The English club

Page 1

För anpassad grundskola
The English Club - creative and fun! av Sara Bruun & Patricia Diaz Bearbetad av Södermalmsskolans grundsärskola Produktionsstöd till detta läromedel har erhållits av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Några ord till dig som är pedagog

The English Club är ett roligt och kreativt sätt att utveckla och stimulera engelskundervisningen för elever i anpassad grundskola. De olika uppgifterna i The English Club är uppbyggda utifrån ett “buffétänk” där du som lärare kan välja det som passar din elevgrupp och sätta samman det som passar er. Ni behöver alltså inte genomföra uppgifterna i nummerordning utan varje uppgift är fristående och innehåller tre olika nivåer.

I The English Club ingår en låda med allt material för samtliga övningar. Vår tanke är att det som är enkelt blir av! Som pedagog behöver du inte planera aktiviteten eller lägga tid på att köpa in något material, det är redan gjort. Alla aktiviteter har därför tydliga instruktioner och direkta kopplingar till läroplanen för anpassad grundskola.

Via QR-koder tillhandahålls även filmade instruktioner till varje övning som förklarar hur aktiviteten ska genomföras. Filmerna kan ses av både pedagoger och elever.

Konceptet Kunskapsklubbar, där The English Club, Språkklubben, Matteklubben och IT-klubben ingår, finns idag på över 450 skolor i hela landet och är framtaget av Annika Faxander och Marie Eneqvist. Kunskapsklubbarna är ett ”allt-i-ettpaket” för grundskola, anpassad grundskola och fritidshem, där materiallåda, lärarhandledning och instruktionsfilmer ingår.

The English Club har tagits fram med produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Materialet och lärarhandledningen i The English Club har tagits fram av Patricia Diaz och Sara Bruun. Patricia och Sara är legitimerade lärare i engelska och moderna språk och har utöver sina lärartjänster skrivit flera böcker och arbetat med skolutveckling de senaste 10 åren. Patricia arbetar sedan 2020 som doktorand på KTH med fokus på lärarutbildning och digitalisering och Sara arbetar som engelsklärare och skolutvecklare på en grundskola i Hässleholm. Lotta Rangne, som är speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning har gjort alla läroplanskopplingarna samt varit ett oerhört viktigt bollplank för oss i framtagandet av The English Club. Lotta är legitimerad grundskollärare åk 1–7, har deltagit i revideringen av kursplanerna i Lgrsär22, granskat ett flertal moduler i Skolverkets lärportal och arbetar sedan 2017 i grundsärskolan på Södermalmsskolan.

Varmt tack till Christina Hjelm, Lotta Rangne, Birgitta Lundberg, Per Lövsveden, Elin Andersdotter och Kristina Sahlin på Södermalmsskolan för er ovärderliga feedback på övningar och material!

© 2023 The English Club av 2 45
The English Club -creative and fun!

Innehåll

Några ord till dig som är pedagog 2 Innehåll 3

Övergripande symboler och förklaringar 4 Centralt innehåll och The English Club 5 Time for English! 7

1. Hello and Goodbye! 8

2. Hi! My name is… 11 3. Let’s play Picture Bingo! 14 4. Let’s go shopping! 16 5. Let’s count to 10! 19 6. What’s the color? 22 7. Let’s name the animals! 25

8. How do you feel? 29 9. Let’s name the weekdays! 32

10. Let’s name the months, seasons, and traditions! 35

11. Let’s name some body parts and some clothes! 38 12. My favorite… 40 13. Let’s translate! 42 Slutord 44 Alla länkar klickbara 45 Referenser och inspiration 45

© 2023 The English Club av 3 45

Övergripande symboler och förklaringar

Nivåsymboler

De olika symbolerna hänvisar till olika nivåer, där nivå 1 är lättast och nivå 2 och 3 mer utmanande. Tanken är att aktiviteterna ska passa alla elever i årskurs 1–9 på anpassad grundskola. Nivåindelningen ger möjlighet att anpassa övningarna till den aktuella elevgruppen, oavsett ålder och årskurs.

Blå kvadrat = nivå 1

Grön triangel = nivå 2

Gul cirkel = nivå 3

Tecken som stöd

I de flesta övningarna kan tecken som stöd (TAKK) med fördel användas för att öka förståelsen och tydliggöra innehållet för eleverna.

Alter ego/nick- eller smeknamn

Att låta eleverna hitta på ett “alter ego” eller ett nick/smeknamn som de använder när de har engelska kan vara ett bra sätt för eleverna att gå in i en annan roll/ karaktär där de känner sig mer bekväma i att säga fel, ta ut svängarna och hitta på dialoger. Använd dem även när de spelar Kahoot eller Quizlet Live!

QR-koder

I handledningen finns flera QR-koder som leder vidare till digitalt publicerat innehåll, till exempel ett videoklipp på YouTube, en Kahoot eller Quizletset. Öppna kameran och scanna QR-koden för att komma till det länkade innehållet.

För klickbara länkar till alla övningar gå till - bit.ly/3Kbvi2D eller scanna QR-koden till höger.

Kahoot & Quizlet Live

I några övningar i handledningen hänvisar vi till att spela Kahoot och Quizlet Live, vilket kan göras enskilt eller i lag. Eleverna behöver inte logga in med sina riktiga namn i varken Kahoot eller Quizlet. Det går att använda båda tjänsterna i ej inloggat läge. För att starta en omgång av Quizlet Live behöver du (men inte eleverna) dock logga in.

© 2023 The English Club av 4 45

Centralt innehåll och The English Club

Alla aktiviteter i den här handledningen har tydliga instruktioner och direkta kopplingar till förmågor och det centrala innehållet från läroplanen för anpassad grundskola.

Engelska

Syftestexten lyfter tydligare fram att eleverna ska ges möjligheter att utveckla flerspråkighet och en allsidig kommunikativ förmåga, samt att de ska utveckla förståelse för livsvillkor, kultur och sociala förhållanden i engelskspråkiga miljöer. Även i de långsiktiga målen betonas förståelse tydligare jämfört med tidigare läroplan.

Centralt innehåll har som tidigare fyra kunskapsområden.

Kommunikationens innehåll anger vad de tre andra kunskapsområdena ska ha för innehåll, d.v.s. vad eleverna ska lyssna till och läsa om, vad de ska tala och samtala om, samt vad de ska skriva om.

Kommunikationens innehåll tar upp intressen, platser och personer samt vardagsliv och levnadssätt. Progressionen från lågstadiet till högstadiet går från det bekanta och närbelägna till det aktuella och mer avlägsna både beträffande fysisk belägenhet och erfarenhet.

Lyssna och läsa – reception ska behandla talat språk och texter, dialoger, samtal och meddelanden samt sakprosa och skönlitteratur. Progressionen utgörs av fler texttyper och ett mer varierat språk med allt större komplexitet. Eleverna ska få möta olika typer av framställning, från sånger, ramsor och berättelser i dramatiserad form på lågstadiet som på mellan- och högstadiet även presenteras i skrift.

Tala och samtala – muntlig produktion och interaktion har i stort sett samma innehåll som lyssna och läsa. Eleverna ska få möjlighet att tala och samtal om samma innehåll som de lyssnat och läst om.

Skriva – skriftlig produktion och interaktion, progression går från enkla ord på lågstadiet till ord och enkla fraser på mellanstadiet. På högstadiet omfattar innehållet även meddelanden och beskrivningar.

© 2023 The English Club av 5 45

Kommunikation

Syftestexten anger att eleverna ska få möta engelska språket i olika sammanhang. Texten anger tydligare fokus på att eleverna ska utveckla kunskaper i att kommunicera, jämfört med tidigare kursplan. De långsiktiga målen anger att eleverna ska få möjlighet att utveckla förmågan att uttrycka sig, kommunicera och tolka olika texter samt söka information.

I centralt innehåll är engelska ett nytt kunskapsområde.

Progressionen går från ord i bekanta och elevnära sammanhang på lågstadiet till fasta språkliga uttryck på mellanstadiet för att på högstadietomfatta även fraser på engelska. På mellanstadiet ingår också digitala medier och på högstadiet dessutom ungdomskulturer i olika sammanhang.

Kommunicera på engelska

Alla elever ska i undervisningen få möta det engelska språket i olika sammanhang. Genom att få möjlighet att lära känna ord, sånger och filmer på engelska utifrån elevernas intresse kan de bli mer delaktiga i ungdomskulturen och mer självständiga i sammanhang där engelska används, till exempel i digitala medier och i möten där engelska är ett gemensamt språk.

© 2023 The English Club av 6 45

Time for English!

Musik och alfabetet

Inled engelsklektionerna med att titta på videoklippen “English Alphabet Song” och/eller ”ABC Alphabet Rap” tillsammans för att lyssna på hur de olika bokstavsljuden låter på engelska. Sjung med!

Länk till “English Alphabet Song” - bit.ly/3uve4a4 eller scanna QRkoden till höger.

Länk till “ABC Alphabet Rap” - bit.ly/3K3M7MW eller scanna QRkoden till höger.

Flagga

I lådan finns Storbritanniens flagga (“Union Jack”). Den kommer ni bland annat att använda i övning 1 och 2 då ni kommer att skicka runt den och den elev som har flaggan har ordet. Men uppmärksamma gärna att det finns andra flaggor kopplade till den engelskspråkiga världen (se framsidan)!

Kalender

Använd den medföljande kalendern vid uppstart varje dag så att eleverna får möjlighet att repetera veckodagar, datum och månader på engelska. Det hänvisas även till kalendern i ett par övningar i handledningen.

Google Translate

I handledningen fokuserar övning 13 helt på Google Translate men vi vill uppmana till att, i kombination med andra analoga och digitala översättningstjänster, använda det i undervisningen kontinuerligt för att låta eleverna få inblick i hur det fungerar. Genom att använda Google Translate som en naturlig del i undervisningen får man som lärare tillfälle att stärka elevernas såväl digitala som språkliga kompetens. Vilka ord vill eleverna översätta idag?

© 2023 The English Club av 7 45

1. Hello and Goodbye!

Syfte

Att lära sig att hälsa på andra.

Material

- Engelsk flagga

- Laminerade presentationsfraser

- Arbetsblad “Hello and Goodbye”

Inledning

Fråga eleverna om de kan komma på något/några hälsningsfraser/ord på engelska. Visa videoklippet “Hello” (och sjung med om ni vill/kan). Använd länken bit.ly/3zIxjhT eller scanna QR-koden till höger.

Nivå blå

Bekanta er med orden.

1. Gå igenom de medföljande hälsningsfraserna som finns i mappen.

2. Säg dem högt på svenska och engelska. Eleverna upprepar på engelska.

Nivå grön

Säg orden själva.

1. Placera er så att ni kan skicka flaggan emellan er. Läraren börjar med flaggan och skickar den till valfri elev och säger “Hi/Hello/Good morning [elevens namn]!”.

2. Eleven som tar emot flaggan svarar med valfri hälsningsfras + namnet på den som har skickat flaggan.

3. Eleven skickar vidare flaggan till nästa elev och väljer hälsningsfras + namn.

4. Fortsätt tills alla har fått säga en hälsningsfras + namn.

Nivå gul

Arbeta med arbetsbladet “Hello and Goodbye”.

1. Arbeta med arbetsbladet, gärna i par om möjligt.

2. Eleverna hjälps åt att träna på att skriva orden och uttrycken som de har tränat på.

3. Läs gärna dialogerna när de skrivit klart dem.

© 2023 The English Club av 8 45 �

Tänk utanför lådan

Titta på videoklipp med olika sätt att hälsa på

varandra:

”Sesame street” - bit.ly/3PsllPz

• ”Learning English” - bit.ly/3bEEj7K

Spela ”Pass the thing game”

1. Placera er så att ni kan skicka flaggan emellan er.

2. Läraren berättar för eleverna att när musiken stoppas ska de alla hälsa på den som har flaggan med en bestämd hälsningsfras + elevens namn.

3. Spela upp videoklippet “Pass the ball game” (10:44 min) på projektor med ljud. Använd länken bit.ly/3PfJMzQ eller scanna QRkoden till höger.

4. När musiken spelas skickar eleverna runt flaggan mellan sig.

5. Läraren stoppar klippet när musiken pausas.

6. Alla i gruppen säger “Hello/Hi [elevens namn]!”

7. Den elev som har flaggan när musiken pausas, svarar på gruppens hälsning med en överenskommen hälsningsfras.

8. Läraren startar videoklippet igen och fortsätter klippet så länge som övningen fungerar bra.

9. Byt hälsningsfras några gånger.

© 2023 The English Club av 9 45

Läroplanskoppling Övning 1

Kommunikation:

Undervisningen i ämnesområdet kommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

• förmåga att uttrycka sig och kommunicera i olika sammanhang

• förmåga att tolka olika texter och andra former av kommunikation

Engelska:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

• förståelse av engelska i tal och skrift

• förmåga att formulera sig och kommunicera p engelska i tal och skrift

© 2023 The English Club av 10 45

Slutord

Vi hoppas att kombinationen av den här handledningen och The English Clubs materiallåda har inspirerat dig och dina kollegor till att vilja prova övningarna med eleverna!

Matteklubben, IT-klubben och Språkklubben är andra klubbar som finns för anpassad grundskola - även där som ett paket med materiallåda, lärarhandledning samt instruktionsfilmer! Du är naturligtvis varmt välkommen att höra av dig till oss vid några som helst funderingar

Annika & Marie info@kunskapsklubbar.se 0709 15 16 91 alt 0736 97 98 12 Patricia Diaz - info@patriciadiaz.se Sara Bruun - info@sarabruun.se © 2023 The English Club av 44 45 The English Club - creative and fun!
eller feedback:
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.