LÄRA Stockholm 4 2012

Page 1

LÄRA

#4/2012 STOCKHOLM

Karin Andrén

Nyfiken närvaro Mindre lärarresurser på friskolorna | Näringsriktig skolmat nytt lagkrav Genrepedagogiken höjde resultaten | Spännande föreläsningar på Sett


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.