Page 1

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - Zagreb

Web servis za povrat novca prilikom svake kupnje LYONESS-CASHBACK

KOLEGIJ : Upravljanje poslovnim dokumentima PROFESOR: Prof. dr. sc. Ivan Strugar ASISTENT : Dr. sc. Boţidar Jaković STUDENT: Lana Petojević JMBAG: 0067 418793


Zagreb, studeni 2012.

Sadržaj 1

2

UVOD ................................................................................................................................. 1 1.1

Predmet i cilj rada .................................................................................................................. 1

1.2

Metodologija rada ................................................................................................................... 2

1.3

Struktura rada ........................................................................................................................ 2

KRATKI OPIS WEB SERVISA ...................................................................................... 3 2.1

Glavne funkcionalnosti WEB servisa .................................................................................... 3

2.2

Link WEB servisa ................................................................................................................... 3

2.3

Ekranski prikaz poĉetne WEB stranice ................................................................................ 4

3

TEHNOLOŠKI OKVIR.................................................................................................... 5

4

KRATAK RAZVOJ .......................................................................................................... 6

5

OPIS PROBLEMA KOJE RIJEŠAVA WEB SERVIS ................................................. 7

6

KARAKTERISTIKE WEB SERVISA............................................................................ 9

7

8

9

6.1

Funkcionalnost ........................................................................................................................ 9

6.2

Konkretan primjer korištenja Web aplikacije ................................................................... 21

6.3

Desktop softverskih rješenja ................................................................................................ 22

KREIRANJE PROFILA ................................................................................................. 23 7.1

Lyoness registracija .............................................................................................................. 24

7.2

Troškovi za pokretanje online trgovine .............................................................................. 24

7.3

Lyoness pogodnosti ............................................................................................................... 25

7.4

Ĉetiri naĉina kupovine ......................................................................................................... 26

POSLOVNA PRIMJENA ............................................................................................... 28 8.1

Programska podrška Cashback usluge .............................................................................. 28

8.2

Hardverska podrška Cashback usluge ............................................................................... 31

KONKURENCIJA .......................................................................................................... 33 9.1

SCnet ...................................................................................................................................... 33

9.2

Aurron Cashback .................................................................................................................. 34

9.3

Find.hr ................................................................................................................................... 35

9.4

Lociraj popust ....................................................................................................................... 37

9.5

iQpon ...................................................................................................................................... 39

10 POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE LYONESS-A ................................................ 41 11 SWOT ANALIZA ............................................................................................................ 42


12 TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST................................ 44 12.1

Troškovi ĉlanstva............................................................................................................... 44

12.2

Pokazatelji uspješnosti ...................................................................................................... 44

13 DALJNJE MOGUĆNOSTI RAZVOJA LYONESS-A ................................................ 45 14 ZAKLJUĈAK .................................................................................................................. 46 15 LITERATURA................................................................................................................. 47 16 ŢIVOTOPIS ..................................................................................................................... 50 17 SAŢETAK ........................................................................................................................ 53


1 UVOD Oblici prodaje odreĎenog proizvoda svakako utječu na njegovu konkurentnost i pozicioniranje na trţištu. Kako su sve funkcije u poduzeću podjednako bitne i nijedna funkcija ne moţe biti samostalna, stoga je potrebno zajedničko djelovanje svih funkcija kao jedne cjeline radi postizanja odgovarajućih rezultata i ispunjavana zadanih ciljeva. Prodajni stručnjaci trebaju biti svjesni da je njihova zadaća formirati prodajni plan kojim će se zadovoljiti potrebe potrošača na što ekonomičniji način te na taj način stvoriti lojalnost kupca. Uloga distribucijskih tokova u poduzeću ne moţe se strogo razgraničiti isključivo na prodaju, kako bi ta distribucija bila uspješna ona se mora povezati sa segmentacijom trţišta i promocijom te upravljanjem proizvodom. Marketinški način razmišljanja i djelovanja danas je neophodan za cjelinu poduzeća u svrhu zadovoljavanja potrošača. Planiranje prodaje ima višestruku ulogu za poduzeće jer ono ne samo da ukazuje i olakšava proces provoĎenja prodaje nego i upravlja navikama potrošača. Kako bi se osigurale što veće koristi za trgovce i kupce već krajem 80-ih godina dvadesetog stoljeća počinju se javljati korisničke mreţe koje pruţaju kupcima povrat novca pri svakoj kupnji i na taj način zadrţavaju lojalnost kupca da kupuje u onim dućanima koji su partneri takvih mreţa. Ovaj oblik pogodnosti za kupce vrlo brzo se uskladio sa tehnološkim razvojem pa tako danas postoji mogućnost internetske i mobilne kupovine, ali i niz drugih pogodnosti. Lyoness predstavlja takvu jednu mogućnost kupovine.

1.1 Predmet i cilj rada Predmet ovog rada je predstaviti eng. Lyoness Cashback sustav. Problem rada je izveden iz predmeta, a odnosi se na razmatranje metoda kojima se prodavači sluţe u maloprodaji kako bi zadovoljili potrebe kupaca i stvorili kod njih lojalnost kroz popuste i povrate novca prilikom kupnje. Cilj je prikazati na temelju sakupljenih podataka i analizom postavljenih istraţivanja oblike način i svojstava modela prodaje usmjerene ka kupcu te njihove značajke za povećanje prodaje i bolju komunikaciju s kupcem.

1


1.2 Metodologija rada

Ovaj rad predstavlja pregledni rad o prodaji i prodaji usmjerenoj ka kupcu. S obzirom na prirodu rada osnovne metode bile su: teorijske analize, analize dosadašnjih istraţivanja te općenito metoda deskripcije. Prilikom nastanka rada korišteni su podaci iz znanstvenih radova, stručnih časopisa, stručnih knjiga i udţbenika sa područja odnosa sa javnošću i upravljanja marketingom maloprodaje. Kao ogledni primjer u radu uzeto je poduzeće Lyoness.

1.3

Struktura rada

Rad je podijeljen u četrnaest poglavlja. U prvom dijelu, uvodu, prezentiran je problem istraţivanja; predmet i objekt istraţivanja; navedeni su svrha i ciljevi istraţivanja te metode koje su korištene pri izradi i strukturi rada. Drugi dio je glavne funkcionalnosti Web servisa. Treći dio rada je predstavljanje tehnološki okvir Lyonessa. Četvrti dio rada je kratak razvoj Lyonessa. Peti dio rada je opis problema koje rješava web servis. Šesti dio rada su karakteristike web servisa. Sedmi dio rada prikazuje način kreiranja profila. Osmi dio rada opisuje poslovnu primjenu. Deveti dio rada opisuje konkurenciju koja se javlja na trţištu. Deseti dio opisuje pozitivne i negativne strane Lyonessa, te je na jedanaestom poglavlju Swot analiza. Dvanaesti dio objašnjava troškove članstva i uspješnost poslovanja. Trinaesti dio opisuje daljnju budućnost i razvoj Lyonessa. Rad završava zaključkom.

2


2 KRATKI OPIS WEB SERVISA 2.1 Glavne funkcionalnosti WEB servisa Portal Lyoness jedinstveni je kupovni portal za regionalnu, nacionalnu i meĎunarodnu trgovinu, s pregledno razvrstanim i jednostavnim pretraţivanjem te kupovinom ţeljenih proizvoda, usluga i pogodnosti. Za informiranje o Lyonessu nije se potrebno registrirati, meĎutim za kupovinu morate. Lyoness nudi besplatno eng.online registriranje te je potrebno ispuniti u cijelosti eng.online registracijski obrazac i zatim ga potvrditi. Nakon toga će vam putem SMS-a i eng.e-maila biti poslan vaš osobni članski broj, te pristupni podaci za vaš osobni online office. U tom trenutku započinje vaše besplatno 30-dnevno testno članstvo u kojem se moţete osobno uvjeriti u Lyoness pogodnosti i mogućnosti. Na portalu moţete saznati sve o nastanku i radu Lyonessa, te u dijelu za kupovinu moţete vidjeti da su trgovci razvrstani po djelatnostima, zanimanjima, uslugama i pogodnostima koje nude. Za svakog trgovca moţete vidjeti koliki postotak pogodnosti ostvarujete korištenjem Lyonessa i koji način kupovine omogućuje (eng.online kupovina, mobitelom, karticom ili vaučerima).

2.2 Link WEB servisa http://www.lyoness.net/hr/

3


2.3 Ekranski prikaz poĉetne WEB stranice

Izvor: http://www.lyoness.net/hr/

4


3 TEHNOLOŠKI OKVIR Lyoness nudi četiri mogućnosti kako da pri svakoj kupovini kupac novac dobije natrag na račun:1 - eng.Mobile Cashback: mudro i jednostavno kupovanje pametnim telefonom (smartphone), - eng.Cashback Card: jedna kartica za pogodnosti za sve gospodarske grane, - eng.Online kupovina: ugodna non-stop kupovina preko interneta, - eng.Cashback vaučeri: s originalnim vaučerima Lyonessovih trgovaca-partnera. Lyoness ima jednostavnu primjenu za kupce i za trgovce. Primjena za kupce je jednostavna jer je tehnički dobro podrţana pa im omogućava jednostavnu kupovinu i povrat novca. Svakom kupovinom članu se pripisuje do 2% iznosa kupovine na njegov račun za isplatu. Time se na osobnom računu za isplatu skuplja stalno rastući iznos. Nakon što se na dotičnom računu skupi najmanje 75 kuna, taj se iznos bez odbitka isplaćuje direktno na privatni bankovni račun člana. Kada je riječ o trgovcima oni na ovaj način stvaraju dodatnu lojalnost kupaca pri čemu kroz Lynoess mreţu dobivaju tehničku podršku njihove prodaje npr. eng.online i mobilna trgovina, te promotivnu podršku kroz kupnju s povratom novca pri čemu se stalno ističu upravo trgovine koje su dio kluba.

1 2

2

Lyoness.net trgovina, http://www.lyoness.net/internal/hr/cashbacktype/onlineshops Lyoness.net trgovina, http://www.lyoness.net/internal/hr/cashbacktype/onlineshops 5


4 KRATAK RAZVOJ Lyoness – tvrtka je osnovana 2003. od strane Hubert Freidla, Lyoness svojim članovima nudi povrat novca pri svakoj kupovini. Iako je izvorno startao u samo četiri zemlje, Lyoness se do danas razvio u meĎunarodno aktivnu tvrtku koja svim sudionicima nudi jedinstvenu eng.WinWin situaciju. Lyoness stvara globalnu mreţu članova i trgovaca-partnera kroz koju svi profitiraju: Članovi ostvaruju povrat novca, dok trgovci-partneri dobivaju stalne i vjerne klijente kojima rado odobravaju posebne pogodnosti.3 Lyoness je trenutno aktivan u 28 europskih zemalja, kao i u SAD-u, Kanadi, Brazilu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru, Juţnoafričkoj Republici, te u azijsko-pacifičkoj regiji (Hong Kong, Macao, Australija, Filipini, Tajland) i broji više od 2,4 milijuna članova širom svijeta.4 Osim članova i trgovaca-partnera, zahvaljujući zakladi Lyoness Child & Family Foundation profitiraju osobe i pojedinci kojima je pomoć najpotrebnija. Dio svih kupovina obavljenih putem Lyoness-a odlazi u korist ove humanitarne zaklade osnovane u svibnju 2008. godine. Godine 2011. osnovana je i druga Lyoness zaklada Greenfinity. Ova zaklada stavlja naglasak na globalno odrţivu zaštitu okoliša, inovativne projekte zaštite klime, te istovremeno investira u korištenje obnovljivih izvora energije. Slika 1. Misija poduzeća

Izvor:

Lyoness.net

trgovina,

http://www.lyoness.net/

internal/hr/cas

hbacktype/

onlineshops Kako se vidi na slici jedna misija poduzeća je osigurati najbolje uvjete kupnje za kupce i najbolju moguću mreţu stalne prodaje za svoje partnere. 3 4

Lyoness.net trgovina, http://www.lyoness.net/internal/hr/cashbacktype/onlineshops Lyoness.net trgovina, http://www.lyoness.net/internal/hr/cashbacktype/onlineshops 6


5 OPIS PROBLEMA KOJE RIJEŠAVA WEB SERVIS Ĉesto postavljana pitanja i odgovori online trgovaca-partnera: Morate li biti Lyoness Premium memeber da bi se mogli prijaviti za Lyoness-ov partnerski program? Ne, ne morate biti Lyoness Premium Member. Dovoljno je da posjedujete kvalitetnu online trgovinu, čiji proizvodi su traţeni unutar Lyoness zajednice. Morate li za prijem u online pretragu trgovaca doista ugraditi kodove u Vašu online trgovinu? Da, jer u protivnom nije moguć automatski obračun ostvarenih prihoda kod Lyoness-a i naši članovi ne bi mogli ostvariti dokaziv povrat novca. Tko za Vas obrađuje podatke? Uvijek sam trgovac-partner, samo on zna koje prodaje su na kraju dana izvršene i plaćene od strane kupca, odnosno što je vraćeno. Da li ćete dobiti vlastiti Newsletter? Ukoliko se mogu dogovoriti sadrţaji, svaki trgovac-partner ima mogućnost, pri odgovarajućoj raspoloţivosti, te interesantnim i atraktivnim ponudama, biti prisutan u regionalnom eng.Newsletter-u. Tko dobija početnu pristojbu/proviziju? Početne pristojbe su čisto nominalna vrijednost, koja ni u kom slučaju nije u vezi s stvarnim, puno većim radnim naporom i financijskim izdacima koji nastaju za pokretanje online trgovine kod eBiz-a. Budući da se eBiz koristi licenciranim proizvodom za tracking tehnologiju, time se, meĎu ostalim, podmiruju i ti troškovi.

7


Ekranski prikaz Ĉesto postavljenih pitanja

Izvor: http://www.lyoness.net/hr/faqs-opk.aspx

8


6 KARAKTERISTIKE WEB SERVISA 6.1 Funkcionalnost Lyoness je podijeljen na više cjelina:

I.

I.

Registracija

II.

Kupovina

III.

O Lyoness-u

IV.

Moj Lyoness

Registracija

Sadrţi „Kako funkcionira Lyoness“ i „Sada se registrirajte“. „Kako funkcionira Lyoness“ sadrţi opcije: 1. Informirajte – gdje moţete saznati sve o Lyoness-tvtki ( kada i gdje je osnovana, članove koje broji...), četiri mogućnosti kupovine (eng.Cashback Card kartice, mobilni vaučer(eng.Mobile Cashback), originalni vaučer/poklon kartice ili eng.online kupovina), kupovini bez granica, uvjerite se sami (30-dnevno testno članstvo), društvena odgovornost-Lyoness zaklade (osnivanje humanitarnih zaklada). Ekranski prikaz Informiranja o Lyonessu

Izvor: http://www.lyoness.net/hr/wie-funktioniert-lyoness.aspx#tab-1

9


2. Registrirajte – registracija je sasvim jednostavna, u cijelosti ispunite eng.online registracijski obrazac i zatim ga potvrdite, te ćete putem SMS-a i eng.e-maila zaprimiti vaš osobni članski broj i pristupne podatke za vaš osobni eng.Online Office. Ekranski prikaz Registracije Lyonessa

Izvor: http://www.lyoness.net/hr/wie-funktioniert-lyoness.aspx#tab-2

3. Profitirajte – informira vas o tome kako profitirate pri svakoj kupovini, te koliki povrat novca dobijete natrag (eng.cashback) prilikom kupovine, a takoĎer vas informira i o prijateljskom bonusu čime vi kao preporučitelji dobivate odreĎeni postotak pri svakoj kupovini.

10


Ekranski prikaz Profitiranja u Lyonessu

Izvor: http://www.lyoness.net/hr/wie-funktioniert-lyoness.aspx#tab-3 „Sada se registrirajte“ Postupak registracije sastoji se od tri koraka. Prvi koraka je sama registracija pri čemu vas traţi da upišete vaše osobne podatke i bankovne podatake, ukucate i zadani sigurnosni kod te pritiskom na oznaku „Prijavi“ prelazite na sljedeći korak. Na eng.e-mailu primit ćete aktivacijsku potvrdu da ste se uspješno registrirali i zadnji korak vam je da zaključite cijeli postupak. Ekranski prikaz Registracije

Izvor: https://www.lyoness.net/internal/hr/Customers/Registration 11


II.

Kupovina

Sadrţi podrubrike: 1. Pretraga trgovaca – na kojem su prikazani svi trgovci koji nude mogućnost korištenja Lyonessa. Informira vas i o tome koliki postotak pogodnosti nudi svaki trgovac za člana. Ekranski prikaz Pretrage trgovaca

Izvor: http://www.lyoness.net/internal/hr/Public/PartnerSearch

2. Vauĉer code – Lyoness vam redovito daruje vaučere jakih partnera s eng.online kupovinom, gdje moţete profitirati dvostruko jer vaučete moţete odmah iskoristiti za sva četiri načina kupovine kod trgovaca partnera te dobivate dodatni preostali iznos kupovine uz Lyoness popust.

12


Ekranski prikaz Vauĉer code

Izvor: http://www.lyoness.net/internal/hr/Public/Voucher 3. Lyoness store – eng.online dućan gdje su proizvodi na sniţenju i sadţi veće pogodnosti za korisnika od ostalih opcija kupovanja. Ekranski prikaz Lyoness storea

Izvor: https://www.lyoness.net/internal/hr/store 13


4. Ĉetiri naĉina kupovine Lyoness Vam nudi četiri mogućnosti kako da pri svakoj kupovini novac dobijete natrag na račun: 

eng.Mobile Cashback: mudro i jednostavno kupovanje pametnim telefonom (smartphone)

eng.Cashback Card: jedna kartica za pogodnosti za sve gospodarske grane

eng.Online kupovina: ugodna non-stop kupovina preko interneta

eng.Cashback vaučeri: s originalnim vaučerima Lyonessovih trgovaca-partnera

Ekranski prikaz Ĉetiri naĉina kupovine

Izvor: http://www.lyoness.net/hr/vier-einkaufsarten.aspx

14


III.

O LYONESS-U

Sadrţi sve informacije vezane za Lyoness, od same tvrtke, do novosti u Lyonessu, fotogalerije, pregleda dogaĎanja, eng.online upite za trgovine, upite za trgovca te eng.cashback magazina. 1. eng.Corporate website – informira vas o tome što je uopće Lyoness, kada je nastao Lyoness, daje vam razloge i objašnjenja zašto bi se uopće tebali pridruţiti meĎunarodnoj kupovnoj zajednici, moţete vidjeti gdje je sve Lyoness aktivan, koje sve zemlje članice broji, obavještava vas o novostima u Lyonessu, takoĎer moţete vidjeti kako Lyoness sudjeluje, organizira i pomaţe humanitarnim zakladama, omogućuje vam da stvorite i vi karijeru na temelju Lyonessa i moţete uvijek pogledati spot za njihovu novu kampanju. Ekranski prikaz Corporate website

Izvor: http://www.lyoness.com/

15


2. News – obaviještava vas o najnovijim Lyoness trgovac-partnerima, o usavršavanju na području načina kupovanja i korištenja Lyonessa, o projektima koje pokreće itd. Ekranski prikaz Newsa

Izvor: http://www.lyoness.net/hr/news/list/28-10.aspx

3. Fotogalerija – sadţi Lyoness galeriju slika, gdje imate opciju da moţete izabrati drţavu i kategoriju slika gdje je Lyoness bio prisutan te zabave, organizacije, domjenke, seminare.... koje je organizirao. Ekranski prikaz Fotogalerije

Izvor: http://www.lyoness.net/hr/gallery/

16


4. Pregled dogaĊanja – sadrţi obavijesti o budućim dogaĎajima, seminarima, organizacijama itd. u Lyonessu. Ekranski prikaz Pregleda dogaĊanja

Izvor: https://www.lyoness.net/internal/hr/Customers/Eventmanagement/Events

5. Upiti za online trgovine – koriste eng.online trgovci-partneri gdje otkrivaju informacije o pogodnostima za partnere, uvjete korištenja, troškove, koja su često postavljena pitanja o Lyonessu, te sadrţi tehničke procese o povezivanju i registraciji online trgovina.

17


Ekranski prikaz upita za Online trgovine

Izvor: http://www.lyoness.net/hr/lyoness-nutzen-opk.aspx

6. Upit za trgovca – kada stupite u kontakt s Lyonessom oni će vam pruţiti savjete o opširnim mogućnostima Lyonessovog programa za stalne klijente, te u tu svrhu morate popuniti navedeni obrazac za kontakt ili stupiti u kontaks s njima direktno.

18


Ekranski prikaz Upita za trgovca

Izvor: https://www.lyoness.net/internal/hr/Public/DealerRegistration/index

7. Cashback Magazine - Četiri puta godišnje izlazi Lyonessov eng.Cashback Magazine koji ne nudi samo najaktualnije novosti u vezi s Lyonessom, nego i raznovrsne reportaţe o različitim temama kao što su putovanja, moda i ţivotni stil. Predstavljaju se takoĎer novi i ugledni trgovci-partneri kao i ono što se treba znati o humanitarnim i obrazovnim projektima Lyonessove zaklade Child & Family Foundation. Uostalom: eng.Cashback Magazine moţe prelistati i eng.online.

19


Ekranski prikaz Cashback Magazina

Izvor: http://www.lyoness.net/hr/cashback-magazin.aspx

IV.

Moj Lyoness

Samo se logirate i koristite sve Lyoness pogodnosti.

Ekranski prikaz Moj Lyoness

Izvor: https://www.lyoness.net/internal/hr/Public/Home/LoginForm 20


6.2 Konkretan primjer korištenja Web aplikacije Slijedom dosada navedenoga korisnik koristi zadanu aplikaciju na sljedeći način. Da bi uopće nešto kupili eng.online, morate se prvo prijaviti na Lyoness stranicu, prethodno ste primili aktivacijski eng.mail za prijavu. Kod traţilice birate kategoriju gdje ţelite kupovati, u ovom slučaju izabrat ćemo „Lyoness store“, jer vam omogućuje uvid u ono što kupujete, roba je sniţena te ima najveće pogodnosti za kupca. Kupujemo Polo Damen Standard majcu, te opcijom „dodati u košaricu“ potvrĎujete da ţelite to kupiti. U gornjem desnom uglu dobit ćete oznaku koliko artikala je u vašoj košarici. Pritisnete na „Prema košarici“, provjerite da li je to artikl koji ste ţeljeli a ujedno vam daje mogućnost i uvidita u tome koliki je vaš povrat novca. Ako je sve u redu pritisnete „idi na blagajnu“ kojim ćeta doći do „detalji narudţbe“ i birate da vam se dostava izvrši putem pošte. Kliknete na „Dalje/izabrati način plaćanja“, da li ţelite da se iznos za plaćanje obračuna s vaše Lyoness kupovnog računa ili kreditnom karticom (Mastercard, Visa), te ukucavate vaš Lyoness PIN kod. Kliknete na „Dalje/provjeriti podatke“ te će vam se prikazati saţetak vaše kupnje, provjerite još jedanput da li je sve u redu i realizirate plaćanje. Ekranski prikaz korištenja aplikacije Lyoness, konkretni primjer: Kupovina ţenske majice

Izvor: https://www.lyoness.net/internal/hr/Store/Basket/Basket

21


Izvor: https://www.lyoness.net/internal/hr/Store/Order/CheckoutDetails

6.3 Desktop softverskih rješenja Lyoness uslugu moţete prikazati i koristiti na Facebooku. Znači prvenstveno da bi vi mogli koristiti Facebook morate imati otvoreni korisnički račun te tada potraţite Lyoness i kliknete „SviĎa mi se“ kako bi primali obavijesti i pratili dogaĎaje i novosti vezane za Lyoness. Lyoness postoji i na Twitteru, a postupak je jednak kao pri korištenju Facebooka. Lyoness na YouTube takoĎer postoji, i postavljeni su video zapisi o seminarima, predstavljene su nove usluge, neki od snimljenih dogaĎaja itd. Moţete ga pratiti i na Google+, potrebno se pridruţiti grupi i pratiti Lyoness.

22


7 KREIRANJE PROFILA Kako bi, dakle, korisnik došao do toga da ide kupovati i koristit Lyoness preko portala, mora se najprije registrirati. To je prilično lak korak, s obzirom da portal jasno nudi tu opciju u jednom dijelu ekrana. Ulaskom u samu registraciju, prvo birate način registracije (eng.Online registracija ili eng.Online registracija (eng.Friendship Flyer)). Vidi se da nas sustav traţi odreĎene podatke, kao što su titula gospodina ili gospoĎe, ime i prezime, ulica, poštanski broj i mjesto, zemlja, datum roĎenja, broj mobilnog telefona, te eng.e – mail adresu u kojoj se naposljetku potvrĎuje registracija. Moţete ispuniti i vaše bankovne podatke, ali nije obavezno, samo polja označena sa zvjezdicom su obavezna. Nakon popunjavanja obrazca potrebno je ukucati prikazani sigurnosni kod. Ako ste dobro popunili podatke sustav će vam prikazati potvrdnu prijavu i poslati na vaš navedeni mail aktivacijsku potvrdu. U mailu ćete morati potvrditi aktivaciju te će vas traţiti da unesete vaše ţeljeno korisničko ime i da prihvaćate uvjete korištenja Lyonessa i zaključite registraciju. Na SMS će vam stići vaše korisničko ime i lozinka te ste time postali Lyoness član. Osnovni problem kod portala, za korisnika, jest taj što bez registracije ne moţete vidjeti usluge, proizvode i pogodnosti koje se nude osim trgovaca-partnera koji su u Lyonessu. Ekranski prikaz Registracije na Lyonessu

Izvor: https://www.lyoness.net/internal/hr/Customers/Registration

23


7.1 Lyoness registracija Registracija je sasvim jednostavna i besplatna. Trebate samo u cijelosti ispuniti eng.online registracijski obrazac i zatim ga potvrditi. Nakon toga će vam putem SMS-a i eng.e-maila biti poslan vaš osobni članski broj, te pristupni podaci za vaš osobni eng.Online Office. U tom trenutku započinje vaše besplatno 30-dnevno testno članstvo u kojem se moţete osobno uvjeriti u Lyoness pogodnosti i mogućnosti.

7.2 Troškovi za pokretanje online trgovine Troškovi koji su nuţni da bi se postalo dijelom Lyonessovog eng.online svijeta podijeljeni su u dvije grupe: jednokratna početna pristojba za pokretanje i mjesečne mreţne pristojbe. Poĉetna pristojba za pokretanje U okviru priključenja trgovca-partnera Lyoness-u potrebna je jednokratna pristojba za pristupanje vaše eng.online trgovine Lyoness-ovom kupovnom eng.online svijetu. Nakon pozitivne procjene temeljnih kriterija i podataka, omogućuje vam pristup u interne sustave. Kao sljedeći korak primit ćete kodove, zajedno s detaljnim uputama, koje morate integrirati na vašu internet stranicu. Nakon toga radite nekoliko test prodaja da bi vas, nakon plaćanja početne pristojbe, mogli povezati na Lyoness-ove internet stranice. Naravno, od vas će biti zatraţene još neke informacije i podaci, primjerice logotip vaše tvrtke, točan opis vaše tvrtke za stranicu koja sadrţi detalje o trgovcu, moguće početne akcije za Lyoness stranice s bonus rabatima i ostalo. Mjeseĉna mreţna pristojba Mjesečne naknade su rezultat troškova koji nastaju zbog odrţavanja vaše eng.online trgovine na Lyoness platformi. Ove naknade iznose jedinstveno i neovisno o zemlji 19 eura mjesečno. One se plaćaju samo onda kad je Lyoness-ova zajednica u tekućem mjesecu dokazano ostvarila najmanje 10 prodaja u ovoj online trgovini. U Hrvatskoj je početna pristojba 390 eura, a mreţna pristojba 19 eura.

24


Ekranski prikaz troškova

Izvor: http://www.lyoness.net/hr/kosten.aspx

7.3 Lyoness pogodnosti Novi član ima 30 dana za testiranje Lyoness pogodnosti. Ukoliko unutar ovog perioda uslijedi prva kupovina, odnosno narudţba, registracija će biti u potpunosti zaključena i vi moţete bez ograničenja koristiti sve Lyoness pogodosti. Svakom kupovinom članu se pripisuje do 2% iznosa kupovine na njegov račun za isplatu. Time se na osobnom računu za isplatu skuplja stalno rastući iznos. Nakon što se na dotičnom računu skupi najmanje 75 kuna, taj se iznos bez odbitka isplaćuje direktno na privatni bankovni račun člana. Lyoness nudi snaţnu mreţu trgovačkih lanaca, MSP-a i eng.online trgovaca-partnera koja širom svijeta omogućuje kupovinu s pogodnostima u različitim granama djelatnosti. eng.Cashback pogodnost članovi mogu koristiti kod pribliţno 29.000 trgovaca-partnera i 3.200 partnerskih eng.online trgovina. Preporučite Lyoness svojim prijateljima i poznanicima te kao preporučitelj dobivate 0,5% od iznosa svake kupovine vašeg preporučenog člana (takozvani direktni prijateljski bonus).

25


Ukoliko ovaj član Lyoness preporuči novim članovima, to za vas znači još 0,5% od iznosa svake kupovine novog člana (takozvani indirektni prijateljski bonus). Pogodnosti u pregledu: - do 2% eng.Cashback-a pri svakoj kupovini - jedna kartica u različitim zemljama i granama djelatnosti - tisuće trgovaca-partnera širom svijeta u području trgovine i usluga - četiri mogućnosti kupovine - prijateljski bonus za preporučivanje

7.4 Ĉetiri naĉina kupovine Lyoness vam nudi četiri mogućnosti kako da pri svakoj kupovini novac dobijete natrag na račun: 

eng.Mobile Cashback: mudro i jednostavno kupovanje pametnim telefonom (smartphone)

eng.Cashback Card: jedna kartica za pogodnosti za sve gospodarske grane

eng.Online kupovina: ugodna non-stop kupovina preko interneta

eng.Cashback vaučeri: s originalnim vaučerima Lyonessovih trgovaca-partnera

Lyoness Cashback Card - jedna kartica za pogodnosti za sve gospodarske grane. Nekoliko dana nakon što se besplatno registrirate, dobit ćete svoju personaliziranu Lyonessovu karticu eng.Cashback Card. Jednostavno je pokaţite prije plaćanja na blagajnama Lyonessovih trgovaca-partnera. Lyonessovi trgovci-partneri koji primaju eng.Cashback Card vidljivo su obiljeţeni kao takvi na ulazu i u blizini blagajni. Lyoness Mobile Cashback - sve Lyoness pogodnosti od sada su dostupne i mobilno. U srpnju 2011. Lyoness je pokrenuo Lyoness iPhone aplikaciju i mobilni portal, dostupan na m.lyoness.hr. Kratko nakon toga, u kolovozu 2011., uslijedila je Android verzija. S mobilnim Lyoness portalom i Lyoness aplikacijom, skraćeno nazvanom App, imate pregled i top

26


aktualnosti u trenu! S mobilnim vaučerima kupovina postaje još jednostavnija i udobnija. Već se na četiri kontinenta Lyoness pogodnosti mogu koristiti na taj način. Lyonessovi Cashback vauĉeri – idealan vaučer za svaku prigodu. Originalne vaučere Lyoness trgovaca-partnera moţete naručiti telefonski, online ili pismenim putem u vašem nadleţnom Lyoness uredu. Iznos za plaćanje će biti obračunat s Vašeg kupovnog računa. S vaučerima Lyoness trgovaca-partnera vašu kupovinu plaćate kao s gotovinom. Lyonessova online kupovina - kupovati jednostavno, sigurno i ugodno. Registrirajte se, a potom se prijavite korisničkim imenom i lozinkom na www.lyoness.net. Nakon prijave moţete pomoću funkcije "Pretraga trgovaca" ili pregleda trgovina pronaći odgovarajućeg Lyonessovog trgovca-partnera. Kad ste pronašli trgovca-partnera vašeg izbora, kliknite na logo ili aktivno polje "U online trgovinu". Odabrana trgovina se otvara u novom prozoru i sad moţete kupovati u skladu s vaţećim uvjetima korištenja te eng.online trgovine.

27


8 POSLOVNA PRIMJENA Lyoness nudi četiri mogućnosti kako da pri svakoj kupovini kupac novac dobije natrag na račun:5 - Mobile Cashback: mudro i jednostavno kupovanje pametnim telefonom (engl. smartphone), - Cashback Card: jedna kartica za pogodnosti za sve gospodarske grane, - Online kupovina: ugodna non-stop kupovina preko interneta, - Cashback vaučeri: s originalnim vaučerima Lyonessovih trgovaca-partnera. Lyoness ima jednostavnu primjenu za kupce i za trgovce. Primjena za kupce je jednostavna jer je tehnički dobro podrţana pa im omogućava jednostavnu kupovinu i povrat novca. Svakom kupovinom članu se pripisuje do 2% iznosa kupovine na njegov račun za isplatu. Time se na osobnom računu za isplatu skuplja stalno rastući iznos. Nakon što se na dotičnom računu skupi najmanje 75 kuna, taj se iznos bez odbitka isplaćuje direktno na privatni bankovni račun člana. Kada je riječ o trgovcima oni na ovaj način stvaraju dodatnu lojalnost kupaca pri čemu kroz Lynoess mreţu dobivaju tehničku podršku njihove prodaje, na primjer online i mobilna trgovina, te promotivnu podršku kroz kupnju s povratom novca pri čemu se stalno ističu upravo trgovine koje su dio kluba.

6

8.1 Programska podrška Cashback usluge Uz Lyoness Mobile Cashback članu Lyoness-a, ne pruţa se samo neograničeno zadovoljstvo prilikom kupovine uz pomoć Smartphone telefona, već i kupovni trend budućnosti. Mobilna aplikacija ili mobilni internet portal, pruţaju mogućnost kupovine mobilnim vaučerima. Zarada se nakon kupovine automatski knjiţi.7 Tisuće regionalnih trgovaca partnera – od supermarketa, preko restorana, do prodavaonica obuće – omogućuju Lyoness članovima, putem nove aplikacije, uobičajene pogodnosti kao što su odobrenja i engl. cashback.

5

Lyoness.net trgovina, http://www.lyoness.net/internal/hr/cashbacktype/onlineshops Lyoness.net trgovina, http://www.lyoness.net/internal/hr/cashbacktype/onlineshops 7 Lyoness.net trgovina, http://www.lyoness.net/internal/hr/cashbacktype/onlineshops 6

28


Mobilni vaučeri osim toga nude i mnogobrojne daljnje pogodnosti:8 - sigurna i jednostavna upotreba, - funkcioniraju po principu "bilo gdje", dakle svuda gdje mobilni telefon ima prijem, - mogu biti ispostavljeni na točan iznos, - mobilni vaučeri nude pogodnosti za sve Lyoness članove i za trgovce- partnere. Lyoness Mobile putem engl. smartphone-a preko m.lyoness.hr ili putem aplikacije i otvorit će se nova kupovna mogućnost. Korištenje Lyoness Mobile, za stalno otkrivanje novih trgovaca partnera omogućava lociranje trgovaca kod koji se ostvaruje popust i povrat na kupnju. Osim toga, preko engl. smartphone-a uvijek se kupac moţe informirani o aktualnim Lyoness novostima i moţe direktno rezervirati vaţne Lyoness dogaĎaje. Lyoness Mobile dodatno nudi sve uobičajene sadrţaje, kao i pregled o kupovinama i vaučerima u elektronskom obliku. Lyoness aplikacija, putem GPS-a, automatski pronalazi lokaciju i pokazuje na karti sve trgovce- partnere u okolici. Podrţava čak i planiranje rute do omiljenog trgovca- partnera.9 Korištenje Mobile Cashback-a je sasvim jednostavno:10 - Kupe se engl. Lyoness shopping vaučere, - Odabere se trgovac-partner, - Unese se ţeljeni iznos vaučera, - Kreira se mobilni vaučer na engl. smartphone-u, - Iskoristi se vaučer i ostvarite povrat novca.

Već u početnoj fazi mobilnog portala i engl. iPhone App-a postojalo je preko 1.000 regionalnih, nacionalnih i internacionalnih prihvatnih mjesta u različitim granama djelatnosti. Čim na kupovnom računu kupac bude imao kupovni kredit u obliku Lyoness Store vaučera

8

Lyoness.net trgovina, http://www.lyoness.net/internal/hr/cashbacktype/onlineshops Lyoness.net trgovina, http://www.lyoness.net/internal/hr/cashbacktype/onlineshops 10 Lyoness.net trgovina, http://www.lyoness.net/internal/hr/cashbacktype/onlineshops 9

29


(engl. shopping ili loyalty vaučeri), moţe kupiti i iskoristiti mobilne vaučere putem mobilnog ureĎaja. Osim kupnje preko mobitela moguća je i internet trgovina koja pruţa mogućnost lakog internetskog kupovanja s popustima. Ovaj način trgovine programski je podrţan kartičnim oblikom internetske trgovine, a korisnička mogućnost je vrlo jednostavna i lagana. Kupac se mora prvo registrirati na www.lyoness.net, a potom se prijaviti korisničkim imenom i lozinkom. Nakon prijave moţe pomoću pretrage trgovaca ili pregleda trgovina pronaći odgovarajućeg trgovca-partnera (slika 2). Slika 1. Lyoness.net trgovina

Izvor: Lyoness.net trgovina, http://www.lyoness.net/internal/hr/cashbacktype/onlineshops Kada kupac pronaĎe trgovca partnera po izboru klikne na logo i aktivira polje u engl.online trgovini. Odabrana trgovina se otvara u novom prozoru i sad moţete kupovati u skladu s vaţećim uvjetima korištenja te engl.online trgovine. Navedena kupovina će biti prikazana u roku od 24 sata pod točkom izbornika „Moje kupovine“ / „Ostvarene kupovine“. Čim se kupovina u potpunosti zaključi – uzimajući u obzir rokove za zamjenu robe i rokove dostave – bit će uknjiţena naknada na račun za isplatu, kupca.11 Kupovina putem engl.Cashback kartice klasičan je način korištenja kartice, zadrţavanja lojalnosti kupca kakve danas imaju sve veće trgovine. Ona nema plateţnu moć nego sluţi 11

Lyoness.net trgovina, http://www.lyoness.net/internal/hr/cashbacktype/onlineshops 30


samo kao korisnička kartica koja ima magnetsku traku te se provlačenjem kroz ureĎaj za čitanje kartica aktiviraju podaci o korisniku, što omogućava ostvarivanje popusta. Pomoću funkcije „Pretraga trgovaca“ na internetskoj stranici kupac moţe brzo pronaći trgovce-partnere po izboru koji primaju karticu engl.Cashback Card: jednostavno prije pretrage aktivira kućicu „Cashback Card“. I prilikom kupovine je izbor jednostavan: Lyonessovi Trgovci-partneri imaju u svojim filijalama jasno vidljive naljepnice na ulazu ili u blizini blagajne. I zadnja mogućnost Lyoness kupovine je putem vaučera. Engl.Cashback vaučere kupac moţe naručiti telefonski, engl.online ili pismenim putem u nadleţnom Lyoness uredu. Iznos za plaćanje će biti obračunat s Lyoness kupovnog računa kupca. 12

8.2 Hardverska podrška Cashback usluge Kako je već ranije navedeno hardverska podrška ostvaruje se preko kupovine pametnim telefonom, računalom- online kupnja te elektroničkim ureĎajima za čitanje kartica putem kojih se očitavaju podaci o kupcu i samim time aţuriraju bodovi za povrat. Slika 2. Lyoness mobilna podrška

Izvor: Lyoness.net trgovina, http://www.lyoness.net/internal/hr/cashbacktype/onlineshops 12

Lyoness.net trgovina, http://www.lyoness.net/internal/hr/cashbacktype/onlineshops 31


Mobilna podrška ima i mogućnost lociranja najbliţih dućana koji nude popuste tj. koji su članovi Lyoness kluba pa se time kupcima omogućava brţe i bolje snalaţenje. Naime, radi se o servisu putem kojega je moguće oglašavanje, i to na način da korisnik, pojedinac ili predstavnik tvrtke kreira poslovnu stranicu kako bi promovirali engl.brand, tvrtku, osobu, dali razne savjete, postavili fotografije lokacije gdje se nalaze, a sve to skupa je moguće podijeliti sa svojim prijateljima na društvenim mreţama poput engl. Facebooka, Twittera, Flickra, Google+, MeetUpa i sl.13

13

Liautaud, B., Hammond, M.: e-Poslovna inteligencija, Prudens Consilium d.o.o., Varaţdin, 2006., str. 25 32


9 KONKURENCIJA Iako konkurencija na hrvatskom trţištu nije još uvijek jako velika, postoje naznake za njeno povećavanje. Ovo su neki od konkurenata koji prijete daljnjem razvoju Lyoness-a.

9.1 SCnet SCNet Hrvatska d.d. je meĎunarodna potrošačka mreţa koja svojim članovima pruţa povrat novca na obavljenu kupnju u iznosu od 3-30%. Način funkcioniranja vrlo joj je sličan Lyoness- u, no tehnički je puno slabije prilagoĎena kupcu i nema toliko dobru mreţu partnera.14 Web link: http://www.scnethrvatska.com Ekranski prikaz SCnet-a:

14

SCnet, http://www.udruga-kupaca.ewebsite.com/ 33


9.2 Aurron Cashback Aurron Cashback kartica nudi uštedu do nekoliko tisuća kuna godišnje koju kupac moţe ostvariti kroz povrat novca korištenjem Aurron Cashback kartice pri svakodnevnim kupovinama.

Aurron prednosti: - Trajno članstvo bez godišnjih članarina, - Pravi novac umjesto bodova, - Ostvareni povrat novca ne zastarijeva, - Veliki broj prodajnih mjesta, - Široka lepeza dostupnih roba i usluga, - Jednostavno korištenje, - Mogućnost dodatne zarade i pasivnih prihoda

Putem kartice evidentira se iznos obavljene kupovine, kao i odobreni povrat novca koji je unaprijed ugovoren sa svakom pojedinom partnerskom tvrtkom - trgovcem. Kupac se moţe registrirati na sljedeće načine: -

formular za registraciju te ga pošaljite na adresu Aurron International d.o.o.,

- na www.aurron.com

Web link: http://www.aurron.com/

34


Ekranski prikaz Aurron Cashback-a:

9.3 Find.hr Find.hr je jedna geolokacijska aplikacija, puštena u rad 25. veljače 2012. godine Pokretači ovog projekta su Bojan Pleše i Daniel Pikl. Pokrenuta je u suradnji s web stranicom booking.com i TripAdvisorom, specijaliziranim za putovanja, pronalazak hotela, popularnih odredišta, povoljnih ponuda i slično, a cilj joj je takoĎer ponuditi niz korisnih informacija za turiste. Posjetitelji stranice mogu pretraţivati sadrţaj po odreĎenim kategorijama, poput zvjezdanog rejtinga ili vrsti smještaja/znamenitosti, zatim po cijenama, točkama interesa (POI – Point Of Interest) i naprednoj traţilici – te dobiti druge korisne informacije kao što su vremenska prognoza i temperatura mora. Vaţna karakteristika je i „popularnost“

15

kojom

posjetitelji mogu saznati koje su najpopularnije lokacije meĎu drugim turistima. Putem ovog servisa, a zahvaljujući partnerima booking.com i Tripadvisoru, posjetitelji će moći rezervirati smještaj i koristiti baze korisničkih turističkih recenzija. U planu je razvoj i proširenje aplikacije, i to ponajprije na susjednu Italiju. Rezultate pretrage moguće je objaviti odnosno

15

Vlašić, G., Mandelli, A., Mumel, D.: Interaktivni marketing: interaktivna marketinška komunikacija, PeraGO, Zagreb, 2007., str. 102 35


podijeliti sa svojim prijateljima na društvenim mreţama poput engl. Facebooka, Twittera i Google+. Ekranski prikaz pretrage na Find.hr:

Izvor: Find, hr, http://www.find.hr/

U traţilicu, u gornjem lijevom kutu, upisan je grad Zadar, a pod točkama interesa odabrani su nacionalni parkovi, spomenici pod UNESCO - vom zaštitom te temperatura mora (izbornik je s desne strane). Crvenim pokazivačem je prikazana lokacija grada, zelenim strelicama lokacije nacionalnih parkova, a bijelim strelicama sa temperaturom je prikazana temperatura mora duţ cijele obale Jadranskog mora, na dan 25. oţujka 2012. godine.

Obzirom da je RH turistička zemlja, geolokacijski marketing s ovakvim aplikacijama moţe donijeti samo pozitivne rezultate te financijsku korist kako oglašivačima tako i korisnicima usluga ili proizvoda. Posebice kada turistička sezona bude u punom jeku, to jest kada pristigne veliki broj kako stranih tako i domaćih turista koji već duţe vrijeme i u širem opsegu koriste geolokacijske servise. Kakve će poruke pronaći na pojedinim lokacijama, te kakve će

36


ostaviti, i dalje ovisi isključivo o kvaliteti usluge. No, kao dio te usluge, tvrtke bi trebale početi razmišljati o integraciji geolokacijskih mreţa u svoju ponudu.16

Web link: http://www.find.hr/

9.4 Lociraj popust

Lociraj Popust je sljedeća aplikacija koja prikazuje oglašene popuste proizvoda i usluga ovisno o lokaciji korisnika, odnosno na nekoj odreĎenoj udaljenosti od trenutne lokacije korisnika. U funkciju je puštena početkom studenog 2011. godine. Sama ideja i izvedba su izvrsne, ali ponuda je zasada oskudnija, što bi se svakako u budućnosti trebalo popraviti, odnosno proširiti. Omogućeno je pretraţivanje po kategorijama/potkategorijama, te po ključnim riječima i sve to u nekoliko sekundi, nekoliko pokreta prstima, bez gubitka vremena dok bismo obišli sve trgovine i ručno zapisivali cijene. Kada korisnik pronaĎe zanimljivi popust, direktno iz aplikacije moţe nazvati prodavača i detaljnije se raspitati o ponudi. Moţe poslati i e-mail, a informacija o popustu moţe se podijeliti i sa svim prijateljima na engl. Facebooku, Twitteru ili ga jednostavno proslijedimo SMS-om ili engl. e-mailom. Aplikacija korisnika pomoću karte, uputa o voţnji i kompasa precizno navodi do lokacije na kojoj se nalazi proizvod na popustu koji je odlučio kupiti. Ono gdje ova aplikacija donosi razliku jest “alarm”, koji predstavlja opciju za korisnika da unosom ključne riječi “zada” pojam za koji ţeli dobiti obavijest kada se pojavi oglas koji u sebi nosi takvu riječ. Što se tiče oglašivača, oni u svome sučelju vide sve postavljene “alarme” te na taj način imaju uvid u potraţnju korisnika i sukladno tome mogu postaviti svoj oglas. Osim toga, sama aplikacija je napravljena vrlo profesionalno od strane jedne od vodećih hrvatskih programerskih kuća te je dobila pohvale časopisa “BUG” kao jedina domaća aplikacija meĎu 10 svjetskih engl. lifestyle aplikacija.

Sa svim ovdje navedenim aplikacijama kupnja postaje puno jednostavnija, a ono najvaţnije je ušteda novca i vremena, što je neprocjenjivo. Uz to, ovakvo oglašavanje ima i ekološku 16

Find, hr, http://www.find.hr/ 37


dimenziju, jer je ovo puno učinkovitiji način oglašavanja od klasičnog načina tiskanja i distribuiranja promotivnih kataloga, letaka i kupona kojima se zatrpavaju poštanski sandučići. Aplikacija ima veliki potencijal s obzirom da je relativno kratko na trţištu, a trenutno je dostupna za engl. download kod iOS i Android operativnih sustava.

Web link: http://lociraj-popust.com/

Ekranski prikaz servisa Lociraj popust:

38


9.5 iQpon

iQpon je takoĎer još jedna od aplikacija koja omogućuje jednostavnu i efikasnu pretragu i ostvarivanje popusta na razne proizvode i usluge diljem Hrvatske. Kreirana je za korištenje na pametnim telefonima, a trenutno je podrţavaju iOS, Android i Symbian operativni sustavi. U funkciju je pušten u listopadu 2011., a sama aplikacija zahtjeva registraciju korisnika. Do sada, iQpon ima više od 25 000 korisnika. Ovaj engl. shopping vodič je potpuno besplatan i predstavlja mobilnu zamjenu za kupone, a nudi sljedeće17: 

Pregled popusta po kategorijama, lokacijama, engl. brandovima

Pregled ukupne uštede i prosječnog popusta

Pregled posebnih kategorija „najpopularniji kuponi“ i „najnoviji kuponi“

Mogućnost sortiranja najzanimljivijih kupona u sekciju „moji kuponi“

Mogućnost realizacije popusta putem barkoda unutar mobitela kupca

Pogodnost za tvrtke oglašivače je što ovaj način promocije, koji je u svojoj srţi vrlo inovativan i efikasan, drastično smanjuje troškove promocije tvrtki. Bit smanjenja troškova promocije na ovaj način je što tvrtka aplikacijom direktno, brzo i učinkovitije dolazi do krajnjeg potrošača i predstavlja svoju ponudu. Svaka tvrtka oglašivač ima svoje administracijsko sučelje te mogućnost izrade i aţuriranja svojih kupona u stvarnom vremenu.

Web link: http://www.iqpon.hr/

17

Izvor: http://www.iqpon.hr/koristite-kupone/ 39


Ekranski prikaz web servisa iQpon:

40


10 POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE LYONESS-A POZITIVNE STRANE

NEGATIVNE STRANE

1.

Ostvarivanje većeg popusta na kupnju

Nejasno praćenje stanja

2.

Bolja umreţenost trgovina na jednom

Moguća manipulacija podacima

mjestu 3.

Lokalizator trgovina u kojima se

Nedovoljan broj trgovina

ostvaruje stalni povrat 4.

Dodatna promocija za trgovce

Premali broj kupaca zna za ovaj način kupovine

5.

Mogućnost različitih načina kupovine

Nemogućnost kupovine na rate ili kredit

i ostvarivanja povrata novca za kupce 6.

Izgled

Neuspjeh slanja povratne informacije

7.

Učinkovitost

Potreba registracije

8.

Aţurnost

Rast konkurencije

9.

Stručnost

Ugradnja kodova u online trgovinu

10.

Jednostavnost

Nemogućnost ručnog unosa prodaje u sustav

41


11 SWOT ANALIZA

Snage

visoke tehnološke i financijske

Slabosti

mogućnosti za razvoj novih proizvoda •

dobri tehnološki resursi

razgranata distributivna mreţa

jaka marketinška pozicija

dobra strategija komunikacije s trţištem

još uvijek je prisutna sigurnosna osjetljivost softverskih proizvoda

disperzija ideja, velik broj proizvoda i inovacija od kojih svi ne zaţive na trţištu

problemi kompatibilnosti odreĎenih hardverskih proizvoda

potreba registracije

mali broj kupaca zna za ovaj način kupovine

Mogućnosti

Prijetnje

uvoĎenje novih inovacija

globalna gospodarska kriza

razvoj telekomunikacijskih proizvoda uz

jačanje hakerskih alata

velika, jaka i razvijena konkurencija

tehnološke katastrofe

moguća manipulacija podacima

podršku jake telekomunikacijske infrastrukture •

ostvarivanje većeg popusta na kupnju

bolja umreţenost trgovina na jednom mjestu

različiti načini kupovine i ostvarivanja povrata novca

42


Prema podacima Hrvatske gospodarske komore i GfK ograničavajući čimbenici brţeg rasta potrošnje i prometa u trgovini, samim time i Lyoness usluge u Hrvatskj su: -

nezaposlenost,stagnacija plaća,

-

relativno niska očekivanja potrošača i

-

spori rast potrošačkih kredita (GfK, 2012.)

Niska kupovna moć stanovništva i spore stope rasta maloprodaje dodatno će ojačati konkurenciju i borbu za preraspodjelu trţišta izmeĎu trgovačkih centara, a jaka konkurencija pridonijet će promjenama u njihovoj strategiji razvoja. Stoga se u Hrvatskoj kao i u ostalim tranzicijskim drţavama moţe očekivati stagnacija prihoda prodaje u trgovinskim centrima što će ujedno utjecati i na mogućnost zapošljavanja. Upravo je to jedan od velikih problema, jer prema podacima Agencija za zaštitu trţišnog natjecanja (AZTN), 15% ukupne radne snage u maloprodaji zapošljavaju upravo trgovinski centri što znači da opadanje prodaje istih i zatvaranje centara dugoročno rezultira povećanjem nezaposlenosti, padom BDP-a i slabljenjem kupovne moći. 18

18

Agencija za zaštitu trţišnog natjecanja, http://www.aztn.hr/article/1104/prikaz-istrazivanja-trzistadistributivne-trgovine-mjesovitom-robom-pretezno-hranom-picima-i-higijenskim-proizvodima-za-domacinstvou-2011. 43


12 TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST 12.1 Troškovi ĉlanstva Ţelite li postati član Lyonessa besplatno se registrirajte i neograničeno moţete uţivati u pogodnostima 30 dana, a ukoliko izvršite kupnju unutar perioda testno članstvo se pretvara u punopravno članstvo. Troškovi upisne članarine preko posrednika, prije sadašnje mogućnosti besplatnog članstva, iznosila je 10 eura i to su bili troškovi izdavanja kartice i članskog materijala. Nema mjesečne ni godišnje članarine. MeĎutim troškovi za pokretanje online trgovine se razlikuju. Postoje nuţni troškovi da bi se postalo dijelom Lyonessovog online svijeta a to je jednokratna početna pristojba i mjesečne mreţne pristojbe. Početna pristojba za pokretanje potrebna je jednokratna pristojba za pristupanje vaše online trgovine Lyonessovom kupovnom online svijetu. U Hrvatskoj početna pristojba iznosi 390 eura. Mjesečne naknade su rezultat troškova koji nastaju zbog odrţavanja vaše online trgovine. Ove naknde su jedinstvene za sve članove neovisno o zemlji i iznose 19 eura mjesečno. One se plaćaju samo onda kad je Lyoness-ova zajednica u tekućem mjesecu dokazano ostvarila najmanje 10 prodaja u ovoj online trgovini.

12.2 Pokazatelji uspješnosti Lyoness tvrtka, koja je osnovana prije 10 godina u ovom trenutku je aktivna u 28 europskih zemalja. Lyoness danas ima preko 2,4 milijuna članova, a od toga 24 000 trgovaca i nalazi se na preko 150 000 lokacija, koji cijeloj ovoj ideji daju izuzetnu ozbiljnost. Jedno od najboljih pokazatelja ovog web servisa jest upravo sve veći broj korisnika. Partneri Lyoness-a su ozbiljne i vrlo priznate firme na europskim trţištima. Neki od Lyoness-ovih partnera su firme kao: Shell, OMV, Billa, Lukoil, Burger King, Interspar, Opel. Lidl... te cijeli ovaj poslovni poduhvat podiţu na izuzetno visok i ozbiljan nivo. Korisnicima se sviĎa način uštede novca prilikom svakodnevne kupovine, a tvrtke su u potrazi za načinom izgradnje trajnih odnosa s kupcima. Te su tako stvorili jedinstvenu globalnu mreţu koja je temelj trgovačke zajednice i program lojalnosti izmeĎu članova i trgovaca. Zajednica se odlikuje kulturnom raznolikošću i inovacijama te svi mogu ţivjeti u uzajamnoj prednosti pomaganja drugima i očuvanju okoliša. To je takoĎer dio korporativnog identiteta i zajedno su dovoljno jaki za promicanje i provedbu ideala društvene odgovornosti.

44


13 DALJNJE MOGUĆNOSTI RAZVOJA LYONESS-A Lyoness je već u zapadnim europskim zemljama osnovao svoju online televiziju na kojoj kupci mogu pratiti mjesta i popuste na kupnju te novu ponudu kod trgovaca koji su dio ove promotivne mreţe. Osim toga kupci se mogu informirati o novostima Lyoness-a. Televizijski program ima veliki značaj za puno aktivnije promoviranje trgovaca u mreţi jer se na taj način pruţa znatno jasnija i interaktivnija reklama. Lyoness putem televizije dobiva još jedan kanal zarade na promociji. U budućnosti bi se svako trebalo pozabaviti razvojem dodatnih aplikacija za mobitele, npr. kalkulatora kupnje na taj način bi kupci mogli lakše imati uvid u svoje stanje povrata novca.

Slika 9. Lyoness TV

Izvor: Lyoness, http://www.lyoness.com/en-US/Companies/Countries

45


14 ZAKLJUĈAK

Sve veća konkurencija na maloprodajnom trţištu, zahtijeva od trgovaca inovacije u komunikaciji s kupcima. UnapreĎenje prodaje je jedan od oblika direktnog poticaja kupca kako bi se ostvario cilj pozicioniranja proizvoda ili povećanja prodaje proizvoda. Ovaj oblik promocije kao i svaki drugi zahtjeva vrlo dobar plan provedbe, stoga se prilikom odabira instrumenata unapreĎenja prodaje uzima u obzir stanje na trţištu, segment kojem se tvrtka obraća i cilj koji se ţeli postiti unapreĎenjem prodaje. glavni instrumenti unapreĎenja prodaja dijele se sukladno ciljanoj skupini kojoj su namijenjeni. U tom području razlikujemo krajnjeg potrošača i unapreĎenje prodaje kod posrednika. Instrumenti usmjereni na potrošača najčešće se pojavljuju u obliku kupona, nagradnih igara, besplatnih promotivnih uzoraka, povrata novca itd., dok se unapreĎenje prodaje u distributivnom kanalu najviše bazira na bonusima i akcijskim cijenama. Lyoness je upravo prepoznao nove trendove u trgovini, ali i mogućnosti plaćanja i kupovne moći potrošača pa je 2003. godine ponudio novi oblik unapreĎenja prodaje putem posebnog sustava povrata novca prilikom svake kupnje. Sam sustav funkcionira na način da se kupcima u ugovorenim partnerskim trgovinama odobri svojevrstan bonus. Trgovci koji su u sustavu povrata novca prilikom kupnje na taj način biljeţe kupnju, a sustav kupcu nakon odreĎenog prometa uplaćuje kupovni bonus. Lyoness za sada predstavlja jedan od vodećih sustava u svijetu povrata novca prilikom svake kupnje, razlog tome je njegova tehnološka razvijenost čime je svojim kupcima omogućio kupovinu putem interneta te lociranje dućana koji su u sustavu putem mobitela. Jedna od komunikacijskih inovacija je i osnivanje Lyoness TV-a., čime se trgovinama omogućava dodatna komunikacija s kupcima. Ovaj promotivni alat unapreĎenja prodaje posebno je interesantan trgovcima jer stvara svojevrsnu lojalnost kupaca čime ne samo da povećavaju svoju prodaju nego i zadrţavaju ciljni segment u svojim trgovinama. Najveća prijetnja daljnjem tehnološkom razvoju je ograničen budţet Lyoness-a i njegovih prartnera, opadanje kupovne moći kupaca te hakerski napadi na aplikacije, posebice one koje su vezane za pametne telefone. U budućnosti bi se Lyoness svakako trebao okrenuti suvremenim alatima i tehnologijama te ih što više integrirati u svoj komunikacijski kanal.

46


15 LITERATURA

Knjige: 1. Kesić, T.: Integrirana marketinška komunikacija: oglašavanje, unapreĊenje prodaje, Internet, odnosi s javnošću, publicitet i osobna prodaja, Opinio d.o.o., Zagreb, 2003. 2. Kesić, T.: Ponašanje potrošaĉa , Adeco, Zagreb, 2006. 3. Kotler, Ph. i Keller K.L.: Upravljanje marketingom, 12. izdanje, Mate, Zagreb, 2008. 4. Kotler, Ph.: Upravljanje marketingom, Informator, Zagreb, 1994. 5. Lester, R. P.: Komunikacijski plan- srţ strateških komunikacija, Hrvatska udruga za odnose s javnošću, Zagreb, 2007. 6. Liautaud, B., Hammond, M.: e-Poslovna inteligencija, Prudens Consilium, d.o.o., Varaţdin, 2006. 7. Siegel, C.: Internet Marketing: Foundations and Applications, Houghton Mifflin Company, Boston, 2004. 8. Strauss, J., El-Ansary, A., Frost, R.: E-marketing, 4. Izdanje, Šahinpašić, Sarajevo, 2006. 9. Vlašić, G., Mandelli, A., Mumel, D.: Interaktivni marketing: interaktivna marketinška komunikacija, PeraGO, Zagreb, 2007. Članci: 10. Anić, D. i Nušinović, M.: “Hrvatska maloprodaja u tranziciji prema strukturi maloprodaje u Europskoj uniji- razlike, pribliţavanje i očekivanje“, Privredna kretanja i ekonomska politika, Vol. 13, No. 96., 2003., str. 123-169

47


11. Davis, R.; Sajtos, L.; Cha udhri, Ahsan A.: “Do Consumers Trust Mobile Service Advertising?“, Contemporary Management Research, Vol. 7 Issue 4, 2011., str. 245-270 12. Jakovčić, M. i Spevec, D.: “Trgovački centri u Zagrebu“, Hrvatski geografski glasnik, Vol.66. No.1., 2004., str. 15-36 13. Tolliver-Nigro, H.: “Making the Most of the Mix of Mobile Marketing and Print.“, Seybold Report: Analyzing Publishing Technologies, Vol. 11 Issue 12, 2011., str. 2-8 14. Katankar, Veena K.; Thakare, V. M.: “ Short Message Service using SMS Gateway.“, International Journal on Computer Science & Engineering, Vol. 1 Issue 5, 2010., str. 1487-1491 15. Cudmore, B. Andrew; Patton, John R.: “The Intimate Marketer: Personalized Direct Marketing Strategies in a Wireless Environment.“, Journal of Internet Commerce, Vol. 6 Issue 4, 2007., str. 73-96 16. Joly, K.: “The ABCs of Mobile Marketing.“, University Business, Vol. 12 Issue 7, Jul/Aug 2009., str. 74-76 Internet: 17. Find, hr, http://www.find.hr/, preuzeto 05. 11. 2012. 18. GfK,

Shopping

centri

samo

za

bogatije,

lipanj

2012.

http://www.gfk.hr/public_relations/press/press_articles/010155/index.hr.html, preuzeto, 12. 11. 2012. 19. HGK, Komora-Zagreb, 2009. http://www.zg.hgk.hr/ Pages.aspx? StartId=102 &HeadId=5&LangID=1, preuzeto 05. 11. 2012. 20. Hot-hot, http://www.hothot.hr/app, preuzeto 05.11. 2012. 21. Lociraj popust;

https://play.google.com/ store/apps/details?id =com.globaldizajn.

locirajpopust, preuzeto 06. 11. 2012.

48


22. Lyoness.net trgovina, http://www.lyoness.net/internal/hr/cashbacktype/onlineshops, preuzeto 12. 11. 2012. 23. Papworth, J. (2011),

Cashback websites: is there a catch to cash for free?,

http://www.guardian.co.uk/

money/2011/jan/22/cashback-websites-cash-for-free,

preuzeto 12. 11. 2012. 24. SCnet, http://www.udruga-kupaca.ewebsite.com/, preuzeto 12. 11.2012.

49


16 ŢIVOTOPIS

Europass Životopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na)

Petojević Lana

Adresa(e)

Jarnovićeva 11, 10000 Zagreb (Hrvatska)

Broj mobilnog telefona

099/738-6991

E-mail

lana.petojevic@gmail.com

Drţavljanstvo

Hrvatsko

Datum roĎenja

23 veljače 1989

Spol

Ţensko

Željeno zaposlenje / zanimanje

Administrator

Radno iskustvo Datumi

01 srpnja 2007 - 01 studenog 2007

Zanimanje ili radno mjesto

Operater na stroju

Glavni poslovi i odgovornosti

kontrola ispravnosti proizvoda

Ime i adresa poslodavca

Preplam d.o.o. Zagrebačka 85, 10297 Zagreb (Hrvatska)

Vrsta djelatnosti ili sektor

Ostale Usluţne Djelatnosti

Datumi

01 veljače 2008 - 31 prosinca 2010

Zanimanje ili radno mjesto

Administrator

Glavni poslovi i odgovornosti

Unos redovnih uplata i isplata fizičkih i pravnih osoba

Ime i adresa poslodavca

Hrvatska Pošta d.d. Branimirova 4, Zagreb 10000 (Hrvatska)

Vrsta djelatnosti ili sektor

Centar za unos platnog prometa

Datumi

01 travnja 2011 - 01 svibnja 2012

Zanimanje ili radno mjesto

Dadilja

Glavni poslovi i odgovornosti

Svakodnevno voĎenje brige o djetetu

Ime i adresa poslodavca

10000 Zagreb (Hrvatska)

Vrsta djelatnosti ili sektor

Odgoj I Obrazovanje

Datumi

01 svibnja 2012 →

Zanimanje ili radno mjesto

Administrator

Glavni poslovi i odgovornosti

uvoz/izvoz robe, 50


dokumentacija meĎuskladišnica, kontrola stanja zaliha poslovnica i skladišta, kontrola dnevnih uplata utrţaka poslovnica Ime i adresa poslodavca

Purex d.o.o. Vukove stine b.b., 21233 Hrvace (Hrvatska)

Vrsta djelatnosti ili sektor

Ostale Usluţne Djelatnosti

Obrazovanje i osposobljavanje Datumi

rujan 2003 - lipanj 2007

Naziv dodijeljene kvalifikacije

Tehničar PT Prometa

Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine

Novčano poslovanje, Poštansko/Telegrafski promet

Ime i vrsta organizacije pruţatelja obrazovanja i osposobljavanja

Poštansko Telekomunikacijska Škola (Tehnička srednja škola) Trg J.F. Kennedyja 6, 10 000 Zagreb (Hrvatska)

Datumi

listopad 2007 →

Ime i vrsta organizacije pruţatelja obrazovanja i osposobljavanja

Ekonomski Fakultet (Preddiplomski sveučilišni studij) Trg J.F. Kennedyja 6, 10 000 Zagreb (Hrvatska)

Osobne vještine i kompetencije Materinski jezik(ci)

Hrvatski Jezik

Drugi jezik(ci) Samoprocjena

Razumijevanje

Govor

Europska razina (*)

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Engleski Jezik

C1 Iskusni korisnik

C1 Iskusni korisnik

B2

Samostalni korisnik

Pisanje Govorna produkcija B2

Samostalni korisnik

B1

Samostalni korisnik

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Društvene vještine i kompetencije

- Timski duh, najviše iskazan tijekom radnog iskustva u Hrvatskoj pošti d.d., a stečen u slobodno vrijeme, kroz svakojake timske manifestacije kojima sam prisustvovala. - Mogućnost brze prilagodbe promjeni radne obaveze, stečenu tijekom rada u Preplam d.o.o. - Organizacija koju svakodnevno nadograĎujem u poslovnom, kako i privatnom području. Najviše iskustva stekla sam prilikom rada kao dadilja, pri svakodnevnoj brizi o malom djetetu, ispunjavanja njenih, kako i svojih obaveza.

- U Purex d.o.o. sam najviše istaknula vještinu brzog učenja, stečenu kroz obrazovanje. Potreba da s u kratkom roku nauči mnoštvo informacija, pomogla mi je pri trenutnom obrazovanju i zaposlenju. Organizacijske vještine i kompetencije

- imam iskustva u voĎenju tima u slobodnim i dobrovoljnim aktivnostima - jako sam dobra kako u individualnim aktivnostima tako i u timskim, - snalaţljiva sam i sposobna osoba - uvijek spremna na dobru suradnju, - organizirana, motivirana u onome što radim i ono što naumim, - u svakom poslu dajem maksimalno od sebe - najviše uţivam raditi u timu

Tehničke vještine i kompetencije

Sposobnost rukovoĎenja strojem za izradu plastike stečenu za vrijeme rada u kontroli proizvoda u Preplam d.o.o. 51


Računalne vještine i kompetencije

- Aktivno korištenje internet pretraţivača ( Google Chrome, Internet Explorer, Mozzila Firefox) - Vješto baratanje Microsoft Office alatima ( Word, Excel i PowerPoint) - osnovno poznavanje aplikacija grafičkog dizajna (Adobe Illustrator, PhotoShop)

Druge vještine i kompetencije

Fitness Trčanje Aerobik Šetnje sa psom

52


17 SAŢETAK Portal Lyoness jedinstveni je kupovni portal za regionalnu, nacionalnu i meĎunarodnu trgovinu, s pregledno razvrstanim i jednostavnim pretraţivanjem te kupovinom ţeljenih proizvoda, usluga i pogodnosti. Lyoness nudi četiri mogućnosti kako da pri svakoj kupovini kupac novac dobije natrag na račun: Mobile Cashback (mudro i jednostavno kupovanje pametnim telefonom (smartphone)), Cashback Card (jedna kartica za pogodnosti za sve gospodarske grane), Online kupovina (ugodna non-stop kupovina preko interneta), Cashback vaučeri (s originalnim vaučerima Lyonessovih trgovaca-partnera). Lyoness ima jednostavnu primjenu za kupce i za trgovce. Primjena za kupce je jednostavna jer je tehnički dobro podrţana pa im omogućava jednostavnu kupovinu i povrat novca. Svakom kupovinom članu se pripisuje do 2% iznosa kupovine na njegov račun za isplatu. Time se na osobnom računu za isplatu skuplja stalno rastući iznos. Nakon što se na dotičnom računu skupi najmanje 75 kuna, taj se iznos bez odbitka isplaćuje direktno na privatni bankovni račun člana. Kada je riječ o trgovcima oni na ovaj način stvaraju dodatnu lojalnost kupaca pri čemu kroz Lynoess mreţu dobivaju tehničku podršku njihove prodaje npr. online i mobilna trgovina, te promotivnu podršku kroz kupnju s povratom novca pri čemu se stalno ističu upravo trgovine koje su dio kluba. Lyoness – tvrtka je osnovana 2003. od strane Hubert Freidla, Lyoness svojim članovima nudi povrat novca pri svakoj kupovini. Iako je izvorno startao u samo četiri zemlje, Lyoness se do danas razvio u meĎunarodno aktivnu tvrtku koja svim sudionicima nudi jedinstvenu Win-Win situaciju. Lyoness stvara globalnu mreţu članova i trgovaca-partnera kroz koju svi profitiraju: Članovi ostvaruju povrat novca, dok trgovci-partneri dobivaju stalne i vjerne klijente kojima rado odobravaju posebne pogodnosti. Lyoness je trenutno aktivan u 28 europskih zemalja, kao i u SAD-u, Kanadi, Brazilu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru, Juţnoafričkoj Republici, te u azijsko-pacifičkoj regiji (Hong Kong, Macao, Australija, Filipini, Tajland) i broji više od 2,4 milijuna članova širom svijeta. Osim članova i trgovacapartnera, zahvaljujući zakladi Lyoness Child & Family Foundation profitiraju osobe i pojedinci kojima je pomoć najpotrebnija. Dio svih kupovina obavljenih putem Lyoness-a odlazi u korist ove humanitarne zaklade osnovane u svibnju 2008. godine. Godine 2011. osnovana je i druga Lyoness zaklada Greenfinity. Ova zaklada stavlja naglasak na globalno odrţivu zaštitu okoliša, inovativne projekte zaštite klime, te istovremeno investira u korištenje obnovljivih izvora energije. Lyoness je podijeljen na više cjelina: registracija, kupovina, o Lyonessu i Moj Lyoness. Registracija je sasvim jednostavna i besplatna. Kupovina sadrţi pretragu svih trgovaca koji nude mogućnost korištenja Lyonessa, vaučer code kojim moţete 53


dvostruko profitirati i Lyoness store je online dućan gdje su proizvodi na sniţenju i sadţi veće pogodnosti za korisnika od ostalih opcija kupovanja. „O Lyoness-u“ sadrţi sve informacije vezane za Lyoness, od same tvrtke, do novosti u Lyonessu, fotogalerije, pregleda dogaĎanja, online upite za trgovine, upite za trgovca te cashback magazina. „Moj Lyoness“ samo se prijavite i koristite sve Lyoness pogodnosti. Kako bi korisnik došao do toga da ide kupovati i koristit Lyoness preko portala, mora se najprije registrirati. To je prilično lak korak, s obzirom da portal jasno nudi tu opciju u jednom dijelu ekrana. Troškovi koji su nuţni da bi se postalo dijelom Lyoness-ovog online svijeta podijeljeni su u dvije grupe: jednokratna početna pristojba za pokretanje i mjesečne mreţne pristojbe. Novi član ima 30 dana za testiranje Lyoness pogodnosti. Ukoliko unutar ovog perioda uslijedi prva kupovina, odnosno narudţba, registracija će biti u potpunosti zaključena i vi moţete bez ograničenja koristiti sve Lyoness pogodosti. Iako konkurencija na hrvatskom trţištu nije još uvijek jako velika, postoje naznake za njeno povećavanje. SCNet Hrvatska d.d. je meĎunarodna potrošačka mreţa koja svojim članovima pruţa povrat novca na obavljenu kupnju u iznosu od 3-30%. Način funkcioniranja vrlo joj je sličan Lyoness- u, no tehnički je puno slabije prilagoĎena kupcu i nema toliko dobru mreţu partnera. Aurron Cashback kartica nudi uštedu do nekoliko tisuća kuna godišnje koju kupac moţe ostvariti kroz povrat novca korištenjem Aurron Cashback kartice pri svakodnevnim kupovinama. Find.hr je jedna geolokacijska aplikacija, puštena u rad 25. veljače 2012. godine.

Pokrenuta je u suradnji s web stranicom booking.com i TripAdvisorom,

specijaliziranim za putovanja, pronalazak hotela, popularnih odredišta, povoljnih ponuda i slično, a cilj joj je takoĎer ponuditi niz korisnih informacija za turiste. Lociraj popust je sljedeća aplikacija koja prikazuje oglašene popuste proizvoda i usluga ovisno o lokaciji korisnika, odnosno na nekoj odreĎenoj udaljenosti od trenutne lokacije korisnika. iQpon je takoĎer još jedna od aplikacija koja omogućuje jednostavnu i efikasnu pretragu i ostvarivanje popusta na razne proizvode i usluge diljem Hrvatske. Kreirana je za korištenje na pametnim telefonima, a trenutno je podrţavaju iOS, Android i Symbian operativni sustavi. Lyoness je već u zapadnim europskim zemljama osnovao svoju online televiziju na kojoj kupci mogu pratiti mjesta i popuste na kupnju te novu ponudu kod trgovaca koji su dio ove promotivne mreţe. U ovom radu je predstavljena poslovna politika stvaranja lojalnosti kupaca putem mreţe povrata novca prilikom plaćanja. S obzirom na opći trend smanjivanja kupovne moći te povećanja konkurencije veliki broj trgovaca iz godine u godinu, ovakav oblik unapreĎenja prodaje prepoznaje kao dobru marketinšku komunikaciju s kupcem, ali

54


mogućnost dodatnog distributivnog kanala. Zajednica se odlikuje kulturnom raznolikošću i inovacijama te svi mogu ţivjeti u uzajamnoj prednosti pomaganja drugima i očuvanju okoliša. To je takoĎer dio korporativnog identiteta i zajedno su dovoljno jaki za promicanje i provedbu ideala društvene odgovornosti.

55


56


57


58


59

64_Petojevic_Lana_www.lyoness.net  

Petojević Lana