Page 1

FALSAFAH

PENDIDIKAN NEGARA “ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.�

IKRAR INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM Kami, pegawai awam Malaysia dengan sepenuhnya dan rela hati, berikrar mempertahankan dan memperkukuhkan integrity perkhidmatan awam dengan mencegah dan membenteras segala bentuk rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan melalui tindakan-tindakan berikut; â—?

Berusaha memupukdan mengamalkan nilai-nilai membenci rasuah.

1


Menutup semua ruang dan peluang yang mendedahkan kepada amalan rasuah.

Bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar Undang-undang, peraturan dan etika jabatan.

Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak untuk memerangi sebarang perlakuan jenayah rasuah.

Bertindak tegas terhadapmereka yang cuba untuk menggugat integriti dan imej perkidmatan awam.

Mematuhi sepenuhny a kod etika jabatan dan mengamalkan nilai-nilai murni yang berteraskan ajaran agama dalam menjalankan tugas. WAWASAN 2020

1 2 3

Mewujudkan Negara Malaysia bersatu padu yang mempunyai matlamat dikongsi bersama Mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap diri sendiri, bangga dengan apa yang ada dan yang dicapaiserta gagah menghadapi pelbagai masalah. Mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika, yang mana warganegaranya kukuh dalam nilai agama, dan kejiwaan dan didorong oleh tahap etika paling tinggi.

4 5 6

Mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika.

7

Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi, iaitu sistem sosial yang mana kepentingan masyarakat lebih utama daripada diri sendiri dan kebajikan insan tidak berkisar kepada negara atau individu tetapi di sekeliling sistem kekeluargaan yang kukuh

8 9

Memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi

Mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak ansur Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif,mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang kedepan, yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga menyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan.

Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi bersaing, dinamik, giat dan kental.

2


PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 - 2025 SEBELAS ANJAKAN UTAMA UNTUK MENTRANSFORMASIKAN SISTEM PENDIDIKAN NEGARA 1

Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa

2

Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris

3

Melahirkan Rakyat Malaysia yang menghayati nilai

4

Mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan

5

Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah

6

Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan

7

Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia

8

Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian Kementerian

9

Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas

10

Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit

11

Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK SLOGAN “Perak Sentiasa diPuncak Kecemerlangan�

VISI

3


Melonjakkan kecemerlangan dalam pencapaian akademik, kokurikulum dan imej perkhidmatan

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK MISI Kami Warga Pendidikan Negeri Perak akan memastikan misi berikut dilaksanakan: ● ● ● ● ●

Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan. Membudayakan headcount di JPN, PPD dan sekolah Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu di semuaperingkat Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas.

SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ SAGOR 36800 KAMPONG GAJAH MOTTO “ILMU SULUH HIDUP” VISI MerealisasikanPembangunan Pendidikan Malaysia Dengan Menjadikan SK. Dato’ Sagor Cemerlang dan Terbilang MISI Bersama ikhlas melaksanakan transformasi pendidikan berasaskan ilmu pengetahuan untuk pembangunan pendidikan bertaraf dunia dalam bidang: ●

Pengurusan kepimpinan berprestasi tinggi yang cekap, telus dan tulus ikhlas.

Akademik yang berasaskan Pembelajaran dan Pengajaran (PdP) yang berkualiti dan

4


berkesan bagi mencapai generasi bestari yang terbilang. ●

Sahsiah yang berasaskan program pembangunan insan bernilai murni.

Sukan yang berasaskan pendekatan saintifik dan inovatif.

Kokurikulum yang berasaskan pembinaan jati diri dan integrasi nasional.

ICT bagi memperkukuh pembelajaran & pengajaran dan kebolehan serta keupayaan yang lebih bermakna.

SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ SAGOR 36800 KAMPONG GAJAH PIAGAM PELANGGAN Kami guru-guru, kakitangan dan seluruh warga Sek. Keb. Dato’ Sagor, Kampong Gajah dengan rasa penuh tanggungjawab dan insaf, berikrar dan menjanjikan usaha yang berterusan menumpukan seluruh tenaga kami untuk; ● ● ● ● ●

Meningkatkan prestasi UPSR dan PKSR ke tahap yang cemerlang serta mempelbagaikan kaedah Pembelajaran dan Pengajaran. Memberi layanan segera dan sempurna kepada setiap individu yang berurusan dengan pihak sekolah. Memastikan pencapaian aktiviti ko-kurikulum sentiasa berada pada tahap yang membanggakan. Mewujudkan suasana persekitaran sekolah yang sentiasa bersih, indah dan menyeronokkan. Menjamin hubungan baik dan mesra dengan masyarakat setempat serta agensi kerajaan selaras dengan kehendak kehendak Wawasan 2020.

5


CARTA ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ SAGOR 36800 KAMPONG GAJAH, PERAK PENGERUSI EN. ALIAS B. MOHD ARIFF (Guru Besar)

NAIB PENGERUSI 1 EN. NORAINI B. SAMAD (Penolong Kanan Pentadbiran) NAIB PENGERUSI 2 EN. YAL KHATTAB B. ABD GHANI (Penolong Kanan HEM)

KURIKULUM Penilaian & Peperiksaan PKSR/PBS/UPSR Ujian Bulanan/Penggal Pengurusan P & P Unit Kecil Kurikulum Panitia mata pelajaran Makmal/ Bilik Khas Program Pemulihan Pendidikan Khas (PPKI) Pusat Sumber Sekolah Pra Sekolah Program transisi Bilik Gerakan Pemantauan SKPM Penarafan sekolah Lawatan/Laporan JNSP Maklumat / Data Pembestarian Sekolah Program LINUS KEBAJIKAN KWAPM SPBT RMT Bimbingan & Kaunseling Disiplin Murid Pengawas Sekolah SSDM SMM

NAIB PENGERUSI 4 PN. KHAIRANI BT ABD HANIF. (Penolong Kanan Pendidikan Khas) PENTADBIRAN

PERKHIDMATAN Perlantikan Pengesahan Perlanjutan Percubaan Pencen Cuti Prestasi/Laporan Pengisytiharan harta Tanggung kerja Letak jawatan Pertukaran sekolah Penyata/Data Lembaga Tatatertib Penyeliaan kakitangan Guru Staf sokongan AM

JADUAL WAKTU

KEWANGAN Terimaan Pembelian Pembayaran Buku Tunai PWR Audit Payroll Baucer Tuntutan Yuran Pengurusan Aset Alih Aset Tetap

Kehadiran/ Jadual Kedatangan. Pendaftaran Penempatan Pendidikan Wajib Pertukaran Murid Sijil Asrama Desa Maklumat Data

NAIB PENGERUSI 3 EN. ZAINAL ANUAR B. ABD. RASHID (Penolong Kanan Kokurikulum)

Jadul Waktu Guru Jadual Waktu Kelas Jadual Waktu Gantian Jadual Peperiksaan Jadual Kelas Tambahan Jadual Penggunaan Bilik-Bilik Khas Jadual Bertugas masa Cuti Takwim Sekolah

KECERIAAN Bangunan /Kelas Kawasan Sekolah Kawasan Asrama Padang Kantin Rumah Guru Perabot dan Stok

KURIKULUM Penilaian & Peperiksaan PKSR/PBS/UPSR Ujian Bulanan/Penggal Pengurusan P & P Unit Kecil Kurikulum Unit Kecil HEM Unit Kecil Kokurikulum Penarafan sekolah Lawatan/Laporan JNSP Maklumat / Data Pembestarian Sekolah Pencerapan Jadual Waktu

KOKURIKULUM Sukan & Permainan Olahraga Unit Beruniform Kelab & Persatuan Padang Lawatan Sekolah Perayaan & Upacara Perhubungan Penyeliaan Pekerja Am Keselamatan Maklumat / Data

6


7


SEJARAH SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ SAGOR.

Sekolah ini telah diasaskan pada tahun 1850 oleh 20 orang penduduk Kampung Gajah dengan mendirikan dua buah bilik darjah. Seramai 15 orang murid telah belajar membaca Al-Quran di sini. Pada awal tahun 1896, sebuah sekolah dinamakan Sekolah Melayu Kampong Gajah telah didirikan oleh kerajaan British ketika itu di kawasan sebelah hulu Taliair Kampong Gajah. Segala bahan pembinaan dari hutan dengan beratapkan daun nipah, tiang batang pinang dan berlantaikan tanah sahaja. Keluasan sekolah itu adalah 24kaki X 15 kaki dengan bilangan murid seramai 20 orang. Guru besarnya En. Abdul Razak bin Abu Samah dibantu oleh penduduk dibantu oleh seorang penduduk tempatan bernama En. Maamor. Sekolah ini tidak lama kerana gangguan binatang buas termasuk gajah dan terpaksa ditutup. Pada 1.10.1896, kerajaan sekali lagi membina sebuah sekolah di tepi tebing Sungai Perak dengan keluasan 36 X 20 kaki untuk menempatkan seramai 30 orang murid dengan Guru Besar yang bersama-sama dengan tiga orang guru yang lain. Sekolah ini seterusnya berkembang dan 3 buah rumah guru telah dibina oleh kerajaan dari bahan binaan yang sewajarnya.Pada akhir tahun 1919, rumah guru telah siap dibina dan boleh diduduki oleh guru dan bangunan kelasnya juga dibesarkan sepuluh kaki lagi. Sebelum akhir tahun 1939, sekolah ini telah mempunyai bilangan murid seramai 200 orang dan gurunya seramai 6 orang. Pejabat Pelajaran Perak telah mengasingkan sekolah lelaki dan sekolah perempuan. En. Maamor telah dilantik menjadi Guru Besar bersama isterinya The Zaharah bagi kedua-dua sekolah tersebut. Persekolahan di zaman pemerintahan Jepun tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Murid-murid berkurangan. Guru besarnya ketika itu ialah Yeop Shedan bin Pandak Kolah. Apabila perang dunia tamat (1945)sekolah berjalan semula dengan lancar. Bilangan murid juga bertambah. Penduduk setempat telah bermuafakat untuk membina sebuah bangunan lagi dengan keluasan 20 kaki x 100 kaki.

8


LAGU SEKOLAH Ilmu Suluh Hidup

Bersama kita berjasa Menunai cita bangsa Sentiasa siap siaga Berusaha hingga jaya Berdisiplin bekerjasama Berbakti berdikari Amalkan sikap mulia Semoga tuhan berkati S.K. Dato’ Sagor Sehati dan sejiwa Bersatu berharmoni Itulah amalan kami Ilmu Suluh Hidup Maju bergerak maju Ilmu Suluh Hidup Maju bergerak maju (Ulang rangkap 3.) Maju ……. bergerak……maju.

PENGGAL PERSEKOLAHAN 9


PERINCIAN PERSEKOLAHAN TAHUN 2013 MENGIKUT PENGGAL

PENGGAL

1

MULA PERSEKOLAHAN

AKHIR PERSEKOLAHAN

BILANGAN HARI

JUMLAH MINGGU

02.01.2013 01.02.2013 01.03.2013

31.01.2013 28.02.2013 22.03.2013

22 20 16

12

JUMLAH HARI CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 23.03.2013 31.03.2013 01.04.2013 01.05.2013

30.04.2013 24.05.2013

JUMLAH HARI CUTI PERTENGAHAN TAHUN 25.05.2013 09.06.2013 10.06.2013 01.07.2013 01.08.2013

2

30.06.2013 31.07.2013 06.08.2013

JUMLAH HARI CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 07.08.2013 18.08.2013 19.08.2013 01.09.2013 01.10.2013 01.11.2013 CUTI AKHIR TAHUN 16.11.2013

58 9

1

22 18

8

40 16

2

15 23 04

9

42

31.08.2013 30.09.2013 31.10.2013 15.11.2013

10 21 23 11

JUMLAH HARI

65

01.01.2014

47

JUMLAH Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am Jumlah Hari Cuti Penggal

1

12

13

6

289

52 205 84

CUTI-CUTI UMUM / NEGERI TAHUN 2013

10


TARIKH

PERISTIWA

1 .1.2013

Tahun Baru

24.1.2013

Keputeraan Nabi Muhammad SAW

27.1.2013

Thaipusam

10/11.2.2013

Tahun Baru Cina

23.3.201331.3.2013

Cuti Sekolah

19.4.2013

Keputeraan Sultan Perak

1.5.2013

Hari Pekerja

24.5.2013

Hari Wesak

25.5.2013 9.6.2013

Cuti Penggal Sekolah

1.6.2013

Keputeraan Agung

25.7.2013

Nuzul Al-Qur’an

7.08.2013 18.8.2013 8.8.2013 9.8.2013

CATATAN Selasa Khamis Ahad Ahad – Isnin Sabtu – Ahad

Cuti Penggal Sekolah Cuti Hariraya Aidilfitri Dan Cuti Sekolah

31.8.2013

Hari Kebangsaan

16.9.2013

Hari Malaysia

15.10.2013 16.10.2013

Hari Raya Qurban

3.11.2013

Hari Deepavali

5.11.2013

Awal Muharam

25.12.2013

Hari Krismas

16 .11.2013 1.1.2014

Cuti Penggal Persekolahan

Jumaat Rabu Jumaat Sabtu-Ahad Sabtu Rabu Rabu Khamis - Jumaat Sabtu Isnin Selasa Rabu Ahad Selasa Rabu Sabtu-Selasa

TAKWIM PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN 11


PERKARA Pendaftaran Masuk UPSR 2013

TARIKH

TINDAKAN

2.1.13 - 29.1.13

S/U Peperiksaan

Ujian Pengesanan 1/2013 (Tahun 6)

28.1.13 – 30.1.13

J/K Penilaian dan Peperiksaan

Ujian Pengesanan 2/2013 (Tahun 6) Ujian Pengesanan 1/2013 (Tahun 1-5)

18.3.13 – 21.3.13

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013

13.5.13 – 16.5.13

J/K Penilaian dan Peperiksaan

Ujian PEKA Sains 2013

7.2.13 – 29.7.13

Guru Sains Tahun 6

Peperiksaan Percubaan UPSR 2013

00.7.13 – 00.7.13

PK1 S/U Peperiksaan

Pra UPSR 2013 Ujian Pengesanan 2/2013 (Tahun 1-5)

27.8.13 – 29.8.13

PK1 S/U Peperiksaan

Peperiksaan Awam UPSR 2013

00.9.13 – 00.9.13

PK1 S/U Peperiksaan

Penilaian Asas Fardhu’ Ain (PAFA) 2013

7.2.13 – 30.7.13

Panitia Pendidikan Islam

Peperiksaan Akhir Tahun 2013 *Ujian Bulanan 2013

28.10.13 – 31.10.13 Feb/Apri/Jun/Sept

J/K Penilaian dan Peperiksaan

PK1 S/U Peperiksaan Panitia Mata pelajaran S/U Peperiksaan

SENARAI NAMA GURU DAN STAF SOKONGAN 2013

12


Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Nama En. Alias b. Mohd Ariff En. Noraini b. Samad En. Yal Khattab b. Abd. Ghani En. Zainal Anuar b. Hj Abdul Rashid Pn. Khairani bt. Abd. Hanif Pn. Fauziah bt Abdul Hamid En. Mohd Fauzi b. Ismail En. Nor b. Talib Cik Norzila bt Yusop Pn. Habsah bt Soid En. Mohd Feerdaus b. Awang Pn. Laila Basyila bt Mohd Nor En. Mohd Rozlan b. Roza Pn. Siti Raudhah bt Mokhtar En. Saiful Azmir b. Mohd Hosaini Cik Ainul Zawani bt Zakaria Pn. Juzaidah bt Zainal Abidin En. Aizzuddin b. Salehudin En. Mohd Hanif b. Baharin Pn. Ismarohanaliza bt Ismail En. Shahrin b. Abdul Rahim Pn. Noor Aini bt Hamid Cik Zatul Itri bt Kamaruzzaman Pn. Nori bt Nan Pn. Fadzilah bt. Khazari En. Mohd Hasril b. Abu Hassan Ashaari Pn. Halimah bt. Abdul Latif Pn.Hasnera bt. Ani En. Ahmad Razis b. Abdul Rahim Tn Hj Sabree b. Ahmad Pn. Nor Haniza bt Ahmad Pn. Syarifah Norlila bt Sy. Damanhuri Pn. Seri Hidayati bt Mawardi Pn. Maizura bt Mokhtar Pn. Suziha bt Mohd Arshad Pn. Noraini bt Mohamed Isa Pn. Wanira bt Abdul Mutalib Pn. Hjh Zaleha bt Arshad Pn Zawiah bt. Khatim Pn. Khatijah bt Hasan Pn. Norazlin bt Azizi

Gred DG41 DGA32 DGA32 DGA32 DGA32 DG44 DG44 DG44 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41

Opsyen/Jawatan Guru Besar PK Pentadbiran PK Hal Ehwal Murid PK Kokurikulum PK Pendidikan Khas Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong

No. Telefon 0125599464 0195743585 0195700010 0135000105 0174638872 0125153434 0134308101 0195755904 0194653920 0126880278 0124006737 0142930464 0164439637 0134214616 0125475849 0194911702 0193935144 0195663675 0165550598 0174122887 0125618921 0199468096 0194121092 0194563929 0126603787 0175007549

DG41 DG44 DC41 DGA34 DGA32 DGA32 DGA32 DGA32 DGA32 DGA32 DGA32 DGA32 DGA32 DGA32 DGA32

Guru Penolong Guru Penolong Guru Interim Guru Cemerlang Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong

056312840 0194310167 0175081903 0175849561 0194610169 0124371104 0175687720 0125461761 0124860530 0195740714 0195533335 0195783635 0195404161 0124345546

SENARAI NAMA GURU DAN STAF SOKONGAN 2013

13


Bil

Nama

Gred

Opsyen/Jawatan

No. Telefon

14


42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Pn. Hjh Siti Hafnah bt Enam @ Iman En. Muhamad Syawal b. Radzali Pn. Kartina bt Abd Karim En. Mohd Nasir b. Hj Ismail En. Rohizam b. Jaafar Pn. Hjh Jeriah bt Tauhid Pn. Aminah bt Tajuddin Pn. Fathiatun bt Norhan Pn. Nordiah bt Abdul Razak Pn. Saadiah bt Osman En. Ahmad Husaini bin Mohd Jamil Pn. Nor Aisarah bt Abdullah Pn. Rosma Raya bt Ibrahim En. Zainuddin b. Badiuzzaman Pn. Hjh Pauziah bt Mat Daud Pn. Hjh Foziah bt Sam Pn. Salimah bt Musa En. Mazlan b. Mohamed Nazri Pn. Siti Haizazura bt Ismail

61

En. Mohamad Azrul bin Ahmad Yazid

DGA32 DGA32 DGA32 DGA32 DGA32 DGA32 DGA32 DGA32 DGA32 DGA32 DGA32 DGA29 DGA32 DGA32 DGA32 DGA32 DGA32 DGA32 DGA32 DC41

Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong GDL

STAF SOKONGAN Bil Nama Gred Opsyen/Jawatan 1 Kamilah bt Ismail N22 Ketua Pembantu Tadbir 2 Norazlina bt Abd. Wahab N17 Pembantu Tadbir 3 Anidah bt Muhamad N17 Pembantu Tadbir 4 Azura bt Ahmad Damahuri FT17 Juruteknik Komputer 5 Nora Azlinda bt Idris N17 Penyelia Asrama 6 Norhafisah bt Morad N17 PPM (Prasekolah) 7 Noor Safiah bt Shariffuddin N17 PPM (Prasekolah) N17 8 Latifah bt Berni N17 PPM (Prasekolah) N17 9 Farizliana bt Mohd Nadzri N17 PPM (Pend. Khas) N17 10 Norasiah bt Mohd Noh N17 PPM (Asrama) N17 11 Mohd Mazlan b. Masri N17 PPM (Asrama) N17 12 Norul Aizah bt Aby Yazid N17 PPM (Pend. Khas) N17 13 Shamsila bt Jamaluddin N17 PPM (Pend. Khas) N17 14 Mohamad Saudi b. Mohd Salim R1 Pemandu 15 Ahmad Puad b. Abdul Rahman R2 PRA Gred R1 16 Ishak b. Abdullah R1 PRA Gred R1 17 Nurhashimah bt Abd Ghaffar N1 Pem Am Pejabat Gred 18 Hayati bt Idris N1 Pem Am Pejabat Gred

0134666550 0194413630 0175992976 0195448392 0194200684 0175516176 0175371292 0125404364 0124341274 0196239296 0195419919 0194297914 0124848093 0195536160 0175562335 0135143851 0194026914 0135310829 0199780811 0133359113 No. Telefon 0195120234 0195450807 0197527488 0195702712 0195769771 0195286464 0175587767 0194197501 0194210019 0193424235 0195550277 0142582421 0125499023 0195495506 0195761061 0135897137 0124960473 0122627621

STAF SWASTA 2013

Bil

Nama

Opsyen/Jawatan

No. Telefon 15


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pn Zuraini bt. Che Meh Jaafar b.Mohamad Hasbullah Pn. Zaitun bt Mat Tashin Mohd Manan b. Manaf Mohamad Sofi b. Abd Aziz Latifah bt Abd Halim Hamidah bt Abidin Hayati bt Elias Zuraimi bin Omar Salasiah bt Utoh Normah bt Din Lasiah bt. Parman Abd Rahman b. Yeop

Pengawal keselamatan Pengawal keselamatan Pengawal keselamatan Pengawal keselamatan Pengawal keselamatan Pengawal keselamatan Pekerja Pembersihan Pekerja Pembersihan Pekerja Pembersihan Pekerja Pembersihan Pekerja Pembersihan Pekerja Pembersihan Pekerja Pembersihan Pekerja Pembersihan

0195531688 0125527980 0194611966 0179877214 0125445702

SENARAI GURU KELAS DAN BILANGAN MURID TAHUN 2013

KELAS/TAHUN NAMA GURU Penyelaras Pn. Rosmaraya bt. Ibrahim

BILANGAN MURID LELAKI PEREM JUMLAH 16


1 SHAFIE 1 HAMBALI Penyelaras 2 SHAFIE 2 HAMBALI Penyelaras 3 SHAFIE 3 HAMBALI 3 MALIKI Penyelaras 4 SHAFIE 4 HAMBALI 4 MALIKI Penyelaras 5 SHAFIE 5 HAMBALI 5 MALIKI Penyelaras 6 SHAFIE 6 HAMBALI 6 MALIKI 6 HANAFI Penyelaras Pra Intelligence Pra Intellect Pra Genius PK P.Khas Pendidikan Khas

Pn. Rosmaraya bt. Ibrahim Pn. Jeriah bt Tauhid JUMLAH MURID Pn. Nordiah bt Abdul Razak Pn. Nordiah bt Abdul Razak Pn. Kartina bt. Abdul Karim JUMLAH MURID Pn. Saadiah bt. Osman Pn. Saadiah bt. Osman Pn. Fathiatun bt. Norhan Cik Norzila bt Yusuf JUMLAH MURID En. Mohd Nasir bin Ismail En. Mohd Nasir bin Ismail Pn. Fauziah bt. Abd Hamid Pn. Suziha bt. Arshad JUMLAH MURID Pn. Aminah bt Tajuddin Pn. Aminah bt Tajuddin Pn. Haniza bt. Ahmad Ismarohanaliza bt Ismail JUMLAH MURID Pn. Hjh Wanira bt Abd. Mutalib Pn. Hjh Wanira bt Abd. Mutalib Pn. Noraisarah bt. Abdullah Pn. Khatijah bt. Hassan En. Nor bin Talep JUMLAH MURID Pn. Hjh Foziah bt Sham Pn. Juzaidah bt. Zainal Abidin Pn. Foziah bt Sham Pn. Salimah bt. Musa JUMLAH MURID Pn. Khairani bt Abd. Hanif Pn. Siti Haizazura bt. Ismail

31

37

68

40

31

71

40

46

86

43

49

92

55

49

104

47

71

118

35

33

68

22

16

38

JUMLAH KESELURUHAN MURID SEKOLAH BERDASARKAN LAPORAN __02.01.2013__

645

PANDUAN GURU BERTUGAS MINGGUAN

► Bertanggungjawab dalam masa 1 minggu. ► Dikehendaki berada di sekolah lebih awal dan pulang lebih lewat daripada guru-guru lain pada hari-hari dia bertugas ► Pembahagian tugas adalah seperti berikut 17


PENGURUSAN PERHIMPUNAN ■ Bertanggungjawab mengurus dan mengelola perhimpunan mingguan supaya lancar

■ ■ ■ ■ ■

dan teratur Menyampaikan ucapan berdasarkan topic yang ditetapkan Memastikan loceng dibunyikan mengikut masa yang ditetapkan Memastikan bendera dikibarkan dan diturunkan mengikut waktu Mengelola perhimpunan harian dan memastikan aktiviti pagi (sifir / hafalan / membaca) dijalankan. Mencatat maklumat yang disampaikan oleh Pentadbir di dalam Buku Laporan Guru Bertugas Mingguan MENGURUS HAL KEBERSIHAN

■ Menyelia dan memastikan kebersihan bilik-bilik darjah, bilik air/ tandas dan kawasan

sekolah serta menyediakan laporan ■ Menguruskan hal-hal berkaitan barang hilang atau terjumpa ■ Menguruskan hal-hal berkaitan kecemasan , murid sakit dan menghantar ke hospital/ klinik atau rumah. (Rujuk Penolong Kanan) ■ Memantau kebersihan kawasan kantin, menyelia dan memastikan kebersihan, kualiti dan kuantiti makanan yang disediakan menepati peraturan ■ Mengelola pengawasan pelajar di kantin supaya bertertib semasa makan dan menjaga kebersihan di tempat makan DISIPLIN DAN KEBAJIKAN PELAJAR ■ Bekerjasama dengan guru disiplin bagi memastikan murid datang awal sebelum loceng pertama ( 7.30 pagi / 1.20 tengah hari) dibunyikan. ■ Memastikan murid beratur sebelum masuk kelas,sewaktu pulang dan sentiasa dalam keadaan berdisiplin ■ Bertanggungjawab di atas hal-hal kebajikan dan keselamatan murid disekitar kawasan sekolah. ■ Bertanggungjawab menyedia dan melengkapkan laporan di dalam Buku Laporan Bertugas Mingguan untuk diserahkan kepada Penolong Kanan ► Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pentadbir dari semasa ke semasa JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN TAHUN 2013

Minggu 1

Tarikh 02 - 04

Nama Guru JANUARI Pn Hjh Zaleha bt Arshad En. Mohd Nasir b. Ismail

Tajuk Membina Azam Baru Tahun 2013 18


2

07 - 11

3

14 - 18

4

21 – 25

5

28 – 01

6

04 – 08

7

11 – 15

8

18 – 22

9

25 - 01

10

04 – 08

11

11 – 15

12

18 - 22 23 – 31

13

01 - 05

14

08 - 12

15

22 – 26

16

29 - 03

Minggu

Tarikh

En. Nor b. Talep

Mematuhi Peraturan-peraturan sekolah Penjagaan Buku Teks

Pn. Fathiatun bt. Norhan Pn. Maizuri bt Hj Mokhtar Pn. Nori bt. Nan En. Aizuddin b. Salehuddin Muhammad SAW Nabi En. Ahmad Razis b. Abd. Rahim Junjungan Cik Norzila bt Yusop Menyesuaikan diri Dengan Pn. Rosmaraya bt. Ibrahim Kehidupan di Asrama FEBRUARI Pn.Fadzilah bt Khazari Amalan Keselamatan Semasa Pn. Fauziah bt. Abd. Hamid Berada di Sekolah Pn. Noraini bt Mohamed Isa Membudayakan Salam dan Hjh Pauziah bt Mat Daud Hormat Menghormati Pn. Noraini bt Hamid Berbakti kepada Ibu bapa Cik. Zatul Itri bt. Kamaruzzaman En.Muhammad Syawal b. Radzali Bersukan Mencergaskan Mohd Hasril b. Abu Hassan Ashaari Fizikal Dan Mental MAC Pn. Syarifah Norlila bt Syed Damanhuri Membaca Jambatan Ilmu Cik. Halimah bt Abdul Latif Pn. Jeriah bt Tauhid Sikap Berdikari dan Hjh Foziah bt. Sham Jati Diri Pn. Nordiah bt Abd. Razak Bertimbang Rasa dan Pn. Laila Basyila bt. Mohd. Noor. Semangat Tolong Menolong CUTI PERTENGAHAN PENGGAL - PERTAMA APRIL En. Zainuddin b. Badiuzzaman Membaca Membina Minda En. Saiful Azmir b. Mohd Hosaini Cemerlang Hjh Wanira bt. Abdul Mutalib Memartabatkan Bahasa Pn. Ismarohanaliza bt Ismail Melayu Pn. Noraisarah bt Abdullah A Phrase A Day: Tn. Hj Sabree b. Ahmad Goes A Long Way Pn. Suziha bt. Mohd Arshad Memupuk Sifat-sifat Cemerlang Cik Ainul Zawani bt. Zakaria Dalam Diri Pelajar

Nama Guru

Tajuk MEI

17

06 - 10

18

13 - 17

19

20 - 24

Pn. Salimah bt. Musa En. Ahmad Husaini b. Mohd Jamil Cik. Halimah bt Abd Latif Pn.Raudhah bt Mokhtar Pn. Saadiah bt Osman En. Saiful Azmir b. Mohd. Hosaini

Membaca menyemarakkan Minda Towards A Healthier & Better Environment Menghargai Jasa guru 19


25 - 09 20

10 – 14

21

17 – 21

22

24 – 28

23

25 – 29

24

01 - 05

25

08 – 12

26

15 - 19

27

22 - 26

28

29 - 02

29

05 - 06

30

07 - 18 19 - 23

31

26 - 30

32

02 - 06

33

09 - 13

34

17 – 20

Minggu 35

Tarikh 23 - 27

36

30 - 04

37

07 - 11

CUTI PENGGAL – PERTAMA JUN En. Shahrin b. Abd Rahim Isra’ Pn. Norazlin b. Azizi Nabi Muhammad s.a.w Pn. Kartina bt Abdul Karim Kerjasama dan Muafakat En. Mohd Feerdaus bt. Awang Dalam Kelas Pn.Khatijah bt Hasan Sains dan Teknologi En. Mohd Hasril b. Abu Hassan Ashaari Untuk manusia En. Mohd.Fauzi b. Ismail Pelajar Berdisiplin Pn. Juzaidah bt Zainal Abidin Sekolah Cemerlang JULAI En. Rozlan b. Roza Mematuhi Peraturan-Peraturan Pn. Maizuri bt. Mokhtar Sekolah Pn. Zawiah bt. Khatim Memupuk keyakinan Pn. Habsah bt. Soid Dalam diri Pelajar Pn. Fauziah bt. Md Daud Menjelang Bulan Pn. Noraini bt. Mohamed Isa. Ramadhan Hjh Siti Hafnah bt. Iman Kelebihan Bulan En. Aizuddin b. Salehhuddin Ramadhan En. Rohizam b.Jaafar. Peristiwa Penting yang Pn. Noraini bt Abd Hamid Berlaku dalamBulan Ramadhan OGOS Pn. Siti Haizazura bt. Ismail Adab dan Budi Bahasa Pn. Saadiah bt Osman Budaya Kita CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA Pn. Fathiatun bt Norhan Menghayati Prinsip-Prinsip En. Zainuddin b. Badiuzzaman Rukun Negara Pn. Norhaniza bt Ahmad Mengisi Kemerdekaan Pn. Suziha bt. Arshad Dengan Sikap Patriotisme SEPTEMBER Pn. Seri Hidayati bt Mawardi Persediaan Menghadapi En. Mohamad Azrul b. Ahmad Yazid Peperiksaan En. Mazlan b. Mohamed Nadzri Pengurusan Masa En. Mohd Nasir b. Ismail Yang berkesan Pn. Siti Raudhah bt Mokhtar Rajin dan Usaha Pn. Ismarohanaliza bt Ismail Tangga Kejayaan

Nama Guru Tajuk Pn. Aminah bt Tajuddin Hidup Bekerjasama En. Mohd Feerdaus b. Awang. Amalan Mulia OKTOBER En. Mohd Hanif b. Baharin Badan Cergas En. Muhamad Syawal b. Radzali Minda Cerdas Pn. Habsah bt. Soid. Tanggungjawab menjaga Pn. Kartina bt Abdul Karim Kemudahan & Harta sekolah 20


38

14 - 18

39

21 – 25

40

28 - 01

41

04 – 08

42

11-15

NOVEMBER

Pn. Norazlin bt. Azizi En. Shahrin b. Abd Rahim Cik Zatul Itri bt. Kamaruzzaman. En. Ahmad Razis b. Abd. Rahim Pn. Juzaidah bt Zainal Abidin. Pn. Hasnera bt. Ani NOVEMBER Tn Hj. Sabree b. Ahmad Pn. Nordiah bt Abd Razak. Pn.HJh. Zaleha bt Arshad En. Ahmad Husaini b. Mohd Jamil En. Mohamad Azrul b. Ahmad Yazid

Membudayakan ICT Dalam kehidupan Peristiwa Qurban Perlu dihayati Bersyukur dan Sentiasa Membaiki Kelemahan Diri Sentiasa melakukan perubahan Ke arah kebaikan Merancang Masa Cuti Dengan Kegiatan Berfaedah

CUTI AKHIR TAHUN

JADUAL MESYUARAT PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN, JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH & PANITIA MATA PELAJARAN 2013 Tarikh Bil

Jawatankuasa Mesy 1

Mesy 2

Mesy 3

Mesy 4 21


Jawatankuasa Kecil Kurikulum 1 2 3 4

Jawatakuasa Kurikulum Sekolah (JKS) Jawatakuasa Pusat Sumber Sekolah (PSS) Jawatankuasa Program Pemulihan Khas/PPKI Jawatankuasa Peningkatan Akademik/UPSR Jawatankuasa Pra Sekolah

5 6

Jawatankuasa Latihan Dalam Perkhidmatan

20/12/12

07/2/13

23/7/13

1/11/13

17/1/13

09/4/13

2/7/13

8/10/13

19/12/12

04/4/13

29/7/13

30/9/13

15/1/13

11/4/13

16/7/13

02/9/13

14/1/13

15/4/13

9/7/13

24/10/13

10/1/13

18/6/13

24/10/13

14/1/13

23/4/13

19/8/13

28/1/13

25/4/13

20/8/13

28/1/13

29/4/13

22/8/13

29/1/13

30/4/13

27/8/13

31/1/13

30/4/13

29/8/13

Mesyuarat Panitia Matapelajaran 7 8 9 10 11

Bahasa Melayu Dan Bahasa Inggeris Matematik Dan Sains Pendidikan Islam/ Pend. Moral Kajian Tempatan dan Sivik Pendidikan Jasmani/Kesihatan Dan Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Dan Muzik

Mesyuarat Pengurusan Dan Pentadbiran 12

Mesyuarat Guru

20/12/12

20/6/13

19/9/13

6/11/13

13

Jawatankuasa Pentadbiran Dan Pengurusan

13/12/2012

19/3/13

17/6/13

22/10/13

Jawatankuasa Kewangan Sekolah

21/1/13

17/4/13

15/7/13

31/10/13

14

PENGURUSAN ORGANISASI DAN PENTADBIRAN

JAWATANKUASA INDUK SEKOLAH Setiausaha Sekolah

: Pn. Hjh Zaleha bt. Arshad

Setiausaha Kewangan

: Pn. Norazlina bt. Abd Wahab.. 22


Setiausaha Kurikulum

: Pn. Zawiah bt. Khatim

Setiausaha Hal Ehwal Murid

: Pn.Fadzilah bt. Khazari

Setiausaha Kokurikulum

: Pn. Nori bt Nan

Setiausaha Peperiksaan

: Pn. Seri Hidayati bt.Mawardi

Setiausaha ICT/ Media

: Pn. Nor Azlin bt. Azizi

Setiausaha Data

: Pn. Siti Rauhdah bt Mokhtar

Setiausaha Kecemerlangan Akademik

: Pn. Wanira bt. Abd. Mutalib

Setiausaha Jadual Waktu

: En. Yal Khattab b. Abd. Ghani

Setiausaha PPSMI

: Pn.Ismarohanaliza bt. Ismail

Setiausaha Takwim Sekolah

: Cik Zatul Itri bt. Kamaruzzaman

Setiausaha Prasekolah

: Pn. Hjh Foziah bt. Sham

Setiausaha Pemulihan Khas

: En. Zainuddin b. Badiuzzaman

Setiausaha Pendidikan Khas Integrasi

: En.Mazlan b.Mohamed Nadzeri

Setiausaha Perabut sekolah

: En. Mohd Fauzi b. Ismail

Setiausaha Surau

: En. Rohizam b. Jaafar

Setiausaha Aset

: Pn. Fauziah bt Abdul Hamid

Setiausaha Staf Sokongan

: Pn. Hjh Kamilah bt. Ismail

Setiausaha Bilik-Bilik Khas

: Pn. Fadzilah bt. Khazari

Setiausaha LADAP

: Pn. Hasnera bt. Ani

1. JAWATANKUASA PENTADBIRAN Penasihat

: Tuan Pegawai Pelajaran Daerah Perak Tengah

Guru Besar

: En. Alias b. Mohd. Ariff

Penolong Kanan Pentadbiran

: En. Noraini bin Samad 23


Penolong Kanan HEM

: En. Yal Khattab bin Abd Ghani

Penolong Kanan Kokurikulum

: En. Zainal Anuar bin Hj. Abd Rashid

Penolong Kanan P.Khas

: Pn. Khairani bt. Abd. Hanif

Setiausaha

: Pn. Zaleha bt. Arshad

Pengerusi Kelab Guru

: En. Aizuddin bin Salehhuddin.

Ketua Pembantu Takbir

: Pn. Hjh Kamilah bt. Ismail

Pembantu Takbir

: Pn. Norazlina bt. Abdul Wahab.

Pembantu Takbir Rendah

: Pn. Anidah bt. Mohamad

Penyelia Asrama

: Pn. Nora Azlinda bt. Idris

PPM (Asrama)

: En. Mohd Mazlan b. Masri

PPM (Pra Sekolah)

: Pn. Noor Safiah bt. Shariffuddin .

PPM (Pendidikan Khas)

: Pn Norul Aizah bt. Aby Yazid

Pembantu Am Rendah

: Pn. Nurhashimah bt. Abd Ghaffar

Pembantu Am Rendah

: Pn. Hayati bt. Idris

Pemandu

: En Muhammad Saudi b. Muhammad Salim

Pekerja Am Rendah

: En. Ahmad Fuad b. Abd Rahman

Pekerja Am Rendah

: En.Ishak b. Abdullah

2. JAWATANKUASA KEWANGAN DAN AKAUN SEKOLAH PENGERUSI

: En. Alias b. Mohd. Ariff – Guru Besar

NAIB PENGERUSI

: En. Noraini bin Samad – PK Pentadbiran 24


SETIAUSAHA

: Pn. Norazlina bt Abd Wahab - Pembantu Tadbir

GURU AKAUN SEKOLAH

: Pn. Siti Raudhah bt. Mokhtar

AHLI JAWATANKUASA

: En Yal Khattab bi Abd. Ghani - PK HEM : En. Zainal Anuar b. Hj Abd Rashid - PK Koku : Pn. Khairani bt. Abd. Hanif - PK P.Khas : Pn Foziah bt Sham - Pra Sekolah : Pn Hjh Kamilah bt Ismail – Ketua Pembantu Tadbir : Pn. Nora Azlinda bt Idris - Penyelia asrama : En. Nor bin Talep : Ketua Panitia mata pelajaran.

FUNGSI DAN PERANAN JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH. 1. Bertanggungjawab untuk menentukan semua aspek pengurusan kewangan sekolah berjalan dengan baik dan teratur. 2. Memahami pekeliling/surat pekeliling yang berkaitan dengan pengurusan kewangan serta perakaunan sekolah dan menentukan kehendak-kehendak Akta Pelajaran (Eduacation Act- Accoun & Audit, rule1962) dipenuhi dan dipatuhi. 3. Menyelenggara segala kutipan , tabung kewangan sekolah dan pelbagai tuntutan dari kerajaan (Gaji, Bantuan PCG dll) dan pendapatan-pendapatan lain seperti sewa kantin. 4. Merancang dan menyediakan Anggaran Pendapatan & Perbelanjaan Tahunan serta mengurus segala pembayaran termasuk Pembayaran balik wang kerajaan. 5. Menyelenggara dan mengurus Tender-tender 6. Menyediakan Penyata Pendapatan guru-guru dan kakitangan untuk makluman Jabatan Hasil Dalam Negeri dan mengurus bayaran Cukai Pendapatan. 7. Mengeluarkan surat kuasa memungut yuran kepada guru/kakitangan yang telah ditetapkan dan mendaftar buku resit untuk tuan pungutan 8. Memastikan semua terimaan (dengan kebenaran JPN) direkodkan diserah kepada pejabat dan dimasukkan ke dalam bank pada kadar segera. 9. Menyelia dan menyemak rekod pengurusan kewangan sekolah eg, Buku Tunai, Baucer Bayaran, Buku Cek, Resit Penerimaan/Kutipan dan Penyata 25


Bank serta semua transaksi kewangan yang dilakukan setiap hari dan ditutup pada akhir setiap bulan. 10. Menyediakan kira-kira Buku Tunai Kerajaan/SUWA/Panjar Wang Runcit, menyemak dan menandatangani penyata kewangan tersebut. 11. Menyediakan satu penyata akuan sekolah untuk dihantar kepada pihak juru audit sekolah dan menyiapkan laporan audit.

3. JAWATANKUASA PENARAFAN SEKOLAH (SKPM)

PENGERUSI

: En. Alias b. Mohd. Ariff – Guru Besar

TIMBALAN PENGERUSI : En. Noraini bin Samad – PK Pentadbiran AHLI JAWATANKUASA En Yal Khattab bi Abd. Ghani En. Zainal Anuar b. Hj Abd Rashid Pn. Khairani bt. Abd. Hanif Pn. Hjh Zaleha bt Arshad Pn. Sy Norlila bt Sy Damanhuri Pn. Norazlin bt Azizi Pn Seri Hidayati bt Mawardi Pn. Salimah bt Musa Pengerusi Kelab Guru

PK HEM PK Kokurikulum PK Pendidikan Khas Guru Bimbingan&Kaunseling Guru Media Guru Bestari S/U Peperiksaan Pra Sekolah

4. JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)

26


PENGERUSI

: En. Alias b. Mohd. Ariff – Guru Besar

TIMBALAN PENGERUSI

: En. Noraini bin Samad – PK Pentadbiran

SETIAUSAHA

: Pn. Hasnera bt. Ani

PENOLONG SETIAUSAHA : Pn. Aminah bt. Tajuddin AHLI JAWATANKUASA En Yal Khattab bi Abd. Ghani En. Zainal Anuar b. Hj Abd Rashid Pn. Khairani bt. Abd. Hanif Pn. Hjh Zaleha bt Arshad Pn. Sy Norlila bt Sy Damanhuri Pn. Siti Raudhah bt. Mokhtar Pn. Hjh Kamilah bt Ismail En. Nor b. Talep Pn. Suziha bt Mohd Arshad Semua Ketua Panitia

PK HEM PK Koku PK Pendidikan Khas Guru Bimbingan&Kaunseling Guru Media Guru Data Ketua Pembantu Tadbir Pengerusi Kelab Guru

5. JAWATANKUASA DATA DAN MAKLUMAT PENGERUSI

: En. Alias b. Mohd. Ariff – Guru Besar

TIMBALAN PENGERUSI

: En. Noraini bin Samad – PK Pentadbiran

SETIAUSAHA

: Pn. Siti Raudhah bt Mokhtar

AHLI JAWATANKUASA Pn. Hjh. Kamilah bt. Ismail (KPT) Pn. Seri Hidayati bt Mawardi (S/U Peperiksaan) Pn. Norazlin bt. Azizi (Guru Bestari) En. Mohd Nasir b. Ismail (SSDM) Pn. Anidah bt. Muhamad (BSKG/DGMK/ABM) Pn. Nora Azlinda bt. Idris (SMA) Pn. Nor Aisarah bt Abdullah (SSM) Pn…………… (APDM) En.Mohd Syawal b. Radzali (Headcount)

27


6.

JAWATANKUASA PEKEMBANGAN STAFF

PENASIHAT

: En. Alias b. Mohd. Ariff – Guru Besar

PENGERUSI

: Tn. Hj. Sabree b. Ahmad

SETIAUSAHA

: En. Mohd Nasir b. Ismail

AHLI JAWATANKUASA Pn. Seri Hidayati bt. Mawardi En. Rohizam b. Jaafar Pn. Hjh.. Zaleha bt Arshad Pn. Kartina bt. Abdul Karim En. Mohd Hasril b. Abu Hassan Ashaari En. Mohd Fauzi b. Ismail

7.

JAWATANKUASA LEMBAGA TATATERTIB SEKOLAH

PENGERUSI

: En. Alias b. Mohd. Ariff – Guru Besar

TIMBALAN PENGERUSI

: En. Noraini bin Samad – PK Pentadbiran

JAWATANKUASA En Yal Khattab bi Abd. Ghani En. Zainal Anuar b. Hj Abd Rashid Pn. Khairani bt. Abd. Hanif Pn Hjh Kamilah bt Ismail En. Nor b. Talep Pn. Hjh Zaleha bt. Arshad Pengerusi Kelab Guru

PK HEM PK Kokurikulum PK Pendidikan Khas Ketua PT Guru Disiplin Bimbingan & Kaunseling

28


8. JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET SEKOLAH

PEGAWAI PENGAWAL

: En. Alias b. Mohd. Ariff – Guru Besar

PEGAWAI ASET

: En. Noraini bin Samad – Penolong Kanan Pentadbiran

PEGAWAI PEMERIKSA : En. Shahrin b. Abdul Rahim PEGAWAI PELUPUSAN : Pn, Nor Azlin bt. Azizi SETIAUSAHA

: Pn. Fauziah bt. Abd. Hamid

AHLI JAWATANKUASA En Yal Khattab bi Abd. Ghani - PK HEM En. Zainal Anuar b. Hj. Abdul Rashid – PK Kokurikulum Pn. Khairani bt. Abd. Hanif - PK Pendidikan Khas Pn. Nora Azlinda bt Idris - Penyelia Asrama Pn. Azura bt. Ahmad Damanhuri - Juruteknik Komputer Pn. Nor Azlina bt Abd Wahab - PT Pn. Anidah bt. Muhamad - PT Pn. Norhafisah bt. Murad - Prasekolah Semua Ketua Panitia

9

JAWATANKUASA TAKWIM SEKOLAH

PENGERUSI

: En. Alias b. Mohd. Ariff – Guru Besar

NAIB PENGERUSI

: En. Noraini bin Samad – PK Pentadbiran

JAWATANKUASA En Yal Khattab bi Abd. Ghani En. Zainal Anuar b. Hj Abd Rashid Pn. Khairani bt. Abd. Hanif Pn Anidah bt. Muhammad Pn. Zatul Itri bt Kamaruzzaman

10

PK HEM PK Kokurikulum PK Pendidikan Khas Pembantu Tadbir

JAWATANKUASA BILIK-BILIK KHAS

29


PENGERUSI

: En. Alias b. Mohd. Ariff – Guru Besar

NAIB PENGERUSI

: En. Noraini bin Samad – PK Pentadbiran En Yal Khattab bi Abd. Ghani - PK HEM En. Zainal Anuar b. Hj Abd Rashid - PK Kokurikulum Pn. Khairani bt. Abd. Hanif - PK Pendidikan Khas

SETIAUSAHA

: Pn. Fadzilah bt. Khazari

JAWATANKUASA Pn. Sharifah Norlila bt Syed Damanhuri Pn. Zawiah bt. Khatim Pn. Siti Hafnah bt.Enam@Iman Pn. Hjh. Zaleha bt Arshad Pn. Aminah bt. Tajuddin Pn. Ismarohanaliza bt. Ismail En. Mohd Syawal b. Radzali Pn. Nor Azlin bt.Azizi Pn. Suziha bt, Arshad En. Rohizam b. Jaafar Pn. Maizuri bt. Mokhtar Pn. Maizuri bt. Mokhtar Pn. Khatijah bt Hassan Pn. Nori bt. Nan En. Nor b. Talep En. Mohd Hasrill b. Abu Hasan Ashaari En. Shahrin b. Abdul Rahim Pn. Nurhashimah bt.Abd. Ghaffar En. Mohd Hanif b. Baharin En. Zainuddin b. Badiuzzaman En..Ahmad Puad b. Abdul Rahman

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Pusat Sumber Sekolah Bilik Guru 1 Bilik Guru 2 Bilik Kaunseling/Rakan Sebaya Bilik Seni Bilik Kesihatan Bilik SAL Bilik ICT Bestari/Makmal Bilik Mesyuarat Surau Bilik Muzik Bilik BOSS Makmal 1 Makmal 2 Kedai Buku Bilik PJK Dewan Terbuka Bilik Cetakan/Stor Arkib Bilik Kemahiran Hidup Bilik Pemulihan Khas Bilik Soalan

11 STAF SOKONGAN

30


PENASIHAT : En. Alias b. Mohd. Ariff – Guru Besar KETUA

: Pn. Hjh. Kamilah bt Ismail

SETIAUSAHA: Pn. Anidah bt. Muhamad AHLI JAWATANKUASA Pn. Nor Azlina bt Abd. Wahab Pn. Azura bt Ahmad Damanhuri Pn. Nora Azlinda bt Idris Pn. Norhafisah bt Morad Cik Noor Safiah bt Shariffuddin Pn. Latifah bt Berni En. Mohd Mazlan b. Masri Pn. Norul Aizah bt Aby Yazid Pn. Shamsila bt. Jamaluddin Pn. Fazriana bt. Mohd Nazri Cik Norasiah bt Mohd Noh Pn. Nurhashimah bt. Abd. Ghafar Pn. Hayati bt. Idris En. Mohamad Saudi bt. Mohd Salim En. Ahmad Puad b. Abdul Rahman En. Ishak b. Abdullah

12

JAWATANKUASA GURU LATIHAN/PRAKTIKUM

PENGERUSI

:

En. Alias b. Mohd. Ariff – Guru Besar

TIMBALAN PENGERUSI : En. Noraini bin Samad – Penolong Kanan Pentadbiran AHLI JAWATANKUASA En Yal Khattab bi Abd. Ghani - PK HEM En. Zainal Anuar b. Hj Abd Rashid - PK Kokurikulum Pn. Khairani bt. Abd. Hanif - PK Pendidikan Khas Semua Ketua Panitia

13

AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU

31


PENASIHAT En. Alias b. Mohd. Ariff – Guru Besar YANG DIPERTUA En. Sulaiman b. Mokhtar NAIB YANG DIPERTUA En. Mohd Zamnuri bt Zainal Abidin SETIAUSAHA En. Mohd Nasir b. Ismail BENDAHARI Pn. Norazlin bt. Azizi AHLI JAWATANKUASA (IBUBAPA) En. Murad b. Daud En. Ibrahim b. Ahmad En. Mohd Misbah b. Abdullah Pn. Raja Norazian bt. Raja Nok En. Mohd Danian AHLI JAWATANKUASA (GURU) Pn. Salimah bt Musa Pn. Khairiyah bt. Mohd. Akhir Pn. Hjh Zaleha bt Arshad Pn. Siti Haizazura bt. Ismail

KETUA PANITIA PN. NORHANIZA BT AHMAD - BM PN NOR AISARAH ABDULLAH - BI PN. KARTINA BT ABD KARIM - MT PN. KHATIJAH BT HASAN - SC GURU PENYELARAS (TAHUN) PN NORAINI MOHD ISA - PI CIK ZATUL ITRI K.ZAMAN CARTA - JQ ORGANISASI KURIKULUM SK DATO’ SAGOR 2013 1. PN ROSMARAYA IBRAHIM PN.FATHIATUN NORHAN - KT&SV 2. PN NORDIAH ABD RAZAK PENGERUSI EN. MOHD HANIF BAHARIN - KH 3. PN SAADIAH BT OSMAN 32 EN. ALIAS B. MOHD ARIFF PN. AMINAH TAJUDDIN - PSV 4. EN. MOHD NASIR B. ISMAIL (Guru Besar) EN. MOHD HASRIL PJ&K 5.NAIB PN. AMINAH BT TAJUDDIN PENGERUSI NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI 1 SETIAUSAHA PN. MAIZURI BT MOKHTAR -MZ GC BAHASA GURU GURU GURU BESTARI MEDIA DATA INGGERIS BIMBINGAN PLBS PENDIDIKAN KAJIAN PEMULIHAN PRA / SBOA KSSR SEKOLAH PBS TINDAKAN & KAUNSELING / PROTIM KHAS KHAS KECEMERLANGAN PEPERIKSAAN GALAKAN MBMMBI LINUS & A.MUTALIB PENILAIAN AKADEMIK ICT 6. PN HJH WANIRA EN. ZAINAL ANUAR B. ABD. RASHID EN. YAL KHATTAB B. ABD GHANIPN. EN. NORAINI B. KHATIM SAMAD KHAIRANI BT.ABD.HANIF JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PN. ZAWIAHMOHD BT EN. PN. EN. ZAINUDDIN NORDIAH MAZLAN BT BADIUZZAMAN ABD NADZERI RAZAK PN PNSY PN TN SITI NORLILA NORAZLIN HJ RAUDHAH SABREE S.DAMANHURI BT AHMAD MOKHTAR AZIZI PN PN PN HJH EN. SAADIAH SUZIHA HJH ROZLAN ZALEHA FOZIAH BT BT B. ARSHAD OSMAN ROZA SHAM ARSHAD (Penolong PN EN WANIRA PN CIK Kanan SHAHRIN PN FAUZIAH NORZILA SERI Kokurikulum) BT HIDAYATI B. ABD BT BT ABD BAKAR MUTALIB YUSOP RAHIM (Penolong Kanan HEM) (Penolong Kanan Pentadbiran) (Penolong Kanan Pendidikan Khas)


JAWATANKUASA LINUS 2013

PENGERUSI En. Alias b. Mohd. Ariff – Guru Besar NAIB PENGERUSI En. Noraini bin Samad – Penolong Kanan Pentadbiran En Yal Khattab bin Abd. Ghani - PK HEM En. Zainal Anuar bin Hj Abd Rashid - PK Kokurikulum Pn. Khairani bt. Abd Hanif - PK Pendidikan Khas SETIAUSAHA Pn. Jeriah bt Tauhid PENOLONG SETIAUSAHA Pn.Rosmaraya bt. Ibrahim AHLI JAWATANKUASA En. Zainuddin b. Badiuzzaman (Pemulihan Khas) Pn.Hjh Zaleha bt Arshad (Bimbingan dan Kaunseling) Pn Hjh. Foziah bt Sham(Pra Sekolah) Pn. Siti Raudhah bt Mokhtar (Guru Data) Semua guru mata pelajaran Literasi Tahun 1 hingga Tahun 3 Semua guru mata pelajaran Numerasi Tahun 1 hingga Tahun 3

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU 2013 33


PENGERUSI :

En. Alias b. Mohd. Ariff – Guru Besar

NAIB PENGERUSI :

En. Noraini bin Samad – Penolong Kanan Pentadbiran

SETIAUSAHA:

En Yal Khattab bin Abd. Ghani

AHLI JAWATANKUASA En. Zainal Anuar bin Hj Abd Rashid Pn. Khairani bt. Abd Hanif Pn.Hjh Zaleha bt Arshad Pn Hjh. Foziah bt Sham En. Zainuddin b Badiuzzaman Pn. Foziah bt. Sham -

- PK HEM

PK Kokurikulum PK Pendidikan Khas Bimbingan dan Kaunseling Pra Sekolah Pemulihan Khas Prasekolah

JAWATANKUASA HEADCOUNT 2013

PENGERUSI En. Alias b. Mohd. Ariff – Guru Besar NAIB PENGERUSI En. Noraini bin Samad – Penolong Kanan Pentadbiran En Yal Khattab bin Abd. Ghani - PK HEM En. Zainal Anuar bin Hj Abd Rashid - PK Kokurikulum Pn. Khairani bt. Abd Hanif - PK Pendidikan Khas SETIAUSAHA En. Mohd Syawal b. Radzali AHLI JAWATANKUASA Pn.Hjh Zaleha bt Arshad (Bimbingan dan Kaunseling) Pn Hjh. Foziah bt Sham (Pra Sekolah) Pn. Raudhah bt. Mokhtar (Guru Data) En. Rozlan b. Roza (P.Khas) Semua guru penyelaras Tahun Pn. Rosmaraya bt Ibrahim - Penyelaras Tahun 1 Pn. Nordiah bt Abdul Razak - Penyelaras Tahun 2 Pn. Saadiah bt Osman - Penyelaras Tahun 3 En. Mohd Nasir b. Ismail - Penyelaras Tahun 3 Pn. Aminah bt. Tajuddin - Penyelaras Tahun 5 Pn. Hjh Wanira bt Abd. Mutalib - Penyelaras Tahun 6 34


SENARAI KETUA DAN SETIAUSAHA PANITIA TAHUN 2013

BAHASA MELAYU

: Pn. Norhaniza bt. Ahmad (K) Pn. Pn. Suziha bt Arshad (S/U)

BAHASA INGGERIS

: Pn. Nor Aisarah bt. Abdullah (K) Pn Fauziah bt Abd. Hamid (S/U)

MATEMATIK

: Pn. Kartina bt. Abd. Karim (K) En. Mohd Syawal b. Radzali (S/U)

SAINS

: Pn. Khatijah bt Hasan (K) Pn. Nori bt Nan (SU)

PENDIDIKAN ISLAM & j-QAF

: Pn. Noraini bt. Mohamed Isa (K) Cik Zatul Itri bt. Kamaruzzaman (S/U)

K. TEMPATAN & PSK

: Pn. Fathiatun bt. Norhan (K) En. Nor b. Talep (S/U)

KEMAHIRAN HIDUP

: En. Mohd Hanif b. Baharin (K) Pn. Ismarohanaliza bt. Ismail (S/U) 35


PENDIDIKAN SENI VISUAL

: Pn. Aminah bt. Tajuddin (K) Pn. Rosmaraya bt Ibrahim (S/U)

PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN

: En. Mohd Hasril b.Abu Hassan Ashaari (K) En. Mohd Fauzi b. Ismail (S/U)

PENDIDIKAN MUZIK

: Pn. Maizuri bt. Hj Mokhtar (K) Pn. Nordiah bt. Abdul Razak (S/U)

*(AJK terdiri daripada semua guru mata pelajaran berkaitan )

FUNGSI DAN PERANAN JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH 1. Memahami dan menghayati Falsafah Pendidikan Negara dan Matlamat Pendidikan Kebangsaan.

2. Menyelaras segala dasar kurikulum sekolah , menentukan kursus / pengajian dan kaedah penyediaan rancangan tahunan dan harian.

3. Memahami , mentaksir dan mengoperasikan kurikulum dalam bentuk Pengajaran Dan Pembelajaran di dalam dan luar bilik darjah.

4. Menentukan Jadual Waktu Persekolahan.

5. Menjalankan aktiviti pemantauan terhadap proses Pengajaran Dan Pembelajaran pengurusan panitia matapelajaran dan pelaksanaan aktiviti rancangan tahunan.

6. Merancang dan mengendalikan system pengurusan peperiksaan dan penilaian peringkat sekolah (PKSR) dan luar (UPSR).

7. Mengetahui pendekatan / strategi pengajaran terkini dan merancang program latihan dalaman (In-House Training) bagi meningkatkan profesionalisme guru. 36


8. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan untuk menjayakan pelaksanaan kurikulum sekolah.

9. Mempastikan Pusat Sumber dan lain-lain Bilik Khas diurus sempurna , berfungsi dengan baik dan dapat membantu meningkatkan prestasi akademik.

10. Menentukan keperluan alat / bahan bantu mengajar serta peralatan tambahan khusus bagi matapelajaran tertentu dan mempastikan guru-guru faham kaedah dan dapat menggunakannya.

11. Merancang , melaksana dan menilai aktiviti-aktiviti Program Peningkatan Akademik diperingkat sekolah.

12. Melaksanakan pengurusan dan kepimpinan terbuka bagi mewujudkan semangat kekitaan dan bekerja sebagai satu pasukan ( Team-Work ) dikalangan guru dan staf sekolah

SENARAI TUGAS GURU PENYELARAS (TAHUN) 1. Bertanggungjawab membantu Penolong Kanan dalam membuat pembahagian pelajar (tahun) dibawah jagaannya. 2. Membantu urusan menerima kemasukan pelajar baru dan membuat penempatan mengikut kelas. 3. Membantu guru kelas membuat pengagihan buku bantuan kerajaan. 4. Membantu Penolong Kanan HEM dan guru kebajikan berkenaan memilih pelajar yang layak mendapat bantuan. 5. Memaklumkan kepada Guru Besar , Penolong Kanan tentang jumlah pelajar dalam setiap kelas dibawah jagaannya dari masa ke semasa. 6. Penyelaras Tahun 6 sekaligus bertindak sebagai penyelaras peperiksaan UPSR. 37


7. Bekerjasama dengan guru Bimbingan dan Kaunseling bagi mendapatkan kad kad berikut untuk dihantar ke sekolah baru bagi pertukaran pelajar a. Buku Pelaporan PKSR b. Kad Kesihatan c. Kad 001M d. Kad Gerko e. Borang-borang permohonan bantuan kerajaaan 8. Bekerjasama dengan staf pejabat dalam urusan mengemaskini fail-fail pertukaran pelajar. 9. Bekerjasama dengan guru kelas (tahun) dibawah jagaannya dalam urusan menyediakan sijil dan testimoni diperingkat sekolah. 10. Bekerjasama dengan jawatankuasa peperiksaan dalam urusan mengumpul dan merekod data dan analisis Head Count sekolah bagi peperiksaan PKSR dan UPSR. 11. Membantu pengurusan pada hari pendaftaran pelajar baru dan menyelaraspengagihan kemasukan pelajar ke sekolah. 12. Memastikan guru kelas memaklumkan bilangan pelajar , menentukan nombor pendaftaran dan memasukkan maklumat pelajar dalam Buku Pendaftaran (Sekolah). 13. Bertanggungjawab memantau dan memastikan buku pendaftaran (kelas)

sentiasa direkod dengan betul , bersih dan kemaskini serta sentiasa disimpan di pejabat.

FUNGSI DAN PERANAN PANITIA MATA PELAJARAN 1. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran - Memperoleh Sukatan Pelajaran yang terbaru dan kemaskini 2. Rancangan Pelajaran - Menyediakan Rancangan Pelajaran yang selaras untuk semua tahun. 3. Buku Teks - Memilih dan mencadangkan Buku Teks kepada Jawatankuasa Kurikulum 4. Buku Rujukan 38


-

Memilih dan mencadangkan Buku Rujukan dan buku bacaan tambahan untuk kegunaan panitia mata pelajaran dan Pusat Sumber Sekolah. 5. Mesyuarat Panitia - Mengadakan mesyuarat Panitia mata pelajaran berkala seperti yang ditetapkan oleh Jawatankuasa. 6. Program Akademik - Merancang dan melaksanakan program-program akademik untuk menungkatkan prestasi pelajar. 7. Peperiksaan dan Penilaian. - Menyelaraskan soalan ujian dan peperiksaan, menganalisis keputusan peperiksaan dan menyusun strategi bagi mengatasi kelemahan murid. 8. Perkembangan staf - Mengadakan aktiviti / kursus dalaman yang berkaitan dengan proses PdP bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli panitia mata pelajaran. 9. Alat Bantu Mengajar - Menyedia dan memperoleh Alat Bantu Mengajar bagi tujuan meningkatkan kebersanan proses PdP 10. Peningkatan 3M - Merancang program khas untuk tujuan pemulihan murid bermasalah 3M 11. Bilik Khas - Menyedia dan mempastikan prosedur keselamatan Bilik Khas dipatuhi - Memastikan Bilik Khas sentiasa berada dalam keadaan kondusif bagi tujuan PdP 12. Kewangan - Menyediakan anggaran perbelanjaan panitia berdasarkan peruntukan Kewangan. - Mengurus perolehan mengikut tatacara kewangan 13. Buku Stok - Merekod kemasukan dan keluaran alatan dan bahan dalam Buku Stok - Mengurus dan menyemak Buku Stok

39


40

kurikulum SK Dato' Sagor  
kurikulum SK Dato' Sagor  

Maklumat Sekolah

Advertisement