Page 1

GJENKLANG Ringvirkninger av Nordland Musikkfestuke 2013


Forord Kunnskapsparken Bodø AS har utarbeidet denne rapporten på oppdrag fra Nordland Musikkfestuke. Formålet har vært å avdekke Nordland Musikkfestuke sin betydning for publikum og samarbeidspartnere, og hvilke ringvirkninger Musikkfestuka skaper. Vi ønsker å rette en stor takk til Musikkfestukas publikum som deltok i publikumsundersøkelsen, samt Musikkfestukas hovedsamarbeidspartnere og prosjektsponsorer som alle tok seg tid til å bli intervjuet. Prosjektleder har vært Beate Rotefoss. Prosjektteamet har i tillegg bestått av Carl Erik Nyvold og Tom A. Steffensen. Vi retter en stor takk til administrasjonen i Nordland Musikkfestuke for et spennende oppdrag, samt godt og konstruktivt samarbeid gjennom hele prosessen.

Innhold Sammendrag

s. 3

Innledning

s. 4

Metode

s. 5

Publikumsundersøkelsen

s. 6

Ringvirkninger av Nordland Muskkfestuke

s. 8

Innspill fra festivaldeltakere og samarbeidspartnere

—2—

s. 12


Sammendrag

ringvirkningene av Musikkfestuka er 12,3 mill. kr, og av dette legges 74,5 % igjen i Bodø.

Denne rapporten har som formål å avdekke hvilke ringvirkninger Nordland Musikkfestuke skaper, og hvilken betydning festivalen har for publikum og samarbeidspartnere. Rapporten baseres på fire ulike datakilder; publikumsundersøkelse, intervjuer med alle hovedsamarbeidspartnerne og prosjektsponsorene, innkjøp i regi av Musikkfestuka og omsetningsstatistikk for utvalgte bransjer. Publikumsundersøkelsen bygger på svar fra 944 respondenter (svarprosent på 34,5). Den typiske festivaldeltakeren er 46,8 år, kvinne, kommer fra Bodø, går på 3,2 arrangement, betaler i all hovedsak billettene sine selv og bruker nettsiden til Musikkfestuka som sin viktigste informasjonskilde. I overkant av en tredjedel av publikummerne går kun på ett arrangement, mens 4,2 % går på ti eller flere arrangement. To av ti deltok på arrangement i regi av Musikkfestuka for første gang i år. Årets Musikkfestuke har gitt mersmak da det kun er 0,3 % som ikke har planer om å delta på fremtidige arrangement i regi av Musikkfestuka. Det imponerende engasjementet og eierskapet gjenspeiles i de 314 kommentarene og tilbakemeldingene som Musikkfestuka fikk i publikumsundersøkelsen. Her fremgår det at publikum er svært godt fornøyd med årets Musikkfestuke, og administrasjonen har fått nyttige innspill og forslag til forbedringer knyttet til alt fra de enkelte konsertene til rammene rundt hele festivalen. Samarbeidspartnerne trekker fram Musikkfestukas kvalitet og profesjonalitet som viktige kjennetegn ved festivalen. De fleste av samarbeidspartnerne bruker sitt engasjement for å skape aktiviteter rettet mot både egne ansatte og kunder/egne samarbeidspartnere. Flere påpeker at Musikkfestuka skaper en betydelig merverdi for disse aktivitetene. I tillegg mener mange at Musikkfestuka er viktig for å sette Bodø på «kulturkartet», og at Musikkfestuka gjør Bodø til en mer attraktiv by både å bo i og flytte til. En oversikt fra Musikkfestuka viser at de foretar innkjøp for i overkant av 7,5 mill. kr. I tillegg kommer lønn til egne ansatte, innleid arbeidskraft og honorarer til artister på til sammen 4,8 mill. kr. Dette innebærer at de direkte

Publikumsundersøkelsen ble brukt til å avdekke indirekte økonomiske ringvirkninger av Musikkfestuka ved at respondentene fikk spørsmål om hvor mye penger de hadde brukt på ulike aktiviteter i forbindelse med arrangement i regi av Musikkfestuka (overnatting, reise, restaurant, pub/kafe og shopping). Funnene fra publikumsundersøkelsen ble brukt for å beregne hvor mye penger ordinært publikum brukte relatert til Musikkfestuka 2013. Dette beløper seg til 5,6 mill. kr, hvorav 83,6 % blir igjen i Bodø. De direkte og indirekte ringvirkningene som er beregnet i denne rapporten beløper seg til 18 mill. kr, hvorav 79 % brukes i Bodø. I tillegg skapes det inndirekte økonomiske ringvirkninger knyttet til publikum som kun er på gratisarrangement, billetter som samarbeidspartnere kjøper og/eller mottar som en del av sin samarbeidsavtale, samt akkrediterte billetter. Samarbeidspartnerne har en rekke arrangement i egen regi knyttet til Musikkfestukas konserter som vi ikke har tallfestet verdien av. Det er grunn til å anta at de nevnte billettene og arrangementene i regi av samarbeidspartnerne til sammen utløser et syvsifret beløp knyttet til blant annet bevertning. Vi estimerer derfor at de totale direkte og indirekte ringvirkningene av Nordland Musikkfestuke 2013 beløper seg til ca 20 mill. kr. I tillegg til de økonomiske ringvirkningene, skaper Musikkfestuka ringvirkninger i form av å utvide publikums musikalske horisont. Publikum og samarbeidspartnere setter pris på den musikalske bredden i festivalprogrammet, og både publikum og samarbeidspartnere deltar på arrangement med artister de i utgangspunktet ikke har kjennskap til. Dette skyldes at Musikkfestuka har opparbeidet seg tillit og troverdighet de siste årene som gjør at folk stoler på at konsertopplevelsen blir bra, selv om de ikke helt vet hva de kan forvente når de ankommer konsertarenaen. Tilbakemelding fra publikum og samarbeidspartnere indikerer at Musikkfestuka i år har hatt et svært godt sammensatt program, der forholdet mellom kjente og ukjente artister har vært på det nivået publikum ønsker å bli utfordret på.

—3—


1. Innledning Den faste staben i Nordland Musikkfestuke består av 4 personer (direktør, kontorleder, produsent og leder marked).

1.1 Om Nordland Musikkfestuke (Musikkfestuka) Nordland Musikkfestuke ble etablert i 1980 under navnet Olsokdagene i Bodø, og startet som en olsokfeiring. Festivalen tok i 1987 navnet Nordland Musikkfestuke, og har siden da vært organisert som en stiftelse. Festivalen arrangeres årlig i uke 32, i begynnelsen av august.

1.2 Om rapporten Denne rapporten har som formål å avdekke Nordland Musikkfestuke sin betydning for publikum og samarbeidspartnere, og hvilke ringvirkninger Musikkfestuka skaper. For å gjennomføre analysene i denne rapporten, har det blitt benyttet fire ulike datakilder:

Nordland Musikkfestuke mottar offentlig støtte fra Norsk kulturråd, Nordland fylkeskommune og Bodø kommune. H.K.H. Kronprins Haakon er festivalens høye beskytter. Nordland Musikkfestuke er en av de største festivalene i Norge. Den har som målsetting å være en av de ledende festivalene i Norden med en tydelig profil med klassisk musikk som den viktigste bærebjelken i programmet, selv om programmet også består av jazz, samtidsmusikk, folkemusikk, musikkteater, dans og pop/rock. Festivalen tar initiativ til bestilling av verker, og prioriterer egenproduksjoner som skal utfordre både publikum og utøvere. Et av formålene med Musikkfestuka er å skape møter mellom natur og kultur, hvor regionens unike natur kombineres med ulike musikkopplevelser, samt invitere til folkelige og inkluderende møteplasser som senker terskelen for nye kulturopplevelser. Festivalen er kjent for konserter på utradisjonelle steder som toppen av Keiservarden, ute på Nyholms Skandse, på Bodø Torg eller på andre steder i nærområdet. Programmet for Nordland Musikkfestuke 2013 inneholdt 54 arrangement, og årets festivalprofil var den svenske cellisten Svante Henryson.

1. Publikumsundersøkelse (kvantitativ undersøkelse) 2. Aggregerte omsetningstall (statistikk) 3. Intervjuer med sentrale samarbeidspartnere (kvalitativ undersøkelse) 4. Innkjøp av Nordland Musikkfestuke Målet med å benytte ulike datakilder er å få et solid grunnlag for å gi svar på hvilken betydning Musikkfestuka har for publikum og sponsorer, samt hvilke økonomiske ringvirkninger Musikkfestuka skaper. De ulike datakildene beskrives mer detaljert i neste kapittel. I kapittel 3 presenteres respondentenes kjennskap til artistene, antall konserter de er på, hvordan de skaffer seg billetter og hvor de henter informasjon om arrangementene fra. Kapittel 4 omhandler økonomiske ringvirkninger av Musikkfestuka, mens rapporten avsluttes med innspill fra festivaldeltakere og samarbeidspartnere.

—4—


2. Metode Her beskrives datakildene som er benyttet i rapporten; publikumsundersøkelsen, aggregerte omsetningstall, intervjuer med samarbeidspartnere og Musikkfestukas innkjøp. 2.2 Aggregerte omsetningstall Dette synes å være den mest vanlige tilnærmingen til ringvirkningsanalyser, der man ser på omsetning på f.eks. hotell, spisesteder, barer og butikker under festivalen sammenlignet med omsetning i periodene like før og etter festivalen. En slik metodisk tilnærming gir en bra oversikt over omsetningstall under Musikkfestuka i forhold til sammenlignbare perioder. Det er imidlertid problematisk å argumentere for årsakssammenhenger (kausalitet); man kan ikke med sikkerhet hevde at det er Musikkfestukas publikum som står for økningen/reduksjonen i omsetning. Kombinasjonen av aggregerte omsetningstall og publikumsundersøkelsen gir imidlertid et mer solid bilde av ringvirkningene.

2.1 Publikumsundersøkelsen Det ble sendt ut spørreskjema via QuestBack til de som hadde kjøpt billetter via internett, samt de som hadde skrevet sin e-postadresse på lister som lå på de fysiske billettutsalgsstedene. Disse listene ble sjekket for duplikater, slik at hver respondent mottok kun én e-post med forespørsel om å besvare spørreskjemaet uavhengig av hvor mange arrangement vedkommende hadde kjøpt billetter til. Totalt ble det sendt ut spørreskjema til 2 734 personer. Analysene bygger på svar fra 944 personer, noe som tilsvarer en svarprosent på 34,5. En oversikt mottatt fra Musikkfestuka viser at de hadde følgende publikumstall i 2013: Billettype

Antall

Antall solgte billetter «ordinært publikum»

10 983

Antall solgte billetter samarbeidspartnere

832

Antall akkrediterte/fribilletter presse, samarbeidspartnere og andre

2 285

Totalt uttak billetter

14 100

Antall besøkende på gratis arrangement Totalt publikumstall

9 809 23 909

Vårt utvalg på 2 734 personer er sammenlignbar med gruppen «antall solgte billetter ordinært publikum.» Utvalget synes dermed å utgjøre 24,9 % av populasjonen, men dette gir ikke et helt riktig bilde da flere av festivaldeltakerne går på flere enn ett arrangement. De videre analysene vil vise at gjennomsnittsdeltakeren går på 2,2 arrangement som koster penger. Dette skulle tilsi at de 10 983 billettene er kjøpt av 4 992 personer. Utvalget vårt utgjør dermed 54,8 % av populasjonen, og respondentene representerer 18,9 % av populasjonen. Respondentene beskrives i tabellen nedenfor. Karakteristika ved respondentene Andel i aldersgruppen opptil 25 år

3,0 %

Andel i aldersgruppen 25-44 år

41,3 %

Andel i aldersgruppen 45-64 år

47,5 %

Andel i aldersgruppen eldre enn 64 år Gjennomsnittsalder

8,2 % 46,8 år

Andel kvinner

61,0 %

Andel som bor i Norge

98,7 %

- herav i Bodø

79,4 %

Respondentene er fra 16 til 86 år gamle. De 1,3 % som ikke bor i Norge kommer fra Belgia, Danmark, Estland, Frankrike, Nederland, Storbritannia, Sverige (2) og Tyskland (3). De fra Norge som ikke bor i Bodø kommer hovedsakelig fra Fauske (27), Oslo (23), Mo i Rana (22), Tromsø (16) og Saltdal (10). Totalt bor 89,3 % av respondentene i Nordland.

Under årets Musikkfestuke gikk Arctic Race of Norway av stabelen 8.-11. august. I Bodø var det åpningsarrangement 7. august og etapperitt 8. august. Dette forsterker kausalitetsproblematikken ytterligere. Vi har derfor valgt å innhente omsetningstall relatert til periodene før, under og etter Musikkfestuka 2012 i tillegg til årets tall, slik at vi kan sammenligne utviklingen de to årene. 2.3 Intervjuer med samarbeidspartnere Musikkfestuka har fire ulike grupper av samarbeidspartnere: 1. Hovedsamarbeidspartnere Amedia marked, Avisa Nordland, Bodø Energi, ConocoPhillips og Sparebank1 Nord-Norge 2. Prosjektsponsorer Bodø Boligbyggelag, City Nord, Elektro, Gunvald Johansen, Iris, iTet, Jakhelln, Koch, NNL, Nordasfalt og Universitet i Nordland 3. Støttespillere (private) Bryggerikaia, Furore design & kommunikasjon, Kongeparken tannhelse, Mack, News on Request, Nordlandsbuss og Skagen hotel 4. Støttespillere (offentlige) Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Norsk kulturråd Vi har intervjuet alle hovedsamarbeidspartnerne og prosjektsponsorene om hvilken betydning de mener Musikkfestuka har, hva de gjør ut av engasjementet sitt, hvilken merverdi (addisjonalitet) Musikkfestuka har for de arrangementene de gjennomfører under Musikkfestuka, samt om de har noen innspill til ledelsen i Musikkfestuka om aktiviteter/tiltak som kan skape en merverdi for samarbeidsavtalen deres. 2.4 Musikkfestukas innkjøp Musikkfestuka foretar betydelige innkjøp i forkant av og under Musikkfestuka. Vi har analysert Musikkfestukas innkjøp hos lokale, regionale og øvrige leverandører.

—5—


3. Publikumsundersøkelsen – konserter, artister og informasjon Her vises en oversikt over antall konserter respondentene har vært på, deres kjennskap til artistene i forkant av Musikkfestuka, hvordan de har skaffet seg billetter til de ulike arrangementene, samt hvor de får/innhenter informasjon om arrangementene fra. 3.1 Deltakelse på arrangement Respondentene ble bedt om å krysse av på hvilke arrangement de hadde deltatt på. Tilbakemeldingen vises i tabellen nedenfor. Deltakelse på arrangement

Antall Andel (n=944)

Deltakelse på arrangement (forts.)

Antall

Andel (n=944)

Kari Bremnes med band

488

51,7 %

Jassbox: Jass for gulv (Bryggerikaia)

17

1,8 %

BigBang

297

31,5 %

Dinosaus (City Nord)

14

1,5 %

Åpning på Torget

206

21,8 %

Tora Augestad og Sveinar Aase

13

1,4 %

Elvis Costello & The Imposters

186

19,7 %

Jassbox (Sinus)

10

1,1 %

KORK og Det norske solistkor: Haydns mesterverk Skapelsen

124

13,1 %

Lisa Nilsson

106

11,2 %

Kunstgress

7

0,7 %

Ung gitarvirtuos: Tormund Blikra Vea

5

0,5 %

2

0,2 %

Henning Gravrok og England Brooks Ellingsen: Jazz på Torget

99

10,5 %

Akademie Für Alte Musik Berlin

93

9,9 %

Anne Nymo Trulsen med band

81

8,6 %

Anne Sofie Von Otter med Svante Henryson og Mats Bergström

77

8,2 %

Farmers Market og Steinar Raknes

71

7,5 %

Nye talenter (Bodø torg)

71

7,5 %

Petter (Finn Arve Sørbøe, Ketil Høegh og Bodø Sinfonietta)

70

7,4 %

Utstilling: Oscar

66

7,0 %

Tromsø Kammerorkester med Erik Fosnes Hansen og Henning Kraggerud: Vivaldis fire årstider

63

6,7 %

Different Trains

62

6,6 %

Klokkespillkonsert

60

6,4 %

BBQ og Jazz

57

6,0 %

Igudesman & Joo

54

5,7 %

Urban Tunells (Bodø torg)

54

5,7 %

Dinosaus (Bodø torg)

49

5,2 %

The New York Connection

49

5,2 %

Klassisk nord-norsk: Lars og Ola Bremnes krysser sine spor

48

5,1 %

Henning Gravrok med Mads Gilbert og Frode Grytten

47

5,0 %

Henryson/Zilliacus/Bergström: Fra Vivaldi til Cole Porter

45

4,8 %

The Bon Bons

45

4,8 %

Balkanpub

41

4,3 %

40

4,2 % 3,9 %

Svantes Super 4: Henryson/Jormin/ Balke/Kleive Urban Tunells & Svante Henryson

37

Lunsjkonsert orgel

35

3,7 %

Music For A While

32

3,4 %

Cellopub med Svante Henryson

30

3,2 %

Utstilling av Åsil Bøthun og Jorun Viken

30

3,2 %

Biber og Bach

19

2,0 %

Klaverkonsert med Kasparas Uinskas

18

1,9 %

Gro Bergrabb og Vocal Art: Etterklang

9

1,0 %

Nye talenter (City Nord)

8

0,8 %

Orpheus: Elias Blix og Folketoner fra Nord Sum

3 035

Denne oversikten viser at de 944 respondentene i gjennomsnitt har gått på 3,2 arrangement når vi ser på summen av gratisarrangement og arrangement som det må kjøpes billett til. Ser vi kun på arrangement det koster å delta på, har disse respondentene kjøpt til sammen 2 117 billetter, noe som tilsvarer et gjennomsnitt på 2,2 arrangement per respondent. Respondentene hadde deltatt på 1 til 24 arrangement, og tabellen nedenfor viser en gruppert framstilling av hvor mange arrangement (både gratis og med billettsalg) respondentene deltok på. Antall arrangement

Andel (n=944)

1 arrangement

36,8 %

2-4 arrangement

40,8 %

5-9 arrangement

18,2 %

10-15 arrangement

3,0 %

Flere enn 16 arrangement

1,2 %

I overkant av en tredjedel deltok kun på ett arrangement. Av disse overvar 46,8 % Kari Bremnes-konserten og 25,4 % var på Big Bang. 22,4 % av respondentene har deltatt på fem eller flere arrangement.

—6—


Billettkilder

I samråd med ledelsen i Nordland Musikkfestuke ble 16 av årets artister plukket ut, og respondentene ble spurt om de hadde kjennskap til disse artistene fra før. Respondentenes tilbakemeldinger vises i tabellen nedenfor. Kjennskap til artister Kari Bremnes

Antall

Andel (n=944)

902

95,9 %

Lars Bremnes

819

87,0 %

Ola Bremnes

802

85,2 %

KORK - Kringkastingsorkesteret

765

81,3 %

Lisa Nilsson

725

77,0 %

Bigbang

721

76,6 %

Henning Gravrok

706

75,0 %

Elvis Costello & The Imposters

654

69,5 % 41,9 %

Det norske solistkor

394

Anne Sofie Von Otter

392

41,7 %

Farmers Market

355

37,7 %

Tromsø kammerorkester

252

26,8 %

173

18,4 %

Svante Henryson Akademie Für Alte Musik Berlin

60

Antall

Andel (n=944)

887

94,4 %

Betalt billettene selv Sponsorbilletter / firmaarrangement

89

9,5 %

Privat gave

49

5,2 %

Andre kilder

39

4,1 %

Kun deltatt på gratisarrangement

14

1,5 %

De aller fleste har betalt billettene sine selv. En av ti har fått tilgang på billetter gjennom sponsorer og/eller firmaarrangement. Andre kilder inkluderer hovedsakelig at de har kommet inn som frivilling (fribilletter) eller jobbet på de ulike arrangementene. I tillegg oppgis det gratisbilletter, og kuriositeter som personen som fikk billetter til Kari Bremnes-konserten på gaten av en fremmed dame. Nordland Musikkfestuke bruker flere kanaler for å nå ut med informasjon til publikum. Respondentene ble bedt om å oppgi fra hvilke kilder de fikk kjennskap til de ulike arrangementene, og responsen presenteres i tabellen nedenfor. Informasjonskilder

Antall

Andel (n=944)

6,4 %

www.musikkfestuka.no

583

61,8 %

444

47,0 %

Mats Bergström

38

4,0 %

Media

Igudesman & Joo

34

3,6 %

Programheftet

418

44,3 %

Festivalavisa

264

28,0 %

Ikke overraskende er det Bremnes-søsknene som troner på topp på denne lista. Omtrent en femtedel av respondentene hadde kjennskap til årets festivalprofil, Svante Henryson, fra før av. Hvis man sammenligner denne oversikten med oversikten over hvilke arrangement respondentene har deltatt på, er disse i stor grad i overensstemmelse med hverandre. Det er likevel interessante unntak i form av at publikum har gått på konserter med artister de ikke hadde kjennskap til fra før av, f.eks. Akademie Für Alte Musik Berlin, Mats Bergström og Igudesman & Joo. Respondentene kan få tilgang på billetter til arrangementene gjennom ulike kanaler. Tabellen nedenfor viser hvordan respondentene har anskaffet billettene til arrangementene de deltok på.

Annonser

261

27,6 %

Venner

242

25,6 %

www.bodokulturhus.no

219

23,2 %

Facebook

191

20,2 %

Plakater

79

8,4 %

Andre nettsteder

50

5,3 %

Andre

27

2,9 %

Det er hovedsakelig tre informasjonskilder som brukes av respondentene; Musikkfestukas nettside, media og programheftet. Plakater, andre nettsteder og andre informasjonskilder benyttes i minst utstrekning. Andre informasjonskilder inkluderer blant annet App’en eBillett, familie og jobb.

—7—


4. Ringvirkninger av Nordland Musikkfestuke Vi har tre ulike kilder for å forsøke å tallfeste ringvirkningene av Nordland Musikkfestuke: 1. Musikkfestukas lokale, regionale og øvrige innkjøp 2. Publikumsundersøkelsen 3. Betalingstransaksjoner i periodene før, under og etter Musikkfestuka Musikkfestukas innkjøp er den mest eksakte kilden, da disse tallene bygger på Musikkfestukas regnskap. Publikumsundersøkelsen gir svar fra 944 respondenter (18,9 % av populasjonen og 34,5 % av utvalget). Antallet respondenter gir et godt utgangspunkt for å trekke riktige statistiske konklusjoner (statistisk validitet). Manglende mulighet for å kjøre bortfallsanalyser, gjør imidlertid at vi ikke kan hevde med sikkerhet at respondentene er representative for utvalget og at utvalget er representativt for populasjonen. Den tredje kilden bygger på alle betalingstransaksjoner med kort i Bodø i periodene før, under og etter Musikkfestuka. Dette er den minst pålitelige datakilden da det er vanskelig å fastslå årsakssammenhenger mellom korttransaksjonene og Musikkfestukas aktiviteter. Summen av disse tre ulike kildene vil bidra til en pålitelig beregning av de økonomiske ringvirkningene som Musikkfestuka skaper. Utover de økonomiske ringvirkningene, ser vi også på betydningen Nordland Musikkfestuke har for samarbeidspartnerne sine. Kostnadsposter Varekostnad Lønn og honorar

4.1 Innkjøp i regi av Nordland Musikkfestuke Vi har mottatt regnskapstall per 31.10.13 fra administrasjonen i Nordland Musikkfestuke. I tillegg har administrasjonen gjort en beregning på forventede kostnader for resten av året, slik at vi legger til grunn Musikkfestukas totale innkjøp i 2013. I tabellen nedenfor, vises Musikkfestukas innkjøp spesifisert på kategoriene: • Varekostnad (bl.a. mat, drikke og festivaleffekter for videresalg og generell annonsering) • Lønn og honorar (lønn til egne ansatte, innleid arbeids kraft og honorar til artister) • Arrangementskostnader (butikkhandel, bevertning og øvrige arrangementskostnader, herunder leie lokaler og lyd/lys/scene) • Kontor og administrative kostnader (bl.a. husleie, IKT, regnskap, revisjon og kurs) • Transportmidler (bl.a. bilutleie, båtleie og øvrige transportmidler) • Reisekostnader (overnatting og fly) • Salgs- og reklamekostnader (bl.a. produksjon og distribusjon av informasjons-/reklamemateriell) • Kontingenter/medlemsavgifter

Bodø

Nordland (utenom Bodø)

Øvrige

Totalt

221 202

27 045

424 420

672 667

2 510 770

35 240

2 255 183

4 801 193

Arrangementskostnader: Butikkhandel Bevertning Andre arrangementskostnader Kontor og administrative kostnader Transportmidler

80 033

80 033

234 253

6 547

1 320 862

33 855

1 073 871

240 800 29 818

1 384 535

38 801

1 112 672

136 467

136 467

Reisekostnader: Overnatting

437 210

437 210

Fly

324 010

324 010

Salgs- og reklamekostnader Kontingenter/medlemsavgifter Totalt per 31.10.13

1 665 941

1 665 941

5 175

191

9 230

14 596

8 009 795

102 878

2 757 452

10 870 125

300 000

1 500 000

102 878

3 057 452

12 370 125

Estimat for resten av året

1 200 000

Totalt innkjøp i regi av Musikkfestuka

9 209 795

Tabellen viser at Musikkfestuka vil foreta innkjøp for i overkant av ti millioner i 2013, og når vi inkluderer lønnskostnadene gir Musikkfestuka over 12 millioner i økonomiske ringvirkninger. Av dette legges 74,5 % igjen i Bodø. —8—


4.2 Publikumsundersøkelsen Respondentene ble bedt om å oppgi hvor mye penger de hadde benyttet på følgende aktiviteter relatert til deres deltakelse på arrangement i forbindelse med Nordland Musikkfestuke: • restaurant • pub/kafe • shopping • overnatting (kun de utenfra Bodø som fikk dette spørsmålet) • reise (kun de utenfra Bodø som fikk dette spørsmålet)

Respondentene kunne krysse av for følgende beløpskategorier: • NOK 0 • Opptil 1000 NOK • NOK 1000-1999 • NOK 2000-3000 • Over NOK 3000 • Ikke relevant

Tabellen nedenfor viser andel respondenter som har krysset av for de ulike alternativene. Aktiviteter

n

kr 0

kr 2000-3000

> kr 3000

Ikke relevant

Overnatting

186

55,3 %

< kr 1000 kr 1000-1999 11,3 %

14,0 %

3,2 %

2,2 %

14,0 %

Restaurant

838

39,2 %

36,3 %

7,0 %

1,7 %

1,3 %

14,5 %

Pub/kafe

860

27,4 %

54,6 %

5,0 %

1,2 %

0,5 %

11,3 %

Reise

190

12,6 %

45,3 %

22,1 %

6,8 %

4,7 %

8,5 %

Shopping

734

56,4 %

15,7 %

3,0 %

0,8 %

1,6 %

22,5 %

Tabellen viser at publikum bruker minst penger på shopping (ca 8 av 10 bruker ingen penger på shopping relatert til sin deltakelse på Musikkfestuka). Omtrent 8 av 10 publikummere utenbys fra bruker penger på reiseutgifter, mens bare 3 av 10 bruker penger på overnatting. Dette tilsier at flere av tilreisende publikum opprinnelig er fra Bodø og/eller har familie og venner de overnatter hos. Det er høyest andel publikum som bruker penger på pub/kafe, etterfulgt av restaurant.

Med utgangspunkt i tabellen overfor, har vi forsøkt å tallfeste antall kroner respondentene har brukt relatert til Musikkfestuka. For å få et så realistisk bilde som mulig, beregner vi forbruket på følgende måte: For kategorien < NOK 1000 brukes kr 500 For kategorien NOK 1000-1999 brukes kr 1500 For kategorien NOK 2000-3000 brukes kr 2500 For kategorien > NOK 3000 brukes kr 4000

Tabellen nedenfor viser beregnet antall kroner respondentene har brukt relatert til Musikkfestuka. Aktiviteter

kr 500

kr 1500

kr 2500

kr 4000

Totalt

Overnatting

10 500

39 000

15 000

16 000

80 500

Restaurant

152 000

88 500

35 000

44 000

319 500

Pub/kafe

235 000

63 000

25 000

16 000

339 000

Reise

43 000

63 000

32 500

36 000

174 500

Shopping

57 500

33 000

15 000

48 000

153 500

498 000

286 500

122 500

160 000

1 067 000

Totalt

Som det fremgikk i kapittel 2, utgjorde respondentene 18,9 % av antall solgte billetter «ordinært publikum.» Tabellen nedenfor viser en beregning av hvor mye penger Aktiviteter

det totale «ordinære publikum» har brukt på de ulike aktivitetene relatert til deres deltakelse på Nordland Musikkfestuke 2013.

Totalt respondenter

Totalt «ordinært publikum»

Gjennomsnittsforbruk *

80 500

425 926

387

Restaurant

319 500

1 690 476

339

Pub/kafe

339 000

1 793 651

359

Reise

174 500

923 280

839

Shopping

153 500

812 169

163

1 067 000

5 645 503

Overnatting

Totalt

* Gjennomsnittsforbruk er beregnet ut fra 1 100 personer på overnatting og reise, og 4 992 personer for øvrige aktiviteter.

—9—


En slik skalering av publikums forbruk bygger på en antakelse om at utvalget er representativt for populasjonen, og at respondentene er representative for utvalget. Vi har ikke hatt mulighet til å kontrollere for dette, da den eneste informasjonen vi kunne få fra selskapet som administrerer billettkjøpet via internett var e-postadressene. Vi mener likevel at en slik beregning av totalt forbruk av festivaldeltakerne kan forsvares siden antall respondenter (944) skaper en robusthet i dataene. I tillegg til «ordinært publikum» utgjøres det totale publikumstallet av 832 billetter solgt til samarbeidspartnere, 2 285 akkrediterte billetter / fribilletter presse, samarbeidspartnere og andre, samt 9 809 besøkende på gratis arrangement. Vi har ikke tallfestet ringvirkninger knyttet til disse billettene av tre årsaker: 1) Våre 944 respondenter hadde til sammen 918 deltakelser på gratisarrangement. Dette tilsier at vi i analysene av økonomiske ringvirkninger allerede har inkludert 4 855 deltakelser på gratisarrangement. 2) Vi har ikke noe pålitelig utgangspunkt for å beregne hvor mye penger publikum som deltar på kun gratisarrangement bruker på mat, drikke og shopping. 3) Billettene som er kjøpt av samarbeidspartnerne blir brukt til ulike kundearrangement og interne arrangement (se delkapittel 4.4). Det er grunn til å anta at disse arrangementene i regi av samarbeidspartnerne til sammen utløser et syvsifret beløp knyttet til blant annet bevertning, men dette er ikke tallfestet i denne rapporten. 4.3 Betalingstransaksjoner I forbindelse med denne undersøkelsen, har vi kjøpt statistikk fra Nets (leverandør av betalings- og kortløsninger i de nordiske landene). Denne statistikken inneholder beløp på alle korttransaksjonene som ble foretatt på brukersteder i Bodø i perioden før, under og etter Musikkfestuka. De innkjøpte dataene var sortert på næringer og brukerstedstyper (brukersted visa-kategorier), og muliggjør sammenligninger over tid. Vi bruker disse dataene for å sammenligne endringer i totale korttransaksjoner med det forbruket vi har avdekket gjennom publikumsundersøkelsen og regnskapstallene fra Musikkfestuka. Vi har sortert dataene i seks hovedkategorier; butikkhandel, transport, overnatting, bevertning, øvrige kulturtilbud og frisering og skjønnhetspleie. I disse kategoriene inngår 44 ulike næringer Dette er kategorier som vi forventet ville påvirkes i positiv forstand av aktiviteten under Musikkfestuka. Periodene som ble benyttet i 2013 er: Periode

Fra

Til

-1

19 juli

28 juli

Musikkfestuka

2 august

11 august

+1

16 august

25 august

Det er imidlertid en rekke utfordringer knyttet til å sammenligne disse tallene mellom periodene. Den største

utfordringen er sesongsvingninger i aktiviteten hos de ulike næringene. Musikkfestuka avholdes i slutten av fellesferien, hvor man i perioden etter får stort innslag av blant annet butikkhandel, transport, og frisering og skjønnhetspleie. Dette som følge av at befolkningen skal tilbake i jobb, og at elever og studenter starter skoleåret. I tillegg arrangeres Parkenfestivalen i perioden etter Musikkfestuka, noe som vil påvirke flere av kategoriene. Vi må også ta høyde for at sykkelrittet Arctic Race of Norway (som fant sted i perioden under Musikkfestuka) har påvirket dataene, uten å kunne tallfeste hvor stor denne effekten har vært. Tabellen nedenfor viser verdien av samtlige korttransaksjoner i de aktuelle periodene fordelt på hovedkategoriene (alle tall oppgis i hele tusen). Hovedkategorier Butikkhandel Transport

-1 Musikkfestuka 66 529

+1

68 278 85 494

398

266

510

Overnatting

2 096

2 515

2 557

Bevertning

4 984

5 909

5 689

218

232

223

1 709

1 719

2 114

Øvrige kulturtilbud Frisering og skjønnhetspleie Sum

75 934

78 919 96 587

I perioden som omfatter Musikkfestuka ble det omsatt for nærmere 79 mill. kr. innen de aktuelle kategoriene i Bodø. I perioden etter Musikkfestuka ser man effekten av at flere har kommet i jobb og at skolene har startet. Dette gjelder spesielt for butikkhandelen Det er et klart skille mellom perioden under Musikkfestuka og den påfølgende perioden. Den mest sammenlignbare perioden er nok perioden rett før, og veksten til Musikkfestuka er på nærmere fire prosent. Det er spesielt hovedkategoriene butikkhandel, overnatting, bevertning og øvrige kulturtilbud hvor man ser en økning i omsetningsverdiene. For å kontrollere for påvirkningen av spesielt Arctic Race of Norway, har vi sammenlignet utviklingen i 2013 med utviklingen for tilsvarende perioder i 2012 (uka før Musikkfestuka og Musikkfestuka). Denne sammenligningen viser at butikkhandel hadde en nedgang på 7,7 % i 2012 og økning på 2,6 % i 2013, bevertning hadde en økning på henholdsvis 18 % og 18,6 % i 2012 og 2013, mens hotellene hadde så å si ingen økning i 2012 mens de hadde en økning på 20 % i 2013. Dette impliserer at Arctic Race of Norway har hatt en vesentlig effekt på omsetning knyttet til butikkhandel og overnatting, uten at vi kan tallfeste denne. Økningen i korttransaksjoner knyttet til bevertning i 2013 er vesentlig lavere enn det forbruket vi har estimert utfra publikumsundersøkelsen. Dette kan ha flere årsaker. Den viktigste er at festivaldeltakerne ofte betaler kontant, og dette fanges ikke opp i Nets’ statistikk. Tall fra Musikkfestuka viser at i overkant av 40 % av deres omsetning av mat og drikke betales kontant. Økningen i overnatting fra

— 10 —


perioden før Musikkfestuka er på i overkant av 400 000, noe som korresponderer godt med vårt anslag i publikumsundersøkelsen. Sammenligningen med 2012 overfor viser imidlertid at store deler av denne økningen skyldes Arctic Race of Norway. De transportkostnadene som vi har estimert basert på publikumsundersøkelsen, fanges ikke opp i Nets’ statistikk da denne inkluderer transportutgifter i Bodø. I publikumsundersøkelsen var det kun utenbys deltakere som fikk spørsmål om transportutgifter. 4.4 Betydning for samarbeidspartnere Dette delkapitlet bygger på intervjuer med alle hovedsamarbeidspartnerne og prosjektsponsorene om hvilken betydning de mener Musikkfestuka har, hva de gjør ut av engasjementet sitt, samt hvilken merverdi Musikkfestuka har for de arrangementene de gjennomfører under Musikkfestuka. Alle samarbeidspartnere anser Musikkfestuka for å være en viktig bidragsyter for å skape positive aktiviteter i byen. Den er en viktig identitets- og trivselsbygger for byen som engasjerer mange. Flere trekker frem at de anser Musikkfestuka som betydningsfull for å sette Bodø på kartet og gjøre Bodø til en mer attraktiv by både å bo i og flytte til.

“Nordland Musikkfestuke er en berikelse for Bodø som styrker inntrykket av Bodø som en kulturby” Mange påpeker at Musikkfestuka er viktig for hele regionen som en kulturfremmer, og at den har høyt nivå. En av samarbeidspartnerne hevder at Musikkfestuka er en av de få, men svært viktige kulturbyggerne i fylket.

“Musikkfestuka er viktig og identitetsskapende for hele Nordland” Majoriteten av samarbeidspartnerne ser på sitt engasjement som en del av sitt samfunnsansvar. Flere føler de har en forpliktelse overfor Bodøfolk og Nordlandssamfunnet til å støtte opp om en slik festival. For noen av samarbeidspartnerne har Musikkfestuka også en økonomisk effekt på eget salg. Høy kvalitet på Musikkfestuka er en gjennomgående tilbakemelding fra samarbeidspartnerne, og flere uttrykker eksplisitt at de ønsker å bli assosiert med slike arrangement.

“Den «standingen» Musikkfestuka har er noe vi ønsker å bli assosiert med” “Et rikt kultur/idrettsliv er positivt for tilflytting og for å beholde folk” Samarbeidspartnerne ble spurt om hvordan de bruker sin avtale både internt og utenfor organisasjonen. Det er stor variasjon i hvor mye aktivitet de skaper ut av engasjemen-

tene sine. Tre av samarbeidspartnerne har ingen spesielle arrangement knyttet til avtalen. De bruker billettene som et gode overfor sine ansatte. En av disse har forsøkt å lage kundearrangement, men har opplevd at det er utfordrende å få til noe på grunn av ferietid. En samarbeidspartner som tidligere har kjørt egne arrangementer med sine samarbeidspartnere og øvrige interessenter de ønsker å knytte til seg, valgte i år å gi billettene til de ansatte. De fleste samarbeidspartnerne har en kombinasjon av aktiviteter rettet mot egne ansatte og kunder/egne samarbeidspartnere. Mange er bevisste på å skape gode sosiale rammer rundt egne arrangement der de kombinerer god musikk med god mat og trivelig samvær.

“Vi bruker billetter overfor både kunder og ansatte. Det bidrar til relasjonsbygging og intern stolthet” Flere av samarbeidspartnerne bruker Musikkfestuka og de arenaene som skapes der strategisk i forhold til å samle ulike styrenivå i bedriften, samt ha møter med både politiske miljø og forretningsforbindelser. Selv om flere av samarbeidspartnerne trekker frem tidspunktet som Musikkfestuka arrangeres som krevende i forhold til kundearrangement, er fire av dem klare på at dette har blitt en langt mindre utfordring de siste årene.

“Det er betydelig enklere å få dem til å delta på arrangementer nå kontra for noen år tilbake, ettersom at de vet at det er gode arrangement og opplevelser som tilbys av Musikkfestuka” Nordland Musikkfestuke har betydelig merverdi (addisjonalitet) for disse arrangementene.

“Uten Musikkfestuka måtte vi gjort lignende arrangementer på andre arenaer. En forutsetning for at vi sponser Musikkfestuka er at vi kan utnytte de arenaene de er på til positivt arbeid og nettverksbygging for oss” Flere av samarbeidspartnerne trekker frem Musikkfestukas profesjonalitet og nettverk som avgjørende for at de legger så mye innsats i kundearrangement og interne arrangement under Musikkfestuka. En av dem har en uttalt strategi bak sitt sponsorat:

“Per i dag er det Musikkfestuka som vi bruker som vår profilering i Nordland, og vi opplever det som et godt sponsorat for vår del. Det passer bra både i forhold til tid på året, og selve arrangementet. Vi reiser oppover med 6-8 personer, og ser på dette som vår møteplass i og med Nord-Norge”

— 11 —


5. Innspill fra festivaldeltakere og samarbeidspartnere Både respondentene i publikumsundersøkelsen og samarbeidspartnerne ble bedt om å komme med innspill til Nordland Musikkfestuke. Deres respons presenteres her.

5.1 Publikumsundersøkelsen Av 944 respondenter var det 314 som kom med tilbakemeldinger og ønsker for kommende Musikkfestuker. Dette viser at publikum har et imponerende engasjement for og eierskap til Musikkfestuka! I all hovedsak er tilbakemeldingene positive, og flere mener at årets Musikkfestuke var tidenes beste. Vi har delt tilbakemeldingene inn i ulike kategorier; enkeltarrangement, arrangementssteder, markedsføring/informasjon, mat og drikke, billettordninger og ønsker for kommende Musikkfestuker. Enkeltarrangement Det er i alt 52 kommentarer knyttet opp mot enkeltarrangementene. Mange uttrykker at de har blitt positivt overrasket og fått gode opplevelser med artister de i utgangspunktet ikke hadde kjennskap til. Enkelte gir tilbakemeldinger på at de liker å bli utfordret på musikk og sjangre de ikke har erfaringer med, men mange setter også pris på det kjente og kjære som f.eks. Bremnes-søsknene, BigBang og Elvis Costello. Det virker som om Nordland Musikkfestuke i år har truffet godt på miksen mellom det ukjente og kjente.

“Som fast deltaker på Musikkfestuka vil jeg melde tilbake at årets musikkfestuke er den beste jeg har deltatt på noen sinne. Et svært godt sammensatt program med god bredde stilmessig”

Blant de største arrangementene, har Kari Bremnes’ opptreden fått svært gode tilbakemeldinger. I all hovedsak er publikum fornøyde med BigBang. Enkelte mener imidlertid at denne konsertopplevelsen ble noe redusert på grunn av «Bodøværingans hang til å prate kjenning» og håndgemeng blant noen i publikum. Elvis Costello får svært gode tilbakemeldinger selv om noen synes lydnivået var for høyt. Mange trekker fram årets torgkonserter som svært vellykkede både relatert til nivået på konsertene og folkelivet som skapes på Torget. Det settes også pris på at lunsjkonsertene i Domkirka er tilbake.

“Et spesielt godt løft er torgkonsertene hvor kvaliteten har vært høy. Det å få kveldens attraksjoner til å opptre med en liten smakebit her, er den aller beste markedsføringen Musikkfestuka kan få. Mange jeg har snakket med gikk på konserter med band som f.eks. Urban Tunnels og Kunstgress etter å ha hørt de på Torget. Konserter de aldri ville gått på sett utfra beskrivelsen i programmet” Årets festivalprofil, Svante Henryson, var en ukjent artist for de fleste publikummere før Musikkfestuka startet (fire av fem visste ikke hvem han var). Dette er vesentlig endret

— 12 —


nå. Han var en svært synlig profil i bybildet og på konsertarenaene. Blant respondentene er det kun en som trekker frem at ledelsen i Musikkfestuka burde funnet en bedre profil. De øvrige respondentene som har kommentert profilvalget, har latt seg imponere av han.

“Svante Henryson er i særklasse den beste festivalprofil vi har hatt” “Hovedprofilen overrasket og overbeviste. Selv en cello kan være mangfoldig” Arrangementssteder Ikke overraskende ble publikum skuffet over at Kari Bremnes-konserten måtte flyttes fra Keiservarden til Solparken. De fleste har forståelse for avgjørelsen som ble tatt om å flytte konserten. Noen har imidlertid kommet med et hjertesukk om Keiservarden er en egnet plass for konserter og at de er lei skuffelsen som flytting av disse konsertene medfører. Majoriteten ønsker likevel at Musikkfestuka fortsetter å planlegge for konserter på Keiservarden. Solparken får mange gode tilbakemeldinger. Kritikken rettes hovedsakelig mot at det var veldig vanskelig å se Kari Bremnes og bandet. Dette skyldes en kombinasjon av at publikum i all hovedsak måtte stå og at scenen kunne vært rigget noe høyere. Mange etterlyser sitteplasser i

Solparken. Nyholms Skandse beskrives av mange som en magisk konsertarena.

“Nyholmen er alene grunn nok til å komme tilbake år etter år” Forslagene til forbedring går ut på fjerning/beskjæring av noen busker, fylle opp med masse i myrhullet over stien ved scenen og andre små inngrep for å bedre tilgjengelighet og utsyn til scenen. Musikkfestuka får ros for busstransporten til og fra konsertarenaen. Det eneste arrangementsstedet som gjennomgående får dårlig tilbakemelding er Sinus. Dette skyldes i all hovedsak et dårlig ventilasjonsanlegg. Kombinasjonen dårlig/tung luft og få sitteplasser trekkes frem av flere, og enkelte har gått før konsertslutt fordi de ikke klarte å være der lenger. Informasjon/markedsføring Publikum synes å være fornøyd med den informasjonen som har blitt gitt, selv om flere påpeker at de gjerne vil ha mer informasjon i media om konsertene og artistene i forkant av arrangementene. Konserten på Røssnes er det enkeltarrangementet som det etterlyses mest informasjon om. Flere respondenter har i kommentarfeltet takket for spesifikk hjelp og svar de har fått på konkrete spørsmål til administrasjonen i Musikkfestuka. Det oppleves positivt at Musikkfestuka varslet flytting fra Keiservarden til Solparken via sms til de som de hadde mobilnummeret til.

— 13 —


Billettordningen Flere etterlyser billigere billetter, mens andre er imponert over at billettene ikke er dyrere. Billettprisene er først og fremst en utfordring for de som ønsker å gå på flere konserter, og for noen har prisene medført at de har gått på færre arrangement enn det de ønsket. Av de respondentene som har kommentert billetter/priser, etterlyser majoriteten en bedre rabattordning dersom du kjøper billetter til flere arrangement.

5.2 Samarbeidspartnere Samtlige samarbeidspartnere oppfatter Nordland Musikkfestuke som svært profesjonelt drevet og kjennetegnet av høy kvalitet. De oppfatter Musikkfestuka som lydhøre og at de får være med i diskusjoner om veien videre. Flere trekker fram det årlige møtet med samarbeidspartnerne i forkant av festivalen som svært nyttig.

“På samlingen går ledelsen gjennom programmet, og vi blir bevisstgjort på hvilke musikksjangre og artister som kommer på årets program. Musikkfestuka viser kvalitet og profesjonalitet gjennom å ivareta sponsorene på en slik måte”

Mat og drikke Mange roser initiativet til å selge tørrfisk, og mange vil gjerne ha en «nordlandsk smak» på maten som serveres. Flere har kommentert at de ikke synes kvaliteten på vinen som serveres er tilfredsstillende. Kjennskap til Nordland Musikkfestuke 83,1 % av deltakerne svarte at de hadde deltatt på arrangement i regi av Nordland Musikkfestuke tidligere. På spørsmål om de kommer til å delta på kommende arrangement i regi av Nordland Musikkfestuke, svarer 89,4 % bekreftende på dette mens de resterende 10,3 % ikke vet om de kommer til å gjøre det. Kun 3 respondenter har rapportert at de ikke kommer til å delta på kommende arrangement i regi av Musikkfestuka. Ønsker for kommende Musikkfestuker De aller fleste kommentarene oppfordrer Musikkfestuka til å fortsette med kombinasjonen av kjente og ukjente artister, fortsette med å utfordre publikum, og holde på konseptet med gratiskonserter (på så høyt nivå) flere steder i byen. Enkelte har kommet med konkrete artistønsker, mens andre ønsker arrangement som inkluderer opera, jazz og kormusikk. Noen av respondentene har kommet med ønsker om flere arrangement for barn/barnefamilier, at amatørmusikere slippes mer til sammen med profesjonelle musikere, og at det kommer noen «Musikkfestuka-drypp» i nærliggende kommuner.

Noen oppfatter tidspunktet for festivalen som problematisk i forhold til muligheten for å utnytte engasjementet internt eller ut mot kunder. Andre hevder at tidspunktet for festivalen ikke lenger er et problem siden folk ved at Musikkfestuka leverer kvalitet og folk prioriterer deltakelse. I tillegg ser samarbeidspartnerne at nyskapningen Nordland Musikkfestuke Vinter skaper muligheter for arrangement på andre tider av året. Flere av samarbeidspartnerne trekker frem at man burde bli flinkere til å skape flere flater hvor samarbeidspartnerne kan møtes også utover festivalperioden (B2B-nettverk). Det er et ønske blant samarbeidspartnerne om at Musikkfestuka må fortsette å skape nye arenaer som gjør at festivalen skiller seg fra andre; Nyholmen, Keiservarden, og kanskje blåse liv i Mjelle igjen? En av samarbeidspartnerne sier det vil skape merverdi for dem dersom de kunne få mulighet til å få en av artistene innom egne arrangement.

— 14 —


“Vi håper at festivalen fortsetter å utvikle seg med tanke på kvalitet. Vi er fornøyde, men det er viktig at man fornyer seg hele tiden, både i forhold til internasjonalisering, kvalitet og omdømme. Det har sklidd veldig godt til nå, og vi ser fram mot videre samarbeid”


ISBN 978-82-8151-027-2 Alle foto: Henrik Dvergsdal Design by northâ&#x201E;˘

www.kpb.no

Gjenklang musikkfestuka 2013  

Nordland Musikkfestuke 2013, ringvirkninger, Bodø

Gjenklang musikkfestuka 2013  

Nordland Musikkfestuke 2013, ringvirkninger, Bodø

Advertisement