LÄRA Stockholm 5 2012

Page 1

LÄRA

#5/2012 STOCKHOLM

Johan Rabaeus:

Leve klassikerna! Matteverkstaden — ett lyft för alla | Läkarronden kommer till skolan ”Behandla lärarna som proffs!” | Coachen som vill bomba med kärlek


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.