Lahihoivaa lehti 2013

Page 1

L ähiH O I V A A SENIORIASUMINEN 2 ONNELLISESTI YHDESSÄ - kumppanin läheisyys tuo elämäniloa hoivakodeissa

Kotimaista, paikallista ja lähellä tuotettua - LAATU ratkaisee myös hoivapalveluissa K U LTA - A JA N KOT I E N a s i a k a s l e h t i

1 / 2 013


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.