SKAPA - Konstundervisning för barn och unga på svenska i Finland

Page 10

3 Tidigare forskning Några rapporter har de senaste åren kartlagt den grundläggande konstundervisningen. Nedan presenteras två av dessa med fokus framför allt på de frågor som är av betydelse för denna rapport. Hösten 2019 gjorde musikpedagogen Tiia Luoma på beställning av Utbildningsstyrelsen en enkätundersökning där landets samtliga 424 anordnare av grundläggande konstundervisning gavs möjlighet att delta. Undersökningens resultat presenterades i rapporten Grundläggande konstundervisning. Utredning om anordnandet av grundläggande konstundervisning läsåret 2019–2020. Sammanlagt 365 läroanstalter besvarade enkäten, vilket utgör 86 procent av alla tillfrågade. Av de 128 läroanstalter som fick statsandelar var det endast en läroanstalt som inte deltog i undersökningen. Enligt enkätundersökningen deltog 128 000 barn och unga i grundläggande konstundervisning. Av dessa deltog två tredjedelar i undervisning enligt den fördjupade läroplanen medan en tredjedel deltog i undervisning enligt den allmänna läroplanen (Luoma 2020, 16). Pojkarna var klart underrepresenterade i förhållande till flickorna: 24 procent av samtliga elever i läroanstalterna var pojkar. Minst pojkar var det i dans (7 procent), slöjd (11 procent) och cirkuskonst (17 procent). En intressant observation är att arkitektur och mediekonst var de enda konstarter som hade fler pojkar än flickor, 67 och 62 procent (Luoma 2020, 18). Ser vi på Svenskfinland saknas undervisning i dessa två konstarter nästan helt.

18

Bild: Mikael Robertson