Europaspåret – rapport 2019

Page 1

OSLO/ GÖTEBORG

STOCKHOLM

00:14

HELSINGBORG

LANDSKRONA

KØBENHAVN

LUND MALMÖ

HAMBURG

RAPPORT

Nya järnvägsförbindelser i Öresundsregionen för internationell och regional utveckling

2017

EUROPASPÅRET


EUROPASPÅRET – Utredning om nya core network-förbindelser i Öresundsregionen för internationell och regional utveckling UTGIVEN AV LANDSKRONA STAD VERSION 2.0 FEBRUARI 2017

LANDSKRONA STAD Christian Alexandersson, kommundirektör Mattias Schriever-Abeln, projektledning (tjänstledig t o m 2017-12-31) Lennart Serder, projektledning

KONSULT Kreera Samhällsbyggnad Serder & Serder

DESIGN OCH ILLUSTRATION Kreera Samhällsbyggnad om inget annat anges

KONTAKTUPPGIFTER ADRESS Landskrona stad Stadshuset Drottninggatan 7 261 80 Landskrona TELEFON 0418-47 00 00 TELEFAX 0418-47 48 33 E-POST stadsbyggnadsforvaltningen@landskrona.se www.europasparet.se

2


INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Förord

s.4

2. Sammanfattning

s.4

3. Bakgrund

s.6

4. Beskrivning av projektet

s.7

5. Geologiska och geotekniska förutsättningar

s.14

6. Miljöbeskrivning

s.16

7. Persontrafik

s.19

8. Godstrafik

s.20

9. Restider och kapacitet

s.22

10. Restidsjämförelse

s.23

11. Redundans vid stopp på Öresundsbron

s.24

12. Trafikutveckling

s.25

13. Samhällsnytta

s.27

14. Investeringskostnader

s.29

15. Finansiering

s.30

16. Jämförelse mellan framförda alternativ

s.32

EUROPASPÅRET – EN NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE

3


FĂ–RORD I takt med att vĂĽr region växer och utvecklas behĂśver fĂśrbindel-

2. SAMMANFATTNING -lUQYlJVWUDÂżNHQ |YHU gUHVXQG KDU |NDW NUDIWLJW XQGHU GH

serna Ăśver Ă–resund stärkas. Ă–resund är idag en trĂĽng passage i

drygt 15 ĂĽr som Ă–resundsbron har funnits. Ă–ppnandet av

det europeiska â€?core networkâ€?, det vill säga de av EU prioritera-

den fasta fĂśrbindelsen Ăśver Fehmarn BĂŚlt ĂĽr 2028 kom-

de transportkorridorerna genom Europa, som länkar samman

mer att innebära en kraftigt Ükad efterfrügan pü kapacitet

transporter mot Oslo och Stockholm med transporter som via

I|U JRGVWUDÂżNHQ RFK FD lU WUDQVLWWUDÂżN WLOO 6YHULJH

Hamburg nĂĽr Frankrike och Italien. Denna transportkorridor

Samtidigt fÜrväntas en fortsatt Ükning av den regionala

är utpekad büde fÜr godstransporter och fÜr persontransporter

SHUVRQWUDÂżNHQ RFK IMlUUWUDÂżNHQ |YHU gUHVXQG NRSSODW

med moderna hĂśghastighetstĂĽg. Den fasta fĂśrbindelsen Ăśver

till utbyggnaden av Västkustbanan och den planerade

Fehmarn BÌlt är en del av det nätverket och när den stür

etappvisa utbyggnaden av ny stambana Stockholm-Mal-

klar kommer trycket att Ăśka ytterligare pĂĽ den nuvarande

P| )O\JWUDÂżNHQV XWYHFNOLQJ Sn &3+ .DVWUXS ELGUDU

Ă–resundsfĂśrbindelsen.

ocksĂĽ till Ăśkat persontĂĽgresande frĂĽn dansk och svensk sida pĂĽ Ă–resundsbanan. Sammantaget skapar behoven

Europaspüret är en ny fast järnvägsfÜrbindelse som kopplar

frĂĽn de olika typerna av transport ett tryck pĂĽ Ă–resunds-

samman Danmark och Sverige och kan hantera alla slag av järn-

bron och dess landanslutningar som gĂśr att ytterligare

vägstransporter, godstüg, hÜghastighetstüg och regionaltüg.

kapacitet kommer behĂśvas efter 2030. Kapacitetsproblem

Detta är unikt. De andra studerade alternativen till ny Ă–re-

pĂĽ Ă–resundsbron med landanslutningar tillsammans med

sundsfĂśrbindelse klarar inte detta. Den skapar stora restids-

visionen om en tätt länkad Ă–resundsregion som fortsätter

vinster och avlastning i järnvägsnätet i Ă–resundsregionen.

att växa och utvecklas skapar behovet av en ny fast fÜr-

Den bilfÜrbindelse mellan Helsingborg och Helsingør som EHVNULYV L XWUHGQLQJHQ NDQ ELGUD WLOO ¿QDQVLHULQJHQ DY HQ Q\ järnvägsfÜrbindelse.

bindelse Ăśver sundet. Den fĂśrbindelsen mĂĽste bĂĽde bidra WLOO UHJLRQI|UVWRULQJ WLOOYl[W RFK DYODVWQLQJ DY EHÂżQWOLJ Ă–resundsfĂśrbindelse. FĂśr att kunna stĂĽ klar omkring 2030 behĂśver en ny

Med EuropaspĂĽret kan antalet godstĂĽg Ăśver Ă–resundsbron reduFHUDV 3n Vn VlWW DYODVWDV GH KnUW WUDÂżNHUDGH VSnUHQ YLG 0DOP| RFK &3+ .DVWUXS RFK VNDSDU ElWWUH WLOOJlQJOLJKHW WLOO Ă€\JSODWVHQ fĂśr resenärer frĂĽn bĂĽde Sydsverige och Danmark. EuropaspĂĽret utesluter inte Ă–resundsmetron. Metron är viktig fĂśr att Ăśka samverkan mellan København och MalmĂś, dĂĽ den halverar restiden mellan städernas centrala delar och Ăśkar kapaciteten. Denna fĂśrbindelse är en viktig del i regionens utveckling oavsett EuropaspĂĽret. EuropaspĂĽret skapar en ny effektiv I|UELQGHOVH I|U IMlUUWnJ JRGVWnJ UHJLRQDOWnJ YlJWUDÂżNHQ RFK framtida hĂśghastighetstĂĽg. Den fungerar som en helhetslĂśsning fĂśr Europa, Norden och Ă–resundsregionen.

fast fĂśrbindelse bĂśrja planeras nu. Denna utredning beskriver hur EuropaspĂĽret, en fast järnvägsfĂśrbindelse mellan Landskrona och København som kan kombineras med en bilfĂśrbindelse mellan Helsingborg och Helsingør, kan lĂśsa de kapacitetsproblem som annars kommer att uppstĂĽ och samtidigt fĂśrkorta restider och Ăśka tillgängligheten i Ă–resundsregionen. DĂĽ bilfĂśrbindelsen redan utretts grundligt i tidigare utredningar fokuserar denna utredning pĂĽ järnvägsfĂśrbindelsens mĂśjligheter. Med EuropaspĂĽret fĂĽr København 25 minuters restid till Helsingborg, 30 min till Lund och strax under 15 min till Landskrona. Tillgängligheten i Ă–resundsregionen Ăśkar därmed vilket även gäller fĂśr orterna pĂĽ den svenska Västkusten. Restiderna till och frĂĽn København minskar med 40-45 minuter och även restiderna till och frĂĽn Kastrup blir ca 15 minuter kortare. Via Västkustbanan blir det mĂśjligt att nĂĽ GĂśteborg pĂĽ drygt 1timme och 45 minuter. Med en framtida fĂśrbindelse till nya stambanan Lund-Hässleholm mĂśjliggĂśrs det att nĂĽ Hässleholm

Torkild Strandberg Kommunstyrelsens mmunstyrelsens ordfĂśrande Landskrona stad

och Kristianstad med 40 respektive 60 minuters restid frün København. Det blir mÜjligt att nü Stockholm pü 2 WLPPDU PLQXWHU IUnQ .¥EHQKDYQ *RGVWUD¿NHQ InU Ükad kapacitet, kortare güngtid och kortare väg med den nya fÜrbindelsen. Den nya fÜrbindelsen bidrar till ett mer UREXVW MlUQYlJVV\VWHP 9lJWUD¿NHQ InU |NDG NDSDFLWHW RFK kortare restid i strüket Helsingborg-Helsingør. Tillväxten i den gemensamma arbetskraften i arbetsmarknadsregionen skulle Üka med mer än 325 000 personer i arbetsfÜr

4


OSLO/ GĂ–TEBORG ĂĽlder med EuropaspĂĽret. Detta skulle ske genom den

att kĂśra via EuropaspĂĽret kommer detta att medfĂśra

stora tillgänglighetsfÜrbättring Europaspüret medfÜr fÜr

reducerade risker, emissioner och stĂśrningar i de centrala

UHJLRQHQ RFK GH Q\D WUDÂżNXSSOlJJ VRP P|MOLJJ|UV

delarna av Lund, Lomma, Kävlinge, EslÜv, Türnby och

Süväl godstüg som hÜghastighetstüg och regionaltüg

Ă˜restad. MĂśjligheten att kĂśra godstĂĽg mellan Sverige och

kan utnyttja EuropaspĂĽret, som därmed avlastar Ă–re-

7\VNODQG |NDU XWDQ DWW SHUVRQWUDÂżNHQ GUDEEDV DY NDSDFL-

VXQGVEURQ RFK GH KnUW WUDÂżNHUDGH VSnUHQ L V\GYlVWUD

tetsrestriktioner. Samtidigt som bland andra København,

SkĂĽne, Ăśver Ă–resund och Ă˜resundsbanen mellan Kastrup

Kastrup, Roskilde, Ringsted och Køge für fÜrbättrad

och København. Europaspüret Ükar ocksü kapaciteten pü

tillgänglighet frün Sverige sü kommer orter som Helsing-

Hovedbanegürden väsentligt och kan avlasta Boulevard-

borg, Halmstad och GĂśteborg att fĂĽ attraktiva restider

banen om en ny depĂĽ etableras i Nordhavn.

IUnQ .¥EHQKDYQ RFK ÀHUD DQGUD RUWHU Sn GDQVN VLGD

Europaspüret innebär ocksü Ükad kapacitet fÜr

(XURSDVSnUHW PHGI|U DOOWVn EHW\GOLJW ÀHU Q\WWRU lQ HQ

00:14

MlUQYlJVJRGVWUDÂżNHQ GlU GHQ EOLU HQ YLNWLJ GHO L 7(1 7

järnvägsfÜrbindelse mellan Helsingborg och Helsingør

nätverket och i den s.k. Scan-Med korridoren, genom att

medan Ă–resundsmetron har andra fĂśrtjänster fĂśr den

man därmed fĂĽr tvĂĽ fullgoda fĂśrbindelsevägar Ăśver Ă–re-

NRUWYlJD WUDÂżNHQ RFK SHQGOLQJHQ PHOODQ GH FHQWUDOD

VXQG *HQRP DWW JRGVWUDÂżNHQ L VWRU XWVWUlFNQLQJ NRPPHU

delarna av København och MalmÜ.

HELSINGBO EL RG

LLANDSKRONA ON

KĂ˜BENHAVN

LUND MALMĂ–

JÄRNVÄGSFÖRBINDELSEN OMFATTAR FRÅN NORR TILL SÖDER: •

anslutningsspür frün Västkustbanan süväl frün sÜder som frün norr

•

nytt dubbelspür frün Billeberga till Landskrona fÜr koppling till Üvriga järnvägar i Sküne, triangelspür vid Billeberga, Teckomatorp och EslÜv samt mÜtesstation pü Marieholmsbanan

•

en ny stationsdel i Landskrona

•

en sänktunnel med dubbelspĂĽr under Ă–resund mellan Landskrona och Nordhavn

•

HQ YlQGEDQJnUG I|U GDQVN SHUVRQWUDÂżN VRP P|MOLJJ|U DYODVWQLQJ DY %RXOHYDUGWXQQHOQ

•

mĂśjligheten att bygga en bytesstation till metron i Nordhavn

•

HQ ERUUDG WXQQHO PHOODQ 1RUGKDYQ RFK +RYHGEDQHJnUGHQ PHG VHSDUDW WXQQHO I|U JRGVWUDÂżNHQ

•

en ny stationsdel vid HovedbanegĂĽrden placerad parallellt med Metrotunneln under Tivoli

•

planskilda anslutningar till Ă˜resundsbanen och Ringstedbanen väster om HovedbanegĂĽrden och via Ny Ellebjerg till Vestbanen. GodstĂĽgen fĂśrbinds planskilt med Ringstedbanen

•

HAMBURG

en mÜjlighet att kopplas till ny godsterminal till exempel i Nordhavn eller Køge

EUROPASPÅRET – EN NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE

5


3. BAKGRUND Sedan Ă–resundsbron mellan MalmĂś och København Ăśpp-

Nuvarande trend är att det främst är resenärer som

nades ĂĽr 2000 har resandet Ăśver Ă–resund Ăśkat kraftigt.

DQNRPPHU À\JSODWVHQ ODQGYlJHQ VQDUDUH lQ E\WHVUHVHQl-

-lUQYlJVWUDÂżNHQ VnYlO GHQ UHJLRQDOD SHUVRQWUDÂżNHQ

UHU À\J À\J Sn &3+ .DVWUXS VRP |NDU )UnQ À\JSODWVHQV

VRP JRGVWUDÂżNHQ KDU XWYHFNODWV RFK |NDW XQGHU GH GU\JW

sida ses även ett behov av att Üka upptagningsomrüdet i

15 ĂĽr som fĂśrbindelsen funnits. Grunden fĂśr det Ăśkade

Sverige, vilket kan uppnüs genom ett Ükat utbud av fjärr-

resandet har varit regionfÜrstoring och tillväxt som dri-

WnJ VRP EHWMlQDU À\JSODWVHQ )O\JSODWVHQV OnQJVLNWLJD PnO

vits av nya resmĂśjligheter, kortare restider och arbets-

lU DWW |ND DQWDOHW UHVHQlUHU IUnQ GDJHQV FD PLOMRQHU WLOO

kraftspendling. Ă–resundsbron var inte bara lĂśsningen pĂĽ

40 miljoner ĂĽrligen.

ett kapacitetsproblem Ăśver Ă–resund, den skapade även

cU QlU 6YHULJH RFK 'DQPDUN LQJLFN HWW UHJHU-

helt nya mĂśjligheter fĂśr regionen att utvecklas och nya

ingsavtal om Ă–resundsbron, fĂśrklarade Danmark att man

P|MOLJKHWHU WLOO LQWHUQDWLRQHOO WUDÂżN PHG HQ IDVW I|UELQGHO-

var redo att verka fĂśr att en fast fĂśrbindelse Ăśver Feh-

se. Den har skapat nĂĽgot helt nytt.

marn BĂŚlt skulle genomfĂśras om det fanns ekonomiska

Resandeutvecklingen har stadigt Ăśkat Ăśver Ă–resunds-

och miljÜmässiga fÜrutsättningar fÜr det. 2008, efter 16

EURQ ERUWVHWW HQ VWDJQDWLRQ XQGHU ÂżQDQVNULVHQ RFK

ĂĽrs utredande, avtalade Danmark och Tyskland att bygga

GHQ HIWHUI|OMDQGH OnJNRQMXQNWXUHQ 7UDÂżNHQ |NDU QX PHG

Fehmarn BĂŚlt-fĂśrbindelsen. Om den fĂĽr tyskt miljĂśgod-

Âą SHU nU WURWV GHQ EULVWDQGH NYDOLWHW VRP WnJWUDÂż-

kännande under 2018 sü fÜrväntas fÜrbindelsen kunna

ken stundtals drabbas av. Under 2016 har Sverige infĂśrt

Üppna 2026. Byggtiden är 8 ür enligt de kontrakt som

inre gränskontroll och transportÜrsansvar som medfÜrt

ÂżQQV XQGHUWHFNQDGH PHG HQWUHSUHQ|UNRQVRUWLHU

ID-kontroll fĂśr resor Danmark-Sverige. Detta har fram-

I Fehmarn BĂŚlt Ăśverenskommelsen ingĂĽr det dub-

fĂśrallt drabbat tĂĽgresandet vilket medfĂśrt att tĂĽgresandet

EHOVSnUVXWE\JJQDG RFK HOHNWULÂżHULQJ DY KHOD VWUlFNDQ

sjunkit och bilresandet Ăśkat Ăśver Ă–resundsbron. Hur

København – Hamburg. Tillsammans med fĂśrbindelsen

länge detta kommer att pügü är osäkert.

kommer detta att skapa en kortad restid och resväg

FĂśr att Ă–resundsregionen ska kunna fortsätta att

I|U WUDÂżNHQ RFK HQ I|UGXEEOLQJ IUnQ HQ JRGVNRUULGRU

utvecklas gemensamt och fü en Ükad tillväxt sü behÜvs

Danmark-Tyskland till tvĂĽ. Prognoserna visar att detta

en Ükad kapacitet och robusthet i järnvägssystemet sü att

kommer Ăśka antalet godstĂĽg som passerar Ăśver Ă–resund

tillfĂśrlitliga transportmĂśjligheter kan erbjudas.

till fÜljd av den kortare och snabbare vägen till och frün

De faktorer som kommer att fortsätta Ăśka trycket pĂĽ Ă–resundsbron är bland annat det Ăśkande resandet till Kø-

Hamburg. 0HG GHQ I|UYlQWDGH WUDÂżNWLOOYl[WHQ Sn gUHVXQGVI|U-

EHQKDYQV À\JSODWV &3+ .DVWUXS |SSQDQGHW DY )HKPDUQ

bindelsen med büde person- och godstüg är det därfÜr

%Â OW I|UELQGHOVHQ VRP YlQWDV OHGD WLOO |NDG JRGVWUDÂżN RFK

viktigt att redan nu planera fĂśr Ăśkad kapacitet fĂśr bĂĽde

en succesiv utbyggnad av hÜghastighetsjärnväg i Sverige

JRGV RFK SHUVRQWUDÂżN |YHU gUHVXQG (XURSDVSnUHW KDU

som fĂśrväntas leda till ett Ăśkat antal tĂĽg Ăśver Ă–resundsbron

utretts som en mÜjlighet att skapa tillväxt och fÜrbättrade

till København.

regionala kopplingar i Ă–resundsregionen, och samtidigt

Utvecklingen av resandet pü CPH/Kastrup kräver

visat att det är den enda nu diskuterade nya Ă–resunds-

tillfĂśrlitliga anslutningsmĂśjligheter fĂśr de svenska rese-

I|UELQGHOVHQ VRP |NDU NDSDFLWHWHQ I|U JRGVWUDÂżNHQ RFK

QlUHUQD VRP XWJ|U PHU lQ DY À\JSODWVHQV NXQGHU

avlastar dagens Ă–resundsbro.

Personer Ăśver Ă–resund, basprognos till 2030

6


4. BESKRIVNING AV PROJEKTET EuropaspĂĽret är en ny fast Ă–resundsfĂśrbindelse. Den bestĂĽr av en järnvägsfĂśrbindelse mellan København-LandsBilleberga

krona. Landskrona

'HQ Q\D IDVWD I|UELQGHOVHQ I|U MlUQYlJVWUDÂżN I|UHVOnV

Teckomatorp järnväg ovan mark

utgü frün Västkustbanan vid Landskrona. En ny stationsdel med fyra plattformsspür och tvü godsspür placeras strax sÜder om Landskronas station sü att den nya VWDWLRQVGHOHQ WLOOVDPPDQV PHG GHQ EH¿QWOLJD VWDWLRQHQ sänktunnel

bildar en helhet som resenärer enkelt kan rĂśra sig inom vid tĂĽgbyten. Fyra spĂĽr dras sedan genom industriomrĂĽdet sĂśder om varvsomrĂĽdet, gĂĽr ihop till dubbelspĂĽr och via en lĂĽg bro gĂĽr de sedan ner i en sänktunnel under Ă–resund till Nordhavn pĂĽ den danska sidan. Här skiljs godstĂĽgen av i en separat tunnel. PersontĂĽg och godstĂĽg

Lund

tunnel borrad i berg København

järnväg ovan mark

fortsätter i borrade tunnlar (sannolikt tre enkelspürMalmÜ

stunnlar, en fĂśr gods och en fĂśr vardera riktning fĂśr SHUVRQWUDÂżN VRP ERUUDV WLOO HQ Q\ VWDWLRQVGHO YLG +RYHGbanegĂĽrden, fĂśrslagsvis placerad under Tivoli. Ă„ven här blir det fyra plattformsspĂĽr och separat spĂĽr fĂśr godstĂĽgen. De fyra spĂĽren ansluts till Ringstedbanen och Ă˜resundsbanen. Ramperna som leder spĂĽren till marknivĂĽ fĂśrläggs vid nuvarande klargĂśringscenter. Godstunneln mynnar sĂśder om persontĂĽgsspĂĽren, gĂĽr i trĂĽg Ăśver Metrons tunnel och ansluter planskilt till Ringstedbanen.

Utredningsomrüde fÜr Europaspürets järnvägsfÜrbindelse Bakgrundskarta frün ŠOpenStreetMap

Till den nya stationsdelen i Landskrona ansluts Västkustbanan i büde nordgüende och sydgüende riktning samt till Rüübanan med nya spür till/frün Billeberga. FÜrgreningen in mot stationen sker planskilt med Västkustbanan och planskilt med respektive anslutning fÜr maximal kapacitet.

VĂ„GFĂ–RBINDELSE EuropaspĂĽret kan kompletteras men en vägfĂśrbindelse mellan RamlĂśsa i Helsingborg och Snekkersten i HelVLQJÂĄU VRP NRSSODU VDPPDQ PRWRUYlJDUQD ( Sn EnGD sidor om Ă–resund. Vägtunneln kan avlasta Ă–resundsbron IUnQ HQ GHO OnQJYlJD ELOWUDÂżN VRP L VWRU XWVWUlFNQLQJ

Helsingborg Helsingborg

Helsingør Helsingør

lU WUDQVLWWUDÂżN JHQRP UHJLRQHQ 9lJI|UELQGHOVHQ lU HQ P|MOLJKHW WLOO ÂżQDQVLHULQJ DY (XURSDVSnUHWV MlUQYlJVI|U-

RamlĂśsa

bindelse. Detta skulle i sĂĽ fall ske genom att, liksom pĂĽ gUHVXQGVEURQ YlJWUDÂżNDQWHUQDV DYJLIWHU NDQ KMlOSD WLOO DWW ÂżQDQVLHUD KHOD GHQ Q\D I|UELQGHOVHQ

Snekkersten l HH - vägtunne

VägfÜrbindelsen skulle byggas som en borrad tunnel eller en sänktunnel och genom denna skulle de centrala delarna av Helsingborg och Helsingør avlastas frün den WUD¿N VRP LGDJ XWQ\WWMDU ELOIlUMRUQD |YHU gUHVXQG 'HW innebär även att värdefull mark skulle frigÜras i de centrala delarna av städerna.

VägfĂśrbindelse Helsingborg – Helsingør

EUROPASPÅRET – EN NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE

7


RG

BO

TE

T GĂ– MO

Ă„ngelholm

s Hä

4. BESKRIVNING AV PROJEKTET

sl e m

V äst k u s tb anan

l ho

S k ĂĽn e b an an

Ă…storp MĂśjliga ĂĽtgärder fĂśr Ăśkad godskapacitet

G od

ĂĽb an

be

lle Bi

N

M

a

uppställningsspür fÜr gods

koppling mot SĂśdra stambanan

TK Ă–P

EN

HA

t ra s

EslĂśv

rg

G

S Ăśd

mĂśtesstation Marieholmsbanan

Te ck o

m

at or

p

an

HB

na

koppling mot GodsstrĂĽket genom SkĂĽne

koppling mot RĂĽĂĽbanan

Landskrona C ca. 45 minuter kortare restid till KĂśpenhamn

n

et

ba

RĂĽ

trĂĽ k

am

ss

Helsingborg C

MO

Kävlinge

Europaspürets anslutning till det svenska järnvägsnätet

Lund C Lomma

Ma

lm

M

OT

ĂśC

KA

ST

RU P Ă–r esu nd s b

ro n

ANSLUTNINGAR TILL JĂ„RNVĂ„GSNĂ„TET I SVERIGE

Y s tad b

I Landskrona ska anslutningar ske planskilt till Väst-

anan

Ys d

g or

borg-Lund/MalmĂś.

eb

utnyttjas av PĂĽgatĂĽg och Ă–resundstĂĽg pĂĽ linjen Helsing-

ll Tre

pü Västkustbanan kommer även fortsättningsvis att

ta

kustbanan bĂĽde sĂśderut och norrut. Nuvarande station

Ett nytt dubbelspür, som blir en fÜrlängning av Ma-

enkelspĂĽr

rieholmsbanan frĂĽn EslĂśv-Teckomatorp-Billeberga till

dubbelspĂĽr

Landskrona, byggs till den nya stationsdelen. Dessa spĂĽr VND L I|UVWD KDQG OHGD JRGVWUDÂżN PHOODQ 5nnEDQDQ *RGVstrĂĽket genom SkĂĽne, SĂśdra stambanan och tunneln fĂśr

mellan Billeberga och Landskrona, vid framtida behov

Europaspüret. Dubbelspüret kan fungera som ett fÜrlängt

DY DWW KDQWHUD HQ XW|NDG JRGVWUDÂżN )|U DWW XSSQn HQ JRG

P|WHVVSnU I|U JRGVWUDÂżNHQ RFK JH EXIIHUWNDSDFLWHW LQ PRW

funktion i anläggningen behÜver geometrin pü anslut-

Europaspüret. Spüren mÜjliggÜr även snabba interregi-

ningarna in mot stationen hĂĽlla en god standard. StĂśrsta

onala kopplingar mellan Kristianstad/Hässleholm och

tillĂĽtna hastighet i tunneln bedĂśms bli 200 km/tim. FĂśr

København. I framtiden är det ocksü mÜjligt att använda

anslutningarna fram till den nya stationsdelen bÜr Väst-

spĂĽren fĂśr att ansluta EuropaspĂĽret till en eventuell hĂśg-

kustbanans anslutningar dimensioneras fĂśr minst 130

hastighetsbana.

km/tim och spĂĽren frĂĽn Billeberga fĂśr godstĂĽg och ev.

Vid Billeberga byggs ett triangelspĂĽr mot RĂĽĂĽbanan, i Teckomatorp ett triangelspĂĽr mot SĂśderĂĽsbanan och i Es-

krona. Ut mot RĂĽĂĽbanan i Billeberga ligger en 80 km/h

lĂśv ett triangelspĂĽr mot SĂśdra stambanan med planskild

kurva norr ut och en 130 km/h kurva sĂśder ut. Den sĂśdra

anslutning. Mellan EslÜv och Marieholm byggs även ett

kurvan skulle kunna rätas till 160 km/h om Rüünbanan

mĂśtesspĂĽr fĂśr att Ăśka banans kapacitet.

läggs om lite. Detta beror pü val av huvudriktning och

En uppställningsbangürd fÜr godstüg kan fÜrläggas

8

hÜghastighetstüg fÜr minst 160 km/tim närmast Lands-

växelhastighet vid ombyggnationen.


Den nya stationsdelen i Landskrona placeras nedsänkt

fĂśr att den fĂśreslagna lĂśsningen, med bro ut till en konst-

GLUHNW V|GHU RP GHQ EHÂżQWOLJD VWDWLRQHQ 'H WYn VWDWLRQHUQD

gjord Ü där sänktunneln angÜr, ska kunna fungera. Norr om

ligger i direkt anslutning till varandra sĂĽ att de tillsammans

stationen gür spüren planskilt under Västkustbanan fÜr att

kan skapa en sammanhängande station där resenärer

sedan planskilt dela upp sig och ansluta mot Västkustbanan

enkelt kan ta sig mellan dem fĂśr byten mellan de olika

i riktning norr och sĂśder samt mot Billeberga. I spĂĽromrĂĽ-

banorna.

det mellan RĂĽĂĽbanan och den sĂśdra kopplingen frĂĽn/till

3n VWDWLRQHQ VND ÂżQQDV I\UD SODWWIRUPVVSnU NULQJ WYn

4. BESKRIVNING AV PROJEKTET

PLACERING OCH UTFORMNING AV STATION I LANDSKRONA

Västkustbanan skulle en bangürd fÜr gods kunna anläggas.

mittplattformar och tvĂĽ spĂĽr fĂśr passerande godstĂĽg som

Det är ocksü mÜjligt fÜr godstüg att stü pü denna del av

är placerade centralt i anläggningen, väl separerade frün

banan fÜr att vänta in sin tur att använda Europaspüret.

plattformarna och plattformsspüren med skiljeväggar.

Goda spürgeometrier har eftersträvats och koppling-

SÜder om stationen fortsätter fyra spür ned mot vatten-

arna har en hastighetsstandard pĂĽ minst 130 km/h. Alla

kanten till strax innan tunnelmynningen där de gür ihop

anslutningar är planskilda. Detta har medfÜrt att koppling-

till tvĂĽ spĂĽr fĂśr passagen under Ă–resund, detta fĂśr att Ăśka

DUQD PRW GHW EHÂżQWOLJD MlUQYlJVV\VWHPHW RFK IUDPI|UDOOW

kapaciteten genom att korta den gemensamma dubbel-

koppling mot Västkustbanan sÜder ut, ringar in ett stort

spürssträckans längd. Spüren gür genom industriomrüdet

omrĂĽde i landskapet.

i ett relativt plant trĂĽg sĂĽ att banan med den sjunkande

Stationens läge i hÜjdled müste studeras närmare i

WRSRJUDÂżQ PRW KDYHW VXFFHVLYW NRPPHU XSS L PDUNQLYn

framtiden i kombination med de olika spĂĽrens anslutnings-

igen. Att spüren kommer upp i marknivü är en fÜrutsättning

mĂśjligheter och marklutningen ned mot havet.

anslutning till Västkusbanan riktning Helsingborg

Landskornas nya stationsdel fĂśrslag pĂĽ funktion mot KĂśpenhamn

skiljevägg VKB

15,4 m 7m 4,5 m 7m 15,4 m

mot Billeberga

tunnelmynning skiljevägg

plattform 320-400 m lĂĽng 12 m bred

anslutning till Västkustbanan riktning Lund

ĂĽbanan RĂĽĂĽ

Landskrona station

Eu

rop

asp

ĂĽre

t

Västk ustba nan

Placering av EuropaspĂĽret i Landskrona

ungefärligt läge fÜr konstgjord Ü

EUROPASPÅRET – EN NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE

9


Eu

möjlig utfyllnad Nordhavn

hu rop vu as da p lte åre rn t at iv

4. BESKRIVNING AV PROJEKTET

metro i tunnel metro i markplan spår i tunnel spår i markplan

möjlig förlängning av metron

ha le

øn

vändbangård

E

föreslagen metro Nordhavn

u alt rop er as na p tiv år d r et v ag ia nin R g efs

möjlig gemensam station metro/ järnväg

Nordhavn

spåren byter ordning höger/ vänster gods i mitten

Nørrebro

Østerport Europaspåret avlastar Boulevardtunneln

Vanløse

Nørreport Kongens Nytorv Vesterport Tivoli

Christianshavn

København H

Valby Øresund

Amager strand

Sydhavn Ny Ellebjerg

Europaspåret i Danmarks och Københavns järnvägsnät. De orange rutorna visar områden som visas inzoomade på nästa sida.

Sundby

Tårnby Ørestad

ANSLUTNINGAR TILL JÄRNVÄGSNÄTET I DANMARK

hur Triangelstationen i Malmö byggdes. Från den nya sta-

Europaspårets järnvägstunnel har i denna studie anta-

och den nya Ringstedbanen medan godsspåren ansluter

gits nå den danska kusten vid Nordhavn, ett alternativ

till Ringstedbanen och även Vestbanen via Ny Ellebjerg.

till detta som ännu inte utretts närmare vore att ansluta

Sista biten fram till ramperna byggs spåren med en cut

spåret via Refshaleøn vilket bland annat skulle innebära

and coverlösning. För att ge plats åt persontågens ramper

en annan vinkel på den nya stationsdelen vid Hovedba-

antas Klargöringscentret rivas. Godstågens uppfart förläggs

negården.

i direkt anslutning till bangårdens södra del.Samtliga

I Nordhavn dyker sänktunneln upp och en över-

tionsdelen ansluter persontågsspåren mot Øresundsbanen

anslutningar är planskilda. Vid Hovedbanegården och vid

gångszon byggs i ett tråg innan banan återigen går ner i

'\EE¡OVEUR VWDWLRQ ¿QQV RFNVn PHWURQ L WXQQODU VRP DYJ|U

WXQQHO +lU E\JJV DQVOXWQLQJ WLOO GHSn GlU GDQVN WnJWUD¿N

hur de nya spåren kan förläggas i höjd- och sidled.

kan vända för att ytterligare avlasta Hovedbanegården,

10

Lufthavnen (Metro) København Lufthavnen

Järnvägarna i Københavnsområdet ligger nära kapa-

GHW ¿QQV lYHQ HQ P|MOLJKHW DWW VNDSD HQ VWDWLRQ PHG

citetsgränsen. Störst är problemen på Hovedbanegården

bytesmöjlighet till Nordhavnsmetron. I övergångszo-

som bara har åtta spår, och på sträckorna Hovedbane-

QHQ DYVNLOMV JRGVWUD¿NHQ IUnQ SHUVRQWUD¿NHQ I|U |NDG

gården-Østerport och CPH/Kastrup-Ørestad-Kalvebod.

kapacitet. Järnvägstunneln fortsätter från Nordhavn som

Även i ett internationellt perspektiv är Hovedbanegården

borrad tunnel, troligtvis i tre enkelspårstunnlar, under

kapacitetsmässigt mycket högt utnyttjad och även små

centrala København till Hovedbanegården där en ny

förseningar fortplantar sig omgående i systemet. Euro-

VWDWLRQVGHO E\JJV 'HW ¿QQV ROLND DOWHUQDWLY Sn KXU GHQQD

SDVSnUHW DYODVWDU ÀHUD DY GH PHVW DQVWUlQJGD VWUlFNRUQD

kan placeras men en placering under Tivoli har utretts

i Københavnsområdet. Hovedbanegåden avlastas genom

här. Stationsdelen byggs med fyra plattformsspår och

den nya stationsdelen och kapaciteten kommer öka med

karvas ut ur berget från de två nedgångarna i likhet med

MlPI|UW PHG GDJHQV VLWXDWLRQ 6WUlFNDQ +RYHG-


ny stationsde l

g

Tivoli

rin

ce

pla

s ion

København H

tat

vs

ati

n ter

al

tro

me

3. MĂśjlig utfyllnad i Nordhavn med station och anslutning depĂĽ

1. HovedbanegĂĽrden

HovedbanegĂĽrden

Vestbanen

S-tĂĽg spĂĽr 09-12 Metro

08 07 06 Valby-Roskilde 05 DepĂĽ

o metr

26 04 03

tedba

nen

01

Rings

Ă˜resu

ndsba

nen

02

24

2. Anslutningarna till Ringstedbanen och Ă–resundsbanen

Mot Ny Ellebjerg-Køge

23 22 21 Ny stationsdel

CPH Kastrup-MalmĂś

Ă–nskvärt spĂĽrupplägg vid København H

banegĂĽrden-Ă˜sterport avlastas genom den nya tunneln frĂĽn

GHOWnJVV\VWHPHW 6 7RJ KDU VHSDUDWD VSnU RFK SODWWIRUPDU

Nordhavn och sträckan CPH/Kastrup-Kalvebod avlastas

som inte kan användas av Üvriga tüg.

genom att främst ett antal godstüg kommer att kÜra via

7UDÂżNVW\UHOVHQ KDU WDJLW IUDP HWW DQWDO I|UVODJ WLOO XWE\JJ-

Europaspüret eftersom kÜrvägen fÜr de norrgüende gods-

nad av Hovedbanegürden. Dessa är antingen fysiskt svüra

tĂĽgen därmed blir 30 km kortare än via Ă–resundsbron.

att placera, har begränsad nytta eller är mycket kostsam-

'DQVND 7UDÂżNVW\UHOVHQ KDU VWXGHUDW P|MOLJKHWHU I|U

ma. De lĂśsningar som har presenterats i anslutning till

att fÜrbättra kapaciteten pü Hovedbanegürden och pü

Hovedbanegürden är:

sträckan Ă–resundsbron-Ny Ellebjerg väster om Køben-

•

Ny terminal vid Postcenter København (säckstation

•

Ny terminal under Bernstorffsgade (säckstation med

•

Ny terminal vid DGI-byen samt ny citytunnel med

KDYQ 5LQJ 6\G 8WE\JJQDG DY 1\ (OOHEMHUJ lU SnE|UMDG och det kommer att bli en av Danmarks stĂśrsta stationer

PHG I\UD VSnU PLOMDUGHU 6(.

med tvü S-toglinjer, metrolinje till Hovedbanegürden samt genomgüende regional-, fjärr- och godstüg. Men

I\UD VSnU PLOMDUGHU 6(.

XWE\JJQDGHQ O|VHU LQWH GH NDSDFLWHWVSUREOHP VRP ÂżQQV Sn

depot vid Lersøen (genomgüende station med fyra

Københamn H.

VSnU PLOMDUGHU 6(.

KĂ˜BENHAVNS HOVEDBANEGĂ…RD

En sammanhängande lÜsning med tunneln mellan Lands-

Hovedbanegürden är Üver 100 ür gammal och har sedan

krona och Nordhavn och ett av de nämnda alternativen är

sin etablering fĂĽtt ett Ăśkat tĂĽgantal utan att plattformska-

mÜjlig. Dock är vare sig Postcenter eller Bernstorffsgade-

paciteten Ükats. Københavns Hovedbanegürds del fÜr det

alternativen fĂśrberedda att kunna anslutas till en tunnel.

sammanhängande järnvägsnätet i Ă–resundsregionen har

Alternativen har süledes begränsad kapacitet dü de blir

EDUD nWWD VSnU I|U MlUQYlJVWUDÂżN GHVVD NRSSODV Sn QRUUD

säckstationer där tügen müste vända vid plattformen.

sidan till tvĂĽ genomgĂĽende spĂĽr i Boulevardtunneln. Pen-

Europaspüret skapar en ny stationsdel pü København H och

EUROPASPÅRET – EN NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE

11


4. BESKRIVNING AV PROJEKTET

rådhusplatsen

Vesterbrogade hovedbanegården

de

ga

rffs

to rns

Be

godstunnel

Tietge

H. C. An de rse ns

blv d.

rådhuset

nsgad

e

Skiss över det nya stationsläget vid Københavns hovedbanegård

Kongens Nytorv Strøget Rådhuspladsen

København H

Tivoli

Föreslagna nedgångar och läge i København centrum

mot CPH/Kastrup-Malmö mot Køge

15,4 m

från Malmö-CPH/Kastrup

15,4 m

4,5 m

mot Landskrona

från Køge plattform 320 - 400 m lång, 12 m bred

København Hs nya stationsdel – förslag på stationens funktion

ökar kapaciteten i paritet med alternativ ”DGI-byen”.

godståg aldrig använder samma del av banan och därmed

Den lösning som här föreslås för Hovedbanegården

inte kan skapa störningar för varandra. Godstunneln har

medför en kapacitetsutbyggnad motsvarande ca 15 tåg per

föreslagits bli enkelspårig med mötesmöjlighet vid över-

timme och riktning och med möjlighet att köra en del tåg

lämningen vid Nordhavn. I väster ansluter den planskilt till

genom tunneln till klargöringscenter/depot i Nordhavn där

dubbelspåret i riktning mot Ny Ellebjerg. Med den valda

tågen också kan vändas. I motsats till en säckstation upp-

utformningen av Ny Ellebjerg, där korsande tågväg krävs

nås därmed en mycket robust och kapacitetsstark lösning.

för att köra mellan Öresundsbanen och nya Ringstedbanen,

Ett förslag vore att den nya stationsdelen primärt DQYlQGV I|U gUHVXQGVWnJHQ VRP RFNVn WUD¿NHUDU gUHVXQGV-

så minskar Europaspåret framtida kapacitetsproblem i den kritiska järnvägsknuten.

bron. Dessutom kan danska regionaltåg med ändstation i København, vissa internationella fjärrtåg och kommande danska Superlyn mellan Jylland och København utnytt-

PLACERING OCH UTFORMNING AV STATION I KØBENHAVN

MD VWDWLRQHQ 1DWLRQHOO 'DQVN WnJWUD¿N KDU LQWH XWUHWWV

Den primära stationen på Europaspåret i København

närmare än att även dessa tåg kan nyttja Europaspåret

byggs som en ny stationsdel på Hovedbanegården. Sta-

för ökad kapacitet.

tionsdelen förläggs diagonalt under Tivoli med nedgångar

3DUDOOHOOW PHG WXQQODUQD I|U SHUVRQWUD¿N PHOODQ 1RUG-

12

från Rådhusplatsen och i hörnet mellan Tietgensgade

havn och Hovedbanegården byggs ett tredje tunnelrör för

RFK %HUQWRUIIVJDGH YLG GHQ EH¿QWOLJD VWDWLRQVE\JJQDGHQV

JRGVWUD¿NHQ )UnQ WXQQHOQ XQGHU gUHVXQG GlU DOO WUD¿N JnU

södra del. Stationens läge försäkrar enkla byten till tåg på

på två gemensamma spår sker uppdelningen av godstra-

Hovedbanegården och till metron samtidigt som den ger

¿N RFK SHUVRQWUD¿N L 1RUGKDYQ LQQDQ SHUVRQWnJVSnUHQV

enkel tillgång till stadens centrala delar. Om Europaspå-

avfarter till tågdepån. Detta medför att vändande tåg och

ret ansluts via Refshaleøn istället för Nordhavn skulle


4. BESKRIVNING AV PROJEKTET

mĂśjlig gemensam station EurpaspĂĽret och metro

fÜreslagen fÜrlängning av Nordhavns linjen

ng ni ag r d n vn ge ha a d l r s o re fĂś ot N m

Eu ro pa sp ĂĽr et

gen Cityrin

FĂśreslagen koppling mellan station och metro i Nordhavn metro

depĂĽ borrad tunnel

sänktunnel godsspür

Landskrona

HovedbanegĂĽrden depĂĽ

Skiss pĂĽ stationsfunktion i gemensam tĂĽg- och metrostation i Nordhavn stationsdelen ligga parallellt med Tietgensgade.

stans i Nordhavn mĂĽste dyka upp i markplan/schakt/cut

Stationen byggs med tvĂĽ mittplattformar och fyra platt-

and cover fÜr att skapa en Üvergüngszon där Üvergüngen

formsspĂĽr. Norr om stationen gĂĽr de fyra spĂĽren ihop till

mellan de olika strukturerna kan ske. Vid denna plats

tvĂĽ som sedan gĂĽr i varsin enkelspĂĽrstunnel till Nordhavn.

skulle en avgrening till en depĂĽ kunna skapas. En depĂĽ i

SĂśder om stationen gĂĽr 2-4 spĂĽr, beroende pĂĽ hur mycket

Nordhavn skulle innebära att vändande danska persontüg

SODWV GHW ÂżQQV XSS XU WXQQHOQ RFK DQVOXWHU WLOO PDUNSODQ

kan üka dit och parkera och/eller vända. Dü kÜrtiden frün

inne i spĂĽromrĂĽdet vid klargĂśringscenter.

Hovedbanegürden till Nordhavn är mindre än 5 minuter

Omrüdet kring Københavns Hovedbanegürd hüller pü

skulle detta frigĂśra kapacitet pĂĽ HovedbanegĂĽrden. I

DWW RPGHÂżQLHUDV PHG Q\D ORNDOSODQHU VRP DQWLQJHQ JnWW

Üvergüngszonen skulle även en pendlarstation kunna byg-

igenom eller där processen startat. De planer som ligger

gas pĂĽ EuropaspĂĽret och samlokaliseras med en metrosta-

närmast järnvägsomrüdet kommer dock att hülla den

tion frĂĽn Nordhavnsmetron. Stationerna skulle ge Nord-

gräns som kan anas idag längs Karsten Niebhurs Gade sü

havn ett unikt läge fÜr pendling fÜr att nü norra delarna av

att spĂĽromrĂĽdet behĂĽller sitt utrymme med vissa mĂśjlig-

København och de nordvästra delarna av Sküne.

KHWHU WLOO XWE\JJQDG 'HWWD LQQHElU DWW GH SODQHU VRP ÂżQQV

Utgrävningarna fÜr Europaspüret kommer att ge

i København idag inte püverkar mÜjligheten att bygga

Ăśverskottsmassor som mĂśjliggĂśr nya stora utvidgningar

EuropaspĂĽret.

av t.ex. Nordhavn, Refshaleøn eller Prøvestenen. Ett alternativ till att fÜrlägga Üvergüngszonen i Nord-

TĂ…GDEPĂ… OCH PENDLARSTATION I NORDHAVN

havn vore att fÜrlägga den pü Refshaleøn, detta är ett

I Nordhavn har det skett stora utfyllnader till fĂśljd av

attraktivt utvecklingsalternativ fĂśr staden men har inte

utgrävningarna fÜr metron och dess stationer. Ytterligare

utretts närmare. Det skulle ändra riktningen pü den nya

utfyllnad är mÜjlig men det är ännu inte beslutat. Den

stationsdelen vid Hovedbanegürden sü att denna istället

nuvarande metron med cityringen kompletteras med en

blir parallell med Tietgensgade.

I|UJUHQLQJ WLOO 1RUGKDYQ RFK 6\GKDYQ |SSQDU I|U att fĂśrsĂśrja de nya bostadsomrĂĽden som planeras här. Bytet frĂĽn sänktunnel under Ă–resund till borrad tunnel under København innebär att EuropaspĂĽret nĂĽgon-

*Se även PMet â€?UnderlagsPM - København Hâ€?, Landskrona kommun, 2016-11-18.

EUROPASPÅRET – EN NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE

13


5. GEOLOGISKA OCH GEOTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR EUROPASPÅRETS ANLÄGGNINGSTYPER

i jorden. Problem kan fås av grundvattensänkning vid

Söder om stationen i Landskrona går Eurpoaspåret ihop

djupa schakter som kan komma att påverka ett större

till fyra spår som ligger nedsänkt och långsamt stiger

område eftersom jordlagren till övervägande del utgörs av

mot markytan. På den del av sträckan i Landskrona där

sand. Jordlagren bedöms dock vara så fasta att sättnings-

spåren förläggs under marknivån förläggs dessa som

skador inte uppkommer.

tråg eller som ”cut and cover” tunnlar, schakt som sedan täcks över. Huvudförslaget är att banan går ihop till två

ÖRESUND

spår från strax innan strandlinjen och ligger på en låg bro

Jordförhållandena i Öresund liksom djupet till fast berg

ut till en ny konstgjord ö söder om Gråen som byggs av

innebär att en sänktunnel är den enda möjliga lösningen för

överskottsmassorna. Där börjar tunneln under Öresund

att klara landanslutningen på svenska sidan. Där Alnarps-

mot København.

strömmen passerar utanför Landskrona ligger kalkbergets

I Öresund byggs förbindelsen som en sänktunnel som

överyta 60 meter under havsytan.

inrymmer två tunnelrör för spåren med ett mindre tun-

En sänktunnel utförs med förtillverkade tunneldelar som

nelrör mellan dem för evakuering och underhållsservice.

sänks ned i en utgrävd ränna i havsbotten. Därefter återfylls

I Nordhavn kommer sänktunneln upp i tråg eller till mar-

schakten och tunneln täcks över med tillräckligt tjockt jord-

kytan för att sedan skifta över till borrad tunnel under

ODJHU Vn DWW GHW LQWH I|UHOLJJHU ULVN I|U XSSÀ\WQLQJ 7XQQHOQ

København. Enkelspårstunnlarna borras i kalkberget

ska inte ligga högre än omkringliggande havsbotten.

under København på samma sätt som metron. Tvärtunn-

Jordlagren i Öresund består till övervägande del av

lar kommer att erfordras för utrymning och underhåll.

VDQG Sn ¿QNRUQLJ PRUlQ QHU WLOO NDONEHUJHWV |YHU\WD Sn

Stationsdelen under Tivoli vid Hovedbanegården byggs

WLOO P GMXS XQGHU gUHVXQG 3n KDYVERWWHQ ¿QQV O|VD-

likt Triangelstationen i Malmö, dvs bergrummet tas ut

re jordlager med i snitt 1 m mäktighet. I Alnarpssänkan

genom fräsning under mark. För detta krävs minst ett

bedöms mäktigheterna på lösare lagrad jord dock vara

sänkschakt för att ta ner fräsutrustningen och föra ut

betydligt större.

massor. Öppningen kan senare användas som nedgång till stationen.

Jordlagren bedöms ha god bärighet och vara lämpliga för grundläggning av en sänktunnel i likhet med hur Öresundsbrons tunnel byggdes. Lokalt förekommer

LANDSKRONA

lösare bottensediment men med begränsad tjocklek, som

En stor del av det aktuella området utgörs av utfylld mark

behöver fraktas bort/ersättas om de ligger under grund-

vilket medför en risk för föroreningar i fyllningsmassorna

läggningsnivån.

samt av lösare organiska lager dvs gamla bottensediment

har provtagningspunkter visat på att det främst kring

på ca -30m vilket innebär att det är mindre realistiskt att

6D[nQV WLGLJDUH XWORSS ¿QQV ODJHU DY O|VDUH J\WWMD RFK

välja ett alternativ med borrad tunnel, både på grund av

lera och att jordföljden kan vara ytterst varierande i detta

att det skulle innebära ett orimligt stort djup för stationen

område. På grund av detta bör sänktunneln inte placeras

och för att det inte går att kombinera med sänktunnel i

inne i Lundåkrabukten.

gUHVXQG 'H DOWHUQDWLY VRP LVWlOOHW ¿QQV DWW YlOMD Sn lU

%nGH XWDQI|U /DQGVNURQD RFK L 1RUGKDYQ ¿QQV P\FNHW

öppet schakt, tråg eller cut and cover tunnel. Valet av

fyllnadsmassor i Öresund, fastheten på dessa behöver

utformningen av banan inne i Landskrona vid statio-

IDVWVWlOODV RFK GHW ¿QQV lYHQ HQ ULVN I|U I|URUHQDGH PDV-

nen, beror till stor del på vilket av motstående intressen

sor. Generellt sett, bedöms detta vara en mindre fråga i

som värderas högst, men det styrs även av höjdnivån på

sammanhanget.

omkringliggande mark och spårets vertikala läge. Öppen

Ju kortare man kan göra tunneln under Öresund

schakt med jordslänter är i en öppen terräng det före-

desto billigare blir anläggningen. En konstgjord ö föreslås

slagna alternativet, likt station Hyllie. Mindre utrymme/

i det grunda vattnet söder om ön Gråen där den inte

intrång behövs dock om tråg eller cut and cover väljs, där

bedöms ha en negativ inverkan på vattengenomström-

cut and cover är täckt och därmed efter utförandet kan ha

ningen i Öresund. Med en ö-lösning skulle tunneln kunna

en annan funktion på marknivån. Det spår som svänger

mynna på ön och den sista sträckan in mot Landskrona

ERUW PRW 9lVWNXVWEDQDQV XSSVSnU IUDPI|U EH¿QWOLJ VWD-

förläggas på lågbro så att tunneln blir kortare samtidigt

tionsentré byggs som en cut and cover tunnel.

som en segelränna för småbåtar kan gå mellan den nya

De geotekniska förutsättningarna i Landskrona bedöms vara goda med god bärighet och bra schaktbarhet

14

I Lundåkrabukten, som ligger söder om Landskrona,

under utfylld jord. Nivån för kalkbergets överyta ligger

ön och hamnen. Schaktmassorna för tunneln kan med fördel användas för denna uppfyllnad.


5. GEOLOGISKA OCH GEOTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

KØBENHAVN För övergången mellan sänktunnel och borrad tunnel i 1RUGKDYQ NUlYV DWW GH EH¿QWOLJD I\OOQLQJDUQDV VDPPDQsättning och fasthet klargörs samt att det räknas in att organiska lager kan behöva grävas bort. Vidare ska risken I|U I|URUHQLQJDU EHDNWDV , 1RUGKDYQ ¿QQV HWW P WMRFNW moränlager ovanpå kalkberget, som avtar i tjocklek åt |VWHU gYHU GHWWD ¿QQV QRUPDOW VHWW P WMRFND VDQG RFK VLOWODJHU 'HW ¿QQV lYHQ XSS WLOO PHWHUWMRFND ODJHU DY J\WWMD och torv i områdets östra del. Kalkbergets överyta ligger på nivån -10 till - 20 m och utgörs av Köpenhamnskalksten. I København centrum består jordlagren överst av 2-5 m fyllning under vilket det i första hand förekommer sand och grus blandat med lermorän. Jordarna bedöms vara fasta. Kalkbergets överyta varierar normalt mellan nivåerna -8 - -10 m och utgörs av Köpenhamnskalksten. Den övre delen av kalkberget består ofta av mer uppsprucket berg. Nivån för bra tunnelberg kan sättas till nivån -10 - -12 m. Borrningar för Metron och Cityringen har dock visat att det förekommer lokala fördjupningar med kalkberget under

Planen visar berggrundsytan i Öresund med Alnarpssänkan och läget för profilen nedan

nivån -20 m. Förutsättningarna för borrad tunnel är goda i København och man har stor erfarenhet av sådana arbeten i närområdet. När läget för tunneln fastlagts bör de geotekniska detaljerna studeras mer ingående. Studier pågår om anslutningspunkterna på de två landsidorna, men ett eventuellt förändrat läge bedöms inte förändra de geotekniska förutsättningarna på något avgörande sätt.

RISKBEDÖMNING FÖR BYGGSKEDET •

Riskbedömningar för Europaspårets tunnlar ska göras avseende byggskedet och driftskedet.

8QGHU E\JJVNHGHW NDQ I|OMDQGH ULVNHU LGHQWL¿HUDV Sn nuvarande stadium:

Variation för nivån för fast kalkberg samt bergets

Jordlagrens egenskaper, främst vid Alnarpssänkan.

Profilen visar berggrundsytan i Öresund med Alnarpssänkan

beskaffenhet/fasthet/sprickighet. •

%H¿QWOLJD XWI\OOQDGHUV VDPPDQVlWWQLQJ RFK IDVWKHW

Risk för sättningar vid schaktning och grundvatten-

Förekomst av förorenad jord.

Vibrationer och stomljud.

Masshanteringen, transport och deponering av schakt-

Miljöpåverkan i Öresund, gäller spill vid schakt och fyll.

Saltvattenproblematiken/strömningen i Öresund bör

sänkning i bebyggda områden.

massor, och att schaktmassorna är instabila.

uppmärksammas så att den inte påverkas negativt i Östersjön.

*Se även PMet ”UnderlagsPM – Geologiska och geotekniska förutsättningar”, Landskrona kommun, 2016-09-30.

EUROPASPÅRET – EN NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE

15


6. MILJĂ–BESKRIVNING FĂśrutsättningarna fĂśr projektet skiljer sig mellan den

NATUR- OCH KULTURMILJĂ–

svenska och danska sidan. I Sverige kommer spĂĽret att

Det saknas registrerade naturmiljĂśomrĂĽden sĂĽsom riks-

kopplas pü Rüübanan i Billeberga, fÜrläggas i jordbruks-

intressen, Natura 2000-omrĂĽden och naturreservat inom

landskapet norr om Asmundtorp fĂśr att nĂĽ Landskrona

omrüdet fÜr den fÜreslagna linjen. I linjens yttre närom-

och därifrün vidare mot Nordhavn i København där den

UnGH ÂżQQV GlUHPRW HWW DQWDO UHJLVWUHUDGH RPUnGHQ 'HVVD

kopplas pĂĽ Ringsted- och Ă–resundsbanorna vid Hovedba-

beskrivs nedan fĂśr att ge en bild av landskapets komplex-

negĂĽrden.

itet och värde.

BĂĽda kustsidorna av Ă–resund är tätt/hĂśgt exploate-

Ven, samt vatten- och kustomrĂĽdet runt om Ven,

rade. PĂĽ den danska sidan utgĂśrs exploateringen till stor

omfattas av riksintresse fĂśr friluftslivet enligt MiljĂśbal-

del av København och orterna mellan København och

ken kapitel 3 § 6, omrüdet avgränsas norr om kastellet

Helsingør. Dessa ligger som pü ett pärlband längs kusten,

som ligger norr om Landskrona centrum. Kuststräckan

sammankopplade av väg 152 och Kystbanen och, nügot

Häljarp-Lomma med inland utgÜr ocksü riksintresse fÜr

längre in i landet, väg E47. Pü den svenska sidan är orter-

naturmiljÜ enligt MiljÜbalken kap 3 § 6.

na som ligger längs kusten nügot färre. Infrastrukturen

Ă–n GrĂĽen i Landskronas direkta hamnmiljĂś är utpe-

pü denna sida är sammankopplad genom väg E6 som lig-

kat Natura 2000-omrĂĽde. LikasĂĽ LundĂĽkrabukten frĂĽn

ger en bit in i landet. Kustorterna fÜrsÜrjs sedan av vägar

Saxüns mynning och sÜderut till Järavallen avseende

frün E6. SÜder om Landskrona, mot Barsebäckshamn och

bĂĽde habitat- och fĂĽgeldirektivet. Saltholm i Ă–resund är

Barsebäcksverket ligger ett stÜrre oexploaterat omrüde.

ocksĂĽ ett utpekat Natura 2000-omrĂĽde. Saltholm ligger

Omrüdet har hÜga naturvärden.

mer än ütta kilometer sÜder om linjen fÜr sänktunneln.

LANDSKAP

Detta omrüde ligger, som redan nämnts, utanfÜr omrüdet

PĂĽ den svenska sidan kan landskapet delas in i fyra

fĂśr linjen.

Strandängarna vid Saxüns mynning är naturreservat.

olika karaktärer:

Under hÜsten 2016 har Länsstyrelsen lagt fram ett

• Jordbrukslandskapet mellan Billeberga och E6 är ett

fĂśrslag till beslut om bildandet av ett nytt naturreservat

|SSHW MRUGEUXNVODQGVNDS GlU GHW ÂżQQV HWW DQWDO VPn RUWHU

fÜr Lundükrabukten, i Kävlinge och Landskrona kommu-

som Ă–rja, Asmundtorp och RĂĽga HĂśrstad. SaxĂĽn slingrar

ner. Reservatet innefattar bĂĽde land- och havsmiljĂś och

sig frün Billeberga, sÜder om Asmundtorp till Munkebäck

reservatets avgränsning ligger i näromrüdet fÜr linjen. I

och vidare mot Häljarp och rinner därefter ut i Ă–resund.

KDYVPLOM|Q Vn lU GHW IUDPI|U DOOW nOJUlVlQJDU RFK ÂżVNHOHN-

'HW ÂżQQV UHODWLYW P\FNHW EHÂżQWOLJ LQIUDVWUXNWXU L ODQG-

platser som är skyddsvärda.

skapet, väg 17 i väst-Üstlig riktning, väg 110 i nord-sydlig

Vid hav, sjÜar och vattendrag gäller generellt strand-

ULNWQLQJ RFK ÀHUD PLQGUH YlJDU

skydd enligt MiljÜbalken kap 7 § 13. Syftet med strand-

‡ ,QIUDVWUXNWXUODQGVNDSHW NULQJ ( VRP YLG WUD¿NSODWV

skyddet är att trygga fÜrutsättningarna fÜr allmänhetens

Landskrona sÜdra fÜrstärks av verksamhetsomrüden pü

friluftsliv, samt att bevara goda livsmiljĂśer pĂĽ land och i

büda sidorna motorvägen.

vatten fÜr växt- och djurlivet.

• Landskronas centrum och historiska stadskärna, med

RĂĽĂĽ-ĂĽns dalgĂĽng, som ansluter till Asmundtorp

Citadellet, ligger i stadens västra del mot Ă–resund. Lands-

norrifrĂĽn, har ett utpekat riksintresse fĂśr dess kulturmil-

krona hamn och stĂśrsta delen av verksamhetsomrĂĽdena

M|YlUGH 0 . OLQMHQ OLJJHU LQRP GHWWD RPUnGHV DOOUD

ligger i stadens sĂśdra del. Staden ligger intill Ă–resund, i

sÜdraste del, längs väg 17. Registrerade fornlämningar

dess sĂśdra del ligger hamn- och verksamhetsfunktioner-

ÂżQQV LQRP RPUnGHW I|U OLQMHQ 'HW ÂżQQV PnQJD ERSODWVHU

na koncentrerade. I dess norra delar vänder sig stadens

frün stenülder/bronsülder/järnülder i ett strük Üster om

stadskärna med bebyggelse och rekreationsomrüden mot

WUDÂżNSODWV /DQGVNURQD V|GUD RFK L ODQGVNDSHW |VWHUXW

Ă–resund.

längs linjen. Hela Ă–resundskusten är upptagen i Länsstyrelsen i

Pü den danska sidan utgÜrs landskapet av Københav-

SkĂĽnes kulturmiljĂśprogram som Per-Albin-linjen. Lands-

ns norra delar som kan delas in i tvü karaktärer:

NURQD VWDG ÂżQQV RFNVn PHGWDJHW

• Hamn- och verksamhetsomrĂĽdena närmast Ă–resund

Dü linjen landar i Københavns hamn- och verksam-

1RUGKDYQ

KHWVRPUnGHQ ÂżQQV In UHJLVWUHUDGH QDWXU RFK NXOWXU-

• Staden innanfĂśr med dess stadsbebyggelse med bostä-

värden. Spüren kommer att fÜrläggas i tunnel under

der, handel och parkomrüden och Københavns stadscen-

København, eventuella värden kommer därmed heller

trum.

ej att pĂĽverkas. Vid vidare planering behĂśver detta dock undersĂśkas vidare.

16


planering. Eventuell püverkan pü ülgräsängarna behÜ-

OmrĂĽdet fĂśr linjen ligger till stĂśrsta del i jordbruksland-

ver utredas vidare, linjens dragning och teknisk lĂśsning

skap mellan orterna. Banan ansluter Landskrona nordost

I|UÂżQDV 'HW NDQ NUlYDV VlUVNLOGD nWJlUGHU I|U DWW VN\GGD

IUnQ 5nnEDQDQ WLOO EHÂżQWOLJ MlUQYlJVVWDWLRQ L HWW VWUnN VRP

ülgränsängarna vid byggandet av tunneln.

är obebyggt, sydväst om linjen ligger DSV:s anläggning. I

'HW ÂżQQV PnQJD IRUQOlPQLQJDU LQRP RPUnGHW I|U OLQMHQ

Landskrona ligger linjen inom den sĂśdra delen av staden

linjen gĂĽr ocksĂĽ i riksintresseomrĂĽdet fĂśr kulturmiljĂś:

som till stĂśrsta del utgĂśrs av verksamhets- och hamnom-

RĂĽĂĽ-ĂĽns dalgĂĽng sĂĽ pĂĽverkan pĂĽ kulturmiljĂśn behĂśver

rĂĽden.

utredas vid fortsatt planering.

I København ligger linjen i stadens norra del som ut-

En sänktunnel i Ă–resund kan ge stora konsekvenser

gĂśrs av hamn- och verksamhetsomrĂĽden, linjen kommer

I|U YDWWHQPLOM|Q XQGHU E\JJWLGHQ , UHJLRQHQ ÂżQQV JHGL-

härifrün och in mot Hovedbanegürden ligga i tunnel.

gen kunskap och erfarenhet kring denna problematik/

6. MILJĂ–BESKRIVNING

BOENDEMILJĂ–

typ av lĂśsning efter byggandet av Ă–resundsbron, Store

NATURRESURSER

BĂŚlt-fĂśrbindelsen och den planerade Fehmarn BĂŚlt-fĂśr-

Ă…kermark i Sverige klassas i en 10-gradig skala, där klass

ELQGHOVHQ GlU OLNQDQGH WHNQLVND O|VQLQJDU ÂżQQV VRP NDQ

10 är hÜgst, med avseende pü hur bÜrdiga och hÜgavkas-

tas tillvara fĂśr genomfĂśrandet av detta projekt.

tande ükrarna är. Jordbruksmarken i omrüdet fÜr linjen

En konstgjord Ăś i Ă–resund är en osäkerhet, om dess

klassas som klass 10, det vill säga ükermarken är hÜgpro-

püverkan under anläggningstiden och dess püverkan pü

duktiv.

QlUPLOM|Q L GHW OnQJD ORSSHW , UHJLRQHQ ÂżQQV JHGLJHQ

Farlederna i Ă–resund utgĂśrs av riksintresse fĂśr sjĂśfart, enligt MiljĂśbalken kap 3 § 8. Västkustbanan och RĂĽĂĽbanan utgĂśrs ocksĂĽ av riksintresse, fĂśr järnväg. E6 med

kunskap och erfarenhet efter anläggandet av Pepparholm, som kan tas tillvara fÜr genomfÜrandet av detta projekt. Pü danska sidan gür linjen i stadsmiljÜ. Den ligger

sĂśdra infarten till Landskrona och hamnen utgĂśrs av

i tunnel i kalkberget vilket inte bedĂśms ge nĂĽgra stora

riksintresse fÜr väg. Danska järnvägar, vägar, hamnar och

NRQĂ€LNWHU PHG QDWXU RFK NXOWXUPLOM|YlUGHQ

sjĂśfarleder omfattas av landsplandirektiv enligt Planloven och utgĂśr nationellt intresse.

BOENDEMILJĂ– Linjen fĂśrläggs i Ăśppet jordbrukslandskap mellan tätorter.

EFFEKTER – UTMANINGAR LANDSKAP

Linjen kommer att utgÜra en ny barriär i landskapet fÜr

Landskapet mellan Billeberga och Landskrona är Üppet

DQSDVVDV *HQRP /DQGVNURQD JnU OLQMHQ L HWW EHÂżQWOLJW YHUN-

och storskaligt. En ny järnväg i landskapet kommer att

samhets- och hamnomrĂĽde med mycket fĂĽ boende. Linjen

XWJ|UD HQ Q\ EDUULlU PHQ I|UXWVlWWQLQJDU EHG|PV ÂżQQDV

kan komma att innebära att en ny stadsdel byggs i anslut-

fĂśr anpassning till landskapet.

ning till linjen vilket skapar münga nya bostäder, dessa

I Landskrona kommer linjen att fÜrläggas inom verksamhets- och hamnomrüdet i stadens sÜdra delar. Anläggandet av linjen och den nya stationen medfÜr ett mÜjligt

de kringboende och infrastrukturen kommer att behĂśva

kommer att anpassas och dimensioneras enligt gällande riktlinjer fÜr buller fÜr att skapa en god boendemiljÜ. En järnväg alstrar buller och bullerskydd kan komma

stadsutvecklingsomrĂĽde som kommer att hĂśja stadens

att krävas, detta müste vid fortsatt planering beaktas och

DWWUDNWLYLWHW )|U DWW NXQQD NRUVD EHÂżQWOLJ LQIUDVWUXNWXU

utredas vidare.

süsom E6 och vägar inne i Landskrona kommer planskilda korsningar att byggas. I København kommer linjen att ligga i tunnel under mark sü den kommer inte att püverka landskapet/stads-

Pü den danska sidan ligger linjen i tunnel vilket inte püverkar boendemiljÜn. Aktiviteter under byggtiden bedÜms orsaka den stÜrsta püverkan. Kontroll av sättningsproblematik kan bli aktuellt.

bilden här. StationsuppgĂĽngarna kan utgĂśra ett avtryck i staden. 'HW NRPPHU DWW VNDSDV Ă€HU VSnU Sn EDQJnUGHQ GHVVD ligger dock inom eller i direkt anslutning till bangĂĽrdsomrĂĽdet.

NATURRESURSER Pü den svenska sidan tas hÜgproduktiv jordbruksmark i ansprük och ükermarken fragmenteras ytterligare. Massor fÜr cut and cover, sänktunnel och borrad tunnel under København. Det kommer bli ett stort mass-

NATUR- OCH KULTURMILJĂ–

Üverskott i projektet. Hur dessa massor ska omhändertas,

3n GHQ VYHQVND VLGDQ ÂżQQV GHW Q\D QDWXUUHVHUYDWHW I|U

deponeras och sĂĽ vidare behĂśver utredas vidare.

Lundükrabukten i näromrüdet fÜr linjen, i Üvrigt ligger de

Ă–verskottsmassor kan fĂśrhoppningsvis användas till

registrerade naturvärdena utanfÜr linjens näromrüde. Pü-

anläggandet av den konstgjorda Ün.

verkan pĂĽ naturmiljĂśn behĂśver utredas vidare vid fortsatt

KlimatfrĂĽgan, med bland annat hĂśjd havsnivĂĽ, kan

EUROPASPÅRET – EN NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE

17


6. MILJÖBESKRIVNING

komma att bli en dimensioneringsförutsättning för pro-

säga man gräver schakt som sedan täcks över. Sänktun-

jektet.

nelbygget innebär att man gräver ut ett dike i havsbotten

Linjen går igenom hamn- och verksamhetsområden

där sedan tunnelelementen sänks ner. Därefter täcks

på båda den danska och svenska sidan och det är troligt

GHVVD PHG JUXV RFK VWHQ WLOO VDPPD QLYn VRP GHQ EH¿QWOL-

att förorenad mark förekommer. Detta är viktigt att tänka

JD ERWWHQ 'HW ¿QQV JRGD HUIDUHQKHWHU DY KXU PLOM|IUnJRU-

på inför framtida planering och fortsatt arbete.

na i havsmiljön kan hanteras efter byggena av den fasta

Europaspåret är ett stort projekt med väldigt olika

Öresundsförbindelsen, Store Bælt-förbindelsen och den

delar som alla ger en komplexitet till projektet. Stationen

planerade Fehmarn Bælt-förbindelsen. Vid den danska

under Tivoli i København kan liknas med Triangelstatio-

kusten och under København borras tunneln i kalkberget

nen i Malmö, fast med fyra spår istället för två. Tunneln

på samma sätt som metron.

under København kan liknas med citytunneln, sänktunneln under Öresund med Öresundsbrons tunneldel och

Miljökonsekvenserna kommer att behöva utredas vidare.

stationen i Landskrona och kopplingen mot Billeberga utgör en sträcka på drygt 10 kilometer vilket motsvarar

Hur ska massor hanteras, transporteras och eventuellt renas?

sträckan Kävlinge-Lund på Västkustbanan. Att utreda

I København byggs och planeras många olika tun-

miljökonsekvenserna kommer bli en viktig del i det fort-

nelprojekt. Miljökonsekvenser utreds i vart och ett av

satta arbetet.

dessa. Finns en större påverkan? Kumulativa effekter av

På de ställen i Landskrona där spåren förläggs under mark utföres dessa som ”cut and cover” tunnlar, det vill

projektens totala påverkan? En fråga att ta med sig vidare i fortsatt arbete.

åbanan Råå

Riksintresse för Friluftsliv

Landskrona station

Riksintresse för Kulturmiljövården

Eu rop as på ret

Västk ustba nan

ungefärligt läge för konstgjord ö

Natura 2000 och Naturreservat Riksintresse för Naturmiljö

Landskrona station och Europaspårets sträckning med skyddade områden

18


7. PERSONTRAFIK

LANDSKRONA

TRAFIKERING MED REGIONAL TRAFIK (XURSDVSnUHW VNDSDU KHOW Q\D UHJLRQDOWUDÂżNP|MOLJKHWHU KĂ˜BENHAVN H

i Ă–resund. En mĂśjlighet som skapas är att tĂĽg kan kĂśra

LUND

runt Ă–resund i en ring som betjänar København H-CPH/ Kastrup-MalmĂś C–Lund–Landskrona–København H, där

MALMĂ– TRIANGELN

CPH/KASTRUP

tidsavstünden mellan uppehüllen ligger strax Üver eller strax under 15 minuter. Grundtanken är att koppla de omkringliggande

Ca 15 minuter mellan stopp i ringen

EDQRUQD RFK VWlGHUQD L UHJLRQHQ WLOO HWW Q\WW WUDÂżNV\VWHP som samtidigt nyttjar mĂśjligheterna som ringen skapar.

Halmstad/GĂśteborg

VäxjÜ/Kalmar

De stĂśrre orterna pĂĽ dansk och svensk sida kopplas till ringen med system som kĂśr stĂśrre delen av varvet vilket

Hä

ssl

mÜjliggÜr büde att de har koppling i bägge riktningar till ringen, och att resor enkelt kan gÜras inom ringen med de

Landskrona

H

(WW H[HPSHO Sn OLQMHVWUXNWXU lU DWW OnWD ÀHUD OLQMHU E|U-

Nordhavn MalmĂś C

Ny Ellebjerg

ja och sluta i samma stad utanfĂśr ringen (se till exempel <VWDG OMXVURVD OLQMH RFK +HOVLQJERUJ P|UNURVD OLQMH

Lund

n av

ta sig Ăśver Ă–resund.

nh be Kø

HolbĂŚk

Roskilde

JHQRPJnHQGH WUD¿NXSSOlJJHQ 5LQJHQ VNDSDU UHGXQGDQV i systemet och gÜr att samtliga orter har tvü olika vägar att

CPH/Kastrup Ringsted

eller bĂśrjar i en stad och efter ett varv gĂĽ till en annan (se

Ystad

TraďŹ kering med regionaltraďŹ k

Køge

WLOO H[HPSHO 1Â VWYHG 5LQJVWHG EOn OLQMH +ROEÂ N 5LQJVWHG JXO OLQMH HOOHU *|WHERUJ +HOVLQJERUJ +lVVOHKROP

Kristianstad/ Karlskrona eh olm

Helsingborg

Helsingør

Trelleborg

NĂŚstved

P|UNJU|Q OLQMH /LNQDQGH WUD¿NXSSOlJJ nWHU¿QQV L W H[ Oslos tunnelbana och även den fÜreslagna MalmÜringen

Stockholm

GĂśteborg JĂśnkĂśping

bo

rg

har likheter där tügen kommer sluta vid MalmÜ C efter att lsi He

Hässleholm

ro n

a

C

TraďŹ kering med fjärrtraďŹ k

a

n ro

La

sk

nd

nd

sk

La

TRAFIKERING MED FJĂ„RRTRAFIK

ng

ha gĂĽtt ett varv i ringen pga kapacitetsbristen i Citytunneln.

S

$Y IMlUUWnJ Sn EH¿QWOLJD VWDPEDQRU lU GHW WUROLJWYLV HQGDVW Kø be

tüg till/frün svenska västkusten som kommer att utnyttja

n

av

nh

Lund H

Europaspüret. MÜjligheten att kÜra tüg snabbare frün GÜteborg till København med ca 45 minuter kortare restid

Ny Ellebjerg

MalmĂś C CPH/Kastrup

Køge

kommer skapa tillväxt och fÜrbättrad arbetsmarknadsintegration mellan Sverige och Danmark. Det bidrar även till att pü sikt fü effektiva restider mellan København och

Hamburg

Oslo via den svenska västkusten. Stockholm

GĂśteborg

TRAFIKERING MED NY STAMBANA rg

JĂśnkĂśping

He

lsi

ng

bo

Om den nya stambanan mellan Stockholm och MalmĂś

Hässleholm

La

sk ro n

a

C

E\JJV L HQ VWUlFNQLQJ PHOODQ +lVVOHKROP RFK /XQG ÂżQQV

La

n ro sk

nd

nd

mĂśjligheten koppla denna till EuropaspĂĽret fĂśr att minska

a S

restiden fÜr resande Stockholm-København. Detta skulle Kø be

gĂśras genom att bygga en kopplingspunkt pĂĽ nya stamba-

mÜjlig anslutning till hÜghastighetsjärnväg

n

av

nh

Lund

en ny bana till Billeberga eller längs Marieholmsbanan. Vid Billeberga ansluter de till Europaspüret via Landskro-

H

nan mellan HÜÜr och EslÜv som skulle leda fjärrtügen pü Ny Ellebjerg Køge

MalmĂś C CPH/Kastrup

na till København. Hamburg

Järnvägsnät inklusive ny stambana och mÜjligheten att koppla denna via Europaspüret

EUROPASPÅRET – EN NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE

19


8. GODSTRAFIK Passagen Ăśver Ă–resund är idag en trĂĽng passage i Euro-

GODSTRAFIK I DANMARK

pas utpekade TEN-T core network, de transeuropeiskt

Europaspüret Üppnar mÜjligheten fÜr tvü skilda vägar

YLNWLJD JRGVNRUULGRUHUQD Sn MlUQYlJ 3n VYHQVN VLGD ÂżQQV

fÜr gods frün Tyskland, genom Danmark hela vägen till

det tvĂĽ godsstrĂĽk fĂśr tĂĽg, ett via SĂśdra stambanan och

Sveriges fĂśr sammanbindning med Sveriges tvĂĽ gods-

sedan Hallansüstunneln Üppnade ett via Västkustbanan/

strük, SÜdra stambanan och Västkustbanan. De tvü

GodsstrĂĽket genom SkĂĽne. PĂĽ dansk sida mot kontinen-

vägarna kan ocksü korsa sundet pü varsitt ställe. Godstüg

WHQ ÂżQQV HWW JRGVVWUnN YLD 6WRUD %Â OWEURQ RFK -\OODQG (WW

pĂĽ Ă–resundsbron kommer till Ny Ellebjerg via Ă–resunds-

andra godsstrĂĽk byggs nu via Ringstedbanen och Feh-

EDQDQ IUnQ &3+ .DVWUXS 9LG 1\ (OOHEMHUJ NDQ GH EDUD

marnfĂśrbindelsen. De danska linjerna fĂśr gods delar pĂĽ

kĂśra vidare pĂĽ Vestbanen via Roskilde och StorebĂŚlt

sig vid Ny Ellebjerg. Ă–ster om Ny Ellebjerg till ArlĂśv pĂĽ

mot Tyskland, om de inte ska fÜrsämra kapaciteten

VYHQVN VLGD ÂżQQV EDUD HQ YlJ DWW N|UD

genom den korsande tügväg som krävs om tügen istäl-

När FehmarnfÜrbindelsen Üppnar pekar de dansk/

let ska fortsätta via den nya Ringstedbanan. Godstügen

W\VND JRGVSURJQRVHUQD Sn DWW JRGVWUDÂżNHQ VND |ND PHG

pü Europaspüret frün Sverige kommer istället ut frün

XSS PRW MlPI|UW PHG GDJHQV VLWXDWLRQ GlU PHU-

JRGVWXQQHOQ YLG 7UDÂżNWRUQHW V|GHU RP +RYHGEDQHJnUGHQ

parten är transitgods mot Sverige. Europaspüret är den

och grenar härifürn in pü banan mot Ny Ellebjerg. Där für

lĂśsning pĂĽ ny fast fĂśrbindelse Ăśver Ă–resund som bidrar

godstĂĽgen fĂśrbindelsen direkt mot Ringstedbanen, Lille

till Ăśkad godskapacitet Ăśver Ă–resund.

syd och Fehmarn utan korsande tügväg, medan korsande tügväg krävs fÜr att kÜra mot Vestbanen. De tvü vägarna

GODSTRAFIK I SKĂ…NE

VRP VNDSDV |YHU gUHVXQG I|U JRGVWUDÂżNHQ SDVVDU GlUI|U

GodstĂĽg frĂĽn godsstrĂĽket genom SkĂĽne kan ledas frĂĽn/till

väl med den danska infrastrukturen och ger tvü oberoen-

EuropaspĂĽret via RĂĽĂĽbanan frĂĽn Teckomatorp till Billeber-

GH YlJDU I|U JRGVWUDÂżNHQ

ga och frĂĽn Billeberga via den nya anknytningen till Euro-

0HG GHQQD LQGHOQLQJ ¿QQV ÀHUD P|MOLJKHWHU WLOO Q\

paspüret. Godstüg frün SÜdra stambanan kan ta samma väg

godsterminal i Københavnsomrüdet som är kombi-

frĂĽn Teckomatorp dit de kan ledas via Marieholmsbanan

nerbara med EuropaspĂĽret, varav tvĂĽ beskrivs nedan.

frün EslÜv. Härigenom avlastas de hürt belastade spüren

Det ena alternativet är en godsterminal i Nordhavn dit

EslĂśv-Lund-MalmĂś-Kastrup-Kalvebod. FĂśr att klara kapa-

EuropaspĂĽret skulle kunna fĂĽ en koppling via sin Ăśver-

citeten behĂśver ett mĂśtesspĂĽr byggas pĂĽ Marieholmsbanan.

lämningszon i Nordhavn. Det andra alternativet är Køge

Västkustbanan norr om Landskrona är sedan den byggdes

Nord som ligger längs Ringstedbanen och som ocksü

I|UEMXGHQ I|U JRGVWUDÂżN RFK GlUI|U lU GHQ LQIDUWHQ PRW

knyter an till hamnen i Køge.

(XURSDVSnUHW LQWH DNWXHOO XU HWW JRGVWUDÂżNSHUVSHNWLY

Ă…storp

Helsingborg

Hässleholm

Landskrona S

Te ck

om

at o

rp

- rangering

mot GĂśteborg/ Oslo

mot Ă–rebro/ Stockholm/Helsinki

EslĂśv

n av nh

be

Kø Høje Taastrup

Landskrona

København

H

Jylland

MalmÜ Køge Trelleborg

MalmĂś C

Ny Ellebjerg Ă˜restad

CPH/Kastrup

- rangering

Køge

Femern BĂŚlt

TraďŹ kering med godstraďŹ k, grĂĽ heldragna sträck visar tänkt godskanal per timme. TvĂĽ antas gĂĽ via EuropaspĂĽret och ett via Ă–resundsbron. Godsvägen frĂĽn Teckomatorp till Ny Ellebjerg är 48 km och tar ca 60 min med EuropaspĂĽret (rosa) och är 75 km och tar ca 105 min Ăśver Ă–resundsbron (orange)

20

Hamburg

Europaspürets järnvägsdel (i rosa) och hur det binder samman strukturer i Danmark och Sküne


København H 8. GODSTRAFIK

EuropaspĂĽret gods Sverige

Ny Ellebjerg station Vestbanen Ă–resundsbron

Ringstedbanen Køge

Ny Ellebergs nya station och kopplingarna mellan spĂĽren HovedbangĂĽrden-Ringstedbanen och Ă–resundsbron-Vestbanen

GODSTERMINAL VID NORDHAVN Placeringen av godsterminal i Nordhavn är ett alternativ som diskuteras. I Nordhavn skulle en koppling mot en godsterminal enkelt kunna gÜras kombinerat med kopplingen mot tügdepü. Kopplingen mot tügdepü sker i passagen där Europaspüret gür upp i trüg eller markplan mellan de büda tunneltyperna. Hur den fortsatta utfyllnaden av Nordhavn, med massor frün metrobyggandet och eventuellt i framtiden frün Europaspüret, sker formmässigt är i dagsläget en Üppen früga. I fÜrsta hand har Copenhagen MalmÜ Port beslutat att lokalisera sin containerterminal här. Kommunplanen och arkitekttävlingen fÜr omrüdets funktion och form har däremot pekat pü andra mÜjligheter.

GODSTERMINAL VID KĂ˜GE Køge Nord är ett annat alternativ som diskuteras. Denna placering av godsterminal skulle passa väl ihop med Euro-

Tidigare skiss med ett exempel pĂĽ placering av godsterminal och depĂĽ i Nordhavn underlagsbild skapad av Martin Grane fĂśr Copenhagen MalmĂś Port

paspüret dü ett läge i Køge Nord längs Ringstedbanen är en naturlig stoppunkt som passeras pü väg mellan Feh-

HolbĂŚk

marn BÌlt och København. En godsterminal i detta läge

København H

ger ocksü tillgüng till büde Køge hamn och till järnvägen

Roskilde

â€?Lille sydâ€? som gĂĽr mellan Køge och NĂŚstved. â€?Lille sydâ€?, QlU GHQ SnJnHQGH HOHNWULÂżHULQJHQ lU IlUGLJ NRPPHU DWW kunna användas av godstĂĽgen till och frĂĽn Fehmarn dĂĽ det dels skulle innebära en avlastning av Ringstedbanen dels ge en cirka 10 minuter kortare kĂśrväg mellan Feh-

Køge N Køge hamn

marn och København.

en edban Ringst

Godsterminalen är i fÜrsta hand till fÜr att hantera fÜrsÜrjningen av olika varor till Hovedstadsomrüdet. Va-

Køge st

Ringsted

ror som kommer till hamnen kan lastas om till väg- eller järnvägstransporter medan gods som kommer pü järnväg

d� sy lle �Li

kan lastas om fÜr distribution inom Storkøbenhavn.

Haslev

Med EuropaspĂĽret fĂĽr en terminal i Køge bättre mĂśjligKHWHU DWW IXQJHUD JHQRP GH |NDGH JRGVĂ€|GHQ VRP NDQ fĂśrväntas med den nya fĂśrbindelsen, samtidigt som Køge fĂĽr betydligt bättre fĂśrbindelser mot Sverige.

NĂŚstved

Køge Nords placering vid Ringstedbanen och â€?Lille sydâ€?

EUROPASPÅRET – EN NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE

21


9. RESTIDER & KAPACITET

60 HALMSTAD

JärnvägsfÜrbindelsen mellan Landskrona och København fÜrkortar restiderna väsentligt i münga relationer. Fram-

55

fÜrallt nordvästra Sküne och Halland blir storvinnare dü

LAHOLM

restiderna fÜrbättras sü att Laholm och Halmstad hamnar

50

inom 60 minuters restid frün København med regiontüg

BĂ…STAD

och fjärrtĂĽg. Hela strĂĽket längs Västkusten fĂĽr fĂśrbättrade restider med EuropaspĂĽret. Ă„ven nordĂśstra SkĂĽne med Hässleholm/Kristianstad är potentiella vinnare med

40 Ă„NGELHOLM

60 HĂ„SSLEHOLM

kortare restider mot København. Byggs det i framtiden en fÜrbindelse mellan nya stambanan och Europaspüret blir det mÜjligt med restider kring 60 min mellan Kristian-

40 HELSINGĂ˜R

25

stad och København.

HELSINGBORG

I illustrationen visas vilka orter som nĂĽs pĂĽ under

15 60

en timme frĂĽn København H med Ă–resundsbron och

Eu ro pa sp ĂĽr et

LANDSKRONA

NORDHAVN

EuropaspĂĽret. Det som ocksĂĽ blir tydligt av kombinationen EuropaspĂĽret-Ă–resundsbron är hur de bĂĽda fasta fĂśrbindelserna kompletterar varandra.

30 48 LUND

KĂ˜BENHAVN H CPH/KASTRUP

Ă–re sun dsb ron

20 ROSKILDE

40 35 MALMĂ– CENTRAL

55 30 TRIANGELN

20

60 25 HYLLIE

KĂ˜GE

KAPACITETSUTNYTTJANDE Kapaciteten i Ă–resundsregionen beror pĂĽ vilka antaganGHQ PDQ J|U RP IUDPWLGD WUDÂżNHULQJ (Q Q\ I|UELQGHOVH NRPPHU DWW lQGUD WUDÂżNXSSOlJJHQ RFK GlUI|U lU GHW svĂĽrt att i nuläget beskriva exakt vilken pĂĽverkan det fĂĽr pĂĽ systemet. NĂĽgra fĂśrändringar som dock är troliga beskrivs nedan: EuropaspĂĽret skulle avlasta SĂśdra stambanan och

Kartbilden visar hur lĂĽngt det gĂĽr att kĂśra frĂĽn København med de bĂĽda Ă–resundsfĂśrbindelserna

JRGVVWUnNHW JHQRP 6NnQH Sn VYHQVN VLGD JHQRP DWW Ă€\WWD WUDÂżN WLOO (XURSDVSnUHW 0DULHKROPVEDQDQ VNXOOH VDPWLdigt fĂĽ Ăśkat kapacitetsutnyttjande. Västkustbanan Helsingborg-Landskrona skulle fĂĽ Ăśkad belastning genom de tillkommande regionaltĂĽgen, men eftersom dessa gĂĽr en relativt kort del av sträckan Helsingborg-Lund gĂĽr dessa tĂĽg att rymma i luckorna som uppstĂĽr mellan snabbare Ă–resundstĂĽg och lĂĽngsamma PĂĽgatĂĽg pĂĽ sträckan. PĂĽ dansk sida är det tydligt att EuropaspĂĽret ger stora positiva kapacitetseffekter. HovedbanegĂĽrden fĂĽr fyra nya plattformar och ett nytt genomgĂĽende dubbelspĂĽr, GHWWD NRPPHU |ND GHQ WRWDOD NDSDFLWHWHQ PHG jämfĂśrt med dagens situation. Med vändspĂĽr fĂśr dansk WUDÂżN YLG 1RUGKDYQ RFK P|MOLJKHWHQ DWW N|UD Ă€HU WnJ PRW Sverige ger EuropaspĂĽret en betydande kapacitetsĂśkning, stĂśrre än de alternativ som danska Trafkstyrelsen utrett i rapport â€?Stationskapaciteten ved Københavnâ€? (december RFK O|VHU GlUPHG GH NDSDFLWHWVSUREOHP VRP ÂżQQV Sn VWDWLRQHQ RFK L %RXOHYDUGWXQQHOQ 7UDÂżNXWIRUPQLQJHQ som blir vid Ny Ellebjerg gĂśr även att EuropaspĂĽret minskar antalet korsande tĂĽgvägar.

22


10. RESTIDSJÄMFÖRELSER

Nivå

Eslöv

Lund L

Malmö

Lund L

København

Lund

København

Ka st ru p

Ka st ru p

Ka st ru p

København n

Eslöv

Ka st ru p

Lund

København

Nivå

öv öv Eslöv

Eslöv

He Helsingborg

Helsingørr

La nd sk ro na

Nivå

H Helsingborg

Helsingørr

La nd sk ro na

La nd sk ro na

Nivå

H Helsingborg

Helsingør

La nd sk ro na

H Helsingborg

Helsingør

Malmö

Malmö

Malmö

30 minuters restid från København, Lund, Landskrona, och Helsingborg med de olika Öresundsförbindelserna Öresundsbron i mörklila, Europaspåret i orange och HH-förbindelsen i rosa

I detta avsnitt jämföres hur restiderna i Öresund skulle

får ca 30 minuter kortare restid Stockholm-København.

förbättras med Europaspåret, både jämfört med dagens

En restid på 2 timmar 30 minuter möjliggörs för snabba

UHVWLGHU RFK PHG HQ IDVW ++ I|UELQGHOVH I|U WnJWUD¿N

direkttåg om en ny stambana med höghastighetsstandard

Kartbilderna ovan visar vilka delar av Öresundsregionen

byggts ut i Sverige och anslutits till Europaspåret.

som kan nås inom 30 minuters restid från några utvalda orter med dels nuvarande Öresundsbron, dels med Öresundsbron kompletterad med en fast HH-tågförbindelse

Tabell1 Restider till/från København

eller med Europaspåret. De utvalda orterna är København, Lund, Landskrona och Helsingborg. För Malmö medför Europaspåret inte en direkt restidsförbättring. Däremot kan restiden över Öresundsbron minska som följd av att färre godståg kör på bron vilket minskar behoven av gångtidstillägg för Öresundstågen. Europaspåret IULJ|U lYHQ NDSDFLWHW nW PHU IMlUUWUD¿N |YHU EURQ RFK JHU en reell redundans för pendlare mellan København och

Lund Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg Hässleholm

Malmö i händelse av stopp på bron. Tabell 1 till höger visar en jämförelse av restiderna för Europaspåret jämfört med Öresundsbron som den kompletterar och en tänkt fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingør. Tabell 2 till höger visar en jämförelse av restiderna idag från olika orter i Danmark till Lund och den restidsförbättring de skulle få med Europaspåret. Tabell 3 till höger visar en jämförelse av restiderna idag från olika orter i Danmark till Helsingborg och den restidsförbättring de skulle få med Europaspåret.

TILLGÄNGLIGHETEN FRÅN GÖTEBORG Ett fjärrtåg via Europaspåret klarar Göteborg-København på 1 timme och 45 minuter längs en färdigutbyggd Väst-

Öresundsbron Europaspåret HH-förbindelse 45 30 75 60 15 60 70 90

25 40

45 60

120 160*

70/60* 105*

90/80* 130*

70

60

100

* Snabbtåg

Tabell 2 Restider till Lund från: København Roskilde Ringsted Køge

Med Europaspåret 30 50 60 50

Dagens restider 45 65 75 65

Tabell 3 Restider till Helsingborg från: København Roskilde Ringsted Køge

Med Europaspåret 25 45 55 45

Dagens restider 70 90(75*) 100(85*) 100(85*)

* Restider blir 15 min snabbare om tågen kör Ny Ellbjerg-CPH/Kastrup utan att passera København H

kustbana. Västkustbanan bedöms kunna vara färdigbyggd till 2030.

TILLGÄNGLIGHETEN FRÅN STOCKHOLM Om nya stambanan ansluts till Europaspåret medför det DWW PDQ NDQ NRPSOHWWHUD WUD¿NV\VWHPHW PHG WnJ VRP

EUROPASPÅRET – EN NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE

23


11. REDUNDANS VID STOPP PÅ ÖRESUNDSBRON Öresundsbron är den enda fasta förbindelsen över

paspåret blir bara ca 15 minuter längre än via Öresunds-

Öresund. En av följderna av byggandet av bron är att

bron, och blir därför ett reellt alternativ till pendlingsväg

DOO EnWWUD¿N PHOODQ 0DOP| .¡EHQKDYQ KDU XSSK|UW WLOO

om den kortaste vägen är stängd.

förmån för bil och tåg över bron. Bron har även medfört att färjeförbindelsen Helsingborg-Helsingør inte längre kan ta över tåg. Detta gör att Öresundsbron är mycket viktig för Öresundsregionen men också att den är en känslig punkt. LANDSKRONA

En utredning av Øresundsbro Konsortiet (Beredskap för

’15

WUD¿NHQ YLG HWW OnQJYDULJW DYEURWW Sn gUHVXQGVEURQ YLVDU att sannolikheten för en längre avstängning av Öresundsbron är låg, men att konsekvenserna av detta skulle bli

KØBENHAVN H

Öresundsbron har hittills bara varit avstängd kortare perioder på grund av hårt väder och/eller kraftig vind. Om bron skulle utsättas för påsegling eller en annan händelse som gör att bron måste stängas en längre pe-

LUND

’60 min

mycket omfattande.

’15

’15 CPH/KASTRUP

MALMÖ TRIANGELN ’15

riod, i veckor eller månader, skulle ett mycket stort och DNXW SHQGOLQJVSUREOHP XSSVWn L UHJLRQHQ 3HUVRQWUD¿N skulle få ledas om via färjeförbindelsen mellan Helsingborg-Helsingør vilket skulle ge väsentligt längre resetider som gör att dagspendling inte är realistiskt. Det skulle lYHQ JH NDSDFLWHWVEULVW Sn NROOHNWLYWUD¿NDQVOXWQLQJDUQD

’15

LANDSKRONA

För järnvägsgods skulle problematiken vara ännu

’15

större då möjligheten att korsa sundet mellan HelsingERUJ +HOVLQJ¡U EDUD IXQJHUDU I|U YlJWUD¿N -lUQYlJVgodsets alternativ är färjevägen Trelleborg-Rostock

KØBENHAVN H

och Ystad-Swinoujcie, men färjeförbindelserna där har begränsad kapacitet jämfört med det som skulle behövas

’15

I|U DWW XSSUlWWKnOOD WUD¿NHQ 5HGHULHUQD VRP lU YHUNVDPma på Östersjön kommer de närmsta åren att köpa in nya

CPH/KASTRUP

’60 min

LUND ’15 MALMÖ TRIANGELN

fartyg med inga eller begränsat antal spår på däck. Dessutom förväntas öppnandet av Fehmarn Bælt-tunneln göra att efterfrågan på järnvägsfärjetransporter minskar. Tillsammans gör dessa förutsättningar att en möjlig utveckling är DWW MlUQYlJVWUD¿N Sn IlUMD KHOW XSSK|U 'HWWD VNXOOH OlPQD MlUQYlJVJRGVWUD¿NHQ KHOW XWDQ P|MOLJKHW DWW NRUVD gUHVXQG om Öresundsbron av någon anledning inte var farbar.

Illustrationerna visar hur de båda Öresundsförbindelserna Öresundsbron och Europaspåret kan ersätta varandra med rimliga restider för både pendlingsoch godsförbindelser om någon av dem skulle bli avstängd en längre period.

Europaspåret skapar en försäkring till möjligheten att korsa Öresund för både dagspendling till/från sydvästra 6NnQH RFK I|U JRGVWUD¿NHQ 'H EnGD IDVWD I|UELQGHOVHUQD skulle vid långvariga problem kunna ersätta varandra utan att resetider förlängs radikalt. Detta skulle göra WUD¿NV\VWHPHW |YHU gUHVXQG PHU VW|UQLQJVWnOLJW GYV JH

För Lund blir restiden ca 15 mindre kortare via Euro-

det redundans. Möjligheten att kunna resa från Malmö/

paspåret, så där blir Öresundsbron den alternativa resvä-

Lund till København med två olika färdvägar skulle ge

gen för pendling.

GHQ UHGXQGDQV VRP LQWH ¿QQV LGDJ Europaspåret kommer, eftersom det är en tunnel, inte heller att störas av vind och skulle därmed vara ett alternativ även vid kortare störning på Öresundsbron som sker då och då. Restiden Malmö-København via Euro-

24

*Se även Öresundsbro konsortiets rapport ”Beredskap för trafiken vid ett långvarigt avbrott på Öresundsbron” från 2016


12. TRAFIKUTVECKLING )UnQ IUDP WLOO Yl[WH WUDÂżNHQ |YHU gUHVXQG IUnQ 50 000 till 100 000 dagliga resor, dvs. via Ă–resundsbron och HH-Ăśverfarten. Ă–resundsbron var katalysator fĂśr hela tillväxten och visade sin potential med en kraftig resande|NQLQJ 9LG ÂżQDQVNULVHQ RFK nUHQ HIWHU DYWRJ WUDÂżNWLOOYl[ten, fĂśr att sedan ĂĽter bĂśrja Ăśka igen. Sedan nĂĽgra ĂĽr Ăśkar gUHVXQGVEURQV WRWDOD WUDÂżN PHG SHU nU +HOVLQJborg-Helsingør färjorna har haft en svagt minskande WUHQG PHQ GHQ EU|WV PHG HQ VYDJW SRVLWLY WUDÂżN-

Resande Ăśver Ă–resund, personer dagligen

XWYHFNOLQJ , GDJ IlUGDV PHU lQ PlQQLVNRU |YHU VXQGHW YDUMH G\JQ GlU WUDÂżNHQ QX Âą L PRWVlWWQLQJ WLOO I|U 15 ĂĽr sedan – är koncentrerad till den sydliga fĂśrbindelsen mellan København och MalmĂś. 8WYHFNOLQJHQ DY WUDÂżNHQ |YHU gUHVXQG I|UYlQWDV fortsätta. Den samlade bilden av situationen ĂĽr 2030 har EHUlNQDWV PHG WUDÂżNPRGHOOHQ 6NnQH7DVV HQ XWYHFNOLQJ av Sampersmodellen anpassad fĂśr Ă–resundsregionen. PĂĽ HH-Ăśverfarten seglar färjorna ungefär i samma omfattning och med samma resenärsmängd som i dag. PĂĽ Ă–resundsbron däremot fĂśrväntas bilar och Ă–resundstĂĽg att VWn I|U HQ VWRU GHO DY WLOOYl[WHQ IUDP|YHU Âą HQOLJW WUDÂżNPRdellen. Fram till 2030 beräknas aktiviteten Ăśver sundet Ăśka till nästan 150 000 personresor dagligen.

Resande Ăśver Ă–resund, basprognos till 2030

3n gUHVXQGVEURQ I|UYlQWDV WnJWUDÂżNHQ DWW Yl[D RFK tĂĽget fĂśrväntas kunna bibehĂĽlla sin hĂśga marknadsandel i I|UKnOODQGH WLOO ELOHQ Sn FD DY UHVRUQD |YHU gUHsundsbron under fĂśrutsättning att de barriäreffekter som den aktuella ID-kontrollen skapar kan elimineras. Samtidigt kommer det att krävas att det blir utrymme fĂśr en I|UElWWULQJ DY XWEXGHW L IRUP DY Ă€HU RFK VQDEEDUH WnJ Sn Ă–resundsbron, vilket är nĂśdvändigt om tĂĽget ska kunna mĂśta den beräknade framtida efterfrĂĽgan som ocksĂĽ är en fĂśljd av Fehmarn BĂŚlt-fĂśrbindelsen. Ă–resundsbrokonsortiet har utarbetat en aktuell progQRV I|U SHUVRQ RFK JRGVWUDÂżNHQ .RQVRUWLHWV SURJQRVHU

TraďŹ kutveckling pĂĽ StorebĂŚlt, Ă–resund och gränsen Danmark-Tyskland (Fehmarn)

baseras pü en framskrivning av efterfrügan inom enskilda VHJPHQW (QOLJW GHVVD |NDU WnJWUD¿NHQ WLOO UHVHQlUHU SHU GDJ IUDP WLOO RFK ELOWUD¿NHQ PHG IRUdon per dag. I dessa beräkningar är effekten av Fehmarn BÌlt-fÜrbindelsen inte inkluderad. 7UD¿NVW\UHOVHQ L 'DQPDUN KDU L VLQ SURJQRV WLOO i viss mün inarbetat effekten av Fehmarn BÌlt-fÜrbindel-

7nJWUDÂżNHQ |YHU 6WRUD %Â OW KDU I|UGXEEODWV VHGDQ GHQ

VHQ L VLQ YlUGHULQJ DY WnJWUDÂżNHQ Sn gUHVXQGVEURQ 'HW

I|UELQGHOVHQ LQYLJGHV RFK Sn gUHVXQGVEURQ KDU |N-

ÂżQQV HQ RVlNHUKHW L WnJWUDÂżNHQ WLOO RFK IUnQ &3+ .DVWUXS

QLQJHQ YDULW PDUNDQW 'lUPHG NDQ WUDÂżNHQ Sn )HKPDUQ

pĂĽ dansk sida eftersom man planerar att Ăśka denna pĂĽ

BÌlt fÜrväntas Üka avsevärt med den nya fÜrbindelsen och

VWUlFNDQ PHOODQ 1\ (OOHEMHUJ RFK À\JSODWVHQ 'HWWD VNHU

LQRP JRGVWUDÂżNHQ I|UYlQWDV HWW VlUVNLOW VSUnQJ 7UDÂżNYHU-

EO D I|U DWW DYODVWD +RYHGEDQHJnUGHQ 'HW ÂżQQV lYHQ HQ

ket och Transportministeriet hĂĽller pĂĽ att utarbeta en

RVlNHUKHW L KXU VYHQVN IMlUUWUDÂżN RFK |NDQGH JRGVWUDÂżN

|YHUVLNWOLJ DQDO\V DY IUDPWLGHQV gUHVXQGVWUDÂżN 0DQ KDU

frĂĽn Fehmarn BĂŚlt kommer att pĂĽverka Ă–resundsfĂśrbin-

dock inte gjort nya prognoser fĂśr Fehmarn BĂŚlt-fĂśrbin-

GHOVHQ RFK P|MOLJKHWHUQD DWW XWYHFNOD WUDÂżNHQ

GHOVHQV WUDÂżN RFK GHQQDV SnYHUNDQ Sn gUHVXQG

EUROPASPÅRET – EN NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE

25


12. TRAFIKUTVECKLING

Flygplatsen CPH/Kastrup har stor betydelse fĂśr bĂĽde KDQGHO RFK QlULQJVOLY L 6\GVYHULJH 9DU IMlUGH Ă€\JUHVHQlU kommer frĂĽn eller ĂĽker till Sverige. Trenden pĂĽ Kastrup är att tillväxten i antalet resenärer i hĂśgre utsträckning DQNRPPHU WLOO Ă€\JSODWVHQ ODQGYlJHQ PHGDQ UHVHQlUHU VRP EnGH DQNRPPHU DY DYJnU Ă€\JSODWVHQ PHG Ă€\J LQWH Ăśkar i samma utsträckning. Nu bygger CPH/Kastrup ut NDSDFLWHWHQ WLOO PLOMRQHU Ă€\JUHVHQlUHU

Utvecklngen av antalet ygresor pü Copenhagen airport

Godstransporter pĂĽ järnväg Ăśver Ă–resund Ăśkar. Den prognostiserade Ăśkningen av transporterade godsmängder betyder att antalet godstĂĽg kommer att mer än fĂśrdubblas inom 10 ĂĽr. Det fĂśrutsättes att mängden gods per tĂĽg ocksĂĽ Ăśkar genom att tĂĽgen blir längre. Man har GHVVXWRP EHVOXWDW DWW GHW VND ÂżQQDV WUH JRGVWnJVNDQDOHU per timme och riktning Ăśver Ă–resundsbron. Det innebär HQ |NQLQJ PHG IUnQ GH QXYDUDQGH WYn JRGVNDQDOHUQD per timme och riktning. Antalet mĂśjliga tĂĽg att kĂśra Ăśver Ă–resundsbron kommer därfĂśr att stĂĽ i direkt konkurrens om den tillgängliga kapaciteten med de danska inrikestĂĽgen som kĂśr till CPH/Kastrup. Det kommer alltsĂĽ att bli reella restriktio-

Prognos fĂśr utvecklingen av godsvolymerna Ăśver Ă–resund

QHU I|U JRGVWUDQVSRUWHQV XWYHFNOLQJ YLD %URQ Gn WUDÂżNHQ genom MalmĂś och genom CPH/Kastrup och Ă–resundsbanen i Danmark kommer att nĂĽ kapacitetsgränsen. Detta är, som tidigare redovisats, ocksĂĽ en effekt av att kollekWLYWUDÂżNHQ RPNULQJ 0DOP| RFK RPNULQJ .ÂĄEHQKDYQ |NDU betydligt under kommande ĂĽr.

ANTAGNA BERĂ„KNINGSFĂ–RUTSĂ„TTNINGAR I samband med utredningar om Ă–resundsmetro och ++ I|UELQGHOVHQ KDU HQ MXVWHUDG WUDÂżNPRGHOO ´6NnQHWDVV´ tagits fram som beskriver en bassituation ĂĽr 2030 utan nya fĂśrbindelser men med antagna fĂśrutsättningar om befolkningstillväxt, arbetsmarknad, ekonomiska fakto-

Prognos fĂśr utvecklingen av antalet godstĂĽg Ăśver Ă–resund

UHU HQHUJLSULV PRWRUHIIHNWLYLWHW NROOHNWLYWUD¿NWD[RU HWF Denna gäller i ovanstüende studier, där vi här fÜrsÜkt att gÜra en uppskattning av antalet resande. Vi tar utgüngs-

<ŽůůĞŏƚĹ?Ç€ĆšĆŒÄ‚ĨĹ?ĹŹ Ĺ?Ŝŏů ůĂŜĚĹ?Ä‚ĹśĹ?

ĎŽĎŹĎ­Ď°

ZÄžĨÄžĆŒÄžĹśĆ? ĎŽĎŹĎŻĎŹ

WĆŒĹ˝Ĺ?ŜŽĆ? ĎŽĎŹĎŻĎŹ

PĆŒÄžĆ?ƾŜÄšĆ?Ä?ĆŒŽŜ

ĎŻĎ°Í˜ĎŽĎŹĎŹ ƉĂĆ?Ć?

ϹϰÍ˜ĎŽĎŹĎŹ ƉĂĆ?Ć?

Ď°ĎąÍ˜ĎŻĎŹĎŹ ƉĂĆ?Ć?

,,

ĎľÍ˜Ď­ĎŹĎŹ ƉĂĆ?Ć?

ϲ͘ϳϏϏ ƉĂĆ?Ć?

Ď°Í˜Ď­ĎŹĎŹ ƉĂĆ?Ć?

punkt i ett scenario med biltunnel mellan Helsingborg och Helsingør och en tügtunnel mellan Landskrona och

ĆľĆŒĹ˝Ć‰Ä‚Ć?Ć‰ÄŠĆŒÄžĆš

ĎŹ ƉĂĆ?Ć?

ĎŹ ƉĂĆ?Ć?

ĎŽĎŹÍ˜Ď­ĎŹĎŹ ƉĂĆ?Ć?

Prognos fĂśr antalet kollektivtraďŹ kresor Ăśver Ă–resund

København. 'HW I|UYlQWDV DWW NROOHNWLYWUD¿NHQ Yl[HU RP GHW E\JJV en fÜrbindelse Landskrona-København. Vi räknar med att det upprätthülls en bütfÜrbindelse Helsingborg-Helsingør I|U SHUVRQWUDQVSRUW 6XQGVEXVVDUQD PHG KDOYWLPPHVfrekvens pü vissa tidpunkter pü dygnet. Denna fÜrbindelse kan ersättas eller kompletteras med direkt bussfÜrbindelse via tunneln. Mellan Landskrona och København har vi antagit frekvens och serviceutbud som redovisats ovan. Med 4-5 tüg per timme och riktning kommer detta utbud att SDVVD I|U HQ WUD¿NYRO\P Sn SDVVDJHUDUH SHU G\JQ

26


13. SAMHĂ„LLSNYTTA EuropaspĂĽret ger stora samhällsekonomiska vinster. Nyt-

Färgerna visar restid i minuter till kommunens huvudort

WRUQD EHVWnU DY Ă€HUD GHODU VRP GHOYLV XSSVNDWWDWV PHG KMlOS av en prognosbedĂśmning baserad pĂĽ tidigare utredningar av Ă–resundsfĂśrbindelser och en analys om â€?wider economic effectsâ€?. Dessa nyttor innefattar lokalisering, stadsutveckling, bostäder samt miljĂśmässiga- och sociala nyttor. Tillgänglighetseffekterna av EuropaspĂĽret är mycket stora. Stora delar av Västra SkĂĽne inklusive Helsingborg och Lund fĂĽr lika god tillgänglighet till København som MalmĂś har idag. Danska städer som Roskilde och Køge fĂĽr dagspendlingstillgĂĽng till svensk arbetsmarknad, och en stor tillväxt sker i Ă–resundsregionens samlade arbetsmarknadsregion. Med EuropaspĂĽret blir det mĂśjligt med dagspendling frĂĽn stora delar av SkĂĽne och sĂśdra Halland WLOO .ÂĄEHQKDYQ , ÂżJXUHUQD WLOO K|JHU VHV WLOOJlQJOLJKHWHQ

Tillgänglighet frün København i regionen idag

till København utifrün nuläget, Europaspüret och en jämfÜrelse med HH-projektet. FÜrändringen i tillgänglighet som sker genom Europaspüret visas med restidsisokroner. Färgerna visar pü hur de olika fÜrbindelserna püverkar tillgängligheten i regionen med København som utgüngspunkt. De visar ocksü omrüden som integreras i den gemensamma arbetsmarknadsregionen. I projektet har beräkningen av restidsvinsterna gjorts I|U SHUVRQ RFK JRGVWUD¿N Sn YlJ RFK MlUQYlJ *HQRP realisering av Europaspüret kommer de totala restidsbespaULQJDUQD Qn GU\JW PLOMRQHU WLPPDU nU , EHUlNningen ingür inte alla de avlastningseffekter som skapas i järnvägsnätet pü büde svenska och danska sidan, eller de besparingseffekter som kommer av att Hovedbanegürdens

Tillgänglighet frün København med Europaspüret

kapacitetsproblem lĂśses inom projektet. De samhällsekonomiska restidsvinsterna av EuropaspĂĽret uppgĂĽr till +36,4 mrd SEK under en 40 ĂĽrs period EHUlNQDW PHG NDON\OUlQWDQ %LOMHWWLQWlNWHUQD IUnQ järnväg- och vägfĂśrbindelsen uppgĂĽr under samma tid till +60 mrd SEK och miljĂśnyttorna ger +3 mrd SEK. Diskonterat uppgĂĽr anläggningskostnaderna och driftskostnaderna till en kostnad pĂĽ -83 mrd SEK. Det totala samhällsekonomiska Ăśverskottet uppgĂĽr dĂĽ till +16 mrd SEK, ett tydligt lĂśnsamt resultat. Dessa siffror visar en samhällsekonomisk beräkning som inte inkluderar ett mĂśjligt EU-bidrag. UtĂśkas perspektivet blir den lĂĽngsiktiga regionalekonomiska nyttan väsentligt mer omfattande. EuropaspĂĽret kan räknas som ett megainfrastrukturprojekt sĂĽ som Fehmarn BĂŚlt, Ă–resundsbron och Store BĂŚltbron, och dessa

Tillgänglighet frün København med HH-fÜrbindelsen

innehĂĽller sĂĽ kallade â€?wider economic effectsâ€?. Till exempel inducerar Store BĂŚltbron en totalnytta pĂĽ 450 miljarder SEK Ăśver 50 ĂĽr enligt en beräkning gjord av danska Transportministeriet. (Q DQDO\V DY ZLGHU HFRQRPLF EHQHÂżWV DY SURGXNWLYLWHWVvinster (enligt Sydsvenska Handelskammarens modell,

*I beräkningen av restider ligger fokus pĂĽ de centrala delarna av regionens kommuner. Vidare fĂśrutses att restider med tĂĽg inte är snabbare än resa med bil via en fast HH-fĂśrbindelse eftersom hastighetsĂśkningen fĂśr de regionaltĂĽg som traďŹ kerar den danska kustbanan kommer att vara av marginell betydelse.

EUROPASPÅRET – EN NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE

27


13. SAMHĂ„LLSNYTTA

Agglomeration

FÜrbättrad tillgänglighet

Transportekonomi

Investering i infrastruktur Lägre kostnad

45 mrd SEK

StĂśrre marknad

15 mrd SEK

HĂśgre produktivitet

21 mrd SEK

Illustrationen visar EuropaspĂĽrets â€?wider economic beneďŹ tsâ€? YLVDU DWW GH VDPKlOOVHNRQRPLVND YLQVWHUQD lU

med en framtida koppling frĂĽn EuropaspĂĽret till ett nytt

betydligt stÜrre än restidsvinsterna pü +36 mrd SEK.

dubbelspür Lund-Hässleholm skulle även Kristianstad

Projektet medfÜr en fÜrbättrad tillgänglighet och läg-

integreras. Pü dansk sida skulle kommuner väster om

re resekostnader som fÜrväntas bidra till agglomera-

København fü dagspendlingstillgüng till svenska sidan av

tionseffekter, tidsvinster, en stĂśrre arbetsmarknad och

Ă–resund och därigenom utĂśka den integrerade arbets-

konkurrensfÜrdelar. Totalt är de samhällsekonomiska

marknadsregionen med ytterligare 105 000 personer i

vinsterna beräknade till +81 mrd SEK inkluderat angivna

arbetsfĂśr ĂĽlder. Den gemensamma arbetsmarknadsregio-

restidsvinster pĂĽ +36 mrd SEK.

nen med EuropaspĂĽret skulle tillsammans Ăśka med

Den funktionella arbetsmarknadsregionen med

325 000 nya personer i arbetsfĂśr ĂĽlder, nĂĽgot som skulle

mÜjliga arbetspendlingstider under en timme är beräk-

ge Ükad tillväxt i regionen. Denna tillväxt Ükar regionen

nad att Ăśka med 110 000 personer i arbetsfĂśr ĂĽlder vid

frĂĽn ca 1,3 miljoner till 1,6 miljoner personer i arbetsfĂśr

en utbyggnad av HH-projektet. Med EuropaspĂĽret skulle

nOGHU YLONHW PRWVYDUDU

ytterligare 110 000 personer i arbetsfĂśr ĂĽlder pĂĽ svenska

WLOOJlQJOLJKHW Sn RFK /DQGVNURQDV DUEHWVPDUNQDG

leholm och Laholm, dvs totalt en Ăśkning med 220 000

Sn bYHQ /XQGV DUEHWVPDUNQDG EHUlNQDV In HQ VWRU

personer i arbetsfĂśr ĂĽlder. Med snabbregionaltĂĽg skulle

Ükad tillgänglighet med Europaspüret.

även Halmstad bli en del av arbetsmarknadsregionen och g

*Se även WSPs rapport â€?EUROPASPĂ…RET – Kompletterande bedĂśmning av nyttor ur SverigefĂśrhandlingens perspektiv samt fĂśrutsättningarna fĂśr godstraďŹ kâ€? och PMet â€?UnderlagsPM - Nyttorâ€?, Landskrona kommun, 2016-11-02

28

Helsingborgs arbetsmarknad beräknas fü en Ükad

sidan ingü i arbetsmarknadsregionen inklusive Häss-


14. INVESTERINGSKOSTNADER Hela järnvägsanläggningen mellan Landskrona och København beräknas kosta drygt 48 miljarder SEK. Längden

holmsbanan och triangelspĂĽr mot SĂśdra stambanan. , EHUlNQLQJDUQD I|U ÂżQDQVLHULQJ LQJnU lYHQ YlJI|UELQ-

Sn MlUQYlJVWXQQHOQ XQGHU gUHVXQG lU FD NP WLOO GHWWD

delsen mellan Helsingborg och Helsingør. Denna kostnad

läggs ca 8 km tunnel fÜr godstüg och ca 7 km tunnel fÜr

är tagen frün IBU-update och beräknas till knappt 25

persontüg under København inklusive ny station och

miljarder SEK. Längden pü vägtunneln är 15 km.

anslutning till järnvägsnätet. Pü svenska sidan inkluderas

Varken successiv kalkyl eller budgetering är gjort fÜr

landanslutningar, station och triangelspĂĽr fĂśr anslutning

projektet i nuläget. Utgüngspunkten är tagen i de relativt

av GodsstrĂĽket genom SkĂĽne, mĂśtesstation pĂĽ Marie-

K|JD LQYHVWHULQJVNRVWQDGHU VRP ¿QQV I|U GHW SnJnHQGH Fehmarn BÌlt-projektet utifrün de längder som är bedÜmda fÜr anläggningen.

Investeringar (2014-priser)

De prisfĂśrslag som angivits av byggkonsortierna

MRD SEK

indikerar att priserna är pü väg upp. Enhetskostnader per

Fast fÜrbindelse: Kust-Kust (sänktunnel)

NLORPHWHU OLNQDGH GHVVD ÂżQQV I|U WLOOIlOOHW I|U )HKPDUQ

23,8

BÌlt och dessa används som bas fÜr kalkylen.

Svensk anslutning: Komplex i Landskrona inkl station

3,7

RĂĽĂĽbanan - E6 anslutning + godsspĂĽr till Billeberga

1,0

TriangelspĂĽr Teckomatorp - RĂĽĂĽbanan

0,1

TriangelspĂĽr EslĂśv - Marieholmsbanan + mĂśtesstation

0,6

De konkreta byggnadsfĂśrhĂĽllandena under Ă–resund avviker mĂśjligtvis frĂĽn tunneln under Fehmarn BĂŚlt, men det bedĂśms att de geologiska fĂśrhĂĽllandena inte är mer besvärliga i Ă–resund. Det har inte gjorts en separat kostnadsbedĂśmning fĂśr vad den nu fĂśreslagna lĂśsningen med lĂĽg bro och konstgjord Ăś sĂśder om GrĂĽen skulle medfĂśra.

Dansk anslutning: Nordhavn - København H

8,8

KGC depü-vändspür

0,4

Cut-coveranslutning + fĂśrgrening godstunnel

0,5

Nytt København H â€?nedreâ€? exkl anslutning Ăśst

4,6

Godstunnel Nordhavn, enkelrĂśr

4,7

Totalt:

48,3

*uppskattat i aktuell Fehmarn-BĂŚlt-prisnivĂĽ med 50% korrektion av basbudget.

Billeberga Teckomatorp Landskrona

järnväg ovan mark

sänktunnel

tunnel borrad i berg

København

järnväg ovan mark

Underlagskarta frün ŠOpenStreetMap Korridor fÜr Europaspürets järnvägssträckning mellan København och Landskrona

EUROPASPÅRET – EN NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE

29


15. FINANSIERING FĂ–RUTSATTA FINANSIERINGSKĂ„LLOR

Hela projektet har beräkningsmässigt antagits kunna

)|U (XURSDVSnUHW ¿QQV ÀHUD DOWHUQDWLY WLOO ¿QDQVLHULQJ

Ăśppna – bĂĽde vägtunneln och EuropaspĂĽret – ĂĽr 2030,

Eftersom intäkterna frün de avgifter som tügen betalar

kalkylen har gjorts fĂśr 40 ĂĽr.

LQWH IXOOW XW NDQ ÂżQDQVLHUD SURMHNWHW ÂżQQV ROLND DOWHUQDWLY I|U ÂżQDQVLHULQJ 'HWWD lU VDPPD VLWXDWLRQ I|U (XURSDVSn-

Det bÜr nämnas att brosällskapen i Danmark i sina NDON\OHU DOGULJ DQYlQGHU HQ UHDOUlQWD |YHU

ret som det tidigare har varit fĂśr byggda fasta fĂśrbindelser sĂĽ som Stora BĂŚlt, Ă–resundsbron och nu med Fehmarn BĂŚlt. I dessa projekt bidrar vägavgifterna till ÂżQDQVLHULQJHQ DY MlUQYlJVGHODUQD 6DPPD SULQFLS JlOOHU fĂśr andra nya tänkbara Ă–resundsfĂśrbindelser. 'H NRPSOHWWHUDQGH ÂżQDQVLHULQJVNlOORU VRP lU P|MOLJD är offentliga anslag frĂĽn Sverige/Danmark, fĂśrsäljning av mark skapat med Ăśverskottsmassor, EU-bidrag, Ăśverskott frĂĽn Ă˜resundsbro konsortiet eller en ny fast vägfĂśrbindelse. Den fasta vägfĂśrbindelse som fĂśreslĂĽs komplettera

Finansiering Mrd. SEK

HH väg + Europaspür

EU stĂśd LĂĽn Totalt

23% 77% 100%

16,7 56,0 72,7

(XURSDVSnUHW VRP HQ ¿QDQVLHULQJVNlOOD lU HQ YlJWXQQHO Helsingborg-Helsingør. , GH ¿QDQVLHOOD EHUlNQLQJDUQD KDU YL I|UXWVDWW DWW (8 LQRP UDPHQ I|U GH PHGHO VRP ¿QQV I|U XWE\JJQDG DY 7(1 QlWHW NDQ ELGUD WLOO ¿QDQVLHULQJHQ Sn VDPPD VlWW som fÜr FehmarnfÜrbindelsen. Eftersom järnvägsandelen L IRUP DY (XURSDVSnUHW QlVWDQ lU G\UDUH lQ Sn )HKmarn BÌltfÜrbindelsen inklusive landanslutningar, Ükar detta den relativa andelen som utgÜr järnvägsdelen. Detta medfÜr att bidragsandelen ocksü kommer att bli nügot

Estimering fĂśr samlade investeringar

Mrd SEK

Nordhavn - Landskrona järnvägstunnel Helsingør - Helsingborg vägtunnel Anslutningar i Sverige Anslutningar i Danmark + Hovedbanegürden Godstunnel under København H Totalt

23,8 24,5 5,4 13,8 5,3 72,7

stÜrre eftersom EU ger stÜrre bidrag till järnvägar än till ELOYlJDU (8 JHU XSS WLOO I|U MlUQYlJVLQYHVWHULQJDU RFK I|U YlJLQYHVWHULQJDU , NDON\OHQ KDU GHW DQWDJLWV HWW WLOOVNRWW IUnQ (8 Sn DY MlUQYlJVGHOHQ RFK DY vägdelen.

FÜrutsättningar fÜr beräkning Resultat

Netto nuvärde NPV +22,5 Mrd SEK

Intern ränta 3,5%

Investering 72,7 Mrd SEK

3URMHNWHW ÂżQDQVLHUDV JHQRP EUXNDUDYJLIWHU IUnQ ELOLVterna i biltunneln mellan Helsingborg och Helsingør och intäkter frĂĽn driften av person- och godstĂĽg. Projektet byggs av ett samägt konsortium mellan Sverige och Danmark, eller som en separat del av Ă˜resundsbro konsortiet. EuropaspĂĽret med offentliga bidrag fĂśrbättrar projektekonomin, men fĂśrefaller inte vara nĂśdvändigt fĂśr att ÂżQDQVLHUD SURMHNWHW LKRS PHG YlJWXQQHOQ %nGH GHQ svenska och danska sidan fĂĽr stora samhällsvinster och kapacitetsvinster frĂĽn projektet.

GENERELLA FĂ–RUTSĂ„TTNINGAR FĂ–R BERĂ„KNINGARNA Det normala vid beräkningar fĂśr fasta fĂśrbindelser är att investeringen ska kunna betalas tillbaka pĂĽ ca 40 ĂĽr och VND NXQQD ElUD HQ UHDOUlQWD Sn GHW lU GHWWD YlUGH som Fehmarn projektet räknar med i huvudkalkylen. TiGLJDUH KDU UHDOUlQWD DQYlQWV UlQWD lU lYHQ GHW YlUGH VRP 7UDÂżNYHUNHW L 6YHULJH DQYlQGHU I|U VDPKlOOVHkonomiska kalkyler.

30

Realränta Sverige-Danmark genomsnitt Ă…rlig inflation Sverige-Danmark genomsnitt Ă…terbetalningstid Byggfasen Uppstartsfasen Ă…rlig drift och underhĂĽllskostnad, procent av anläggningen Trafikutveckling per ĂĽr efteruppstartsfasen BilĂśverfartsavgift, DKK Lastbilsavgift, DKK Biljettpris per person, DKK GodstĂĽg per passage, DKK

3,0% 0,9% 40 ĂĽr 5 ĂĽr 4 ĂĽr 1,1% 1,5% 195,00 550,00 65,00 3.500,00


|YHU nU 0HG UlQWDQ lU SURMHNWHWV O|QVDPKHW

Normalt ställer Finansministeriet i Danmark krav pü stor

känsligare fÜr Ükade kostnader.

O|QVDPKHW JHQRP HQ K|J NDON\OUlQWD Sn HOOHU

Om beräkningar gjorts fÜr den mer reella räntan som

Idag är det emellertid mÜjligt att fü ett 30-ürigt banklün

VWDWHUQD NDQ OnQD SHQJDU WLOO L QXOlJHW YLONHW lU UHDO

till en betydligt lägre ränta, och detta i en situation när

ränta, sü blir objektet mycket lÜnsamt.

15. FINANSIERING

)|U QlUYDUDQGH OLJJHU UHDOUlQWDQ NODUW QlUPDUH

LQĂ€DWLRQHQ lU P\FNHW OnJ .RQMXQNWXUHUQD YLVDU DWW GHW lU en särdeles gynnsam tidpunkt just nu att genomfĂśra lĂĽngVLNWLJD LQYHVWHULQJDU (IWHUVRP REMHNWHW NDQ ÂżQDQVLHUDV med lĂĽn och avbetalning med hjälp av intäkter är det mer relevant att använda kalkylräntor baserat pĂĽ den faktiska VWDWVOnQHUlQWDQ VQDUDUH lQ GHW YlUGH Sn VRP QRU-

NPV, Mrd SEK

malt används fÜr svenska samhällsekonomiska kalkyler.

FINANSIELLA RESULTAT Som synes är projektet mycket avhängigt av de räntefÜrutsättningar som antagits och av valt alternativ. Eftersom huvudalternativet ger +22,5 miljarder SEK i nettonuvärde 139 EHUlNQDW PHG UlQWD Vn lU GHW GlUI|U LQWH nÜdvändigt med ytterligare offentliga tillskott (exploaWHULQJVELGUDJ IUnQ 6YHULJH 'DQPDUN I|U DWW ¿QDQVLHUD projektet.

Huvudresultat och räntefÜrutsättning

I beräkningen som gjorts füs att avkastningen pü projektet Europaspüret och vägtunnel nür en avkastning Sn ,55

RESULTAT 3URMHNWHW I|U EnGH ELODU RFK WnJWUD¿N EHUlNQDV DWW VWn färdigt samtidigt ür 2030. Frün situationen fÜre ür 2030 och fram till 2034 infasas prognosen, dvs. här har beräkningsmässigt fÜrutsatts en uppstartsfas där det egentliga WUD¿NVSUnQJHW lJHU UXP +lUHIWHU DQWDJHV HQ XWYHFNOLQJ PHG nUOLJ WUD¿NYl[W Vi har inte gjort nügon egentlig godsmodell. De nya Fehmarn BÌlt-prognoserna innehüller naturligtvis inte nügon synergieffekt av att det tillfÜrs extra kapacitet Üver

Resultat som funktion av traďŹ kutvecklingen

Ă–resund. Det kommer att bli stĂśrre fĂśrdelar fĂśrbundet med att använda bĂĽde väg- och spĂĽrfĂśrbindelsen via vägtunneln och via EuropaspĂĽret än vad som är fĂśrutsatt i nuvarande prognoser. Beräkningar pĂĽ detta har inte gjorts. DärfĂśr kan godsintäkterna vara underskattade. 'HQ OnQJVLNWLJD WUDÂżNXWYHFNOLQJHQ IUDP PRW nU är svĂĽr att prognostisera. Som synes kommer huvudalWHUQDWLYHW DWW EOL PLQGUH O|QVDPW RP WUDÂżNXWYHFNOLQJHQ gĂĽr lĂĽngsammare. Projektet värderas ändĂĽ vara tydligt O|QVDPW PHG HQ WLOOYl[W Sn SHU nU 7UDÂżNXWYHFNOLQJHQ NDQ VMXQND WLOO PHQ PHG OlJUH XWYHFNOLQJ VNXOOH projektet fĂĽ problem med lĂśnsamheten. 2P UHDOUlQWDQ VlWWV WLOO LVWlOOHW I|U OLNW GHQ lU pĂĽ Fehmarn, sĂĽ blir Ăśverskottet mer än 20 miljarder och NDQ GlULJHQRP ÂżQDQVLHUD DQGUD nWJlUGHU HOOHU JH ELGUDJ

Projektets lÜnsamhet med Ükade eller minskade anläggningskostnader

WLOO VWDWVNDVVRUQD 0HG UlQWD NODUDU lYHQ SURMHNWHW HQ I|UG\ULQJ Sn PHU lQ RFK JnU lQGn LKRS VLJ ÂżQDQVLHOOW

EUROPASPÅRET – EN NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE

31


16. JĂ„MFĂ–RELSE MELLAN FRAMFĂ–RDA ALTERNATIV HELSINGBORG-HELSINGĂ˜R (HH)

minskning här är inte mÜjlig pü grund av Kystbanens

HH-fÜrbindelsen bestür av en järnvägstunnel fÜr person-

redan hÜga belastning. FÜr att nü denna restid krävs en

WUDÂżN RFK VDPPD YlJWXQQHO VRP NDQ NRPELQHUDV PHG

uppgradering av hastigheten pĂĽ Kystbanen.

Europaspüret. Sundet är just mellan Helsingborg och HelsingÜr som djupast vilket innebär att en tunnel inte

Ă–RESUNDSMETRO

kan byggas kortaste vägen om man ska klara de lutnings-

Ă–resundsmetron är en lokal fĂśrbindelse mellan de

NUDY VRP ÂżQQV I|U MlUQYlJHQ ,VWlOOHW InU PDQ Jn L HQ

centrala delarna av København och MalmÜ (Hovedba-

vid bĂĽge mot RamlĂśsa fĂśr att komma i nivĂĽ med Knut-

QHJnUGHQ RFK 0DOP| & 'HQ NDQ HYHQWXHOOW NRSSODV LQ L

punkten. Nuvarande station i Helsingborg mĂĽste ocksĂĽ

Københavns metrosystem och kan ocksü fÜrlängas inom

E\JJDV XW PHG ÀHU VSnU RFK GHVVXWRP NUlYV GHW HWW Q\WW

MalmĂś. Den medfĂśr en halvering av restiden mellan Ho-

dubbelspĂĽr mellan Knutpunkten och Maria station fĂśr att

vedbangĂĽrden och MalmĂś C jämfĂśrt med Ă–resundstĂĽgen

en anslutning till Västkustbanan ska kunna gÜras. I Hel-

och kommer att svara fĂśr en betydande andel av de lokala

singør skulle en ny stationsdel behÜva byggas djupare än

resorna. Den avlastar Ă–resundstĂĽgen som fĂĽr bättre ka-

EHÂżQWOLJ VWDWLRQ 7UDQVSRUWPLQLVWHULHW KDU GRFN ODJW IUDP

pacitet fÜr de genomgüende resenärerna och fÜr resenärer

en plan pĂĽ att bygga om Kystbanen till S-Tog.

WLOO RFK IUnQ À\JSODWVHQ (IWHUVRP |YULJD 6NnQH RFK À\J-

++ I|UELQGHOVHQ NDQ LQWH DQYlQGDV I|U JRGVWUDÂżN Gn

SODWVHQ lYHQ IRUWVDWW KDU VWRUW EHKRY DY IUHNYHQW WnJWUDÂżN

detta skulle kräva dels en separat tunnel under sundet

medfĂśr inte Ă–resundsmetron en direkt avlastning av

med mindre lutningar fÜr järnvägsgods och dels att Ring

antalet tĂĽg pĂĽ Ă–resundsbron, men den ger en stor avlast-

5 byggs pĂĽ den danska sidan. Den senare har fĂśrkastats

ning av resenärer pü tügen och fÜrbättrar tillgängligheten

av de berÜrda kommunerna och anses inte längre vara

inom arbetsmarknadsregionen MalmĂś-KĂśpenhamn. Ă–resundsmetron är en lokal fĂśrbindelse och kan inte

nügot alternativ. Resan mellan Helsingborg och Helsingør skulle ta

bli en del av det Üvergripande internationella järnvägs-

knappt 10 minuter. Restiden till København frün Helsing-

QlWHW 7(1 7 VRP SODQHUDV I|U K|JKDVWLJKHWVWnJ RFK

borg kortas alltsĂĽ till 45-50 minuter. En stĂśrre restids-

JRGVWUDÂżN JHQRP gUHVXQGVUHJLRQHQ

EuropaspĂĽret lĂśser:

Ă–resundsmetron lĂśser:

HH-fÜrbindelsen (järnväg) lÜser:

•

•

•

UtĂśkad arbetsmarknadsregion till København frĂĽn: Ă„ngelholm, Lund, Helsingborg, Halmstad, Hässleholm, Køge, Roskilde, Hillerød etc.

•

Ă–kad kapacitet Ăśver Ă–resund fĂśr EnGH SHUVRQWUDÂżN RFK JRGVWUDÂżN

•

Kapacitetsavlastning i sĂśdra SkĂĽne och vid Kastrup

•

Kortad restid GĂśteborg–København

•

Gods

•

Avlastning København Hovedbanegürd

•

København–MalmĂś •

•

København frĂĽn: Helsingborg, Ă„ngelholm, Ă…storp

Avlastning av antalet resenärer pĂĽ tĂĽg Ăśver Ă–resundsbron

•

Kortad restid GÜteborg-København LQNO WnJE\WH L +HOVLQJERUJ

5HGXQGDQV SHUVRQWUDÂżN

Ă–resundsmetrons utvecklingspotential:

UtĂśkad arbetsmarknadsregion till

•

Begränsad redundans pga lüng UHVWLG HQGDVW SHUVRQWUD¿N

•

MĂśjliggĂśr metrolinjer i MalmĂś

HH-fĂśrbindelsens utvecklingspotential:

•

Sammankoppling till ny metro-

•

Ombyggnad av danska Kystbanen till ny generation S-tĂĽg som isolerat

linje i København

WUD¿NV\VWHP SRWHQWLHOOW PHG VMlOYkÜrande tüg •

MÜjlighet att fÜrlänga S-tüg till Helsingborg (ingen tidsvinst men stÜrre

Redundans, bĂĽde gods- och person-

SXQNWOLJKHW 6 WnJHQ NDQ LQWH NRSS-

WUDÂżN

las till svenska järnvägssystemet, sü

EuropaspĂĽrets utvecklingspotential:

stationen i Helsingborg kan i detta

•

Kortad restid Stockholm–

scenario byggas under Knutpunkten

København

och tunneln gü i en genare sträck-

•

Dagspendling Kristianstad–København

32

Integration av arbetsmarknad

ning under sundet.


utbyte med arbetsmarknaden i København och pü SjÌlland.

Europaspüret, en järnvägsfÜrbindelse København-Lands-

I Helsingborg kan bilpüfartsomrüdet till färjorna utvecklas

krona i kombination med en vägfÜrbindelse mellan

till stad och i Landskrona skapas mĂśjligheter att bygga en ny

Helsingborg och Helsingør, är ett fÜretagsekonomiskt och

stadsdel i det gamla industriomrĂĽdet med mycket goda fĂśr-

samhällsekonomiskt lÜnsamt projekt. Det skapar en Ükad

bindelser till København. Restiden mellan ESS datacenter i

integration och bättre tillväxt i Sverige och Danmark. Av de

.ÂĄEHQKDYQ RFK (66 L /XQG PLQVNDV NUDIWLJW 9lJWUDÂżNHQ InU

tre diskuterade projekten är Europaspüret det projekt som

Ăśkad kapacitet och kortare restid i strĂĽket Helsingborg-Hel-

Ăśkar den totala arbetsmarknadsregionen mest, samtidigt

singør, vilket mÜjliggÜr en fÜrbättrad arbetsmarknadsregion

som det skapar en reell redundans fĂśr arbetspendling och

mellan norra SjÌlland och nordvästra Sküne. Med Europaspüret für København 25 minuters restid till

avlastar Ă–resundsbron. Just avlastningen av Ă–resundsbron P|MOLJJ|U PHU JRGVWUDÂżN PHG HQ GLUHNW NRSSOLQJ WLOO )HK-

Helsingborg, 30 min till Lund och 15 min till Landskrona.

marn BÌlt-projektet, vars ena huvudsyfte är att Üka mäng-

Via Västkustbanan blir det mÜjligt att nü GÜteborg pü 1 tim-

GHQ JRGV Sn MlUQYlJ RFK GlU DY WUDÂżNHQ lU WUDQVLW WUDÂżN

me 45 minuter. Med en fĂśrbindelse till nya stambanan via

till Sverige.

Hässleholm nüs Kristianstad med 60 minuters restid och

16. JĂ„MFĂ–RELSE MELLAN FRAMFĂ–RDA ALTERNATIV

EUROPASPĂ…RET

det blir mĂśjligt att nĂĽ Stockholm pĂĽ 2 timmar 30 minuter

Københavns Hovedbanegürd har bara ütta spür fÜr

frün København.

NRQYHQWLRQHOO MlUQYlJVWUDÂżN GHVVD NRSSODV Sn QRUUD VLGDQ

*RGVWUDÂżNHQ |YHU gUHVXQG InU |NDG NDSDFLWHW NRUWDUH

till tvü genomgüende spür i Boulevardtunneln. HovedbaneJnUGHQ lU GlUPHG HQ DY GH VW|UVWD ÀDVNKDOVDUQD L MlUQYlJV-

güngtid och kortare väg med den nya fÜrbindelsen. Käv-

systemet i Ă–resundsregionen.

linge, EslÜv, Lomma, Lund och MalmÜ für väsentligt färre godstüg genom tätorterna. Den nya fÜrbindelsen bidrar till

Med EuropaspĂĽret skapas ytterligare fyra plattformar

ett mer robust järnvägssystem.

och tvü genomgüende spür, som büde kan användas fÜr

Europaspüret Landskrona- København tillsammans

GHQ Q\D WUD¿NHQ PRW 6YHULJH RFK I|U GDQVN WUD¿N VRP VND vända. Vändandet sker i sü fall vid ett nytt klargÜringscenter

PHG YlJWXQQHO +HOVLQJERUJ +HOVLQJÂĄU JnU DWW ÂżQDQVLHUD

byggt pĂĽ ny utfyllnad frĂĽn projektet i Nordhavn. Detta med-

med avgifter och statliga lĂĽn som betalas tillbaks under 40

fĂśr att en mycket stor kostnad fĂśr att bygga mer kapacitet i

ĂĽr. Projektet medfĂśr att den gemensamma arbetsmarknads-

København undviks.

regionen i Ă–resund Ăśkar med 325 000 personer i arbetsfĂśr ĂĽlder, och projektet är samhällsekonomiskt lĂśnsamt att

FÜr Helsingborg, Lund, nordvästra Sküne, Halland och

genomfĂśra.

GĂśteborg skapas helt nya mĂśjligheter till arbetspendling och

GĂśteborg KĂśpenhamn 45 min kortare restid

miljÜvinst utan bilfärjor

kraftigt fÜrbättrade HELSINGBORG

restider och bostadsutveckling

Ring 5 fÜr järnväg blir onÜdig

LAN DSKRON A

snabbare väg till København och CPH/Kastrup frĂĽn era orter i Sverige /stĂśrre upptagningsomrĂĽde till København

kraftigt fÜrbättrade restider och bostadsutveckling

utbyggnad av HovedbanegĂĽrden

Lorem ipsum mĂśjlig ny godsterminal i Nordhavn

KĂ˜BENHAVN godskonikten i Ny Ellebjerg blir lĂśst

ny station nya avgĂĽngar frĂĽn beďŹ ntlig station

LUN D ESS

fÜrbättrad sittuation fÜr godstransporter fÜrbättrad sittuation fÜr bilresande

MALMĂ– nya arbetsplatser mer kapacitet fĂśr pendeltĂĽg pĂĽ SjĂŚlland

nya bostäder avlastning Boulevardtunneln och Hovedbanegürden fÜr vändande tüg mÜjlig ny godsterminal i Køge

KĂ˜GE

viktig universitetslänk avlastning av gods

stĂśrre nytta av Kastrup/CPH som internationell knutpunkt

Illustrationen visar nügra av de nyttor som Europaspüret skulle ge till Öresundsregionen EUROPASPÅRET – EN NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE

33


34


EUROPASPÅRET – EN NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE

35


www.europasparet.se

KONTAKT ADRESS

TELEFON

Landskrona stad Stadshuset Drottninggatan 7 261 80 Landskrona

0418-47 00 00

FAX 0418-47 48 33


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.