Page 1

do Przewodnicz¹cej Rady Miasta Czeladê 20070523 FO88 Stefan Kosiewski: Wojewoda Slaski nie panuje nad podleglymi mu urzednikami

M

ag

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

O

W

A

Escrito por sowa (») hoy en categoría przecieki - sowa, leído: 4×

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


ag

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

O

W

A

Dekomunizacja w Polsce musi byã rzetelnie przeprowadzona; rzecz przecie¿ nie w tym tylko, ¿eby w Czeladzi usun¹ã symbole wùadzy komunistycznej (Mrozowskiego i Walczakow¹) oraz dwa komunistyczne pomniki. 23 maja 2007 do Przewodnicz¹cej Rady Miasta Czeladê

M

kliknij, ¿eby obejrzeã BURDEL-SHOW: przedszkole oddali na nocny klub wysùuchaj wejœã na stronê/ Seitenzugriffe insgesamt 67.324

Szanowna Pani Przewodnicz¹ca,

jeszcze raz dziêkujê za spotkanie i rozmowê na temat najwa¿niejszych spraw dla Czeladzi: zamieszanie wokóù swojej osoby, jakie w tych dniach wywoùaù byùy burmistrz Marek Mrozowski w sposób zamierzony, nie oddaj¹c w terminie ustawowym jakiegoœ papierka, ma przykryã rzecz jasna dziaùania, których nie wykryùa obecna w Czeladzi przed miesi¹cem kontrola NIK-u. Orzeczenie S¹du Administracyjnego z Gliwic pomo¿e na krótk¹ metê umocniã przyjaêñ pomiêdzy krêgami pewnych osób w obu miastach, za któr¹ Czeladê zapùaciùa ju¿ 40 tys. zùotych z przeznaczeniem na kopiê rzeêby ustawionej przez Mrozowskiego przed Klubem pod Filarami. Klub ten byùy burmistrz Mrozowski wyremontowaù i oddaù na miejsce pracy dla ¿ony swojego kolegi Zbigniewa Szaleñca, byùego piùkarza piùki no¿nej i trenera okrêgówki, powoùanego przez Mrozowskiego na swojego zastêpcê, a przed rokiem przy wybitnej pomocy Mrozowskiego (oddaù wùasny dom w Rynku na lokal przedwyborczy) wybranego na senatora RP. Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


sk iS

O

W

A

Mrozowski wspólnie z Szaleñcem sprzedali budynek przedszkola, w którym jako przedszkolanka zatrudniona byùa ¿ona tego¿ Szaleñca, z przeznaczeniem na dom masa¿y erotycznych. Instaluj¹c burdel w bezpoœrednim s¹siedztwie budynku koœcioùa pod wezwaniem œw. Archanioùów, Michaùa, Gabriela i Rafaùa naruszyli oni m. inn. ustawê zabraniaj¹c¹ sprzeda¿y i picia alkoholu w pobli¿u miejsca œwiêtego. Obaj ci ¿ydokomuniœci, aktywni jeszcze w czasach studiów w PZPR, przepisali siê w zeszùym roku do Platformy Obywatelskiej, ¿eby caùe odium zrzuciã na Tuska i Niesioùowskiego. A ten ostatni przyjechaù oczywiœcie do Czeladzi, ¿eby przyklepaã przyjaêñ z takimi samymi jak on i wpisaã siê do Ksiêgi Pami¹tkowej, któr¹ zaùo¿yùa dla niego Iwona Szaleniec.

M

ag

az

yn

Eu ro

pe j

Przez wiele lat Czeladê nie miaùa Planu Zagospodarowania Przestrzennego, bo ktoœ miaù w tym interes. Mrozowski mógù jako burmistrz sprzedawaã miejskie grunta, a to na M-1, a to na stacje benzynowe w zabytkowym Rynku i pod Rynkiem, a to na knajpy i dwory powstaj¹ce w szczerym polu, bez dróg dojazdowych. Teraz siê okazuje, ¿e jest jednak jakiœ plan rozwoju Czeladzi, i ¿e na tym planie s¹ drogi dojazdowe do tych lokali, których wczeœniej nie byùo. Po takiej informacji w ka¿dym innym województwie ju¿ dawno prokurator siedziaùby nad tymi planami, a burmistrz i jego zastêpca siedzieliby, ale nie na fotelach burmistrza i senatora. Wojewóda Sl¹ski nie panuje niestety nad swoimi urzêdnikami; wczoraj jakiœ dyrektor wypowiadaù siê dla Radia Katowice w oderwaniu od przygnêbiaj¹cej rzeczywistoœci w Czeladzi, kryminalnej, mocno zorganizowanej, a tylko w aspekcie orzeczenia s¹du z Gliwic i tego, co mo¿e jego zdaniem Mrozowski. Wojewod¹ w Katowicach mógù byã mianowany Jerzy Kronhold, pisarz z dùugoletni¹ praktyk¹ w dyplomacji, przyjaciel Wacùawa Havla i miùoœnik sztuki. Przyznam szczerze: byùem temu przeciwny, bo dostaùem od Jurka na Targach Ksi¹¿ki w Warszawie w prezencie jego ostatni¹ ksi¹¿kê: Wiek Br¹zu. A w niej takie pereùki jak wiersz zatytuùowany: Krótki Deszcz Krótki deszcz, prysznic, rzêsista ulewa - wachlarz, który rozpostarù siê i jeszcze szybciej zùo¿yù.

Zaurczyù mnie ten tomik wierszy, siêgam po niego, bo jest o niebo lepszy od wszystkiego, co napisaù Adam Zagajewski, kolega Jurka z Grupy Teraz, typowany przez Szymborsk¹ do Nagrody Nobla. Myœlaùem, ¿e urzêdnikiem mo¿e byã ka¿dy, bo nie ka¿dy mo¿e byã Poet¹ takim jak Kronhold, z którym wspólnie publikowaliœmy wiersze w czerwcu 1974 roku w katowickim dwutygodniku spoùeczno-kulturalnym "Pogl¹dy". Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


O

W

A

Wojewoda Tomasz Pietrzykowski w 1974 roku nie umiaù jeszcze samodzielnie chodziã, bo nie miaù roku. Urodziù siê 6 paêdziernika 1973 w Raciborzu. Po studiach doktoranckich wyjechaù w 2004 roku jako jeden z wielu obserwatorów na Ukrainê, zacz¹ù stawiaã pierwsze kroki w œwiecie polityki. Dziaùalnoœã Marka Mrozowskiego wspiera grupa ¿yczliwych mu osób, do których nale¿y radna Walczakowa, ¿ona autora monografii o Gierku, doktoranta w Instytucie Sl¹skim kierowanym przez Woùczewa, który domagaù siê w 1980 roku interwencji Moskwy w Polsce. Nie wiem, co robi Woùczew, Walczak jest dzisiaj profesorem historii w jednej z piêciu wy¿szych uczelni w Czêstochowie.

Eu ro

pe j

sk iS

Dekomunizacja w Polsce musi byã rzetelnie przeprowadzona; rzecz przecie¿ nie w tym tylko, ¿eby w Czeladzi usun¹ã symbole wùadzy komunistycznej (Mrozowskiego i Walczakow¹) oraz dwa komunistyczne pomniki. Je¿eli Marek Mrozowski przez wiele lat wyprowadzaù z kasy miasta pieni¹dze na Stowarzyszenie Miùoœników Czeladzi, które to stowarzyszenie nie jest nigdzie zarejestrowane, nie ma numeru KRS, nie ma konta, nie ma nad nim nikt kontroli, to chyba popeùniaù zwyczajne przestêpstwo. Uchodziùo mu to, bo przez dùugie lata Przewodnicz¹c¹ Rady Miasta byùa ¿ona profesora Walczaka, pani Walczakowa. Faùszywe Stowarzyszenia sùu¿¹ce do podpierania faùszywych ludzi na pañstwowych stanowiskach demoralizuj¹ mùodzie¿ jak burdele pod koœcioùem, urz¹dzane w miejsce zamykanych przedszkoli. Faùszywe stowarzyszenia psuj¹ i kompromituj¹ te¿ uczciwych ludzi, którzy peùni dobrej woli zaczynaj¹ w nich spoùecznie dziaùaã i wykazywaã siê, a dopiero z czasem dowiaduj¹ siê ¿e wdepnêli, ¿e coœ tu œmierdzi, jest nie tak, jak byã powinno, ¿e ktoœ ich omotaù. Przynêciù i zarzuciù sieci.

M

ag

az

yn

Szanowna Pani Przewodnicz¹ca, piszê te sùowa nie po to, ¿eby Wojewodê nakùoniã do pisania wierszy, ale ¿eby uczuliã Pani¹ oraz innych ludzi na Zùo, które rozsiadùo siê i rozparùo w Polsce i w naszym mieœcie, bo czuje siê jak u siebie. Bo nie ma mu kto powiedzieã: won! Bo na wystawie, któr¹ obejrzaùem w zeszùym roku w Muzeum Miejskim w Sosnowcu eksponowane byùy pami¹tki po ¿ydokomunistycznej przeszùoœci: czerwone sztandary i fotografie Gierka, na drugich fotografiach biskup Smigielski przybijaù gwóêdê do drzewca sztandaru szkoùy nazywanej imieniem miejscowego szansonisty(Ob Blond, ob Braun ich liebe ale Frau*n, mein Herz ist gross) ten sam biskup-Polak z kropidùem przy nadawaniu innej sosnowieckiej szkole imienia arcykatolickiego homoseksualisty i liberaùa prawdziwie europejskiego formatu. W Sosnowcu zlikwidowano w ostatnich 4 latach m. in. szkoùy im.: Jana Kochanowskiego, Mikoùaja Kopernika, Marii Konopnickiej, Adama Mickiewicza, Wùadysùawa Reymonta. Samo zaœ pisanie wierszy daje tak¹ radoœã, ¿e po latach patrz¹c na papier przez siebie podpisany poeta mo¿e powiedzieã: Panie Bo¿e, dziêkujê Ci, ¿e nie caùy siê zestarzaùem. Z pozdrowieniami, szacunkiem Z Frankfurtu mówiù Stefan Kosiewski http://www.spreaker.com/user/mysowa/dekomunizacja_czeladzi_fo88_wojewoda_ sl ro.weblog.ro http://www.flickr.com/photos/55086731@N00/sets/1577289/show http://sowa.quicksnake.es/przecieki-sowa/do-Przewodniczcej-Rady-Miasta-Czelad20070523-FO88-Stefan-Kosiewski-Wojewoda-Slaski-nie-panuje-nad-podleglymimu-urzednikami

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

do Przewodniczącej Rady Miasta Czeladź 20070523 FO88 Stefan Kosiewski: Wojewoda Slaski nie panuje...  

Dekomunizacja w Polsce musi być rzetelnie przeprowadzona; rzecz przecież nie w tym tylko, żeby w Czeladzi usunąć symbole władzy komunistyczn...