Lära 5 2016 webb enkelsidig

Page 14

SAMTALET

” Vi behöver bryta barriärerna” Elever med svår utvecklingsstörning tvingas ofta vara ensamma med en vuxen i skolarbetet, utan samspel med jämnåriga. Det vill forskaren Daniel Östlund ändra på.   — De behöver utforska saker tillsammans med kompisar, även med elever utan funktionsnedsättning.

14

LÄRA #5/2016


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.