Oslo Quartet Series sesongprogram 2017/18

Page 1

SESONGPROGRAM

2017 | 2018

KVARTETTSERIEN


2|

SESONGPROGRAM 2017 | 2018

INTRODUKSJON

De siste forberedelsene er unnagjort. Noen detaljer sveiper kanskje gjennom hodet, en frase, et enkelt løp, en samspillsmessig utfordrende passasje, den grunnleggende idéen med verket, men aller helst: Stillhet. Ikke en eneste tanke. Så går dørene opp. Applaus bryter ut. Luften er allerede tett der inne, ladet, fylt av forventning. Og så: Största möjliga tystnad i Gamle Logen når fire buer er klare til å spenne fra. Og akkurat denne følelsen, dette øyeblikket - et publikum som vil tas med, vil lytte, vil reise sammen med oss - er det som driver oss i Kunstnerisk råd videre. Det er en sann svir å ønske vårt kjære publikum hjertelig velkommen til Kvartettseriens sjette sesong! Vi er grenseløst takknemlige for at dere velger å besøke oss gang på gang, og for at det stadig kommer nye lyttere til. For oss er møtene med dere definitive høydepunkter, belønninger underveis som gir næring. Vi håper at denne sesongen vil by på forfriskende møter, inspirasjon, virkelighetsflukt, ettertanke. Vi inviterer dere til ro og langsom tid - en mangelvare for mange. Sesongen 17/18 byr på gjensyn med to grupper fra øverste hylle: Danish String Quartet i september og Belcea Quartet i mars. De har tidligere trollbundet oss med sitt udiskutable nivå, men aller mest med sin intense berøringskraft. Vi ser også frem til nye gjester i amerikanske Brentano Quartet, som spiller på alle de viktigste scenene i Europa, USA og Asia. Foruten kjernerepertoar av Haydn, Schubert, Mendelssohn, Beethoven, Brahms og Bartok, tar vi noen avstikkere: Nordisk folkemusikk, feiring av Alfred Jansons 80-årsdag, madrigaler av Monteverdi og Gesualdo, Nils Økland, og Ingeborg Gillebo - for å nevne noe. Her er det mye å glede seg til! Vi er utrolig stolte over vårt talentutviklingsprogram Ung kvartettserie. Vi er så heldige å ha med oss Kari Ravnan som hovedansvarlig for denne delen av vår virksomhet. I Kvartettseriens levetid har mange unge kvartetter fått muligheten til å opptre i serien vår, og fått spille på mesterklasser med internasjonale kvartetter. I september 2017 gjennomfører vi vårt andre kvartettseminar, hvor unge kvartetter fra inn- og utland får undervisning fra de tre norske kvartettene. Det hersker liten tvil om at kammermusikk i sin helhet og kvartettspill i særdeleshet er den beste læremester for unge strykere, enten de skal bli orkestermusikere, kammermusikere, solister eller sågar dirigenter. For ikke å snakke om de mellommenneskelige aspektene ved denne høyst demokratiske arbeidsformen, som vil kunne komme til nytte i nærmest enhver sammenheng. Det er et privilegium å kunne bidra til at de unge talentene får med seg denne verdifulle kunnskapen. Tusen takk til alle våre støttespillere og til alle frivillige bidragsytere. Vi i Kunstnerisk råd er også svært takknemlig for et meget kompetent styre og Daglig leder. Dere er en fryd å arbeide med! Med dette ønsker jeg på vegne av Kunstnerisk råd alle en riktig god kvartettsesong. Vi ser frem til å dele store opplevelser med dere! L I V H I L D E K L O K K , kunstnerisk råd


SESONGPROGRAM 2017 | 2018

KO N S E R T M E D V E R TAV O O G A P O L L O N S T R Y K E K VA R T E T T I G A M L E L O G E N , K V A R T E T T S E R I E N 2 0 1 6 / 1 7. F O T O : A N E Ø S T N E S

|3


4|

SESONGPROGRAM 2017 | 2018

KO N S E R T M E D E N G E G Å R D K VA R T E T T E N O G O L A K V E R N B E R G I G A M L E L O G E N , K VA R T E T T S E R I E N 2 0 1 6 / 1 7. F O T O : A N D R É L Ø Y N I N G


PROGRAMOVERSIKT

SESONGPROGRAM 2017 | 2018

KONSERTSESONGEN

2017 | 201 8

26. S E P TE M B E R 2017 THE DANISH STRING QUARTE T G A M L E L O G E N K L . 1 9. 0 0

KONTR APU NK T B A RTO K N R .1 FOLKEMUSIKK FRA DE NORDISKE L ANDENE B E E T H O V E N O P. 1 3 1

24 . O K TO B E R 2017 V E R TAV O MED INGEBORG GILLEBO G A M L E L O G E N K L . 1 9. 0 0

P O E T E N E S N AT T D U T I L L I E U X ’A I N S I L A N U I T ’ S C H U B ERT ’ ER L KÖ N I G ’ O G ’ D ER TO D U N D DA S M Ä D C H EN ’ SCHUBERT ’PIKEN OG DØDEN’

28 . N OV E M B E R 2017 O S L O S T R Y K E K VA R T E T T G A M L E L O G E N K L . 1 9. 0 0

A L LT I D K L A S S I S K M E N D E L S S O H N O P. 4 4 N R . 1 J A N S O N S T R Y K E K VA R T E T T B E E T H O V E N O P. 5 9 N R . 2

23. JAN UAR 2018 B R E N TA N O Q U A R T E T O PE R A E N S C E N E 2 K L .19:30

G R ÅT E M I N S A N G O C K E G H E M ’AV E M A R I A’ M O N T E V E R D I / G E S U A L D O ’A U S W A H L A N M A D R I G A L E N ’ D I L A S S O ’J U B I L AT E D E O ’ D AV I D O V S K Y N R . 4 B R A H M S O P. 51 N R . 1

2 7. F E B R U A R 2 0 1 8 E N G E G Å R D K VA R T E T T E N G A M L E L O G E N K L . 1 9. 0 0

RØTTER H AY D N O P. 76 N R . 1 B A RTO K N R .4 AV D E L I N G M E D N I L S Ø K L A N D

20. M ARS 2018 BELCE A QUARTE T G A M L E L O G E N K L . 1 9. 0 0

B E E T H O V E N & K O M PA N J O N G E R B E E T H O V E N O P. 1 3 0 & O P. 1 3 3 ‘ I N M Y S T E R I O U S C O M P A N Y ’

8. M A I 2018 L AN S E RINGS KON S E RT G A M L E L O G E N K L . 1 9. 0 0

S ESONG PROG R A MME T 2018 / 2019 M U S I K A L S K E P E R L E R F R A K VA R T E T T S E R I E N S M U S I K E R E

A N D R E A R R A N G E M E NTE R I 2017 / 2018: DE T VIL BLI G JENNOMFØRT FLERE ARR ANG EMENTER I FORBINDEL SE MED UNG K VARTE T TSERIE I L Ø PE T AV SESONG EN . FOR MER INFORM A S JON, G Å TIL W W W.OSLOQUARTE TSERIES .NO OG REGISTRER DEG FOR VÅRT NYHE TSBRE V!

|5


6|

SESONGPROGRAM 2017 | 2018

THE DANISH QUARTET

THE DANISH STRING QUARTET KONTRAPUNKT

‘Ensemble playing at an unobtrusively superhuman level’ TI RS DAG 26. S E P TEM B E R K L O K K E N 1 9. 0 0 GA MLE LOGEN

2017

BÉ L A BARTOK STRY KEK VARTE T T NR.1 I A-MOLL FOLKEMUSIKK FR A DE NORDISKE L ANDENE LUDWIG VAN BE E THOVE N STRY KEK VARTE T T OP.131 NR.14 I CISS-MOLL R U N E TO N S G A A R D SØRENSEN, FIOLIN FREDRIK Ø L AND, FIOLIN A S B J Ø R N N Ø R G A A R D , B R AT S J FREDRIK SCHØYEN S J Ö L I N , CEL LO

UTDR AG AV FORESTILLING EN ’I WA S LOOKING FOR SOME THING’ KOREOG R AF LISE TILLE R KOMP ONIST K A JA BJ Ø RNT VE DT UTØ V ERE: CHARLOT T UT ZIG , JULIE M J Ø EN (DANS) OG BR AVA STRYKE K VARTE T T FR A UNG K VARTE T TSERIE

W O L F G A N G P L AG G E I N N L E D E R KO N S E R T E N

FOTO: CAROLINE BIT TENCOURT

BOSTON MUSICAL INTELLIGENCE, 3.FEBRUAR 2017

Vi åpner vår sjette sesong med vår aller første reinvitasjon – til The Danish String Quartet. Rune, Asbjørn, Fredrik og Frederik klarer det vi alle strever etter – å få fram selve gleden i musikken, samtidig som de krever av seg selv, og leverer ypperlig kvartettspill. De er rett og slett en av verdens mest ettertraktede strykekvartetter. De gledet oss i mars 2014 med Abrahamsen, Haydn og Mendelssohn og deres uforglemmelig folkemusikk. Og nå har de kraftigere kost å presentere for oss. Kvartettserien har kun presentert én av Béla Bartóks strykekvartetter til nå; da Oslo Strykekvartett spilte hans 5. Kvartett på Kvartettseriens lansering april 2012. Denne sesongen skal vi få høre hans 1. kvartett med The Danish String Quartet, og hans 4. kvartett med Engegårdkvartetten. Béla Bartók var ikke bare en av de fremste komponistene fra den 20. århundre, men også en pioner innen etnomusikologi. Dette speiles godt i The Danish String Quartets program, da de tar en økt med folkemusikk etter Bartóks 1. kvartett. Første satsen av kvartetten fra 1909, i hvert fall delvis inspirert av Bartóks ubesvarte kjærlighet for fiolinisten Stefi Geyer, er gjennomsyret av et intenst kontrapunkt. Det leder oss inn i andre delen av konserten, Beethovens opus 131, som sannsynligvis var av stor inspirasjon for Bartók. Opus 131 var Beethovens yndling blant de sene kvartettene. Schubert bemerket ”Etter dette, hva er det igjen for oss å skrive?”. Både Bartóks og Beethovens kvartetter som vi får høre denne kvelden, har kontrapunkt som et viktig kompositorisk verktøy, derav konsertens tittel.


V E R TAVO

SESONGPROGRAM 2017 | 2018

V E R TAV O

INGEBORG GILLEBO POETENES NATT

TI R S DAG 24. O K TO B E R K L O K K E N 1 9. 0 0 GA MLE LOGEN

2017

HE NRI DUTILLIEUX ‘AINSI L A NUIT ’ FR ANZ SCHUBE RT ‘ERLKÖNIG’ D.328 FR ANZ SCHUBE RT ‘DER TOD UND DA S M ÄDCHEN’ D.531 FR ANZ SCHUBE RT STRY KEK VARTE T T I D-MOLL D.810 ‘PIKEN OG DØ DEN’ Ø Y VOR VOLLE, FIOLIN ANNABELLE MEARE, FIOLIN B E R I T C A R D A S , B R AT S J B J Ø RG L E WI S , CEL LO

ALEKSANDR BORODIN S T R Y K E K VA R T E T T N R . 2 I D - D U R , 3 . S AT S ’ N O C T U R N E ’ F R E M F Ø R E S AV R O N D O K VA R T E T T E N F R A U N G K VA R T E T T S E R I E

FOTO: RUNE KONGSRO

MED

Vi skal til en av de virkelige juvelene i vårt repertoars skattkiste: Dutilleux’ ’Ainsi la Nuit’, som vi spøkefullt har oversatt til Det var den natta. Ja, hvorfor kan livet føles så uoverkommelig kl.04 om natten? Drømmer, minner, bekymringer som tar nattesøvnen fra deg, blir her satt sammen til et arkitektonisk mesterverk. Bli med til en forførende verden av unike stemninger som ytterst sjelden er å høre i Norge. Er det mulig å ikke elske Franz Schubert? Vertavos første spede tone i 1984 var nettopp i Schuberts ’Piken og Døden’ og det var kjærlighet ved første strøk. Til å vise opprinnelsen til dette universet har vi med oss selveste Ingeborg Gillebo. Hennes ubegripelig vakre stemme gir oss ’Erlkönig’ (Goethe) og ’Der Tod und das Mädchen’ (Claudius), begge dikt udødeliggjort med Franz Schuberts musikalske genialitet. Vår redsel for døden og mørkets mystikk har fått kunstnere til å lage sine største mesterverker gjennom alle tider. Døden som en trøst, eller en venn, en farlig sjarmør, en tiltrekkende kraft.

|7


8|

SESONGPROGRAM 2017 | 2018

O S LO S T R Y K E K VA R T E T T

OSLO S T R Y K E K VA R T E T T TEODOR JANSON

MED

ALLTID KLASSISK

TIRSDAG 28. NOVEMBE R K L O K K E N 1 9. 0 0 GA MLE LOGEN

2017

FELIX MENDELSSOHN S T R Y K E K V A R T E T T O P. 4 4 N R .1 I D -D U R ALFRED JANSON S T R Y K E K VA R T E T T TEODOR JANSON FREMFØRER DIK T FR A ’LIV VED STR AUMEN’ A V TA R J E I V E S A A S L U D W I G VA N B E E T H O V E N S T R Y K E K V A R T E T T O P. 5 9 N R .2 I E-MO L L G EI R I N G E LOT S B ER G , F I O L I N L I V H I L D E K LO K K , FI O L I N T B A , B R AT S J Ø Y S T E I N S O N S TA D , C E L L O

W O L F G A N G A M A D E U S M OZ A R T S T R Y K E K VA R T E T T N R .18 I A-D U R , K V. 46 4, 1 . S AT S ’A L L EG R O ’ F R E M F Ø R E S AV A L E G R A R S T R Y K E K VA R T E T T F R A U N G K VA R T E T T S E R I E

M ARI LUNNAN I N N L E D E R KO N S E R T E N

FOTO: BO M ATHISEN

Tidene endres. Ta for eksempel radio: fra den spede begynnelse med AM og én kanal, gikk Norsk Rikskringkasting over til FM og mangfoldige kanaler. Og nå har som kjent FM akkurat gått over i historien, mens DAB, eller rettere sagt DAB+, har tatt over. For ikke å snakke om nettradio. Det er med dette som bakteppe at vi lar denne konserten ta utgangspunkt i fenomenet radio. I den ånd åpner aftenens konsert med bravur til ære for det for nylig hedengangne FM-båndet med Felix Mendelssohns strykekvartett i D-dur. Hvis du la merke til den røde tråd her og den synes noe tynn, så er til gjengjeld neste punkt på programmet solid plantet i radiomediet, nemlig Alfred Jansons Strykekvartett fra 1978. Den sammenfatter musikken fra den store regissør Sverre Udnæs´ forestilling for Radioteatret over tekster fra Tarjei Vesaas’ diktsamling ’Livet ved straumen’. Vesaas ”svever over vannene” i kvartetten, mener Janson, men for at vi skal komme inn i radioteaterstemningen på ordentlig, vil Teodor Janson, som forøvrig er Alfred Jansons sønn, lese utdrag fra diktsamlingen for oss. Til slutt i konsertprogrammet tar vi igjen fatt på vår store kjærlighet LuDwig vAn Beethoven (DAB), ikke minst fordi det gir en kjærkommen kontinuitet i den tiden vi er i. Oslo Strykekvartett er nemlig også i forandring. Are Sandbakken, vår bratsjist helt fra starten i 1991 og fram til i høst, har valgt å slutte i kvartetten. Men som det heter: Tiden går, Oslo Strykekvartett består, og fornyelsesprosessen er i gang. Til slutt på kvelden vil vi kanskje ha en liten Ring inn musikken-avdeling, eller kanskje mer Klar en klassiker (for å hedre nok et hedengangent fenomen). Et program for deg som har ... billett!


BRENTANO QUARTET

SESONGPROGRAM 2017 | 2018

BRENTANO QUARTET GRÅTE MIN SANG

TIRSDAG 23. JANUAR K L O K K E N 1 9. 3 0 OPERAEN, SCENE 2

2018

JOHANNES OCKEG HEM ’AV E M ARIA’ C ARLO G ESUALDO ’M ADRIG AL S’, ARR . M ARK STEINBERG ORL ANDO DI L A SSO ’JUBIL ATE DEO’ M ARIO DAVIDOVSK Y STRY KEK VARTE T T NR.4 CL AUDIO MONTE VE RDI ’M ADRIG AL S’, ARR . M ARK STEINBERG JOHANNES BR AHMS STRY KEK VARTE T T OP.51 NR.1 I C-MOLL MARK STEINBERG, FIOLIN SERENA CANIN, FIOLIN M I S H A A M O R Y, B R AT S J N I N A L EE, CEL LO

WOLFGANG A M ADEUS MOZ ART S T R Y K E K V A R T E T T I C- D U R K V 1 5 7, 2 . S AT S ’A N D A N T E ’ F R E M F Ø R E S AV M E T E O R Ô S K VA R T E T T F R A U N G K VA R T E T T S E R I E T O R E S P E N A S PA A S IN N LED ER KO N SERTEN

O B S ! M E R K KO N S E R T T I D OG STED FOR DENNE KO N S E R T E N !

Dette ”syngende programmet” er ikke atypisk for Brentano kvartetten, men det fremstår som et atypisk kvartettprogram slik det hopper skjødesløst mellom århundrer samtidig som det bindes sammen av usynlige tråder. Programmet er også atypisk fordi flere av verkene ikke er skrevet for strykekvartetter. Det kan virke underlig å “stjele” komposisjoner laget for stemmer og risikere å miste halvparten av innholdet på grunn av manglende tekst, men det finnes en lang tradisjon der vokalverk fra renessansen ble spilt på instrumenter, ofte som del av teaterproduksjoner, og det kan diskuteres hvorvidt teksten egentlig går tapt. Et av kjennemerkene på madrigal-stilen, er ideen om tekst-maling, der ordenes mening bygges inn i tonene og rytmen. Robert Schumann uttalte at musikk er tale på avstand. Med Gesulado får vi musikk som leker seg på kanten av stupet. Risikoen for oppløsning er tilstede overalt, meningsinnholdet er rikelig og tydelig. I Ockeghem, Lassus og Monteverdi, er frykten for oppløsning mindre. Likevel er det også her en følelse av uro og impulsivitet. Alt dette kan synes langt fra Brahms, men hans strykekvartett i c-moll er full av tydelig uro og engstelse og ikke så langt fra en Gesuladisk stemning som man skulle vente. Verket skifter fra en sinnsstemning til en annen, nesten uten sammenheng. Og så er det Mario Davidovsky, en mann og komponist vi beundrer. I dette programmet byr vi på den heller komprimerte fjerde kvartetten hans fra 1979. Her finner vi også motsetninger og likhet i diametralt forskjellige sinnstilstander. Frenetisk og skarp musikk eksisterer side om side med en relativt rolig musikk som flyter som bevegelser på himmelen. Denne samlingen av musikkverk flyter vidt og bredt, men kommer stadig tilbake til en grunnleggende atmosfære av uro og impulsivitet. Alt er umiddelbart, alt haster. Oversatt og forkortet etter tekst av Mark Steinberg

FOTO: : JÜRGEN FRANK

|9


10 |

SESONGPROGRAM 2017 | 2018

E N G E G Å R D K VA R T E T T E N

E N G E G Å R D K VA R T E T T E N NILS ØKLAND

MED

RØTTER

T I R S D A G 2 7. F E B R U A R K L O K K E N 1 9. 0 0 GA MLE LOGEN

2018

JOSEPH HAYDN STRYKEKVARTETT OP.76 NR.1 I G-DUR BÉLA BARTÓK STRYKEK VARTETT NR.4, SZ.91 AVDELING MED NILS ØKLAND ARVID ENG EG ÅRD, FIOLIN ALE X ROBSON , FIOLIN JULIE T JOPLING , BR ATS J JAN CLEMENS C ARL SEN , CELLO

ZO LTÁ N KO DÁ LY S TRY K EK VA RTE T T O P. 2 N R .1 I C-MO L L , 3. S AT S ’ PR E S TO’ FR E M FØ R E S AV G LO BA LI S K VA R TE T T FR A U N G K VA RTE T T S ER I E

FOTO: ESPEN MORTENSEN

Engegårdkvartetten, født i 2006 under stjernene i Lofoten, har hatt et langt og rikt samarbeid med Nils Økland, folkemusiker og komponist. Nils er en anerkjent plate- og turneartist, med ECM kontrakt og turnéer i blant annet USA i 2017. Med røtter i folkemusikken, har Nils sin reise tatt ham innom klassisk, tango og jazz, og vi vet aldri hvilken retning hans improvisasjoner vil ta. Men spennende og rørende er de alltid. Engegårdkvartetten nyter livet som kvartett. Med røtter i det kjerneklassiske repertoaret, er også Engegårdkvartetten utrolig glad i å la seg inspirere av andre sjangre og utøvere, og særlig av Nils Økland og hans musisering. Kvartettens debutCD ble hyllet som Norges beste klassiske utgivelse i følge Kjell Hillveg, og internasjonale anmeldelser har heller ikke skuffet ”The playing is breathtaking” i ’The Strad’, og ”First rate quartet playing” i ’International Record Review’. Kvartetten har et svært aktivt konsertprogram, med 50-60 konserter årlig i Skandinavia, Europa og USA. Bartók var betatt av folkemusikken han hørte. Han noterte, tok opp, katalogiserte, og vevde det inn i sine egne komposisjoner. I tredje satsen av hans 4. kvartett, som spilles av Engegårdkvartetten denne kvelden, kan du høre Bartóks kjente ”nattmusikk”, der vi kan forestille oss Béla Bartók selv under stjernene ute på landet mens han samlet folkemelodier. Det var et visjonært og lidenskapelig arbeid; han sjokkerte seg selv og samtlige akademikere i Budapest med sine oppdagelser. Det var klangen av landet som var Bartóks inspirasjon og drivkraft, og han brukte de strengeste former av symmetri og logikk i sin komposisjon av den 4. kvartetten. Engegårdkvartetten spiller den første av Haydns opus 76 som åpningsnummer. Her er Haydns kjærlighet til livet, hans uuttømmelig humor og upåklagelige håndverk tydelig i hver tone. Nils Økland møter Engegårdkvartetten i Johan Kvandals ’Kvintett for hardangerfele og strykekvartett’, før kvelden avsluttes av hele ensemblet med Øklands egne komposisjoner med røtter i folkemusikken.


BELCEA QUARTET

SESONGPROGRAM 2017 | 2018

BELCEA QUARTET B E E T H O V E N & KO M PA N J O N G E R

TIRSDAG 20. M ARS K L O K K E N 1 9. 0 0 GA MLE LOGEN

2018

L U D W I G VA N B E E T H OV E N O P. 13 0 & O P. 133 I B - D U R ’ I N MY S T E R I O U S C O M PA N Y ’ C O R I N A B E LC E A , F I O L I N A XEL SCHACHER, FIOLIN KRZ YSZ TOF CHORZEL SKI, BR ATSJ A N TO I N E L E D E R L I N , C E L LO

LUDWIG VAN BEETHOVEN STRYKEK VARTE T T OP.130 NR.13 I B-DUR, ’FINALE: ALLEGRO’ FREMFØRES AV OPUS13 FR A UNG K VARTE T TSERIE

Fra åpningstaktene herjer kontraster, overraskelser og ofte forvirring i dette helt særegne mesterverket i seks satser. Men ikke noe kan forberede oss på eksplosjonen i finalen, selveste Grosse Fuge som opprinnelig var siste sats i op. 130. Hvilken komponist ville ikke bli preget av dette etter ham? Ja, hvilke? Belcea kvartetten sier: ”Det vi har forsøkt å oppnå med kveldens konsert er å utvide strukturen i dette mesterverket med å blande inn verker av andre komponister mellom de seks satsene! Det vi håper er at Beethovens unike ånd gir den informasjon og inspirasjon som er nødvendig for å begi oss ut på det eventyret som denne musikken er. Vi forteller om Beethovens ”kompanjonger”, men identiteten til disse vil bli avslørt først etter at musikken har stilnet. Vi mener det er akkurat hva denne kvelden behøver. Moderne teknologi gir oss umiddelbar tilgang til all slags musikk, og som et resultat av dette, ender vi av og til opp med å høre noe vi ikke aner hva er. Gjør ikke slike øyeblikk oss til mer nysgjerrige og åpne lyttere? Om så er, ville Beethoven ha elsket det…” Oversatt og forkortet etter tekst av Belcea Quartet

FOTO: M ARCO BORGGRE VE

| 11


12 |

SESONGPROGRAM 2017 | 2018

LANSERINGSKONSERTEN

LANSERINGSKONSERT Kvartettserien presenterer:

S E S O N G P R O G R A M M E T 2 0 18 | 2 0 19

TIRSDAG 8. M AI K L O K K E N 1 9. 0 0 GA MLE LOGEN

2018

MUSIK AL SKE PE RLE R FR A FLERE AV K VARTE T TSERIENS MUSIKERE I TILLEGG FÅR VI H Ø RE ANTONÍN DVOŘ ÁK STRY KEK VARTE T T OP.106 NR.13 I G-DUR, 1. S ATS ‘ALLEG RO MODER ATO’ FREMFØ RT AV FAE STRYKE K VARTE T T FR A UNG K VARTE T TSERIE

‘Kvelden vil by på musikalske perler fra flere av Kvartettseriens musikere, samtidig som vi gir deg et spennende innblikk i hva du kan glede deg til ved neste konsertsesong. Det blir musikalske innslag fra medlemmer i Engegårdkvartetten, Oslo Strykekvartett og Vertavo i tillegg til FAE Strykekvartett fra Ung kvartettserie. Vi får høre verker fra kjernerepertoaret, fellesnumre og kanskje noen ekstra godbiter... Dette blir en konsertopplevelse å glede seg til! Vi fortsetter å tilby publikum nummererte plasser og vi vil gjøre vårt beste for å gi alle abonnenter en plass de er fornøyd med på en mest mulig rettferdig måte. Det vil være mulig å kjøpe abonnement for sesongen 2018/2019 etter lanseringskonserten. Vipps nr: 84997 Abonnenter har fri inngang til lanseringskonserten. Øvrige billettpriser som vanlig.


O M K VA R T E T T S E R I E N

SESONGPROGRAM 2017 | 2018

OM OSS!

KVARTETTSERIEN

Oslo Quartet Series – Kvartettserien er en konsertarrangør som siden oppstarten i 2012 har hatt både internasjonale og nasjonale strykekvartetter på scenen og arbeidet med å formidle kvartettens fantastiske repertoar og ensembleform til et bredt publikum. Tre av Norges mest profilerte strykekvartetter, Engegårdkvartetten, Oslo Strykekvartett og Vertavo er faste strykekvartetter for konsertserien, i tillegg til at vi presenterer verdensledende internasjonale kvartetter. Konsertserien ønsker å tilrettelegge for en konsertramme som formidler det kunstneriske innholdet på en nyskapende måte. Hver konsert har et overbyggende tema der kveldens musikalske program formidles i en bredere kontekst, og den vanlige konsertformen strekkes for å inkludere uvanlige og inspirerende elementer. Serien har også et talentutviklingsprogram kalt Ung kvartettserie for unge strykekvartetter, som i dag er en sentral del av Kvartettseriens virksomhet. Kvartettserien er organisert som en stiftelse og har i dag en administrasjon bestående av daglig leder Kaja Bjørntvedt og en studentpraktikant Victoria Sørlie Folkedal. I tillegg har organisasjonen et styre bestående av seks medlemmer: Ingrid Alfheim (styreleder), Jorun Pedersen (nestleder), Johannes Hafsahl, Erling Lae, Kristin Orestad Clementz og Jan Clemens Carlsen. Kunstnerisk råd består av Juliet Jopling (Engegårdkvartetten), Liv Hilde Klokk (Oslo Strykekvartett) og Berit Cardas (Vertavo). Kari Ravnan er Kunstnerisk leder for Ung kvartettserie.

| 13


14 |

SESONGPROGRAM 2017 | 2018

VA N D R I N G S KO N S E R T PÃ… N A S J O N A L G A L L E R I E T M E D U N G K VA R T E T T S E R I E FOTO: KNUT NEERLAND


TALENTUTVIKLINGSPROGRAM

SESONGPROGRAM 2017 | 2018

U N G K VA R T E T T S E R I E

Som konsertarrangør ser vi det som et naturlig ansvar å bidra til at unge kvartetter blir gitt muligheten til å utvikle seg fritt i et kammermusikalsk miljø med trygge, profesjonelle rammer.

KVARTETTSERIEN

Vi er utrolig stolte over hvordan vårt talentutviklingsprogram for unge strykekvartetter har utviklet seg de siste årene. Seks unge strykekvartetter er involvert i programmet hver sesong, og det er utrolig gøy å se hvordan det unge kvartettlivet blomstrer! Nye kvartetter oppstår og vi ser at nye, høyere mål blir satt av de kvartettene som allerede har spilt sammen noen år. På grunnlag av denne spennende utviklingen, kan vi vel ikke si annet enn at et naturlig mål må være å bli verdens ledende kvartettnasjon! Kvartettene på programmet deltar på mesterklasser med våre internasjonalt gjestende strykekvartetter og får selv muligheten til å presentere seg på våre konserter i Gamle Logen. I tillegg ønsker vi å gi dem reell arbeidserfaring ved at de mottar øvrige konsertoppdrag i regi av oss på festivaler, eldresentre og andre konsertarenaer i Osloregionen. Noen av våre faste konsertsamarbeid for Ung kvartettserie er blant annet ved barnefestivalen Miniøya, Universitets Aula og Kirkens Bymisjon. Mesterklassene finner sted på Norges Musikkhøyskole og Barratt Due musikkinstitutt Gjennom slike oppdrag og ulike pedagogiske aktiviteter ønsker vi å være et springbrett for unge strykekvartetter, der de kan få noen erfaringer på hva det vil si å spille i en profesjonell strykekvartett på høyt nivå. Kunstnerisk leder for Ung kvartettserie er Kari Ravnan.

| 15


16 |

SESONGPROGRAM 2017 | 2018

K L A S S I S K M U S I K K O G W O R K S H O P M E D U N G K VA R T E T T S E R I E PÅ M I N I Ø YA FOTO: OSLO QUARTET SERIES


NYE PROSJEKTER

SESONGPROGRAM 2017 | 2018

NYE SPENNENDE PROSJEKTER VÅ R E S A M A R B E I D S PA R T N E R E !

MED

GODE SAMARBEIDS– PA R T N E R E UTLØSER SPENNENDE PROSJEKTER

Kvartettserien er veldig glad for å ha etablert godt samarbeid med spennende organisasjoner som er med på å skape fantastiske muligheter for klassisk kammermusikk. Gamle Logen er et vakkert konsertlokale som vi føler oss hjemme i og som kler kammermusikken godt. Denne sesongen har vi også lagt én av hovedkonsertene våre til Operaen for å strekke oss videre utover. Andre samarbeidspartnere er:

Miniøya er Norges største sjangerfrie barnefestival. Vi er veldig glade for å ha etablert et samarbeid der Kvartettserien er ansvarlig for formidlingen av klassisk kammermusikk til tusenvis av barnefamilier over fire dager i Tøyenparken. Her får barn og unge et møte med kammermusikken både ved å høre unge musikere spille et bredt utvalg av kvartetter, men også ved å prøve å spille selv gjennom lek og ulike workshops aktiviteter. Kvartettserien samarbeider med koreograf Lise Tiller og komponist Kaja Bjørntvedt om et tverrfaglig kunstprosjekt med to dansekunstnere og en strykekvartett fra Ung kvartettserie. Forestillingen er støttet av Kunsthøgskolen i Oslo – KHiO. Crescendo er et nasjonalt mentorprogram for unge talenter innen klassisk musikk. Kvartettserien er glad for å kunne bidra med rådgivende kompetanse på feltet for deres mentorprogram for unge kammergrupper, i samarbeid med bl.a. Grieg Trio, Oslo Kammerakademi og TrondheimSolistene. Samarbeid med nasjonale konsertarrangører Kvartettserien ønsker å bidra til at konserter med våre gjestende strykekvartetter når ut til et nasjonalt publikum. Vi samarbeider derfor blant annet med Stormen Konserthus i Bodø og Bergen Kammermusikkforening.

Ønsker du mer informasjon om våre øvrige samarbeidsprosjekter og aktiviteter? Registrer deg i vårt nyhetsbrev på www.osloquartetseries.no og motta de ferskeste nyhetene om vår virksomhet!

| 17


18 |

SESONGPROGRAM 2017 | 2018

NYHETER FRA VÅ R E F A S T E K VA R T E T T E R

NYHETER

Vertavo: 2016 ble en spennende og innholdsrik sesong for Vertavo med blant annet åpningskonserten på BBC Proms' Chamber Series og St Luke’s i London. September 2016 gikk verdens første Vertavofestival av stabelen i Eikerbygdene og Modum. Neste Vertavofestival blir 21.-24.september 2017 med 30 km klassisk i høstfarger. Fra toppen av ovarennet i Vikersundsbakken via Blaafarveværket og kirkene i Vestfossen og Hokksund til perlen Folkets Hus i Krokstadelva hvor vi setter nedslag. Vertavo har med seg Alexander Sitkovetsky, Guro Kleven Hagen og Atle Sponberg, Catherine Bullock, Mariannna Shirinian, Paul Lewis, Ann-Helen Moen og Erlend Skomsvold! Alt tett fulgt av oster fra Eiker Ysteri og Vertavobrygg fra Eiker Ølfabrikk. Og et herlig publikum, velkommen! Dette er stedet å være. I løpet av 2017 deltar Vertavo på Festspillene i Bergen, Valdres Sommersymfoni, Oslo Kammermusikkfestival, og Changes Music Festival. Det blir turneer i England og Sverige. USA vestkyst besøkes igjen, og Wigmore Hall's ’Haydn Quartet Series’ er det stas å være en del av. I sesongen 2018/19 feires 35 Vertavo-år med en omfattende konsertserie i samarbeid med pianisten Paul Lewis.

Oslo Strykekvartett: Når Oslo Strykekvartett nå går inn i sin 26. sesong, er det med en ikke ubetydelig følelse av uvisshet og spenning. Bratsjist Are Sandbakken spiller i august 2017 sammen med kvartetten for aller siste gang under vår konsert på Oslo Kammermusikkfestival. Idet sesongprogrammet går i trykken vet vi ikke hvem hans etterfølger blir, og vi skal ta oss god tid i arbeidet med å finne Den Rette. Her kan det komme godt med å ikke dra sammenligningen med ekteskapet for langt. Men så er det også nevnt… Sesongen vil ikke desto mindre forløpe med sedvanlig virketrang og oppdagelseslyst i festivaler i Tidsvilde (DK) og Stavanger, turnéer i Israel, Sverige, Danmark og selvsagt vårt kjære Norge. Dessuten vil vi presentere vår andre utgivelse hos plateselskapet 2L: Beethoven Op.95 ’Serioso’ og Schuberts store G-durkvartett. Følg oss gjerne på www.stringquartet.com


NYHETER

Engegårdkvartetten: Oktober 2016 så en ny festival dagens lys. ’Schumann på 123', en langhelg viet Robert Schumann på Nynorskens hus midt i Oslo, ga mersmak og Engegårdkvartetten planlegger nå ’Mozart på 123’ 10.-12. november 2017. Ledende musikere som Christian Ihle Hadland, Eir Inderhaug, Martin Roscoe, Knut Erik Sundquist med flere tar med seg Oslo Camerata, ildsjeler Kjell Hillveg og Morten Carlsen, folkemusiker Vegard Vårdal, barneteateret ’Den mangfaldige scenen’ og barneorkester ’Nordberg Strykeorkester’ i en festival som har et spenn fra folkedans til mesterverk. Les mer på www.mozart123.no Platevirksomheten står ikke stille hos Engegårdkvartetten. Det ble knall anmeldelser for utgivelsen med BIS av Grieg/Sibelius/Thommessen ”de som søker en Grieg/Sibelius sammenkobling ville bli hardt presset til å finne bedre” Gramophone, april 2016. Innspillinger av de Preussiske kvartettene av Mozart på LAWO, samt Schumanns tre kvartetter opus 41 på BIS, er snart klare for utgivelser. Engegårdkvartetten gleder seg til turneer i Norge, USA, England og Danmark i 2017/2018 sesongen, med programmer fra Mozart til Mustonen. Det blir faktisk to verdenspremierer, en av Olli Mustonens Strykekvartett skrevet til Engegårdkvartetten, og en kammeropera av Maja Ratkje ’Revelations (This Early Song)’.

M O Z A R T PÅ 1 2 3

SESONGPROGRAM 2017 | 2018

| 19


20 |

SESONGPROGRAM 2016 | 2017

BILLETTER + ABONNEMENT

Billetter

Bli abonnent!

ABONNEMENT*

*E R D U M E D L E M…

Ordinær: kr 1900,Honnør: kr 1700,Gavepakke: kr 950,-* (*3 valgfrie konserter sesongen 17/18)

I Oslo kvartettforening eller Norsk Kammermusikkforbund? Da får du honnørpris på abonnement og billetter uansett alder.

E N K E LT B I L L E T T E R

**E R D U U N D E R 30 Å R?

Ordinær: kr 395,Honnør: kr 350,-* A-kort: kr 325,Student: kr 120,-** Unummerert, (begrenset sikt): kr 120,Alle priser er inkludert billettavgift. HVOR K JØPER JEG BILLET TER?

Enkeltbilletter til hver konsert kjøpes hos: Billettservice: billettservice.no / 815 33 133 Gamle Logen, billettluke: 22 33 22 66 Dørsalg åpner kl.18.00 før alle konserter i Gamle Logen. Abonnement kan kjøpes med Vipps nr.84997 eller ved å ta kontakt på post@osloquartetseries.no

Som abonnent i kvartettserien får du reservert plass til alle våre konserter, billigere billetter og spesialtilbud som vi håper kan gi deg den optimale konsertopplevelsen. ET ABONNEMENT GIR DEG:

Vi gir vår samarbeidspartner PublikUng et begrenset antall fribilletter til hver konsert. Disse distribueres til deres medlemmer.

> RESERVERT PL A SS TIL ALLE

Gå til www.publikung.no for mer informasjon om medlemskap og billetter.

> INVITA S JON TIL ARR ANG EMENT I

KONSERTENE I G A MLE LOG EN > BILLE T TPRISEN MED BEST R ABAT T > ÅPEN INVITA S JON TIL K VARTE T TSERIENS ÅPNE PRØ VER OG MESTERKL A SSER UNG K VARTE T TSERIE > INVITA S JON TIL ANDRE ARR ANG EMENT I REG I AV K VARTE T TSERIEN > FRI INNG ANG PÅ SESONG L ANSERINGSKONSERTEN , VÅREN 2018 > ABONNEMENTSKORTE T ER IKKE PERSONLIG OG K AN L ÅNES BORT TIL EN VENN , DERSOM DU M Å MELDE FR AFALL PÅ EN KONSERT

Betal abonnement og gavepakke direkte med Vipps nr.84997 eller ta kontakt på post@osloquartetseries.no


FELT A

FELT E

FELT B

S CEN E

FELT C

FELT D

SALKART SESONGPROGRAM 2017 | 2018

| 21


22 |

SESONGPROGRAM 2016 | 2017

PRAKTISK INFORMASJON

PRAKTISK INFORMASJON F O R VÅ R E KO N S E R T E R I GAMLE LOGEN

Dørene åpner kl. 18.30 (en halvtime før konsertstart). Garderoben er åpen ved hvert konsertarrangement. M AT O G D R I K K E

Gamle Logen åpner baren én time før konsertstart. Her tilbys forfriskninger og lettere snacks hele konsertkvelden. Det er lov å ta med seg drikke inn i konsertsalen. FA S I L ITE TE R

Vi gjør oppmerksom på at det er montert teleslynge i konsertsalen. Denne er alltid skrudd på når mikrofonen brukes ved våre arrangementer. Heis befinner seg til høyre for hovedinngangen og tar deg opp til konsertsalen i 3.etg. H V O R D A N KO M M E R J E G M E G T I L G A M L E L O G E N ?

Trikk: 12, 13, 19 til Kongens gate (ca. 5 minutters gange herfra) T-bane: Alle linjer til Stortinget stasjon (ca. 10-12 minutters gange herfra) Buss: nr. 60 til Bankplassen (ca. 2 minutters gange herfra) eller nr. 30, 31 eller 32 til Dronningens gate (ca. 5 minutters gange herfra) Bil: Parkering ved Bankplassen P-hus eller gateparkering FOR RULLESTOLBRUKERE

Vi reserverer plass til rullestolbrukere og ledsager ved våre konserter. Kontakt oss, slik at vi kan reservere plass i forkant. Ledsager har rett til fribillett ved våre arrangementer. Vennligst gjør oss oppmerksom på dette ved bestilling.


HJELPEKORPSET

SESONGPROGRAM 2017 | 2018

E R D U L I K E L I D E N S K A P E L I G O P P TAT T AV S T RY K E K VA R T E T T E R S O M O S S? > DA E R K A N S K J E O S LO Q UA R T E T S E R I E S H J E L P E KO R P S N O E FO R D E G ! K VA R T E T T S E R I E N E R E N L I T E N , M E N E N T U S I A S T I S K O R G A N I S A S J O N S O M A L LT I D V I L VÆ R E Y T T E R S T TA K K N E M L I G F O R A L L D E N H J E L P V I K A N FÅ M E D Å S P R E D E T G L A D E B U D S K A P O M S T R Y K E K VA R T E T T E N O G KO N S E R T S E R I E N ! H J E L P E KO R P S E T E R S AT T S A M M E N AV E N G R U P P E E N G A S J E R T E KO N S E R TG J E N G E R E S O M B I D R A R D E R D E H A R LY S T. O P P G AV E R I H J E L P E KO R P S E T K A N E K S E M P E LV I S VÆ R E H J E L P U N D E R A R R A N G E M E N T I U N G K VA R T E T T S E R I E , TA I M OT P U B L I K U M , H J E L P T I L Å D E L E U T B R O S J Y R E R , H E N G E O P P P L A K AT E R , B I D R A T I L T R A N S P O R T AV S T R Y K E K VA R T E T T E R , E . L . V I T I L BY R O G S Å H YG G E L I G E O G U F O R M E L L E M Ø T E R M E D K VA R T E T T S E R I E N S O R G A N I S A S J O N , D E R V I OV E R E N G O D KO P P K A F F E K A N B L I B E D R E K J E N T M E D D EG O G D U M E D O S S .

INTERESSERT? TA KO N TA K T M E D O S S D I R E K T E : P O S T@O S LO Q UA R T E T S E R I E S . N O

| 23


F Ø L G O S S PÅ S O S I A L E M E D I E R : FAC E B O O K : OS LO Q UA R TE T S E R I E S–K VA R TE T T S E R I E N I N S TA G R A M : K VA R T E T T S E R I E N T WIT TER: @OSLOQUARTETSERI TA K K T I L VÅ R E S TØ T T E S P I L L E R E :


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.