Europaspåret - Rapport 2019

Page 1

OSLO/ GÖTEBORG

STOCKHOLM

HELSINGBORG LANDSKRONA

KÖPENHAMN LUND

MALMÖ

HAMBURG

RAPPORT

LANDSKRONA – KÖPENHAMN

2019

EUROPASPÅRET


SAMMANFATTNING Europaspåret är Landskrona stads förslag till en ny

ökar vilket också kräver ytterligare järnvägskapacitet.

fast förbindelse mellan Sverige och Danmark. I denna

När Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och

rapport kan du läsa om Europaspåret och vilka effekter

Tyskland öppnar cirka år 2028 beräknas godstrafiken

en järnvägs­tunnel mellan Landskrona och Köpenhamn

fördubblas. Om fler godstransporter ska ske på järnvägen

skulle kunna få för tågtrafiken i Öresundsregionen,

i framtiden behövs mer järnvägskapacitet över Öresund.

Sverige, Danmark och Europa.

Europaspåret bidrar till att utveckla den regionala

Det behövs en ny fast förbindelse över Öresund. Den

tågtrafiken och löser kapacitetsproblemen för godstrafiken

behövs för att utveckla och förbättra tågtrafiken för

och de längre tågresorna till Europa. Europaspåret avlastar

passagerare och gods och för att Öresundsbron inte har

de hårt trafikerade spåren genom Lund och Köpenhamns

tillräcklig järnvägskapacitet för framtidens behov. Redan

flygplats (CPH/Kastrup) och medför väsentligt ökad

idag är Öresundsbron en flaskhals i det europeiska

kapacitet på Köpenhamn H (centralstation).

transportsystemet.

Europaspåret är det enda förslag på en ny förbindelse

Pendlingen i Öresundsregionen ökar och ställer krav på kortare restider och ett punktligt transportsystem.

över Öresund som ger en helhetslösning för järnvägs­trafiken.

Intresset för längre och snabbare tågresor till Europa

OSLO/ GÖTEBORG

00:14

STOCKHOLM

HELSINGBORG LANDSKRONA

KÖPENHAMN KØBENHAVN LUND

MALMÖ

HAMBURG

2


EUROPASPÅRET

19 km lång tunnel mellan Landskrona och Köpenhamn för fjärr-, regional- och godståg.

Minskar restiden från Stockholm till Köpenhamn, Hamburg och Berlin med 30 minuter.

Ökar järnvägskapaciteten över Öresund med 100 % och avlastar järnvägen genom Lund, Malmö och Köpenhamns flygplats.

Minskar restiden från Göteborg till Köpenhamn, Hamburg och Berlin med 55 minuter.

Grön infrastruktur som flyttar godstransporter från väg till järnväg.

Kan hantera den ökning av godstågs­ transporter på 90 % som förväntas när Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar 2028.

Skapar tillsammans med Öresundsbron ett sammanhängande, robust och pålitligt tågsystem över Öresund med redundans.

Ökar arbetsmarknadsregionen med 325 000 personer i arbetsför ålder.

Skapar avsevärt kortare restider inom Öresunds­ regionen och förbättrar pendlingsmöjligheterna.

En investering på 48 miljarder SEK som kan få upp emot 40 % i EU-bidrag

EUROPASPÅRET – EN NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE

3


ök ad fjä rrt ra ök fik a ök ad r t ra

b a ab str sn od al g d gion e

4 fik

fi k

tå g

KÖPENHAMN

ökad regi o n altrafik

! NA ök ad ök go ad ds ök reg tra ad io fik fjä na rrt ltra ra fik fik sn ab btå g

RO

SK

ND

LA

fik btåg t ra ds snab o d g fik ö k a rrtra jä fik df ö ka ltra na ök o i a d reg

BAKGRUND OSLO

STOCKHOLM

GÖTEBORG

MALMÖ

LÜBECK

HAMBURG

BERLIN

Nya höghastighetsbanor


JÄRNVÄGSTRAFIKEN ÖKAR Järnvägstrafiken över Öresund har ökat kraftigt under de

SJ vill köra ytterligare fjärrtåg över Öresund. Det

snart 20 år som Öresundsbron har funnits. Öppnandet

planeras 1 tur/timme Göteborg-Köpenhamn samt

av den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält år 2028

1 tur/timme Stockholm-Köpenhamn. För att klara

kommer att innebära en kraftigt ökad efterfrågan på

detta renoverar SJ 36 st X2000-tåg och köper in

kapacitet för godstrafiken, och cirka 90 % av godstrafiken

30 st nya tåg (källa: SJ).

är transittrafik till Sverige. Samtidigt förväntas en fortsatt

System 3 är ett nytt regionaltågsystem mellan Skåne

ökning av den regionala persontrafiken och fjärrtrafiken

och Danmark som ska komplettera Öresundstågen

över Öresund kopplat till utbyggnaden av Västkustbanan

för att ge ökat antal avgångar.

och den planerade etappvisa utbyggnaden av ny stambana Stockholm-Malmö.

Ökad godstrafik över Öresund till följd av nya logi­ stikupplägg och förbättrad konkurrenskraft för järn-

Flygtrafikens utveckling på Köpenhamns flygplats bidrar också till ökat persontågresande från dansk och svensk sida på Öresundsbanan. Sammantaget skapar behoven från de

vägsgodstrafik till följd av Fehmarn Bält-förbindelsen. •

Ökad regionaltrafik mot Köpenhamn när Ringstedbanan öppnar (kapaciteten in mot Köpenhamn

olika typerna av transport ett tryck på Öresundsbron och

fördubblas).

dess landanslutningar som gör att ytterligare kapacitet •

kommer att behövas efter år 2030.

Ökad regionaltrafik från Næstved och Lolland mot Köpenhamn.

Kapacitetsproblem på Öresundsbron och dess landan•

slutningar tillsammans med visionen om en tätt länkad

Ökad regionaltrafik från Jylland och Fyn mot Köpenhamn.

Öresundsregion, som fortsätter att växa och utvecklas, skapar behovet av en ny fast förbindelse över sundet. Den förbindelsen måste bidra till regionförstoring, tillväxt och avlastning av befintlig Öresundsförbindelse.

Direkttåg från Roskilde till Köpenhamns flygplats.

Snabbtåg från Hamburg och Berlin via Fehmarn Bält-förbindelsen till Köpenhamn och vidare till

Europaspåret är den enda nu föreslagna förbindelse

Sverige.

som gör detta.

Den ökande efterfrågan sker samtidigt som Citytunneln, Flera aktörer kring Öresund planerar att utöka sin trafik

danska landanslutningen och Köpenhamn H redan idag

och nya förbindelser skapas häribland Fehmarn Bält-

har kapacitetsbegränsningar. Kapacitetstaket för nuva-

förbindelsen som förväntas öppna 2028. Olika aktörer

rande struktur nås därmed senast cirka 2030.

och nya förbindelser som gör anspråk på kapaciteten över

Passagen över Öresund blir en flaskhals i det europeiska

Öresund är:

järnvägsnätet!

Ökat antal resande över Öresund per år – historik och prognos

Antal godståg över Öresundsbron – historik och prognos

90

140 000

80

120 000

70

100 000

60 50

80 000

40

60 000

30

40 000

20 10

20 000

Prognos H-H färjan Prognos Öresundsbron* *Låg, mellan och hög prognos för ökat resande Låg: Trafikverkets resandeprognos Mellan: Danska landstrafikmodellen Hög: Øresundsbro Konsortiet

40 20

35 20

30 20

25 20

20 20

15 20

10 20

05 20

20

40 20

35 20

30 20

25 20

20 20

15 20

10 20

05

00 20

20

Historik H-H färjan Historik Öresundsbron

00

0

0

Historik Prognos Fehmarn Bält tolkad för Öresundsbron (Ramböll 2018) Trafikverkets basprognos (2018-04-01)

EUROPASPÅRET – EN NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE

5


EFFEKTER FÖR FJÄRRTÅGSTRAFIK OSLO

Idag 5:00 2035 4:10 Europaspåret 3:40 STOCKHOLM

en

nk

na

O

he

tig

s ha

a tsb

ä stl

g

GÖTEBORG

LA

ND

SK

RO

NA

Idag 3:00 2030 2:40 Europaspåret 1:45

KÖPENHAMN

höghastighetsbana Hässleholm-Lund

MALMÖ

LÜBECK HAMBURG

2030 2:30

BERLIN

20303:50 3:50 2030

6

i timmar beräknade * Restider till och från Köpenhamn. Restidsförbättring 2030 på Västkustbanan innefattar uppgradering till 250 km/h.


FÖRBÄTTRADE RESTIDER MED EUROPASPÅRET Kartutsnittet (sid 6) redovisar sträckor där restidsför-

Restiderna mellan Sverige och Köpenhamn och där-

bättringar kommer att ske de kommande åren genom ett

igenom vidare ner i Europa kan förkortas ytterligare med

antal olika projekt:

Europaspåret:

Den första och största förbättringen sker 2030 då

Mellan Stockholm och Köpenhamn förbättras

Fehmarn Bält-förbindelsen öppnas och upp-

restiden med 30 minuter via den nya kopplingen till

rustningen på bland annat Ringstedbanan är klar.

höghastighetsbanan.

Restiden Köpenhamn-Hamburg förbättras

Mellan Göteborg och Köpenhamn förbättras restiden

därigenom med 2,5 timme. •

med 55 minuter.

Till 2035 planeras de första höghastighetsetapperna vara utbyggda i Sverige. Restiden Stockholm-

Om Sverige skulle bygga ut höghastighetsnätet fullt ut,

Köpenhamn förbättras därmed med 50 minuter.

det vill säga binda samman Ostlänken med sträckan Lund-Hässleholm, förbättras restiderna StockholmKöpenhamn med ytterligare 1 timme.

Idag

2030

2035

Europaspåret

Stockholm-Hamburg

10:00

7:30

6:40

6:10

Stockholm-Berlin

12:00

8:50

8:00

7:30

8:00

5:10

5:10

4:15

10:00

6:30

6:30

5:35

Göteborg-Hamburg Göteborg-Berlin

Restider i timmar

EUROPASPÅRET OCH DEN SVENSKA HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄGEN Från höghastighetsbanan mellan Hässleholm-Lund kan en koppling skapas till Europaspåret. Detta skulle kunna göras genom att bygga en kopplingspunkt på den nya

Stockholm

Göteborg

höghastighetsbanan mellan Eslöv och Höör.

He

lsi n

gb o

rg

Jönköping

a

n ro

La

sk

nd

nd

sk

La

ro na

C

Hässleholm

S

pe

möjlig anslutning till höghastighetsjärnväg

n

am nh

Lund

H

Ny Ellebjerg Køge

Malmö C CPH/Kastrup

Hamburg

EUROPASPÅRET – EN NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE

7


MARKNADSANDELAR TÅG/FLYG 100% Göteborg-Köpenhamn Europaspåret 90%

Den största vinsten i marknadsandelar sker mellan Göteborg och Köpenhamn där ökningen är cirka 30 %-enheter, till en total på strax under 95 % vilket troligtvis medför att flyget konkurreras ut på sträckan. Mellan Stockholm och Köpenhamn är ökningen cirka 20 %-enheter.

Marknadsandel tåg, procent

80%

70%

Göteborg-Köpenhamn 2030 Göteborg-Köpenhamn idag

60%

Stockholm-Köpenhamn Europaspåret

50%

Stockholm-Köpenhamn 2035

40%

Stockholm-Köpenhamn idag

30%

20%

10%

0% 0

1

2

3

4

5

6

7

8

Restid i timmar

*

Källa: Lundberg & Nelldal, 2011

Den marknadsandel av resandet som tåg tar från flyget

för Stockholm-Köpenhamn respektive Göteborg-

beror på hur lång restiden är. Vid restider kortare än fem

Köpenhamn. Till höger visas hur restidsförbättringen

timmar ökar andelen tågresenärer markant.

påverkar Stockholm-Hamburg/Berlin samt Göteborg-

Diagrammen ovan och till höger visar hur marknads-

Hamburg/Berlin där främst Göteborg-Hamburg får en

andelen för tåget ökar då restiderna förbättras år 2030, år

stor marknadsandelsförbättring.

2035 samt med Europaspåret mellan olika destinationer.

Om det tar lika lång tid att åka tåg som att flyga

Ovan syns hur restiderna påverkar marknadsandelar

kommer 75 % av resenärerna att välja tåget (källa: SJ).

100% 100% 90% 90% 80%

Jämförelser med restider idag. Med Europaspåret går det snabbare att åka Stockholm-Hamburg än StockholmUmeå. Då får Göteborg-Hamburg en större marknadsandel än vad Stockholm-Malmö har idag.

70%

Marknadsandel tåg, procent

Marknadsandel tåg, procent

80%

70%

Göteborg-Köpenhamn idag Stockholm-Göteborg Göteborg-Köpenhamn idag idag Stockholm-Göteborg idag

60%

60% 50%

50% 40%

Stockholm-Malmö idag Stockholm-Malmö idag Stockholm-Köpenhamn idag Stockholm-Köpenhamn idag

40% 30%

30%

Stockholm-Umeå idag Stockholm-Umeå idag

20% 20% 10% 10%

0% 0

0% 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Restid i timmar Restid i timmar *Diagrammen bygger på Lundberg & Nelldals formel för marknadsandel i förhållande till restid från 2011, dagens marknadsandel är alltså inte statistiskt säkerställd.

8

6 6

7 7

8 8

Källa: Lundberg & Nelldal, 2011 Källa: Lundberg & Nelldal, 2011

*


100%

90%

Marknadsandel tåg, procent

80%

70%

60%

50%

Göteborg-Hamburg Europaspåret

40%

Göteborg-Hamburg 2030 Göteborg-Berlin Europaspåret Stockholm-Hamburg Europaspåret Göteborg-Berlin 2030 Stockholm-Hamburg 2035 Stockholm-Berlin Europaspåret Stockholm-Berlin 2035

30%

20%

10%

0% 0

1

2

3

4

5

6

7

8

Restid i timmar

Källa: Lundberg & Nelldal, 2011

*

Mellan Göteborg och Hamburg ökar marknadsandelarna med cirka 10 %.

OSLO

STOCKHOLM

FJÄRRTÅGSTRAFIKERING Europaspåret skapar helt nya restidsförutsättningar för

GÖTEBORG

fjärrtrafik Oslo-Göteborg-Köpenhamn. Europaspåret ger större restidsvinster än senaste tidens genomförda och planerade förbättringar skapar sammanlagt. Europaspåret öppnar för möjligheten att skapa

NA

snabbare förbindelser ner i Europa, antingen med byte i LA

ND S

KR

O

Köpenhamn eller genom direktförbindelser. Illustrationen intill visar en möjlig trafikering för

KÖPENHAMN

internationella fjärrtåg. De orangefärgade linjerna är

MALMÖ

sträckningarna som från Göteborg och Stockholm får de snabbaste restiderna ner i Europa. Med Europaspåret ökar även förutsättningarna för europeiska nattåg med utgångspunkt i Stockholm/ Göteborg via Köpenhamn mot kontinenten.

LÜBECK HAMBURG

BERLIN

EUROPASPÅRET – EN NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE

9


REGIONAL UTVECKLING 60 HALMSTAD

55 LAHOLM

50 BÅSTAD

40 ÄNGELHOLM

50 HÄSSLEHOLM

40

25

HELSINGBORG

HELSINGÖR

70 KRISTIANSTAD

15 60

Eu

ro

pa

sp

år

et

LANDSKRONA

30 48

NORDHAVN

LUND

KÖPENHAMN H CPH/KASTRUP

Öre

20

sun

ROSKILDE

40 35 MALMÖ CENTRAL

dsb

ron

20 KØGE

55 30 TRIANGELN

60 25 HYLLIE

Restid i minuter från Köpenhamn. Färgen på strecken blir svagare efter 30, 40 och 50 minuters restid.

RESTIDSFÖRBÄTTRING Järnvägsförbindelsen mellan Landskrona och Köpenhamn

Framförallt nordvästra Skåne och Halland med Helsing-

förkortar restiderna väsentligt mellan många resmål.

borg, Ängelholm, Båstad, Laholm och Halmstad blir stora

I illustrationen visas vilka orter som nås på mindre än

anstad är potentiella vinnare, speciellt om Europaspåret

ropaspåret. Det blir tydligt med kombinationen Europa­

kopplas samman med höghastighetsbanan mellan Lund

spåret-Öresundsbron, hur de båda fasta förbindelserna

och Hässleholm. Vid ett sådant scenario får Hässleholm

kompletterar varandra.

50 minuters restid till Köpenhamn och Kristianstad får

Då restiderna blir kortare blir avstånden för dagspendling kortare och därmed växer Greater Copenhagenregionen.

10

vinnare. Även nordöstra Skåne med Hässleholm/Kristi-

en timme från Köpenhamn H med Öresundsbron och Eu-

70 minuter.


+220 000

975 000

320 000

+105 000

Köpenhamns arbetsmarknadsregion Förstoring av arbetsmarknadsregionen med Europaspåret

Utökat antal personer i arbetsför ålder med möjlighet att arbetspendla i 1 timme eller mindre.

UTÖKAD ARBETSMARKNADSREGION Den funktionella arbetsmarknadsregionen med möjliga

1,3 miljoner till 1,6 miljoner personer i arbetsför ålder,

arbetspendlingstider under en timme är beräknad

vilket motsvarar en ökning med 25 %.

att öka med 220 000 personer på svenska sidan med

Strax utanför gränsen för dagspendlingsavstånd (60

Europa­spåret. På dansk sida skulle kommuner väster om

minuter) ligger även Kristianstad kommun med ca

Köpenhamn få dagspendlingstillgång till svenska sidan

40 000 personer i arbetsför ålder och 70 minuters restid

av Öresund och därigenom utöka den integrerade arbets-

till Köpenhamn via höghastighetsbanan och Europaspåret.

marknadsregionen med ytterligare 105 000 personer. Den gemensamma arbetsmarknadsregionen med Europaspåret skulle alltså öka med 325 000 personer

Europaspårets förstorning av arbetsmarknadsregionen kan jämföras med den ökning på totalt 110 000 personer som Helsingborg-Helsingör-förbindelsen skulle ge.

i arbetsför ålder, något som skulle ge ökad tillväxt i regionen. Denna tillväxt ökar regionen från cirka

EUROPASPÅRET – EN NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE

11


Trafikering idag

Trafikering efter år 2023

HELSINGBORG

HELSINGBORG

HELSINGÖR

HELSINGÖR

LANDSKRONA

LANDSKRONA

ØSTERPORT

LUND

KÖPENHAMN H

ØSTERPORT

LUND

KÖPENHAMN H

CPH/KASTRUP

CPH/KASTRUP MALMÖ

MALMÖ

TVÅ SEPARATA SYSTEM Idag trafikerar Öresundståg hela sträckan från Malmö upp

Europaspåret skapar en ny väg för tågtrafiken genom

till Helsingör men beslut har fattats i Danmark att det från

Köpenhamn vilket gör det möjligt att ha två separata regi-

år 2023 endast ska gå danska regionaltåg på Kystbanan.

onaltågssystem som aldrig nyttjar samma bansträckor.

Både idag och efter år 2023 nyttjar Öresundstågen

Två system innebär att tågen får separata tunnlar

och de danska regionaltågen samma bansträckor mellan

under Köpenhamn vilket ökar kapaciteten i hela det

Köpenhamn H och Østerport. Både idag och efter år

danska järnvägssystemet och pålitligheten ökar på båda

2023 måste det ena systemet vända inom denna redan

sidor om Öresund.

trånga sektor.

LANDSKRONA

RING FÖR PENDLING OCH REDUNDANS Europaspåret skapar helt nya regionaltrafikmöjligheter i Öresund. En möjlighet som skapas är att tåg kan trafikera runt Öresund likt en ring som betjänar Köpenhamn

KÖPENHAMN H

LUND

H–Köpenhamns flygplats–Malmö C–Lund–Landskrona– Köpenhamn H, där tidavstånden mellan uppehållen ligger kring 15 minuter. Öresundsbron och Europaspåret kan därmed, vid

CPH/KASTRUP

12

MALMÖ TRIANGELN

stängning eller olyckor, ersätta varandra med restider som inte är mer än en timme inom ringen.


Trafikering med Europaspåret HELSINGBORG HELSINGÖR

LANDSKRONA

LUND

ØSTERPORT

KÖPENHAMN H

CPH/KASTRUP MALMÖ

Detta ger redundans i systemet kring Öresund. Europaspåret skapar en försäkring för möjligheten att

KÖPENHAMN H

’60 min

Redundansen är viktig för att människor ska kunna och våga pendla till arbete inom hela regionen. Den är också viktig för godstrafiken som är i behov av en

LANDSKRONA

’15

närmaste vägen skulle vara stängd, till exempel på grund av hård vind.

’15

LANDSKRONA

kunna korsa Öresund med rimliga restider även om den

LUND ’15

’15 CPH/KASTRUP

’15

’15

MALMÖ TRIANGELN

KÖPENHAMN H

’15 CPH/KASTRUP

’60 min

LUND ’15 MALMÖ TRIANGELN

alternativ väg eftersom att dagens alternativ, godsfärjor som kan ta tåg, tycks hålla på att avvecklas.

EUROPASPÅRET – EN NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE

13


OSLO

EFFEKTER FÖR GODSTRAFIKEN STOCKHOLM

GÖTEBORG

KÖPENHAMN

SK ND

Europaspåret lösning och avlastning

LA

Gods: 90 % transit

RO

NA

TEN-T Core Network Network (90 %TEN-Core transit Danmark/Skåne)

Gods: 90 % transit MALMÖ

Gods: 90 % transit

Nytt ben i TEN-T Core Network + 100 % gods (varav 90 % transit Danmark/Skåne dvs ökningen sker i hela systemet Danmark/Skåne)

LÜBECK HAMBURG

TEN-T CORE NETWORK OCH TRANSITGODS När Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar pekar de dansk/ tyska och svenska godsprognoserna på att godstrafiken

TEN-T Core Network (90 % transit Danmark/Skåne)

BERLIN kommer att öka och kan dubbleras i storlek jämfört med

dagens situation. Merparten av detta är, precis som idag, transitgods mot/från Sverige. Europaspåret är den enda lösningen på en ny fast förbindelse över Öresund som bidrar till ökad godskapacitet.

14


Köpenhamn H Europaspåret gods Sverige

Ny Ellebjerg station Vestbanan Öresundsbron Ringstedbanan Køge

GODSVÄGAR MED EUROPASPÅRET Passagen över Öresund är idag en trång passage i Euro-

till Arlöv på svensk sida finns idag endast en väg att köra.

pas utpekade TEN-T core network, de transeuropeiskt

Europaspåret löser flaskhalsen över Öresund genom att

viktiga godskorridorerna på järnväg.

skapa ytterligare en förbindelse över Öresund som kan

På den svenska sidan finns det två godsstråk för tåg,

användas av godståg. Samtidigt skapar Europaspåret

ett via Södra stambanan och ett via Hallandsåstunneln

möjligheten för två sammanhängande separerade vägar

och Västkustbanan/Godsstråket genom Skåne. På dansk

för godstrafiken hela vägen från Hamburg till Sverige.

sida mot kontinenten finns ett godsstråk via Stora Bält-

Utformningen av Ny Ellebjergs station gör det lämpligt

bron och Jylland.

att gods från Ringstedbanan främst går via Europaspåret

Ett andra godsstråk byggs nu via Ringstedbanan och

medan gods från Jylland främst går via Öresundsbron.

Fehmarn Bält-förbindelsen. De danska järnvägarna går

Europaspåret planeras transportera två godståg i tim-

n na ba tam

or p

dr

as

rket ge Godsstå

Te c

ko

Europaspåret delas upp i tre separata tunnelrör

m at

Rååba

ÖKAD KAPACITET ÖVER SUNDET OCH GENOM KÖPENHAMN

nom Skå

ne

men och Öresundsbron har ett godståg i timmen.

nan

samman vid Ny Ellebjerg. Mellan Ny Ellebjerg i Danmark

Landskrona

under Köpenhamn varav ett är dedikerat för godstrafik. Denna sträcka tillsammans med en

Eslöv

blandad trafik gods/person

mötesmöjlighet för gods söder om tunnelmynNordhavn avgrening gods och mötesstation för gods

ningen gör att Europaspåret ökar godskapaciteten över Öresund med mer än 100 %. Resvägen för gods förkortas med cirka 30 km och restiden minskar med 1-2 timmar. Restidsminskningen beror både på den

separat godstunnel

kortare sträckan samt att långa vänte-

Köpenhamn H

tider, vilket idag gäller för passage över Öresundsbron på grund av kapacitets-

mötesmöjlighet gods

brist, kan undvikas.

Malmö blandad trafik gods/person

Ny Ellebjerg an

Rin gs

ted

ba

na n

an

tb

s Ve

EUROPASPÅRET – EN NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE

15


INVESTERINGSKOSTNADER HELSINGÖR

HELSINGBORG

3 LANDSKRONA

2

BILLEBERGA

järnväg ovan mark

8 TECKOMATORP

9 ESLÖV

1 sänktunnel

10 4

LUND

tunnel borrad i berg KÖPENHAMN

5&6

7

järnväg ovan mark

MALMÖ

Investeringar (2014-prisnivå) MRD SEK

1

Fast förbindelse Kust-kust (sänktunnel)

Utgångspunkten för kalkylen är tagen i de relativt höga 23,8

Svensk anslutning

2 3

Anslutning till Västkustbanan inkl station Landskrona

3,7

Rååbanan - Landskrona

1,0

Dansk anslutning

4 5 6 7

investeringskostnader som finns för den pågående Fehmarn Bält-förbindelsen (2014 års prisnivå). De prisförslag som angavs av byggkonsortierna vid tiden för kalkylen (2017) indikerade att priserna var på väg upp. Enhetskostnader per kilometer liknande de som

Cut-cover tunnelförgrening Nordhavn

0,5

Persontågstunnlar Nordhavn - Köpenhamn H

8,8

använts i denna kalkyl finns för Fehmarn Bält-

Godstunnel Nordhavn, enkelrör inkl anslutning

4,7

förbindelsen. Det är dessa, anpassade för Europaspårets

Nytt Köpenhamn H ”nedre” inkl anslutning

4,6

förutsättningar, som använts som bas för kalkylen.

47,1

Kringinvesteringar

8 9 10

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KALKYL

Kalkylen har delat upp priset för de olika delarna som ingår i Europaspåret enligt tabellen intill så att de olika

Triangelspår Teckomatorp - Rååbanan

0,1

Triangelspår Eslöv - Marieholmsbanan + mötesstation

0,6

Tågdepå och vändspår Nordhavn

0,4

delarnas respektive kostnad kan jämföras.

1,1

Totalt *uppskattat i aktuell Fehmarn Bält-prisnivå med 50 % korrektion av basbudget.

16

48,2

* Kalkylen för Europaspåret kommer att uppdateras under 2019.


FINANSIERING EXEMPEL PÅ FINANSIERINGSKÄLLOR • Offentliga anslag från Sverige/Danmark

• Överskott från Øresundsbro Konsortiet

• Försäljning av mark skapat med överskottsmassor

• Biljettintäkter från ny fast vägförbindelse till exempel HH-förbindelsen

• EU-bidrag

EXEMPEL PÅ FINANSIERING

Finansieringsexempel Europaspåret

För Europaspåret finns flera alternativ till finansiering.

Europaspåret Europaspåret EU stöd Europaspåret fast förbindelse (40 %) EU stöd stöd Europaspåret Europaspåret fast kringinvestering (6,4%) %) EU förbindelse (40 Lånstöd Europaspåret kringinvestering (6,4 %) EU Europaspåret Totalt Lån EU stöd Europaspåret fast förbindelse (40 %) Totalt EU stöd Europaspåret kringinvestering %) Finansieringsexempel, antagande för (6,4 kalkyl* Europaspåret + HH väg (antaganden kalkyl) Lån Europaspåret EU stöd Europaspåret fast(antaganden förbindelse +kalkyl) Europaspåret + HH väg Totalt EU stöd Europaspåret fast förbindelse (40 %) vägtunnel Helsingborg-Helsingör (23%)+ EU stöd Europaspåret fast förbindelse EU kringinvestering (6,4 %) Lånstöd Europaspåret vägtunnel Helsingborg-Helsingör (23%) Lån Totalt Europaspåret + HH väg (antaganden kalkyl) Lån Totalt Totalt EU stöd Europaspåret fast förbindelse +

Eftersom intäkterna från avgifter från tågen som trafikerar den färdiga förbindelsen inte fullt ut kan finansiera projektet är detta avgörande. För Fehmarn Bält-förbindelsen har EU godkänt 40 % av järnvägsinvesteringen men ingen del av väginvesteringen. Det övre finansieringsexemplet till höger visar Europaspårets finansiering utan vägförbindelse men med 40 % EU-stöd. Projektet byggs av ett samägt konsortium mellan Sverige och Danmark eller som en separat del av Øresundsbro Konsortiet. I det undre finansieringsexemplet till höger ingår en vägförbindelse mellan Helsingborg-Helsingör. Kostnadsuppgifterna är hämtade från IBU-update och beräknas till knappt 25 miljarder kronor. Finansieringen är beräknad med 35 % tillskott från EU för den fasta land-land-förbindelsen, 10 % för anslutande järnvägsobjekt (ej depå/vändspår) och 0 % för vägförbindelsen. Detta blir 23 % för hela projektet i detta exempel. Projektet finansieras av brukaravgifter från bilister i biltunneln mellan Helsingborg och Helsingör och biljettintäkter från persontågsresorna och passageavgifter för godstågen.

Md SEK Md18,8 SEK 0,1 18,8 29,3 0,1 Md29,3 SEK 48,2 18,8 39,0 % 48,2 100 % 0,1 0,2 % Md 29,3 SEK 60,8 % Md SEK Md 48,2 SEK 100 % 18,8 39,0 % 23 % 16,7 0,1 0,2 77 % % 56,0 23 % 16,7 60,8 % 29,3 100 % 72,7 Md56,0 SEK 77 % 48,2 100 % 100 % 72,7 Md SEK 23 % 16,7 vägtunnel Helsingborg-Helsingör (23%) Md SEK Nordhavn Landskrona järnvägstunnel 23,8 Lån 77 % Europaspåret +Sverige HH väg (antaganden kalkyl) Md 56,0 SEK 4,7 Anslutningar isamlade Estimering för investeringar, HH Nordhavn - Landskrona järnvägstunnelfinansieringsexempel 23,8 100 % 72,7 Totalt EU stöd Europaspåret fast+ förbindelse + H ”nedre” 18,6 Anslutningar i Danmark Köpenhamn 4,7 Anslutningar i Sverige väg + Europaspåret 16,7 vägtunnel Helsingborg-Helsingör (23%) H ”nedre” 23 % 1,1 Kringinvesteringar Sverige och Danmark Md 18,6 SEK Anslutningar i Danmark + Köpenhamn Lån 77 % 56,0 24,5 Helsingör Helsingborg vägtunnel 1,1 Kringinvesteringar Sverigejärnvägstunnel och Danmark Nordhavn - Landskrona 23,8 100 % 72,7 Totalt 72,7 Totalt 24,5 Helsingör - Helsingborg 4,7 Anslutningar i Sverige vägtunnel 39,0 % 0,2 % 39,0 60,8 % 0,2 % 100 % 60,8

72,7 Totalt 18,6 Anslutningar i Danmark + Köpenhamn H ”nedre” Md SEK Netto nuvärde NPV Intern ränta Investering 1,1 Kringinvesteringar Sverige och Danmark Resultat Nordhavn -+22,5 Landskrona järnvägstunnel 23,8 Md SEK 3,5 %ränta 72,7 Md SEK nuvärde NPV Intern Investering 24,5 HelsingörNetto - Helsingborg vägtunnel 4,7 Anslutningar i Sverige Resultat +22,5 Md SEK 3,5 % 72,7 Md SEK 72,7 Totalt 18,6 Anslutningar i Danmark + Köpenhamn Realränta Sverige-Danmark genomsnitt H ”nedre” 3,0 % Kringinvesteringar Sverige och Danmark Årlig inflation Sverige-Danmark genomsnitt 0,91,1 % Realränta Sverige-Danmark genomsnitt 3,0 % Netto nuvärde vägtunnel NPV Intern ränta Investering24,5 Helsingör Helsingborg Återbetalningstid 40 % år Årlig inflation- +22,5 Sverige-Danmark genomsnitt Resultat Md SEK 3,5 % 72,7 Md0,9 SEK 72,7 Totalt Byggfasen 5 år Förutsättningar för beräkningar Återbetalningstid 40 år Uppstartsfasen 4 år år Byggfasen 5 Realränta Sverige-Danmark genomsnitt 3,0 % Netto nuvärde NPV procent Intern ränta Investering Årlig och underhållskostnad, 1,1 Uppstartsfasen 4% år Årlig drift inflation Sverige-Danmark genomsnittav anläggningen 0,9 % Resultat +22,5 SEK uppstartsfasen 3,5 % 72,7 Md1,5 SEK Trafikutveckling perMd år efter % Årlig drift och underhållskostnad, procent av anläggningen 1,1 Återbetalningstid 40% år Bilöverfartsavgift, DKK 195,00 Trafikutveckling per år efter uppstartsfasen 1,5 ByggfasenSverige-Danmark 5% år Realränta genomsnitt 3,0 % Lastbilsavgift, DKK 550,00 Bilöverfartsavgift, DKK 195,00 Uppstartsfasen år Årlig inflation Sverige-Danmark genomsnitt 0,94% Biljettpris per person, DKK 65,00 Lastbilsavgift, 550,00 Årlig drift och DKK underhållskostnad, procent av anläggningen 1,1 % Återbetalningstid 40 år Godståg per DKK 3.500,00 Biljettpris per passage, person, 65,00 Trafikutveckling per årDKK efter uppstartsfasen 1,5 % Byggfasen 5 år Godståg per passage, 3.500,00 Bilöverfartsavgift, DKK DKK 195,00 Uppstartsfasen 4 år Lastbilsavgift, DKK 550,00 Årlig drift och underhållskostnad, procent av anläggningen 1,1 % Biljettpris per person, DKK 65,00 Trafikutveckling per år efter uppstartsfasen 1,5 % Godståg per passage, 3.500,00 Bilöverfartsavgift, DKK DKK 195,00 Lastbilsavgift, DKK Biljettpris per person, DKK Godståg per passage, DKK

550,00 65,00 3.500,00

EUROPASPÅRET – EN NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE

17


Möjliga åtgärder för ökad godskapacitet

EUROPASPÅRET I DETALJ – LANDSKRONA Helsingborg C

Rå å ba na n

S kå ne

möjlighet till uppställningsspår för gods

t g en om

koppling mot Västkustbanan

koppling mot Rååbanan

or p at m

Billeberga

Te c

Landskrona C

ko

Go ds str å

ke

Ny stationsdel på Landskrona station

koppling mot ny höghastighetsbana Lund-Hässleholm Marieholm

t åre p as op

dr

a

enkelspår

Eu r

Kävlinge

n

Eslöv

na

ny konstgjord ö där tunneln börjar

mötesstation Marieholmsbanan

ba

nan

am

ba

st

u

st

koppling mot Södra stambanan

h ög h as tigh etsb ana

ca 55 minuter kortare restid till Köpenhamn

sstråk et genom Skåne God

st k Vä

koppling mot Godsstråket genom Skåne

dubbelspår

Lund C

Lomma

Europaspårets tunnel kommer upp till markytan på

en konstgjord ö strax söder om ön Gråen. •

triangelspår.

Europaspåret ansluter till Landskrona från den nya

M ön på lågbro till industriområdet i stadens södra del. alm M O T

ö

KA ST RU P

Genom industriområdet går Europaspåret med fyra

Väster om Teckomatorp byggs ett triangelspår som förbinder Godsstråket genom Skåne med Rååbanan

C

spår i ett plant, sjunkande tråg som når marknivå vid

öster ut. •

Mellan Eslöv och Marieholm byggs ett mötesspår för

brofästet och är nedsänkt vid stationen. •

Strax sydväst om Landskrona station byggs en ny

gods. •

Väster om Eslöv byggs en förbindelse mot Södra

nedsänkt stationsdel. •

stambanan för trafik från/mot norr.

Europaspåret ansluter till Västkustbanan (VKB) plan-

Väster om Eslöv kan även en förbindelse mot den

skilt i både södergående och norrgående riktning. •

Dubbelspåret knyter an till Rååbanan genom ett

nya höghastighetsbanan byggas.

Öster om Västkustbanan byggs ett dubbelspår som

förbinder Landskrona med Rååbanan. LANDSKRONA

Stationslayout på Landskronas nya stastionsdel

anslutning till Västkustbanan riktning Helsingborg

g

or

eb

ell Tr

skiljevägg

mot Köpenhamn

brofäste

VKB

15,4 m 7m 4,5 m 7m 15,4 m

skiljevägg

18

plattform 320-400 m lång 12 m bred

mot Billeberga

anslutning till Västkustbanan riktning Lund


Rååbanan

Riksintresse för Friluftsliv

Landskrona station ny stationsdel Riksintresse för Kulturmiljövården

Västk u

stban

Riksintresse för Naturmiljö

Eu

rop

as

ret

an

Natura 2000 och Naturreservat

ungefärligt läge för konstgjord ö

LANDSKRONA STATION

KONSTGJORD Ö OCH NATURSKYDD

Landskronas nya stationsdel byggs nedsänkt i likhet med hur Hyllie station i Malmö är byggd.

Stationsdelen placeras direkt söder om befintlig

Den konstgjorda ön gör tunneln under Öresund kortare.

Öns placering söder om den befintliga ön Gråen gör

station med enkel förbindelse mellan dem som

att den inte bedöms ha en negativ effekt på vattenge-

underlättar smidiga resebyten.

nomströmningen i Öresund.

Två spår för gods är placerade avskilt i mitten av

Ön gör även att sänktunneln börjar på ett lite längre

stationen så att godstågen kan passera utan att störa

avstånd från Natura 2000-området och Naturreser-

eller störas av persontågen.

vatet kring Saxåns mynning.

Skiljeväggen mellan godsspår och persontågspår gör

Natura 2000-området och naturreservatet skyddar

att väntande passagerare på plattformarna inte störs

både fågellokaler och de ålgräsängar som växer på

av buller.

de grunda finkorniga bottnarna i Lundåkrabukten utanför Saxåns utlopp. •

För att skydda känsliga värden under havsytan behöver både ön och sänktunneln byggas med stor aktsamhet så att vattnet inte grumlas.

EUROPASPÅRET – EN NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE

19


SUNDET Köpenhamn, Nordhavn

Landskrona

-40

0 m (havsytan) -20 -40

-60 -80 -100

-60 -80 -100

0m -20

Havet Jordlager. Moränlera och lerig morän med grusiga, sandiga och leriga linser i de övre delarna, till ca -20 till -30 m. Under ca -20 till -30 m dominerar grovmo och finsand.

0

5 km

Berggrund. Kalkstenar med olika hårdhet, flintbankar förekommer.

Generaliserad geologisk profil mellan Köpenhamn och Landskrona.

GEOLOGI I EUROPASPÅRETS STRÄCKNING I ÖRESUND Berggrunden under Öresund mellan Landskrona och

Jordlagren bedöms ha god bärighet och vara lämpliga

Köpenhamn består av kalksten med olika hårdhet.

för grundläggning av en sänktunnel, på samma sätt som

Ovanpå denna finns jordlager som till övervägande del

Öresundsbrons tunnel byggdes.

består av sand på finkornig morän. På havsbotten finns

Jordlagren (havsbotten) mellan Landskrona och

lösare jordlager om i snitt en meter men troligtvis

Köpenhamn ligger generellt mellan 0 till -5 meter nära

djupare i Alnarpssänkan.

kustlinjen. Där det är som djupast ligger de på strax

Djupet till berggrunden, främst i Alnarpssänkan där

under -30 meter under havsytan. Sundet mellan

den som djupast ligger 60 meter under havsytan, gör det

Landskrona och Köpenhamn är relativt grunt med jämna

enklast att förlägga tunneln i jordlagren.

lutningar vilket gör det lämpligt för anläggning.

Landskrona

N 5 km

Barsebäck

ge

olo

gis

kp

ro fil

0

Nordhavn Köpenhamn Berggrundsytans nivå 0 till -30 m -30 till -60 m -60 m eller djupare

20

Ungefärligt läge för borrningarna B7539-B7542


vattenyta havsbotten jord

kalkberg

Sänktunnel - tunnelprofil Sänktunnel - tunnelprofil Sänktunnel – tunnelprofil principillustration

SÄNKTUNNEL ventilation

En sänktunnel utförs med förtillverkade tunneldelar som ventilation sänks ned i en utgrävd ränna i havsbotten. Därefter återfylls schakten och tunneln täcks över med

tillräckligt tjockt jordlager tåg för att det inteservice/ ska förekommatåg evakuering risk för uppflytning.

tåg

service/ evakuering

tåg

Tunneln med det ovanpåliggande jordlagret ska inte ligga högre än omkringliggande havsbotten.

Sänktunnel - tunnelsektion

Sänktunnel - tunnelsektion Sänktunnel - tunnelsektion

TUNNELELEMENT

Tunneldelar utförs som gjutna betongelement som är cirka 200 meter långa sektioner av tunneln. Europaspårets tunnelsektion har två separata tunnelrör för järnvägstrafik, ett för vardera riktning. Mellan rören finns ett rör för service och evakuering och ovanför detta ett tunnelrör för ventilation.

FÖRTJÄNSTER MED ATT SAMORGANISERA MED FEHMARN BÄLT-FÖRBINDELSEN Då sänktunnlar byggs etableras en betongfabrik som tillverkar tunnelelementen. För Fehmarn Bält-förbindelsen ska fabriken byggas i Rødby. När Fehmarn Bält-förbindelsen är färdigbyggd skulle denna betongfabrik kunna användas för att bygga Europaspåret. Att återanvända betongfabriken skulle innebära en betydande kostnadsbesparing, trots att elementen skiljer sig åt. En annan aspekt på kostnadsbesparing är att betongfabrikens läge i Rødby ligger gynnsamt nära Landskrona och Köpenhamn, så att bogseringen av tunneldelarna blir kort.

EUROPASPÅRET – EN NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE

21


KÖPENHAMN •

Europaspåret ansluter Köpenhamn på utfyllanden i Nordhavn, alterna-

möjlig gemensam station metro/ järnväg

(eller Lynetteholmen) kan en station med koppling till metron skapas.

ne

tte

ho lm

vändbangård

föreslagen metro Nordhavn

Nordhavn

spåren byter ordning höger/ vänster gods i mitten

I övergångszonen mellan sänktunnel och borrad tunnel i Nordhavn

möjlig plats för depå

möjlig förlängning av metron

Nørrebro

tivt på Lynetteholmen.

E alt uro er pa na s tiv på dr ret ag v nin ia g Ly

möjlig utfyllnad Nordhavn

E hu urop vu a da sp l t e år r n et at iv

metro i tunnel metro i markplan spår i tunnel spår i markplan

I Nordhavn (eller Lynetteholmen) kan även en depå skapas för vändande tåg på Köpenhamn H.

• möjlig utfyllnad Lynetteholm

Under Köpenhamn går Europaspåret i tre separata borrade tunnelrör, två för persontrafik och ett

Vanløse

för gods.

Østerport

Europaspåret avlastar Boulevardtunneln

Under Tivoli byggs en ny stationsdel, Köpenhamn H ”nedre”.

Nørreport

• Kongens Nytorv

till ytan inom Köpenhamn H:s

Vesterport

bangårdsområde vid dagens klar-

Tivoli

Köpenhamn H

Persontågspåren kommer upp

Christianshavn

göringscenter och sorteras in mot Ringstedbanan och Öresundsbanan.

Ri n

Vestbanan

ban ted an gs

Valby

• Øresund

Godstunneln, många möjligheter för sträckning

ytan innan Ringstedbanan korsar Enghavevej.

Amager strand

Sydhavn Ny Ellebjerg

Godstågstunneln kommer upp till

Strax efter godstågstunnelmynningen finns en mötesstation för gods.

Sundby

un es Ör

ds

ba

na

n

Ørestad

Lufthavnen (Metro)

Tårnby

København Lufthavnen

KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD Vestamager Stationslayout på Köpenhamn H ”nedre”, del av Köpenhamn H mot CPH/Kastrup-Malmö mot Ringstedbanan

15,4 m

från Malmö-CPH/Kastrup

15,4 m

4,5 m

mot Landskrona

från Ringstedbanan plattform 320 - 400 m lång, 12 m bred

Stationslayout Nordhavn/Lynetteholmen

metro skiljevägg

depå

borrad tunnel

sänktunnel godsspår Huvedbangården

22

Landskrona

skiljevägg

depå


rådhusplatsen

Vesterbrogade Köpenhamn H

de

ga

ffs tor

rns

Be

Tietge

H. C.

godstunnel

An de rs

en sb lvd .

rådhuset

nsgad

e

KÖPENHAMN H ”NEDRE”, AVLASTNING AV KÖPENHAMN H

AVLASTNING AV JÄRNVÄGAR I KÖPENHAMN

Kapaciteten på Köpenhamn H är idag på bristningsgrän-

Europaspåret avlastar även andra delar av det danska

sen eftersom att alla spår, utom spår 26, är genomgående

järnvägsnätet:

till Boulevardtunnelns två hårt belastade spår. Merparten

Sträckan mellan Köpenhamn H - Østerport avlastas

av trafiken är söderut vilket gör att den övervägande de-

genom att tåg som har slutstation inom Köpenhamn

len av trafiken vänder på Köpenhamn H. Detta förvärrar

också kan gå via Europaspåret för att antingen ha

kapacitetssituationen.

slutstation Nordhavn eller ha slutstation Köpenhamn

Köpenhamn H ”nedre” blir en ny del av Köpenhamn H.

H men vända på depån i Nordhavn.

Köpenhamn H ”nedre” karvas ut ur berget från två

Sträckan Köpenhamns flygplats - Kalvebod avlastas

håll på samma sätt som Triangelstationen byggdes i

främst genom att ett antal godståg som ska norrut

Malmö.

i Sverige kommer att köra vägen via Europaspåret

Köpenhamn H ”nedre” byggs med fyra plattforms-

eftersom de därmed får cirka 30 km kortare körväg.

spår som från stationen går upp till markytan och ansluter till Ringstedbanan och Öresundsbanan. •

Köpenhamn H ”nedre” ger en kapacitetsökning på Köpenhamn H med mellan 50 och 100 %.

EUROPASPÅRET ANSLUTER TILL SPÅROMRÅDET VID KÖPENHAMN H

Köpenhamn H S-tåg spår 09-12 Metro

08

Fyra persontågspår från Köpenhamn H ”nedre” kommer

07

upp till markytan inom Köpenhamn H:s bangårdsområde

06

Valby-Roskilde

och ansluter till spåren till/från Ny Ellebjerg och Ring-

05 Depå

stedbanan samt till/från Öresundsbanan.

26

Godstunneln går under mark en längre sträcka vilket

04

gör att dess exakta placering under staden eller hamnen

03

är mer flexibel. Godsspåren beräknas komma upp till

02 01

markytan strax innan passagen över Enghavevej där de ansluter till spåren mot Ny Ellebjerg/

24

Mot Ny Ellebjerg-Køge

23

Ringstedbanan i båda riktningarna.

22 Ny stationsdel

21

CPH Kastrup-Malmö godstunnel

EUROPASPÅRET – EN NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE

23


www.europasparet.se

KONTAKT UTGIVEN AV LANDSKRONA STAD, MARS 2019 ADRESS TELEFON KONSULT Landskrona stad 0418-47 00 00 Kreera Samhällsbyggnad, Serder & Serder, Stadshuset Identitet Teander Kommunikation Drottninggatan 7 EMAIL 261 80 Landskrona info@landskrona.se