Broschyr 2018

Page 1

Svenska kulturfonden The Swedish Cultural Foundation in Finland


Svenska kulturfonden delar varje år ut cirka 36 miljoner euro i understöd till utbildning, kultur och svenskspråkig verksamhet i Finland. Vårt uppdrag är att stödja utbildning och forskning, konst och kultur och samhällsservice som gynnar det svenska i Finland.

Vi verkar för

• • • •

att stödja och stärka det svenska språket och den svenska verksamheten i Finland att utveckla kunnande, kompetens och kreativitet bland svenskspråkiga i Finland att stödja finlandssvensk samhörighet och identitet att stödja det svenska språkets samhällsbärande ställning i Finland

F O T O FA B R I K E N

Svenska kulturfonden


F O T O FA B R I K E N

Vi behandlar varje år cirka 8 000 ansökningar från privatpersoner och organisationer. Våra förtroendevalda, som utses av Svenska folkpartiet, beslutar om utdelning av understöd. Kulturfonden grundades 1908 och är idag en paraplybeteckning för ungefär 490 fonder. Fonderna

har kommit till genom testamenten och gåvor från privatpersoner, samfund och företag. Vårt kapital ägs och förvaltas av Svenska litteratursällskapet. Avkastningen på kapitalet delas ut via Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland sr. I utdelningen använder vi namnet Svenska kulturfonden.


Vision Svenska kulturfonden vill, som en fond på nordisk toppnivå, skapa ett öppet och inkluderande samhälle där alla har rätt och tillgång till högklassig och mångsidig utbildning och kultur på svenska i Finland.

Uppdrag Svenska kulturfonden arbetar med förnyarens engagemang, sakkunskap och mod för att stärka det svenska språket i Finland genom stipendier och understöd för utbildning, kultur och identitetsstärkande verksamhet.

F O T O FA B R I K E N

På svenska. I Finland.


Svenska kulturfonden Tehtävämme on tukea ruotsinkielistä kulttuuria ja koulutusta, ruotsin kieltä ja ruotsinkielistä toimintaa Suomessa. Jaamme vuosittain noin 36 miljoonaa euroa apurahoina, stipendeinä ja avustuksina. Käsittelemme vuodessa noin 8 000 hakemusta. Kulturfonden on perustettu vuonna 1908 ja se muodostuu 490:stä rahastosta, jotka pohjautuvat testamentteihin sekä yksityishenkilöiden ja yhteisöjen tekemiin lahjoituksiin. Varainhoidosta vastaa Svenska litteratursällskapet i Finland. Varoja jakaa Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland -niminen säätiö. Avustustoiminnassa käytämme nimeä Svenska kulturfonden. Kulturfondenin hallituksen ja valtuuskunnan valitsee Ruotsalaisen kansanpuolueen puoluehallitus.

Toiminnan tavoitteet:

• •

M A LI N Å B R A N DT

• •

Tukea ja vahvistaa ruotsin kielen asemaa ja ruotsinkielistä toimintaa Suomessa. Kehittää suomenruotsalaisten osaamista, asiantuntemusta ja luovuutta. Tukea suomenruotsalaisten yhteenkuuluvuutta ja identiteettiä. Edistää mahdollisuuksia elää ja toimia ruotsin kielellä Suomessa.


The Swedish Cultural Foundation in Finland

OUR MISSION

Our mission is to support and strengthen the culture and education of the Swedish-speaking minority in Finland, by supporting education, arts and culture and social cohesion through non-profit organisations. W HAT W E D O

F O T O FA B R I K E N

Annually we contribute around 36 million euro of funding and we receive close to 8 OOO applications every year. According to the rules and regulations of the 490 individual funds that together form the Swedish Cultural Foundation in Finland, we provide grants for individuals, working groups and organisations for educational and cultural purposes and activities. We also initiate projects and organise conferences for key groups in the fields of education and arts and culture.


SA ARA AUTERE

The Swedish Cultural Foundation in Finland was established in 1908, at a time when the right of the Swedish-speaking population to use their own language and have their own culture was threatened.

Today, the foundation plays a bridging role in a bilingual society, and, through its work, wants to enhance the understanding of the value of living in a country with two languages.


Facts about Finland – A Bilingual Country Finland has two national languages, Finnish and Swedish. About five percent of the total population of five million are native Swedish-speakers. Both linguistic groups have equal legal status in the constitutional act of the country. The Swedishspeaking minority group has the right to education – from pre-school to university level – and a wide range of public services in their native language.

F O T O FA B R I K E N

The majority of the Swedishspeakers live in the coastal areas of Finland.


www.kulturfonden.fi 2018


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.