LähiHoivaa joululehti 2014

Page 1

LähiH O I V A A

Jouluna töissä mukavia muistoja ja tunnelmaa

Käytännön tie ammattiin: LÄHIHOITAJAKSI OPPISOPIMUKSELLA

Joulupöydän herkkuja hoivakodeissa Kotimaista, paikallista ja lähellä tuotettua - LAATU ratkaisee myös hoivapalveluissa K T A -- A KO T II E 1 //220014 KU U LLTA A JJA AN N K OT EN N aass ii aakkaassll ee hh tt ii 2 14


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.