LLAs årsmøtesaker, program og deltakerliste

Page 1

VAL AV S T YRE I LLA FOR PERIODEN 2016–2017

Styreleiar: Roar V. Osmundsen, Søgne og Songdalen budstikke 1 år til styret 1 år som styreleiar

LLA s LANDSMØTE 2016 ikkje på val til styret attval

Nestleiar: Tomas Bruvik, Kvinnheringen 2 år til styret 1 år som nestleiar

attval til styret attval

Styremedlemer: Hilde Eika Nesje, Bø Blad 1 år til styret

ikkje på val

Holger Austvoll, Strandbuen 1 år til styret

ikkje på val

Asta Brimi, Fjuken 2 år til styret

attval

Hilde Dypaune, Saltenposten 2 år til styret

attval

Øystein Øygarden,Vest-Telemark Blad 2 år til styret

ny

Varamedlemer (alle på val for 1 år): 1. Camilla Skaar, Hordaland Folkeblad 2. Knut Martinsen, Avisa Hemnes 3. Tormod Flatebø, Fjordabladet

attval ny attval

Revisor: Rune Skeie, Ernst & Young

alltid på val

Valkomite 2017/2018 Astrid Espeland, Suldalsposten, leiar Gry Thorsteinsen, Nye Troms Bjørn Sletten, Dølen

attval – ny som leiar attval ny

15.–17. april, Scandic Fornebu

Program og deltakarliste. Til LLAs formelle årsmøte: rekneskap, balanse, strategi og mål, medlemspengar og val av styre. Årsmeldinga er i «Lokalavisa», ei informasjonsavis frå LLA som er sendt til alle medlemsaviser april 2016. Sjå også www.lla.no for årsmelding, oppdatert program og andre landsmøtesaker.

For oppdatert informasjon: www.lla.no LLA-sekretariatet: Lene Østberg, mobil 452 89 222 Geir K. Hus, mobil 452 89 333 Rune Hetland, mobil 452 89 444 Laila Borge, mobil 994 62 687


S TRATEGI OG MÅL FOR LLA SITT ARBEID I 2016 OG 2017

D

et siste året har styret arbeidd med overordna strategi og mål for arbeidet i organisasjonen. Konklusjonane skal vere grunnlaget for arbeidet og prioriteringar framover. Målet har vore å lage eit enkelt, oversiktleg og tydeleg styringsverktøy for styret og administrasjonen, frå overordna visjon og verdiar til langsiktige og kortsiktige mål.

4. Organisasjon LLA skal vere ein attraktiv presseorganisasjon å arbeide for. I ein bransje i kontinuerleg forandring må LLA ha tilgang til den kompetansen som medlemmene etterspør. I LLA-sekretariatet må det vere god grunnkompetanse innan avisdrift, pressepolitikk og marknad. Mellom dei tilsette bør det vere personar med lokalavisfagleg bakgrunn. KO R T S I K T I G E M Å L FO R 2016 O G LI T T VI DA RE

VISJON LLA skal vere den viktigaste organisasjonen for lokalaviser i Norge. VE RDIA R LLA skal fremje interessene til lokalavisene slik at dei har best mulege rammevilkår. LLA skal medverke til at lokalavisene lagar gode aviser, og er solide bedrifter til beste for lokalsamfunnet dei skal tene. LLA skal vere med på å setje høge kvalitetsmål for lokalavisene slik at medarbeidarane kan vere stolte av arbeidet sitt. MÅL, DE LT I NN I F IR E O P P G ÅV E O M R Å D E 1. Rammevilkår 2. Marknad og informasjon 3. Samfunnsoppdrag 4. Organisasjon L ANG SIK TI GE MÅ L 1. Rammevilkår LLA skal alltid fremje medlemmene sitt beste i møte med styresmaktene. Det skal skje på ein truverdig måte. LLA skal sikre rammevilkåra uavhengig av kven som sit i regjering og av stortingsfleirtalet. LLA skal kommunisere dette tydeleg til eigne medlemmer, eksterne medieobservatørar og samfunnet generelt. 2. Marknad og informasjon LLA skal styrke omdømmet til lokalavisene. LLA skal styrke posisjonen lokalavisene har som mediekanal. LLA skal gjere det tydelig for annonsørar og reklamebyrå at lokalavisa er ein effektiv annonsekanal. LLA skal hjelpe til med kompetanse i salsteknikk. LLA skal hjelpe med råd om digitale strategiar og val av gode samarbeidsavtaler. 3. Samfunnsoppdrag LLA skal gjennomføre tiltak som hevar statusen til organisasjonen og lokalavisene. LLA skal hjelpe avisene til systematisk kompetanseheving. Landsmøta er den største fellesarenaen for kompetansebygging. I praksis skjer dette mellom anna ved å bruke kompetansen som finst i dei enkelte lokalavisene. LLA skal arrangere kurs og gje råd til enkeltaviser gjennom eit nettverk av kompetansepersonar. Gjennom konkrete prosjekt skal LLA setje dagsorden og vere premissleverandør for samtalen om dei digitale løysingane for dei minste avisene i framtida.

Oppdatert 6. april 2016 AV ISENE

L LA: M Å L OG S TR ATE G I POSISJO N Interesseorganisasjonen for lokalavisene i Norge.

DELTAKERE

1. Pressepolitikk: LLA skal vere meir synleg i den sentrale mediedebatten. Politiske mål: Avklare alle detaljar og eventuelle spørsmål som måtte dukke opp i samband med momsfritaket som blir innført frå 1. mars. Innføre eit golv (minstesats) for pressestøtta som hevar minstetilskottet (produksjonstilskottet) monaleg. Sikre distribusjon av laurdagsaviser. Arbeide aktivt for interessene til lokalavisenes inn mot, og i mediemangfaldsutvalet. 2. Marknad og informasjon LLA skal arbeide for å få fleire medlemmer spesielt blant lokalaviser som naturleg høyrer heime blant medlemsavisene. Det vil seie aviser med ei til tre utgåver i veka og mindre, lokale dagsaviser. LLA skal dokumentere god effekt av annonsering i lokalavisene. LLA skal formidle gode idear og kunnskap for å halde oppe eller auke inntektene både ved digital distribusjon og på papiraviser. LLA skal arbeide kontinuerlig mot mediebyråa. LLA skal vere meir aktiv i sosiale medium, særleg Facebook og Twitter. 3. Samfunnsoppdrag LLA skal fullføre tiltaket «Med på laget» som alt er i gang. Dette skal styrke journalistikken om og for frivillig arbeid i lag og organisasjonar. På landsmøta til LLA skal prioriteringa av samfunnsrolla avisene har vere tydeleg. LLA skal gjennomføre kurs i journalistikk som har som mål at folk flest generelt deltek meir aktivt i samfunnslivet (public journalism), slik at demokratiet blir styrkt. LLA skal arrangere konferansen «liten, men digital» (small but digital) for fyrste gong. LLA skal gjennomgåande snakke opp verdien av den lokale annonsen, formidla på papir eller digitalt. 4. Organisasjon LLA skal definere tydelege mål for kvar medarbeidar for kva den enkelte skal bli god på, og om det er nødvendig med tiltak som kan heve kompetansen, for eksempel gjennom kurs. Det er eit mål at sekretariatet skal besøke minst kvar fjerde medlemsavis kvart år.

Akers Avis Groruddalen Hjalmar Jr. Kielland Øystein Kielland Arendals Tidende Linda Christensen Grete Aronsen Husebø AS Lokalavisene Terje Olsen Torkild Finnkirk AS Lokalavisene / Vestnytt / Askøyværingen Heidi Glesnes Askøyværingen Tom-Stian Karlsen Avisa Hemnes Knut Martinsen Bjørn Sverre Falch Avisa Lofoten Tore Solheim Benjamin Einarsen Kenneth Grav Bygdebladet Randaberg og Rennesøy Marianne A.L Randeberg Kathrine Knutsen Kirsti Sømme Bø blad Hilde Eika Nesje (LLAs styre) Dag Einar Hvitsand Rune Digranes Bøen Marta Kjøllesdal Synnøve Sudbø Kleppe Øystein Akselberg Gro Birgitte Røiland Bømlo-nytt Randi Olsen Dag og Tid Ola Relling Tiril Rem Drangedalsposten Åse Dvergsdal

Gauldalsposten Bjørn Ivar Haugen Per Jostein Wolden Gjesdalbuen Lena Skjæveland Kirsten Håland Lars Fisketjøn Jan Arild Rinder Grannar Arve Skogen Arne Frøkedal Grethe Hopland Ravn Randi B. Ronæs Åse Madsgård Grenda Maylin Kristiansen Håvard Sætrevik Marius Nissestad Jarle Håvik Mari Mehl Margit Omvik Hallingdølen Bjarne Tormodsgard Hammerfestingen Caroline Greiner Edel Maria Brynjulfsen Hordaland Geir Geitle Hordaland og VaksdalPosten Trond Syversen Hordaland Folkeblad Camilla Skaar (LLAs styre) Sigbjørn Linga Kanalen Tor Espen Simonsen Siri Aardalen Hege Dorholt Kvinnheringen Tomas Bruvik (LLAs styre) Jonn Karl Sætre Mona Grønningen Merete Lillesand Elisabeth Berg Hass Vidar Håland

Dølen Bjørn Kjellsson Sletten Marita Adelheid Larsen Grøthe Guro Vollen Tone Sidsel Sanden Cecilie Ottesen Ole Magnus Røen

Nordre Robin Røkke Johansen Kristoffer Antonsen

Eidsvoll Ullensaker Blad Eva Holmgren Hanne Gustavsen

Nye Troms Eirik Heim

Fanaposten Ståle Melhus Fjuken Asta Brimi (LLAs styre) Tom Erik Solstad Arve Danielsen Helene S. Skjåkødegård Hans Erik Kjosbakken Frostingen Kristin Christiansen Janne Hopmo Anders Vinje Irene Røkke Sigfrid Hagerup

Nordvestnytt Magnus Antonsen Ivar Torset Heidi Lura

Nynorsk pressekontor Karoline Riise Kristiansen OPP Per Roar Bekken Randi Grete KalsethIversen Os og Fusaposten Jostein Halland Benjamin Olsen Raumnes Roy Håvard Andersen Jan Erik Hæhre Fred C. Gjestad Ida Melien

Ryfylke Conny Rasmus Bente Rasmussen Ingvil Bakka Frank Waal Saltenposten Hilde Dypaune (LLAs styre) Eva S. Winther Espen Johansen Ina Sand Solli Linda Merethe Engan Christine Idsal Samningen Laila Borge Sogn Avis Jan Inge Fardal Sortlandsavisa Sanna Drogset Børstad Stangeavisa Gjermund Trøan Lars Kristian Seierstad Steinkjer-Avisa Trine Binde Bratberg Trude Hiller Øyvind Bones Tore Vikan Strandbuen Holger Ivar Austvoll (LLAs styre) Linda Tungland Elin Moen Karlsen Ona Søyland Strilen Stig Erik Elliott Strilen & Bygdanytt Heidi Lisbet Vågenes Villanger Sulaposten Linn Bente Grimsmo Odd Solnørdal Suldalsposten Esther Moe Marta-Brit Lunde Astrid Espeland Sunnhordland Hilde Nybø Reidar Hystad Anders Totland Sykkylvsbladet Åge Eikrem Lisbeth Løvold Tove Beate Gjerde Åse Urke Frank Kjøde Monica Aure Stine Tynes Synste Møre Vidar Parr Søgne og Songdalen Budstikke Roar Osmundsen (LLAs styre) Anne Lise Riseng Tysnes Randi Kleppe Kristine Næss Thorsen Ole Skaten Morten Haaland

Tysvær Bygdeblad Irene Stuhaug Ørke Gro Lothe Anne Marie Rossebø VaksdalPosten Esben Hesjedal Varingen Tor Hjelset Liv Torun Stubberud Vennesla Tidende Christopher Johansen Vest-Telemark blad Øystein Øygarden (LLAs styre) Line Omland Eilevstjønn Randi Berdal Hagen Geir Ufs Vesteraalens Avis Anja Elen Eikenes

Colourbox ApS Anders Havgaard Ladefoged Dekode Simen V. Eriksen Christian Jansen Fagernes Dialog Svein Olav Strand Ruth Helene R. Ludvigsen Fana Data Jan Seger IJ-forlaget / Cappelen Damm Ragnhild Hjorth Infomaker Alexander M. Schindler Mediaconnect Gisle Høvik Tommy Berntsen

Vestnesavisa Helene Henriksen Torstein Sønstabø

Newscycle Solutions Baard Mo

Vestnytt Marit Kalgraf

ppi Media Joakim J. Hvistendahl

Vigga Maria Kampesæter Kleiven Katrine Stensland Astrid Kvam Helset

Roxen Per Östlund

Våganavisa Edd Meby (LLAs styre) Østhavet Magne Henriksen Øy-Blikk Odd Egil Valderhaug Stina Hormazabal Kristoffer Oftedal Øyposten Stephan Dickinson Håkon Jonassen Norheim Gudmund Rørheim Oddvar Vignes

LANDSLAGET FOR LOK ALAV ISER Rune Hetland Geir K. Hus Lene Østberg Laila Borge Yasmin Syed, NRK/ LLAs programleder

UT S TILLERE Adresseavisens telefontjeneste Christian Pedersen Torkil Talmo Ajour Media Morten Ellingsen Anygraaf Oscar Yngwe Brønnøysunds Avis Kehinde Karlsen Yilmaz Dag

Stein Raaness Trude Raaness Bræin Arnt Aage Bræin Storebrand Astrid Røste Jannicke Brusletto Thin Gunnar Tjomlid Silje Haugerud X Office Helge-John Hildershavn Zissor Tor Arve Vartdal

FOREL E SE RE / GJES TE R 07 Media Håvard Grjotheim Aftenposten Harald Stanghelle Amble Investment Odd Reidar Øie Budstikka Kjersti Sortland Terje Tandberg Carat Sverre Vinje Cloud Media Lucas H. Weldeghebriel

Høgskulen i Volda Linda B. Eikrem Steinar Høydal Sigurd Høst IGM Tale Døvle Jonassen Institutt for journalistikk Ståle de Lange Kofoed Klassekampen Bjørgulv Braanen Kulturdepartementet Linda Hofstad Helleland Lars Brustad MBL Helge Holbæk-Hanssen Bjørn Wisted Randi Øgrey Medialab Kjell Inge Røed Torgrim Johansen Medier24.com Gard Lehne Borch Michalsen Medietilsynet Tor Erik Engebretsen Nettavisen Gunnar Stavrum Nordea Elin Reitan Norsk Journalistlag Thomas Spence Norsk Opplagskontroll Henry Nilsen Norsk Presseforbund Kjersti Løken Stavrum Norsk Redaktørforening Reidun Kjelling Nybø Arne Jensen NTB Marius Rasten Riksarkivet Helen Nicholson Schibsted Espen Sundve Stiftinga Nynorsk avissenter Ivar Myklebust Longvastøl TNS Gallup Nils Petter Strømmen Universitetet i Bodø Karianne Sørgård Olsen Vidar Alfarnes

ARTISTER

Fotojournalisten.no Sveinung Ystad

Ellisiv Hollen Elgenes

Fritt Ord Tonje Olsrud

Henrik Horge og Tom Mathisen

Gard Espeland

Mad Hatter Jan Erik Salvesen og Michael Eriksen Oscar Blesson


PROGRAM FOR LANDSMØTET 2016

Dagen før dagen, torsdag 14. april

11.00:

Kurs i Public Journalism / «Ta leserne på alvor». Møterom Hydra i 2. etasje.

20.00:

Middag for de som er kommet torsdagen (forhåndspåmelding til lene@lla.no).

FAS T SETJING AV MEDLEMSPENGAR FOR 2017

Dag I: Fredag 15. april

10.00:

LLAs formelle årsmøte, del I, presentasjon av oppdatert strategiplan. Mest for daglige ledere og redaktører. Møterom Hydra i 2. etasje.

Fra 10.00:

Registrering, mingling, avisprat og leverandørbesøk.

11.30:

Offisiell landsmøteåpning: Kulturinnslag med Oscar Blesson og velkommentale av LLAs styreleder Roar V. Osmundsen. Samtale om lokalavisenes utfordringer og tro på morgendagen, med Linda Berit Eikrem ved Høgskulen i Volda, Elin Reitan i Nordea bank, Nils Petter Strømmen i TNS Gallup og Vidar Parr i lokalavisa Synste Møre. Kort kulturinnslag før tale av kulturminister Linda Cathrine Hofstad Helleland. Yasmin Syed er programleder hele dagen. Plenumsalen.

13.00:

Lunsj og leverandørbesøk.

14.30–17.00:

Foredrag med Sverre Vinje, mediebyrået Carat, Karianne Sørgård Olsen, Universitetet i Nordland, Linda B. Eikrem og Steinar Høydal, Høgskulen i Volda, Espen Sundve, Schibsted og Håvard Grjotheim, 07 Media. Reklameinnslag med leverandørene. Plenumsalen.

Medlemspengar 390,– 390,– Serviceavgift Grunnavgift for aviser med: Mindre enn ei utgåve pr. veke (48 utg.) 3 600,– 3 500,– Ei utgåve per veke (min. 48 utg. per år) 7 400,– 7 200,– To utgåver per veke (min. 96 utg. per år) 8 500,– 8 300,– Tre–fem utg. per veke (min. 148 utg. per år) 9 000,– 8 800,– Eksemplaravgift etter godkjent opplag (inkludert digital betaling) Per eksemplar opp til 3000 2,00 2,00 Per eksemplar 3000–5000 1,05 1,05 Per eksemplar over 5000 0,25 0,25 Opplagskontrollen (Norsk Opplagskontroll) 1 600,– 1 600,– Dobbelmedlemmer LLA/MBL 400,– 400,–

19.00:

Prisutdelinger, aperitiff, middag, quiz med Mad Hatter og avisprat.

Dag II: Lørdag 16. april

08.30:

LLAs formelle årsmøte, del II, og generalforsamling i Lokalavissamkjøringa. Mest for daglige ledere og redaktører. Møterom Hydra i 2. etasje.

10.00:

Landsmøteåpning, dag to: Kulturinnslag med Ellisiv Hollen Elgenes, foredrag med redaktør Kjersti Sortland i Asker og Bærums Budstikke og presentasjon av LLA og pilotavisenes Med på laget-arbeid. Plenumsalen.

11.30 og 12.00:

Kort & godt: Parallelle miniforedrag/kurs om nyttige og aktuelle tema:

• Line Omland Eilevstjønn, Vest-Telemark Blad: lokalavisas bruk av Snapchat • Pilotaviser om Med på laget • Lucas H. Weldeghebriel i Cloud Media om content marketing • Vidar Håland i Kvinnheringen om Europas beste lokalavisdesign • Ståle de Lange Kofoed fra Institutt for journalistikk (IJ) om digital historiefortelling Alle miniforedragene holdes to ganger etter hverandre, så du får med deg to av fem foredrag. 1. og 2. etasje. Følg plakater.

12.30:

Lunsj og leverandørbesøk.

13.30 og 14.00:

Kort & godt: Parallelle miniforedrag/kurs om nyttige og aktuelle tema.

15.00:

19.30:

• God flyktning- og innvandringsjournalistikk med Jan Inge Fardal, Sogn Avis, Mona Grønningen og Elisabeth Berg Hass, Kvinnheringen • Tale Døvle Jonassen i Institutt for grafiske medier (IGM) med nyttige tips og triks med Adobe Animate • Flere nye pilotaviser om Med på laget, • Sveinung Ystad om bilder på papir og video på nett • Programmatisk annonsekjøp (med forbehold) Alle miniforedragene holdes to ganger etter hverandre, så du får med deg to av fem foredrag. 1. og 2. etasje. Følg plakater. Vi opplever Fornebu og omegn. Du er med på én av fire forhåndsvalgte utflukter: • Curling. Oppmøte ved hotellinngangen. • Henie Onstad Kunstsenter. Oppmøte ved hotellinngangen. • Båttur til Bygdøy; Kon-Tiki Museet og Norsk Maritimt Museum. Oppmøte på brygga nedenfor hotellet. • Båttur på Oslofjorden. Oppmøte på brygga nedenfor hotellet. Møt opp i god tid før 15.00! Festmiddag, prisutdelinger og kulturinnslag. Henrik Horge og Tom Mathisen leder kvelden og har egne kulturinnslag. Harald Stanghelle, redaktør i Aftenposten, med 40-årshilsen til landsmøtet.

Praktisk info og oppdatert program: www.lla.no

2017 2016

Aksjonsfond Innbetaling til aksjonsfond for aviser med: Ei utgåve i veka og oftare 500,– 500,– Prosjektkontingent Mindre enn ei utgåve per veke (<48 utg.) 1 000,– 1 000,– Ei utgåve per veke (min. 48 utg. per år) 2 800,– 2 800,– To-fem utgåver per veke (min. 96 utg. per år) 3 500,– 3 500,– Digitale medier (frittståande utan papiravis) Medlemspengar 8 700,–

8 500,–

Markedskontingent 2 ‰ av annonseomsetnaden for føregåande år – maks kr 7 000,– (Denne kontingenten har vore uendra sidan 2003.) Avgrensing Medlemspengane skal samla ikkje overstiga kr 29 900,– per år for ei enkelt avis.


REKNESKAP FOR 2015

BALANSE FOR 2015

Balanse per 31.12.2015

Regnskap 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2013 Medlemspenger 1 752 944 1 489 562 1 488 956 Fellesannonser 1 090 000 1 104 000 1 000 000 Salg produkt 265 774 254 171 320 509 Markedskontingent 524 904 556 616 521 517 Kurs og landsmøte 1 758 817 2 579 769 2 348 051 Tilskudd offentlige 550 000 550 000 550 000 Prosjektstøtte 150 000 380 000 564 001 Andre inntekter 1100 580 Opptjent ikke fakturert Sum inntekter 6 093 539 6 914 698 6 793 034 Varekjøp 1 161 560 1 470 482 1 775 986 Lønnskostnader 2 766 800 2 514 101 2 900 302 Avskrivninger – 7 314 7 313 Kostnader lokaler 182 958 186 178 178 167 Leiekostnader 26 069 28 188 19 542 Verktøy og rekvisita 68 280 117 450 56 637 Kjøp av tenester 527 433 1 093 391 538 396 Kontorrekvisita 395 376 507 901 234 704 Telefon, porto / frakt, tidsskrifter 60 319 70 259 113 069 Reisekostnad inkludert diett 482 929 492 717 526 078 Reklame, kontingenter 240 013 295 914 229 726 Forsikringer 8 994 25 590 2 915 Andre driftskostnader 21 684 86 456 57 468 Tap på fordringer 101 880 24 226 69 046 Sum driftskostnader 6 044 295 6 920 167 6 709 349 D R I F T S R E S U LT AT 49 244 -5 469 83 685 Finansinntekter 60 021 54 424 72 476 Finanskostnader -1 124 -1 182 -1 036 Ekstraordinære inn/kost Sum finans / ekstraordinære

58 897

53 242

2015 2014 2013 E I E N D E L E R Anleggsmidler Kontormaskiner o.l. Aksjer

52 410 115 951

– 125 951

7 314 125 951

Sum anleggsmidler

168 361

125 951

133 265

Omløpsmidler Kontanter, bank m.v Debitorer Andre kortsiktige fordringer Varebeholdning

2 293 614 2 081 347 310 095 505 853 2 155 42 950 45 450

2 787 262 70 116

Sum omløpsmidler

2 648 814

2 632 650

2 912 828

SUM EIENDELER

2 817 175

2 758 601

3 046 093

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Off. avgifter, skattetrekk m.m. Annen kortsiktig gjeld

169 814 198 874 259 134

98 646 254 038 222 200

137 157 269 899 256 593

Sum kortsiktig gjeld

627 822

574 884

663 649

Avsett prosjekt

150 000

300 000

600 000

Egenkapital Aksjonsfond

602 215

551 715

498 215

Sum bundet egenkapital

602 215

551 715

498 215

Egenkapital, fri

1 437 139

1 332 002

1 284 228

Sum egenkapital

2 039 354

1 883 717

1 782 443

S U M G J E L D O G E G E N K A P I T A L 2 817 176

2 758 601

3 046 092

55 450

G J E L D O G E G E N K A P I TA L

71 440

R E S U LT AT 108 141 47 773 155 125 Disposisjonar: Overført til aksjonsfondet Avset til fri eigenkapital 108 141 47 773 155 125 Sum disponert 108 141 47 773 155 125


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.