Kulturvärden 1 2016

Page 8

Detaljer med

PATINA I vår hänger Statens fastighetsverk upp 71 nya takrosetter på plan 4 i Nationalmuseum. Utmaningen var att få till rätt patina och samma nyanser som originalen. För dekormålarna på Karla Design blev det ett av deras mest intensiva och udda uppdrag. text Johan Wickström foto Melker Dahlstrand


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.