Page 1

Κώσ τ α ςΚο υ κ ο υ ζ έ λ η ς


5


6


[ σ τ αβ ά θ ητ ωνο ρ ι ζ ό ν τ ων\ σ τ ' α μά ν ι κ απ ο υ λ ό β ε ρ\ σ τ αλ ε υ κ άσ υ ρ ί ζ ο ν τ αφ λ α μέ γ κ ο\ σ τ αχ ά ν ι ατ ωνε ρ ε ι σ μά τ ων τ ων" α λ λ ά "κ α ι τ ων" ή " ]

7


8


9


1 0


1 1


α π ’ τ ηε π ό με ν ηα υ γ ή δ ε κ α τ ρ ε ί ςωρ α ί ε ςμα τ α ι ό τ η τ ε ςπ ρ ο η γ ή θ η κ α ν έ ν τ ε κ αθ ο λ άα π ο σ τ ά γ μα τ αα κ ο λ ο ύ θ η σ α ν ηζ υ γ α ρ ι άα τ ά ρ α χ ησ τ ησ π ε ι ρ ο ε ι δ ήτ η ςε ν δ ο σ τ ρ έ φ ε ι α σ τ ο υAυ γ ο ύτ η Nρ ά χ ηπ ι α ο ι ι σ ο ρ ρ ο π ί ε ςτ ο υκ Ορ Ι τ σ ι ο ύ σ τ Ακ υ κ λ ο δ ό σ π ι τ α οκ λ ό ο υ να π ό ψε θ αδ ώσ ε ι δ ι π λ ήπ α ρ ά σ τ α σ η

1 2


&&&&& Ταε ρ γ ο σ τ ά σ ι ακ α π ν ί ζ ο υ νν ύ χ τ αμέ ρ α \τ ακ ο υ τ ά λ ι α \τ απ ι ρ ο ύ ν ι α\ τ αμα χ α ί ρ ι ακ υ ρ ί ως~ε κ ε ί ν απ ο υα λ ε ί φ ο υ ντ οβ ο ύ τ υ ρ ο \\\γ ρ α μμέ ς π α ρ α γ ωγ ή ς-τ ομυ σ τ ι κ ότ οξ έ ρ ο υ νπ ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι α π ότ ρ ε ι ς α λ λ ά …\π ρ ο κ ά τσ υ ν ο ι κ ί ε ςτ η ςα ν α κ ύ κ λ ωσ η ς \κ α ι α υ τ ά ρ κ ε ι α / μι αχ ρ υ σ ήκ ο υ κ ο υ β ά γ ι α-α ξ ε σ ο υ ά ρ/κ α ι σ ε σ ο υ ά ρ\/κ α ι ε σ π ε ρ ί δ ε ς τ η ςτ ά β λ α ς /οί λ ι γ γ ο ςτ ο υι λ ί γ γ ο υτ ο νί λ ι γ γ οω! /« δ ε κ τ έ ςμό ν ο σ ο β α ρ έ ςπ ρ ο τ ά σ ε ι ς »\με τ α με σ ο ν ύ χ τ ι ε ςπ ρ ο β ο λ έ ς π ρ ο σ β ο λ έ ς α μμο β ο λ έ ςτ η ςυ π ό θ ε σ η ςκ α ι τ ο υπ ρ ο δ ε δ ι κ α σ μέ ν ο υ-ε π ι β ο λ ή τ η ςε ξ ο υ σ ί α ςτ η ςα ι δ ο ύ ς /τ οδ έ ο ςτ ωνα δ α ών-ηδ ύ ν α μητ η ς α δ ρ ά ν ε ι α ς\έ ν τ ο μαα δ έ ξ ι ο ι σ έ ρ φ ε ρσ τ ηλ ά ματ η ςσ π ά θ η ς ##### Γι ατ ο νά λ λ ομι σ ό: μί σ ο ς\λ ι λ ι π ο ύ τ ε ι ο ι τ α ξ ι δ ι ώτ ε ςσ κ ο τ ε ι ν ών δ ι α δ ρ ό μωνμε ρ ι κ ώνα ν α σ τ ο λ ών ο ι χ ε ι ρ ο υ ρ γ ο ί μεδ ε μέ ν ε ςχ ε ί ρ ε ς -\ μη χ α ν ι κ ήυ π ο σ τ ή ρ ι ξ η|e l π ί δ ε ςτ ωνά κ ρ ων /τ ο υσ τ ο μά χ ο υ /τ ωνο φ θ α λ μών / τ ο υε ν τ έ ρ ο υ\ηα σ φ υ ξ ί ατ η ςκ α ρ μα ν ι ό λ α ς \τ οg r a ndpr i xτ η ςΚί ν α ς

1 3


ηε μμο ν ι κ ήσ κ ό ν ητ ο υπ ά ρ τ ι \τ ασ ι δ ε ρ έ ν ι αβ ο υ ν ά\ κ ι ε π ι ρ ρ ί ψε ι ς//σ τ ο νρ α γ ι σ μέ ν οκ α θ ρ έ φ τ η//με τ ά ν ο ι ε ςκ α ι π α τ ε ρ η μά // ν η σ τ ε ί α //μα σ τ ί γ ι ατ ο υη λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύα υ τ ο ύ //α π ε τ α ξ ά μη ν κ α ι κ ο υ λ ο υ ρ ά κ ι α~π ρ ό σ φ ο ρ αμεα ρ σ ε ν ι κ όκ α ι γ λ υ κ ά ν ι σ ο| ο ι σ υ ρ ι γ μο ί τ ωντ ά ν γ κ ρ α μχ υ τ ρ ώνδ ι α σ χ ί ζ ο υ ντ ι ςκ α υ τ έ ςο μί χ λ ε ς / ο ι α ν α κ λ ά σ ε ι ςα ν ο ί γ ο υ ντ ι ςπ α ρ α ν ο ϊ κ έ ςο δ ο ύ ς &&&&& >Ταα ρ ν ι άτ ωνμι κ ρ ώνρ ι π ώντ ο υα έ ρ α-ε ν ό ςα π ρ ό σ με ν ο υα σ π α σ μο ύ ε ν ό ςτ υ χ α ί ο υα γ γ ί γ μα τ ο ς\ητ ε χ ν η τ ήέ λ λ ε ι ψησ τ η να γ ο ρ άτ ε χ ν η μά τ ων φ α σ ό ν|ηα ν ά γ κ ητ ο υπ ε ρ ι σ σ ο ύκ α σ μι ρ έ ν ι αρ ε τ ά λ ι α -« ό λ ατ ακ ο σ τ ο ύ μι α μι σ ο τ ι μή ς~π ρ ο λ ά β ε τ ε »| >Ταα ρ ν ι άτ η ςσ τ ι γ μή ς-ηθ ρ α ύ σ ητ ωνε ι δ ώλ ωνε ι ςσ τ οό ν ο ματ ο υε ν ό ς / τ ο υα ο ρ ά τ ο υμέ λ λ ο ν τ ο ςτ ωνμε λ ώντ ο υ ς/ηλ α τ ρ ε υ τ ι κ ήσ ύ ν θ λ ι ψη\ ηκ α τ α θ λ ι π τ ι κ ήτ ι μωρ ί ασ τ η νε θ ε λ ο ύ σ ι αά ρ σ ητ ωνα σ τ ο χ ι ώντ η ς γ υ ά λ ι ν η ςτ σ ι γ γ ά ν α ς/\ >Ταα ρ ν ι άτ ωνπ ρ α γ μά τ ωνv sΤαφ α ν τ ά σ μα τ ατ ωνλ ύ κ ων /σ η με ι ώσ α τ εΧ υ γ . …τ ι λ ε ςχ ρ ι σ τ ι α ν ήμο υ ; |τ ώρ ατ ι λ ε ς ; Στ ι ςα κ ρ ι β έ ςδ ι α γ ών ι ο υ ςτ η ςα π ό χ η ς\οσ τ ό λ ο ςτ ων π α γ ο θ ρ α υ σ τ ι κ ώνΒΔ+τ ωνπ ι ρ ο γ ώνΝΑ-τ ορ α ν τ ε β ο ύτ ι μή ς\ σ τ η να ν τ ι δ ι ά με τ ρ οτ ο υι σ η με ρ ι ν ο ύτ η ςν έ α ςΓΕΩγ ρ α φ ί α ς/\τ ο υ με τ α τ ο π ι σ μέ ν ο υά ξ ο ν ατ οα ν ά γ ν ωσ μα~ οέ ξ ωθ ε ν ο μο λ ο γ η τ ή ς\μετ οφ ρ ε σ κ ο σ ι δ ε ρ ωμέ ν ολ ε υ κ όρ ά σ ο/\ κ ι ο ι λ ή ψε ι ςτ η ςμέ ρ α ς-γ κ ρ οπ λ α νκ α ι π λ α να με ρ ι κ έ ν\δ ι α ι τ η τ ή ς μεγ ι ν ωμέ ν ασ ύ κ ασ τ αδ ά χ τ υ λ α /σ τ αχ ε ί λ ηκ α ι σ τ ηγ λ ώσ σ α| α μφ ι ρ ρ έ π ε ι ε ς\κ λ ε ι σ τ ο ί κ ωδ ι κ ο ί σ τ αγ ρ α φ ε ί ακ α ι σ τ απ ρ α κ τ ο ρ ε ί α| ηκ λ ε ψύ δ ρ ατ ο υη λ ί ο υ\ ο ι ή λ ο ι τ αβ α ρ έ λ ι α -ο ι τ ο ρ π ί λ ε ς\ο ι π ι ν έ ζ ε ςτ ωνχ ά ρ τ ι ν ωνα π ό ν ε ρ ων . . . . . μεγ ρ ί λ ι ε ςα π ’τ ι μι α } {τ ακ α μά κ ι α -φ υ λ α χ τ ά-ν υ χ τ ε ρ ι ν ά ο σ τ ά -τ ομά τ ι τ η ςκ ό μπ ρ α ς \π ε ρ ι π ο λ ί ε ςσ τ οπ ε ρ ί π ο υτ ο υα π ό λ υ τ ο υ ο υ λ τ ρ α μα ρ ί ν/κ ε ρ ά τ ε ι ε ςμο ν ο τ ο ν ί ε ςα πτ η νά λ λ η \ 1 4


Μετ αα γ κ υ ρ ωμέ ν αχ έ ρ ι α) (ι σ ο ρ ρ ο π ί ε ςσ επ υ ρ ωμέ ν ε ςλ α μα ρ ί ν ε ς κ α ι σ τ ο υ ςκ η δ ε μό ν ε ςτ ο υπ ο λ τ ο ύ) (ο ι α ν τ ι ή ρ ωε ςτ η ςΜέ κ κ α ς-η ρ ωι κ ά μα χ ό με ν ο ι -μέ χ ρ ι ε ν ό ς/σ τ οφ ο ι ν ι κ ό δ α σ ο ς \…………. . / ##### Ηπ ρ ο σ έ λ ε υ σ ησ τ αθ ε ρ ι ν άα ν ά κ τ ο ρ α\ν ό τ ε ςκ α ι λ ό γ ι α\λ ό γ ι α λ ό γ ι αλ ό γ ι α\κ α ι ν ό τ ε ς/ο ισ α λ π ι γ κ τ έ ςτ ωνΣκ υ ρ ι α ν ώνπ α ρ α λ ό γ ων \/\ ηλ ά β ατ ο υΡασ τ ι ςρ ι π έ ςτ ο υα ν έ μο υ\/\σ χ η μα τ ι σ μο ί α κ ρ ι β ε ί α ς τ ωνα ρ χ α γ γ έ λ ων~γ ι ατ οχ ά σ κ ο νπ λ ή θ ο ς\/\ω! ω! κ α ι α ! α ! ο ρ α τ ο ς α ν τ ί π α λ ο ςσ τ αφ ά σ μα τ ατ ωνρ ώσ ι κ ωνκ α τ α φ ά σ ε ων \

ΜεΓΕΩδ ηχ ρ ώμα τ α\τ αι δ ι α ί τ ε ρ αδ ωμά τ ι ατ ο υμε τ α με σ ο ν ύ χ τ ι ο υ με γ α λ ε ί ο υ\ο ι με σ η μβ ρ ι ν έ ςβ ε ρ ά ν τ ε ς|οσ π α σ μέ ν ο ςζ υ γ ό ς-σ τ η α γ κ α λ ι άτ η ςχ ά λ κ ι ν η ςσ κ ο υ ρ ι ά ςτ ο υμεα κ ρ ι β ε ί ςλ ο γ ι σ μο ύ ςυ π ό τ ο υμη δ ε ν ό ς|τ ασ τ έ ρ φ απ λ έ γ μα τ ατ ωνζ ωτ ι κ ώνπ ε ρ ι ε λ ί ξ ε ων| ο ι σ π ο ρ έ ςτ ωνσ π ε ι ρ ών\ο ι α τ έ ρ μο ν ο ι κ ο χ λ ί ε ςε π ί τ αα υ τ ά\/ό , τ ι ό , τ ι ό , τ ι ~χ ι λ ι ά δ ε ςό , τ ι κ ι ο ύ τ εέ ν αδ ι ό τ ι τ η ςπ ρ ο κ ο π ή ς/\Ηφ α γ ωμέ ν ηπ ρ ο ί κ ατ η ςα κ μή ς/σ τ ο μωμέ ν αξ υ ρ ά φ ι ασ τ οτ ζ α μά κ ι τ ο υν ι π τ ή ρ α-έ ν α ςα ρ χ α ί ο ςλ ί β α ςφ έ ρ ν ε ι κ ό κ κ ι ν ηξ ε θ ωρ ι α σ μέ ν ηά μμο / { ηπ ά ρ ο δ ο ςτ ο υδ ρ ό μο υπ ο υο δ η γ ε ί σ τ η νπ λ α τ ε ί αΚι λ κ ί ςτ η ςΆρ τ α ς } « Αρ χ έ ςγ ι αΑρ χ α ρ ί ο υ ς »[ σ εό λ ατ απ ε ρ ί π τ ε ρ α . μό ν ο9 . 9 0 € ] κ α ι « Τέ λ ηΤα ξ ι ν ό μη σ η ς »] [ α ν ά λ ο γ αμετ ακ υ β ι κ άτ ωνκ ι ν η τ ή ρ ι ων ό χ ι κ α ι τ ωνα κ ί ν δ υ ν ωνν α ι /τ ωνί σ ωςτ η ςπ α ρ α μο ν ή ς/τ ωνα ν ή με ρ ωνθ έ λ ω

##### δ ε νξ έ ρ ωα γ ά π ημο υτ οτ έ λ ο ς . μαο ύ τ ετ η να ρ χ ήε ί χ απ ρ ο β λ έ ψε ι /οτ υ φ λ ό ς σ τ ηγ ων ί απ α ί ζ ε ι μό ν οα κ ο ρ ν τ ε ό ν . γ ν ωρ ί ζ ωό μωςπ ωςμε τ άτ οτ έ λ ο ςτ ί π ο τ αδ ε ν θ α‘ ν α ι ί δ ι ο . ό π ωςκ α ι π ρ ι ντ η να ρ χ ήτ ί π ο τ αδ ε νή τ α νδ ι κ ό . τ οα π ε λ ε ύ θ ε ρ οέ λ α σ μα\ολ ό γ ο ςτ ο υδ ρ ό μο υ\τ ι ςν ύ χ τ ε ςτ ωνσ ε λ η ν ι α κ ώνρ ε π ό . σ τ ολ α β ύ ρ ι ν θ ο μετ ι ς1 0 0ε ι σ ό δ ο υ ς\σ υ ν ωσ τ ι σ μό ς\κ α ν ε ί ςδ ε νξ έ ρ ε ι ν απ ε ι -α νυ π ά ρ χ ε ι έ ξ ο δ ο ς

1 5


1 6


1 7


1 8


1 9


2 0


ή σ ο υ νηΚρ ε ο λ ή π ο υμετ οσ τ ό μασ τ αχ έ ρ ι α έ φ ε ρ ν ε ςμα ΐ σ τ ρ ο υ ςσ τ ομέ τ ωπ ο\ τ απ ρ η σ μέ ν απ ό δ ι αμο υ δ ρ ό σ ι ζ εωςτ ογ ό ν α τ ο τ οπ ο τ ά μι μετ ο υ ςα λ ι γ ά τ ο ρ ε ς κ ό κ κ ι ν αbl u e s με τ α λ λ ι κ έ ςε ν τ ά σ ε ι ς π α ρ α τ η μέ ν ε ςε ν σ τ ά σ ε ι ς Σή με ρ αδ ε νε ί ν α ι μι αά λ λ ημέ ρ α ο ύ τ εα ύ ρ ι οθ αε ί ν α ι σ τ οκ ο μμά τ ι τ η ςτ ο ύ ρ τ α ς π ο υμα ςπ έ φ τ ε ι δ εγ ί ν ε τ α ι ν ασ εθ έ λ ωπ ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο 2 1


ηδ ι ά π λ α σ ι ςτ ωνπ α ί δ ων ηα ν ά π λ α σ ι ςτ ωνπ α ι δ ι ών ο ι γ ρ α μμέ ςτ ωνμι π ε δ ί ων ο ι π α ρ α λ λ η λ ι σ μο ί τ ωνπ α λ ι ώνη μί α ι μων τ απ ε ρ ι σ τ έ ρ ι απ ο υκ ο ν τ ο σ τ έ κ ο ν τ α ι σ τ ι ςι τ ι έ ς τ ασ χ ε δ ι α γ ρ ά μμα τ α τ η ςπ λ α τ φ ό ρ μα ςε κ τ ό ξ ε υ σ η ς σ τ οΚα ν ά β ε ρ α λκ α ι σ τ οπ ί σ ωκ ά θ ι σ μα τ αi . χ . α π ο σ τ ά γ μα τ αβ . b . &μ. σ . ( …) ο ι φ έ τ ε ςμετ οβ ο ύ τ υ ρ ο τ αμπ α σ τ ο υ ν ά κ ι ατ ωνα γ γ ο υ ρ ι ών ο ι ν ο ι κ ο κ υ ρ α ί ο ι φ α λ λ ο ί τ ι ςυ π έ ρ υ θ ρ ε ςτ ωνφ α ν τ α σ μά τ ων τ αφ ύ λ λ ατ η ςδ υ τ ι κ ή ςα κ τ ή ς ο ι π ο ρ ώδ ε ι ςφ λ ο ι ο ί ο ι κ ο ρ μο ί κ α ι τ ακ λ α δ ι ά ρ ο κσ εσ κ η ν έ ςα π όκ ό ν τ ρ απ λ α κ έ σ τ αμπ α ρτ ο υκ έ ν τ ρ ο υ σ τ ι ςσ υ ν ο ι κ ι α κ έ ςπ α μπ 2 2


ο ι η μι σ έ λ η ν ο ι τ ωνδ α κ ρ ύ ων 1 4μέ ρ ε ςα π ό σ τ α σ η ημί αα π ’ τ η νά λ λ η τ ηγ ά τ αμετ ομο υ σ ι κ όα φ τ ί μετ ασ τ ρ ο γ γ υ λ άγ υ α λ ι άτ η ςμυ ωπ ί α ς τ οα ε ι κ ί ν η τ ο , τ οα ε ί ζ ωο , τ οπ ρ ο α ι ών ι ο τ οΓα λ α ξ ί δ ι , τ οΛΑΓο Νή σ ΕΙ-Ανκ ι ε φ ό σ ο ν … τ ακ α ν α ρ ί ν ι αμεα ν α μν ή σ ε ι ςπ ο ν ο κ ε φ ά λ ων τ απ α ν ο μο ι ό τ υ π αδ ά χ τ υ λ ατ η ςπ α ρ α λ λ α γ ή ς ό , τ ι κ ι α νδ ε ί χ ν ο υ ν τ αρ ε τ ά λ ι ατ ωνυ φ α σ μά τ ων τ ωνφ α σ μά τ ων τ ωνφ α ν τ α σ μά τ ων ηά κ ο υ αΒΕΛΒΑ

κ ι οΜυ σ τ ρ ά ς τ ωνδ ι ό ρ ο φ ων

ο ι α μπ ε λ ών ε ςτ ο υΜπ ο ρ ν τ ώ

2 3


2 4


Επ τ άφ ο ρ έ ςε ι ςθ ά ν α τ ο ν\μι αχ ά ρ ηλ ι γ ό τ ε ρ η\οΙ γ κ ό ρ ογ ά τ ο ς/π ό τ εμα ύ ρ ο ςκ α ιπ ό τ εθ ε ο π ά λ α β ο ς\π α ρ α π α τ ά ε ι α π ’ τ οα λ κ ο ό λσ τ ογ ά λ ατ ο υ \ξ ε γ λ ι σ τ ρ ά ε ι \α κ ρ ο β ά τ η ς ε υ ρ η μά τ ων\σ εσ χ ο ι ν ι άπ α ρ ά ν ο ι α ς\σ ετ σ ο υ λ ή θ ρ ε ς τ η ςπ ι οα θ ώα ςτ ύ ψη ς\σ τ ι ςν ε φ ε λ ώδ ε ι ςσ κ ε π έ ςτ ο υκ ό σ μο υ \ κ α ι σ τ οδ ο χ ε ί ομετ οφ ι λ ι κ όο ξ ύ\κ ο υ ρ ν ι ά ζ ε ι σ τ ο υ ςχ ι τ ών ε ς τ ωνα μα ζ ό ν ων\σ τ η νπ λ ε υ ρ άτ ο υκ ο μμέ ν ο υσ τ ή θ ο υ ς\ ν ι α ο υ ρ ί ζ ο ν τ α ςσ τ ι χ ά κ ι α

2 5


2 6


2 7


2 8


2 9


3 0


3 1


α ν ά β ωέ ν ατ σ ι γ ά ρ ο\α π ’ τ η να ν ά π ο δ η τ οφ ί λ τ ρ οβ ρ ωμά ε ι \α ν ο ί γ ωτ η νπ ό ρ τ α α ν ά β ωά λ λ ο\τ οκ α θ α ρ όο ξ υ γ ό ν οκ ι η κ α θ α ρ ήν ι κ ο τ ί ν η\\κ ο κ τ έ ι λμο λ ό τ ο φ θ ακ ά ψε ι τ ηγ ε ι τ ο ν ι ά\α π ό ψ

3 2


3 3


ξ ύ δ ι -λ ά δ ι -σ κ ό ρ δ ο-δ ε ν τ ρ ο λ ί β α ν ο-α λ ά τ ι -π ι π έ ρ ι \σ τ οψυ γ ε ί ο\θ αν ο σ τ ι μί σ ω \\δ εθ αμεχ ο ρ τ α ί ν ε ι ς\\ σ τ οφ ο ύ ρ ν ο τ υ λ ι γ μέ ν ο ςσ εφ ύ λ λ ακ α π ν ο ύ δ υ οτ ρ ί απ ο τ ή ρ ι αο ύ ζ οσ τ οτ α ψί \\θ αε υ ωδ ι ά ζ ε ι ηκ ο υ ζ ί ν αό π ωςε ξ α τ μί ζ ε τ α ι \\ ψή ν ο μα ι σ εχ α μη λ ήφ ωτ ι ά ε ί μα ι έ ν ακ ο μμά τ ι κ ρ έ α ς\σ κ λ η ρ ό θ αμα λ α κ ώσ ω\π ο ύθ απ ά ε ι \ μεσ υ ν τ η ρ η τ ι κ άπ ο τ ι σ μέ ν ο ς ν ’ α ν τ έ ξ ω\ωςτ οτ έ λ ο ς τ ακ ρ έ α τ αδ ε νέ χ ο υ νε ξ α ρ τ ή σ ε ι ς κ ά π ο τ εέ ρ ρ ε εα ί μα\τ ώρ ασ εμα ρ ι ν ά δ α ξ ύ δ ι -ν ι κ ο τ ί ν η-α λ κ ο ό λ-ψέ μα τ α-χ ά π ι α-μα τ α ι ώσ ε ι ς \\σ τ οκ ό κ κ ι ν οέ λ ο ς \\α π α θ ή ς π ε ρ ι μέ ν ωτ η νε π ό με ν ηδ ι α σ τ ρ ο φ ή\τ ο υσ ε φ ε κ ε ί ν ο ςξ έ ρ ε ι : δ ε νε ί μα ι π α ρ άέ ν ακ ο μμά τ ι κ ρ έ α ς

3 4


3 5


3 6


π ι α\μ’ έ ν α νπ ό ν οα π ’ τ οσ τ ο μά χ ι ωςτ οσ τ ή θ ο ς\μεμα υ ρ ι σ μέ ν ομά τ ι \χ ωρ ί ς τ αί χ ν ητ η ςα ν δ ρ ε ί α ς\χ ωρ ί ςμυ α λ ό\\σ τ η να υ λ ήτ η ςΒα σ ί λ ι σ σ ά ς\\μο υ \\ υ π ότ η ς\σ ετ ι μη τ ι κ ήα γ ρ α ν ά π α υ σ η\σ α κ ά τ η ςσ ωσ τ ό ς\\π ε ρ ί γ ε λ ο ς π ε ρ α σ τ ι κ ώνσ χ ο λ ι α σ τ ών\κ α ι μέ χ ρ ι τ η νε π ό με ν ηα π ο σ τ ο λ ή\\ ά θ λ ι ωνά θ λ ωνπ ά λ ι ; \έ χ ωμπ ρ ο σ τ άμο υτ ο νχ ε ι ρ ό τ ε ρ οα ν τ ί π α λ ο π ο υσ υ ν ά ν τ η σ απ ο τ έ: α κ ί ν η τ ο ς\μεφ ί μωτ ρ οπ ο υρ ί χ ν ε ι π α ι γ ν ι ώδ ε ι ςσ κ ι έ ςσ τ απ ρ ά σ ι ν αδ ό ν τ ι αμο υ θ αδ α κ ρ ύ ζ ωκ ρ υ φ ά\\π ί σ ωα π ’ τ η νπ λ ά τ ημο υ\\θ ατ ρ έ φ ο μα ι α π ’ ό , τ ι ε λ ε ε ί τ α ι ηα π λ ωμέ ν ηπ α λ ά μημο υ\θ ακ ο ι τ ά ζ ωξ α ν άκ α ι ξ α ν άτ οη λ ι α κ όρ ο λ ό ι σ τ ο π ρ ο α ύ λ ι ο\ν απ ε ρ ά σ ε ι οχ ρ ό ν ο ς\ θ απ ε ρ ι μέ ν ωτ η νΒα σ ί λ ι σ σ ά\\μο υ\\ν αε π ι σ τ ρ έ ψε ι α π ’ τ οτ α ξ ί δ ι τ η ς\ ρ ο δ ο κ ό κ κ ι ν η\γ ε λ α σ τ ή\μετ ι ςα π ο σ κ ε υ έ ςτ η ςγ ε μά τ ε ςσ ο υ β ε ν ί ρ\\π ο τ έ δ ε νθ ατ αδ ω\\κ ι ί σ ως\\ί σ ως\\ί σ ωςν αμεθ υ μη θ ε ί \\α λ λ άπ ο τ έδ ε ν ξ έ ρ ε ι ςμετ ο υ ςγ α λ α ζ ο α ί μα τ ο υ ς …\ χ α λ ά λ ι τ η ςό μως\ α ντ ύ χ ε ι \\κ ά π ο τ ε\\ν αγ ί ν ε ι ςέ ν αμετ ηθ ά λ α σ σ α\\γ ι αό σ ο\\ κ α ι ν ι ώσ ε ι ςι ώδ ι ον ατ ρ έ χ ε ι σ τ ι ςφ λ έ β ε ςσ ο υ\τ ό τ εμπ ο ρ ε ί ν αμεκ α τ α λ ά β ε ι ς\ α δ ε ρ φ έμο υ 3 7


3 8


σ τ οπ α γ ο ύ ρ ι μο υθ αβ ά λ ωκ ρ α σ ί \κ α ι τ αυ π ό λ ο ι π α\ωςτ οδ ι ά λ ε ι μμα τ οδ ι ά λ υ μα\δ ι υ λ ι σ μέ ν οα π ’ τ ημέ σ ητ η ςκ λ ε ψύ δ ρ α ς \τ οί ζ η μαβ α ρ α ί ν ε ι τ ο νώμομο υ\οα φ ρ ό ςσ κ ά ε ι τ ι ςφ υ σ α λ ί δ ε ςτ ο υσ τ η νπ α ρ θ έ ν αγ λ ώσ σ α \ Αν τ ι κ α τ α β ο λ έ ς\π ά ρ εδ ώσ ε\π α ρ α β ο λ έ ς\π α ρ α δ ό σ ε ι ςσ εδ ό σ ε ι ς\ κ α ι ώσ ε ι ς\σ τ ρ ώσ ε ι ς\π ο ι ε ςσ τ ρ ώσ ε ι ς ; \ά σ τ ρ ωτ ο ι κ α ν α π έ δ ε ς\χ α! ηλ ύ κ α ι ν αβ υ ζ α ί ν ε ι τ ολ υ κ ά κ ι \ολ ύ κ ο ς\\κ α κ ό ς\ε ρ α σ ι τ έ χ ν η ςψα ρ ά ς ο υ ρ λ ι ά ζ ε ι κ α ι δ ι ώχ ν ε ι τ αψά ρ ι α\χ ωρ ί ςδ ό λ ωματ οα γ κ ί σ τ ρ ι τ ο υ\ θ απ ε θ ά ν ε ι \τ η ςπ ε ί ν α ς\τ η ςδ ί ψα ς\τ η ςμο ί ρ α ς\σ εε σ ωσ τ ρ ε φ ή π ε ρ ι έ λ ι ξ η7 2 0μο ι ρ ών\κ α τ α π ί ν ε ι δ υ οφ ο ρ έ ςτ ο νε α υ τ ότ ο υ\κ α ι π ά λ ι δ ε ντ ο νχ ων ε ύ ε ι \τ οτ α τ ο υ ά ζμετ ατ έ σ σ ε ρ ασ η μά δ ι απ ρ α σ ι ν ί ζ ε ι τ αδ ό ν τ ι ατ ο υ \μό ν ο ς\μό ν ο ς\μό ν ο ςσ τ ο νκ ό σ μο \μό ν ο ςγ α μώτ ο\Στ οά σ π ρ οβ α ν \χ ωρ ί ςσ ε ι ρ ή ν α\χ ωρ ί ςσ τ α υ ρ ό\οο δ η γ ό ςα σ θ ε ν ή ςκ α ι ν ο σ ο κ ό μο ςτ ο υ ε ι δ ώλ ο υτ ο υ\σ τ ον ο τ ι σ μέ ν οκ α θ ρ ε φ τ ά κ ι \α π ο χ α ι ρ ε τ ά ε ι τ ι ςγ έ φ υ ρ ε ς\ με8 0μί λ ι ατ η νώρ α\σ υ ρ ρ ι κ ν ών ε τ α ι έ ωςσ η με ί ο υ\κ ο υ κ κ ί δ ασ τ οg ps\ α τ έ λ ε ι ωτ ο ςοδ ρ ό μο ςπ ο υξ ε κ ι ν ά ε ι α π ’ τ ηθ ά λ α σ σ α\κ α ι π ρ ι να π ’ τ ηθ ά λ α σ σ α \α λ λ άδ ε νκ α τ α λ ή γ ε ι π ο υ θ ε ν άμε τ ά\με τ άθ απ ο υ ντ ρ α γ ο ύ δ ι αλ υ π η μέ ν α \κ ά π ο ι αά λ λ ηΔε υ τ έ ρ α\κ ι οδ ρ ό μο ςθ αμε ί ν ε ι γ ι απ ά ν τ αγ ε μά τ ο ς\γ ι α π ά ν τ αε ρ ή μη ν\γ ι απ ά ν τ αμι ν ό ρ ε

3 9


ψυ χ ρ α ι μί α\μι ασ τ α γ ό ν αι δ ρ ώτ α\α ρ κ ε ί ό , τ ι γ λ ι σ τ ρ ή σ ε ι \π λ α γ κ τ ό ντ η ςε ρ ή μο υ ό , τ ι με ί ν ε ι θ ακ ρ ί ν ε ι τ η νπ τ ώσ η κ α β ο υ ρ δ ι σ μέ ν ο ι κ ό κ κ ο ι κ α φ έ\ ωςτ ο υ ςα σ τ ρ ά γ α λ ο υ ς\ηφ α ι ν ό με ν η α κ ι ν η σ ί α\δ ε νε ί ν α ι π α ρ άφ α ι ν ό με ν η : Αντ ον ε ρ όδ ε νδ ώσ ε ι τ ηλ ύ σ η θ ατ η νε φ ε ύ ρ ε ι οχ ρ ό ν ο ς Ημό ν ηδ ι α φ ο ρ ά\ηγ ων ί αε ι σ ό δ ο υ

4 0


4 1


4 2


4 3


4 4


Έτ σ ι κ υ λ ά νο ι μέ ρ ε ς κ α ι σ τ έ κ ο ν τ α ι ο ι ν ύ χ τ ε ς μετ οψά θ ι ν ον απ ε ρ ι μέ ν ε ι σ τ ο νκ α λ ό γ ε ρ ο

4 5


ρ υ τ ί δ ε ςμεα ν α μν ή σ ε ι ς τ ο υΧε ι μών απ ο υπ ά ε ι -π έ ρ α σ ε π ε θ ύ μη σ ατ ατ ζ ι τ ζ ί κ ι α \\π ο υρ ο μα ν τ ι κ όδ ε νμελ ε ς \\ κ α ι τ οσ φ ύ ρ ι γ ματ ο υφ ι δ ι ο ύ σ τ απ ο υ ρ ν ά ρ ι α\ε γ ώ\ π ο υδ ε νμελ έ ν εΑδ ά μ

4 6


\\ημε λ α γ χ ο λ ί α σ ή με ρ α ρ ί ζ ωσ εσ τ ολ \\

4 7


4 8


4 9


5 0


υ γ . …ήέ σ τ ωέ ν α ν« γ ύ ρ ομ’ α π ’ ό λ α »σ τ ο υΝών τ α ;

5 1


π ο ν τ ά ρ ο ν τ α ςσ τ η να ρ χ ήδ ι α τ ή ρ η σ η ς τ ωνφ ο ρ τ ί ων\κ α ι σ τ οτ έ λ ο ςτ η ςκ α ρ ί ν α ς μετ οέ ρ μαα π όλ α θ ρ ο με τ α ν ά σ τ ε ς τ η ςα ν ά γ ν ωσ η ς\

. ξ γ ρα υ ε ή ν ια κ α α ν ί ε άι ι χ τ ι τ λ ρα με αφασ ύ ε τ ρί σ ρ γ ρωθ άκ α αέ ι π θ α τ γ α α μ π χή ε με ς λ μεσ κ οό λ α ι κ

5 2


σ χ η μα τ ί ζ ωτ ρ ί γ ων α \υ π ο θ έ τ ο ν τ α ςε υ θ ε ί ε ς

μα ζ ε υ ό μα σ τ ε\π ο ύκ α ι π ο ύ κ ι οΠρ ώτ ο ςα π α γ γ έ λ λ ε ι σ τ ί χ ο υ ς γ ι αε κ ε ί ν ηπ ο υδ ε νυ π ή ρ ξ ε \ οΔε ύ τ ε ρ ο ςρ ε τ ο υ σ ά ρ ε ι τ αα β ρ ά\ κ ι ε γ ώτ η να γ α π ώ ωςν α‘ τ α να ι ών ι α\

5 3


κ α ι γ υ μν ήα φ ή ν ε τ α ι σ τ η να λ μύ ρ α\κ α ι σ τ η νά μμο τ ο υβ α σ ι λ ε ί ο υτ η ς\\σ κ ό ν ην ο τ ι σ μέ ν ηε ί ν α ι \σ τ ε γ ν ών ε ι ξ ε ρ α ί ν ε τ α ι π ρ ι ντ ’ ά λ λ ομε σ η μέ ρ ι \ κ α ι σ υ ν θ λ ί β ε τ α ι α π ’ τ η νπ α τ ο ύ σ ατ ο υπ ρ ώτ ο υπ α ι δ ι ο ύ μεκ ί τ ρ ι ν ομα γ ι ό \\ [ π α ύ ων αε ί μα ι ε λ ε ε ι ν ό ς τ ησ τ ι γ μήπ ο υμα ζ ε ύ ωτ οα π λ ωμέ ν οχ έ ρ ι \τ η ςε λ ε η μο σ ύ ν η ς \ δ ε νέ χ ωπ α ρ άν ασ η κ ωθ ώ \\ν έ αμα ν ί κ ι αέ ρ α ψασ τ οσ α κ ά κ ι μο υ\\ ν ατ ι ν ά ξ ωτ ησ κ ό ν ηα π ’ τ ο υ ςώμο υ ς\ κ α ι ν ακ ο ι τ ά ξ ωε υ θ έ ως\\

5 4


μά ζ ε ψεό σ ασ τ ρ α τ ι ωτ ά κ ι αέ με ι ν α ν\κ α ι π ύ ρ γ ο υ ςκ ι α ξ ι ωμα τ ι κ ο ύ ς \\μό ν οπ ι ό ν ι α\κ α ι π έ τ ρ ε ς\κ α ι κ α υ λ ωμέ ν ο ι τ ρ ε λ ο ί ε ί ν α ι υ π ή κ ο ο ι \π ι α … \\ ε γ ώ\\κ α λ άδ ι ά β α σ ε ς : Εγ ώ\\ μεκ ι ν ή σ ε ι ςγ ά μα\θ αα λ ώσ ωτ ησ κ α κ ι έ ρ α \ έ μα θ αν απ ο λ ε μώ\ν αξ ε χ ωρ ί ζ ω\ν αμα θ α ί ν ω\ έ π α θ αγ α ρ … σ επ υ ρ α μί δ ασ τ ή ν ω\τ οξ ί φ ο ςτ οδ ό ρ υτ η να σ π ί δ α\ \τ η νπ έ ν αμο υκ α ι τ οχ α ρ τ ί \ τ ι ςπ α ρ ωπ ί δ ε ςκ α ι τ ησ έ λ α\σ κ ε π ά ρ ν ι γ ι ατ απ έ τ α λ α\

5 5


5 6


οκ ο ρ ε σ μό ςτ ωνμυ ών\έ δ ε ι ξ ετ ον υ χ τ ο λ ο ύ λ ο υ δ ο κ ι έ π ε ι τ ατ η νυ δ ρ ο ρ ρ ο ή\τ ο υγ ε ί τ ο ν αμετ ι ςτ ζ α ζ υ π ό ν ο ι ε ςσ τ οτ ζ ο υ κ μπ ο ξ\π ο υα λ λ ά ζ ε ι κ έ ρ μα τ α \\μι αφ ο ρ άτ οχ ρ ό ν ο\\κ ά θ επ ο υα δ ε ι ά ζ ο υ ν τ αα λ α τ ο π ί π ε ρ α\σ τ οτ ρ α π έ ζ ι μετ ολ ι ν ό τ ρ α π ε ζ ο μά ν τ ι λ ο\κ α ι τ απ λ ε ο ύ με ν αρ ε σ ό οΤυ φ ωε ύ ς\ε π ι σ τ ρ έ φ ο ν τ α ςσ τ οσ π ί τ ι \β ρ ή κ ε φ ο λ ί δ ε ςε δ ώκ ι ε κ ε ί \κ α ι σ τ ασ ε ν τ ό ν ι α\β ό τ σ α λ α α π ’ τ αρ η χ άπ α λ ί ν δ ρ ο μα\τ ορ ο λ ό ι ξ ε κ ο ι λ ι α σ μέ ν ο\\μετ οε λ α τ ή ρ ι ον απ ά λ λ ε τ α ι α κ ό μα\σ εRnBδ ωδ ε κ ά με τ ρ ε ςρ α ψωδ ί ε ς\\κ ι έ ν α π ό σ τ ι τ: ν αβ γ ά λ ε ι ςα π ’ τ η νκ α τ ά ψυ ξ ητ οκ ρ έ α ς …

5 7


… α ςμι λ ή σ ο υ με\γ ι αμι α φ ο ρ ά\\έ σ τ ω\\α π λ ά : β α ρ έ θ η κ ατ οκ υ ν ή γ ι π α ι δ ι ώνπ ο υκ α β α λ ά ν τ ο νΠή γ α σ ομεδ υ οε υ ρ ώ σ τ ολ ο ύ ν απ α ρ κ σ τ ηλ ι μν ο ύ λ α\π ο υψα ρ ε ύ ο υ ν ο ι Νη ρ η ί δ ε ςτ ι ςΚυ ρ ι α κ έ ς\ θ ακ ά ν ωτ η νπ ά π ι α

5 8


\κ ι ημο λ υ β έ ν ι αμύ τ ηε κ ε ί κ ι ε κ ε ί \ν ασ χ ε δ ι ά ζ ε ι τ οπ ι οα μβ λ υ γ ών ι οτ ρ ί γ ων ο\σ τ ο νπ υ θ μέ ν α\ μετ αν α υ ά γ ι ακ α ι τ ι ςα π ο ι κ ί ε ςτ ωνφ α γ κ ρ ι ών* \ α ςε ί ν α ι

*ηκ α ρ υ δ ό π ι τ ατ ηλ έ ν εκ α ι με λ α χ ρ ι ν ή π ε ρ ι χ ύ ν ε τ α ι μό λ ι ςβ γ ε ι α π ’ τ οφ ο ύ ρ ν ομε χ λ ι α ρ όσ ι ρ ό π ι ∙ α λ λ άα υ τ ό ςδ ε νε ί ν α ι έ ν α ς α π α ρ ά β α τ ο ςκ α ν ό ν α ς .

5 9


6 0


6 1


6 2


6 3


έ χ ε ι ρ ε π όσ ή με ρ α. π έ ν τ ’ έ ξ ι σ τ ά σ ε ι ςπ α ρ α κ ά τ ω\ κ α τ ε β α ί ν ε ι κ ι α γ ο ρ ά ζ ε ι ε φ η με ρ ί δ α\σ κ ί ζ ε ι τ ησ ε λ ί δ α μετ ακ ο ι ν ων ι κ ά\\π ο ι ο ςπ έ θ α ν επ ο ι ο ςπ α ν τ ρ ε ύ τ η κ ε\\ π ε τ ά ε ι τ η νυ π ό λ ο ι π η\\σ τ ι ςα ρ γ ί ε ςτ ο υθ έ λ ε ι ν α δ ι α β ά ζ ε ι μό ν οα λ ή θ ε ι ε ς\\σ εκ ά π ο ι οκ α φ ε ν ε ί ο π α ρ α γ γ έ λ ν ε ι κ α φ έ\κ α π ν ί ζ ε ι \α φ ή ν ε ι π ο υ ρ μπ ο υ ά ρ

6 4


6 5


π ι ά ν ο υ ντ ο ντ ό π ο\α ν α κ ύ κ λ ωσ ητ ώρ α . δ υ οό μωςγ έ ρ ν ο υ νυ π ότ οβ ά ρ ο ς τ η ςκ α τ ά φ α σ η ςπ ο υλ α χ τ α ρ άηψυ χ ή . ηπ ι οωρ α ί αώρ αε ί ν α ι τ ώρ αα λ λ ά τ αχ ι λ ι ό γ ρ α μμαπ ο υμί σ ε ψα ν ξ ε ν ί ζ ο υ ντ οα π ο φ ό ρ ι . σ ελ ί γ ομπ α ί ν ε ι τ οκ α λ ο κ α ί ρ ι σ τ ον ό τ οτ ο υέ ρ ωτ α . Δε κ έ μβ ρ ημή ν αθ ε ρ ί ζ ο υ ν . τ ό τ εθ ατ οπ ε τ ά ξ ω.

6 6


6 7


θ ά ν α τ ο ς\οέ ν α ςπ ρ έ π ε ι ν απ ε θ ά ν ε ι θ ά ν α τ ο ς\οά λ λ ο ςθ έ λ ε ι ν αζ ή σ ε ι τ ού σ τ α τ οό π λ οτ ο υμε λ λ ο θ ά ν α τ ο υ : οβ ι α σ μό ς τ σ α λ α κ ώθ η κ ετ ό σ ε ςφ ο ρ έ ςσ κ ί σ τ η κ εμά τ ωσ επ α ρ α μο ρ φ ώθ η κ ε τ ώρ αα κ ο ύ ε ι τ οc r a c kofdoomκ α ι κ λ α ί ε ι . τ ι ωφ ε λ ο ύ ντ αδ ά κ ρ υ α ; τ ί π ο τ ε π α ρ ά ν ο ι α\π ρ ο σ θ α φ α ι ρ έ σ ε ι ς\σ τ η νο ρ ι ζ ό ν τ ι α σ ώθ η κ ετ ομε λ ά ν ι \σ τ οέ χ ο υ μεκ α ι λ έ με\ ό σ ου π ά ρ χ ε ι α ί μασ υ ν ε χ ί ζ ε ι μεκ ό κ κ ι ν ο τ αδ ε κ α δ ι κ ά \τ ι ςμο ν ά δ ε ς\τ ι ςδ ε κ ά δ ε ς ό σ ου π ά ρ χ ε ι α ί μαό σ ου π ά ρ χ ε ι α ί μα ό σ ου π ά ρ χ ε ι α ί μαζ ε σ τ όπ α λ ε ύ ε ι ν αμημα τ α ι ωθ ε ί τ οό ν ε ι ρ ο . ό χ ι . ΝΑΙ . ΝΑΙ . ΝΑΙ. ΜΟΝΟ ΝΑΙΠΙ Α. π ε τ ώσ τ ασ κ υ λ ι άτ οπ τ ώμαπ ο υέ κ ρ υ β αμέ σ αμο υ τ ο νε α υ τ όπ ο υμεπ ο λ έ μη σ εμελ ύ σ σ α\τ ο νε χ θ ρ ό ό , τ ι ωρ α ί ο υγ ε μί ζ ε ι τ αμε ρ ό ν υ χ τ α

α λ λ ά ζ ω δ ε ντ οβ λ έ π ε ι ς ; δ ε νε ί μα ι γ ωπ ο υσ ο υ‘ κ λ ε ι ν ατ αμά τ ι α ή τ α νοε χ θ ρ ό ςμο υ 6 8


7 0


\μα λ α κ ί ε ςα λ λ άγ ρ ά φ ε ι \ σ π α ν ί ωςπ ί ν ε ι κ α ι κ ά ν απ ο τ ή ρ ι \ό , τ ι β ρ ε θ ε ί δ ε ντ ο υα ρ έ σ ε ι τ οα λ κ ο ό λ\έ τ σ ι τ οκ ά ν ε ι \ τ οτ α σ ά κ ι τ ο υό μωςσ φ ύ ζ ε ι μο ν ί μωςγ ό π ε ς pa l l ma l l -pa sma l : κ α ρ κ ί ν ο ςσ τ ηφ τ ωχ ο γ ε ι τ ο ν ι ά κ ι οφ α λ λ ό ςμετ οκ α λ α μά κ ι μο ν ί μωςε κ ε ί ν τ ο ύ ρ ο ςκ α ι σ κ έ τ ο ςν αμη νκ ο λ λ ά ε ι τ οσ τ ό μα σ τ ο να ν η λ ε ήκ α τ α ι γ ι σ μότ ωνδ ε υ τ ε ρ ο λ έ π τ ων α ν ο ί γ ε ι χ α ρ τ ό κ ο υ τ ασ τ ο ι β ά ζ ο ν τ α ςκ ο ρ ν ί ζ ε ς α λ λ άζ ε ι ε κ τ ό ςκ ά δ ρ ο υα π όκ ε κ τ η μέ ν ηβ ρ α δ ύ τ η τ α κ ι ο ν ε ι ρ ε ύ ε τ α ι τ ο νβ ρ α χ ύθ ρ ί α μβ οτ η ςε π ι λ ο γ ή ς ε π ί τ η ςδ ύ ν α μη ςμι α ςχ ρ ό ν ι α ςα δ ρ ά ν ε ι α ς

με τ άχ τ ύ π η σ ετ οτ η λ έ φ ων ο . τ ρ ό μα ξ εημο ύ σ ακ α ι κ ρ ύ φ τ η κ ε

7 1


7 2


σ τ οΠέ ρ α ματ αφ έ ρ υα κ ό μαπ η γ α ι ν ο έ ρ χ ο ν τ α ι α λ λ άτ ακ α ΐ κ ι αδ έ σ α νκ α ι σ επ ε ρ ι μέ ν ο υ ν \ά γ ρ ι ακ ι α φ ρ ι σ μέ ν η έ τ σ ι σ εσ υ ν ή θ ι σ α ν\ ν αφ ωτ ο γ ρ α φ ί ζ ε ι ςτ ημα τ α ι ό τ η τ άτ ο υ ς γ υ ρ ν ών τ α ςμο υτ η νπ λ ά τ η . α ψί κ ο ρ ηα γ ά π ημο υ μο ν α χ ό ςσ τ ησ κ ή τ ημο υ ρ μο υ ρ ί ζ ωτ ο να μα ν έσ ο υ \π ρ ο σ ε υ χ ό με ν ο ςτ ωα γ ν ώσ τ ωθ ε ώ\ ε ι σ π ν έ ο ν τ α ςι ώδ ι ο ε κ π ν έ ο ν τ α ςφ ά σ ε ι ς α π ’ τ η νπ α ρ ά τ α σ η: π α ρ ά σ τ α σ ηγ ι ’ α μέ τ ρ η τ ο υ ςπ ρ ωτ α γ ων ι σ τ έ ς \γ κ ε σ τ α ρ ι λ ί κ ι ατ ο υκ ε ρ α τ ά \κ α ι δ υ οκ ο μπ ά ρ σ ο υ ς

7 3


7 4


7 5


7 6


ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΨΗΦΙ ΑΚΑΣΕΘΕΩΡΗΤΙ ΚΩΣ ΑΠΕΙ ΡΟ ΑΡΙ ΘΜΟ ΑΝΤΙ ΤΥΠΩΝ - ΠΛΗΝ ΠΡΑΚΤΙ ΚΩΣ ΣΕ Ι ΣΑΡΙ ΘΜΑ ΑΝΤΙ ΤΥΠΑ ΜΕΟΣΑΑΠΑΙ ΤΗΘΟΥΝΑΠΟ ΤΗΖΗΤΗΣΗ

7 7


τ ακ ί τ ρ ι ν απ έ δ ι λ άσ ο υ\π ρ ο κ α λ ο ύ ν\ δ ι α δ η λ ώσ ε ι ς \σ υ μπ α ρ ά σ τ α σ η ς\σ τ ο μυ α λ όμο υ\σ τ ακ α φ ε ν ε ί ακ ι α λ λ ο ύ\ ό π ο υσ υ χ ν άζ ο υ ν\υ λ ι σ τ έ ςγ ε ν ί τ σ α ρ ο ι τ η ςη δ ο ν ή ς

X  

κείμενα, 2009-2011, αντιποίηση αρχής, αυτοέκδοση

X  

κείμενα, 2009-2011, αντιποίηση αρχής, αυτοέκδοση

Advertisement