Page 1


WORDS WEATHER ILLUS LAMDUAN

สวัสดีคะ:))ยินดีมากๆที่ได้มีโอกาส ทั ก ทายแบบนี้ กั บ นิ ต ยสารฉบั บ แรกของเราที่ กว่ า จะออกมาเป็ น รู ป เป็ น ร่ า งเช่ น นี้ ไ ด้ ต้ อ ง ผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายนับไม่ถ้วนแต่แล้ว ในที่สุดเราก็ได้พบกัน ขอขอบคุณจากใจจริง นะคะแด่ทุกๆคนที่คอยช่วยเหลือและคอยให้คำ� แนะนำ�เสมอมา ซึ่งการชิมรางฉบับแรกของ เราจะชวนกันออกเดินทางท่องเที่ยว ไม่ว่า จะเป็นการเดินทางแบบใกล้ๆหรือไกลๆ ล้วน นำ � พาประสบการณ์ ม าให้ เ ราอย่ า งมหาศาล และบางที“การเดินทางนับพันกม.อาจจะเกิด จากการเดิ น ทางเล็ ก ๆเพี ย งไม่ กี่ ก้ า วของ เรา”ก็ได้นะคะ เพียงเรามีความ“กล้าที่จะ ออกเดิน” ตั้งแต่วันนี้ การเดินทางมากมายก็ จะตามมา และความสุขของการเดินทางก็ไม่ ได้อยู่แค่จุดหมายเพียงเท่านั้น ยังมีเรื่องราว เรียงรายระหว่างทางให้เราได้เก็บเกี่ยวอีก เยอะ ทั้งเรายังได้สัมผัสชีวิตที่แตกต่าง สังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ แม้กระทั่งการช็อปปิ้ง ที่ขาดไม่ได้เลยในการเดินทาง ถึงแม้ว่าเรา จะเป็นผู้หญิงอาจไม่สะดวกต่อการเดินทาง แต่ ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทำ�มันไม่ได้หากเราลอง เชื่อใจตัวเองสักครั้งเตรียมแพ็คกระเป๋าให้ พร้อมแล้วออกลุยเดี่ยว เราอาจจะพบว่าการ เดินทางคนเดียวก็ “ไม่ได้เหงาอยย่างที่คิด”

3

พัชรินทร์ วงศ์แก้วฟ้า (มิ้น) บรรณาธิการ


4


03 09 18 20 24 26 28 34 36

06 Imprints 07 Contributors 38 Subscribtion 39 Stocklist 5

Weather in Our Grand Seasons Inspiration Book Miss sun’s Shining

Tell a Tale D.I.Y

How’s the Weather

Climate Addict Forcast me Up!


บรรณาธิการ พัชรินทร์ วงศ์แก้วฟ้า ผู้ช่วยบรรณาธิการ ญาดา เจียรจิตเลิศ กองบรรณาธิการ ชมหทัย จันทร์บุตร

นันทนัช ศิริบริรักษณ์ ปุญญิศา เอี่ยมคงศรี ณัฐธิภาพร แห้วเพ็ชร พิสูจน์อักษร ภาคภูมิ จิระทรัพย์อนันต์

บรรณาธิการศิลปกรรม ฐาลิตา เบอรพันธ์ ช่างภาพ พัชรินทร์ วงศ์แก้วฟ้า กราฟฟิคดีไซเนอร์ เพ็ญประภา เกษสุภาพ ประสานงานการผลิต ศุภโชค บุญรอด ฝ่ายโฆษณา วริษญา ดำ�แก้ว ฝ่ายการตลาด กัญญาพัชร โค้วเจริญ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ วริศรา ศิริพร ฝ่ายธุรการ ศศิภา ศรีทิพากร จัดจำ�หน่าย ปวริสา คำ�สิงห์ 6


WORDS WEATHER ILLUS LAMDUAN

ILLUSTRATOR:YADA JIENJITLERT

STYLIST:KAMOLCHANOK VASANADUMLONGDE

สาวน้อยตัวเล็กหน้าตาน่ารักคนี้ เห็นแบบนี้มีดีกรีถึง นักวาดภาพประกอบ อิสระที่มีไอเดียบรรเจิด บวกกับการผสม ผสานลายเส้นยุกยิกของเธอดูแล้วมีเสน่ห์ น่าหยิก ชวนให้จ�ำ เริญใจจริงๆ

เป็นสาวมั่นผู้รังสรรการ แต่งตัวตลอดจนดูองค์ รวมของธีมเครื่อง แต่งกายภายฉบับนี้ และมีผลงานทาง ด้านไวโอลินออก มาอย่างต่อเนื่อง

COLUMNIST:BENJRAT AIEMRAT

สาวผู้รักการเขียนเรื่องราว ความเงียบสงบ มีจินตนาการอัน กว้างไกลและมักจะชอบจดบันทึก ตลอดเวลาเพื่อนำ�มาเป็นแรง บันดาลใจในการเขียนเรื่อง ครั้งต่อไป ในสไตล์ของเธอ 7


WORDS WEATHER ILLUS LAMDUAN


10


WORDS THAILAND TRAVEL GUIDE ILLUS LAMDUAN

ชีวิตคือการเดินทาง ที่ไม่สิ้นสุด

Life is a journey. That never ends . จะเชื่อไหมคะกับประโยคๆนี้ ชีวิตของคุณคือ การเดินทางใช่หรือเปล่า? ถ้ายังไม่ค่อยเข้าใจความ หมายนัก ลองมาทำ�ความเข้าใจกันก่อนดีกว่านะคะ อัลแบรต์ กามูส์ กล่าวว่าสิ่งที่ทำ�ให้การเดิน ทางท่องเที่ยวมีค่านั้นคือ “ความกลัว” เมื่อเราอยู่ ห่างจากบ้านเกิดเมืองนอน ความกลัวจะก่อตัวขึ้นมา สัญชาติญาณจะคอยดึงให้เรากลับบ้านเพื่อรักษากิจวัตร เดิมๆ นิสัยเดิมๆ ตรงจุดนี้แหละที่การเดินทางจะช่วย เรามันคือช่วงเวลาที่เราครั่นเนื้อครั่นตัว การเดิน ทางไกลจะทำ�ให้เราหนาวสั่นลงไปถึงก้นบึ้งของตัว ตน ดังนั้นเราจึงไม่ควรพูดว่า เราเดินทางเพื่อการ ท่องเที่ยวสนุกสนาน มันไม่มีความสนุกสนานนักหรอก เพราะมันคือโอกาสที่จะทำ�ให้เราได้ทดสอบจิตวิญญาณ ความสนุกสนานฉุดดึงเราให้หลงทาง แต่การเดินทาง ท่องเที่ยวนั้นทำ�ให้เราย้อนกลับคืนสู่ตัวตนที่แท้จริง

การเดินทางท่องเที่ยวไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆหรือ เรื่องสนุกสนานเฮฮาเท่านั้นนะ แล้วทำ�ไมเราต้อง ออกเดินทางท่องเที่ยวหล่ะ? ผู้ที่นำ�ความคิดและบุคคลสำ�คัญของโลกล้วน ได้รับแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่จากการเดินทางท่อง เที่ยว ทำ�ไมเรื่องการท่องเที่ยวที่ดูเหมือนเป็นเรื่อง เล็กๆจึงกลายเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากได้นะ 11

มีแนวความคิดเกี่ยวกับการเที่ยวซึ่งมีอยู่หลายประการ แตกต่างกัน เริ่มที่คำ�ว่า

ไปเที่ยวหรือtripหมายถึงการไปเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆระยะเวลาสั้นๆและจุดประสงค์ เพื่ อ ความสนุ ก สนานเท่ า นั้ น เช่ น การไปรั บ ประทาน อาหารที่ร้านชานเมือง หรือไปเที่ยวสถานตากอากาศ ในวันอยุดเสาร์-อาทิตย์ แต่ถ้าจะให้ที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือ

การท่องเที่ยวหรือtravelซึ่งหมาย ถึงการได้ล่องลอยและตะลอนไปในสถานที่ท่องเที่ยว ทำ�ให้สามารถค้นพบประสบการณ์ได้มากกว่า นอกจากนี้ ยั ง มี คำ � ว่ า การเดิ น ทางไกลหรื อ journey และ voyage การท่องเที่ยวแบบผจญภัย หรือ adventure ซึ่งหมายถึงการท่องเที่ยวที่ไกล ขึ้นไปอีกใช้เวลายาวนานขึ้นไปอีก อาจจะนานหลาย อาทิตย์หรือหลายเดือน ผู้เดินทางท่องเที่ยวจะต้อง ไปเกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวและผู้คนในท้องถิ่นนั้น อย่างลึกซึ้งมากกว่าการไปท่องเที่ยวแบบธรรมดา การออกไปเผชิญโลกภายนอก ได้พบปะผู้คน แปลกหน้า สถานที่แปลกถิ่นและภัยที่ไม่รู้จัก เราควร จะเตรียมมาตราการเพื่อความปลอดภัยระหว่างการ เดินทาง ดังนั้นเราควรจะมารู้จะวิธีเตรียมตัวในการ เดินทางไว้ตั้งแต่เนิ่นๆกันนะคะ ซึ่งGrand Season เล่มนี้ เราจะมาเดินทางไปพร้อมๆกัน เอ้าลุยยย...


WORDS TIS ILLUS LAMDUAN

“ถึงเวลาแพ็คกระเป๋า”

ของใช้ประจำ�ตัวที่ส�ำ คัญ ประเภทยาประจำ�ตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ที่โกนหนวด หวี เครื่องสำ�อาง โลชั่นทาผิว ลิปมัน และผ้าอนามัยสำ�คัญมากสำ�หรับ สาวๆเพราะบางที่หาซื้อได้ยากมาก เสื้อผ้า เอาให้เหมาะกับสภาพอากาศและควรวางแผนการใส่เสื้อผ้าในแต่ละวันก่อนเดินทาง จะได้ไม่ขาดหรือ เกินโดยไม่จ�ำ เป็น ชุดชั้นใน ให้็จัดไปตามจำ�นวนวันเลยคะหรือหาประเภทใช้แล้วทิ้งจะดีมาก หากไปต่างประเทศยิ่งเที่ยวกับทัวร์หาโอกาสซักตาก ยากสุดๆ รองเท้า หากซื้อใหม่ก็ทดลองใส่ให้ชินเท้าก่อนเด๊๋ยวมันจะกัดเอาและพกรองเท้าที่มีดอกยางถ้าต้องเดินบนหิมะ เงิน ควรติดเงินสดสกุลเงิน ของประเทศที่จะเดินทางไปจากเมืองไทยด้วยนะ ถ้าเงินของบางประเทศไม่สามารถหาแลกได้ในเมืองไทย ก็ควรแลกเป็น US Dolla ไปแลกเงิน ท้องถิ่นอีกครั้งที่สนามบินหรือโรงแรมเมื่อเดินทางถึงแล้ว(ควรมีบัตรเครดิตติดตัวไว้ตลอด) กล้องและโทรศัพท์ เตรียมเมมโมรี่ ฟิล์ม แผ่นบันทึกภาพ ที่ชาร์ตไฟ และแบตเตอรี่ส�ำ รองติดตัวไปให้พร้อมคะ อื่นๆ แว่นกันแดด หมวก ร่มขนาดเล็ก ครีมทากันแดด สมุดบันทึก ดินสอปากกา ... 12


WORDS PEUNGAE PHOTOS ITN

สิ่งที่ต้องพร้อมเสมอ

Passport ณ วันที่เดินทางต้องไม่หมดอายุ และยังใช้ได้อย่าง น้อยอีก 6 เดือนพร้อมวีซ่า สำ�หรับเข้าประเทศนั้นๆ สำ�คัญมากๆ ตั๋วโดยสาร โดยปกติต้อง มีทั้งขาไปและขากลับ(บางประเทศ) เงินบาท สำ�หรับไว้ช�ำ ระภาษีการใช้สนามบินจำ�นวน 500 บาท เงิน สกุลประเทศที่จะเดินทางไป อาจจะไปแลก เอาที่สนามบิน ก็ได้ อย่างน้อยก็ส�ำ รองไว้ หากต้องพลัดหลงกับคนที่มารับเราคะ

มีเวลาสำ�หรับ ตรวจตราเอกสารสำ�คัญต่างๆ มีเวลาต่อแถวเข้าคิวเช็คอิน และรับบัตรขึ้นเครื่อง มีเวลา ผ่านด่าน ตรวจคนเข้าออกจากประเทศ มีเวลา แลกเงิน ที่คิดว่าเพียงพอต่อการใช้จ่าย มีเวลา บอกลา หรือโทรศัพท์หาครอบครัว เพื่อนๆ มีเวลาเดินสำ�รวจ ร้านค้าปลอดภาษี ชอปปิ้งก่อน มีเวลา เข้าห้องน้ำ� ทำ�ธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย สุดท้ายมีเวลาเดินหาประตู ขึ้นเครื่อง โบกมือลา

“หน้านี้เอาไว้ กันลืม”

• • • • • • • •

สำ�หรับใครที่เป็นพวกจำ� ยากแต่ลืมง่าย หรือจำ�ได้แต่ลืมเร็ว เราเข้าใจปัญหาเหล่านี้ดีคะ หน้า นี้เราเลยมารวมสิ่งจำ�เป็นและสิ่ง ที่ ต้ อ งทำ � ในการเดิ น ทางกั น ดี ก ว่ า พร้อมยังมีทริปเล็กๆน้อยๆในตลอด การเดินทาง ซึ่งจะเตือนให้ตัว เรานั้น ไม่ลืมทำ�สิ่งที่น่าสนใจ หรือ พลาดสิ่งสำ�คัญไปอย่างน่าเสียดาย อีกด้วยคะ ในการเดินทางไปท่อง เที่ ย วโดยเฉพาะต่ า งแดนควรจะ ระมั ด ระวั ง และท่ อ งจำ � สิ่ ง จำ � เป็ น หรือขั้นตอนการเดินทางอย่างรู้จริง เข้าใจ ก่อนที่จะเริ่มการเดินทาง ถ้ า สามารถจำ � ได้ อ ย่ า งผ่ า นฉลุ ย อุปสรรคต่างๆในการท่องเทียวก็จะ ไม่มี หมดความกังวลใจในการขจัด ปัญหาลืมทำ�นั่นลืมทำ�นี้ให้หมดไปคะ

ชิม อาหารท้องถิ่นให้เต็มที่ ไม่ควรพกหรือนำ�อาหารแห้งติดตัวไปเอง เดิน เท้า ขี่จักรยาน และใช้รถขนส่งมวลชน หาแผนที่ติดตัวไว้ตลอด ทำ�ใจ ว่าต้องเหนื่อย ให้คาดหวังประสบการณ์แต่อย่าคาดหวังบริการ ให้ ความเคารพและเป็นมิตรกับชาวบ้านท้องถิ่นระวังเรื่องการสื่อสาร จด บันทึก ถ่ายภาพและเก็บของที่ระลึก ควรจะมีสมุดและปากกาติดตัว

13


WORDS SANOOK PHOTOS ITN

เตรียมตัวให้พร้อมสำ�หรับการเดินทาง

GPS จะไม่มีประโยชน์เลยหากใช้งานไม่ได้ โทรศัพท์ มือถือของเราก็ไม่สามารถหาข้อมูลได้หากไม่มีที่ชาร์จ แบต ดังนั้นเราควรทำ�การสำ�รวจไว้ล่วงหน้า รู้ว่าจะ ต้องกลับไปยังไง ทางที่ดีพกเงินจำ�นวนหนึ่งที่เพียงพอ สำ�หรับซื้อน้ำ�ซักขวด และพอสำ�หรับค่าเรียกรถรับจ้าง มาส่งที่พักติดตัวเสมอ หาที่เก็บเงินที่คุณคิดว่าปลอดภัย มากกว่าเก็บไว้ที่เสื้อใน หรือที่รองเท้า

“ตัวคนเดียวก็เดินทางได้” บอกใครสักคนว่ากำ�ลังจะเดินทางไปไหน?

บอกรายละเอี ย ดให้ ค รบว่ า จะไปพั ก ที่ โ รงแรมไหน วางแผนที่จะทำ�อะไรบ้าง และใครที่คิดจะวางแผนไป เจอ และเมื่อไหรที่จะได้เดินทางกลับ ฯลฯ ที่สำ�คัญ อย่าลืมบอกว่าเราจะเดินทางไปคนเดียวนะคะ

เมื่อเข้าพักโรงแรมให้ขอกุญแจห้องไว้้ 2 ชุด

เพราะเค้าจะได้คิดว่าเราไม่ได้เดินทางมาเพียงคน เดียว ซึ่งเสี่ยงต่อความอันตรายต่อเรา ดังนั้นควรจะ ขอเผื่อไว้ก่อนแม้ว่าทางโรงแรมจะต้องการทราบว่ามี แขกพักอยู่ในห้องกี่คน เพื่อตรวจเช็คจำ�นวนแขกก็ตาม

สำ�รวจบริเวณรอบๆ

ให้คิดอยู่เสมอว่าหากเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้น เรา ควรทำ�ตัวอย่างไรดี เช่น หากเราโชคร้ายถูกขโมย กระเป๋าสตางค์ซึ่งมีทั้งบัตรประชาชน โทรศัพท์มือถือ กุญแจห้อง และตั๋วเครื่องบิน เราจะต้องทำ�ตัวอย่างไร 14

ทำ � ความรู้ จั ก กั บ คนอื่ น ไว้ บ้ า ง เพราะอาจเป็ น ประโยชน์ กั บ เรา ในอนาคต และอาจจะได้เพื่อนร่วม ทางที่ ดี ซั ก คนโดยไม่ รู้ ตั ว หรื อ เรา อาจได้รับโอกาสดีๆจากคำ�แนะนำ� ของพนักงานหรือคนในท้องถิ่นเกี่ยว กั บ สถานที่ เ ที่ ย วที่ กิ น ที่ น่ า สนใจอี ก ต่างหาก ผูกมิตรไว้ไม่เสียหลายคะ


WORDS KUNG PHOTOS ITN

ห้ามให้ของขวัญด้วยมือซ้ายข้างเดียว*

สากล: ให้แบบไม่คิดอะไรมือไหนก็ได้ บางประเทศ: ถือว่าเป็นมือที่ได้ทำ�สกปรกและในบาง วัฒนธรรมจะเชื่อว่าคนถนัดซ้าย นั้นคือสมุนของซาตาน *ในอินเดีย,แอฟริกา,ศรีลังกา,ตะวันออกกลาง

ห้ามให้ดอกไม้เลขคู่ในรัสเซีย

สากล: จะกี่ดอกแล้วทำ�ไม? ให้ด้วยความรักล้วนๆจ๊ะ รัสเซีย: ในรัสเซียดอกไม้จ�ำ นวนเลขคู่นั้น ใช้ในงาน ศพอย่างเดียวเท่านั้น

*อื่นๆในรัสเซีย ไม่ควรจับมือหรือหอมแก้มทักทาย กันที่ประตูทางเข้าบ้าน,ห้ามปฏิเสธการดื่มอวยพร

ห้ า มพบปะสนทนากั น กั บ เพศตรงข้ า มใน ซาอุดิอาระเบียโดยเปิดเผยต่อหน้าคนอื่น

ห้าม “OK” ที่บราซิล

สากล: “สวัสดีค่ะ ยินดีที่ได้รู้จัก”ฉันอยากรู้จักเธอจัง ซาอุฯ: “สวัสดี ตอนนี้คุณมีความผิดฐานร่วมประเวณี ในประเทศของเราแล้ว ”

สากล : ตกลง!! โอเค บราซิล: เป็นการแสดงอากัปกิริยาเทียบเท่ากับการ โชว์นิ้วกลางในอเมริกาเลยทีเดียว

“วัฒนธรรม มารยาทที่ต่างกันในต่างแดน” ถ้ า ได้ มี โ อกาสไปเที่ ย ว ต่ า งประเทศในโอกาสใดก็ ต าม บางที เ ราอาจจำ � เป็ น ต้ อ งเรี ย น รู้ สิ่ ง ที่ ค วรทำ � และไม่ ค วรทำ � จาก วัฒนธรรมประเทศนั้นๆด้วย ถ้าไม่ อย่างนั้น เราอาจจะประสบวิกฤต โดยไม่รู้ตัวเพราะไปดูหมิ่นเขาหรือ ทำ�มารยาทที่ผิดที่ผิดทาง ตัวอย่าง เช่น สุภาษิตไทยที่ว่าเข้าเมืองตา หลิ่วต้องหลิ่วตาตาม ดังนั้นเราควร จะมาเรียนรู้กริยามารยาทที่ห้ามทำ� ในต่างประเทศนั้นๆกันดีกว่า ในหลายๆประเทศจะมี วัฒนธรรมและความเชื่อในแบบของ เขา ซึ่งมารยาทบางอย่างของเรา

อาจมี ค วามหมายอี ก อย่ า งสำ � หรั บ ในบ้านเขา โดยความหมายอาจ จะเปลี่ยนไปได้อย่างสิ้นเชิงเลยที เดียว หากเราไม่เรียนรู้ไว้เป็น ความรู้ติดตัวอาจจะพลาดพลั้งทำ�ไป ด้วยความไม่รู้ และอาจจะนำ�พา เราไปสู่ปัญหายุ่งยากในเวลาต่อมา ซึ่ ง เมื่ อ เราเข้ า ใจใน วั ฒ นธรรมและมารยาทของแต่ ล ะ ประเทศแล้วนั้น เราก็จะสามารถ ปฏิบัติตามและแสดงกริยาได้อย่าง ถูกต้องเหมาะสมรู้กาลเทศะ ทีนี้ ไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนมาไหน ก็ไม่ต้องกลัวว่า จะไปเผลอทำ�ให้ ใครไม่พอใจอย่างที่เราก็ไม่รู้ตัว

มารยาทอาหารในเอเชี ย ห้ามแบมือต่อหน้าชาวกรีก

สากล: พอแล้วครับ /หยุด /อย่า กรีก: เป็นท่าที่แสดงการดูถูกพวก เขาเอาอย่างมากๆซึ่งเหมือนกับว่า เขาเป็นนักโทษในคุกเลยทีเดียว

15

สากล: ต้องเหลืออาหารไว้ในจาน เอเชี ย :จะถื อ ว่ า ไม่ ใ ห้ เ กี ย รติ เจ้าของบ้านจะเป็นการเสียน้ำ�ใจ *ยกเว้นแต่ในประเทศจีน ถ้าคุณกินหมดจนคำ� สุดท้าย มันแปลว่าเขาให้อาหารคุณไม่พอกิน ถึงมันจะอร่อยขนาดไหนก็ควรเหลือไว้ค�ำ นึง และการที่ทานเสียงดัง คุยไปทานไปรวมไป ถึงการเรอเมื่ออื่มจะถือเป็นมารยาทที่ดีที่สุด


16


WORDS WEATHER PHOTOS ITN

หนังสือเดินทาง จะประทับตราทำ�ไม? เคยสงสัยหรือเปล่าคะ ว่าทำ�ไมเราถึงต้องประทับตราในหนังสือเดินทาง ในเวลาที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปตามประเทศต่างๆ ปัญหาเหล่านี้คง อาจคาใจใครหลายๆคนมานาน แต่มันสามารถหาคำ�ตอบได้ไม่ยากเลยคะ ถ้ า เรามองว่ า ปกติ เ วลาเราออกนอกราชอาณาจั ก รหรื อ ประเทศนั้ น ๆทางตม.(ตำ � รวจตรวจคนเข้ า เมื อ ง)จะประทั บ ตราใน หนังสือเดินทางให้เราเพื่อเป็นหลักฐานว่าเราออกจากประเทศเมื่อไหร่ และเมื่อเข้ามา ก็จะประทับตราขาเข้าด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อสะดวก ในการเช็ ค ประวั ติ ห รื อ ดำ � เนิ น เรื่ อ งต่ า งๆทางราชการได้ ง่ า ยซึ่ ง เป็ น อี ก ข้ อ ดี ห นึ่ ง สำ � หรั บ คนที่ ชื่ น ชอบเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วเพราะว่ า เราจะได้ ประทับตราเหล่านั้นเป็นที่ระลึกด้วยว่าเราเคยได้มาเยือนประเทศนี้แล้ว นะ ประหนึ่งไดอารี่ในการเดินทางได้เลยทีเดียวเพราะในตราประทับ จะระบุไว้ชัดเจนว่าเราเข้ามาเมื่อวันที่เท่าไหร่และได้เดินทางออกวัน ไหน นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ เมื่อเราไปต่งประเทศแล้วโดนตำ�รวจใน เขตพื้นที่นั้นๆตรวจ ก็จะได้สามารถนำ�ไปแสดงตนว่าเราได้เดินทางเข้า ประเทศอย่างถูกต้องตามกฏหมายนะ และการที่เรานั้นได้เดินทางไปยัง ต่างประเทศอย่างโชกโชน ก็จะมีหลักฐานเป็นการประทับตราอยู่เต็มหน้า หนังสือเดินทางเช่นกัน ซึ่งในบางประเทศเราสามารถขอวีซ่าเข้าเมือง ได้อย่างง่ายดายหากผ่านการเดินทางไปยังในหลายๆประเทศมาแล้วโดย อาจดูจากการประทับตราเป็นสำ�คัญอีกด้วย เห็นไหมคะว่าการประทับตรา นั้นมีค่าขนาดไหนแล้ว มีไว้ทำ�อะไร จะต้องทำ�ไปทำ�ไม ส่วนใครที่ยังไม่มี หนังสือเดินทางหรือมีหนังสือเดินทางแล้วแต่หน้ากระดาษยังไม่เต็มไปด้วย ตราประทับ ก็เป็นสัญญาณเตือนให้เราเริ่มออกเดินทางกันได้แล้ว ขอให้ สนุกกับการเดินทางในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้นะคะ 17


WORDS WEATHER PHOTOS ITN

Inspiration Book PostSecret

เคยสงสัยบ้างไหมว่า...ในโลกใบ นี้นั้น เราสามาถเก็บความลับไปได้ตลอด ชีวิตหรือเปล่า และถ้ายังอยากรู้ว่าจะทำ� มันได้จริงๆหรือ?แนะนำ�ให้ลองหาหนังสือ เรื่อง Postsecret อ่านดูสักเล่มนึง อาจจะพบว่ า ทั ศ นคติ ข องเราจะเปลี่ ย น ไปในทันที เมื่อค้นพบว่าการที่ได้ละเลง ระบายความลั บ ลงในโปสการ์ ด โดยที่ ยั ง เป็ น ความลั บ อยู่ มั น น่ า สนุ ก ขนาดไหน ว่ า แล้ ว ก็ อ ยากจะส่ ง ความลั บ ไปด้ ว ยคน หนั ง สื อ รวบรวมความลั บ เล่ ม นี้ เ กิ ด จาก นิทรรศกาลเล็กๆที่ให้คนเขียนส่งความลับ โดย”แฟรงค์ วอเรน” ผู้รวบรวมจะแจก จ่ายโปสการ์ดจ่าหน้าถึงตัวเอง3,000ใบ แจกจ่ายไปยังผู้กุมความลับทั้งหลาย หลัง จากนั้นเพียงไม่นานก็มีผู้คนจำ�นวนมากส่ง โปสการ์ดกลับมา และทุกใบได้ผ่านกระบวนการคิดอย่างถี่ถ้วนและตกแต่งอย่างดี

PostSecret#2

เซียนโปสต์การ์ด

ถึ ง แม้ ว่ า ในตอนนี้ แ ฟรงค์ จ ะไม่ ไ ด้ แ จก ในเวลาอยู่ต่างแดนเราอาจจะเกิด โปสการ์ดแล้ว แต่ก็ยังมีผู้คนจำ�นวนมาก ความคิด คิดไปถึงใครสักคน และใน ยังคงส่งเรื่องราวความลับของพวกเขา บางที อ าจจะเริ่ ม ค้ น หาปากกาและ มาไม่ขาดสาย ทำ�ให้แฟรงค์ดำ�เนินการ โปสการ์ด เขียนถึงผู้รับที่อยู่ห่างกันไกล รวบรวมความลับเหล่านั้นต่อไป จนเป็น โปสการ์ดก็คล้ายมิติของการเดินทางการ หนังสือ Postsecret หลายเล่มติดต่อ ส่ ง ผ่ า นความคิ ด ถึ ง และบั น ทึ ก ความทรง กัน เป็นคำ�สารภาพ จากชีวิตคนธรรมดา จำ�ด้วยภาพและตัวหนังสือครบสมบูรณ์ใน ที่ไม่ธรรมดา และมีได้ทำ�บล็อกขึ้นสำ�หรับ กระดาษเพียงแผ่นเดียว เช่นเดียวกับ โปรเจคท์นี้ทำ�ให้คนได้รับทราบข่าวมาก หนังสือเล่มนี้ เซียนโปสการ์ดที่บรรจุเอา ขึ้นสังเกตจากจำ�นวนโปสการ์ดที่ส่งเข้า โปสการ์ดหลากร้อยหลายแบบเป็นอีกหนึ่ง มานั้นมหาศาลมากขึ้นเรื่อยๆโดยแฟรงค์ ผลงานของเพลงดาบแม่น้ำ�ร้อยสายที่ได้ จะคัดโปสการ์ดที่ส่งเข้ามาแล้วโพสท์ลง บอกเล่ า เรื่ อ งราวต่ า งๆที่ ไ ด้ พ บเจอมา ในบล็อกทุกสัปดาห์ แฟรงค์ได้บอกว่าการ ผ่านโปสการ์ด ไม่ว่าจะส่งถึงตัวเอง คน ส่งโปสการ์ดความลับนั้นไม่ได้สื่อถึงการ รักและเรื่องราวต่างๆมากมาย พร้อม สารภาพบาปในแบบคาธอลิก แต่เป็นแค่ ภาพประกอบสี น้ำ � สวยๆตามสไตล์ ที่ เ ธอ อีกวิธีหนึ่งในการค้นหาความสุข ด้วยการ ถนัด จนทำ�ให้เราไม่สามารถละสายตา เปิดเผยความลับให้คนอื่นรู้ และในทาง ไปจากข้อความด้านหลังของกระดาษแผ่น กับกัน คนอื่นก็ไม่มีทางรู้ถึงผู้เขียนเช่นกัน เล็กๆที่มีบางอย่างดึงดูด ดูมีเสน่ห์ได้เลย 18

หัวใจติดแสตมป์

บางความทรงจำ�เราสามารถจดจำ� ได้ ทั้ ง หมดไหม?ยั ง คงเป็ น อี ก คำ � ถามที่ ทำ�ให้เราต้องหมั่นถามตัวเองเสมอ ไม่ ว่าจะยังไม่เข้าวัยชราก็ตาม ความทรง จำ�คนเรานั้นมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งรวมไปถึงความจำ�ที่ไม่มีวันเคยลืมแต่ จะทำ�ยังไงให้ยังคงจำ�ได้แบบนี้ตลอดไป เพลงดาบแม่น้ำ�ร้อยสาย ได้แสดงให้เรา เห็นว่า สามารถบันทึกความทรงจำ�ดีๆ เหล่านั้นลงบนโปสการ์ดจากการเดินทาง ทั้ ง ชี วิ ต กว่ า 16ปี ข องเธอได้ ถ่ า ยทอดลง มาในงานเขียน“หัวใจติดแสตมป์” เล่า ผ่านภาพประกอบและหนีไม่พ้นโปสการ์ดที่ สามารถบันทึกเรื่องราวการเป็นสาวนัก เดินทางของเธอได้เป็นอย่างดี ในบาง ครั้งการส่งโปสการ์ดเพื่อบันทึกความทรง จำ�จ่าหน้าถึงตัวเอง ก็เพียงพอกับความ สุขที่ได้รับกลับมา แค่ได้อ่านก็สุขใจ


19


WORDS WEATHER PHOTOS LAMDUAN

ผูห้ ญิงตัวเล็กๆ คนนี้ พกเอาความเด็ดเดีย่ วไว้ในกระเป๋ามุง่ หน้าเพือ่ เดินทางท่องเทีย่ วด้วย ตัวเองเพียงคนเดียว แล้วมันก็ไม่ใช่การเดินทางเล่นๆเสียด้วย เพราะนอกจะเดินทางเพื่อบรรลุ จุดมุ่งหมายแล้ว ยังเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจไร้ขีดจำ�กัดอย่างสุดขั้วตั้งแต่เริ่ม จนจบการเดินทาง “ญาดา เจียรจิตเลิศ” นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่3 เอกออกแบบสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

การเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางเพื่อมองหาสิ่งใด เป็นการเดินทางที่มุ่งเน้นทางด้านงานศิลปะเพราะชอบทางด้าน ศิลปะ ก็เลยอยากจะไปชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งที่ท่องเที่ยวสำ�คัญต่างๆ ที่เคยเรียนมาในวิชาเรียนบ้าง ที่เคยเห็นในทีวีบ้าง ก็เลยอยากไป คุณเริ่มเดินทางตั้งแต่เมื่อไหร่ เริ่ ม เดิ น ทางตั้ ง แต่ ต้ น ปี ค ะช่ ว งซั ม เมอร์ ข องปี นี้ ไ ปที่ นิ ว ยอร์ ค ซิ ตี้ เห็นของจริง สัมผัสสถานที่จริงๆ ประเทศสหรัฐอเมริกาและรุฐอื่นๆใกล้เคียงคะ สิ่งแรกที่จะทำ�เมื่อได้เดินทางไปถึงที่หมาย ผู้หญิงคนเดียวเดินทาง มีอุปสรรคไหม แล้วมีเรื่องอะไรที่กังวล เมื่อไปถึง ก็จะพยายามซึมซับความทรงจำ�ให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะ มีเยอะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงมันต้องมีอะไรที่จุกจิกมากกว่าผู้ชาย ทำ�ได้คะ ถ่ายรูป จดบันทึกและพยายามหาข้อมูล หรือประวัติของที่ ทั้งเรื่องร่างกาย สุขภาพหรืออะไรหลายๆอย่าง เราอ่อนแอกว่า นั้นๆ ค้นหาสถานที่ ดูผู้คนซึ่งส่วนใหญ่มาจากต่างที่ต่างทางซึ่งเหมือน ผู้ชายอยู่แล้ว ไปที่นั่นสภาพอากาศก็แย่ก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพเป็น กันกับเรา ทำ�ให้ได้พบเพื่อนในการเดินทางเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็น พิเศษ และในเรื่องความอันตราย การเดินทางคนเดียว อย่างใน คนไทยที่ไปเจอที่นั่นบ้าง หรือแม้กระทั่งคนชาติต่างๆ ที่น่ารักมากๆ บริเวณรถไฟใต้ดินเป็นอีกบริเวณที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างมากในตอน บางที่ก็เกิดจากการดูงานศิลปะที่ชอบเหมือนๆกันด้วย กลางคืนเพราะว่ามีพวกโฮมเลสอาศัยเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งทำ�ให้ย่อม หน้าเป็นห่วงกว่าจุดอื่นๆ เวลาไปต่างแดนส่วนใหญ่ คุณเลือกที่พักแบบไหน ที่พักนี่แล้วแต่โอกาสนะคะ ถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะอยู่ที่นั่นนานหน่อย คุณเดินทางไปที่ไหนมาบ้าง ก็จะต้องจองเป็นห้องพัก แต่ส่วนใหญ่ที่นั่นเนี่ยจะจองห้องพักคือต้อง ได้เดินทางไปรอบๆนิวยอร์ค วอชิงตันดีซี และไปนิวเจอซีย์บ้างคะ จองระยะยาว แต่ถ้าจะจองแบบระยะสั้นจะหาได้ยากหน่อย ซึ่งจะ 20


21


ต้องศึกษาแล้วค้นหาดีๆโดยส่วนใหญ่ก็จะหาเป็นบ้านพักคนไทยไป เลย แต่ตอนที่ไปที่วอชิงตันดีซี ประมาณ4-5วัน ก็ต้องจองห้องที่เป็น ดอร์ม เป็นห้องรวม นอนกับคนอื่นด้วย ซึ่งราคาก็จะถูกกว่ามากแต่ ว่าก็จะไกลมากขึ้นนิดนึง ส่วนใหญ่ระบบที่นั้นจะต้องมีการจองทาง อินเทอร์เน็ตเกือบทั้งหมดและต้องมีการมัดจำ�ล่วงหน้าด้วยคะ

“ ถึงบางทีจะเหงาแต่พอมองออกไปรอบๆ ข้างก็ได้เจอผู้คนที่ออกเดินทางคนเดียว เหมือนกัน มันก็เลยทำ�ให้เรารู้สึกอุ่นใจ ”

ถ้าไม่ได้พกกล้อง,ดินสอ,สี,สมุดและปากกา จะบันทึกสิ่งที่ประ คิดว่า“ความสุข”ในแต่ละที่ ที่เดินทางไปต่างกันไหม ทัปใจด้วยอะไรแล้วเพราะอะไร ต่างกันเพราะว่าเที่ยวในนิวยอร์คเนี่ยได้เจออะไรที่ศริวิลัยเป็น คิดว่าเป็นความทรงจำ�นะคะ เพราะมันไม่มีทางหายไปได้เลย แม้ อะไรที่ตื่นตาตื่นใจ เป็นอะไรที่สักครั้งได้มาสัมผัสอะไรแบบนี้ มี เราจะลืม มันก็ยังอยู่ในจิตใต้ส�ำ นึกของเรานะ เพียงแค่เราไม่ได้ คนเยอะๆเหมือนที่เห็นในภาพยนตร์ ส่วนเวลาไปวอชิงตันดีซีเนี่ยก็ นึกถึงมันเท่านั้นเองคะ จะเป็นความสุขอีกแบบ จะรู้สึกว่าทุกสิ่งมันอลังการมาก ตื่นเต้นว่า ทำ�ไมมันถึงได้ใหญ่โตขนาดนี้นะ เมืองเขาสวยมาก คิดอย่างไรกับคำ�กล่าวที่ว่า “สิ่งที่ทำ�ให้การเดินทางท่องเที่ยว มีค่าคือความ กลัว” สิ่ ง ใดที่ จ ะพกติ ด ตั ว เป็ น ประจำ � ในการออกเดิ น ทางและไม่ เห็นด้วยอย่างยิ่งคะเพราะว่าก่อนจะไปเราอาจจะกลัว แต่พอเรา สามารถขาดได้เลย ได้ออกเดินทางแล้ว เราก็หายกลัวซึ่งจุดนี้มันจะทำ�ให้เราโตขึ้นด้วย แผนที่ เงินและโทรศัพท์มือถือคะ 3 อย่างนี้จ�ำ เป็นมากๆคะ เพราะ นอกจะทำ�ให้เราไม่หลงแล้วยังสามารถใช้ติดต่อได้ในเวลาฉุกเฉิน ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเดินทางคนเดียว และในเวลาจำ�เป็นเราก็ต้องใช้เงินนะคะพกติดตัวเสมออุ่นใจคะ ได้เรียนรู้ว่าการเดินทางคนเดียวก็ไม่ใช่เรื่องแย่ ถึงแม้เราจะไป 22


แค่คนเดียวรับรู้สิ่งต่างๆเพียงคนเดียว ไปไหนมาไหนคนเดียว แต่ ว่า มันก็จะทำ�ให้เราซึมซับบรรยากาศได้อย่างเต็มที่ โดยที่ไม่ต้อง คอยกังวลว่าจะมีใครต้องรอเราบ้าง อยากจะทำ�อะไรก็ท�ำ ได้อย่าง อิสระ ถึงบางทีจะเหงาบ้างแต่พอมองออกไปรอบๆข้างก็ได้เจอผู้คน ที่ออกเดินทางคนเดียวเหมือนกัน มันก็เลยทำ�ให้เรารู้สึกอุ่นใจ

ว่าทำ�ได้หรือไม่ได้ แค่เพียงคิดที่จะเริ่มมันก็ต้องเชื่อว่าเราทำ�ได้

อะไรที่คิดว่าทุกคนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเดินทาง เป็นความเข้าใจผิดในเร่ื่องที่ว่าต้องไม่สนุก มันอันตรายจนเกินไป จะต้องเป็นคนที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยว มีความถึกจริงๆถึงจะไปได้ ซึ่ง มันก็ไม่จ�ำ เป็นต้องเสมอไปนะ แค่เรามีความกล้าที่จะออกเดินทาง ก็เพียงพอแล้ว กล้าออกจากบ้านไปคนเดียวและจะต้องมุ่งมั่นจริงๆ ที่จะไป อย่างแจนก็ไม่ได้เป็นคนที่กล้าหาญอะไรเลย ออกจะอ่อนแอ บอบบางซะด้วยซ้�ำ แต่อยากทำ�อะไรก็ทำ�เลย อย่ารอ แล้วจะได้รู้

“ อยากทำ�อะไรก็ทำ�เลยอย่ารอ แล้วจะได้รู้ว่าทำ�ได้หรือไม่ได้ ”

ให้ฝากถึงผู้ที่ยังไม่กล้าพอที่จะออกเดินทางคนเดียว ต้องเชื่อมันในตัวเองเสมอคะว่าเราทำ�ได้ เรากล้าทำ�และที่สำ�คัญ ต้องมีความมุ่งมั่นในตรงนั้นจริงๆว่าเราอยากจะไปนะ และถ้าเกิด คิดว่าไม่กล้าที่จะดูแลตัวเอง และยังไม่รอบคอบพอให้ลองเริ่มจาก สิ่งที่เก็บได้ระหว่างการเดินทางให้อะไรกับเราบ้าง การออกไปยังสถานที่ง่ายๆก่อนเพื่อฝึกทักษะในการเดินทาง ให้คุ้น เป็นการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตอีกแบบหนึ่งคะ ได้มาสัมผัสในอีกแง่มุม ชินก่อน จนเมื่อมีความมั่นใจที่จะไปเมื่อไหร่ให้ไปเลย และที่แน่ๆใน นึงของชีวิตที่เราไม่เคยรับรู้มาก่อน มันเป็นความรู้ไปในตัวซึ่งจะให้ เรื่องภาษาก็มีความจำ�เป็นอย่างยิ่งในการเดินทาง เราได้อะไรมากกว่าความสนุกในการเดินทางแต่ละครั้ง

23


WORDS WEATHER ILLUS LAMDUAN

24


การเดินทางครั้งสุดท้าย เสียงคลื่นยามดึกแผ่วเบา ณ ขณะนี้ ความมืดเข้าคืบคลานปกคลุมไปทั่วบริเวณไม่ หลงเหลือแม้แต่เงาไฟ มีก็แต่แสงดาวที่อยู่ ห่างออกไปไกลๆมองตอบกลับลงมาในยาม วิกาล ภายใต้โขดหินใหญ่มีเงามืดเข้าบดบัง ภาพเบื้องหน้าคือท้องทะเลอันกว้างใหญ่ แต่ ดูเหมือนจะมีบางชีวิตหลงเหลืออยู่ตรงจุดนั้น ไม่มีใครล่วงรู้ว่าเธอเป็นใคร มีก็แต่เสียง น้�ำ ตาที่อาบล้นอยู่บนใบหน้า ฟังดูเศร้าสร้อย ทรมานใจ ฟังดูคล้ายท่วงทำ�นองขึ้นและลง ตามความรู้สึก เธอดูสงบนิ่ง ไม่ไหวติ่งไม่แม้ จะแหงนหน้าขึ้นมองดวงจันทร์ ที่อวดโฉมสวย งามซุกซ่อนในก้อนเมฆ เธอกำ�ลังจมดิ่งไปยัง ภวังค์ของท่วงทะเล ความลึกอันดำ�มืดของมัน ช่างเข้ากับความรู้สึกของเธอที่มี น้�ำ ตาของ เธอไหลออกมานานเท่าไหร่แล้วใครเล่าจะ สนใจ เธอยังคงร้องต่อไปเหมือนน้�ำ ตาขอ เธอไม่มีวันหมด และยังคงจะดำ�เนินต่อไป วันนี้เมื่อปีที่แล้ว.. เธอได้ตกหลุม รักกับผู้ชายคนหนึ่ง เธอได้ยอมเสียความ เป็นตัวของเธอเพื่อจะได้อยู่กับผู้ชายที่เธอรัก และแล้วก็ตกลงฝากชีวิตไว้กับเขา การเดิน ทางความรักของเธอนั้นช่างแสนทรมาน เธอ ตามเขาไปยังทุกๆที่ สถานที่แปลกใหม่ที่เธอ

ได้พบ ก็ช่างไม่เข้ากับตัวเธอเสียเลย แต่ เธอเป็นคนเลือกในการเดินทางสายนี้เองจึง ต้องทำ�ใจยอมรับมัน การเดินทางสายนี้มัน ช่างขรุขระ ไม่เรียบลื่นดังสายน้�ำ ที่ถือชอบ เธอเพียงต้องการแค่เขาเท่านั้น แต่ดูเหมือน ว่าเขายังต้องการสิ่งอื่นอีกมากโดยเฉพาะ วัตถุ เกิดเป็นคำ�ถามที่เธอไม่เข้าใจว่าการมี กันและกันยังไม่มากพอหรือ ในพักหลังเธอมัก จะเห็นเขาจ้องมองไปยังวัตถุอยู่ตลอดเวลา มักจะหัวเราะ ยิ้ม หรือเป็นทุกข์เมื่อได้จ้อง มัน และมักทำ�ท่าแปลกๆเสมอขยับข้อนิ้วไปมา เขาไม่แม้แต่จะเงยหน้าเวลาพูดคุยกัน หรือ สนใจในสิ่งที่เธอพูด เธอกับเขาพูดกันน้อย ลง น้อยเกินไปจนรู้สึกได้ถึงความเหงาที่เริ่ม เกาะกินใจเธอ เธอไม่มีบทสนทนาต่อเขาอีก แล้ว เขาจมอยู่ในมนต์สะกดของวัตถุอย่างที่ เธอเข้าใจ เธอไม่มีความสุขเหมือนดั่งแต่ ก่อนที่เจอเขา เธอยังอยากพูดคุยกับเขาอยู่ อยากได้ยินเสียงเขา แต่มันก็ไม่มีวันเกิดขึ้น อีกแล้ว และในตอนนี้เธอคิดว่าการเดินทาง ของเธอ คงจะถึงจุดที่สิ้นสุดทางเดินต่อไป เธอเคยมีความสุข ณ.ตรงที่แห่ง นี้ ความหลังเริ่มประดังเข้ามามากขึ้น น้�ำ ตา ก็ยิ่งเอ่อล้นออกมาทุกที ความสุขของเธอ 25

ในอดีตคือการที่ได้อยู่กับเขา แม้มันจะเป็น ความผิดพลาดแต่เธอก็ไม่เคยนึกเสียใจ จน มาถึงวันนี้เธอได้เข้าใจทุกสิ่งและเขาก็ไม่ได้ อยู่ตรงนี้กับเธออีกแล้ว แม้เธอจะร้องไห้จน ล้นท้องทะเล เขาก็ไม่มีวันกลับมา เธอช่าง ต่างกับเขาเสียมากมาย มันก็เป็นเพียงความ พยายามที่ไร้ค่า เธอฝืนทำ�ในสิ่งที่เธอคิดว่า ชอบ ยอมแลกหลายๆอย่างเพื่อให้ได้อยู่กับ เขา ไม่มีวันไหนที่เธอจะเคยคิดว่าจะมีอะไร มาสามารถแยกเขาและเธอให้ จ ากกั น ได้ แต่แล้วในท้ายที่สุด เธอก็ไม่สามารถหนีความ เป็นจริงได้ ไม่สามารถฝืนธรรมชาติและตัว ตนของเธอได้อีกต่อไป เธอไม่สามารถอยู่ ในความพยายามที่มันไม่ใช่ตัวเธอ เธอตั้งใจ เอาไว้ว่าต่อไปนี้เธอจะเลือกเดินทางในเส้น ที่เป็นตัวเอง จะใช้ชีวิตในส่วนที่เหลืออยู่ต่อ ไปอย่างมีค่าและคุ้มค่าที่สุด วันนี้เธอจะเสีย น้ำ�ตาให้อดีตความหลังอันแสนเจ็บปวดที่เธอ เลือกเดินทางผิดสายและจะจำ�เอาไว้เป็นบท เรียนสำ�คัญ เธอปาดน้�ำ ตาให้ตัวเองอีกครั้ง แล้วหันขึ้นมองดวงจันทร์ที่ตอนนี้ลอยเด่นออก จากเงาเมฆ เกิดแสงสว่างสะท้อนย้อนกลับ มายังเกล็ดมันวาวและครีบที่สวยงามของเธอ เธอยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยแล้วกระโจนลงน้ำ�ไป


WORDS WEATHER PHOTOS ITN

D.I.Y

Step1:ตัดกระดาษการ์ดตามขนาดที่ต้องการเช่น 3*3นิ้ว Step2:นำ�แผนที่มาตัดเป็นเส้นยาวซึ่งจะนำ�มาใช้ให้ห่อหุ้มก

ระดาษการ์ดสต๊อกอีกทีนึง อาจจะใช้เครื่องตัดกระดาษก็ได้ ตัดตามความยาวของแผนที่ทั้งหมดให้กว้าง 3 นิ้ว Step3:ยึดหน้ากระดาษเข้าด้วยกันโดยใช้เทปกาวสีขาว Step4:ทากาวลงไปบนกระดาษการ์ดสต๊อก แล้วนำ�แผนที่ที่ตัด ไว้แปะทับลงไปบนกระดาษที่ทากาว Step5:ตอนนี้เราสามารถทากาวลงบนซองและจัดการ แปะ มันลงไปในแต่ละหน้าก่อนหน้านั้นก็ตัดซองให้มีขนาดพอดีกับ หน้ากระดาษ และเวลาแปะก็ให้เอาด้านปากซองหันเข้าหา กัน เพื่อความสะดวกในการหยิบและเก็บได้ดี Step6:ใช้เศษหนังมาทำ�ปกหนังสือและเอาสายหนังมา เย็บ ติดกับปก ให้สามารถพันเก็บตัวเล่ม Step7:เอาปกที่ตัดแล้วไปห่อตัวเล่ม โดยการนำ�ด้ายมาพัน รอบแกนกลาง และมัดปมไว้ข้างนอก

วัสดุและอุปกรณ์ :

กระดาษการ์ดสต๊อก แผนที่ 2แผ่น ซองแบบขุ่นโปร่งใส เศษหนังที่เหลือใช้ กระดาษกาวสีขาว Rubber cement glue (acid free) เชือกเส้นบาง(หนัง คอตตอน) กรรไกร/คัตเตอร์ 26


MODEL BENJRAT AIEMRAT MAKE UP KAMOLCHANOK VAS. HAIR CHOMHATHAI CHANBUD

PHOTOGRAPHER PHATCHARIN WONG.

STYLIST PUNYISA AEAMKONGSREE 31


32


WORDS WEATHER PHOTOS LAMDUAN

34


เครื่องบิน 590 บาท

กล้องวินเทจ 1290 บาท

ตู้ไปรษณีย์ 390 บาท

และอี ก ตั ว อย่ า งสาวน้ อ ยผู้ รั ก การเดิ น ทาง ท่องเที่ยวไปยังในต่างแดน ผู้ชื่นชอบการสะสมของที่ ระลึกระหว่างการเดินทางไม่ว่าจะมาจากในประเทศ หรือต่างประเทศ เธอคนนี้ก็สะสมหมด จนเกิดความ คิดที่อยากจะเปิดร้านขายเป็นของตัวเองโดยเริ่มจาก ร้านเล็กๆปและบังเกิดเป็นร้่านขายของที่ระลึกจากทั่ว ทุกสารทิศในราคาย่อมเยาและเป็นกันเองที่สุด ทั้งที่ นั่นยังเป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้และเป็นจุดพบปะสำ�หรับ คนที่ชื่นชอบสะสมของที่ระลึกเหมือนๆกันอีกด้วย Autour du Monde ชั้น 2 โรบินสัน ชลบุรี โทร 0841231042

ตุ๊กตาชนเผ่า 300 บาท

เนเฟอร์ตีติ 620 บาท

การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วย่ อ มจะมาคู่ กั บ การ ช็อปปิ้งเสมอเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเดินทางไปท่อง เที่ยวในสถานที่ต่างๆ เรามักจะพบจุดขายของที่ระลึก หรือสิ่งของที่ทำ�ให้เราระลึกถึงสถานที่ต่างๆที่เราได้ เคยไปมาและเมื่อพอเรามีมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะกลาย เป็นของสะสมที่รวบรวมประสบการณ์และเรื่องราวได้ อย่างมากมาย แม้ว่าเรานำ�กลับมาดูอีกกี่ทีก็จะเห็น ว่าความทรงจำ�ในการเดินทางของเราไม่เคยจาง หายไปจากใจของเราเลย ถึงจะเป็นเพียงของชิ้น เล็กหรือเป็นของชิ้นใหญ่ก็ไม่มีวันเลือนหายไปจากเรา เพราะประสบการณ์เป็นสิ่งที่โอบอุ้มความทรงจำ�นั้นไว้

35


ราศีพฤษภ (15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน) มึนงงกับคนรู้ใจที่มัน่ช่างเข้าใจยาก งานเริ่ดเชิดใส่กันจน โดนเหวี่ยงใส่ น้องวัยสดใสสมธิสั้นนิดๆทำ�ให้การเรียนจึง ไม่ค่อยแจ๋ว ส่วนเรื่องรักๆ คนที่แอบปิ้งก็มีใจให้ซะแล้วจ้า สีนำ�โชค สีเขียวอ่อน ราศีเมษ (13 เมษายน - 14 พฤษภาคม ) เม้าท์มากมายซะเหลือเกิน งานเข้ากิ้กก็วีนใส่ซะแตกยับ งานที่ลุ้นเข้าเป้าดังโผละ น้องวัยซ่าดื้อไปนิดหน่อยมีปัญหา กับกลุ่มก๊วนจนเชิ่ดใส่กัน การเรียนยังไม่แย่แต่เน้นๆกว่านี้ จะดีกว่าเยอะ สีนำ�โชค สีส้ม เข้าสู่ในช่วงปลาย ฝนต้นหนาวแบบนี้ ใครหลายๆ คน คงกำ�ลังวางแผนเกี่ยวกับ ทริ ป ในช่ ว งวั น หยุ ด ยาวสิ้ น ปี กันแล้วใช่ไหมคะ แต่ถ้าใครยัง ไม่ได้วางแผนไปเที่ยวไหน ก็ ลองเช็คดวงประจำ�เดือนนี้ดูกัน ก่ อ นจะวางแผนท่ อ งเที่ ย วไม่ ว่าจะเป็นเรื่องการงาน ความ รัก การเงิน และที่ส�ำ คัญที่สุด คงไม่แพ้เรื่องสุขภาพแน่นอน ถ้าร่างกายเราไม่ไหว ยังไงก็ไม่ เกิดทริป เพราะฉะนั้น เตรียม พร้อมรับมือกันเอาไว้ก่อนก็ไม่ เสียหาย ขอให้มีความสุขกับ อากาศหวานๆ และทริปดีๆใน สิ้นปีนี้นะคะ

ราศีเมถุน (15 มิถุนายน -15 กรกฎาคม) กรี้ดสุดๆคนรักรู้ใจ ทำ�เซอร์ไพรส์จนต่อมน้ำ�ตาแตก งา นก็เริ่ดล้ำ�หน้ากลุ่มจนโดนเม้งใส่ งั้นนิ่งๆไว้ น้องหนูราศีนี้ มุ่งเรียนจนเริ่ด กลุ่มก๊วนซูฮกให้หวังพึ่งพา รักเรื่อยๆเป็น เพื่อนกันซะมากกว่า สีน�ำ โชค สีเขียว ราศีกรกฏ (16 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม) หนุ่มสาววัยทำ�งานเจอคนหลงผิดมาแอบปิ้ง ทำ�ให้เล่นเอา ซะปลื้ม งานชิวๆไม่มีอะไรหวือหวา แต่ติดเพื่อนฝูงเกินไป หนังสือหนังหาไม่ค่อยมีในหัวงั้นเปลี่ยนตัวเองเสียใหม่ก่อน จะสายเกินไป สีนำ�โชค สีน�้ำ เงิน ราศีสิงห์ (17 สิงหาคม – 16 กันยายน) มึนสุดๆเพื่อนร่วมงานทำ�แอนตี้กับเรา รักสุดเริ่ดเป็นกำ�ลัง ใจตลอดซะงั้น สู้ๆอย่าคิดมากเกินไป น้องวัยเรียนแจ๋วทั้ง กิจกรรมและการเรียน รักนะเหรอมีมากมายแต่ไร้คนจริง ใจ งั้นอยู่เฉยๆไว้ก่อนนะ สีนำ�โชค สีเหลือง ราศีกันย์ (17 กันยายน - 16 ตุลาคม) ปวดหัวมึนสุดๆงานเข้าบานเบอะ ชีวิตส่วนตัวก็รุมเร้า ทำ� เอาท้อๆเหงาๆ อย่างบอกไม่ถูก รักพอใหวเข้าใจกันเป็น ที่สุด ส่วนน้องวัยเรียนเริ่ดกับผลการเรียน กิ้กกั๊กก็ปวดหัว มีการง๊องแง๊งกันบ่อยเซ็งๆเลยนะ สีน�ำ โชค สีบรอนซ์ 36


ราศีตุลย์ (17 ตุลาคม -15 พฤศจิกายน) กรี้ดวิ๊ดวิ๊วกิ้กเก่ารีเทิร์น โอ้ลั้ลล้าสุดๆ งานก็รุ่งพุ่งเพดาน จนเพื่อนอยากเหนี่ยวกันสักป้าปสองป๊าป ส่วนน้องวัยสดใส ใช้ เ งิ น เยอะเกิ น โดนบุ พ การี เ ฉ่ ง ซะไม่ มี เ ล่ น เอาเฉา เรียนไม่กระเตื้อง เพราะขี้เกียจสุดๆงั้นเปลี่ยนลุคใหม่ยัง ไม่สายเกินไป สีน�ำ โชค สีเหลือง ราศีพิจิก (16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม) โอ้ โ หโชคดี สุ ด ๆเจ้ า นายอั ด ฉี ด โบนั ส จึ ง มุ ม านะงานเต็ ม ที่ รักก็มีเหงาๆเพราะคนรู้ใจหายหน้าไปซะงั้น เล่นเอา เฉาสุดๆ น้องวัยเรียนลั็นล้าคนที่ปิ้งคลิกกันลงตัว ส่วนการ เรียนเริ่ดเชิดได้เลยที่คิด สีน�ำ โชค สีส้ม ราศีธนู (16 ธันวาคม – 14 มกราคม) เซงกับงานเจอแต่พวกมารร้ายอิจฉาสุดๆ กิ๊กกั๊กก็จะเจอ คนแอบตื๊อ เล่นเอาปรี๊ดแตกนิ่งๆซะอย่าไปสน ส่วนน้อง วัยรุ่นรักเริ่มป่วนเพราะสับรางไม่ทัน แต่การเรียนแจ่มนะ กลุ่มก๊วนช่วยติวสุดๆ สีน�ำ โชค สีม่วง ราศีมังกร (15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์) พี่เรามึนเงินทองก็ไม่พอใช้ การงานก็ไม่เวิร์กควรเปลี่ยน ตัวเองซะก่อนจะสายเกินแก้ ความรักทำ�ตัวเจ้าชู้เฟอะฟะ ดูแล้ววุ่นวายมากมาย น้องหนูวัยเรียนเร่งสปีดเรียนทำ�ให้ ออกมาเริ่ดสุดๆส่วนรักต้องทำ�ใจรักตัวเองจะดีกว่าพวก เราชาวราศีมังกร สีน�ำ โชค สีเทา ราศีกุมภ์ (13 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม) หนุ่มสาววัยทำ�งานสุขภาพไม่ดี งานการต้องลาซะหลายวัน รักไปได้ดี ขออย่าใส่ใจพวกขาเม้าท์ ชอบทิ่มแทงให้คอย เหวียงใส่กัน น้องหนูวัยเเบมือเริ่มวุ่นๆเรียนหนักจนสมอง แทบระเบิด สีน�ำ โชค สีฟ้า ราศีมีน (15 มีนาคม – 12 เมษายน) พี่เราชาวราศีนี้งานใหม่เงินดีเข้ามาเยอะ ส่วนเจ้านายก็ ดันสุดเหนี่ยว จึงทำ�งานอย่างสุขใจสุดๆ รักไปได้ด้วยดี ที การโรแมนติกใส่ซะไม่มี น้องหนูวัยใสติดกลุ่มก๊วนเกินจน เรียนเริ่มแผ่วๆเปลี่ยนตัวเองเสียใหม่ สีนำ�โชค สีน้ำ�ตาล 37

WORDS CHEEZE ILLUS LAMDUAN


Subscribtion

WORDS WEATHER PHOTOS ITN

นาย/นาง/นส. ......................นามสกุล ...................... วัน/เดือน/ปี เกิด ....................อายุ .........ปี การศึกษาระดับ ต่�ำ กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ปริญญาโท/เอก อาชีพ .......................รายได้ต่อเดือน ....................... เพศ หญิง ชาย ที่อยู่สำ�หรับการจัดส่ง ............................................... ............................................................... เบอร์โทรศัพท์ ............................ E-mail ................................ ประเภทการสมัครสมาชิก ราย 6 เดือน ราย 1 ปี

Poll สิ่งใดที่คุณต้องการให้ Weather Magazine เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรมากที่สุด? งานศิลปะ พากิน/พาเที่ยว/พาช็อป ทำ�อาหาร/ทำ�ขนม แฟชั่นอัพเดท ข่าวสารในเดือนนั้นๆ การตกแต่งบ้าน อื่นๆ .......................

WEATHER MAGAZINE

766/1-4 ซอยลาดพร้าว42 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

38


WORDS WEATHER PHOTOS ITN

Stocklist

Bellet Shoes ใต้โรงภาพยนต์ลิโด้ สยามสแควร์ C’est Si ใต้โรงภาพยนต์ลิโด้ สยามสแควร์ New Folder ชั้น3 โซน YD ยูเนี่ยนมอลล์ Rum Rasin ห้อง26 ชั้น2 แพตตินั่มตึกใหม่ Special ห้อง363-351 ชั้น3 แพตตินั่มตึกใหม่ Tahtoo@7 2nd Floor ชั้น2 โรงภาพยนต์ลิโด้ Wanvisa&mom ชั้น1 โซน id1 อมรินทร์พลาซ่า Ugly Duckling ชั้น1 โซน id1 อมรินทร์พลาซ่า Zara ชั้น1 สยามพารากอน Zipp Clothes ชั้น2 แพตตินั่มตึกใหม่ Zeen Zone ชั้น4 เซ็นทรัลชิดลม สถานที่: Tienchai Condo ลาดพร้าว42/1 39


Weather magazine  

Lifestyle Magazine : Photo & Illustrate **นิตยสารเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน มีการนำหน้าโฆษณามาประกอบเพื่อความสมบูรณ์ของความเป็นนิ...

Weather magazine  

Lifestyle Magazine : Photo & Illustrate **นิตยสารเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน มีการนำหน้าโฆษณามาประกอบเพื่อความสมบูรณ์ของความเป็นนิ...

Advertisement