LÄRA Stockholm #4 2016

Page 1

LÄRA

#4/2016 STOCKHOLM

Catrine Kasimir

Lagledare med lust att lära

|

|

Titta, de skriver! ”Lärarna måste få ha kul” Flerspråkiga lär bättre

|

Han vet hur man gör skillnad Olle Burell: ”Blandade klasser är bäst”


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.