portfolio lara crucianelli architetto

Page 1

L ARACRUCI ANEL L Iar chi t et t o

cor s oi t al i a9,pes chi er abor r omeo20068( mi ) l ar a. cr uci anel l i @gmai l . com 3281931700


MAST ERBEDROOM I NSUPERAT T I CO PERAR CHI T ET T O SAVOREL L I L as t r ut t ur ai ncui ci s i amot r ovat i al avor ar eèunpar al l el epi pedodi 54mqcompl et ament evet r at o. Al l ’ i nt er noabbi amopr oget t at ounopens pace, conper cor s oci r col ar e,cos t i t ui t oda:cabi naar madi o,z onal et t o ebagno. El ement i f ul cr odel l apr oget t az i ones onos t at i l agr ande vas caadangol o,l apar et edi vet r oner ochenas condel a t v,egl i es pos i t or i del l acabi naar madi oi nacci ai ol uci do che,s cendendodal l ’ al t o, f ungonodaqui nt edi vi s or i e. T ut t i gl i ar r edi f i s s i s onos t at i di s egnat i s umi s ur aei mat er i al i ut i l i z z at i s onodi gr andepr egi o:i l l bagnoècompl et ament e r i ves t i t odi mar mobi ancos t at uar i ot agl i at oacas el l ar i o.PROGET T O CAMERABAMBI NE PERS T UDI O SAVOREL L I T emadel pr oget t ounacamer aperbami bi nedi 5e7anni .S i èvol ut acr ear euna s t r ut t ur auni cacher acchi udes s es paz i o r i pos o,s t udi oemoment i di gi oco. L as t r ut t ur a,compl et ament es umi s ur a,f as i che al cuni el ement i cos t i t ut i vi acqui s t i nouna doppi af unz i one.Igr adi ni di vent anoqui ndi dei cas s et t i ,l epedanedei cont eni t or i e l ’ ar madi ocol l abor aal s os t egnodel l et t o pi ùal t o. Ogni el ement ocont r i bui s ce as t i mol ar el acur i os i t àel af ant as i adel l ebambi ne.

r enderMar t i naPoz z i

r enderMar t i naPoz z i


AL BERGO I NAF RI CA

r enderF aus t oPar i s e

PERS T UDI O SAVOREL L I

r enderF aus t oPar i s e

r enderF aus t oPar i s e

T emadel pr oget t ol ar eal i z z az i onedi unal ber gobus i nes sa Doual a,Camer un. S i èpar t i t i daunas t r ut t ur amul t i pi anogi aes i s t ent edel l a qual es i ècons er vat os ol ol as t r ut t ur apor t ant e. Al l ’ i nt er nodel l ’ edi f i ci ot r ovanopos t o,ol t r eal l ecamer es t andar deal l es ui t e,unpi anodes t i nat oaduf f i ci cons al aconf er enz aas bal z o,unapal es t r a,appar t ament i ,cas i nò,di s cot ecaepi s ci nas ul t et t o.

r enderF aus t oPar i s e


r enderF aus t oPar i s e

VI L L EAGRAT ECONT URBI A PERS T UDI O SAVOREL L I

r enderF aus t oPar i s e

T emadel l ’ oper aèl ar eal i z z az i onedi 33vi l l edi l us s o adAgr at eCont ur bi a. L evi l e,compl et ament ei mmer s enel ver de,s ono s t at epr oget t at epermant ener euncos t ant er appor t oconl anat ur aat t r aver s ovi s t eevedut eche i ncor ni ci anoi l paes aggi o. Nel l as cel t adei mat er i al i s i èdeci s odi pr i vi l eggi ar e ecol ogi a,t r adi z i oneet ecnol ogi a.

r enderF aus t oPar i s e


r enderF aus t oPar i s e

r enderF aus t oPar i s e

r enderF aus t oPar i s e

r enderF aus t oPar i s e

r enderF aus t oPar i s e

r enderF aus t oPar i s e


RESORTALCAST EL L O PERS T UDI O SAVOREL L I


L ’ ar eadel Cas t el l oèdi chi ar at adi par t i col ar ei nt er es s ear t i s t i coes t or i coeper t ant os ot t opos t aat ut el a.T al econdi z i oneèdet er mi nat adal l ’ i mpor t anz as t or i cadel compl es s oedi l i z i o,s i t os uun’ al t ur ai s o l at aconungr andepar coi nt er noal l apr opr i et à,i ns er i t oi n uncont es t opaes aggi s t i codi pi ùampi edi mens i oni .L ar i s t r ut t ur az i onepr evedel ar eal i z z az i onedi unr es or tcon35 camer et r as t andar des ui t e, r i s t or ant e,pi s ci nees pael a r i qual i f i caz i onedel ver dei nt or -

r enderDi egoRecal cat i

r enderDi egoRecal cat i

r enderDi egoRecal cat i


EDI F I CI O MUL T I PI ANO I NVI ADONAT EL L O PERS T UDI O SAVOREL L I

Ci t r ovi amoi nvi aDonat el l oaMi l ano,unavi amol t os t r at egi caperl as uavi ci nanz aconpi az z aPi ol ael ef er mat edei mez i pubbl i ci . S copodel l ’ i nt er vent oèl ’ occupaz i onedi unvuot our bano.S i èr eal i z z at ounedi f i ci omul t i pi anoconunaf acci at acont empor aneamachemant i enegl i al l i neament i conl acor t i na edi l i z i aes i s t ent e,cos i comer i chi es t odal nuovoPi anodi Gover nodel T er r i t or i odi Mi l ano.


L AMPADAPOL I F UNZ I ONAL E

CHI T ET T O AZ Z AREL L O PERAR

L ’ i deaal l abas edelpr oget t os t anel cor po i l l umi nant echepuos al i r ees cender eper cor r endo,conuns empl i ceges t o,l adi s t anz a ches t at r apavi ment oes of f i t t o,cr eandocos ì at mos f er es empr edi ver s e. L as t r ut t ur aèmol t os empl i ce:quat t r ocavi di acci ai oagganci at i al s of f i t t o,mant enut i i n t ens i onet r ami t euncont r appes odi f er r o,eun par al umer i ves t i t oi nvar i mat er i al i , muni t odi di f f us or e. L ’ i deaor i gi nar i aès t at apoi decl i nat aper di vent ar eancheunal apadadat avol ooa s os pens i one.


CONSOL L EBAR

CHI T ET T O AZ Z AREL L O PERAR

L ’ i deaal l abas edel pr oget t oèquel l adi cr ear eunacons ol l echef ungadamobi l e bar .L eant e,chi udendos i ,dannovi t anel l a par t ecent r al e,adundi s egnos i mi l eadun bi cchi er e,enf at i z z at oanchedal l ’ i l l umi naz i ne, r i cor dandocos i l os copodel pr odot t o. Muni t o di vas s oi ,ut i l i nel quot i di ano,ques t a cons ol l er i s ul t aes s er eungi us t oconnubi ot r a f or maef unz i one


MOBI L EBAR

CHI T ET T O AZ Z AREL L O PERAR

Unmobi l ebardi 140x 105x 50cm dal l a l i neas obr i amaf unz i onal e. muni t oal l ’ i nt er nodi vani cont eni t or i e cas s et t i . S i s onos t udi at eduever s i oni :unacon ant es empl i ci eunaconant eat t r ez at e. E’anches t at opens at ounvanoche es t r at t o di vent acar r el l i nopor t avi vande.


ARCHI T ET T OL ARACRUCI ANEL L I cor s oi t al i a9,pes chi er abor r omeo l ar a. cr uci anel l i @gmai l . com 3281931700

Nat anel 1984,f r equent al ’ Uni ver s i t à degl i S t udi di Camer i no,F acol t àdi ar chi t et t ur adi As col i Pi ceno,dove s i l aur eaconL odenel di cembr e2009conunat es i dal t i t ol oGPS 2“Gener at i ngPubl i cS paces ” -Al ber godi f f us oaCocul l o( AQ) . L ’ es per i enz anel mondodel l avor oi ni z i agi àdur ant ei l per i odouni ver s i t ar i oal t er nandol el ez i oni accademi cheal l acol l abor az i oneconi l T _ S t udi omar che di As col i Pi cenodegl i Ar chi t et t i Gr anat o. Nel 2010s i t r as f er i s ceaMi l anodovel avor aperl ’ Ar ch.Gi ovannaAz z ar el l o,i nques t oper i odomat ur aes per i enz anel l apr oget t az i onediogget t i di des i gnear r edi ,conf r ont andos i ancheconl edi t t epr odut t r i ci . Dadi cembr e2010al ugl i o2013col l abor acon l ’ Ar ch.S avor el l i dovehal apos s i bi l i t àdi s egui r edavi ci nol a ges t i onedel cant i er eei l r appor t oconf or ni t or i ear t i gi ani .I l s uoi mpegnonel l os t udi oèvar i o,dal l acol l abor az i oneal l apr oget t az i onedi appar t ament i evi l l edi l us s oal l as t es ur edi pr at i cheedi l i z i e,accr es cendocos i l as uaf or maz i one i ndi ver s i ambi t i del l ’ ar chi t et t ur a. L as uapas s i oneperl af ot ogr af i al as pi ngeadi s cr i ver s i ,nel novembr e2013,aduncor s odi f ot ogr af i adi gi t al enel l as cuol aDi r amadi Mi l anocondocent eCar l oGi r one. Abi l i t at aal l apr of es s i onedi Ar chi t et t odal 2011,nel2014s i i s cr i veal l ’ Or di nedegl i Ar chi t et t i di Mi l ano.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.