Kold krig 2013

Page 3

KOLD KRIG 33 FORTÆLLINGER OM DEN KOLDE KRIGS BYGNINGER OG ANLÆG I DANMARK, FÆRØERNE OG GRØNLAND Kulturministeriet, Kulturstyrelsen 2013

Redaktion Morten Stenak Thomas Tram Pedersen Peer Henrik Hansen Martin Jespersen Grafisk design e–Types Daily Illustrationer Redaktionen har forsøgt at finde alle rettighedshavere i forbindelse med de viste illustrationer. Skulle enkelte mangle, vil de ved henvendelse til Kulturstyrelsen blive honoreret, som om aftale var indgået på forhånd. Oplag 5200 eksemplarer Udgivet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Tlf. Email

33 73 33 73 post@kulturstyrelsen.dk

Pdf-version Pdf-versionen kan hentes på Kulturstyrelsens website: www.kulturstyrelsen.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.