกินจะทำ�ให้คลอดง่ายปลอดภัยทั้งแม่และลูก บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

33


โพชฌังคะปะริตตัง โพชฌังโค สะติสังขาโต วิริยัมปีติปัสสัทธิ- สะมาธุเปกขะโพชฌังคา มุนินา สัมมะทักขาตา สังวัตตันติ อะภิญญายะ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ เอกัสîมิง สะมะเย นาโถ คิลาเน ทุกขิเต ทิสîวา เต จะ ตัง อะภินันทิตîวา เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ เอกะทา ธัมมะราชาปิ จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ สัมโมทิตîวา จะ อาพาธา เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ ปะหีนา เต จะ อาพาธา มัคคาหะตะกิเลสา วะ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

ธัมมานัง วิจะโย ตะถา โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร สัตเตเต สัพพะทัสสินา ภาวิตา พะหุลีกะตา นิพพานายะ จะ โพธิยา โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา. โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา. เคลัญเญนาภิปีฬิโต ภะณาเปตîวานะ สาทะรัง ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา. ติณณันนัมปิ มะเหสินัง ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.

บทนี้เป็นคาถาที่โบราณาจารย์แต่งขึ้นเพื่อใช้สวดภาวนาให้ผู้ป่วยฟัง เพือ่ เสริมกำ�ลังใจ โดยอาศัยเหตุการณ์ทพี่ ระพุทธองค์ทรงสวดโพชฌงค์ ๗ ให้พระมหากัสสปะ และพระมหาโมคคัลลานะฟัง อีกทั้งเมื่อพระพุทธเจ้า ประชวรก็ให้พระจุนทะสวดให้สดับแล้วทรงหายประชวร นำ�มาประมวล เป็นคาถารักษาโรค 34

คู่มือสวดมนต์ ไหว้พระ ฉบับชาวบ้าน


บทชะยะปะริตตัง (ย่อ) โส อัตถะลัทโธ สุขิโต อะโรโค สุขิโต โหหิ สา อัตถะลัทธา สุขิตา อะโรคา สุขิตา โหหิ เต อัตถะลัทธา สุขิตา อะโรคา สุขิตา โหถะ

วิรุฬโห พุทธะสาสะเน สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ. วิรุฬหา พุทธะสาสะเน สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ. วิรุฬหา พุทธะสาสะเน สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ.

บทนี้มีอานุภาพทางด้านมีโชคลาภ ไม่มีโรค และคุ้มครอง ญาติพี่น้อง คนในครอบครัวให้ปลอดภัยแล

มงคลจักรวาฬใหญ่ สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิมะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุ ญ ญาธิ ก ารั ส สะ สั พ พั น ตะรายะนิ ว าระณะสะมั ต ถั ส สะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ทîวัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ อะสีตîยานุพîยัญชะนานุภาเวนะ อัฏฐุตตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะ ฉัพพัณณะรังสิยานุภาเวนะ เกตุมาลานุภาเวนะ ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะอุปะปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะปะระมัตถะปาระมิตานุภาเวนะ สีละสะมาธิปัญญานุภาเวนะ พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ เตชานุภาเวนะ อิทธานุภาเวนะ พะลานุภาเวนะ เญยยะธัมมานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหัส

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

35


สะธัมมักขันธานุภาเวนะ นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ อั ฏ ฐั ง คิ ก ะมั ค คานุ ภ าเวนะ อั ฏ ฐะสะมาปั ต ติ ย านุ ภ าเวนะ ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ สัพพัญุตะญาณานุภาเวนะ เมตตากะรุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะ สัพพะปะริตตานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุปัททะวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา วินัสสันตุ สัพพะอันตะรายาปิ วินัสสันตุ สัพพะสังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌันตุ ทีฆายุตา ตุยหัง โหตุ สะตะวัสสะชีเวนะ สะมังคิโก โหตุ สัพพะทา. อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคังคามะหาสะมุททา อารักขะกา เทวะตา สะทา ตุมเห อะนุรักขันตุ. บทนีม้ อี านิสงส์ท�ำ ให้เจริญรุง่ เรืองด้วยสิรทิ รัพย์สมบัติ ปราศจากโรคภัย ด้วยอำ�นาจของคุณพระรัตนตรัย และเทวดาให้ความคุ้มครองป้องกัน

การสวดมนต์ที่จะทำ�ให้เกิดอานุภาพมากนั้น ผู้สวดต้องมีคุณสมบัติ ๓ อย่าง คือ มีเมตตาจิต มุ่งประโยชน์ต่อผู้ฟัง, สวดถูกอักขระพยัญชนะ ไม่ผิดเพี้ยน, รู้ความหมายของบทสวด และบุคคลผูส้ วดภาวนาพระปริตรอยูเ่ ป็นประจำ�ถึงจะเอางูให้ไปกัดขบ มันก็ซบศีรษะไม่อา้ ปากขบกัด โจรร้ายเงือ้ ดาบกระบองจะฟาดฟัน มันก็ฟนั ตีไม่ลงได้ จะไสช้างตกมันเข้าทำ�ร้าย มันก็ไม่กระทืบแทง แม้เปลวไฟร้อน แรงลุกลามมาก็มิอาจไหม้ได้ ถึงถูกใครวางยาพิษหมายปลิดชีพก็ไม่ถึง ตาย คนที่ปองร้ายหมายฆ่า ถ้าเห็นหน้ากันก็จะหันมาเป็นมิตร มิลินทปัญญา 36

คู่มือสวดมนต์ ไหว้พระ ฉบับชาวบ้าน


บทธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

ธรรมจักร ท่านใดได้สวด จะทำ�ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ไม่ว่าจะเป็น กิจการงานแขนงไหนที่ได้ทำ�อยู่ จะได้เจริญก้าวหน้า เพราะธรรมจักร เป็ น พระธรรมเทศนากั ณ ฑ์ แรก ที่ พ ระพุ ท ธองค์ ไ ด้ ท รงแสดงโปรด นักบวชปัญจวัคคีย์ และเป็นวงล้อทีห่ มุนเป็นครัง้ แรกของพระพุทธศาสนา เมื่อได้สวดประจำ�จะเป็นมิ่งมงคลแก่ตัว เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ได้มีความ ก้าวหน้าสถาพร ทรัพย์สมบัติข้าวของบริบูรณ์ เมื่อละไปจากโลกจะ ได้ ไ ปอยู่ ใ นสรวงสรรค์ ชั้ น ใดชั้ น หนึ่ ง ดั ง ที่ จิ ต ใจของเราได้ เ คยสวด สาธยายมาในบทสวดนั่นเอง

เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง วิหะระติ อิสปิ ะตะเน มิคะทาเย. ตัตรî ะ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตสิ. เทîวเม ภิกขะเว อันตา ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา โย จายัง กาเมสุ กามะสุขัลลิกานุโยโค หีโน คัมโม โปถุชชะนิโก อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต โย จายัง อัตตะกิละมะถานุโยโค ทุกโข อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต. บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

37


เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ. กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ. อะยะเมวะ อะริ โ ย อั ฏ ฐั ง คิ โ ก มั คโค. เสยยะถี ทั ง . สั ม มาทิ ฏ ฐิ สั ม มาสั ง กั ป โป สั ม มาวาจา สั ม มากั ม มั นโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ. อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ. อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง. ชาติปิ ทุกขา ชะราปิ ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา. อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง. ยายัง ตัณหา โปโนพภะวิกา นันทิราคะสะหะคะตา ตัตîระ ตั ต î ร าภิ นั น ทิ นี . เสยยะถี ทั ง . กามะตั ณ หา ภะวะตั ณ หา วิภะวะตัณหา. 38

คู่มือสวดมนต์ ไหว้พระ ฉบับชาวบ้าน


อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง. โย ตั ส สาเยวะ ตั ณ หายะ อะเสสะวิ ร าคะนิ โ รโธ จาโค ปะฏินิสสัคโค มุตติ อะนาละโย. อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง. อะยะเมวะ อะริ โ ย อั ฏ ฐั ง คิ โ ก มั คโค. เสยยะถี ทั ง . สั ม มาทิ ฏ ฐิ สั ม มาสั ง กั ป โป สั ม มาวาจา สั ม มากั ม มั นโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ. อิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญเญยยันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณั ง อุ ท ะปาทิ ปั ญ ญา อุ ท ะปาทิ วิ ช ชา อุ ท ะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญญาตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุ ท ะปาทิ ปั ญ ญา อุ ท ะปาทิ วิ ช ชา อุ ท ะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. อิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

39


ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหาตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหีนันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกาตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกะตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. อิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. 40

คู่มือสวดมนต์ ไหว้พระ ฉบับชาวบ้าน


ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง ภาเวตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง ภาวิตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ เอวันติ ปะริวัฏฏัง ทîวาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง นะ สุวิสุทธัง อะโหสิ. เนวะ ตาวาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพîรัหîมะเก สัสสะมะณะพîราหîมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุ ส สายะ อะนุ ต ตะรั ง สั ม มาสั มโพธิ ง อะภิ สั ม พุ ทโธ ปัจจัญญาสิง. ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ เอวันติ ปะริวัฏฏัง ทîวาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง สุวิสุทธัง อะโหสิ. อะถาหั ง ภิ ก ขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพîรัหîมะเก สัสสะมะณะพîราหîมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุ ส สายะ อะนุ ต ตะรั ง สั ม มาสั มโพธิ ง อะภิ สั ม พุ ทโธ ปัจจัญญาสิง. บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

41


ญาณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุทะปาทิ อะกุปปา เม วิมุตติ อะยะมันติมา ชาติ นัตถิทานิ ปุนัพภะโวติ. อิ ท ะมะโวจะ ภะคะวา. อั ต ตะมะนา ปั ญ จะวั ค คิ ย า ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุง. อิมัสîมิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัสîมิง ภัญญะมาเน อายัสîมะโต โกณฑัญญัสสะ วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง อุทะปาทิ ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ. ปะวัตติเต จะ ภะคะวะตา ธัมมะจักเก ภุมมา เทวา สั ท ทะมะนุ ส สาเวสุ ง เอตั ม ภะคะวะตา พาราณะสิ ยั ง อิ สิ ป ะตะเน มิ ค ะทาเย อะนุ ต ตะรั ง ธั ม มะจั ก กั ง ปะวั ต ติ ตั ง อั ป ปะฏิ วั ต ติ ยั ง สะมะเณนะ วา พî ร าหî ม ะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พîรัหîมุนา วา เกนะจิ วา โลกัสมî นิ ติ. ภุมมานัง เทวานัง สัททัง สุตîวา จาตุมมะหาราชิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง. จาตุมมะหาราชิกานัง เทวานัง สัททัง สุตîวา ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง. ตาวะติ ง สานั ง เทวานั ง สั ท ทั ง สุ ต î ว า ยามา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง. ยามานัง เทวานัง สัททัง สุตîวา ตุสิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง. ตุสิตานัง เทวานัง สัททัง สุตîวา นิมมานะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง. 42

คู่มือสวดมนต์ ไหว้พระ ฉบับชาวบ้าน


นิมมานะระตีนัง เทวานัง สัททัง สุตîวา ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง. ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนัง เทวานัง สัททัง สุตîวา เมื่อจะสวดย่อเพียงสวรรค์ ๖ ชั้น ครั้นสวดมาถึงตรงนี้แล้วสวด พîรัหîมะกายิกา เทวา สัททะมะนุสสะเวสุง แล้วลง เอตัม-

ภะคะวะตา พาราณะสิ ยั ง อิ สิ ป ะตะเน มิ ค ะทาเย ฯลฯ เหมือนกันไปจนจบ (ที่ขีดเส้นใต้ หน้า ๔๔)

พîรัหîมะปาริสัชชา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.

พîรัหîมะปาริสัชชานัง เทวานัง สัททัง สุตîวา พîรัหîมะปะโรหิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง. พîรัหîมะปะโรหิตานัง เทวานัง สัททัง สุตîวา มะหาพîรัหîมา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง. มะหาพîรัหîมานัง เทวานัง สัททัง สุตîวา ปะริตตาภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง. ปะริตตาภานัง เทวานัง สัททัง สุตîวา อัปปะมาณาภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง. อัปปะมาณาภานัง เทวานัง สัททัง สุตîวา อาภัสสะรา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง. อาภัสสะรานัง เทวานัง สัททัง สุตîวา ปะริตตะสุภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง. ปะริตตะสุภานัง เทวานัง สัททัง สุตîวา อัปปะมาณะสุภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง. บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

43


อัปปะมาณะสุภานัง เทวานัง สัททัง สุตîวา สุภะกิณหะกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง. สุภะกิณหะกานัง เทวานัง สัททัง สุตîวา เวหัปผะลา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง. เวหัปผะลานัง เทวานัง สัททัง สุตîวา อะวิหา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง. อะวิ ห านั ง เทวานั ง สั ท ทั ง สุ ต î ว า อะตั ป ปา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง. อะตั ป ปานั ง เทวานั ง สั ท ทั ง สุ ต î ว า สุ ทั ส สา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง. สุทัสสานัง เทวานัง สัททัง สุตîวา สุทัสสี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง. สุทัสสีนัง เทวานัง สัททัง สุตîวา อะกะนิฏฐะกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง. เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พîราหîมะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พîรัหîมุนา วา เกนะจิ วา โลกัสîมินติ. อิ ติ ห ะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุ หุ ต เตนะ ยาวะ พîรัหîมะโลกา สัทโท อัพภุคคัจฉิ. อะยัญจะ ทะสะสะหัสสี โลกะธาตุ สั ง กั ม ปิ สั ม ปะกั ม ปิ สั ม ปะเวธิ . อั ป ปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุ ร ะโหสิ อะติ ก กั ม เมวะ เทวานัง เทวานุภาวัง. 44

คู่มือสวดมนต์ ไหว้พระ ฉบับชาวบ้าน


อะถะโข ภะคะวา อุทานัง อุทาเนสิ อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญ อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญติ. อิติหิทัง อายัสîมะโต โกณฑัญญัสสะ อัญญาโกณฑัญโญ เตîววะ นามัง อะโหสีติ. (อ่านว่า ตะ-เว-วะ) บทนีเ้ ป็นปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้า จึงมีพระพุทธคุณมาก บางตอน ใช้เป็นมนต์สำ�หรับสวดเบิกเนตรพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นใหม่ จึงมีอานิสงส์ ทางด้านเสริมบารมี เสริมปัญญา เหล่าเทวดา ในเทวโลกคุ้มครองรักษา ผู้สวดภาวนาอยู่เป็นประจำ�แล

เมตตาพรหมะวิหารภาวนา (มหาเมตตาใหญ่)

ความเป็นมาและอานิสงส์เมตตา

เอวั ม เม สุ ตั ง . เอกั ง สะมะยั ง ภะคะวา สาวั ต ถิ ยั ง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม. ตัตîระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ. ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง ภะคะวา เอตะทะโวจะ :เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุ ลี ก ะตายะ ยานี ก ะตายะ วั ต ถุ ก ะตายะ อะนุ ฏ ฐิ ตายะ ปะริ จิ ต ายะ สุ ส ะมารั ท ธายะ เอกาทะสานิ สั ง สา ปาฏิกังขา.

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

45

คู่มือสวดมนต์ไหว้พระ ฉบับชาวบ้าน  

คู่มือสวดมนต์ไหว้พระ ฉบับชาวบ้าน

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you