Europaspåret – 2016

Page 1

Nya core network-förbindelser i Öresundsregionen för internationell och regional utveckling

OSLO/ GÖTEBORG

STOCKHOLM

00:14

HELSINGBORG

LANDSKRONA

KØBENHAVN

LUND MALMÖ

HAMBURG

2016

EUROPASPÅRET


Regional utveckling, förbättrad tillgänglighet, tillväxt och möjlighet till ökat bostadsbyggande i Öresundsregionen genom Europaspåret

Ring 5 för järnväg blir onödig

EUROPASPÅRET – NÄSTA FASTA ÖRESUNDS FÖRBINDELSE? Europaspåret består av en järnvägsförbin­ delse mellan Köpenhamn och Landskrona och en vägförbindelse mellan Helsingør och Helsingborg. Lösningen kommer att markant öka tillgängligheten i Öresundsregionen, eliminera flaskhalsar i trafiken och göra transporterna mellan Skandinavien och kontinenten mer robusta.

Snabbare väg till København och CPH/Kastrup från flera orter i Sverige

Utbyggnad av Hovedbanegården

En ny järnvägsförbindelse från Landskrona till Köpenhamn via Nordhavn gör att Nord­ västra Skåne blir en naturlig del av Köpen­ hamns arbetsmarknadsregion genom att restiderna minskar. Samtidigt avlastas Öre­ sundsbron från mycket godstrafik och bättre utrymme för personresor skapas, inte minst till och från Copenhagen Airport/Kastrup.

ny station nya avgångar från befintlig station ESS

förbättrad sittuation för godstransporter

Godskonflikten i Ny Ellebjerg blir löst

förbättrad sittuation för bilresande nya arbetsplatser nya bostäder Avlastning Boulevardtunneln och Hovedbanegården för vändande tåg

Avlastning av gods

viktig universitetslänk

Möjlig ny godsterminal i Køge

Torkild Strandberg Kommunstyrelsens ordförande Landskrona stad

EUROPASPÅRETS FRÄMSTA NYTTOR Med Europaspåret • Reduceras restiden mellan Helsingborg och Köpenhamn till 25 minuter • Reduceras restiden mellan Lund och Köpenhamn till 30 minuter

2

• Reduceras restiden mellan Göteborg och Köpenhamn till 1 timme 45 minuter

• Kan regionaltågstrafiken i Öresundsregionen utökas med fler linjer och nya destinationer

• Kan Køge Nord etableras som ett naturligt logistikcentrum i regionen

• Avlastas Södra stambanan, Lommabanan och Öresundsbron från en stor del av godstrafiken

• Ökas kapaciteten på Hovedbanegården och Boulevardbanen avlastas

• Behöver inte Ring 5 byggas ut i sin norra del

• Ökar kapaciteten och robustheten för persontrafik och godstrafik över Öresund

• Kan nya stadsområden med extremt god tillgänglighet byggas i Nordhavn, Landskrona och Helsingborg

• Förbättras tillgängligheten till Köpenhamns flygplats, Kastrup

EUROPASPÅRET – EN NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE

3


60 BÅSTAD

TRAFIKERING

KRISTIANSTAD/ KARLSKRONA

HELSINGBORG

HELSINGØR

HÄSSLEHOLM

LANDSKRONA

NH

BE

KØ LUND

N

AV

HOLBÆK

H

ROSKILDE

NORDHAVN

MALMÖ C

NY ELLEBJERG

Exempel på möjlig trafikering med regionaltåg. Färg­­glada linjer visar turer/ riktning och timme. Grå linjer visar regionala linjer som bara går i Sverige eller Danmark utan att visa turtäthet.

CPH/KASTRUP RINGSTED

YSTAD

RESTIDER

25

40

Europaspåret innebär:

HELSINGBORG

HELSINGØR

15 60

• Helsingborg – Köpenhamn H ca 45 minuter snabbare än via Lund-Malmö och 20 min snabbare än med eventuell förbindelse Helsingborg – Helsingør.

LANDSKRONA

• 45 minuter snabbare restid från Västkust­ banan till Köpenhamn H. • Lund – Köpenhamn H ca 15 minuter snabb­ are än via Malmö. • Hässleholm/Kristianstad – Köpenhamn H ca 25 minuter snabbare än via Lund och Malmö. • Restiden Helsingborg-Kastrup blir 15 minu­ ter kortare än via Öresundsbron. • Roskilde – Lund på ca 50 minuter.

NORDHAVN

30 48

KØBENHAVN H

LUND

CPH/KASTRUP

Öres

20

und

ROSKILDE

40 35 MALMÖ CENTRAL

sbro

55 30

n

TRIANGELN

60 25

20

HYLLIE

KØGE

Restider från Hovedbanegården över Öresund med Europaspåret och Öresundsbron visar hur de båda förbindelserna kompletterar varandra för att nå mer av Skåne och Västkusten på under 60 minuter.

• Køge – Helsingborg på 45 minuter. HH-förbindelse

EXEMPEL PÅ MÖJLIG TRAFIKERING MED REGIONALTÅG.

VÄXJÖ/KALMAR

60 HÄSSLEHOLM

Europaspåret

HALMSTAD/GÖTEBORG

45 ÄNGELHOLM

Eu ro pa sp år et

av trafikupplägg är möjliga för att på bästa sätt maximera den regionala nyttan och koppla samman de största orterna i Öresundsregionen i systemet. För fjärrtrafiken, speciellt från Västkustbanan, skapas en alternativ körväg som förkortar restiderna till Kö­ penhamn och Kastrup. En framtida koppling till det planerade höghastighetsnätet eller från Södra stam­ banan för persontrafik är också möjlig. Europaspåret avlastar Öresundsbron samtidigt som den ökade tillgänglighet som förbindelsen för med sig kommer att generera många nya resor över Öresund.

Öresundsbron

Europaspåret har en styrka i att en helt ny typ av trafiksystem kan skapas över Öresund. Med en an­ dra förbindelse över sundet placerad mellan Köpen­ hamn och Landskrona blir avstånden sådana att en trafikring med rimliga restider skapas kring sundet. I ringen är det möjligt att köra olika trafikupplägg och på så sätt koppla samman både stationerna i ringen med bra restider och robusthet i båda rikt­ ningar, samtidigt som linjerna kopplar in omkring­ liggande orter på svensk och dansk sida genom att linjerna går in och ut ur ringen. Många olika typer

45 60 70 90 120 160 70

30 15 25 45 75 105 55

75 60 45 65 95 125 100

• Göteborg C – Köpenhamn H med fjärrtåg får en restid på 1h 45 minuter. • Nordhavn hamnar 10 minuter från Lands­ krona och en koppling till metron här sparar också restid till/från norra delarna av Köpenhamn.

KØGE TRELLEBORG

Lund Landskrona Helsingborg Ängelholm Halmstad Göteborg Hässleholm

Bästa tågrestiderna till/från Köpenhamn (Hovedbanegården) med Öresundsbron, Europaspåret och med en fast HH-förbindelse i minuter.

NÆSTVED

Åstorp

ko m

at

or

p

Hässleholm

Eslöv

n

p

ru

st

av nh

be

a Ta

H

Jylland

Stockholm

je Hø

Landskrona

Göteborg

Te c

Trafikering med godståg över Öresund. Två godståg/h över Europa­spåret och ett Helsingborg -rangering godståg/h över Öresundsbron.

Malmö C

p ru st Ka H/ CP d a t g es Ør jer leb El

Ny Køge

-rangering

TRAFIKPROGNOS ÖVER ÖRESUND

KAPACITET Med Europaspåret skapas ny kompletterande kapacitet över Öresund då sundet kan korsas med järnväg på två ställen. Europaspåret har en kapa­ citet på två godståg och fem persontåg per riktning och timme. Godskapaciteten med Europaspåret blir dessutom bättre än med en HH-tågförbindelse då förbindelsen har bättre restid och Ring 5 inte behövs.

Tunnelförbindelsen gör att systemet i sin helhet blir mindre väderkänsligt eftersom en tunnel, till skillnad från en bro, inte är vindkänslig. Med den nya förbin­ delsen säkras kapaciteten i det europeiskt utpekade viktiga TEN-T nätet i trångsektorn vid Öresund genom att det kan gå tre godståg per timme och rikt­ ning genom regionen. Samtidigt kan också fler linjer för persontrafik skapas.

Trafiken per dygn

Helsingborg-Helsingør Väg, antal fordon Kollektivtrafik, pass.

Landskrona-København Kollektivtrafik, pass. Godståg, ton volym

Öresundsbron Väg, antal fordon Kollektivtrafik, pass.

Prognos 2030 26.100 4.100

20.100 >25.000

34.800 45.300

Femern bælt

4

EUROPASPÅRET – EN NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE

5


Tivoli

Christianshavn

Valby Øresund

Ny Ellebjerg

Amager strand

Sydhavn

Sundby

Vestamager

København Lufthavnen

Europaspårets sträckning i Köpenhamn.

GODSVÄGAR

För godstågen på Europaspåret-Ring­ stedbanan skulle en godsterminal kunna placeras i Køge Nord-området med an­ knytning till hamnen i Køge. Detta skulle då bli en viktig logistikknutpunkt i stråket mellan Skandinavien och kontinenten.

6

M

mot Göteborg/ Oslo

Europaspåret öppnar även för möjligheten att skapa två skilda vägar för gods genom Danmark som då också korsar sundet på varsitt ställe. Godstågen på Europabanan kan vid Ny Ellebjer köras planskilt till och från Femern, medan godståg från Öresundsbron kommer på Vestbanen och fortsätter via Storebælt mot Jylland och Tyskland över Padborg.

mot Örebro/ Stockholm/Helsinki

Landskrona

København

Malmö Køge Trelleborg

Hamburg

Godsstråk genom Danmark i TEN-T network samt hur de kan kopplas till de olika Öresundsförbindelserna.

V äst

k u s tb anan

n na

am

ba

koppling mot Rååbanan

koppling mot Godsstråket genom Skåne

Europaspåret kan betjäna både person- och godstrafik. För persontrafiken är det de kortare restiderna till Köpenhamn och Kastrup som är den största vinsten. När den fasta förbindelsen över Femern Bælt har öppnats möjliggör Euro­ paspåret den förbättrade kapacitet för godstra­ fiken över Öresund som krävs. Kapaciteten för godstrafiken fördubblas med Europaspåret och transporttiderna minskar.

LANDSKRONA C ca. 45 minuter kortare restid till Köpenhamn

H

BG uppställningsspår för gods

Söd

t ra s

TECKOMATORP ESLÖV koppling mot Södra stambanan

KÄVLINGE

LUND C LOMMA M

Europaspåret ansluts till Västkustbanan från både Helsingborg och Lund så att tåg kan köra direkt mot Köpenhamn från båda hållen. Nya spår från Billeberga tillsammans med triangelspår från Godsstråket genom Skåne i Teckomatorp och vägen via Marieholmsbanan med triangelspår från Södra Stambanan i Eslöv blir god­ strafikens tillfart till Europaspåret. Magasineringsspår för gods mellan Landskrona och Billeberga ökar syste­ mets punktlighet och kapacitet.

MALMÖ C OT

KA Ör

ST

RU

esu

P

nd s

b ro n

Y s tad b

an a n

D

Ørestad

Lufthavnen (Metro)

TA

Tårnby

Europaspåret innebär väsentligt ökad Göteborg kapacitet på Hovedbanegården för fler tåg och passagerare och en dubblering av spårkapaciteten norrut från Hovedbane­ gården där den s.k. Boulevardbanen idag utgör en flaskhals.

t

YS

mot möjlig godsterminal i K øge

ke

GA ER EB LL

Vesterport København H

trå

BI

Kongens Nytorv

ss

HELSINGBORG C

an

Nørreport

Strax väster om Hovedbanegården startar också en godstunnel från Ringstedbanen som går separat till Nordhavn. Godstågen behöver då inte blandas med persontåg genom Köpenhamn. Efter Nordhavns station växlas godstågen in på samma spår som persontågen och går ner i den sänktunnel som för spåren vidare mot Sverige. Från den nya stationsdelen på Hovedbanegår­ den kan persontågen från tunneln fortsätta både mot Kastrup/Sverige och mot motÖrebro Køgemot Oslo Femern via Øresundsbanen respektive Ringstedbanen.

möjliga åtgärder för ökad godskapacitet

an

se

S k å n e b a n an

ÅSTORP

åb

Østerport

Europaspåret avlastar Boulevardtunneln

HÄSSLEHOLM

N

Nørrebro

Europaspåret blir en genväg till Köpenhamn från främst den svenska Västkusten, från nor­ ra Skåne och från Kävlinge/Lund. Det medför stora restidsvinster och avlastar samtidigt de hårt trafikerade spåren kring Lund-Malmö och Kastrup-Köpenhamn. Om Europaspåret ansluts till höghastighetsbanan förbättras även restider­ na mot nordöstra Skåne och norrut.

AM

spåren byter ordning höger/ vänster gods i mitten

Vid Hovedbanegården byggs en ny stationsdel, förslagsvis under Tivoli, med fyra spår och två mittplattformar. Spåren ansluts till bangården vid dagens serviceområde. Härifrån borras två tunn­ lar för persontåg under Köpenhamn till Nord­ havn, där en ny station byggs, samordnad med en metrostation. Här kan också en depå anläggas för vändande danska tåg som inte ska fortsätta till Sverige så att Hovedbanegården avlastas.

G od

Nordhavn

EUROPASPÅRET I SVERIGE

NH

möjlig metro Nordhavn

EUROPASPÅRET I DANMARK

PE

vändbangård

ÄNGELHOLM

TK Ö

möjlig gemensam station metro och järnväg

MO

möjlig utfyllnad Nordhavn

O T G ÖT

EB

O RG

metro i tunnel metro i markplan spår i tunnel spår i markplan

TRELLEBORG

ENKELSPÅR DUBBELSPÅR

s Europaspårets sträckning i Skåne.

VÄGFÖRBINDELSE Europaspårets järnvägsförbindelse komplet­ teras med en vägförbindelse mellan Ramlösa i Helsingborg och Snekkersten i Helsingør som kopplar samman motorvägarna på båda sidor om Öresund. Vägtunneln kan avlasta Öresundsbron från en del långväga biltrafik som i stor utsträckning är transittrafik genom regionen. En vägtunnel kan även ersätta bil­ färjorna som i dagsläget trafikerar sundet och på så sätt skapa en stor miljövinst. Vägförbindelsen är en finansieringsmöjlighet med stor betydelse för ekonomin för en ny fast förbindelse då, liksom på Öresundsbron, vägtrafikanternas avgifter kan hjälpa till att finansiera hela den nya förbindelsen.

Helsingborg Helsingborg

Helsingør Helsingør

Ramlösa Snekkersten l H H - väg tu nne

Vägtunnelns sträckning mellan Helsingborg (Ramlösa) och Helsingør (Snekkersten).

EUROPASPÅRET – EN NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE

7


Bakgrundskarta från Landskrona stad Rååbanan

LANDSKRONA

rns

Be

godstunnel

Skiss över stationsläget i Köpenhamn vid Hovedbanegården.

C.

Tietge

An d

ers en s

blv

d.

rådhuset

H.

nsgad

e

HOVEDBANEGÅRDEN

NORDHAVN

Den nya stationsdelen vid Hovedbanegården kan placeras under Tivoli med entré från Hovedbane­ gården, korsningen Tietgensgade/Berntorffsgade och från Rådhuspladsen. Stationen fräses ut ur berget under Tivoli på samma sätt som station Triangeln i Malmö byggts.

Planerna i Köpenhamn på att använda de massor som metro-byggandet skapar till att fylla ut Nord­ havn kommer skapa en ny attraktiv stadsdel. Kollektiv­trafiken i Nordhavnsområdet kommer främst att utgöras av en gren av metrons cityring som utgår från Østerports station. Europaspåret kommer upp nära marknivå en bit i Nordhavn för att klara bytet av tunneltyp från sänktunnel till bergtunnel och anslutningen av dansk vändbangård vilket gör det enkelt att även skapa en station i den nya stadsdelen. Detta skulle medföra korta restider till såväl ­Hovedbanegården som till stora delar av västra ­Skåne. Om stationen samlokaliseras med en metrostation kommer även stora delar av norra Köpenhamn att få förbättrad tillgänglighet för resenärer från Sverige och vise versa.

Den nya stationsdelen används främst av tåg som ska till och från Sverige, men kan också användas av danska tåg med ändstation i Köpenhamn. Dessa använder den uppställningsplats som skapas vid Nordhavns station som då blir ett komplement till uppställningen och vändbangården vid Østerport. Härigenom avlastas den hårt trafikerade Boulevard­ tunneln från Hovedbanegården till Østerport.

gemensam station Europaspåret och metro

möjlig förlängning av Nordhavnslinjen

Den nya stationen i Landskrona bör byggas med sex spår varav fyra är plattformsspår och två är för genomgående tåg. Från stationen fortsätter tre spår i ett schakt mot kusten söder om Öresundsvarvet, och vid kusten går de tre spåren ihop till två som föreslås läggas på en lågbro ut till en konstgjord ö söder om Gråen. Här går de två spåren vidare i den sänktunnel som efter ca 15 kilometer mynnar i Nordhavn. För godstågen kan spåren mellan Rååbanan och Lands­ krona nyttjas som buffert där godstågen kan vänta på sin tur att trafikera tunneln under Öresund. Utredningsområde för förbindelserna i Europaspåret.

Helsingør

Helsingborg

tunnel borrad i berg

Bilden visar hur en station i Nordhavn kan kombineras med metronätet för att ansluta stora delar av Skåne till fler delar av Köpenhamn snabbare, prickar är stationer.

Billeberga Landskrona

Teckomatorp järnväg ovan mark

sänktunnel

g

in

gen

Lund

tunnel borrad i berg København

Västk

ustba

nan

Förslag på spårdragning i Landskrona.

ÖRESUNDSTUNNLARNA Mellan Ramlösa i Helsingborg och Snekkersten i Helsingør byggs en vägtunnel med fyra körfält för vägstrafiken. Denna kopplas till motorvägarna (E4) på båda sidor om sundet och gör att biltrafiken inte behöver belasta stadskärnorna i Helsingborg och Helsingør. Denna förbindelse har studerats i tidigare EU-projekt. Bottenförhållandena utanför Landskrona innebär att en sänktunnel är att föredra framför en borrad tun­ nel. Där Alnarpsströmmen passerar utanför Lands­ krona ligger kalkbergets övre yta 60 meter under havsytan vilket skulle medföra en väldigt djupt be­ lägen tunnel om den skulle borras. Det är heller inte möjligt att nå detta djup med för godstrafik tillåtna lutningar. Berget är här täckt av ett tjockt sandlager som gör att en sänktunnel är att föredra. En sänktun­ nel förankras i en muddrad ränna i sandbotten så att den är i höjd med eller strax under omkringliggande havsbotten. Detta gör att tunneln hamnar bara 20 meter under havsytan. Det grunda djupet gör att tunnelns lutning inte blir större än att godståg enkelt kan köra genom den.

järnväg ovan mark

pa s

på re

t

Cityrin

n ag dr n n v ge ha sla ord e r fö ot N m

Landskrona station

ret

de

ga

ffs tor

spå

hovedbanegården

pa

Vesterbrogade

Den nya stationen i Landskrona byggs som ett tillägg till befintlig station och placeras strax väster om Västkustbanan som den passerar under och omedelbart söder om befintlig station. De båda stationsdelarna ligger i direkt anslutning till varan­ dra för att resenärer enkelt ska kunna ta sig mellan dem. Stationsdelen ansluts till Västkustbanan både från norr och från söder samt med ett nytt spår som är en förlängning av Marieholmsbanan från Tecko­ matorp-Billeberga.

Eu ro

rådhusplatsen

Eu ro

Malmö

Utbyggnaden av Hovedbanegården och tunnlarna under Köpenhamn ger överskottsmassor som kan an­ vändas för mer utfyllnader i Öresund likt Nordhavn, och därmed ge mer värdefull mark att bygga på.

Bakgrundskarta från ©OpenStreetMap

8

EUROPASPÅRET – EN NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE

9


SAMHÄLLSEKONOMISKA NYTTOR De samhällsekonomiska nyttorna domineras av tidsvinsterna där resenärer från Danmark och Sve­ rige kan spara 10 miljoner timmar om året på resorna över sundet. Det så kallade konsumentöverskottet beräknas till 36 miljarder SEK i netto nuvärde. Värdet av minskad trängsel för både person- och godstransporter tillkommer. Europaspåret kan hantera den förväntade 80-procentiga ökningen av svensk-tysk godstransit (motsvarande ca 11 miljo­ ner ton eller 25 000 godståg årligen) och samtidigt avlastas linjen via CPH airport/Kastrup. Bostads- och arbetsmarknadsnyttorna innebär att till exempel verksamheters tillgång till arbetskraft ökar med 300 000 arbetstillfällen. Enligt beräkning skulle en fast förbindelse i sig självt generera 3 300 bostäder i bara Landskrona. I jämförelse med Øre­ sundsbron som under sina första tio år genererade regionalekonomiska nyttor på 50 miljarder SEK och som indirekt skapade stadsutvecklingsprojekt i upptagningsområdena på båda sidor om bron,

och särskilt i Malmö och Köpenhamn, så bedöms effekterna av Europaspårets effekter att bli större och ske bredare i upptagningsområdet.

ANLÄGGNINGSKOSTNADER Med utgångspunkt från aktuella priser för Femern­ förbindelsen har Europaspåret, med både järn­ vägstunneln mellan Köpenhamn och Landskrona och biltunneln mellan Helsingborg och Helsingør, kostnadsberäknats till ca 75 miljarder SEK. Anlägg­ ningen utformas enligt riktlinjerna för TEN-nätet med tanke på den internationella godstrafiken. Anläggningen kan skrivas av på 39 år, och med en låneränta på 3,0 %. I reala pengar kommer då ett överskott på ca 20 miljarder SEK att uppstå i projektet. Projektet är sådant att EU kan tillskjuta en betydande del av beloppet (ca 20%) eftersom det kommer att ha stor betydelse för robustheten för den gräns­ överskridande trafiken.

Mrd SEK Nordhavn – Landskrona järnvägstunnel

Mrd SEK 23,8

Nordhavn –– Helsingborg Landskrona vägtunnel järnvägstunnel Helsingør

23,8 24,5

Helsingør – Helsingborg Anslutningar i Sverige vägtunnel

24,5 5,4

Sverige + Hovedbanegård Anslutningar i Danmark

5,4 13,8

Anslutningarunder i Danmark + Hovedbanegård Godstunnel København H

13,8 5,3

Godstunnel under København H Totalt

5,3 72,7

Totalt Estimeringar för samlade investeringar

72,7

Realränta

3,0%

Realränta Återbetalningsperiod

3,0% 39 år

Återbetalningsperiod Trafikökning lång sikt

år 1,5%39p.a.

Trafikökning lång sikt Resultat, netto nuvärde

1,5% SEK p.a. 22 mrd

Resultat, netto nuvärde Investeringens internränta

22 mrd3,7% SEK

Investeringens internränta Tågresor per dag

3,7% 20.000

Tågresor per dag

20.000

Förutsättningar och resultat

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER • När Femern-förbindelsen öppnar kan två godståg per timme och riktning trafikera Europaspåret och ett kan trafikera Öresundsbron. • En godsterminal vid Køge Nord kan bli ett utmärkt logistikcentrum för Köpenhamnsområdet. • Godståg från Södra stambanan och Söderåsbanan kan ledas till Europaspåret via Billeberga och därmed avlasta de hårt utnyttjade spåren vid Lund-Malmö-Kastrup och Lommabanan från godstrafik. • Nordvästra Skåne blir en naturlig del av Greater Copenhagen med extremt god tillgänglighet. • Norra Sjælland och Kystbanen belastas inte av genomfartstrafik av tåg till och från Sverige. Ring 5 behöver inte byggas ut för järnvägstrafik i den norra delen. • Biltunneln mellan Helsingør och Helsingborg leder biltrafik utanför stadskärnorna och frigör mark i städernas centrala delar för stadsförnyelse. • Från Hovedbanegården blir restiderna till Landskrona 14 minuter, Helsingborg 25 minuter och Lund 30 minuter. Man når också Halmstad och Hässleholm på 1 timme och Göteborg på 1 timme och 45 minuter. • I Landskrona kan en ny stadsdel med ytterst god tillgänglighet byggas vid den nya stationen. • I Nordhavn kan Europaspåret kopplas till Metron och därmed blir också norra Köpenhamn lättillgänglig från både danska och svenska orter i Öresundstågsystemet. • Köpenhamns flygplats kan även nås från Europaspåret med kortare restider än idag från nordvästra Skåne och Västkusten. • Med två Öresundsförbindelser för all slags järnvägstrafik blir inte Öresund någon flaskhals i det av EU prioriterade järnvägsnätet. • Öresundstågsystemet kan utökas med fler linjer och ge direktförbindelse över Öresund till och från fler orter i Sverige och Danmark.

10

EUROPASPÅRET – EN NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE

11


www.europasparet.se www.europasparet.dk www.europasporet.eu

STYRGRUPP Politiker: Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande Mikael Fahlcrantz Birgitta Persson Börje Andersson Jonas Esbjörnsson Jonas Karlsson Tjänstemän: Christian Alexandersson, utvecklingschef Mattias Schriever-Abeln, projektledning KONSULT Kreera Samhällsbyggnad Serder & Serder Transport data lab DESIGN & ILLUSTRATION Identitet Teander Kommunikation Kreera Samhällsbyggnad

KONTAKT ADRESS TELEFON E-POST

Landskrona stad 0418-47 00 00 stadsbyggnadsforvaltningen@landskrona.se Stadshuset Drottninggatan 7 FAX 261 80 Landskrona 0418-47 48 33 europasparet.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.