__MAIN_TEXT__

Page 1


Ò ªï ™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ºŸâ ‰¥â√—∫°“√¬°¬àÕß®“°Õߧ尓√¬Ÿ‡π ‚° „À⇪ìπ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈° æ.». Úıı¯ A Centennial Birthday Celebration of Princess Prem (Ngarmchit) Purachatra A UNESCO World Eminent Personality A.D. 2015

2

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

3


4

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


Message of Her Royal Highness Princess Soamsawali Princess Prem Purachatra is a person who deserves the praise and respect of those who know or know about her. She has a heart of gold and she is a model for all Thai women, young and old. She dedicated her life to making the world a better place for all. She engaged herself in social welfare work, women没s development, education development, youth development and rural development. She served as President of the National Women没s Council under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen and the President of the International Women没s Council. Her work benefitted individuals and communities in Thailand as well as in international communities. Princess Prem Purachatra did her work with utmost dedication. It was evident to those around her that she was tireless in her attempts to reach the goals of the projects for which she was responsible. This is the reason why the United Nations Education, Science and Culture Organization proclaimed her a UNESCO Centennial Eminent Personality in 2015. This honor brings delight and pride to Thailand and Thai people.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

5


The Princess Prem Purachatra Memorial Foundation, which continues the legacy of her work, has chosen to celebrate this auspicious occasion by reminding the public of how dedicated and hard working she was in her attempts to make life better for those who need help, both in Thailand and in other countries. Among the planned activities is the publication of this pictorial chronicle of her life and work, Ngarmchit: A Princess with a Heart of Gold. I hope that this book, together with other activities, will serve as an inspiration for all of us and for the generations to come, to follow in her footsteps and to dedicate ourselves to making our society and our country stable and peaceful.

Thewet Palace January 2, 2015

6

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ „πæ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ‰¥â√—∫°“√ª√–°“»¬°¬àÕß®“°Õߧ尓√ °“√»÷°…“«‘∑¬“»“ μ√å·≈–«—≤π∏√√¡·Ààß Àª√–™“™“μ‘ (¬Ÿ‡π ‚°) „À⇪ìπ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈° √Õ∫ Ò ªï ™“μ°“≈ „πªï æ.». Úıı¯ „π∞“π–ºŸâ¡’º≈ß“π¥’‡¥àπ¥â“π —ߧ¡ ß‡§√“–Àå °“√æ—≤π“∑√—欓°√¡πÿ…¬å °“√æ—≤π“™ÿ¡™π ·≈– °“√»÷°…“¥â“π«—≤π∏√√¡ º≈ß“π¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπ∑’˪√–®—°…å·°à “¬μ“·≈–®‘μ„®·Ààß —ߧ¡‰∑¬¡“°¡“¬„π√Ÿª¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘ ·≈–Õߧ尓√μà“ßÊ ∑’Ë∑à“π‡ªìπºŸâ√‘‡√‘Ë¡°àÕμ—Èߥ⫬μπ‡Õß  π—∫ πÿπÀ√◊Õ à߇ √‘¡„Àâ¡’°“√°àÕμ—Èߢ÷Èπ√«¡À≈“¬ ‘∫Õߧ尓√ √«¡∑—È߇ªìπª√–∏“π§π·√° ∑”„À⇪ìπ∑’˪√–®—°…å∂÷ߪ≥‘∏“π·≈–Õÿ¥¡°“√≥å¢ÕߺŸâ√‘‡√‘Ë¡®—¥μ—Èߢ÷ÈπÕ¬à“ß™—¥‡®π «à“À¡àÕ¡ ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ¡’·π«§«“¡§‘¥ §«“¡μ—Èß„® ·≈–Õÿ¥¡°“√≥å Ÿß à߇撬߄¥ ∑’Ë®–™à«¬æ—≤π“ —ß§¡∑—È߇¥Á° ºŸâ„À≠à ™“¬ À≠‘ß ºŸâ¥âÕ¬‚Õ°“  ¥â«¬°“√ à߇ √‘¡ „À⧫“¡™à«¬‡À≈◊Õ √«¡∑—Èß°“√æ—≤π“®‘μ„® §ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ πÕ°®“°∑—»π«‘ —¬°«â“ß ‰°≈∑’Ë√‘‡√‘Ë¡ß“π ”§—≠ Õ—π‡°‘¥ª√–‚¬™πåÕ¬à“ß„À≠àÀ≈«ß·°àª√–‡∑»™“μ‘ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ¬—߇ªìπºŸâ¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘ ‚¥¥‡¥àπ‡ªìπºŸπâ ”„π°“√ √â“ߧπ„À⇮√‘≠√Õ¬μ“¡∑à“π  “¡“√∂¥”‡π‘πß“π “πμàÕ®“°∑à“π √«¡∑—ßÈ ¬—ߺ≈„Àâ¡≈Ÿ π‘∏À‘ √◊ÕÕߧ尓√ ‡À≈à“π—Èπ°â“«Àπâ“Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕßμ“¡≈”¥—∫ ¥—ߪ√“°Ø‡¥àπ™—¥„πªí®®ÿ∫—π ‡°’¬√쑧ÿ≥∑’ËÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‰¥â√—∫°“√ª√–°“»¬°¬àÕß„π√Õ∫ Ò ªïπ’È ®÷߇ªìπ«“√– ”§—≠ Õ¬à“߬‘Ëß ‡π◊ËÕߥ⫬À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∑”§ÿ≥ª√–‚¬™πå·°àª√–‡∑»™“쑇ªìπÕ‡π°Õπ—πμå°«à“ ˆ ªï∑’˺à“π¡“ √«¡∑—È߉¥â∫”‡æÁ≠ §ÿ≥ª√–‚¬™π巰ࠗߧ¡™“«‚≈°„πª√–‡∑»μà“ßÊ¡“°¡“¬À≈“¬ª√–‡∑» „πμ”·Àπàߪ√–∏“π  ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» ·≈–„π∞“π–¿√‘¬“‡Õ°Õ—§√√“™∑Ÿμ·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ æ√–‡®â“«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓜ ¡ «≈’ æ√–«√√“™“∑‘π—¥¥“¡“μÿ Õߧåª√–∏“π°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï¡Ÿ≈π‘∏‘ Õπÿ √≥å À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∑√ßæ√–°√ÿ≥“√—∫‡ªìπÕߧåª√–∏“π§≥–°√√¡°“√®—¥ß“π ç©≈Õߧ√∫ Ò ªï ™“μ°“≈ À¡àÕ¡ ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°é „πªï Úıı¯ μ“¡∑’Ë¡Ÿ≈π‘∏‘Õπÿ √≥åÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ °√“∫∑Ÿ≈‡™‘≠„π‚Õ°“  ∑’˧≥–°√√¡°“√œ ®—¥ß“π©≈Õ߇°’¬√쑬»∑’Ë ‰¥â√—∫°“√ª√–°“»¬°¬àÕß®“°Õߧ尓√¬Ÿ‡π ‚° Õ—ππà“¿“§¿Ÿ¡‘„®¢Õߧπ‰∑¬ ¢Õß μ√’‰∑¬§√—Èßπ’È ´÷Ëߧ≥–°√√¡°“√®—¥ß“πœ ‡ÀÁπ™Õ∫„Àâ®—¥∑”Àπ—ß ◊Õ∑’Ë√–≈÷° Ò ªï  ¥ÿ¥’À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°¥â«¬ ‚¥¬æ‘®“√≥“‡ÀÁπ«à“‡¡◊ËÕªï æ.». ÚıÚ¯ §≥–°√√¡°“√®—¥ß“π ç«—πÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√é ´÷Ëßæ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮ⓠÿ∑∏ ‘√‘‚ ¿“ ∑√߇ªìπÕߧåª√–∏“π®—¥ß“πœ ‰¥â®—¥∑”Àπ—ß ◊Õ∑’Ë√–≈÷° çß“¡®‘μμåé ´÷Ë߇≈à“ ™’«ª√–«—μ‘·≈–º≈ß“π¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå¥â«¬¿“æ ·≈–‡ªìπÀπ—ß ◊Õ¿“æ‡≈ࡇ¥’¬«∑’Ë®—¥∑”‡¡◊ËÕ Û ªï·≈â« Õ’°∑—ÈßÀπ—ß ◊Õ Õ◊ËπÊ∑’Ë®—¥∑”‡ªìπ¢âÕ‡¢’¬π¡’À≈“¬‡≈à¡ §≥–°√√¡°“√œ ®÷߇ÀÁπ§«√®—¥∑”Àπ—ß ◊Õ„π√Ÿª·∫∫¢ÕßÀπ—ß ◊Õ¿“æ ®“°°“√π” Àπ—ß ◊Õ¿“æ çß“¡®‘μμåé ¡“ª√—∫ª√ÿ߇æ‘Ë¡‡μ‘¡‡π◊ÈÕÀ“·≈–®—¥√Ÿª‡≈à¡„À¡à

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

7


°“√®—¥∑”Àπ—ß ◊Õ∑’Ë√–≈÷° Ò ªï  ¥ÿ¥’À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈° ®÷߇ªìπÀπ—ß ◊Õ¿“æ∑’Ë √«¡‡Àμÿ°“√≥åμà“ßÊ „π™’«‘μ¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡√‘Ë¡μâπ¥â«¬ çæ√–¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥é ´÷Ë߇ªìπ‡Àμÿ°“√≥å∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ ®“°°“√∂«“¬ß“π·¥àÕߧåæ√–ª√–¡ÿ¢¢Õß™“μ‘ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸÀà «— ·≈– ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“œ æ√–∫√¡√“™‘ππ’ “∂ ·≈–æ√–∫√¡«ß»“πÿ«ß»åÀ≈“¬æ√–Õß§å ¿“æμà“ßÊ· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ°‘®°√√¡¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå∑’Ë ‰¥â∑ÿࡇ∑∑—Èß°“¬·≈–„® ‡æ◊ËÕ ªØ‘∫—μ‘ß“π∂«“¬‡ªìπ√“™æ≈’ ®“°π—Èπ‡ªìπ¿“æß“π°‘®°√√¡μà“ßÊ ß“π —ߧ¡ ß‡§√“–Àå ß“π‡æ◊ËÕ‡¥Á° ‡æ◊ËÕ μ√’ ß“π√–¥—∫ ‚≈° √«¡∑—Èß°“√∑”‚√ßæ‘¡æå©—μ√“ „π∞“π–∫√√≥“∏‘°“√À≠‘ߧπ·√°¢Õ߉∑¬ ·¡â®–‡ªìπ∏ÿ√°‘® à«πμ—« ·μàÀπ—ß ◊Õμà“ßÊ∑’Ë À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå®—¥∑”‡ªìπ«“√ “√∑’Ë¥’‡¬’ˬ¡ ‡ªìπª√–‚¬™πå·°à§π∑ÿ°«—¬·≈–ª√–‡∑»™“μ‘ §ÿ≥¿“懪ìπ∑’ˬա√—∫∑—Èß„πÀ¡Ÿà ºŸâÕà“π§π‰∑¬·≈–μà“ß™“μ‘ πÕ°®“°π’‡È ªìπ¿“æ™’«μ‘ ¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμ凡◊ÕË ‡¬“«å«¬— ‡ªìπ‡«≈“·Ààß°“√»÷°…“∑—ßÈ „π·≈–μà“ߪ√–‡∑» ‚¥¬‡©æ“– ∑’˪√–‡∑»Ω√—Ë߇»  ·≈–¿“æ§Ÿà™’«‘μ §Ÿà∫“√¡’ ‡æ◊ËÕ™“μ‘ »“ πå °…—μ√‘¬å Õ—π‡ªìπ°“√· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ߧ«“¡√—°§«“¡ºŸ°æ—π Õ—π≈÷°´÷ÈߢÕßæ√–Õߧ噓¬·≈–À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå  ¡‡ªìπ§Ÿà™’«‘μμ—«Õ¬à“ß·Ààߧ«“¡´◊ËÕ —μ¬å ÿ®√‘μ ‡ªïò¬¡¥â«¬‡¡μμ“∏√√¡ ·≈– π—∫ πÿπ à߇ √‘¡ß“π´÷ßË °—π·≈–°—π ∑’ Ë √â“ߧÿ≥ª√–‚¬™πå„Àâ·°àª√–‡∑»™“μ‘∑°ÿ «‘∂∑’ “ß ®÷߇ªìπ°“√¬“°∑’®Ë –·¬°ÕÕ°«à“  ‘Ëß„¥‡ªìπº≈ß“π¢Õßæ√–Õߧ噓¬ ·≈– ‘Ëß„¥‡ªìπº≈ß“π¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå π’˧◊Õ§«“¡§‘¥·≈–∑’Ë¡“·ÀàßÀπ—ß ◊Õ∑’Ë√–≈÷° Ò ªï  ¥ÿ¥’À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈° ≥ ∑’Ë„¥¡’¿“æÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ≥ ∑’Ë·Ààßπ—ÈπμâÕß¡’æ√–√Ÿª ¢Õßæ√–Õߧ噓¬¥â«¬ ¿“æ„πÕ¥’μ‡À≈à“π’È≈â«π‡ªìπ¿“æ∑’Ë¡’§ÿ≥§à“∑“ߪ√–«—μ‘»“ μ√åÕ¬à“߬‘Ëß ¿“æ∑’ˇ°Á∫√«∫√«¡‰«â¡’‡ªìπ®”π«π¡“° À≈“¬¿“æ‰¡à™—¥‡®π‡æ’¬ßæÕ ®÷ß®”μâÕߧ—¥‡≈◊Õ°π”≈ßμ’æ‘¡æåμ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–„Àâ ∑à“πºŸâÕà“π‰¥â‡°‘¥¿“ææ®πå μ“¡‡Àμÿ°“√≥å ‰¥â ´÷Ëß∑à“πºŸâÕà“π®– ◊∫§âπ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‰¥â®“° www.princessngarmchit.org §”«à“ çÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√é ®÷߇ªìπ™◊ËÕÕ¡μ–·≈–∑√ߧÿ≥§à“¬‘Ëß ‡ªìπ·∫∫©∫—∫¢Õߧπ‡°àß∑’Ë¡’§ÿ≥∏√√¡ Õ—πª√–‡ √‘∞ ·≈–‡ ’¬ ≈– √√æ°”≈—ß∑—Èߪ«ß‡æ◊ËÕª√–‡∑»™“μ‘·≈–™“«‚≈°  ¡¥—ßæ√–√“™π‘æπ∏å„π ¡‡¥Á®°√¡æ√–¬“ ª√¡“πÿ™‘μ™‘‚π√  ∑’Ë«à“ æƒ…¿°“ √ ‚∑∑πμ几πàß§ß π√™“μ‘«“ß«“¬  ∂‘μ∑—Ë«·μà™—Ë«¥’

8

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°

Õ’°°ÿ≠™√Õ—πª≈¥ª≈ß ”§—≠À¡“¬„𰓬¡’ ¡≈“¬ ‘πÈ ∑—ßÈ Õ‘π∑√’¬å ª√–¥—∫‰«â„π‚≈°“


Preface

Mom Ngarmchit Purachatra is known internationally as Princess Prem Purachatra, being the consort of Prof. H.H. Prince Prem Purachatra. The Princess was proclaimed a Centennial Eminent Personality for 2015 by The United Nations Education, Science and Culture Organization (UNESCO) for her outstanding achievements in social welfare work, human resource development, community development and cultural education. The numerous foundations and organizations which she initiated, founded, or co-founded with like-minded friends and colleagues are evidence of her dedication. They are also reflections of her ideology and beneficent intentions. She dedicated her entire life to help, improve and develop the various needy and underprivileged groups in society, physically, psychologically and ethically. In addition, she took it to be her duty to create younger leaders who could carry on with the work of the foundations, organizations, and projects which she initiated or contributed to. The proclamation of Princess Prem Purachatra as an Eminent Personality of the World on her centennial birthday in 2015 by UNESCO is an important occasion by which her 60 years of service to others can be made known to younger generations in Thailand as well as in international communities. Her Royal Highness Princess Soamsawalee, the Honorary President of The Princess Prem Purachatra Memorial Foundation, graciously accepted the invitation to be the Chairperson of the Organizing Committee for the celebration of the Proclamation of Princess Prem Purachatra as a UNESCO Centennial Eminent Personality for 2015. The Organizing Committee agreed that a commemorative publication should be produced to celebrate this special occasion. This is to be a pictorial book which chronicles the life and work of Princess

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

9


Prem Purachatra. A similar publication was produced 30 years ago by the Organizing Committee of the Princess Prem Purachatra Day Celebration, which was chaired then by Her Highness Princess Sudasirisobha. There are other publications in her honor as well. The Organizing Committee decided that the contents for this centennial publication should be derived from these books, updated and recomposed as a pictorial chronicle of her life and work under the title Ngarmchit: A Princess with a Heart of Gold. This collection of information and photographs is intended to record all the events which made up her admirable life. Readers will get to know her first as a loyal subject to Their Majesties the King and Queen as well as other members of the royal families. This is followed by an account of her life and work as a social welfare worker and community development worker. She seemed almost inexhaustible. One project led on to another project and another project fluidly and naturally. All these go to show that she was a Thai woman who took patriotism seriously and practically. Being educated in Europe and married to H.H. Prince Prem Purachatra, who served as a Thai Ambassador, Princess Prem saw an opportunity to make herself even more useful, this time to the international community. and she integrated her work in Thailand and overseas with excellent management skills. The next part in the book gives readers a different view of the life of, Princess Prem Purachtra as a journalist and as a promoter of literature of Southeast Asia. one might wonders how she could attempt and achieve to such an extent, the answer is in the next part of the book. It was the loving support and encouragement she received first at home from her family and then from her loving and dedicated husband that enabled her to fly so far. The book concludes with an account of the Princess Prem Purachatra Memorial Foundation, which was established as a continuation of her work after she passed away. Readers will enjoy the collection of photographs included in the book. They are of historical value. Though this is a life story of a lady, the book can be treated as a piece of the history of Thailand as it underwent all the changes in maintaining its well-being and prosperity. Her life is a reflection, though at a much greater extent, of most ordinary Thais, caring, hard working, patriotic and loyal to the monarchy. More of these photographs can be accessed at www.princessngarmchit.org.

10

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


The Organizing Committee is proud to present this commemorative pictorial book, Ngarmchit: A Princess with a Heart of Gold, as a tribute to this admirable lady, Princess Prem Purachatra, who is more frequently and fondly referred to as Mom Ngarmchit.

Bulls, buffaloes, and elephants, Leave behind their tusks and horns, But when humans pass away, What remains is just their names

When they are no more, To show they once were here. Their blood and bones dissolve. For the world to praise or blame.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

11


©≈Õß«“√–™“μ°“≈§√∫√âÕ¬ªï ß“π —ߧ¡ ß‡§√“–Àå “√æ—¥ æ—≤π“∑√—欓°√¡πÿ…¬å 笟‡π ‚°é ‡≈Á߇ÀÁ𧫓¡≈÷°≈È” ‡ªìπ™“«‰∑¬§π∑’ˬ’Ë ‘∫À° æ—≤π“ μ√’‰∑¬„π “°≈ ‡ªìπ ç∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°é π’È æ√–¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥Õÿàπ‚ÕÓ√  ¡∑—Èß»—°¥‘Ï·≈–»√’·Ààß ç©—μ√™—¬é πâÕ¡§”π÷ß∂÷ߧÿ≥§à“§«“¡°“√ÿ≥¬å

¥ÿ¥’ çÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√é ‡ √‘¡»÷°…“¥â“π«—≤π∏√√¡ ™à«¬™ÿ¡™πºàÕßæ‘ ÿ∑∏‘Ï¡‘μâÕ¬μË” ®÷ßπâÕ¡π”¬°¬àÕߧ√√≈Õß™π ¡√¥°«—≤π∏√√¡π”°ÿ»≈ „Àâ ‚≈°¬≈·∫∫Õ¬à“ß √â“ߺ≈ß“π ‡∑‘¥∑«’§ÿ≥§à“¡À“»“≈ æ√–√“™∑“π ç∫ÿ√©—μ√é ‡ªìππ“¡ °ÿ≈ §◊Õ –„¿âºŸâ‡≈‘»ª√–‡ √‘∞ ÿπ∑√å  ”π÷°§ÿ≥§«“¡‡¡μμ“™—Ë«øÑ“¥‘π

À¡àÕ¡√“™«ß»åÕ√©—μ√ ´Õß∑Õß √âÕ¬°√Õß

12

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


: Table of Contents

æ√–ª√“√¿

3

Message of H.R.H. Princess Soamsawali

7

Preface

æ√–‡®â“«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓜ ¡ «≈’ æ√–«√√“™“∑‘π—¥¥“¡“μÿ §”π” ¬Ÿ‡π ‚°¬°¬àÕß

15 UNESCO Eminent Personality

æ√–¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥

23 Honors Graciously Granted

∑—Èß™’«‘μÕÿ∑‘»„Àâ∫â“π‡°‘¥

59 Her Contributions at Home

‡æ◊ËÕ‚≈°∑”„Àâ ‰¡à‡«âπ«à“ß 133 Her International Contributions æ≈—߇À≈◊Õ‡º◊ËÕ·ºà„Àâ∑ÿ°ß“π 285 Her Boundless Energy æ≈—ß√—°‡°◊ÈÕÀπÿπ„ÀâÕÿàπ„® 309 The Loving Force Behind her ¡‘¡’«—π∑’Ë∑à“π®–≈“≈—∫ 343 Farewell to the Princess ¿“§ºπ«° 359 Appendix

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

13


‡°’¬√쑬»∑’ˉ¥â√—∫ π—∫ πÿπ

æ√–¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥Õÿàπ‡°»“

™à«ß™’«‘μ«—¬À«“π∑’˺à“π¡“

§«“¡°â“«Àπ⓺≈ß“π ◊ËÕ “√¡«≈™π

ß“π —ߧ¡ ß‡§√“–Àå‰∑¬„Àâ ÿ¢ —πμå

“√æ—π°‘®°√√¡™à«¬π”º≈

Ÿàπ“𓙓쑪√–®—°…å ‘Èπ‰¥â¬‘π¬≈

∑ÿ°·ÀàßÀπ √â“ßß“π “𧫓¡¥’

§Ÿà™’«‘쇪ìπ¡‘Ëߢ«—≠Õ¬Ÿà „°≈♑¥

√à«¡§«“¡§‘¥√à«¡·π«∑“ß √â“ß»—°¥‘Ï»√’

®π∂÷ߧ√“≈“≈—∫¥—∫™’«’

§ÿ≥§«“¡¥’®“√÷°‰«â „π —ߧ¡

¡Ÿ≈π‘∏‘À¡àÕ¡ß“¡®‘μμåœ ‰¥â°àÕ‡°‘¥

º≈ß“¡‡≈‘»μ“¡·π«∑“ßÕ¬à“߇À¡“– ¡

√«¡æ≈—ߺŸâ»√—∑∏“·≈–π‘¬¡

√à«¡™◊Ëπ™¡™à«¬ π—∫ πÿπ∑ÿπ∑«’

‰¥â‡√’¬ß√âÕ¬‡√◊ËÕß√“«¡“‡≈à“¢“π

‡ªìπº≈ß“πºà“π∫∑°≈ÕπÕ—°…√»√’

çÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√é ¬Õ¥π“√’

°ÿ≈ μ√’®‘μß“¡ ¡π“¡μπ

ºŸâ™à«¬»“ μ√“®“√¬å ¥√.æ√∑‘æ¬å æÿ°º“ ÿ¢ √âÕ¬°√Õß

14

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


¬Ÿ‡π ‚°¬°¬àÕß UNESCO Eminent Personality

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

15


UNESCO honours Princess Prem (Ngarmchit) Purachatra The Worldûs Eminent Personality in 2015 Executive Board

191EX/32.INF

Hundred and ninety-first session

PARIS, 16 April 2013 English and French only

Item 32 of the provisional agenda

PROPOSALS BY MEMBER STATES FOR THE CELEBRATION OF ANNIVERSARIES IN 2014-2015 WITH WHICH UNESCO COULD BE ASSOCIATED

SUMMARY

This document provides detailed information on proposals by Member States for the celebration of anniversaries in 2014-2015 with which UNESCO could be associated, as submitted for decision in document 191 EX/32.

191 EX/32.INF

û

MEMBER STATES REQUESTS DEEMED ADMISSIBLE BY THE DIRECTOR-GENERAL

The Director-General considers that the requests listed in this document meet the procedure and the criteria adopted by the Executive Board, and proposes that UNESCO be associated with the celebration of these anniversaries, whose descriptions appear hereafter:

16

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


191 EX/32.INF – page 15

84. 100th anniversary of the birth of Princess Prem (Ngarmchit) Purachatra (1915-1983) (Thailand)

Princess Prem (Ngarmchit) Purachatra was a granddaughter-in-law of King Chulalongkorn (Rama V) who was the grandfather of King Bhumibol (Rama IX). Princess Prem Purachatra had a notable impact on Thailand, particularly in the communication and culture sectors, as well as contributing to overall societal wellbeing. Her work to establish a leading English-language newspaper was an important development in modern journalism in Thailand. On the regional and global stage, she was an outstanding advocate for the role of women, serving as president of the International Council of Women during 1976-1979 (the first and only Thai woman, and the second Asian ever elected to the position). Some of the institutions that she founded, continue to be partners in delivering UNESCOĂťs work to this day, which demonstrates their relevance and importance. It would be advantageous for UNESCO to associate with the anniversary and to endorse a positive female role-model who has made positive contributions to her country in general, and to some extent to the region.

Honorably Announced from UNESCO

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

17


Õߧ尓√°“√»÷°…“«‘∑¬“»“ μ√å·≈–«—≤π∏√√¡·Ààß Àª√–™“™“μ‘ (¬Ÿ‡π ‚°) ª√–°“»¬°¬àÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈° „π‚Õ°“ §√∫√Õ∫ Ò ªï ™“μ°“≈ „π«—π∑’Ë ˜ ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». Úıı¯ „π∞“π–ºŸâ¡’ º≈ß“π¥’‡¥àπ ¥â“π —ߧ¡ ß‡§√“–Àå °“√æ—≤π“∑√—欓°√¡πÿ…¬å °“√æ—≤π“™ÿ¡™π ·≈–°“√»÷°…“¥â“π«—≤π∏√√¡ μ“¡∑’Ë ¡Ÿ≈π‘∏Õ‘ πÿ √≥åÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ πÕºà“π§≥–°√√¡°“√«à“¥â«¬°“√»÷°…“«‘∑¬“»“ μ√å·≈–«—≤π∏√√¡  Àª√–™“™“μ‘ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‡ªìπ™“«‰∑¬§π∑’Ë Úˆ ¥—ߧ”ª√–°“»¬°¬àÕß«à“ çÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìππ—¥¥“¿“§‘π’ „πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª√¡‘π∑√¡À“®ÿÓ≈ß°√≥åœ æ√–®ÿ≈®Õ¡ ‡°≈Ⓡ®â“Õ¬ŸàÀ—« ´÷Ë߇ªìπæ√–Õ—¬°“æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª√¡‘π∑√¡À“¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‰¥â √â“ß°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßÕ¬à“ß‚¥¥‡¥àπμàÕª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘Ëß∑“ߥâ“π ◊ËÕ “√¡«≈™π·≈–«—≤π∏√√¡ √«¡∑—ßÈ °“√ π—∫ πÿπ «— ¥‘¿“æ¢Õß —ߧ¡‚¥¬√«¡ º≈ß“π¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå „π°“√°àÕμ—ßÈ Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¿“…“Õ—ß°ƒ… ™—Èππ” ∂◊Õ«à“‡ªìπ°“√æ—≤π“Õ—π ”§—≠¬‘Ëß μàÕ«ß°“√«“√ “√»“ μ√å ¡—¬„À¡à „πª√–‡∑»‰∑¬ „π‡«∑’√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§·≈– √–¥—∫‚≈° À¡àÕ¡ß“¡®‘μμ凪ìπºŸâ π—∫ πÿ𠔧—≠μàÕ∫∑∫“∑ μ√’ ‡ªìπª√–∏“π ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» √–À«à“ߪï æ.». ÚıÒ˘ - ÚıÚÚ ‡ªìπ μ√’‰∑¬§π·√°·≈–§π‡¥’¬« ·≈–‡ªìπ μ√’‡Õ‡´’¬§π∑’Ë Õß ∑’Ë ‰¥â√—∫°“√‡≈◊Õ°μ—Èß„À⥔√ß μ”·Àπàßπ’È À≈“¬ ∂“∫—π∑’Ë∑à“π‰¥â°àÕμ—Èߢ÷Èπ ¬—ß§ß¥”‡π‘π ◊∫∑Õ¥°“√‡ªìπºŸâ√à«¡¿“√°‘® „π°“√𔇠πÕº≈ß“π¢Õß ¬Ÿ‡π ‚°®π∂÷ßªí®®ÿ∫—ππ’È æ‘ Ÿ®πå „Àâ‡ÀÁ𧫓¡ —¡æ—π∏å·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß ∂“∫—π‡À≈à“π—Èπ ¬Ÿ‡π ‚°∂◊Õ‡ªìπ‡°’¬√μ‘ Õ¬à“߬‘Ëß ∑’Ë ‰¥â¡’ à«π√à«¡„π°“√‡©≈‘¡©≈Õß«“√–§√∫√Õ∫ Ò ªïπ’È ·≈–‰¥â√—∫√Õß°“√‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß μ√’ „π‡™‘ß  √â“ß √√§å¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ºŸâ´÷Ë߉¥â √â“ߧÿ≥ß“¡§«“¡¥’∑—ÈßμàÕª√–‡∑»‰∑¬‚¥¬√«¡ ·≈–μàÕ¿Ÿ¡‘¿“§„π √–¥—∫Àπ÷ßË é

18

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


°“√∑’ËÕߧ尓√°“√»÷°…“«‘∑¬“»“ μ√å·≈–«—≤π∏√√¡·Ààß Àª√–™“™“μ‘ ª√–°“»¬°¬àÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ „À⇪ìπ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°„π√Õ∫ Ò ªï æ.». Úıı¯ „π∞“π–ºŸâ¡’º≈ß“π¥’‡¥àπ¥â“π —ߧ¡ ß‡§√“–Àå °“√æ—≤π“∑√—欓°√¡πÿ…¬å °“√æ—≤π“™ÿ¡™π ·≈–°“√»÷°…“¥â“π«—≤π∏√√¡ π—∫‡ªìπ‡°’¬√μ‘·≈–‡ªì𧫓¡¿“§¿Ÿ¡‘„® ¢Õߧπ‰∑¬ ¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ „π°“√π’Èæ√–‡®â“«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓜ ¡ «≈’ æ√–«√√“™“∑‘π—¥¥“¡“μÿ Õߧåª√–∏“π °‘μμ‘¡»—°¥‘Ï¡Ÿ≈π‘∏‘Õπÿ √≥åÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∑√ßæ√–°√ÿ≥“√—∫‡™‘≠‡ªìπÕߧåª√–∏“π§≥–°√√¡°“√®—¥ß“π çÒ ªï ™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°é „πªï Úıı¯ ·≈–‰¥âæ‘®“√≥“®—¥°‘®°√√¡μà“ßÊ ‡æ◊ËÕ ©≈Õß„π«“√– ”§—≠„πªï æ.». Úıı¯ ¥—ßπ’ȧ◊Õ Ò. ®—¥ß“π ç©≈Õߧ√∫ Ò ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°é „πªï Úıı¯ „π«—πÕ“∑‘μ¬å∑’Ë ˜ ¡‘∂ÿπ“¬π Úıı¯ ≥ «‘‡∑» ‚¡ √ °√–∑√«ß°“√μà“ߪ√–‡∑» Ú. ®—¥π‘∑√√»°“√· ¥ß™’«ª√–«—μ‘·≈–º≈ß“πÕ—π‚¥¥‡¥àπ¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ „π°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ≥ ÀÕ»‘≈ª«—≤π∏√√¡·Ààß°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ Û. ®—¥π‘∑√√»°“√· ¥ß™’«ª√–«—μ‘·≈–º≈ß“πÕ—π‚¥¥‡¥àπ¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ „π à«π¿Ÿ¡‘¿“§ ≥ ®—ßÀ«—¥¢Õπ·°àπ ®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’ ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à ·≈–®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ Ù. ®—¥ —¡¡π“‡°’ˬ«°—∫º≈ß“π¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ „π¥â“π «— ¥‘°“√ —ߧ¡ ¥â“π°“√æ—≤π“ μ√’ ¥â“π°“√æ—≤π“™π∫∑·≈–¥â“π°“√»÷°…“ ı. ®—¥¡Õ∫√“ß«—≈ çÒ ªï ™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°é ·°àºŸâ¡’º≈ß“π¥’‡¥àπ ∑’Ë ‰¥â√—∫°“√¬°¬àÕß·≈–¡’º≈ ”‡√Á®¥’¬‘Ëß ∑“ߥâ“π°“√»÷°…“·≈–°“√ ◊ËÕ “√ ¥â“π°“√ à߇ √‘¡«—≤π∏√√¡ ·≈–®√‘¬∏√√¡ ·≈–¥â“π°“√æ—≤π“ —ß§¡·≈–§ÿ≥¿“æ™’«‘μ

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

19


ˆ. ˜. ¯. ˘. Ò.

20

®—¥∑”«’¥‘∑—»πå·≈–®—¥√“¬°“√ ¥ÿ¥’‡º¬·æ√à‡°’¬√쑧ÿ≥¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∑“ß ∂“π’‚∑√∑—»πå ®—¥ª√–°«¥∫∑§«“¡‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√μ‘À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ®—¥æ‘¡æåÀπ—ß ◊Õ∑’Ë√–≈÷° Ò ªï  ¥ÿ¥’À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ®—¥∑”μ√“‰ª√…≥’¬“°√∑’Ë√–≈÷° Ò ªï À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°œ ®—¥æ‘∏’∑“ß»“ π“ ≥ ÀÕª√–™ÿ¡∫â“π¡π—ߧ»‘≈“ ∂ππÀ≈“πÀ≈«ß °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ‡æ◊ËÕÕÿ∑‘» à«π°ÿ»≈·¥à À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


Celebration of the 100th Birth Anniversary of Princess Prem (Ngarmchit) Purachatra as a World Eminent Personality

The UNESCO proclamation of Princess Prem (Ngarmchit) Purachatra as an Eminent Personality of the World on her centennial birth anniversary in 2015 is an important occasion. The Princess is honored for her notable dedication in social welfare work, human resource development, as well as community, educational and cultural development. This brings delight and pride to Thailand and the Thai people. HRH Princess Soamsawalee, the Honorary President of the Mom Ngarmchit Purachatra Memorial Foundation, graciously accepted the invitation to be the Chairperson of the Organizing Committee to celebrate this special occasion. Various activities will be organized as follows: 1) Organize a celebration event to honor Princess Prem (Ngarmchit) Purachatra, a World Eminent Personality on Sunday, 7th June 2015 at the Ministry of Foreign Affairsû Hall; 2) Present an exhibition about the Princessû life and her remarkable work at the Government House of Thailand; 3) Present exhibitions of the Princessû life and work in selected regional cities, namely, Khon Kaen, Chonburi, Chiengmai, and Songkhla; 4) Conduct seminars on the theme of the Princessû contributions to social welfare work, women, rural community and educational development; 5) Present the award çthe 100th Birth Anniversary of Princess Prem (Ngarmchit) Purachatra as a World Eminent Personality in 2015é to persons with outstanding achievements in education, mass media, cultural and moral promotion, and social and quality of life development;

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

21


6) Produce videos and television programs to honor Princess Prem (Ngarmchit) Purachatra; 7) To organize an article-writing competition that describes Princess Prem (Ngarmchit) Purachatraûs notable contributions; 8) Publish a commemorative book to honor Princess Prem (Ngarmchit) Purachatra as an Eminent Personality of the World on her centennial birth anniversary in 2015; 9) Issue commemorative stamps in honor of Princess Prem (Ngarmchit) Purachatra as an Eminent Personality of the World on her centennial birth anniversary in 2015; and 10) Organize a Buddhist ceremony at Ban Manang Ka Sila, Larn Luang Road, Bangkok and transfer the merits to Princess Prem (Ngarmchit) Purachatra.

22

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


æ√–¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥ Honors Graciously Granted

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

23


À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡®ß√—°¿—°¥’‡ªìπ∑’ˬ‘ËßμàÕæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«  ¡‡¥Á®æ√–∫√¡ √“™‘π’π“∂ μ≈Õ¥®πæ√–√“™‚Õ√ ·≈–æ√–√“™∏‘¥“∑ÿ°æ√–Õß§å ·≈–‰¥â∑ÿࡇ∑·√ß°“¬·√ß„®∑”ß“πÀπ—°μ“¡√Õ¬ æ√–¬ÿ§≈∫“∑‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥ª√–‚¬™πå·°àª√–™“™π§π‰∑¬ ‚¥¬‡©æ“–ºŸâ∑’Ë¥âÕ¬‚Õ°“  À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå®–∂◊Õ«à“ß“π∑ÿ°™‘Èπ∑’Ë∑” ‡ªìπ°“√∑”‡æ◊ËÕ∂«“¬æ√–‡°’¬√μ‘·¥à∑—Èß Õßæ√–Õß§å §«“¡®ß√—°¿—°¥’π’ȇªìπ∑’˪√–®—°…å·°à∫ÿ§§≈∑—Èߪ«ß À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå®÷ß ‰¥â√—∫æ√–√“™∑“πæ√–¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥·≈–æ√–°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥®“°∑ÿ°æ√–Õߧå

Princess Prem Purachatra was always a loyal subject to Their Majesties the King and Queen as well as all the Prince and Princesses. Following in their footsteps, she worked hard for the benefit of the Thai people, especially those who are less fortunate. And she would always dedicate her work to honor both Their Majesties. Her work did not go unnoticed and she was bestowed great honor, and recognition, by Their Majesties as well as other members of the royal family.

24

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ∑√ß¡’æ√–¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥§≈âÕߺ⓺Ÿ°§Õ≈Ÿ°‡ ◊Õ™“«∫â“π ≥ æ√–μ”Àπ—°®‘μ√≈¥“√‚À∞“π His Majesty the King graciously ties the çvillage scouté scarf for Princess Prem Purachatra at Chitralada Palace.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

25


À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡®ß√—°¿—°¥’Õ¬à“߬‘ËßμàÕ ∂“∫—πæ√–¡À“°…—μ√‘¬å ‚¥¬ªØ‘∫—μ‘ß“πÀ≈“°À≈“¬ ∑’ˇ°’ˬ«‡π◊ËÕß„π°“√‡∑‘¥∑Ÿπ ∂“∫—πæ√–¡À“°…—μ√‘¬å μ—Èß·μà°“√∑”‚√ßæ‘¡æå©—μ√“ °“√∑”Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå· μπ¥“√å¥ ß“π  “∏“√≥°ÿ»≈„πª√–‡∑» À√◊Õ·¡â·μàß“π¥â“πμà“ߪ√–‡∑» „π∞“π–√Õߪ√–∏“π·≈–ª√–∏“π ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» ·≈– „π∞“π–¿√‘¬“‡Õ°Õ—§√√“™∑Ÿμ‰∑¬ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå欓¬“¡ªØ‘∫—μ‘ß“πÕ¬à“߇μÁ¡°”≈—ߧ«“¡ “¡“√∂ ‡æ◊ËÕπâÕ¡‡°≈â“œ ∂«“¬‡ªìπæ√–√“™°ÿ»≈·¥àæ√–∫√¡«ß»“πÿ«ß»å∑ÿ°æ√–Õߧå·≈–‡º¬·æ√àæ√–√“™°√≥’¬°‘® æ√–‡°’¬√쑧ÿ≥ ∑’Ë∑√ß¡’μàÕ ª«ßª√–™“√“…Æ√凪ìπÕ‡π°Õπ—πμå ∑—È߇æ◊Ëժؑ∫—μ‘μ“¡√Õ¬æ√–¬ÿ§≈∫“∑À√◊Õμ“¡æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“œ ß“π ‡À≈à“π—Èπ¬—߇ªìπß“π∑’Ë¡’À≈—°°“√ ¡’√–∫∫ ¡’§ÿ≥∏√√¡ ·≈–¡’§ÿ≥ª√–‚¬™πåμàÕ‡π◊ËÕß·°à à«π√«¡Õ’°¥â«¬ ‡æ◊ËÕ„Àâ§π‰∑¬ μ≈Õ¥®π∫ÿ§§≈„πª√–‡∑»μà“ßÊ μ√–Àπ—°∂÷ߧ«“¡ ”§—≠Õ—π„À≠àÀ≈«ß¢Õß ∂“∫—πæ√–¡À“°…—μ√‘¬å„π —ߧ¡‰∑¬ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«  ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“œæ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ μ≈Õ¥®π ¡‡¥Á®æ√–√“™‚Õ√   ¡‡¥Á® æ√–√“™∏‘¥“ ·≈–æ√–∫√¡«ß»“πÿ«ß»å∑ÿ°æ√–Õß§å ‰¥âæ√–√“™∑“πæ√–¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥Õ¬à“ß≈âπæâπ„πß“πμà“ßÊ ∑’Ë À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ‰¥â°√“∫∫—ߧ¡∑Ÿ≈¢Õæ√–√“™∑“πæ√–‡¡μμ“Õÿª∂—¡¿å ∑—Èß∑“ßμ√ß·≈–∑“ßÕâÕ¡ Õ’°∑—È߬—߉¥âæ√–√“™∑“π æ√–¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥·≈–‡°’¬√쑬»æ‘‡»…·°àÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ‡ªìπ°“√ à«πæ√–Õߧå®π∂÷ß«“√– ÿ¥∑⓬·Ààß™’«‘μÕ’°¥â«¬ ‡¡◊ËÕÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμ嬗ߡ’™’«‘μÕ¬Ÿà ‰¥â ”π÷°„πæ√–¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥‰«â‡Àπ◊Õ‡°≈ⓇÀπ◊Õ°√–À¡àÕ¡ ·≈–‰¥â®¥®” √”≈÷°¥â«¬§«“¡®ß√—°¿—°¥’ ·≈–∂«“¬°μ‡«∑‘쓧ÿ≥·¥àæ√–∫√¡«ß»“πÿ«ß»å∑ÿ°æ√–Õߧå ∑ÿ°§√—Èß∑’Ë‚Õ°“ Õ”𫬠‡™àπ „π¢≥–∑’Ë∑”‚√ßæ‘¡æå©—μ√“ ‰¥â®—¥∑”Àπ—ß ◊Õ ç¿ª√.é ´÷Ë߇ªìπÀπ—ß ◊Õ√«∫√«¡‡Àμÿ°“√≥å ‡¡◊ËÕ§√—Èß∑’Ëæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“ Õ¬ŸàÀ—«·≈– ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“œæ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ‡ ¥Á®æ√–√“™¥”‡π‘πª√–‡∑»μà“ßÊ ‡¡◊ËÕ æ.». Úıˆ ‚¥¬¡’§”∫√√¬“¬ ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈‡ªìπ¿“…“‰∑¬·≈–¿“…“Õ—ß°ƒ… ´÷Ë߇ªìπª√–‚¬™πåÕ¬à“ß¡“°„π°“√»÷°…“§âπ§«â“ „π∞“π–ª√–∏“π ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» ‰¥â‡ πÕæ√–√“™°√≥’¬°‘® ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“œæ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ∑’Ë∑√ߙ૬™“«™π∫∑‰∑¬∑’ˬ“°®ππ“π“ª√–°“√ ‚¥¬‰¡à∑√߇≈◊Õ°∑’Ë√—°¡—°∑’Ë™—ß ∑√ß¡Õ߇ÀÁπ°“√≥å ‰°≈ ∑√ß欓¬“¡ ¬°∞“π–¢Õß μ√’‚¥¬‡©æ“– μ√’„π™π∫∑ „Àâ¡’√–¥—∫ Ÿß¢÷Èπ‡ ¡Õ∑ÿ°¥â“π „Àâ “¡“√∂™à«¬§√Õ∫§√—«„Àâ¡’§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà¥’¢÷Èπ ®πæ√–‡°’¬√쑧ÿ≥ª√–®—°…å·®âß ¬—ߺ≈„ÀâÕߧ尓√Õ“À“√·≈–‡°…μ√·Ààß Àª√–™“™“μ‘ (‡Õø‡Õ‚Õ) ‰¥â∑Ÿ≈‡°≈â“œ ∂«“¬

26

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


‡À√’¬≠∑’Ë√–≈÷°‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√μ‘À≠‘ß ¡’™◊ËÕ«à“‡À√’¬≠´’√’ (‡∑æ’·Ààß°“√‡°…μ√) ´÷ËߺŸâÕ”π«¬°“√„À≠à¢Õ߇Õø‡Õ‚Õ‰¥â‡¥‘π∑“ß ¡“ª√–‡∑»‰∑¬‡æ◊ËÕ∑Ÿ≈‡°≈â“œ∂«“¬ ≥ æ√–∑’Ëπ—Ëß®—°√’¡À“ª√“ “∑ ‡¡◊ËÕªï æ.». ÚıÚÛ ‡ªìπ∑’˪≈◊È¡ªîμ‘·°àª√–™“™π™“«‰∑¬ ¬‘Ëßπ—° ‡¡◊ËÕ§√—Èß®—¥ª√–™ÿ¡ μ√’™π∫∑∑—Ë«‚≈° æ.». ÚıÚÚ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ‰¥âπ”‡ß‘π∑’Ëæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ·≈– ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“œ æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ æ√–√“™∑“π™à«¬™“«™π∫∑ ‡ªìπ∑ÿπ°àÕμ—Èß¡Ÿ≈π‘∏‘»Ÿπ¬å°≈“ߪ√– “πß“π æ—≤π“™π∫∑ ´÷Ëß°àÕμ—Èßμ“¡¡μ‘¢Õß∑’˪√–™ÿ¡¥—ß°≈à“« ∑’Ë¢Õ„Àâ∑ÿ°ª√–‡∑»¡’»Ÿπ¬å°≈“ߪ√– “πß“πæ—≤π“™π∫∑ „π∞“π–¿√‘¬“‡Õ°Õ—§√√“™∑Ÿμ‰∑¬ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå Àà«ß„¬ª√–‡∑»™“μ‘¡“°∑’Ë ÿ¥ ‰¡àÕ¬“°„Àâ§πμà“ß™“μ‘ ‡¢â“„®ª√–‡∑»‰∑¬„π∑“ß∑’˺‘¥ ®÷ߢՄÀâπ—°‡√’¬π∑ÿπ´÷Ë߇∑à“°—∫‡ªìπ∑Ÿμ¢Õߪ√–‡∑» 欓¬“¡§ÿ¬°—∫™“«æ◊Èπ‡¡◊Õß„Àâ¡“° ‡æ√“–ª√–‡∑»„π¬ÿ‚√ª√Ÿâ ∂“π°“√≥åªí®®ÿ∫—π∑“߇Շ™’¬πâÕ¬‡μÁ¡∑’ À≈߇™◊ËÕΩÉ“¬μ√ߢⓡ«à“‡ªìπ§π¥’ ·≈–„À⧫“¡™à«¬‡À≈◊Õ ‡ªìπæ—πÊ≈â“π‚§√π ∑à“π¢Õ„Àâπ—°‡√’¬π∑ÿπ√—∫√Õß°—∫∑—Èߧπ‰∑¬·≈–§πμà“ß™“μ‘„πª√–‡∑»π—ÈπÊ «à“ª√–‡∑»‰∑¬®–√—°…“ ‡Õ°√“™‰«â ‰¥â‡ ¡Õ·≈–·πàπÕπ „π‚Õ°“  ¡‚¿™°√ÿß√—μπ‚° ‘π∑√å Ú ªï À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‰¥â‡™‘≠™«πÕߧ尓√√–¥—∫™“μ‘ Ò Õߧ尓√ ·≈–ª√–™“™π™“«‰∑¬ ∑—ßÈ ¿“¬„π·≈–¿“¬πÕ°ª√–‡∑» √à«¡°—ππâÕ¡‡°≈â“œ· ¥ß§«“¡®ß√—°¿—°¥’μÕà  ∂“∫—πæ√–¡À“°…—μ√‘¬å ·≈–· ¥ß§«“¡°μ—≠êŸμàÕ∫√√æ∫ÿ√ÿ… ‚¥¬°“√‡ªìπºŸâª√– “π°“√°àÕμ—Èß¡Ÿ≈π‘∏‘√à«¡®‘μμåπâÕ¡‡°≈â“œ ‡æ◊ËÕ‡¬“«™π ·≈– °√“∫∑Ÿ≈‡™‘≠ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“æ’Ëπ“߇∏Õ ‡®â“øÑ“°—≈¬“≥‘«—≤π“ °√¡À≈«ßπ√“∏‘«“ √“™π§√‘π∑√å ∑√߇ªìπÕߧåª√–∏“π°àÕμ—Èß ‡æ◊Ëՙ૬‡À≈◊Õ‡¬“«™π∑—Ë«ª√–‡∑» ∑’ˬ“°®π¢“¥·§≈π·≈–Õ¬Ÿà„π∑âÕß∂‘Ëπ∑’ËÀà“߉°≈ „Àâ¡’‚Õ°“ √—∫°“√»÷°…“ „Àâ ‰¥â√—∫°“√ Õ∫√¡„π¥â“π»“ π“ »’≈∏√√¡ ‡æ◊ËÕ®–‰¥â‡ªìπºŸâ∑’Ëæ√âÕ¡¥â«¬§«“¡√Ÿâ·≈–§ÿ≥∏√√¡ ‡ªìπæ≈‡¡◊Õߥ’¢Õß™“μ‘ „Àâ∫”‡æÁ≠μπ „À⇪ìπª√–‚¬™π巰ຟâÕ◊Ëπ  —ß§¡ ·≈–ª√–‡∑»™“μ‘ ªí®®ÿ∫—π¡Ÿ≈π‘∏‘œ‰¥â™à«¬‡À≈◊Õ‡¬“«™π∑’ˬ“°®π¢“¥·§≈π®”π«π ª√–¡“≥ Ú,ˆ ∑ÿπ μ“¡‡®μπ“√¡≥å¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ´÷Ë߇ªìπÕߧ尓√ ÿ¥∑⓬ ∑’Ë∑à“π‡√‘Ë¡°àÕμ—È߇æ◊ËÕ ∂“∫—π™“μ‘ »“ π“ ·≈–æ√–¡À“°…—μ√‘¬å ªí®®ÿ∫—πæ√–‡®â“«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓜ ¡ «≈’ æ√–«√√“™“∑‘π—¥¥“¡“μÿ ∑√߇ªìπÕß§å ª√–∏“π°√√¡°“√Õ”π«¬°“√¡Ÿ≈π‘∏‘œ ·≈–𓬠¡æ√ ‡∑æ ‘∑∏“ ‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√¥”‡π‘πß“π¡Ÿ≈π‘∏‘

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

27


Royal Honors Graciously Granted Princess Prem Purachatra was known for her loyalty to the monarchy. She made every attempt to uphold this national institution with her work as an international social welfare worker, development worker, journalist and the wife of a Thai Ambassador. Princess Prem always followed in the royal footsteps and made it a point to dedicate all her work to the service of Their Majesties the King and Queen as well as other members of the royal family. As a loyal subject, she took every possible opportunity to inform the international community of the royal projects and activities conducted by Their Majesties for the welfare of the Thai people. The Princess strongly believed that Thai people should be well aware of the concerns and benevolence which Their Majesties have for them. Their Majesties the King and Queen, as well as other members of the Royal Family, were always kind and helpful to Princess Prem Purachatra. Her requests, both direct and indirect, always met with their kind support. Their Majesties themselves were especially kind and gracious to Princess Prem throughout her life. They personally bestowed upon her the greatest honor she deserved during the final rite of her life. Whenever possible, Princess Prem did her best to demonstrate her gratitude to Their Majesties. The Chatra Press, her familyûs publishing company, produced a special edition of çBhumibol Rulesé with Thai and English texts. The book chronicled Their Majestiesû world tour in B.E. 2506. When Princess Prem was the President of the International Council of Women, she made known to the international community Her Majesty the Queenûs work for Thai people in the rural areas, which reflected Her Majestyûs farsightedness and wisdom. Through her projects, farmersû wives were able to help their husbands earn more income for their families. In recognition of Her Majestyûs ingenious projects to upgrade

28

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


the life and livelihood of the rural poor, the FAO presented Her Majesty the Queen with the çCERESÊ Medal in 1979. This international honor brought joy to all the Thai people. When Princess Prem organized the International Conference for Rural Women in 1979, Their Majesties granted her a sum of money to support her conference and her endeavour for rural women. With that money, Princess Prem was able to establish the Co-ordination Center for Rural Development Foundation of Thailand, as recommended to all governments during the Conference. While living overseas as the wife of a Thai Ambassador, Princess Prem was greatly concerned with the image of her country. She feared that people from other countries might have a negative perception of Thailand. She convinced Thai students studying in the country where her husband served as the Royal Thai Ambassador, to make friends with local people and to assure them that Thailand would always be able to protect its independence, freedom and integrity. In those days very few facts about Asia reached Europe. As part of the Bi-Centennial Anniversary Celebration of the City of Rattanakosin in 1982, Princess Prem initiated and coordinated the establishment of the Ruamchit Norm Klao Foundation for Children and Youth. The foundation was placed under the Royal Patronage of H.R.H. Princess Naradhivas Rajanagarindra This tremendous support from Thai people and organizations both within and outside the Thai kingdom. The goal of the Foundation is to provide education opportunities for children of the rural poor. In six years, the Foundation was able to provide 2,600 scholarships to children of poor families. At present, the Foundation is under the directorship of Her Royal Highness Princess Soamsawali, who serves as the Chairperson of the Board of Directors of the Foundation and Mr. Somporn Thepsithar is Chairman of the Executive Committee.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

29


æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«  ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“œ æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ç∑√߇≈Á߇ÀÁπ«à“ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπμ—«·∑π∑’Ë¥’¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ ‡π◊ËÕß®“°‰¥âÕÿ∑‘»™’«‘μ à«π„À≠à „π°“√ ª√—∫ª√ÿß «— ¥‘¿“栗ߧ¡¢Õ߇æ◊ËÕπ√à«¡™“μ‘„À⥒¢÷Èπ ‚¥¬‰¡à§”π÷ß∂÷ß∞“π– ™π™—Èπ ®π‡ªìπº≈„À⇰‘¥¡’Õߧå°√°“√°ÿ»≈∑’Ë ”§—≠ „πª√–‡∑»‰∑¬À≈“¬·Ààß ∑’ˇ°‘¥®“°§«“¡√‘‡√‘Ë¡¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‰¡à∑“ßμ√ß°Á∑“ßÕâÕ¡é ÒÚ  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚıÒ˘ ®“°Àπ—ß ◊Õ∑’Ë√“™‡≈¢“∏‘°“√ ¡.≈.∑«’ —πμå ≈¥“«—≈¬å ‡¢’¬π∂÷ß ¥√.‚¥≈“™™“Œ’ Õ¥’μª√–∏“π ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑»∑’Ë À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ √—∫μ”·Àπàß·∑π çTheir Majesties the King and Queen have always considered Princess Prem Purachatra an exceptionally outstanding representative of Thailand, since she has dedicated the major part of her life to the improvement of the welfare of her fellow countrymen irrespective of their positions in life. As a consequence, many major charitable organizations in Thailand were initiated and founded by her, both directly and indirectly.é August 12, 1976 Source: A letter from Mom Luang Thawisan Ladawan, His Majestyûs Principal Private Secretary, to Dr. Dolatshahi, the former President of the International Council of Women, whose term preceded that of Princess Prem

30

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


æ√–√“™°√–·  ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“œ æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ∑’Ë¡’μàÕ§√Õ∫§√—«À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò¯ μÿ≈“§¡ æ.». ÚıÚˆ «—πÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∂÷ß·°àÕπ‘®°√√¡ çÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπ μ√’‰∑¬∑’Ë∑”ª√–‚¬™πå·°à™“μ‘∫â“π‡¡◊Õß¡“°‡À≈◊Õ‡°‘πé

WORDS OF COMFORT BY HER MAJESTY THE QUEEN to the family of Princess Prem Puchatra on October 18, 1983, the day the Princess passed away. çPrincess Prem Purachatra is a Thai lady who contributed so tremendously to our country.é

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

31


æ√–√“™°√–·  ¡‡¥Á®æ√–»√’π§√‘π∑√“∫√¡√“™™ππ’ §—¥¡“®“°æ√–π‘æπ∏å ¡‡¥Á®æ√–‡®â“æ’Ëπ“߇∏Õ ‡®â“øÑ“°—≈¬“≥‘«—≤π“ °√¡À≈«ßπ√“∏‘«“ √“™π§√‘π∑√å çÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμ凪ìπºŸâ√‘‡√‘Ë¡ß“π —ߧ¡ ß‡§√“–Àå ‡¡◊ËÕ¬—߇°◊Õ∫‰¡à¡’ „§√∑”°—π‡≈¬é

A ROYAL COMMENT BY HER ROYAL HIGHNESS THE PRINCESS MOTHER Quoted in a book authored by Her Royal Highness Princess Naradhiwas Rajanagarindra çPrincess Prem initiated social welfare work when it was almost unknown to othersé

32

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


æ√–√“™°√–·  ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—μπ√“™ ÿ¥“œ  ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√’ ‡¡◊ËÕ‡≈Á°Ê ¢â“懮Ⓣ¡à ‰¥â§ÿâπ‡§¬À√◊Õ„°≈♑¥°—∫À¡àÕ¡ß“¡®‘μμåπ—° ∑√“∫®“°ºŸâ„À≠à∑’Ë查∂÷ß∑à“π«à“ æ√–Õߧ凪√¡ ·≈–À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ Ÿß·≈–‰¥â∑”°“√ß“πμà“ßÊ ‡ªìπª√–‚¬™πå·°à∫â“π‡¡◊Õß πÕ°®“°π—Èπ¢â“懮Ⓡ§¬‰¥âÕà“π Àπ—ß ◊Õ· μπ¥“√奠”À√—∫‡¬“«™π∑’Ë∑à“π∑—Èß Õß∑”¢÷Èπ ¡“¿“¬À≈—ߢâ“懮Ⓣ¥âæ∫ ·≈–‰¥â¡’‚Õ°“  π∑π“°—∫À¡àÕ¡ß“¡®‘μμåÀ≈“¬§√—Èß ‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°™◊Ëπ™¡¥â«¬§«“¡ ®√‘ß„®«à“ ∑à“π‡ªìπ∫ÿ§§≈∑’˧‘¥·μà„π∑“ß∑’Ë¥’  π—∫ πÿπ à߇ √‘¡„À⺟âÕ◊Ëπ∑”ª√–‚¬™πå¥â«¬ ·¡â„π¬“¡∑’ˇ®Á∫‰¢â ‰¥âªÉ«¬°Á ‰¡à ‰¥â π÷°∂÷ߧ«“¡‰¢â¢Õßμπ‡Õß μÕπ∑’ˇ®Á∫¡“°Ê ≈ÿ°¢÷Èπ‰ª∑”ß“π‡Õ߉¡à ‰À« °Á¬—ß„À⧫“¡§‘¥ºŸâÕ◊Ëπ‰ª°√–∑” §√—ÈßÀπ÷Ëߢâ“懮Ⓡ§¬∫àπ°—∫∑à“π«à“ ß“π∫“ßÕ¬à“ßπ—Èπ∂Ⓣ¡à¡’∑à“π°Á‰¡à∑√“∫®–∑”‰ª∑”‰¡ ‡æ√“–¢â“懮ⓡ’»√—∑∏“ Õ¬Ÿà·μà°—∫∑à“π «à“∑”ß“π‚¥¬‰¡àÀ«—ߺ≈μÕ∫·∑π®√‘ßÊ ∑à“π°Á ‰¥â∫Õ°«à“∑à“π¡’Õ“¬ÿ¡“°·≈â« ·μà°Á‰¡à ‰¥âª√–¡“∑ ‰¥â·π–π” §πÀπÿà¡Ê “«Ê „Àâ∑”ß“πμàÕ‚¥¬‰¡à¢“¥ “¬ ™à«¬°—π √â“ß √√§å∫â“߇¡◊Õß Õ“»—¬§”·π–π”¢ÕߺŸâ¡’Õ“¬ÿ·≈–∑”°—π‰ª‡Õß ß“πμà“ßÊ ∑’ˇªìπ‚§√ß°“√¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ‡∑à“∑’Ë¢â“懮â“∑√“∫¡’¡“°¡“¬ ∑—Èßß“π„πª√–‡∑»Õ—π‡ªìπª√–‚¬™πå ‚¥¬μ√ß·°àª√–‡∑» ·≈–ß“π„πμà“ߪ√–‡∑»Õ—π‡ªìπ°“√ √â“ß™◊ËÕ‡ ’¬ß·°àª√–‡∑»‰∑¬ §ß‡ªìπ∑’Ë∑√“∫°—π¥’Õ¬Ÿà ¢â“懮⓮÷ß ¢Õ¬◊π¬—π‡æ’¬ß·§à§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë«à“ §«“¡¥’¢Õß∫ÿ§§≈„π¿æπ’È ¬àÕ¡ àߺ≈„À⺟âªØ‘∫—쑪√– ∫§«“¡ ÿ¢  «— ¥’ „π —¡ª√“¬¿æ Õ¬à“ß·πàπÕπ

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

33


TRIBUTE BY HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN When I was very young I did not know Princess Prem personally, but I was aware from what was said by adults that both she and Prince Prem were highly educated people who were doing various types of work for the good of the country. In addition, I was a reader of the Standard, a newspaper for young readers, which they produced and published. Subsequently, I had opportunities to meet and talk to Princess Prem Purachatra on many occasions. I became truly impressed. Here was a lady whose mind was filled with beautiful and benevolent thoughts and who was always encouraging and supporting others in doing beneficent work even during the time of her illness. At times, when her illness prevented her from participating, she would still send her suggestions and advice. I once complained to her that, without her personal participation, some of the work we were doing seemed to be to no avail because my faith was only in her. I was confident that she had dedicated herself to her work without a thought of personal gain. She told me that she was well aware that she was getting older and she had been preparing young people to continue on independently with the work they were doing for the country, assisted by ideas and advice of the more senior members. To my knowledge, the various projects initiated by Princess Prem were numerous. As it is evident to all, she worked both on local projects to benefit our country directly and on international projects, which add to the prestige of our country in the international community. Thus suffice it for me to assert my belief that by virtue of a personûs beneficent and unselfish deeds in this life, the joy and happiness of fulfillment will be her due in the next.

Sirindhorn

34

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


æ√–π‘æπ∏å„π ¡‡¥Á®æ√–‡®â“æ’Ëπ“߇∏Õ ‡®â“øÑ“°—≈¬“≥‘«—≤π“ °√¡À≈«ßπ√“∏‘«“ √“™π§√‘π∑√å À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‰¥â‡¢’¬π‰«â‡Õß„πÀπ—ß ◊Õ ç∫ÿ√©—μ√“πÿ √≥åé ´÷Ëßæ‘¡æå„π‚Õ°“ æ√–√“™∑“π‡æ≈‘ß»æ æ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ «à“ 燡◊ËÕ‡√“·μàßß“π√–¬–·√° ‡ªìπ‡«≈“∑’Ë¡’ ß§√“¡Õ‘π‚¥®’π °Á√—∫ —Ëß°—∫ ¥‘©—π«à“ ‡√“‡°‘¥¡“¡’Àπâ“∑’ËμâÕߙ૬ —ߧ¡‡∑à“∑’Ë®–™à«¬‰¥â ∑√ß·π–„À⥑©—π‡¢â“‰ª™à«¬ß“π ¿“°“™“¥‰∑¬´÷ËßμâÕß°“√ Õ“ “ ¡—§√„π√–¬–π—Èπ μ—Èß·μàπ—Èπ¡“°Á∑√ß π—∫ πÿπ„À⥑©—πÕÕ°™à«¬ —ߧ¡„π¥â“πμà“ßÊé π’Ë°Á§◊Õ®ÿ¥‡√‘Ë¡μâπ¢Õßπ—° —ߧ¡  ß‡§√“–Àå§π ”§—≠§πÀπ÷ËߢÕߪ√–‡∑»‰∑¬ μ—Èß·μàπ—Èπ¡“À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå°Á¡‘‰¥âÀ¬ÿ¥ß“π„π¥â“ππ’ȇ≈¬ º≈ß“π¢ÕßÀ¡àÕ¡œ¡“°¡“¬ ®π¢â“懮Ⓣ¡à “¡“√∂®–æ√√≥𓉥âÕ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß·≈–§√∫∂â«π ¢Õ‡æ’¬ß™—°μ—«Õ¬à“ß ®“°°“√√—∫ —Ëß ¡‡¥Á®æ√–»√’π§√‘π∑√“∫√¡√“™™ππ’∑’Ë«à“ çÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμ凪ìπºŸâ√‘‡√‘Ë¡ß“π —ߧ¡ ß‡§√“–Àå ‡¡◊ËÕ¬—߇°◊Õ∫ ‰¡à¡’ „§√∑”°—π‡≈¬é ‰¥â§‘¥∑’Ë®–™à«¬ºŸâ∑’Ë‚™§‰¡à¥’„π∑ÿ°«—¬ ‡¥Á° ºŸâÀ≠‘ß ºŸâ™√“ ·≈–„π ¿“æμà“ßÊ ºŸâªÉ«¬ ™“«‰√à ™“«π“ œ≈œ ®–‡ªìπºŸâÕ¬Ÿà„π°√ÿßœÀ√◊ÕºŸâ∑’ËÕ¬ŸàÀà“߉°≈°Á¥’ ‡™à𠇪ìπºŸâ√‘‡√‘Ë¡®—¥‚§√ß°“√ „À⺟⡒√∂¬πμå·≈–¡’‡«≈“√—∫ àߺŸâªÉ«¬¥â«¬‚√§‚ª≈‘‚Õ ‰ª√—∫°“√°“¬¿“æ∫”∫—¥∑’Ë‚√ß欓∫“≈æ√–¡ß°ÿ؇°≈â“ Õ’°‚§√ß°“√Àπ÷Ëß°Á§◊Õ √à«¡°—∫§ÿ≥À≠‘ßÕ“√’æ—π∏å  ÿπ“«‘π«‘«—≤πå μ—Èß‚√߇√’¬π®‘μÕ“√’∑’Ë≈”ª“ß ´÷Ëß√—∫∫ÿμ√∏‘¥“¢Õߧ√Õ∫§√—«∑’˪ɫ¬¥â«¬‚√§‡√◊ÈÕπ´÷Ëß —ߧ¡√—߇°’¬® ∂÷ß·¡â«à“®–‰¡à¡’¿—¬„π°“√ μ‘¥‚√§®“°‡¥Á°‡À≈à“π—Èπ Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

35


‚§√ß°“√∑’Ë√‘‡√‘Ë¡·≈â« À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå®–¡‘‰¥â∑‘È߇≈¬ ‡¡◊ËÕ‰ª®—∫ß“πÕ◊Ëπ®–‰¥âΩñ°ºŸâ∑’Ë∫—¥π’È¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß„π«ß —ߧ¡  ß‡§√“–Àå¢π÷È ¡“√—∫ß“πμàÕ‰ª ·≈–®ππ“∑’ ¥ÿ ∑⓬¢Õß™’«μ‘ °Á‰¥â§¥‘ ∂÷ߺŸÕâ π◊Ë ∂÷ß·¡â«“à μπ‡Õß®–‡®Á∫ª«¥„𰓬‡æ’¬ß„¥ ¢â“懮ⓠ‡§¬‰¥â‡¢’¬π¢Õ„ÀâÀ“¬‡√Á«Ê ‡æ◊ËÕ¡“™à«¬°—π∑”ß“πμàÕ‰ª À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå°Á√—∫Õ¬à“߇¢â¡·¢Áß ·μà‡√“°Á∑√“∫«à“‰¡à¡’„§√∑’Ë®–‡≈’ˬߧ«“¡μ“¬‰¥â ∂÷ßÕ¬à“߉√°Á¥’¢â“懮⓰ÁÕ¥‡ ’¬¥“¬‰¡à ‰¥â ∑’Ë§π¥’ºŸâ¡’®‘μ„®∫√‘ ÿ∑∏‘Ï  ¡π“¡À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‰¥â≈à«ß≈—∫‰ª·≈â«

TRIBUTE BY HER ROYAL HIGH PRINCESS NARADHIVAS RAJANAGARINDRA Princess Prem Purachatra wrote in the Purachatranusorn (Purachatra Memorial), which was published on the occasion of the Royally sponsored cremation of His Highness Prince Prem Purachatra çWe were married when the war was raging in Indochina. H.H. Prince Prem reminded me that we were born with a duty to be helpful to society. He suggested that I join the Thai Red Cross, which was in need of volunteers at the time. From then on he would always be encouraging me to be helpful to society in every way I could.é This was the starting point of one of the greatest social welfare workers of this country. Since then she never stopped. Her achievements and activities are so numerous that I cannot hope to adequately and successfully describe them all. In the words of Her Royal Highness The Princess Mother, çPrincess Prem initiated social welfare work when it was almost unknown to others.é She was always thinking of ways to assist the less fortunate of all ages: children, women, the elderly, and the sick in all their conditions. She was

36

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


also concerned about people in all walks of life both in the city and in remote provinces. For example, one of her less well known projects was an arrangement for people with cars and time to provide transportation between home and the Phra Mongkutklao Hospital for polio victims who needed physiotherapy sessions. In another project, together with Khunying Areepun Sunawinwiwat, she founded Chit Aree School in Lampang to provide education for the children of leprosy parents, who were rejected by others even though they posed no health risks what so ever to others. Princess Prem never abandoned any projects she initiated. When she had to work on the next projects, she would train other well known members of the Thai social welfare circle to carry on with the projects. Even during the last moments of her life, her thoughts were still for others despite the physical pain she was suffering from. I wrote to wish her a speedy recovery and a return to her projects. Her response was nothing but enthusiasm. Unfortunately, as we all know, death is unavoidable. Even so, I cannot help but mourn the loss of such a fine person with a benevolent heart, which is befitting of her name, Princess Prem (Ngarmchit) Purachatra.

9 December 1983

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

37


æ√–¥”√— æ√–‡®â“«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓜ ¡ «≈’ æ√–«√√“™“∑‘π—¥¥“¡“μÿ ‚¥¬ à«πμ—«°Á®–‰¥âæ∫À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ·μà ‰¡à ‰¥âæ∫∫àÕ¬ °Á®–∑√“∫«à“À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå®–∑”ß“π„π‡√◊ËÕߢÕߥâ“π μ√’  —ߧ¡ ß‡§√“–Àå ™à«¬‡À≈◊ÕºŸâ¬“°‰√â ·≈–°Á™ÿ¡™πμà“ßÊ ¡“μ≈Õ¥‡«≈“ μ≈Õ¥™’«‘μ¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå‡Õß ∑’ËÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∑”π’È®–ÕÕ°‰ªμà“ߪ√–‡∑»¥â«¬ ‰¡à„™à„π‡©æ“–„πª√–‡∑»¢Õß∫â“π‡√“ ·≈–À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå∑à“π®–‡ªìπ∑’Ë√Ÿâ®—°¢Õß™“«μà“ß ª√–‡∑»¥â«¬ ‡ªìπºŸÀâ ≠‘ß∑’μË Õâ ß„™â§”«à“ ‡°àß „π‡√◊ÕË ß ¢Õßß“π ß‡§√“–Àå ∑—ßÈ „πª√–‡∑»·≈–μà“ߪ√–‡∑» ∂÷߉¥â√∫— °“√¬°¬àÕß ´÷Ëß°Á‡ªìπ ‘Ëß∑’ˇªìπª√–‚¬™πåμàÕ —ߧ¡ μàÕ‡¬“«™π ∑’˙૬‡À≈◊Õ‡¥Á°∑’Ë¥âÕ¬‚Õ°“ „π°“√»÷°…“„Àâ¡’√“¬‰¥â·≈–‰¥â‡√’¬πÀπ—ß ◊Õ

TRIBUTE BY HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS SOAMSAWALI I met Princess Prem in person but not very frequently. I was well aware that she was always engaged in work for society, women, the poor and various communities all through her life. Her work was not confined only to our country but it also extended into international communities. She was well known overseas as well. She was a woman who could be called a çheroé in social welfare work nationally as well as internationally. She was praised by others for her beneficial work for youth and poor children, to whom she gave opportunities for education and income earning.

38

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


æ√–π‘æπ∏å „π æ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ç¿√‘¬“¢Õߢâ“懮â“é ‘Ëߪ√–∑—∫„®„πμ—«‡∏Õ ¿√‘¬“¢Õߢâ“懮Ⓡªìπ§π‡Õ“°“√‡Õ“ß“π ‡∏Õ∑”ß“πÀπ—°¡“° μ—Èß·μà‡™â“μ√Ÿà®π§Ë”§◊π¥÷°¥◊Ëπ∑ÿ°Ê«—πμ≈Õ¥ªï πÕ°®“°®–∑”ß“πÀπ—°Õ¬Ÿà∑’Ë‚μä–∑”ß“π·≈â« ¬—ßÀ¡°¡ÿàπÕ¬Ÿà°—∫°“√«“ß·ºπ °“√‡¢’¬π °“√μàÕ‚∑√»—æ∑å °“√查‚∑√»—æ∑å ¬ÿà߉ªÀ¡¥ ‡«≈“∑’ˇ∏Õæ—°ºàÕπ°Á§◊Õ ‡«≈“∑’Ë ‰¥âæ∫°—∫‡æ◊ËÕπ ∂÷ß·¡â°√–π—Èπ°Áμ“¡¬—ß查∂÷ß·ºπß“π ·≈– ‘Ëß∑’Ë®–μâÕß∑” „πÕπ“§μÕ¬ŸàÕ’° ¿√‘¬“¢Õߢâ“懮⓮–∑”ß“π∑ÿ°Õ¬à“ß∑’˺à“π‡¢â“¡“„°≈âμ—« °“√ª√–æƒμ‘μàÕ≠“μ‘ μàÕ‡æ◊ËÕπ ·≈–μàÕºŸâª√– ∫ ∑ÿ°¢å¿—¬ ‰¡à«à“ß“πÀ√◊Õ‚§√ß°“√Õ–‰√ ∑’Ë¿√√¬“¢â“懮⓰”≈—ß∑”Õ¬Ÿà À“°‡æ◊ËÕπºŸâ„¥∫—߇Ց≠ºà“π¡“ À√◊Õπ÷°¢÷Èπ¡“‰¥â„𧫓¡ √Ÿâ ÷°¢Õ߇∏Õ ‡∏Õ®–‡√’¬°√âÕ߇™◊ÈÕ‡™‘≠„À⇢ⓡ“√à«¡ß“π°—∫‡∏Õ∑—π∑’ √Ÿâ ÷°«à“‡∏Õ¡’Õ–‰√°Á‰¡à∑√“∫∑’Ë “¡“√∂¥÷ߥŸ¥‡æ◊ËÕπΩŸß §π„À≠à§π‚μ ∫ÿ§§≈„π√“™ °ÿ≈ √—∞¡πμ√’ ·≈–·¡â·μà§π„À≠à‚μ„πμà“ߪ√–‡∑» ‡∏Õ°Á “¡“√∂¥÷ß¡“™à«¬·≈–¡“√à«¡ß“π°—∫ ‡∏Õ‰¥â ¥—ßπ—Èπ®÷߉¡àμâÕß ß —¬‡≈¬«à“∑ÿ°§π¡’§«“¡¬“°≈”∫“°„π°“√ªØ‘‡ ∏§”¢Õ√âÕߢÕ߇∏Õ ∂÷ß·¡âμ—«¢â“懮ⓇÕß°Á‡∂Õ– ¢â“懮Ⓡ™◊ËÕ«à“∂÷ß·¡âμ—«∑à“πºŸâ°”≈—ßÕà“πÀπ—ß ◊Õπ’ÈÕ¬Ÿà °Á§ß‡§¬∂Ÿ°‡∏Õ‡§’ˬ«‡¢Á≠„Àâ™à«¬ß“π‡∏Õ¡“·≈â«Õ¬à“߬“°∑’Ë®–ªØ‘‡ ∏ ‡™àπ°—π

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

39


çMY WIFEé Some impressions By Prof. H.H. Prince Prem Purachatra My wife is a compulsive worker. She drives herself very hard, working from early morning until late at night, nearly every day of the year. After a busy day at her desk, planning, writing and telephoning, almost her only relaxation is to meet her friends and colleagues to discuss plans for future activities. My wife has a knack of involving all those around her, relatives and even casual acquaintances, in whatever projects she happens to be engaged in. People whom she meets quite by chance or who pay a social call on her often find themselves caught up in her activities, inevitably volunteering or being pressed into service. This has happened to royals personages, cabinets ministers, business magnates, philanthropists, international civil servants and social workers of many nationalities. They invariably find it difficult, if not impossible, to say çnoé to her. So what chance has a mere husband? Like almost everybody else, I am overwhelmed by her magnetic spell. And, sooner or later, this is bound to happen to you, who are reading these lines... that is, if you have not already volunteered or been pressed into service.

40

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«æ√–√“™∑“π‡À√’¬≠°“™“¥ √√‡ √‘≠ ™—Èπ Ò ‡¡◊ËÕ æ.». ÚıÒ His Majesty King Bhumibol confers the Thai Red Cross Gold Medal of Appreciation (First Class) on Princess Prem Purachatra.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

41


¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“ ‘√‘°‘μ‘Ïæ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ æ√–√“™∑“π‡°’¬√쑧ÿ≥∫—μ√¢Õß ¿“°“™“¥‰∑¬ Her Majesty Queen Sirikit graciously gives Princess Prem Purachatra a certificate of honour of the Thai Red Cross Society.

42

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


√—∫‡ ¥Á®æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«·≈– ¡‡¥Á®æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ Õߧåª√–∏“π„πß“π√“μ√’ ‚¡ √À“√“¬‰¥â‡æ◊ËÕ°“√°ÿ»≈ The Princess Welcomes Their Majesties the King and Queen who preside over a charity night event.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

43


𔇠¥Á® ¡‡¥Á®æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ‡ ¥Á®∑Õ¥æ√–‡πμ√π‘∑√√»°“√¢Õßæ’√–¬“πÿ‡§√“–Àå¡Ÿ≈π‘∏‘œ æ.≠.‡æ’¬√ ‡«™∫Ÿ≈ ª√–∏“π¡Ÿ≈π‘∏‘œ ‡ΩÑ“√—∫‡ ¥Á® Showing Her Majesty an exhibition of the activities of the Pierra Maternity Child Welfare Foundation. Following behind is the Foundationûs president Dr. Pieera Vejjabun.

44

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


¡‡¥Á®æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ∑√ß¡’æ√–√“™¥”√— ‡ªî¥°“√ª√–™ÿ¡°“√ —ߧ¡ ß‡§√“–Àå·Ààß™“μ‘ ≥ »“≈“ —πμ‘∏√√¡ Her Majesty Queen Sirikit gives an inauguration address at the National Social Welfare Conference, Santitham Hall.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

45


𔇠¥Á®æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«·≈– ¡‡¥Á®æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ Õߧåª√–∏“π„πß“π°ÿ»≈ Welcoming Their Majesties the King and Queen who preside over a charity event.

46

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


𔇠¥Á® ¡‡¥Á®æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ‡ ¥Á®æ√–√“™¥”‡π‘π™¡°‘®°√√¡ „πß“π°“√°ÿ»≈ Princess Prem Purachatra shows Her Majesty around at a charity event.

𔇠¥Á® ¡‡¥Á®æ√–∫√¡‚Õ√ “∏‘√“™œ  ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√ ·≈–  ¡‡¥Á®‡®â“øÑ“À≠‘ßÕÿ∫≈√—μπå√“™°—≠≠“ ‡ ¥Á®‡ªìπÕߧåª√–∏“π„πß“π°ÿ»≈ The Princess receives H.R.H. Crown Prince Maha Vajiralongkorn and Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary H.R.H. Princess Ubolratana who graciously chair a charity event.

47


Their Majesties the King and Queen grant a royal audience to H.H. Prince and Princess Prem Purachatra and 15 administrative members of the Southeast Asian Institutions of Higher Learning. Their Majesties later honour them to a tea party, on May 4, 1966

48

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«·≈– ¡‡¥Á®æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“œ „Àâæ√–«√«ß»å‡∏Õæ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ∑√ßπ”§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√¢Õß ¡“§¡ ∂“∫—π°“√»÷°…“™—ÈπÕÿ¥¡»÷°…“·Àà߇Շ™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ ®”π«π Òı §π ·≈– À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡¢â“‡ΩÑ“œ ∑—È߬—ß∑√ßæ√–°√ÿ≥“æ√–√“™∑“π‡≈’ȬßπÈ”™“ ≥ ÀâÕ߇ «¬„À≠à ™—Èπ Ú æ√–μ”Àπ—°®‘μ√≈¥“√‚À∞“π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ù æƒ…¿“§¡ Úı˘

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

49


𔇠¥Á®æ√–∫“∑ ¡‡¥Á® æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«·≈–  ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“œ æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ∑Õ¥æ√–‡πμ√π‘∑√√»°“√ ¢Õߧ≥–°√√¡°“√  “¢“μà“ßÊ ¢Õß ¿“ —ߧ¡  ß‡§√“–Àå „π°“√ª√–™ÿ¡  —ߧ¡ ß‡§√“–Àå·Ààß™“μ‘ ≥ »“≈“ —πμ‘∏√√¡ Their Majesties the King and Queen preside over the National Social Welfare Conference at Santitham Hall.

„π∞“π–√Õߪ√–∏“π§π∑’Ë Ò ¢Õß ¿“ μ√’ ·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ (‰Õ ´’ ¥—∫∫≈‘«) æ√âÕ¡¥â«¬ ª√–∏“π ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» ¡‘ ´‘ ´Ÿ≈‡≈Õ√å ·≈–∑à“πºŸâÀ≠‘ß Õÿ»π“ ª√“‚¡™ ª√–∏“π ¿“ μ√’ ·Ààß™“μ‘ ‡®â“¿“æ 𔇠¥Á® ¡‡¥Á® æ√–π“߇®â“√”‰ææ√√≥’ æ√–∫√¡ √“™‘π’„π√—™°“≈∑’Ë ˜ Õߧåª√–∏“π ‡ªî¥°“√ª√–™ÿ¡„À≠à §√∫ Û ªï ¢Õß ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» ‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚıÒÛ ∑’Ë‚√ß·√¡π“√“¬≥å °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ H.M. Queen Rambhai Barni of the seventh reing presides over a Triannual Meeting of the International Council of Women at the Narai Hotel in February 1970. The Queen greets the Council members who are introduced to her by Council President Mrs.Schuller, First Vice President Princess Prem Purachatra, and the National Council of Women of Thailand President Than Phuying Usna Pramoj.

50

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ∑√ß¡’æ√–¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥‚ª√¥‡°≈â“œæ√–√“™∑“πæ√–«‚√°“ „Àâæ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ·≈–À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡¢â“‡ΩÑ“‡ªìπ°“√ à«πæ√–Õߧå‡æ◊ËÕæ√–√“™∑“π‡§√◊ËÕß√“™Õ‘ √‘¬“¿√≥åª∞¡®ÿ≈®Õ¡‡°≈â“œ ·°àæ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ≥ æ√–μ”Àπ—°®‘μ√≈¥“√‚À∞“π His Majesty King Bhumibol grants a special royal audience to H.H. Prince and Princess Prem Purachatra. On this occasion, His Majesty bestows the decoration of Knight Grand Commander of the Most Illustrous Order of Chula Chom Kloa to the Prince at the Chitlada Palace.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

51


𔇠¥Á®·≈–°√“∫∫—ߧ¡∑Ÿ≈·π–π” ™“«μà“ߪ√–‡∑»∑’Ë¡“™à«¬‡À≈◊Õ „π°“√®—¥ß“π°ÿ»≈μàÕ ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“œ æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ Princess Prem Purachatra introduces to Her Majesty Queen Sirikit foreign ladies who have assisted in a charity event.

°√“∫∫—ߧ¡∑Ÿ≈∂«“¬√“¬ß“π°“√®—¥ß“πœ The Princess reports on the organization of the event to Her Majesty.

52

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


μ“¡‡ ¥Á®æ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ‡ ¥Á®·∑πæ√–Õߧåæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« „πß“π¢÷Èπ§√Õß√“™¬å¢Õß°…—μ√‘¬å®«π §“√å≈Õ  ·Ààߪ√–‡∑» ‡ªπ Accompanying H.H. Prince Prem Purachatra who represents His Majesty King Bhumibol at the coronation of King Juan Carlos of Spain.

¢≥–°”≈—ß π∑π“°—∫ æ√–√“™‘π’·Ààß ‡ªπ H.H. Prince Prem Purachatra have a conversation with King & Queen of Spain.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

53


¡‡¥Á®æ√–»√’π§√‘π∑√“∫√¡√“™™ππ’ ∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“œ „À⺟â·∑π ¿“ μ√’ª√–‡∑»μà“ßÊ ∑—Ë«‚≈° ∑’ˇ¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡„À≠à§√∫ Û ªï ¢Õß ‰Õ ´’ ¥—∫∫≈‘« ‡¢â“‡ΩÑ“œ ≥ æ√–∑’Ëπ—Ëß»‘«“≈—¬ „πæ√–∫√¡¡À“√“™«—ß ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ù °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÒÛ

The Princess Mother graciously grants an audience to the members of the International Council of Women who attend the Triannual Meeting in February 1970.

54

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


„π∞“π–ª√–∏“π®—¥ß“π∫ÿªº™“μ‘ ç‡¢μÀ≈—ßμ—Èß„®™à«¬é ‡ΩÑ“√—∫‡ ¥Á® ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—μπ√“™ ÿ¥“œ  ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√’ (√“¬‰¥â ¡∑∫∑ÿπ¡Ÿ≈π‘∏‘  “¬„®‰∑¬ ·≈–®—¥∑”∂ÿߢÕߢ«—≠ªï„À¡à„Àâ·°àμ”√«® ∑À“√ æ≈‡√◊Õπμ“¡™“¬·¥π) ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ú ∏—𫓧¡ æ.». ÚıÚÒ ≥ ‚√ß·√¡¥ÿ ‘μ∏“π’ Princess Prem Purachatra organizes THE BRAVES DESERVE THE FLOWERS to raise funds for the border police officers, soldiers and civilians. She welcomes H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn to the event.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

55


„π∞“π–√Õߪ√–∏“πΩÉ“¬‡Õ°™π®—¥ß“π‚§‡πÁ°´å ¯Ò ‰¥â𔇠¥Á® ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—μπ√“™ ÿ¥“œ  ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√’ ‡ ¥Á®·∑πæ√–Õߧ堡‡¥Á®æ√–π“߇®â“œ æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ∑√߇¬’ˬ¡™¡√â“πÀ—μ∂°√√¡¢Õߪ√–‡∑» ‡ªπ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Òˆ °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚıÚÙ ≥  «πÕ—¡æ√ As Vice Chairman of CONEX 81, Princess Prem Purachatra shows the handicraft shops of Spain to H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn who represents Her Majesty the Queen.

56

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


‡ΩÑ“√—∫‡ ¥Á® ¡‡¥Á®æ√–‡®â“¿§‘π’‡∏Õ ‡®â“øÑ“‡æ™√√—μπå√“™ ÿ¥“  ‘√‘‚ ¿“æ√√≥«¥’ „πß“π¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘¿Ÿ¡‘æ‚≈¿‘°¢ÿ The Princess welcomes H.R.H. Princess Bejaratana at the charity event of the Bhumi Bhalo Bhikkhu Foundation

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

57


¡‡¥Á®æ√–‡®â“æ’Ëπ“߇∏Õ ‡®â“øÑ“°—≈¬“≥‘«—≤π“ ∑√ß¡’æ√–°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥‡ ¥Á®‡¬’ˬ¡À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ≥ ∫â“πæ—° ÿ¢ÿ¡«‘∑ ´Õ¬ ÛÛ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ª≈◊È¡ªîμ‘„πæ√–°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥§√—Èßπ’ȇªìπ¬‘Ëßπ—° ‰¥â —Ëßß“π‡μ√’¬¡°“√√—∫‡ ¥Á®¥â«¬μπ‡Õß H.R.H. Princess Galayani Vadhana graciously visits the ailing Princess Prem Purachatra at her home in Soi Sukhumvit 33, two months before the Princess passing away

58

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


∑—Èß™’«‘μÕÿ∑‘»„Àâ∫â“π‡°‘¥ Her Contributions at Home

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

59


§ß®–‰¡à‡ªìπ°“√‡°‘π‡≈¬‰ª®“°§«“¡®√‘ß∑’Ë®–°≈à“««à“ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‰¥âÕÿ∑‘»™’«‘μ∑—Èß™’«‘μ ¢Õß∑à“π‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢ÕߺŸâÕ◊Ëπ ºŸâ§π∑’ËÕ¬Ÿà√Õ∫μ—«∑à“πμà“ß°Á√—∫√Ÿâ„𧫓¡Àà«ß„¬ ∑’Ë∑à“π¡’„À⺟â§π´÷Ëß¡’™’«‘μÕ¬à“߬“° ≈”∫“° ‰¡à«à“®–‡ªìπ§π‡®Á∫ªÉ«¬ æ‘°“√ À√◊Õ¬“°‰√â ¥Ÿ‡À¡◊Õπ∑à“π®–¡ÕßÀ“ºŸâ§π∑’ËμâÕß°“√§«“¡™à«¬‡À≈◊ÕÕ¬Ÿàμ≈Õ¥ ‡«≈“‡æ◊ËÕ∑’Ë®–‰¥â™à«¬‡À≈◊ÕÕ¬à“ß∑’ˇ¢“μâÕß°“√ πÕ°®“°π’È°“√∑’Ë∑à“π‡ªìπºŸâÀ≠‘ß∑’Ë¡’°“√»÷°…“ ´÷Ë߬—ß¡’Õ¬Ÿà ‰¡à¡“° „π§√—ßÈ °√–‚πâπ °Á∑”„Àâ∑“à π√—∫‡ªìπ¿“√–∑’®Ë –μâÕßæ—≤π“·≈–¬°∞“π–¢ÕߺŸÀâ ≠‘ß„π —ߧ¡„À⥢’ π÷È ®“°°“√æ—≤π“ μ√’ ß“π¢Õß∑à“π °Á¢¬“¬μàÕ‰ª Ÿà°“√æ—≤π“™π∫∑ ™’«‘μ¢Õß∑à“π‡ªìπ™’«‘μ∑’Ë ‰¥â¥”‡π‘π‰ªÕ¬à“ß¡’§ÿ≥§à“Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

It would not be an overstatement to say that Princess Prem Purachatra dedicated herself totally to the service of others. Her concern for the less fortunate, be they the sick, the handicapped or the underprivileged, was well known to those around her. She seemed to always be looking for those who need help and she would try her best to give them the help they needed. Being an educated woman, quite rare in those days, she took it to be her responsibility to develop and improve the status of women in society. From womenûs development, her work expanded naturally to rural development. Hers was a life truly well-lived, a life dedicated to her country and her fellow countrymen in the royal footsteps.

60

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


‚¡ √Õ“ “°“™“¥ °ÕßÕ“ “°“™“¥  ¿“°“™“¥‰∑¬ ß“π∫”‡æÁ≠ª√–‚¬™π巰ࠗߧ¡§√—Èß·√°Ê ¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå §◊Õ°“√ ∑”ß“π°—∫ ‚¡ √Õ“ “°“™“¥ ‚¥¬‰¥â√—∫§«“¡ π—∫ πÿπ®“°æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡ ∫ÿ√©—μ√ „π√“«Êμâπ ß§√“¡Õ‘π‚¥®’π ‡¡◊ËÕæÿ∑∏»—°√“™ ÚÙ¯Û §≥–°√√¡°“√ ¿“°“™“¥‰∑¬ ‰¥âæ‘®“√≥“‡ÀÁ𠇪ìπ°“√ ¡§«√∑’Ë®–®—¥μ—Èß°Õß·¬°¢Õß ¿“°“™“¥‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°°ÕßÀπ÷Ëß ∑” Àπâ“∑’Ë√—∫ ¡—§√·≈–Õ∫√¡ºŸâ ∑’ËÕ“ “ ß‡§√“–Àå·≈–™à«¬‡À≈◊Õ°‘®°“√μà“ßÊ ¢Õß  ¿“°“™“¥ ∑—Èß„π¬“¡ª°μ‘·≈–¬“¡∑’Ë¡’‡Àμÿ©ÿ°‡©‘π‡°‘¥¢÷Èπ°—∫∫â“π‡¡◊Õß °Õßπ’È ‡√’¬°«à“ ç°ÕßÕ“ “°“™“¥é ·≈–¡’«—μ∂ÿª√– ß§å¥—ßμàÕ‰ªπ’È Ò) ‡æ◊ËÕ®—¥√—∫ ¡—§√∫ÿ§§≈®”æ«°Àπ÷Ëß ‡√’¬°«à“ çÕ“ “°“™“¥é  ”À√—∫ ‰«âÕÿª°“√–μâÕπ√—∫‡Àμÿ°“√≥å©ÿ°‡©‘π‰¥â∑—π∑à«ß∑’·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ „π‡«≈“ ©ÿ°‡©‘π·Ààߠߧ√“¡À√◊Õ¿¬—πμ√“¬ “∏“√≥–ª√–°“√Àπ÷Ëß Ú)  ”À√—∫™à«¬¥”‡π‘π°“√ß“π¢Õß ¿“°“™“¥„π‡«≈“ª°μ‘Õ’°ª√–°“√ Àπ÷Ëß „Àâ¡’°“√Õ∫√¡Õ“ “°“™“¥·μà≈–§π„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ —π∑—¥„π°“√ß“π μ“¡À≈—° Ÿμ√ °“√®—¥μ—Èß°ÕßÕ“ “°“™“¥ §≥–°√√¡°“√ ¿“°“™“¥¡’§«“¡ª√– ß§å ·μà·√°‡√‘Ë¡ ∑’Ë®–‰¥â¡’Õ“ “°“™“¥„π®—ßÀ«—¥μà“ßÊ∑—Ë«√“™Õ“≥“®—°√ æ√âÕ¡∑—Èß Õ∫√¡°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π‡ªìπ√ÿàπʉª  ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“œ æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ Õߧ堿“𓬑°“ ¿“°“™“¥‰∑¬∑√ß·μàßμ—Èß∫ÿ§§≈ºŸâ∑√ߧÿ≥∏√√¡ ´÷Ëß “¡“√∂ ™à«¬‡À≈◊Õ‡°◊ÈÕÀπÿπ°ÕßÕ“ “°“™“¥‡ªìπºŸâÕÿª∂—¡¿å¥â«¬ «—π∑’Ë Ò  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚÙ¯Û °“√ªØ‘∫—μ‘ß“π¢Õß°ÕßÕ“ “°“™“¥ ‡√‘Ë¡¥â«¬°“√√—∫ ¡—§√ºŸâª√– ß§å∑’Ë®–‡ªìπÕ“ “°“™“¥ ®”π«π ºŸâ ¡—§√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„π ˆ ‡¥◊Õπ·√° ¡’ºŸâ¡“ ¡—§√‡ªìπÕ“ “°“™“¥ Ú,˘Ò §π °ÕßÕ“ “°“™“¥‰¥â‡™‘≠ºŸâ∑√ߧÿ≥«ÿ≤‘¥â“π«‘™“°“√μà“ßÊ ¡“™à«¬ Õ∫√¡Õ“ “°“™“¥ À≈—ß®“°μ—Èß°ÕßÕ“ “°“™“¥‰¥â ı ‡¥◊Õπ ‡Àμÿ°“√≥å©ÿ°‡©‘π∑“ߥâ“πÕ‘π‚¥®’π Ω√—Ë߇» °Á‡°‘¥¢÷Èπ Õ“ “°“™“¥™à«¬‡À≈◊Õ ª√–‡∑»™“μ‘ ®π‰¥â√—∫°“√¬°¬àÕß √√‡ √‘≠®“°°√–∑√«ß°≈“‚À¡ ‡¡◊Ëՠߧ√“¡ºà“πæâπ‰ª °ÕßÕ“ “°“™“¥‰¥âªØ‘∫—μ‘ß“π‡ªìπ°”≈—ßμàÕ  ¿“°“™“¥Õ’°À≈“¬Õ¬à“ßÀ≈“¬ª√–°“√ ¢≥–π’È°ÕßÕ“ “°“™“¥¡’ ¡“™‘°Õ“ “°“™“¥°«à“À¡◊Ëπ§π ·≈–¡’Õ“¬ÿ§√∫ ˜Û ªï „πªï Úıı¯ π’È À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπ‡≈¢“πÿ°“√ ‚¡ √Õ“ “°“™“¥ æ.». ÚÙ˘˘ ∂÷ß æ.». ÚıÒ ‚¥¬¡’§ÿ≥À≠‘ß»√’‡ π“  ¡∫—μ‘»√‘ ‘ ‡ªìπ𓬰 ‚¡ √œ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμ凪ìπºŸâ∑”ß“π„Àâ°—∫ ‚¡ √Õ“ “°“™“¥ ¥â«¬°“√‡ πÕ·π– √‘‡√‘Ë¡ ‡ªìπºŸâ√à«¡®—¥À“∑ÿπ∫”√ÿß ‚¡ √œ ‡ πÕß“π∑’ËÕ“ “°“™“¥®–μâÕߪؑ∫—μ‘ ‡™àπ ™à«¬‡À≈◊ÕºŸâ∂Ÿ°Õ—§§’¿—¬ ‚√§√–∫“¥ ·≈–‡§¬°√“∫∫—ߧ¡∑Ÿ≈‡™‘≠ ¡‡¥Á®Õߧ堿“𓬑°“‡ ¥Á®œ

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

61


‡¬’ˬ¡°ÕßÕ“ “°“™“¥ ·¡âß“π‡≈Á°πâÕ¬∑à“π°Á¡‘‰¥â‡«âπ∑’Ë®–¥Ÿ·≈‡Õ“„®„ à ‡™à𠇪ìπºŸâ„Àâ®—¥∑”ªÑ“¬™◊ËÕ ‚¡ √Õ“ “°“™“¥ ∑—Èß¿“…“‰∑¬·≈– ¿“…“Õ—ß°ƒ…μ‘¥‰«â∑“߇¢â“°ÕßÕ“ “°“™“¥„À⇥àπ™—¥ ®—¥°“√„À⇪î¥ÀâÕß∑”ß“π «—π‡ “√å-Õ“∑‘μ¬å ‡π◊ËÕß®“° ¡“§¡ºŸâ∫”‡æÁ≠ª√–‚¬™πå ¡“™à«¬μ—¥‡¬Á∫‡ ◊Èպⓠ·≈–°√√¡°“√·ºπ°ª√–¥‘…∞å¢Õß°ÕßÕ“ “°“™“¥¡“™à«¬¥Ÿ·≈ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ √—∫μ”·Àπà߇ªìπÕÿªπ“¬° ‚¡ √Õ“ “°“™“¥ æ.». ÚıÒ-ÚıÒÚ ‚¥¬∑à“πºŸâÀ≠‘ߥÿ…Æ’ ¡“≈“°ÿ≈ ‡ªìπ 𓬰 ‚¡ √œ ‰¥â√‘‡√‘Ë¡®—¥Õ“ “°“™“¥‡ªìπÀ¡«¥À¡Ÿà‡¢â“Õ∫√¡ ‡æ◊ËÕ‡μ√’¬¡√—∫‡Àμÿ°“√≥å©ÿ°‡©‘πÕ—πÕ“®®–‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â∑ÿ°‡¡◊ËÕ ·≈– –¥«° „π°“√μ‘¥μàÕ·≈–ªØ‘∫—μ‘°“√

Thai Red Cross Volunteer Association One of Princess Prem Purachatraûs earlier efforts to be useful to others was her work in the corps of the Red Cross volunteers, with the encouragement of her husband. This was at the beginning of the Indochina War. In 1940, the Executive Committee of the Thai Red Cross Society saw that the time was right for the Red Cross to establish the Red Cross Volunteer Association to officially recruit and train volunteers to help with social welfare and other activities both in time of peace and in time of emergency. The Association was designed to accomplish the following objectives: 1) To recruit volunteers who could provide additional man power for the various work of the Red Cross in time of war, emergency, and public disasters 2) To recruit assistants in all the chores of the Red Cross, who will be taught the skills needed in the work assigned to them. The original intention of the Association was to have successive generations of volunteers in the provinces of the country. Each generation of volunteers will be trained to do specific work. Her Majesty the Queen, as the President of the Thai Red Cross, appointed qualified personages to serve as patrons of the Association. Volunteer recruitment started on August 1, 1940. In the first six months, there were 2,091 volunteers. Experts and specialists in various fields were invited to train these volunteers. Five months later war broke out between Thai and French troops in Indochina. Red Cross volunteers were highly commended by the Ministry of Defense for their services. After the war, these volunteers continued with their services to the public. There are currently more than ten thousand volunteers and the Red Cross Volunteer Association will be 73 years old in 2015.

62

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


Princess Prem Purachatra served as Secretary of the Thai Red Cross Volunteer Association during 1956-1967 under the Presidency of Khunying Srisena Sombatsiri. She was active in fund raising activities and in looking for ways in which volunteers could make themselves more helpful. Some were sent to help victims of fire and epidemics. At one time, she invited Her Majesty the Queen to visit the Red Cross Volunteer Association Office. Princess Prem worked hard for the Association and did not leave out even small details. She made sure that the signs pointing to the Volunteer Office were in both Thai and English; that an office was available for the Girl Guides volunteers, who came to help with sewing work during the weekends; and that there were adult committee members to supervise these young volunteers. When Thanpuying Dusdimala Malakul became President of the Association in 1967, Princess Prem worked as her Vice President. She reorganized the corps, trained volunteers to be more prepared to handle emergency situations and improved communication system. ™¡º≈ß“π ‘Ëߪ√–¥‘…∞å·≈–¿“æ«“¥¢ÕßÕπÿ ¡“™‘°∑’Ë à߇¢â“ª√–°«¥ Princess Prem Purachatra, as Vice President of the Red Cross Volunteers Association, examines and judges artifacts and paintings of young people submitted for competition.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

63


¡Ÿ≈π‘∏‘™à«¬§πμ“∫Õ¥·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ „πæ√–∫√¡√“™‘πŸª∂—¡¿å À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‰¥â‡¢â“√à«¡‡ªìπ°√√¡°“√∫√‘À“√¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘™à«¬§πμ“∫Õ¥œ μ—Èß·μà æ.». ÚÙ˘Ò-ÚıÒ μ‘¥μàÕ°—π¡“ ‡ªìπ‡«≈“ Ò˘ ªï ·≈–¥”√ßμ”·ÀπàßÕÿªπ“¬°∂÷ß Û ¡—¬ ‡ªìπª√–∏“πΩÉ“¬À“∑ÿπ ª√–∏“πΩÉ“¬ª√–™“ —¡æ—π∏å π—∫«à“À¡àÕ¡ß“¡®‘μμåœ ¡’ à«πÕ¬à“ß¡“°„π°“√«“ß√“°∞“π„Àâ¡Ÿ≈π‘∏‘œ ‡®√‘≠¬—Ë߬◊π°â“«Àπâ“¡“μ≈Õ¥‡∑à“∑ÿ°«—ππ’È ‚¥¬‡©æ“–‰¥â π—∫ πÿπ„Àâπ—°‡√’¬πμ“∫Õ¥‰¥â‡¢â“ ‡√’¬π√à«¡°—∫‡¥Á°ª°μ‘√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“ „π‚√߇√’¬π‡´πμ姓‡∫√’¬≈ ·≈–‰¥â√à«¡¡◊Õ°—∫æ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮⓫‘¿“«¥’√—ß ‘μ ¢Õ„Àâ ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬·≈–¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ μ√å √—∫π—°‡√’¬πμ“∫Õ¥‡¢â“‡√’¬π ´÷Ë߇ªì𧫓¡§‘¥∑’Ë∑—π ¡—¬¡“°„π‡«≈“π—Èπ πÕ°®“°ß“π„π¥â“π∫√‘À“√¡Ÿ≈π‘∏‘·≈â« À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ¬—ß°√ÿ≥“§πμ“∫Õ¥‡ªìπ°“√ à«πμ—«·≈–‡ªìπ°≈ÿà¡Õ’°¥â«¬ ‡™àπ„Àâ§≥– °√√¡°“√°àÕμ—Èß ¡“§¡§πμ“∫Õ¥ „™â ∂“π∑’Ë „π«—߇ªìπ ”π—°ß“π™—Ë«§√“«√–¬–°àÕμ—Èß ‰¥â√—∫§πμ“∫Õ¥‡¢â“∑”ß“π„π∫√‘…—∑¢Õß∑à“π ´÷Ë߇ªìπ°“√™à«¬§πμ“∫Õ¥®π∂÷ߢ—Èπ ÿ¥∑⓬„À⇢“™à«¬μ—«‡Õ߉¥â®√‘ß ·≈–‡ªìπ√“¬·√°Ê ∑’ˇªìπμ—«Õ¬à“ß„π°“√√—∫§πμ“∫Õ¥‡¢â“∑”ß“π ‚¥¬ ‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ‡∑à“°—∫§πª°μ‘

The Foundation for the Blind in Thailand Under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen Princess Prem Purachatra served as an executive committee member for the Foundation for the Welfare of the Blind in Thailand during 1948-1967. She chaired several sub-committees. She played an active role in strengthening the Foundation, especially the inclusion of blind students in the regular secondary classroom in St. Gabriel School. She worked with H.H. Princess Viphavadi Rangsit in convincing Chulalongkorn University and Thammasat University to accept blind students to enroll there. This was considered progressive at that time. In addition to administrative work, she kindly offered help to blind individuals and groups; for instance, offering her residence to be used as a temporary office space while the committee was working to establish the Foundation, and hiring blind employees into her company and offering equal pay to what was given to their normal-sighted colleagues. Her kind support encouraged blind people to finally stand on their own feet.

64

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

65


§ÿ≥À≠‘ß ¡“π„® ¥”√ß·æ∑¬“§ÿ≥ ª√–∏“π¡Ÿ≈π‘∏‘™à«¬§πμ“∫Õ¥„πæ√–∫√¡√“™‘πŸª∂—¡¿å ‰¥â¡Õ∫°‘μ쑧ÿ≥∫—μ√¬°¬àÕß∑’ËÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå„À⧔·π–π” ™à«¬‡À≈◊Õ·≈–‡ ’¬ ≈–Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß¡“μ≈Õ¥ ‡æ◊ËÕß“π¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘ „π∞“π–°√√¡°“√Õ”π«¬°“√¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘ √–À«à“ß æ.». ÚıÙ-ÚıÒÒ ‡ªìπª√–∏“πÀ“∑ÿπºŸâ‡¢â¡·¢Áß ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ΩÉ“¬μà“ßÊ ¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘ ·≈–‡ªìπ°√√¡°“√™ÿ¥·√°¢Õß»Ÿπ¬åΩñ°Õ“™’æ„Àâ§πμ“∫Õ¥ A certificate of honour from the Foundation for the Blind in Thailand for the services rendered by Princess Prem Purachtra.

66

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


¡Ÿ≈π‘∏‘Õπÿ‡§√“–Àå§πæ‘°“√ „πæ√–√“™Ÿª∂—¡¿å ¡‡¥Á®æ√–»√’π§√‘π∑√“∫√¡√“™™ππ’ ‡ªìπ‡«≈“‡°◊Õ∫ Û ªï¡“·≈â« ∑’˧≥– ÿ¿“æ μ√’  ÿ¿“æ∫ÿ√ÿ…§≥–Àπ÷Ëß ´÷Ëß¡’À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπ À—«Àπâ“ ‰¥â√à«¡·√ß√à«¡„®°—π°àÕμ—Èß ¡Ÿ≈π‘∏‘Õπÿ‡§√“–Àå§πæ‘°“√ μ“¡¢âÕ‡ πÕ·π–¢Õß Miss Eileen Davidson ∑’˪√÷°…“ π—° —ߧ¡ ß‡§√“–Àå¢Õß Àª√–™“™“μ‘ ª√–®” ∂“π ß‡§√“–Àå·¡à·≈–‡¥Á° “∑√ Õ—π‡ªìπ¬à“π∑’¡Ë ‡’ ¥Á°æ‘°“√‡ªìπ®”π«π¡“° ®“°°“√√–∫“¥¢Õß‚√§‰¢â —πÀ≈—ßÕ—°‡ ∫ ‡¡◊ËÕ æ.». ÚÙ˘ı ‚√§π’ȇªìπ‚√§„À¡à„πª√–‡∑»‰∑¬ ¬“°∑’˺Ÿâª°§√Õß´÷Ë߬“°®π ·≈–¢“¥°“√»÷°…“®–‡¢â“„®·≈–‡™◊ËÕ∂◊Õ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμåμâÕßÕ¥∑π æ“°‡æ’¬√ ®π “¡“√∂𔇥Á° à«π„À≠à ‰ª√—∫°“√√—°…“ ∫”∫—¥ ≥ ‚√ß欓∫“≈‡ªìπª√–®”∑ÿ°«—π‰¥â ·æ∑¬å®”‡ªìπμâÕß·°â ‰¢§«“¡æ‘°“√¢Õ߇¥Á°Ê À≈“¬√“¬¥â«¬°“√ºà“μ—¥ ·μà·æ∑¬åºŸâ‡™’ˬ«™“≠∑“ߥâ“ππ’È¡’πâÕ¬ ∑—Èßß“π·æ∑¬å “¢“π’Ȭ—߉¡à‡ªìπ∑’Ë π„®·æ√àÀ≈“¬„πÀ¡Ÿàπ—°»÷°…“·æ∑¬å ¡Ÿ≈π‘∏‘œ¿“¬ „μâ°“√π”¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ®÷߉¥â√à«¡¡◊Õ°—∫§≥–·æ∑¬»“ μ√廑√‘√“™æ¬“∫“≈ ·≈–‚√ß欓∫“≈»‘√‘√“™  √â“ßÕ“§“√ »√’ —ß«“≈¬å „Àâ·°à¿“§«‘™“»—≈¬»“ μ√åÕÕ∏å‚∏ªî¥‘° å·≈–‡«™»“ μ√åøóôπøŸ æ√âÕ¡∑—ÈßÀ“Õÿª°√≥å°“√√—°…“ ·≈– √â“ßμ÷° ¡Ÿ≈π‘∏‘Õπÿ‡§√“–Àå§πæ‘°“√ ¢÷Èπ‡ªìπ‚√ßß“π∑”°“¬Õÿª°√≥å ‡æ◊ËÕ “¡“√∂√—°…“∑“ß°“¬¿“æ∫”∫—¥ øóôπøŸ ¡√√∂¿“æ √à“ß°“¬Õ¬à“ß∑—π ¡—¬ „π√–¬–μàÕ¡“¬—߉¥â√à«¡°—∫Õߧ尓√°Õß∑ÿπ©ÿ°‡©‘π ”À√—∫‡¥Á°√–À«à“ߪ√–‡∑» Õߧ尓√„À⧫“¡ ™à«¬‡À≈◊Õ∑“ß«‘™“°“√¢Õß Àª√–™“™“μ‘ Õߧ尓√·√ßß“π¢Õß‚≈° ·≈–Õߧ尓√ ß‡§√“–Àå∑À“√ºà“π»÷° „À⇧√◊ËÕß®—°√ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ  ”À√—∫‚√ßß“π∑”·¢π¢“‡∑’¬¡·Ààß∑’Ë Õß ≥ ‚√ß欓∫“≈‡≈‘¥ ‘π¥â«¬ πÕ°®“°π’È ¬—߉¥â π—∫ πÿπ§≥–·æ∑¬»“ μ√廑√‘√“™æ¬“∫“≈ ®—¥μ—Èß‚√߇√’¬ππ—°°“¬¿“æ∫”∫—¥¢÷Èπ √«¡∑—Èß ·ºπ°Õ“™’«∫”∫—¥ ´÷Ëß„π√–¬–‡«≈“μàÕ¡“‰¥âº≈‘μ∫—≥±‘μ∑“ß°“¬¿“æ∫”∫—¥ ÕÕ°ªØ‘∫—μ‘ß“π„π‚√ß欓∫“≈μà“ßʥ⫬ ß“π„πÕ—π¥—∫μàÕ¡“∑’ËÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå√‘‡√‘Ë¡§◊Õ ß“πªÑÕß°—π‚√§¿—¬Õ—π°àÕ„À⇰‘¥§«“¡æ‘°“√ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ‰¥â ™à«¬μ‘¥μàÕ¢Õ«—§´’π®“°Õߧ尓√ Save The Children Fund ¢Õߪ√–‡∑»·§π“¥“ ‡ªìπ¡Ÿ≈§à“∂÷ßÀâ“≈â“π∫“∑ ‡æ◊ËÕπ”¡“ „™â „π‚§√ß°“√√≥√ߧå„Àâ«—§´’πªÑÕß°—π‚√§‰¢â ‰¢ —πÀ≈—ßÕ—°‡ ∫ „ππ§√À≈«ß°√ÿ߇∑æ∏π∫ÿ√’ ‚¥¬√à«¡¡◊Õ°—∫°√¡Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢·≈–‡∑»∫“≈π§√°√ÿ߇∑æœ „Àâ«—§´’π·°à‡¥Á°Õ“¬ÿμ—Èß·μà Û ‡¥◊Õπ ∂÷ß ı ªï √–À«à“ß«—π∑’Ë ÚÒ ¡°√“§¡ æ.». ÚıÒÚ ∂÷ß Û °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚıÒÚ §“¥«à“¡’‡¥Á°‰¥â√—∫«—§´’π∑—Èß ‘Èπ Û, §π

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

67


„π∞“π–ª√–∏“π°àÕμ—Èß·≈–ª√–∏“π§π·√°¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘Õπÿ‡§√“–Àå§πæ‘°“√ π”§≥–°√√¡°“√¡Ÿ≈π‘∏‘·≈–‚√μ“√’Ë·Õπ¥å„πª√–‡∑»‰∑¬ ´÷Ëߙ૬‡À≈◊Õ·≈– π—∫ πÿπß“π¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘ ‡¢â“‡ΩÑ“ ¡‡¥Á®æ√–»√’π§√‘π∑√“∫√¡√“™™ππ’ ÕߧåÕÿª∂—¡¿å¡Ÿ≈π‘∏‘ ≥ «—ß √–ª∑ÿ¡ ‡¡◊ËÕ æ.». ÚÙ˘¯ As Founder-President of the Foundation for the Welfare of the Crippled, Princess Prem Purachatra presents the Foundationûs committee members and some Rotary Anns who have helped the Foundation to H.R.H. the Princess Mother, the Foundationûs royal patronness, at Sapatum Palace in 1955.

68

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


Foundation for the Welfare of the Handicapped Under the Royal Patronage of Her Royal Highness the Princess Mother In 1952, a polio epidemic broke out in Bangkok. The majority of the residents, especially those in poor and uneducated families, had no knowledge of the disease. The disease affected a large number of children, especially in the Sathorn area, and left many crippled. To help these poor families Princess Prem had to try very hard to convince parents, who were still ignorant of what was going on, to allow her to take their sick children to the hospital for corrective operations or physiotherapy treatments. Doctors who specialized in polio treatment were few and medical facilities were limited. Upon the advice of Miss Eileen Davidson, a U.N. Social Welfare Specialist, a group of gentlemen and ladies under the leadership of Princess Prem Purachatra established the Foundation for the Welfare of the Handicapped to work with the Faculty of Medicine at Siriraj Hospital to combat the aftermath of this epidemic. The Srisangwan Building, with all the needed „πß“π‡≈◊Ȭ߇¥Á°∑ÿææ≈¿“æ ≥ ∫â“π¡‘ ´‘ ‡°Õ√å —π æ.». ÚıÚ A party for crippled children at Mrs. Gersonûs home in 1959. medical equipment, was built and given to the Department of Orthopedic Surgery and Rehabilitative Medicine by the Foundation. An additional building, named after the Foundation, was also built to house a workshop for the production of artificial limbs and a physiotherapy and rehabilitation clinic. A second artificial limb workshop was built and given to Lertsin Hospital with financial and equipment support of various agencies of the United Nations. The Foundation also urged Siriraj Hospital to establish a program for the training of physiotherapists and occupational therapists, who went to work later in hospitals all over the country.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

69


‡ªî¥ß“π ç»√’ —ß«“≈¬åé ‡æ◊ËÕ‡∑Õ¥æ√–‡°’¬√μ‘  ¡‡¥Á®æ√–»√’π§√‘π∑√“∫√¡√“™™ππ’ ÕߧåÕÿª∂—¡¿å¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘Õπÿ‡§√“–Àå§πæ‘°“√ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò¯ μÿ≈“§¡ æ.». ÚıÚÛ ≥ ‚√߇√’¬π Õπ§πæ‘°“√ ç»√’ —ß«“≈¬åé ª“°‡°√Á¥ Princess Prem Purachatra presides over the opening ceremony of çSangwan Dayé to honour H.R.H. the Princess Mother, the patroness of the Foundation on October 18, 1980.

The next step taken by Princess Prem was prevention of this disease. With the aid of the Save the Children Fund Organization of Canada, who donated 5,000,000 baht worth of anti-polio vaccine to her, it was possible for the Foundation to work with the Ministry of Public Health and the Bangkok Municipality Administration in giving the vaccine to children between the age of three months to five years. The vaccination programme commenced in January 1969. It was estimated that 300,000 young students were vaccinated and saved from poliomyelitis.

70

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°

√à«¡Õ¿‘ª√“¬°—∫·æ∑¬åμà“ß®—ßÀ«—¥®“°¿“§‡Àπ◊Õ‡√◊ËÕߪí≠À“§πæ‘°“√ ‡π◊ËÕß„πªï§πæ‘°“√ “°≈ ·≈–«—π¡À‘¥≈ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÚÙ °—𬓬π ÚıÚÙ ≥ §≥–·æ∑¬å»“ μ√å¡À“«‘∑¬“≈—¬‡™’¬ß„À¡à Princess Prem Purachatra participates in a panel discussion on the problems of the crippled for the International Year of the Crippled, on Mahidol Day, September 24, 1981 at the Faculty of Medical Science, Chiang Mai University.


¡Ÿ≈π‘∏‘√“™ª√–™“ ¡“ —¬ „πæ√–∫√¡√“™Ÿª∂—¡¿å À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿμ√©—μ√ ¡’ à«π√‘‡√‘Ë¡‡ªìπ°√√¡°“√°àÕμ—È߇¡◊ËÕ‡°◊Õ∫ ˆ ªï∑’Ë·≈â« ·≈–‡¡◊ËÕ¥”√ßμ”·Àπàߪ√–∏“π ¡Ÿ≈π‘∏Õ‘ πÿ‡§√“–Àå§πæ‘°“√ ‰¥âπ”§≥–‡¢â“‡ΩÑ“æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸÀà «— ´÷ßË ∑√ß¡’æ√–√“™°√–· √—∫ —ßË «à“ 纟ªâ «É ¬‚√§‡√◊ÕÈ π ¡’§«“¡∑ÿ°¢å∑√¡“π¡“°¡“¬‰¡à·æ⺟âªÉ«¬‚ª≈‘‚Õ ‡¡◊ËÕ π„®„π‡√◊ËÕߧπæ‘°“√ °Áπà“®–π”ºŸâªÉ«¬‚√§‡√◊ÈÕπ‰ªæ‘®“√≥“°”®—¥„Àâ À¡¥‰ª®“°ª√–‡∑»‰∑¬é À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå®÷ß𔧫“¡‰ª‡√’¬π∑à“πºŸâÀ≠‘ߥÿ…Æ’¡“≈“ ¡“≈“°ÿ≈ ≥ Õ¬ÿ∏¬“ ·≈–∑à“πºŸâÀ≠‘߮߰≈ °‘μμ‘¢®√ ‰¥â®—¥ß“πÕÕ°√â“π∑’Ë «πÕ—¡æ√ ‡æ◊ËÕÀ“∑ÿπ™à«¬‡À≈◊ÕºŸâªÉ«¬‚√§‡√◊ÈÕπ ·≈–∑”‡¢Á¡°≈—¥√Ÿª¥Õ°°√–‡∫“ ‡¢Á¡≈– Ò ∫“∑ ÕÕ°¢“¬ ∑—«Ë ª√–‡∑» ‰¥â‡ß‘πª√–¡“≥ Ò ≈â“π∫“∑ π”¢÷πÈ ∑Ÿ≈‡°≈â“œ∂«“¬ ·≈–‰¥â‡ªìπ·√ß∫—π¥“≈„®„À⺮Ÿâ ¥— ß“π„πª√–‡∑»π”‡ß‘π∑Ÿ≈‡°≈â“œ ∂«“¬ ¡∑∫Õ’°¡“°

Rajaprachasamasai Foundation for Leprosy Relief Under the Royal Patronage of His Majesty the King Princess Premûs contribution to the Rajaprachasamasai Foundation began in 1956 during a royal audience granted to her and the Board of Directors of the Foundation for the Welfare of the Handicapped. It was His Majesty the Kingûs comment to her which led her to work for leprosy victims. He said, çLeprosy victims are not suffering any less than the victims of polio. If you wish to help the handicapped, you should also pay attention to sufferers of leprosy, which should be eliminated from Thailand.é Princess Prem consulted with Thanpuying Dusdimala Malakul na Ayudhya and Thanpuying Jongkol Kittikachorn and together they raised the needed funds through sales of a booth in the Red Cross Fair. They also made brooches with Kabao flowers and sold them at one bath a piece. They were able to raise 1,000,000 baht, which they humbly offered to His Majesty. This inspired more doners and donations.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

71


„π ¡—¬∑’Ë À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπ√Õߪ√–∏“π ¿“ —ߧ¡ ß‡§√“–Àåœ ‰¥â¢≥–‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√‡¡◊ËÕ‡√‘Ë¡°àÕμ—Èß ¡Ÿ≈π‘∏‘√“™ª√–™“ ¡“ —¬ „πæ√–∫√¡√“™Ÿª∂—¡¿å ≥ ∫â“π‡°»‚°¡≈ ∫â“πæ—°¢Õ߮աæ≈∂πÕ¡ °‘μμ‘¢®√ Õ¥’μ𓬰√—∞¡πμ√’ „π¿“æ (®“°´â“¬) ∑à“πºŸâÀ≠‘߮߰≈ °‘μμ‘¢®√ ¡.√.«.§÷°ƒ∑∏‘Ï ª√“‚¡™ Õ¥’μ𓬰√—∞¡πμ√’ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ π“¬∏π‘μ Õ¬Ÿà‚æ∏‘Ï With the founding members of the Foundation for Leprosy Relief, (from left) Than Phuying Chongkol Kittikachorn, H.E. M.R. Kukrit Pramoj the former Prime Minister, Princess Prem Purachatra, and Mr. Dhanit Yupho.

72

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


¿“ —ߧ¡ ß‡§√“–Àå·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ „πæ√–∫√¡√“™Ÿª∂—¡¿å À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√  ¡—¬‡ªìπª√–∏“π ¿“  μ√’·Ààß™“μ‘ ‡ªìπ°”≈—ß ”§—≠„π°“√√‘‡√‘Ë¡°àÕμ—Èß ¿“ —ߧ¡  ß‡§√“–Àå · Àà ß ª√–‡∑»‰∑¬ „πæ.». ÚıÛ μ“¡∑’Ë ° √¡ ª√–™“ ß‡§√“–Àå °√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ ‚¥¬»“ μ√“®“√¬å ª°√≥å Õ— ß »ÿ  ‘ ß Àå ¥”√‘ „ Àâ ®— ¥ μ—È ß ¢÷È π ‡æ◊Ë Õ ‡ªì π »Ÿ π ¬å ° ≈“ß ª√– “πß“π —ߧ¡ ß‡§√“–Àå ∑—Èß¿“§‡Õ°™π·≈–¿“§√—∞∫“≈ ®“°ª√– ∫°“√≥åÕ—π°«â“ߢ«“ߢÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∑à“π ‰¥â‡¢â“√à«¡‡ªìπ√Õߪ√–∏“π·≈–§≥–°√√¡°“√°àÕμ—Èß ¿“  —ߧ¡ ß‡§√“–Àå·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå π„®‡¢â“ √à « ¡ª√–™ÿ ¡ √à “ ߢâ Õ ∫— ß §— ∫ ·≈–„Àâ § «“¡§‘ ¥ ‡ÀÁ π ∑’Ë ‡ ªì π ª√–‚¬™πåÀ≈“¬ª√–°“√ ‡°’ˬ«°—∫¢—ÈπμÕπ°“√¥”‡π‘π°“√ °àÕμ—ÈßÕߧ尓√‡Õ°™π πÕ°®“°π—Èπ¬—߉¥â‡ªìπμ—«·∑π‡®√®“ ™’È·®ß ∑”§«“¡‡¢â“„®°—∫Õߧ尓√‡Õ°™π „Àâ¬Õ¡√—∫∫∑∫“∑ ·≈–Àπâ“∑’Ë¢Õß ¿“ —ߧ¡ ß‡§√“–Àå ‡æ◊ËÕ„Àâ«—μ∂ÿª√– ß§å ¢Õß ¿“œ‚¥¬‡©æ“–¥â“π°“√ª√– “πß“π‡ªìπ‰ª‡√’¬∫√âÕ¬ √“∫√◊Ëπμ“¡‡®μ®”πß∑ÿ°ª√–°“√ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ™à«¬„Àâ ‰¥â√—∫æ√–¡À“ °√ÿ≥“∏‘§ÿ≥®“°æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ∑√ß√—∫ ¿“  —ߧ¡  ß‡§√“–Àå ‰ «â „πæ√–∫√¡√“™Ÿª∂—¡¿å ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙ ·≈– ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“œ æ√–∫√¡√“™‘ππ’ “∂ ∑√ß¡’æ√–¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥ √—∫‡ªìπÕߧåª√–∏“π°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï „πªï‡¥’¬«°—π

μ“¡‡ ¥Á®œ „πß“π ¿“ —ߧ¡ ß‡§√“–Àå „πæ√–∫√¡√“™Ÿª∂—¡¿å Princess Prem Purachatra follows Her Majesty at the National Council on Social Welfare event.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

73


À¡à Õ ¡ß“¡®‘ μ μå ∫ÿ √ ©— μ √ π„®ß“π ¿“ —ߧ¡ ß‡§√“–Àå¡“° ‚¥¬º≈— ° ¥— π „Àâ ¡’   ∂“π∑’Ë ∑”ß“π¢Õß μπ‡Õß »“ μ√“®“√¬åª°√≥å Õ—ß»ÿ ß‘ Àå ‡ÀÁπ¥â«¬·≈– π—∫ πÿπ ‚¥¬®—¥ √√ ∑’Ë ¥‘ π ¢Õß°√¡ª√–™“ ß‡§√“–Àå œ ∫√‘ ‡ «≥μ‘ ¥ °— ∫  ∂“π ß‡§√“–Àå ‡ ¥Á ° ∫â “ π√“™«‘ ∂’ ‡ªì π  ∂“π∑’Ë °à Õ  √â “ ß Õ“§“√∑’Ë∑”°“√∂“«√ ¢Õß ¿“ —ߧ¡  ß‡§√“–À圷≈–Õߧ尓√ ¡“™‘° À¡à Õ ¡ß“¡®‘ μ μå ∫ÿ √ ©— μ √ ‡ªì π ºŸâ · π–·À≈à ß ∑ÿ π „Àâ ‡π◊Ë Õ ß®“° À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‰¥â∑√“∫«à“ Mr. Herman F. Scholtz ª√–∏“π ∫√‘…—∑ International Engineering μ“¡‡ ¥Á®œ ·≈–·π–π”π—°»÷°…“ Õ“ “ ¡—§√∑’Ë¡“™à«¬ß“π ‚¥¬¡’ ®Õ¡æ≈∂πÕ¡ °‘μμ‘¢®√ ∑’Ë À√—∞Õ‡¡√‘°“ ‡ªìπæ√– À“¬ π‘∑ Õ¥’μ𓬰√—∞¡πμ√’ μ“¡‡ ¥Á®¥â«¬ ¢Õß ¡‡¥Á ® æ√–√“™∫‘ ¥ “ ‡®â “ øÑ “ Princess Prem Purachatra shows Her Majesty around and introduces students and volunteers to Her Majesty. °√¡À≈«ß ß¢≈“π§√‘π∑√å À“°μ‘¥μàÕ ¢Õ‡ß‘π∫√‘®“§‡æ◊ËÕ°“√π’È §ß®– π„® ·≈–¬‘π¥’∫√‘®“§„Àâ‡æ◊ËÕ°“√ —ߧ¡ ß‡§√“–Àå À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ª√÷°…“À“√◊Õ°—∫»“ μ√“®“√¬åª°√≥å Õ—ß»ÿ ‘ßÀå ·≈–§ÿ≥ª√–À¬—¥ Õ—ß»ÿ ‘ßÀå °√√¡°“√∫√‘…—∑¥—ß°≈à“«„πª√–‡∑»‰∑¬ ®÷߉¥â¥”‡π‘π°“√‡√◊ËÕßπ’È√à«¡°—π ®π°√–∑—Ëß Mr. Scholtz ‰¥â∫√‘®“§‡ß‘π„Àâ Ò ≈â“π∫“∑ ‡ªìπ∑ÿπª√–‡¥‘¡°àÕ √â“ßμ÷°∑’Ë∑”°“√ ¿“ —ߧ¡ ß‡§√“–Àå·≈–Õߧ尓√ —ߧ¡ ß‡§√“–Àå‡Õ°™π ∑“ß°√¡ª√–™“ ß‡§√“–Àå ‰¥â®—¥ √√ ß∫ª√–¡“≥Õ’° Ò ≈â“π Ò · π ∫“∑ √«¡‡ªìπ Ú ≈â“π Ò · π∫“∑ ·≈–À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπºŸâ°√“∫∫—ߧ¡∑Ÿ≈¢Õæ√–√“™∑“π π“¡μ÷°‡æ◊ËÕ‡ªìπ ‘√‘¡ß§≈ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«æ√–√“™∑“ππ“¡«à“ çμ÷°¡À‘¥≈é ·≈–‡ ¥Á®æ√–√“™¥”‡π‘π«“ß»‘≈“ƒ°…å ·≈– ∑√ߪ√–°Õ∫æ‘∏’‡ªî¥μ÷°π’È ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ı ¡’π“§¡ Úı¯ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπ°”≈—ß ”§—≠¬‘Ëß „π°“√°àÕμ—Èß ¿“ —ߧ¡ ß‡§√“–Àå·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ·≈–„Àâ ¿“ —ߧ¡  ß‡§√“–Àåœ ¡’μ÷°∑’Ë∑”°“√¢Õßμπ‡Õ߇ªìπÀ≈—°·À≈àß ¡¿“§¿Ÿ¡‘ ‡ªìπº≈„ÀâÕߧ尓√ ¡“™‘° ¿“œ ‰¥â „™âª√–‚¬™πå√à«¡°—𠇙àπ„π°“√ ª√–™ÿ¡ —¡¡π“·≈–®—¥æ‘∏’°“√μà“ßÊ

74

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


¡‡¥Á®æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ∑√߇ªî¥ª√–™ÿ¡ ¿“ —ߧ¡ ß‡§√“–Àå·Ààß™“μ‘ „π ¡—¬∑’ËÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπ√Õߪ√–∏“π§≥–°√√¡°“√Õ”π«¬°“√ ·≈–ª√–∏“π∫√‘°“√ ¿“ —ߧ¡ ß‡§√“–Àå „πæ√–∫√¡√“™Ÿª∂—¡¿å ≥ »“≈“ —πμ‘∏√√¡ Her Majesty Queen Sirikit inaugurates the National Social Welfare Conference at Santitham Hall.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

75


‡ ¡◊Ë Õ °à Õ μ—È ß ¿ “  — ß § ¡  ß‡§√“–Àå À¡à Õ ¡ß“¡®‘ μ μå ‰ ¥â ™à « ¬ ∫√‘À“√ß“π¢Õß ¿“ —ߧ¡ ß‡§√“–Àå ‡√◊ËÕ¬¡“ μ—Èß·μà æ.». ÚıÛ-Úı¯ „π∞“π–√Õߪ√–∏“π ¿“ — ß §¡  ß‡§√“–Àå·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ‡ ¡◊Ë Õ æâ π ® “ ° μ” · À πà ß °√√¡°“√Õ”π«¬°“√ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ‰¥â√∫— ·μàßμ—ßÈ „À⇪ìπ∑’ªË √÷°…“ ¿“ —ߧ¡  ß‡§√“–Àå μ≈Õ¥¡“ ·¡â«à“®–μ‘¥μ“¡ æ√– «“¡’ §◊Õæ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õß§å ‡®â “ ‡ª√¡∫ÿ √ ©— μ √ ´÷Ë ß ‡ ¥Á ® ‰ª∑√ß ¥”√ßμ”·Àπà ß ‡Õ°Õ— § √√“™∑Ÿ μ ‰∑¬ „πμà“ߪ√–‡∑» À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ¬—ß μ‘ ¥ μ“¡°‘ ® °√√¡°“√‡§≈◊Ë Õ π‰À«¢Õß  ¿“ — ß §¡ ß‡§√“–Àå Õ ¬à “ ß„°≈â ™‘ ¥ ¥â«¬§«“¡ π„® ‰¥â¢Õ„Àâ àß√“¬ß“π °“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√Õ”π«¬°“√ ‰ª„ÀâÕà“π ‡¡◊ËÕÕà“π·≈⫉¥â¡’Àπ—ß ◊Õ ∂÷ ß ª√–∏“π ¿“ — ß §¡ ß‡§√“–Àå „Àâ°”≈—ß„® ·≈–„À⧔·π–π”ª√÷°…“ ∑’Ë ¡’ §ÿ ≥ §à “ ·°à ºŸâ ª Ø‘ ∫— μ‘ ß “π√ÿà π À≈— ß Ê ‡ ¡Õ¡“ √«¡∑—È ß ‰¥â μ‘ ¥ μà Õ Õß§å ° “√ μà “ ߪ√–‡∑»„Àâ   π— ∫  πÿ π  ¿“ — ß §¡  ß‡§√“–Àå·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬Õ¬Ÿà‡π◊ÕßÊ ¢≥–∑”Àπâ“∑’ËÕ”π«¬°“√°“√ª√–™ÿ¡ °“√ —ߧ¡ ß‡§√“–Àå·Ààß™“μ‘ Princess Prem Purachatra serves as the director of the National Social Welfare Conference.

76

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°

𔇠¥Á®∑Õ¥æ√–‡πμ√º≈ß“π¢ÕßÕߧ尓√ —ߧ¡ ß‡§√“–Àåμà“ßÊ Princess Prem Purachatra shows Her Majesty the works of various social welfare organizations.


§≥–°√√¡°“√Õ”π«¬°“√·≈–§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ ¿“ —ߧ¡ ß‡§√“–Àå·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬„πæ√–∫√¡√“™Ÿª∂—¡¿å „ π «— π ‡ ªî ¥ μ÷ ° ¡ À‘ ¥ ≈ «—π∑’Ë ı ¡’π“§¡ Úı¯

·∂«π—Ëß (®“°´â“¬‰ª¢«“)

·∂«¬◊π (®“°´â“¬‰ª¢«“)

𓬮ÕÀåπ ¥’. ‡« ‡μÕ√å (°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√∫√‘…—∑Õ‘π‡μÕ√å·π™—Ëπ‡π‘≈‡Õπ®’‡π’¬√‘Ëß ®”°—¥), §ÿ≥À≠‘ßÕÿ»π“ ª√“‚¡™, §ÿ≥À≠‘ß ¡“π„® ¥”√ß·æ∑¬“§ÿ≥, À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ (√Õߪ√–∏“π§≥–°√√¡°“√Õ”π«¬°“√,) 𓬇ŒÕ√å·¡π ‡Õø. ‚™≈∑ å (ª√–∏“π∫√‘…—∑Õ‘π‡μÕ√å·π™—Ëπ‡π‘≈‡Õπ®’‡π’¬√‘Ëß ®”°—¥ ºŸâ∫√‘®“§‡ß‘πÀπ÷Ëß≈â“π∫“∑„Àâ √â“ßμ÷°¡À‘¥≈), 𓬪°√≥å Õ—ß»ÿ ‘ßÀå (√Õߪ√–∏“π§≥–°√√¡°“√Õ”π«¬°“√), 𓬪ÿ¬ ‚√®π–∫ÿ√“ππ∑å (√Õߪ√–∏“π§≥–°√√¡°“√Õ”π«¬°“√), 𓬠ÿ«√√≥ √◊Ë𬻠(∑’˪√÷°…“§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√), §ÿ≥À≠‘߇≈¢“ Õ¿—¬«ß»å, §ÿ≥À≠‘ßÕ“¿√≥å °ƒ…≥“¡√–, π“ß ÿ¿“æ «‘‡»… ÿ√°“√ (‡≈¢“∏‘°“√), π“ß “«π—π∑π’¬å ‰™¬ ÿ¥ (‡≈¢“∏‘°“√∫√‘À“√), ·æ∑¬åÀ≠‘߇撬√ ‡«™∫ÿ≈, π“߇π◊ÈÕ∑‘æ¬å ‡ ¡√ ÿ¥, π“ßÕ√√∂«‘¿“§ ‰æ»“≈¬å, §ÿ≥À≠‘ß ÿ‡πμ√ æß…å‚ ¿≥, §ÿ≥À≠‘ßÕ—¡æ√ ¡’»ÿ¢, π“ß°¡≈  “¡‡ π «‘≈ (°√√¡°“√∫√‘À“√), 𓬇≈Á° «“π‘™Õ—ß°Ÿ√ (ºŸâ™à«¬‡≈¢“∏‘°“√), π“¬æ≈ ®ÿ∑“ß°Ÿ√, À≈«ß«‘≈«√«‘®“√≥å, 𓬇®π°‘® ªí®®—°¢¿—¥‘, π“¬Õ”π«¬ Õ‘π∑¿Ÿμ‘, 𓬠¡æ√ ‡∑æ ‘∑∏“, 𓬷æ∑¬åª√– æ √—μπ“°√ (©“¬“®‘μ√°√)

Board of Directors and Administrators, the National Council on the Social Welfare of Thailand under the Royal Patronage at the inauguration of the new Mahidol Building on March 5, 1965. Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

77


The National Council on Social Welfare of Thailand under the Royal Patronage of His Majesty the King In 1960, as the President of the National Council for Women, Princess Prem Purachatra played a very important role in setting up the National Council on Social Welfare of Thailand, which was founded by Professor Pakorn Angsusingh of the Public Welfare Department, Ministry of Interior. The Council on Social Welfare of Thailand was to be the centre for coordinating various social works by both private and government sectors. As one of the founders and Vice President of the Council, Princess Prem actively participated in all meetings to draft rules and regulations concerning the procedures of its organization. After the Council on Social Welfare of Thailand (CSWT) had been established, she negotiated with other private organizations and succeeded in convincing them of the necessity of accepting and recognizing the role and responsibilities of the CSWT as the centre for coordinating all social work activities done in the country. It was due to Princess Prem Purachatraû s credit that CSWT was placed under the Royal Patronage of His Majesty the King on August 10, 1961. In the same year, Her Majesty the Queen graciously agreed to be the Honorary President of the Council. Princess Prem Purachatra sought a permanent home office for the Council. Finally she succeeded in obtaining a plot of land, belonging to the Public Welfare Department, adjacent to Ban Rajvithi, a Public Welfare House for Children. This office became the permanent home of the Council and its member organizations. Princess Prem Purachatra also proposed to establish a foundation fund for the Council. She knew that Mr. Herman F. Scholtz, chairman of the International Engineering Company in the U.S.A, was a close acquaintance of Prince Songkhla Nagarin, the Kingûs father. She then sought the advice of Professor Pakorn Angsusingh about this matter. Both of them together with Mr. Prayad Angsusingh, a member of the Governing Board of the said company in Thailand, contacted Mr. Scholtz for the proposed fund project.

78

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


Mr. BoardScholtz donated fl1,000,000 for the construction of the CSWT office building. In turn, the Public Welfare Department alloted a budget of fl1,100,000 for the same purpose. Princess Prem also asked for the name of the building, for the prosperity of the Council, from His Majesty the King, who graciously named it çMahidhol Buildingé. His Majesty kindly laid the foundation stone and opened the building on March 5, 1965. Princess Prem Purachatra was considered a key person in founding the Council on Social Welfare of Thailand and in establishing its home office building. Members organizations can make use of the building for seminars, workshops, and various functions. Having been a co-founder of the CSWT, Princess Prem also helped administer the work of the Council from 1960 to 1965 as its Vice President. After completing her term on the Board of Directors, Princess Prem was appointed Advisor to the Council. Although she had to accompany her husband, His Highness Prince Prem Purachatra to many foreign countries, she still closely followed the activities of the Council. She asked that all reports of the Board meetings be sent to her. After reading the reports, she would kindly write some comments to the President of the Council while giving encouragement and advice to younger social workers. At the same time she took the initiative of occasionally contacting foreign agencies to provide support for the Council.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

79


æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«œ æ√–√“™∑“πª√‘≠≠“∫—μ√¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï  “¢“ —ߧ¡ ß‡§√“–À廓 μ√å „Àâ·°àÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπ§π·√° ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ı  ‘ßÀ“§¡ ÚıÒÛ μ“¡∑’Ë ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ μ√几πÕ „π∞“π–π—° —ߧ¡ ß‡§√“–ÀåÕ“ “ ¡—§√∑’Ë∑”ß“π —ߧ¡ ß‡§√“–ÀåÕ¬à“ß∑ÿࡇ∑ ‡ ’¬ ≈– °Õª√¥â«¬§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ Ÿß  √â“ߺ≈ß“π¥’‡¥àπ®π‡ªìπ∑’Ë√Ÿâ®—°·æ√àÀ≈“¬∑—Èß„πª√–‡∑»·≈–μà“ߪ√–‡∑» Õ’°∑—È߬—߇ªìπ∑’˪√–®—°…å·°à§π∑—Ë«‰ª«à“ ‡ªìπºŸâ¡’πÈ”„®ß“¡ ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’‡®μπ“∫√‘ ÿ∑∏‘Ï„π°“√∑”ß“π‡æ◊ËÕ —ߧ¡ à«π√«¡‚¥¬·∑â ∑—È߇ªìπ§π∑’Ë “¡“√∂ ©≈“¥ √Õ∫√Ÿâ ¬Õ¡√—∫§«“¡√Ÿâ¢Õßπ—°«‘™“°“√√ÿàπ„À¡àÊ ·≈–·π–π”°—∫∑—Èß„Àâ°”≈—ß„®·°àºŸâªØ‘∫—μ‘ß“π√ÿàππâÕßÊ His Majesty King Bhumibol graciously confers an honorary doctorate degree in social welfare to Princess Prem Purachatra at Thammasat University on August 5, 1970.

80

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


A certificate of the honorary doctorate degree in social welfare was awarded to Princess Prem Purachatra by Thammasat University on April 16, 1970. Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

81


ª√‘≠≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï “¢“ —ߧ¡ ß‡§√“–À廓 μ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ μ√å Donning an academic robe for honorary doctorate degree in social welfare awarded by Thammasat University.

82

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


¿“ μ√’·Ààß™“μ‘ „πæ√–∫√¡√“™‘πŸª∂—¡¿å

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Òı ∏—𫓧¡ æ.». ÚıÚÒ ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“œ æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ∑√ß¡’æ√–√“™¥”√— ‡ªî¥ß“π À—μ∂»‘≈ªá ‰∑¬¢Õß ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘ μÕπÀπ÷ßË §«“¡«à“ ç¢Õ„Àâ∑°ÿ §π∑”ß“π¥â«¬„®®√‘ß·≈–‡ ’¬ ≈– ‡æ◊ÕË  à«π√«¡ „Àâ¡“°Ê ‡À¡◊Õπª√–∏“π ¿“ μ√’§π·√°é §◊Õ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπ°”≈—ß ”§—≠§πÀπ÷Ëß„π°“√√‘‡√‘Ë¡°àÕμ—Èß ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘œ ‚¥¬‰¥â√«∫√«¡ ¡“™‘° ®“°Õߧå°√μà“ßÊ „Àâ¡“√à«¡ª√–™ÿ¡ª√÷°…“À“√◊Õ‡æ◊ËÕºπ÷°°”≈—ß„À≠à ‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ߢÕß μ√’∑—Ë«ª√–‡∑» „π æ.». ÚÙ˘¯ ∑à“πºŸâÀ≠‘ß≈–‡Õ’¬¥ æ‘∫Ÿ≈ ß§√“¡ ¿√‘¬“𓬰√—∞¡πμ√’ ´÷Ëߢ≥–π—Èπ‡ªìπª√–∏“π ”π—° «—≤π∏√√¡ΩÉ“¬À≠‘ß  ¿“«—≤π∏√√¡·Ààß™“μ‘ ‰¥â¥”√‘„Àâ¡’°“√®—¥μ—Èß ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘¢÷Èπ ¥—ß‡™àπª√–‡∑»μà“ßÊ ¡’Õ¬Ÿà ‡æ◊ËÕ‡ªìπ»Ÿπ¬å√«¡¢ÕßÕߧ尓√ μ√’∑ÿ°ª√–‡¿∑·≈–∑ÿ°√–¥—∫∑—Ë«ª√–‡∑» ‰¥â¡Õ∫À¡“¬„Àâ°√√¡°“√ “¢“ À∏√√¡ ´÷Ëß ∑à“πºŸâÀ≠‘ßœ‡ªìπª√–∏“𠇪ìπ‡®â“¢Õ߇√◊ËÕß ¡’ ÿ¿“æ μ√’™—Èππ”À≈“¬∑à“π‡¢â“√à«¡¥”‡π‘π°“√μ“¡§”‡™‘≠™«π¢Õß∑à“π ºŸâÀ≠‘ß≈–‡Õ’¬¥ æ‘∫Ÿ≈ ß§√“¡ ºŸâ√à“ß∏√√¡πŸ≠™—Èπμâπ‰¥â·°à §ÿ≥π‘≈«√√≥ ªîòπ∑Õß ¡.√.«.‡ √‘¡»√’ ‡°…¡»√’ §ÿ≥À≠‘ßπ—π∑°“  ÿª√–¿“μ–π—π∑πå ·≈–§ÿ≥À≠‘ß ÿ¿“æ («’√«√√≥) «‘‡»… ÿ√°“√ «—π∑’Ë Úı ¡’π“§¡ ÚÙ˘˘ ºŸâ·∑π ¡“§¡·≈–Õߧ尓√ μ√’ ˜¯ Õߧ尓√ ®”π«π ÒÙÒ §π √à«¡°—πæ‘®“√≥“ √à“ß∏√√¡πŸ≠ ·≈–≈ß¡μ‘„À⇪ìπ∏√√¡πŸ≠ ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘ ‰¥â®¥∑–‡∫’¬π‡ªìππ‘μ‘∫ÿ§§≈‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ˘ °—𬓬π æ.». ÚÙ˘˘ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬„À⇪ìπª√–∏“π°√√¡°“√Õ”π«¬°“√™—Ë«§√“« ®—¥ª√–™ÿ¡„À≠à §√—Èß·√°μ“¡∏√√¡πŸ≠ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÒÒ ¡°√“§¡ æ.». ÚıÚ ‡æ◊ËÕÕπÿ¡—μ‘„™â√–‡∫’¬∫μà“ßÊ ‡¡◊ËÕ‚§√ß √â“ßæ√âÕ¡·≈â«μ“¡ ∏√√¡πŸ≠ ®÷߇≈◊Õ°μ—Èß°√√¡°“√§≥–·√°„π∑’˪√–™ÿ¡„À≠à “¡—≠ «—π∑’Ë Ú 情¿“§¡ æ.». ÚıÚ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ „π∞“π–ª√–∏“π ‚¡ √«—≤π∏√√¡À≠‘ß °Á ‰¥â√—∫‡≈◊Õ°μ—Èß„À⇪ìπª√–∏“π ¿“ μ√’„π ¡—¬∑’Ë Ò ·≈– ¡—¬∑’Ë Ú μ‘¥μàÕ°—π®“° æ.». ÚıÚ-Úıˆ ‡«≈“ ¯ ªï ∑’ËÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå∑ÿࡇ∑ μ‘°”≈—ß «“ß√“°∞“π„Àâ ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘ ‡ªìπ·À≈àß °≈“ß ”À√—∫°“√√à«¡°—πªØ‘∫—μ‘°√≥’¬°‘® ∑’Ë®–‡ªìπª√–‚¬™πå·°à à«π√«¡ª√–‡∑»™“μ‘

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

83


„π∞“π–ª√–∏“π ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘ „πæ√–∫√¡√“™‘πŸª∂—¡¿å 𔇠¥Á®æ√–√“™¥”‡π‘π„πß“π‡§À–»‘≈ªá ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò˜-Ò˘ 情¿“§¡ Úıˆ °àÕπæâπμ”·Àπàߪ√–∏“π ¿“ μ√’œ Princess Prem Purachatra as the President of the National Council of Women welcomes Her Majesty to at an event of home fair.

84

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


§”ª√“»√—¬μÕπÀπ÷ËߢÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå „π«—π‡ªî¥°“√ª√–™ÿ¡„À≠à “¡—≠§√—Èß∑’Ë Ò ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÒÒ ¡°√“§¡ æ.». ÚıÚ ≥ ÀÕª√–™ÿ¡‚√ß欓∫“≈ ß¶å ∑’ˇªìπμ—«Õ¬à“ß„Àâ‡ÀÁπ‡¥àπ™—¥∂÷ߪ≥‘∏“π¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∑’Ë¡’μàÕ ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘ ¥—ßπ’ȧ◊Õ ç ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘®–‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß∑’Ë®–„À⧔·π–π”„π¥â“π«‘™“°“√ ·≈–™à«¬À“ºŸâ‡™’ˬ«™“≠∑’Ë ‰ª™à«¬ ¡“§¡ μà“ßÊ „π¥â“π°“√‡»√…∞°‘®  —ߧ¡ ·≈–°“√»÷°…“ ‚¥¬‰¡à‡°’ˬ«¢âÕß°—∫°“√‡¡◊Õß ®–‡ªìπ∑—Èß»Ÿπ¬å°≈“ß√—∫øíߧ«“¡§‘¥‡ÀÁπ ·≈–®”Àπà“¬ÕÕ°´÷Ëߧ«“¡§‘¥‡ÀÁππ—Èπʉª¬—ß¡«≈¿“§’ ¡“™‘° °‘®°“√∑’Ë·μà≈– ¡“§¡¥”‡π‘π°“√™à«¬ —ߧ¡Õ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π ¡“°∫â“ßπâÕ¬∫â“ßπ—Ëπ°Á¥’¡“°Õ¬Ÿà ·μ৫“¡§‘¥‡ÀÁπ·≈–ª√–‚¬™πå∑’Ë®–‰¥â·°à¡«≈™π ¬àÕ¡Õ¬Ÿà „π«ß·§∫‡ªìπÀ¬àÕ¡Ê ‰¡à°«â“ߢ«“߉ª‰¥â∑—Ë«ª√–‡∑» ∂Ⓡ¡◊ËÕ‰¥âμ—Èß ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘„À⇪ìπªñ°·ºàπ¡—Ëπ§ß ®–√à«¡¡◊Õ°—∫∑“ß√“™°“√∑”ß“π ‡°’ˬ«¢âÕß°—∫ª√–™“™π ®–‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß∑’Ë®–√—∫√Ÿâ°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß·μà≈– ¡“§¡ √—∫∑√“∫¢âÕ‡ πÕÀ√◊Õªí≠À“μà“ßÊ ∑’Ë·μà≈– ¡“§¡®–‰¥â‡ πÕ¡“μ“¡§«“¡§‘¥‡ÀÁπ À√◊Õ ‘Ëß∑’Ë ‰¥âª√– ∫„π°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π™à«¬ —ߧ¡„π·∂∫¢Õßμπ  ¿“ μ√’œ ¡’§≥–°√√¡°“√∑’˪√–°Õ∫¥â«¬À≈“¬ ¡“§¡ ·≈–¡’ºŸâ‡™’ˬ«™“≠‡ªìπ°√√¡°“√ “¢“ ¬àÕ¡¡’À≈“¬§«“¡§‘¥ À≈“¬·√ß ∑’Ë®–™à«¬°—πæ‘®“√≥“·°â ‰¢ªí≠À“ À√◊Õπ”¢âÕ‡ πÕ∑’Ë¥’¡“ªØ‘∫—μ‘„Àâ ‰¥âº≈·°à à«π√«¡ À≈“¬·√ßÀ≈“¬§«“¡§‘¥¬àÕ¡™à«¬°—π æ‘®“√≥“¢âÕ§‘¥„¥Ê‰¥âÕ¬à“ß√Õ∫§Õ∫ ·≈– “¡“√∂™à«¬°—π∑”ß“πÀπ—°Ê·≈–ß“π„À≠à„Àâ∫√√≈ÿº≈ ”‡√Á®‰ª‰¥â ¥â«¬‡Àμÿπ’È ·μà≈– ¡“§¡®÷߇ªìπ à«π ”§—≠ à«πÀπ÷Ëß∑’Ë¡“√à«¡‡ªì𧫓¡ ”§—≠¢Õß ∂“∫—ππ’È ‡æ√“–æ≈–°”≈—ߢÕß ¿“ μ√’œ ®–·¢Áß ·√ßÀπ—°·πàπ¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß„¥ ¬àÕ¡¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫°”≈—ߧ«“¡ π—∫ πÿπ∑’Ë∑à“π®–„Àâ·°à ¿“ μ√’œ ·≈– ¿“ μ√’œ®–¥”‡π‘π ß“π‰¥â°«â“ߢ«“ß¡“°‡∑à“„¥ °Á¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ ¡“§¡μà“ßÊ∑’Ë®–√à«¡°—π∑”ß“π ∑ÿ°Àπ૬¢Õß ¡“§¡∑’Ë¡“√à«¡‡ªìπ ¿“ μ√’œ ®–μâÕ߇ªìπ∑—ÈߺŸâ‡ πÕ·≈–ºŸâ√—∫ªØ‘∫—μ‘ ß“π®÷ß®–¥”‡π‘π‰ª‰¥â §≥–°√√¡°“√Õ”π«¬°“√™—Ë«§√“« ®÷ߢÕΩ“°§«“¡ ”§—≠ ¢â Õ π’È ‰ª¬—ß∑ÿ°Ê ¡“§¡∑—Ë«ª√–‡∑» ‡æ◊ËÕ√–≈÷°Õ¬Ÿà‡ ¡Õ«à“∑à“π‡ªìπÀπ૬ ”§—≠Àπ૬Àπ÷Ëß ∑’Ë®–√à«¡ß“π°—∫√“™°“√ ™à«¬ —ߧ¡·≈–ª√–‡∑»™“μ‘¢Õ߇√“ „π«—𠔧—≠«—ππ’ȧ≥–°√√¡°“√Õ”π«¬°“√™—Ë«§√“« √Ÿâ ÷°¬‘π¥’‡ªìπÕ¬à“߬‘Ëß∑’Ë∑à“π ÿ¿“æ μ√’ºŸâ∑√߇°’¬√μ‘·≈– ∑√ߧÿ≥«ÿ≤‘„π “¢“μà“ßÊ ‰¥â„À⇰’¬√μ‘¡“™ÿ¡πÿ¡¥â«¬ · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ ÿ¿“æ μ√’‰∑¬æ√âÕ¡„®°—π¡“ª√–™ÿ¡ ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘πß“π Õ—π‡ªìπ “√– ”§—≠·≈–‡ªìπª√–‚¬™π巰ࠗߧ¡·≈–ª√–‡∑»™“μ‘ ·≈–À«—ß«à“ß“πÕ—π„¥∑’Ë ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘®–ªØ‘∫—μ‘  ¿“ μ√’œ §ß®–‰¥â√—∫§«“¡‡¡μμ“°√ÿ≥“ §«“¡Õÿª∂—¡¿å®“°∑à“πºŸâ¡’‡°’¬√μ‘ ·≈–ºŸâ∑√ߧÿ≥«ÿ≤‘„π “¢“μà“ßÊ ∑’Ë ‰¥â¡“„π «—ππ’È ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢Õß μ√’‰∑¬ ¢Õß à«π√«¡ ·≈–¢Õߪ√–‡∑»™“μ‘ „Àâ ¡°—∫‡®μπ“√¡≥å∑’Ë∑ÿ° ¡“§¡‰¥â√«¡°—πª≈ÿ°ªíôπ  ¿“ μ√’œ¢÷Èπ∑’≈–πâÕ¬®π∂÷ߢ—Èππ’Èé  ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“œ æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ∑√ß¡’æ√–¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥√—∫ ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘ ‰«â „πæ√–∫√¡ √“™‘πŸª∂—¡¿å ‡¡◊ËÕæ.». ÚıÙ μ“¡§”°√“∫∫—ߧ¡∑Ÿ≈¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ Õ—ππ—∫‡ªìπ ‘√‘¡ß§≈ Ÿß àß·°àÕߧ尓√  ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘ ∑”„Àâ∑ÿ°§π¡’§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®·≈–¡—Ëπ„®„π§«“¡®ß√—°¿—°¥’ ∑’Ë®–™à«¬°—πªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’ˇæ◊ËÕ§«“¡‡®√‘≠ ·≈–§«“¡º“ ÿ°¢Õß —ߧ¡‰∑¬ Õ’°∑—È߉¥âÕÿ∑‘»μπ‡æ◊ËÕ§«“¡‡®√‘≠°â“«Àπâ“¢Õß μ√’‰∑¬Õ¬Ÿà‡ ¡Õ

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

85


°“√¥”‡π‘πß“π¥â“π‚§√ß°“√¢Õß ¿“ μ√’œ√–¬–π—Èπ ¡ÿàß°“√æ—≤π“™ÿ¡™π·≈– à߇ √‘¡ ∂“π¿“æ μ√’ ∫ÿ§§≈ ºŸâ‡ªìπÀ≈—°¥”‡π‘πß“π√–¬–μâπ §◊ÕÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ª√–∏“π°√√¡°“√Õ”π«¬°“√ §ÿ≥π‘≈«√√≥ ªîòπ∑Õß ª√–∏“π °√√¡°“√∫√‘À“√ ·≈–§ÿ≥À≠‘ß ÿ¿“æ («’√«√√≥) «‘‡»… ÿ√°“√ ‡≈¢“∏‘°“√ ß“π‡√‘Ë¡‚¥¬‡ªî¥Õ∫√¡π—°»÷°…“¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ μ√å Ù §π ¥â“π«‘™“ ”√«® «‘®—¬ ·≈–«‘™“ª√–¡ÿ¢»‘≈ªá ‡ªìπ‡«≈“ ˘  —ª¥“Àå ‚§√ß°“√∑’Ë¥”‡π‘πß“π√–¬–π—Èπ §◊Õ ‚§√ß°“√ ‚¡ √∑âÕß∂‘Ëπμ√Õ°®—π∑√å ‚§√ß°“√ à߇ √‘¡ «— ¥‘ ¿“æ μ√’«—¬√ÿà𠂧√ß°“√Àπ૬ μ√’ ¡—§√™à«¬æ—≤π“™ÿ¡™π (‡√’¬°¬àÕ«à“  .™.æ.) ‚§√ß°“√Ωñ°ºŸâπ”„π°“√æ—≤π“™ÿ¡™π ‚§√ß°“√»÷°…“·≈–®—¥æ‘¡æå‡√◊ËÕß μ√’‰∑¬ ‚§√ß°“√»Ÿπ¬å‡¬“«™π‚√μ“√’Ë ∏π∫ÿ√’ ¬àÕ¡‡ªìπ∑’˪√–®—°…åÕ¬Ÿà«à“ °“√√‘‡√‘Ë¡ß“πÀ√◊Õ°àÕμ—ÈßÕߧ尓√‰¡à«à“ª√–‡¿∑„¥ ∂â“¢“¥∑—Èß·√ßß“π ‡ß‘π ·≈– Õÿª°√≥凧√◊ËÕß„™â ”π—°ß“𠇙à𠇧√◊ËÕßæ‘¡æå ‚∑√»—æ∑å œ≈œ ¬àÕ¡∑”„À⇰‘¥Õÿª √√§·≈–ªí≠À“π“π“ª√–°“√ √«¡∑—Èß ∂â“¡’°“√μàÕμâ“π‡æ√“–§«“¡‰¡à‡¢â“„®À√◊Õ‰¡àª√– ß§å¥’¥â«¬·≈â« ºŸâ¥”‡π‘πß“π¬àÕ¡μâÕß¡’§«“¡Õ¥∑πÕ¬à“߬‘Ë߬«¥ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìππ—°μàÕ Ÿâ∑ÿ°√Ÿª·∫∫ ‚¥¬¡’Õÿ¥¡°“√≥凪ìπ‡ªÑ“À¡“¬ ‰¥âøíπΩÉ“Õÿª √√§¥â«¬§«“¡Õ¥∑π·≈– ‡ ’¬ ≈– ‡æ◊ËÕ§«“¡Õ¬Ÿà√Õ¥¢Õß ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘ ¡—¬π—Èπ ¥—ßπ—Èπ ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘®÷߬÷¥À≈—°‰¥â¡—Ëπ§ß∑’≈–πâÕ¬„π√–¬– °àÕ√à“ß √â“ßμ—« ´÷Ë߇¡◊ËÕ¡’ºŸâ¡’§«“¡ “¡“√∂‡¢â“¥”‡π‘πß“π„π ¡—¬μàÕÊ ¡“ ®÷߇®√‘≠¡—Ëπ§ß¢÷Èπ‡ªìπ≈”¥—∫ ∫π√“°∞“𧫓¡ ¡—Ëπ§ß Õ—π‡°‘¥®“°§«“¡Õ¥∑π·≈–‡ ’¬ ≈–¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡¡◊ÕË ¥”√ßμ”·Àπàߪ√–∏“π ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘ ‰¥âπ” ¿“ μ√’œ ¡—§√‡¢â“‡ªìπ ¡“™‘°¢Õß ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» ·≈–À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå„π∞“π–ºŸâ·∑π ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘œ ‰¥â‡√‘Ë¡‡¢â“√à«¡ß“π°—∫ ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» ‚¥¬‰¥â√—∫‡≈◊Õ°μ—Èß §√—Èß·√°®“° ¿“ μ√’∑—Ë«‚≈° „À⥔√ßμ”·Àπàß√Õߪ√–∏“π ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑»√ÿàπ‡¬“«å μ—Èß·μà æ.». ÚıÛ ‡ªìπ°“√ ™à«¬ ‡ √‘¡ √â“ß™◊ËÕ‡ ’¬ß‡°’¬√쑧ÿ≥·≈–§«“¡ “¡“√∂¢ÕßÀ≠‘߉∑¬ „À⢮√¢®“¬‰ª∑—Ë«‚≈°μ≈Õ¥‡«≈“ ÚÛ ªï ∑’ˇ¢â“√à«¡ ß“π°—∫ ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘ßË ‰¥â√∫— ‡°’¬√쑬» Ÿß à߇ªìπª√–∏“π ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» æ.». ÚıÒ˘ÚıÚÚ §≥–°√√¡°“√·≈– ¡“™‘°¢Õß ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘œ μ√–Àπ—°‡ªìπÕ¬à“߬‘ßË «à“À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ª√’¬∫‡ ¡◊Õπ À—«Àπⓧ√Õ∫§√—« ‡æ√“–∑à“π π—∫ πÿπ ·≈–„À⧔·π–π”ª√÷°…“∑’Ë¡’§ÿ≥§à“¬‘Ëß μ≈Õ¥®π§«“¡√—°§«“¡‡¡μμ“·°à ¡«≈ ¡“™‘°μ≈Õ¥‡«≈“ ‡°◊Õ∫ Û ªï ∑’Ë∑à“πºŸ°æ—π°—∫ ¿“ μ√’œ ‰¡à«à“®–Õ¬Ÿà„π —ߧ¡‰∑¬À√◊Õμà“ߪ√–‡∑» ‚¥¬‡©æ“– Õ¬à“߬‘Ëß∑à“π‰¥â‡ ’¬ ≈–·√ß∑√—æ¬å ·√ß°“¬ ·√ß®‘μ §«“¡ π—∫ πÿπ„À⧫“¡√à«¡¡◊Õ ·≈–√‘‡√‘Ë¡ß“π‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢Õß μ√’ Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ¥â«¬Õÿ¥¡°“√≥å·≈–§ÿ≥∏√√¡Õ—π Ÿß àß

86

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


A certificate of honour given to Princess Prem Purachatra by the President of the National Council of Women of Thailand.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

87


„π∞“π–ª√–∏“π ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘ ¡.√.«.‡ √‘¡»√’ ‡°…¡»√’ ª√–∏“π ¿“ ¡Õ∫‡°’¬√쑧ÿ≥∫—μ√„Àâ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ „π∞“π–∑’Ë∑”§ÿ≥ª√–‚¬™πå„Àâ·°à  ¿“ μ√’œ ‡ªìπÕ‡π°Õπ—πμå ·≈–‰¥â √â“ß ™◊ËÕ‡ ’¬ß‡°’¬√쑧ÿ≥¢Õß μ√’‰∑¬‰ª∑—Ë«‚≈° ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ı ¡°√“§¡ ÚıÒÒ President M.R.Sermsri Kasemsri presents the certificate of honour to Princess Prem Purachatra on January 5, 1968.

88

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


National Council of Women of Thailand Under the Royal Patronage of H.M. The Queen

On December 15, 1978, Her Majesty the Queen said the following in her opening speech at the Thai Craft Fair organized by the Council of Women of Thailand. çLet everybody work with true dedication and self sacrifice for society like the first President of the Council of Women, Princess Prem Purachatra.Ê Princess Prem Purachatra was one of the key founding members of the National Council of Women, a national centre representing and uniting Thai women. In 1955 Than Puying La-iad Pibulsonggram, wife of the Prime Minister at that time, and Head of the Division for Women in the National Council for Culture, suggested that there should be a National Council of Women in Thailand like in other countries. Many women leaders at the time agreed to the idea. A group was appointed to draft the constitution of the council, consisting of Khun Nilawan Pintong, M.R. Sermsri Kasemsri, Khunying Nantaka Suprapatananda and Khunying Suparb (Veeravan) Visessulakarn. On March 25, 1956, the draft constitution was jointly considered and approved by 141 representatives of 78 women associations and organizations. On September 9, 1956, the registration of the National Council of Women of Thailand as a juristic person was completed Princess Prem served as the temporary chair of the first meeting of the Council, according to its Constitution, on January 11, 1959, in which the necessary rules and regulations of the Council were approved. The first general meeting of the Council of Women of Thailand was organized on May 20, 1959. Princess Prem Purachatra was elected the first President of the Council. She served two consecutive terms, from 1959 to 1963. During these four years, the Princess dedicated herself to strengthening the Council and making it the centre and the clearing house of activities for women and by women in their effort to create benefits for Thailand and its people.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

89


æ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ·≈–À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå√à«¡ß“π‡≈’ȬßμâÕπ√—∫Õߧ尓√ ¡“™‘°¢Õß ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘ ∑’Ë¡“√à«¡ª√–™ÿ¡„À≠à “¡—≠ §√—Èß∑’Ë ˘ ≥ »“≈“∑»«√√… ∫â“πæ√–°√ÿ≥“π‘«“ πå H.H. Prince and Princess Prem Purachatra attend the reception for the members of the National Council of Women

Part of her speech delivered to the first general assembly of the Council on January 11, 1959 demonstrated Princess Prem Purachatraûs conviction and vision for the Council of Women of Thailand. She said, çThe National Council of Women will serve as a clearinghouse of economic, social, and educational knowledge and expertise for the various organizations. It will not be engaged in any political activities. The activities organized and conducted by each member organization for the benefit of society is already commendable; however, the extents of the benefit tend to be limited to specific groups or areas. With the Council of Women, now strongly established, all these activities can be consolidated and greater cooperation can be achieved between the government sector and the various associations. At the same time, problems which may occur can also be shared and solved through mutual efforts. The Committee of the Council of Women consists of representatives of many different associations. Its members are equipped

90

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


§ÿ≥À≠‘ß ÿ¿—∑√“  ‘ßÀ≈°– ª√–∏“π ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘ ®—¥‡≈’Ȭ߷ ¥ß§«“¡¬‘π¥’∑’Ë À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‰¥â√—∫‡≈◊Õ°μ—Èß„À⥔√ßμ”·Àπàߪ√–∏“π ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» Members of the National Council of Women congratulate Princess Prem Purachatra on being elected as President of the International Council of Women.

with knowledge, expertise and experiences in various fields. With this diversity in expertise and consolidation of efforts, it is possible for the Council to achieve greater and more beneficial work. Each and every member association is a crucial component of the Council. The strength of the Council of Women depends entirely on your support. Its achievements also depend entirely on your contributions. All member associations must serve as initiators as well as implementers of the various projects of the Council. That is how the Council is going to succeed. And that is the message I would like to share with all member associations. Always be reminded that your associations are important because your work and your cooperation with the government are always needed in the efforts to bring benefit to our society, to our nation. On this auspicious day, on behalf of the temporary Executive Board, I am very pleased to see such a gathering of the best minds and the best women in various fields. This goes to show that Thai women are united in this meeting and

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

91


√à«¡μâÕπ√—∫·≈–·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ°—∫¿√‘¬“∑Ÿμ“πÿ∑Ÿμª√–‡∑»μà“ßÊ ∑’Ë¡“‡¬’ˬ¡™¡°‘®°“√¢Õß ¿“ μ√’œ „π ¡—¬∑’Ë §ÿ≥À≠‘ß®—π∑π’  —πμ–∫ÿμ√ ‡ªìπª√–∏“π Princess Prem Purachatra and the members of the National Council of Women exchange views with diplomatsû wives who visit the Council during Khunying Chandhani Santabutra as presidency.

united in our efforts to do the work which will benefit our society and our country in a crucial way. I hope that the Council of Women will be kindly supported by all of you who are here today. And I hope the Council will be able to benefit Thai women, Thai society and the Thai nation as all of us have anticipated, who have played a part in the gradual formation of the Council.é Her Majesty the Queen graciously accepted the Council of Women of Thailand in her Royal Patronage, as requested by Princess Prem Purachatra, in 1961. For this, all associations and all individuals concerned were most grateful to Her Majesty. All pledged their steadfast loyalty to her and determined to dedicate themselves to the progress and happiness of Thai society and to the continued development of Thai women.

92

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


√à«¡μâÕπ√—∫·≈–·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ °—∫¡“¥“¡Õ—π«“√å ´“¥—μ ÿ¿“æ μ√’ À¡“¬‡≈¢ Ò ·Ààߪ√–‡∑»Õ‘¬‘ªμå „π ¡—¬∑’Ë §ÿ≥À≠‘ß ¡“π„® ¥”√ß·æ∑¬“§ÿ≥ ‡ªìπª√–∏“π ¿“ μ√’œ

Princess Prem Purachatra and Khunying Samanjai Damrong-Baedyakun, President of the National Council of Women, welcome Egyptûs First lady, Madame Anwar Sadat.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

93


In its early days, the Council of Women focused on community development and the promotion of the status of women. The key team consisted of Princess Prem Purachatra, Chairperson of the Executive Board, Khun Nilawan Pintong, Chairperson of the Administrative Board, and Khunying Suparb (Veeravan) Visessulakarn, the Secretariat. The earliest project was the training of survey researchers. Forty Thammasat University students were recruited and given training in surveying techniques and research techniques for nine weeks. Projects include the Trokjun Community Club, Young Women Welfare Promotion Project, Community Development Women Volunteers Project, Community Development Leadership Project, Thai Women Study and Publications Project, and the Rotary Thonburi Youth Center Project It is evident that there are hardships in the establishment of new associations or organizations, which can be simple matters such as the lack of printers and telephone connections, or as difficult as opposition caused by misunderstanding or animosity. The responsible person needs to be a very patient and persistent fighter and Princess Prem Purachatra is one such fighter. Determined to reach the goals and realize the principles of the Council of Women, Princess Prem never wavered. She sacrificed herself to the maximum to keep the Council alive and growing. It became stronger and stronger and grew gradually and firmly on top of the steady and strong foundation laid by Princess Prem Puchatra Under her presidency, Princess Prem Purachatra made the Council of Thai Women a member of the International Council of Women. As a representative of the Thai Council, she started working with the International Council. She was elected a Junior Vice President of the International Council of Women in 1960. Her active participation in the work of the Council lasted 23 years. She was elected its President during 1976-1979. Members as well as executives of the Council of Thai Women are all aware of the dedication and self-sacrifice of Princess Prem. She was always kind, loving and supportive all through the 30 years she worked for the Council in one capacity or another. She was benevolent and she was genuinely concerned about benefit women. She was all the virtues and ideology combined and incarnated.

94

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


¡Ÿ≈π‘∏‘™à«¬§πªí≠≠“ÕàÕπ „πæ√–∫√¡√“™‘πŸª∂—¡¿å À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπºŸâ√‘‡√‘Ë¡°àÕμ—Èß ¡Ÿ≈π‘∏‘™à«¬§πªí≠≠“ÕàÕπ ‡¡◊ËÕ ı ªï∑’Ë·≈â« ·≈– ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“œæ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ¡’æ√–¡À“ °√ÿ≥“∏‘§ÿ≥√—∫‰«â „πæ√–∫√¡√“™‘πŸª∂—¡¿å ∑à“π‡ªìπ ºŸâ®ÿ¥ª√–°“¬‰ø· ß «à“ß ‡ªìπº≈„Àâ¡Ÿ≈π‘∏‘  “¡“√∂ ¢¬“¬ß“π°“√∫√‘°“√ ß‡§√“–Àå∫ÿ§§≈ªí≠≠“ÕàÕπ‰¥â ∑—È ß  à « π°≈“ß·≈– à « π¿Ÿ¡‘¿“§À≈“¬¥â“π √«¡∑—Èß ‡º¬·æ√à § «“¡√Ÿâ „ Àâ ª √–™“™π‰¥â ∑ √“∫∂÷ ß ¿“«– ªí≠≠“ÕàÕπ ∫ÿ§§≈ªí≠≠“ÕàÕπ‡ªìπºŸæâ °‘ “√∑’πË “à  ß “√ ´÷Ëß¡’Õ¬Ÿà∑—Ë«ª√–‡∑» ®÷߉¥â¡’‚Õ°“ ‰¥â√—∫°“√øóôπøŸ æ—≤π“·≈–‰¥â√—∫°“√ ß‡§√“–À套߇™àπªí®®ÿ∫—π

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

95


The Foundation for the Mentally Retarded Under the Patronage of Her Majesty The Queen Princess Prem Purachatra initiated the idea which led to the establishment of the Foundation for the Mentally Retarded in 1962. Her Majesty the Queen graciously accepted the foundation under her patronage. The foundation has been able to provide the needed help to the mentally retarded both in the city and the provinces of the country. Another important contribution of the foundation is the educating of the public about this group of mentally challenged individuals, which has led to greater opportunities for development and assistance for the group.

96

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°

§≥–°√√¡°“√¡Ÿ≈π‘∏‘§πªí≠≠“ÕàÕπ „π ¡—¬¢Õߧÿ≥À≠‘߇øóòÕß ™≈‘μÕ“¿√≥å ‡ªìπª√–∏“π ‡¢â“‡¬’ˬ¡§“√«–·≈–¢Õ§”ª√÷°…“·π–π”„π°“√¥”‡π‘πß“π ®“°À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ª√–∏“π°àÕμ—Èß¡Ÿ≈π‘∏‘ ≥ ÀâÕß°√–®° ∑’Ëæ—°„π»‘«–§Õ√åμ  ÿ¢ÿ¡«‘∑´Õ¬ ˜ Princess Prem Purachatra welcomes and gives a consultation to the President of the Foundation for the Mentally Retarded, Khunying Fueng Chalitaphorn and executive members at Siva Court Soi Sukhumvit 7.


‚√μ“√’·Õππå „π¢≥–∑’ËÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå∑”ß“π„Àâ¡Ÿ≈π‘∏‘Õπÿ‡§√“–Àå§πæ‘°“√ ∑à“π°Á‰¥â‡æ‘Ë¡ß“π„Àâμπ‡ÕßÕ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß π—Ëπ§◊Õ°“√√‘‡√‘Ë¡°àÕμ—Èß °≈ÿà¡ ç‚√μ“√’·Õππåé À√◊Õ°≈ÿà¡¿√√¬“¢Õß ¡“™‘° ‚¡ √‚√μ“√’§≈—∫°√ÿ߇∑æœ „πæ√–∫√¡√“™Ÿª∂—¡¿å  ¡—¬∑’Ëæ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ∑√߇ªìπ𓬰 ‚¡ √ ªï æ.». ÚÙ˘˜-ÚÙ˘¯ ‚√μ“√’·Õππå §◊Õ¿√‘¬“¢Õßæ«°‚√쓇√’ˬπ∑’Ë√«¡°≈ÿà¡°—π ‡æ◊Ëՙ૬‡À≈◊Õ‚√쓇√’ˬπ∑”ß“π‡æ◊ËÕ™ÿ¡™π ·≈–ª√–°Õ∫ “∏“√≥°ÿ»≈ Õ—π¬‘Ëß„À≠à ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘Ëß√à«¡¡◊ՙ૬‡À≈◊Õ°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘Õπÿ‡§√“–Àå§πæ‘°“√œ

Rotary Anns While Princess Prem Purachatra was helping polio-stricken children through the Foundation for the Handicapped, she was also involved with another group of charity workers, the Rotarians. The Princess was an active Rotarians with her husband, Prince Prem Royal Patronage of His Majesty the King during 1954-1755. Rotarians in her group were of great help with the work of the Foundation for the Handicapped. Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

97


¡“§¡ μ√’‰∑¬¡ÿ ≈‘¡·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«œ æ√–√“™∑“π°‘μ쑧ÿ≥∫—μ√¢Õß ¡“§¡ μ√’‰∑¬¡ÿ ≈‘¡œ His Majesty the King presents to Princess Prem Purachatra the certificate of honour from the Thai Muslim Women Association of Thailand

98

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


°‘μ쑧ÿ≥∫—μ√¢Õß ¡“§¡ μ√’‰∑¬¡ÿ ≈‘¡ ∑’Ëæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«œ æ√–√“™∑“π„ÀâÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Û ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». ÚıÒ „π ¡—¬∑’˧ÿ≥À≠‘ß ÿ«—≤π“ ‡æ™√∑Õߧ” ‡ªìπ𓬰 ¡“§¡œ A certificate of honour from the Thai Muslim Women Association of Thailand.


¡Ÿ≈π‘∏‘ ‘√‘«—≤π“ ‡™ ‡™’¬√å „πæ√–∫√¡√“™‘πŸª∂—¡¿å À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπºŸâ√‘‡√‘Ë¡®—¥μ—Èß∫â“π‡™ ‡™’¬√凡◊ËÕ ˆ ªï∑’Ë·≈â« ‚¥¬‡ªìπª√–∏“π§π·√° ·≈–‰¥â√—∫ æ√–¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥®“° ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“ ‘√‘°‘μ‘Ï æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ æ√–√“™∑“ππ“¡Õ—π‡ªìπ¡ß§≈«à“ ¡Ÿ≈π‘∏‘ ‘√‘«—≤π“ ‡™ ‡™’¬√å ·≈–∑√ß√—∫‰«â ç„πæ√–∫√¡√“™‘πŸª∂—¡¿åé ‡æ◊Ëՙ૬‡À≈◊Õ‡√◊ËÕß∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ ·≈–„À⧫“¡Õ∫Õÿàπ„π™’«‘μ§√Õ∫§√—« ºŸâæ‘°“√ ‰¡à‡≈◊Õ°‡™◊ÈÕ™“μ‘»“ π“À√◊Õ∞“π–„¥Ê „Àâ°“√ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“ °“√Ωñ°Õ“™’æμ“¡§«“¡∂π—¥ ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂ ÕÕ°‰ªª√–°Õ∫Õ“™’æ¿“¬πÕ°‰¥â ‚¥¬‰¡à‡ªìπ¿“√–¢Õß —ߧ¡ ‚¥¬¥”‡π‘πß“πμ“¡À≈—°°“√¢Õ߇´Õ√å‡≈’¬«π“√å¥ ‡™ ‡™’¬√å Õ‘π‡μÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ ºŸâÕÿ∑‘»∫â“π„À⇪ìπ∑’Ëæ—°¢ÕߺŸâæ‘°“√‡ªìπ·Ààß·√°∑’Ë°√ÿß≈Õπ¥Õπ ª√–‡∑»Õ—ß°ƒ…„πªïæ.». ÚÙ˘Ò ªí®®ÿ∫—π ç∫â“π‡™ ‡™’¬√åé ‰¥â¢¬“¬ “¢“„πª√–‡∑»μà“ßÊ∑—Ë«‚≈°°«à“ ÚÙ  “¢“ ¡’ ”π—°ß“π„À≠àÕ¬Ÿà∑’Ë°√ÿß≈Õπ¥Õπ ª√–‡∑»Õ—ß°ƒ…

Siri Watana Cheshire Foundation Under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen Princess Prem Purachatra started the first Cheshire Home in Thailand in 2507 to provide accommodation and occupational support to the handicapped and their families, regardless of their ethnic, religious or financial background. The handicapped are given education and occupational training, which enable them to live independently in society. The idea was originated in England at the initiative of Sir Leonard Cheshire, who gave his London home to the handicapped in 1948. The Cheshire Foundation is headquartered in London. And more than 240 branches can be found all over the world.

100

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


„π∞“π–ª√–∏“π°àÕμ—Èß¡Ÿ≈π‘∏‘ ‘√‘«—≤𓇙 ‡™’¬√å „πæ√–∫√¡√“™‘πŸª∂—¡¿å ‡ªìπª√–∏“π‡ªî¥ß“π®”Àπà“¬μâπ‰¡â À“∑ÿπ ¡∑∫¡Ÿ≈π‘∏‘‡æ◊ËÕ§πæ‘°“√·≈– ‰√â∑’Ëæ÷Ëßμ≈Õ¥™’æ ≥  ∂“π∑ŸμÕ—ß°ƒ… ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ˘ ¡’π“§¡ ÚıÚˆ „π¿“æ°”≈—ß π∑π“°—∫¡‘ ´‘  ‡μ‡∫‘È≈ ¿√√¬“‡Õ°Õ—§√√“™∑ŸμÕ—ß°ƒ… ª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬ Princess Prem Purachatra, the Founder President of the Siriwattana-Cheshire Foundation, presides over the opening of a plant sale to raise funds for disabled and helpless persons, at the British Embassy on March 9, 1983. She is seen with Mrs. Stable, wife of the British Ambassador to Thailand.

°—∫§≥–°√√¡°“√¡Ÿ≈π‘∏‘ ‘√‘«—≤𓇙 ‡™’¬√å „π ¡—¬∑’˧ÿ≥À≠‘ß ÿ¡π  ÿ™’«– ‡ªìπª√–∏“π „πß“π®”Àπà“¬μâπ‰¡â ‡ªìπß“π ÿ¥∑⓬ ∑’ËÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‰ª√à«¡ß“π “∏“√≥°ÿ»≈ Princess Prem Purachatra, with the members of the Siriwattana-Cheshire Foundation.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

101


¡Ÿ≈π‘∏‘»Ÿπ¬å°≈“ߪ√– “πß“πæ—≤π“™π∫∑ (»ªæ™.) §«“¡‡ªìπ¡“ ºŸâ·∑πÕߧ尓√¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™π ∑’˪ؑ∫—μ‘ß“πæ—≤π“™π∫∑ Ú˘ Õߧ尓√ ‰¥â‡√‘Ë¡ª√–™ÿ¡√à«¡°—π μ—Èß·μà‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚıÚÚ ·≈–¡’§«“¡‡ÀÁπæâÕßμâÕß°—π«à“ À“°¡’Àπ૬ߓπ∑’Ë∑”Àπâ“∑’˪√– “πß“π°‘®°“√æ—≤π“™π∫∑¢Õß¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π‰¥â ®–™à«¬ à߇ √‘¡°“√æ—≤π“™π∫∑Õ’°∑“ßÀπ÷Ëß §≥–∑”ß“π∑’Ë·μàßμ—Èߢ÷Èπ‚¥¬ºŸâ·∑πÕߧ尓√μà“ßʇ πÕ„Àâ®—¥μ—ÈßÀπ૬ߓππ’È¢÷Èπ „π√Ÿª¢Õß ¡Ÿ≈π‘∏‘œ „™â™◊ËÕ«à“ ç¡Ÿ≈π‘∏‘»Ÿπ¬å°≈“ߪ√– “πß“πæ—≤π“™π∫∑é ‚¥¬§≥–ºŸâ°àÕμ—Èß´÷Ëß¡’À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπª√–∏“π°àÕμ—Èß·≈– ª√–∏“π¡Ÿ≈π‘∏‘œ §π·√° ‰¥âπ” æ√–√“™∑√—æ¬å∑’Ëæ√–∫“∑ ¡‡¥Á® æ√–‡®â “ Õ¬Ÿà À— « ·≈–  ¡‡¥Á ® æ√–π“߇®â“œ æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ æ√–√“™∑“π™à«¬™“«™π∫∑¡“„™â ‡ªìπ∑ÿπ°àÕμ—Èß „π°“√°àÕμ—Èß¡Ÿ≈π‘∏‘œ ‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°∑“ß√“™°“√ ‡¡◊ËÕ «—π∑’Ë Û  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚıÚÚ ‡≈¢∑–‡∫’¬π¡Ÿ≈π‘∏‘œ ÒÚÙÚ μàÕ¡“ ‰¥â ¡’ ‡ Õ°™π·≈–π‘ μ‘ ∫ÿ § §≈μà “ ßÊ √à«¡∫√‘®“§‡ß‘π ¡∑∫∑ÿπ¡Ÿ≈π‘∏‘œ ‚¥¬‡ ¥Á®æ√–√“™ª≥‘∏“π¡“‚¥¬ ≈”¥—∫

À≈—°°“√·≈–‡Àμÿº≈ ªí ≠ À“∑’Ë ”§— ≠ ªí ≠ À“ Àπ÷Ë ß ∑’Ë ¡ «≈¡πÿ … ¬å „ π‚≈°°”≈— ß ª√– ∫Õ¬Ÿà∑ÿ°«—ππ’È §◊Õ ªí≠À“∑’Ë ‡°’Ë ¬ «°— ∫ §«“¡¬“°®π„π™π∫∑  à « π„À≠à ¢ Õߪ√–‡∑»∑’Ë °”≈— ß æ—≤π“ ‡™à𠧫“¡¬“°®π·√âπ·§âπ „π™π∫∑·ºà ° √–®“¬‰ª„πæ◊È π ∑’Ë

102

„π∞“π–ª√–∏“π°àÕμ—Èß·≈–ª√–∏“π§π·√°¢Õß»Ÿπ¬å°≈“ߪ√– “πß“πæ—≤π“™π∫∑ °”≈—ß π∑π“ ·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ°—∫§≥–°√√¡°“√ ‚¡ √‚´√Õø∑‘¡‘  „π ¡—¬¢Õß¡‘ ´‘  ‡® ‡® ‚Œ °àÕπ∑’Ë®–¡’°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√¡Ÿ≈π‘∏‘œ ≥ ÀâÕߪ√–™ÿ¡ ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘ ‡¡◊ËÕ æ.». ÚıÚÙ Princess Prem Purachatra, Founder President and First President of the Co-ordination Centre for Rural Development Foundation, talks with the members of the Soroptimistsû society during the presidency of Mrs. J.J. Ho in 1981.

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


À≈“¬ à«π¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ ‡ªìπÕÿª √√§μàÕ§«“¡‡®√‘≠°â“«Àπâ“ ¥—ßπ—Èπ ®÷ßμâÕßμ√–Àπ—°∂÷ߧ«“¡ ”§—≠Õ¬à“߬‘ËߢÕß°“√æ—≤π“ ™π∫∑ ‡æ◊ËÕ§«“¡‡®√‘≠°â“«Àπâ“·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß™“μ‘ ∂â“ ™“«™π∫∑‰¥â√∫— §«“¡™à«¬‡À≈◊Õ π—∫ πÿπ„Àâ√®Ÿâ °— ™à«¬μπ‡Õß·≈â« °Á “¡“√∂∑’Ë®–‡æ‘Ë¡æŸπ√“¬‰¥â¢Õßμπ·≈–¡’∑ÿπ∑√—æ¬å‡æ’¬ßæÕ ∑’®Ë –‡æ‘¡Ë º≈º≈‘μ „π¥â“πμà“ßÊ ´÷ßË ‡ªìπ°“√ à߇ √‘¡æ—≤π“∑“ߥâ“π Õÿμ “À°√√¡ ·≈–‡»√…∞°‘®¢Õߪ√–‡∑»„Àâ¡—Ëπ§ß¬‘Ëߢ÷Èπ Õ—π®– π”‰ª Ÿà§«“¡ ¡∫Ÿ√≥åæŸπ ÿ¢·≈–§«“¡°â“«Àπâ“¢Õß™“«™π∫∑ ∑ÿ°·Ààß ´÷Ë߇ªìπ√“°∞“𠔧—≠¢Õß°“√æ—≤π“™“μ‘ °“√∑’Ë®–∫√√≈ÿ∂÷ß´÷Ëß«—μ∂ÿª√– ß§å¥—ß°≈à“«®”μâÕß Õ“»— ¬ §«“¡√à « ¡¡◊ Õ ·≈–°“√ª√– “πß“π°— π „π√–À«à “ ß Õß§å ° “√μà “ ßÊ ∑—È ß ¿“§√— ∞ ·≈–¿“§‡Õ°™π ‡™à 𠇥’ ¬ «°— ∫ Àπà « ¬ß“π∑—È ß ¥â “ π∏ÿ √ °‘ ® ·≈–Õÿ μ  “À°√√¡ ∑’Ë ® – à ß μà Õ ·≈– ∂à“¬∑Õ¥¢âÕ¡Ÿ≈ ‡∑§π‘§ ·≈–«‘∏’°“√∑“߇∑§‚π‚≈¬’ ™à«¬‡À≈◊Õ ∑“ߥâ“π°“√‡ß‘π °”≈—ߧπ ·≈–„π¥â“πÕ◊ËπÊμ“¡°”≈—ß §«“¡  “¡“√∂¢Õßμπ„πÕ—π∑’Ë®–™à«¬‡À≈◊Õ π—∫ πÿπ™“«™π∫∑„Àâ¡’ §«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà¥’¢÷Èπ

º≈ß“π ”§—≠¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘œ  ¡—¬À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ Ò. ¡Ÿ≈π‘∏œ‘ ª√– “πß“π°—∫ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·Ààß™“μ‘ ·≈–Õߧ尓√‡Õ°™π ∑’Ë ”§—≠Ê„πª√–‡∑»‰∑¬ ¥”‡π‘π°“√„Àâ√—∞∫“≈∫√√®ÿπ‚¬∫“¬ °“√√à « ¡¡◊ Õ ¥â “ π°“√æ— ≤ π“°— ∫ Õß§å ° “√‡Õ°™π‰«â Õ ¬à “ ߇ªì π ∑“ß°“√ „π·ºπæ—≤𓇻√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·Ààß™“μ‘ ©∫—∫∑’Ë ı (æ.». ÚıÚı - æ.». ÚıÚ˘) Ú. ¡Ÿ≈π‘∏‘œ‡ªìπÕߧ尓√À≈—°√à«¡°—∫√—∞∫“≈  ¿“  —ߧ¡ ß‡§√“–Àåœ  ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘œ  ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑»  Àª√–™“™“μ‘  ◊ÕË ¡«≈™π ·≈–Õߧ尓√‡Õ°™πÕ◊πË Êª√– “πß“π ·≈–¥”‡π‘π°“√®—¥ª√–™ÿ¡ºŸâπ”™π∫∑∑—Ë«ª√–‡∑» ‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπ

À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå√—∫¡Õ∫ “ åπ· ¥ß§«“¡¬‘π¥’®“°ª√–™“™π μ”∫≈‚¬≈Õπ „π‡«≈ å‡Àπ◊Õ ®“°π“¬°‡∑»¡πμ√’·≈–∑’˪√÷°…“ Princess Prem Purachatra receives Civic Greetings of the People of the Borough of Colwyn in North Wales from Mayor-Councillor Dr.James C. Williams.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

103


°ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚıÚÛ ®—¥ß“π· ¥ßº≈‘μ¿—≥±åÀ—μ∂°√√¡√–À«à“ߪ√–‡∑» μ≈Õ¥®π°“√ª√–™ÿ¡™“«™π∫∑∑—Ë«‚≈° (Conexû81 °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚıÚÙ) ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡√“¬‰¥â¢Õß™“«™π∫∑ ´÷Ëß∑”„À⇰‘¥§«“¡μ◊Ëπμ—«„π°“√æ—≤π“™π∫∑ ∑—Èß„π ¿“§√—∞∫“≈ ¿“§Õߧ尓√‡Õ°™π ∑—Èß„π·≈–πÕ°ª√–‡∑» ß“π‚§‡πÁ°´å ¯Ò  Àª√–™“™“μ‘»‘≈ª“™’æπ’È Õ ¬Ÿà „πæ√–∫√¡ √“™Ÿª∂—¡¿å·≈–æ√–∫√¡√“™‘πªŸ ∂—¡¿å Û. ‰¥â¡’ à«π√à«¡º≈—°¥—π·≈– π—∫ πÿπ „Àâ°“√æ—≤π“™π∫∑μ“¡√–∫∫°“√æ—≤π“™π∫∑·Ààß™“μ‘ (°™™.)  “¡“√∂ ¥”‡π‘π‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ √–À«à“ß æ.». ÚıÚÙ - æ.». ÚıÚı „π™à«ßª≈“¬·ºπæ—≤𓇻√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·Ààß™“μ‘ ©∫—∫∑’Ë Ù √—∞∫“≈„π¢≥–π—Èπ®÷߉¥âª√—∫ª√ÿß·π«∑“ß°“√æ—≤π“™π∫∑ ‡æ◊ËÕ·°â ‰¢ªí≠À“§«“¡¬“°®π·≈–≈¥™àÕß«à“ß√–À«à“ß ‡¡◊Õß°—∫™π∫∑ ®÷߉¥â¡§’ «“¡§‘¥∑’®Ë –ºπ÷°°”≈—ß√–À«à“ßÀπ૬ߓπ¢Õß√—∞ ‚¥¬‡©æ“– Ù °√–∑√«ßÀ≈—° ‰¥â·°à°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ °√–∑√«ß‡°…μ√·≈– À°√≥å ·≈–°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ‚¥¬„Àâª√–™“™π¡’ à«π√à«¡μ—¥ ‘π„® ·°âªí≠À“¢Õßμπ‡Õß„Àâ¡“°∑’Ë ÿ¥ ´÷Ëßμ√ß°—∫·π«§«“¡§‘¥¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμåœ ∑à“π®÷߉¥â¢Õß∫ª√–¡“≥ π—∫ πÿπ®“°  Àª√–™“™“μ‘  “¢“ UNFPA (®”π«π Ò.Ù ≈â“π∫“∑) ‡æ◊ËÕμ‘¥μ“¡º≈°“√®—¥ß“π‚§‡πÁ°´å ¯Ò ‚¥¬¡Õ∫„Àâ°√¡°“√æ—≤π“ ™ÿ¡™π‡ªìπ‡®â“¢Õ߇√◊ËÕß ·≈–‡™‘≠Õߧ尓√μà“ßʇ¢â“√à«¡ß“π¥â«¬ §◊Õ ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘œ·≈– ¡“§¡æ—≤π“ª√–™“°√·≈– ™ÿ¡™π ‚¥¬®—¥Ωñ°Õ∫√¡‡®â“Àπâ“∑’Ë Ù °√–∑√«ßÀ≈—°√–¥—∫μ”∫≈ √à«¡°—∫ ¿“μ”∫≈ ¡’§≥–°√√¡°“√ ¿“μ”∫≈‡¢â“√—∫°“√ Õ∫√¡®”π«π Ò,ÙÙ §π ®“° Û ®—ßÀ«—¥∑ÿ°¿“§∑—Ë«ª√–‡∑» °“√Õ∫√¡§√—Èßπ’ȇªìπº≈„Àâ ¿“μ”∫≈μ√–Àπ—°∂÷ߧ«“¡  ”§—≠¢Õß·ºπæ—≤π“™π∫∑·π«„À¡à‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ ·≈– “¡“√∂‡¢’¬π·ºπæ—≤π“À¡Ÿà∫â“πμ“¡§«“¡μâÕß°“√¢ÕßÀ¡Ÿà∫â“π Õ¬à“ß·∑â®√‘ߥ⫬μπ‡Õß Õ’°∑—È߇ªìπº≈„Àâ∑—ÈßΩÉ“¬‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞·≈– ¿“μ”∫≈∑”ß“π√à«¡°—π‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·≈–‡ªìπ°“√‡√‘¡Ë μâπ∑’πË ”‰ª Ÿ√à –∫∫°“√æ—≤π“™π∫∑∑’Ë„™âÕ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫π— ´÷ßË °“√¥”‡π‘πß“πæ—≤π“™π∫∑ ª√–°Õ∫¥â«¬ ˆ °√–∑√«ß À≈—° ·≈– Ú Àπ૬ߓπ‡ √‘¡ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμåœ ‰¥â —߇°μ°“√ª√–™ÿ¡·≈–„À⧔∫√√¬“¬¥â«¬∑ÿ°§√—Èß ·≈–μ‘¥μ“¡º≈¢Õß°“√ª√–™ÿ¡Õ¬à“ß „°≈♑¥ ®π°√¡°“√æ—≤π“™ÿ¡™π„Àâ©“¬“«à“ π—°æ—≤π“∑’ˬ‘Ëß„À≠à¢Õß‚≈° π—°«‘™“°“√æ—≤π“™ÿ¡™π摇»… À√◊Õ«‘∑¬“°√„À≠à Ù. ®—¥À“∑ÿπ„À⺟â·∑π§≥–°√√¡°“√°≈“ß°≈ÿࡇ°…μ√°√·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ‰¥â ‰ª»÷°…“¥Ÿß“π‡°’Ë¬«°—∫‡§√◊ËÕß¡◊Õ ∑ÿàπ·√ß∑“߇°…μ√°√√¡ ≥ ª√–‡∑» «‘ ‡´Õ√å·≈π¥å ı. ¬°¬àÕ߇°…μ√°√∑—Ë«ª√–‡∑»Õ¬à“߇ªìπ∑“ß°“√§√—Èß·√° ‚¥¬π”‡°…μ√°√™“¬-À≠‘ß∑—Ë«ª√–‡∑»ª√–¡“≥ Û, §π ‰¥â¡’‚Õ°“ ‡¢â“¡“‡ΩÑ“Õ¬à“߇ªìπ∑“ß°“√·∑∫„μâΩÉ“≈–ÕÕßæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—μπ√“™ ÿ¥“œ  ¬“¡∫√¡ √“™°ÿ¡“√’œ ·≈–‰¥â»÷°…“À“§«“¡√Ÿâ®“°ß“π¥â“πμà“ßÊ „πß“π‚§‡πÁ°´å ¯Ò ‚¥¬®—¥À“ºŸâÕÿª∂—¡¿å§à“„™â®à“¬„π°“√‡¥‘π∑“ß œ≈œ ¥â«¬§«“¡√à«¡¡◊Õ¢Õߧ≥–°√√¡°“√°≈“ß°≈ÿࡇ°…μ√°√·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ˆ. ª√– “πß“π·≈–„À⧫“¡ π—∫ πÿπ„Àâ¡’‚§√ß°“√‡æ◊ËÕæ—≤π“™π∫∑À≈“¬‚§√ß°“√ ‡™àπ °“√™≈ª√–∑“π °“√øóπô øŸª√—∫ª√ÿß ¿“槫“¡‡ªìπÕ¬Ÿ¢à Õß™ÿ¡™π ´÷ßË ‰¥â√∫— §«“¡‡ ’¬À“¬®“°¿—¬∏√√¡™“μ‘‚¥¬®—¥Õ∫√¡‡æ◊ÕË æ—≤π“ºŸπâ ”™π∫∑ ∑—Ë«ª√–‡∑» ‰¥â·°à ºŸâπ”™ÿ¡™π ºŸâπ”≈Ÿ°‡ ◊Õ™“«∫â“π ºŸâπ”°≈ÿࡇ°…μ√°√ §√Ÿ·≈–ºŸâ∫√‘À“√°“√»÷°…“√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“ ·≈– ºŸπâ ”‡¬“«™π ∑—ßÈ √–¥—∫¿“§ √–¥—∫®—ßÀ«—¥ √–¥—∫Õ”‡¿Õ√«¡∑—ßÈ Ωñ°Õ∫√¡«‘∑¬“°√‡æ◊ÕË æ—≤π“ºŸπâ ”™π∫∑„Àâμ”√«®μ√–‡«π™“¬·¥π œ≈œ

104

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


˜. ‰¥âª√– “πß“π°—∫ ”π—°‡≈¢“∏‘°“√·´¡¡“ ÕŸ≈ ÕŸ¥Õß ª√–‡∑»‡°“À≈’„μâ ®—¥„À⺟â«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥  ÿæ√√≥∫ÿ√’·≈–π“¬Õ”‡¿Õ∑ÿ°Õ”‡¿Õ‰¥â ‰ª»÷°…“¥Ÿß“π ‡π◊ËÕß®“°¢≥–π—Èπ·´¡¡“ ÕŸ≈ ÕŸ¥Õß ¡’º≈ß“π∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß¡“° ·≈–‡ªìπ∑’Ë π„®¢ÕߺŸâªØ‘∫—μ‘ß“πæ—≤π“™π∫∑∑’˪√“√∂π“®–‰¥â ‰ª»÷°…“¥Ÿß“π ¯. ªï æ.». ÚıÚı ®—¥ß“π çæ—≤π“ ‘π§â“À—μ∂°√√¡‰∑¬é ‡æ◊ËÕμ‘¥μ“¡º≈°“√®—¥ß“𠂧‡πÁ°´å ¯Ò ‚¥¬√à«¡ ¡◊Õ°—∫°√¡°“√æ—≤π“™ÿ¡™π·≈– ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘œ π”À—μ∂°√√¡‰∑¬®“°®—ßÀ«—¥μà“ßÊ ¡“‡º¬·æ√à·°àª√–™“™π„π°√ÿ߇∑æ ≥ ∫â“π¡π—ߧ»‘≈“ ´÷Ë߇ªìπ ∂“π∑’Ë∑”ß“π¢Õß ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘œ ´÷Ëß„π ¡—¬π—Èπ¬—߉¡à¡’Àπà«¬ß“π„¥®—¥ß“π‡™àππ’È¡“°àÕπ ª√“°Ø«à“‡ªìπ∑’Ë π„®¢Õߪ√–™“™π®”π«π¡“°

º≈ß“πªí®®ÿ∫—π ¡Ÿ≈π‘∏‘œ‡ªìπÕߧ尓√∑’ˇπâπÀπ—°¥â“π°“√‡ √‘¡ √â“ߪ√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß°“√æ—≤π“™π∫∑„π∑ÿ°√Ÿª·∫∫ ¥â«¬°“√ ª√– “πß“π ∑—Èߥâ“𧫓¡§‘¥ π‚¬∫“¬ ·≈–°‘®°√√¡√–À«à“ßÕߧ尓√æ—≤π“ (∑—Èß¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π) °—∫ª√–™“™π „π™π∫∑ºŸâ√à«¡¢∫«π°“√æ—≤π“ ‡«âπ·μà„π∫“ß°√≥’∑’Ë¡Ÿ≈π‘∏‘œ ‡ÀÁπ«à“‡ªìπ°√≥’摇»… À√◊Õ‡ªìπ°“√√‘‡√‘Ë¡∫ÿ°‡∫‘°§«“¡§‘¥ „À¡àÊ ∑’ˇ°’ˬ«°—∫°“√æ—≤π“™π∫∑ ¡Ÿ≈π‘∏‘œÕ“®≈ß¡◊ժؑ∫—μ‘°“√‡Õßμ“¡∑’ˇÀÁπ ¡§«√ ¡“μ√°“√∑’Ë¡Ÿ≈π‘∏‘œ„™â à߇ √‘¡ °“√ª√– “πß“π °‘®°√√¡Õ◊ËπÊ¡’¥—ßμàÕ‰ªπ’È Ò. „Àâ°”≈—ß„®·°àª√–™“™π„πÀ¡Ÿà∫â“πμà“ßÊ ‚¥¬®—¥„Àâ¡’‚§√ß°“√¬°¬àÕߪ√–°“»‡°’¬√쑧ÿ≥À¡Ÿà∫â“πÀ—μ∂°√√¡ ∑ÿ°¿“§∑—Ë«ª√–‡∑»‡ªìπª√–®”∑ÿ°ªï ‚¥¬‡√‘Ë¡‚§√ß°“√μ—Èß·μà æ.». ÚıÛ¯ ‡æ◊ËÕ‡¢â“√—∫√“ß«—≈ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ √“ß«—≈  √â“߇ √‘¡§π¥’¡’§ÿ≥∏√√¡ ¥â«¬§«“¡√à«¡¡◊Õ¢ÕߺŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥∑ÿ°®—ßÀ«—¥ Ú. ¡Ÿ≈π‘∏‘œ π—∫ πÿπ ¿“μ”∫≈·≈–À¡Ÿà∫â“πμà“ßÊ ¥”‡π‘π°‘®°“√æ—≤π“™π∫∑‚¥¬®— ¥ μ—È ß °Õß∑ÿ π ‡æ◊Ë Õ „Àâ ¬◊¡‡ß‘π∑ÿπÀ¡ÿπ‡«’¬π ‰ªæ—≤π“Õ“™’æÀ—μ∂°√√¡ ‰¡à§‘¥¥Õ°‡∫’Ȭ

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

105


Co-Ordination Center for Rural Development (Foundation)

çRural Poverty is a Threat to World Peaceé çLack of Education Handicaps the Eradication of Rural Povertyé One of the major problems confronting the contemporary world is rural poverty. In most developing countries, rural poverty is common throughout the country and poses a major obstacle to the countryûs progress. As a result, there has been a growing awareness that rural development is essential to national progress and stability. Only when we assist the rural poor in working towards self-development and self-reliance, will they be able to achieve economic and social independence through increased income and purchasing power. An economically independent rural population eventually results in industrial and economic development of the country. Princess Prem was well-aware of these facts. She felt an urgent need to combat rural poverty. Having extensive experience in social welfare and rural development work both in Thailand and overseas, she realized that co-operation and co-ordination of various governmental agencies and non-governmental organizations, as well as the business and the industrial sectors are needed in supplying information, technical know-how, financial aid, voluntary manpower, etc. to the rural population. In February 1979, representatives of 29 government and non-government agencies met and reached a unanimous decision to set up a non-governmental body to coordinate rural development activities in Thailand. As a consequence of this agreement, the Co-ordination Center for Rural Develop emerged. It was officially registered as a foundation on August 30 1979. This was a foundation of volunteers supported by donations from corporations and individuals. Two of the early major donors were Their Majestyûs the King and the Queen. This foundation is another testimonial to Princess Prem Purachatraûs tireless effort to make herself useful to others. She was among the founding members and became the first President of the Foundation. Under her leadership during 1979-1983, many significant initiatives were made in rural development in Thailand.

106

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


A major achievement of the Foundation was its success in convincing the government of the need to consolidate the work of the four major ministries involved in rural development, Interior, Education, Agriculture and Cooperatives, and Public Health, both at the planning and the implementation stages. She also pointed out that people in the rural areas needed to be actively involved in rural development plans and projects. they had the best first-hand information and they were capable of making decisions which were appropriate to their contexts and conditions. All these were happening towards the end of the 4th National Economic and Social Development Plan (1976-1981). In the following 5th National Economic and Social Development Plan (1982-1986), cooperation between the government and private organizations was recognized and integrated into national development plans. Development of rural leadership and the promotion of self confidence among the rural population are another significant achievement of Princess Prem Purachatra during her years at the helm of the Co-ordination Center. In February 1981, Princess Prem led a team of development workers in the government agencies, the non-governmental organizations and the private sector and organized an internal event which focused on educating and recognizing the importance of rural population. This was the International Craft Conference and Exhibition, or CONEX没81, organized during February 6-20, 1981, on the ground of the Amporn Palace and the Royal Equestrian Monument Plaza. Not only handicraft products, but farming machinery and tools were also on display. Support came from various sources such as royal patronage, the UNFPA, government agencies, and private sector donors. In addition to an exhibition of handicraft products, CONEX没81 include conferences of farmers from 68 countries at Sawangkanivas Center in Samutprakarn. The aim was to allow donors and beneficiaries to meet, to learn about one another and to improve collaboration and cooperation. Farmers had an opportunity to learn about new farming technology, standards of produce, and markets for farm produce. They were able to inform the donating parties of their needs and participate in decision making. During her presidency of the Co-ordination Center, farmers were given greater recognition. Princess Prem led 3,000 farmers to an audience with Princess Maha Chakri Sirindhorn and helped groups of farmers and local administrative officers travel on study tours in Switzerland and Korea.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

107


ª√–∏“π»Ÿπ¬å«—≤π∏√√¡√–À«à“ߪ√–‡∑»·Ààߪ√–‡∑»‡°“À≈’„μâ ¡Õ∫∫—μ√ ¡“™‘°°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï·°àÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡æ◊ËÕ¬°¬àÕß„π∞“π–∑’ˇ √‘¡ √â“ߧ«“¡‡¢â“„®Õ—π¥’¬‘Ëß  —¡æ—π∏‰¡μ√’ ·≈– —πμ‘¿“æ„π —ߧ¡∑—Ë«‚≈° ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Û °—𬓬π ÚıÚı An honorary membership presented to Princess Prem Purachatra by the International Cultural Society of Korea for promoting understanding, friendship, and peace in the world society.

108

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


°ÿ≠·®‡¡◊Õß ‚≈à ·≈–¢Õß∑’Ë√–≈÷°∑’Ë ‰¥â√—∫ ‡¡◊ËÕ§√“«‡¬◊Õπ‡°“À≈’„μâ City Key and Plaque received from South Korea.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

109


‰¥âª√– “πß“π°—∫ ”π—°‡≈¢“∏‘°“√ ·´¡¡“ ÕŸ≈ ÕŸ¥Õß ª√–‡∑»‡°“À≈’„μâ ®—¥„À⺟â«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥·≈– π“¬Õ”‡¿Õ∑ÿ°Õ”‡¿Õ‰¥â ‰ª»÷°…“ ¥Ÿß“π §≥–∑’Ë Ò §◊Õ ®—ßÀ«—¥ ÿæ√√≥∫ÿ√’

Princess Prem Purachatra, with cooperation of Samuel Un Undong Secretarial Office, South Korea, organized inspection tours of South Korea for Thai provincial governors. The first tour group was from Supan Buri Province.

110

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


√—∞¡πμ√’«à“°“√°√–∑√«ß°≈“‚À¡·Ààߪ√–‡∑»‡°“À≈’ (ºŸâ™“¬¥â“π¢«“¡◊Õ) ‡ªìπ‡®â“¿“æ®—¥‡≈’Ȭ߇ªìπ‡°’¬√μ‘·°à À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå (ºŸâ™“¬´â“¬¡◊Õ§◊Õ πâÕß™“¬ª√–∏“π“∏‘∫¥’ ‡°“À≈’ ´÷Ëß¡’μ”·Àπà߇ªìπ‡≈¢“∏‘°“√ ·´¡¡“ ÕŸ≈ ÕŸ¥Õß) At a party in honour of Princess Prem The genyleman on the right of the Princess is the Defense Minister of South Kored. The gentleman on the left is the younger brother of the South Kored President, who is the secretary general of the Sammual Un Undong.

√à«¡øíߧ”∫√√¬“¬¢Õß™“«∫â“π Princess Prem listens to the reports given by villagers.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

111


¡Ÿ≈π‘∏‘√à«¡®‘μμåπâÕ¡‡°≈â“œ ‡æ◊ËÕ‡¬“«™π (√®π°.) „πæ√–∫√¡√“™‘πŸª∂—¡¿å §«“¡‡ªìπ¡“ À≈—ß®“°‡ √Á® ‘πÈ ß“πæ√–√“™∑“π‡æ≈‘ßæ√–»æ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡ ÚıÚÙ ¢≥–π—πÈ √—∞∫“≈·≈–Õߧ尓√‡Õ°™π°”≈—ß√à«¡¡◊Õ‡μ√’¬¡ß“π ¡‚¿™°√ÿß√—μπ‚° ‘π∑√å Ú ªï æ.». ÚıÚı À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‰¥â√—∫‡™‘≠®“°√—∞∫“≈„À⇪ìπ∑’˪√÷°…“ΩÉ“¬ª√–™“ —¡æ—π∏å°“√®—¥ß“π ∑”„Àâ ‰¥â¡’ ‚Õ°“ ª√÷°…“ß“πμ≈Õ¥‡«≈“°—∫π“¬ μ‘ »√’∫ÿ≠‡√◊Õß À—«Àπâ“°Õ߇≈¢“πÿ°“√®—¥ß“π ¡‚¿™œ 𓬠쑉¥â ª√“√¿°—∫À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå «à“ ‚§√ß°“√μà“ßÊ„πß“π ¡‚¿™π’È¡’·μà°“√®—¥π‘∑√√»°“√ ß“π√◊Ëπ‡√‘ß ·≈– °“√´àÕ¡·´¡‚∫√“≥«—μ∂ÿ∑—Èß ‘Èπ ¬—ß‰¡àª√“°Ø«à“¡’‚§√ß°“√„¥∑’Ë∂“«√·≈–æ—≤π“∑√—欓°√¡πÿ…¬å¥â“π „Àâ°“√»÷°…“ Õ—π®–¬—ߺ≈μàÕ°“√æ—≤𓇻√…∞°‘®·≈– —ߧ¡¢Õߪ√–‡∑»„πÕπ“§μ

À≈—°°“√·≈–‡Àμÿº≈ ‡π◊ËÕß®“°À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπºŸâ‡ÀÁ𧫓¡ ”§—≠¢Õß°“√»÷°…“ ·≈–μ√–Àπ—°∂÷ßæ≈—ß Õ—π ”§—≠¢Õ߇¬“«™πμàÕª√–‡∑»™“쑇ªìπÕ¬à“ß¡“° ∑à“π‰¥âæ“°‡æ’¬√ ∫ÿ°‡∫‘° ·≈– π—∫ πÿπß“π ∑—Èß Ú ¥â“ππ’ÈÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕßμ‘¥μàÕ°—π‡√◊ËÕ¬¡“μ≈Õ¥™’«‘μ¢Õß∑à“π ∑—È߇¬“«™πª°μ‘·≈–‡¬“«™πæ‘°“√ Õ’°∑—Èßæ‘®“√≥“‡ÀÁπ«à“·¡â®–¡’∫ÿ§§≈ºŸâ „®∫ÿ≠ Õߧ尓√∏ÿ√°‘®°“√§â“  ¡“§¡ ·≈–¡Ÿ≈π‘∏‘μà“ßÊ ™à«¬„Àâ ‡¬“«™π∑’ˬ“°‰√⢗¥ π ‰¥â¡’‚Õ°“ »÷°…“‡≈à“‡√’¬π‡ªìπ®”π«π¡“°·≈â«°Áμ“¡ ·μà°Á¬—ß¡’‡¬“«™πÕ’°®”π«π ª√–¡“≥√âÕ¬≈– ˆ ∑’Ë ‰¡à¡’‚Õ°“ ‰¥â»÷°…“μàÕ®“°°“√»÷°…“¿“§∫—ߧ—∫ °àÕ„À⇰‘¥ªí≠À“ —ߧ¡π“π“ ª√–°“√ ‡™àπ°“√¡—Ë« ÿ¡ ∂Ÿ°≈àÕ≈«ß‰ª¥”‡π‘π™’«‘μ∑’Ë ‰¡à∂Ÿ°μâÕß μ‘¥¬“‡ æμ‘¥À√◊Õ°≈“¬‡ªìπÕ“™≠“°√‰ª „π∑’ Ë ¥ÿ

—≠≈—°…≥å¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘œ §◊Õ ç‡¢Á¡æÿࡇæ™√é ´÷Ëßμ°·μàß¡“®“° çæÿࡇæ™√é  —≠≈—°…≥å¢Õߧ≥–πâÕ¡‡°≈â“œ∑’Ë„™â‡ªìπ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬¢Õß°“√®—¥ß“π çπ“Ø≈’≈“πâÕ¡‡°≈â“œé ‡¡◊ËÕ§√“«‡©≈‘¡«“√–∑’Ë æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«œ ‡ ¥Á®‡∂≈‘ß∂«—≈¬å√“™ ¡∫—쑇ªìπªï∑’Ë Ûˆ ‡¡◊ËÕ æ.». ÚıÚÙ ´÷ËßÀ¡àÕ¡°Õ∫·°â« Õ“¿“°√ ª√–∏“π§≥–πâÕ¡‡°≈â“œ ‡ÀÁπ«à“°‘®°“√¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘œ ¡’§ÿ≥ª√–‚¬™πåμàÕ —ߧ¡ ·≈–· ¥ß§«“¡°μ—≠êŸ°μ‡«∑’ §«“¡®ß√—°¿—°¥’μàÕÕߧåæ√–ª√–¡ÿ¢ ®÷߇μÁ¡„®Õπÿ≠“μ„Àâ „™â‡ªìπ —≠≈—°…≥å¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘œ The Seal of the Ruamchit Normklao Foundation. The çBlossoming Diamondé was the symbol used for the drama troupe to commemorate the 36th coronation anniversary of His Majesty the King in 1981. Mom Kobkaew Abhakorn allowed the Ruam Chit Normklao Foundation for children and youth to use the Seal in recognition of the Foundationûs contribution to the society.

112

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå·≈–»“ μ√“®“√¬å ¥√.°àÕ  «— ¥‘Ïæ“≥‘™¬å π”§≥–°√√¡°“√¡Ÿ≈π‘∏‘√à«¡®‘μμåπâÕ¡‡°≈â“œ ‡æ◊ËÕ‡¬“«™π„πæ√–∫√¡√“™‘πŸª∂—¡¿å ¡.®.À≠‘߇√‘ß®‘μ·®√ß Õ“¿“°√ ¡.≈.Õπߧå π‘≈Õÿ∫≈ π“ß∑«’πÿ™ ®à“ßμ√–°Ÿ≈ ¥√.¡πμ√’ Õÿ¡–«‘™π’ œ≈œ ‡¢â“∂«“¬ —°°“√–æ√–æÿ∑∏¡≥’√—μπªØ‘¡“°√ ·≈–· ¥ß§«“¡°μ—≠ꟷ¥àÕߧ堡‡¥Á®æ√–∫√¡¡À“°…—μ√“∏‘√“™‡®â“ ≥ ª√– “∑æ√–‡∑æ∫‘¥√ ‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÚı ∑’Ë¥≈∫—π¥“≈„Àâ¡Ÿ≈π‘∏‘œ °àÕμ—È߉¥â ”‡√Á®·≈– “¡“√∂À“∑ÿπ™à«¬°“√»÷°…“¢Õ߇¬“«™π‰¥â∂÷ß Ú ≈â“π∫“∑ ¿“π„π‡«≈“ Ú ‡¥◊Õπ π—∫®“°‡√‘Ë¡°àÕμ—Èß Princess Prem Purachatra and Professor Dr.Kor Sawaddiphanit led the members of the Ruam Chit Normklao Foundation for children and youth to pay homage to the Emerald Buddha and the statues of Chakri kings. That was after they were able to raise a 2 million baht fund within two months.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

113


¥—ßπ—Èπ ‡æ◊Ëՙ૬„À⇬“«™π‰¥â¡’°“√»÷°…“ „Àâ “¡“√∂ª√–°Õ∫Õ“™’扥⠷≈–‡ªìπ°“√ªÑÕß°—π°“√ª√–°Õ∫Õ“™≠“°√√¡À√◊Õ°“√ ª√–æƒμ‘¡‘™Õ∫¢Õ߇¬“«™π ∑à“π®÷߉¥â‡™‘≠Õߧ尓√„À≠àÊ ∑’Ë¡’ “¢“∑—Ë«ª√–‡∑» Ò Õߧ尓√ ‰¥â·°à ¿“ —ߧ¡ ß‡§√“–Àå  ¿“ μ√’ ·Ààß™“μ‘  ¿“¬ÿ«æÿ∑∏  ¿“≈Ÿ°‡ ◊Õ  ¿“ºŸâª°§√Õß·≈–§√Ÿ æÿ∑∏ ¡“§¡  —ππ‘∫“μ¡Ÿ≈π‘∏‘ §ÿ√ÿ ¿“ »Ÿπ¬åªØ‘∫—μ‘°“√ ≈ ™∫. ™¡√¡ ≈ ™∫. °∑¡. √à«¡À“√◊Õ·≈–ªØ‘∫—μ‘ß“π Õߧ尓√∑—Èß Ò ·Ààß ¡’¡μ‘„Àâ®—¥∑”‡ªìπ‚§√ß°“√∂“«√ ™◊ËÕ çπâÕ¡‡°≈â“œ‡æ◊ËÕ‡¬“«™πé ´÷Ëß√—∞∫“≈„π ¡—¬ ¢Õßæ≈‡Õ°‡ª√¡ μ‘≥ Ÿ≈“ππ∑å ‡ªìπ𓬰√—∞¡πμ√’ √—∫‡ªìπ‚§√ß°“√Àπ÷ËߢÕß°“√ ¡‚¿™°√ÿß√—μπ‚° ‘π∑√å Ú ªï ·≈–„Àâ§≥– Õπÿ°√√¡°“√·≈–Àπ૬ߓπ√“™°“√μà“ßÊ√à«¡¡◊Õ æ√âÕ¡°—∫¡Õ∫„Àâ°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√·≈–°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ ‡ªìπ‡®â“¢Õ߇√◊ËÕß ¥”‡π‘π °“√„π à«π∑’ˇ°’ˬ«¢âÕßμàÕ‰ª μàÕ¡“ ‚§√ß°“√ çπâÕ¡‡°≈â“œ ‡æ◊ËÕ‡¬“«™ππ’Èé ‰¥â®—¥μ—È߇ªìπ ç¡Ÿ≈π‘∏‘√à«¡®‘μμåπâÕ¡‡°≈â“œ ‡æ◊ËÕ‡¬“«™πé μ“¡§”·π–π” ¢Õß ª≈—¥°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ π“¬æ‘»“≈ ¡Ÿ≈»“ μ√ “∑√ ‚¥¬À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ¡‘‰¥â¡’™◊ËÕ„π§≥–°√√¡°“√°àÕμ—Èß ∑—Èßπ’ȇæ√“–°√√¡°“√ °àÕμ—Èߧ◊Õª√–∏“πÀ√◊ÕºŸâ·∑π Ò Õߧ尓√‡∑à“π—Èπ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ¬‘π¥’‡ªìπ‡æ’¬ß 纟âª√– “πß“π™—Ë«§√“«é ‚¥¬°√“∫∑Ÿ≈‡™‘≠ ¡‡¥Á® æ√–‡®â“æ’Ëπ“߇∏Õ ‡®â“øÑ“°—≈¬“≥‘«—≤π“ °√¡À≈«ßπ√“∏‘«“ √“™π§√‘π∑√å ‡ªìπÕߧåª√–∏“π°àÕμ—Èß¡Ÿ≈π‘∏‘ ·≈–‡¡◊ËÕ¡’°“√·μàßμ—Èߧ≥– °√√¡°“√œ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμåœ ¬‘π¥’√—∫Àπâ“∑’ˇ撬ߪ√–∏“π°√√¡°“√¥”‡π‘πß“π ‚¥¬‡™‘≠ »“ μ√“®“√¬å ¥√.°àÕ  «— ¥‘Ïæ“≥‘™¬å Õ¥’μ √— ∞ ¡πμ√’ «à “ °“√°√–∑√«ß»÷ ° …“∏‘ ° “√ ‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√Õ”π«¬°“√ °“√°à Õ μ—È ß ¡Ÿ ≈ π‘ ∏‘ √à « ¡®‘ μ μå πâ Õ ¡‡°≈â “ œ ‡æ◊Ë Õ ‡¬“«™π ´÷Ë ß ªí ® ®ÿ ∫— π ¥”‡π‘πß“πÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ®π∂÷ßæ—≤π“ ‡¬“«™πºŸâ¥âÕ¬‚Õ°“ ¡“°«à“ Û ªï·≈â«

‡®μπ“√¡≥å „π°“√°àÕμ—Èß¡Ÿ≈π‘∏‘ Ò. ¡Ÿ≈π‘∏‘¡’«—μ∂ÿª√– ߧå‡æ◊ËÕ ™à«¬‡¥Á°·≈–‡¬“«™π (√«¡∑—Èß “¡‡≥√) ª√–æƒμ‘¥’∑’ˬ“°‰√⢗¥ π ®“°À¡Ÿà∫â“π μà “ ßÊ∑—Ë « ª√–‡∑» ‡√‘Ë ¡ μâ π ¥â « ¬®”π«π ÚıÚı §π „Àâ ‰¥â¡’‚Õ°“ √—∫°“√»÷°…“ ·≈–°“√Õ∫√¡§ÿ≥∏√√¡Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ®π “¡“√∂ª√–°Õ∫Õ“™’æ ÿ®√‘쉥âμ“¡ Õ—μ¿“æ¢Õßμπ ‡æ◊ÕË ®–‰¥â‡ªìπ°”≈—ß ”§—≠ ™à«¬°—π√—∫™à«ß ◊∫∑Õ¥ √—°…“‡Õ°√“™ «—≤π∏√√¡ ·≈–æ—≤π“ª√–‡∑»™“μ‘„Àâ ‡®√‘≠√ÿà߇√◊Õß ◊∫‰ª„πÕπ“§μ

114

“¡‡≥√ºŸâ¢—¥ πªí®®—¬®“°∑—Ë«ª√–‡∑»‡μ√’¬¡‡¢â“æ‘∏’∫√√晓 ‚¥¬  ¡‡¥Á®æ√–≠“≥ —ß«√ ‡®â“Õ“«“  «—¥∫«√𑇫»πå ‡ªìπª√–∏“π∫√√晓 Needy children are ordained as novices by Somdet Phra Nyanasavara the abbot of Wat Bovoranives.

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


Ú. ™◊Ë Õ ç ¡Ÿ ≈ π‘ ∏‘ √à « ¡ ®‘ μ μå πâÕ¡‡°≈â“œ ‡æ◊ËÕ‡¬“«™πé ¡’§«“¡À¡“¬ «à“ ª√–™“™π∑ÿ°§π∑’ˇÀÁ𧫓¡ ”§—≠ ¢Õß°“√„Àâ°“√»÷°…“·≈–°“√Õ∫√¡§ÿ≥ ∏√√¡·°à‡¬“«™π √à«¡„®°—ππâÕ¡‡°≈â“œ ∂«“¬°μ—≠ꟷ¥àæ√–¡À“°…—μ√‘¬å ·≈– · ¥ß§«“¡°μ—≠êŸμàÕ∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õ߇√“ ºŸâ‡ ’¬ ≈–‡≈◊Õ¥‡π◊ÈÕ·≈–™’«‘μ ‡æ◊ËÕ √â“ß §«“¡‡ªìπªñ°·ºàπ·≈–æ—≤π“ª√–‡∑» ◊∫ μàÕ¡“®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π Û. ¡Ÿ ≈ π‘ ∏‘ π’È ‡ ªì π  — ≠ ≈— ° …≥å ·Ààߧ«“¡°μ—≠꟢Õߪ√–™“™π™“«‰∑¬ ∑—Èß¿“¬„π·≈–¿“¬πÕ°ª√–‡∑» ∑’Ë√–≈÷° ∂÷ßæ√–§ÿ≥·≈–§ÿ≥ß“¡§«“¡¥’¢Õß™“μ‘ „π∞“π–ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√¥”‡π‘πß“π¡Ÿ≈π‘∏‘œ √à«¡„πæ‘∏’∫√√晓 “¡‡≥√∑—Ë«ª√–‡∑» ∑’Ë«—¥‡ πÀ“ ®—ßÀ«—¥π§√ª∞¡ ‡æ◊ËÕ‡¢â“√—∫°“√»÷°…“Õ∫√¡Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕ߇ªìπ»“ π∑“¬“∑∑’Ë¥’·°àæ√–æÿ∑∏»“ π“ »“ π“ æ√–¡À“°…—μ√‘¬å ·≈–∫√√æ∫ÿ√ÿ… „π‚Õ°“  ¡‚¿™°√ÿß√—μπ‚° ‘π∑√å Ú ªï ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ æ.». ÚıÚı ∑’Ë ‰¥â√—°…“‡Õ°√“™·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß „π¿“æ ®“°´â“¬ π“¬æ‘»“≈ ¡Ÿ≈»“ μ√å “∑√ ª≈—¥°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ §ÿ≥À≠‘ß¡≈‘ ¡Ÿ≈»“ μ√å “∑√ ª√–‡∑»‰«â „À♓«‰∑¬  “¡“√∂¥”√ß™’«‘μ ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√Õÿª°“√–‡¬“«™π„π à«π¿Ÿ¡‘¿“§ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ·≈– Õ¬Ÿà ‰¥â ¥â«¬§«“¡¿Ÿ¡‘„®„π‡Õ°√“™ª√–™“ 𓬠¡æ√ ‡∑æ ‘∑∏“ √Õߪ√–∏“π¡Ÿ≈π‘∏‘œ At the ordination ceremony at Wat Saneha, Nakhon Pathom Province. ∏‘ª‰μ¬¢Õߪ√–‡∑»μ≈Õ¥¡“π’È ®÷߇ªìπ Àπâ “ ∑’Ë ¢ Õ߇√“™“«‰∑¬∑ÿ ° §π∑’Ë ® –μâ Õ ß √à«¡¡◊Õ√à«¡„®°—π™à«¬‡¬“«™π∑’ˬ“°‰√â·≈–ª√–æƒμ‘¥’ „Àâ ‰¥â√—∫°“√»÷°…“·≈–°“√Õ∫√¡ ‡æ◊ËÕæ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«‘μμ“¡Õ—μ¿“æ¢Õßμπ ®π “¡“√∂æ‘∑—°…å√—°…“ª√–‡∑»™“μ‘ ◊∫μàÕ‰ª‰¥â Ù. À≈—°°“√ ”§—≠¢Õß°“√„Àâ∑πÿ ‡¬“«™π∑’¡Ë §’ «“¡ª√–æƒμ‘¥’ ¡“·≈°°—∫‡ß‘π∑ÿπ™à«¬°“√»÷°…“ ‚¥¬°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ °√–∑√«ß ¡À“¥‰∑¬ ∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ (ªí®®ÿ∫—π§◊Õ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“) °√–∑√«ß°“√∑àÕ߇∑’ˬ« °√–∑√«ß·√ßß“π °√–∑√«ß  “∏“√≥ ÿ¢ ·≈–°√–∑√«ß«—≤π∏√√¡ ‡ªìπºŸâ§—¥‡≈◊Õ°¥â«¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õߧ≥–°√√¡°“√ª√–®”®—ßÀ«—¥ ´÷Ëß¡’ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥‡ªìπ ª√–∏“π∑ÿπ°“√»÷°…“œ

∫∑∫“∑ ”§—≠¢Õß À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ¥â«¬°“√∑”ß“πÕ¬à“ß∑ÿࡇ∑ ‡ ’¬ ≈– ¥â«¬§«“¡ “¡“√∂ §«“¡√Ÿâ ·≈–ª√– ∫°“√≥å Ÿß °Õ√ª∑—Èߥ⫬§ÿ≥ß“¡§«“¡¥’·≈–§«“¡ ‡¡μμ“°√ÿ≥“¢Õß À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∑”„Àâ¡Ÿ≈π‘∏‘√à«¡®‘μμåπâÕ¡‡°≈â“œ ‡æ◊ËÕ‡¬“«™π ∂◊Õ°”‡π‘¥¢÷Èπ¡“‰¥â ∑à“π‡ªìπºŸâ∑’Ë∑”„Àâ¡Ÿ≈π‘∏‘ ‰¥â√—∫æ√–√“™∑“πæ√–¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

115


°“√¥”‡π‘πß“π ”§—≠∑’Ë¡’º≈ ◊∫‡π◊ËÕß®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π Ò. æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« æ√–√“™∑“πæ√–∫√¡√“™“πÿ≠“μ „ÀâÕ—≠‡™‘≠æ√–∫√¡©“¬“≈—°…≥åæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“ Õ¬ŸàÀ—« ˘ √—™°“≈ æ√âÕ¡¥â«¬æ√–ª√¡“¿‘‰∏¬¬àÕ ç¿ª√.é ·≈–μ√“¡À“®—°√’‡æ◊ËÕ¡“ª√–¥‘…∞“π∫π‡À√’¬≠ ˘ √—™°“≈ Õ’°∑—È߬—ß∑√ß æ√–°√ÿ≥“æ√–√“™∑“πæ√–√“™°√–·  ·π–π”∫“ߪ√–°“√„π°“√®—¥∑”‡À√’¬≠¥â«¬ ∑—ÈßÊ ∑’Ë∑√ßÕ¬Ÿà„π√–À«à“߇ ¥Á®·ª√æ√–√“™∞“π ª√–∑—∫·√¡ ≥ æ√–μ”Àπ—°¿Ÿæ‘ß§å ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à ‡æ◊ËÕ∑√߇¬’ˬ¡‡¬’¬π·≈–™à«¬‡À≈◊Õ√“…Æ√ Ú.  ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“œ æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“œ √—∫¡Ÿ≈π‘∏‘œ ‰«â„πæ√–∫√¡√“™‘πŸª∂—¡¿å Û.  ¡‡¥Á®æ√–»√’π§√‘π∑√“æ√–∫√¡√“™™ππ’ ¡’æ√–¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥æ√–√“™∑“π∑ÿπ∑√—æ¬å Ò · π∫“∑ μ—Èß°Õß∑ÿπ∂“«√„ππ“¡ ¡Ÿ≈π‘∏‘ „π‚Õ°“ ∑’Ë¡Ÿ≈π‘∏‘ ®—¥≈–§√°“√°ÿ»≈ çπ’Ë·À≈–‚≈°é ‡æ◊ËÕÀ“√“¬‰¥â ¡∑∫∑ÿπ¡Ÿ≈π‘∏‘ ´÷Ëß §≥–°√√¡°“√∂◊Õ‚Õ°“ π’ÈπâÕ¡√–≈÷°∂÷ß §ÿ≥ß“¡§«“¡¥’ Õÿ∑‘» à«π°ÿ»≈∑—ÈßÀ¡¥¢Õß°“√®—¥≈–§√·¥àÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ Ù.  ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—μπ√“™ ÿ¥“œ  ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√’ ∑√ßæ√–°√ÿ≥“√—∫‡ªìπÕߧåª√–∏“π°√√¡°“√∑’˪√÷°…“¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘ ı.  ¡‡¥Á®æ√–‡®â“æ’Ëπ“߇∏Õ ‡®â“øÑ“°—≈¬“≥‘«—≤π“ ∑√ßæ√–°√ÿ≥“√—∫‡ªìπÕߧåª√–∏“π°àÕμ—Èß¡Ÿ≈π‘∏‘ ·≈–‡ ¥Á®‡ªî¥ª√–™ÿ¡ ª∞¡ƒ°…å ≥ ∑”‡π’¬∫√—∞∫“≈ Õ’°∑—Èßæ√–√“™∑“π∑ÿπ∑√—æ¬å Ò · π∫“∑ μ—Èß°Õß∑ÿπ∂“«√„ππ“¡¡Ÿ≈π‘∏‘ ‡π◊ËÕß„π«—πæ√–√“™ ¡¿æ ˆ.  ¡‡¥Á®æ√–≠“≥ —ß«√∑√ß¡’æ√–‡¡μ쓪≈ÿ°‡»°‡À√’¬≠ ˘ √—™°“≈ (®”π«π ıÚÙ,Ò ‡À√’¬≠) ˜. À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√  “¡“√∂À“∑ÿπ„Àâ¡Ÿ≈π‘∏‘ ‰¥â‡ªìπ®”π«π∂÷ß ¯ ≈â“π∫“∑ μ—Èß·μà√–¬–·√°¢Õß°“√°àÕμ—Èß„π æ.». ÚıÚı ∑”„Àâ™à«¬‡¥Á°·≈–‡¬“«™π‰¥âμ“¡«—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘ ´÷Ëß¡’§à“„™â®à“¬ªï≈–ª√–¡“≥ Ù ≈â“π∫“∑ μ—Èß·μàªï·√°¢Õß°“√¥”‡π‘πß“π °“√À“∑ÿπ‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á«‡™àππ’È ‡°‘¥®“°°“√√‘‡√‘Ë¡¥”‡π‘π°“√∑’Ë«“ß·ºπ‡ªìπÕ¬à“ߥ’¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∑à“π„™â«‘∏’μ‘¥μàÕ¢Õ√—∫∫√‘®“§¥â«¬ μπ‡Õß à«πÀπ÷Ëß ·≈–®—¥∑”‡À√’¬≠ ˘ √—™°“≈ ®”π«π ıÚÙ,Ò ‡À√’¬≠ √«¡∑—Èß·ºàπ¿“ææ√–∫√¡©“¬“≈—°…≥å ˘ √—™°“≈ ®”π«π Ò, ·ºàπ ‡æ◊ËÕ‡º¬·æ√à·≈–‡ªî¥‚Õ°“ „Àâª√–™“™π∑—Ë«ª√–‡∑» ¡’‚Õ°“ ‰¥â¡’ à«π√à«¡„π°“√æ—≤𓇬“«™πμ“¡‚§√ß°“√¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘ ‚¥¬ ≈–‡ß‘π‡æ’¬ß§π≈– Ò ∫“∑ Ú ∫“∑ ‡∑à“π—Èπ ¯. ¡Ÿ≈π‘∏‘ ‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ¿“…’  ”À√—∫ºŸâ∫√‘®“§·≈–¿“…’‡ß‘π‰¥â¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘μ—Èß·μà‡√‘Ë¡‚§√ß°“√ ˘. §≥–°√√¡°“√¡Ÿ≈π‘∏‘ ‰¥â¡’‚Õ°“ ‡¢â“‰ª∂«“¬ —°°“√–·≈–· ¥ß§«“¡°μ—≠êŸ æ√–æÿ∑∏¡À“¡≥’√—μπªØ‘¡“°√ ·≈– ¡‡¥Á® æ√–∫Ÿ√æ¡À“°…—μ√‘¬“∏‘√“™‡®â“„πæ√–∫√¡¡À“√“™«—ß ‡ªìπ°√≥’摇»… Ò. À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπºŸâπ”°“√„ÀâÕÿª°√≥å°“√»÷°…“·°àºŸâμâÕߢ—ß ´÷Ë߉¥â∑”Àπ—ß ◊Õ¢Õ®“°¡Ÿ≈π‘∏‘ ‚¥¬„Àâ‡Àμÿº≈«à“ ª√– ß§å®–‰¥â√—∫°“√»÷°…“∫â“ß ‡æ◊ËÕ®–‰¥â¡’ß“π∑’Ë¥’∑”·≈–‰¡àμâÕß∑”º‘¥°ÆÀ¡“¬¥â«¬§«“¡‰¡à ¡—§√„®¥—ß∑’ˇªìπÕ¬Ÿà ªí®®ÿ∫—πª√“°Ø«à“¡’  ∂“π»÷°…“À≈“¬·Ààß π„®‡√◊ËÕßπ’È ·≈–‰¥â™à«¬‡À≈◊ÕÕ¬à“ß®√‘ß®—ß·°àºŸâμâÕߢ—ß ÒÒ. ™ÿ¡™π„πÀ¡Ÿà∫â“π∑—Ë«ª√–‡∑»¡’‚Õ°“ · ¥ß§«“¡°μ—≠êŸμàÕ ¡‡¥Á®æ√–∫√¡¡À“°…—μ√‘¬“∏‘√“™‡®â“ ¥â«¬°“√‡ªìπ‡®â“¢Õß ‡À√’¬≠ ˘ √—™°“≈ ·≈–¿“ææ√–∫√¡©“¬“≈—°…≥å ˘ √—™°“≈ ´÷ßË ‡ªìπº≈„À♡ÿ ™π‡ªìπ· πʧπ‰¥â¡ ’ «à π√à«¡™à«¬‡À≈◊Õ„Àâ°“√»÷°…“·°à‡¬“«™π ®“°°“√ ¡∑∫∑ÿπ§π≈–‡≈Á°§π≈–πâÕ¬  ”À√—∫‡À√’¬≠·≈–¿“楗߰≈à“«¢â“ßμâπ «‘∏’¥”‡π‘πß“π‡™àππ’È Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—°°“√·≈–‡®μπ“√¡≥å¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘ ∑’Ë¡ÿàßÀ«—ߧ«“¡√à«¡¡◊Õ√à«¡„®®“°ª√–™“™π™“«‰∑¬‚¥¬ ∑—Ë«‰ª ∑—È߬—ß· ¥ß„Àâª√–®—°…å∂÷ßæ≈—ß·Ààߧ«“¡ “¡—§§’¢Õߧπ„π™“μ‘Õ’°‚ μÀπ÷Ëߥ⫬

116

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«œ ∑√ß¡’æ√–¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥ æ√–√“™∑“π æ√–∫√¡√“™“πÿ≠“μ„ÀâÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ®—¥æ‘¡æå·ºàπ¿“ææ√–∫√¡©“¬“≈—°…≥å ˘ √—™°“≈ ®”π«π Ò, ·ºàπ ‡æ◊ËÕ‡º¬·æ√à ·≈–‡ªî¥‚Õ°“ „Àâª√–™“™π®”π«π¡“°¡’‚Õ°“  ‰¥â¡’ à«π√à«¡æ—≤𓇬“«™πμ“¡‚§√ß°“√¢Õß ¡Ÿ≈π‘∏‘ ‚¥¬ ≈–‡ß‘π‡æ’¬ß§π≈– Ò ∫“∑‡∑à“π—Èπ By royal permission, the poster featuring the nine Chakri kings is printed to raise funds for children.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

117


™π‘¥∑Õß

™π‘¥‡ß‘π

™π‘¥∑Õß·¥ß

118

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«œ ∑√ß¡’æ√–¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥ æ√–√“™∑“πæ√–∫√¡√“™“πÿ≠“μ „ÀâÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå „π∞“π–ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√¥”‡π‘πß“π¡Ÿ≈π‘∏‘√à«¡®‘μμå πâÕ¡‡°≈â“œ ‡æ◊ËÕ‡¬“«™π „πæ√–∫√¡√“™‘πŸª∂—¡¿å Õ—≠‡™‘≠æ√–∫√¡ ©“¬“≈—°…≥å ˘ √—™°“≈ æ√âÕ¡¥â«¬æ√–ª√¡“¿‘‰∏¬¬àÕ ç¿ª√é ·≈– μ√“¡À“®—°√’ª√–¥‘…∞“π∫π‡À√’¬≠ ˘ √—™°“≈ Û ™π‘¥ §◊Õ ™π‘¥∑Õߧ” ‡À√’¬≠≈– Ò, ∫“∑ ™π‘¥‡ß‘π ‡À√’¬≠≈– ı ∫“∑ ·≈– ™π‘¥∑Õß·¥ß ‡À√’¬≠≈– Ú ∫“∑ ®”π«π∑—Èß ‘Èπ ıÚÙ,Ò ‡À√’¬≠ ´÷Ëß ¡‡¥Á®æ√–≠“≥ —ß«√ ∑√ß¡’æ√–‡¡μ쓪≈ÿ°‡»°„À⇪ìπ»‘√‘¡ß§≈·°àºŸâ¡’®‘μ»√—∑∏“ ‡ªìπ°“√À“∑ÿπ§√—Èß·√°∑’Ë∑”„Àâ¡Ÿ≈π‘∏‘™à«¬°“√»÷°…“¢Õß ‡¬“«™π‰¥âμ“¡‡ªÑ“À¡“¬ His Majesty the King granted royal permission to Princess Prem Purachatra to use the pictures of the nine Chakri kings on commemorative medals. These coins were for sale to raise funds for needy childrenûs education.


¡√¥°∑’Ë „Àâ ‰«â·°à¡Ÿ≈π‘∏‘√à«¡®‘μμåπâÕ¡‡°≈â“œ πÕ°®“°À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ®–‰¥â¡Õ∫º≈ß“π ·π«§«“¡§‘¥ ·π«°“√ªØ‘∫—μ‘ß“πÕ—π‡ªìπÕ¡μ– ‰«â‡ªìπ¡√¥°„Àâ·°à¡Ÿ≈π‘∏‘·≈â« ∑à“π¬—ß ‡¢’¬πæ‘π—¬°√√¡¡Õ∫‡ß‘π¡√¥°„Àâ¡Ÿ≈π‘∏‘ ∂÷ß Ò ≈â“π∫“∑ ·≈–„ÀâÕߧ尓√Õ◊ËπÊ ¥â«¬ ¡“°∫â“ßπâÕ¬∫â“ßμ“¡ ∂“π–°“√‡ß‘π¢Õß·μà≈– Õߧ尓√ ∑à“π®÷߇ªìπ§π·√°∑’ˇ¢’¬πæ‘π—¬°√√¡¡Õ∫‡ß‘π„Àâ·°àÕߧ尓√ “∏“√≥°ÿ»≈‡°◊Õ∫ Ò ·Ààß √«¡‡ªìπ‡ß‘π∑—Èß ‘Èπ Ú.˜ ≈â“π∫“∑

Õߧåª√–∏“π§≥–°√√¡°“√¡Ÿ≈π‘∏‘√à«¡®‘μμåπâÕ¡‡°≈â“œ À≈—ß®“°À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ·≈–»“ μ√“®“√¬å ¥√.°àÕ  «— ¥‘æ“≥‘™¬å ∂÷ß·°àÕπ‘®°√√¡ æ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮ⓠ ÿ∑∏ ‘√‚‘  ¿“·≈–æ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮⓫‘¡≈©—μ√ ∑√ߥ”√ßμ”·Àπàß·∑πμ“¡≈”¥—∫ ‚¥¬∑√ߥ”√ß Ú μ”·Àπàß §◊Õª√–∏“π°√√¡°“√ Õ”π«¬°“√·≈–ª√–∏“π°√√¡°“√¥”‡π‘πß“π ªí®®ÿ∫—π‡ªìπæ√–°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥μàÕ¡Ÿ≈π‘∏‘·≈–μàÕ‡¬“«™π∑—Ë«ª√–‡∑» ∑’Ëæ√–‡®â“«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓜ ¡ «≈’ æ√–«√√“™“∑‘π—¥¥“¡“μÿ ∑√ßæ√–‡¡μμ“√—∫‡ªìπÕߧåª√–∏“π°√√¡°“√Õ”π«¬°“√¡Ÿ≈π‘∏‘ μ—Èß·μà æ.». ÚııÛ ·≈–𓬠¡æ√ ‡∑æ ‘∑∏“ ‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√¥”‡π‘πß“π

°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘√à«¡®‘μμå πâÕ¡‡°≈â“œ ≥ ‡¥◊Õπμÿ≈“§¡ Úıı˜ Ò. ¥â “ π°“√„Àâ ∑ÿ π °“√»÷ ° …“ Õ∫√¡ ¡Ÿ≈π‘∏‘¡ÿàß¡—Ëπæ—≤𓇬“«™π‚¥¬„Àâ ∑ÿπ°“√»÷°…“Õ∫√¡§ÿ≥∏√√¡Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ·°à‡¬“«™πºŸâ¥âÕ¬‚Õ°“ ∑ÿ°Õ”‡¿Õ ∑ÿ°√–¥—∫ §◊Õ √–¥—∫‡¥Á°‡≈Á°  “¡‡≥√ ª√–∂¡»÷°…“ ¡—∏¬¡»÷°…“ Õ“™’«»÷°…“ ·≈–Õÿ¥¡»÷°…“ μ—ßÈ ·μષï √°¢Õß°“√°àÕμ—ßÈ ®”π«π ÚıÚı ∑ÿπ ªí®®ÿ∫—πªï≈–®”π«π°«à“ Ú,ˆ ∑ÿ𠇪ìπ‡ß‘π ªï≈–ª√–¡“≥ ˘ ≈â“π∫“∑ ·≈–‰¥â „ Àâ ∑ÿ π μàÕ‡π◊ÕË ß‰ª·≈â«√«¡∑—ßÈ  ‘πÈ ‡°◊Õ∫ Ú¯, ∑ÿ𠇪ìπ‡ß‘π∑—Èß ‘Èπ‡°◊Õ∫ Ò˘ ≈â“π ¡Ÿ≈π‘∏„‘ À⧫“¡ ”§—≠°—∫°“√æ—≤π“ ‡¬“«™π¢Õß™“μ‘ „ Àâ   ¡∫Ÿ √ ≥å ∑ÿ ° ¥â “ π ‚¥¬ ‡©æ“–¥â“π®‘μ„® »“ π“ »’≈∏√√¡ §ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ μâÕß°“√„À⇬“«™π√Ÿâ ÷°Õ∫Õÿàπ ‰¡à Õâ “ ß«â “ ß∑âÕ∂Õ¬À√◊Õ ‘ÈπÀ«—ß ®÷ß®—¥„Àâ ‡¬“«™π‰¥â¡’∑à“π‡®â“¢Õß°Õß∑ÿ𠇪ìπ√“¬ ∫ÿ§§≈ ‚¥¬¡Ÿ≈π‘∏‘‡ªìπºŸâª√– “π — ¡ æ— π ∏å

‡¬“«™π√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ ®“°‚√߇√’¬π∫â“π‡¢“®â“« Õ”‡¿Õª√“≥∫ÿ√’ ®—ßÀ«—¥ª√–®«∫§’√’¢—π∏å —ß°—¥ 왥. °√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ °”≈—ß√—∫¡Õ∫‡ß‘π∑ÿπ°“√»÷°…“μàÕ‡π◊ËÕߢÕß¡Ÿ≈π‘∏‘ Children from elementary schools in Prachuap Kiri Khan Province receive scholarships From the Foundation. Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

119


√–À«à “ ß∑à “ π‡®â “ ¢Õß°Õß∑ÿ π °— ∫ ‡¬“«™πºŸ√â ∫— ∑ÿπ Ú. √— ∫ ºŸâ ∫ √‘ ® “§‡ß‘ π ·≈– ºŸâÕÿª°“√– ªí®®ÿ∫—π¡’ºŸâ∫√‘®“§‡ß‘π∑ÿπ „Àâ¡Ÿ≈π‘∏‘ ‡ªìπ√“¬ªï Ù˜Ú √“¬ ·≈– ∫√‘ ® “§μ—È ß ‡ªì π °Õß∑ÿ π – ¡∂“«√ „™â‡©æ“–¥Õ°º≈ Ò,Ú¯Ò √“¬ ‡æ◊ËÕ Õÿ ª °“√–‡¬“«™π°≈ÿà ¡ ‡¥‘ ¡ ‰¥â Õ ¬à “ ß μà Õ ‡π◊Ë Õ ß ®π®∫°“√»÷ ° …“·μà ≈ – √–¥— ∫ ™—È π ·≈– “¡“√∂Õÿ ª °“√– ‡¬“«™π°≈ÿà¡„À¡à À¡ÿπ‡«’¬π ◊∫‰ª ‡™àππ’È ‰¡à¡∑’  ’Ë π‘È  ÿ¥ Û. ¥â “ π‡¬“«™π∑’Ë √— ∫ ∑ÿ π ·≈–®— ¥ °“√Õ∫√¡‡¬“«™π„Àâ √Ÿâ ®— ° · ¥ß°μ‡«∑‘ μ “§ÿ ≥ μà Õ ºŸâ ¡’ æ √–§ÿ ≥ ¥â«¬°“√μ—Èß„®‡√’¬πª√–æƒμ‘μπ‡ªìπ §π¥’ √à«¡„Àâ√“¬≈–‡Õ’¬¥·°à§≥–°√√¡°“√‚§√ß°“√‡¬“«™π™à«¬‡¬“«™π ´÷Ëß¡’§ÿ≥À≠‘ßæ‘¡æ“  ÿπ∑√“ß°Ÿ√ Ù. μ‘ ¥ μ“¡º≈ß“π ®“° ‡ªìπª√–∏“π‚§√ß°“√ ≥ ÀÕª√–™ÿ¡∫â“π¡π—ߧ»‘≈“ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ú˘ 惻®‘°“¬π ÚıÚı °“√∑’Ë ¡Ÿ ≈ π‘ ∏‘ „ Àâ § «“¡ ”§— ≠ „π°“√ Princess Prem Purachatra explains the purpose and details of the Foundation to the committee for youth chaired by Khunying Pimpa Sundarangkun at Manangkasila mansion. æ— ≤ 𓇬“«™π¢Õß™“μ‘   ¡∫Ÿ √ ≥å ∑ÿ ° ¥â “ π ¿√‘¬“ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ „π∞“π–ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√Õÿª°“√–‡¬“«™πª√–®”®—ßÀ«—¥¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘ ®÷ßÕÕ°‰ª‡¬’ˬ¡‡¬’¬πμ‘¥μ“¡¥Ÿ·≈∑ÿ°¢å ÿ¢¢Õ߇¬“«™π¥â«¬ ‡¡μμ“∏√√¡ ™à«¬·°â ‰¢ªí≠À“μà“ßÊ ¢Õ߇¬“«™π·≈–§√Õ∫§√—«ºŸâ√—∫∑ÿπ¡Ÿ≈π‘∏‘ Õ¬à“ß„°≈♑¥¥â«¬ ‡æ◊ËÕºπ÷°°”≈—ß√à«¡„®°—πæ—≤𓇬“«™π ¥âÕ¬‚Õ°“ ∑’Ë¡’§«“¡ª√–æƒμ‘¥’„π·μà≈–®—ßÀ«—¥„Àâ¡’§ÿ≥∏√√¡π”§«“¡√Ÿâ ¡’§«“¡®ß√—°¿—°¥’μàÕ ∂“∫—π™“μ‘ »“ π“ ·≈–æ√–¡À“°…—μ√‘¬å §ÿ≥∏√√¡≈È”§à“¥—ß°≈à“« §Ÿà§«√·°à°“√ª≈Ÿ°Ωí߉«âμ≈Õ¥‰ª ı. ®—¥°‘®°√√¡æ‘‡»…‡æ◊ËÕ∂«“¬æ√–√“™°ÿ»≈ „π«‚√°“ ¡À“¡‘Ëߡߧ≈μà“ßÊ μ≈Õ¥ ÛÚ ªï∑’˺à“π¡“ ‚¥¬‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ°“√ ®—¥ß“π‡ªìπ‡ß‘πª√–¡“≥ Òı ≈â“π∫“∑

120

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


Ruamchit Normklao Foundation for Children and Youth Under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen

Princess Prem Purachatra strongly believed that children and people are valuable assets in national development if they are given adequate education and moral training. Her opportunity to realize her belief came in 1982, the year preceding the Ratanakosin Bicentennial celebration, when she was invited by the Thai government to be its Public Relations Consultant. While most agencies, public and private, were planning exhibits and festivities, Mister Sati Sribunruang, Chief of the Secretariat Section in charge of the Bicentennial Celebration planning had a different idea, which was also shared by Princess Prem Purachatra. Both agreed that all the celebrating events and festivities for this auspicious occasion should leave long-lasting effects. Through a series of discussions between these two farsighted elders, came a decision to organize a project for the development of children and youth in Thailand. ®—¥ß“πæ‘∏’¡Õ∫√“ß«—≈·°à‡¬“«™πºŸâ™π–°“√ª√–°«¥§”¢«—≠™‘ß∑ÿπ°“√»÷°…“¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘œ ·≈–‡≈’ȬߢÕ∫§ÿ≥ºŸâ∑’˙૬‡À≈◊Õ π—∫ πÿπ ç«—π‡¬“«™π™à«¬‡¬“«™πé ∑’ËÀÕª√–™ÿ¡∫â“π¡π—ߧ»‘≈“ «—π∑’Ë ÚÛ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÚˆ ‚¥¬¡’ œæ≥œ √Õß𓬰√—∞¡πμ√’ (æ≈‡Õ°ª√–®«∫  ÿπ∑√“ß°Ÿ√) ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’ Princess Prem Purachatra distributes prizes to young slogan makers for the Foundation.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

121


Princess Prem Purachatra started out by rallying the support and cooperation of 10 major non-profit and non-governmental organizations of Thailand, in which she was actively involved. These were the National Council on Social Welfare, the National Council of Women, the Young Buddhist Council, the Boy Scout Council, the Parent and Teacher Council, the Buddhist Association, the League of Foundations, the National Teacher Council, the Village Scout Operation Centre, and the Bangkok ®—¥‡≈’Ȭßæ√–°√–¬“À“√°≈“ß«—π„ππ“¡¡Ÿ≈π‘∏‘√à«¡®‘μμåπâÕ¡‡°≈â“œ ‡æ◊ËÕ‡¬“«™π ≥ ∑’Ëæ—°»‘«–§Õ√åμ Village Scout Club. All ten came ÿ¢ÿ¡«‘∑´Õ¬ ˜ ‡ªìπ‡°’¬√μ‘·°à‡®â“À≠‘ß«—ß™ÿ§ æ√–¢π‘…∞“¢Õßæ√–‡®â“·ºàπ¥‘π¿Ÿ∞“π (Õߧåª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ª√– “πß“π‡¬“«™π·Ààß™“μ‘  ¿“‡¬“«™π ‡æ◊ËÕ°“√ à߇ √‘¡·≈–æ—≤π“ to an unanimous decision to  —ߧ¡·≈–«—≤π∏√√¡·Ààߪ√–‡∑»¿Ÿ∞“π) æ√– “«¡’·≈–§≥– μ“¡§”¢Õ√âÕߢÕß√—∞∫“≈‰∑¬ establish a project with the title, ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÒÙ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÚˆ (‡ªìπ°“√®—¥ß“π‡≈’ȬßÕ¬à“߇ªìπ∑“ß°“√‡ªìπ§√—Èß ÿ¥∑⓬) the Nomklao Foundation for Youth. „π¿“æ ®“°´â“¬ ‡®â“À≠‘ß«—ß™ÿ§ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ §ÿ≥À≠‘߇≈Õ»—°¥‘Ï  ¡∫—μ‘»‘√‘ Once the cooperation of the major ·≈– π“ß “«Õ√æ‘π∑å §≥“∏π–«π‘™¬å private organizations of Thailand Princess Prem hosts a luncheon in honour of Princess Wangchuk, sister of the King of Bhutan on February 14, 1983. was achieved, Princess Prem Purachatra moved on to convincing the government to provide its support. General Prem Tinnasulanond, the Prime Minister at the time, was receptive and supportive of the project. He included the project as part of the bicentennial celebration of Bangkok and ordered the Ministry of Education and the Ministry of Interior to provide all the support it needed. Later, upon the recommendation of Mr. Pisal Mulasatsatorn, the Permanent Secretary of the Ministry of Interior, the project was officially registered as the Ruamchit Normklao Foundation for Children and Youth Under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen.

122

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


Though her name was not included among the 10 founding members of this new foundation, Princess Prem Purachatra was evidently the key person in its establishment. She not only rallied the support and cooperation of private groups and government agencies but she also helped with fund raising activities. Princess Prem Purachatra raised the initial funds for this welfare project with the production and distribution of the Nine Monarch Commemorative Medals. His Majesty ç°≈àÕß∫√‘®“§Àπâ“ÀâÕߺŸâªÉ«¬é ®‘μ„®¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ·πà«·πà°—∫°“√™à«¬‡À≈◊ÕºŸâÕ◊Ëπ the King graciously lent his support to ·¡â¬“¡ªÉ«¬Àπ—° ¬—ߢՄÀ⺟⡓‡¬’ˬ¡‡º◊ËÕ·ºà‡¡μμ“®‘쉪¬—߇¬“«™πºŸâ¥âÕ¬‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“ the project and even allowed the Despite her illness, Princess Prem Purachatra was still concerned about the disadvantaged children. A donation box is placed in front of her room at working team to affix the emblem of Smittivej Hospital to raise funds for needy childrenûs education. the Royal House of Chakri and the Royal initials of His Majesty the King on the medals. The medals, 524,100 in total, were all blessed by the Supreme Patriarch. A donation of 100,000 baht was made by Her Royal Highness Princess Mother and a similar amount was given by Her Royal Highness Princess Narathivas Rajanakarindara. Princess Prem Purachatraûs talent in fund raising was exceptional. She was able to raise the initial fund of 8,000,000 baht for the Ruamchit Normklao Foundation in its first year. When the Princess passed away a year later, she left the foundation 1,000,000 baht in her will. Since its establishment, the Ruamchit Nomklao Foundation has always been supported by members of the royal family. Her Majesty the Queen graciously accepted the foundation under her Royal Patronage. Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn chaired the Advisory Committee of the Foundation. Her Royal Highness Princess Narathivas Rajanakarindara kindly agreed to be the Founding Chairperson of the Foundation, which had its inaugural meeting in 1982 in the Government House. Later, Her Highness Princess Sudasirisobha chaired both the Board of Directors and the Executive

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

123


§«“¡ “¡“√∂·≈–‡°’¬√쑬»¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ‰¥â√—∫°“√æ‘¡æ出¬·æ√à„πÀπ—ß ◊Õ çºŸâÀ≠‘߉∑¬é ¢Õß√—∞∫“≈ ‚¥¬§≥–°√√¡°“√‡ √‘¡ √â“߇հ≈—°…≥å·Ààß™“μ‘ ‡¡◊ËÕ æ.». ÚıÚˆ As a tribute to Princess Prem Purachatra, an article about her is printed in çThai Women,é a book published by the National Identity Board.

Committee of the Foundation. She was succeeded first by Her Highness Princess Vimalachatra and then in 2010 by Her Royal Highness Princess Soamsawali, who is the current Chair of the Board of Directors Mr. Somporm Thepsithar as Exective Committee. The name of the Foundation, Ruamchit Normklao, was chosen to reflect the gratitude which all the Thai people come to feel for the monarchs in the past and at present. It is intended to remind all Thais of the sacrifices made by the past and present kings for the stability of the country and of the duty which everybody has in maintaining this national stability through the development of our children and youth.

124

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


Àπ—ß ◊Õ çWHOûS WHO IN THAILANDé ‰¥âπ”∫∑ —¡¿“…≥凰’¬√쑪√–«—μ‘·≈–º≈ß“π¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ≥ ∑’Ëæ—°»‘«–§Õ√åμ ÕÕ°‡º¬·æ√à„π‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚıÚ February Issue of Whoûs Who in Thailand 1977 presents an interview with Princess Prem Purachatra.

The main goal of the Foundation is to provide financial support for Thai children and youth, especially those in the impoverished areas, with opportunities to get education, vocational training and moral training so that they can become valuable human resources of the country. The Foundation even provides help to inmates in correctional facilities. Currently, the Foundation provides around 2,600 scholarships for children and youth in all levels and all branches of education, which amounts to about 9,000,000 baht per year. So far, almost 28,000 scholarships have been granted by the Foundation. The work of the Foundation is supported by donations, annual as well as occasional ones, and funds made by individuals, associations and corporates. The governor of the province serves as the Chair of the Scholarship Committee while his wife serves as the Chair of the Youth Support Committee, which oversees and monitors the well-being of the scholarship grantees in the province.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

125


‡¢Á¡·≈–‡À√’¬≠∑’Ë√–≈÷°®“°ß“πμà“ßÊ ∑’ËÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡¢â“√à«¡

126

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


Souvenirs received from her participation in countless activities both in Thailand and other countries

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

127


Õߧ尓√∑’ËÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπª√–∏“π°àÕμ—ÈßÀ√◊Õ¡’ à«π°àÕμ—Èß ªï æ.». ∑’Ë°àÕμ—Èß æ.». ÚÙ˘˜ æ.». ÚÙ˘¯ æ.». ÚÙ˘¯ æ.». ÚıÒ æ.». ÚıÚ æ.». Úıı æ.». Úı¯ æ.». ÚıÒÛ æ.». ÚıÚÚ æ.». ÚıÚÚ æ.». ÚıÚÚ æ.». ÚıÚÛ æ.». ÚıÚÙ æ.». ÚıÚı

Àπà«¬ß“π ¡Ÿ≈π‘∏‘Õπÿ‡§√“–Àå§πæ‘°“√œ (ª√–∏“π°àÕμ—Èß) ‚√μ“√’·Õππå „πª√–‡∑»‰∑¬ ‚√߇√’¬π®‘μμåÕ“√’≈”ª“ß ¿“ —ߧ¡ ß‡§√“–Àåœ  ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘œ ¡Ÿ≈π‘∏‘™à«¬§πªí≠≠“ÕàÕπœ (ª√–∏“π°àÕμ—Èß) ¡Ÿ≈π‘∏‘ ‘√‘«—≤π“-‡™ ‡™’¬√å (ª√–∏“π°àÕμ—Èß) ¡Ÿ≈π‘∏‘À¡Ÿà∫â“π‚  – ¡Ÿ≈π‘∏‘»Ÿπ¬å°≈“ߪ√– “πß“πæ—≤π“™π∫∑ (ª√–∏“π°àÕμ—Èß) §≥–°√√¡°“√¥”‡π‘πß“π√“ß«—≈«√√≥°√√¡¬Õ¥‡¬’ˬ¡·Ààߪ√–‡∑»Õ“‡´’¬π (´’‰√∑åÕ«Õ√å¥) ¡Ÿ≈π‘∏‘©–‡™‘߇∑√“‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“ ¡Ÿ≈π‘∏‘°ƒμ“πÿ √≥å  ¡“§¡ à߇ √‘¡·≈–æ—≤π“º≈‘μ¿—≥±åÀ—μ∂°√√¡·Ààߪ√–‡∑»Õ“‡´’¬π (Õ“æ“¥â“) ¡Ÿ≈π‘∏‘√à«¡®‘μμåπâÕ¡‡°≈â“œ ‡æ◊ËÕ‡¬“«™π (ºŸâª√– “π°“√°àÕμ—Èß)

Õߧ尓√∑’ËÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπ°√√¡°“√√‘‡√‘Ë¡°àÕμ—Èß ªï æ.». ∑’Ë°àÕμ—Èß æ.». ÚÙ¯¯-ÚıÒÒ æ.». ÚÙ˘Ò æ.». ÚÙ˘˘ æ.». ÚıÚ æ.». ÚıÚ-ÚıÙ æ.». ÚıÛ æ.». ÚıÙ

128

Àπà«¬ß“π ¡“§¡ «“¬ ¥—∫∫≈‘« ´’ ‡Õ  ¡“§¡ Àª√–™“™“μ‘„πª√–‡∑»‰∑¬ ¡Ÿ≈π‘∏‘√“™ª√–™“ ¡“ —¬œ  ¡“§¡ μ√’¿“§æ◊Èπ·ª´‘øî°·≈–‡Õ‡™’¬Õ“§‡π¬å  ¡“§¡π—° —ߧ¡ ß‡§√“–Àå ¡Ÿ≈π‘∏‘™à«¬π—°‡√’¬π∑’Ë¢“¥·§≈πœ ¡Ÿ≈π‘∏‘¡À“√“™

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


Õߧ尓√∑’ËÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπ°√√¡°“√√‘‡√‘Ë¡°àÕμ—Èß ªï æ.». ∑’Ë°àÕμ—Èß æ.». ÚıÙ æ.». Úıı æ.». Úıˆ æ.». Úı¯ æ.». Úı¯ æ.». Úı˘ æ.». ÚıÚı

Àπà«¬ß“π ¡Ÿ≈π‘∏‘æ’√‘¬“πÿ‡§√“–Àå ¡Ÿ≈π‘∏‘™à«¬‡À≈◊Õ‡¥Á°°”æ√â“ ¡“§¡ μ√’‰∑¬¡ÿ ≈‘¡·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ¡Ÿ≈π‘∏‘ HELP YOUTH  —ππ‘∫“μ¡Ÿ≈π‘∏‘·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ¡Ÿ≈π‘∏‘™à«¬‡¥Á°°”æ√â“Õ’ “π  ‚¡ √ μ√’π“π“™“μ‘„πª√–‡∑»‰∑¬ ¡Ÿ≈π‘∏‘ à߇ √‘¡∑√—欓°√¡πÿ…¬å‡æ◊ËÕæ—≤π“™ÿ¡™π

Õߧ尓√∑’ËÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπ√Õߪ√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õ‡ªìπ°√√¡°“√ ªï æ.». ∑’Ë°àÕμ—Èß æ.». ÚÙ˘Ò-ÚıÒ æ.». ÚÙ˘Ú æ.». ÚÙ˘˜ æ.». ÚıÒ æ.». ÚıÒ-ÚıÒ æ.». ÚıÚ æ.». ÚıÚ-Úı¯ æ.». Úıı-Úıˆ æ.». Úı˜ æ.». Úı˜ æ.». Úı˜-Úı¯ æ.». ÚıÒ æ.». ÚıÒ æ.». ÚıÒÒ

Àπà«¬ß“π ¡Ÿ≈π‘∏‘™à«¬§πμ“∫Õ¥ ¡“§¡ μ√’Õÿ¥¡»÷°…“·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬œ  ‚¡ √«—≤π∏√√¡À≠‘ß  ¡“§¡ μ√’‰∑¬ ¡Ÿ≈π‘∏‘Õπÿ‡§√“–Àå§πÀŸÀπ«°  ¡“§¡ ÿ¢¿“殑μ·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬  ‚¡ √Õ“ “°“™“¥  ¿“°“™“¥‰∑¬  ‚¡ √Õ“ “√ÿàπ‡¬“«å ¡Ÿ≈π‘∏‘√“™ª√–™“πÿ‡§√“–Àå  ¡“§¡™à«¬‡¥Á°°”æ√â“¢ÕßÕߧ尓√·§∑Õ≈‘§  ¡“§¡«—≤π∏√√¡‰∑¬- ‡ªπ ¡Ÿ≈π‘∏‘®ÕÀåπ ‡Õø ‡§π‡π¥’È  ¡“§¡ºŸâ∫”‡æÁ≠ª√–‚¬™πå  ‚¡ √´Õπμâ“

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

129


Õߧ尓√∑’ËÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπ√Õߪ√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õ‡ªìπ°√√¡°“√ ªï æ.». ∑’Ë°àÕμ—Èß æ.». ÚıÒ¯ æ.». ÚıÒ˘ æ.». ÚıÒ˘

Àπà«¬ß“π ¡“§¡ μ√’π—°∏ÿ√°‘®·≈–«‘™“™’æ·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ §≥–°√√¡°“√ª√– “πß“π√–À«à“ßÕߧ尓√‡Õ°™π·≈–°“√ªÑÕß°—πæ≈‡√◊Õπ ≈Ÿ°‡ ◊Õ™“«∫â“π

Founder and Former President of the Following Foundations Year 1954 1955 1955 1958 1959 1962 1965 1970 1979 1979 1979 1980 1981 1982

130

Name list of Organization Foundation for the Welfare of the Crippled under the Royal Patronage of H.R.H.The Princess Mother Rotary Anns in Thailand Chit-aree Lampang school Council on Social Welfare of Thailand under the Patronage of His Majesty The King The National Council of Women under the Royal Patronage of Her Majesty The Queen The Foundation for Welfare of the Mentally Retarded of Thailand under the Royal Patronage of Her Majesty The Queen Siri Wattana - Cheshire Foundation S.O.S. Foundation of Thailand Co-Ordination Center for Rural Development (Foundation) The S.E.A. Write Award Chachoengsao Foundation for Development Kritanusorn Foundation Asean Handicraft Promotion and Development Association Ruamchit Normklao Foundation (for children and youth)

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


Founder Member of the Following Organizations Year 1945-1968 1948 1956 1959 1959-1961 1960 1961 1961 1962 1963 1965 1965 1966 1982

Name list of Organization Y.W.C.A. The United Nations Association of Thailand Foundation to Help Lepers The Pan Pacific and South East Asian Womenรปs Association The Social Workerรปs Association Foundation for Needy School Children The Maharaj Foundation Pierra Maternity and Child Welfare Foundation Thai Muslim Women Foundation of Thailand for the Welfare of Orphans Foundation to Help Youth The National Council of Foundations in Thailand Foundation for the Orphans in the North East of Thailand The International Womenรปs Club Promotion of Human Resources in Rural Development Foundation

Became Vice-Prisident and/or Board Member Year 1948-1967 1949 1954 1958 1958-1967 1959 1959-1965

Name list of Organization The Foundation for the Welfare of The Blind The University Womenรปs Association Thai Womenรปs Cultural Club The Thai Women Association of Thailand The Foundation for the Deaf and Dumb Mental Health Association of Thailand Red Cross Volunteer Bureau

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

131


Became Vice-Prisident and/or Board Member Year 1961-1967 1964 1964 1968-1969 1967 1967 1968 1975 1976 1976

132

Name list of Organization Junior Red Cross Club Rajaprajanugroh Foundation The Catholic Organizations Don Bosco Orphanage Thai Spanish Cultural Association The John F. Kenedy Fund to Support Education The Girl Guides Association Zonta Club The Business and Professional Women Association The Liaison Committee of NGOS and Civic Defence, Ministry of Interior The Village Scouts Movement in Thailand

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


‡æ◊ËÕ‚≈°∑”„Àâ ‰¡à‡«âπ«à“ß Her International Contributions Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

133


‡æ◊ËÕ‚≈°∑”„Àâ ‰¡à‡«âπ«à“ß „πªï æ.». ÚıÒÒ ‰¥â¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“œ „Àâæ√–«√«ß»å‡∏Õæ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ¥”√ßμ”·Àπà߇հ՗§√√“™∑Ÿμ‰∑¬ ≥ ª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬ μ“¡§”°√“∫∫—ߧ¡∑Ÿ≈¢Õß°√–∑√«ß°“√μà“ߪ√–‡∑» ‡¡◊ËÕ ‡ √Á® ‘Èπ«“√–°“√¥”√ßμ”·Àπàß„πª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬‰¥â‡ ¥Á®‰ª√—∫μ”·Àπà߇ªìπ‡Õ°Õ—§√√“™∑Ÿμ ≥ ª√–‡∑»‡¥π¡“√å° ·πàπÕπ«à“„π°“√π’È À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ‰¥âμ“¡‡ ¥Á®‰ª¥â«¬„π∞“π–™“¬“¢Õ߇հ՗§√√“™∑Ÿμ ·≈–„π√–À«à“ß∑’Ë æ√–«√«ß»å‡∏Õæ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ∑√ߥ”√ßμ”·Àπà߇հ՗§√√“™∑Ÿμ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå°Á‰¥âªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë¢Õß ™“¬“‡Õ°Õ—§√√“™∑ŸμÕ¬à“ß ÿ¥§«“¡ “¡“√∂ „π∞“π–∑’ˇªìπºŸâ·∑π¥â“π«—≤π∏√√¡¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬∑”ÀπⓇº¬·æ√à ‰¡μ√’®‘μ·≈–‡¡μμ“®‘μ·∫∫‰∑¬Ê „π√–À«à“߇«≈“∑’Ë ‰¡à ‰¥âÕ¬Ÿà„πª√–‡∑»‰∑¬π’È À¡àÕ¡ß“¡®‘μμ嬗ߧßμ‘¥μ“¡§«“¡ °â“«Àπâ“¢Õßß“π°‘®°√√¡μà“ßÊ ·≈–æ√âÕ¡‡ ¡Õ∑’Ë®–„À⧔·π–π”·°à∫ÿ§§≈·≈–Õߧå°√μà“ßÊ „π¢≥–‡¥’¬«°—πÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå°Á ‰¥â¢¬“¬¢Õ∫‡¢μ¢Õßß“π∑’Ë∑à“π√—∫º‘¥™Õ∫„π ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» ®π‰¥â√—∫‡≈◊Õ°‡ªìπª√–∏“π„πªï ÚıÒ˘ „π«“√–∑’Ë∑à“π¥”√ßμ”·Àπàߪ√–∏“πœ ∑à“π‰¥â欓¬“¡°√–μÿâπ„À⺟âÀ≠‘ß ∑—Ë«‚≈°¡’§«“¡μ√–Àπ—°„π∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õßμπ‡Õß„π™ÿ¡™π¢Õßμπ‡Õß ·≈–„π™ÿ¡™π‚≈° ∑à“π‰¥â √‘‡√‘Ë¡°‘®°√√¡¡“°¡“¬ ∑’Ë ”§—≠·≈–§«√®–‡Õà¬∂÷ߧ◊Õ °“√ª√–™ÿ¡ºŸâ™”π“≠°“√摇»…¥â“π°“√æ—≤π“·≈– °“√ —¡¡π“‡æ◊ËÕæ—≤π“ μ√’™π∫∑∑—Ë«‚≈° ≥ °√ÿß¡–π‘≈“ „πªï æ.». ÚıÚÚ °‘®°√√¡Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß §◊Õ ß“π· ¥ß º≈‘μ¿—≥±åÀ—μ∂°√√¡·≈–°“√ª√–™ÿ¡™“«™π∫∑√–À«à“ߪ√–‡∑» ‡π◊Ë Õ ß®“°À¡à Õ ¡ß“¡®‘ μ μå‡ ªì π ºŸâ ¡’ § «“¡ “¡“√∂„π°“√„™â ¿ “…“Õ— ß °ƒ… Ω√—Ë ß ‡»  ·≈– ‡ªπÕ¬à “ ß §≈àÕß·§≈à« ∑à“π®÷ß “¡“√∂∑”ß“π√à«¡°—∫ºŸâπ”¥â“π°“√æ—≤π“ μ√’·≈–°“√æ—≤π“™π∫∑ „πª√–‡∑»μà“ßÊ ∑—Ë«‚≈° ‡æ◊ËÕ°√–μÿâπ„À⇰‘¥§«“¡μ√–Àπ—°„À¡àÊ „π‡√◊ËÕß°“√æ—≤π“ —ß§¡ ™π∫∑ ·≈–ºŸâÀ≠‘ß ∑à“π‰¥â√—∫§”‡™‘≠®“°√—∞∫“≈ „Àâ ‰ª‡¬◊Õπª√–‡∑»μà“ßÊ ∂÷ß ˆÚ ª√–‡∑» „π ˆ ∑«’ª ∑à“π‰¥â√—∫§«“¡√—°·≈–§«“¡‡§“√æÕ¬à“߬‘Ëß®“°§π∑’Ë ‰¥â¡’ ‚Õ°“ ∑”ß“π√à«¡°—∫∑à“π ∑à“πºŸâÀ≠‘߇¥≈≈å ª√–∏“π ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» ∑’ˇ¢â“√—∫μ”·ÀπàßμàÕ®“°∑à“π ∂÷ß°—∫ ‡Õà¬«à“ À¡àÕ¡ß“π®‘μμåπ—Èπ‡ªìπ ç∑—∫∑‘¡ ¬“¡∑’ˇª≈àߪ√–°“¬‡®‘¥®â“∑’Ë ÿ¥é

134

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


Her International Contributions In 1968, His Highness Prince Prem Purachatra was asked by the Thai Government to serve as its Ambassador to India. This was followed by another ambassadorial appointment to Denmark. Princess Prem Purachatra was always there by his side. She performed the duty of an ambassador没s wife to the best of her ability, making herself a cultural representative of Thailand while promoting Thai hospitality and generosity. Though she was not present in Thailand, her contributions to the social welfare and development activities in the country were not at all interrupted. She kept herself aware of developments and was always ready to help with advice and suggestions. In the meantime, she adopted a greater role in the International Council of Women and became its President in 1976. During her term, Princess Prem Purachatra initiated many projects which promoted greater awareness among women all over the world of their role and their significance in their own communities as well as the global community. These included the Colloquium of Experts and the International Seminar on Leadership Training for Rural Women in Socio-Economic Development in 1979 in the Philippines and the International Crafts Conference and Exhibition, or CONEX, in 1981. Fluent in English, French and Spanish, Princess Prem Purachatra was able to promote a new awareness about social development, rural development and the development of women in general all over the world. She had an opportunity to visit 62 countries in six continents, at the invitations of the respective governments. She was loved and respected by those who had the opportunity to work with her. Lady Dell, who succeeded her as the ICW President, called her the Most Brilliant Star of Siam.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

135


≥ ∑”‡π’¬∫‡Õ°Õ—§√√“™∑Ÿμ‰∑¬ °√ÿß𑫇¥≈≈’ At the Royal Thai Embassy. New Delhi

136

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


¿“√°‘®„πμà“ߪ√–‡∑» ‡π◊ËÕß®“°ª√–¡“≥ªï æ.». ÚıÒÒ ¢â“√“™°“√Àπÿà¡Ê¢Õß°√–∑√«ß°“√μà“ߪ√–‡∑» ‡æ‘Ëß®∫°“√»÷°…“ ¡’§«“¡©≈“¥ §«“¡ “¡“√∂Õ¬à“ßπà“™¡‡™¬ ·μàÕ“¬ÿ¬—ßπâÕ¬ ¬—ߢ“¥ª√– ∫°“√≥å„π¥â“πμà“ßÊ ¢â“√“™°“√ºŸâ„À≠à °«à“∑’Ë®–‡ªìπ‡Õ°Õ—§√√“™∑Ÿμ¡’‰¡à‡æ’¬ßæÕ ∑”„Àâ°√–∑√«ß°“√μà“ߪ√–‡∑»μâÕßÀ“∫ÿ§§≈√–¥—∫°≈“ßÊ§π ¡“™à«¬ ¥”√ßμ”·Àπà߇հ՗§√√“™∑Ÿμ√–¬–Àπ÷Ëß À≈—ß®“°∑’Ë ‰¥â¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“œ„Àâæ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ¥”√ß μ”·Àπà߇հ՗§√√“™∑Ÿμ‰∑¬„πª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬·≈–‡¥π¡“√å°·≈â« À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ®÷߉¥âªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë „π∞“π–¿√‘¬“‡Õ°Õ—§√√“™∑Ÿμ ‡§’¬ß¢â“ßæ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ μ≈Õ¥‡«≈“ Õ¬à“߇μÁ¡°”≈—ߧ«“¡ “¡“√∂ ‡æ◊ËÕ „À⇪ìπª√–‚¬™πå·°àª√–‡∑»™“μ‘ ∑—Èߥâ“π°“√∑Ÿμ °“√æ“≥‘™¬å °“√∑À“√ °“√»÷°…“¢Õßπ—°»÷°…“·æ∑¬å ‰∑¬ °“√»÷°…“¢Õߧπæ‘°“√À√◊ÕºŸâªØ‘∫—μ‘ß“π„Àâ§πæ‘°“√ œ≈œ ´÷Ë߉¥âº≈‡ªìπÕ¬à“ߥ’¬‘Ëß À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ¡‘„™à·μà®–¡’∫∑∫“∑ ”§—≠¥â“π —ߧ¡ ß‡§√“–À凩擖§π‰∑¬‡∑à“π—Èπ ·μଗ߇Õ◊ÈÕ‡øóôÕ‡º◊ËÕ ·ºà·°à™“«μà“ߪ√–‡∑» ‚¥¬π”§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂·≈–ª√– ∫°“√≥å ‡™àπ √‘‡√‘Ë¡„Àâ§≥–¿√‘¬“∑Ÿμ“πÿ∑Ÿμ∑—Ë«‚≈°∑’Ë ª√–®”Õ¬Ÿà„πª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬ ´÷Ëß¡’®”π«π¡“°°«à“ ˘ ª√–‡∑» √à«¡°—π®—¥ß“π∫“´“√åÀ“∑ÿπ„ÀâÕߧ尓√°ÿ»≈„π Õ‘π‡¥’¬ ‡¡◊ËÕ æ.». ÚıÒÙ ·¡âß“π‡≈Á°πâÕ¬°Á‰¡à‡«âπ®–§”π÷ß∂÷ß Õ¬à“߇™àπ∑à“π‡ªìπÀà«ß§πß“πÕ‘π‡¥’¬ºŸâ∑”ß“πÀπ—° °≈“ß·¥¥ (sun stroke) ·≈–Õ“®∂÷ß쓬‰¥âßà“¬Ê ‚¥¬®—¥À“πÈ”‡¬Áπ°—∫·°â«πÈ”‰«âÀπâ“ ∂“π∑Ÿμ „π¢≥–∑’Ëμ“¡‡ ¥Á®æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√‰ªª√–®”„πª√–‡∑»μà“ßÊ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ‰¥âμ‘¥μ“¡º≈ ß“π —ߧ¡ ß‡§√“–Àå ”À√—∫§π‰∑¬∑’Ë ‰¥â√‡‘ √‘¡Ë ‰«â ·≈–„À⧔·π–π”ª√÷°…“∑’¡Ë §’ ≥ ÿ §à“¬‘ßË ·°àºªŸâ Ø‘∫μ— ß‘ “π∑ÿ°§√—ßÈ ‰ª ‡ªìπ ∑’˪√–®—°…å·≈â««à“®‘μ„®¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ®¥®àÕÕ¬Ÿà°—∫ß“π —ߧ¡ ß‡§√“–Àå ‡ªìπ∑’Ëπà“¬°¬àÕß √√‡ √‘≠Õ¬à“߬‘Ëß ¬“°∑’Ë®–À“ºŸâ„¥‡ ¡Õ‡À¡◊Õπ‰¥â πÕ°®“°π’Ȭ—߉¥â¢Õ„Àâπ“ß ÿ¡“≈’ ™“μ‘ ÿ«√√≥ ¿√‘¬“¢â“√“™°“√‰∑¬„π ∂“π∑Ÿμ ™à«¬ ·ª≈∫∑§«“¡¿“…“Õ—ß°ƒ… ‡√◊ËÕß°≈‰°°“√ªØ‘∫—μ‘ß“πÕ“ “ ¡—§√ ‡ªìπ¿“…“‰∑¬Õ’°¥â«¬ ‡æ◊ËÕ„À⇪ìπª√–‚¬™πå·°à ºŸâªØ‘∫—μ‘ß“π —ߧ¡ ß‡§√“–Àå„π‰∑¬ °‘®°√√¡Àπ÷Ëß∑’Ë®–¢“¥‡ ’¬‰¡à ‰¥â §◊Õ°“√∑’Ë ‰¥âμâÕπ√—∫∫ÿ§§≈ ”§—≠„π«ß°“√μà“ßÊ ¢Õ߉∑¬ μ≈Õ¥®π ‡æ◊ËÕπ π‘∑¡‘μ√ À“¬ ∑’Ë ‰¥â¡’‚Õ°“ ·«–‡¬’ˬ¡‡¬’¬π

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

137


πÕ°®“°π’È „πª√–‡∑»μà“ßÊ ∑’ËÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ‡¥‘π∑“߉ª‡¬◊Õπ·≈–‰ªª√–™ÿ¡ ∑à“π®–‰¥â‡¢â“æ∫ª–°—∫ μ√’ ™—Èππ”  ¡“™‘° ¿“ºŸâ·∑πœ √—∞¡πμ√’ 𓬰‡∑»¡πμ√’ ¢â“√“™°“√™—Èπ Ÿß∑’ˇªìπ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õߪ√–‡∑»π—ÈπÊ ‡æ◊ËÕ°“√ ª√– “πß“πæ÷Ëßæ“Õ“»—¬·≈–√à«¡¡◊Õ°—π ∫“ß·Àà߉¥â‡¢â“æ∫°—∫ª√–∏“π“∏‘∫¥’·≈–æ√–≠“μ‘¢Õßæ√–√“™«ß»å ¢Õß æ√–¡À“°…—μ√‘¬å ∑—ßÈ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√¬—߉¥â√∫— ∑Ÿ≈‡™‘≠„Àâ∑√ß∫√√¬“¬‡√◊ÕË ß¢Õß»‘≈ª– «—≤π∏√√¡ ¢π∫∏√√¡‡π’¬¡ ª√–‡æ≥’¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬„π∑ÿ°·Ààß∑’ˇ ¥Á®‰ª¥â«¬ ®“°¿“æ°‘®°√√¡∫“ß¿“æ∑’˪√“°ØÕ¬Ÿà„πÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È´÷Ëß√«∫√«¡‰¥â‡ªìπ®”π«ππâÕ¬ μ≈Õ¥®π√Ÿª·ºπº—ß °“√®—¥∑’Ëπ—Ëß ”À√—∫√—∫ª√–∑“πÕ“À“√§Ë” „π°“√®—¥‡≈’Ȭ߇æ◊ËÕ‡ªìπ‡°’¬√μ‘·°à·¢°√—∫‡™‘≠„π‚Õ°“ μà“ßÊ ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ ‡ªìπ°“√‡μ√’¬¡ß“π∑’Ë≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ·≈–√Õ∫§Õ∫¡“°  à«π¿“æ∑’˪√“°Ø„πª√–‡∑»Õ◊ËπÊπ—È𠇪ìπ°“√‡¥‘π∑“߉ª‡¬◊Õπ„π ‚Õ°“ μà“ßÊ°—π √«¡∑—Èß°“√∑’ËÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμåœ ‰¥â√—∫·μàßμ—Èß„À⇪ìπμ—«·∑π√—∞∫“≈‰∑¬À√◊Õ‡ªìπ∑’˪√÷°…“¢ÕߺŸâ·∑π √—∞∫“≈‰∑¬ ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡°—∫Õߧ尓√ Àª√–™“™“μ‘ ≥ π§√𑫬Õ√å§ °√ÿ߇®π’«“ ·≈–°√ÿß‚√¡ ‡ªìπμâπ ´÷Ë߉¥âπ” ‡ πÕ‰«â¥â«¬·≈â« ‚¥¬∑’ËÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμåœ  π„®ß“πæ—≤π“∑’ˇ°’ˬ«°—∫ μ√’ ‡¥Á° ·≈–‡¬“«™π Õ¬à“߬‘Ëß ¥—ßπ—Èπ®“°°“√∑’Ë ‰ªª√–™ÿ¡„πμà“ߪ√–‡∑»‡ªìπª√–®” À¡àÕ¡ß“¡®‘μμåœ ®÷߉¥â„À⧫“¡ π—∫ πÿπÕߧ尓√ Àª√–™“™“μ‘„π‡√◊ÕË ßªï μ√’ “°≈ ªï “°≈ ”À√—∫‡¥Á° ·≈–‡√◊ËÕß°“√æ—≤π“™π∫∑ ‡ÀÁπ‰¥â«“à À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ·≈–æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ‰¥â™«à ¬°—π∑”Àπâ“∑’Ë„Àâ·°àª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªìπ Õß°”≈—ß º≈ß“π·≈–¿“æ¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ·≈–æ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ®÷ß¡‘Õ“®·¬°ÕÕ°¡“‡ªìπ §π≈–‡√◊ËÕß‚¥¬‡©æ“–‰¥â ∑à“π∑—Èß Õ߇ªìπ§Ÿà™’«‘μ´÷Ë߇ √‘¡ß“π´÷Ëß°—π·≈–°—π μ√“∫™—Ë«™’«‘μ

138

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


Activites in Aboard Princess Prem Purachatra had to leave Thailand in 1968 to accompany His Highness Prince Prem Purachatra, who was appointed by Royal Command the Thai Ambassador to India, Nepal, Sri Lanka and Afganistan. As with her other responsibilities in life, Princess Prem took her duty as an ambassador没s wife seriously. In addition to welcoming and entertaining dignitaries and guests from Thailand who travelled to or through India, Princess Prem tried to extend genuine Thai hospitality to the host countries. One of her very simple gestures of kindness was the placing of jars of water together with clean drinking glasses in front of the Thai Embassy so that those passing by could quench their thirst in the hot sun of India. Another gesture was how she treated Thai students as young relatives and taught them to share their knowledge of Thai culture and way of life with the local and international people they met. Princess Prem never shied away from an opportunity to be useful to others. One memorable project was the International Bazaar she helped organize with the assistance and cooperation of the international diplomatic corps of ninety embassies in India. The Bazaar was intended to raise funds for social service and charity organizations in India. The fact that she had to be in India did not stop Princess Prem from dedicating herself to social work activities in Thailand. She kept herself informed of the progress and problems of all the organizations she had worked with. She would not hesitate to give advice and assistance. In one instance, she asked Mrs. Sumalee Chartsuwan, the wife of a diplomatic officer at the Thai Embassy, to translate into Thai a manual on operational strategies for social worker volunteers so that it can be used among her colleagues and young followers in the National Council of Social Welfare and the National Council of Women of Thailand. After India, His Highness Prince Prem Purachatra was appointed the Thai Ambassador to Denmark and Norway and Princess Prem没s double life as an ambassador没s wife and a dedicated social worker continued until 1975.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

139


Õ‘π‡¥’¬ (India)

μ“¡‡ ¥Á®æ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ‡Õ°Õ—§√√“™∑Ÿμ‰∑¬ ª√–®”°√ÿß𑫇¥≈≈’ ª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬ ‡¢â“‡¬’ˬ¡§“√«–ª√–∏“π“∏‘∫¥’¢ÕßÕ‘π‡¥’¬ À≈—ß®“°∑’Ëæ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ∂«“¬ “ åπμ√“μ—ÈߢÕß æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«œ H.H. Prince Prem Purachatra, the Ambassador of Thailand to India and Princess Prem Purachatra visit the President of India after the ceremony of the Presentation of Credentials.

140

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


√à«¡ß“π‡≈’ȬßμâÕπ√—∫ ≥ ª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬ At a welcome party in India.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

141


μ“¡‡ ¥Á®æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ √à«¡ß“π —ߧ¡μà“ßÊ ¢Õߪ√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬ ·¡â«à“¢“®–‰¡àª°μ‘

Princess Prem Purachatra, accompanying H.H. Prince Prem Purachatra to different social functions, while in India, despite a leg injury.

142

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


≥ ª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬ In India

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

143


√¥πÈ”μâπÕ“π—π∑‚æ∏‘Ï ≥ «—¥‡™μ«—π °√ÿß “«—μ∂’ ª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬ Watering Anandabhodi Tree at Jatavana Monastery, Savitthi, India.

144

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


ª√–°“»π’¬∫—μ√™π–‡≈‘» °“√ª√–°«¥¥Õ°°ÿÀ≈“∫ ®“° ‚¡ √°ÿÀ≈“∫·ÀàßÕ‘π‡¥’¬ ≥ °√ÿß𑫇¥≈≈’ The certificate for top prize in the Rose Competition from the Rose Society of India.

¥Õ°°ÿÀ≈“∫∑’Ë™π–°“√ª√–°«¥√“ß«—≈∑’Ë Ú The rose that won the second prize.

√—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√™π–‡≈‘» °“√ª√–°«¥¥Õ°°ÿÀ≈“∫ √Ÿª∂à“¬π’È ºŸâ∑’Ë√—°¥Õ°°ÿÀ≈“∫ ¢Õ¡Õ∫„Àⷰຟâ∑’Ë√—°¥Õ°°ÿÀ≈“∫ Receiving the certificate for top prize in the Rose Competition. This picture is dedicated to rose lovers.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

145


π—Ëß™¡°“√· ¥ß°≈“ß·®âß ≥ »Ÿπ¬å«—≤π∏√√¡·Ààß™“μ‘ °√ÿß𑫇¥≈≈’ Watching an outdoor show at the National Cultural Center.

146

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


´—°∂“¡¢âÕ¢âÕß„®®“°ºŸâ·∑πª√–‡∑»‰∑¬ „π°“√ª√–™ÿ¡ ¿“À—μ∂°√√¡‚≈° (World Crafts Council) ≥ »Ÿπ¬å«—≤π∏√√¡·Ààß™“μ‘ °√ÿß𑫇¥≈≈’ °àÕπ™¡°“√· ¥ß°≈“ß·®âß Asking questions from the representative from Thailand at the World Crafts Council, the National Cultural Center, New Delhi.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

147


‡¥π¡“√å° (Denmark)

æ√–√“™À—μ∂‡≈¢“¢Õß ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“√”‰ææ√√≥’ „π√—™°“≈∑’Ë ˜ ¢≥–ª√–∑—∫∑’˪√–‡∑»‡¥π¡“√å° A letter from Her Late Majesty H.M. Queen Rambhai Barni of the seventh reign to H.H. Prince and Princess Prem Purachatra in Denmark.


À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ √—∫‡ ¥Á® ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“√”‰ææ√√≥’ „π√—™°“≈∑’Ë ˜ ¢≥–‡ ¥Á®æ√–√“™¥”‡π‘π‰ªª√–‡∑»‡¥π¡“√å° Princess Prem Purachatra welcomes Her Late Majesty Queen Rambhai Barni during her visit to Denmark.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

149


À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ √—∫‡ ¥Á®æ√–√“™‘π’Õ‘π°√‘¥ ∑’ˇ ¥Á®æ√–√“™¥”‡π‘π™¡π‘∑√√»°“√»‘≈ª–‰∑¬ æ√âÕ¡¥â«¬ª√–∏“π ¡“§¡‡¥π¡“√å°-‰∑¬ Princess Prem Purachatra recrives Her Majesty Queen Ingrid of Denmark and the Chairman of the Danish-Thai Society during their visit to the Thai Art Exhibition.

150

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡ ·≈–À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ μâÕπ√—∫‡®â“™“¬‡Œπ√‘° æ√– «“¡’¢Õ߇®â“À≠‘ß¡“°“‡√μ‡μâ ·Àà߇¥π¡“√å° ¢≥–‡ ¥Á®™¡π‘∑√√»°“√»‘≈ª–‰∑¬ H.H. Prince and Princess Prem Purachatra receive Prince Henrik, the Royal Consort of H.R.H. Princess Margrethe of Denmark at the Thai Art Exhibition.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

151


√à«¡∂à“¬¿“æ°—∫𓬠Knutzen ª√–∏“π ¡“§¡™à«¬§πæ‘°“√ ‡¥π¡“√å° æ.». ÚıÒˆ With Mr. Knutzen, President of the Danish Society that helped the handicapped, 1973.

√–À«à“ߪƑ∫—μ‘Àπâ“∑’Ë„π∞“π–¿√‘¬“∑Ÿμ „πª√–‡∑»‡¥π¡“√å° Doing her duty as the wife of the Royal Thai Ambassador.

152

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


‰ª™¡‡√◊Õ√∫¢Õߪ√–‡∑»‡¥π¡“√å° °—∫∑Ÿμ“πÿ∑Ÿμª√–‡∑»μà“ßÊ With diplomats from other countries on board a Danish vessel

∂à“¬¿“æ°—∫¢â“√“™°“√‰∑¬„π ∂“π∑Ÿμ ≥ °√ÿß‚§‡ªπ‡Œ‡°π With Thai diplomatic staff in Copenhagen.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

153


μ≈Õ¥‡«≈“∑’ËÕ¬Ÿà„πμà“ߪ√–‡∑» „π∞“π–¿√‘¬“¢Õ߇հ՗§√√“™∑Ÿμπ—Èπ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ‰¥âªØ‘∫—μ‘¿“√°‘® „Àâ≈ÿ≈à«ß‰ª‰¥â‡ªìπÕ¬à“ߥ’¬‘Ëß ·≈– °‘®°√√¡Õ—πÀπ÷Ëß∑’Ë¢“¥‡ ’¬¡‘‰¥â°Á§◊Õ °“√μâÕπ√—∫∫√√¥“∫ÿ§§≈ ”§—≠ ·≈–∫ÿ§§≈®“°«ß°“√μà“ßÊ ¢Õ߉∑¬ ∑’Ë ‰ªª√–™ÿ¡ ‰ª»÷°…“¥Ÿß“π À√◊Õ ‰ª·«–‡¬’ˬ¡‡¬’¬π Welcoming guests who visited Denmark was part of Princess Prem Purachatraûs duty.

154

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


„πß“π‡≈’Ȭß√—∫√ÕߢÕß ∂“π∑Ÿμ‰∑¬ Greeting distinguished guests at the banquet hosted by the Royal Thai Embassy.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

155


«‘ ‡´Õ√å·≈π¥å (Switzerland)

„π∞“π–ºŸâ·∑π√—∞∫“≈‰∑¬‡¢â“ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡“∏‘°“√«à“¥â«¬ ∂“π¿“æ μ√’¢Õß Àª√–™“™“μ‘ ≥ °√ÿ߇®π’«“ æ.». ÚıÒÒ As Thailandûs representative, Princess Prem Purachatra attends a meeting of the Commission on Status of Women, United Nations in Geneva.

156

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


À√—∞Õ‡¡√‘°“ (U.S.A.)

„π∞“π–‡≈¢“πÿ°“√°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï¢Õß ‚¡ √Õ“ “°“™“¥ ¿“°“™“¥‰∑¬ ‡¢â“‡¬’ˬ¡§“√«–·≈–·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ°—∫ æ≈‡Õ° Alfred M. Gruenther ª√–∏“π ¿“°“™“¥Õ‡¡√‘°—π (¢«“) ·≈– 𓬠Samuel Krahow ºŸâÕ”π«¬°“√§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ߪ√–‡∑» ≥  ”π—°ß“π„À≠à ¿“°“™“¥Õ‡¡√‘°—π «—π∑’Ë Ú 情¿“§¡ Úıˆ As Honorary Secretary of the Thai Red Cross Volunteer Society, Princess Prem Purachatra visits General Alfred M. Gruenther, President of the American Red Cross (Right) and Mr.Samuel Krahow, Director of the International Relations (Left) at the Headquarters of the American Red Cross on May 20, 1963.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

157


À√—∞Õ‡¡√‘°“ (U.S.A.) °—∫‡Õ°Õ—§√√“™∑Ÿμª√° Õ—¡√–π—π∑å ·≈– °ß ÿ≈„À≠à¢Õ߉∑¬„πÕ‡¡√‘°“ æ√–Õߧ凮ⓠ‡ª√¡∫ÿ√©—μ√ ·≈– À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ™à«¬°—π  π—∫ πÿπß“π¢Õ߇հ՗§√√“™∑Ÿμª√° „π‚Õ°“  ¡‚¿™°√ÿß√—μπ‚° ‘π∑√å Ú ªï „À⇪ìπº≈ª√–‚¬™πå·°àª√–‡∑»‰∑¬ ¡“°∑’Ë ÿ¥ ∑—Èߥâ“π‡°’Ë¬«°—∫¿“ææ®πå ‡»√…∞°‘® °“√§â“·≈–°“√°√–™—∫  —¡æ—π∏‰¡μ√’√–À«à“߉∑¬·≈–Õ‡¡√‘°“ ´÷Ë߬◊ππ“π¡“∂÷ß Òı˘ ªï „π æ.». ÚıÚÙ ‚¥¬¡‘‰¥â¡’¢âÕ¢—¥·¬â߇ªìπ∑“ß°“√‡≈¬ ‚¥¬ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡ ®–∑√߇ªìπºŸâª√– “πß“π ∑“ß°√ÿ߇∑æœ ·≈– ¡‘ ‡∫Áμμ’È ¥Ÿ·¡π ®–μ‘¥μàÕ™“«Õ‡¡√‘°—π

H.H. Prince and Princess Prem Purachatra, working with H.E. Royal Thai Ambassador Prok Amaranandha to plan the Rattanakosin Bicentennial Celebration event in USA

158

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


ª√÷°…“ß“π°—∫¡‘ ‡∫Áμμ’È ¥Ÿ·¡π (∑à“πºŸâÀ≠‘ß) À√◊Õ Aunt Bee „π‡√◊ËÕß∑”Àπ—ß ◊Õ‡∑‘¥æ√–‡°’¬√μ‘ ·≈–æ√–√“™ª√–«—μ‘ ¡‡¥Á®æ√–»√’π§√‘π∑√“∫√¡√“™™ππ’ ‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ…·≈–ß“π ¡‚¿™°√ÿßœ „πÕ‡¡√‘°“ With Miss Betty Dumain (Aunt Bee), discussing a book to be published in English to honor H.R.H. the Princess Mother and planning the Rattanakosin Bicentennial Celebration event.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

159


∫√√¬“¬∑’Ë Asia Socity ≥ °√ÿß«Õ™‘ßμ—π ¥’´’ ‡√◊ËÕß°‘®°√√¡¢Õß μ√’‰∑¬∑“ߥâ“π æ—≤𓇻√…∞°‘®·≈–ª√–‡∑»™“μ‘ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÚÙ

Giving a talk on the Activites of the Thai women in National and Economic Development at the ASIA Society in Washington D.C., June 1981.

160

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


∑’ËÕ‘π‡μÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ §≈—∫ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÚÙ At the International Club, June 1981.

°—∫¡‘ ´‘ Õ“≈‘´‡∫∏ ¥—°≈“  With Mrs. Elizabeth Douglas.

·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ‡¡√‘°—π À≈—ß®“°∑’Ëæ√–Õߧ凮Ⓡª√¡ ∑√ß∫√√¬“¬ ‡√◊ËÕß°“√∑Ÿμ‰∑¬ °√°Æ“§¡ ÚıÚÙ Exchanging views with the audience after H.H. Prince Prem Purachatraûs talk on the Thai Diplomacy, July 1981.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

161


æ—°ºàÕπ à«πμ—«√à«¡°—π‡ªìπ§√—Èß ÿ¥∑⓬ ≥ ∫â“πæ—°√‘¡Õà“«„π‡¡◊Õß·Õπ𓂪≈‘  √—∞·¡√’Ë·≈π¥å μ“¡∑’Ë §ÿ≥ ‘√‘≈—°…≥å  “√ “  À≈“π “« ·≈– 𓬮‘¡ ‡´‚πà À≈“π‡¢¬ ®—¥„Àâ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ∑√ß‚ª√¥¡“° ‡æ√“–‡ªìπ ∂“π∑’Ë ß∫ Õ“°“»¥’‰¡à√âÕπ®—¥ „π¿“æ∂à“¬°—∫ À¡àÕ¡¥ÿ…Æ’ ∫√‘æ—μ√ 𓬇©≈‘¡™—¬ À¡Õ¬“¥’ ·≈–§√Õ∫§√—« ·≈–À≈“π “«-À≈“π‡¢¬ A personal retreat with Mom Dusdi Paribatra, Mr. Chalermchai and family, and Mrs. Siriluck Sarasas and family in Indianapolis.

°—∫§√Õ∫§√—«¢ÕßÀ≈“𙓬 With relativeûs family

162

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


√— ‡´’¬ (Russia)

μ“¡‡ ¥Á®æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ‰ª·≈°‡ª≈’ˬπ »÷°…“¥Ÿß“π»‘≈ª–«—≤π∏√√¡ ·≈–«√√≥§¥’‰∑¬ °—∫ª√–‡∑»√— ‡´’¬ μ“¡§”‡™‘≠¢ÕßÕߧ尓√ Àª√–™“™“μ‘  “¢“¬Ÿ‡π ‚° æ.». ÚıÒ Accompanying H.H. Prince Prem Purachatra on a cultural exchange trip to Russia in 1958.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

163


164

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

165


166

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

167


°—∫§πæ‘°“√ ≥ ∂“𰓬¿“æ∫”∫—¥ Visiting a Physical Therapy Center.

¥Ÿß“π„π‚√ß欓∫“≈ A study trip to a hospital.

168

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


°—∫‡¬“«™π√— ‡´’¬ Among Russian youths.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

169


π—Ëߧÿ¬°—∫‡¬“«™π Talking with Russian youths

®—∫¡◊Õ√âÕ߇æ≈ß°—∫‡¬“«™π Singing with Russian youths.

170

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


¥Ÿ»‘≈ª–∫π‡æ¥“π-Ω“æπ—ß°—∫‡¬“«™π Admiring a mural painting

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

171


»÷°…“¥Ÿß“π°“√¥Ÿ·≈‡¥Á°°”æ√â“ A study trip to an orphanage.

172

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


°—∫‡¬“«™π With more children

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

173


What are these?

174

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


ÕÕ°√“¬°“√‚∑√∑—»π出¬·æ√à‡√◊ËÕߧπ‰∑¬ ·≈–ª√–‡∑»‰∑¬ Talking about Thailand and the Thai People on a television program.

™¡À—μ∂°√√¡æ◊Èπ∫â“π Admiring local handicrafts.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

175


176

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


°—∫π—°· ¥ß∫π‡«∑’ Greeting the Russian performers.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

177


„πß“π‡≈’Ȭß√—∫√Õß ¿“æπ’ÈÀπ—ß ◊Õæ‘¡æå¡Õ ‚§«å ¡Õ∫‡ªìπÕ¿‘π—π∑π“°“√ At a social gathering (Photo courtesy of a Moscow newspaper).

178

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


Õ‘μ“≈’ (Italy)

„π∞“π–∑’˪√÷°…“√—∞∫“≈‰∑¬·≈– ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» °≈à“« ÿπ∑√æ®πå„π∑’˪√–™ÿ¡ Àª√–™“™“μ‘  “¢“‡Õø ‡Õ ‚Õ ≥ °√ÿß‚√¡ æ.». ÚıÚÚ ‡√◊ËÕß°“√ªØ‘√Ÿª°“√‡°…μ√·≈–°“√æ—≤π“™π∫∑ As a consultant of the Thai government and the ICW, Princess Prem Purachatra gives a speech on Agrarian Reform and Rural Development at the FAO World Conference in Rome in 1979.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

179


໹ (Spain)

°—∫∑Ÿμ ‡ªπ ·≈–¿√√¬“ ≥  ∂“π∑Ÿμ ‡ªπ °√°Æ“§¡ æ.». ÚıÚÚ With H.E. the Ambassador of Spain and wife, July 1979.

180

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


πÕ√凫¬å (Norway)

°—∫∑Ÿμ‡¥π¡“√å° ª√–®”°√ÿßÕÕ ‚μ °√°Æ“§¡ ÚııÚ With H.E. the Ambassador of Denmark in Norway, July 1979

°—∫𓬠Halvor Stenstadvold 𓬰‡∑»¡πμ√’‡¡◊Õß Baerum Kommune With Halvor Stenstadvold, the Mayor of Baerum Kommune.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

181


ÕÕ ‡μ√‡≈’¬ (Australia)

‡ªìπª√–∏“π„πß“π‡¡≈‡∫Õ√åπ ¡Ÿ¡∫“ ‡ø μ‘«—≈ (Melbourne Moomba Festival) æ.». ÚıÒ Princess Prem Purachatra acts as the Chairman of the Melbourne Moomba Festival in 1967.

182

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


øî≈‘ªªîπ å (Phillipines)

¿“¬„π∑”‡π’¬∫‡Õ°Õ—§√√“™∑Ÿμ‰∑¬ Inside the Royal Thai Embassy.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

183


‡°“À≈’ (Korea)

°—∫ß“π¢Õß ¿“°“™“¥‡°“À≈’ At the Korean Red Cross Society.

184

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


‡¬’ˬ¡∑À“√‰∑¬„πª√–‡∑»‡°“À≈’ Visiting Thai soldiers in Korea.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

185


‘ߧ‚ª√å (Singapore)

°—∫∑à“π∑Ÿμ-¿√√¬“·≈–¢â“√“™°“√‰∑¬ With H.E. The Royal Thai Ambassador and staff.

186

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


≠’˪ÿÉπ (Japan)

‡¬’ˬ¡™¡‚√ßß“π‚´π’Ë A visit to the Sony Factory.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

187


¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» (‰Õ´’¥—∫∫≈‘«)

¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» (‰Õ´’¥—∫∫≈‘«) °àÕμ—Èߢ÷Èπ‡¡◊ËÕ æ.». ÚÙÛÒ ª√–°Õ∫¥â«¬  ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘¢Õß ª√–‡∑»μà“ßÊ ‡ªìπ ¡“™‘° ˜ı ª√–‡∑» (≥ æ.». ÚıÚˆ) „π·μà≈–ª√–‡∑»‡ªìπ»Ÿπ¬å√«¡ μ√’∑ÿ°™“μ‘ ∑ÿ°»“ π“ ·≈– «—≤π∏√√¡ ·≈–ª√–‡æ≥’ ‰Õ´’¥—∫∫≈‘« ¡’«—μ∂ÿª√– ß§å®–„Àâ μ√’∑—ÈßÀ≈“¬ ‰¡à‡æ’¬ß·μà∑√“∫∂÷ß ‘∑∏‘¢Õßμπ‡∑à“π—Èπ ·μଗßμâÕß ”π÷°„π Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ߧ¡ ·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π∑“ß°“√‡¡◊Õß ∑“߇»√…∞°‘® ·≈–„πß“πæ—≤π“ª√–‡∑»™“μ‘ Õ—π§«√ªØ‘∫—μ‘μàÕ —ߧ¡Õ’°¥â«¬ ¢≥–∑’Ë¥”√ßμ”·Àπàߪ√–∏“π ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‰¥âπ” ¿“ μ√’ ¡—§√‡¢â“‡ªìπ ¡“™‘° ¢Õ߉մ’¥—∫∫≈‘« À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ „π∞“π–ºŸâ·∑π ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘œ ®÷߉¥â‡√‘Ë¡‡¢â“√à«¡„π°‘®°√√¡μ≈Õ¥¡“ ®π°√–∑—Ë߉¥â√—∫°“√‡≈◊Õ°μ—Èß®“°∑’˪√–™ÿ¡„À≠à¢Õ߉մ’¥—∫∫≈‘« „À⥔√ßμ”·Àπàߪ√–∏“π‰Õ´’¥—∫∫≈‘« ‡¡◊ËÕ æ.». ÚıÒ˘ ÚıÚÚ ≥ ‡¡◊Õß·«π§Ÿ‡«Õ√å ª√–‡∑»·§π“¥“ ‡ªìπ§π‰∑¬§π·√°·≈–‡ªìπ™“«‡Õ‡™’¬§π∑’Ë Ú ∑’Ë ‰¥â‡ªìπª√–∏“π ¿“ μ√’ √–À«à“ߪ√–‡∑»„π√Õ∫ ˘ ªï ¢Õß°“√°àÕμ—Èß ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» μ”·Àπàßμà“ßÊ ∑’Ë ‰¥â√—∫‡≈◊Õ°μ—Èßμ“¡≈”¥—∫ ¥—ßπ’È §◊Õ æ.». ÚıÛ - Úıˆ √Õߪ√–∏“π√ÿàπ‡¬“«å æ.». Úıˆ - ÚıÒˆ √Õߪ√–∏“π æ.». ÚıÒÛ - ÚıÒˆ √Õߪ√–∏“π§π∑’Ë Ò æ.». ÚıÒˆ - ÚıÒ˘ √Õߪ√–∏“π°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï æ.». ÚıÒ˘ - ÚıÚÚ ª√–∏“π ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» æ.». ÚıÚÚ - ÚıÚı ª√–∏“π°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï (¡’ ‘∑∏‘ÕÕ°‡ ’¬ß„π∑’˪√–™ÿ¡) √—∫º‘¥™Õ∫¥â“π°“√®—¥ª√–™ÿ¡ √–À«à“ߪ√–‡∑» æ.». ÚıÚÚ - ÚıÚˆ ª√–∏“π°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï ·≈–ª√–∏“πΩÉ“¬°“√‡ß‘π æ.». ÚıÛÒ ‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬„À⇪ìπª√–∏“π‡μ√’¬¡°“√®—¥ß“π©≈Õߧ√∫√Õ∫ Ò ªï ¢Õß ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» ≥ ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ ·μà∑“à π‰¥â∂ß÷ ·°àÕπ‘®°√√¡°àÕπ

188

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


„π°“√π’È√—∞∫“≈‰∑¬‰¥â„Àâß∫ª√–¡“≥Õÿ¥Àπÿπ°“√¥”‡π‘πß“π¢Õߪ√–∏“π ·≈–‡ªìπ§à“‡¥‘π∑“ߢÕß°√√¡°“√ Õ’° Ú §π §◊Õ ¡.≈.Õπߧå π‘≈Õÿ∫≈ °√√¡°“√Õ”π«¬°“√ ·≈–»“ μ√“®“√¬å§ÿ≥À≠‘ß ÿ¿“æ («’√«√√≥) «‘‡»… ÿ√°“√ √Õߪ√–∏“πΩÉ“¬ —ߧ¡ ß‡§√“–Àå μ≈Õ¥√–¬– Û ªï ‡ªìπ‡ß‘π∑—Èß ‘Èπ Ú,ÚÛÙ, ∫“∑ ‡æ√“–√—∞∫“≈μ√–Àπ—°¥’«à“ μ”·Àπàߪ√–∏“π ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» ®–¡’∫∑∫“∑„π°“√™à«¬‡À≈◊Õ ‡°’ˬ«°—∫°“√æ—≤π“¥â“π‡»√…∞°‘® —ߧ¡·≈– «—≤π∏√√¡ ∑—Èß„π√–¥—∫ª√–‡∑»·≈–√–¥—∫π“π“™“μ‘ Õ’°∑—È߇ªìπ‡°’¬√μ‘Õ¬à“߬‘Ëß·°àª√–‡∑»‰∑¬ ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫‡≈◊Õ°μ—È߇ªìπª√–∏“π ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» ´÷Ë߇ªìπμ”·Àπàß∑’Ë¡’‡°’¬√μ‘Õ¬à“߬‘Ëß√—∞∫“≈Õ—ß°ƒ… „ππ“¡¢Õß ¡‡¥Á®æ√–√“™‘π’Õ≈‘´“‡∫∏ ‰¥â®—¥ß“π‡≈’Ȭ߷ ¥ß§«“¡¬‘π¥’·°àÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμåœ æ√âÕ¡°—ππ’È ‰¥â¡’ª√–¡ÿ¢¢Õß ª√–‡∑»μà“ßÊ  àß “√¡“· ¥ß§«“¡¬‘π¥’¡“°¡“¬ ¢≥–∑’ËÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ¥”√ßμ”·Àπàߪ√–∏“π‰Õ´’¥—∫∫≈‘« ¬—ߥ”√ßμ”·Àπàߪ√–∏“πª√– “πß“π Õߧ尓√ μ√’‡Õ°™π Õ’° Ú¯ Õߧ尓√ „π “¢“Õ“™’æ·≈–»“ π“μà“ßÊ μ≈Õ¥®πÕߧ尓√ μ√’„πª√–‡∑»∑’ˇªìπ‡§√◊Õ §Õ¡¡‘«π‘ μå´÷Ë߇ªìπ∑’˪√÷°…“¢Õß Àª√–™“™“μ‘¥â«¬ º≈ß“π ”§—≠√–¥—∫‚≈°¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ „π ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» Ò) „π‚Õ°“ ∑’Ë ‰Õ´’¥—∫∫≈‘«©≈Õß ˘ ªï ¢Õß°“√°àÕμ—È߇¡◊ËÕ æ.». ÚıÚÒ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√„π∞“π– ª√–∏“πœ ‰¥â‡ πÕ„ÀâÕߧ尓√Õ“À“√·≈–‡°…μ√·Ààß Àª√–™“™“μ‘ (‡Õø‡Õ‚Õ) ®—¥∑”‡À√’¬≠∑’Ë√–≈÷°´’√‘  (‡∑æ’·Ààß °“√‡°…μ√) ‡æ◊ËÕ‡ªìπÕπÿ √≥å·Ààߧ«“¡ “¡“√∂¢ÕßÕߧ尓√ ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» Õߧ尓√·√°„π‚≈°∑’Ëμ—Èߢ÷Èπ ·≈–Õ¬Ÿà¡“‰¥â ˘ ªï æ√–∫√¡©“¬“≈—°…≥å ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“œæ√–∫√¡√“™‘π’π“∂Õ¬Ÿà¥â“πÀπâ“ „π∞“π–∑’Ë∑√߇ªìπÕߧå Õÿª∂—¡¿å¢Õß ¿“ μ√’‰∑¬ ´÷Ëß¡’ºŸâ·∑π‡ªìπª√–∏“π ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» ·≈–„π∞“π–∑’Ë∑√ß∫”‡æÁ≠æ√–√“™ °√≥’¬°‘®π“π“ª√–°“√™à«¬™“«™π∫∑„Àâ¡’ ∂“π¿“槫“¡‡ªìπÕ¬Ÿà·≈–√“¬‰¥â¥’¢÷Èπ Õ’°∑—Èß∑√ß π—∫ πÿπ„Àâ μ√’™à«¬ß“π æ—≤π“™π∫∑ ‚¥¬ºŸÕâ ”π«¬°“√„À≠à¢Õ߇Õø‡Õ‚Õ ‰¥â‡¥‘π∑“ß¡“¢Õæ√–√“™∑“π∑Ÿ≈‡°≈â“œ∂«“¬ ‡¡◊ÕË «—π∑’Ë ÒÒ æƒ…¿“§¡ æ.». ÚıÚÚ ≥ æ√–∑’Ëπ—Ëß®—°√’¡À“ª√“ “∑ °“√∂«“¬æ√–‡°’¬√쑬°¬àÕß ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“œæ√–∫√¡√“™‘π’π“∂π’È ‡ªìπ ¡μ‘¢Õß∑’˪√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√Õ”π«¬°“√ ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑»¥â«¬ ‡À√’¬≠´’√‘ ®”Àπà“¬∑—Ë«‚≈° Õߧ尓√ ‡Õø‡Õ‚Õ π”‡ß‘π√“¬‰¥â®“°∑—Ë«‚≈°®”π«πÀ≈“¬≈â“π¥Õ≈≈à“√å ‰ª™à«¬ æ—≤π“™π∫∑„πª√–‡∑»∑’Ë°”≈—ßæ—≤π“∑ÿ°∑«’ª ‡ªìπ°“√‡º¬·æ√à‡ √‘¡ß“π¢Õß√—∞∫“≈‰∑¬ ∑’Ë π—∫ πÿππ‚¬∫“¬¢Õß  Àª√–™“™“μ‘ · ¥ß«à“·¡âª√–‡∑»‰∑¬®–‡ªìπª√–‡∑»‡≈Á°Ê °Á¡’ à«π™à«¬™“«™π∫∑„πª√–‡∑»Õ◊ËπÊ ‰¥â μ“¡§”¢Õ√âÕß ¢Õß Àª√–™“™“μ‘ „π°“√π’ÈÕߧ尓√ ‡Õø‡Õ‚Õ ∫√‘®“§‡ß‘π∑’Ë ‰¥â®“°°“√®”Àπà“¬‡À√’¬≠´’√‘ ‰ª¬—ß∑—Ë«‚≈°®”π«π Ù, ¥Õ≈≈à“√å (¯ · π∫“∑) „Àâ·°à ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» ‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπß“πæ—≤π“ μ√’ ·≈–™π∫∑∑—Ë«‚≈°

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

189


Ú) „π°“√ª√–™ÿ¡°√√¡°“√Õ”π«¬°“√ ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» (ICW) ∑’˪“√’  ‡¡◊ËÕ æ.». ÚıÚ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμ圉¥â¢Õ„Àâ ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» ¬◊Ëπ¢âÕ‡ πÕμàÕÕߧ尓√ Àª√–™“™“μ‘ºà“π ºŸâ·∑π ¿“ μ√’ √–À«à“ߪ√–‡∑» ç¢Õ„Àâ™à«¬√—°…“§«“¡ ß∫¢Õß‚≈° Õ¬à“„À⇰‘¥°“√¢à¡‡Àß√—ß·°°—π ‰¡à«à“ à«π‰Àπ¢Õß‚≈°é ∑—Èßπ’È ‡æ√“–«à“¢≥–π—Èπ¡’°Õß∑À“√¢Õ߇¢¡√·¥ß ∫ÿ°‡¢â“¶à“§π‰∑¬ ‡¥Á°Ê ·≈–ºŸâÀ≠‘ßÕ¬à“ß‚À¥√⓬∑“√ÿ≥À≈“¬§√—Èß À≈“¬Àπ „π‡¢μª√“®’π∫ÿ√’·≈–Õ√—≠ª√–‡∑» ‡æ√“–μâÕß°“√Õ“À“√·≈–∑√—æ¬å ‘π‡ß‘π∑Õß Û) ®—¥ß“π©≈Õߧ√∫√Õ∫ ˘ ªï ¢Õß ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» ‡¡◊ËÕ æ.». ÚıÚÒ ≥ °√ÿßÕÕ ‚≈«å ª√–‡∑»πÕ√凫¬å ·≈–¡’°“√®—¥ —¡¡π“‡√◊ËÕß Women in Development ´÷Ë߇®â“À≠‘ß´Õ𬓠æ√–™“¬“¢Õß¡°ÿÆ√“™ °ÿ¡“√πÕ√凫¬å ‡ ¥Á®¡“√à«¡øíß°“√ —¡¡π“¥â«¬ Ù) ®—¥°“√ª√–™ÿ¡„À≠à ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» ‡¡◊ËÕ æ.». ÚıÚÚ ∑’Ë ‰π‚√∫’ ª√–‡∑»‡§π¬“ „πÀ—«¢âÕ çCOMMUNICATIONé ´÷Ëß ”‡√Á®≈ÿ≈à«ß·≈–‰¥âº≈¥’  “¡“√∂π” μ√’Õ—ø√‘°“„μ⇢Ⓣªª√–™ÿ¡„π‰π‚√∫’‰¥â ∑—ÈßÊ ∑’Ë√—∞∫“≈¢Õß∑—Èß Õߪ√–‡∑»π’È ‰¡à‡ªìπ¡‘μ√°—π ‚¥¬∑’Ëæ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ∑√ߙ૬‡ªìπ∏ÿ√– ‡®√®“°—∫√—∞¡πμ√’μà“ߪ√–‡∑»„Àâ ·≈–Õ’°À≈“¬μàÕÀ≈“¬§√—Èß ∑’Ë™“«‰π®’‡√’¬·≈–™“«Õ—ø√‘°“μ–«—πμ°‰¡à¬Õ¡‡¢â“√à«¡ °“√ª√–™ÿ¡°—∫™“«Õ—ø√‘°“„μâ ∑—Èßπ’ȇæ√“–À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ‡ÀÁπ«à“ºŸâÀ≠‘ß∑’Ë∑”ß“π√à«¡°—π„πÕߧ尓√ μ√’√–À«à“ß ª√–‡∑»∑’Ë¡‘„™à¢Õß√—∞∫“≈π—Èπ ‰¡à§«√¬ÿà߇°’ˬ«°—∫≈—∑∏‘°“√‡¡◊Õß ‡√“§«√‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—π‰¥â ‡√“§«√√à«¡ß“π°—π‰¥â ‡æ◊ËÕ ™à«¬°—π √â“ß √√§å —πμ‘ ÿ¢„Àâ·°à‚≈° πÕ°®“°π’È ‰¥â®—¥ —¡¡π“‡√◊ËÕß çThe Child-today-the Worldûs Futureé πÕ°®“°π’ÈÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ¬—߉¥â®—¥ª√–™ÿ¡ μ√’™π∫∑∑—Ë«‚≈° ®—¥ª√–™ÿ¡ºŸâ‡™’ˬ«™“≠ ºŸâ∫√‘À“√∑’Ë¡’ Õ”π“®μ—¥ ‘π„®¥â“πæ—≤π“™π∫∑ ∑’˪√–‡∑»øî≈‘ªªîπ å ·≈–®—¥ß“π‚§‡πÁ°´å ¯Ò -  À™“μ‘»‘≈ª“™’æ (Conexû81) „πæ√–∫√¡√“™Ÿª∂—¡¿å·≈–æ√–∫√¡√“™‘πŸª∂—¡¿å „πª√–‡∑»‰∑¬ ´÷Ëß¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥‡ πÕμà“ßÀ“°„π‡≈à¡π’È·≈â« À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ‡ªìπºŸâ∑Ë’∑√“∫∂÷ß ∂“π°“√≥å «‘∏’·°âªí≠À“¢Õß μ√’ ·≈–°“√∑”ß“π‡°’Ë¬«°—∫ μ√’∑—Ë«‚≈° Õ’°∑—Èß “¡“√∂‡ πÕ«‘∏’ª√– “πß“π√–À«à“ßπ“π“ª√–‡∑»‰¥âÕ¬à“ß·π∫‡π’¬π ∑—ÈßÊ ∑’˪√–‡∑»μà“ßÊ ¡’§«“¡·μ°μà“ß °—π∑—Èß„π¥â“π —ߧ¡ ‡»√…∞°‘® ·≈–°“√‡¡◊Õß À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂ „π¥â“π°“√ √â“ߧ«“¡ —¡æ—π∏¿“æ°—∫μà“ߪ√–‡∑» ·≈–°“√®—¥ ª√–™ÿ¡√–À«à“ߪ√–‡∑» À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå  “¡“√∂„™â¿“…“Õ—ß°ƒ…·≈–Ω√—Ë߇» ‰¥â¥’¡“° ∫√‘À“√ß“πÕߧ尓√μà“ßÊ Õ¬à“ߙ˔™Õß ∑à“πºŸâÀ≠‘ß¡’‡√’¬¡ ‡¥≈≈å ª√–∏“π ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» æ.». ÚıÚÚ - ÚıÚ¯ °≈à“««à“ºŸâ·∑π ®“°ª√–‡∑»μà“ßÊ∑—«Ë ‚≈° ¬°¬àÕß ‡∑‘¥∑Ÿπ √—°·≈–‡≈◊ÕË ¡„ »√—∑∏“„πμ—«À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå¡“° ‡æ√“–À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ®–·π–π”·μà „π ‘Ëß∑’Ë¥’ ∑’Ë∂Ÿ° ∑’˧«√ ∑”„Àâß“π –¥«°ßà“¬¥“¬ ‡ªìπº≈¥’ Õ’°∑—È߬—ß„Àâ°”≈—ß„® à߇ √‘¡„Àâ§π¢¬—π

190

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


∑”ß“π ∑”ª√–‚¬™πå ‰¥â‡ ¡Õ ·¡â·μà∑à“πºŸâÀ≠‘߇¥≈≈å ·≈–°√√¡°“√ ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» °Á ‰¥â‡√’¬π√Ÿâ ‘Ëßμà“ßÊ ®“°À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå¡“°¡“¬ ·≈–°≈à“««à“À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå  “¡“√∂‡¢â“‰ªπ—Ëß„πÀ—«„®¢Õߧπ à«π¡“°∑’Ë „°≈♑¥‰¥â ®÷߉¥â√—∫°“√¢π“ππ“¡«à“ THE MOST BRILLIENT STAR OF SIAM π—∫‡ªìπ‡°’¬√쑬»∑’ˬ‘Ëß„À≠à ”À√—∫  μ√’‰∑¬ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμåœ ∑”ß“π„Àâ ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» μ—Èß·μàªï æ.». ÚıÛ ·≈–‰¥â‡¢’¬πæ‘π—¬°√√¡ ‚¥¬√–∫ÿ „Àâ∫√‘®“§‡ß‘πΩ“°¢Õß∑à“π„π∏𓧓√ Private Bank Copenhagen ∑’˪√–‡∑»‡¥π¡“√å° §√÷ËßÀπ÷Ëß¡Õ∫„Àâ ¿“ μ√’ √–À«à“ߪ√–‡∑»‡æ◊ËÕ‡°Á∫¥Õ°º≈‰«â™à«¬ μ√’∑—Ë«‚≈° ◊∫‰ª ´÷Ëß –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ«à“®‘μ„®¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμåœ ¡’§«“¡√—° ·≈–ºŸ°æ—π∑”ß“π‡æ◊ËÕ ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑»·≈– μ√’∑—Ë«‚≈° Õ¬à“ßÀ“∑’ˇª√’¬∫¡‘‰¥âμ√“∫®π™à«ß ÿ¥∑⓬¢Õß™’«‘μ

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

191


øî≈‘ªªîπ å (Philippines)

¿“ μ√’ª√–‡∑»øî≈‘ªªîπ å ®—¥‡≈’Ȭ߇ªìπ‡°’¬√μ‘ „π∞“π–√Õߪ√–∏“π ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» (‰Õ´’¥—∫∫≈‘«) √ÿàπ‡¬“«å ¢≥–‰ª‡¬’ˬ¡ ª√–‡∑»øî≈‘ªªîπ å Õ¬à“߇ªìπ∑“ß°“√ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Úı °—𬓬π Úıı The Civic Assembly of Women in the Philippines hosts a reception in honour of Princess Prem Purachatra during her official visit as the Junior Vice President of the ICW on September 25, 1962.

„πß“π‡≈’Ȭ߮—¥‡ªìπ‡°’¬√μ‘„π∞“π–√Õߪ√–∏“π ‰Õ´’¥—∫∫≈‘« ≥ ª√–‡∑»øî≈‘ªªîπ å ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Òı °√°Æ“§¡ Úı˘ A party in honor of the Vice President of the ICW on July 15, 1966.

192

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


„πß“π‡≈’ȬßμâÕπ√—∫¢≥–¥”√ßμ”·Àπàߪ√–∏“π ‰Õ´’¥—∫∫≈‘« ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÚÚ ‘ßÀ“§¡ ÚıÚÒ A reception given to Princess Prem Purachatra, the President of the ICW on August 22, 1978.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

193


À√—∞Õ‡¡√‘°“ (United States)

√à«¡ª√–™ÿ¡„À≠à√Õ∫ Û ªï ¢Õß ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» ¢≥–¥”√ßμ”·Àπàß√Õߪ√–∏“π‰Õ´’¥—∫∫≈‘« ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò˘-Û ¡‘∂ÿπ“¬π Úıˆ ≥ °√ÿß«Õ™‘ßμ—π ¥’ ´’ ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ Participating in the tri-annual general meeting of the ICW as the Vice Presdient of the ICW in Washington D.C., on June 19 - 30, 1963

194

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


Õ‘À√à“π (Iran)

°—∫§≥–°√√¡°“√Õ”π«¬°“√ ‰Õ´’¥—∫∫≈‘« „π°“√ª√–™ÿ¡„À≠à√Õ∫ Û ªï ¢Õß ‰Õ´’¥—∫∫≈‘« ·≈–‰¥â√—∫‡≈◊Õ°μ—Èß√Õߪ√–∏“π ‰Õ´’¥—∫∫≈‘« Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò٠情¿“§¡ Úı˘ ≥ °√ÿ߇μÀ–√“π ª√–‡∑»Õ‘À√à“π With the Executive Committee of the ICW in the Tri-Annual General Meeting of the ICW in Tehran on May 14, 1966. Princess Prem Purachatra was once again elected as the Vice President of the ICW.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

195


∂à“¬¿“æ√à«¡°—∫ºŸâ·∑πª√–‡∑» ¡“™‘° „π°“√ª√–™ÿ¡„À≠à ‰Õ´’¥—∫∫≈‘« ≥ °√ÿ߇μÀ–√“π ª√–‡∑»Õ‘À√à“π With other country members, in the General Meeting of the ICW in Tehran.

∂à“¬¿“æ√à«¡°—∫ºŸâ·∑π ¿“ μ√’ª√–‡∑»μà“ßÊ „πß“π‡≈’Ȭß√—∫√Õß ≥ °√ÿß°√ÿ߇μÀ–√“π ª√–‡∑»Õ‘À√à“π With representatives of the National Council of Women at a reception in Tehran.

196

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


Õ—ß°ƒ… (United Kingdom)

ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√Õ”π«¬°“√ ‰Õ´’¥—∫∫≈‘« ≥ °√ÿß≈Õπ¥Õπ ª√–‡∑»Õ—ß°ƒ… The meeting of the executive members of the ICW in London.

ª√–™ÿ¡„À≠à ≥ °√ÿß≈Õπ¥Õπ ª√–‡∑»Õ—ß°ƒ… The general meeting in London.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

197


‰∑¬ (Thailand)

¢≥–‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡„À≠à√Õ∫ Û ªï ¢Õß ‰Õ´’¥—∫∫≈‘« ‚√ß·√¡π“√“¬≥å °√ÿ߇∑æœ ª√–‡∑»‰∑¬ Participating in the Tri-Annual General Meeting of the ICW at the Narai Hotel in Bangkok in 1970.

198

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


π”§≥–ºŸâ·∑π ‰Õ´’¥—∫∫≈‘« §“√«– ÿ “πºŸâ‡ ’¬™’«‘μ„π°“√ √â“ß –æ“π¢â“¡·¡àπÈ”·§« ®—ßÀ«—¥°“≠®π∫ÿ√’ Princess Prem Purachatra took the members of the ICW to the cemetery of those who died during the construction of the River Kwai Bridge in Kanchanaburi Province.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

199


π”ºŸâ·∑π ¿“ μ√’®“°ª√–‡∑»∑’Ëπ—∫∂◊Õ»“ π“Õ‘ ≈“¡®”π«πÀπ÷Ëß∑’Ë¡“√à«¡ª√–™ÿ¡„À≠à¢Õß ‰Õ´’¥—∫∫≈‘« ‡¢â“‡¬’ˬ¡§“√«–®ÿÓ√“™¡πμ√’ (μà«π  ÿ«√√≥»“ πå) ·≈– —ß √√§å°—∫ μ√’¡ÿ ≈‘¡®“°Õߧ尓√μà“ßÊ „πª√–‡∑» ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ˜ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÒÛ Princess Prem Purachatra took the Islamic members of the ICW to meet with the Chief of the Muslim and Muslim women of different organizations in Thailand on February 7, 1970.

200

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


π”ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡„À≠à ‰Õ´’¥—∫∫≈‘« ‡¢â“™¡‡¡◊Õß‚∫√“≥ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ A visit to the Ancient City, Bangkok.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

201


INTERNATIONAL COUNCIL OF WOM EN

31 January - 12 February 197

¢≥–¥”√ßμ”·Àπàß√Õߪ√–∏“π ‰Õ´’¥—∫∫≈‘« ∂à“¬¿“æÀ¡Ÿà°—∫ºŸâ·∑π ¿“ μ√’ª√–‡∑» ¡“™‘°∑’Ë¡“√à«¡ª√–™ÿ¡„À≠à√Õ∫ Û ªï ≥ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ª√–‡∑»‰∑¬ æ.». ÚıÒÛ

202

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


OM EN - 19th PLENARY CONFERENCE

uary 1970, Bangkok, Thailand.

A group picture of the representatives from member countries at the ICW Tri-Annual General Meeting in Thailand in 1970.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

203


The International Council of Women The International Council of Women (ICW) was formed in 1888 through the efforts of various national, cultural and religious groups of women. The ICW aims at educating women of their rights and responsibilities as members of society and at encouraging them to fulfill their responsibilities in the political, economic and social development processes of their own countrier and of the world. The National Council of Women of Thailand joined the ICW in 1960 when Princess Prem was its President. Princess Prem dedicated herself actively to the work of the ICW until she passed away in 1983. In addition to being unanimously elected its President in 1976, Princess Prem also served in many leadership positions as can be seen in the following list. 1960 - 1963 Junior Vice President 1963 - 1970 Vice President 1970 - 1973 First Vice President 1973 - 1976 Honorary Vice President 1976 - 1979 President 1979 - 1982 Honorary President with voting rights 1982 - 1983 Honorary President and Chair Person of the Financial Committee during the ICWûs preparation for its centennial celebration in 1988 As the President of the ICW, Princess Prem worked very closely with the United Nations and its agencies. One outstanding example was her work with the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) in a project to celebrate the 90th anniversary of the ICW in 1978. She recommended that the FAO honor the ICW as the first international womenûs organization with a strong history of 90 years. To commemorate the occasion, the ICW President suggested that the FAO produce the Commemorative Medals of Ceres, the Goddess of Agriculture, and sell them to raise funds for rural development projects in less developed countries. She also suggested that the Ceres Award be created and presented to Her Majesty Queen Sirikit,

204

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


whose likeness was reproduced on one side of the Medal, in recognition of her tireless efforts to promote the well-being of the rural poor in Thailand. The Director General of the FAO was given an audience with Her Majesty the Queen on May 1979, in which he presented to her the Ceres Award Medal. Millions of dollars were raised through the sale of the Ceres Medals and distributed to rural development projects in developing countries in all continents. A sum of US$ 40,000 was presented as an anniversary gift to the ICW to support its women没s and rural development projects. During her 23 years at the ICW, Princess Prem was a proud representative of Thailand and a proud leader of women all over the world. She worked hard at learning about the situations and problems faced by women not only in Thailand but in all parts of the world. She travelled extensively to obtain first hand information about the plight and the needs of women in various countries. She also had special talents in coordinating the efforts of people despite the differences in their gender, social, political and ethnic backgrounds and in raising funds for development foundations and organizations. It should be pointed out here that while dedicating herself to the work of the ICW, Princess Prem never stopped contributing to her motherland. She was exceptional in her ability to benefit both the world and her country. The following were the aims and commitments she set for herself. 1. To make contact and coordinate with women from all parts of the world in order to establish closer relationships and to find some means to benefit Thai women. 2. To learn from other affiliate councils of the ICW and introduce the Thai Council to them. 3. To find financial assistance from the UN or international NGO没s for local development programs. 4. To promote and encourage women to actively participate in the governmental development programs. 5. To disseminate policy and national security information and to support cooperation between the Thai government and that of other nations for the benefit of all concerned.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

205


‡ª√Ÿ (Peru)

𓬰‡∑»¡πμ√’‡¡◊Õß≈‘¡“ ª√–‡∑»‡ª√Ÿ ‰¥â¡Õ∫μ”·Àπàß·¢°ºŸâ¡’‡°’¬√μ‘·Àà߇¡◊Õß≈‘¡“·°à À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ®“°ª√–‡∑»‰∑¬ „π∞“π–√Õߪ√–∏“π‰Õ´’¥—∫∫≈‘« ‡π◊ËÕß®“°‰¥â°√ÿ≥“‰ª‡¬’ˬ¡‡¬’¬π‡¡◊ÕßÀ≈«ß·Ààßπ’È ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ˜ 惻®‘°“¬π ÚıÒı The Mayor of the City of Lima declared Princess Prem Purachatra an honored guest of Lima during her visit on November 7, 1972.

206

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


°“√ª√–™ÿ¡„À≠à√Õ∫ Û ªï ¢Õ߉մ’¥—∫∫≈‘« ı-ÒÒ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÒı ≥ °√ÿß≈‘¡“ ª√–‡∑»‡ª√Ÿ ∂à“¬¿“æ√à«¡°—∫ ¿√‘¬“ª√–∏“π“∏‘∫¥’ª√–‡∑»‡ª√Ÿ ( «¡™ÿ¥ºâ“≈Ÿ°‰¡â ’¥”¬◊π°≈“ß) With the wife of the President of Peru (at the center of the picture, wearing a black lace dress) and other members at the Tri-Annual General Meeting of the ICW, November 5-11, 1972.

°“√ª√–™ÿ¡„À≠à√Õ∫ Û ªï ¢Õ߉մ’¥—∫∫≈‘« ≥ °√ÿß≈‘¡“ ª√–‡∑»‡ª√Ÿ æ.». ÚıÒı „π¿“殓°¢«“¡◊Õ ¿√‘¬“ª√–∏“π“∏‘∫¥’ª√–‡∑»‡ª√Ÿ ¡‘ ´‘≈´Ÿ≈‡≈àÕ√å ª√–∏“π ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» ¢≥–π—Èπ ·≈– À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ √Õߪ√–∏“π  ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» §π∑’Ë Ò The Tri-annual general meeting of the ICW. in Lima, 1972. (Front-right) The wife of the President of Peru, Mrs. Schuller, President of ICW, and Princess Prem Purachatra, First Vice President.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

207


°“√ª√–™ÿ¡„À≠à ¢Õ߉մ’¥—∫∫≈‘« √–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§ ∂à“¬¿“æ√à«¡°—∫ºŸâ·∑π μ√’ ‡¬“«™πª√–‡∑»‡ª√Ÿ æ.». ÚıÒı At the regional meeting of the ICW in 1972. With young women representatives.

208

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


√—∫¡Õ∫„∫ª√–°“»μ”·Àπàß·¢°ºŸâ¡’‡°’¬√μ‘ ·Àà߇¡◊Õß≈‘¡“ ª√–‡∑»‡ª√Ÿ Princess Prem Purachatra receives a certificate of an honoured visitor of Lima.

∂à“¬¿“æ√à«¡°—∫‡Õ°Õ—§√√“™∑ŸμÕ‡¡√‘°“ ª√–®”ª√–‡∑»‡ª√Ÿ ·≈–¿√√¬“ ¡‘ ´‘  Belcher With the American Ambassador to Peru and Mrs. Belcher. Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

209


°“√ª√–™ÿ¡„À≠à √Õ∫ Û ªï ¢Õß ‰Õ´’¥—∫∫≈‘« ≥ °√ÿß≈‘¡“ ª√–‡∑»‡ª√Ÿ ı-ÒÒ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÒı The Tri-Annual General Meeting of the ICW in Lima, Peru, on November 5-11, 1972.

210

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


ÕÕ ‡μ√’¬ (Austria) ∂à“¬¿“æ°—∫ºŸâ·∑π ¿“ μ√’‰∑¬ ∑’Ë ‰ª√à«¡ª√–™ÿ¡„À≠à ≥ °√ÿßÕÕ ‡μ√’¬ (´â“¬) §ÿ≥À≠‘ß ¡“π„® ¥”√ß·æ∑¬“§ÿ≥ (¢«“) ∑à“πºŸâÀ≠‘ßÕÿ»π“ ª√“‚¡™ With the representatives of the National Council of Women of Thailand at the meeting in Austria, with Khunying Smanjai Damrong Baedyakun (left) and Than Phuying Usna Pramoj. (right)

‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡„À≠à√Õ∫ Û ªï ¢Õß ‰Õ´’¥—∫∫≈‘« æ.». ÚıÒˆ ≥ °√ÿ߇«’¬ππ“ ª√–‡∑»ÕÕ ‡μ√’¬ ·≈–‰¥â√—∫·μàßμ—È߇ªìπ√Õߪ√–∏“π ‰Õ´’¥—∫∫≈‘« §π∑’Ë Ò („π¿“æ√—∞¡πμ√’«à“°“√°√–∑√«ßμà“ߪ√–‡∑» ¢ÕßÕÕ ‡μ√’¬°”≈—ß°≈à“« ÿπ∑√æ®πå) Particpating in the Tri-Annual General Meeting of the ICW in Vienna, 1973. In the picture, the Foreign Minister of Austria is giving a speech. Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

211


Ω√—Ë߇» (France)

‡¢â“ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√Õ”π«¬°“√ ‰Õ´’¥—∫∫≈‘« ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò˘-ÚÚ ‡¡…“¬π æ.». ÚıÒ˜ ≥ °√ÿߪ“√’ ª√–‡∑»Ω√—Ë߇»  ¢≥–¥”√ßμ”·Àπàß √Õߪ√–∏“π°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï ‰Õ´’¥—∫∫≈‘« (æ.». ÚıÒˆ-ÚıÒ˘) ¡’ ¥√.‚¥≈“™™“Œ’Ë ‡ªìπª√–∏“πœ ¿“ μ√’‰Õ´’¥—∫∫≈‘« (æ.». ÚıÒˆ-ÚıÒ˘) (¿“æ·∂«π—Ëß) ºŸâ·∑π ¿“ μ√’ª√–‡∑» ÿ√‘π—¡ ‡π‡∏Õ√å·≈π¥å ‡≈∫“πÕπ Õ‘À√à“π Ω√—Ë߇»  ‰∑¬ ‡∫≈‡¬’ˬ¡ (¿“æ·∂«¬◊π) Õ‘ √“‡Õ≈ ·§π“¥“ Õ“ø√‘°“„μâ ·§π“¥“ ‡¬Õ√¡—π Õ—ß°ƒ… Ω√—Ë߇»  ‡∫≈‡¬’ˬ¡ ‡¥π¡“√å° πÕ√凫¬å Õ—ß°ƒ… °√’™ Participating in the meeting of the Executive Committee of the ICW in Paris on April, 19-22, 1974.

212

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


∫—μ√‡™‘≠∑’Ë√—∞∫“≈ª√–‡∑»Õ—ß°ƒ…®—¥‡≈’ȬßÕ“À“√°≈“ß«—π ‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡°’¬√μ‘·°àÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ú˜ 情¿“§¡ æ.». ÚıÚ

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

213


√“™‡≈¢“∏‘°“√ (¡.≈.∑«’ —πμå ≈¥“«—≈¬å) ¡’Àπ—ß ◊Õ∂÷ß ¥√.‚¥≈“™™“Œ’ Õ¥’μª√–∏“π ‰Õ´’¥—∫∫≈‘« ∑’ˇæ‘Ëßæâπμ”·Àπàß ·®âß«à“ çæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ·≈–  ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“œ æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ∑√߇≈Á߇ÀÁπ«à“ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπμ—«·∑π∑’Ë¥’¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ ‡π◊ËÕß®“° ‰¥âÕÿ∑‘»™’«‘μ à«π„À≠à„π°“√ª√—∫ª√ÿß «— ¥‘¿“æ  —ߧ¡¢Õ߇æ◊ËÕπ√à«¡™“μ‘„À⥒¢÷Èπ ‚¥¬‰¡à§”π÷ß∂÷ß ∞“π–™π™—Èπ ®π‡ªìπº≈„À⇰‘¥¡’Õߧ尓√°ÿ»≈ ∑’Ë ”§—≠„πª√–‡∑»‰∑¬À≈“¬·Ààß ∑’ˇ°‘¥®“° §«“¡√‘‡√‘Ë¡¢Õß À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‰¡à∑“ßμ√ß°Á∑“ßÕâÕ¡é

214

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


·§π“¥“ (Canada)

∂à“¬¿“æ°—∫æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ·≈–ª√–∏“π ¿“ μ√’·§π“¥“¢≥–‡¢â“√à«¡ ª√–™ÿ¡„À≠à√Õ∫ Û ªï ¢Õ߉մ’¥—∫∫≈‘« ≥ ‡¡◊Õß·«π§Ÿ‡«Õ√å ‡¡◊ËÕ æ.». ÚıÒ˘ ´÷Ëß À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‰¥â√—∫‡≈◊Õ°μ—Èß Õ¬à“߇ªìπ‡Õ°©—π∑å„À⥔√ßμ”·Àπàß ª√–∏“π ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» (‰Õ´’¥—∫∫≈‘«) æ.». ÚıÒ˘-ÚıÚÚ With H.H. Prince Prem Purachatra and the President of the National Council of Women of Canada at the Tri-Annual General Meeting of the ICW in Vancouver, 1976. It was then that the Princess was unanimously elected the President of the ICW (1976-1979).

¥√.‚¥≈“™™“Œ’Ë Õ¥’μª√–∏“π‰Õ´’¥—∫∫≈‘«∑’ˇæ‘Ëßæâπμ”·Àπàß §≈âÕß “¬ √âÕ¬ª√–®”μ”·Àπàߪ√–∏“π‰Õ´’¥—∫∫≈‘«§π„À¡à Dr. Dalatshahi, the former President of the ICW puts the official necklace on Princess Prem Purachatra. Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

215


Õ‘π‡¥’¬

„π∞“π–ª√–∏“π‰Õ´’¥—∫∫≈‘« À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ®—¥ª√–™ÿ¡¿Ÿ¡‘¿“§¢Õ߉մ’¥—∫∫≈‘« ‡√◊ËÕß ∂“π¿“æ μ√’ ∑’Ë°√ÿß𑫇¥≈≈’ æ.». ÚıÚ ¡’ºŸâ‡¢â“ª√–™ÿ¡®“° Ò˘ ª√–‡∑» ®”π«π Û ‹§π „π°“√π’ȧÿ≥À≠‘ß ÿ¿—∑√“  ‘ßÀ≈°– ª√–∏“π μ√’œ ¡—¬π—Èπ‰¥â‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡¥â«¬ As the President of the ICW. Princess Prem Purachatra organized the Regional Conference of the ICW in New Delhi in 1977. The Conference topic was çThe Legal Status of Women.é It was attended by 300 delegates from 19 countries.

216

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


„π∞“π–ª√–∏“π‰Õ´’¥—∫∫≈‘« ¡Õ∫™àÕ¥Õ°‰¡â·°àπ“ßÕ‘π∑‘√“ §“π∏’ 𓬰¡πμ√’ ª√–∏“π‡ªî¥°“√ª√–™ÿ¡ ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑»√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§ ‡¥◊Õπ¡°√“§¡ ÚıÚ As the President of the ICW, Princess Prem Purachatra presents a bouquet to the Indian Prime Minister Indira Gandhi who opens the regional meeting of the ICW in January 1977.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

217


Õ‘‡§«¥Õ√å (Ecuador)

¿“ μ√’·Ààß™“μ‘Õ‘‡§«¥Õ√å· ¥ß§«“¡¬‘π¥’°—∫‰Õ´’¥—∫∫≈‘«·≈– À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ª√–∏“πœ ∑’˪√– ∫§«“¡ ”‡√Á®„π°“√ª√–™ÿ¡ μ√’∑—Ë«‚≈° ´÷Ëß· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ߧ«“¡‡¢â¡·¢ÁߢÕß μ√’„π∑«’ªÕ‡¡√‘°“·≈–∑—Ë«‚≈° ·≈–¢ÕÕÕ°§–·ππ π—∫ πÿπ ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘‚§≈Õ¡‡∫’¬  ”À√—∫°“√®—¥°“√·≈–ß“π∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ´÷Ëߥ”‡π‘πÕ¬Ÿà∑—Ë«‚≈° ‡¥◊Õπ惻®‘°“¬π ÚıÚ The National Council of Women of Ecuador congratulates Princess Prem Purachatra on the success of the meeting of the world women organized by the ICW in November 1977.

218

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


‚§≈Õ¡‡∫’¬ (Colombia)

¿“ μ√’¿“§æ◊Èπ°≈ÿࡪ√–‡∑»Õ‡¡√‘°“¢Õ߉մ’¥—∫∫≈‘«‰¥â¡Õ∫ª√–°“»π’¬∫—μ√„π∞“π–ª√–∏“π‰Õ´’¥—∫∫≈‘«ºŸâ°àÕμ—Èß ¿“ μ√’¿“§æ◊Èπœ Õ¬à“߇ªìπ∑“ß°“√ ≥ ‡¡◊Õß‚∫‚°μâ“ ª√–‡∑»‚§≈Õ¡‡∫’¬ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Úˆ 惻®‘°“¬π ÚıÚ The National Councils of Women in the American Region gives a certificate of honour to Princess Prem Purachatra for her official visit to Bogota on November 26, 1977.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

219


√–À«à“ߪ√–™ÿ¡°àÕμ—Èß ¿“ μ√’¿“§æ◊Èπ°≈ÿࡪ√–‡∑»Õ‡¡√‘°“ ≥ ª√–‡∑»‚§≈Õ¡‡∫’¬ ‡¥◊Õπ惻®‘°“¬π ÚıÚ ´÷Ëßæ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ¡“™‘°μ≈Õ¥™’æ¢Õ߉մ’¥—∫∫≈‘« (‡ªìπ ¡“™‘°ºŸâ™“¬§π∑’Ë Ú) ‰¥â‡ ¥Á®æ√–¥”‡π‘π‰ª π—∫ πÿπ·≈–„Àâ°”≈—ß„®·°à À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∑ÿ°§√—Èß During the meeting to organize the National Councils of Women in American Region, in Colombia 1977, H.H. Prince Prem Purachatra, a life member of ICW, is always present at the meeting to lend moral support to his wife.

220

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


√–À«à“ߪ√–™ÿ¡°àÕμ—Èß ¿“ μ√’¿“§æ◊Èπ°≈ÿࡪ√–‡∑»Õ‡¡√‘°“ ≥ ª√–‡∑»‚§≈Õ¡‡∫’¬ ‡¥◊Õπ惻®‘°“¬π ÚıÚ During the meeting to organize the National Councils of Women in the American Region in Colombia 1977.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

221


Õ‘π‚¥π’‡´’¬ (Indonesia)

¢≥–¥”√ßμ”·Àπàߪ√–∏“π‰Õ´’¥—∫∫≈‘«‰¥â‡¥‘π∑“߉ª‡¬’ˬ¡ Õߧ尓√ ¡“™‘° ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» ≥ ª√–‡∑»Õ‘π‚¥π’‡´’¬ æ.». ÚıÚÒ æ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ‡ ¥Á®æ√–¥”‡π‘π‰ª¥â«¬ As the President of the ICW, Princess Prem Purachatra, accompanied by her husband, visits Indonesia in 1978,

222

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


„π‚Õ°“ ∑’Ë ‰Õ´’¥—∫∫≈‘«©≈Õß ˘ ªï ¢Õß°“√°àÕμ—È߇¡◊ËÕ æ.». ÚıÚÒ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ „π∞“π–ª√–∏“π ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» ‰¥â‡ πÕ„ÀâÕߧ尓√Õ“À“√·≈–‡°…μ√·Ààß Àª√–™“™“μ‘ (‡Õø ‡Õ ‚Õ) ®—¥∑”‡À√’¬≠∑’Ë√–≈÷°´’√‘  (‡∑æ’·Ààß°“√‡°…μ√) ‚¥¬ª√–∑—∫æ‘¡æåæ√– “∑‘ ≈—°…≥å ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“ ‘√‘°‘μ‘Ï æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬‰«â„π‡À√’¬≠´’√‘  Õ—π‡ªìπ°“√ª√–°“»‡°’¬√쑧ÿ≥ ·Ààßæ√–√“™°√≥’¬°‘®∑’Ë∑√ß∫”‡æÁ≠μàÕª√–™“™π™“«‰∑¬ ‚¥¬‰¡à‡≈◊Õ°∑’Ë√—°¡—°∑’Ë™—ß

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

223


‡À√’¬≠™ÿ∫∑Õߧ”

‡À√’¬≠‡ß‘π

‡À√’¬≠°…“ª≥å∑’Ë√—∞∫“≈‰∑¬π”ÕÕ°¡“‡º¬·æ√à„π‚Õ°“ ‡¥’¬«°—π The commemorative coin issued by The Thai Government on the same occasion.

224

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


Õ‘μ“≈’ (Italy)

„π∞“π–ª√–∏“π‰Õ´’¥—∫∫≈‘«·≈–∑’˪√÷°…“§≥–ºŸâ·∑π√—∞∫“≈‰∑¬ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ °≈à“« ÿπ∑√æ®πå ≥ ∑’˪√–™ÿ¡ Àª√–™“™“μ‘  “¢“ ‡Õø ‡Õ ‚Õ ≥ °√ÿß‚√¡ ª√–‡∑»Õ‘μ“≈’ ‡√◊ËÕß°“√ªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π·≈–°“√æ—≤π“™π∫∑ æ.». ÚıÚÚ The President of the ICW and advisor to the Thai Delegates makes a speech at the World Conference of F A O on Agrarian Reform and Rural Development in Rome, 1979.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

225


‡§π¬“ (Kenya)

À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ª√–∏“π‰Õ´’¥—∫∫≈‘« ( «¡ √âÕ¬§Õª√–®”μ”·Àπàß) μâÕπ√—∫ª√–∏“π“∏‘∫¥’Õ“À√—∫¡Õ¬·Ààߪ√–‡∑»‡§π¬“ „πæ‘∏’‡ªî¥°“√ª√–™ÿ¡„À≠à√Õ∫ Û ªï ¢Õ߉մ’¥—∫∫≈‘« ≥ ª√–‡∑»‡§π¬“ ‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡ ÚıÚÚ President Moi was introduced to the secretary-general of the International Council of Women, Mrs. Jacqueline Barbet Massin (left), by the president of the organisation, Princess Prem Parachatra (second left), before he officially opened the councilûs 22nd triennial conference at the Kenyatta Conference Centre, Nairobi. With the President were the Head of the Womenûs Bureau in the Ministry of Housing and Social Services, Mrs. Terry Kantai, the chairman of the National Council of Women of Kenya, Mrs. Damaris Ayodo, and the Minister for Housing and Social Services, Dr.Zachariah Onyonka.

226

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


‡¢Á¡°≈—¥ª√–®”μ”·ÀπàߢÕß À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ª√–∏“π°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» Official badge of the Honorary President of the ICW.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

227


√–À«à“ߪ√–™ÿ¡„À≠à√Õ∫ Û ªï ∑’˪√–‡∑»‡§π¬“ √à«¡∂à“¬¿“æ°—∫ »“ μ√“®“√¬å §ÿ≥À≠‘ß ÿ¿“æ «‘‡»… ÿ√°“√ ‡∫Õ√å∑ ‰¡≈ÿâπ¥‘Ï ·≈– ¡≈.Õπߧå π‘≈Õÿ∫≈ At the Tri-annual General Meeting in Kenya

Õ‘√‘¬“∫∂¢≥–‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡„πª√–‡∑»‡§π¬“ In Kenya

228

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


‡π‡∏Õ√å·≈π¥å (Netherlands)

ª√–™ÿ¡„À≠à ‰Õ´’¥—∫∫≈‘« ≥ ª√–‡∑»‡π‡∏Õ√å·≈π¥å The General Meeting of the ICW.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

229


‡°“À≈’ „μâ (South Korea)

¢≥–°”≈—ß π∑π“°—∫𓬰√—∞¡πμ√’¢Õߪ√–‡∑»‡°“À≈’„μâ √à«¡ß“π‡≈’Ȭß√—∫√Õß„π°“√ª√–™ÿ¡„À≠à√Õ∫ Û ªï  ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» æ.». ÚıÚı ´÷Ë߇ªìπ§√—Èß ÿ¥∑⓬∑’ËÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡¢Õß ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» Honorary President Princess Prem Purachatra tallks with the Prime Minister of South Korea at the reception for the tri-annual meeting of the ICW in 1982, the last ICW participation for the Princess.

230

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


·¥à À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ≥ ¥‘π·¥π·Àà߇∑æ𑬓¬Õ—π‡≈‘»À√Ÿ ‡ªìπ∑’ËÕ¬Ÿà¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ §Ÿà™’«‘μ¢Õ߇®â“™“¬Àπ÷ËߺŸâ‡ªïò¬¡æ√–‡¡μμ“ ßà“ß“¡ ∑√ßæ√–π“¡æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡œ∑’Ë√—°¬‘ËߢÕ߇√“ ·μàπ’ÈμàÕ‰ª ¬“¡„¥∑’Ë∑—Èß Õß∑à“π‡ «¬πÈ”∑‘æ¬å ¢≥–∑’Ë¥«ßÕ“∑‘μ¬å§≈âÕ¬μË”¬Ë” π∏¬“ ‡∫◊ÈÕßÀ≈—ß«—¥«“Õ“√“¡∑’Ëß“¡‡æ√‘»æ√“¬ ¢Õ∑à“π®ß¡’§«“¡√–≈÷°∑’Ë·®à¡„  ∂÷߇√“·≈–‡À≈à“ºŸâ§π∑’Ëߥߓ¡¢ÕßÕ—ø√‘°“ ‡√“¢Õ¡Õ∫∂âÕ¬§”®“°„®¥â«¬§«“¡√—°·≈–¢Õ∫§ÿ≥  ”À√—∫‡«≈“ “¡ªï∑’Ë∑à“π‡ªìπºŸâπ” ‚¥¬‰¡à‡§¬∑”„Àâ‡∫◊ËÕÀπà“¬ —°‡¥◊ÕπÀ√◊Õ·¡â —°§√“ §≥–°√√¡°“√ ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» Ò¯  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚıÚÚ

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

231


For Princess Prem Purachatra IN A LAND OF FAIRY ELEGANCE DWELLS OUR PRINCESS PURACHATRA WHO LIVES WITH KINDLY HANDSOME TRULY ROYAL DEAR PRINCE PREM NOW WHEN THEY DRINK THEIR GOODLY NECTAR AS THE EVENING SUN GOES DOWN BEHIND THE TWINKLING TEMPLES MAY THEY THINK CRYSTAL THOUGHTS OF US AND THE BEAUTIFUL CREATURES OF AFRIQUE WE GIVE THESE WITH GREAT AFFECTION AND THANKS FOR THREE FULL YEARS OF LEADERSHIP WITH NO DULL MONTHS OR MOMENTS

YOUR DEVOTED BOARD (1976-1979) Benne Mondo Mary Shaw Jessie Scotford AL. Ekotto N. Mengu Astri Rynning

Dorothy Edwards Berths Maillund Demaris Ayodo Francoise Dissard Irmgard Bohm Craig Schuller

Tamar Eshel Helen Hnatyshyn Nellie Weiner Beryl Webster Mechta van den Boogert Selhorst Hope Schary and Miriam Dell

August 18, 1979

232

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

233


√“¬™◊ËÕª√–‡∑»∑’Ë À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‰ª»÷°…“¥Ÿß“π —ߧ¡ ß‡§√“–Àå ª√–™ÿ¡ œ≈œ μ“¡§”‡™‘≠¢Õß√—∞∫“≈  ∂“∫—π ·≈–Õߧ尓√μà“ßÊ ˆ ∑«’ª Õ“ø°“π‘ ∂“π Õ“√凮πμ‘πà“ ÕÕ ‡μ√‡≈’¬ ÕÕ ‡μ√’¬ ‡∫≈‡¬’ˬ¡ ∫√“´‘≈ æ¡à“ °—¡æŸ™“ ·§π“¥“ »√’ ≈—ß°“ ®’𠂧≈—¡‡∫’¬ ‡™Á§‚° ‚≈«“‡°’¬ ‡¥π¡“√å° Õ’¬‘ªμå ø øîπ·≈π¥å Ω√—Ë߇»  ‡¬Õ√¡—π Õ—ß°ƒ… °√’π·≈π¥å ŒàÕß°ß Œ—ß°“√’ ‰Õ´å·≈π¥å Õ‘π‡¥’¬ Õ‘π‚¥π’‡´’¬ Õ‘À√à“π Õ‘ √“‡Õ≈ Õ‘μ“≈’ ≠’˪ÿÉ𠧒𬓠‡°“À≈’ §Ÿ‡«μ ≈“« ≈—°‡´¡‡∫Õ√å° ¡“‡≈‡´’¬ ‡¡Á°´‘‚° ‡πª“≈ ‡π‡∏Õ√å·≈π¥å π‘«´’·≈π¥å πÕ√凫¬å ª“°’ ∂“𠇪√Ÿ øî≈‘ªªîπ å ‚ª·≈π¥å ‚ª√μÿ‡°  ‡ªÕ√å‚μ√‘‚° ‡´â“∑åÕ“ø√‘°“ ‚√¡“‡π’¬ ‡´‡π°—≈  ‡ªπ  ‘ߧ傪√å  «’‡¥π  «‘ ‡´Õ√å·≈π¥å ‰μâÀ«—π ·∑π´“‡π’¬ Õÿ√ÿ°«—¬ Õ‡¡√‘°“ √— ‡´’¬ ‡«’¬¥π“¡ ¬Ÿ‚° ≈“‡«’¬ μÿ√°’

Travelled far and wide (mainly by invitation from the governments concerned) to most countries of 6 continents. Afghanistan, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Burma, Cambodia, Canada, Ceylon, China, Colombia, Czechoslovakia, Denmark, Egypt, Fiji, Finland, France, Germany, Great Britain, Greenland, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Israel, Italy, Japan, Kenya, Korea, Laos, Luxemburg, Malaysia, Mexico, Nepal, Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Puerto Rico, Republic of S. Africa, Romania, Spain, Singapore, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tanzania, Turkey, Uruguay, U.S.A., USSR., Vietnam, Yugoslavia.

234

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


¢à“¬ß“π¢Õß ¿“ μ√’∑—Ë«‚≈° ICW Global World

th Princess Princess Prem Prem Purachatra Purachatra Eminent Eminent Personality Personality of of the the World World 100 100th Birthday Birthday Anniversary Anniversary

235


§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑»°—∫Õߧ尓√ Àª√–™“™“μ‘ ICW and United Nations

236

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


°“√ª√–™ÿ¡ºŸâ™”π“≠°“√摇»…¥â“πæ—≤π“ —¡¡π“æ—≤π“ μ√’™π∫∑∑—Ë«‚≈°

¥â«¬ ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» (‰Õ´’¥—∫∫≈‘«) ´÷ËßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπª√–∏“π μ√–Àπ—°∂÷ߧ«“¡  ”§—≠¢Õß™“«™π∫∑ ´÷Ëß¡’Õ¬Ÿà¡“°°«à“§√÷ËߢÕߪ√–™“°√∑—Ë«‚≈° «à“‡ªìπªí®®—¬ ”§—≠„π°“√æ—≤π“ª√–‡∑» ®÷߉¥â ®—¥°“√ª√–™ÿ¡ºŸâ™”π“≠°“√摇»…¥â“π°“√æ—≤π“ ·≈– —¡¡π“æ—≤π“ μ√’™π∫∑®“° ˜ ª√–‡∑»‡ªìπ§√—Èß·√° „πª√–«—μ‘»“ μ√å ∑’Ë°√ÿß¡π‘≈“ ª√–‡∑»øî≈‘ªªîπ å Ò¯-Ú¯ °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚıÚÚ ‡æ◊ËÕ„À♓«™π∫∑π÷°∂÷ß §«“¡ ”§—≠¢Õßμπ‡Õß ¡Õ߇ÀÁπ≈Ÿà∑“ß∑’Ë®–æ—≤π“‡æ‘Ë¡æŸπ√“¬‰¥â ·≈–æ—≤π“∑âÕß∂‘Ëπ„À⇮√‘≠ °“√ —¡¡π“¥—ß°≈à“«¡’ºŸâ·∑π‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ Ú˜Ù §π μ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â ª√–°Õ∫¥â«¬ ™“«™π∫∑ ˜ ª√–‡∑» Õߧ尓√ Àª√–™“™“쑇°◊Õ∫∑ÿ° “¢“ Àπ૬√“™°“√ ·≈–Õߧ尓√‡Õ°™π√–À«à“ߪ√–‡∑»‚¥¬‰¥â√—∫ §«“¡™à«¬‡À≈◊Õ¥â“π‡∑§π‘§·≈–°“√‡ß‘π®“°ª√–‡∑»∑’Ëæ—≤π“·≈â«À≈“¬ª√–‡∑» ®“°Õߧ尓√ Àª√–™“™“μ‘ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘Ëß Õߧ尓√ UNDP, UNFPA, UNESCO √«¡∑—Èß ‘Èπª√–¡“≥ Û, Õ‡¡√‘°—π¥Õ≈≈à“√å ∑”„Àâ°“√®—¥ª√–™ÿ¡∑—Èß Õߥ—ß°≈à“«ª√– ∫º≈ ”‡√Á® ‡ªìπ∑’Ë°≈à“«¢«—≠∂÷ß„πÀ¡ŸàÕߧ尓√ Àª√–™“™“μ‘ °“√ª√–™ÿ¡§√—Èßπ’È §ÿ≥À≠‘ßÕ—¡æ√ ¡’»ÿ¢ ª√–∏“π§≥–Õπÿ°√√¡°“√æ—≤π“ μ√’ ¢Õߧ≥–°√√¡°“√ æ—≤𓇻√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·Ààß™“쑇ªìπ∑’ªË √÷°…“ ‡ªìπ°”≈—ß ”§—≠™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√‡μ√’¬¡ß“π·≈–®—¥ª√–™ÿ¡¥—ß°≈à“« ∑—ÈßÕߧ尓√¬Ÿ‡π ‚°„π°√ÿ߇∑有¥âÕπÿ¡—μ‘„Àâπ“߇¥™‘‡√à ‚™μ‘√–«’ ‡¢â“™à«¬‡À≈◊Õß“π‡ªìπ°√≥’摇»…¥â«¬ ¢âÕ‡ πÕ·π–∑’Ë ”§—≠ §◊Õ Ò. „Àâ·μà≈–ª√–‡∑»¡’»πŸ ¬å°≈“ߪ√– “πß“πæ—≤π“™π∫∑ „πª√–‡∑»‰∑¬μ—ßÈ ¢÷πÈ ·≈â« §◊Õ¡Ÿ≈π‘∏»‘ πŸ ¬å°≈“ß ª√– “πß“πæ—≤π“™π∫∑ ‰¥â√—∫Õπÿ¡—쑇¡◊ËÕ «—π∑’Ë ÛÒ  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚıÚÚ Ú. „Àâ∑”‚§√ß°“√™à«¬º≈‘μº≈·≈–√“¬‰¥â Û. ¡’∑ÿπ„À♓«™π∫∑°ŸâÕ—μ√“¥Õ°‡∫’ȬμË”‡æ◊ËÕª√–°Õ∫Õ“™’æ ·≈–Õ“»—¬°≈ÿà¡À√◊Õ À°√≥凪ìπª√–°—π Ù. „Àâ¡’§«“¡√Ÿâ¥â“π‡∑§π‘§„À¡àÊ ·°à∑—Èß Õß‡æ» ·≈–§«“¡√Ÿâ¥â“π°“√®—¥°≈ÿà¡ ®—¥°“√¥â“π°“√‡ß‘π

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

237


º≈ ◊∫‡π◊ËÕß : - ¢âÕ‡ πÕ·π–®“°°“√ª√–™ÿ¡ºŸâ™”π“≠°“√摇»… ·≈–®“° μ√’™π∫∑∑—Ë«‚≈° Ò. ºŸâ·∑π∑’ˇ¢â“ª√–™ÿ¡°≈—∫‰ª√“¬ß“π¢âÕ‡ πÕ·π–μàÕ√—∞∫“≈ª√–‡∑»¢Õßμπ Ú. ‰Õ´’¥—∫∫≈‘«π”¢âÕ‡ πÕ·π– àßÕߧ尓√ Àª√–™“™“μ‘∑ÿ° “¢“ ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫¢âÕ‡ πÕ·π–π—ÈπÊ ‚¥¬μ√ß ºà“π∑“ߺŸâª√– “πß“π¢Õß ¿“ μ√’·≈–μ‘¥μ“¡º≈ Û. ‰Õ´’¥—∫∫≈‘«‰¥â¬◊Ëπ¢âÕ‡ πÕ·π–∑ÿ°¢âÕ „À⇢â“Õ¬Ÿà„π·ºπªØ‘∫—μ‘ß“π¢Õß∑’˪√–™ÿ¡ ¡—™™“‚≈° «à“¥â«¬ °“√ªØ‘√Ÿª∑’Ë¥‘π·≈–°“√æ—≤π“™π∫∑ ≥ ª√–‡∑»Õ‘μ“≈’ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÒÚ-Ú °√°Æ“§¡ æ.». ÚıÚÚ ¡’ª√–‡∑»μà“ßÊ ‡¢â“ª√–™ÿ¡ Òˆˆ ª√–‡∑» Ù. 𔇠πÕμàÕ∑’˪√–™ÿ¡„À≠à¢Õß ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» ‡§√◊Õ ¡“™‘°¡’¡μ‘π”¢âÕ‡ πÕ·π–¢Õß  μ√’™π∫∑‡¢â“‰«â„π‚§√ß°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π¢Õߪ√–‡∑»‡§√◊Õ ¡“™‘°√–À«à“ß æ.». ÚıÚÚ-ÚıÚı ·π«§«“¡§‘¥¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ „π‡√◊ËÕß°“√ —¡¡π“ μ√’™“«™π∫∑∑—Ë«‚≈°¡’¡“π“π·≈â« °àÕπ∑’ËÕߧ尓√ Àª√–™“™“μ‘®–ª√–°“»æ¬“¬“¡¥÷ß μ√’‡¢â“¡“¡’ à«π√à«¡„π·ºπæ—≤π“™π∫∑ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‰¥â‡√à߇√â“„Àâ ¿“ μ√’¢Õߪ√–‡∑»μà“ßÊ »÷°…“‡√◊ËÕߪí≠À“·≈–§«“¡μâÕß°“√¢Õß μ√’™“«™π∫∑ ‡æ◊ËÕ ∑’Ë®–‰¥â¡’¡“μ√°“√¬°√–¥—∫ μ√’™π∫∑„π‡¡◊Õß„Àâ‡∑à“‡∑’¬¡°—π ª√“»®“°™àÕß«à“ß„π —ߧ¡„πÕπ“§μ ®–ªØ‘∫—μ‘ °—πÕ¬à“߉√‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥âº≈Õ¬à“ß√«¥‡√Á« ‡æ√“– μ√’™π∫∑‡ªìπ·√ßß“π¢Õߪ√–‡∑» ¥—ßπ—Èπ™“«™π∫∑„π‡Õ‡™’¬ ·ª´‘øî° ≈“μ‘πÕ‡¡√‘°“ ·≈–Õ“ø√‘°“„μâ ®÷߇ªìπ°≈ÿࡇªÑ“À¡“¬∑’Ë ”§—≠

238

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


Staunch Supporter of International Rural Women Having worked in numerous women development and rural development projects, both nationally and internationally, Princess Prem took advantage of her position as the ICW President to urge all governments and international agencies to recognize the increasingly important role of women, especially rural women, in development projects. The ICW was well aware of the fact that though women constituted half, or even more than half, of the world没s population, they were often overlooked and not given adequate opportunities to voice their thoughts and ideas and contribute to national development. To remedy the situation, the ICW, under the presidency of Princess Prem, organized the International Colloquium of Experts in Development in February 1979 in Manila, the Philippines. The Colloquium was immediately followed by the Seminar on Leadership Training for Women in Socio-Economic Development. The objectives of the 10-day seminar were to make participants aware of their important role of leadership; to encourage them to generate more income and thus gain more financial independence and also to participate more actively in the development of their own communities. There were 274 participants in the seminar. These included rural women from 70 countries, representative of almost every UN agency and representatives of government and non-governmental organizations from all over the world. The budget of US$ 300,00 for the colloquium and the seminar came from the donations of UN agencies, especially the UNDP, the UNFPA and UNESCO, as well as from governments of developed countries. Some of the important resolutions which were passed at the Seminar were the following: 1. The setting up of a rural development coordinating centre in every country. 2. The formulation of income-generating projects in rural areas. 3. The provision of loans with low interest rates for rural people, with local groups or co-operatives as their guarantors. 4. The training of men and women in new technologies, organizational skills and financial management.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

239


The ICW earnestly followed up on these resolutions with these actions. 1. Representatives at the ICW reported the four resolutions to their respective governments. 2. The ICW submitted these resolutions to every UN agency whose work is directly related to each of the resolutions and conducted follow-ups. 3. The ICW recommended to the UN General Assembly that these resolutions be included in the plan of actions to be discussed at the World Conference on Agrarian Reform and Rural Development to be held in Italy during July 12-20 of the same year. 4. The resolutions were reiterated in the General Assembly of the ICW itself and members expressed their commitments to have the resolutions realized as action plans of their respective governments Princess Prem, as the President of the ICW, together with her colleagues from Thailand took the resolutions and their commitment to the ICW seriously. Through their attempts, a rural development coordinating centre was set up in Thailand on August 30, 1979 with an approval and support of the Thai government and this was the beginning of the Co-ordination Centre for Rural Development Foundation in Thailand.

240

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∂à“¬¿“æ°—∫ºŸâ·∑π μ√’®“°ª√–‡∑»μà“ßÊ ∑—Ë«‚≈° √«¡ ˜ ª√–‡∑» ≥ øî≈‘ªªîπ å Õ‘π‡μÕ√å‡π™—π·π≈‡´Áπ‡μÕ√å Princess Prem Purachatra, the President of the ICW, in a group picture with women representatives from 70 countries at the Philippines International Convention Center.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

241


ª√–∏“π“∏‘∫¥’¡“√å°Õ ·Ààßøî≈‘ªªîπ å ·≈–À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ¢≥–‡ªî¥ª√–™ÿ¡ —¡¡π“œ With President Marcos of Philippines at the opening of the Seminar.

ª√–∏“π“∏‘∫¥’¡“√å°Õ ·Ààßøî≈‘ªªîπ å °≈à“«‡ªî¥ª√–™ÿ¡ —¡¡π“ μ√’™π∫∑∑—Ë«‚≈° President Marcos delivers his opening speech.

242

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


¿“¬„π»Ÿπ¬å°“√ª√–™ÿ¡π“π“™“μ‘·Ààßøî≈‘ªªîπ å At the Philippines International Convention Center.

À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπª√–∏“π ‡ªî¥°“√ª√–™ÿ¡ºŸâ‡™’ˬ«™“≠ ºŸâ∫√‘À“√∑’Ë¡’Õ”π“® μ—¥ ‘π„®ß“π¥â“πæ—≤π“™π∫∑ √–À«à“ß«—π∑’Ë Ò¯-Ú °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÚÚ ≥ »Ÿπ¬å°“√ª√–™ÿ¡‡¥’¬«°—π Princess Prem Purachatra, as the Chairman of the International Colloquium of Experts and Administrators in Rural Development, February 18-20, 1979. Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

243


ºŸâ¡“ª√–™ÿ¡∂à“¬¿“懪ìπ∑’Ë√–≈÷°√à«¡°—π §ÿ≥À≠‘ß ÿ§π∏å ™≈ÕÕ¬Ÿà π“ß “«»— ¬“ ™Õß°Ÿ‡≈’¬ A group pictures with participants.

°≈à“« ÿπ∑√æ®πå„πß“π‡≈’Ȭß∑’˺Ÿâ«à“°“√∏𓧓√ ·Ààß™“μ‘øî≈‘ªªîπ å‡ªìπ‡®â“¿“æ ®—¥‡≈’ȬßμâÕπ√—∫ ºŸâ¡“ª√–™ÿ¡®“°∑—Ë«‚≈° Delivering a speech at the reception hosted by the National Bank of the Philippines.

244

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


∫√√¬“°“»¿“¬„πß“π‡≈’ȬßμâÕπ√—∫ ·≈–∂à“¬¿“æ√à«¡°—∫ºŸâ¡“ª√–™ÿ¡ ·∂«¬◊π ¢«“¡◊Õ®“°§π∑’Ë Ù À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ª√–∏“π ICW. ´â“¬¡◊Õ®“°§π∑’Ë Ù ¥√.‡¥Õ °ÿ ¡“π √Õߪ√–∏“π ICW. ´â“¬¡◊Õ®“°§π∑’Ë ı §ÿ≥À≠‘ßÕ—¡æ√ ¡’»ÿ¢ ª√–∏“π§≥–Õπÿ°√√¡°“√æ—≤π“ μ√’ ¢Õߧ≥–°√√¡°“√æ—≤𓇻√…∞°‘® ·≈– —ߧ¡·Ààß™“μ‘ ¢«“¡◊Õ®“°§π∑’Ë Ú ¡‘ ´‘≈ ·«≈‡¥π ∫Ÿ‡°‘μ ‡À√—≠≠‘° ICW. ¢«“¡◊Õ®“°§π∑’Ë Û π“ß “«π—Ø∞‘°“ «—∏π‡«§‘π ºŸâ·∑π ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘

The lively ambience of the reception. The pictures show Princess Prem Purachatra with different groups of conference participants.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

245


√à«¡‰ª°—∫§≥– μ√’™π∫∑ª√–‡∑»μà“ßÊ ‡æ◊ËÕ»÷°…“¥Ÿß“π„πÀ¡Ÿà∫â“π™π∫∑¢Õßøî≈‘ªªîπ å ‚¥¬π—Ë߇√◊Õ‡¢â“‰ª„πÀ¡Ÿà∫â“π Traveling by boat with other members on a field trip to rural districts of the Philippines.

246

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


√à«¡ß“π‡≈’Ȭß√—∫√ÕߺŸâ¡“ª√–™ÿ¡„π∫â“πæ—°¢Õ߇®â“¿“æ ¡“√¥“¢Õߪ√–∏“π“∏‘∫¥’¡“√å°Õ „πß“ππ’È¡’Õ¥’μ ÿ¿“æ μ√’À¡“¬‡≈¢ Ò ¢Õߪ√–‡∑»øî≈‘ªªîπ å ‰¥â¡“√à«¡ß“πÕ¬à“ߧ—∫§—Ëß Joining the reception hosted by the mother of President Marcos at her residence.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

247


ª√–∏“π ¿“ μ√’øî≈‘ªªîπ å ¡Õ∫‚≈à‡°’¬√쑧ÿ≥·¥àÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ª√–∏“π ¿“ μ√’ √–À«à“ߪ√–‡∑»„π∞“π–∑’ˇªìπª√–∏“π®—¥°“√ —¡¡π“ μ√’™π∫∑∑—Ë«‚≈°‰¥â∫√√≈ÿº≈ ”‡√Á® Princess Prem Purachatra receives the Plaque of Honour from the President of the National Council of Women of the Philippines.

248

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


‚≈à‡°’¬√쑧ÿ≥∑’˪√–∏“π ¿“ μ√’·Ààßøî≈‘ªªîπ å¡Õ∫„Àâ·¥à À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ The Plaque of Honor presented to Princess Prem Purachatra by the National Council of Women of the Philippines.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

249


„πß“π‡≈’Ȭß≈“∑’˧≥–°√√¡°“√®—¥ß“πΩÉ“¬øî≈‘ªªîπ 凪ìπ‡®â“¿“æ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬¢Õߪ√–‡∑»øî≈‘ªªîπ å ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ú˜ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÚÚ The farewell party given by the host country at the University of the Philippines on February 27, 1979

250

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


‡Õ°Õ—§√√“™∑Ÿμ‰∑¬ª√–®”°√ÿß¡π‘≈“ (𓬇™“«å “¬‡™◊ÈÕ) æ√âÕ¡¥â«¬¢â“√“™°“√„π ∂“π∑Ÿμ·≈–¡“¥“¡ ‡¥Õ °ÿ ·¡π √Õߪ√–∏“π ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» ¡“ à߇ ¥Á®æ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ·≈–À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∑’ËÀâÕß «’ ‰Õ æ’ °√ÿß¡π‘≈“ H.E. the Ambassador of Thailand to the Philippines, diplomatic staff, and Madame de Guzman gather in the VIP lounge at the Manila Airport to wish off H.H. Prince and Princess Prem Purachatra a pleasant trip.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

251


Àπ—ß ◊Õ çºŸâÀ≠‘ߢÕß‚≈°§◊Õ„§√∫â“ßé ®—¥æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë Û ‚¥¬»Ÿπ¬å™’«ª√–«—μ‘√–À«à“ߪ√–‡∑» ‡¡◊Õ߇§¡∫√‘¥®å ª√–‡∑»Õ—ß°ƒ… ‰¥â𔇰’¬√쑪√–«—μ‘¢Õß À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ÕÕ°‡º¬·æ√à¥â«¬ ‡¡◊ËÕß æ.». ÚıÒ˘ The life and work of Princess Prem Purachatra is published in The World Whoûs Who of Women (3rd edition, 1976) by the International Biography Center in Cambridge, England.

252

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


ß“π· ¥ßº≈‘μ¿—≥±åÀ—μ∂°√√¡·≈–°“√ª√–™ÿ¡™“«™π∫∑ √–À«à“ߪ√–‡∑» „πæ√–∫√¡√“™Ÿª∂—¡¿å·≈–„πæ√–∫√¡√“™‘πŸª∂—¡¿å (‚§‡πÁ°´å ¯Ò -  À™“μ‘»‘≈ª“™’æ)

ß“π À™“μ‘»‘≈ª“™’æ ‡ªìπß“π„À⧫“¡√Ÿâ · ¥ß«—≤π∏√√¡ ·≈– à߇ √‘¡°‘®°“√§â“ ‡æ◊ËÕ§«“¡√à«¡¡◊Õ √–À«à“ߪ√–‡∑» ´÷Ëß®–‡æ‘Ë¡æ≈—ß´◊ÈÕ·°àª√–™“°√™π∫∑ ‡ªìπ√Ÿª·∫∫°“√· ¥ßª√–°Õ∫°“√ª√–™ÿ¡¢Õß™“«™π∫∑ π“π“™“μ‘ ®“°º≈°“√«‘®—¬¢Õß ∂“∫—πμà“ßÊ ·≈–ª√– ∫°“√≥å¢ÕߺŸâ∑’Ë ‰¥â ‰ª∑”ß“π°—∫™“«™π∫∑ æ∫«à“ §«“¡ ¬“°®π¢Õß™“«™π∫∑‡°‘¥®“°§«“¡‰¡à√Ÿâ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ „πæ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ‡¡◊ËÕ§√—Èߥ”√ßμ”·Àπàߪ√–∏“π  ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» (æ.». ÚıÚÚ) ‡ πÕ¢ÕÕπÿ¡—μ‘„πÀ≈—°°“√ „ÀâÕߧ尓√ Àª√–™“™“μ‘®—¥ª√–™ÿ¡ °÷Ëß∑»«√√…ªï μ√’ “°≈„πª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–¢ÕÕπÿ¡—μ‘®—¥ß“π· ¥ßº≈‘μ¿—≥±åÀ—μ∂°√√¡√–À«à“ߪ√–‡∑» æ.». ÚıÚÛ ª√–°Õ∫°“√ª√–™ÿ¡¥â«¬ μàÕ¡“§≥–√—∞¡πμ√’„Àâߥ°“√®—¥ª√–™ÿ¡„πª√–‡∑»‰∑¬ ‡π◊ËÕß®“°ª√–‡∑»Õ‘À√à“π √—∫∑’Ë®–®—¥°“√ª√–™ÿ¡‰«â°àÕπ·≈â« ·≈–¢Õ„Àâ√–ß—∫°“√®—¥ß“π· ¥ßº≈‘μ¿—≥±åÀ—μ∂°√√¡√–À«à“ߪ√–‡∑»¥â«¬ À≈—ß®“°π—Èπª√–∏“π ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» ‰¥âπ”‡√◊ËÕß°“√®—¥ß“π· ¥ßœ¥—ß°≈à“« ‡√’¬πª√÷°…“œæ≥œ √Õß𓬰√—∞¡πμ√’„π¢≥–π—Èπ§◊Õ𓬠ÿπ∑√ Àß å≈¥“√¡¿å ‚¥¬‡ÀÁπ‡ªìπ°“√ ¡§«√ ∑’Ë®–¬—ߧ߮—¥„Àâ¡’°“√· ¥ß º≈‘μ¿—≥±åÀ—μ∂°√√¡√–À«à“ߪ√–‡∑» ·¡â®–‰¡à¡’°“√®—¥ª√–™ÿ¡°÷Ëß∑»«√√…ªï μ√’ “°≈„πª√–‡∑»‰∑¬°Áμ“¡ ®“° π—Èπª√–∏“π ¿“ μ√’œ ‰¥â‡™‘≠ºŸâ·∑π°√¡ à߇ √‘¡Õÿμ “À°√√¡ °√¡æ“≥‘™¬å —¡æ—π∏å °√¡‡»√…∞°‘® (°√–∑√«ß °“√μà“ߪ√–‡∑») ·≈–ºŸâ·∑π ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘ √à«¡ª√–™ÿ¡ª√÷°…“À“√◊Õ°—∫ºŸâ·∑π ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» ‡°’ˬ«°—∫À≈—°°“√®—¥ß“π· ¥ßº≈‘μ¿—≥±åÀ—μ∂°√√¡√–À«à“ߪ√–‡∑» ªï ÚıÚÛ ∑’˪√–™ÿ¡¡’¡μ‘„À⇙‘≠Õߧ尓√  Àª√–™“™“μ‘ “¢“„¥ “¢“Àπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬ “¢“∑’Ë “¡“√∂™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√ à߇ √‘¡æ—≤π“™π∫∑ „À⇢â“√à«¡ ®—¥ß“π· ¥ßº≈‘μ¿—≥±åÀ—μ∂°√√¡√–À«à“ߪ√–‡∑» ·≈–„Àâ√à«¡®—¥ª√–™ÿ¡ª√–°Õ∫°“√®—¥ß“π¥â«¬ √«¡∑—Èß∑’Ë ª√–™ÿ¡¡Õ∫À¡“¬„Àâª√–∏“π ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» ¥”‡π‘π°“√‡ πÕ¢ÕÕπÿ¡μ— §‘ ≥–√—∞¡πμ√’„πÀ≈—°°“√ ®—¥ß“π · ¥ß·≈–°“√ª√–™ÿ¡ ´÷Ëߧ≥–√—∞¡πμ√’‰¥âæ‘®“√≥“Õπÿ¡—μ‘„Àâ®—¥ß“π· ¥ßº≈‘μ¿—≥±åÀ—μ∂°√√¡√–À«à“ߪ√–‡∑ »ªï ÚıÚÛ ·≈–„Àâ®—¥ª√–™ÿ¡™“«™π∫∑√–À«à“ߪ√–‡∑» ‡°’ˬ«°—∫°“√∑”À—μ∂°√√¡·≈–°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ摇»… ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡æŸπ√“¬‰¥â¥â«¬

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

253


¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» (ICW) ´÷ËßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπª√–∏“π°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï ·≈–¡Ÿ≈π‘∏‘»Ÿπ¬å°≈“ß ª√– “πß“πæ—≤π“™π∫∑ ‡ÀÁπ ¡§«√„Àâ°”≈—ß„®·°à™“«™π∫∑ „Àâ√Ÿâ«à“‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ ”§—≠∑“߇»√…∞°‘® §«√‰¥â¡’ ‚Õ°“ ÕÕ°§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π¥â“π∑’Ë®–™à«¬æ—≤π“ª√–‡∑» ∑ÿ°ΩÉ“¬®–‰¥âÀ“∑“ߙ૬™“«™π∫∑„Àâ “¡“√∂‡æ‘Ë¡º≈º≈‘μ·≈– ‡æ‘Ë¡√“¬‰¥â¥â«¬μπ‡Õß ™“«™π∫∑‡√◊Õπ≈â“π°Á®–‡ªìπæ≈—ß´◊ÈÕ ‘π§â“Õÿμ “À°√√¡¡“°¢÷Èπ  ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑»π”¡“ ‡ πÕ√—∞∫“≈‰∑¬„À⇪ìπª√–‚¬™πå·°àª√–‡∑»‰∑¬ √—∞∫“≈„π ¡—¬∑’Ëœæ≥œæ≈‡Õ°‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ™¡–π—π∑å ‡ªìπ𓬰 √—∞¡πμ√’ ·≈–𓬠ÿπ∑√ Àß å≈¥“√¡¿å ‡ªìπ√Õß𓬰√—∞¡πμ√’ΩÉ“¬‡»√…∞°‘® √—∫®—¥ß“π· ¥ßº≈‘μ¿—≥±åÀ—μ∂°√√¡ ·≈–°“√ª√–™ÿ¡™“«™π∫∑√–À«à“ߪ√–‡∑» „Àâ™◊ËÕß“π«à“ çß“π‚§‡πÁ°´å ¯Ò -  À™“μ‘»‘≈ª“™’æé „Àâß∫ª√–¡“≥

254

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


˘ ≈â“π∫“∑ ¡’√—∞¡πμ√’«à“°“√°√–∑√«ßÕÿμ “À°√√¡ æ≈μ√’™“μ‘™“¬ ™ÿ≥À–«—𠇪ìπª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ Õ”π«¬°“√®—¥ß“π À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπ√Õߪ√–∏“π§≥–°√√¡°“√Õ”π«¬°“√ (ΩÉ“¬‡Õ°™π) ·≈–Õ∏‘∫¥’ °√¡ à߇ √‘¡Õÿμ “À°√√¡ ‡ªìπ‡≈¢“∏‘°“√ (¥√.ª√–¿“  ®—°°–æ“° 𓬻»‘«ß»å ®—ߧ–»‘√‘ ·≈–𓬇°…μ√ æ‘∑—°…å ‰æ√«—≈¬å) ‚¥¬¡Õ∫À¡“¬„Àâ°√–∑√«ßÕÿμ “À°√√¡‡ªìπºŸâ¥”‡π‘π°“√ ·≈–°√–∑√«ß‡°…μ√·≈– À°√≥å (Õ∏‘∫¥’ °√¡ à߇ √‘¡°“√‡°…μ√œ 𓬬ÿ°μ‘  “√‘°¿Ÿμ‘) ®—¥‡√◊ËÕß°“√ª√–™ÿ¡√à«¡°—∫ Àª√–™“™“μ‘ ß“ππ’È®÷߇ªìπ‰ªμ“¡¡μ‘ ¢ÕßÕߧ尓√ Àª√–™“™“μ‘®“°°“√ª√–™ÿ¡ :Ò. ∑’Ë∫—«‚π ·Õ‡√  Õ“√凮πμ‘πà“ ªï §.». Ò˘˜¯ ∑’Ë„Àâª√–‡∑»°”≈—ßæ—≤π“√à«¡ß“π°—π∑“߇∑§‚π‚≈¬’ Ú. ∑’Ë‚√¡ Õ‘μ“≈’ ªï §.». Ò˘˜˘ ·≈– ∑’Ë‚§‡ªπ‡Œ‡°π ‡¥π¡“√å° ªï §.». Ò˘¯ „Àâπ”∑√—欓°√§«“¡  “¡“√∂„πμ—«™“«™π∫∑ ¡“∑”ª√–‚¬™πå™à«¬‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡ ‚¥¬¡ÿàß∑“ß μ√’‡ªì𠔧—≠ Û. ∑’Ë°√ÿß¡π‘≈“ ªï §.». Ò˘˜˘  μ√’™π∫∑„Àâ¢âÕ‡ πÕ‡°’ˬ«°—∫ªí≠À“‡ß‘π∑ÿπ «‘™“°“√ ·≈–°“√μ≈“¥ ¢Õߺ≈‘μ¿—≥±åÀ—μ∂°√√¡ «—μ∂ÿª√– ß§å¢Õßß“π‚§‡πÁ°´å ¯Ò -  À™“μ‘»‘≈ª“™’æ Ò. „À⧫“¡ ”§—≠·°à™“«™π∫∑ ™“«π“™“«‰√à ·≈–‡°…μ√∑—Ë«‰ª «à“‡ªìπºŸâ¡’ à«π ”§—≠„π°“√ √â“ √√§å ‡»√…∞°‘®¢Õß™“μ‘ ·≈–‡ªìπºŸâº≈‘μÕ“À“√‡≈’Ȭßæ≈‚≈° Ú.  à߇ √‘¡„À♓«™π∫∑‰¥âª√– ∫ ‘Ëß∑’Ë„À⧫“¡√Ÿâ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ‡ªìπª√–‚¬™πå„π°“√¬°∞“π–·≈–§ÿ≥¿“æ ™’«‘μ Û.  à߇ √‘¡„À♓«™π∫∑¡’√“¬‰¥â‡æ‘Ë¡ ‡ √‘¡√“¬‰¥âÀ≈—° À“∑“ß·°â ‰¢ªí≠À“·≈–Õÿª √√§¥â“π§ÿ≥¿“æ À—μ∂°√√¡ ®”π«πº≈‘μ °“√ àßÕÕ°¢“¬ ‡¡◊ËÕ™“«™π∫∑¡’√“¬‰¥â‡æ‘Ë¡ ª√–‡∑»°Á¡’°”≈—ß´◊ÈÕ‡æ‘Ë¡¢÷È𠇪ìπ°“√™à«¬ ‡»√…∞°‘®¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬„À⥒¢÷Èπ ∑—Èߥâ“πÕÿμ “À°√√¡·≈–‡°…μ√°√√¡ Ù. ¡ÿàßÀ¡“¬∑’Ë®–„À♓«μà“ߪ√–‡∑» ‰¥â‡ÀÁ𧫓¡ “¡“√∂¢Õߧπ‰∑¬«à“ ∂÷ß·¡â®–¡’ªí≠À“¥â“𙓬·¥π °Á “¡“√∂™à«¬°—π®—¥°‘®°√√¡‰¥â · ¥ß∂÷ߧ«“¡ “¡—§§’·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬¥â«¬ ı.  √â“ߧ«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ߪ√–‡∑» ‰¡à«à“≈—∑∏‘°“√‡¡◊Õß·∫∫„¥ ˆ.  à߇ √‘¡§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßπ“π“ª√–‡∑» ˜.  à߇ √‘¡§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß√—∞∫“≈ Õߧ尓√¿“§‡Õ°™π  Àª√–™“™“μ‘ ª√–‡∑»∑’Ëæ—≤π“ ·≈– ª√–‡∑»∑’Ë°”≈—ßæ—≤π“ °‘®°√√¡„πß“π‚§‡πÁ°´å ¯Ò -  À™“μ‘»‘≈ª“™’æ ˆ °‘®°√√¡ §◊Õ Ò. ß“π· ¥ßº≈‘μ¿—≥±åÀ—μ∂°√√¡π“π“™“μ‘ ˆ - Ú °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÚÙ ∑’Ë∫√‘‡«≥ «πÕ—¡æ√·≈–≈“π æ√–∫√¡√Ÿª∑√ß¡â“ ®—¥· ¥ß ‘Ëߪ√–¥‘…∞å¥â«¬¡◊Õ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ‡§√◊ËÕß∑ÿàπ·√ß Õÿª°√≥å ·≈–‡§√◊ËÕß®—°√¢π“¥‡≈Á° ∑’˙૬°“√À—μ∂°√√¡·≈–° ‘°√√¡

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

255


Ú. °“√ª√–™ÿ¡™“«™π∫∑®“°∑—Ë«‚≈° ˘ - Òˆ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÚÙ ∑’Ë «“ß§π‘«“  ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√ ‡æ◊ÕË „À♓«™π∫∑ª√–‡∑»μà“ßÊ √«¡∑—ßÈ ™“«™π∫∑ª√–‡∑»‰∑¬ ‰¥â„™â‡«≈“Õ¬Ÿ√à «à ¡°—π ¡’°“√·≈°‡ª≈’¬Ë πª√– ∫°“√≥å §«“¡√Ÿâ §«“¡‡ÀÁπ ·≈–√—∫∑√“∫‡∑§‚π‚≈¬’„À¡àÊ „π¥â“π°“√æ—≤π“ °“√º≈‘μ¡“μ√∞“π °“√®—¥ß“π ·≈–°“√μ≈“¥ „À♓«™π∫∑μ—¥ ‘π√à«¡°—π«à“ ‡¢“μâÕß°“√„ÀâÕߧ尓√μà“ßÊ ∑’Ëμ—Èß„®™à«¬æ—≤π“‡À≈à“π—Èπ ¥”‡π‘π°“√ª√–°“√„¥ πÕ°‡Àπ◊Õ®“°∑’Ë°”≈—ߪؑ∫—μ‘°“√Õ¬Ÿà∑’Ë «“ß§π‘«“  À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ª√–∏“π°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï ¿“ μ√’√–À«à“ß ª√–‡∑» „π∞“π–√Õߪ√–∏“π®—¥ß“πΩÉ“¬‡Õ°™π ®—¥„Àâ¡’°“√· ¥ßπ‘∑√√»°“√ ¡ÿπ‰æ√‰∑¬ ‡æ◊ËÕ‡™‘¥™Ÿ∑√—欓°√ ∏√√¡™“μ‘¢Õ߉∑¬ „À⇪ìπ∑’Ë√Ÿâ®—°¢Õß™“«‚≈° √«¡∑—Èߪѓ¬™◊ËÕ·≈– √√æ§ÿ≥ æ√âÕ¡∑—Èß®—¥∑”Àπ—ß ◊Õ∫√√¬“¬ ª√–°Õ∫·®°®à“¬·°àºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡¥â«¬ Û. °“√ª√–™ÿ¡√–À«à“ߺŸâº≈‘μ·≈–ºŸâ´◊ÈÕ ˜ - ˘ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÚÙ ∑’Ë‚√ß·√¡·Õ¡∫“ ‡¥Õ√å ‡æ◊ËÕ∏ÿ√°‘® °“√§â“ ·°âªí≠À“¥â“π°“√μ≈“¥·≈–º≈‘μ¿—≥±åÀ—μ∂°√√¡„πÕπ“§μ Ù. ®—¥π‘∑√√»°“√ª√–°«¥º≈‘μ¿—≥±åÀμ— ∂°√√¡√–À«à“ߪ√–‡∑» ∑’°Ë √–∑√«ßÕÿμ “À°√√¡ °“√ª√–°«¥ ·∫à߇ªìπ Ú ª√–‡¿∑ §◊ÕÀ—μ∂°√√¡ √â“ß √√§å∑’Ë¡’≈—°…≥–‡ªìπß“π»‘≈ª–·≈–À—μ∂°√√¡∑’Ë„™âª√–‚¬™πå ‰¥â ∑—Èßπ’È ‚¥¬·¬°‡ªìπ°“√ª√–°«¥À—μ∂°√√¡∑’Ë∑”®“° ‘Ëß∑Õ ‰¡â À«“¬ ‰¡â ‰ºà ‡ âπ„¬æ◊™ ‚≈À– ¥‘π Àπ—ß —μ«å ·≈–«—μ∂ÿ¥‘∫æ◊Èπ ∫â“πμà“ßÊ ı. °“√ª√–™ÿ¡ºŸâπ”√–¥—∫∫√‘À“√ Òˆ - Ú °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÚÙ ∑’Ë‚√ß·√¡·Õ¡∫“ ‡¥Õ√å ‚¥¬‡™‘≠ ºŸâ∫√‘À“√®“°Õߧ尓√ Àª√–™“™“μ‘ “¢“μà“ßÊ ºŸâ∫√‘À“√„πÕߧ尓√√—∞∫“≈∫“ߪ√–‡∑» ºŸâπ”„πÕߧ尓√‡Õ°™π √–À«à“ߪ√–‡∑» π—°∏ÿ√°‘®°“√§â“  ◊ËÕ¡«≈™π °≈ÿà¡∫√‘À“√π’È®–æ‘®“√≥“ªí≠À“μà“ßÊ ∑’˪√– ∫„π°“√„À⧫“¡ ™à«¬‡À≈◊Õ∫√√¥“ª√–‡∑»∑’Ë°”≈—ßæ—≤π“ ·≈–æ‘®“√≥“¢âÕ‡ πÕ®“°°“√ª√–™ÿ¡ºŸâ à߇ √‘¡°“√º≈‘μ·≈–ºŸâ —Ëß´◊ÈÕ‡æ◊ËÕ °“√μ≈“¥ ‚¥¬π”¢âÕ √ÿª·≈–¢âÕ‡ πÕ·π–¢Õß™“«™π∫∑∑’˪√–™ÿ¡°—π∑’Ë «“ß§π‘«“  ¡“æ‘®“√≥“μ°≈ß°—π„π¥â“𠧫“¡™à«¬‡À≈◊Õμà“ßÊ ·≈–À“∑“ß„Àâ ‰¥âª√– “πß“π°—π„πÕπ“§μ ˆ. ®—¥· ¥ßπ‘∑√√»°“√‡∑§‚π‚≈¬’æ◊Èπ∫â“π ‡æ◊ËÕ§ÿ≥¿“æ™’«‘μ·≈–‡»√…∞°‘®§√Õ∫§√—« ∑’Ë ∂“∫—π‡∑§‚π ‚≈¬’·Àà߇Շ™’¬ (‡Õ‰Õ∑’) ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’ · ¥ß°“√æ—≤π“À¡Ÿà∫â“π™π∫∑ ‚¥¬°“√„™â«‘∑¬“°“√„À¡àÊ ‡™àπ · ¥ß ‘ËߢÕß´÷Ëß¡’ à«π‡°’ˬ«¢âÕß°—∫™’«‘μ¢Õß™“«™π∫∑„π¥â“πμà“ßÊ „Àâ‡ÀÁπ°“√π”¡“„™â „À⇪ìπª√–‚¬™πå„π™’«‘μ ª√–®”«—π ·π–„À♓«™π∫∑√Ÿâ®—°„™â∑√—欓°√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà√Õ∫μ—« ¡“„™â „À⇪ìπª√–‚¬™πå „π™’«‘μª√–®”«—π‡ªìπ°“√ À“√“¬‰¥â ‡™àπ · ß·¥¥ ≈¡ ¢Õß∑’Ë∑‘È߇ ’¬·≈â«Õ¬à“ßÀ≠â“√° À√◊Õ¡Ÿ≈ —μ«å œ≈œ ∑—Èßπ’ȇæ◊Ëՙ૬„À♓«™π∫∑√Ÿâ«‘∏’ª√–À¬—¥√“¬®à“¬ √Ÿâ®—°«‘∏’À“√“¬‰¥â‡æ‘Ë¡ √Ÿâ®—°«‘∏’∑”„Àâ¡’§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà·≈–  ¿“æ·«¥≈âÕ¡∂Ÿ°Õπ“¡—¬ ‡™àπ °“√∑”πÈ”¥◊Ë¡∑’Ë –Õ“¥ ™≈ª√–∑“π√–∫∫πÈ”À¬¥ «‘∏’°“√ √â“ß∫â“π¥â«¬«— ¥ÿ∑’Ë¡’ „π∑âÕß∂‘Ëπ¥â«¬μπ‡Õß„π√“§“∂Ÿ° °“√∑”‡μ“‡»√…∞°‘® °“√∑”·°ä ®“° ‘Ëß∑’Ë∑‘Èß·≈â«¡“„™âÀÿßμâ¡ ·≈–„Àâ· ß «à“ß °“√„™âμŸâ‡¬Áπ¥â«¬æ≈—ß· ß·¥¥ °“√ Ÿ∫πÈ”¥â«¬°—ßÀ—π≈¡ ‡ªìπμâπ μ≈Õ¥∑—Èߥâ“π°“√‡°…μ√ °“√‡æ“–æ—π∏ÿåæ◊™ßà“¬Ê ∑’ˇªìπª√–‚¬™πå·≈–√“¬‰¥â ‡™àπ ‡ÀÁ¥μà“ßÊ

256

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


Àπ૬ߓπ∑’Ë π—∫ πÿπ°“√®—¥ß“πœ ß“ππ’È√—∞∫“≈‰∑¬®—¥¢÷Èπ‚¥¬√à«¡°—∫Õߧ尓√‡Õ°™π  Àª√–™“™“μ‘ “¢“μà“ßÊ„πª√–‡∑»‰∑¬·≈– μà“ߪ√–‡∑» Àπ૬√“™°“√¢Õߪ√–‡∑»∑’æË ≤ — π“·≈–ª√–‡∑»∑’°Ë ”≈—ßæ—≤π“ √«¡∑—ßÈ  ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘œ  ¿“ μ√’ √–À«à“ߪ√–‡∑» ¡Ÿ≈π‘∏‘»Ÿπ¬å°≈“ß°“√ª√– “πß“πæ—≤π“™π∫∑ ∏𓧓√  ¿“ÀÕ°“√§â“ Õߧ尓√∏ÿ√°‘® Õÿμ “À°√√¡ ·≈– ◊ËÕ¡«≈™π Õ“®°≈à“«‰¥â«à“ ‡ªì𧫓¡√à«¡¡◊Õ¢Õß∑ÿ°§π∑ÿ°ΩÉ“¬„πª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–∑ÿ°§π „πª√–‡∑»¡’ «à π‡ªìπ‡®â“¢Õßß“π π—∫‡ªìπ —≠≈—°…≥åÕπ— ¥’∑¡’Ë °’ “√ª√– “πß“π√à«¡¡◊Õ √à«¡„®®“°∑ÿ°Àπ૬∑’μË ß—È „® ™à«¬ß“πæ—≤π“™π∫∑ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘Ëߧ≥–°μ ¡. (°√√¡°“√μ‘¥μ“¡ß“π„Àâ ”‡√Á®μ“¡§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬) ‚¥¬¡’ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ §ÿ≥À≠‘ßÕÿ¥¡≈—°…≥å »√’¬“ππ∑å §ÿ≥À≠‘ß ÿ§π∏å ™≈ÕÕ¬Ÿà §ÿ≥∂πÕ¡®‘μμå Àÿμ– ‘ßÀå ».§ÿ≥À≠‘ß ÿ¿“æ («’√«√√≥) «‘‡»… ÿ√°“√ ¡.≈.Õπߧå π‘≈Õÿ∫≈ §ÿ≥À≠‘ß¡“≈’ æ.  π‘∑«ß»å §ÿ≥À≠‘ß ®—π∑π’  —πμ–∫ÿμ√ π“ß ¡®‘μμå  ‘∑∏‘‰™¬ πÕ°®“°π—ÈπÕߧ尓√ Àª√–™“™“μ‘ “¢“μà“ßÊ „Àâß∫ª√–¡“≥ π—∫ πÿπª√–¡“≥ ˜.ı ≈â“π∫“∑ √—∞∫“≈ª√–‡∑»μà“ßÊ  π—∫ πÿπ§à“„™â®à“¬ ·°àºŸâ¡“√à«¡ª√–™ÿ¡®“°ª√–‡∑»∑’Ë°”≈—ßæ—≤𓇪ìπ‡ß‘π Ú ≈â“π∫“∑ Õߧ尓√‡Õ°™π·≈–∫ÿ§§≈μà“ßÊ  π—∫ πÿπ ÒÛ ≈â“π∫“∑ Õπ÷Ëß„π°“√®—¥ß“π§√—Èßπ’È √—∞∫“≈ “¡“√∂‡°Á∫‡ß‘π§à“∫—μ√ºà“πª√–μŸ‡¢â“™¡ß“π∑’Ë «πÕ—¡æ√‰¥â‡ªìπ‡ß‘π ∂÷ß Ú ≈â“π∫“∑ ¡’ºŸâ√à«¡ß“π®“° ¯¯ ª√–‡∑» ß“ππ’ȇªìπß“π·ª≈°„À¡à‡√‘Ë¡®—¥‡ªìπ§√—Èß·√°„πª√–‡∑»‰∑¬ ‡æ◊ËÕ· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ª√–‡∑»‰∑¬∑”‰¥â ‡æ√“–§«“¡√à«¡¡◊ÕÕ¬à“ß„°≈♑¥√–À«à“ß√—∞∫“≈°—∫Õߧ尓√‡Õ°™π æàէⓠπ—°∏ÿ√°‘® ·≈– ◊ËÕ¡«≈™π ∑ÿ°§π „πª√–‡∑»‰∑¬™à«¬°—π‡ªìπ°”≈—ß„®·°à™“«™π∫∑  π—∫ πÿπ„À⇢“‰¥â „™â§«“¡ “¡“√∂ ª√– ∫°“√≥å ·≈– μ‘ ªí≠≠“¢Õßμπ‡Õß ∑’Ë®–ª√—∫ª√ÿ߇æ‘Ë¡æŸπ√“¬‰¥â ”‡√Á® °‘®°√√¡§√—Èßπ’ȇªìπ°“√ à߇ √‘¡ —¡æ—π∏‰¡μ√’√–À«à“ß Àπ૬ߓπ∑—ÈßÀ≈“¬ ∑’˪ؑ∫—μ‘ß“π¥â“πæ—≤π“™π∫∑¿“¬„πª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªìπªí®®—¬ ”§—≠ ”À√—∫°“√æ—≤π“·≈– §«“¡¡—Ëπ§ß¢Õߪ√–‡∑»™“μ‘¡“°¬‘Ëߢ÷Èπ

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

257


Inter. Crafts Conexû81 The International Crafts Conference and Exhibition 1981, or CONEXû81, was another brainchild of Princess Prem Purachatra. Her original plan was to hold an international conference in Thailand as a middecade celebration of the International Womenûs Year; however, the government of Iran had already agreed to host the conference in Teheran. It was obvious that Princess Prem was not ready to give up her fervent wish to continue the joint efforts for development of rural women, as demonstrated in the International Colloquium of Experts in Development and the Seminar on Leadership Training for Women in SocioEconomic Development in February 1979 in Manila. At her insistence, the Thai government at the time agreed to allocate a budget of 9,000,000 baht for an international conference on rural development and a series of exhibitions of rural crafts and agricultural equipment and technology which were to be held on various locations in Thailand during February 6-20, 1981 in Thailand. The entire event was named the International Crafts Conference and Exhibition 1981, or CONEXû81. The Ministry of Agriculture and Co-operatives and the Ministry of Industry were assigned to be in charge. Additional support came from various national and international agencies and organizations. Conexû81 was a great success. It was one of the earliest international events to be held in Thailand. Participants of the conference and visitors to the exhibition came from 88 countries. Revenue from admission tickets came to 20 million baht. The following was a set of notes on Conexû81 written by Princess Prem Purachatra herself. All the details and thoughts included in these notes demonstrate how meticulous and dedicated she was in her attempts to materialize Conexû81.

258

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


International Crafts Conference and Exhibition 1981 under the Royal Patronage of Their Majesties the King and the Queen of Thailand (Inter. Crafts Conex没81) Report by Princess Prem Purachatra, Hon. Pres. of ICW And Vice-Chairman of the Central Committee and Coordinating Committee of Conex没81 I) On the occasion of ICW没s 90th anniversary last 1987, we read in the history of ICW that in 1929 Lady Aberdeen, convinced that ICW没s work was not complete without the cooperation of country women, took the initiative of organizing a committee charged with studying grouping of rural women and subsequently called a conference of representatives of rural organizations simultaneously with the ICW Executive Meeting in London, May 1929. Later, ICW was instrumental in starting the Associated Country Women of the World (ACWW) which is now very active. II) At the present time, rural development demands the integrated work of governments and various nongovernmental organizations, both national and international. Since ICW is a body which coordinates the work of women organizations in most of the developing countries, it adopted in Oslo in 1978 a policy that every National Council of Women (NCW) should try to work in cooperation with the government for the welfare of the people, particularly women and children. III) In 1978, ICW tried to call a meeting of various women organizations and U.N. agencies in New York, for combined sponsorship of the first international conference of rural women in Manila in 1979, plus a colloquium of donor and aid organizations for guidance on proper development. The idea was new, so only UNFPA (United Nations Fund for Population Activities) assisted the realization of that Conference. Mrs. Imeda Marcos, First Lady of the Philippines, sponsored the Conference and Colloquium held in Manila, February 1979, with financial assistance, supported by Their Majesties The King and Queen and the Governments of Thailand, U.S.A., Netherlands, Canada, Luxembourg, West Germany, Australia, New Zealand, the Asia Foundation, and the Honorary Consul of the Dominican Republic in Dallas, Texas, U.S.A.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

259


IV) The most important recommendations of the rural women at the Manila Conference were: IV/l. Equal training with men in technology, marketing and trade. IV/2. Long term, low-interest loans for professional improvement and for purchase of raw materials for handicrafts in order to earn extra income. IV/3. Continuation of aid and training, at least until the local authorities can take over. (see printed report of the Manila Conference and Colloquium). Through ICWûs permanent Representative to the FAO, Dr. Lena Passerini, those and many other practical recommendations were incorporated in the programme of action of the World Conference on Agrarian Reform and Rural Development in Rome, July 1979, which ICW followed up (see Interim Report of CONEXû81 Doc. 17). V) After Manila, ICW found out that, in development work, women must join forces with men and youth, and development has to be combined with education, health, income and general knowledge of new technology. ICW suggested to the Thai Government to organize an international exhibition and conference of rural people, in cooperation with various sectors concerned with development. Financial and Technical Aid The Thai Government allocated a budget for the International Crafts Conference and Exhibition and assigned the Ministry of Industry and the Ministry of Agriculture and Co-operative to be in charge. UNFPA assisted with the travel expenses of delegates from developing countries and secretarial expenses. Later, the Australian and the Netherlands Governments assisted certain developing countries. NCW/Switzerland obtained funds to assist delegates from Nepal. UNESCO, EEC, USAID Thailand and the Asia Foundation helped at a later stage. UNICEF and ILO made the Appropriate Technology Exhibition possible, together with the Asian Institute of Technology, the Family Planning and Rural Development Foundation (NGO), and government departments concerned with technology. The local banking, business and industrial community and the mass media were most helpful.

260

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


FAO assisted CONEXรป81 from its inception. UNDP Headquarters sent circular letters to its Field Officers to assist NCWs. ESCAP contributed technical know-how by sending coordinators and staff for the simultaneous interpretation and translation of documents. The Thai Airways International and the Scandinavian Airlines System were official carriers. The non-governmental organizations assisted in whatever ways possible within their own objectives, with technical know-how, equipments and volunteers. Many private individuals also assisted as volunteers. If calculated in monetary terms, these voluntary services would amount to many hundred thousand U.S. dollars, estimated to be not less than the government contribution. Action During the preparation of CONEXรป81, there were changes in personnel of both the Thai Government and the Board of ICW, but both reconfirmed the continuation of CONEXรป81. According to the reports and comments received, participants in the CONEXรป81 events (see details in the Interim Report of CONEXรป81) found that the Exhibition widened knowledge of the considerable range of crafts and the manufacturing and marketing methods. The rural people recommended that the Village-Level appropriate technology they saw be also exhibited in their own country. The crafts contest served the purpose of cultural exchange, but this could be on a wider scale. The workshop assisted by European Economic Community (EEC) solved some difficulties in production, marketing and export of crafts. One recommendation was that each region should have a centre to promote production and sale of crafts. It is now being started as a pilot project in the ASEAN region (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand). With the financial assistance of EEC, an ASEAN CRAFTS FAIR will be held within the next few months. During the field trips, participants of the Conference experienced the results of cooperation among the government authorities, banks and business firms, and the village people themselves. Participants also realized that, in their own countries, they had the same raw materials they saw being made into a wide variety of crafts; they wished to do the same in their own land. The exchange of ideas and experiences and general knowledge obtained from the discussions helped participants to solve many problems and obstacles. If we really want to help rural people, we should assist them to implement recommendations of the Conference as soon as possible through our NCWs.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

261


In fact, many recommendations were found to be similar as those from the Conference of Rural Women in Manila, even though the participants were not the same. (See Conference Recommendations of CONEXû81) Many Conference participants stayed on to discuss the possible implementation of the Conference recommendations at the Colloquium of Decision making Executives. This was as the Organizing Committee had expected. But, unfortunately, few donor countries and aid organizations were represented, which made it not possible to decide on future improvement of cooperation and coordination of rural development. The Interim Report in English, French and Spanish has already been sent to various interested U.N. agencies and other organizations as well as to participants, to use in their reports for further action. Attention CONEXû81 is another proof of the long experience, the vast resources and the spirit of cooperation with ICW. With the assistance of the National Councils of Women which are members of ICW, members of the World Association of Girl Guides and Girl Scouts, of the Pan Pacific and South East Asian Women Association, of the International Federation of University Women, of the International Council of Voluntary Agencies, of the Bahûai International, of the World Crafts Council, of the UNDP officials, the UNFPA representatives, and the Thai ambassadors in various countries:A total of 88 countries were represented at CONEXû81, many others could not arrive at the last minute. Thirty-nine out of 49 embassies in Thailand each arranged a national, show-window featuring culture and crafts. Two out of 10 honorary consuls did the same. Conference participants from other countries brought crafts items, flags and posters, for 11 more show-windows, making 52 in all. Fourteen countries imported crafts items for exhibition and sale in other stalls in Amporn Gardens. Greece constructed a pavilion in the Greek style and brought crafts items and small machines as well as tools for agriculture. Ten countries submitted 663 entries representing 369 participants for the crafts contest. Sixty-eight countries, representing every continent, attended the Conference. Nearly all brought with them craft items to be exhibited at the ICW-NCW/Thai stall. Eight out of 85 honorary Thai consulsgeneral stationed overseas sent crafts items to the Organizing Committee as gifts for display. Participants from 10 countries attended the Workshop.

262

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


Participants from 43 countries attended the Colloquium, including representatives of 15 international organizations, 6 U.N. agencies, and from the Ministries of Cooperatives, Economic Affairs, Commerce-and Industry, Agriculture, Offices of Development, Housing Bank and the Bank of Reconstruction and Development, and Members of Parliament, from other countries. More than 500,000 persons visited the Exhibition, including Privy Councilors, Ministers, business people, school children and farmers from various parts of the country. The 400-500 stalls could sell their products and make profits as well as gaining more knowledge about crafts and marketing. I am sure that the ICW will continue to seek human, financial and technical resources within ICW itself in order to implement the recommendations of CONEX没81.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

263


μâπ©∫—∫´Õß·≈–®¥À¡“¬≈“¬¡◊Õ¢Õß À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡¢’¬π∂÷߇≈¢“πÿ°“√ à«πμ—« A manuscript letter from Princess Prem Purachatra to her secretary

264

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

265


266

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


μâπ©∫—∫®¥À¡“¬≈“¬¡◊Õ¢Õß À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡¢’¬π∂÷߇հ՗§√√“™∑Ÿμ Õ‘ √“‡Õ≈ ª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬ A manuscript letter from Princess Prem Purachatra to the Israel ambassador to Thailand

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

267


©∫—∫æ‘¡æ宓°μâπ©∫—∫≈“¬¡◊Õ¢Õß À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√

ß∫/‡«’¬ππ“ÚÛ/ˆÛ ‚§‡πÁ° å Û 情¿“§¡ ÚıÚÛ °√√≥‘°“√åÀ≈“π√—° ®.¡. °«/∑∑ ¯/Ò ‡æ‘Ëß¡“∂÷߇¡◊ËÕ‰¥âμÕ∫ ®.¡.À≈“π °«.©∫—∫ ÒÛ ‰ª¥â«¬ ß∫/‡«’¬ππ“ ÚÛ/ı¯ ·≈â« μ—Ϋ·≈–„∫√—∫√Õߧÿ≥™“μ‘™“¬ ‰¥â√—∫·≈â« „™â°“√·≈â«∑—π∑’ ‡Õ° “√°“√ª√–™ÿ¡ ÚÛ æ.§. ¢ÕßÀ¡àÕ¡°Õ∫·°â«‰¥â√—∫·≈â«¢Õ‡μ◊Õπ«à“ ‡Õ° “√™ÿ¥π—Èπ ‰¡à¡’‡≈¢∑’Ë ®.¡.‡≈¬ ®–∑”„Àâ refer ¬“° ¢ÕÕ¬à“≈◊¡ ®.¡.∑ÿ°©∫—∫ ‡Õ° “√∑’Ë·°â·≈â« μâÕß≈߇≈¢‰«âÀ¡¥„Àâ refer ‰¥â·≈–‚√‡π’¬«‡À≈◊Õ‰«â‡æ◊ËÕ „™âÕ’° °“√°≈—∫°√ÿ߇∑æœ ¢Õߪѓ ‰¥âμÕ∫‰ª„π ®.¡. ı¯ «à“∂Ⓣ¥âß“πμ“¡π—Èπ°àÕπ·≈â« ®÷ß®–°≈—∫‰ª∑”ß“πμàÕ‰¥â ∑“ߥâ“π°“√ª√–™ÿ¡ etc. ¢≥–π’È°”≈—ß Õ∫∂“¡ “¬°“√∫‘π«à“®–‰ª®—∫‡§√◊ËÕß∫‘π∑’Ë Frankfurt ‰¥â«—π„¥ ∑—Èߢ“°≈—∫®–„™â μ—ΫՖ‰√°Á¬—߉¡à¡’‡≈¬ ¢Õμ‘¥μ“¡‡√◊ËÕß°“√·μàßμ—Èߪѓ‡ªìπ∑’˪√÷°…“„π§≥–ºŸâ·∑π∑’Ë®–‰ªª√–™ÿ¡ Mid-Decade ∑’Ë Copenhagen ¢Õ„Àâ ‡ÀÁπ™◊ËÕ„π§≥–°√√¡°“√∑’ˇ πÕ §.√.¡. „Àâ·πà ‰¡à©–π—ÈπμâÕߢէÿ≥À≠‘ß ÿ¿“æœ ®—¥°“√„Àâ‡μ‘¡™◊Ëժѓ≈ß„Àâ ∂â“¢“¥μ°‰ª ®“° list ´÷Ëߧÿ≥À≠‘ßÕ—¡æ√œ «à“∑”·≈â« ¢Õ‡Õ“„Àâ·πà‡æ√“–μâÕ߉ª∑”ß“π„Àâ Conexû81 Õ¬à“ß¡“° ®”‡ªìπμâÕßÕ¬Ÿà„π §≥–ºŸâ·∑π√—∞∫“≈®÷ß®–∑”‰¥â ‡™àπ‡¥’¬«°—π¥Ÿ√“¬π“¡ºŸâ·∑π‰ªª√–™ÿ¡ World Crafts Council „Àâ·πà«à“¡’™◊Ëժѓ ‰¥â∑√“∫®“°∑Ÿμ∑’Ë Geneva «à“°—𬓬ππ’È®–¡’°“√· ¥ßπ“π“ª√–‡∑»‡√◊ËÕß ‡§√◊ËÕß®—°√∑ÿàπ·√ß ™à«¬™“«™π∫∑ Õ¬à“ß„À≠à‚μ ®“°‰∑¬ °√–∑√«ßæ“≥‘™¬å °√¡æ“≥‘™¬å —¡æ—π∏å ‡ªìπ‡®â“¢Õ߇√◊ËÕß ¢Õ∑à“π°.μ. .¡.∑à“π„¥∑à“πÀπ÷Ëßμ‘¥μàÕ √ÕßÕ∏‘∫¥’ ÿ§π∏å«à“∑Ÿμ¡π— æ“ πå ¢Õ„Àâ™à«¬·®âß«à“ ‡¢“μâÕß°“√°—ßÀ—π≈¡∑“߉ª¥Õπ‡¡◊Õß ·≈–‡§√◊ËÕߙ૬™“«™π∫∑∑’Ë ‰∑¬∑”‰¥â ‰ª· ¥ß∑’Ë Geneva „Àâ‡ß‘π™à«¬‡À≈◊Õ§à“¢π à߇ªìπ· πÊ ∫“∑ ‡ªìπ‚Õ°“ ∑’Ë°√¡ à߇ √‘¡æ“≥‘™¬å®–∑√“∫‰¥â«à“ ‰∑¬∑”Õ–‰√¢÷È𠄧√∫â“ß®–‰¥â list ‰«âπ”¡“· ¥ßß“π‚§‡πÁ° å ¯Ò ∂â“ à߉ª Geneva ‰¡à ‰¥â∑ÿ°Õ¬à“ß ¢Õ °.μ. .¡. ‡√’¬π·®âß œæ≥œ ª√–¡“≥ Õ¥‘‡√° “√ „Àâ∑à“π∑√“∫ ‡√◊ËÕß°“√· ¥ß‡§√◊ËÕß®—°√π’È ∑à“π®–‰¥â„ÀâÕÿμ “À°√√¡™à«¬·®âß ¡“¬—ߪ√–∏“π ¡“§¡ °Á®–‡ªìπ‚Õ°“ „Àâ‡√“‰¥â∑√“∫ list Õ’°∑“ß

268

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


¢Õ àß√“¬ß“π¬àÕÊ ¢Õß °.μ. .¡. ¡“„ÀâªÑ“∑√“∫∫â“ß ¬àՇ撬߫à“À“√◊Õ°—π‡√◊ËÕßÕ–‰√ μ—¥ ‘πÕ¬à“߉√„§√√—∫‰ª∑” ªÑ“‰¥â à߇հ “√π”∑“߉ª„Àâ‡√◊ËÕ¬Ê ·≈â« ®–√’∫®—¥°“√‡√◊ËÕ߇հ “√°“√ª√–™ÿ¡ àß¡“„Àâ‚¥¬¥à«π ∑’Ëπ’È°Á欓¬“¡μ‘¥μàÕ ∑ÿ°«‘∂’∑“ß®–„Àâ¡’ª√–‡∑»„¥√—∫ Ò - Ú ª√–‡∑» °Á®–‰¥â¡’ª√–‡∑»Õ◊ËπÊ μ“¡ ∑à“π≈ÿß·≈–ªÑ“π—Ëߧ‘¥ πÕ𧑥°—π∑ÿ°«—π À“«‘∏’°“√®–¥÷ߥŸ¥ª√–‡∑»·≈–§π¡“ß“π Conexû 81 „Àâ ‰¥â ·≈–§Õ¬·°â ‰¢Õÿª √√§ ‰¡à¬Õ¡√—∫§”ªØ‘‡ ∏¢Õߪ√–‡∑» „¥ßà“¬Ê ®π°«à“®–‰¥â欓¬“¡·≈â«∑ÿ°«‘∂’∑“ßÕ¬à“ß ÿ¥Ωï¡◊Õ ®.¡. ©∫—∫∑’˪ѓ‡¢’¬π∂÷ßÀ¡àÕ¡°Õ∫·°â« °Á∂÷ß°àÕπ ÚÛ æƒ…¿“§¡ πà“®–π”√“¬ß“π‡√◊ËÕ߇¥π¡“√å°‡ªìπ·∫∫©∫—∫ ·≈–‚∑√‡≈¢ UNFPA „Àâ‡ß‘π ‡¢â“·∂≈ß„Àâ‡ÀÁ𧫓¡¡—Ëπ§ß°â“«Àπâ“¢Õßß“π∑’Ë®–μâÕß√ÿ¥Àπâ“ ‰¡à„™à∂Õ¬À≈—ßÀ√◊ÕÀ¬ÿ¥π‘Ëß ∑ÿ°§π¢â“ßπÕ°ª√–‡∑»¬‘π¥’™«à ¬ ‡æ√“–ß“ππ’°È ”≈—߇ªìπ∑’ Ë π„®¢Õß UN ∑—ßÈ À≈“¬ ·≈–®–‡ªìπº≈¥’·°à‡»√…∞°‘® ∂â“ Conex ∑” ”‡√Á®‰¥âμ“¡∑’Ë«“ß·ºπ‰«â„π Doc. Ò ·≈– Ú π—Èπ ¢Õæ‘¡æå ®.¡.§ÿ≥™“μ‘™“¬œ ·≈â«„Àâ°√√¡°“√ °.μ. .¡. ∑à“π„¥∑à“πÀπ÷Ë߇´Áπ√—∫√Õß  àß„Àâ∑à“πª√–∏“π °√√¡°“√Õ”π«¬°“√‚¥¬¥à«π  à«π list °√√¡°“√∑’Ë¢Õ‡æ‘Ë¡ ¢Õ„Àâ °.μ. .¡ μ√«®°àÕπ ®–‡æ‘Ë¡ ®–≈¥¢Õæ‘®“√≥“ °—π‡Õßμ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ ∂â“∑—π‡ πÕ‡æ‘Ë¡ §.√.¡ °Áºπ«°‡¢â“‰ª‡≈¬‚¥¬¥à«π „®‡¬ÁπÊ ‰«â∑ÿ°Õ¬à“ß®–§≈’˧≈“¬‰ª‡Õß

√—°·≈–¢Õ∫„® ®“° ªÑ“ ß“¡®‘μμå

À¡“¬‡Àμÿ ‚§‡πÁ° å ¯Ò - International Crafts Conference and Exhibition 1981 °.μ. .¡ - °√√¡°“√μ‘¥μ“¡ß“π„Àâ ”‡√Á®μ“¡§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬ (§ÿ≥À≠‘ß∑—Èß ı ∑à“π) §ÿ≥™“μ‘™“¬ - æ≈‡Õ° ™“μ‘™“¬ ™ÿ≥À–«—≥ √¡μ. °√–∑√«ßÕÿμ “À°√√¡ À¡àÕ¡°Õ∫·°â« Õ“¿“°√œ §ÿ≥À≠‘ßÕ—¡æ√ ¡’ ÿ¢ (°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√) §ÿ≥À≠‘ß ÿ¿“æ «’√«√√≥ ∑Ÿμ¡π— æ“ πå ™Ÿ‚μ √ÕßÕ∏‘∫¥’ ÿ§π∏å °“≠®π“≈—¬ (°√¡æ“≥‘™¬å ¡— æ—π∏å) °√√≥‘°“√å - (°√√≥¿√≥å ™◊ËÕªí®®ÿ∫—π) «ß»åªî¬–°ÿ≈

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

269


—≠≈—°…≥å√Ÿª∏ßπ“π“™“μ‘·≈–æ“πÕÕ°·∫∫‚¥¬ π“¬¡“π‘μ¬å √—μπ ÿ«√√≥ „À⧔‡ªìπ¿“…“‰∑¬‚¥¬ π“¬æ‘™—¬ «“»π“ àß The Seal of CONEXû81 featuring International Flags held a mother-of-pearl inlaid lotus-shaped container, designed by Mr.Manit Rattanasuwan and worded in Thai by Mr.Pichai Wasanasong.

270

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“œ æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ÕߧåÕÿª∂—¡¿å°“√®—¥ß“π‚§‡πÁ°´å ¯Ò À™“μ‘»‘≈ª“™’æ ∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“œ „Àâ  ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—μπ√“™ ÿ¥“œ  ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√’ ‡ ¥Á®·∑πæ√–Õß§å ‡¬’ˬ¡™¡ß“π∑’Ë «πÕ—¡æ√ «—π∑’Ë Òˆ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÚÙ μ“¡§”°√“∫∫—ߧ¡∑Ÿ≈¢Õß À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ (·μàß°“¬ºŸ°ºâ“æ—π§Õ ≈Ÿ°‡ ◊Õ™“«∫â“π)

H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn, on behalf of H.M. The Queen, visits the Inter. Crafts CONEXû81 at Ambhorn Garden on February 16, 1981

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

271


¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“œ æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ÕߧåÕÿª∂—¡¿å°“√®—¥ß“π‚§‡πÁ°´å ¯Ò - À™“μ‘»‘≈ª“™’æ ∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“œ „Àâ  ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—μπ√“™ ÿ¥“œ  ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√’ ‡ ¥Á®·∑πæ√–Õß§å ‡¬’ˬ¡™¡ß“π∑’Ë «πÕ—¡æ√ «—π∑’Ë Òˆ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÚÙ μ“¡§”°√“∫∫—ߧ¡∑Ÿ≈¢Õß À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ (·μàß°“¬ºŸ°ºâ“æ—π§Õ≈Ÿ°‡ ◊Õ™“«∫â“π) H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn presides over the Inter. Crafts CONEXû81 at Ambhorn Garden on February 16, 1981

272

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


¡‡¥Á®æ√–‡®â“æ’Ëπ“߇∏Õ ‡®â“øÑ“°—≈¬“≥‘«—≤π“ ‡ ¥Á®æ√–√“™¥”‡π‘π‡ªìπÕߧåª√–∏“π‡ªî¥ß“π „π°“√π’ȧ≥–∑Ÿμ“πÿ∑Ÿμ®“°ª√–‡∑»μà“ßÊ °√√¡°“√∑’˪√÷°…“°“√®—¥ß“π·≈–·¢°√—∫‡™‘≠ Õ“∑‘ æ√–‡®â“«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮⓮ÿ‰√√—μπ廑√‘¡“π æ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ À¡àÕ¡°Õ∫·°â« Õ“¿“°√ §ÿ≥À≠‘ß· ß‡¥◊Õπ ≥ π§√ ¡.®.°“≠®π©—μ√  ÿ™ «— ¥‘Ï μ“¡‡ ¥Á®œ H.R.H. Princess Galyani Vadhana opens the Inter. Crafts Conexû81 attended by many well-known dignitaries.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

273


™“«™π∫∑®“°ª√–‡∑»„π∑«’ªÕ“ø√‘°“ ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡°—∫ºŸâ·∑πª√–‡∑»μà“ßÊ ∑—Ë«‚≈° Women from rural districts of Africa attend the Conference along with representatives from other countries throughout the world.

274

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡‡μ√’¬¡°“√®—¥ß“π °—∫ºŸâ·∑πÀπ૬ߓπμà“ßÊ A meeting with representatives from different organizations to plan the event.

π”§≥–®“°Àπ૬√“™°“√·≈–‡Õ°™π Õ“∑‘ §ÿ≥À≠‘ßÕ√«√√≥ øŸμ√–°Ÿ≈ π“ß°¡≈“ ≈‘Ë¡∑Õß π“ß ÿ¡“≈’ Õÿ∑—¬‡©≈‘¡ ·≈– π“ß¡“π‘μ¬å °¡≈‡«™™å  ”√«®À¡Ÿà∫â“πμà“ßÊ ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ° ‡ªìπÀ¡Ÿà∫â“πμ—«Õ¬à“ß„À⺟â·∑π®“°∑—Ë«‚≈° ‰¥â¡“™¡°“√æ—≤π“¢Õ߉∑¬ Princess Prem Purachatra and representatives from governmental and non-governmental organizations explore the villages in order to select one model village that would exemplify rural development work in Thailand.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

275


≥ ÀâÕß· ¥ßº≈‘μ¿—≥±åÀ—μ∂°√√¡∑’Ë à߇¢â“ª√–°«¥ °√¡ à߇ √‘¡Õÿμ “À°√√¡ The Exhibition Hall for International Crafts Contest at the Mnistry of Industry.

276

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


º≈‘μ¿—≥±å∑’˪√–‡∑»μà“ßÊ à߇¢â“ª√–°«¥ ¿“ææ√–∫√¡©“¬“≈—°…≥å ‡ªìπΩï¡◊Õ°“√·°–°√–®° ¢Õß π“߇√≥Ÿ ‚Õ ∂“πÿ‡§√“–Àå Handicrafts from different countries submitted for contest, including the royal portrait of H.M. the Queen, a glass carving work by Mrs. Renoo. Osathanugrah. Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

277


à«πÀπ÷ËߢÕßß“π· ¥ßπ‘∑√√»°“√‡∑§‚π‚≈¬’æ◊Èπ∫â“π ‡æ◊ËÕ§ÿ≥¿“æ™’«‘μ ·≈–‡»√…∞°‘®§√Õ∫§√—«∑’Ë ∂“∫—π ‡Õ ‰Õ ∑’ ‚¥¬¡’ œæ≥œ æ≈‡Õ°‡ª√¡ μ‘≥ Ÿ≈“ππ∑å 𓬰√—∞¡πμ√’ („π ¡—¬π—Èπ) ‰¥â¡“‡ªî¥ª√–™ÿ¡ºŸâπ” √–¥—∫∫√‘À“√√–À«à“ߪ√–‡∑» ≥ ‚√ß·√¡·Õ¡∫“ ‡¥Õ√å Part of an exhibition at A.I.T. (The Asian Institute of Technology). Prime Minister General Prem Tinsulanonda greets the participants at the opening of the International Colloquium of Decision Making Executives at the Ambassador Hotel.

278

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


°—∫ ‡¥¡ ¡‘‡√’¬¡ ‡¥≈ (∑’Ë Û ®“°´â“¬) ª√–∏“π ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» ´÷Ëߥ”√ßμ”·ÀπàßμàÕ®“° À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ·≈– ∑à“πºŸâÀ≠‘ßÕÿ»π“ ª√“‚¡™ ª√–∏“π®—¥ß“π√“μ√’‰∑¬ ∂à“¬¿“æ°—∫§≥–°√√¡°“√®—¥ß“πΩÉ“¬‰∑¬ With Dame Miriam (3rd from left), the new President of the ICW and Thanpuying Usana Pramoj, Chairman of the Committee for the Thai Night and committee members

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

279


°—∫ »“ μ√“®“√¬å‚¥√Õ∑∑’ «‘π μ—π «‘∑¬“°√ ™“«π‘«´’·≈π¥å ·≈–°√√¡°“√ ¿“ μ√’ª√–‡∑»‡¬Õ√¡—π„πß“π√“μ√’‰∑¬ With Prof. Dorothy Winston, a resource person from New Zealand and the committee members of the National Council of Women of Germany.

280

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


æ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ·≈–À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ °”≈—ß π∑π“°—∫§≥–∑Ÿμ“πÿ∑Ÿμª√–‡∑»μà“ßÊ „πß“π‡≈’Ȭß≈“ºŸâ¡“√à«¡ß“π ‚§‡πÁ°´å ¯Ò ∑’Ë∑”‡π’¬∫√—∞∫“≈ ´÷Ëߪ√–∏“π√—∞ ¿“ (æ≈Õ“°“»‡Õ°À–√‘π Àß °ÿ≈ ·≈–§ÿ≥À≠‘ß) ‡ªìπ‡®â“¿“æ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ú °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÚÙ H.H. Prince and Princess Prem Purachatra converse with ambassadors and diplomats at the farewell party hosted by the President of the National Assembly, Air Chief Marshal Harin Hongsakul and wife at the Government House on February 20, 1981.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

281


à«πÀπ÷ËߢÕߺŸâ·∑π®“°∑—Ë«‚≈°°”≈—ß™¡°“√· ¥ß ·≈–√◊Ëπ‡√‘ß„πß“π√“μ√’‰∑¬ Participants enjoying the Thai Night.

à«πÀπ÷ËߢÕß»‘≈ª–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ∑’Ë ¿“ μ√’ ·Ààß™“쑇ªìπ‡®â“¿“æ· ¥ß·≈–®—¥‡≈’Ȭ߇ªìπ‡°’¬√μ‘ ·°àºŸâ·∑π®“°ª√–‡∑»μà“ßÊ ∑—Ë«‚≈° „πß“π√“μ√’‰∑¬ «—π∑’Ë ÒÙ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÚÙ ≥  ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘ ∫â“π¡π—ߧ»‘≈“ A part of the Thai art and culture exhibition at the çThai Nighé organized by the National Council of Women of Thailand at Manangkasila Mansion on February 14, 1981.

282

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


√à«¡√âÕ߇æ≈ß°—∫ºŸâ·∑π®“°ª√–‡∑»μà“ßÊ ≥ ∑”‡π’¬∫√—∞∫“≈ Happily singing with representatives from different countries at the Government House.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

283


æ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ‡ ¥Á®¡“√à«¡ß“π‡≈’Ȭß≈“∑’Ë∑”‡π’¬∫√—∞∫“≈ H.H. Prince Prem Purachatra attends the farewell party at the Government House of Thailand

284

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


æ≈—߇À≈◊Õ‡º◊ËÕ·ºà „Àâ∑ÿ°ß“π Her Boundless Energy Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

285


À≈“¬§πÕ“®®–®”‰¡à ‰¥â«à“∑—Èßæ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ·≈–À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ μà“ß°Á‰¥â √â“ߧÿ≥Ÿª°“√‡Õ“‰«â°—∫«ß°“√Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå ·≈–Õÿμ “À°√√¡°“√æ‘¡æå„πª√–‡∑»‰∑¬ ∑—Èß Õß∑à“π‡ªìπ‡®â“¢Õß‚√ßæ‘¡æå ·≈– ”π—°æ‘¡æå©—μ√“ ‰¥â√à«¡°—πÕÕ°Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå√“¬ —ª¥“Àå¿“…“Õ—ß°ƒ… ™◊ËÕ‡¥Õ–· μπ¥“√å¥  ”À√—∫ºŸâÕà“π™“« μà“ߪ√–‡∑»∑’Ë π„®®–‡√’¬π√Ÿâ·≈–√—∫¢à“« “√‡°’ˬ«°—∫‡¡◊Õ߉∑¬ ·≈–‡¥Õ–· μπ¥“√奠”À√—∫‡¬“«™π ‡æ◊ËÕ‡¬“«™π„π ª√–‡∑»‰∑¬ À≈“¬§πÕ“®®–‰¡à∑√“∫‡™àπ°—π«à“∑—Èßæ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ·≈–À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‰¥â√—∫Àπâ“∑’ˇªìπª√–∏“π§≥–°√√¡°“√√“ß«—≈π—°‡¢’¬π´’‰√μå§π·√°·≈–§π∑’Ë Õß ‡æ√“–∑—Èß Õß∑à“π‚¥¬·∑â √“ß«—≈´÷Ë߇°‘¥®“°§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡¢Õß‚√ß·√¡‚Õ‡√’¬π‡μÁ≈ ®÷߉¥â°≈“¬‡ªìπª√“°Ø°“√≥å∑“ß«√√≥°√√¡∑’Ë ”§—≠„π°≈ÿà¡ ª√–‡∑»Õ“‡´’¬π

Not many people nowadays can recall the contributions made by His Highness Prince and Princess Prem Purachatra to journalism and the printing industry in Thailand. Both owned the Chatra Printing and Publishing house, which printed many valuable works. They also published a weekly English language newspaper called The Standard for the international readers who were interested in learning about Thai culture and current events in Thailand and The Standard for Youth for younger readers in Thailand. Not many people knew either that both His Highness Prince and Princess Prem Purachatra were the first two Presidents of the S.E.A. Write Awards. Because of their efforts, a major literary event of Southeast Asia became a reality.

286

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


◊ËÕ “√¡«≈™π À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπ∫√√≥“∏‘°“√ ( μ√’‰∑¬√ÿàπ·√°) ç ·μπ¥“√å¥é ‡ªìπÀπ—ß ◊Õæ‘¡æå√“¬ —ª¥“Àå ¿“…“Õ—ß°ƒ…©∫—∫·√°¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ μ≈Õ¥√–¬–‡«≈“ ÚÒ ªï¢ÕßÀπ—ß ◊Õæ‘¡æå ´÷Ëßæ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ·≈–À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå °àÕμ—Èߢ÷ÈπÀ≈—ߠߧ√“¡‚≈°§√—Èß∑’Ë Ú ¥â«¬‡®μπ“®–‡º¬·æ√àª√–‡∑»‰∑¬‰ª¬—ßπ“π“ª√–‡∑»·≈– „Àâπ“𓙓쑇¢â“„®«—≤π∏√√¡·≈–∑√“∫‡Àμÿ°“√≥å¿“¬„πª√–‡∑»Õ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß ç· μπ¥“√å¥é ‡ªìπÀπ—ß ◊Õæ‘¡æå «“√ “√·≈– “√§¥’‡™‘ß¢à“«√–¥—∫™“μ‘ ¡’§ÿ≥¿“懪ìπ∑’ˬա√—∫„πÀ¡ŸàºŸâÕà“π∑—Èߧπ‰∑¬·≈–μà“ß™“μ‘ ´÷Ë߬ÿ쑉ª‡¡◊ËÕ æ.». ÚÙ˘ °“√ÕÕ°Àπ—ß ◊Õæ‘¡æåπ’È ¡’‡ß‘π∑ÿπ‡√‘Ë¡μâπ‡æ’¬ßÀπ÷Ëß∫“∑·ª¥ ‘∫ μ“ß§å ·≈–°“√∑’Ë “¡“√∂ÕÕ°Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå π’È ‰¥âμ≈Õ¥°«à“ Ú ªï æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√·≈–À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå „™â«‘∏’´◊ÈÕ‡™◊ËÕ°√–¥“…¥â«¬‡§√¥‘μ ¢Õ‡°Á∫‡ß‘π §à“≈ß‚¶…≥“≈à«ßÀπâ“ ˆ ‡¥◊Õπ À≈—ß®“°Àπ—ß ◊Õæ‘¡æåÕÕ°·≈â« Ò Õ“∑‘μ¬å ®÷߉¥âπ”‡ß‘π∑’ˇ°Á∫≈à«ßÀπⓉª®à“¬§à“ °√–¥“…μÿπ‰«â ˆ ‡¥◊Õπ ·≈–°—π‡ß‘π‰«â®à“¬§à“æ‘¡æå ˆ ‡¥◊Õπ¥â«¬ Õ“»—¬«‘∏’°“√‡™àππ’È®÷ß “¡“√∂ÕÕ°Àπ—ß ◊Õ‰¥â°«à“ Ú ªï ª≈ÿ°ªíôπÀπ—ß ◊Õæ‘¡æåπ’È√à«¡°—∫π“ß·®à¡®‘μμå π‘¡¡“π‡À¡‘π∑√å (‡≈“À«—≤πå) μ—Èß ”π—°ß“π∑’Ë«—ßπƒ¡≈ ∂ππ æ√–√“¡ ı πÕ°®“°Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå ç· μπ¥“√å¥é ·≈â« À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ¬—߉¥âÕÕ°Àπ—ß ◊Õ√“¬ —ª¥“Àå ”À√—∫‡¬“«™π ç· μπ¥“√奇¬“«™πé ‚¥¬¡ÿàß à߇ √‘¡‡¬“«™π„À⇪ìππ—°Õà“𠇪ìπºŸâ π„®„§√à»÷°…“À“§«“¡√Ÿâ·≈–°≈â“· ¥ßÕÕ° ∑“ß°“√‡¢’¬π Àπ—ß ◊Õ¡’∑—Èß¿“§§«“¡√Ÿâ¿“§¿“…“Õ—ß°ƒ…·≈–¿“§∫—π‡∑‘ß ‰¥â®â“߇¬“«™π∑’Ë¡’Ωï¡◊Õ‡¢’¬π°“√åμŸπ ª√–°Õ∫‡√◊ËÕß ·≈–¬—߇ªî¥Àπâ“摇»…„À⇬“«™π‡¢’¬π‡√◊ËÕß·μàßÀ√◊Õ‡≈à“ª√– ∫°“√≥å¥â«¬ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμ凪ìπ §π·√°∑’Ë √â“ßπ—°‡¢’¬π√ÿàπ‡¬“«å„Àâ√Ÿâ®—°· ¥ßÕÕ°∑“ß«√√≥°√√¡·≈– √â“ß √√§å Õ’°∑—È߉¥â√‘‡√‘Ë¡®—¥À“∑ÿπ„À⇬“«™π ®“°μà“ß®—ßÀ«—¥ ‰¥â∑—»π»÷°…“·≈–‡¬’ˬ¡§“√«–∫ÿ§§≈ ”§—≠„π ∂“π∑’Ë√“™°“√μà“ßÊ „π°√ÿ߇∑朇ªìπÀ¡Ÿà§≥–¥â«¬ ´÷Ë߇ªìπμâ𧫓¡§‘¥¢Õß°“√Õ∫√¡ºŸâ𔇬“«™π„π ¡—¬π’È ¿“¬À≈—ß√—∞∫“≈‰¥â√—∫ß“π™‘Èππ’È ‰ª¥”‡π‘π°“√μàÕ Àπ—ß ◊Õ Õ◊ËπÊ ∑’ËÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμ圇ªìπ∫√√≥“∏‘°“√¥â«¬ §◊Õ«“√ “√¬ÿ«°“™“¥ Àπ—ß ◊Õ ç‡√«¥’é  ”À√—∫ºŸâÀ≠‘ß

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

287


„π√–¬–∑’Ëæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ∑√߇ªìπ ¡‡¥Á®æ√–Õπÿ™“∏‘√“™ ‚ª√¥°“√∂à“¬¿“懪ìπÕ¬à“ß¡“° æ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ‰¥â¢Õæ√–√“™∑“π¿“æ∂à “ ¬Ωï æ √–À— μ ∂å ≈ ßÀπ— ß  ◊ Õ æ‘ ¡ æå Õ ¬Ÿà ‡  ¡Õ ‰¥â∑√ßæ√–°√ÿ≥“æ√–√“™∑“π¿“æ∑’Ë∑√ß∂à“¬¡“‡ªìπ√–¬–Ê Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå ·μπ¥“√奮÷ß¡’¿“æ∂à“¬Ωïæ√–À—μ∂å Õ¬Ÿà‡ ¡Õ ‡¡◊ËÕ‡ ¥Á®¢÷Èπ§√Õß ‘√‘√“™ ¡∫—μ‘ ·≈–∑√ß√“™“¿‘‡…° ¡√ °—∫ ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“œ æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ·≈–¡’æ√–√“™∏‘¥“§◊Õ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“≈Ÿ°‡∏Õ ‡®â“øÑ“Õÿ∫≈√—μπå ∑√ß¡’æ√–√“™°√–· √—∫ —Ëß∂“¡ºà“π∑“ßÀπ—ß ◊Õæ‘¡æå  ·μπ¥“√å¥ «à“ª√–™“™πμâÕß°“√æ√–©“¬“≈—°…≥å „¥∫â“ß ‡¡◊ÕË §«“¡∑√“∫ΩÉ“≈–ÕÕß∏ÿ≈æ’ √–∫“∑·≈â«°Áæ√–√“™∑“π æ√–©“¬“≈—°…≥å „Àâ ¥—ßπ—ÈπÀπ—ß ◊Õæ‘¡æå ç ·μπ¥“√å¥é ®÷ß¡’¿“æ∂à“¬Ωïæ√–À—μ∂å ·≈–¡’æ√–©“¬“≈—°…≥å¢Õß  ¡‡¥Á®‡®â“øÑ“Õÿ∫≈√—μπå¢≥–∑’Ë∫√√∑¡∫πæ√–¬’Ë¿Ÿà ·≈–∑√ß°“ßÀπ—ß ◊Õæ‘¡æå ·μπ¥“√奇À¡◊Õπ®–∑√ßÕà“π∫â“ß æ√–©“¬“≈—°…≥å∑’Ë∑√ßÕ¬Ÿà„πÕâÕ¡æ√–°√¢Õßæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«∫â“ß  ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“œ æ√–∫√¡ √“™‘π’π“∂∫â“ß μàÕ¡“Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå ·μπ¥“√奉¥â πÕßæ√–√“™ª√– ß§å ‚¥¬°“√·®°®à“¬æ√–©“¬“≈—°…≥å Ωïæ√–À—μ∂å ‰ªμ“¡Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå√“¬«—πμà“ßʥ⫬ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«‰¥â¡’æ√–¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥‚ª√¥‡°≈â“œ æ√–√“™∑“π¿“æ∂à“¬‡Àμÿ°“√≥å ”§—≠Ê ®“° ”π—°æ√–√“™«—ß ◊∫μàÕ¡“ ®πÀπ—ß ◊Õæ‘¡æå ·μπ¥“√奇≈‘°°‘®°“√ ´÷Ëß ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—μπ√“™ ÿ¥“œ  ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√’ ‡§¬∑√ßπ‘æπ∏å ‰«â«à“‰¥â∑√߇§¬Õà“πÀπ—ß ◊Õæ‘¡æå ·μπ¥“√å¥  ”À√—∫‡¬“«™π¥â«¬ ‡π◊ËÕߥ⫬‰¡à‡§¬¡’ª√– ∫°“√≥å¥â“π§ÿ¡‚√ßæ‘¡æå ‰¡à‡§¬‡√’¬π√Ÿâ«‘™“°“√π’È¡“°àÕπ ·¡â«à“®–®â“ߺŸâ¡’§«“¡ √Õ∫√Ÿâ¡“∑” °Á ‰¡à “¡“√∂§ÿ¡§πß“π‰¥â∂Ÿ°μâÕß ®÷ߪ√– ∫Õÿª √√§π“π“ª√–°“√ °‘®°“√æ‘¡æå°Á‡√‘Ë¡¢“¥∑ÿπ Õ’°∑—Èß æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ‰¥â√—∫æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“œ „À⥔√ßμ”·Àπà߇հ՗§√√“™∑Ÿμ‰∑¬ μ“¡§” °√“∫∫—ߧ¡∑Ÿ≈¢Õßœæ≥œ ¥√.∂π—¥ §Õ¡—πμå √—∞¡πμ√’«à“°“√°√–∑√«ßμà“ߪ√–‡∑» ®÷߉¥â‡≈‘°°‘®°“√‰ª„π∑’Ë ÿ¥ ‡¡◊ËÕ æ.». ÚıÒÒ

288

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


º≈ß“π à«πÀπ÷ËߢÕß‚√ßæ‘¡æå©—μ√“ ´÷ËßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ‡ªìπºŸâ®—¥°“√·≈–∫√√≥“∏‘°“√ Some of the works printed by the Chatra Printing Press, of which Princess Prem Purachatra was the manager and publisher. Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

289


π„®„πß“πª√–æ—π∏å¡“·μàÕ¥’μ·≈â« „π¿“懪ìπß“π‡≈’È¬ß —ß √√§å°—∫∫√√¥“π—°ª√–æ—π∏å ‡™àπ𓬫‘≈“» ¡≥’«—μ π“¬Õ∫ ‰™¬« ÿ (Œ‘«‡¡Õ√‘ ) Princess Prem Purachatra always had a passion for literary works. She is seen in the company well-known writers such as Ob Chaivasu or çHumouristé (far left) and Vilas Maneewat (far right).

290

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


Mass Media Princess Prem Purachatra was an editor, a lady editor, of the first English weekly newspaper in Thailand. It was called The Standard and it was intended to make Thailand known to the world. The newspaper enjoyed a large readership, which included both foreigners and members of the educated elite of Thai society. It was well accepted as a newspaper of high quality, being a valuable source of information on the culture and current events of Thailand. The Standard was started in 1947 with a very minimal investment of 1.80 baht, the fee for an official registration of the newspaper. The production was made possible mostly by using credit to buy the paper needed. There was no doubt that both the Prince and the Princess had to work very hard to keep the newspaper going for 20 years. They were assisted mainly by only one staff member, Mrs. Chamchit Laohavattana. One of the factors which enabled them to keep The Standard running for two decades was the fact that both the Prince and the Princess themselves owned the printing house, the Chatra Printing Press. The Standard was soon followed by The Standard for Youth, which aimed at cultivating the love to read and to write among its young readers. The newspaper accepted and printed contributions by its young readers. There were also cartoons and comic strips produced by gifted children. The Standard for Youth was a development to be expected of Princess Prem, one of whose main concerns was the development of the Thai youth, especially rural youth. In addition to these two newspapers, Princess Prem Purachatra also served as the editor of a woman magazine called Raewadi and the Junior Red Cross Magazine. Princess Prem Purachatra没s work in journalism came to a halt when His Highness Prince Prem Purachatra was appointed the Thai Ambassador to India by the Thai government in 1968.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

291


At that time, His Majesty The King, as the younger brother of the late H.M. King Ananda Mahidol Rama VIII was very fond of taking photograph. His Highness Prince Prem Purachatra asked permission from H.M. The King for print of those photographs taken by HM The King in The Standard. Thus, The Standard received H.M. The Kingûs royal kindness extensively. When H.M. The King was crowned the King of Thailand and married to Her Majesty Queen Siritkit and when H.R.H. Princess Ubolratana Rajakanya was born, H.M. The King asked what sorts of photograph that Thai people wished to see. Then, H.M. The King graciously gave Princess Ubolratana Rajakanyaûs photographs in many position such as sleeping on the royal cot, lying and seemingly reading, being cuddled by H.M. The King or H.M. The Queen. In addition, The Standard was highly honored to respond the H.M. The Kingûs intention to distribute the photographs to other. Moreover by H.M. The King Royal kindness, The Standard was graciously granted the photographs of the important events from Bureau of the Royal Household until The Standard closed. H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn also revealed H.R.H. Princess had ever read The Standard Youth issues.

292

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


√“ß«—≈´’‰√∑å ◊∫‡π◊ËÕß®“°√“ß«—≈´’‰√∑å - «√√≥°√√¡ √â“ß √√§å¬Õ¥‡¬’ˬ¡·ÀàßÕ“‡´’¬π ´÷Ëß®—¥¢÷Èπ‡ªìπ§√—Èß·√°„πªï æ.». ÚıÚÚ ‚¥¬¡’æ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√∑√߇ªìπª√–∏“π À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ‰¥â∑”Àπâ“∑’ˇªìπºŸâª√– “π ß“π‡ªìπ§√—Èߧ√“« Õ“∑‘‡«≈“∑’Ëæ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√¡‘‰¥âª√–∑—∫Õ¬Ÿà À√◊Õ‡«≈“∑√ßæ—°ºàÕπ À√◊Õª√–™«√ À¡àÕ¡ ß“¡®‘μμå π„®·≈–μ‘¥μ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥μà“ßÊ ¡“‚¥¬μ≈Õ¥ ·≈–‡¡◊ËÕæ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ‘Èπæ√–™π¡å „πæ.». ÚıÚÙ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ‰¥â√—∫μ”·Àπàß ◊∫μàÕ„π∞“π–ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ ¥â«¬§«“¡‡μÁ¡„® ·¡â®–¡’¿“√°‘® ¥â“πÕ◊ËπÊ Õ¬Ÿà‡μÁ¡°”≈—ß·≈â«°Áμ“¡ μ≈Õ¥√–¬–‡«≈“ Û ªï ∑’ËÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ¥”√ßμ”·Àπàߥ—ß°≈à“« ∑à“π‰¥âÕÿ∑‘»‡«≈“ °”≈—ß·√ß°“¬ ·√ß„® „Àâ·°à√“ß«—≈´’‰√∑å ‡ªìπ∑’˪√–∑—∫„®·°à§≥–°√√¡°“√®π∂÷ß∑ÿ°«—ππ’È °≈à“«§◊Õ®–‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡∑ÿ°§√—Èß ‡«âπ·μà∑à“π®– μ‘¥¿“√°‘® ”§—≠¥â“πÕ◊Ëπ À√◊Õ‡¥‘π∑“߉ªμà“ߪ√–‡∑» ∑à“πμ‘¥μ“¡‡√◊ËÕß°√“∫∫—ߧ¡∑Ÿ≈‡™‘≠‡ ¥Á® ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“œ æ√–∫√¡√“™‘ππ’ “∂ „πß“πæ√–√“™∑“π√“ß«—≈ ¥â«¬μπ‡Õß ‡ªìπμâπ π—°‡¢’¬π√“ß«—≈´’‰√∑å·≈–π—°‡¢’¬π∑’Ë ‰¥â√—∫‡™‘≠‡ªìπ·¢°æ‘‡»…„πß“π ‡™àπ ¡.√.«.§÷°ƒ∑∏‘Ï ª√“‚¡™ ‡®¡ å ¡‘‡™π‡πÕ√å (π—°‡¢’¬πÕ‡¡√‘°—π) Œ—π ´ŸÀ¬‘π °Õ√å «‘‡¥≈ (π—°‡¢’¬πÕ‡¡√‘°—π) μà“ߪ√–∑—∫„®§«“¡ “¡“√∂¢Õß μ√’‰∑¬ §◊ÕÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå∑’Ë„À⧫“¡‡ªìπ°—π‡Õß ·≈–¡’§«“¡√Ÿâ „π¥â“π«√√≥°√√¡∑—ÈߢÕ߉∑¬·≈–μà“ß™“쑇ªìπÕ¬à“ߥ’ ‡¡◊ËÕªï æ.». ÚıÚı  ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“œ æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“œ„Àâ ¡‡¥Á® æ√–‡∑æ√—μπ√“™ ÿ¥“œ  ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√’ ‡ ¥Á®·∑πæ√–Õߧ凪ìπÕߧåª√–∏“π„πß“πæ√–√“™∑“π√“ß«—≈´’‰√∑å ‡ªìπ‡«≈“‡¥’¬«°—∫∑’ËÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå®”‡ªìπμâÕ߉ªª√–™ÿ¡„À≠à√Õ∫ Û ªï¢Õß ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑»∑’˪√–‡∑» ‡°“À≈’„μâ „π∞“π–ª√–∏“π°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå®÷߉¥â¢Õª√–∑“πæ√–°√ÿ≥“®“°æ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮ⓠ«‘¡≈©—μ√∑√ߙ૬ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë·∑π μàÕ¡“ ªï æ.». ÚıÚı À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå‡√‘Ë¡ªÉ«¬·≈–∂÷ß·°àÕπ‘®°√√¡ æ√–Õߧ凮â“À≠‘ß«‘¡≈©—μ√‰¥â∑√ß √—∫ªØ‘∫—μ‘ß“π·∑π ◊∫μàÕ¡“ ªí®®ÿ∫—π ¡.√.«. ÿ¢ÿ¡æ—π∏å ∫√‘æ—μ√ ‡ªìπª√–∏“π§≥–°√√¡°“√œ

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

293


The S.E.A. Write Award President

The South East Asian Write Awards, more commonly known as the S.E.A. Write Awards, were created to honor writers and poets of Indonesia, Malaysia, Singapore, the Philippines and Thailand. The awards were the initiative of the Board of Directors of the Oriental Hotel, where many world renowned authors such as Joseph Conrad, Sommerset Maugham, and Noel Coward, were regular guests. The initiative was well received by Thai Airways at that time and the Italthai Group of Companies. Jointly, the three business organizations created the S.E.A. Write Awards in 1979 and offered the Presidency of the Board of Directors of the Awards to His Highness Prince Prem Purachatra. His Highness was given the full cooperation of the Pen Club of Thailand and the Language and Book Club of Thailand in making the awards a reality. Later, the Bangkok Bank Limited and the Jim Thompson Foundation offered additional financial support. With His Highness Prince Prem Purachatra as the President of the S.E.A. Write Awards Board of Directors, Princess Prem also dedicated herself to helping the award committee in many capacities, including representing His Highness during his sick leaves. So when Prince Prem passed away in 1981, Princess Prem was asked to become the President of the Board herself. Throughout her three years at the helm of the S.E.A. Write Awards Board of Directors, Princess Prem impressed those who worked with her not only with her management and organizing skills but also her kindness and generosity. The Princess was succeeded by Her Highness Princess Vimalachatra, Her Highness Princess Subasirisodha Diskul, M.L. Peerapong Kasemsri and M.R. Sukhumpan Boriphat, the current S.E.A. Write Awards President. The number of Southeast Asian countries which nominate candidates for the awards has also increased. It is expected that all 10 ASEAN countries will be represented in 2016, when the ASEAN Community will be in full swing.

294

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë„π∞“π–ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√¥”‡π‘πß“π√“ß«—≈«√√≥°√√¡ √â“ß √√§å¬Õ¥‡¬’ˬ¡·ÀàßÕ“‡´’ˬπ (´’‰√∑åÕ«Õ√å¥) 𔇠¥Á® ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—μπ√“™ ÿ¥“œ  ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√’ ‡ ¥Á®·∑πæ√–Õß§å  ¡‡¥Á®æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ æ√–√“™∑“π√“ß«—≈·°àπ—°‡¢’¬π´’‰√∑å ‡¡◊ËÕªï æ.». ÚıÚÙ Princess Prem Purachatra acts as chairman of the S.E.A. Write Awards committee. She welcomes H.R.H. Princess Mahachakri Sirindhorn who represents Her Majesty the Queen at the award-giving ceremony in 1980.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

295


·π–π”π—°‡¢’¬π´’‰√∑åμàÕÀ¡àÕ¡°Õ∫·°â« Õ“¿“°√ ≥ Õ¬ÿ∏¬“ Princess Prem Purachatra introduces S.E.A. Write awardees to Mom Kobkaew Abhakorn.

296

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


¿“√–°‘®μà“ßʉ¡à‡«âπ«à“ß À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπºŸâ∑’ˇªïò¬¡¥â«¬æ≈—ß ∑à“π¡ÿàß¡—Ëπ∑”°‘®°√√¡μà“ßÊ ‚¥¬¡‘‰¥â¢“¥ ‰¡à«à“®–‡ªìπß“π™ÿ¡™π À√◊Õß“π —ߧ¡ ¥—ß®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ ∑à“π≈ß™◊ËÕ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡≈Ÿ°‡ ◊Õ™“«∫â“π¥â«¬§«“¡ π„®„§√à√ŸâÕ¬à“ß·∑â®√‘ß ·≈–ºà“π°“√ Ωñ°Õ∫√¡®π‰¥â√—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√‡ªìπ ¡“™‘° „π∞“π–¿√‘¬“∑Ÿμ ∑à“π‰¥â√à«¡¡◊Õ°—∫ ∂“π∑Ÿμμà“ßÊ „πª√–‡∑»‰∑¬®—¥ ‚§√ß°“√°ÿ»≈¡“°¡“¬ ®π°≈“¬‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—∫π—°°“√∑Ÿμ·≈–§Ÿà ¡√  „π°“√‡¥‘π∑“߇¬◊Õπª√–‡∑»μà“ßÊ √«¡ ˆ ª√–‡∑» À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ‰¥âπ”擇æ◊ËÕπ®“°ª√–‡∑»‡À≈à“π—Èπ¡“ Ÿà«—ßπƒ¡≈  ∂“π∑’Ë´÷Ëß∑à“π·≈–æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ æ”π—°Õ¬Ÿà ‡°◊Õ∫μ≈Õ¥™’«‘μ ‡æ◊ËÕπ¢Õß∑à“π‡ªìπ∑—Èß·√ß∫—π¥“≈„® ·≈–‡ªìπ™àÕß∑“ß·Ààߧ«“¡√à«¡¡◊Õ ”À√—∫‚§√ß°“√™ÿ¥·≈â« ™ÿ¥‡≈à“ ∑’Ë∑à“π∑”Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕ߇æ◊ËÕºŸâ¥âÕ¬‚Õ°“ „π —ߧ¡∑—Èß„πª√–‡∑»‰∑¬·≈–μà“ߪ√–‡∑» ¿“æ™ÿ¥π’È∫—π∑÷°°‘®°√√¡ °“√ª√–™ÿ¡ æ∫ª– —ß √√§å √–À«à“ßæ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√·≈–À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ·≈– ‡æ◊ËÕπÊ ¢Õß∑à“π

Other Activities With her boundless energy, Princess Prem Purachatra was always engaged in various civic and social activities. Out of genuine curiosity, she signed up to be trained as a member of the Village Scout Corps and became one of its certified members. Having been an ambassadorûs wife and cooperated with embassies in Thailand in her many charitable projects, Princess Prem made many friends among members of the diplomatic corps and their spouses. Her visits to more than 60 countries brought friends to Wang Naruemon, the home where Prince and Princess Prem Purachatra resided for most of their life. These friends were a source of inspiration as well as channels of cooperation for her on-going series of projects for the less fortunate in society, both in Thailand as well as overseas. Following is a collection of photographs recording the various activities and meetings of Prince and Princess Prem Purachatra and their friends.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

297


À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ¡—§√‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ ≈Ÿ°‡ ◊Õ™“«∫â“π§√∫À≈—° Ÿμ√ ≥ ‡¢μ∫“ß°Õ°πâÕ¬ ‡¡◊ËÕ æ.». ÚıÒ˘ μ“¡§”™«π¢Õßπ“¬æπ‘μ ·æ∑¬åÀ≠‘ßπâÕ¬ ‡»«μ‚¬∏‘π ‡æ√“– ª√– ß§å®–∑√“∫™’«‘짫“¡‡ªìπÕ¬Ÿà∑’Ë·∑â ®√‘ߢÕß∫ÿ§§≈Õ“™’æμà“ßÊ Princess Prem Purachatra attended and completed a basic training course for Village Scouts in 1976 because she wanted to learn about people from all walks of life.

∫—μ√ª√–®”μ—«≈Ÿ°‡ ◊Õ™“«∫â“π Village Scout ID Card National Scouts Movement This is to certify that Princess Prem Purachatra has successfully completed a basic training course for Village Scouts, Class 152/44. Issued on November 28, 1976

298

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå π„®´—°∂“¡‡°’ˬ«°—∫ °‘®°√√¡¢Õß«—¥∂È”°√–∫Õ° Expressing interest in Wat Tamkrabokûs activities of curing drug addiction

≥ «—ßπƒ¡≈ At Wang Naruemala.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

299


®—¥ß“π‡≈’Ȭß√—∫√ÕߺŸâ∑√ߧÿ≥«ÿ≤‘ ™“«μà“ß™“μ‘ ºŸâ™”π“≠°“√®“° Àª√–™“™“μ‘ ·≈–§≥–∑Ÿμ“πÿ∑Ÿμ ‡æ◊ËÕ°√–™—∫§«“¡ —¡æ—π∏åÕ—π®– ‡ªìπª√–‚¬™πå·°àª√–™“™“μ‘„π¿“¬¿“§Àπâ“ ≥ «—ßπƒ¡≈ ∂ππæ√–√“¡ ı Organizing a reception at Wang Naruemala for the UN experts and diplomats to strengthen international friendships that would bring about future benefits for the country.

300

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


‡¡◊ËÕ∑à“π‡ªìπ‡®â“¿“æ®—¥ß“π‡≈’Ȭ߷μàßß“π„Àâ π“¬≥√ß§å ªØ‘∫—μ‘ √°‘® (§πæ‘°“√) ·≈– ¿√√¬“ (μ“∫Õ¥) ∑’Ë«—ßπƒ¡≈ ·≈–¬—߉¥â‡™‘≠·¢°ºŸâ¡’‡°’¬√μ‘μà“ßÊ ¡“√à«¡„πß“π¥â«¬ Hosting a wedding ceremony for Mr.Narong Patibatsorakit and his bride who are both disabled at Wang Naruemala.

√à«¡ß“π√“μ√’ ‚¡ √°—∫À¡àÕ¡°Õ∫·°â« Õ“¿“°√œ ·≈–§ÿ≥À≠‘ß «≈’ ™≈«‘®“√≥å With Mom Kobkaew Abhakorn and Khunying Soawalee Chonvicharn at a night party.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

301


‰ª√à«¡ß“π —ߧ¡À≈—ß®“°∑’Ëμ“¡‡ ¥Á® æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ °≈—∫ª√–‡∑»‰∑¬ Wishing Khunying Alma Link a happy birthday. Mom Kobkaew Abhakorn and other distinguished guests join the party.

ß“π«—π‡°‘¥¢Õߧÿ≥À≠‘ßÕ—≈¡“ ≈‘Èߧå À“¬‡°à“ Greeting Khunying Alma, an old friend.

302

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


At the reception

‡≈’Ȭß√—∫√Õߧ≥–∑Ÿμ®“° “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π ≥ «—ßπƒ¡≈ At the reception given to members of Chinaûs diplomatic corps.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

303


·¡â·¢π®–À—°°Á‰ª√à«¡ß“π —ߧ¡ ·≈–ß“π¢Õß ∂“π∑Ÿμª√–‡∑»μà“ßÊ ‡ ¡Õ „π¿“ææ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ °”≈—ß√—∫ —Ëß °—∫¡‘ ´‘  ‡μ‡∫‘È≈ ¿√√¬“‡Õ°Õ—§√√“™∑ŸμÕ—ß°ƒ… ª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬ ‡¡◊ËÕ æ.». ÚıÚÒ

Despite her broken arm, Princess Prem Purachatra regularly attended diplomatic functions. In the first picture, H.H. Prince and Princess Prem Purachatra converse with Mrs.Staples, the wife of H.E. the British Ambassador (in 1978)

304

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


®—¥ß“π‡≈’ȬßÕ“À“√§Ë” ≥ ∑’Ëæ—°»‘«–§Õ√åμ ÿ¢ÿ¡«‘∑´Õ¬ ˜ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°‘®°√√¡μà“ßÊ ¢Õߪ√–‡∑»™“μ‘ Entertaining guests at Siva Court.

À¡àÕ¡‡®â“™“¬ ÿ«‘π‘μ °‘쑬“°√ æ√– «“¡’„πæ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮ⓠÿ∑∏ ‘√‘‚ ¿“ ‡ ¥Á®¡“√à«¡ß“π‡≈’Ȭߥ⫬ H.S.H. Suvinit Kitiyakara consort to H.H. Princess Sudasiri Sobha was also a guest of honour.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

305


À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå·≈–¡‘ ´‘ °—π‡∏Õ√奒π ¿√√¬“‡Õ°Õ—§√√“™∑ŸμÕ‡¡√‘°—πª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬ μà“ß°≈—¥¥Õ°‰¡â· ¥ß§«“¡¬‘π¥’μàÕ°—π Exchanging corsages with Mrs. Gunther Dean, the wife of H.E. the US Ambassador.

306

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


μâÕπ√—∫·≈–·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ°—∫𓬰 ¡“§¡ μ√’¿“§æ◊Èπ·ª´‘øî°·≈–‡Õ‡™’¬Õ“§‡π¬åª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ „π‚Õ°“ ∑’ˇ¥‘π∑“ß¡“ª√–‡∑»‰∑¬ ≥ ‚√ß·√¡‚Õ‡√’¬≈‡μÁ≈ Welcoming the President of Pan Pacific and Southeast Asian Womenûs Association in USA who visited Thailand with her husband.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

307


308

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


æ≈—ß√—°‡°◊ÈÕÀπÿπ„ÀâÕÿàπ„® The Loving Force Behind Her Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

309


‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“¥Ÿ§ÿ≥Ÿª°“√∑—Èߪ«ß∑’ËÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‰¥âª√–°Õ∫¡“μ≈Õ¥™’«‘μ¢Õß∑à“π·≈â« ‡√“∑à“π °Á ‰¥â·μà¡À—»®√√¬å„®«à“∑à“π∑ÿࡇ∑∑”ß“ππ—°‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå ÿ¢¢ÕߺŸâ§ππ—∫≈â“π ∑—Èß„πª√–‡∑»‰∑¬‡Õß·≈–ª√–‡∑» Õ◊ËπÊ ¢π“¥π’È ‰¥âÕ¬à“߉√ ∑à“π∑”ß“π‡À¡◊Õπ‰¡à√Ÿâ®—°‡Àπ◊ËÕ¬·≈–‰¡à√Ÿâ®—°∑âÕ Õÿª √√§·≈–ªí≠À“∑”„Àâ∑à“π¡ÿ¡“π–∑’Ë®– ‰ªμàÕ„Àâ ‰¥â ∑à“π‰¥âæ≈—߇™àππ’È¡“®“°‰Àπ æ≈—ߢÕß∑à“π¥Ÿ®–¡’∑’Ë¡“®“° Ú ·À≈àß §◊Õ §√Õ∫§√—«„π«—¬‡¥Á° ·≈– “¡’ ∑’Ëμà“ß¡’§«“¡√—°„Àâ∑à“πÕ¬à“߇μÁ¡∑’Ë ∑à“π‡ªìπ≈Ÿ° “«∑’Ë¢¬—π¢—π·¢Áß √—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–¡’§«“¡ª√–æƒμ‘ߥߓ¡  ¡‡ªìπ ∑’Ë√—°¢ÕßæàÕ·¡à °—∫ “¡’§◊Õ æ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ∑à“π°Á‡ªìπ¿√‘¬“ ÿ¥∑’Ë√—° ∑—Èßæ√–Õߧ凮ⓠ‡ª√¡∫ÿ√©—μ√ ·≈–À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå®–§Ÿà°—π‰ª‡ ¡Õ„πß“π·≈–°‘®°√√¡∑’Ë·μà≈–ΩÉ“¬μâÕß°√–∑” „𧫓¡‡ÀÁπ¢Õß æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ Õ“®®–‰¡à‡À¡“–°—∫∫∑π“߇հ„π≈–§√∑’Ë∑√ßπ‘æπ∏å ·μàÀ¡àÕ¡ ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ §◊Õπ“ß‡Õ°μ—«®√‘ß„π™’«‘μ®√‘ߢÕßæ√–Õߧå∑à“πÕ¬à“ß·∑â®√‘ß

Looking at the list of contributions which Princess Prem Purachatra made during her lifetime, one cannot help but being amazed at how she could keep herself engaged with work that would benefit millions of people both in Thailand and in other countries. She seemed tireless and always undaunted. Obstacles and problems could only spur her on. Where did she get such strength? There were two major sources: her loving family and her loving husband. She was a joy to her parents, being a hard working, responsible and conscientious daughter. She was also a joy to her husband, His Highness Prince Prem Purachatra. They always had each otherûs company and support in every task and endeavour in their life. Princess Prem might not be the right person to play the role of the heroine in Prince Premûs plays but she certainly was the right person to be the heroine in his real life.

310

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« √—™°“≈∑’Ë ˆ ∑√ß¡’æ√–√“™À—μ∂‡≈¢“æ√–√“™∑“ππ“¡ °ÿ≈ ç ÿπ∑“ππ∑åé ·°à∫‘¥“¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ (≈Õß  ÿπ∑“ππ∑å) μàÕ¡“∫‘¥“‰¥â√—∫æ√–√“™∑“π∫√√¥“»—°¥‘χªìπæ≈‚∑æ√– “√ “ æ≈¢—π∏å King Vajiravudh created the family name çSundanandaé for Princess Prem Purachatraûs father who later on received a noble title, Lt. Gen. Phra Sarasas Phonlakhun, on October 10, 1913. Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

311


æ≈‚∑æ√– “√ “ æ≈¢—π∏å Lt. Gen. Phra Sarasas Phonlakhun

π“ß “√ “ æ≈¢—π∏å ( «— ¥‘Ï Õ—»«ππ∑å) Mrs.Sarasas Phonlakhun (Sawad Asavananda)

À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ Princess Prem (Ngarmchita) Purachatra

312

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


™à«ß™’«‘μ«—¬À«“π∑’˺à“π¡“ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡°‘¥«—π®—π∑√å∑’Ë ˜ ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». ÚÙı¯ ‡ªìπ∏‘¥“æ≈‚∑ æ√– “√ “ æ≈¢—π∏å·≈–π“ß «— ¥‘Ï ¡’æ’ËπâÕß√à«¡∫‘¥“-¡“√¥“‡¥’¬«°—π §◊Õ √.Õ. ¡À«—ß  “√ “  (æ’Ë™“¬) π“ß®√‘μ√“∫  “√ “  (πâÕß) π“ß‚ ¿‘≥ Õ—»«‡°’¬√μ‘ (πâÕß) π“߇ ≈“  °äÕμ (πâÕß) À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ‰¥â√—∫°“√»÷°…“¢—Èπμâπ®“°‚√߇√’¬π»√’®‘μ√ ßà“ μàÕ¡“‰¥â»÷°…“ ·∫∫Õ¬Ÿàª√–®”∑’Ë‚√߇√’¬π«—≤π“«‘∑¬“≈—¬  ”‡√Á®¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë ¯ ‡¥‘π∑“߉ª»÷°…“μàÕ ≥ ª√–‡∑»Ω√—Ë߇»  „π·¢πß«‘™“‡¿ —™°√√¡‡æ√“–¢≥–π—Èπ∫‘¥“ª√–®”Õ¬Ÿà ∂“π∑Ÿμ‰∑¬ „πª√–‡∑»Ω√—Ë߇»  ·≈–Ωñ°ß“πÕ¬Ÿà Ò ªï ‡¡◊ËÕ‡°‘¥ ß§√“¡‚≈°§√—Èß∑’Ë Ú „πæ.». ÚÙ¯Ú ®÷ß°≈—∫ª√–‡∑»‰∑¬·≈–‡¢â“æ‘∏’‡ ° ¡√ °—∫æ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ æ√–‚Õ√ ¢Õßæ≈‡Õ°æ√–‡®â“∫√¡«ß»å‡∏Õ™—Èπ ı æ√–Õߧ凮â“∫ÿ√©—μ√‰™¬“°√ °√¡ æ√–°”·æ߇æ™√Õ—§√‚¬∏‘π ·≈– æ√–‡®â“«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮⓪√–¿“« ‘∑∏πƒ¡≈ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÚÚ ¡°√“§¡ æ.». ÚÙ¯Û ∑’Ë«—ßπƒ¡≈ ∂ππæ√–√“¡ ı ‡¡◊ËÕÕ“¬ÿ‰¥â Úı ªï ¡’ ∫ÿμ√∫ÿ≠∏√√¡ Ò §π §◊Õ ¡.≈.∏’√©—μ√ ∫ÿ√©—μ√ √–À«à“ß∑’ËÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ »÷°…“Õ¬Ÿà∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬´Õ√å∫Õππå °√ÿߪ“√’  ª√–‡∑»Ω√—Ë߇»  ¡’‡Àμÿ°“√≥å ”§—≠¢Õß™’«‘μ‡°‘¥¢÷Èπ °≈à“«§◊Õ„πªï æ.». ÚÙ˜ˆ ∫√√¥“ π—°‡√’¬π‰∑¬„πª√–‡∑»Õ—ß°ƒ…‰¥â®—¥ß“π™ÿ¡πÿ¡ª√–®”ªï¢÷Èπ∑’Ë “¡—§§’ ¡“§¡ ¡’°“√· ¥ß ≈–§√‚¥¬∫√√¥“π—°‡√’¬π‰∑¬∑’Ë¡“™ÿ¡πÿ¡°—π ≥ ß“ππ—Èπ≈–§√‡√◊ËÕß ç°≈√—°é ‡ªìπ∫∑ ª√–æ—π∏å¢Õ߇®â“™“¬‰∑¬æ√–ÕߧåÀπ÷Ëß ∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂‡ªìπ摇»…„π¥â“π°“√≈–§√·≈– «√√≥§¥’ æ√–Õߧ尔≈—ß∑√ß»÷°…“Õ¬Ÿà ≥ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ÕÁÕ°´øÕ√å¥ æ√–Õߧå∑√߇ªìπ ºŸâ°”°—∫≈–§√¥â«¬æ√–Õߧå‡Õß ®“°§«“¡„°≈♑¥„π°‘®°√√¡≈–§√ °“√‡ÀÁ𧫓¡¥’ ¢Õß°—π·≈–°—π °àÕ°”‡π‘¥§«“¡√—°√–À«à“ߺŸâ· ¥ß “«·≈–ºŸâ°”°—∫Àπÿࡇ®â“™“¬‰∑¬ æ√–Õߧåπ—Èπ§◊Õ æ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√  à«πºŸâ· ¥ß “«π—Èπ¡‘„™à „§√Õ◊ËππÕ°®“°π“ß “«ß“¡®‘μμå  “√ “  À√◊Õ çÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√é „π‡«≈“ μàÕ¡“π—πË ‡Õß

°—∫¡“√¥“·≈–πâÕßÊ With her mother and sisters.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

313


°—∫‡æ◊ËÕπÊ∑’Ë‚√߇√’¬π Õ“∑‘ ß“¡æ‘» ‚™μ‘°–æÿ°≥– ·≈–¡.√.«.· ß‚ ¡ ‡°…¡»√’ With her classmates.

·μàß™ÿ¥‰∑¬„πß“π¢Õß‚√߇√’¬π«—≤π“«‘∑¬“≈—¬ Donning a traditional Thai dress for a festival of Wattana College.

À≈—ß®“°∑’Ë∑à“π∑—Èß Õß®∫°“√»÷°…“·≈⫉¥â‡¥‘π∑“ß°≈—∫ª√–‡∑»‰∑¬ „πªïæ.». ÚÙ¯Ú §«“¡√—°¢Õß∑à“π∑—Èß Õ߉¥â¥”‡π‘π¡“Õ¬à“ß√“∫√◊Ëπ ®π„π∑’Ë ÿ¥ π“ß “«ß“¡®‘μμå  “√ “  ‰¥â‡¢â“ Ÿàæ‘∏’‡ ° ¡√ °—∫æ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õß§å ‡®â“‡ª√¡∫ÿ√©—μ√ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÚÚ ‡¥◊Õπ¡°√“§¡ æ.». ÚÙ¯Û À≈—ß®“°π—Èπ‡°‘¥  ß§√“¡Õ‘π‚¥®’π æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ∑√ß¡’√—∫ —Ëß°—∫À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå «à“ ç§π‡√“‡°‘¥¡“π—Èπ§«√¡’Àπâ“∑’ËμâÕߙ૬ —ߧ¡‡∑à“∑’Ë®–™à«¬‰¥âé ´÷Ëßπ—∫«à“ ‡ªìπª∞¡‡Àμÿ∑’Ë∑”„ÀâÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå‡√‘Ë¡μâπ∑”ß“π„Àâ°—∫ —ߧ¡ ‚¥¬‡¢â“‰ª™à«¬ ß“π ¿“°“™“¥‰∑¬ ´÷ËßμâÕß°“√Õ“ “ ¡—§√Õ¬Ÿà„π‡«≈“π—Èπ æ√–Õߧ噓¬∑√ß  π— ∫  πÿ π „Àâ Õ Õ°™à « ¬ — ß §¡„πß“π¥â “ πμà “ ßÊ ∑√ߧլ·π–π”·≈–‡ªì π ∑’˪√÷°…“„π∑ÿ°°√≥’ °‘®°√√¡¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ®÷߉¥âÕ“»—¬ ¡Õß·≈–§«“¡ √Õ∫√Ÿâ„π¥â“πμà“ßÊ ¢Õßæ√–Õߧ噓¬‡ªìπÕ¬à“ß¡“° °—∫≠“μ‘Ê With relatives.

314

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


°—∫¡“√¥“·≈–πâÕßÊ∑’Ë∫â“π At home with her mother and sisters. ‰ª™“¬∑–‡≈°—∫¡“√¥“·≈–‡æ◊ËÕπÊ¡“√¥“ At seaside with her mother and her motherû friend.

°—∫‡æ◊ËÕπÊ Ngarmchita and her friends.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

315


°àÕπ‰ª»÷°…“ ≥ ª√–‡∑»Ω√—Ë߇» Photo taken before Ngarmchita went to study in France.

™—°™«π‡æ◊ËÕπÊ Õ“∑‘§ÿ≥π«≈®—π∑√å ≥ ªÑÕ¡‡æ™√ ‰ªæ—°ºàÕπ·≈–‡≈àπ °’∫π¿Ÿ‡¢“√–À«à“ߪ“§‡√’¬π‡ ¡ÕÊ Skiing on a mountain with her friends during a vacation.

316

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


„π¡À“«‘∑¬“≈—¬ At the University.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

317


Õ‘√‘¬“∫∑μà“ßÊ ¢≥–»÷°…“‡¿ —™»“ μ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬´Õ√å∫Õπ ª√–‡∑»Ω√—Ë߇»  While studying in the Faculty of Pharmacy, University of Paris (La Sorbonne).

318

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


ß“π‡≈’ȬßπÈ”™“ μ√’∑’Ë CITE æ.≠.§ÿ≥‡æ’¬√ ‡«™∫ÿ≈ ´÷Ë߉¥âμ“¡‡ ¥Á® ºŸâÀ≠‘ß™ÿ¥¥”À—«‚μä– æ≈‡Õ°æ√–‡®â“∫√¡«ß»å‡∏Õ °√¡æ√–°”·æ߇æ™√Õ—§√‚¬∏‘π ·≈–æ√–‡®â“«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮⓪√–¿“« ‘∑∏‘πƒ¡≈ ‰ª»÷°…“«‘™“·æ∑¬å A tea party at La Cite. The lady in black sitting at the head of the table is Dr.Pierra Vejjabun, then studying in Paris.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

319


æ∫°—π§√—Èß·√°∑’˪√–‡∑»Õ—ß°ƒ… ¢≥–∑’Ëæ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ »÷°…“Õ¬Ÿà∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬ÕÁÕ°´øÕ√å¥ à«πÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå »÷°…“Õ¬Ÿà∑’˪√–‡∑»Ω√—Ë߇»  „π¿“æ· ¥ß‡ªìππ“߇հ„π≈–§√‡√◊ËÕß ç°≈√—°é ´÷Ëßæ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√∑√ߪ√–æ—π∏å∫∑≈–§√ ·≈–∑√ß°”°—∫°“√· ¥ß‡Õß „π‚Õ°“ °“√ª√–™ÿ¡ “¡—§§’ ¡“§¡¢Õßπ—°‡√’¬π‰∑¬„πÕ—ß°ƒ… æ.». ÚÙ˜ˆ First meeting with H.H. Prince Prem Purachatra in England. The Prince was then a student at Oxford University. Here, Ngarmchita performs in a romantic play written and directed by the Prince himself in 1933. °”≈—߇¬Á∫ºâ“¡à“π‡æ◊ËÕ„™â„π°“√≈–§√„π‚Õ°“ ∑’Ë π—°‡√’¬π‰∑¬„π¿“§æ◊Èπ¬ÿ‚√ª¡“ª√–™ÿ¡°—π ∑’Ë°√ÿß∫√— ‡´≈≈å ª√–‡∑»‡∫≈‡¬’ˬ¡ æ.». ÚÙ˜˘ ∂«“¬„Àâæ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ æ√âÕ¡¢âÕ§«“¡ ∑’Ë«à“ ç∂«“¬∑à“π‡ª√¡ - ß“¡®‘μμåé Ngarmchita sews a curtain to be used in a theatrical performance on the occassion of the gathering of Thai students in Brussel, Belgium, 1936. This photo, given to Prince Prem Purachatra, is signed çNgarmchita.é

320

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


The Loving Force Behind Her Princess Prem Purachatra was born Miss Ngarmchit Sarasas on Monday 7th June 1915, the second child but the eldest daughter of Lieutenant General Phra Sarasas Phonlakhun and Mrs. Sawad Asavananda. She had an elder brother and three younger sisters. She spent her elementary school years at Srichitsanga School before she became a boarding student at Watana Witthya Academy, where she graduated in 1932 with a high school diploma. For her university education, Princess Prem was sent to study Pharmaceutical Science at the Sorbonne in Paris, where her father was posted at the Royal Thai Embassy. Her university career was interrupted when the Second World War broke out. She had to return to Thailand after three years of study and one year of internship. While studying at the Sorbonne, Princess Prem had to go to England for her English language training. While she was in London in 1933, an annual meeting of the Samakkhi Samakhom, a society of Thai students in the United Kingdom, was being prepared. An entertainment program for this meeting was going to be a stage performance of a play, entitled Konrak or Deception of Love, written by a Thai Prince, His Higness Prince Prem Purachtra. Because of the war situation, the playwright, who was also the director of the play, was not able to find a heroine for his play. Miss Ngarmchit Sarasas, a Thai student visiting from Paris, was recommended to him for the role. He accepted the recommendation. Though he was not really impressed with the heroine of the play, the Prince was appreciative of how hard working and dedicated she was as a member of the crew. That was how love ignited between the playwright Prince and the heroine of his play, who later became his life partner, Princess Prem Purachatra. Once married the two were inseparable. Both were aware that they were born Thais and royal subjects of Their Majesties the King and the Queen and they needed to dedicate themselves to Thailand and its people. It was His Highness Prince Prem who encouraged his wife to join the Thai Red Cross as a volunteer during the war. This was a momentous beginning in Princess Prem没s life as a social worker and development worker. From her work as a Red Cross volunteer, Princess Prem went on to become the President of the International Council of Women, with a long list of life-time contributions to those less fortunate in national and international communities to her name.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

321


Princess Prem Purachatra once recounted how she became involved in volunteer work. çWhen we were first married, the Indochinese War broke out, Prince Prem told me that we were all born with a duty to help society the best we can. He suggested that I help the Red Cross, which was in need of volunteers at that time. Since then, he has always encouraged me to engage in social welfare work. He was always there to support and assist me. His expertise and wisdom have always been present in all my work.é As much as His Highness was the wind beneath her wings, Princess Prem was always there to support and lend a helping hand to her husband. When he was the Thai Ambassador to India, she was there beside him helping make his diplomatic career a success. When Princess Prem had to attend and make speeches at international meetings and conferences, he was also beside her giving feedback and suggestions to help make her speeches witty as well as informative. He was always present to provide moral support for her on important occasions. They both served as a personal advisor for each other in all activities they were engaged in. Most importantly, they were each otherûs best friend and companion. They always attended social functions as a couple and were quite informed of each otherûs work. When His Highness was hospitalized and lost one of his legs, Princess Prem was with him constantly as he had to learn how to walk with his new prosthetic leg before he could return to the Thai Embassy in India. She was there to take care of His Highness during his final illness until he passed away in July 1981. Here is a poem His Highness Prince Prem Purachtra wrote for his loving wife on January 22, 1975 in celebration of their 35th wedding anniversary: Full five and thirty years we two have been Together, and in many lands have seen Wondrous sights, and passed through joys and sorrows With fervent hope of brighter tomorrows. What is in store for us we cannot say, But this promise I can make, come what may: I will love you until my lifeûs last breath Hand in hand we shall triumph over death.

322

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


§Ÿà™’«‘μ À≈—ß®“°‡ ° ¡√ °—∫æ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ®–‡ÀÁπ«à“ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ·≈–æ√–Õߧ凮ⓠ‡ª√¡∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπ‡ß“¢Õß°—π·≈–°—πμ≈Õ¥™’«‘μ ∑—Èß Õß∑à“π‰¥â™à«¬°—π∑”Àπâ“∑’ˇæ◊ËÕª√–‚¬™πå¢Õß ∂“∫—π™“μ‘ »“ π“ ·≈–æ√–¡À“°…—μ√‘¬åμ≈Õ¥‡«≈“ √«¡∑—Èß ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑»·≈–Õߧ尓√ “∏“√≥°ÿ»≈μà“ßÊ ‡¡◊ËÕæ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ∑√ߥ”√ßμ”·Àπà߇հ՗§√√“™∑Ÿμª√–®”ª√–‡∑»μà“ßÊ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ‰¥âμ“¡‡ ¥Á®‰ªªØ‘∫—μ‘ß“π„π∞“π–¿√‘¬“∑Ÿμ ·≈–‡¡◊ËÕÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå μâÕ߉ªª√–™ÿ¡„πª√–‡∑»μà“ßÊ √«¡∑—Èß°“√ ‰ª‡ πÕ∫∑§«“¡À√◊Õ°≈à“« ÿπ∑√æ®πå„π∞“π–∑’˪√÷°…“§≥–ºŸâ·∑π‰∑¬ ·≈–„π∞“π–ª√–∏“π ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» ∫∑§«“¡¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμåœ∑’ˇ πÕμàÕ∑’˪√–™ÿ¡√–À«à“ߪ√–‡∑»π—Èπ‰æ‡√“– §¡§“¬ ¡’ “√–·≈–º ¡º “π¥â«¬∂âÕ¬§” ∑’Ë πÿ° π“π ‡√’¬°‡ ’¬ßª√∫¡◊Õ®“°∑’˪√–™ÿ¡Õ¬à“ß°÷°°âÕß ∑—Èßπ’ȇæ√“–À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ‰¥â§Ÿà™’«‘쇪ìπ∑’˪√÷°…“ à«πμ—« ™—Èπ‡¬’Ë¬¡ ‡æ√“–æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ∑√ßμ‘¥μ“¡À¡àÕ¡‰ª¥â«¬∑ÿ°Àπ∑ÿ°·ÀàßÀ≈—ß®“°∑’Ë∑√߇°…’¬≥Õ“¬ÿ√“™°“√·≈â« πÕ°®“°π—Èπ¬—ß∑√ߙ૬·°âªí≠À“∑“ߥâ“π°“√‡¡◊Õß·≈–°“√ —¡æ—π∏å√–À«à“ߪ√–‡∑»„Àâ·°àÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå À√◊Õ®–‡√’¬° Õ’°π—¬Àπ÷Ëß«à“™à«¬·°âªí≠À“°“√‡¡◊Õß „Àâ·°à ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑»‰¥â‡ªìπÕ¬à“ߥ’‡≈‘» ¥—ߪ√“°ØÕ¬Ÿà„π‡√◊ËÕß ¿“ μ√’ √–À«à“ߪ√–‡∑»·≈–¢≥–∑’ËÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ‰ªª√–™ÿ¡°—∫°√√¡°“√ ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ®–‡ ¥Á®‰ª√à«¡ß“π°—∫‚√μ“√’Ë„πª√–‡∑»μà“ßÊ ∫“ߧ√—ßÈ ‡®â“Àπâ“∑’ Ë ∂“π∑Ÿμ‰∑¬‰¥â¡“™à«¬¥Ÿ·≈·≈–Õ”π«¬§«“¡ –¥«°∂«“¬ ¢≥–∑’Ëæ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ª√–™«√ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå®–¥Ÿ·≈Õ¬à“ß„°≈♑¥ ‚¥¬‡©æ“–‡¡◊ËÕ§√—Èß∑’Ëæ√–Õß§å ‡®â“‡ª√¡∫ÿ√©—μ√ª√–™«√Õ¬Ÿà∑’Ë‚√ß欓∫“≈√“¡“∏‘∫¥’ æ√–Õ“°“√Àπ—°¡“°®π∂÷ߢ—ÈπμâÕßμ—¥æ√–™ß¶å∑‘È߉ª¢â“ßÀπ÷Ëß ·≈– μâÕß„ àæ√–™ß¶å‡∑’¬¡∑√ßÀ—¥æ√–¥”‡π‘πÕ¬ŸàÀ≈“¬«—π ‡¡◊ËÕÀ“¬ª√–™«√·≈â«∑√ß°≈—∫‰ª√—∫√“™°“√∑’Ë∑√ߥ”√ßμ”·Àπàß ‡Õ°Õ—§√√“™∑Ÿμ‰∑¬ª√–®”ª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬ ·≈–·¡â«à“‡¡◊ËÕÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå‡≈‘°®“°°“√ª√–™ÿ¡¢Õß ¿“ μ√’√–À«à“ß ª√–‡∑»·≈–„πª√–‡∑»μà“ßÊ ´÷Ë߇§√à߇§√’¬¥·≈–¡◊¥§Ë”·§à ‰Àπ∑à“π®–μâÕß√’∫°≈—∫∑’Ëæ—°‡æ◊ËÕ‰ª√—∫æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡ ∫ÿ√©—μ√°àÕπ ‡æ◊ËÕ‰ª√à«¡ß“π‡≈’Ȭߥ⫬°—π ‚¥¬∑à“π®–‰¡à¬Õ¡‰ªß“π§π‡¥’¬«‚¥¬‰¡à¡’æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√‡ ¥Á®¥â«¬ ‡ªìπÕ—π¢“¥ °“√ª√–¡«≈º≈ß“π·≈–ª√–¡«≈¿“æ¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ·≈–æ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ®÷ß¡‘Õ“®·¬°ÕÕ°¡“‡ªìπ§π≈–‡√◊ËÕß‚¥¬‡©æ“–‰¥â ∑à“π∑—Èß Õ߇ªìπ§Ÿà™’«‘μ´÷Ë߇ √‘¡ß“π´÷Ëß°—π·≈–°—πμ√“∫®π°√–∑—Ëß ™’«μ‘ Àπ÷Ëß ‘Èπ‰ª ·≈–μàÕ¡“‰¡àπ“ππ—°Àà“ß°—π‡æ’¬ß Ú ªï Õ’°™’«‘μÀπ÷Ëß°Á‰¥â ‘Èπ ≈“¬μ“¡‰ª¥â«¬

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

323


ç©—μ√é À¡“¬∂÷ß √“™ °ÿ≈ ∫ÿ√©—μ√ (©—μ√™—¬) ç°√–μà“¬§Ÿéà À¡“¬∂÷ß  —≠≈—°…≥å·Ààߪ‘¥¢Õß∑à“π∑—Èß Õß çªé À¡“¬∂÷ß ‡ª√¡∫ÿ√©—μ√ çßé À¡“¬∂÷ß ß“¡®‘μμå The state umberlla (chatra) signifies the royal family Purachatra (Chatra Chaya). Two rabbits signify that both were born in the year of the rabbit. The Thai alphabet ª (p) Stands for Prem Purachatra. The Thai alphabet ß (ng) Stands for Ngarmchita.

324

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°

∫—μ√‡™‘≠√à«¡ß“π‡≈’Ȭ߷μàßß“π ´÷Ëßæ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ∑√ß¡’√—∫ —Ëß«à“ çº¡·μàßß“π‡≈’ȬßÕ“À“√‚μä–®’π ¥â«¬√“§“∑’Ë∂Ÿ°∑’Ë ÿ¥„π ¡—¬π—Èπé The wedding invitation card. H.H. Prince Prem Purachatra recalled, çWe had the least expensive Chinese food at our wedding reception.é


¿“æ«—π·μàßß“π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÚÚ ¡°√“§¡ æ.». ÚÙ¯Û ≥ «—ßπƒ¡≈ ∂ππæ√–√“¡ ı ¢Õß∑à“π·¡àæ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ¿“æπ’È∑à“π¡Õ∫„Àâ·°à §ÿ≥π«≈®—π∑√å ≥ ªÑÕ¡‡æ™√ ‡æ◊ËÕπ π‘∑§√—È߇¡◊ËÕ»÷°…“Õ¬Ÿà∑’˪√–‡∑»Ω√—Ë߇»  The wedding picture taken on January 22, 1939 at Wang Naruemala on Rama V Road. Princess Prem Purachatra gave this picture to her close friend, Nualchan na Pombejra, when they studied together in France. Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

325


¿“æ∂à“¬«—ßπƒ¡≈ ∑’˧√Õß™’«‘μ§Ÿà°—∫æ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ªí®®ÿ∫—π‡ªìπ ∂“π∑’Ë∑”ß“π¢Õßμ”√«® Wang Naruemala where the wedding couple lived for some years. It is now a police office.

326

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


≥ æ√–∫√¡¡À“√“™«—ß H.H. Prince and Princess Prem Purachatra at the Royal Palace.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

327


∑”∫ÿ≠„ à∫“μ√¿“¬„πæ√–∫√¡¡À“√“™«—ß The couple give food offering to a Buddhist monk at the Royal Palace.

‡ªìπ‡®â“¿“æ∑Õ¥°∞‘π∑’Ë«—¥‚æ∏‘Ï ¡‚æ∏‘ ∫â“πμ‘È«„À≠à μ”∫≈°ÿ¥πÈ”„  Õ”‡¿Õ§âÕ«—ß ®—ßÀ«—¥¬‚ ∏√ ·≈–‰¥â √â“ßæ√–ª√–∏“π æ√–‚¡§§—≈≈“π– ·≈– æ√– “√‘∫ÿμ√ ∂«“¬„Àâ·°à«—¥¥â«¬ Princess Prem Purachatra visits the temple in Yasothorn Province where she and her husband have built the principle Buddha and Phra Mokkalana - Sareebutr statues.

328

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


≥ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ H.H. Prince and Princess Prem Purachatra in Bangkok.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

329


π„®∑—Èߥâ“π»‘≈ª–§≈“  ‘§ ≥ ª√–‡∑»√— ‡´’¬ ‡¡◊ËÕ æ.». ÚıÒ ·≈– π„®π«°√√¡‡§√◊ËÕßÕ‘‡≈Á§‚∑√𑧠≥ ª√–‡∑»≠’˪ÿÉπ ‡¡◊ËÕ °—𬓬π æ.». Úı˘ Showing her interest in classical art of Russia (1958) and the new electronic equipment of Japan (1966).

330

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


„πß“ππ‘∑√√»°“√º≈ß“π»‘≈ª–‡®’¬√–‰π·°â«¢Õß»‘≈ªîπ®“°¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬ ∑’Ëæ‘æ‘∏¿—≥±å»‘≈ª–·Ààß™“μ‘ ≥ °√ÿß«Õ™‘ßμ—π ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ ∑à“π∑—Èß Õß°”≈—ß™◊Ëπ™¡º≈ß“π¢Õß»‘≈ªîπ‰∑¬ 𓬫‘‚√®πå πÿ™æ—π∏å ·≈– π“ß “«πƒ¡≈  ‚√¿“™ ‡¡◊ËÕ æ.». ÚÙ˘˘ Admiring the glass engraving objects by Thai artists, Mr. Viroj Nuchaphan and Miss Naruemala Saropaj, exhibited at the National Art Museum, Washington, DC, USA.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

331


ß“πÕ¥‘‡√°§◊Õ°“√ª≈Ÿ°·≈–¥Ÿ·≈√—°…“μâπ°ÿÀ≈“∫ Growing and maintaining roses, her delightful hobby.

332

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


≥ ª√–‡∑»‡¥π¡“√å° While in Denmark

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

333


≥ ª√–‡∑»‡¥π¡“√å° While in Denmark

334

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


≥ ª√–‡∑»‡¥π¡“√å° While in Denmark

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

335


∫ÿ§≈‘°∑’Ëπà“√—°πà“ª√–∑—∫„®¢Õß∑à“π∑—Èß Õß The loving touch of the lovely couple.

336

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


≥ ª√–‡∑»‡¥π¡“√å° H.H. Prince and Princess Prem Purachatra in Denmark.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

337


¢≥–¥”√ßμ”·Àπàߪ√–∏“π ¿“ μ√’ √–À«à“ߪ√–‡∑» À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‰¥â‡¥‘π∑“߉ª‡¬’ˬ¡Õߧ尓√ ¡“™‘°ª√–‡∑»ø ‰¥â®—¥ß“π ç«—≤π∏√√¡‰∑¬é ¢÷Èπ‚¥¬ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ‡ªìπºŸâ°≈à“« ÿπ∑√æ®πå ·≈– æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ‚√μ“√’Ë°√ÿ߇∑æœ π”¿“æ¬πμ√å ‰∑¬‡°’ˬ«°—∫«—≤π∏√√¡‰∑¬ ·≈–°“√‡°…μ√‰∑¬ÕÕ°‡º¬·æ√à¥â«¬ ºŸâ π—∫ πÿπ°“√®—¥ß“π§◊Õ  ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘ø ·≈– ‚¡ √‚√μ“√’Ë·Ààß™«“‡Àπ◊Õ A Thai cultural event taken place in Fiji during Princess Prem Purachatraûs term of office as the President of the ICW.

338

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


„π‡§√◊ËÕß·∫∫ºŸâ°”°—∫摇»…¢Õß°√¡°“√√—°…“¥‘π·¥π ´÷Ë߇ªìπμ”·Àπàß∑’Ë¡Õ∫„À⇪ìπ‡°’¬√μ‘„π∞“π–∑’Ë ‰¥â∑”§ÿ≥ª√–‚¬™πå „Àâ·°à à«π√«¡ (ªí®®ÿ∫—πμ”·Àπàßπ’Ȭ°‡≈‘°‰ª·≈â«) Wearing the uniform of Special Commander of the Territorial Defense Department (no longer in existence).

·μàß°“¬‡ªìπ∑à“ππ°‡Õ’È¬ß æ√–¡“√¥“¢Õßæ√–‡®â“°√ÿß∏π∫ÿ√’ „π«—π·¡à·Ààß™“μ‘ ´÷Ëß ¿“ —ߧ¡ ß‡§√“–Àåœ ®—¥¢÷Èπ„π‚Õ°“  ¡‚¿™°√ÿß√—μπ‚° ‘π∑√å Ú ªï æ.». ÚıÚı Dressed as çMae Nok Eiangé, the mother of King Taksin the Great on National Motherûs Day. The event was organized by the National Council of Welfare during the Rattanakosin Bicentennial Celebration in 1982.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

339


340

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

341


À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ Àπâ“æ√–‚°»°ÿ¥—ËππâÕ¬°—∫‡§√◊ËÕßÕ‘ √‘¬¬» ¢Õßæ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓡª√¡∫ÿ√©—μ√ ≥ »“≈“∫—≥≥√»¿“§ «—¥‡∫≠®¡∫æ‘μ√ The Royal Urn and Royal investitures of H.H. Prince Prem Purachatra at Benchamaborpitr Temple, July 1981.

342

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


¡‘¡’«—π∑’Ë∑à“π®–≈“≈—∫ Farewell to the Princess

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

343


À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∂÷ß·°àÕπ‘®°√√¡¥â«¬‚√§¡–‡√Áß ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò¯ μÿ≈“§¡ æ.». ÚıÚˆ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á® æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“œ „À⺟â·∑πæ√–ÕߧåÕ—≠‡™‘≠æ«ß¡“≈“À≈«ß æ«ß¡“≈“æ√–√“™∑“π®“°æ√–∫“∑  ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸÀà «—  ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“œ æ√–∫√¡√“™‘ππ’ “∂ ·≈–æ«ß¡“≈“ª√–∑“π¢Õßæ√–∫√¡«ß»“πÿ«ß»å∑°ÿ æ√–Õß§å «“ßÀπâ“‚°» π—∫‡ªìπ‡°’¬√μ‘ Ÿß ÿ¥„π«“√– ÿ¥∑⓬¢Õß À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ πÕ°®“°π’È ∫ÿ§§≈·≈–Àπ૬ߓπ μà“ßÊ ∑’ˇ§¬∑”ß“π„°≈♑¥À√◊Õ‡§¬√à«¡ß“π„π¡Ÿ≈π‘∏‘ Õߧå°√  ¡“§¡ ·≈– ¿“μà“ßÊ ≈â«πÕ“≈—¬√—°∑à“π‡ªìπÕ¬à“߬‘Ëß ºŸâπ” μ√’ ∑—Ë«‚≈° àß “√· ¥ß§«“¡‡ ’¬„®„π°“√ Ÿ≠‡ ’¬§√—Èßπ’È ·¡â«à“À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ®–≈“≈—∫‰ª·≈â« ·μà‡®μπ“√¡≥å·≈– Õÿ¥¡°“√≥å¢Õß∑à“π‰¡à‡§¬≈“≈—∫ À≈—ß®“°∑à“π∂÷ß·°àÕπ‘®°√√¡‰¥â¡’°“√®—¥°‘®°√√¡μà“ßÊ ‡æ◊ËÕ√”≈÷°∂÷ߧÿ≥Ÿª°“√∑’Ë∑à“𠉥â √â“߉«â∑—Èß„π·≈–πÕ°ª√–‡∑» „πæ.» ÚıÛı §≥–°√√¡°“√®—¥ß“π«—πÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ®÷߉¥â√à«¡°—πμ—Èß¡Ÿ≈π‘∏‘ Õπÿ √≥åÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡°’¬√μ‘·≈–‡ªìπÕπÿ √≥å·¥à∑à“π ‡æ◊ËÕ‡º¬·æ√à·≈– ◊∫∑Õ¥‡®μπ“√¡≥å·≈– Õÿ¥¡°“√≥å„π°“√Õÿ∑‘»μπ‡æ◊Ëՙ૬‡À≈◊ÕºŸâÕ◊Ëπ∑’Ë¥âÕ¬‚Õ°“ „π —ߧ¡  ŸàÕπÿ™π√ÿàπμàÕ‰ª

Princess Prem Purachatra passed away after a bout of cancer on October 18, 1983. She was greatly missed by those who had worked with and for her in the various foundations, organizations, societies, and councils which she founded or helped found. By royal command of Their Majesties the King and the Queen, a funeral rite of the highest honor was performed for her. Members of the royal families laid their wreaths in front of her funeral urn. Messages of condolences were received from women leaders all over the world. Following her death, many commemorative events were organized in Thailand as well as in other countries. In 1992, the committee which organized the celebration of the annual Princess Prem Purachatraûs or Mom Ngarmchitûs Day, jointly decided that a foundation should be established in her honor. The foundation was planned to be a monument for Princess Prem and an organization which would perpetuate her dedication and her philosophy of helping those who are less fortunate.

344

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«  ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“œ æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂  ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“√”‰ææ√√≥’ „π√—™°“≈∑’Ë ˜  ¡‡¥Á®æ√–»√’π§√‘π∑√“∫√¡√“™™ππ’  ¡‡¥Á®æ√–∫√¡‚Õ√ “∏‘√“™œ  ¬“¡¡°ÿØ√“™°ÿ¡“√  ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—μπ√“™ ÿ¥“œ  ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√’  ¡‡¥Á®æ√–‡®â“æ’Ëπ“߇∏Õ ‡®â“øÑ“°—≈¬“≥‘«—≤π“  ¡‡¥Á®æ√–‡®â“≈Ÿ°‡∏Õ ‡®â“øÑ“®ÿÓ¿√≥å«≈—¬≈—°…≥å ·≈– æ√–‡®â“«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓜ ¡ «≈’ æ√–√“™∑“π·≈–ª√–∑“πæ«ß¡“≈“ Àπâ“‚°»»æ H.M. The King and Queen and other members of the Royal Family laid their wreaths in front of Princess Premûs Urn.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

345


¡‘¡’«—π∑’Ë∑à“π®–≈“≈—∫ ¥â«¬√”≈÷°∂÷ߧÿ≥ß“¡§«“¡¥’·≈–§«“¡ “¡“√∂¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ªŸ™π’¬∫ÿ§§≈√–¥—∫‚≈° ºŸâ √â“ß™◊ËÕ‡ ’¬ß‡°’¬√μ‘ ª√–«—μ‘∑’Ë≈È”‡≈‘»·°àª√–‡∑»™“μ‘ °Õ√媥⫬§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡¬“°∑’Ë®–À“ºŸâ‡ ¡Õ‡À¡◊Õπ §≥–°√√¡°“√¡Ÿ≈π‘∏‘√à«¡®‘μμåπâÕ¡‡°≈â“œ ‡æ◊ËÕ ‡¬“«™π„πæ√–∫√¡√“™‘πŸª∂—¡¿å Õߧå°√ ÿ¥∑⓬∑’ËÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ √‘‡√‘Ë¡·≈–ª√– “π°“√°àÕμ—Èß ‰¥â®—¥æ‘∏’∑”∫ÿ≠Õÿ∑‘» à«π°ÿ»≈ „Àâ∑à“π‡¡◊ËÕ§√∫√Õ∫·Ààß°“√®“°‰ª Ò ªï „π«—π∑’Ë Ò¯ μÿ≈“§¡ æ.». ÚıÚ˜ μàÕ¡“„πªï æ.». ÚıÚ¯ æ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮ⓠÿ∑∏ ‘√‘‚ ¿“ Õß§å ª√–∏“π°√√¡°“√¥”‡π‘ π ß“π¡Ÿ ≈ π‘ ∏‘ √à « ¡®‘ μ μå πâÕ¡‡°≈â“œ ‰¥â∑√߇ªìπª√–∏“π®—¥ß“π ç«—πÀ¡àÕ¡ ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√é ¢÷Èπ‡ªìπ§√—Èß·√° ‚¥¬∑√߇™‘≠ æ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮⓫‘¡≈©—μ√ ‡ªìπÕߧå ∑’˪√÷°…“ ·≈–∑√ß·μàßμ—Èߪ√–∏“πÕߧ尓√μà“ßÊ ∑’ËÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμ凪ìπª√–∏“π°àÕμ—Èß À√◊Õ¡’ à«π °àÕμ—ÈßÀ√◊Õ‡°’ˬ«¢âÕß √«¡∑—ÈߺŸâ∑√ߧÿ≥«ÿ≤‘∑’ˇ§¬ √à«¡ß“π°—∫À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ‡ªìπ°√√¡°“√®—¥ß“π ‚¥¬ ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—μπ√“™ ÿ¥“œ  ¬“¡∫√¡√“™ °ÿ¡“√’ ∑√ßæ√–°√ÿ≥“‡ ¥Á®‡ªìπÕߧåª√–∏“π‡ªî¥ß“π ≥ ÀÕª√–™ÿ¡∫â“π¡π—ߧ»‘≈“ πÕ°®“°π’È μ√’™“«μà“ߪ√–‡∑» μà“ß ≥ »“≈“°≈“ßπÈ” «—¥‡∑滑√‘π∑√“«“  ¬°¬àÕß™◊Ëπ™¡‡°’¬√쑪√–«—μ‘¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡™àπ°—π ‚¥¬„πªï æ.». ÚıÚ˘  ¿“ μ√’ √–À«à“ߪ√–‡∑»‰¥â®—¥ß“π ç«—π·Ààß°“√æ—≤π“‡æ◊ËÕ‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√μ‘À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√é „π‚Õ°“ ∑’Ë ¿“ μ√’®“°∑—Ë«‚≈°ª√–™ÿ¡„À≠à §√∫√Õ∫ Û ªï ≥ ª√–‡∑»Õ—ß°ƒ… „π∞“π–∑’ËÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπ§π‰∑¬§π·√°·≈–§π‡¥’¬«„π√Õ∫ Ò ªï ∑’Ë ‰¥â√—∫‡≈◊Õ°μ—Èß„Àâ ‡ªìπª√–∏“π ¿“ μ√’√–À«à“ߪ√–‡∑» √–À«à“ß æ.». ÚıÒ˘ - ÚıÚÚ ´÷Ëß¡’Õߧ尓√ ¡“™‘°∂÷ß ˜ı ª√–‡∑» ‡ªì𧫓¡¿“§¿Ÿ¡‘„®·≈– ‡ªìπ°“√π”™◊ËÕ‡ ’¬ß‡°’¬√μ‘¿Ÿ¡‘¡“ Ÿà μ√’‰∑¬·≈–ª√–‡∑»‰∑¬

346

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


„πªï æ.». ÚıÛı æ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮ⓠÿ∑∏ ‘√‘‚ ¿“·≈–§≥–°√√¡°“√®—¥ß“π √à«¡°—π°àÕμ—Èß¡Ÿ≈π‘∏‘ Õπÿ √≥åÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‚¥¬°√“∫∑Ÿ≈‡™‘≠æ√–‡®â“«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓜ ¡ «≈’ æ√–«√√“™“∑‘π—¥¥“¡“μÿ ‡ ¥Á®‡ªìπÕߧåª√–∏“π„πß“π ç√“μ√’°ÿÀ≈“∫æ√“«¥“« ÿ°„ é À“∑ÿπ𔉪°àÕμ—Èß¡Ÿ≈π‘∏‘œ ´÷Ëß¡’«—μ∂ÿª√– ß§å ”§—≠§◊Õ ‡æ◊ËÕ‡º¬·æ√à‡°’¬√쑧ÿ≥À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ „À⇪ìπμ—«Õ¬à“ß·≈–·∫∫©∫—∫∑’Ë¥’·°àÕπÿ™π√ÿàπÀ≈—ß ‚¥¬¡’æ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮ⓠÿ∑∏ ‘√‘‚ ¿“ ‡ªìπÕߧåª√–∏“π°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï¡Ÿ≈π‘∏‘œ æ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮⓫‘¡≈©—μ√ ‡ªìπÕߧåª√–∏“π ∑’˪√÷°…“ ·≈–ªí®®ÿ∫—π æ√–‡®â“«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓜ ¡ «≈’ æ√–«√√“™“∑‘π—¥¥“¡“μÿ ∑√ßæ√–°√ÿ≥“√—∫§”°√“∫∑Ÿ≈ ‡™‘≠‡ªìπÕߧåª√–∏“π°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï ‚¥¬¡’ 𓬠¡æ√ ‡∑æ ‘∑∏“ ‡ªìπª√–∏“π¡Ÿ≈π‘∏‘œ °‘®°√√¡μà“ßÊ ¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘Õπÿ √≥åÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡æ◊ËÕ¬°¬àÕß ¥ÿ¥’„π§ÿ≥ß“¡§«“¡¥’¢ÕßÀ¡àÕ¡ ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√  –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß ∑’Ë∫àß∫Õ°∂÷ߪ≥‘∏“π∑’Ë¡ÿàß¡—Ëπ ŸàÕÿ¥¡°“√≥åÕ—π Ÿß àߢÕß∑à“π ¬—ßº≈„Àâ ºŸâ ◊∫ “πß“π¢Õß∑à“π‰¥â´÷¡´—∫·π«§«“¡§‘¥·≈– “¡“√∂¥”‡π‘π°“√μàÕ‰ª‰¥âÕ¬à“ß√“∫√◊Ëπ Õ’°∑—È߬—ß™—°π”·≈– √â“ß·√ß ∫—π¥“≈„®„π°“√ ◊∫∑Õ¥ª≥‘∏“π¢Õß∑à“π „À⇰‘¥º≈μ“¡Õÿ¥¡°“√≥åÕ—π Ÿß àß ¥â“π°“√ à߇ √‘¡¬°¬àÕß§π¥’ æ√âÕ¡∑—Èß √à«¡¡◊Õ√à«¡„®°—πæ—≤π“ºŸâ¥âÕ¬‚Õ°“ „À⇪ìπºŸâ¡’§ÿ≥§à“ ¬—ߧÿ≥ª√–‚¬™π巰ࠗߧ¡·≈–ª√–‡∑»™“μ‘∫â“π‡¡◊Õß ◊∫‰ª „π«“√– ”§—≠∑’ËÕߧ尓√°“√»÷°…“«‘∑¬“»“ μ√å·≈–«—≤π∏√√¡·Ààß Àª√–™“™“μ‘ ª√–°“»¬°¬àÕß„ÀâÀ¡àÕ¡ ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡ªìπ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈° „π√Õ∫ Ò ªï æ.». Úıı¯ ‡ªìπ™“«‰∑¬§π∑’Ë Úˆ ¡Ÿ≈π‘∏‘œ‰¥â√—∫æ√–‡¡μμ“ ®“°æ√–‡®â“«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓜ ¡ «≈’ æ√–«√√“™“∑‘π—¥¥“¡“μÿ Õߧåª√–∏“π°‘μμ‘¡»—°¥‘Ï¡Ÿ≈π‘∏‘œ ∑√ß√—∫§”°√“∫ ∑Ÿ≈‡™‘≠‡ªìπÕߧåª√–∏“π§≥–°√√¡°“√®—¥ß“π ç©≈Õߧ√∫ Ò ªï™“μ°“≈À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß ‚≈° „πªï Úıı¯é „π«—π∑’Ë ˜ ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». Úıı¯ π—∫‡ªìπæ√–‡¡μμ“≈âπæâπ‡ªìπ摇»…Õ’°«“√–Àπ÷Ëß ·≈–‡ªìπ°”≈—ß„® Õ—π¬‘Ëß„À≠à·°à§≥–°√√¡°“√œ ·≈–ºŸâ„À⧫“¡ π—∫ πÿπ°“√®—¥ß“π∑ÿ°§π À“°À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ¡’≠“≥«‘∂’À¬—Ëß√Ÿâ„¥ ®—°μâÕß ”π÷°„πæ√–°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥Õ¬à“ßÀ“∑’Ë ÿ¥¡‘‰¥â ·≈–∂«“¬æ√–æ√„Àâ∑√ßæ√–‡®√‘≠¬‘Ë߬◊ππ“𠇪ìπ¡‘Ëߢ«—≠‚æ∏‘Ï∑Õß·°à æ °π‘°√™“«‰∑¬μ√“∫°“≈π‘√—π¥√å

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

347


°‘®°√√¡ ”§—≠¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘Õπÿ √≥åÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ‡æ◊ËÕ√”≈÷°∂÷ߧ«“¡‡¡μμ“·≈–§ÿ≥ß“¡§«“¡¥’ ∑’ËÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫”‡æÁ≠„Àⷰࠗߧ¡ ª√–‡∑»™“μ‘ ·≈–™“«‚≈° ¡Ÿ≈π‘∏‘Õπÿ √≥åÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ®÷ß®—¥°‘®°√√¡ ”§—≠‡ªìπª√–®”∑ÿ°ªï„π«—π∑’Ë Ò¯ μÿ≈“§¡ ´÷Ë߇ªìπ«—π∂÷ß·°àÕπ‘®°√√¡¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ §◊Õ°“√®—¥ß“π ç«—πÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√é ·≈–¡’°“√¡Õ∫ √“ß«—≈ çÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√é Õ—π‡ªìπ√“ß«—≈ √â“߇ √‘¡§π¥’¡’§ÿ≥∏√√¡ ·≈–‡æ◊ËÕ‡º¬·æ√à‡°’¬√쑧ÿ≥„Àâ·°à À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ „À⇪ìπμ—«Õ¬à“ß·≈–·∫∫©∫—∫∑’Ë¥’ ‚¥¬‡©æ“–·°àÕπÿ™π√ÿàπÀ≈—ß∑’Ë®–¡ÿàß¡—Ëπ∫”‡æÁ≠§ÿ≥ª√–‚¬™πå ‡æ◊ËÕ —ߧ¡·≈–ª√–‡∑»™“μ‘∫â“π‡¡◊Õß ◊∫μàÕ‰ª °“√®—¥ß“π§√—Èß·√°  ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—μπ√“™ ÿ¥“œ  ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√’ ∑√ßæ√–°√ÿ≥“‡ ¥Á®‡ªìπ Õߧåª√–∏“π‡¡◊ËÕªï æ.». ÚıÚ˜ μàÕ¡“æ√–‡®â“«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮ⓠÿ∑∏ ‘√‘‚ ¿“ æ√–«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮ⓠ«‘¡≈©—μ√ ‡ ¥Á®‡ªìπª√–∏“π∑ÿ°ªï ªí®®ÿ∫—πæ√–‡®â“«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓜ ¡ «≈’ æ√–«√√“™“∑‘π—¥¥“¡“μÿ ∑√ß æ√–°√ÿ≥“‡ ¥Á®‡ªìπÕߧåª√–∏“πμ—Èß·μàªï æ.». ÚıÙı „πªï æ.». Úıı˜ ‡ªìπ°“√®—¥ß“π§√—Èß∑’Ë Û °“√®—¥ß“π∑ÿ°ªï ‰¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ‡ªìπÕ¬à“ߥ’¬‘Ëß®“°Àπ૬√“™°“√ √—∞«‘ “À°‘® ‡™àπ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ °√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ °√¡ª√–™“ —¡æ—π∏å  ”π—°ß“π ≈“°°‘π·∫àß√—∞∫“≈  ∂“π»÷°…“ Àπ૬ߓπ ∫√‘…—∑Àâ“ß√â“πμà“ßÊ ·≈–°√√¡°“√ ¡Ÿ≈π‘∏‘œ √«¡∑—ÈߺŸâ¡’®‘μ»√—∑∏“„À⧫“¡ π—∫ πÿπß∫ª√–¡“≥·≈–Õÿª∂—¡¿å¥â“πμà“ßÊ „π°“√®—¥ß“πÕ¬à“ߥ’¬‘Ëß °‘®°√√¡∑’Ë®—¥„πß“π ç«—πÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√é „π√Õ∫ Û ªï ∑’˺à“π¡“ §◊Õ ∑”∫ÿ≠ —߶∑“πÕÿ∑‘»°ÿ»≈·¥àÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ¡Õ∫∑ÿπ°“√»÷°…“„À⇬“«™πºŸâ√—∫∑ÿπ¡Ÿ≈π‘∏‘√à«¡®‘μμåπâÕ¡‡°≈â“œ ®—¥π‘∑√√»°“√º≈ß“π‡°’Ë¬«°—∫À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ®—¥Õ¿‘ª√“¬ °“√°≈à“« ¥ÿ¥’ ®—¥ª“∞°∂“ °“√®—¥ —¡¡π“ ®—¥∑”Àπ—ß ◊Õ™’«ª√–«—μ‘·≈–º≈ß“π À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ®—¥∑”«’¥‘∑—»π出¬·æ√à∑“ß ∂“π’‚∑√∑—»πå∑ÿ°™àÕß ª√–°«¥‡√’¬ß§«“¡

● ● ● ● ● ● ●

348

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


°“√¡Õ∫√“ß«—≈ çÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√é ‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë®—¥μàÕ‡π◊ËÕß∑ÿ°ªï®π∂÷ßªí®®ÿ∫—𠇪ìπ°“√ à߇ √‘¡·≈–¬°¬àÕß∫”√ÿߢ«—≠ „Àâ°”≈—ß„®·°à∫ÿ§§≈¥’‡¥àπª√–‡¿∑μà“ßÊ ∑—Ë«ª√–‡∑» §◊Õ√“ß«—≈ª√–∏“πÕÿª°“√– ‡¬“«™πª√–®”®—ßÀ«—¥¥’‡¥àπ Õ“®“√¬å√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“¥’‡¥àπ §√Ÿ∑’Ë¥Ÿ·≈‡¬“«™πºŸâ√—∫∑ÿπ¡Ÿ≈π‘∏‘√à«¡®‘μμåπâÕ¡‡°≈â“œ ºŸâª√–°“» ºŸâ®—¥√“¬°“√«‘∑¬ÿ°√–®“¬‡ ’¬ß·≈–«‘∑¬ÿ‚∑√∑—»π奒‡¥àπ (ªí®®ÿ∫—π¬°‡≈‘°ª√–‡¿∑ºŸâª√–°“» ‡π◊ËÕß®“° ¡’Àπ૬ߓπÀ≈“¬·Ààß®—¥¡Õ∫√“ß«—≈·≈â«) §πæ‘°“√¥’‡¥àπ À¡Ÿà∫â“πÀ—μ∂°√√¡¥’‡¥àπ ·≈–ºŸâ∫”‡æÁ≠ª√–‚¬™π奒‡¥àπ ·°àª√–™“™π·≈– —ߧ¡ ‰¥â·°à μ”√«®®√“®√ æπ—°ß“π°«“¥∂ππ æπ—°ß“π¢—∫√∂‚¥¬ “√ª√–®”∑“ß ¢ ¡°. ∫¢ . æ≈‡¡◊Õߥ’ ·≈–¥“√“π—°· ¥ß ∑’¡Ë ®’ μ‘ Õ“ “¥’‡¥àπ √“ß«—≈À¡àÕ¡ß“¡®‘μμåœ ∑’¡Ë Õ∫‡ªìπ‚≈à‡°’¬√쑧≥ ÿ ·≈–‡¢Á¡‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√μ‘  ”À√—∫ºŸâ ‰¥â√—∫√“ß«—≈∫“ßÕ“™’扥â√—∫‡ß‘π√“ß«—≈§π≈– Ò, ∫“∑¥â«¬ ( ◊∫§âπ¿“æ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈°“√®—¥ß“π‰¥â∑’Ë www.princessngarmchit.org) °“√®—¥°‘®°√√¡¡Õ∫√“ß«—≈œπ’È ”§—≠¬‘Ëß ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ°“√¥”‡π‘π√Õ¬μ“¡®√‘¬ªØ‘∫—μ‘·≈–§ÿ≥∏√√¡  ”§—≠¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∑’Ëμ≈Õ¥™’«‘μ¢Õß∑à“π¡’·μà°“√„Àâ „À⧫“¡‡¡μμ“ „Àâ‚Õ°“  „À⇰’¬√쑬°¬àÕß „Àâ°”≈—ß„® à߇ √‘¡ π—∫ πÿπ‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π ºŸâπâÕ¬ ºŸâ „μâ∫—ߧ—∫∫—≠™“ ¥â«¬§«“¡®√‘ß„®  àß„Àâ∫ÿ§§≈∑’Ë ‰¥â√—∫√“ß«—≈ çÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√é ‡°‘¥§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®„πÕ“™’æ°“√ß“π¢Õßμπ ·≈–‡ªìπ·√ß®Ÿß„®‡ªìπμ—«Õ¬à“ß„Àâ¡’ºŸâªØ‘∫—μ‘ ß“π ¡’§ÿ≥¿“æ·≈–ªØ‘∫—μ‘μπ„Àâ¡’§ÿ≥∏√√¡¡“°¬‘Ëߢ÷Èπ  àߺ≈¥’μàÕ —ߧ¡·≈–ª√–‡∑»™“μ‘‚¥¬ à«π√«¡¥â«¬

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

349


Farewell to the Princess To commemorate Princess Prem Purachatraûs exemplary life of compassion and contributions to Thailand and to the world, the Committee of the Ruamchit Nomklao Foundation, under the Chairmanship of Her Highness Princess Sudasirisobha organized the first çPrincess Prem Purachatraûs Dayé on October 18, 1984, a year after her passing away. The event was a great success, bringing together those who worked with her in the various social welfare as well as rural, youth and women development projects. Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn presided over the opening ceremony at the Manangkasila Mansion. Overseas, the International Council of Women also celebrated her achievements in womenûs development with the Princess Prem Purachatraûs Day of Development celebration during its annual conference in the United Kingdom in 1986. In 1992, Her Highness Princess Suddhasirisobha, together with the Organizing Committee of çPrincess Prem Purachatraûs Dayé celebration decided that a foundation should be established under Princess Prem Purachatraûs name to honor her and perpetuate her philosophy of helping others among younger generations. This is the beginning of the Princess Prem Purachatra Memorial Foundation. The initial funds were raised during an evening function, The Night of Stars and Roses, presided over by Her Royal Highness Princess Somsawali, who also accepted the invitation to be the Honorary President of the new foundation. The first President of the Foundation is Mr. Somporn Thepsithar. The Princess Prem Purachatra Awards were also created on this occasion, to be presented on the Princess Prem Purachatraûs Day, October 18, each year, to outstanding social leaders and contributors as well as ordinary persons who dedicate themselves to the welfare and benefit of others. These awards were intended to provide acknowledgement for the awardees and to make them model citizens and civic leaders. Recipients of these awards include outstanding provincial youth care providers, higher education instructors, youth counselors, leaders of handicapped groups, traffic police, street sweepers,

350

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


bus drivers, and even outstanding handicraft villages. Looking at the list of the recipients of The Princess Prem Purachatra Awards, one can readily see that Princess Prem Purachatra没s philosophy of life and work is the most valuable legacy she left for Thailand and for the world. Here is the parting wisdom which Princess Prem often taught to those around her and which should be taught to the following generations 1. Treat others as we wish to be treated by them. 2. As individuals, we do not last. It is the organization we work for which is more important. 3. Perseverance, diligence, and unity are the paths that lead us to success. 4. When we work, we enjoy ourselves. When we work, we find happiness. 5. All our good deeds will always be our companions wherever we might travel. 6. Always be ready with compassion, dedication and kind words.

The Princess was proclaimed a Centennial Eminent Personality for 2015 by the United Nations Education, Science and Culture Organization (UNESCO) for her outstanding achievements in social welfare work, human resource development, community development and cultural education. To celebrate this special occasion, the Princess Prem Purachatra Memorial Foundation, under the gracious chairmanship of Her Royal Highness Princess Somsawali, the Honorary President of the Foundation, is organizing a commemorative event on June 7, 2015. This celebration is to remind those who know about the Princess to follow in her footsteps and dedicate their life, or parts of their life, to assist and benefit others, especially those less fortunate.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

351


352

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

353


(Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå ‰∑¬√—∞ Àπ—“ ÒÛ «—π®—π∑√å∑’Ë Òı ‡¡…“¬π æ.». ÚıÚ¯ ·√¡ ÒÒ §Ë” ‡¥◊Õπ ı ªï©≈Ÿ) Thai Rath Newspaper, April 15, 1985 Thai Rath reports that the National Council of Women of Thailand will join the ICW in organizing an event in honor of Princess Prem Purachrtra at the upcoming ICW Conference to be held in London in April 1986. In Thailand, the Foundation of the Coordinating Center for Rural Development will join hands with many other organizations to hold the Princess Prem Purachrtraûs Day on October 18, 1985.

354

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ·≈– ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“œ æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ‡ ¥Á®æ√–√“™∑“π‡æ≈‘ß»æ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ «—π∑’Ë Úˆ ∏—𫓧¡ æ.». ÚıÚˆ (Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå∫“ß°Õ°‚æ μå) Bangkok Post (December 26, 1983) reports that T.M. the King and Queen graciously attended the Royal cremation of Princess Prem Purachatra.

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

355


Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå ‰∑¬√—∞ ÒÛ ‡¡…“¬π æ.». Úııı Thairath Newspaper, April 13, 2012. Thairath reports thai the Princess Prem Purachrtra Memorial Foundation has published a book about the life and work of Princess Prem Purachrtra, which is included in the suggested reading list for students at secondary school level.

356

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå ‰∑¬√—∞ Ù ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». Úıı˜ Thairath Newspaper, June 4, 2014. News reports about the Celebration of the 100th Birth Anniversary of Princess Prem (Ngarmchit) Purachrtra as a UNESCO World Eminent Personality

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

357


Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå ‡¥≈‘π‘« å Àπâ“ «“‰√μ’È (‡μÁ¡Àπâ“) «—π∑’Ë ˜ °√°Ø“§¡ æ.». Úıı˜ Daily Newspaper (Variety), July 7, 2014. News reports about the Celebration of the 100th Birth Anniversary of Princess Prem (Ngarmchit) Purachrtra as a UNESCO World Eminent Personality

358

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


¿“§ºπ«° Appendix

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

359


‡¢Á¡°≈—¥∑’Ë√–≈÷°‡π◊ËÕß„πß“π©≈Õߧ√∫ Ò ªï ™“μ°“≈œ A souvenir pin made to mark the occasion of the 100th birth anniversary of Princess Prem (Ngarmchit) Purachatra as a world eminent personality

360

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


¢Õß∑’Ë√–≈÷°‡π◊ËÕß„πß“π©≈Õߧ√∫ Ò ªï ™“μ°“≈œ A souvenir made for the celebration of the 100th birth anniversary of Princess Prem (Ngarmchit) Purachatra as a world eminent personality

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

361


· μ¡ªá™ÿ¥∑’Ë√–≈÷° (¥â“πÀπâ“) Princess Prem Purachatra 100th Birthday Anniversary Commemorative Stamp (Front page)

362

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


· μ¡ªá™ÿ¥∑’Ë√–≈÷° (¥â“πÀ≈—ß) Princess Prem Purachatra 100th Birthday Anniversary Commemorative Stamp (Back page) Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

363


· μ¡ªá à«πμ—«À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ®—¥∑”„π‚Õ°“ §√∫ ˘˘ ªï A set of personalized Stamps of Princess Prem Purachatra on her 99th birthday anniversary

364

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


§≥–°√√¡°“√®—¥ß“π ç©≈Õߧ√∫ Ò ªï ™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°é „πªï Úıı¯

Õߧåª√–∏“π§≥–°√√¡°“√®—¥ß“π æ√–‡®â“«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮Ⓜ ¡ «≈’ æ√–«√√“™“∑‘π—¥¥“¡“μÿ

√Õߪ√–∏“π ·≈–‡≈¢“πÿ°“√ 𓬠¡æ√ ‡∑æ ‘∑∏“

○ ○ ○ ○ ○

».°‘μ쑧ÿ≥‰æ±Ÿ√¬å æß»–∫ÿμ√ √“™∫—≥±‘μ ª≈—¥°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ §ÿ≥À≠‘ß· ߇¥◊Õπ ≥ π§√

○ ○ ○ ○ ○

√».π√“æ√ ®—π∑√å‚Õ™“ ª≈—¥°√–∑√«ß°“√μà“ߪ√–‡∑» ª≈—¥°√–∑√«ß«—≤π∏√√¡

§ÿ≥À≠‘ß ÿ™“¥“ ∂‘√–«—≤πå ºŸâ«à“√“™°“√°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ª≈—¥°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ À¡àÕ¡√“™«ß»åæ√âÕ¡©—μ√  «— ¥‘«—μπå

√Õߪ√–∏“π

°√√¡°“√

○ ○ ○

‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√·Ààß™“μ‘«à“¥â«¬°“√»÷°…“œ Àª√–™“™“μ‘ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π Õ∏‘∫¥’°√¡ª√–™“ —¡æ—π∏å ª√–∏“π¡Ÿ≈π‘∏‘Õπÿ‡§√“–Àå§πæ‘°“√ „πæ√–√“™Ÿª∂—¡¿å ª√–∏“π ¿“ —ߧ¡ ß‡§√“–Àå·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬œ ª√–∏“π ¿“ μ√’·Ààß™“μ‘œ ª√–∏“π¡Ÿ≈π‘∏‘™à«¬§πªí≠≠“ÕàÕπ·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬œ ºŸâÕ”π«¬°“√‚√߇√’¬π»÷°…“ ß‡§√“–À宑μμåÕ“√’œ ®—ßÀ«—¥≈”ª“ß ª√–∏“π¡Ÿ≈π‘∏‘ ‘√‘«—≤π“ ‡™ ‡™’¬√åœ ª√–∏“π¡Ÿ≈π‘∏‘‡¥Á°‚  –·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬œ ª√–∏“π¡Ÿ≈π‘∏‘»Ÿπ¬å°≈“ߪ√– “πß“πæ—≤π“™π∫∑ ª√–∏“π¡Ÿ≈π‘∏‘°ƒμ“πÿ √≥å „πæ√–∫√¡√“™Ÿª∂—¡¿å 𓬰 ¡“§¡ à߇ √‘¡·≈–æ—≤π“À—μ∂°√√¡Õ“‡´’ˬπ (Õ“æ“¥â“) 𓬰 ¡“§¡·¡à∫â“π¡À“¥‰∑¬ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π ≈“°°‘π·∫àß√—∞∫“≈ ºŸâÕ”π«¬°“√∏𓧓√ÕÕ¡ ‘π °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à∫√‘…—∑‰ª√…≥’¬å ‰∑¬ ®”°—¥ π“ß°¡≈“ ≈‘Ë¡∑Õß ¥√.°√–®à“ß æ—π∏ÿ¡π“«‘π §ÿ≥À≠‘ß®«∫ ®‘√‚√®πå ».®“√ÿ«√√≥  ‘π∏ÿ‚ ¿≥ π“߇©‘¥‚©¡ ®—π∑√“∑‘æ¬å º».¥√.·μßÕàÕπ ¡—Ëπ„®μπ π“ß∑‘æ«‘¿“  ÿ«√√≥√—∞ π“ß∑—»π“ ‡¡∏’«‘∫Ÿ≈«ÿ≤‘ π“¬π§√ »‘≈ªÕ“™“ √».π√’«√√≥ ®‘πμ°“ππ∑å ¿√“¥“ ¥√.∫—≠™“ · ßÀ‘√—≠ ¡.√.«.‡∫≠®“¿“ ‰°√ƒ°…å ¿√“¥“ ¥√.ª√–∑’ª ¡.‚°¡≈¡“» π“ߪؑ¡“ ‚°…–‚¬∏‘π π“ߪƒ∂“ æ√À¡‡≈‘»

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

365


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

𓬪√“√¡¿å ∫—« ”≈’ π“ßæ√∑‘æ¬å Àà“πμ√–°Ÿ≈ ¥√.¡≥∑‘æ¬å (»√’√—≤π“) ∑“∫Ÿ°“πÕπ √».¥√.«’≥“ ‡™‘¥∫ÿ≠≠™“μ‘ ».»√’ ÿ√“ߧå æŸ≈∑√—æ¬å π“ßÕÿ∫≈ «‘™—¬¥‘…∞

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

π“ߪî¬æ—™√å ‰æ∫Ÿ≈¬å»‘√‘ º».¥√.æ√∑‘æ¬å æÿ°º“ ÿ¢ º».¡“‚π™ °ß°–π—π∑πå π“߇√◊Õπ·°â« °ÿ¬¬°“ππ∑å ·∫√π¥∑å ».°‘μ쑧ÿ≥ ÿ¡π Õ¡√«‘«—≤πå π“ß ÿ®‘μ√“ °≈‘Ëπ‡°…√

°√√¡°“√ ¥√.ª√“»√—¬ ª√–«—μ‘√ÿà߇√◊Õß ¥√.æ√™—¬ ¡ß§≈«π‘™ 𓬬√√¬ß §ÿ‚√«“∑ π“ß«‘‰≈ μ—Èß ‘π «‘∑¬∞“π°√≥å π“ß “«‘μ√’ ∫√‘æ—μ√ ≥ Õ¬ÿ∏¬“ π“ßÕ“√¬“ Õ√ÿ≥“ππ∑å™—¬

°√√¡°“√·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√ π“ß “«Õÿ‰√«√√≥ √—ߧ–Õÿ‰√ π“ß “«°√√≥¿√≥å «ß»åªî¬–°ÿ≈

√“¬π“¡ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ΩÉ“¬μà“ßÊ π“ß “«‘μ√’ ∫√‘æ—μ√ ≥ Õ¬ÿ∏¬“ 𓬰 ¡“§¡·¡à∫â“π¡À“¥‰∑¬ 𓬠¡æ√ ‡∑æ ‘∑∏“ º».¥√.æ√∑‘æ¬å æÿ°º“ ÿ¢ Õ∏‘∫¥’°√¡ª√–™“ —¡æ—π∏å ¥√.æ√™—¬ ¡ß§≈«π‘™ π“߇©‘¥‚©¡ ®—π∑√“∑‘æ¬å π“ßÕ“√¬“ Õ√ÿ≥“ππ∑å™—¬ ¥√.ª√“»√—¬ ª√–«—μ‘√ÿà߇√◊Õß

366

ª√–∏“πΩÉ“¬®—¥π‘∑√√»°“√„π°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ª√–∏“πΩÉ“¬®—¥π‘∑√√»°“√„π à«π¿Ÿ¡‘¿“§ ª√–∏“πΩÉ“¬®—¥ —¡¡π“‡°’ˬ«°—∫º≈ß“π¢ÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ª√–∏“πΩÉ“¬¡Õ∫√“ß«—≈ çÒ ªï ™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°é „πªï Úıı¯ ª√–∏“πΩÉ“¬®—¥∑”«’¥‘∑—»πå·≈–®—¥√“¬°“√ ¥ÿ¥’‡º¬·æ√à‡°’¬√쑧ÿ≥À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∑“ß ∂“π’‚∑√∑—»πå ·≈–ª√–∏“πΩÉ“¬ª√–™“ —¡æ—π∏å ª√–∏“πΩÉ“¬®—¥ª√–°«¥∫∑§«“¡¬°¬àÕßÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ª√–∏“πΩÉ“¬®—¥æ‘¡æåÀπ—ß ◊Õ∑’Ë√–≈÷° ¥ÿ¥’ Ò ªï ™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√œ ª√–∏“πΩÉ“¬®—¥∑”μ√“‰ª√…≥’¬“°√∑’Ë√–≈÷° Ò ªï ™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√œ ª√–∏“πΩÉ“¬æ‘∏’∑“ß»“ π“

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


The Organizing Committee for the Commemoration of the 100th Birth Anniversary of Princess Prem (Ngarmchit) Purachatra World Eminent Personality in 2015

Chairperson Her Royal Highness Princess Soamsawali Vice-Chairperson and Secretary Mr. Somporn Thepsithar

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Khunying Suchada Thirawat Emeritus Prof. Paitoon Pongsabutra Permanent Secretary of Ministry of Foreign Affairs Permanent Secretary of Ministry of Education Khunying Saengduen Na Nakorn

Vice-Chairpersons Assoc. Prof. Naraporn Chan-Ocha Governor of Bangkok Metropolitan Administration Permanent Secretary of Ministry of Interior Permanent Secretary of Ministry of Culture M.R. Promchatra Svastivat

Members

○ ○ ○ ○ ○ ○

Secretary General of the Thai National Commission for UNESCO Secretary General of the Office of the Basic Education Commission Director General of the Government Public Relations Department President of the Foundation for the Welfare of the Crippled President of the National Council on Social Welfare of Thailand President of the National Council of Women of Thailand President of the Foundation for the Welfare of the Mentally Retarded Director of Chit-Aree Welfare School, Lampang Province of Thailand President of the Siriwattana Cheshire Foundation President of SOS Childrenûs Villages Thailand President of the Coordination Center for Rural Development President of the Kritanusorn Foundation Foundation President of the Asian Handicraft Promotion and Development Chairperson of the Ministry of Interiorûs Ladies Association Association General Director of the Government Lottery Office Director of the Government Savings Bank Managing Director of the Thailand Post Co., Ltd. Mrs. Kamala Limthong Dr. Krachang Bhanthumnavin Khunying Chaob Jiraroj Prof. Charuvarn Sindusopon Mrs. Cherdchom Chandratip Asst. Prof. Dr. Tang-on Munjaiton Mrs. Tipvibha Suwannarath Mrs. Tassana Medhiviboonwuth Mr. Nakorn Silpa-archa

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

367


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

M.R. Benchapa Krairiksh Mrs. Parutha Phromlert Dr. Prasai Prawatrungruang Dr. Pornchai Mongkhonvanit Mrs. Ruenkeo Kuyyakanon Brandt Emeritus Prof. Sumon Amornvivat Mrs. Suchitra Klinkesorn

Rev. Bro. Bancha Saenghiran, FSG, PhD Mrs. Patima Kosayodhin Mr. Prarom Buasumlee Mrs. Porntip Hantragul Mr. Yanyong Kurovat Mrs. Vilai Tangsin Vitayathanakorn Mrs. Savitri Paribatra Na Ayudhya Mrs. Araya Arunanondchai

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Assoc. Prof. Nareewan Chintakanond Bro. Prathip Martin Komolmas, FSG, PhD Mrs. Piyapach Paibulsiri Asst. Prof. Dr. Phornthip Pukbhasuk Asst. Prof. Manote Kongkananda Assoc. Prof. Dr. Vina Churdboonchart Prof. Srisurang Poolthupya Mrs. Ubon Wichaidit

Members

Members and Secretarial Assistants Ms. Uraivan Rangka-Urai Ms. Karnabhorn Wongpiyakul

Chairpersons of working committees Chairperson of the working committee of the Celebration Event on Sunday 7th June 2015 Mr. Somporn Thepsithar

Chairperson of the working committee of the Exhibition on the Princessû Life and Her Remarkable Work at the Bangkok Arts and Cultural Hall Mrs. Savitri Paribatra Na Nyudhya

Chairperson of the working committee of the Exhibition of the Princessû remarkable work in selected regional cities Chairperson of Ministry of Interiorûs ladies Association Chairperson of the working committee for organizing seminars on the theme of the Princessû dedication to Public Welfare, Women, Rural Communities, and Educational Development Mr. Somporn Thepsithar

Chairperson of the working committee for organizing ceremonies of the award çthe 100th Birth Anniversary of Princess Prem (Ngarmchit) Purachatra as a World Eminent Personality in 2015é given to persons with outstanding works in Education, Cultural and Moral Promotion, Social and Quality of Life Development, and Mass media Asst. Prof. Dr. Phornthip Pukbhasuk

368

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°


Chairpersons of working committees Chairperson of the working committee of preparing video and television program production to honor Princess Prem (Ngarmchit) Purachatra; and Chairperson of the working committee of Public Relations Director-General of The Government Public Relation Department

Chairperson of the working committee for organizing article writing competition to commemorate Princess Prem (Ngarmchit) Purachatra没s notable contributions Dr. Pornchai Mongkhonvanit

Chairperson of the working committee for publishing a commemorative book for the 100th Birth Anniversary of Princess Prem (Ngarmchit) Purachatra Mrs. Cherdchom Chandratip

Chairperson of the working committee for issuing commemorative stamps for the 100th Birth Anniversary of Princess Prem (Ngarmchit) Purachatra Mrs. Araya Arunanondchai

Chairperson of the working committee for organizing Buddhist ceremonies Dr. Prasai Prawatrungruang

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

369


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

This commemorative book is a revised version of a pictorial book (Ngarmchit) printed in 1985. The publication committee of çNgarmchité was chaired by Khunying Suparb (Veeravan) Visessurakarn. The book was designed by Asst. Prof. Manote Kongkanand

Working Committee of the Commemorative Publication çNagarmchit: A Princess with a Heart of Goldé

370

100 ªï™“μ°“≈ À¡àÕ¡ß“π®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°

Chairperson Mrs. Cherdchom Chandratip Vice-Chairpersons M.R. Aurachatra Songthong Asst. Prof. Pitsri Kamolvej

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Advisors Mr. Somporn Thepsithar Asst. Prof. Manote Kongkananda Prof. Srisurang Poolthupya Asst. Prof. Dr. Phornthip Pukbhasuk

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

∑’˪√÷°…“ 𓬠¡æ√ ‡∑æ ‘∑∏“ ºŸâ™à«¬»“ μ√“®“√¬å¡“‚π™ °ß°–π—π∑å »“ μ√“®“√¬å‡°’¬√쑧ÿ≥»√’ ÿ√“ߧå æŸ≈∑√—æ¬å ºŸâ™à«¬»“ μ√“®“√¬å ¥√.æ√∑‘æ¬å æÿ°º“ ÿ¢ ª√–∏“π π“߇©‘¥‚©¡ ®—π∑√“∑‘æ¬å √Õߪ√–∏“π À¡àÕ¡√“™«ß»åÕ√©—μ√ ´Õß∑Õß ºŸâ™à«¬»“ μ√“®“√¬åæ‘»»√’ °¡≈‡«™™ °√√¡°“√ »“ μ√“®“√¬å ¥√.«—≈≈¿“ ‡∑æÀ— ¥‘π ≥ Õ¬ÿ∏¬“ ºŸâ™à«¬»“ μ√“®“√¬å ¥√.‡æ’¬√»‘√‘ ‡Õ°π‘¬¡ ºŸâ™à«¬»“ μ√“®“√¬å ¥√.Õ“√’¬å ™◊Ëπ«—≤π“ Õ“®“√¬å‡πμ‘°√ ™‘π‚¬ (»‘≈ªîπ«“¥¿“æ) π“ß “«°√√≥¿√≥å «ß»åªî¬–°ÿ≈ π“ß “« ÿ«¿—∑√ ∫ÿπ𓧠π“ß “« ¡§‘¥ §√Ë”°√–‚∑° π“ß ¡≈—°…≥å  √π—π∑å π“ß≥—∞¬“ ™≈“¿‘√¡¬å π“ß “««‘¡≈√—μπå ∑Õߪ≈“¥ (ÕÕ°·∫∫/®—¥∑”√Ÿª‡≈à¡)

çÒ ªï ¥ÿ¥’À¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õß‚≈°é

√“¬™◊ËÕ§≥–°√√¡°“√®—¥∑”Àπ—ß ◊Õ∑’Ë√–≈÷°

Àπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’Ȫ√—∫ª√ÿß®“°Àπ—ß ◊Õ¿“æ çß“¡®‘μμåé ´÷Ëß »“ μ√“®“√¬å§ÿ≥À≠‘ß ÿ¿“æ («’√«√√≥) «‘‡»… ÿ√°“√ ‡ªìπª√–∏“π®—¥∑” ·≈– ºŸâ™à«¬»“ μ√“®“√¬å¡“‚π™ °ß°–π—π∑å ÕÕ°·∫∫√Ÿª‡≈à¡

Members Prof. Dr. Wallapa Thephasadin Na Ayudhya Asst. Prof. Dr. Peansiri Ekniyom Asst. Prof. Dr. Aree Cheunwattana Ajarn Netikorn Chinyo (Illustrator) Ms. Karnabhorn Wongpiyakul Ms. Suvapat Bunnag Ms. Somkid Kromkratoke Mrs. Somluck Soranant Mrs. Nattaya Chalapirom Ms. Vimolrat Thongplad (Designer)


¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß∫√√≥“πÿ°√¡¢Õß ”π—°ÀÕ ¡ÿ¥·Ààß™“μ‘ ISBN 978-616-92493-1-6 ºŸ®â ¥— æ‘¡æå ¡Ÿ≈π‘∏‘Õπÿ √≥åÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√ ÕÕ°·∫∫·≈–®—¥∑”√Ÿª‡≈à¡ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏ÿ√°‘®∫—≥±‘μ¬å ®”π«πæ‘¡æå Ú, ‡≈à¡ ªï∑æ’Ë ¡‘ æå ‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». Úıı¯ ®—¥æ‘¡æå ‚¥¬ ‚√ßæ‘¡æåÕ“ “√—°…“¥‘π·¥π °√¡°“√ª°§√Õß °√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ ∑’μË ¥‘ μàÕ¡Ÿ≈π‘∏‘ μ÷°¡À‘¥≈ ∂ππ√“™«‘∂’ °∑¡. ÒÙ ‚∑√»—æ∑å Ú-ÛıÙ-˜Û˘Ò-Ù Õ’‡¡≈ princessngarmchit@gmail.com ‡«Á∫‰´μå www.princessngarmchit.org ‡ø ∫ÿä§ ¡Ÿ≈π‘∏‘Õπÿ √≥åÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√

ISBN Publisher Designer Copies printed Publication Date Printing Office

Foundation Address Telephone Number Email Website Facebook

978-616-92493-1-6 Princess Prem Purachatra Memorial Foundation Dhurakij Pundit University 2,000 June 2015 Secretariat of the Cabinet Publishing Department of Provincial Administration Ministry of Interior Mahidol Building, Rajathevi Road, Bangkok 10400 0-2354-7391-4 princessngarnchit@gmail.com www.princessngarmchit.org ¡Ÿ≈π‘∏‘Õπÿ √≥åÀ¡àÕ¡ß“¡®‘μμå ∫ÿ√©—μ√

Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World 100th Birthday Anniversary

371


°√¡°“√ª°§√Õß °√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ π—∫ πÿπ°“√®—¥æ‘¡æå

This commemorative publication is funded by the Department of Provincial Administration, Ministry of Interior


Profile for LAIC Dhurakij Pundit

A Princess with a Heart of Gold  

A Princess with a Heart of Gold  

Profile for laic-dpu
Advertisement