Приказки за кариерни консултанти, том 2, Лъчезар Африканов

Page 5

приказки за кариерни консултанти

Въведение Уважаеми читателю, В ръцете си държиш втората книжка от поредицата „Приказки за кариерни консултанти“. Във втори том приключенията на ЛаФри продължават. Някои от тях са вдъхновени от победителите в националния конкурс за кариерни практики 2013 година, който Център за развитие на човешките ресурси (www.hrdc.bg) организира заедно с Фондация на бизнеса за образованието (www.fbo.bg). – Други от общуването с интересни личности – учители, обучители, стажанти, младежи, които екипът ни срещна през изминалата една година. Заедно с ЛаФри в пътуването се включват нови пътешественици, работили или продължаващи да работят в екипа на Еврогайдънс – България, които разказват свои приказни истории по теми, свързани с намирането на призвание своите и личностно усъвършенстване. Книжката е предназначена както за специалисти по кариерно консултиране, така и за всички хора, които проявяват интерес към темата за личностното кариерно развитие.

Приятно четене! Лъчезар Африканов Еврогайдънс – България

3


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.