Zasvätený život

Page 16

Rozhovory z Naša kongregácia sa volá Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony. Bola založená 8. decembra 1896 svätým Arnoldom Janssenom v Šteyli v Holandsku. z Máme 22 kláštorov: 2 v Holandsku, 2 v Nemecku, 4 v USA, 6 na Filipínach a po jednom v Argentíne, Brazílii, Indii, Poľsku, Indonézii, Togu, Čile a na Slovensku. z K našim patrónom sa modlíme denne po svätej omši:

Oživujúci Duch, oživuj nás. Najčistejšia Matka Božia, priveď všetkých k svojmu Synovi. Svätí Michal, Gabriel a Rafael, chráňte Kristovo kráľovstvo na zemi. Svätí Jozef, Joachim a Anna, vyprosujte nám služobníkov evanjelia. Svätí Peter, Pavol a Ján, pomáhajte hlásateľom viery. Svätá Terézia z Avily a Terézia od Dieťaťa Ježiš, orodujte za Cirkev a jej misie. Svätí Arnold a Jozef, blahoslavená Mária Virgo a Jozefa a naši blahoslavení mučeníci, orodujte za nás. (Vzývame aj patrónov miestnej Cirkvi) Svätí Andrej-Svorad a Benedikt, orodujte za naše biskupstvo. Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery. A nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí.

16

Zasvätený život | 2011/01

Klauzúra plná ohňa a radosti

Rehoľný život v Nitre má svoje hlboké korene. Nájdete tu nielen viacero mužských a ženských rehoľných spoločenstiev, ale aj kláštorov. Medzi nimi je „nováčikom“ komunita ružových sestier. Ich predstavená, sestra Magdaléna, nám rada poskytla rozhovor. O tom, ako žijú, sa môžete dozvedieť nielen v nasledujúcich riadkoch, ale aj na webovej stránke www.sspsap.sk Ste výnimočné farbou svojho rúcha. Prečo práve ružová? Náš ružový habit je symbolom ohňa a radosti Ducha Svätého. Nosíme ho v klauzúre, ale pri domácich prácach si obliekame biely alebo tmavý habit. Keď musíme z nejakého vážneho dôvodu opustiť klauzúru, nosíme sivý habit. Okrem rúcha máme biely škapuliar a závoj ako znak čistoty a oddanosti Panne Márii, Neveste Ducha Svätého. Kedy ste prišli pôsobiť na Slovensko, s akými ťažkosťami alebo radosťami ste sa stretli?

Na Slovensko sme prišli v septembri 2008. Konkrétne veľké ťažkosti nemáme, ale nakoľko sme len štyri, je pre nás náročnejšie udržať chod domu. Boli sme tiež zvyknuté na život vo väčších komunitách. Teraz v menšej sa stretávame s novými neočakávanými situáciami a výzvami. Tiež sa stále učíme slovenský jazyk, ktorý nie je celkom ľahký. Medzi naše radosti patrí to, že už od samého začiatku boli ľudia otvorení a ochotní nám pomôcť, a táto radosť trvá doteraz. Ďalšou radosťou je pre nás horlivosť iných ľudí, ktorí sa k nám pridávajú k adorácii.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.