Yippie Härnösand 12 2015

Page 22

PRISADE 2015 /

• M E DIC I N

ANDERS FAHLÉN

Doftgran à la Rö ”Dofttillverkaren” Anders Fahlén i Rö har ett spännande år bakom sig. Han har levererat ett komplett system till Portugal och har då fått chansen att utveckla destillationstekniken än mer. – Ja, vi har fått ta ut svängarna och har utvecklat ett system som jobbar med både ånga och vakuum. Med vakuumtekniken så kan vi sänka temperaturen för när ämnena övergår i gasform och det blir då enklare att plocka ut de fraktioner man vill ha. Idén är alltså att destillera aromatiska växter till eteriska oljor som sedan kan användas i doft- eller livsmedelsindustrin. Hans intresse för den här udda branschen började när han reste mycket i Sydostasien i jobbet. Där såg han den här typen av anläggningar och blev nyfiken. Hemma igen byggde han en prototyp och började köra. Förutom en mindre destillator på en visningsträdgård i Skåne är hans destillator i Rö, såvitt han vet, den enda i Sverige. Mest har han kört kvanne, mynta, älgört och citronmeliss, men det senaste året har han också experimenterat mycket med gran. Han har provat olika delar av granen och även ändrat andra parametrar. – Det finns 200 kända kemiska substanser i granolja. Genom att ta ut olika fraktioner kan den dofta på många olika sätt, från väldigt mycket skog till mer citrusliknande dofter. – Jag försöker se vad vi har för förutsättningar här och ta fram särpräglade Norrlandsdofter. Det är roligare än att försöka leka Provence.

22

Y I P P I E H Ä RN Ö S A ND


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.