LÄRA Stockholm #2/2016

Page 14

SAMTALET

” Intressestyrt ­lärande en utopi” TEXT: KATARINA BJÄRVALL FOTO: JOAKIM ROOS

Inget slår en lärare som visar och berättar, hävdar pedagogik­ professorn och spelforskaren Jonas Linderoth. Och då menar han verkligen inget — inte grupp­ arbete, inte eget arbete, inte pedagogiska appar och absolut inte datorspel.   — Sådant är besparingar som framställs som pedagogiska ­innovationer.

J

onas Linderoth är paradoxernas professor. Han är pedagogen som menar att hans ämne har kapitulerat från sitt uppdrag att värna lärandet. Han är spelforskaren som undervisar i spelbaserat lärande men som menar att datorspel sällan fyller en pedagogisk funktion och att digitala verktyg i allmänhet är övervärderade. Och han är författaren som i sin nästa bok hävdar att läraren måste återta sin auktoritet – men som själv knappt går att skilja från studenterna där han sitter i kafeterian på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Han sitter där för att handleda några av sina studenter i spelteori. Med hjälp av en stor burk

14

LÄRA #2/2016

med olikfärgade tärningar har de prövat ett spel om olika statsskick. – Inte oväntat har demokratin just vunnit, spelet är riggat så, säger Jonas Linderoth. Även skolan är tänkt att vara riggad så, när eleverna de senaste årtiondena har fått ökat inflytande över undervisningen och ökat ansvar för sitt lärande. Men det är en chimär, menar Jonas Linderoth. Han hävdar att elever som jobbar ensamma eller i grupp, fria att finna egna källor på nätet, i själva verket fråntas makten över sin framtid eftersom de lär sig allt mindre. En Pisarapport från i höstas visar att de elever som tillbringar mest tid vid datorn, hemma och i skolan, också är de som presterar sämst i skolan. Så hur ska man egentligen använda datorer och surfplattor i undervisningen?

– Frågan är om man ska göra det. I en mening måste förstås datorn in i skolan, det blir absurt om eleverna inte får använda ordbehandlingsprogram när de ska skriva fritt – då lär de sig ju en skrivprocess som de aldrig får användning för. Skolans innehåll ska se ut som samhället i övrigt. Men därifrån är steget långt till att IT skulle vara en metod för att förbättra undervisningen i alla ämnen, att den ska leda till ökad måluppfyllelse, att den ska vara räddningen. – Ett argument som används är att vi måste ”hänga med på IT-tåget”. Men jag är inte det minsta orolig för att någon ska missa digitaliseringen. IT-utvecklarna kommer alltid att se till att vi kan använda deras produkter. Ett an-


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.