Page 1


รวบรวม/เรียบเรียงโดย...ไพยนต์ กาสี บรรณาธิการ : ไพยนต์ กาสี น.ธ.เอก, ป.ธ. ๖, พธ.บ., น.บ. ปก/รูปเล่ม : เสาวณีย์ เที่ยงตรง ภาพประกอบเรื่อง : เทิดเกียรติ ปลูกปานย้อย พิมพ์ข้อมูล : ธนวรรณ ขันแข็ง พิสูจน์อักษร : มานิตย์ กองษา


ชีวิต

พบแต่สิ่งดี ถ้ามีใจเชื่อมั่นในกฎกรรม

หลายสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของแต่ละคน ไม่ว่าเป็นเรื่องดีที่ทำ�ให้มีความสุข หรือเรื่องร้ายที่ทำ�ให้ความทุกข์ท่วมทับใจ คำ�สอนในพระพุทธศาสนากล่าวว่า เป็น ไปตามหลักของเหตุปัจจัย ดังที่มีสอนไว้ในเรื่องปฏิจจสมุปบาท ที่ว่า เพราะสิ่งนั้นมี สิ่งนี้จึงมีเกิดขึ้น เป็นต้น หรือเป็นไปตามหลักกฎแห่งกรรม ดังคำ�ว่า ทำ�ดี ได้ดี ทำ�ชั่ว ได้ชั่ว เป็นต้น ดังนั้น เรื่องกรรม และการให้ผลของกรรม จึงเป็นสิ่งที่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ควรสนใจศึกษา เพื่อว่าจะได้นำ�ความรู้ความเข้าใจจาก เรื่องนี้ไปพัฒนาชีวิตของตนให้ดีขึ้นในทุกด้าน พระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ิตธมฺโม) เป็น พระสงฆ์ไทยอีกรูปหนึง่ ซึง่ เพียรสอนเรือ่ งกฎแห่งกรรม โดยท่านมุง่ สอนให้เราตระหนัก ถึงผลของสิ่งที่ทำ�ลงไปไม่ว่าดีหรือชั่วนั้น มันจะสะท้อนย้อนกลับมาหาตัวผู้ทำ�เอง ดังความตอนหนึ่งที่ว่า “ญาติโยมทั้งหลาย อะไรก็ตามที่เกิดในชีวิต ไม่ใช่พระพรหมลิขิตมาขีด ให้เราดีบ้างชั่วบ้าง แต่การกระทำ�ของเราขีดตัวเราเอง ขีดดีก็ได้ดี ขีดชั่วก็ได้ชั่ว ไม่ได้หมายความว่า มารับพรปีใหม่แล้วจะเป็นคนดี ต้องสร้างพรให้เป็นพร และ ไม่ใช่ดวงดีแล้วใช้ได้ ต้องทำ�ดีให้กับดวง การสร้างดีให้กับดวง ก็คือสร้างศีล สมาธิ ปัญญา ให้เกิดขึ้นกับตน แล้วผลของความสุขความเจริญถึงจักมี อันนี้ก็เป็น เรื่องกฎแห่งกรรมนั่นเอง” ผู้เรียบเรียงได้นำ�พระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ มาจัดเรียง หัวข้อซอยย่อหน้าใหม่ คิดข้อความหัวกระดาษแต่ละหน้าเพื่ออ่านเข้าใจง่าย ให้ ฝ่ายศิลปกรรมวาดภาพประกอบพร้อมคำ�การ์ตูน เพื่อความสวยงามดูเพลิดเพลินตา จึงหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ กรรมบันดาลชีวิตให้เป็นไป และอานิสงส์ใน การสวดพระพุทธคุณ เล่มนี้ จักมีส่วนช่วยชี้นำ�ทางชีวิตท่านผู้อ่านให้ยึดมั่นใกรรมดี ตลอดไป ขอบุญบารมีที่ท่านสร้างไว้ เป็นเกราะป้องกันภัยให้ท่าน พ้นเคราะห์กรรม

น.ธ.เอก, ป.ธ. ๖, พธ.บ., น.บ. บรรณาธิการ สำ�นักพิมพ์ แอล ซี พี เด็กดีมีบุญ


กรรม บันดาลชีวิตให้เป็นไป เจริญสุขสวัสดีพี่น้องญาติโยมผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย วันนี้ ถือเป็นวันชีวิตมิ่งขวัญมงคลต่อท่านผู้มีกุศล เรามากันในวันนี้ คือ มาบำ�เพ็ญกุศลในชีวิต ระลึกเหตุการณ์ชีวิตที่ผ่านมาในปี ซึ่งจะสิ้นสุด ลงในอีกไม่นานนี้ ก็จะเปลี่ยนวาระเข้าไปสู่พ.ศ.ใหม่ คือ วันที่ ๑ มกราคม วันเวลาก็ล่วงเลยไปเร็วมาก ไม่จำ�ต้องกล่าวว่าเฉพาะเวลาเร็ว ชีวิต ก็เร็ว รูส้ กึ ว่ามันเร็วเหลือเกิน เร็วเช่นนีแ้ ล้วจิตใจเราก็สบั สน มีเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ เข้ามาแทรกแซงอยู่ในจิตใจ เดี๋ยวก็ดี เดี๋ยวก็ชั่ว ท่านทั้งหลาย เราพิจารณา ตัวเองกันในวันนี้ คิดบัญชีชีวิตว่าตั้งแต่ต้นปีเรื่อยมานั้น เราขาดทุนชีวิต อะไรกันบ้าง เราทำ�ธุรกิจค้าขายขาดทุนตรงไหน หาเหตุในการขาดทุนให้ได้ ไม่ใช่วา่ สวัสดีปใี หม่กข็ อให้ขา้ พเจ้ารวย ให้สวย ให้ดี ให้มปี ญ ั ญา มาที่ วัดนี้ก็เจริญพรให้ข้อคิด สรุปหนึ่งปีมามีหลายเรื่องราว ทำ�ให้อาตมาได้ตำ�รา ที่วัดไม่ต้องไปเข้าโรงเรียนไหนเลย ครูมาสอนทุกวัน อาตมาก็เป็นนักเรียน แต่ ให้คา่ เทอมครูดว้ ยการเลีย้ งข้าว วันนีค้ รูมาเยอะ เดีย๋ วเลีย้ งหอยทอด


ธรรมต้อนรับ ปฏิบัติ วันเดือนปีใหม่ ท่านพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย ที่เราถือโอกาสมา บำ�เพ็ญพรต๑ มาเป็นโยคีผู้ปฏิบัติธรรมนี้ เรียกโยคี โยคี๒ แปลว่ากระไร อย่าแปลว่า ษี๓ แต่แปลว่า ผู้บำ�เพ็ญเพียรให้แก่ชีวิต ชีไพร๔ แปลว่า ผู้ที่รักษาศีลอยู่ในป่า คือความสงบ แปลให้มันเข้าบทเข้าความ และท่านสาธุชนทั้งหลายที่มานุ่งขาว ไม่ได้หมายความว่า มาบวช ชีพราหมณ์ แต่ประการใด แต่เรามาเนกขัมมปฏิบัติ๕ หาความสงบให้กับ ตั ว เอง ถ้ า ญาติ โ ยมทั้ ง หลายมี ค วามสงบเสงี่ ย มเจี ย มตน ตั้ ง สติ ไว้ ไ ด้ มี ส มาธิ แ ล้ ว โยมจะเปลี่ ย นแปลงภาวะ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมไปในทางที่ ดี แน่นอน จะไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางชั่วอีกต่อไป จะสร้างตัวให้ เจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต พรต หมายถึง ข้อกำ�หนดการประพฤติทางลัทธิศาสนาเพื่อข่มกิเลสมิให้เกิดขึ้นทางกาย ใจ เรียกผู้ปฏิบัติว่า นักพรต ๒ โยคี แปลว่า ผู้ทำ�ความเพียร ในพระพุทธศาสนาใช้หมายถึง ผู้มีความวิริยะอุตสาหะใน การเจริญกรรมฐาน มีศัพท์เรียกขานเฉพาะว่า โยคาวจร (โย-คา-วะ-จอน), แต่ใน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้คำ�จำ�กัดความว่า นักบวชผู้ปฏิบัติตามลัทธิโยคะ ๓ ษี แปลว่า ผูแ้ สวงหาคุณมีฌานเป็นต้น เป็นชือ่ เรียกนักบวชพวกหนึง่ ทีม่ มี าก่อนพุทธกาล โดยสละบ้านเรือนออกบวชไปบำ�เพ็ญเพียรอยู่ตามป่า จึงมักเรียกว่า ษีชีไพร แถมท้าย อีกนิด ฌาน ที่ผู้บ�ำ เพ็ญเพียรแสวงหากันนั้น ถ้าเป็นคำ�ในพระพุทธศาสนา แปลว่า การเพ่ง หมายถึง การเพ่งอารมณ์จนจิตเกิดสงบนิ่ง แน่วแน่เป็นอัปปนาสมาธิ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ รูปฌาน การเพ่งรูปธรรมเป็นอารมณ์, อรูปฌาน การเพ่งอรูปธรรมเป็นอารมณ์ ๔ ชี เป็นคำ�เรียกนักบวชประเภทหนึ่งที่นุ่งขาวห่มขาว แต่ปัจจุบันมักใช้เรียกสตรีที่ถือบวช โดยโกนผม คิ้ว เหมือนพระเณร และรักษาศีล ๘ เรียกกันว่า แม่ชี ส่วนชีพราหมณ์ ก็รักษาศีล ๘ เหมือนแม่ชี แต่ไม่โกนผม คิ้ว และบวชไม่นานอาจเป็น ๗-๑๕ วัน เป็นต้น ๕ เนกขัมมปฏิบตั ิ หมายถึง การบำ�เพ็ญเพียรตนให้ปลอดจากจากราคะ ความใคร่ และตัณหา ความอยาก ในกาม ให้ชีวิตมีโอกาสเป็นอิสระจากการถูกบีบคั้นทางกามารมณ์ ๑-๕ เสริมคำ�อธิบายโดย... ไพยนต์ กาสี สำ�นักพิมพ์ แอล ซี พี เด็กดีมีบุญ ๑

4

กรรมบันดาลชีวิตให้เป็นไป อานิสงส์ในการสวดพระพุทธคุณ


เปลี่ยนพฤติกรรมทางดี เท่ากับ ชุบชีวีให้มีปาฏิหาริย์ อาตมาขออนุโมทนา ที่ท่านทำ�ถูกแล้ว มาชุบชีวิตให้เกิดมีอิทธิปาฏิหาริย์ในปีใหม่ ท่านจะได้เพิ่มพูนบริบูรณ์ ด้วยข้าวของ และเงินตรา ทำ�อะไรเงินก็จะไหลนอง ทองไหลมา ในปีต่อไปนั่นแหละ ทีท่ า่ นมาวัดเพือ่ สร้างบุญ ก็ดว้ ยต้องการมีความสุข ความสะดวกสบาย ในชีวิต ในโอกาสหน้า ถึงหากว่าท่านทั้งหลายอยู่ในเคหะสถานบ้านเรือนของ ท่าน ท่านก็เจริญกุศลภาวนาในวาระที่ถึงวันขึ้นปีใหม่๑ นี้ แม้ในวันคล้ายวันเกิดของท่านคนใดคนหนึ่ง ก็ขอแนะว่า ไม่ต้องไป กินเหล้าเลี้ยงอาหารกันให้อิ่มหนำ�สำ�ราญจนเกินไป เราก็สร้างความสุขด้วย การเจริญกุศลภาวนา สวดมนต์ไหว้พระในวันเกิด ท่านจะเจริญรุ่งเรือง การทำ�ความดีในวันเกิดด้วยการเจริญกุศลภาวนา ดังที่อาตมาพูด เสมอว่า สวดมนต์เป็นยาทา วิปัสสนาเป็นยากิน แล้วก็เจริญกุศลภาวนา ด้วยการเดินจงกรม แล้วจึงเจริญพระกรรมฐานในวันคล้ายวันเกิด ท่านจะ ประเสริฐที่สุด ท่านที่เคยขายของไม่ดีกลับจะขายดี จะรุ่งเรืองวัฒนาสถาพร ต่อไปด้วย วันขึ้นปีใหม่ มีประวัติความเป็นมาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เฉพาะประเทศไทย ก็ได้ม ี การเปลี่ยนแปลงอยู่หลายครั้ง โดยครั้งแรกยึดเอาวันแรม ๑ คำ�่ เดือนอ้าย (เดือนมกราคม) เป็นวันขึน้ ปีใหม่, ต่อมาได้เปลีย่ นวันขึน้ ปีใหม่เป็น วันขึน้ ๑ ค�ำ่ เดือน ๕ (เดือนเมษายน) ทัง้ สองครัง้ นี้ กำ�หนดตามหลักทางจันทรคติ, แต่ในปี พ.ศ. ๒๔๓๒ เป็นต้นมา ทางราชการ ได้กำ�หนดวันขึ้นปีใหม่โดยยึดหลักทางสุริยคติ โดยให้ วันที่ ๑ เมษายนของทุกปี เป็น วันขึ้นปีใหม่, แต่ครั้นมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ทางการจึงได้กำ�หนดให้วันที่ ๑ มกราคม ของทุกปี เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็นวันขึ้นปีใหม่ ตามที่ใช้กันอยู่ทั่วโลก ๑ เสริมคำ�อธิบายโดย... ไพยนต์ กาสี สำ�นักพิมพ์ แอล ซี พี เด็กดีมีบุญ ๑

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

5


วันเกิด

หรือวันขึ้นปีใหม่

เป็นวันสำ�หรับใช้แสดงกตัญญูรู้คุณท่าน

วันเกิด ของเรานี่ก็สำ�คัญ เป็นวันที่ควรแสดงออกถึง กตัญญูกตเวทิตาธรรมอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการแสดงแก่ผู้มีพระคุณ รำ�ลึกคุณงามความดีของบิดามารดา ผู้ให้กำ�เนิดเกิดมาเป็นตัวตน

ตอนพ่อแม่มีเรา ท่านก็คงดีใจอย่างนี้

สำ�หรับวันขึน้ ปีใหม่นี้ ก็เป็นการกตัญญูกตเวทีตอ่ ตัวเอง โดยสำ�รวจ ตรวจสอบชีวิตตนเองในรอบปีที่ผ่านมา ว่าได้ท�ำ ดีหรือชั่วอะไรเอาไว้บ้าง การบำ�เพ็ญกุศลสังฆทานก็ดี ทอดผ้าป่าก็ดี ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นก็ควรจะ ได้สมาทานรักษาศีล และเจริญภาวนา แสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ต่อบรรพบุรุษของท่านในวาระโอกาสสำ�คัญของชีวิต อุทิศส่วนบุญกุศลไป ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร ให้หมดกรรมให้หมดสูญกันไป ถึงปีใหม่ ก็ขอให้ ความชั่วสูญไป ขอให้เพิ่มพูนความดีกุศลบุญราศีก็แจ่มใสขึ้นมาในอนาคต ถ้าทำ�ดังนี้ชีวิตของท่านก็จะรุ่งโรจน์โชติช่วงต่อไปแน่นอน ญาติโยมหญิงก็ดี ชายก็ตามที่ท่านมาตั้งแต่วันก่อน มาบำ�เพ็ญกุศล เจริญพระกรรมฐาน นับว่าเป็นการสร้างผลงานให้ชีวิตดียิ่งนัก อย่างบริษัทที่ โยมพันโทวิงได้ประกาศ คือ บริษัทโยมชาตรี โยมอัญชลี วงศ์สิน ก็เอา ผ้านวมมา วันแรกเข้าใจว่าบริษัทนี้จะเอาผ้านวมมาขาย ขายของในวัดคงจะ ได้กำ�ไรงาม แต่เปล่า เอามาถวายอาตมา ใครเอาไปห่มรวยมหาศาล และ ผ้านวมผื นนี้ เป็น ผ้ าพิ เศษ เสกด้ว ยบุญ กุศ ล ห่ม แล้ วต้ องเกิ ด ความอบอุ่ น อุ่นนอกและอุ่นใน จิตใจก็สบาย กำ�ลังมีทุกข์ไม่อบอุ่นใจ เอาผ้านวมนี้มาห่ม 6 ก็อบอุ่นใจ ทั้งเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้คลายทุกข์

กรรมบันดาลชีวิตให้เป็นไป อานิสงส์ในการสวดพระพุทธคุณ


ยิ้มแย้ม

แจ่มใสต่อกัน

สร้างความสุขสันต์ในชีวิต

ขอเจริญพรต่อญาติโยมทัง้ หลายว่า ชีวติ คนเรานัน้ มันไม่มอี ะไรแน่นอน ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรนั้น ก็มิใช่ว่าอยู่ที่เรามาสวัสดีปีใหม่ แต่ความสุขของเรานั้น เกิดจากบุญกุศลที่เราทำ�ไว้เอง บุญ๑ คือ ความสุข การที่เราจะมีความสุขนี้ มีรอยยิ้มนั่นแหละเป็นความสุขในชีวิต ในครอบครัว

ยิ้มแย้มแจ่มใส หันหน้าเข้าหากัน มีอะไรก็ปรึกษาหารือกัน สามัคคีปรองดอง อย่าให้หม่นหมองหมางใจกัน นั่นแหละเป็นความสุขในชีวิต ในครอบครัว

ดีใจจังพ่อกลับมาแล้ว

ดังนั้น คนเราไม่ว่าจะเป็นพี่หรือเป็นน้องก็ตาม ให้หันหน้าเข้าหากัน ช่วยเหลือกิจการงานของกันและกัน นี่เป็นจุดมุ่งหมายของวันขึ้นปีใหม่ พี่รัก น้องเถอะ น้องรักพี่เถอะ แล้วแต่ละฝ่ายก็จะช่วยกันสร้างความดีให้พ่อแม่ ได้ชื่นอกชื่นใจ ในครอบครัวใดที่ไม่ค่อยมีความสุขกัน ท่านทั้งหลายโปรดทราบ เถิดว่า เป็นเพราะครอบครัวนัน้ ไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระ ไม่เคยปฏิบตั ธิ รรม ไม่มีความผูกพันกันเลย สามีภรรยาทะเลาะเบาะแว้งกันตลอด เป็นอย่างนี้ มันก็แก้ปัญหาชีวิตไม่ได้ ขาดสติสัมปชัญญะ เลยมักเป็นโรคทันสมัย คือ โรคประสาท เดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะเลย คน แปลว่า ปัญหา ยิ่งมากคนยิ่งมาก ปัญหา แต่ถ้าท่านได้มาเจริญกรรมฐานจะแก้ปัญหาชีวิตได้ บุญ แปลว่า สิ่งที่ชำ�ระจิตสันดานให้บริสุทธิ์ โดยมากให้หมายถึง การทำ�ความดีงามที่ทำ� แล้วเป็นเหตุให้สบายใจ มีความสุข ความเจริญ ความบริสุทธิ์หมดจดผ่องใส ตลอดถึงให้ถึง ความดับกองทุกข์ทั้งปวงลงได้ เรียกว่า เป็นบุญทั้งสิ้น ๑ เสริมคำ�อธิบายโดย... ไพยนต์ กาสี สำ�นักพิมพ์ แอล ซี พี เด็กดีมีบุญ ๑

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

7


คิดทำ�

อะไร ให้ทำ�จริงจัง

อย่าทำ�แบบซังกะตาย

ท่านสาธุชนทั้งหลาย เมื่อจะทำ�อะไร ขอให้ทำ�ให้มันจริงเถอะ แล้ว ทุกท่านจะพบความสำ�เร็จในกิจการงานทุกอย่างได้ กิจการงานทั้งหลาย ย่อม สำ�เร็จเสร็จลงได้ด้วยสัจจะ ความตั้งใจจริง เราต้องทำ�ให้ได้

และให้ท�ำ ด้วยศรัทธา ทำ�ด้วยความชอบ เหมือนเรียนหนังสือ วิชาที่เราชอบมีศรัทธา ทำ�ด้วยความตั้งใจ ทำ�ด้วยความเคารพ ทำ�ด้วยจิตสงบ ทำ�ด้วยความถูกต้อง

แต่มีคนสงสัยอยู่ข้อหนึ่งว่า เคารพตัวเองทำ�อย่างไร คือ เมื่อตั้งใจ แล้วต้องทำ�ให้ได้ เช่นว่าพรุ่งนี้เช้าจะต้องทำ�อะไรบ้าง อย่าเสียสัจจะ ต้องทำ� ให้เสร็จ ถ้าทำ�ด้วยความตั้งใจแล้วเสร็จหมด ขอฝากญาติโยมไว้ทกุ คน ไม่วา่ ทำ�อะไร อย่าทำ�แบบซังกะตายไปวันๆ ต้องเคารพตัวเอง เช่น ขายของพรุ่งนี้จะต้องขายให้ได้เท่านั้นๆ ต้องพยายาม ทำ�ให้ได้ ตรงนี้ขายไม่ได้ต้องหาบไปที่อื่น ก็ไปขายคนที่เขาซื้อ การขายที่ดิน เหมือนกัน มาถามอาตมาว่า ที่ดินจะขายได้ไหม ทำ�ไมโง่จัง ก็ไปขายตอนที่มี คนเขาซื้อสิ ไม่มีคนซื้อจะขายได้หรือ ดังนั้น ทำ�อะไรให้ทำ�ด้วยความเคารพ เคารพตัวเอง พูดแล้วต้องทำ� เอาไปใช้วันขึ้นปีใหม่ คนที่พูดแล้วไม่ทำ�มันจะใช้ได้หรือ เมื่อตั้งสัจจะอะไรไว้ เช่น เรื่องงาน ถ้างานไม่เสร็จอย่านอน งานไม่เสร็จอย่าเที่ยว เคยตัว เหนื่อยๆ ง่วงนอน นอนเลยเคยตัว นี่นิสัยไม่ดี นี่แหละข้อคิดการดำ�เนินชีวิตในวัน 8 ขึ้นปีใหม่จดจำ�ไว้ แล้วก็นำ�ไปปฏิบัติให้ได้

กรรมบันดาลชีวิตให้เป็นไป อานิสงส์ในการสวดพระพุทธคุณ


พูดดี

เข้าใจง่าย

พูดร้าย เข้าใจยาก

คนเคารพตัวเองคือพูดแล้วทำ� นอกจากนั้นต้อง เคารพสถานที่ ไป บ้านใครเคารพเจ้าของบ้านบ้าง บางคนเป็นแขกแต่อวดรูอ้ วดดีกบั เจ้าของบ้าน เคารพกฎหมาย กฎกติกาของสังคมนั้น เช่นทำ�งานบริษัท ต้องเคารพกฎ ระเบียบของบริษัทด้วยถึงจะอยู่กันรอด เคารพผู้อื่น เราไม่สามารถทำ�ให้เขา เหมือนเรา หรือเราก็เหมือนเขาไม่ได้ แม้ความคิดเห็นบางทีก็คิดไม่เหมือนกัน ต้องให้ความเคารพต่อผู้อื่นด้วย ท่านทั้งหลาย เกิดมาในสากลโลกมีแต่ความทุกข์ ไม่มีความสุขที่ แน่นอน มีแต่ความสุขที่เจือปนกับความทุกข์นานาประการ อาตมาจะให้ เหตุผลโยมในวันนี้ หาความสุขให้กับตัวเองบ้างเถิด อย่าหาความทุกข์มาใส่ ตัวเองเลย มีลูกมีหลานก็ตั้งใจให้ดี สอนเขาให้เรียนหนังสือ หาวิชาใส่ตัว ให้มากที่สุด อย่าไปว่าอย่าไปด่าลูก จู้จี้จุกจิกให้มากมายเกินไป พ่อแม่กรุณาพูดกับลูกให้เพราะ คุณพ่อก็อย่าพูดมาก คุณแม่กอ็ ย่า จุกจิกกับลูกเลย พูดกับลูกดีๆ ได้ไหม ลูกจะเชื่อฟัง ไปเห็นมาบางบ้าน สอน ลูกด้วย ด่าด้วย ลูกมันไม่เชื่อฟังหรอก มันไม่เคารพ ต้องสอนด้วยน้ำ�ใจเมตตา กับลูกหน่อยได้ไหม จะพูดจาพาทีก็ให้เพราะพริ้ง คนโบราณเขายังบอก อ้อยตาลหวานลิน้ แล้วสิน้ ซาก ลมปากหวานหู ไม่รู้หาย พูดกับสามีเพราะๆ สามีจะกลับตอนดึกตีหนึ่งตีสองก็อย่าไปว่า ต้องพูดแบบนักกรรมฐานว่า “คุณพี่ขา ดิฉันเตรียมสำ�รับข้าวปลาอาหารไว้ให้ ตั้งแต่บ่ายสามโมง แต่คุณพี่กลับมาห้าทุ่ม ดิฉันก็ยังรอทานข้าวพร้อมคุณพี่” พูดอย่างนี้ไม่ได้หรืออย่างไร จึงขอให้คติธรรมนำ�ไปคิดต่อว่า พูดดีเข้าใจง่าย พูดร้ายเข้าใจยาก พูดร้ายต่อกันมันจึงเข้าใจกันยาก ไม่รู้เรื่องกันเลย ถ้าพูด เพราะๆ ต่อกันจะเข้าใจง่าย และไม่มีการทะเลาะกัน อย่าเอาแต่เทคโนโลยี มาแก้ปัญหากันนัก เอาพุทโธโลยีมาแก้ปัญหากันในปีใหม่

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

9


อยาก

ให้ลูกเป็นคนดี

อย่ามีโทสะเวลาสอนสั่ง

มีลกู ให้เรียนหนังสือ ถ้าลูกไม่อยากเรียนมันมีวธิ กี าร ให้พอ่ แม่แผ่เมตตา อย่าไปดุลูก อย่าไปตีลูกนะ อย่างคำ�โบราณที่ว่า โจทย์เขามีอย่างไร อ่านดูสิลูก

ค่อยๆ คิดนะลูก

รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี รักมีให้ค้า รักหน้าให้คิด รักมิตรให้เตือนกัน ตีตัวนี้ ไม่ใช่ตีด้วยไม้เรียว แต่ตีด้วยแบบอย่าง

จะพูดกับลูก จะสอนลูก อย่าโมโหนะ ถ้าเมตตาเจือโทสะ ลูกจะ เสียหาย พูดให้เพราะๆ ลูกจะเชื่อถือ จะเคารพบูชาพ่อแม่ ถ้าพูดด้วยโมโห ด้วยด่าด้วยลูกจะไม่เชื่อฟัง พูดจนเคยชิน ด่าจนเคยชิน พอด่าเข้าไปแล้ว ลูกไม่เอาไหนก็ไปหาเพื่อน พูดให้เพราะๆ พูดดึงน้ำ�ใจลูกได้ไหม ไม่มีเลย พูดให้ลูกออกจากบ้านไป ระวังนะ ! แม่สำ�คัญมากกว่าพ่อ พ่อไม่ได้พูดอะไรมากเท่าแม่ แม่น่ะจุกจิก แม่นี่สำ�คัญ เป็นแบบแผนสร้างความดีให้กับลูก ทำ�ถูกให้กับ หลาน รักลูกให้มันถูกวิธี ทำ�ความดีให้ลูกดู อึกอักอะไรก็โมโหโทโสหน้า เหมือนยักษ์มารแล้วไปว่าลูก ลูกจะเชื่อฟังไหม เพราะฉะนั้น จงมีเมตตา อย่าเจือโทสะ ไม่อย่างนั้นจะสอนลูกไม่ได้ดี การสร้างความดีให้กับลูก ทำ�ถูกให้กับหลาน ไม่ใช่เป็นของยาก แต่ก ็ ไม่ใช่ของง่าย การที่เลี้ยงลูกให้เป็นคนดีก็ไม่ใช่ง่าย แต่ไม่ใช่ของยาก ถ้าท่าน ทั้งหลายสร้างความดีไว้ ลูกเขาก็จะตามท่าน ถ้าท่านสร้างความไม่ดีไว้ เขา ก็จะไปทางไม่ดี จะไปโทษลูกไม่ดี กินเหล้าเมายา ติดยาเสพติด เล่นการพนัน ก็ไม่ได้ พ่อเขาเล่น และคนในบ้านนัน้ ก็เล่นกัน กินเหล้าเมายาทะเลาะวิวาทกัน 10 ลูกก็เสียหมด มันย่อมจะติดเป็นกฎแห่งกรรมที่สร้างกรรมไว้ให้ลูก

กรรมบันดาลชีวิตให้เป็นไป อานิสงส์ในการสวดพระพุทธคุณ


ใจเย็นๆ

เมื่อมีปัญหา

ทุกอย่างสามารถแก้ไขได้

คนในยุคปัจจุบันนี้ใจร้อนกันมาก มีอะไรขัดใจกันนิดหน่อย แม้เป็น เรื่องเล็กน้อยก็ฆ่าแกงกันแล้ว อย่างที่เป็นข่าวแค่ขับรถปาดหน้ากันก็ถึงกับ ชกต่อยตีรันฟันแทงกันถึงตาย มันจะทำ�ให้เกิดกลียุค เกิดรบราฆ่าฟันกัน แม้แต่เด็กเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติก็ติดยาเสพติดเพิ่มขึ้น ก็ขอฝากไว้ ขอให้แผ่เมตตาซึ่งกันและกัน อย่าได้แก้ปัญหาโดยวิธีที่ ร้ายกาจต่อกันเลย เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายโปรดใจเย็นเข้าไว้ ทำ�อะไรก็ให้ มีเหตุผล ทำ�อะไรยับยั้งชั่งคิด เหมือนคนโบราณว่า า

ทวด

ยิ้มได้

โมโห มาร

สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็น ยังไม่เท่ามือคลำ� สิบมือคลำ� ยังไม่เท่าจิตยับยั้งได้

รา้ ย

ขอฝากข้ อ คิ ด ให้ แ ก่ ท่ า นทั้ ง หลายว่ า ปั ญ หาทุ ก อย่ า งนั้ น แก้ ไ ด้ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ การแก้ปัญหาก็ต้องแก้ด้วยการทำ�ดี ไม่ใช่เอา ความร้ายไปแก้ แก้คนที่เขาร้ายมา ก็อย่าร้ายตอบไป เขาไม่ดีมา เอาความดี เข้าไปช่วย จะแก้คนตระหนี่ ก็ด้วยให้ของที่ต้องใจ เขาเป็นคนพูดเหลวไหล ต้องเอาความจริงใจเข้าไปสนทนา เป็นต้น เรียกว่า ต้องสร้างความดีให้เขา เอาความดีเข้าไปแก้ไข ให้กลับร้ายกลายเป็นดี บางคนนีแ่ ก้ปญ ั หาอย่างนีไ้ ม่ตก ก็ฝากไว้ จะแก้ปญ ั หาอะไรให้แก้ทาง เราก่อน เห็นหนอ เห็นด้วยปัญญา อะไรเกะกะอารมณ์ เก็บ คนมีสติจะเก็บ หมด คำ�สกปรกเสียงหนอ เสียงเขาด่าก็ชา่ งเขา เขาด่าคือเขาว่าตัวเขาเอง ไม่ได้ ด่าเรา เราไม่เจ็บเหมือนเอามีดมาแทงแต่ประการใด จะไปรับคำ�ด่าเขามาไว้ใน จิตใจเราทำ�ไม ทำ�ให้เรากลุม้ อกกลุม้ ใจ ทำ�ให้เสียการ เสียงาน เสียหน้าทีไ่ ปเปล่า

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

11


ปัจจุบันให้ดี ทำ� = ไม่ประมาทสงครามชีวิต ในวาระปีใหม่นี้ มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้นำ�ไปคิดทบทวนต้นทุนชีวิต ของปีที่ผ่านมา ว่าเราไปคบหากับคนชั่ว เพื่อนชั่วบ้างหรือไม่ หากเราใช้ชีวิตไป ผสมผสานกับคนชั่ว คนกลีบ้านกลีเมือง คนกลียุค จะหาความสนุกไม่ได้ ดังคำ� ที่ว่า คบพาลหรือก็ได้ผิด คบบัณฑิตได้ผล เมาเพศหรือก็หมดค่า เมาสุรา หมดความสำ�คัญ เมาการพนันหมดตัว เมาเพื่อนชั่วหมดดี ท่านหญิงท่านชายที่รักทั้งหลาย โปรดพิจารณาตัว รักนวลสงวนตัว ไว้ อย่าวางตัว อย่าปล่อยตัวให้มากเกินไป รักหน้าที่การงาน รักศักดิ์ศรีของ หญิง ศักยภาพของหญิงมีศักดิ์ศรี ศักยภาพชายก็ต้องมีศักดิ์ศรีของตัวเอง อย่าทำ�ให้มันเสีย อย่าให้เป็นชายกระเบน อย่าให้เป็นผู้หญิงกระชังก้นรั่ว มันจะเสียศักดิ์ศรีของกุลสตรี มีลูกสอนลูก มีหลานสอนหลานต่อไป และมีคนถามอาตมาหลายรายแล้วว่า ขนึ้ ปีใหม่นจี้ ะได้คนื ไหมทีเ่ ขาโกง บอก อนุโมทนาไปเถอะ ไม่ได้คืนหรอก ให้ทานไปเถอะ อโหสิกรรมเขาเสีย หาใหม่สิ ที่แล้วก็แล้วไป อย่าเอามาปรารภนะ ที่จริงอาตมาก็สอนมานาน แล้วว่า ไปไหนปากอย่าไว ใจอย่าเบา เรื่องเก่าอย่ารื้อฟื้น เรื่องอื่นอย่าไปคิด กิจที่ชอบทำ�ในปัจจุบัน อย่ามัวนึกฝันเรื่องเก่า เอามาเล่ากันใหม่ มันจะ เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

อด

12

จงทำ�ปัจจุบันให้มันเสร็จ อดีตหรือก็เป็นความฝัน ปัจจุบันคือความจริง ทุกสิ่งไม่แน่นอน อนาคตอย่าจับมั่น คั้นให้ตาย จะผิดหวังจะเสียใจตลอดชีวิต

นึ้ ขดขี

จั จบุ ัน แก้ไ ย เ ลว ตี เค ร้าย ป

อย่าประมาทต่อสงครามชีวิต ชีวิตจะอับเฉา ชีวิตจะอับจน จะ ข้นแค้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแผนชีวิตของตนต่อไปได้

กรรมบันดาลชีวิตให้เป็นไป อานิสงส์ในการสวดพระพุทธคุณ


จิต

ถูกผีทิฐิมานะเข้าสิง

สิ่งดีดีจึงเกิดมีไม่ได้

ท่านทั้งหลาย ท่านต้องการมีความสุขในชีวิตใช่ไหม และวันขึ้นปีใหม่ ที่เราตั้งใจจะมาฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร๑ เป็น พระสูตรบทแรกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมา คือ มรรคมีองค์ ๘ อริยสัจ ๔ ศีล สมาธิ ปัญญา ก็คือเรื่องกรรมฐานดีๆ นี่เอง อีกสักครู่ก็ตั้งใจฟังสวดมนต์ให้ ครบครัน ตั้งสติปัญญาไปด้วย แล้วโยมจะได้ดิบได้ดี ไม่ต้องกลัวว่าผีจะเข้าสิง ทีอ่ าตมาบอกว่า ผีสงิ ผีชนิดนีอ้ อกยาก ไม่ใช่ผที ม่ี าเข้าแล้วหมอก็ไล่ออก

ซบุ ซิบินทา

แต่มันคือเจ้าปีศาจร้าย ที่สิงอยู่ในจิตใจอันลึกซึ้ง า่ มผี สี งิ ใจ ว คือ ความมีทิฐิมานะของตน น า่ คนที่มีทิฐิน ี่ เป็นผีที่ไล่ออกยาก ถ้าไปว่าเข้าหน่อย ก็โกรธเลยนะ เอาหมอมาไล่ก็ไม่ได้ พระไล่ก็ไม่ออก เขาต้องทำ�ด้วยตัวเอง คือ ถ้าเขามานั่งเจริญกรรมฐานสวดมนต์ ไหว้พระ เขาจะรู้ว่า มีผีปิศาจสิงอยู่ในจิตใจเขา จึงทำ�ให้เอาดีไม่ได้ เมื่อเขา สวดมนต์ภาวนามีปัญญาขึ้นในตัวแล้ว ถึงจะไล่ผีทิฐิมานะที่สิงนี้ออกไปได้ ยกตัวอย่างให้เห็น ขอประทานโทษ โยมไปได้ฟังพระสวดภาณยักษ์ เขามีสายสิญจน์ล้อมรอบแล้วพระก็สวดภาณยักษ์ เดี๋ยวดิ้นแล้ว พระก็พรม น้ำ�มนต์ไล่มันออกไป หาว่าผีเข้า มันไม่ใช่ คนปัญญาอ่อน คนขาดสติ ส่วนมาก เป็นโยมผู้หญิงใจอ่อน ขาดสติสัมปชัญญะ อ่านว่า ทำ�-มะ-จัก-กับ-ปะ-วัด-ตะ-นะ-สูด แปลว่า พระสูตรว่าด้วยการหมุนวงล้อแห่ง ธรรม มักเรียกกันสั้นๆ ว่า ธรรมจักร พระพุทธองค์ทรงแสดงครั้งแรกแก่พระปัญจวัคคีย ์ เมื่อวันขึ้น ๑๕ ค่ำ� เดือน ๘ จึงนิยมเรียกอีกอย่างว่า ปฐมเทศนา และเป็นที่มาของการ จัดงานอาสาฬหบูชาในปัจจุบัน เชิญอ่านเพิ่มเติมบทธรรมจักรฯ ได้จากหนังสือพุทธฤทธิ์ พิชิตทุกข์ สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียงฯ ๑ เสริมคำ�อธิบายโดย... ไพยนต์ กาสี สำ�นักพิมพ์ แอล ซี พี เด็กดีมีบุญ 13

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


วิญญาณ ไล่ออกง่ายแท้

ผี

แต่ปิศาจในสันดาน ไล่ยากกว่า

ถ้าเรามีสติดี มีกรรมฐาน ผีไม่เข้า เจ้าก็ไม่ทรง ไปไหนไม่ต้องกลัว คุณไสย จะไม่ถูกเลยนะ คนมีสติดีนี่ ผีไม่เข้า คนที่ไร้สติ ผีมันจะสิงกลายเป็น บ้าไป วิปริตผิดมนุษย์ไป จะไม่มคี วามสุข มันมีปศิ าจผีสงิ อยูใ่ นจิตใจร้ายกาจมาก ผีทม่ี าเข้าเรานีม่ นั ไม่รา้ ยมากหรอก เดีย๋ วก็ไล่มนั ออกไปได้ ผีกบั มนุษย์ อยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็ต้องออกไป แต่ผีในตัวคนคือปิศาจ ปิศาจในตัวคน ไล่ออกยาก เรียกว่า นิสัยสันดาน๑ คือ มีสันดานไม่ดีประจำ�ตัวแล้ว คนนั้น มีปิศาจผีสิงทุกสิ่งอยู่ในตัวแน่นอน ส

กี นั ไว้

คนไทยกันทั้

ถ้าหากว่าคนนั้น เจริญกรรมฐานได้ เขาก็จะไล่ผีออกไปเอง ที่เคยมีทิฐิมานะต่อกัน สามีภรรยาทะเลาะกัน มันก็ใจเย็นลงทั้งสองฝ่าย ปิศาจในตัวก็หนีไปหมด กิเลสนานาประการก็ออกไป งนนั้

ค ามคั

ชีวิตก็ยั่งยืนด้วยปัญญา ปัญญาก็เกิดขึ้นในขณะนั้น ใจก็เย็นลง ไม่มี การทะเลาะกันต่อไป ปิศาจออกไป ผีสิงออกไปแล้ว ไม่ต้องไปหาหมอมาไล่ สันดาน แปลว่า ความสืบต่อ ในทางธรรมหมายถึง ความสืบต่อของจิตที่เกิดเนื่องกันมา จึงมักเรียกว่า จิตสันดาน แต่ในภาษาไทย หมายถึง อุปนิสัยที่ติดตัวมาแต่กำ�เนิด และ ส่วนใหญ่กม็ กั ใช้หมายถึงคนทีม่ คี วามประพฤติไม่คอ่ ยดีนกั ดังเช่นคำ�ทีว่ า่ “สันดานไม่ดอี ย่างนี้ จะมีใครอยากคบ” “สันดานเขาเป็นอย่างนีน้ านแล้ว เห็นท่าว่าจะแก้ได้ยาก” ๑ เสริมคำ�อธิบายโดย... ไพยนต์ กาสี สำ�นักพิมพ์ แอล ซี พี เด็กดีมีบุญ ๑

14

กรรมบันดาลชีวิตให้เป็นไป อานิสงส์ในการสวดพระพุทธคุณ


ตั ว ว่ า เป็ น คนผิ ด ตนไม่รู้ เพราะคิดแต่เข้าข้างตน คนมีทิฐิมานะนี่เปลี่ยนนิสัยยากมาก หากอยากจะเปลี่ยนนิสัยให้ดี ต้องเจริญกรรมฐานอย่างเดียวถึงจะรู้ว่าตัวเองผิด ถ้าใครไปบอกว่าเราผิด เราจะโกรธ แท้ที่จริงเราผิด แต่เราไม่รู้ตัวเองว่าผิด เพราะเราเข้าข้างตัวเอง แต่ถ้าเรามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้ว

จะอ่านตัวออก จะบอกตัวได้ จะใช้ตัวเป็น จะเห็นตัวตาย จะคลายทิฐิ จะดำ�ริชอบ จะประกอบกุศล ได้ผลอนันต์ เป็นหลักฐานสำ�คัญ คนเรามีแต่ทิฐิมานะ๑ ใครหนอจะยอมรับ แต่คนอื่นเขามองเห็นนะ เช่น คนเล่นลิเกละครมาเล่นโขน มันก็ไม่รู้ว่ามันเล่นดีหรือเปล่า คนดูเขาจะรู ้ ว่าเล่นดีไม่ดี เราดีไม่ดีบางทีเราก็ไม่รู้ตัว แต่คนอื่นเขารู้ว่าเราเป็นคนดีหรือ ไม่ดี อาตมาก็ยังไม่รู้ตัวเลยว่าเราเป็นพระดีหรือเปล่า ดังนั้น ถ้าเราอยากได้ดี มีความเจริญก้าวหน้า ใครเห็นก็ให้ความ ชื่นชมยินดี ก็อย่าให้มีผีทิฐิมานะสิงอยู่ในตัวเลย จะมามัวถือตัวถือตนกัน ทำ�ไม จะได้มเี พือ่ นพ้องน้องพีค่ อยให้ความช่วยเหลือค�้ำ จุนเกือ้ หนุนกัน ดูอย่าง รำ�วงยังต้องมีกองเชียร์ มีฉงิ่ ฉาบ กรับ กลองด้วยกันทั้งนั้น ถ้าเราไม่มีกองเชียร์ ขาดพี่ ขาดน้อง ขาดผองเพื่อนแล้ว ไหนเลยเราจะทำ�งานใหญ่อะไรได้เล่า ทิฐิมานะ มาจากศัพท์ว่า ทิฐิ (ความเห็น) + มานะ (ความถือตัว) จึงมีความหมายว่า ความเห็นที่ทำ�ให้เกิดการถือตัว เฉพาะคำ�ว่า ทิฐิ เป็นคำ�กลางๆ เหมือนกรรม ไม่บ่งว่าดี-ชั่ว ถ้าความเห็นดีก็เป็น สัมมาทิฐิ ถ้าชั่วก็ มิจฉาทิฐิ แต่เพราะมีคำ�ว่า มานะ ตามหลังซึ่งเป็น กิเลสอย่างหนึ่ง คนมีทิฐิมานะ จึงเป็นคนเห็นผิดเป็นชอบ ต้องละให้ได้จะได้กลายเป็นคน สัมมาทิฐิ ๑ เสริมคำ�อธิบายโดย... ไพยนต์ กาสี สำ�นักพิมพ์ แอล ซี พี เด็กดีมีบุญ 15 ๑

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


คนเรา

ทุกชีวิตที่เกิดมา

ล้วนตั้งจิตปรารถนาสุขกันทั้งนั้น

ฉะนั้น ชีวิตในปีใหม่ ถ้าท่านอยากมีความสุข ก็ขอให้ท่านได้เจริญสุข คือ สร้างบุญกุศลไว้ให้มาก โดยเฉพาะการเจริญพระกรรมฐาน เป็นบุญที่ทำ�ได้ โดยไม่ต้องใช้สตางค์ อีกทั้งในวาระที่เป็นมงคลสมัยเช่นนี้ ก็จะมีธรรมเนียมให้ คำ�อวยพรแก่กัน อาตมาก็อยากอวยพรให้ทุกท่าน ได้พบความเจริญก้าวหน้า คิดสิ่งใด ทำ�สิ่งใดก็อยากให้สมปรารถนากันทุกคน ให้เป็นปีแห่งความสดชื่น เบิกบานใจ เหมือนดอกไม้แย้มผลิมีสีสันสดสวยตระการตาแก่ผู้พบเห็นทั่วไป แต่ก็ขอฝากไว้ คำ�อำ�นวยอวยพรต่างๆ นั้น มีเพื่อเป็นการสร้าง ขวัญกำ�ลังใจแก่กันและกัน แต่ความสดสวยงามของชีวิต จะต้องเกิดขึ้นตาม ระบบ และครรลองที่ถูกต้อง ซึ่งจะต้องมีแผนการในการสร้างชีวิต แผนการ ในการสร้างอนาคตดำ�เนินให้ต่อเนื่องด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่และมั่นคง เพื่อ จะนำ�นาวาของชีวิตให้บรรลุเป้าหมายให้จงได้ดังที่ตั้งปณิธานไว้ ผล

: ได้ความส

ถ้าทำ�ให้เกิดความสุขมาก หรือทำ�ให้เกิดน้อยก็เป็นของเรา หรือถ้า ไม่ทำ� ก็ไม่มีสุข สุข๑ นั้นต้องทำ�ให้เกิดขึ้นจึงจะเป็นสุขได้ คำ�ว่า สุข มาจากคำ�บาลีว่า สุ (ง่าย) + ขม (ทน) แปลว่า สิ่งที่ทนได้ง่าย, และมีคำ�ที่มักใช้ ร่วมกันคือ ทุกข์ มาจากคำ�บาลีว่า ทุ (ยาก) + ขม (ทน) แปลว่า สิ่งที่ทนได้ยาก ความ ทุกข์เป็นเหมือนอุณหภูมิด้านร้อน เพราะเมื่อเกิดกับผู้ใด ก็ทำ�ให้เกิดความรุ่มร้อนทั้งกาย-ใจ มีนัยตรงกันข้ามกับความสุขที่เป็นเหมือนอุณหภูมิด้านเย็น เพราะเมื่อเกิดขึ้นกับผู้ใด ก็ท�ำ ให้ เกิดความเย็นทั้งทางกาย-ใจ ๑ เสริมคำ�อธิบายโดย... ไพยนต์ กาสี สำ�นักพิมพ์ แอล ซี พี เด็กดีมีบุญ

16

กรรมบันดาลชีวิตให้เป็นไป อานิสงส์ในการสวดพระพุทธคุณ

ำำ เรจ็

ทำำ

ตุ : การที่เราจะมีชื่อเสียงเกียรติยศ มีทรัพย์สินเงินทอง เห ตั้งใจ มีสุขภาพที่สมบูรณ์ มีสิ่งที่ท�ำ ให้เกิดความสุข อยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้น เราเป็นผู้สร้างสรรค์ และเป็นผู้ที่จะกระทำ�ให้เกิดขึ้น


โลกิยสุข

๔ ประการ

ที่คนต่างไขว่คว้าฝันใฝ่

ท่านทั้งหลาย ในเมื่อต้องการมีความสุขในปีต่อไป หรือในอนาคต ก็ต้องรู้จักวิธีแสวงหาความสุขในทางที่ถูกต้องตามทำ�นองคลองธรรมอันดีงาม และองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสว่า ความสุขของคฤหัสถ์ จะ เกิดขึ้นได้ ๔ ประการ คือ ๑. ความสุขเกิดจากการมีทรัพย์ เมือ่ คนเรามีความขยันหมัน่ เพียร มีความตั้งใจที่จะทำ�งาน และมีผลงานในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ก็จะทำ�ให้ มีหน้าที่การงานและรายได้สูงขึ้น มีทรัพย์สินเงินทองสะสมไว้ เป็นประโยชน์ ต่อชีวิตในวันข้างหน้าต่อไปเถิด ท่านจะประเสริฐที่สุด ๒. ความสุขจากการใช้ทรัพย์ เงินทองนั้น ไม่ได้หามาได้ง่าย หามา ด้วยความเหนือ่ ยยาก ยิง่ หากตนใช้ทรัพย์ทไ่ี ด้มาด้วยความชอบธรรม นำ�ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ ทำ�กุศลผลบุญต่างๆ นำ�ไปซื้อของใช้ที่จำ�เป็นต่อชีวิต หรือ สร้างที่อยู่อาศัยให้เป็นหลักฐานที่มั่นคงแก่ชีวิต ยิ่งจะทำ�ให้เกิดความภูมิใจ ๓. ความสุขจากการไม่เป็นหนี้ การที่เราหาทรัพย์ด้วยความยาก ลำ�บากจะต้องระมัดระวังรักษาทรัพย์มิให้สูญหายไป จะกระทำ�สิ่งใดก็ต้อง รู้จักแบ่งทรัพย์ให้ถูกต้อง เป็น ๔ ประการคือ เพื่อตนเองและครอบครัว ทำ�บุญทำ�กุศลและส่วนรวมหนึ่งส่วน เพื่อธุรกิจการงานสองส่วน เพื่อสะสม ไว้เป็นทุนสำ�หรับชีวิตในอนาคตอีกหนึ่งส่วน ฉะนั้น เมื่อจะนำ�เงินนั้นมาลงทุน หรือดำ�เนินการใดๆ ก็ต้องคำ�นึงถึง หลัก ๔ ประการนี้ ถึงแม้ว่าจะเพลี่ยงพล้ำ�ก็ไม่เกิดเป็นทุกข์ ๔. ความสุขเกิดจากความประพฤติไม่มโี ทษ ถ้าเรามีความประพฤติ สุจริตไม่บกพร่องเสียหาย ทำ�มาหากินในทางสุจริต ใครๆ ติเตียนไม่ได้ ทั้ง ทางกาย วาจา และทางใจ เราก็เกิดความสุข เกิดความภาคภูมิใจในตน

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

17


ใจ

18

ที่ตั้งอยู่ในความสงบ

จะพบสุขอย่างยิ่ง

สำ�หรับผูท้ ปี่ ระสงค์จะมีความสุขยัง่ ยืนแท้จริงนัน้ พระพุทธองค์ตรัสว่า ความสงบ เป็นสุขอย่างยิ่ง เพราะคนที่มีจิตใจสงบนิ่ง ไม่วุ่นวายกับสิ่งใดๆ มีความตั้งใจดี ทำ�แต่สิ่งที่ดีๆ ทั้งนั้น จะมีความตั้งใจทำ�งานของตนให้ดียิ่งขึ้น จะไม่ทำ�ความชั่ว ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ทำ�ร้ายผู้อื่น ไม่อยากได้ของผู้อื่น เลี้ยงชีวิตโดยชอบ ก็จะทำ�ให้ชีวิตนั้นมีความสุข และความสงบเกิดขึ้น และยิง่ บุคคลผูแ้ สวงหาความสุขจากความสงบ ด้วยมีสมาธิแน่วแน่ ในพระกรรมฐาน คือ เจริญกุศลด้วยการไหว้พระสวดมนต์ ทำ�สมาธิภาวนา ก็ยิ่งจะทำ�ให้สติปัญญาเกิดขึ้นได้ จากใจความสงบเป็นสมาธินั้น อย่าง ญาติโยมมาเจริญกรรมฐานนี้ นับว่าเป็นวิธหี าความสุขทีถ่ กู ต้อง ดังพระพุทธองค์ ตรัสสอนว่า ความสุขใด เสมอด้วยความสงบไม่มี ท่านสาธุชนทั้งหลาย เราได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐาน เรา ได้สร้างบุญสร้างกุศล บุญอยูท่ จ่ี ติ ใจ ท่านจะชืน่ ใจ ท่านจะดีใจว่าเราได้บญ ุ แล้ว ได้ความสุขแล้ว และความสุขนี้มันเกิดขึ้นกับเราโดยเฉพาะแน่นอน ไม่ต้อง เสียเงินเสียทองแต่ประการใด การทีเ่ รามาเจริญกรรมฐานต้องการสร้างความดี สร้างบุญไว้ในใจให้เกิดความสุข ไม่มีความทุกข์ อย่าเอาความทุกข์มาไว้ในใจ ความทุกข์ถ้าเอามาไว้ในใจ ท่านจะแก้ปัญหาไม่ได้ การแก้ปัญหาด้วยกรรมฐาน ย่อใจความได้ ๓ ข้อ คือ การเจริญ กรรมฐาน... ๑. ทำ�ให้ระลึกชาติของชีวิตได้ ๒. รู้กฎแห่งกรรม ทำ�ดี ได้ดี ทำ�ชั่ว ได้ชั่ว ท่านจะรู้ตัวเอง ๓. ทำ�ให้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ พีน่ อ้ งเอ๋ย บุญกรรมฐานช่วยเราได้แน่ แต่ขอให้ท�ำ เสมอต้นเสมอปลาย กลับไปบ้านแล้ว เดินจงกรมสัก ๑ ชั่วโมงหรือ ๓๐ นาที นั่ง ๓๐ นาที ถ้า ทำ�เสมอต้นเสมอปลาย ต้องได้ดีแน่นอน

กรรมบันดาลชีวิตให้เป็นไป อานิสงส์ในการสวดพระพุทธคุณ


สิ่งใด

เป็นปกติธรรมดา

สิ่งนั้นท่านว่าเป็นศีล

ท่านทั้งหลาย สิ่งใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั้น ล้วนเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นตามปกติ

บุคคลที่มีจิตใจเป็นปกติ ย่อมมีความสุขสงบ มีความเจริญก้าวหน้าของชีวิต ส่วนผู้มีจิตใจที่ผิดปกติ ก็จะเกิดโทษทุกข์ทรมาน ความเดือดร้อนแก่ตัวเอง และต่อผู้อื่นอีกนานัปการ ความปกติ จึงทำ�ให้คนพบสันติสุข และไม่มีโทษ ความเป็นปกตินี้ พระพุทธศาสนาบัญญัตวิ า่ เป็น ศีล ทีโ่ ยมนัง่ กรรมฐาน ถือศีลก็คือความเป็นปกตินั่นเอง แต่บางท่านไม่รู้จัก ศีล กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ไม่รู้จักว่าศีลคืออะไร เลยสิ้นกำ�ลังใจที่จะรักษา แต่ที่จริง ศีล๑ แปลว่า ปกติ ก็มเี รือ่ งอยูว่ า่ ครัง้ ก่อนพุทธกาลนัน้ ศาสนามีอยูม่ าก เขามีอยูก่ อ่ นแล้ว สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาทรงอุบัติขึ้นมาทีหลัง จะไปที่ไหนก็ดีเวลานั้นใน เขตประเทศอินเดียต้องพูดกันถึงศาสนา ถือว่าเป็นสมัยที่คลั่งศาสนา และ เวลานี้ก็ยังคลั่งอยู่ และคนที่นับถือศาสนาต่างศาสนานี้ ในสมัยก่อนก็ยังมี ยกทัพมารบกันเรื่องการนับถือศาสนา ถ้าใครถือศาสนาของศาสดาใดก็จะ นับถือศาสดานั้นเป็นสรณะที่พึ่ง และถือว่าของตนดีกว่า ศีล แปลว่า ปกติ, สงบเย็น ใช้หมายถึงข้อปฏิบัติสำ�หรับควบคุมความประพฤติทางกาย- วาจา ให้เรียบร้อยดีงาม ทำ�ให้เกิดความสงบสุขในสังคม จึงนิยมเรียกอีกอย่างว่า มนุษยธรรม การรักษาศีล จัดเป็นการบำ�เพ็ญบุญประการหนึง่ ซึง่ เรียกว่า สีลมัย บุญทีไ่ ด้จากการรักษาศีล ๑ เสริมคำ�อธิบายโดย... ไพยนต์ กาสี สำ�นักพิมพ์ แอล ซี พี เด็กดีมีบุญ ๑

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

19


ทั้งหญิง

ทั้งชาย

ถ้าไม่อยากเป็นคนชั่ว

ต่อมาเมือ่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า๑ ทรงบรรลุสมั มาสัมโพธิญาณ แล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วเสด็จไปทีใ่ ด ทรงสอนบรรดาพุทธบริษทั ใหม่ๆ แล้วเขาก็ถามกันว่า ทำ�อย่างไรจึงจะมีความสุข ทำ�อย่างไรคนเราจะมีทรัพย์ สมบูรณ์ใช้ได้ไม่ขาด ทำ�อย่างไรจิตใจของคนจึงจะสบาย จิตใจจะสงบ เป็นต้น สมเด็จพระบรมศาสดา ทรงแสดงเรือ่ งศีลว่า ตามธรรมดาของคนนั้น ต้องการอยู่เป็นสุข คือ ไม่ต้องการให้ใครมาทำ�ร้ายร่างกายเรา ไม่ต้องการ ให้ใครมาเข่นฆ่า ทรัพย์ที่มีอยู่ของเราก็ไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่ง คนที่ มีคนรัก มีสามี-ภรรยา มีบุตร ธิดาก็ตาม ก็ไม่ต้องการให้ใครมาข่มเหงนำ�้ ใจ วาจาทุกอย่างทีไ่ ด้ฟงั ต้องการให้คนทีม่ าพูดกับเราพูดแต่ความจริง พูดแต่สงิ่ ที่เป็นประโยชน์ ไม่ต้องการฟังเรื่องเหลวไหลไร้สาระ เพราะธรรมดาคนเราต้องการอย่างนั้น เป็นพื้นฐานของการดำ�เนิน ชีวิต จึงทรงกล่าวย้ำ�เตือนจิตไว้ว่า ธรรมดาทั้งชายและหญิงเหมือนกันหมด คือ ไม่มีใครต้องการเป็นคนชั่ว คนไม่ดี ด้วยพื้นฐานดวงจิตของมนุษย์แต่เดิม นี้ มันเป็นประภัสสร คือ บริสุทธิ์ผ่องใส แต่ที่ต้องมาเศร้าหมองไปนั้น ก็ด้วย ถูกบรรดาสรรพกิเลสทั้งหลายเข้ามารุมเร้าให้ทำ�ผิดคิดชั่ว องค์สมเด็จพระบรมศาสดา ทรงกล่าวว่า ผูเ้ จริญทั้งหลาย ถ้าบุคคลใด ไม่ต้องการเป็นคนชั่ว ต้องการมีความสุขในชีวิต ให้ตั้งจิตปฏิบัติ ดังนี้... พระสัมมาสัมพุทธเจ้า (สัมมาสัมพุทโธ) มี ๒ ความหมาย คือ เป็นพระคุณข้อหนึ่งของ พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ชอบด้วยพระเอง, เป็นพระเนมิตกนาม คือ ชื่อที่เรียกตามคุณสมบัติ พิเศษของพระองค์ เช่น พระสุคต (สุคโต), พระพุทธเจ้า (พุทโธ) ในทีน่ ห้ี มายถึง เนมิตกนาม ๑ เสริมคำ�อธิบายโดย... ไพยนต์ กาสี สำ�นักพิมพ์ แอล ซี พี เด็กดีมีบุญ ๑

20

กรรมบันดาลชีวิตให้เป็นไป อานิสงส์ในการสวดพระพุทธคุณ


ณ ต้อง... ไม่เป็นคนใจทารุ หยาบช้า ปาณาติปาตา เวรมณี ให้ทกุ คนเว้นเบียดเบียนทางร่างกายกันและกัน อย่าประหัตประหาร อย่าเข่นฆ่าซึ่งกันและกัน นอกจากนั้น ให้เอาจิตตั้งอยู่ใน ความเมตตากรุณาทั้งสองประการนั้นจึงจะส่งผล องค์สมเด็จพระศาสดา๒ ทรงกล่าวว่า จงอย่าฆ่ากัน อย่าทำ�ร้ายร่างกายกัน อย่าตีมันเลย น่าสงสารออก

แต่การที่จะไม่ท�ำ อย่างนั้น ต้องเอาจิตใจประกอบไปด้วย เมตตา คือ ความรัก คิดเสียว่าเราเกิดมา เรารักตัวเราเพียงใด คนทั้งหลายก็มีความรัก ในตัวของเขาเพียงนั้น

เราไม่ต้องการให้ใครมาทำ�ร้ายร่างกายเรา เขาก็ไม่ต้องการให้เราไป เข่นฆ่าเขา องค์สมเด็จพระทศพล๒ จึงกล่าวว่า ถ้าหากทั้งคนและสัตว์ ต่างเว้น การทำ�ร้ายร่างกาย เว้นการเข่นฆ่ากัน ต่างรักเมตตากัน ต่างสงสารกัน ทุกคน ทุกชีวิตก็จะมีความสุขกันทั่วหน้า พระศาสดา แปลว่า ผู้สอน, ผู้ก่อตั้งศาสนา เฉพาะในพระพุทธศาสนา คำ�นี้มาจากศัพท์ บาลีว่า สัตถา ดังที่เราสวดสรรเสริญคุณของพระพุทธองค์ว่า สัตถา เทวะมะนุสสานัง (ทรง เป็นครูผู้สอน ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย) ๒ พระทศพล (ทด-สะ-พน) แปลว่า ผู้ทรงมีก�ำ ลังสิบประการ คือ ทรงมีทสพลญาณ (ความ หยั่งรู้อันเป็นกำ�ลัง ๑๐ อย่าง) เป็นอีกพระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้า ดังที่เราสวดสรรเสริญ คุณทำ�นองสรภัญญะว่า “สมญาเอารสทศพล” ๑-๒ เสริมคำ�อธิบายโดย... ไพยนต์ กาสี สำ�นักพิมพ์ แอล ซี พี เด็กดีมีบุญ ๑

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

21


ไม่ อ ยากได้ ท รั พ ย์ ส น ิ ใคร ต้อง...

ในทางทุจริต

อทินนาทานา เวรมณี องค์สมเด็จพระชินสีห์ตรัสว่า ทรัพย์ของเรา เราไม่อยากให้ใครมายื้อแย่งมาลักขโมย ทรัพย์สินของคนอื่นเขาก็เช่นเดียวกัน เขาหามาได้ เขาก็ต้องการกินต้องการใช้ของเขาเอง ถ้าเราไปยื้อแย่งเขา เขา ก็โกรธ เขาก็ไม่พอใจ ฉะนั้น สมเด็จพระไตรโลกนาถ๑ จึงตรัสว่า เราควรจะระมัดระวัง เรื่องการที่ไม่ยื้อแย่ง ไม่อยากได้ทรัพย์สินของคนอื่น มาเป็นทรัพย์สมบัติของตนเอง คือ มีความยินดีเฉพาะทรัพย์สนิ ทีห่ าได้โดยชอบธรรม เรียกว่า สันโดษ แต่ไม่ใช่ยนิ ดีเฉพาะทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ให้ยนิ ดีในทรัพย์ทห่ี าได้โดยชอบธรรมด้วย ไม่ไป คดโกงลักขโมยใคร ทรัพย์สว่ นนัน้ เราพอใจ แต่ทว่ามีสนั โดษโดยอยูเ่ ฉยๆ ก็ไม่ไหว องค์สมเด็จพระจอมมุนนิ ทร์๒ ตรัสว่า หากต้องการแก้ความอยากได้ ทรัพย์คนอื่น ก็ต้องแก้ด้วยการให้ การอยากได้ทรัพย์ของคนอื่น เป็น การอยากดึงเข้ามา การให้ เป็นการผลักดันออก การให้ทานนั้นประกอบ ด้วยเมตตา ความรัก กรุณา ความสงสารเหมือนกัน แต่ทว่ามาถึงข้อนี้เรา ก็เพิ่มสันโดษ เข้ามาด้วย เพิ่มทานบารมีเข้ามาด้วย รวมความว่า ถ้าเราไม่ลักขโมยใคร ไม่ทำ�ร้ายร่างกายใคร ไปไหนก็มี แต่คนรักเรา เขาไว้วางใจเรา ของที่เขาฝากไว้ เราก็ไม่โกง เขาเผลอ เราก็ไม่ลัก เป็นอันว่า ไปที่ไหนก็ตาม ก็ไม่มีใครสะดุ้งหวาดหวั่นว่าเราจะจ้องทำ�ร้ายเขา เราจะลักขโมยเขา ไปที่ไหน มีแต่ความสุขความเจริญ พระไตรโลกนาถ แปลว่า ผู้ทรงเป็นที่พึ่งของโลก ๓ คือ มนุษย์ เทวดา พรหม พระจอมมุนินทร์ แปลว่า ผู้ทรงเป็นจอมปราชญ์ คือ เป็นปราชญ์ยิ่งกว่าปราชญ์ทั้งหลาย ด้วยทรงคุณมีพระบริสุทธิคุณ พระกรุณาคุณ พระปัญญาคุณ เป็นต้น ดังที่เราสวดมนต์ใน บทพุทธชัยมงคลคาถาว่า “ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท” พระจอมมุนินทร์ ทรง ชนะสัจจกนิครนถ์ผู้ถือตนว่าฉลาดกว่าใครด้วยใช้พระปัญญาคุณ ๑-๒ เสริมคำ�อธิบายโดย... ไพยนต์ กาสี สำ�นักพิมพ์ แอล ซี พี เด็กดีมีบุญ ๑ ๒

22

กรรมบันดาลชีวิตให้เป็นไป อานิสงส์ในการสวดพระพุทธคุณ


ไม่ ป ระพฤติ ผ ด ิ ต้อง... จารีตประเวณี กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี องค์สมเด็จพระศรีสรรเพชญ์๑ ทรงกล่าว ว่า คนทีเ่ รารักไม่ใช่เฉพาะสามี ภรรยาเท่านัน้ บุตรก็ดี ธิดาก็ดี คนอยูใ่ นปกครอง ก็ดี ทุกคนเขาก็หวงแหน ทุกคนเขาก็มคี วามพอใจ อย่าไปละเมิดสิทธิเขา ให้ ไปสูข่ อกันตามประเพณี ถ้าผูป้ กครองเขาอนุญาตก็ใช้ได้ เป็นทีถ่ กู ใจสร้างความ รักซึ่งกันและกันอย่างนี้ ก็เป็นปัจจัยของการมีความสุขในชีวิต องค์สมเด็จภควันต์๒ ตรัสว่า ถ้าในระหว่างสามี-ภรรยาของบุคคลอื่น เราก็ต้องถือสันโดษ๓ อยู่ข้อหนึ่งว่า จับได้คาตาเลยทีนี้

สามีของเขาก็ดี ภรรยาของเขาก็ดี เป็นที่พอใจของเขา เราจะไม่ละเมิดสิทธิ ในสามี-ภรรยาของคนอื่น ถ้าทำ�ได้อย่างนี้ ก็มีความสุข ในปัจจุบันเช่นเดียวกัน

พระศรีสรรเพชญ์ แปลว่า พระผู้ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นอีกหนึ่งพระนามที่นิยมใช้เรียก ชื่อแทนพระพุทธเจ้า ดังชื่อของพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ วัดมหาธาตุ- ยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ ก็มีชื่อว่า “พระศรีสรรเพชญ์” ๒ ภควันต์ (พะ-คะ-วัน) เป็นอีกพระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้า มาจากศัพท์บาลีว่า ภควา แปลว่า พระผู้มีพระภาคเจ้า ดังที่เราสวดในบทกราบพระรัตนตรัยว่า “อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ” (พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มี- พระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ๓ สันโดษ แปลว่า ความยินดี, ความพอใจ ในความหมายนี้มีศัพท์บาลีที่เขียนเต็มรูปว่า สทารสันโดษ (สะ-ทา-ระ-สัน-โดด) คือ ความยินดี ความพอใจเฉพาะในคู่ครองของตน ๑-๒ เสริมคำ�อธิบายโดย... ไพยนต์ กาสี สำ�นักพิมพ์ แอล ซี พี เด็กดีมีบุญ ๑

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

23


ไม่ ก ล่ า ววจี ต้อง... เหลวไหล ไร้สัจจะ มุสาวาทา เวรมณี องค์สมเด็จพระชินสีห๑์ ตรัสว่า วาจาที่ได้รับฟัง นั้น เราต้องการความจริง คนไหนพูดจริงกับเรา เราก็รัก เราก็นับถือคนนั้น ถ้าเราไปพูดไม่จริงกับคนอื่น เขาก็เกลียด ถ้าเราพูดแต่ความจริงเขาก็ชอบ ฉะนั้น องค์สมเด็จพระศาสดา จึงตรัสว่า ต้องมีสัจจะ๑ ความจริงใจ ต้องมี เมตตา คือ ความรัก ความสงสารซึ่งกันและกัน เข้ามาควบคุมจิต ตั้งใจว่า เราจะพูดแต่ความจริง ถ้าไปไหนเราพูดแต่ความจริง ก็เป็นที่ยอมรับนับถือ ของคนทั่วไป การที่เรามีความสุข ก็ด้วยเป็นที่รักของคนอื่น คนที่มีสัจจะนั้น บอกไม่สบาย ที่ไหนได้ แอบมาเล่นเกม จะมีบุคลิกลักษณะ เป็นคนซื่อตรง ซื่อสัตย์ ทั้งต่อตนเอง ทั้งต่อผู้อื่น พระพุทธเจ้ายังทรงกล่าวว่า คนมีนิสัยโกหกพกลม จะไม่ทำ�บาป อย่างอื่นเป็นอันไม่มี เพราะขนาดแค่คำ�พูดยังรักษาให้เป็นศีลเป็นธรรม ไม่ได้ นับประสาอะไรที่เขาจะไม่ท�ำ ความชั่ว ไม่ท�ำ บาปอย่างอื่นเล่า แต่หากเราเป็นคนพูดจริง ทำ�จริง ไม่โป้ปดมดเท็จ ไปพูดกับใครเขา ก็เชื่อในคำ�พูด ถ้ามีเหตุเป็นการบังเอิญอย่างหนึ่งซึ่งทำ�ให้เราเดือดร้อนวุ่นวาย เช่น ทรัพย์ของเรามีไม่พอใช้จ่าย เป็นต้น การจะไปพูดขอหยิบยืมคนอื่นเขา ก็เป็นการง่าย เพราะเขาเชื่อใจเราอยู่แล้ว พระชินสีห์ (ชิน-นะ-สี) แปลว่า ผู้ทรงมีความองอาจด้วยชัยชนะ เหตุที่ทรงได้พระนามนี ้ เพราะทรงมีชัยชนะเหนือพญามารที่เข้ามาผจญในวันตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ และเพราะ ทรงเอาชนะบรรดาสรรพกิเลสมารทั้งหลายได้อย่างหมดจดสิ้นเชิง ๒ สัจจะ แปลว่า ความจริง อาจใช้ได้ใน ๒ ความหมาย คือ ๑) เป็นคำ�พูด เช่น พูดมีสัจจะ คือ พูดคำ�จริง คำ�แท้ คำ�ที่ไม่โกหก หลอกลวงใครให้เขาเข้าใจผิด, ๒) เป็นคุณธรรม คือ ความซื่อสัตย์, ความจริงใจ, การรักษาสัญญาที่ให้ไว้ เป็นต้น ๑-๒ เสริมคำ�อธิบายโดย... ไพยนต์ กาสี สำ�นักพิมพ์ แอล ซี พี เด็กดีมีบุญ ๑

24

กรรมบันดาลชีวิตให้เป็นไป อานิสงส์ในการสวดพระพุทธคุณ


ไม่ ป ระมาทมั ว เมา ต้อง... ในอบายมุขทั้งหลาย สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี องค์สมเด็จพระสุคตเจ้า๑ ตรัสสอนว่า คนที่ไม่ต้องการเป็นโรคประสาท ไม่ต้องการมึนเมาสติฟั่นเฟือน ถ้าไม่ต้องการอย่างนี้ละก็ ขอจงพากันรักษาศีลเจริญกุศลภาวนาตั้งสติเอาไว้ คือตัวเรา อย่าดื่มสุราเมรัย เพราะสุราเมรัยดื่มเมื่อไรก็ชั่วเมื่อนั้น ดื่มมาก ก็ชั่วมาก ดื่มน้อยก็ชั่วน้อย พ่อครับ กลับบ้านเถอะ

โถ! น่าสงสารเด็ก

ที่เขาบอก สุรา แปลว่า กล้า คือ กล้าทำ�ทุกอย่างในด้านความชั่ว บางอย่างเราไม่เมา เราก็ไม่พูด ในบางกรณีเราไม่เมา เราก็ไม่ท� ำ เพราะทำ�แล้วมันอายชาวบ้านเขา ไม่น่าจะทำ� ไม่น่าจะพูด แต่พอดื่มสุราเข้าไปหน่อยมันพูดได้ท�ำ ได้ทุกอย่าง

รวมความว่า สิ่งที่เรารังเกียจเมื่อเราไม่เมา เราก็ไม่ท� ำ เพราะมันเลว พอดื่มสุราเข้าไปแล้ว เรากล้าทำ�กล้าเลว และความกล้านี้ เป็นความกล้าชั้นต่ำ� สุราเมรัย กัญชา ยาฝิ่น เฮโรอีน ถ้าเรายังกินไม่อิ่ม แต่เอาเงินที่ อุตส่าห์หามาได้ไปใช้ในเรื่องนั้น มันไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่ได้ทำ�ให้ ครอบครัวเราร�ำ่ รวยขึน้ มา แต่ถา้ งดกินเหล้าวันละสิบบาท ปีหนึง่ ๓,๖๕๐ บาท เห็นกันง่ายๆ เราจะได้เอาเงินจำ�นวนนี้มาใช้จ่ายภายในครอบครัว พระสุคต (สุ-คด) แปลว่า พระผู้เสด็จไปดี มาจากศัพท์บาลีว่า สุคต (สุ-คะ-ตะ) ดังที่เราสวด ในบทสรรเสริญพระพุทธคุณว่า อิติปิ โส ภะคะวา... สุคะโต... เป็นต้น เหตุที่พระพุทธเจ้า ได้พระนามว่าผู้เสด็จไปดี ก็เพราะพระองค์มีทางดำ�เนินที่มุ่งสู่พระนิพพาน และการดำ�เนิน ตามทางอริยมรรคที่ทรงชี้แนะไว้ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลก ๑-๒ เสริมคำ�อธิบายโดย...ไพยนต์ กาสี สำ�นักพิมพ์ แอล ซี พี เด็กดีมีบุญ ๑

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

25


ผู้ใด

ใจโหดร้าย

จะป่วยไข้ อายุสั้น

เห

รา เรา้ เ

26

ท่านทั้งหลาย อันที่จริงศีล ๕ เป็นกติกาสากล ซึ่งคนทุกชาติทุกภาษา ต่างก็มีความต้องการเช่นนี้ คือ ไม่ต้องการให้ใครมาทำ�ร้าย ไม่อยากให้ใคร มาขโมยของของตน ไม่อยากให้คนอื่นมาทำ�อะไรที่มิดีมิร้ายกับสามี ภรรยา บุตร ธิดาของตน ไม่อยากพบคนโกหกมุสา ไม่อยากคบหาคนดื่มสุรายาเมา แต่ถ้าเราต่างพากันไม่รักษาศีล ๕ มันก็มีผลกรรมตามมาสนองอย่างมากมาย อาตมาอยากให้ข้อเสนอแนะว่า ถ้าท่านอยากทราบความเป็นไปของ ชีวิต เอาเรื่องในวิถีชีวิตของเรานี่แหละ มาวิจัยเรื่องกฎแห่งกรรม โดยเฉพาะ ศีล ๕ ที่เป็นมาตรฐานวัดค่าความเป็นมนุษย์ คนที่มีกรรมติดตัวมา ถ้าเจริญกุศลภาวนาจนมีหน่วยกิตครบ จะรู้ เลยว่ากฎแห่งกรรมของตนเป็นอย่างไร เช่น ปาณาติบาต ถ้าติดตัวมา ๖๐% รับรองต้องเป็นอัมพาต โดนอุบัติเหตุจนง่อยเปลี้ยเสียขา โดนทรมานจนชีวิต จะหาไม่ เอาปูนหมายหัวไว้กอ่ น เป็นอย่างนัน้ แน่ๆ แต่ถา้ ท่านเจริญกรรมฐาน มันจะเบาลงไป ผล : โรครุม ตัวอย่างอาตมานี่ ำ ร ำ ท า ้ ย เข ไปยิงนกตกปลาและหักคอมัน ตุ : เมื่อสมัยเรียนอยู่มัธยมสาม ยังมีเหตุการณ์ที่ต้องพิสูจน์ได้หมด เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบาปแต่ประการใด นกมันจิก ก็หักคอมัน ถลกขนหัวมัน ในที่สุดเราก็ต้องคอหักอย่างนี้ไม่มีผิดเลย คนมีปาณาติบาตติดมา มันบอกชัดในตัวเราก่อน เมือ่ บอกตัวได้ ดูคนอืน่ มันก็บอกได้ จะรู้เลยว่า คนนี้ต้องเป็นอัมพาต คนนี้จะมีอุบัติเหตุตาย คนนี้จะ มีโรคร้ายเบียดเบียน เป็นต้น มันบอกชัดนะ มีประโยชน์มากสำ�หรับผู้ทำ�ได้

กรรมบันดาลชีวิตให้เป็นไป อานิสงส์ในการสวดพระพุทธคุณ


ผู้ใด

มือไว ใจชอบขโมย

จะสุดซวยไฟไหม้บ้าน

อทินนาทาน เบียดเบียนทรัพย์เขา นิสัยเคยชินการลักขโมย ถ้าติดมา ๖๐% รับรองเลยว่า ในชาตินี้ ถ้าเราไม่เจริญกุศลภาวนาแล้ว จะต้องโดนปล้นโดนจี้ จะต้องโดนไฟไหม้บ้าน ไม่ผิดหรอก

ทรัพย์เราฉ ผล : ิ

บหา

: ขโมยเขา เหตุ

อาตมาเคยทายไว้ คนนี้ระวังนะโยม เคยถูกโจรกรรมไหม ? ไม่ถูกเลย ค่ะ ระวังอันเดียวคือไฟไหม้บ้าน ต่อมาไม่นานก็เป็นจริง

ผู้ใด

เจ้าชู้ รักสนุกไม่เลือกที่

ครอบครัวมีแต่ความทุกข์ ช เปน็

ภู้ รรยาเขา

: เมียเ

เหตุ :

องคนอื่น

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

ข เปน็

รา ผล กาเมสุมิจฉาจารติดมา ๖๐% เมื่อครั้งอดีตชาติ วิบากกรรมที่จะตามมาถึงเรา รับรอง ขอโทษที่กล่าวคำ�หยาบไม่ถูกใจโยม จะมีสามีกี่คน เป็นของคนอื่นหมด มีภรรยากี่คน มีชู้หมด ถ้าใครไม่เจริญกรรมฐาน แผ่สว่ นกุศล ก็หมดทาง ครอบครัวไม่มคี วามสุข ตอนอาตมาไปสหรัฐอเมริกา ด๊อกเตอร์คนหนึง่ ขับรถพาไปดูวดั บอกว่า หลวงพ่อ ผมเคยมีภรรยามา ๒ - ๓ คนแล้วมีชู้หมด ทำ�อย่างไรถึงจะแก้ได้ครับ อาตมาบอกให้นั่งเจริญกรรมฐาน ขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรใน อดีตก่อน แล้วค่อยมีใหม่อีกคนหนึ่ง เขาเลยปฏิบัติอย่างที่สอน บัดนี้ ได้ภรรยา ใหม่เป็นคนดีไม่ไปคบชู้สู่ชายอีกต่อไป นี่วิธีแก้ ต้องอโหสิกรรมก่อน 27


ผู้ใด

ชอบมุสาลวงล่อ

ระวังไว้หนอจะโดนโกงต่อไป

มุสาวาท หลอกลวงหวังเอาลาภเขา พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำ�หยาบ พูดเพ้อเจ้อ ถ้าตามติดมาในชาตินี้ ๖๐% รับรองโดนโกงโดนหลอกตลอดรายการ และไม่ต้องไปติดตามเอาของนั่น มันไม่ได้คืนแน่นอนที่สุด

โดนโกงหมดตัวเลยเรา คงเคยทำ�เขาเอาไว้

กรรมนี้ มันเกิดจากการที่เราเสียสัจจะ อาตมาโดนมากับตัวแล้วจาก การโกหกยาย สาบานกับยายว่าไม่ได้ขโมยตังค์ไว้ เลยถูกฟ้าผ่าตัวไหม้ด�ำ ไปหมด นี่เรื่องจริงที่เกิดกับอาตมา แต่ถ้าเจริญกรรมฐานขออโหสิกรรมได้ ถึงจะแก้ได้

ผู้ใด

ชอบเสพของมึนเมาสุรา ระวังจะเป็นบ้าใบ้

สุราเมรัย เครื่องดองของเมาทุกชนิด ถ้าติดมา ๖๐% เท่านั้น รับรองเป็นโรคประสาท เป็นโรคปัญญาอ่อน เรียนอะไรก็ไม่จบ

แค่ปัญญาอ่อน เท่านั้นเอง

ยิ่งคนไหนเอาสุรายาเมาไปกินในวัด ไปกินในที่เขาบำ�เพ็ญกุศลกัน ในที่เขาสร้างความดีกัน จะเกิดวิบากกรรมเป็นคนวิกลจริตบ้าใบ้ อันนี้อาตมา จับกฎแห่งกรรมได้หลายรายแล้ว กรรมจากการผิดศีล ๕ นี้ ถ้าเป็นกรรมที่ทำ�เมื่อชาติก่อนติดมา เรา จะต้องรับสนองผลกรรมในโอกาสหน้า เราก็ต้องเร่งบำ�เพ็ญกุศลเพื่อแก้กรรม ด้วยการปฏิบัติกรรมฐานในตอนนี้ หาวิธีหลบหลีกไม่ให้ผิดศีลอีกต่อไป ก็จะได้ 28 บรรเทาทุเลากรรมไปได้

กรรมบันดาลชีวิตให้เป็นไป อานิสงส์ในการสวดพระพุทธคุณ


รักษา

ศีลให้ได้ชาตินี้

มีผลดีต่อชีวิตถึงชาติหน้า

และศี ล ๕ ถื อ เป็ น ข้ อ ปฏิ บั ติ ขั้ น พื้ น ฐาน ดั ง ที่ เราจะเห็ น ได้ ว่ า ศีลแต่ละข้อนั้น ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตประจำ�วันของเราทุกคน ถ้าเราใส่ใจ และตั้งใจในการที่จะรักษาศีล ก็คงจะทำ�ไม่ยาก เพียงแต่ใช้ขันติ ความอดทน อดกลั้น เพื่อที่จะนำ�มาเป็นเครื่องเผาผลาญความชั่วที่อาจจะ เกิดขึ้น และให้เราทำ�ความดีได้สำ�เร็จ เพราะฉะนั้น เราจึงควรจะทำ�แต่ ความดีไว้ เพื่อหลีกหนีกฎแห่งกรรมชั่วที่จะตามมาให้เราชดใช้ หากเราได้ เผลอประพฤติผิดในศีล ๕ นั่นเอง พระพุทธองค์ ได้ตรัสสรุปอานิสงส์ของการรักษาศีลไว้ว่า สีเลนะ สุคะติง ยันติ ถ้ามีศีลในใจเราก็มีความสุข ไม่มี ความเดือดร้อน วุ่นวาย ทรัพย์ของเราก็ไม่ต้องเสื่อมสูญหาย การทะเลาะ วิวาทบาดหมางกับใครๆ ก็ไม่มี มีแต่จะช่วยเหลือกัน ยิ้มแย้มเข้าหากันด้วย น้ำ�ใสใจจริง สีเลนะ โภคะ สัมปะทา ถ้าเราไม่รุกรานชาวบ้านเขา ไม่ไป ลักขโมย ไม่แย่งคนรักเขา ไม่โกหกมดเท็จเขา ไม่ดื่มสุรายาเมา เรื่องร้ายๆ มันก็ไม่เกิด เพราะเรื่องร้ายเกิดขึ้นมาคราใด มันก็ต้องใช้จ่ายทรัพย์พิเศษ ออกไปเมื่อนั้น เมื่อเรื่องร้ายไม่เกิด ทรัพย์ก็ไม่ต้องจ่าย ไม่ต้องสิ้นเปลือง ทรัพย์มีอยู่เท่าใดก็พอใช้พอจ่าย มีน้อยก็พอใช้ มีมากก็พอใช้ เพราะความ ทะเยอทะยานไม่มี สีเลนะ นิพพุติง ยันติ เมื่อเราไม่เจอเรื่องร้ายจากการผิด ศีลธรรม ใจของเราก็ย่อมพบความสงบ คือ มีอารมณ์สงบ ในเมื่อเรามี ทรัพย์สินใช้จ่ายอย่างสบายใจ เราก็มีสุขทั้งกายและใจ และเมื่อเราไม่มีเวรภัย จากการผิดศีล จิตใจของเราก็สงบสุขยิ่งขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย นีก่ ล่าวอานิสงส์ของศีลเฉพาะปัจจุบนั นีเ้ ท่านัน้ ชาติหน้าไม่ตอ้ งพูดกัน ชาตินี้ดี ชาติหน้าก็ต้องดี แต่ถ้าชาตินี้ชั่วช้า ชาติหน้ามันก็ต้องเลวทราม ต่ำ�ช้าไม่เจริญก้าวหน้าตามด้วย จะเลือกทางไหนก็นำ�ไปใคร่ครวญกันดู 29

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด


ศีล

รักษาไม่ยาก

หากรักษาจิตตนให้ดี

ท่านสาธุชนผู้มีใจเป็นบุญกุศล อาตมาเคยได้ยินหลายคนบ่นว่า ศีล มีตั้งหลายข้อจะรักษาอย่างไรไหว ยิ่งเป็นชาวบ้านด้วยยิ่งแล้วใหญ่ ไม่ใช่แต่ โยมเท่านัน้ ทีบ่ น่ ว่า พระในครัง้ พุทธกาลก็เคยบ่นอย่างนีเ้ ช่นกัน แต่พระพุทธเจ้า ทรงสอนภิกษุรูปนั้นว่า การรักษาศีลในพระพุทธสาสนาไม่ยากสักนิด หาก เธอจักสำ�รวมระวังจิตของตนให้ดี นีจ่ งึ เป็นพระพุทธดำ�รัส ทีต่ รัสสอนให้เราสำ�รวจตรวจสอบตัวตนเราว่า จิตใจเป็นธรรมไหม ? เข้าถึงไหม ? ตัง้ สติไว้ได้บา้ งไหม ? เอาสติไว้แนบสนิท ติดในหัวใจ แม้แต่เพียงแค่ ๕ นาทีทำ�ได้ไหม ? ตรงนี้อาตมาขอให้คติธรรม เกิดมาทั้งที มีสติไหม ? เราพูดกันอยู่เสมอว่า “ใช้สติ ปัญญา” แต่เวลาแม้ เพียง ๕ นาที เอาสติไว้ที่จิตใจบ้างไหม ? มีความหมายอย่างนั้น คำ�ว่า สติ ปัญญา ทุกคนรู้กันทั้งนั้น แต่เป็นที่น่าเสียดาย แค่ “สติ” ตัวเดียวที่เรากำ�หนดจิตให้มันอยู่ที่ทาง ให้มันเกิดความรู้ซึ้งตื้นลึกหนาบาง รู้กาลเทศะกิจจะลักษณะอย่างนี้ ยังกำ�หนดกันไม่ค่อยได้

เราพูดกันอยู่เสมอ ถึงคำ�ว่า “สติ ปัญญา” เราใช้ปัญญาอยู่เสมอก็จริง แต่สตินั้นแท้จริงแล้ว เรานำ�ออกมาใช้น้อยนัก ทั้งที่สตินั้นมีคุณค่าแก่ชีวิต และจำ�เป็นแก่ชีวิต มีคุณค่าอย่างที่เหลือจะประมาณได้

30

แต่ปญ ั หาอยูท่ วี่ า่ ได้เอาสติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่ การงานและหน้าที่ บ้างไหม ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตในกิจประจำ�วันบ้างไหม ไม่ใช่นั่งหลับตา พอลืมตาแล้ว ก็พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ เท้าความหลังกันขึ้นมา นี่แหละขอฝากไว้

กรรมบันดาลชีวิตให้เป็นไป อานิสงส์ในการสวดพระพุทธคุณ

กรรมบันดาลชีวิตให้เป็นไป อานิสงส์ในการสวดพระพุทธคุณ  
กรรมบันดาลชีวิตให้เป็นไป อานิสงส์ในการสวดพระพุทธคุณ  

กรรมบันดาลชีวิตให้เป็นไป อานิสงส์ในการสวดพระพุทธคุณ

Advertisement